Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015"

Transkript

1 Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för samt prioriteringar i framtidsstrategin Kommunstyrelsen , 167 Kommunstyrelsen , 190 Antaget av kommunfullmäktige , 63

2 Innehåll 1 Övergripande om kommunens budget Ramfördelning Finansiering Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Investeringsbudget Revision Kommunstyrelsen Årets prioriteringar Kommunstyrelsen, budgetkommentarer Humanistisk nämnd Årets prioriteringar Humanistiska nämnden, budgetkommentarer Socialnämnden Årets prioriteringar Socialnämnden, budgetkommentarer Tekniska nämnden Årets prioriteringar Tekniska nämnden, budgetkommentarer Bygg- och miljönämnden Årets prioriteringar Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer Gemensamma nämnder/förbund Överförmyndarnämnden Mitt Medelpads räddningsförbund (MRF)...20

3 1 Övergripande om kommunens budget Kommunfullmäktige antog Framtidsstrategi den 18 juni Strategin omfattar inriktning och resurser samt planeringsförutsättningar för nämnderna. Antalet invånare i kommunen minskar, 2011 var minskningen 214 personer och prognosen för 2012 är en minskning med 200 personer. Åren beräknas minskningen bli 170 personer per år. Befolkningsutvecklingen innebär att kommunens intäkter minskar vilket innebär att kommunens verksamhet måste anpassas till förändringen. Skatten 2013 blir oförändrad, 23,03 kr per skattekrona. Budget 2013 och planen för innebär att kommunen har en budget i balans Ramfördelning I Framtidsstrategin beslutade kommunfullmäktige om ramar för Med anledning av ändrade förutsättningar har förändringar gjorts. Ramfördelningen innebär att styrelse och nämnderna får en lägre ekonomisk ram än prognosen för 2012 samt att det finansiella målet uppnås Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Revision -0, ,9-0,9-0,9 Kommunstyrelse -50,4-55,3-54,7-53,1-53,1-53,1 Tekniska nämnden -13,5-14,7-13,8-13,8-13,8-13,8 Humanistiska nämnd -241,7-245,4-243,4-242,1-242,1-242,1 Socialnämnden -225,5-225,6-226,6-225,1-225,1-225,1 Bygg och Miljönämnden -4-3,2-3,1-3,2-3,1-3,1 Gemensam nämnd/förbund -10,5-10,5-10,5-10,7-10,9-10,9 Oförutsedda behov ,5-1,5-1,5 Finansiering 551,3 548,3 543,4 544,4 549,7 557,4 Resultat 1 4,7-8,4-9,7-6 -0,8 6,9 Jämförelsestörande post -2,8-1,1 10,6-1,0-1,1 Resultat 2 1,9-9,5 0,9-7 -1,9 6,9 Resultat 1= resultat exkl jämförelsestörande poster Resultat 2= resultat inkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande post 2013 och 2014 avser rivning av 42 lägenheter enligt avtal med Statens Bostadskreditnämnd. 1 (20)

4 1.2 Finansiering DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos FINANSIERING Kostnad/intäkt per invånare i kronor Specifikation kostnader % * Pensionskostnader * Löneskatt * Finansiella kostnader Specifikation intäkter * Skatt * Utjämningsbidrag * Finansiella intäkter * Interna intäkter Sedan Framtidsstrategin antogs har förutsättningarna förändrats. Enligt den senaste beräkningen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) blir kommunens intäkter 6 mkr lägre för 2013 än i Framtidsstrategin. Budgeten baseras på cirkulär 12:52. Avkastningen från Ångefallen Kraft AB beräknas bli 9 mkr beräknas den bli 12 mkr och mkr/år. Kommunen har tidigare avsatt totalt 13,1 mkr för strukturella kostnader dessa kommer att tas i anspråk under planperioden. Planen för förutsätter att staten beslutar om nytt utjämningssystem och att det årligen ger 2 mkr mer än nuvarande system. Inget finns avsatt för ägartillskott till Ånge Fastighets- och Industribolag (ÅFA). Det innebär att bolaget måste vidta åtgärder för att fortsättningsvis ha balans mellan kostnader och intäkter 2 (20)

5 1.3 Resultatbudget Red Red Budg Progn Budget Plan Plan (Mkr) sep Verksamhetens intäkter 122,2 117,0 132,0 132,0 145,7 140,0 140,0 Verksamhetens kostnader -661,6-665,0-686,3-687,3-692,9-688,4-689,1 Jmf.stör. post -8,0-2,8-1,2 10,6-1,0-1,1 0,0 Avskrivn enl plan -11,8-12,4-13,1-13,1-13,0-13,0-13,0 Verksamhetsnetto -559,3-563,2-568,6-557,8-561,3-562,5-562,1 Skatt/utjämningsbidrag 542,5 549,9 542,2 545,0 538,9 544,9 553,3 Fin.int inkl värdepappersutde 21,5 16,6 16,9 13,8 15,3 15,7 15,7 Fin. Kostnader -1,0-1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 2 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 Extraord. Poster Återf eget kap 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 Nyckeltal: Andel av skatter, skattebidrag och finansnetto: Resultat före extraord.post 0,7 0,3-1,7 0,2-1,3-0,3 1,2 Vsh.nto inkl avskr/jmf.stör. 99,3 99,7 101,7 99,8 101,3 100,3 98,8 Vsh.nto exkl avskr/jmf.stör. 95,8 97,0 99,1 99,4 98,7 97,8 96,5 3 (20)

6 1.4 Balansbudget (Mkr) Red Red Bud Progn Budget Plan Plan Tillgångar sep Fastigheter, anläggn. 94,3 86,0 108,0 108,0 113,0 113,0 113,0 Inventarier 21,8 30,6 17,0 30,6 30,6 30,6 30,6 Värdepapper/långfristig fordr 169,1 169,8 168,0 169,8 169,8 169,8 169,8 S:a anläggningstillg. 285,2 286,4 293,0 308,4 313,4 313,4 313,4 Fordringar 55,1 69,7 48,7 63,0 59,0 63,0 58,8 Likvida medel 40,3 34,3 20,0 20,0 12,0 15,0 22,0 S:a omsättningstillg. 95,4 104,0 68,7 83,0 71,0 78,0 80,8 S:a tillgångar 380,6 390,4 361,7 391,4 384,4 391,4 394,2 Skulder o eget kapital Ingående eget kapital 213,1 216,8 216,2 218,7 219,7 212,7 210,7 Bokning mot eget kap Årets ändr av eget kap 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 S:a eget kapital 216,8 218,7 206,7 219,7 212,7 210,7 217,6 Pensionsavsättning 51,1 54,4 57,2 57,2 58,3 59,5 60,7 Övrig avsättning 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Bank- och bostadslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Leverantörsskulder 26,5 34,7 30,0 30,0 32,2 35,0 30,0 Övr kortfristiga skulder 81,7 78,0 63,3 80,0 76,8 81,7 81,4 S:a kortfristiga skulder 108,2 112,7 93,3 110,0 109,0 116,7 111,4 S:a skuld o eget kap. 380,6 390,4 361,7 391,4 384,4 391,4 394,2 Inom linjen (utanför balansräkningen) Pensionsskuld o löneskatt före ,0 265,0 266,0 267,0 268,0 Soliditet, 1) 57,1 56,1 55,3 53,8 55,2 Soliditet, 2) -16,4-11,6-13,9-14,4-12,8 Kassa-/balanslikviditet, 3) 73,6 75,5 65,2 66,8 72,5 1) Eget kapital / S:a tillgångar. 2) Eget kapital (justerat med pensionsåtaganden utanför balansräkningen) / S:a tillgångar 3) S:a omsättn.tillg. / S:a kortfr. Skulder 4 (20)

7 1.5 Kassaflödesbudget Red Red Budg Progn Budget Plan Plan (Mkr) sep Löpande verksamhet Verksamhetens intäkt 122,2 117,0 145,0 132,0 145,7 140,0 140,0 Verksamhetens kostnad -653,7-661,7-687,7-699,7-691,9-687,2-687,9 Verksamhetens netto -531,5-544,7-542,7-567,7-546,2-547,2-547,9 Skatt o generella bdr 542,5 549,8 541,5 545,0 538,9 544,9 553,3 Finansnetto 20,5 15,2 16,6 13,8 15,3 15,7 15,7 Jämför.störande poster, netto -8,0-2,8-1,2 10,6-1,0-1,1 0,0 Verksamhetsnetto 23,5 17,6 14,2 1,7 7,0 12,3 21,1 Investeringar Inköp materiella tillgång. -18,1-12,9-14,8-20,0-18,0-13,0-13,0 KS oförutsedda inköpsanslag Förs. materiella tillgång. Inköp finansiella tillgång. 48,7 21,4-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förs. finansiella tillgång. Investeringsnetto 30,6 8,5-17,8-20,0-18,0-13,0-13,0 Finansiering Ökn långfristig fordran -52,0-22,0 Minskn långfristig fordr 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristig upplåning Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristig upplåning Amortering Finansieringsnetto -52,0-22,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelsekapitalets förändring Kortfristig fordran (ökn -) -30,2-14,6 9,0 6,7 4,0-4,0 4,2 Kortfristig skuld (ökn +) -4,3 4,5-11,0-2,7-1,1 7,8-5,3 Ändr av likv. medel -32,4-6,0-0,6-14,3-8,0 3,0 7,0 5 (20)

8 1.6 Investeringsbudget Enligt Framtidsstrategin ska investeringsnivån totalt understiga avskrivningsnivån sett under en 3-års period. Satsning på vägbelysning som minskar driftkostnaden exkluderas. Den genomsnittliga avskrivningsnivån är ca 12 mkr. Styrelsen och nämndernas totala äskande 2013 är 15,973 mkr varav 3,1 mkr avser utbyte av vägbelysning. Kommunstyrelsen Ks-förslag Anmärkning Kontorsinventarier och hjälpmedel Ramanslag varje år IT-investeringar Datorer och servar Getberget S:a Ks Humanistiska nämnden IT-investeringar Anpassning till Windows 7 Inventarier, möbler Även viss anpassning av lokaler S:a Hn Socialnämnden IFO Ny modul Procapita + div inventarier LSS Renovering allmänna utrymmen Torpet Brandsäkra dörrar Älvgården Hemvård Inventarier Klädskåp Spångbro Inventarier Parkbacken Tillbyggnad Inglasade balkonger Madrasser Dörrstängare Torpsro Inventarier Demens, östra Tvättstugan Utsikten Inventarier Kom.hälso och sjukvård Arbetsplatser 6 st Inför övertagande. Furubacken Inför övertagande Hallstaborg suterrängvåning Tillbyggnad Altan norra sidan huset 6 (20)

9 Inventarier Madrasser/brandskyddslakan, möbler Furubacken Arbetsplatser 3st Upprustning arbetsmiljö Inventarier Torktumlare, diskmaskin, medicinskåp och möbler samlingssal. IT-investeringar S:a Sn Tekniska nämnden Sanering av va-ledningar Vattenledn. Fredriksdal-Ljungaverk Upprustning Centraltorget Sopmaskin Gatubelysning fortsatt utbyte UV-ljus Fredriksdal Bredband S:a Tn Bygg- och miljönämnden Inventarier S:a BoM Totalsumma, samtliga nämnder: (20)

10 2 Revision DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTN ADER Befolkning enl prognos REVISION Kostnad/invånare i kronor (002) Revision 875 *per sonal 405 *hyra 19 *övriga kostnader 451 *kapitaltjänst Kostnaderna för revisionen sänks i och med att assistenten går i pension och inte kommer att ersättas. 8 (20)

11 3 Kommunstyrelsen 3.1 Årets prioriteringar Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Kommunstyrelsen 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart En livskraftig kommun med växande företag, nyföretagande och näringslivsetableringar, som erbjuder en god service till medborgarna 1. Analys av Nöjd-Medborgar-Index 2. Analys av Nöjd-Kund-Index 3. Analys av statistik för in- och utflyttning april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? 1. Medborgarundersökning (SCB) under 2013 efter analys av resultat ska relevanta åtgärder vidtas för att förbättra medborgarnöjdhet 2. Näringslivsundersökning Insikten (SKL) under efter analys av resultat ska relevanta åtgärder vidtas för att förbättra kundnöjdhet 3. Handlingsplan för tillväxt ska antas och därefter tillämpas 4. Avsätta resurser för att kunna svara upp mot behov av yrkesutbildningar I hel- och delårsrapport augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 9 (20)

12 3.2 Kommunstyrelsen, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos KOMMUNSTYRELSE Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader % *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst *interna kostnader Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter En målsättning har varit att sätta medborgarperspektivet i centrum vid val av åtgärder för att klara den ekonomiska ramen. Personalneddragningar och omfördelningar av resurser beskrivs nedan. Generellt finns inte någon kompensation för kostnadsökningar utlagd. Några små program har också helt tagits bort utan att de speciellt kommenteras. Politisk verksamhet - Anpassning sker till ökad kostnad för sammanträdesverksamheten då den bedöms vara i huvudsak bestående. Kostnadsökning är utlagd med kr för helår. Avser Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhet. Personalminskningar inom kontoret - Under 2012 har två tjänster tagits bort inom kontoret, nu görs ytterligare neddragningar. Minskning görs i budget med totalt 3,8 tjänster varav cirka en tjänst används för att nå en förbättrad organisation kring IT-frågor samt som verksamhetsstöd till bl.a. tekniska kontoret. IT - Oförändrad kostnadsnivå i budget. Förslaget klarar en justerad organisation mot renodling av utförare och beställare enligt tidigare redovisad tanke. Centrala budgetmedel utfördelas till verksamheterna och utrustning hyrs från IT utifrån behov, en neutral omfördelning av resurser görs senare. En ledare för utförargruppen finansieras via dels att motsvarande ½ tjänst ersätter konsultköp och dels via effektivare nyttjande av statsbidrag för beredskaps/säkerhetsfrågor (se nedan). 10 (20)

13 Gemensamt kontorsmaterial - Teknikutveckling och automatiseringar möjliggör ytterligare kostnadsminskning med kr. Modernisering genom mötesportal mm har bidragit. Projekt ANDT (Alkohol narkotika dopning tobak) - Projektet ger möjlighet att driva dessa frågor kraftfullare och mera sammanhållet i vår kommun. Finansieras via statsbidrag och intern effektivisering. Säkerhetsfrågor och beredskap - Frågorna har ökat kraftigt i omfattning och säkerhetschefen överbelastas trots stöd från Räddningstjänstförbundet (MRF). Stödet förstärks genom resursomfördelning med ½ tjänst, inom ramarna för befintligt statsbidrag (se ovan). Möjliggör dessutom en extra bra effekt för arbetet med säkerheten i äldreomsorg, skola m.m. Traineeprojektet för kompetensförsörjning inom sundsvallsregionen- Nytt. Kommunens andel för en traineeplats kr/år har prioriterats in i budgetramen. En del av sundsvallsregionens arbete för kompetensförsörjning. Avser universitetsutbildad arbetskraft som arbetar 16 månader varav 3 månader i en kommun nr 2. Utvecklingsenheten - Stöd till företagens gemensamma organisation Företagskraft är avsatt med 200 tkr enligt tidigare utfästelse i samråd med kommunstyrelsen. Fondering ska möjliggöra långsiktighet i detta värdefulla samarbete. Avseende egen personal inom utvecklingsenheten sker återgång in i ursprunglig grundorganisation i arbetet. Integration - Verksamheten ska klaras utan nettokostnadsbudget, Köp av vuxenutbildning - Oförändrad budgetram. I praktiken sker en överföring av personalresurser till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen behåller resurser för styrning av verksamheten där uppdrag ges till t ex gymnasieskolan att genomföra utbildningar. Strategiskt viktigt område vad gäller att nå samspel mellan näringslivets behov och arbetskraftens kompetens. Sysselsättningsåtgärder - Stor verksamhet med omfattande samarbete med Arbetsförmedlingen. Nettokostnad är fryst på nivå som föregående år. Avser även OSAverksamheten. Samarbetsavtalet med Samhall är indexuppräknat. Kollektivtrafik - Positivt att äntligen en utökning av den regionala tågtrafiken är genomförd. Vi förutsätter att det blir en klar förbättring även för Ånge kommuns del. Kostnaderna för verksamheten ökar och är svårbedömda. Stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen gör att chefen för utvecklingsenheten gör en separat skrivning kring förutsättningarna vid budgeteringstillfället. Bostadsanpassning - Budgeteras som normalår med kr, aningen under 2011 års nivå. Rättighetslagar styr verksamheten. 11 (20)

14 4 Humanistisk nämnd 4.1 Årets prioriteringar Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Humanistiska nämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart Årets satsning för att nå dit vi vill Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? Nämndens mål är att våra barn och ungdomar ska lära i en trygg miljö, utan mobbing och kränkande behandling. Alla ungdomar ska vara behöriga till gymnasiet och nå sina mål så långt det är möjligt utifrån varje individs förutsättningar. De ska ha ett rikt kulturellt och idrottsligt utbud att ta del av, där de ideella krafterna sätts i centrum. Vi ska ta tillvara ungas kraft och vilja att påverka beslut som rör deras vardag. Våra kommuninnevånare ska ha tillgång till en trygg och välfungerande barnomsorg samt kunna ta del av ett rikt - Eleverna svarar i enkäter att få känner sig otrygga i skolan. Enligt enkäterna känner sig barn tryggare i vår kommun i förhållande till andra kommuner. - Vi har för låg måluppfyllelse samt för låga meritvärden i förhållande till de medel vi satsar. - Vi har ett rikt föreningsliv i kommunen, men de är i behov av stöd för att driva verksamheten. För få gemensamma träffar för kulturföreningarna. - Ökad måluppfyllelse samt ökade meritvärden. - Utveckla studiehandledning och modersmålsundervisning för elever som har rätt till det - Effektivisera barnomsorgen för att kunna erbjuda barnomsorg på annan tid vid behov. - Modernisera Getbergets slalomanläggning. - Fler gemensamma träffar med föreningslivet. - Analysera resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 - Analysera behörighet till gymnasieskolan, betygsresultat och meritvärden - Analysera gymnasieskolans kunskapsresultat i form av betyg och antalet elever som fullföljer studierna i tid - Enkätundersökning till alla elever som har rätt till modersmål och studiehandledning. april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 12 (20)

15 4.2 Humanistiska nämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos HUMANISTISK NÄMND Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader *generellt sparbeting 0 *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst *interna kostnader Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter Humanistiska nämndens satsning på ökad måluppfyllelse har börjat visa resultat redan under Satsningen innebär också en högre löneutveckling för lärare än det nationella utfallet. Satsningen på ökad måluppfyllelse inom barnomsorg, skola och gymnasieskola fortsätter under Satsningen innebär bland annat återkommande utbildningar av läroplanspiloter som i sin tur sedan verkar ute på sina respektive enheter. Antalet elever på Bobergsgymnasiet minskar ytterligare då Awareverksamheten avslutas efter vårterminen. Skolan lämnar då lokalerna i Torpshammar. En anpassning av såväl personalstyrka som lokalanvändning genomförs inför höstterminen Bobergsgymnasiet utreder förutsättningar för att erbjuda estetiskt program, inriktning musik. Grundskolan får under läsåret 2013/214 något fler elever, antalet barn i förskolan fortsätter att minska. Ytterligare avdelningar i förskolorna kan komma att avvecklas under året. Tidigare har förskolan Lövträdet och en avdelning på förskolan Sörgården har avvecklats. Köken i Fränstaskolan och i Ljungaskolan har renoverats, vilket ökar hyran med 1200 kkr/år. Satsningen att bekosta lärares behörighetskomplettering avslutas. Centrala medel till elevstöd som kan uppstå under året minskas till en tredjedel av förra årets summa. Barnomsorgen erbjuder helg- och nattöppen förskola. Fritids- och Kulturförvaltningarna slås samman till en förvaltning. 13 (20)

16 5 Socialnämnden 5.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: socialnämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge Årets satsning för att nå dit vi vill Årets prioriteringar Trygg och tillgänglig socialtjänst för alla kommunens medborgare Ständigt anpassa socialnämnden för framtidens behov Biståndsbeslut inom äldreomsorgen är beviljade som individuella insatser och ej i tid. Verksamheten endast anpassad för dagens behov. april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige Ökat inflytande och delaktighet för medborgaren vid insatser, beslut m.m. Omvärldsbevakning och hämta goda exempel från t ex andra kommuner. Brukar-tiden inom hemtjänsten ska uppgå till 70 % av personalens totala arbetstid. Fortsatt arbete med attityd- och bemötandefrågor. Hur blev det? Uppföljning, hur? (Kompletteras i aug/sept) augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 14 (20)

17 5.2 Socialnämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos SOCIALNÄMND Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *interna kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter IFO Socialbidragsbudgeten sänks med 500 tkr utifrån årets beräknade resultat och ytterligare 300 tkr flyttas ur socialbidragsbudgeten för att medfinansiera projektet "Ungdomsfokus" som drivs med Arbetsförmedlingen och Utvecklingsenheten. Fält och stödteamet omorganiseras och en tjänst dras in. Torpsro Där pågår sedan ett år omorganisation att omvandla 24 lägenheter till seniorboende. Prognosen är att detta är avslutat år lägenheter kvarstår då som särskilt boende Besparing inför budgetår 2013 är 1.0 årsarbetare, 400tkr. Översyn av personalbehovet kommer att ske löpande kommande år utifrån att lägenheter överlåts till seniorboende Idyllen gruppboende Omorganisationen att omvandla gruppboende till korttidsvårds boende för personer med demenssjukdom är verkställd. Detta innebär att Idyllen nu ingår i Torpsros verksamhet där det nu finns fyra korttidsvårdslägenheter för demensjuka. Omorganisationen innebar att en minskning av sex lägenheter för personer med demenssjukdom totalt i verksamheten. Besparing beräknad till 1,9 milj i personalkostnader Socialpsykiatrin Socialnämnden har fattat beslut om att den dagliga verksamheten inom socialpsykiatrin ska läggas ner. De ideella föreningar som finns, med knytning till området, har erbjudits nyttja lokalen för sin verksamhet. 15 (20)

18 6 Tekniska nämnden 6.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Tekniska nämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart 1. God standard på kommunens ledningsnät 2. En bra dricksvattenkvalitet 3. Effektiv energianvändning inom förvaltningen 4. En attraktiv utemiljö 5. Säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter 6. God kvalitet på den lagade maten april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige 1. Ej fler vattenläckor än 15 st/år 2. Mindre än 2 % av vattenproverna med anmärkning 3. Minskad energiförbrukning med 5 % 4. Fyra kommunala parker/grönområden ska vara välskötta 5. Ökad säkerhet på busshållplatser samt fler gång- och cykelvägar 6. Nöjda kunder skall vara mer än 90 % Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? 1. Upprustning av centraltorget i Ånge 2. Ny vattenledning från Fredriksdal till Ljungaverk via Hussborg 3. Ta fram planering och skötselnivåer för kommunens grönområden/ övrig mark 1. Samtliga punkter ska redovisas i tekniska nämnden två gånger per år augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 16 (20)

19 6.2 Tekniska nämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos TEKNISKA NÄMNDEN Kostnad/invånare i kronor Besparing -500 Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter En målsättning har varit att inte höja nuvarande taxor för både renhållning och va och budgetförslaget är utifrån oförändrade va- och renhållningsavgifter. När det gäller renhållningen så kan de nya avtalen som börjar vid årsskiftet innebära att vi kan komma att behöva göra små justeringar så att taxorna passar entreprenadavtalen. Kost: Under 2013 beräknas personalstyrkan minska med 1,5 tjänst utifrån ett minskat elevunderlag och modernisering av kök. I övrigt så beräknas kostnaderna utifrån självkostnadsprincipen. Städ: Kostnaderna är uppräknade med 3% enligt städindex Anläggningar: Kostnader för bredband sänkt med anledning av kommunens delägarskap i Servanet. Gator/belysning: Nyttjat lägre kapitaltjänstkostnad till ett ökat underhåll av gator och vägar. Renhållning: Nytt renhållningsavtal från årsskiftet och kostnaderna för verksamheten bedöms klaras med oförändrade taxor. VA-verk:Verksamheten ska klaras utan taxehöjning, lägre kapitaltjänstkostnader och ett lägre elpris medför att verksamheten ska klara oförändrade avgifter. 17 (20)

20 7 Bygg- och miljönämnden 7.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Bygg- och miljönämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart 1. Bygg- och miljönämnden ska ha ett kvalitetsmässigt bra sätt att sköta myndighetsrollen och ge en bra service mot enskilda och företag. Bygg- och miljönämndens verksamhet ska drivas på ett korrekt och rättssäkert sätt där likhet inför lagen gäller. 2. Bygg- och miljönämnden ska arbeta aktivt för långsiktig hållbarhet i kommunen. 1. Adekvat kompetens hos personalen Utbildningsinsatser för personal och nämndsledamöter. Följa verksamhetsplanen och tjänsteerbjudandet Följa nöjd-kund-index och kundenkäten april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige 2. Stöd till andra verksamheter inom kommunen. Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Kompetensutveckling för nämndsledamöter i bland annat vindkraft. Vindkraftsärenden. Mer resurser behövs. Hur blev det? Uppföljning, hur? Följa antagen verksamhetsplan för (Kompletteras i aug/sept) augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 18 (20)

21 7.2 Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % K OSTNA DER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos BYGG OCH MILJÖNÄMND Kostnad/invånare i kronor Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter Bygg- och miljönämndens uppdrag är myndighetsutövning när det gäller plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen med följdförfattningar. Nämnden är också ansvarig för naturvården. På nämndens uppdrag utövar bygg- och miljökontoret tillsyn och kontroll. Inom kontoret hanteras också bostadsanpassningsärenden på uppdrag av kommunstyrelsen. 19 (20)

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Mål och Budget 2015-2017

Mål och Budget 2015-2017 Mål och Budget 2015-2017 Foto: Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik Tel vx 0123-191 00 www.valdemarsvik.se Mål och Budget 2015 2017 Innehåll 1. Den politiska majoritetens

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo

Budget 2012. Flerårsplan 2013-2014. Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo Budget 2012 Flerårsplan 2013-2014 Hagalidskolans bibliotek. Utsett till årets skolbibliotek 2009. Foto: Ulrika Vendelbo INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. VISIONSSTYRNING 1.1 Varför visionsstyrning? 1 1.2 Vår

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25

Budget 2014. samt flerårsplan 2015 och 2016. Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Budget 2014 samt flerårsplan 2015 och 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Innehållsförteckning Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 1 Kommunstyrelsen,

Läs mer