Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden"

Transkript

1 Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Förutsättningar Styrning och ledning Organisations- och ledningsstruktur Uppdrag Vision och mål sk utvecklingsplan Personal Ekonomi Förutsättningar i kommunfullmäktiges budget Mediakostnader Osäkra budgetförutsättningar Sammanfattande omvärldsanalys Politiska mål och uppdrag Mål- och inriktning: Särskilt prioriterade mål Mål- och inriktning: Ekologiska mål Mål- och inriktning: Ekonomiska mål Mål- och inriktning: Sociala mål Mål- och inriktning: Medarbetare Mål- och inriktning: Långsiktiga mål Grunduppdrag Kundrelationer Utveckla mellanhyresvärdskapet Implementera nytt arbetssätt med kundmodul i fastighetssystemet Återkoppling och dialog Medarbetarskapsutveckling Gemensamma förhållningssätt och organisationskultur Processorienterat arbetssätt Utveckling av arbetssätt och roller Systemstöd Utreda samordning av systemförvaltning samt utveckla befintliga system Synergi bygg och förvaltning Utveckla garantihantering Beställar/ utförarmodellen Implementera åtgärdsfördelaren Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 2(38)

3 4.6.2 Dokumentera återrapporteringen av genomförda uppdrag och projekt i fastighetssystemet Underhållsmodell- och plan Implementering av underhållsmodell samt upprätta strategi för riskfastigheter Kompetensförsörjning sk lönebildning Utveckla modell för strategisk kompetensförsörjning Styrmodell/ ledningsprocesser Kartlägga ledningsprocesser Utveckla ekonomistyrningen Ständiga förbättringar Ta fram modell för ständiga förbättringar Ledarutveckling Ledarutveckling Resursfördelning Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn) Driftbudget Övergripande budgetantaganden/förutsättningar Riskanalys/känslighetsanalys Intäkter Rörelsekostnader Kapitalkostnader Totalkostnader per huvudprocess/huvuduppdrag Investeringsbudget Lokalförvaltningens reinvesteringar Investeringar beställda av kommunstyrelsen Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 3(38)

4 1 Inledning Lokalnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2015 lyft fram fyra särskilt prioriterade mål; nöjda kunder, nöjda medarbetare, långsiktigt hållbart byggande och underhåll samt god ekonomisk hushållning. Nämnden förvaltar cirka 2,2 miljoner kvm byggnadsyta och 5 miljoner kvm mark fördelat på ungefär adresser i Göteborg. Utöver detta investerar nämnden cirka 1,3 miljard kr per år i ny- och ombyggnationer. Budgetförslaget möter de särskilt prioriterade målen samt övriga mål, inriktningar och uppdrag från lokalnämnden. Nedbrytningen av de politiska målen är i denna budgethandling uttryckta i form av strategier med mätetal. Dessa är ansvarsfördelade i organisationen och samtliga chefer och medarbetare är under hösten delaktiga i att konkretisera arbetet i verksamhetsplaner på avdelningar, områden och enheter. Förvaltningens bedömning generellt, är att god måluppfyllelse ska kunna uppnås och att erhållna uppdrag kommer att genomföras. Under 2015 kommer arbetet att intensifieras ytterligare med utveckling av effektivare processer och arbetssätt parallellt med byggande av en gemensam kultur utifrån de staden-gemensamma förhållningssätten. Lokalnämndens särskilt prioriterade mål Nöjda kunder Under hösten 2013 genomfördes ett antal djupintervjuer med kunder. Resultatet visar på tre huvudsakliga utvecklingsområden; återkoppling, mellanhyresvärdskap samt förbättrad kommunikation och dialog. Under verksamhetsplaneringen för 2015 involveras samtliga medarbetare i att ta fram konkreta förslag till förbättringar för nöjdare kunder utifrån de tre områdena. Under hösten 2014 har en enkätundersökning gått ut till samtliga förvaltningens kunder. Resultatet som precis har presenterats för förvaltningsledningen visar på en ökning av Nöjd Kund Index (NKI) från 43 år 2012 till 47, vilket är positivt. Det kommer att ske en genomgående analys av resultatet och den blir viktig för en styrning mot än nöjdare kunder. Målet är att 2016 öka NKI med ytterligare 4 enheter till 51. Nöjda medarbetare Förvaltningen uppfyller redan målen att erbjuda alla en heltidsanställning och att begränsa arbetad tid utförd av timanställd personal. Planer finns framtagna för att säkerställa "lika rättigheter och möjligheter" och för att få nöjdare medarbetare och en attraktiv arbetsplats. Under 2015 genomförs aktiviteter för att stärka förvaltningens organisationskultur och medarbetarskap genom de gemensamma förhållningssätten, ledarskapsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Långsiktigt hållbart byggande och underhåll Höga miljökrav ska gälla i alla led i produktion av byggnader, underhåll, och service. Det ska säkras att förvaltningens miljökrav efterlevs i såväl projekt som uppdrag och egenregiverksamhet, så att våra kunder erbjuds en sund miljö med låg påverkan på omgivande miljö samt med hög resurseffektivitet i enlighet med såväl nationella samt stadens krav. Alla som berörs av miljökraven ska ha god kännedom om dem samt ha acceptans för dessa. Medarbetarna ska ha den kunskap och det stödmaterial som krävs för att kunna efterleva kraven/se till att kraven efterlevs. Genom god uppföljning säkerställs att kraven efterlevs. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 4(38)

5 Förankring och implementering av ny underhållsmodell innehållande arbetssätt och rutiner för underhållsplanering genomförs under Samtliga omsorgsfastigheter kommer under 2015 underhållsbedömas och läggas till den långsiktiga förvaltningsgemensamma underhållsplanen. Ekonomi i balans Prognosen för 2014 visar på ett positivt resultat. Överskott som uppkommer omprioriteras under året till underhållsåtgärder i den mån det är möjligt. Eventuellt slutligt överskott tillförs det egna kapitalet. Nämnden kan därefter i början av 2015 värdera om budgeten bör revideras eller inte. Förvaltningen arbetar ständigt med kostnadseffektivitet och arbetar för ökad styrning och prognossäkerhet i bedömningar på alla nivåer i organisationen. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 5(38)

6 2 Förutsättningar 2.1 Styrning och ledning Organisations- och ledningsstruktur Organisation Lokalförvaltningens organisation är utformad med tanke på uppdraget - att säkerställa god fastighetsförvaltning och att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler. Utöver sedvanliga stödavdelningar ingår tre verksamhetsavdelningar i förvaltningen: fastighetsavdelningen agerar beställare till projektavdelningen och serviceavdelningen, vilka följaktligen är de utförande avdelningarna. Fastighetsavdelningen svarar bland annat för planering av underhållet i cirka 2,2 miljoner kvm förvaltad byggnadsyta samt cirka 5 miljoner kvm markyta. serviceavdelningen svarar för den dagliga driften av förvaltningens fastigheter på uppdrag av fastighetsavdelningen. Uppdraget är fördelat på cirka adresser runt om i staden. projektavdelningen utför ny- om- och tillbyggnader på fastighetsavdelningens uppdrag. Avdelningen genomför årligen investeringsprojekt till ett värde av cirka 1,3 miljarder kr. Totalt har förvaltningen cirka 400 medarbetare. Ledning och arbetssätt Förvaltningens ledningsgrupp, FLG, utgörs av direktören och de sex avdelningscheferna samt en förvaltningscontroller. De tre avdelningscheferna för verksamhetsavdelningarna träffas tillsammans med biträdande direktören (tillika utvecklingschefen) regelbundet för att hantera styrning av de verksamhetsnära frågor som ska beredas till FLG eller som inte behöver lyftas till FLG. Sex huvudprocesser är kartlagda och beslutade. Förvaltningens arbetssätt är processorienterat. Under 2015 ska förvaltningens ledningsprocesser kartläggas Uppdrag Lokalnämndens uppdrag, verksamhetsområde och uppgifter enligt reglemente beslutat : Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa god fastighetsförvaltning och att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service i samverkan med nyttjaren. Huvuduppgiften inom fastighetsförvaltning är att sköta drift av mark, byggnad och installationer samt underhåll. Viktiga uppgifter är att fortlöpande utveckla energisparåtgärder, minska behovet av reparationer och värna resurserna för planerat underhåll. Underhållsplaner ska fortlöpande revideras och kommuniceras med berörda. Vidare har nämnden till uppgift att svara för projektledning avseende ny- och ombyggnation, hyresförhandlingsverksamhet samt råd och anvisningar Vision och mål Vision: "Lokalförvaltningen är en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen." Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 6(38)

7 Mål: Lokalförvaltningen är en effektiv organisation som genom stolta medarbetare har nöjda kunder sk utvecklingsplan Under 2013 utarbetade förvaltningsledningen en tidssatt strategisk utvecklingsplan utifrån identifierade behov. Planen har uppdaterats och reviderats under 2014 och förvaltningsledningen har tydligare preciserat prioriterade områden, bild 2 nedan. Dessa beskrivs mer utförligt under avsnitt 4. Grunduppdrag. Den strategiska planen i sin helhet ser ut enligt följande: Under 2015 fokuserar förvaltningsledningen på följande strategiska utvecklingsområden: Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 7(38)

8 FA = Fastighetsavdelningen SA = Serviceavdelningen PA = Projektavdelningen HRK = HR och kommunikationsavdelningen EA = Ekonomiavdelningen UA = Utvecklingsavdelningen VSG = VerksamhetsStyrGruppen, som är sammansatt av avdelningscheferna för FA, SA och PA samt UA. Cheferna för FA, SA och PA är även processägare för förvaltningens sex huvudprocesser. (FA har tre, SA har två och PA har en huvudprocess) 2.2 Personal I förvaltningens plan för attraktiv arbetsgivare anges vilka insatser som ska genomföras och syftet med dessa. Planen är framtagen med utgångspunkt i förvaltningens strategiska plan, resultatet i medarbetarenkäten och i övrigt prioriterade områden för förvaltningen och/eller staden. skt viktiga frågor inom personalområdet 2015 är: Att definiera vad lokalförvaltningen står för och hur det märks i arbetet med dem vi är till för. Fortsatt arbete med de gemensamma förhållningssätten, utveckling av organisationskulturen och att stärka medarbetarskap och ledarskap. Fortsatt arbete med att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke. Synliggöra stadens arbetsgivarerbjudande i kombination med att lyfta fram på vilket sätt lokalförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Kommande pensionsavgångar samt stor efterfrågan på framför allt ingenjörskompetens på arbetsmarknaden generellt, innebär ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 8(38)

9 Att utifrån ett förtydligat ledaruppdrag kartlägga chefernas kompetens för att därefter planera för en individuell kompetensutveckling. Förvaltningen har för avsikt att höja kvaliteten inom ett antal områden (fastighetsdrift, upphandling, fastighetsekonomi) vilket innebär en personalvolymsökning med 8 tjänster, varav 3,3 belastar driftsbudgeten, då bl a kostnader för vissa köpta tjänster minskar samt att det blir minskade kostnader inom energiområdet. 2.3 Ekonomi Lokalförvaltningen kan med tillfredställelse konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inför 2015 är i nivå med de som gällde inför Det innebär att förvaltningen därmed har ekonomiska resurser att vidmakthålla befintliga funktioners prestanda samt att kunna genomföra planerade energiinvesteringar. Lokalförvaltningen gör dock även fortsättningsvis bedömningen att det finns betydande eftersatta behov inom beståndet vars funktionalitet inte kan åtgärdas inom ramen för tilldelade resurser. För att åtgärda dessa behov behövs en tidsbegränsad ramförstärkning uppgående till totalt: 312 mnkr till driftbudgeten för planerat underhåll 770 mnkr till reinvesteringsbudgeten En mer detaljerad redovisning av förvaltningens långsiktiga behov (från och med 2016) gällande såväl reinvesteringar som planerat underhåll, redovisas för lokalnämnden i separat tjänsteutlåtande. Där framgår att en del av sifferuppgifterna är nya jämfört med tidigare redovisade underlag. Detta beror på att förvaltningen ytterligare kvalitetssäkrat underlagen och därigenom bland annat inkluderat markåtgärderna vilka inte fanns med i tidigare belopp. Dessutom är samtliga byggnadsrelaterade tillgångar inventerats fysiskt nu, vilket inte var gjort tidigare Förutsättningar i kommunfullmäktiges budget Driftbudget underhållsbudget Även fortsättningsvis väljer staden att låta lokalnämnden avropa merparten av de underhållsmedel som utgör själva kärnan i nämndens uppdrag. De centralt budgeterade underhållsmedlen uppgår till samma volym som för 2014; 175 mnkr. Kommunbidraget - förändringsfaktorn Förväntningarna på lokalförvaltningen att effektivisera sin verksamhet är i stort oförändrade jämfört med föregående år. Genom att fortsätta att utveckla förvaltningens processer/arbetssätt reduceras kostnaderna med minst 4,4 mnkr, vilket är justeringen av kommunbidraget för förändringsfaktorn (se avsnitt 6.1). Kompensation för tomställda lokaler på Lillhagsparken 2-3 Lokalnämnden bad i samband med budget 2013 om kommuncentral kompensation för utebliven hyra då LP 2 och 3 tomställdes våren Kommunstyrelsen fattade under våren 2014 beslut om att ersätta lokalnämnden med halva beloppet; 5,8 mnkr. Kompensationen är borttagen i budget 2015 genom reducering av kommunbidraget. Hyresintäkter Lokalförvaltningen får enligt budget 2015 höja lokalhyrorna med 2,5 %. Resultatet från förhandlingarna med Hyresgästföreningen ger lokalförvaltningen rätt att höja hyran avseende boendedelarna med 1,5 %. Investeringsbudget 2015 Reinvesteringar - säkerställande av befintliga tillgångar Reinvesteringsbudgeten för perioden uppgick till 655 mnkr. Den Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 9(38)

10 genomsnittliga årliga volymen blev cirka 164 mnkr. Budgetutrymmet för 2015 uppgår till 220 mnkr och fördelas enligt tabell i avsnitt 6.3. Utifrån det behovsunderlag som lokalförvaltningen redovisade som input till stadens centrala budgetberedning, blev det tilldelade reinvesteringsutrymmet för 2015 i enlighet med den lägsta behovsnivån. Nyinvesteringar Utfallet under 2014 avseende nyinvesteringar bedöms uppgå till 646 mnkr. Budgetutrymmet för 2015 uppgår till mnkr och fördelas enligt tabell i avsnitt Mediakostnader 2015 Det totala utfallet för media under 2014 bedöms visa ett budgetöverskott på 26,3 mnkr (UR 3). Den huvudsakliga orsaken till den positiva budgetavvikelsen är ett betydligt varmare väder än ett så kallat normalår. Budgeten för 2015 uppgår till 268 mnkr, att jämföras med budget 2014 på 280 mnkr. En stor bidragande faktor till att 2015 års budget bedöms bli lägre än 2014 är att elen har blivit billigare. All el för 2015 är avropad och priset blev i genomsnitt 37,30 öre/kwh (inkl. handelstillägg), att jämföra med elpris 2014 på i genomsnitt 39,35 öre/kwh. Det vill säga en minskning med 2,05 öre/kwh. Lokalförvaltningen kommer likt 2014 även under 2015 att köpa miljöprodukten Lokal VindEl för 100 % av elanvändningen. Förvaltningen har också genom fortsatta effektiviseringsåtgärder skapat ytterligare budgetutrymme. Budgeten beräknas även fortsättningsvis utifrån ett normalår. Historiskt sett ligger elpriset nu på väldigt låga nivåer. Hur länge de kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer är osäkert. Det finns många faktorer som kan påverka hur framtiden kommer att se ut, till exempel hur världskonjunkturen utvecklas. Men betydligt högre elpriser framöver är ganska sannolikt. Energianvändningen i lokalförvaltningens egna lokaler har minskat något år efter år vilket även har inneburit en minskad energikostnad. Men för att lokalförvaltningen ska nå sitt högt satta energimål för 2020 så behöver takten ökas. En förutsättning för detta är att lokalförvaltningen får de investeringsmedel som behövs för att inte bara fortsätta sitt energieffektiviseringsarbete 2015 utan även kunna intensifiera det Osäkra budgetförutsättningar Otydliga ansvarsgränser i vissa lokalfrågor Det finns en otydlighet i ansvarsgränserna i vissa lokal/fastighetsfrågor. En otydlighet som kan leda till att lokalnämnden, om den fattar beslut utifrån ett "hela-staden" perspektiv, tvingas redovisa ett resultat som belastas med betydande kostnader. Det gäller följande ansvarsområden: Vem ska bära kostnaderna när byggnader ställs om till nytt verksamhetsinnehåll, exempelvis från äldreboende till studentboende? Vem ska bära kostnaderna när pågående investeringsprojekt avslutas? Vem ska bära kostnaderna för utrangering och rivning då byggnader rivs och fastighetsnämnden inte ser möjlighet till fortsatt exploatering? Vem ska bära kostnaderna för utrangeringen och rivningskostnaden då byggnader rivs och ingen ny byggnad kommer att ersätta den tidigare? Vem ska bära den negativa resultateffekten då byggnader utanför hyresmodellen lämnar förvaltningens bestånd? Vem ska bära hyresrisken efter en evakuering fram tills dess att en ombyggnation är klar om det inte är den tidigare hyresgästen som ska flytta tillbaka? Vem har ansvaret för att återställa eftersatt underhåll vid överföring av Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 10(38)

11 byggnader mellan olika nämnder inom staden eller då tomställda lokaler ska iordningställas för extern hyresgäst? I både 2013 och 2014 års resultat ingår betydande kostnader till följd av ovan poster. Kommer förvaltningen att tvingas bära ytterligare kostnader 2015? Lokalförvaltningen tar inte höjd för denna typ av kostnader i budget I samband med årsrapport 2012 yrkade lokalnämnden på kompensation för de poster som belastade 2012 enligt ovan. Det samlade beloppet uppgick till 14 mnkr. Kommunstyrelsen medgav kompensation för halva beloppet (via eget kapital) och gav samtidigt lokalsekretariatet i uppdrag att utreda ansvarsförhållandena och återkomma med förslag på fortsatt framtida hantering. Utredningsarbetet pågår. Osäkerhet gällande ekonomiska effekter till följd av utvecklingen av Lillhagsparken I nuläget kan förvaltningen inte spekulera i vad den fortsatta utvecklingen av Lillhagsparken kan få för effekter på lokalförvaltningens ekonomi. Samtal pågår med fastighetskontoret och i ett första skede planeras en överföring av flertalet byggnader till fastighetsnämnden under våren Därefter behöver en fördelningsmodell tas fram för hur kostnader över tiden skall fördelas mellan nämnderna och de nya exploatörerna, då den tekniska infrastrukturen behöver förändras inom området i samband med ny fastighetsbildning. Osäkerhet gällande riskfastigheter inom fastighetsbeståndet Underhålls- och, eller reinvesteringsbudgeten för 2015 kan snabbt behöva styras om, ifall en akut och oplanerad händelse måste åtgärdas bland förvaltningens identifierade riskfastigheter. Riskfaktorerna är: äldre byggnader med stenfasad, förskolor byggda med platta på mark, äldre grundläggningsmetoder, platta tak, stödmurar, innemiljöproblem. Alla problem har det gemensamma att det riskerar att kosta mycket pengar att åtgärda. 2.4 Sammanfattande omvärldsanalys Lokalförvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede och håller på att bygga ett stabilt varumärke. De djupintervjuer med ett antal kunder som genomfördes hösten 2013 visar på tre huvudsakliga utvecklingsområden; återkoppling, mellanhyresvärdskap, samt förbättrad kommunikation och dialog. Under hösten 2014 har en enkätundersökning gått ut till samtliga förvaltningens kunder, resultat från denna visar på en ökning av Nöjd Kund Index (NKI) från 43 till 47. Resultatet kommer att analyseras och fortsatt utveckling inom området "Nöjd kund" är prioriterat. Lokalförvaltningen gör även fortsättningsvis bedömningen att det finns eftersatta behov inom beståndet. För att åtgärda dessa behov behövs en tidsbegränsad ramförstärkning uppgående till totalt: 312 mnkr till driftbudgeten för planerat underhåll 770 mnkr till reinvesteringsbudgeten Sifferuppgifterna är nya jämfört med tidigare redovisade underlag. Detta beror på att förvaltningen ytterligare kvalitetssäkrat underlagen och därigenom bland annat inkluderat markåtgärder vilka inte fanns med i tidigare belopp. Dessutom har samtliga byggnadsrelaterade tillgångar nu inventerats, vilket inte var gjort tidigare. Den ekonomiska situationen såväl lokalt som globalt är instabil och utgör ett orosmoment. Likaså finns det politisk instabilitet som kan påverka. Förvaltningen har Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 11(38)

12 stora kostnader för energi och ekonomin påverkas starkt även vid relativt små väderfluktuationer. Även små förändringar i enhetspriser för media får stor påverkan på ekonomin. Till exempel medför en prisjustering på el med 1 öre/kwh en kostnadsändring på 1,5 miljoner kr. Förvaltningens hela elbehov för 2015 är upphandlat med bättre villkor än 2014, vilket innebär 2,05 öre/kwh billigare 2015 än innevarande år. Historiskt sett ligger elpriset nu på väldigt låga nivåer. Hur länge det kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer är osäkert. Det är fortfarande problematiskt att rekrytera medarbetare inom vissa områden, till exempel projektledare med lång erfarenhet. Förvaltningen har också haft svårigheter att rekrytera till vissa enhetschefstjänster. Även framöver kommer det att vara brist på kompetens inom det tekniska området i hela landet, vilket är en faktor för förvaltningen att beakta. Flera externa faktorer påverkar fortsatt möjligheten att snabbt bygga nya lokaler för stadens verksamheter: Svårigheter att hitta lämpliga tomter när staden förtätas. Överklaganden utifrån Plan- och Bygglagen. Komplicerat regelverk kring upphandling innebär att lokalförvaltningen inte alltid uppfattas som en attraktiv beställare när marknaden är överhettad. Överprövningar av upphandlingar får till följd att upphandlingarna och därmed projekten förlängs i tid. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 12(38)

13 3 Politiska mål och uppdrag Symbolförklaring I anslutning till varje mål eller uppdrag finns en eller flera symboler. Dessa ska tolkas enligt nedan: anger att detta är ett mål den eller de uppföljningsrapporter där måluppfyllelse redovisas (4= årsrapport, = annat uppföljningstillfälle vilket är per sista april) anger att detta är ett uppdrag målet kommer från lokalnämnden anger att detta är med i budgethandlingen 3.1 Mål- och inriktning: Särskilt prioriterade mål Nämndens mål: Nöjda kunder Kundnöjdheten ska öka framförallt genom att samtliga medarbetare förbättrar återkoppling till och dialog med kund. Ett utvecklat och tydligare mellanhyresvärdsskap är ett utpekat förbättringsområde i genomförd kundintervju, och är ett av förvaltningsledningens prioriterade utvecklingsområden. Måluppfyllelse mäts 2015 genom djupintervjuer med ett urval kunder. Måluppfyllelse mäts också genom Nöjd kund Index (NKI) som är resultatet av en omfattande kundundersökning som genomförs vartannat år. Mått Utfall 2012 Utfall 2014 Målvärde 2015 Kundens uppfattning om förvaltningen med avseende på dialog och återkoppling har förbättrats - - God måluppfyllelse enligt djupintervjuer Nöjd kund (NKI) Målvärde 2016: 51 Nämndens mål: Långsiktigt hållbart byggande och underhåll. Höga miljökrav ska gälla i alla led i produktion av byggnader, underhåll, och service. Det ska säkras att förvaltningens miljökrav efterlevs i såväl projekt som uppdrag och egenregiverksamhet, så att kunderna erbjuds en sund miljö med låg påverkan på omgivande miljö samt med hög resurseffektivitet enligt såväl nationella som stadens krav. Nivån på miljökraven styrs dock av avsatt investeringsram eftersom vissa Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 13(38)

14 miljökrav är kostnadsdrivande i själva investeringsfasen och det måste ställas mot investeringsbehoven totalt. Alla som berörs av miljökraven ska ha god kännedom om för dem relevanta krav samt ha stor acceptans för kraven. Medarbetarna ska ha den kunskap och det stödmaterial som krävs för att kunna efterleva kraven/se till att kraven efterlevs. Vi ska genom god uppföljning ha koll på att kraven efterlevs. Förankring och implementering av ny underhållsmodell innehållande arbetssätt och rutiner för underhållsplanering genomförs under Samtliga omsorgsfastigheter kommer under 2015 underhållsbedömas och läggas till den långsiktiga förvaltningsgemensamma underhållsplanen. Mått Målvärde 2015 Antal projekt med icke godkända avvikelser från miljökrav i projekt Verktyg som möjliggör god efterlevnad av miljökrav implementerade och väl kända hos serviceavdelningen Positiv trend utifrån ett antal nya indikatorer avseende hållbart byggande och underhåll 0 Ja God måluppfyllelse Nämndens mål: Nöjda medarbetare n för att behålla och fortsätta den positiva utveckling när det gäller nöjdheten hos de som jobbar på lokalförvaltningen är att utveckla en gemensam organisationskultur, stärka det aktiva medarbetarskapet och ett modernt ledarskap. Under 2015 ska förvaltningen också utveckla ett hälsostrategiskt arbete. I Plan för Attraktiv arbetsgivare 2015 anges vilka insatser som ska genomföras och syftet med dessa. Planen är framtagen med utgångspunkt i förvaltningens strategisk plan, resultatet i medarbetarenkäten och i övrigt prioriterade områden för förvaltningen och/eller staden och ska bidra till nöjdare medarbetare och en god verksamhetsutveckling. Mått Utfall 2012 Utfall 2014 Målvärde 2015 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 14(38)

15 Nämndens mål: God ekonomisk hushållning Förvaltningen styr så mycket resurser som möjligt till planerat underhåll samt påtalar i dialog med den politiska ledningen den goda ekonomiska hushållningen det innebär att centralt styra resurser till reinvesteringar. Förvaltningen arbetar löpande med processutveckling vilket leder till ökad kostnadseffektivitet. Ur ett hela staden perspektiv samverkar förvaltningen med andra förvaltningar och bolag. Indikatorer och nyckeltal definieras och utgör underlag för balanserad styrning av verksamheten. För en mer detaljerad bild över planerade utvecklings- och effektiviseringsarbeten - se tabell 6.1 Förändringsfaktorn. Mått Utfall 2013 Prognos 2014 Målvärde 2015 Resurser styrda till planerat underhåll genom god ekonomisk hushållning (kr/kvm) Utveckling av nämndens egna kapital (mnkr) ,4 67,4 67,4 3.2 Mål- och inriktning: Ekologiska mål Nämndens mål: Fler förskolor och skolor ska ha pedagogiska och hållbara utemiljöer Lokalförvaltningen medverkar till att optimera möjliga grönytor vid förskolor och skolor såväl ur användar- som skötselperspektiv. Lokalförvaltningen verkar för att fungerande ekosystem skapas och restaureras, den biologiska mångfalden ökar, träd planteras, hårdgjorda ytor minskas, grönskande väggar och tak skapas och dagvatten separeras där så är möjligt. Solskyddade platser skapas, se separat inriktningsuppdrag. Samverkan med kund ska ske vid förändring av utemiljöer vid förskolor och skolor. Mått Målvärde 2015 Riktlinjer för grön och hållbar utemiljö framtagna Inventering av förskolegårdar genomförd Plan för hantering befintliga förskolegårdar framtagen Ja 75% Ja Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 15(38)

16 Nämndens mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan och bli en klimatneutral stad Lokalförvaltningens energieffektiviseringsarbete sker i enlighet med Energieffektiviseringsplan Arbete med utfasning av fossila bränslen fortsätter enligt plan. Alla transporter ska där så är möjligt ske med drivmedel från förnyelsebara energikällor. Solenergiproduktion samt plusenergi, se separata inriktningsuppdrag. Mått Målvärde 2015 Energieffektivisering enligt plan Utfasning av fossileldade värmeanläggningar under året enligt plan Andel drivmedel som kommer från förnyelsebara energikällor Ja Ja 97% Nämndens mål: Resurshushållningen ska öka Material som används ska vara så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Material som innebär en så liten klimatpåverkan som möjligt under sin livscykel ska användas. Alla som berörs av avfallskraven ska ha god kännedom om för dem relevanta krav samt ha stor acceptans för kraven. Medarbetarna ska ha den kunskap och det stödmaterial och möjligheter till källsortering som krävs för att kunna efterleva kraven/se till att kraven efterlevs. Vi ska genom god uppföljning ha koll på att kraven efterlevs. Riktlinjer för återanvändning av material, baserade på utförda utredningar, tas fram. Identifiering av material med hög klimatpåverkan och riktlinjer för dess användning tas fram. Mått Målvärde 2015 Riktlinjer för återanvändning av material framtagna Material med hög klimatpåverkan identifieras. Riktlinjer för hantering tas fram. Positiv trend utifrån ett antal nya indikatorer avseende avfall Ja Ja God måluppfyllelse Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 16(38)

17 Uppdrag: En utredning görs om hur barn kan skyddas mot direkt solljus på utegårdar och skolgårdar Beskrivning I ett led att skapa hållbara och pedagogiska utemiljöer ska plan tas fram för hur vi skapar ett gott solskydd för förskole- och skolgårdar så att barns känsliga hud inte utsätts för hälsovådliga nivåer av UV-ljus samt för höga temperaturer. Planen ska omfatta såväl ny- och ombyggnation samt befintliga miljöer. Uppdrag: En plan tas fram för att öka användningen av solenergi på befintliga byggnader och nybyggnation Beskrivning Lokalförvaltningens satsningar på egenproducerad solenergi ska ske systematiskt och effektivt utifrån en långsiktig plan som visar på var, när, hur och i vilken omfattning samt vilka resurser som krävs. 3.3 Mål- och inriktning: Ekonomiska mål Nämndens mål: Bidra till full behovstäckning i förskolan genom att tillgodose lokalbehovet I samverkan med KS/LS utveckla strategier och arbetsformer som effektivt hanterar såväl projektuppdrag som inhyrningsärenden vad gäller stadsdelsnämndernas behov av förskoleplatser. Samt leverera, av LS, beställda förskoleplatser. Mått Målvärde 2015 Leverera beställda förskolelokaler enligt uppdrag 100% Uppdrag: En för staden långsiktig strategi för upprustning av 50-, 60, och 70-talsområden tas fram i samarbete med andra berörda förvaltningar i staden. Den ska innehålla gemensamma målbilder och uttrycka en samsyn om upprustning om upprustning och energieffektivisering i det befintliga beståndet. Beskrivning En strategi tas fram för åtgärdande av miljonprogrammets förskolor. n tas fram i dialog med berörda aktörer i staden. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 17(38)

18 3.4 Mål- och inriktning: Sociala mål Nämndens mål: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Projektavdelningen: Kravställning mot verksamheten avseende slutanvändarens engagemang och delaktighet i projekten. Detta sker genom identifiering av lämpliga projekt, där verksamheten inte kan välja bort en inblandning av slutanvändaren till exempel elevråd. Fokus läggs på underhållsprojekt där det finns en etablerad verksamhet. Serviceavdelningen: Äldre: Stärka äldres delaktighet vid mindre åtgärder utförda i deras hem utförs som projekt i, och i dialog med SDN Västra Hisingen där boende blir delaktiga vid mindre utföranden i deras hem, både vad gäller tid för utförande och på vilket sätt åtgärden ska utföras. Unga: I projektet I det gröna är barn och unga i hög grad delaktiga. I projektet tas en metod fram för hur förskolebarn kan få en aktiv roll i användning och skötsel av förskolegårdar. Fem delprojekt kommer att genomföras under 2015 i fem olika stadsdelar. Projekten använder sig av erfarenheter och arbetssätt från EU-projektet REBUS. Förskolornas gårdar inventeras av förskolornas personal och barn för att se hur gårdarna används med koppling till läroplan och vilka förbättringar som är önskvärda. Barnen är involverade i hela processen fram till en reviderad skötselplan. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2015 Antal genomförda projekt "I det gröna" Projekt genomfört tillsammans med Västra Hisingen 5st 5st 5st - - Ja Nämndens mål: Bidra till att fler bostäder för personer med funktionsnedsättning tas fram I samarbete med KS/LS färdigställa bostäder enligt behovsplan. Lokalförvaltningen levererar fastigheter enligt LS beställning. Mått Målvärde 2015 Leverera bostäder enligt uppdrag 100% Nämndens mål: Upphandling med sociala hänsyn ska öka Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 18(38)

19 Genom deltagande i samgruppering avseende social hänsyn inom Göteborgs Stad för framtagande av utvärderingsmodeller och kriterier samt genom successivt införande av social hänsyn perspektivet i egna upphandlingar. Det är i dagsläget oklart hur mätning av kriterier för upphandling med social hänsyn skall ske. Lokalförvaltningen har därför utgått från den avgränsning som definierats i pilot-projektet för Social Hänsyn i Göteborgs Stad. Detta innebär att social hänsyn skall ställas i de upphandlingar/ projekt som engagerar mer än en person och har en varaktighet längre än fyra månader. Mått Utfall 2014 Målvärde 2015 Andel upphandlingar med social hänsyn 20% 50% Uppdrag: En utredning görs om det är möjligt för förvaltningen att aktivt stödja/samarbeta med företag inom den sociala ekonomin Beskrivning Utredning med syfte att undersöka för förvaltningens möjligheter att aktivt stödja eller samarbeta med företag inom den sociala ekonomin genomförs under Utredningen genomförs tillsammans med lämpliga avdelningar inom lokalförvaltningen för att utreda hur ett stöd/samarbete med sociala företag skulle kunna genomföras. Uppdrag: Utreda möjligheten till att kravställa att alla som utför arbete för lokalförvaltningens räkning ska ha arbets- och lönevillkor i enlighet med kollektivavtal Beskrivning Utredning med syfte att undersöka förvaltningens möjligheter att kravställa att alla som utför arbete för lokalförvaltningens räkning ska ha arbets- och lönevillkor i enlighet med kollektivavtal. Utredningen genomförs tillsammans med lämpliga avdelningar inom lokalförvaltningen. 3.5 Mål- och inriktning: Medarbetare Nämndens mål: Jämställdheten och integrationen i stadens verksamheter ska öka Ur ett kundperspektiv - kartlägga hur förvaltningen bidrar till att jämställdhetssäkra kundernas verksamhet samt ta fram metod för och utveckla mätetal för mätning. Ur ett medarbetarperspektiv - i förvaltningens likabehandlingsplan anges vilka strategier Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 19(38)

20 och aktiviteter som ska vidtas under utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Mått Målvärde 2015 Jämställdhet ur ett kundperspektiv - kartläggning genomförd Aktiviteter för 2015 i likabehandlingsplanen genomförda Ja Ja Nämndens mål: Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Förvaltningen har haft en hög andel platser för praktikanter och andra arbetsmarknadsinsatser och kommer fortsätta bereda platser på samma nivå. Under 2015 fortsätter projekt Facelift där fyra arbetslösa ungdomar deltar. Förvaltningen har för avsikt att utvärdera projektet för att se om det kan fortsätta i liknande form. Se även målet: Upphandling med social hänsyn ska öka. Mått Utfall 2014 Målvärde 2015 Antal praktikplatser med inriktning arbetsmarknadsåtgärd Ferieplatser Uppdrag: Kompetensutveckling gällande rasism och främlingsfientlighet genomförs Beskrivning. Samtliga medarbetare ska under 2015 delta i en kompetensutvecklingsinsats gällande rasism och främlingsfientlighet. Uppdrag: En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram och könsuppdelad statistik ska finnas med i verksamhetsplaner och årsredovisningar Beskrivning. En utredning med syfte att om möjligt kvantifiera resursfördelningen utifrån kön genomförs under våren Uppdrag: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor på chefsnivå ska öka Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 20(38)

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015

DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 INNEHÅLL DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI 2015 TEKNISKA NÄMNDEN Fastighet Dnr TEN 2015/518 ANSVARSOMRÅDE 2 KOMMENTAR TILL BUDGETUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2 PROGNOS DRIFTBUDGET 3 PROGNOS INVESTERINGSBUDGET 4 VIKTIGA

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014

RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 RIKTLINJER OCH BUDGET 2014 VERKSAMHETENS HUVUDSAKLIGA INRIKTNING 2014 Styrelsen räknar med att 2014 kommer att präglas av ett medelstort underhållsprojekt, trapphusrenoveringen och arbetet med energisparfrämjande

Läs mer

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter

Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Revisionsrapport Kommunstyrelsens hyressättning av kommunens fastigheter Alf Wahlgren, uppdragsledare Bengt-Åke Hägg, projektledare Fredrik Anderberg, projektmedarbetare Klippans kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Sida 1 av 8 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2016 Nya lägenheter i Kållekärr Skiss på nya bostäder på Koholmen 1,0 12-09 G:\Win\Tjörns Bostads AB\BUDGET\2016\Budget TBAB 2016.doc Sida 2 av 8 Innehåll Om

Läs mer

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14

Statusrapport. Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 Statusrapport Fastighetsunderhåll i kommunens verksamhetslokaler 2014-05-14 R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Syfte... 2 2.2 Revisionsfrågor...

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll

Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll www.pwc.se Granskningsredogörelse Fastighetsunderhåll Skelleftebostäder AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut. Sida 1 (5) Handläggare Nina Wahlman Fält 08-508 270 93 Nina.wahlman.falt@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2017-03-14 Reviderade principer för stadsintern hyressättning avseende bostadsrätter. Genomförandebeslut.

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Informationshantering på Lokalförvaltningen

Informationshantering på Lokalförvaltningen Informationshantering på Lokalförvaltningen 2015-12-03 Våra fastigheter 5 miljoner kvm markyta = 700 fotbollsplaner 2,1 miljoner kvm lokalyta 3000 byggnader = 23 st Kista galleria 100 000 rum = 70 st Stockholms

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av SBN - Fastighetsunderhåll Härjedalens Kommun 30 augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet?

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Vad är det som påverkar studieresultatet? Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11 Vad är det som påverkar studieresultatet? Bilder: www.skolverket.se Samband mellan

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd

Verksamhetsplan Omvårdnadsnämnd Verksamhetsplan - Omvårdnadsnämnd Innehållsförteckning 1 Balanserad styrning modell för verksamhetsplanering... 3 2 Balanserad styrning i kommunen... 3 3 Balanserad styrning i omvårdnadsnämnden... 4 4

Läs mer

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad

Årsredovisning 2011. Teknisk verksamhet - skattefinansierad Årsredovisning 2011 Teknisk verksamhet - skattefinansierad Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning...3 Årets händelser...3 Mål och måluppfyllelse...4 Ekonomi...4 Framtid...5 Kommentarer till

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender

XX-nämndens Verksamhetsplan 2017-2019. Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys. Förändring, utveckling och trender -nämndens Verksamhetsplan 2017-2019 Nämndsordförande: () Förvaltningschef: Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Förändring, utveckling och trender Mål och uppföljning

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013

Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 Mål och inriktning Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden 2013 1 Inledning... 3 Prioritering av kommunfullmäktiges mål... 3 Förtydliganden till kommunfullmäktiges mål... 3 Uppdrag från kommunfullmäktige...

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016

Utdrag ur AFFÄRSPLAN 2016 Doknr: LOC rev Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Sida 1 (6) Kvalitetsmål 2016 Kvalitetsaspekter som är det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar till kund har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning,

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden

Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Socialnämnden Komplettering av nämndstyrkort och internbudget Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrkort... 3 Verksamhetsidé... 3 Mål, mätetal och målvärden... 3 Nämndens strategier till målen... 4 Kommentar till

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008

Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Uppföljningsrapport över tidigare granskning av fastighetsunderhåll år 2008 Hultsfreds kommun Revisionsrapport 24 mars 2011 Elisabeth Rye Andersson Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Energieffektivisering lägesrapport 4

Energieffektivisering lägesrapport 4 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2013-05-15 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2013-06-18 Energieffektivisering

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen

Stadsrevisionen. Projektplan. Granskning av strategisk lokalförsörjning. goteborg.se/stadsrevisionen Stadsrevisionen Projektplan Granskning av strategisk lokalförsörjning goteborg.se/stadsrevisionen 2 PROJEKTPLAN Granskning av strategisk lokalförsörjning Av kommunfullmäktiges budget för år 2016 framgår

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-14, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 216-218 Budget 216 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ---------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

Nytt ägardirektiv för Higab AB

Nytt ägardirektiv för Higab AB Bilaga J Styrelsen 2016-06-13 1 Diarienummer: 0055/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Nytt ägardirektiv för Higab AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 BARN & UNGDOM Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplanen innehåller barn- och ungdomsnämndens strategiska mål och mål för vår verksamhet 2013. Målen är uppdelade utifrån delarna i kommunens

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving

Underhåll av fastigheter. Söderhamns kommun. Revisionsrapport 2010-12-12. Lennart Elfving Underhåll av fastigheter Söderhamns kommun Revisionsrapport 2010-12-12 Lennart Elfving 1. Inledning/bakgrund I kommunens balansräkning utgörs en stor del av tillgångsmassans värde av fastigheter. Det är

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Intern kontroll förslag till plan 2017

Intern kontroll förslag till plan 2017 Handläggare Dahl Jessica (OMF) Sporrong Anna-Terese (OMF) Rev Datum 206--25 206-2-07 Diarienummer OSN-206-0337 Omsorgsnämnden Intern kontroll förslag till plan 207 Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012

Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Jomala kommun Mål och riktlinjer 2011-2012 Godkända av kommunfullmäktige den 14 december 2010, 96 Förord Detta är Jomala kommuns första dokument om övergripande mål och riktlinjer. Ett flertal år har våren

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2014 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014

22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 22. Prioritera uppföljning och analys! KOMMEK 2014 Peter Lönn Vice stadsdirektör i Göteborgs stad Sven-Martin Åkesson Konsult inom ledning och styrning Andreas Brandin Affärsområdeschef på Stratsys Malin

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer