Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Nämndsbudget 2015 Servicenämnden"

Transkript

1 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse Nämndsbudget 2015 Servicenämnden SN Sammanfattning Servicenämnden tar varje år fram en nämndsbudget. Budgetåret 2015 är första gången som planeringen sker i enlighet med Malmö stads nya styrning och ledning med mål. Nämndsbudgeten innehåller nämndsmål, verksamhetsplanering och ekonomi. Den ekonomiska texten i budgeten beslutades på nämndens möte i januari. Denna text har dock justerats något för att passa in med resten av nämndsbudgeten. Vid nämndens möte i april svarar förvaltningen på nämndens budget genom att ange sina åtaganden för året. Förslag till beslut Servicenämnden föreslås besluta att att att godkänna förslaget till nämndsbudget med mål och indikatorer för 2015 och att skicka den till kommunstyrelsen, samt, uppdra åt serviceförvaltningen att under maj månad återkomma till nämnden med ett förslag till utredningsdirektiv gällande en analys av de bakomliggande faktorerna till deltidsarbete i förvaltningen, samt, justera paragrafen omedelbart. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse nämndsbudget 2015 Nämndsbudget 2015 Servicenämnden Nämndsbudget 2015 belopp Servicenämnden Beslutsplanering Servicenämndens arbetsutskott Servicenämnden Ansvariga Cecilia Antonsson, ekonomichef Carina Tempel, servicedirektör SIGNERAD

2 Nämndsbudget 2015 Servicenämnden

3 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Nämndens ansvar Mål Målområde 1 En ung, global och modern stad Målområde 2 En stad för arbete och näringsliv Målområde 3 En stad för barn och unga Målområde 4 En öppen stad Målområde 5 En stad för alla Målområde 6 En trygg och tillgänglig stad Målområde 7 En kreativ stad Målområde 8 En ekologiskt hållbar stad Målområde 9 En stad med bra arbetsvillkor Planering av verksamheten Planeringsförutsättningar Nämndsövergripande utmaningar och utvecklingsarbete Förvaltningsövergripande utmaningar och strategier Verksamhetsspecifika utmaningar och ekonomiska konsekvenser Ekonomi Resultaträkning Investeringsram... 31

4 1 Sammanfattning Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorganisation. Dess uppdrag är att underlätta för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver. Nämnden har antagit 17 mål för Målen omfattar samtliga kommunfullmäktigemål. Fokus ligger bland annat på att stärka relationen med beställarnämnderna, att bedriva ett aktivt arbete inom miljö, jämställdhet och antidiskriminering samt att säkerställa utbyggnaden av skolor och förskolor. Nämnden pekar på fler viktiga utmaningar under det kommande året. Samordning och samverkan med de övriga nämnderna i staden är viktigt, bland annat inom områdena lokalförsörjning, investeringsstyrning och utbyggnadsstrategi. För de olika affärsområdena finns även fokus på långsiktig förvaltning, utbyggnad av kök, behov av en modell för bastjänster och tilläggstjänster och omförhandling av kundavtal. Servicenämnden har ett resultatkrav på 25,297 mkr för 2015, en förändring med 32,559 mkr i förhållande till budget (Resultatkravet 2014 var -7,262 mkr.) I förhållande till budget 2014 har resultatkravet sänkts med 2 mkr till följd av driftskonsekvenser för färdigställda investeringar. Resultatkravet har även sänkts med 0,441 mkr till följd av pris- och lönekompensation för de tjänster inom kommuntjänster som inte regleras via avtal, dvs. bastjänsterna. Resultatkravet har höjts med 35 mkr till följd av den rådande räntesituationen. Sammantaget blir förändringen 32,559 mkr. Servicenämndens omsättning 2015 är budgeterad till mkr. Intäkterna ökar netto med 76 mkr i förhållande till budget 2014 men minskar med 106 mkr i förhållande till bokslut Den största ökningen i förhållande till budget 2014 beror på: nya hyreskontrakt, nya verksamheter, bland annat hos kommunteknik, samt en minskning av omsättningen till följd av ny ITorganisation och ny ekonomimodell för IT-verksamheten i Malmö stad. Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,12 % mellan oktober 2013 och 2014, vilket innebär att indexeringen av befintliga avtal, där indexeringen baseras på KPI är försumbar. I bokslut 2014 finns ersättning för skadorna efter skyfallet 31 augusti med 92 mkr. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen för servicenämnden uppgår 2015 till mkr. Ramen innehåller en generell neddragning i förhållande till äskad ram, då projekten har en tendens att flyttas framåt i tiden. Prognosen för investeringar 2015 är något högre än tilldelad ram. Servicenämnden kan komma att behöva äska om utökad investeringsram om det under 2015 visar sig att prognosen håller. Serviceförvaltningen har täta kontakter med stadskontoret om utvecklingen och behovet av investeringsmedel. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

5 2 Nämndens ansvar Servicenämnden är Malmö stads interna serviceorgan, vars roll är att ha hand om kommungemensamma serviceverksamheter som utförs i kommunal regi. Servicenämnden ska svara för att de olika serviceverksamheterna drivs effektivt på ett kundorienterat sätt och utifrån ett marknadsmässigt och konkurrensinriktat perspektiv. Till sin hjälp har servicenämnden serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen utför service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag samt ansvarar för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Förvaltningens roll är att underlätta för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster som Malmöborna behöver. Serviceförvaltningen är indelad i fyra affärsområden: stadsfastigheter, skolrestauranger, kommuntjänster och kommunteknik. Förvaltningen har cirka anställda, varav ca 600 är kvinnor och 700 är män. Verksamheten är mycket diversifierad och de anställda omfattar ett 100-tal yrkeskategorier. Förvaltningen leds av en servicedirektör. Till sin hjälp har direktören en stab som består av fem avdelningar: HR, ekonomi, utveckling, kommunikation och kansli. Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid samt kontor och övriga lokaler. Affärsområdet ska stödja Malmö stads övriga förvaltningar att uppnå sina mål genom att erbjuda verksamhetsanpassade och kostnadseffektiva lokaler. Stadsfastigheter förvaltar sammanlagt 1,6 miljoner kvm byggnad samt 4,3 miljoner kvm markyta. Fastigheterna utgörs av allt från det lite ovanligare som Malmö Opera, Moriskan och Rådhuset till de kommunala förskolorna och skolorna. Markytan består bland annat av skolgårdar och fritidsanläggningar. En betydande del av stadsfastigheters verksamhet är nyproduktion, vilket i dagsläget uppgår till en investeringsvolym på ca 1,3 miljarder kronor per år. Skolrestaurangers uppdrag är att leverera en komplett, högkvalitativ kostservice till Malmö stads Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

6 kommunala grund- och gymnasieskolor. Det innebär allt från produktion till servering av mat och omfattar såväl normalkost som specialkost. Skolrestaurangers verksamhet är placerad på cirka 90 olika kök i Malmö stad. En viktig del av affärsområdets uppdrag är att föra en dialog med skolförvaltningarna. Detta sker på en strategisk nivå såväl som direkt med rektorer och medarbetare i skolorna och med eleverna. Kommuntjänsters uppdrag är att tillhandahålla kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva administrativa tjänster till Malmö stads förvaltningar och Malmöborna. Affärsområdet utför service och tjänster av varierande innehåll. Det kan både gälla tjänster som alla Malmö stads förvaltningar ska använda sig av, som televäxeln och HR-service, och sådana tjänster som det är frivilligt att anlita, som vaktmästartjänster. Affärsområdet utför också myndighetsutövning på kommunstyrelsens uppdrag, i form av färdtjänstutredning. Likvärdig service, hög tillgänglighet och professionellt bemötande är grundstenar i kommuntjänsters arbete. Kommunteknik ska tillgodose behovet av en väl fungerande stadsmiljö och erbjuda lokalt miljöanpassade och ekonomiskt effektiva helhetslösningar av drift, underhåll och skötsel inom gator, parker och fastigheter samt beredskap och teknisk service. En viktig samarbetspartner är gatukontoret. Affärsområdet har mycket varierande verksamheter, allt från att projektera och uppföra lekplatser och multisportarenor, till trafikskyltning, skötsel av byggnader, renhållning av stadsmiljön och att sköta Malvin Malmö stads egna Blocket. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

7 3 Mål Servicenämnden har tagit fram 17 mål som visar på hur nämnden ska bidra till kommunfullmäktigemålens uppfyllelse. Nämndsmålen beskriver det resultat som nämnden förväntar sig av förvaltningen. Till varje nämndsmål finns en eller flera indikatorer kopplade. Indikatorerna används i analysen av måluppfyllelsen, tillsammans med uppföljningen av resultatet av förvaltningens åtaganden. För varje indikator anges när de ska mätas: årligen eller tertialvis. De första tertialvisa mätningarna kommer att ske vid tertial 2 år Förvaltningens åtaganden kommer att redovisas för nämnden i april månad. De utgör en information till nämnden och ska visa på hur förvaltningen tolkat nämndens mål. Servicenämnden har arbetat efter den grundläggande inställningen att nämnden genom sin funktion som internt serviceorgan, på ett eller annat sätt kan bidra till samtliga kommunfullmäktigemål. Nämndens möjligheter att bidra till målen är av naturliga skäl tätt knuten till andra nämnders bidrag till målen. Därför har servicenämnden försökt att följa övriga nämnders målarbete och justera sina mål för bästa möjligheter till samarbete. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

8 3.1 Målområde 1 En ung, global och modern stad Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska kunna känna sig stolta över sin unga, globala och moderna stad där frågor om jämlikhet, jämställdhet, antidiskriminering, miljö och delaktighet står högt på dagordningen. Nämndsmål Servicenämnden ska utveckla det systematiska miljöarbetet och stärka satsningarna på ekologiskt hållbart byggande. Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktiges ambition: att låta miljön stå högt på dagordningen, genom att systematisera och konkretisera miljöarbetet i förvaltningen. För att bidra till en hållbar stadsutveckling behöver samverkan ske med berörda nämnder i byggprocessen, som exempelvis tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Dessutom behöver samsyn skapas mellan servicenämnden som utförare och de beställande nämnderna, exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, stadsområdesnämnderna, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt sociala resursnämnden. Servicenämnden ska bidra till att göra Malmö en socialt hållbar stad. Servicenämnden kan bidra till att göra Malmö till en mer socialt hållbar stad. En god utgångspunkt är de rekommendationer som togs fram av kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Kommunstyrelsen har också konkretiserat det vidare arbetet i kommissionens anda med hjälp av ett antal uppdrag och utvecklingsområden. Servicenämnden ska därför arbeta med de uppdrag och utvecklingsområden som de blivit tilldelade. Samverkan och erfarenhetsutbyte är otroligt viktigt i det kommande arbetet. Som utförare av tjänster till de andra nämnderna kan servicenämnden påverka arbetet i staden, men är också mycket beroende av andra nämnders agerande. Exempel på samarbetspartners under perioden kan vara de andra nämnderna inblandade i bygg- och förvaltningsprocessen, för att säkra ett barnrättsperspektiv i det gemensamma arbetet. Indikator Andel miljöcertifierade byggnader av det totala fastighetsbeståndet (inkl. Miljöbyggprogram SYD). Målvärde 2015: basår. Indikator visar på uppfyllelse av ekologiskt hållbart byggande. Den visar också en del av serviceförvaltningens systematiska miljöarbete. För 2015 är målvärdet satt som basår då denna typ av uppföljning inte har gjorts tidigare och standard för redovisning måste tas fram. Kvalitativ uppföljning av vilka åtgärdsförslag i kommissionens rapport som serviceförvaltningen arbetat med samt vilka kunskapsallianser som skapats i samverkan med berörda nämnder kring hur socialt ansvar och lokalt engagemang kan främjas inom serviceförvaltningens verksamhetsområden. Nämnden kommer att göra en årlig kvalitativ analys baserad på de uppdrag och utvecklingsområden definierade av kommunstyrelsen som rör serviceförvaltningen. Dessa uppdrag och utvecklingsområden omfattar servicenämnden/samtliga nämnder i kommunstyrelsens beslut den 30 april 2014: Fortsätt arbetet utifrån personalpolicyn för god arbetsmiljö samt ställ krav på arbetsmiljön i upphandlingar. Fortsätt satsningen på utveckling av lättillgängliga mötesplatser. Förstärk barnperspektivet och uppföljningsarbetet för barn och unga både i social och fysisk miljö. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

9 3.2 Målområde 2 En stad för arbete och näringsliv Kommunfullmäktigemål: Malmöborna ska ha tillgång till en växande arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning. Nämndsmål Vid förvaltningsspecifik tjänsteupphandling ska servicenämnden ställa krav på stadens tjänsteleverantörer som syftar till att förbättra de sociala villkoren för arbetstagare. Den offentliga upphandlingen har genom sin köpkraft goda möjligheter att påverka marknaden. Genom att ställa krav som syftar till att förbättra villkoren i arbetslivet bidrar Malmö stad och servicenämnden till ett hållbart samhälle. Vita jobb-modellen är ett sätt att verka för bättre arbetsvillkor och ökad sysselsättning på arbetsmarknaden med hjälp av nämndens upphandlingar. Ett gott samarbete med kommunstyrelsen, som ansvarig för kommuncentrala upphandlingar, är viktigt. Servicenämnden ska bidra till att fler Malmöbor blir självförsörjande och får tillgång till arbetsmarknaden. Som arbetsgivare kan servicenämnden bidra till en växande arbetsmarknad och att fler ges förutsättningar för självförsörjning genom att skapa praktikplatser. Detta kan både gälla platser för personer som inte har ett arbete och för studenter som behöver arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är en viktig samarbetspartner. Nämnden behöver också ha ett gott samarbete med högskola och universitet, såväl som med arbetsförmedlingen. Indikator Andel av nya och omförhandlade avtal inom fokusbranscherna med villkor enligt Vita jobbmodellen. Målvärde 2015: 100 %. Alla nya avtal (även nya avtal med beställare av en befintlig tjänst) ska omfattas i fokusbranscherna. För att nå det långsiktiga målet på 100 % Vita jobb-klausuler i tjänsteavtal år 2019 behöver varje nytt avtal innehålla dessa klausuler. Förvaltningen gör bedömningen baserat på det ungefärliga antalet avtal som kan bli aktuella för att tecknas under 2015 att den totala andelen andel tjänsteavtal inom fokusbranscherna med villkor enligt Vita jobb-modellen kommer att vara ca 10 % detta år. Förvaltningen ska vid eventuella förlängningar av avtal beakta möjligheten att istället nyteckna avtal som innehåller dessa klausuler. Denna indikator följs upp varje tertial för att på nära håll kontrollera kvaliteten i arbetet. Antalet erbjudna praktikplatser och arbetsträningsplatser till arbetslösa Malmöbor (könsuppdelad). Målvärde 2015: 80 platser. Servicenämnden ska som arbetsgivare vara en aktiv medpart för Malmöbor som behöver en praktikplats eller en arbetsträningsplats. Denna indikator mäts varje tertial. Antalet erbjudna praktikplatser till unga studerande och studenter upp till 30 år (könsuppdelad). Målvärde 2015: 20 platser. Servicenämnden ska hjälpa unga vuxna ut i arbetslivet med praktikplatser under studietiden. Detta kan också fungera som en marknadsföring av förvaltningen och Malmö stad som framtida arbetsgivare. Denna indikator mäts varje tertial. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

10 3.3 Målområde 3 En stad för barn och unga Kommunfullmäktigemål: Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential. Nämndsmål Servicenämnden ska i samverkan med skolnämnder bidra till att öka elevernas nöjdhet med skolmaten och möjlighet till påverkan på skolmåltidsmiljön. Bra skolmat är en bidragande faktor till att ge barn och unga jämlika förutsättningar att utveckla sin fulla potential i skolan. Maten ger förutsättningarna för att eleverna ska kunna medverka optimalt i skolarbetet. Serviceförvaltningen samverkar med Malmö stads skolnämnder för att uppnå detta mål. Indikator Andelen elever som uppger sig vara nöjda. Målvärde 2015: basår Matgästens upplevda nöjdhet är avgörande för om eleven tillgodogör sig skolmåltiden och därmed ges de förutsättningar som målet anger. En enkät kommer att tas fram tillsammans med berörda nämnder för att kunna mäta nöjdheten. Indikatorn kommer att följas upp en gång under Andelen skolor som har fyra fungerande matråd/forum för diskussion kring skolmåltiden per år. Målvärde 2015: 100 % Matråden är forum för matgäster och skolledning att lyfta frågor om skolmåltiden och genom dialog skapa nöjdhet kring den. Matgästens upplevda nöjdhet är avgörande för om eleven tillgodogör sig skolmåltiden och därmed ges de förutsättningar som målet anger. Indikatorn kommer att följas upp en gång under Servicenämnden ska i samverkan med beställaren möta efterfrågan på förskolor och skolor av hög kvalitet. Nämndsmålet syftar till att möta förvaltningarnas efterfrågan på verksamhetsanpassade lokaler av hög kvalitet. Bra lokaler i form av god planering, god drift och skötsel, inredning, belysning, akustik samt färgsättning bidrar till att skapa trygga förutsättningar där barn och unga kan utvecklas. Tillsammans med övriga berörda nämnder ger servicenämnden stöd i skapandet av förutsättningar för att Malmös barn och unga ska ha trygga och jämlika förhållande för att utveckla sin fulla potential. Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår. Syftet med indikatorn är försöka mäta beställarens upplevelse av sitt behov av stöd och hur nöjda de är med stödet. Genom att låta beställaren själv definiera behovet av stöd så intar serviceförvaltningen ett mer lyssnande förhållningssätt. År 2015 kommer att användas som basår med syfte att skapa grundvärden att utgå ifrån i kommande förbättringsarbete. Indikatorn kommer att följas upp varje tertial för att följa utvecklingen av arbetet. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

11 Nämndsmål Indikator Antal producerade grundskoleplatser. Målvärde 2015: platser. Syftet med att mäta antalet tillkommande grundskoleplatser är att visa på hur stor del av beställarens totala efterfrågade behov, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen, som serviceförvaltningen strävar efter att bidra med. Indikatorn kommer att följas upp varje tertial för att följa utvecklingen av arbetet. Antal producerade förskoleplatser. Målvärde 2015: 300 platser. Syftet med att mäta antalet tillkommande förskoleplatser är att visa på hur stor del av beställarens totala efterfrågade behov, med utgångspunkt i lokalförsörjningsplanen, som serviceförvaltningen strävar efter att bidra med. Indikatorn kommer att följas upp varje tertial för att följa utvecklingen av arbetet. Uppdrag: Uppdrag: Servicenämnden får i uppdrag att utvärdera satsningen på skolmat på Nya Latinskolan för att sprida erfarenheten till andra skolor. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

12 3.4 Målområde 4 En öppen stad Kommunfullmäktigemål: Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering, där alla ges lika rättigheter och möjligheter och där mångfalden är en tillgång. Nämndsmål Servicenämnden ska driva ett aktivt och systematiskt jämställdhets- och anti-diskrimineringsarbete som präglas av hög kompetens inom området. Genom att arbeta systematiskt med jämställdhet och antidiskriminering kan nämnden säkerställa att Malmö ska vara en öppen, jämställd och inkluderande stad, fri från diskriminering. Tyngdpunkten kommer att ligga på kompetens, för att motverka fördomar och uppkomsten av diskriminering. Samverkan och erfarenhetsutbyte med samtliga nämnder i Malmö stad är ett viktigt sätt att lyfta frågorna. De jämställdhetsanalyser som gjorts och görs på andra förvaltningar kan vara ett sätt att få hjälp att belysa frågor som även servicenämnden brottas med. Därför är ett aktivt deltagande i Malmö stads nätverk viktigt. Servicenämnden ska öka tillgängligheten till Malmö stads verksamheter genom professionell hantering av medborgarkontakter som präglas av bra bemötande och god service. Medborgarkontakter är regelbundet förekommande i flera av serviceförvaltningens verksamheter. Därför kan förvaltningen bidra till kommunfullmäktiges mål genom goda kontakter som tar sin utgångspunkt i förståelse för Malmöbornas varierande behov och förutsättningar. Medborgarkontakterna ska utföras på ett professionellt sätt med bra bemötande och god service, och Malmöbornas upplevelse av bemötande och service ska följas upp. Eftersom serviceförvaltningen har hand om medborgarkontakten åt andra nämnder, som tekniska nämnden, är det mycket viktigt att samarbetet mellan nämnderna fungerar väl. Serviceförvaltningen kommer under 2015 att fokusera särskilt på att belysa relationen till sina beställarnämnder, något som kan påverka den gemensamma synen på medborgarkontakterna. Indikator Antal jämställdhetsanalyser. Målvärde 2015: 4 analyser. Genom jämställdhetsanalyser kan förvaltningen sprida kunskap i organsationen om aktivt jämställdhetsarbete och få hjälp att se på verksamheten genom "genusglasögon". Uppföljning sker december Andel av serviceförvaltningens chefer som deltar i utbildningssatsningar rörande jämställdhet och antidiskriminering (könsuppdelad). Målvärde 2015: 40 %. Förvaltningen kommer att ha fokus på utbildningssatsningar för chefer under Syftet är att nå en hög kompetens som kommer att leda till att förvaltningen flyttar fram positionerna vad gäller praktiskt antidiskrimineringsarbete. Under kommande år är det viktigt att satsningarna sprids vidare i hela organisationen. Uppföljning sker december Inventering av antal mätningar av tillgänglighet och bemötande i förvaltningen. Målvärde 2015: genomförd. Basårsmätningar behövs för att skapa grundvärden att utgå från i kommande förbättringsarbete. Redan befintliga mätningar kan användas för att förbättra kvaliteten på verksamheternas leveranser. Med start år 2015 ska förvaltningen se över och systematisera arbetet med kundundersökningar, vilket gör att denna indikator i framtiden kommer att bytas ut till en kvalitativ eller kvantitativ bedömning av den totala nöjdheten med förvaltningens tjänster. Denna indikator kommer att följas upp i december Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

13 3.5 Målområde 5 En stad för alla Kommunfullmäktigemål: Malmöbor med behov av stöd och hjälp ska bemötas med respekt och ges förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag och i samhället Nämndsmål Servicenämnden ska stödja beställaren i utformningen och utförandet av äldre- och LSS-boenden. Nämndsmålet syftar till att understödja kommunfullmäktiges ambition att bidra till att skapa förutsättningar för en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag för de Malmöbor som bor på äldre- och LSS-boende. Serviceförvaltningens ambition med samverkan är att befinna sig i gränssnittet av forskning, praktik och utveckling med syfte att förena förvaltningarnas kompetenser och kunskaper för att skapa ett mervärde för den boende. Färdtjänsten i Malmö stad ska präglas av god tillgänglighet och ett gott bemötande. Med en färdtjänst som håller hög kvalitet i utförandet, med god tillgänglighet och som präglas av bra bemötande och god service, bidrar nämndsmålet till uppfyllelse av kommunfullmäktigemålet. Färdtjänsten kan ses om en av många förutsättningar för en meningsfull tillvaro och deltagande i samhällslivet för Malmöbor med funktionsnedsättning. Ett gott samarbete med kommunstyrelsen, som ansvarig för färdtjänsten, är viktigt. Nämnden kan också samarbeta med övriga nämnder som delar ansvaret för verksamhet riktad till Malmöbor i behov av stöd och hjälp. Indikator Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår Syftet med indikatorn är försöka mäta beställarens upplevelse av sitt behov av stöd och hur nöjda de är med stödet. Genom att låta beställaren själv definiera behovet av stöd så intar serviceförvaltningen ett mer lyssnande förhållningssätt. År 2015 kommer att användas som basår med syfte att skapa grundvärden att utgå ifrån i kommande förbättringsarbete. Indikatorn kommer att följas upp varje tertial för att följa utvecklingen av arbetet. Nöjdhet med tillgänglighet, bemötande och utförande i färdtjänsten. Målvärde 2015: basår. Det finns flera aspekter på tillgänglighet och bemötande när det gäller färdtjänsten i Malmö stad, allt från ansökan om tillstånd till bokning av resa och utförd resa. Flera olika verksamheter, även externa entreprenörer, är inblandade. Indikatorn följs upp i december Även handläggningstid för färdtjänsttillstånd har föreslagits som ett nyckeltal att avrapporteras vid delårsrapport. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

14 3.6 Målområde 6 En trygg och tillgänglig stad Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla känna sig trygga och vara säkra såväl i hemmet som i stadens offentliga rum. Nämndsmål Tillsammans med övriga nämnder ska servicenämnden bidra till en tillgänglig, jämställd och trygg stad genom utformningen av det offentliga rummet. Nämndmålet bidrar till kommunfullmäktiges strävan om att alla ska känna sig trygga i stadens offentliga rum. Serviceförvaltningens möjligheter att arbeta med trygghet i de offentliga rummen kan vara genom belysning och utformning av fysiska miljöer både för byggnader och grönska samt genom en god drift och skötsel. Serviceförvaltningen ser möjligheter till samverkan med andra nämnder med fokus på perspektiven: trygghet, tillgänglighet och jämställdhet i det offentliga rummet. Områden med möjlighet att samverka kring är exempelvis med detaljplaner och de tematiska tilläggen till översiktsplanen. Samverkan kan frigöra potential och nya samarbetsområden ur ett Malmö stad-perspektiv. Indikator Identifierade områden för samverkan. Målvärde 2015: (1) Urskilja områden för samverkan tillsammans med minst två andra förvaltningar. (2) Urskilja arbetssätt för samverkan tillsammans med minst två andra förvaltningar. Avsikten är att tillsammans med andra förvaltningar identifiera inom vilka områden där det är möjligt att samverka kring perspektiven tillgänglighet, jämställdhet och trygghet i utformningen av det offentliga rummet. Syftet är att lägga tonvikten på att se över möjligheterna till samarbete mellan förvaltningarna. Arbetet under år 2015 kommer att användas för att initiera och skapa förutsättningar att utgå ifrån i kommande förbättringsarbete. Indikatorn kommer att följas upp varje tertial för att följa utvecklingen av arbetet. Antal förslag gällande förbättringar av driftmiljö/driftförutsättningar/driftplaner. Målvärde 2015: 10 förslag. En stadsmiljö där driftinsatser och underhåll är enklare att genomföra blir också mer tillgänglig för medborgare och besökare. Indikatorn följs upp varje tertial. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

15 3.7 Målområde 7 En kreativ stad Kommunfullmäktigemål: I Malmö ska alla kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Nämndsmål Servicenämnden ska stödja beställaren i utformningen och utförandet av fritids- och kulturanläggningar. Genom att serviceförvaltningen samarbetar med berörda förvaltningar kan nämnden understödja kommunfullmäktiges avsikt att Malmöbon ska kunna utvecklas och stärkas med hjälp av en meningsfull fritid och kultur. Serviceförvaltningen kommer att arbeta aktivt med att lyfta fram genusoch tillgänglighetsperspektiv i utformning och utförande av fritids- och kulturanläggningar. Områden med möjlighet att samverka kring är exempelvis detaljplaner och de tematiska tilläggen till översiktsplanen. Samverkan kan frigöra potential och nya samarbetsområden ur ett Malmö stad-perspektiv. Indikator Andelen beställare som anser att de är nöjda med stödet från stadsfastigheter. Målvärde 2015: basår. Syftet med indikatorn är försöka mäta beställarens upplevelse av sitt behov av stöd och hur nöjda de är med stödet. Genom att låta beställaren själv definiera behovet av stöd så intar serviceförvaltningen ett mer lyssnande förhållningssätt. År 2015 kommer att användas som basår med syfte att skapa grundvärden att utgå ifrån i kommande förbättringsarbete. Indikatorn kommer att följas upp varje tertial för att följa utvecklingen av arbetet. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

16 3.8 Målområde 8 En ekologiskt hållbar stad Kommunfullmäktigemål: Malmö stad ska skapa en hållbar stadsstruktur för en växande befolkning och fortsätta utvecklas som en attraktiv och tillgänglig stad. Nämndsmål Servicenämnden ska klimatanpassa fastigheterna med särskilt fokus på ökad nederbörd. Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktiges ambition: att utveckla Malmö till en klimatsmart stad. Genom att sätta ett mål som innefattar klimatanpassning bidrar nämnden till att skapa en hållbar stadsstruktur och det är vidare ett sätt att bidra till utvecklingen av en attraktiv stad. Samverkan med miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden kring frågor rörande klimatanpassning och dagvattenhantering är viktigt. Servicenämnden ska minska mängden köpt energi och öka andelen egenproducerad förnybar energi. Nämndsmålet bidrar till kommunfullmäktiges ambition, att utveckla Malmö till en klimatsmart stad genom en minskad energianvändning och ökad andel egen förnybar energi. För att bidra till en stad med hållbar stadsstruktur där energi produceras med sol och vindkraft behöver samverkan ske med tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Vidare kan samverkan ske rörande energianvändning i våra fastigheter mellan servicenämnden som utförare och de beställande nämnderna, exempelvis fritidsnämnden, kulturnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, stadsområdesnämnderna, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt sociala resursnämnden. Indikator Genomsnittlig grönytefaktor på förvaltningens fastigheter. Målvärde 2015: basår. Indikatorn visar en av flera möjliga lösningar för en mer robust dagvattenhantering. Vald indikator kan servicenämnden direkt påverka. Grönytefaktor är ett planeringsinstrument som ger poäng för grönska. Alla ytor på en fastighet ges olika värden mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtlighet och fördröjning av dagvatten. För 2015 är målvärdet satt som basår då denna typ av uppföljning inte har gjorts tidigare och standard för redovisning måste tas fram. Total köpt energi per kvm BTA (normalårskorrigerad). Målvärde 2015: basår. Indikatorn visar hur mycket minskning av energianvändning per kvm bruttoarea i förvaltningens fastigheter. Indikatorn är en av de mer stabila när man beaktar att det tillkommer och avgår byggd yta över åren. För 2015 är målvärdet satt som basår då statistikberäkningarna för köpt energi måste justeras och standard för redovisning måste tas fram. Andel egenproducerad förnybar energi relativt total energi i förvaltade fastigheter Målvärde 2015: 3,5 procent relativt total energi i förvaltade fastigheter Indikatorn visar i vilken storleksordning förvaltningens egenproducerade förnybara och hållbara energi är i förhållande till förvaltningen totala behov. Eftersom det totala behovet varierar över åren och för att synliggöra tillväxten av hållbar energi har ett fast årtal valts. Målvärdet för 2015 är satt till 3,5 % relativt total energi i förvaltade fastigheter Indikatorn kommer att följas upp årligen. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

17 3.8.2 Kommunfullmäktigemål-Malmö ska vara en hälsofrämjande och klimatsmart stad där det är enkelt att göra hållbara val. Nämndsmål Servicenämnden ska bidra till att Malmö stad är ett föredöme inom ekologiska produkter. Servicenämndens största förbrukning av ekologiska produkter är genom skolrestauranger. Genom att servera en hög andel ekologiska livsmedel i skolmåltiderna, blir det enkelt för matgästerna att göra hållbara val som är hälsofrämjande och klimatsmarta. Skolrestauranger samverkar med Malmö stads skolnämnder för att uppnå detta mål. Servicenämnden ska bidra till en giftfri miljö. Nämndsmålet understödjer kommunfullmäktiges ambition, att utveckla Malmö till en hälsofrämjande stad där det är enkelt att göra hållbara val, genom att bidra till en giftfri miljö. För att medverka till en hälsofrämjande stad utan farliga ämnen behöver samverkan ske med miljönämnden. Vidare kan samverkan ske rörande giftfri miljö mellan servicenämnden som utförare och de beställande nämnderna så som fritidsnämnden, kulturnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, stadsområdesnämnderna, arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt sociala resursnämnden. Indikator Andelen ekologiska livsmedel (monetärt värde). Målvärde 2015: 65 % Genom att mäta andelen ekologiska livsmedel (monetärt värde) kan måluppfyllelse avgöras. Målbilden är 100 % ekologiska livsmedel år Indikatorn kommer att följas upp varje tertial. Förändring i antal farliga kemisktekniska produkter i förvaltningens kemikalielista. Målvärde 2015: basår. Indikatorn visar på användningen av farliga kemiska produkter i förvaltningen, vilken är en indikator som förenar förvaltningens mångfasetterade verksamhet på området. Den visar också en del av serviceförvaltningens systematiska miljöarbete. För 2015 är målvärdet satt som basår då denna typ av uppföljning inte har gjorts tidigare och standard för redovisning måste tas fram. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

18 3.9 Målområde 9 En stad med bra arbetsvillkor Kommunfullmäktigemål: Malmö stads medarbetare ska ha bra arbetsvillkor och ska med hög kompetens och kunskap möta Malmöborna. Nämndsmål Servicenämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Genom att vara ett föredöme som arbetsgivare rörande jämställdhet och mångfald kommer förvaltningen att kunna säkerställa att våra medarbetare får goda arbetsvillkor, vilket i sin tur kommer leda till en högre kompetens för att möta den enskilda Malmöbon. Samverkan och erfarenhetsutbyte med samtliga nämnder i Malmö stad är ett viktigt sätt att lyfta frågorna. Det arbete som gjorts och görs på andra förvaltningar kan vara ett sätt att få hjälp att belysa frågor som även servicenämnden brottas med. Därför är ett aktivt deltagande i Malmö stads nätverk viktigt. Indikator Andelen medarbetare med utländsk bakgrund (könsuppdelad). Målvärde 2015: 31 % Malmö stad som arbetsgivare ska vara representativ för staden. Därför är det viktigt att visa att stadens befolkningsstruktur återspeglas i hela organisationen. Antal ofrivilligt deltidsanställda som erbjudits önskad tjänstgöringsgrad (könsuppdelad). Målvärde 2015:100 % av dem som inte tackat nej till erbjudande. För Malmö stad och servicenämnden som arbetsgivare är det av stor vikt att medarbetarna har den tjänstgöringsgrad de själva önskar, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv. Andel män (totalt i förvaltningen) som tar ut föräldraledighet. Målvärde 2015: 10 procents ökning. Malmö stad kan som arbetsgivare föregå med gott exempel och skapa en kultur som gör det lätt för föräldrar att dela på föräldraledigheten. Mätetalet baseras på andelen män totalt i förvaltningen som tar ut föräldraledigt ett givet år. Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

19 4 Planering av verksamheten Under detta avsnitt redovisas serviceförvaltningens planering för verksamheten de kommande åren. Övergripande utmaningar och utvecklingsarbeten berörs, såväl som mer verksamhetsspecifika utmaningar och dess konsekvenser för ekonomin. 4.1 Planeringsförutsättningar Här redovisas viktiga planeringsförutsättningar för 2015 med utblick mot kommande år Befolkningsprognos Malmö stads befolkningsprognos visar på en fortsatt befolkningsökning, förutom i åldersgruppen 90 år och äldre. Störst ökning förväntas ske i åldern 6 15 år, dvs. barn i grundskoleålder. Fram till år 2025 förväntas åldersgruppen öka med ca individer, vilket motsvarar en 46-procentig ökning. Andelen personer i gymnasieålder förväntas öka med till år 2025, motsvarande 27 procents ökning. Även andelen äldre förväntas öka. Personer i åldern år förväntas öka med 1 900, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. De förväntade stora ökningarna av antalet barn innebär utmaningar för staden, bland annat vad gäller utbyggnad av lokaler och tillgång på rätt kompetens inom ett flertal yrkeskategorier. Befolkningen i arbetsför ålder förväntas utgöra en minskad andel av den totala befolkningen. Detta innebär en utmaning både för staden som helhet och för kommunen som organisation. Många av kommunens verksamheter är personalintensiva och det är avgörande att det både finns tillräckligt med personal och att denna har rätt kompetens. En ökad försörjningskvot fram till år 2025 ställer ännu högre krav på att en så stor andel som möjligt av befolkningen i arbetsför ålder har en sysselsättning. (Stadskontoret, Malmö stads befolkningsprognos ) Ekonomi Serviceförvaltningen har till uppgift att driva kommungemensamma serviceverksamheter och sluter avtal med beställande förvaltning. Att serviceförvaltningens intäkter regleras via avtal innebär att förvaltningen generellt sett inte får någon pris- och lönekompensation från kommunfullmäktige. Avtalen regleras oftast enligt branschens index. Eftersom indexutvecklingen, bland annat konsumentprisindex, bara haft marginella förändringar de senaste åren har möjligheterna att reglera priserna varit små Investeringar Det finns ett stort behov av investeringar i kommunens fastigheter, bland annat till följd av den kraftiga tillväxten i staden. Behovet av skolor och förskolor är och kommer att fortsatta vara stort. Eftersom investeringsvolymen fortsätter att vara hög krävs prioriteringar mellan olika investeringar. Antalet färdigställda förskole- och grundskolplatser är bland annat beroende av kundens besluts- Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

20 process. Faktorer som bygglovshantering och eventuella överklaganden från intressenter, fungerade angöringsytor och lagkrav på bullernivåer kan påverka processen. Markens förutsättningar kan också påverka projektplanen, exempelvis vid förekomst av kontaminerad mark. En av konsekvenserna av kontaminerad mark är att projektplaner förskjuts framåt i tiden. Ytterst får detta en konsekvens för Malmöborna, när tillgången till förskole- och skolplatser brister. 4.2 Nämndsövergripande utmaningar och utvecklingsarbete Som intern serviceorganisation är serviceförvaltningen starkt beroende av både mål, ekonomi och utvecklingsarbete i Malmö stads övriga förvaltningar. Därför kan ett viktigt arbete under 2015 vara att följa övriga nämnders arbete med nya nämndsmål och indikatorer för att hitta samarbeten och synergieffekter Utbyggnadsstrategi Servicenämnden deltar tillsammans med de övriga tekniska förvaltningarna i arbetet med utbyggnadsstrategin. Syftet med utbyggnadsstrategin är att lägga fast en gemensam prioriteringsordning och samordnad planering med etappindelning för stadsbyggnadskontoret, gatukontoret och fastighetskontoret. Målet är att på sikt säkerställa kapacitet för bostadsförsörjning och arbetsplatser samt att utbyggnad av samhällsservice kan ske i takt med bostadsbyggandet. Utbyggnadsstrategin för Malmö ska förankras och utgöra underlag för berörda nämnders gemensamma prioriteringar. För att strategin ska bli ekonomiskt hållbar ska den vara avstämd mot kommunens långsiktiga ekonomiska förutsättningar och prioriteringarna ska utgå från nämndernas ramar för investeringar och driftkonsekvenser Inför arbetet med nämndsbudgetarna 2016 ska nämnderna under 2015, i en gemensam workshop, diskutera och komma överens om gemensamma mål för stadens utbyggnad med dessa utgångspunkter En utvecklad lokalförsörjningsplan Malmö stads lokalförsörjningsplan är det styrande dokumentet för prioriteringar av investeringarna. Under våren 2014 har ett arbete utförts i syfte att utveckla lokalförsörjningsplanen till ett tydligare ekonomiskt styrdokument med starkare koppling till stadens investeringsplan. Konkret innebär detta att kravet på innehållet i lokalförsörjningsplanen förändras i samband med att lokalförsörjningsplan ska arbetas fram. Den nya lokalförsörjningsplanen ska ge kommunstyrelsen ett väl underbyggt beslutsunderlag för möjlighet till bättre styrning, för att förhindra suboptimering och för att bevaka totalekonomiska effekter för Malmö stad Utveckling av stadens investeringsstyrning För att fortsätta utvecklingen av planering, prioritering och uppföljning inom investeringsområdet behöver Malmö stad ta ett helhetsgrepp över investeringsstyrningen. Ett förvaltningsövergripande projektarbete har därför initierats på uppdrag av stadens investeringsgrupp. Prioritering inom hela stadens investeringsvolym blir allt mer viktigt och enskilda projekt måste ställas i relat- Servicenämnden, Nämndsbudget (32)

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.

Tjänsteskrivelse. Serviceförvaltningens åtaganden 2015. 2015-04-09 Vår referens. Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-04-09 Vår referens Maria Hultin Utvecklingssamordnare Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningens åtaganden 2015 SN-2015-480 Sammanfattning

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer.

anta del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer. Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-14 Vår referens Cecilia Antonsson Ekonomichef Cecilia.Antonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Del av nämndsbudget: ekonomiska kommentarer SN-2015-11 Sammanfattning

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Svar på remiss angående förslag till Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2011-02-23 Diarienummer: N137-0095/11 Utvecklingsavdelning Astrid Tunås Telefon: 366 20 08 E-post:astrid.tunas @vastra.goteborg.se Svar på remiss angående förslag till Program

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014

BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag. juni 2014 BILAGOR till Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö Samrådsförslag juni 2014 1 Bilaga 1. Effektmål De nedanstående punkterna är de effektmål som Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö ämnar

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102

Tjänsteskrivelse. Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-03-13 Vår referens Agneta Arnesson Controller agneta.arnesson@malmo.se Tjänsteskrivelse Budgetskrivelse 2016, förvaltning 102 STK-2015-351 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft

Tjänsteskrivelse. Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande inför fortsatt upphandling av vindkraft SIGNERAD 2013-10-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-22 Vår referens Åsa Björkén Seydlitz Budgetsekreterare Tjänsteskrivelse asa.bjorken-seydlitz@malmo.se Ansökan från servicenämnden om objektsgodkännnande

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer