Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för 2014-2015"

Transkript

1 Ånge kommuns budget 2013 och ekonomiska plan för samt prioriteringar i framtidsstrategin Kommunstyrelsen , 167 Kommunstyrelsen , 190 Antaget av kommunfullmäktige , 63

2 Innehåll 1 Övergripande om kommunens budget Ramfördelning Finansiering Resultatbudget Balansbudget Kassaflödesbudget Investeringsbudget Revision Kommunstyrelsen Årets prioriteringar Kommunstyrelsen, budgetkommentarer Humanistisk nämnd Årets prioriteringar Humanistiska nämnden, budgetkommentarer Socialnämnden Årets prioriteringar Socialnämnden, budgetkommentarer Tekniska nämnden Årets prioriteringar Tekniska nämnden, budgetkommentarer Bygg- och miljönämnden Årets prioriteringar Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer Gemensamma nämnder/förbund Överförmyndarnämnden Mitt Medelpads räddningsförbund (MRF)...20

3 1 Övergripande om kommunens budget Kommunfullmäktige antog Framtidsstrategi den 18 juni Strategin omfattar inriktning och resurser samt planeringsförutsättningar för nämnderna. Antalet invånare i kommunen minskar, 2011 var minskningen 214 personer och prognosen för 2012 är en minskning med 200 personer. Åren beräknas minskningen bli 170 personer per år. Befolkningsutvecklingen innebär att kommunens intäkter minskar vilket innebär att kommunens verksamhet måste anpassas till förändringen. Skatten 2013 blir oförändrad, 23,03 kr per skattekrona. Budget 2013 och planen för innebär att kommunen har en budget i balans Ramfördelning I Framtidsstrategin beslutade kommunfullmäktige om ramar för Med anledning av ändrade förutsättningar har förändringar gjorts. Ramfördelningen innebär att styrelse och nämnderna får en lägre ekonomisk ram än prognosen för 2012 samt att det finansiella målet uppnås Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Revision -0, ,9-0,9-0,9 Kommunstyrelse -50,4-55,3-54,7-53,1-53,1-53,1 Tekniska nämnden -13,5-14,7-13,8-13,8-13,8-13,8 Humanistiska nämnd -241,7-245,4-243,4-242,1-242,1-242,1 Socialnämnden -225,5-225,6-226,6-225,1-225,1-225,1 Bygg och Miljönämnden -4-3,2-3,1-3,2-3,1-3,1 Gemensam nämnd/förbund -10,5-10,5-10,5-10,7-10,9-10,9 Oförutsedda behov ,5-1,5-1,5 Finansiering 551,3 548,3 543,4 544,4 549,7 557,4 Resultat 1 4,7-8,4-9,7-6 -0,8 6,9 Jämförelsestörande post -2,8-1,1 10,6-1,0-1,1 Resultat 2 1,9-9,5 0,9-7 -1,9 6,9 Resultat 1= resultat exkl jämförelsestörande poster Resultat 2= resultat inkl jämförelsestörande poster Jämförelsestörande post 2013 och 2014 avser rivning av 42 lägenheter enligt avtal med Statens Bostadskreditnämnd. 1 (20)

4 1.2 Finansiering DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos FINANSIERING Kostnad/intäkt per invånare i kronor Specifikation kostnader % * Pensionskostnader * Löneskatt * Finansiella kostnader Specifikation intäkter * Skatt * Utjämningsbidrag * Finansiella intäkter * Interna intäkter Sedan Framtidsstrategin antogs har förutsättningarna förändrats. Enligt den senaste beräkningen från Sveriges kommuner och landsting (SKL) blir kommunens intäkter 6 mkr lägre för 2013 än i Framtidsstrategin. Budgeten baseras på cirkulär 12:52. Avkastningen från Ångefallen Kraft AB beräknas bli 9 mkr beräknas den bli 12 mkr och mkr/år. Kommunen har tidigare avsatt totalt 13,1 mkr för strukturella kostnader dessa kommer att tas i anspråk under planperioden. Planen för förutsätter att staten beslutar om nytt utjämningssystem och att det årligen ger 2 mkr mer än nuvarande system. Inget finns avsatt för ägartillskott till Ånge Fastighets- och Industribolag (ÅFA). Det innebär att bolaget måste vidta åtgärder för att fortsättningsvis ha balans mellan kostnader och intäkter 2 (20)

5 1.3 Resultatbudget Red Red Budg Progn Budget Plan Plan (Mkr) sep Verksamhetens intäkter 122,2 117,0 132,0 132,0 145,7 140,0 140,0 Verksamhetens kostnader -661,6-665,0-686,3-687,3-692,9-688,4-689,1 Jmf.stör. post -8,0-2,8-1,2 10,6-1,0-1,1 0,0 Avskrivn enl plan -11,8-12,4-13,1-13,1-13,0-13,0-13,0 Verksamhetsnetto -559,3-563,2-568,6-557,8-561,3-562,5-562,1 Skatt/utjämningsbidrag 542,5 549,9 542,2 545,0 538,9 544,9 553,3 Fin.int inkl värdepappersutde 21,5 16,6 16,9 13,8 15,3 15,7 15,7 Fin. Kostnader -1,0-1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 2 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 Extraord. Poster Återf eget kap 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 Nyckeltal: Andel av skatter, skattebidrag och finansnetto: Resultat före extraord.post 0,7 0,3-1,7 0,2-1,3-0,3 1,2 Vsh.nto inkl avskr/jmf.stör. 99,3 99,7 101,7 99,8 101,3 100,3 98,8 Vsh.nto exkl avskr/jmf.stör. 95,8 97,0 99,1 99,4 98,7 97,8 96,5 3 (20)

6 1.4 Balansbudget (Mkr) Red Red Bud Progn Budget Plan Plan Tillgångar sep Fastigheter, anläggn. 94,3 86,0 108,0 108,0 113,0 113,0 113,0 Inventarier 21,8 30,6 17,0 30,6 30,6 30,6 30,6 Värdepapper/långfristig fordr 169,1 169,8 168,0 169,8 169,8 169,8 169,8 S:a anläggningstillg. 285,2 286,4 293,0 308,4 313,4 313,4 313,4 Fordringar 55,1 69,7 48,7 63,0 59,0 63,0 58,8 Likvida medel 40,3 34,3 20,0 20,0 12,0 15,0 22,0 S:a omsättningstillg. 95,4 104,0 68,7 83,0 71,0 78,0 80,8 S:a tillgångar 380,6 390,4 361,7 391,4 384,4 391,4 394,2 Skulder o eget kapital Ingående eget kapital 213,1 216,8 216,2 218,7 219,7 212,7 210,7 Bokning mot eget kap Årets ändr av eget kap 3,7 1,9-9,5 0,9-7,0-1,9 6,9 S:a eget kapital 216,8 218,7 206,7 219,7 212,7 210,7 217,6 Pensionsavsättning 51,1 54,4 57,2 57,2 58,3 59,5 60,7 Övrig avsättning 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Bank- och bostadslån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Leverantörsskulder 26,5 34,7 30,0 30,0 32,2 35,0 30,0 Övr kortfristiga skulder 81,7 78,0 63,3 80,0 76,8 81,7 81,4 S:a kortfristiga skulder 108,2 112,7 93,3 110,0 109,0 116,7 111,4 S:a skuld o eget kap. 380,6 390,4 361,7 391,4 384,4 391,4 394,2 Inom linjen (utanför balansräkningen) Pensionsskuld o löneskatt före ,0 265,0 266,0 267,0 268,0 Soliditet, 1) 57,1 56,1 55,3 53,8 55,2 Soliditet, 2) -16,4-11,6-13,9-14,4-12,8 Kassa-/balanslikviditet, 3) 73,6 75,5 65,2 66,8 72,5 1) Eget kapital / S:a tillgångar. 2) Eget kapital (justerat med pensionsåtaganden utanför balansräkningen) / S:a tillgångar 3) S:a omsättn.tillg. / S:a kortfr. Skulder 4 (20)

7 1.5 Kassaflödesbudget Red Red Budg Progn Budget Plan Plan (Mkr) sep Löpande verksamhet Verksamhetens intäkt 122,2 117,0 145,0 132,0 145,7 140,0 140,0 Verksamhetens kostnad -653,7-661,7-687,7-699,7-691,9-687,2-687,9 Verksamhetens netto -531,5-544,7-542,7-567,7-546,2-547,2-547,9 Skatt o generella bdr 542,5 549,8 541,5 545,0 538,9 544,9 553,3 Finansnetto 20,5 15,2 16,6 13,8 15,3 15,7 15,7 Jämför.störande poster, netto -8,0-2,8-1,2 10,6-1,0-1,1 0,0 Verksamhetsnetto 23,5 17,6 14,2 1,7 7,0 12,3 21,1 Investeringar Inköp materiella tillgång. -18,1-12,9-14,8-20,0-18,0-13,0-13,0 KS oförutsedda inköpsanslag Förs. materiella tillgång. Inköp finansiella tillgång. 48,7 21,4-3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Förs. finansiella tillgång. Investeringsnetto 30,6 8,5-17,8-20,0-18,0-13,0-13,0 Finansiering Ökn långfristig fordran -52,0-22,0 Minskn långfristig fordr 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Långfristig upplåning Amortering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kortfristig upplåning Amortering Finansieringsnetto -52,0-22,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelsekapitalets förändring Kortfristig fordran (ökn -) -30,2-14,6 9,0 6,7 4,0-4,0 4,2 Kortfristig skuld (ökn +) -4,3 4,5-11,0-2,7-1,1 7,8-5,3 Ändr av likv. medel -32,4-6,0-0,6-14,3-8,0 3,0 7,0 5 (20)

8 1.6 Investeringsbudget Enligt Framtidsstrategin ska investeringsnivån totalt understiga avskrivningsnivån sett under en 3-års period. Satsning på vägbelysning som minskar driftkostnaden exkluderas. Den genomsnittliga avskrivningsnivån är ca 12 mkr. Styrelsen och nämndernas totala äskande 2013 är 15,973 mkr varav 3,1 mkr avser utbyte av vägbelysning. Kommunstyrelsen Ks-förslag Anmärkning Kontorsinventarier och hjälpmedel Ramanslag varje år IT-investeringar Datorer och servar Getberget S:a Ks Humanistiska nämnden IT-investeringar Anpassning till Windows 7 Inventarier, möbler Även viss anpassning av lokaler S:a Hn Socialnämnden IFO Ny modul Procapita + div inventarier LSS Renovering allmänna utrymmen Torpet Brandsäkra dörrar Älvgården Hemvård Inventarier Klädskåp Spångbro Inventarier Parkbacken Tillbyggnad Inglasade balkonger Madrasser Dörrstängare Torpsro Inventarier Demens, östra Tvättstugan Utsikten Inventarier Kom.hälso och sjukvård Arbetsplatser 6 st Inför övertagande. Furubacken Inför övertagande Hallstaborg suterrängvåning Tillbyggnad Altan norra sidan huset 6 (20)

9 Inventarier Madrasser/brandskyddslakan, möbler Furubacken Arbetsplatser 3st Upprustning arbetsmiljö Inventarier Torktumlare, diskmaskin, medicinskåp och möbler samlingssal. IT-investeringar S:a Sn Tekniska nämnden Sanering av va-ledningar Vattenledn. Fredriksdal-Ljungaverk Upprustning Centraltorget Sopmaskin Gatubelysning fortsatt utbyte UV-ljus Fredriksdal Bredband S:a Tn Bygg- och miljönämnden Inventarier S:a BoM Totalsumma, samtliga nämnder: (20)

10 2 Revision DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTN ADER Befolkning enl prognos REVISION Kostnad/invånare i kronor (002) Revision 875 *per sonal 405 *hyra 19 *övriga kostnader 451 *kapitaltjänst Kostnaderna för revisionen sänks i och med att assistenten går i pension och inte kommer att ersättas. 8 (20)

11 3 Kommunstyrelsen 3.1 Årets prioriteringar Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Kommunstyrelsen 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart En livskraftig kommun med växande företag, nyföretagande och näringslivsetableringar, som erbjuder en god service till medborgarna 1. Analys av Nöjd-Medborgar-Index 2. Analys av Nöjd-Kund-Index 3. Analys av statistik för in- och utflyttning april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? 1. Medborgarundersökning (SCB) under 2013 efter analys av resultat ska relevanta åtgärder vidtas för att förbättra medborgarnöjdhet 2. Näringslivsundersökning Insikten (SKL) under efter analys av resultat ska relevanta åtgärder vidtas för att förbättra kundnöjdhet 3. Handlingsplan för tillväxt ska antas och därefter tillämpas 4. Avsätta resurser för att kunna svara upp mot behov av yrkesutbildningar I hel- och delårsrapport augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 9 (20)

12 3.2 Kommunstyrelsen, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos KOMMUNSTYRELSE Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader % *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst *interna kostnader Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter En målsättning har varit att sätta medborgarperspektivet i centrum vid val av åtgärder för att klara den ekonomiska ramen. Personalneddragningar och omfördelningar av resurser beskrivs nedan. Generellt finns inte någon kompensation för kostnadsökningar utlagd. Några små program har också helt tagits bort utan att de speciellt kommenteras. Politisk verksamhet - Anpassning sker till ökad kostnad för sammanträdesverksamheten då den bedöms vara i huvudsak bestående. Kostnadsökning är utlagd med kr för helår. Avser Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens verksamhet. Personalminskningar inom kontoret - Under 2012 har två tjänster tagits bort inom kontoret, nu görs ytterligare neddragningar. Minskning görs i budget med totalt 3,8 tjänster varav cirka en tjänst används för att nå en förbättrad organisation kring IT-frågor samt som verksamhetsstöd till bl.a. tekniska kontoret. IT - Oförändrad kostnadsnivå i budget. Förslaget klarar en justerad organisation mot renodling av utförare och beställare enligt tidigare redovisad tanke. Centrala budgetmedel utfördelas till verksamheterna och utrustning hyrs från IT utifrån behov, en neutral omfördelning av resurser görs senare. En ledare för utförargruppen finansieras via dels att motsvarande ½ tjänst ersätter konsultköp och dels via effektivare nyttjande av statsbidrag för beredskaps/säkerhetsfrågor (se nedan). 10 (20)

13 Gemensamt kontorsmaterial - Teknikutveckling och automatiseringar möjliggör ytterligare kostnadsminskning med kr. Modernisering genom mötesportal mm har bidragit. Projekt ANDT (Alkohol narkotika dopning tobak) - Projektet ger möjlighet att driva dessa frågor kraftfullare och mera sammanhållet i vår kommun. Finansieras via statsbidrag och intern effektivisering. Säkerhetsfrågor och beredskap - Frågorna har ökat kraftigt i omfattning och säkerhetschefen överbelastas trots stöd från Räddningstjänstförbundet (MRF). Stödet förstärks genom resursomfördelning med ½ tjänst, inom ramarna för befintligt statsbidrag (se ovan). Möjliggör dessutom en extra bra effekt för arbetet med säkerheten i äldreomsorg, skola m.m. Traineeprojektet för kompetensförsörjning inom sundsvallsregionen- Nytt. Kommunens andel för en traineeplats kr/år har prioriterats in i budgetramen. En del av sundsvallsregionens arbete för kompetensförsörjning. Avser universitetsutbildad arbetskraft som arbetar 16 månader varav 3 månader i en kommun nr 2. Utvecklingsenheten - Stöd till företagens gemensamma organisation Företagskraft är avsatt med 200 tkr enligt tidigare utfästelse i samråd med kommunstyrelsen. Fondering ska möjliggöra långsiktighet i detta värdefulla samarbete. Avseende egen personal inom utvecklingsenheten sker återgång in i ursprunglig grundorganisation i arbetet. Integration - Verksamheten ska klaras utan nettokostnadsbudget, Köp av vuxenutbildning - Oförändrad budgetram. I praktiken sker en överföring av personalresurser till gymnasieskolan. Kommunstyrelsen behåller resurser för styrning av verksamheten där uppdrag ges till t ex gymnasieskolan att genomföra utbildningar. Strategiskt viktigt område vad gäller att nå samspel mellan näringslivets behov och arbetskraftens kompetens. Sysselsättningsåtgärder - Stor verksamhet med omfattande samarbete med Arbetsförmedlingen. Nettokostnad är fryst på nivå som föregående år. Avser även OSAverksamheten. Samarbetsavtalet med Samhall är indexuppräknat. Kollektivtrafik - Positivt att äntligen en utökning av den regionala tågtrafiken är genomförd. Vi förutsätter att det blir en klar förbättring även för Ånge kommuns del. Kostnaderna för verksamheten ökar och är svårbedömda. Stor osäkerhet kring kostnadsutvecklingen gör att chefen för utvecklingsenheten gör en separat skrivning kring förutsättningarna vid budgeteringstillfället. Bostadsanpassning - Budgeteras som normalår med kr, aningen under 2011 års nivå. Rättighetslagar styr verksamheten. 11 (20)

14 4 Humanistisk nämnd 4.1 Årets prioriteringar Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Humanistiska nämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart Årets satsning för att nå dit vi vill Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? Nämndens mål är att våra barn och ungdomar ska lära i en trygg miljö, utan mobbing och kränkande behandling. Alla ungdomar ska vara behöriga till gymnasiet och nå sina mål så långt det är möjligt utifrån varje individs förutsättningar. De ska ha ett rikt kulturellt och idrottsligt utbud att ta del av, där de ideella krafterna sätts i centrum. Vi ska ta tillvara ungas kraft och vilja att påverka beslut som rör deras vardag. Våra kommuninnevånare ska ha tillgång till en trygg och välfungerande barnomsorg samt kunna ta del av ett rikt - Eleverna svarar i enkäter att få känner sig otrygga i skolan. Enligt enkäterna känner sig barn tryggare i vår kommun i förhållande till andra kommuner. - Vi har för låg måluppfyllelse samt för låga meritvärden i förhållande till de medel vi satsar. - Vi har ett rikt föreningsliv i kommunen, men de är i behov av stöd för att driva verksamheten. För få gemensamma träffar för kulturföreningarna. - Ökad måluppfyllelse samt ökade meritvärden. - Utveckla studiehandledning och modersmålsundervisning för elever som har rätt till det - Effektivisera barnomsorgen för att kunna erbjuda barnomsorg på annan tid vid behov. - Modernisera Getbergets slalomanläggning. - Fler gemensamma träffar med föreningslivet. - Analysera resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 - Analysera behörighet till gymnasieskolan, betygsresultat och meritvärden - Analysera gymnasieskolans kunskapsresultat i form av betyg och antalet elever som fullföljer studierna i tid - Enkätundersökning till alla elever som har rätt till modersmål och studiehandledning. april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 12 (20)

15 4.2 Humanistiska nämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos HUMANISTISK NÄMND Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader *generellt sparbeting 0 *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst *interna kostnader Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter Humanistiska nämndens satsning på ökad måluppfyllelse har börjat visa resultat redan under Satsningen innebär också en högre löneutveckling för lärare än det nationella utfallet. Satsningen på ökad måluppfyllelse inom barnomsorg, skola och gymnasieskola fortsätter under Satsningen innebär bland annat återkommande utbildningar av läroplanspiloter som i sin tur sedan verkar ute på sina respektive enheter. Antalet elever på Bobergsgymnasiet minskar ytterligare då Awareverksamheten avslutas efter vårterminen. Skolan lämnar då lokalerna i Torpshammar. En anpassning av såväl personalstyrka som lokalanvändning genomförs inför höstterminen Bobergsgymnasiet utreder förutsättningar för att erbjuda estetiskt program, inriktning musik. Grundskolan får under läsåret 2013/214 något fler elever, antalet barn i förskolan fortsätter att minska. Ytterligare avdelningar i förskolorna kan komma att avvecklas under året. Tidigare har förskolan Lövträdet och en avdelning på förskolan Sörgården har avvecklats. Köken i Fränstaskolan och i Ljungaskolan har renoverats, vilket ökar hyran med 1200 kkr/år. Satsningen att bekosta lärares behörighetskomplettering avslutas. Centrala medel till elevstöd som kan uppstå under året minskas till en tredjedel av förra årets summa. Barnomsorgen erbjuder helg- och nattöppen förskola. Fritids- och Kulturförvaltningarna slås samman till en förvaltning. 13 (20)

16 5 Socialnämnden 5.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Styrmodell Ånge - Kommunövergripande nivå/ Koncernnivå Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: socialnämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge Årets satsning för att nå dit vi vill Årets prioriteringar Trygg och tillgänglig socialtjänst för alla kommunens medborgare Ständigt anpassa socialnämnden för framtidens behov Biståndsbeslut inom äldreomsorgen är beviljade som individuella insatser och ej i tid. Verksamheten endast anpassad för dagens behov. april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige Ökat inflytande och delaktighet för medborgaren vid insatser, beslut m.m. Omvärldsbevakning och hämta goda exempel från t ex andra kommuner. Brukar-tiden inom hemtjänsten ska uppgå till 70 % av personalens totala arbetstid. Fortsatt arbete med attityd- och bemötandefrågor. Hur blev det? Uppföljning, hur? (Kompletteras i aug/sept) augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 14 (20)

17 5.2 Socialnämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos SOCIALNÄMND Kostnad/invånare i kronor Besparing Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *interna kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter IFO Socialbidragsbudgeten sänks med 500 tkr utifrån årets beräknade resultat och ytterligare 300 tkr flyttas ur socialbidragsbudgeten för att medfinansiera projektet "Ungdomsfokus" som drivs med Arbetsförmedlingen och Utvecklingsenheten. Fält och stödteamet omorganiseras och en tjänst dras in. Torpsro Där pågår sedan ett år omorganisation att omvandla 24 lägenheter till seniorboende. Prognosen är att detta är avslutat år lägenheter kvarstår då som särskilt boende Besparing inför budgetår 2013 är 1.0 årsarbetare, 400tkr. Översyn av personalbehovet kommer att ske löpande kommande år utifrån att lägenheter överlåts till seniorboende Idyllen gruppboende Omorganisationen att omvandla gruppboende till korttidsvårds boende för personer med demenssjukdom är verkställd. Detta innebär att Idyllen nu ingår i Torpsros verksamhet där det nu finns fyra korttidsvårdslägenheter för demensjuka. Omorganisationen innebar att en minskning av sex lägenheter för personer med demenssjukdom totalt i verksamheten. Besparing beräknad till 1,9 milj i personalkostnader Socialpsykiatrin Socialnämnden har fattat beslut om att den dagliga verksamheten inom socialpsykiatrin ska läggas ner. De ideella föreningar som finns, med knytning till området, har erbjudits nyttja lokalen för sin verksamhet. 15 (20)

18 6 Tekniska nämnden 6.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Tekniska nämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart 1. God standard på kommunens ledningsnät 2. En bra dricksvattenkvalitet 3. Effektiv energianvändning inom förvaltningen 4. En attraktiv utemiljö 5. Säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter 6. God kvalitet på den lagade maten april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige 1. Ej fler vattenläckor än 15 st/år 2. Mindre än 2 % av vattenproverna med anmärkning 3. Minskad energiförbrukning med 5 % 4. Fyra kommunala parker/grönområden ska vara välskötta 5. Ökad säkerhet på busshållplatser samt fler gång- och cykelvägar 6. Nöjda kunder skall vara mer än 90 % Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Hur blev det? Uppföljning, hur? 1. Upprustning av centraltorget i Ånge 2. Ny vattenledning från Fredriksdal till Ljungaverk via Hussborg 3. Ta fram planering och skötselnivåer för kommunens grönområden/ övrig mark 1. Samtliga punkter ska redovisas i tekniska nämnden två gånger per år augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 16 (20)

19 6.2 Tekniska nämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % KOSTNADER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos TEKNISKA NÄMNDEN Kostnad/invånare i kronor Besparing -500 Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter En målsättning har varit att inte höja nuvarande taxor för både renhållning och va och budgetförslaget är utifrån oförändrade va- och renhållningsavgifter. När det gäller renhållningen så kan de nya avtalen som börjar vid årsskiftet innebära att vi kan komma att behöva göra små justeringar så att taxorna passar entreprenadavtalen. Kost: Under 2013 beräknas personalstyrkan minska med 1,5 tjänst utifrån ett minskat elevunderlag och modernisering av kök. I övrigt så beräknas kostnaderna utifrån självkostnadsprincipen. Städ: Kostnaderna är uppräknade med 3% enligt städindex Anläggningar: Kostnader för bredband sänkt med anledning av kommunens delägarskap i Servanet. Gator/belysning: Nyttjat lägre kapitaltjänstkostnad till ett ökat underhåll av gator och vägar. Renhållning: Nytt renhållningsavtal från årsskiftet och kostnaderna för verksamheten bedöms klaras med oförändrade taxor. VA-verk:Verksamheten ska klaras utan taxehöjning, lägre kapitaltjänstkostnader och ett lägre elpris medför att verksamheten ska klara oförändrade avgifter. 17 (20)

20 7 Bygg- och miljönämnden 7.1 Årets prioriteringar Kommunfullmäktiges vision för Ånge kommun Kommunen ska vara konkurrenskraftig och attraktiv att leva, bo och arbeta/driva företag i (Handlingsplan för tillväxt) Ånge kommuns övergripande prioriteringar Tre strategiska huvudinriktningar: a) Boendet - Leva, bo och flytta till Skapa tillväxt genom att aktivt arbeta med åtgärder så att fler bor kvar och fler flyttar hit. Skapa samverkan mellan olika aktörer b) Företagandet - Arbeta, starta och driva företag Skapa ett gott företagsklimat genom en stark samverkan och öppenhet för okonventionella lösningar. c) Lärandet - Studera och utvecklas Erbjuda en väl fungerande utbildningssituation från barnomsorg till vuxnas lärande. Tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens Styrelse-/nämndsnivå: Bygg- och miljönämnden 2013 Hur vill vi ha verksamheten? Vision Hur ser det ut? Nuläge, mätbart 1. Bygg- och miljönämnden ska ha ett kvalitetsmässigt bra sätt att sköta myndighetsrollen och ge en bra service mot enskilda och företag. Bygg- och miljönämndens verksamhet ska drivas på ett korrekt och rättssäkert sätt där likhet inför lagen gäller. 2. Bygg- och miljönämnden ska arbeta aktivt för långsiktig hållbarhet i kommunen. 1. Adekvat kompetens hos personalen Utbildningsinsatser för personal och nämndsledamöter. Följa verksamhetsplanen och tjänsteerbjudandet Följa nöjd-kund-index och kundenkäten april: nämnd/styrelse maj: presidiedag juni: kommunfullmäktige 2. Stöd till andra verksamheter inom kommunen. Årets satsning för att nå dit vi vill - Årets prioriteringar Kompetensutveckling för nämndsledamöter i bland annat vindkraft. Vindkraftsärenden. Mer resurser behövs. Hur blev det? Uppföljning, hur? Följa antagen verksamhetsplan för (Kompletteras i aug/sept) augusti/september: nämnd/styrelse oktober: presidiedag november: kommunfullmäktige 18 (20)

21 7.2 Bygg- och miljönämnden, budgetkommentarer DRIFTBUDGET 2013 (tkr) Spec % K OSTNA DER INTÄKTER NETTO- KOSTNADER Befolkning enl prognos BYGG OCH MILJÖNÄMND Kostnad/invånare i kronor Specifikation kostnader *personal *övriga kostnader *hyra *kapitaltjänst Specifikation intäkter *externa intäkter *interna intäkter Bygg- och miljönämndens uppdrag är myndighetsutövning när det gäller plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen med följdförfattningar. Nämnden är också ansvarig för naturvården. På nämndens uppdrag utövar bygg- och miljökontoret tillsyn och kontroll. Inom kontoret hanteras också bostadsanpassningsärenden på uppdrag av kommunstyrelsen. 19 (20)

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed SAMMANFATTNING 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269)

Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Kommunfullmäktige 2013-09-16 62 (Dnr KS 2013/269) Innehållsförteckning Utvecklings- och översiktplan för Vansbro kommun... 2 Uppdraget... 2 Balanskravet och god ekonomisk hushållning... 3 Vansbro kommuns

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015

DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015

Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 bllaga ls ~'i JAGrA ks 2015-06-01 c:w.arna Lägesrapport ekonomi Ls 1 juni 2015 Utfall per april (mars) 2015 Likviditet Status osäkra poster Prognos 2015 Resultat Likviditet c:w.arna Ekonomi 2015 Läget

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. 1(7) Gemensamt förslag till budget 2010 för Bollebygds kommun Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen. Omvärlden

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30

KILS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Plats och tid Kommunkontoret, Kil, onsdagen den 15 oktober 2008, kl. 15.00-16.30 Beslutande Lars-Erik Ståhl, repr för socialnämnden Margaretha Andrésen, repr för Kils PRO Anne-Marie Johansson, repr för

Läs mer