Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015"

Transkript

1 Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för samt prioriteringar i framtidsstrategin Kommunstyrelsen , 167 Kommunstyrelsen , 190 Antaget av kommunfullmäktige , 63

2 Innehåll 1 Övergripande om kommunens budget Ramfördelning Finansiering Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Investeringsbudget Revision Kommunstyrelsen Årets prioriteringar Kommunstyrelsen, budgetkommentarer Humanistisk nämnd Årets prioriteringar Humanistiska nämnden, budgetkommentarer Socialnämnden Årets prioriteringar Socialnämnden, budgetkommentarer Tekniska nämnden Årets prioriteringar Tekniska nämnden, budgetkommentarer Bygg- och miljönämnden Årets prioriteringar Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer Gemensamma nämnder/förbund Överförmyndarnämnden Mitt Medelpads räddningsförbund (MRF)...20

3 1 Övergripande om kommunens budget Kommunfullmäktige antog Framtidsstrategi den 18 juni Strategin omfattar inriktning och resurser samt planeringsförutsättningar för nämnderna. Antalet invånare i kommunen minskar, 2011 var minskningen 214 personer och prognosen för 2012 är en minskning med 200 personer. Åren beräknas minskningen bli 170 personer per år. Befolkningsutvecklingen innebär att kommunens intäkter minskar vilket innebär att kommunens verksamhet måste anpassas till förändringen. Skatten 2013 blir oförändrad, 23,03 kr per skattekrona. Budget 2013 och planen för innebär att kommunen har en budget i balans Ramfördelning I Framtidsstrategin beslutade kommunfullmäktige om ramar för Med anledning av ändrade förutsättningar har förändringar gjorts. Ramfördelningen innebär att styrelse och nämnderna får en lägre ekonomisk ram än prognosen för 2012 samt att det finansiella målet uppnås Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Revision -0, ,9-0,9-0,9 Kommunstyrelse -50,4-55,3-54,7-53,1-53,1-53,1 Tekniska nämnden -13,5-14,7-13,8-13,8-13,8-13,8 Humanistiska nämnd -241,7-245,4-243,4-242,1-242,1-242,1 Socialnämnden -225,5-225,6-226,6-225,1-225,1-225,1 Bygg och Miljönämnden -4-3,2-3,1-3,2-3,1-3,1 Gemensam nämnd/förbund -10,5-10,5-10,5-10,7-10,9-10,9 Oförutsedda behov ,5-1,5-1,5 Finansiering 551,3 548,3 543,4 544,4 549,7 557,4 Resultat 1 4,7-8,4-9,7-6 -0,8 6,9 Jämförelsestörande post -2,8-1,1 10,6-1,0-1,1 Resultat 2 1,9-9,5 0,9-7 -1,9 6,9 Resultat 1= resultat exkl jämförelsestörande poster Resultat 2= resultat inkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande post 2013 och 2014 avser rivning av 42 lägenheter enligt avtal med Statens Bostadskreditnämnd. 1 (20)

4 1.2 Finansiering DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos FINANSIERING Kostnad/intäkt per invånare i kronor Specifikation kostnader % * Pensionskostnader * Löneskatt * Finansiella kostnader Specifikation intäkter * Skatt * Utjämningsbidrag * Finansiella intäkter * Interna intäkter Sedan Framtidsstrategin antogs har förutsättningarna förändrats. Enligt den senaste beräkningen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) blir kommunens intäkter 6 mkr lägre för 2013 än i Framtidsstrategin. Budgeten baseras på cirkulär 12:52. Avkastningen från Ångefallen Kraft AB beräknas bli 9 mkr beräknas den bli 12 mkr och mkr/år. Kommunen har tidigare avsatt totalt 13,1 mkr för strukturella kostnader dessa kommer att tas i anspråk under planperioden. Planen för förutsätter att staten beslutar om nytt utjämningssystem och att det årligen ger 2 mkr mer än nuvarande system. Inget finns avsatt för ägartillskott till Ånge Fastighets- och Industribolag (ÅFA). Det innebär att bolaget måste vidta åtgärder för att fortsättningsvis ha balans mellan kostnader och intäkter 2 (20)

5 1.3 Resultatbudget Red Red Budg Progn Budget Plan Plan (Mkr) sep Verksamhetens intäkter 122,2 117,0 132,0 132,0 145,7 140,0 140,0 Verksamhetens kostnader -661,6-665,0-686,3-687,3-692,9-688,4-689,1 Jmf.stör. post -8,0-2,8-1,2 10,6-1,0-1,1 0,0 Avskrivn enl plan -11,8-12,4-13,1-13,1-13,0-13,0-13,0 Verksamhetsnetto -559,3-563,2-568,6-557,8-561,3-562,5-562,1 Skatt/utjämningsbidrag 542,5 549,9 542,2 545,0 538,9 544,9 553,3 Fin.int inkl värdepappersutde 21,5 16,6 16,9 13,8 15,3 15,7 15,7 Fin. Kostnader -1,0-1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 2 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 Extraord. Poster Återf eget kap 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 Nyckeltal: Andel av skatter, skattebidrag och finansnetto: Resultat före extraord.post 0,7 0,3-1,7 0,2-1,3-0,3 1,2 Vsh.nto inkl avskr/jmf.stör. 99,3 99,7 101,7 99,8 101,3 100,3 98,8 Vsh.nto exkl avskr/jmf.stör. 95,8 97,0 99,1 99,4 98,7 97,8 96,5 3 (20)

6 1.4 Balansbudget (Mkr) Red Red Bud Progn Budget Plan Plan Tillgångar sep Fastigheter, anläggn. 94,3 86,0 108,0 108,0 113,0 113,0 113,0 Inventarier 21,8 30,6 17,0 30,6 30,6 30,6 30,6 Värdepapper/långfristig fordr 169,1 169,8 168,0 169,8 169,8 169,8 169,8 S:a anläggningstillg. 285,2 286,4 293,0 308,4 313,4 313,4 313,4 Fordringar 55,1 69,7 48,7 63,0 59,0 63,0 58,8 Likvida medel 40,3 34,3 20,0 20,0 12,0 15,0 22,0 S:a omsättningstillg. 95,4 104,0 68,7 83,0 71,0 78,0 80,8 S:a tillgångar 380,6 390,4 361,7 391,4 384,4 391,4 394,2 Skulder o eget kapital Ingående eget kapital 213,1 216,8 216,2 218,7 219,7 212,7 210,7 Bokning mot eget kap Årets ändr av eget kap 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 S:a eget kapital 216,8 218,7 206,7 219,7 212,7 210,7 217,6 Pensionsavsättning 51,1 54,4 57,2 57,2 58,3 59,5 60,7 Övrig avsättning 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Bank- och bostadslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Leverantörsskulder 26,5 34,7 30,0 30,0 32,2 35,0 30,0 Övr kortfristiga skulder 81,7 78,0 63,3 80,0 76,8 81,7 81,4 S:a kortfristiga skulder 108,2 112,7 93,3 110,0 109,0 116,7 111,4 S:a skuld o eget kap. 380,6 390,4 361,7 391,4 384,4 391,4 394,2 Inom linjen (utanför balansräkningen) Pensionsskuld o löneskatt före ,0 265,0 266,0 267,0 268,0 Soliditet, 1) 57,1 56,1 55,3 53,8 55,2 Soliditet, 2) -16,4-11,6-13,9-14,4-12,8 Kassa-/balanslikviditet, 3) 73,6 75,5 65,2 66,8 72,5 1) Eget kapital / S:a tillgångar. 2) Eget kapital (justerat med pensionsåtaganden utanför balansräkningen) / S:a tillgångar 3) S:a omsättn.tillg. / S:a kortfr. Skulder 4 (20)

7 1.5 Kassaflödesbudget Red Red Budg Progn Budget Plan Plan (Mkr) sep Löpande verksamhet Verksamhetens intäkt 122,2 117,0 145,0 132,0 145,7 140,0 140,0 Verksamhetens kostnad -653,7-661,7-687,7-699,7-691,9-687,2-687,9 Verksamhetens netto -531,5-544,7-542,7-567,7-546,2-547,2-547,9 Skatt o generella bdr 542,5 549,8 541,5 545,0 538,9 544,9 553,3 Finansnetto 20,5 15,2 16,6 13,8 15,3 15,7 15,7 Jämför.störande poster, netto -8,0-2,8-1,2 10,6-1,0-1,1 0,0 Verksamhetsnetto 23,5 17,6 14,2 1,7 7,0 12,3 21,1 Investeringar Inköp materiella tillgång. -18,1-12,9-14,8-20,0-18,0-13,0-13,0 KS oförutsedda inköpsanslag Förs. materiella tillgång. Inköp finansiella tillgång. 48,7 21,4-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förs. finansiella tillgång. Investeringsnetto 30,6 8,5-17,8-20,0-18,0-13,0-13,0 Finansiering Ökn långfristig fordran -52,0-22,0 Minskn långfristig fordr 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristig upplåning Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristig upplåning Amortering Finansieringsnetto -52,0-22,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelsekapitalets förändring Kortfristig fordran (ökn -) -30,2-14,6 9,0 6,7 4,0-4,0 4,2 Kortfristig skuld (ökn +) -4,3 4,5-11,0-2,7-1,1 7,8-5,3 Ändr av likv. medel -32,4-6,0-0,6-14,3-8,0 3,0 7,0 5 (20)

8 1.6 Investeringsbudget Enligt Framtidsstrategin ska investeringsnivån totalt understiga avskrivningsnivån sett under en 3-års period. Satsning på vägbelysning som minskar driftkostnaden exkluderas. Den genomsnittliga avskrivningsnivån är ca 12 mkr. Styrelsen och nämndernas totala äskande 2013 är 15,973 mkr varav 3,1 mkr avser utbyte av vägbelysning. Kommunstyrelsen Ks-förslag Anmärkning Kontorsinventarier och hjälpmedel Ramanslag varje år IT-investeringar Datorer och servar Getberget S:a Ks Humanistiska nämnden IT-investeringar Anpassning till Windows 7 Inventarier, möbler Även viss anpassning av lokaler S:a Hn Socialnämnden IFO Ny modul Procapita + div inventarier LSS Renovering allmänna utrymmen Torpet Brandsäkra dörrar Älvgården Hemvård Inventarier Klädskåp Spångbro Inventarier Parkbacken Tillbyggnad Inglasade balkonger Madrasser Dörrstängare Torpsro Inventarier Demens, östra Tvättstugan Utsikten Inventarier Kom.hälso och sjukvård Arbetsplatser 6 st Inför övertagande. Furubacken Inför övertagande Hallstaborg suterrängvåning Tillbyggnad Altan norra sidan huset 6 (20)

9 Inventarier Madrasser/brandskyddslakan, möbler Furubacken Arbetsplatser 3st Upprustning arbetsmiljö Inventarier Torktumlare, diskmaskin, medicinskåp och möbler samlingssal. IT-investeringar S:a Sn Tekniska nämnden Sanering av va-ledningar Vattenledn. Fredriksdal-Ljungaverk Upprustning Centraltorget Sopmaskin Gatubelysning fortsatt utbyte UV-ljus Fredriksdal Bredband S:a Tn Bygg- och miljönämnden Inventarier S:a BoM Totalsumma, samtliga nämnder: (20)

10 2 Revision DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTN ADER Befolkning enl prognos REVISION Kostnad/invånare i kronor (002) Revision 875 *per sonal 405 *hyra 19 *övriga kostnader 451 *kapitaltjänst Kostnaderna för revisionen sänks i och med att assistenten går i pension och inte kommer att ersättas. 8 (20)

11 3 Kommunstyrelsen 3.1 Årets prioriteringar Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Kommunstyrelsen 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart En livskraftig kommun med växande företag, nyföretagande och näringslivsetableringar, som erbjuder en god service till medborgarna 1. Analys av Nöjd-Medborgar-Index 2. Analys av Nöjd-Kund-Index 3. Analys av statistik för in- och utflyttning april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? 1. Medborgarundersökning (SCB) under 2013 efter analys av resultat ska relevanta åtgärder vidtas för att förbättra medborgarnöjdhet 2. Näringslivsundersökning Insikten (SKL) under efter analys av resultat ska relevanta åtgärder vidtas för att förbättra kundnöjdhet 3. Handlingsplan för tillväxt ska antas och därefter tillämpas 4. Avsätta resurser för att kunna svara upp mot behov av yrkesutbildningar I hel- och delårsrapport augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 9 (20)

12 3.2 Kommunstyrelsen, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos KOMMUNSTYRELSE Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader % *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst *interna kostnader Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter En målsättning har varit att sätta medborgarperspektivet i centrum vid val av åtgärder för att klara den ekonomiska ramen. Personalneddragningar och omfördelningar av resurser beskrivs nedan. Generellt finns inte någon kompensation för kostnadsökningar utlagd. Några små program har också helt tagits bort utan att de speciellt kommenteras. Politisk verksamhet - Anpassning sker till ökad kostnad för sammanträdesverksamheten då den bedöms vara i huvudsak bestående. Kostnadsökning är utlagd med kr för helår. Avser Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhet. Personalminskningar inom kontoret - Under 2012 har två tjänster tagits bort inom kontoret, nu görs ytterligare neddragningar. Minskning görs i budget med totalt 3,8 tjänster varav cirka en tjänst används för att nå en förbättrad organisation kring IT-frågor samt som verksamhetsstöd till bl.a. tekniska kontoret. IT - Oförändrad kostnadsnivå i budget. Förslaget klarar en justerad organisation mot renodling av utförare och beställare enligt tidigare redovisad tanke. Centrala budgetmedel utfördelas till verksamheterna och utrustning hyrs från IT utifrån behov, en neutral omfördelning av resurser görs senare. En ledare för utförargruppen finansieras via dels att motsvarande ½ tjänst ersätter konsultköp och dels via effektivare nyttjande av statsbidrag för beredskaps/säkerhetsfrågor (se nedan). 10 (20)

13 Gemensamt kontorsmaterial - Teknikutveckling och automatiseringar möjliggör ytterligare kostnadsminskning med kr. Modernisering genom mötesportal mm har bidragit. Projekt ANDT (Alkohol narkotika dopning tobak) - Projektet ger möjlighet att driva dessa frågor kraftfullare och mera sammanhållet i vår kommun. Finansieras via statsbidrag och intern effektivisering. Säkerhetsfrågor och beredskap - Frågorna har ökat kraftigt i omfattning och säkerhetschefen överbelastas trots stöd från Räddningstjänstförbundet (MRF). Stödet förstärks genom resursomfördelning med ½ tjänst, inom ramarna för befintligt statsbidrag (se ovan). Möjliggör dessutom en extra bra effekt för arbetet med säkerheten i äldreomsorg, skola m.m. Traineeprojektet för kompetensförsörjning inom sundsvallsregionen- Nytt. Kommunens andel för en traineeplats kr/år har prioriterats in i budgetramen. En del av sundsvallsregionens arbete för kompetensförsörjning. Avser universitetsutbildad arbetskraft som arbetar 16 månader varav 3 månader i en kommun nr 2. Utvecklingsenheten - Stöd till företagens gemensamma organisation Företagskraft är avsatt med 200 tkr enligt tidigare utfästelse i samråd med kommunstyrelsen. Fondering ska möjliggöra långsiktighet i detta värdefulla samarbete. Avseende egen personal inom utvecklingsenheten sker återgång in i ursprunglig grundorganisation i arbetet. Integration - Verksamheten ska klaras utan nettokostnadsbudget, Köp av vuxenutbildning - Oförändrad budgetram. I praktiken sker en överföring av personalresurser till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen behåller resurser för styrning av verksamheten där uppdrag ges till t ex gymnasieskolan att genomföra utbildningar. Strategiskt viktigt område vad gäller att nå samspel mellan näringslivets behov och arbetskraftens kompetens. Sysselsättningsåtgärder - Stor verksamhet med omfattande samarbete med Arbetsförmedlingen. Nettokostnad är fryst på nivå som föregående år. Avser även OSAverksamheten. Samarbetsavtalet med Samhall är indexuppräknat. Kollektivtrafik - Positivt att äntligen en utökning av den regionala tågtrafiken är genomförd. Vi förutsätter att det blir en klar förbättring även för Ånge kommuns del. Kostnaderna för verksamheten ökar och är svårbedömda. Stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen gör att chefen för utvecklingsenheten gör en separat skrivning kring förutsättningarna vid budgeteringstillfället. Bostadsanpassning - Budgeteras som normalår med kr, aningen under 2011 års nivå. Rättighetslagar styr verksamheten. 11 (20)

14 4 Humanistisk nämnd 4.1 Årets prioriteringar Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Humanistiska nämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart Årets satsning för att nå dit vi vill Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? Nämndens mål är att våra barn och ungdomar ska lära i en trygg miljö, utan mobbing och kränkande behandling. Alla ungdomar ska vara behöriga till gymnasiet och nå sina mål så långt det är möjligt utifrån varje individs förutsättningar. De ska ha ett rikt kulturellt och idrottsligt utbud att ta del av, där de ideella krafterna sätts i centrum. Vi ska ta tillvara ungas kraft och vilja att påverka beslut som rör deras vardag. Våra kommuninnevånare ska ha tillgång till en trygg och välfungerande barnomsorg samt kunna ta del av ett rikt - Eleverna svarar i enkäter att få känner sig otrygga i skolan. Enligt enkäterna känner sig barn tryggare i vår kommun i förhållande till andra kommuner. - Vi har för låg måluppfyllelse samt för låga meritvärden i förhållande till de medel vi satsar. - Vi har ett rikt föreningsliv i kommunen, men de är i behov av stöd för att driva verksamheten. För få gemensamma träffar för kulturföreningarna. - Ökad måluppfyllelse samt ökade meritvärden. - Utveckla studiehandledning och modersmålsundervisning för elever som har rätt till det - Effektivisera barnomsorgen för att kunna erbjuda barnomsorg på annan tid vid behov. - Modernisera Getbergets slalomanläggning. - Fler gemensamma träffar med föreningslivet. - Analysera resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 - Analysera behörighet till gymnasieskolan, betygsresultat och meritvärden - Analysera gymnasieskolans kunskapsresultat i form av betyg och antalet elever som fullföljer studierna i tid - Enkätundersökning till alla elever som har rätt till modersmål och studiehandledning. april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 12 (20)

15 4.2 Humanistiska nämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos HUMANISTISK NÄMND Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader *generellt sparbeting 0 *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst *interna kostnader Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter Humanistiska nämndens satsning på ökad måluppfyllelse har börjat visa resultat redan under Satsningen innebär också en högre löneutveckling för lärare än det nationella utfallet. Satsningen på ökad måluppfyllelse inom barnomsorg, skola och gymnasieskola fortsätter under Satsningen innebär bland annat återkommande utbildningar av läroplanspiloter som i sin tur sedan verkar ute på sina respektive enheter. Antalet elever på Bobergsgymnasiet minskar ytterligare då Awareverksamheten avslutas efter vårterminen. Skolan lämnar då lokalerna i Torpshammar. En anpassning av såväl personalstyrka som lokalanvändning genomförs inför höstterminen Bobergsgymnasiet utreder förutsättningar för att erbjuda estetiskt program, inriktning musik. Grundskolan får under läsåret 2013/214 något fler elever, antalet barn i förskolan fortsätter att minska. Ytterligare avdelningar i förskolorna kan komma att avvecklas under året. Tidigare har förskolan Lövträdet och en avdelning på förskolan Sörgården har avvecklats. Köken i Fränstaskolan och i Ljungaskolan har renoverats, vilket ökar hyran med 1200 kkr/år. Satsningen att bekosta lärares behörighetskomplettering avslutas. Centrala medel till elevstöd som kan uppstå under året minskas till en tredjedel av förra årets summa. Barnomsorgen erbjuder helg- och nattöppen förskola. Fritids- och Kulturförvaltningarna slås samman till en förvaltning. 13 (20)

16 5 Socialnämnden 5.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: socialnämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge Årets satsning för att nå dit vi vill Årets prioriteringar Trygg och tillgänglig socialtjänst för alla kommunens medborgare Ständigt anpassa socialnämnden för framtidens behov Biståndsbeslut inom äldreomsorgen är beviljade som individuella insatser och ej i tid. Verksamheten endast anpassad för dagens behov. april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige Ökat inflytande och delaktighet för medborgaren vid insatser, beslut m.m. Omvärldsbevakning och hämta goda exempel från t ex andra kommuner. Brukar-tiden inom hemtjänsten ska uppgå till 70 % av personalens totala arbetstid. Fortsatt arbete med attityd- och bemötandefrågor. Hur blev det? Uppföljning, hur? (Kompletteras i aug/sept) augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 14 (20)

17 5.2 Socialnämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos SOCIALNÄMND Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *interna kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter IFO Socialbidragsbudgeten sänks med 500 tkr utifrån årets beräknade resultat och ytterligare 300 tkr flyttas ur socialbidragsbudgeten för att medfinansiera projektet "Ungdomsfokus" som drivs med Arbetsförmedlingen och Utvecklingsenheten. Fält och stödteamet omorganiseras och en tjänst dras in. Torpsro Där pågår sedan ett år omorganisation att omvandla 24 lägenheter till seniorboende. Prognosen är att detta är avslutat år lägenheter kvarstår då som särskilt boende Besparing inför budgetår 2013 är 1.0 årsarbetare, 400tkr. Översyn av personalbehovet kommer att ske löpande kommande år utifrån att lägenheter överlåts till seniorboende Idyllen gruppboende Omorganisationen att omvandla gruppboende till korttidsvårds boende för personer med demenssjukdom är verkställd. Detta innebär att Idyllen nu ingår i Torpsros verksamhet där det nu finns fyra korttidsvårdslägenheter för demensjuka. Omorganisationen innebar att en minskning av sex lägenheter för personer med demenssjukdom totalt i verksamheten. Besparing beräknad till 1,9 milj i personalkostnader Socialpsykiatrin Socialnämnden har fattat beslut om att den dagliga verksamheten inom socialpsykiatrin ska läggas ner. De ideella föreningar som finns, med knytning till området, har erbjudits nyttja lokalen för sin verksamhet. 15 (20)

18 6 Tekniska nämnden 6.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Tekniska nämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart 1. God standard på kommunens ledningsnät 2. En bra dricksvattenkvalitet 3. Effektiv energianvändning inom förvaltningen 4. En attraktiv utemiljö 5. Säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter 6. God kvalitet på den lagade maten april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige 1. Ej fler vattenläckor än 15 st/år 2. Mindre än 2 % av vattenproverna med anmärkning 3. Minskad energiförbrukning med 5 % 4. Fyra kommunala parker/grönområden ska vara välskötta 5. Ökad säkerhet på busshållplatser samt fler gång- och cykelvägar 6. Nöjda kunder skall vara mer än 90 % Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? 1. Upprustning av centraltorget i Ånge 2. Ny vattenledning från Fredriksdal till Ljungaverk via Hussborg 3. Ta fram planering och skötselnivåer för kommunens grönområden/ övrig mark 1. Samtliga punkter ska redovisas i tekniska nämnden två gånger per år augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 16 (20)

19 6.2 Tekniska nämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos TEKNISKA NÄMNDEN Kostnad/invånare i kronor Besparing -500 Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter En målsättning har varit att inte höja nuvarande taxor för både renhållning och va och budgetförslaget är utifrån oförändrade va- och renhållningsavgifter. När det gäller renhållningen så kan de nya avtalen som börjar vid årsskiftet innebära att vi kan komma att behöva göra små justeringar så att taxorna passar entreprenadavtalen. Kost: Under 2013 beräknas personalstyrkan minska med 1,5 tjänst utifrån ett minskat elevunderlag och modernisering av kök. I övrigt så beräknas kostnaderna utifrån självkostnadsprincipen. Städ: Kostnaderna är uppräknade med 3% enligt städindex Anläggningar: Kostnader för bredband sänkt med anledning av kommunens delägarskap i Servanet. Gator/belysning: Nyttjat lägre kapitaltjänstkostnad till ett ökat underhåll av gator och vägar. Renhållning: Nytt renhållningsavtal från årsskiftet och kostnaderna för verksamheten bedöms klaras med oförändrade taxor. VA-verk:Verksamheten ska klaras utan taxehöjning, lägre kapitaltjänstkostnader och ett lägre elpris medför att verksamheten ska klara oförändrade avgifter. 17 (20)

20 7 Bygg- och miljönämnden 7.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Bygg- och miljönämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart 1. Bygg- och miljönämnden ska ha ett kvalitetsmässigt bra sätt att sköta myndighetsrollen och ge en bra service mot enskilda och företag. Bygg- och miljönämndens verksamhet ska drivas på ett korrekt och rättssäkert sätt där likhet inför lagen gäller. 2. Bygg- och miljönämnden ska arbeta aktivt för långsiktig hållbarhet i kommunen. 1. Adekvat kompetens hos personalen Utbildningsinsatser för personal och nämndsledamöter. Följa verksamhetsplanen och tjänsteerbjudandet Följa nöjd-kund-index och kundenkäten april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige 2. Stöd till andra verksamheter inom kommunen. Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Kompetensutveckling för nämndsledamöter i bland annat vindkraft. Vindkraftsärenden. Mer resurser behövs. Hur blev det? Uppföljning, hur? Följa antagen verksamhetsplan för (Kompletteras i aug/sept) augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 18 (20)

21 7.2 Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % K OSTNA DER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos BYGG OCH MILJÖNÄMND Kostnad/invånare i kronor Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter Bygg- och miljönämndens uppdrag är myndighetsutövning när det gäller plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen med följdförfattningar. Nämnden är också ansvarig för naturvården. På nämndens uppdrag utövar bygg- och miljökontoret tillsyn och kontroll. Inom kontoret hanteras också bostadsanpassningsärenden på uppdrag av kommunstyrelsen. 19 (20)

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. ' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018

Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Alliansens förslag till Verksamhet och budget 2016-2018 Kommunfullmäktige föreslås besluta att 1. Fastställa Verksamhet och budget 2016-2018 som kommunens mål- och budgetdokument för perioden. 2. Fastställa

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Barn-och familjenämnden

Barn-och familjenämnden Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan

FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan FINANSIERINGSBUDGET 2017 med fleårsplan 2018--2019 Budg.beredn 2016-09-07 54 FINANSIERINGSBUDGET BELOPP I KKR TILLFÖRDA MEDEL Bok Bok Bok Budg Rev budg Budg Budg Budg 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer