Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden"

Transkript

1 Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Förutsättningar Styrning och ledning Organisations- och ledningsstruktur Uppdrag Vision och mål sk utvecklingsplan Personal Ekonomi Förutsättningar i kommunfullmäktiges budget Mediakostnader Osäkra budgetförutsättningar Sammanfattande omvärldsanalys Politiska mål och uppdrag Mål- och inriktning: Särskilt prioriterade mål Mål- och inriktning: Ekologiska mål Mål- och inriktning: Ekonomiska mål Mål- och inriktning: Sociala mål Mål- och inriktning: Medarbetare Mål- och inriktning: Långsiktiga mål Grunduppdrag Kundrelationer Utveckla mellanhyresvärdskapet Implementera nytt arbetssätt med kundmodul i fastighetssystemet Återkoppling och dialog Medarbetarskapsutveckling Gemensamma förhållningssätt och organisationskultur Processorienterat arbetssätt Utveckling av arbetssätt och roller Systemstöd Utreda samordning av systemförvaltning samt utveckla befintliga system Synergi bygg och förvaltning Utveckla garantihantering Beställar/ utförarmodellen Implementera åtgärdsfördelaren Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 2(38)

3 4.6.2 Dokumentera återrapporteringen av genomförda uppdrag och projekt i fastighetssystemet Underhållsmodell- och plan Implementering av underhållsmodell samt upprätta strategi för riskfastigheter Kompetensförsörjning sk lönebildning Utveckla modell för strategisk kompetensförsörjning Styrmodell/ ledningsprocesser Kartlägga ledningsprocesser Utveckla ekonomistyrningen Ständiga förbättringar Ta fram modell för ständiga förbättringar Ledarutveckling Ledarutveckling Resursfördelning Effektiv resursanvändning (förändringsfaktorn) Driftbudget Övergripande budgetantaganden/förutsättningar Riskanalys/känslighetsanalys Intäkter Rörelsekostnader Kapitalkostnader Totalkostnader per huvudprocess/huvuduppdrag Investeringsbudget Lokalförvaltningens reinvesteringar Investeringar beställda av kommunstyrelsen Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 3(38)

4 1 Inledning Lokalnämnden har i sitt mål- och inriktningsdokument för 2015 lyft fram fyra särskilt prioriterade mål; nöjda kunder, nöjda medarbetare, långsiktigt hållbart byggande och underhåll samt god ekonomisk hushållning. Nämnden förvaltar cirka 2,2 miljoner kvm byggnadsyta och 5 miljoner kvm mark fördelat på ungefär adresser i Göteborg. Utöver detta investerar nämnden cirka 1,3 miljard kr per år i ny- och ombyggnationer. Budgetförslaget möter de särskilt prioriterade målen samt övriga mål, inriktningar och uppdrag från lokalnämnden. Nedbrytningen av de politiska målen är i denna budgethandling uttryckta i form av strategier med mätetal. Dessa är ansvarsfördelade i organisationen och samtliga chefer och medarbetare är under hösten delaktiga i att konkretisera arbetet i verksamhetsplaner på avdelningar, områden och enheter. Förvaltningens bedömning generellt, är att god måluppfyllelse ska kunna uppnås och att erhållna uppdrag kommer att genomföras. Under 2015 kommer arbetet att intensifieras ytterligare med utveckling av effektivare processer och arbetssätt parallellt med byggande av en gemensam kultur utifrån de staden-gemensamma förhållningssätten. Lokalnämndens särskilt prioriterade mål Nöjda kunder Under hösten 2013 genomfördes ett antal djupintervjuer med kunder. Resultatet visar på tre huvudsakliga utvecklingsområden; återkoppling, mellanhyresvärdskap samt förbättrad kommunikation och dialog. Under verksamhetsplaneringen för 2015 involveras samtliga medarbetare i att ta fram konkreta förslag till förbättringar för nöjdare kunder utifrån de tre områdena. Under hösten 2014 har en enkätundersökning gått ut till samtliga förvaltningens kunder. Resultatet som precis har presenterats för förvaltningsledningen visar på en ökning av Nöjd Kund Index (NKI) från 43 år 2012 till 47, vilket är positivt. Det kommer att ske en genomgående analys av resultatet och den blir viktig för en styrning mot än nöjdare kunder. Målet är att 2016 öka NKI med ytterligare 4 enheter till 51. Nöjda medarbetare Förvaltningen uppfyller redan målen att erbjuda alla en heltidsanställning och att begränsa arbetad tid utförd av timanställd personal. Planer finns framtagna för att säkerställa "lika rättigheter och möjligheter" och för att få nöjdare medarbetare och en attraktiv arbetsplats. Under 2015 genomförs aktiviteter för att stärka förvaltningens organisationskultur och medarbetarskap genom de gemensamma förhållningssätten, ledarskapsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Långsiktigt hållbart byggande och underhåll Höga miljökrav ska gälla i alla led i produktion av byggnader, underhåll, och service. Det ska säkras att förvaltningens miljökrav efterlevs i såväl projekt som uppdrag och egenregiverksamhet, så att våra kunder erbjuds en sund miljö med låg påverkan på omgivande miljö samt med hög resurseffektivitet i enlighet med såväl nationella samt stadens krav. Alla som berörs av miljökraven ska ha god kännedom om dem samt ha acceptans för dessa. Medarbetarna ska ha den kunskap och det stödmaterial som krävs för att kunna efterleva kraven/se till att kraven efterlevs. Genom god uppföljning säkerställs att kraven efterlevs. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 4(38)

5 Förankring och implementering av ny underhållsmodell innehållande arbetssätt och rutiner för underhållsplanering genomförs under Samtliga omsorgsfastigheter kommer under 2015 underhållsbedömas och läggas till den långsiktiga förvaltningsgemensamma underhållsplanen. Ekonomi i balans Prognosen för 2014 visar på ett positivt resultat. Överskott som uppkommer omprioriteras under året till underhållsåtgärder i den mån det är möjligt. Eventuellt slutligt överskott tillförs det egna kapitalet. Nämnden kan därefter i början av 2015 värdera om budgeten bör revideras eller inte. Förvaltningen arbetar ständigt med kostnadseffektivitet och arbetar för ökad styrning och prognossäkerhet i bedömningar på alla nivåer i organisationen. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 5(38)

6 2 Förutsättningar 2.1 Styrning och ledning Organisations- och ledningsstruktur Organisation Lokalförvaltningens organisation är utformad med tanke på uppdraget - att säkerställa god fastighetsförvaltning och att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler. Utöver sedvanliga stödavdelningar ingår tre verksamhetsavdelningar i förvaltningen: fastighetsavdelningen agerar beställare till projektavdelningen och serviceavdelningen, vilka följaktligen är de utförande avdelningarna. Fastighetsavdelningen svarar bland annat för planering av underhållet i cirka 2,2 miljoner kvm förvaltad byggnadsyta samt cirka 5 miljoner kvm markyta. serviceavdelningen svarar för den dagliga driften av förvaltningens fastigheter på uppdrag av fastighetsavdelningen. Uppdraget är fördelat på cirka adresser runt om i staden. projektavdelningen utför ny- om- och tillbyggnader på fastighetsavdelningens uppdrag. Avdelningen genomför årligen investeringsprojekt till ett värde av cirka 1,3 miljarder kr. Totalt har förvaltningen cirka 400 medarbetare. Ledning och arbetssätt Förvaltningens ledningsgrupp, FLG, utgörs av direktören och de sex avdelningscheferna samt en förvaltningscontroller. De tre avdelningscheferna för verksamhetsavdelningarna träffas tillsammans med biträdande direktören (tillika utvecklingschefen) regelbundet för att hantera styrning av de verksamhetsnära frågor som ska beredas till FLG eller som inte behöver lyftas till FLG. Sex huvudprocesser är kartlagda och beslutade. Förvaltningens arbetssätt är processorienterat. Under 2015 ska förvaltningens ledningsprocesser kartläggas Uppdrag Lokalnämndens uppdrag, verksamhetsområde och uppgifter enligt reglemente beslutat : Lokalnämndens uppdrag är att säkerställa god fastighetsförvaltning och att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service i samverkan med nyttjaren. Huvuduppgiften inom fastighetsförvaltning är att sköta drift av mark, byggnad och installationer samt underhåll. Viktiga uppgifter är att fortlöpande utveckla energisparåtgärder, minska behovet av reparationer och värna resurserna för planerat underhåll. Underhållsplaner ska fortlöpande revideras och kommuniceras med berörda. Vidare har nämnden till uppgift att svara för projektledning avseende ny- och ombyggnation, hyresförhandlingsverksamhet samt råd och anvisningar Vision och mål Vision: "Lokalförvaltningen är en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen." Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 6(38)

7 Mål: Lokalförvaltningen är en effektiv organisation som genom stolta medarbetare har nöjda kunder sk utvecklingsplan Under 2013 utarbetade förvaltningsledningen en tidssatt strategisk utvecklingsplan utifrån identifierade behov. Planen har uppdaterats och reviderats under 2014 och förvaltningsledningen har tydligare preciserat prioriterade områden, bild 2 nedan. Dessa beskrivs mer utförligt under avsnitt 4. Grunduppdrag. Den strategiska planen i sin helhet ser ut enligt följande: Under 2015 fokuserar förvaltningsledningen på följande strategiska utvecklingsområden: Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 7(38)

8 FA = Fastighetsavdelningen SA = Serviceavdelningen PA = Projektavdelningen HRK = HR och kommunikationsavdelningen EA = Ekonomiavdelningen UA = Utvecklingsavdelningen VSG = VerksamhetsStyrGruppen, som är sammansatt av avdelningscheferna för FA, SA och PA samt UA. Cheferna för FA, SA och PA är även processägare för förvaltningens sex huvudprocesser. (FA har tre, SA har två och PA har en huvudprocess) 2.2 Personal I förvaltningens plan för attraktiv arbetsgivare anges vilka insatser som ska genomföras och syftet med dessa. Planen är framtagen med utgångspunkt i förvaltningens strategiska plan, resultatet i medarbetarenkäten och i övrigt prioriterade områden för förvaltningen och/eller staden. skt viktiga frågor inom personalområdet 2015 är: Att definiera vad lokalförvaltningen står för och hur det märks i arbetet med dem vi är till för. Fortsatt arbete med de gemensamma förhållningssätten, utveckling av organisationskulturen och att stärka medarbetarskap och ledarskap. Fortsatt arbete med att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke. Synliggöra stadens arbetsgivarerbjudande i kombination med att lyfta fram på vilket sätt lokalförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare. Kommande pensionsavgångar samt stor efterfrågan på framför allt ingenjörskompetens på arbetsmarknaden generellt, innebär ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 8(38)

9 Att utifrån ett förtydligat ledaruppdrag kartlägga chefernas kompetens för att därefter planera för en individuell kompetensutveckling. Förvaltningen har för avsikt att höja kvaliteten inom ett antal områden (fastighetsdrift, upphandling, fastighetsekonomi) vilket innebär en personalvolymsökning med 8 tjänster, varav 3,3 belastar driftsbudgeten, då bl a kostnader för vissa köpta tjänster minskar samt att det blir minskade kostnader inom energiområdet. 2.3 Ekonomi Lokalförvaltningen kan med tillfredställelse konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inför 2015 är i nivå med de som gällde inför Det innebär att förvaltningen därmed har ekonomiska resurser att vidmakthålla befintliga funktioners prestanda samt att kunna genomföra planerade energiinvesteringar. Lokalförvaltningen gör dock även fortsättningsvis bedömningen att det finns betydande eftersatta behov inom beståndet vars funktionalitet inte kan åtgärdas inom ramen för tilldelade resurser. För att åtgärda dessa behov behövs en tidsbegränsad ramförstärkning uppgående till totalt: 312 mnkr till driftbudgeten för planerat underhåll 770 mnkr till reinvesteringsbudgeten En mer detaljerad redovisning av förvaltningens långsiktiga behov (från och med 2016) gällande såväl reinvesteringar som planerat underhåll, redovisas för lokalnämnden i separat tjänsteutlåtande. Där framgår att en del av sifferuppgifterna är nya jämfört med tidigare redovisade underlag. Detta beror på att förvaltningen ytterligare kvalitetssäkrat underlagen och därigenom bland annat inkluderat markåtgärderna vilka inte fanns med i tidigare belopp. Dessutom är samtliga byggnadsrelaterade tillgångar inventerats fysiskt nu, vilket inte var gjort tidigare Förutsättningar i kommunfullmäktiges budget Driftbudget underhållsbudget Även fortsättningsvis väljer staden att låta lokalnämnden avropa merparten av de underhållsmedel som utgör själva kärnan i nämndens uppdrag. De centralt budgeterade underhållsmedlen uppgår till samma volym som för 2014; 175 mnkr. Kommunbidraget - förändringsfaktorn Förväntningarna på lokalförvaltningen att effektivisera sin verksamhet är i stort oförändrade jämfört med föregående år. Genom att fortsätta att utveckla förvaltningens processer/arbetssätt reduceras kostnaderna med minst 4,4 mnkr, vilket är justeringen av kommunbidraget för förändringsfaktorn (se avsnitt 6.1). Kompensation för tomställda lokaler på Lillhagsparken 2-3 Lokalnämnden bad i samband med budget 2013 om kommuncentral kompensation för utebliven hyra då LP 2 och 3 tomställdes våren Kommunstyrelsen fattade under våren 2014 beslut om att ersätta lokalnämnden med halva beloppet; 5,8 mnkr. Kompensationen är borttagen i budget 2015 genom reducering av kommunbidraget. Hyresintäkter Lokalförvaltningen får enligt budget 2015 höja lokalhyrorna med 2,5 %. Resultatet från förhandlingarna med Hyresgästföreningen ger lokalförvaltningen rätt att höja hyran avseende boendedelarna med 1,5 %. Investeringsbudget 2015 Reinvesteringar - säkerställande av befintliga tillgångar Reinvesteringsbudgeten för perioden uppgick till 655 mnkr. Den Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 9(38)

10 genomsnittliga årliga volymen blev cirka 164 mnkr. Budgetutrymmet för 2015 uppgår till 220 mnkr och fördelas enligt tabell i avsnitt 6.3. Utifrån det behovsunderlag som lokalförvaltningen redovisade som input till stadens centrala budgetberedning, blev det tilldelade reinvesteringsutrymmet för 2015 i enlighet med den lägsta behovsnivån. Nyinvesteringar Utfallet under 2014 avseende nyinvesteringar bedöms uppgå till 646 mnkr. Budgetutrymmet för 2015 uppgår till mnkr och fördelas enligt tabell i avsnitt Mediakostnader 2015 Det totala utfallet för media under 2014 bedöms visa ett budgetöverskott på 26,3 mnkr (UR 3). Den huvudsakliga orsaken till den positiva budgetavvikelsen är ett betydligt varmare väder än ett så kallat normalår. Budgeten för 2015 uppgår till 268 mnkr, att jämföras med budget 2014 på 280 mnkr. En stor bidragande faktor till att 2015 års budget bedöms bli lägre än 2014 är att elen har blivit billigare. All el för 2015 är avropad och priset blev i genomsnitt 37,30 öre/kwh (inkl. handelstillägg), att jämföra med elpris 2014 på i genomsnitt 39,35 öre/kwh. Det vill säga en minskning med 2,05 öre/kwh. Lokalförvaltningen kommer likt 2014 även under 2015 att köpa miljöprodukten Lokal VindEl för 100 % av elanvändningen. Förvaltningen har också genom fortsatta effektiviseringsåtgärder skapat ytterligare budgetutrymme. Budgeten beräknas även fortsättningsvis utifrån ett normalår. Historiskt sett ligger elpriset nu på väldigt låga nivåer. Hur länge de kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer är osäkert. Det finns många faktorer som kan påverka hur framtiden kommer att se ut, till exempel hur världskonjunkturen utvecklas. Men betydligt högre elpriser framöver är ganska sannolikt. Energianvändningen i lokalförvaltningens egna lokaler har minskat något år efter år vilket även har inneburit en minskad energikostnad. Men för att lokalförvaltningen ska nå sitt högt satta energimål för 2020 så behöver takten ökas. En förutsättning för detta är att lokalförvaltningen får de investeringsmedel som behövs för att inte bara fortsätta sitt energieffektiviseringsarbete 2015 utan även kunna intensifiera det Osäkra budgetförutsättningar Otydliga ansvarsgränser i vissa lokalfrågor Det finns en otydlighet i ansvarsgränserna i vissa lokal/fastighetsfrågor. En otydlighet som kan leda till att lokalnämnden, om den fattar beslut utifrån ett "hela-staden" perspektiv, tvingas redovisa ett resultat som belastas med betydande kostnader. Det gäller följande ansvarsområden: Vem ska bära kostnaderna när byggnader ställs om till nytt verksamhetsinnehåll, exempelvis från äldreboende till studentboende? Vem ska bära kostnaderna när pågående investeringsprojekt avslutas? Vem ska bära kostnaderna för utrangering och rivning då byggnader rivs och fastighetsnämnden inte ser möjlighet till fortsatt exploatering? Vem ska bära kostnaderna för utrangeringen och rivningskostnaden då byggnader rivs och ingen ny byggnad kommer att ersätta den tidigare? Vem ska bära den negativa resultateffekten då byggnader utanför hyresmodellen lämnar förvaltningens bestånd? Vem ska bära hyresrisken efter en evakuering fram tills dess att en ombyggnation är klar om det inte är den tidigare hyresgästen som ska flytta tillbaka? Vem har ansvaret för att återställa eftersatt underhåll vid överföring av Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 10(38)

11 byggnader mellan olika nämnder inom staden eller då tomställda lokaler ska iordningställas för extern hyresgäst? I både 2013 och 2014 års resultat ingår betydande kostnader till följd av ovan poster. Kommer förvaltningen att tvingas bära ytterligare kostnader 2015? Lokalförvaltningen tar inte höjd för denna typ av kostnader i budget I samband med årsrapport 2012 yrkade lokalnämnden på kompensation för de poster som belastade 2012 enligt ovan. Det samlade beloppet uppgick till 14 mnkr. Kommunstyrelsen medgav kompensation för halva beloppet (via eget kapital) och gav samtidigt lokalsekretariatet i uppdrag att utreda ansvarsförhållandena och återkomma med förslag på fortsatt framtida hantering. Utredningsarbetet pågår. Osäkerhet gällande ekonomiska effekter till följd av utvecklingen av Lillhagsparken I nuläget kan förvaltningen inte spekulera i vad den fortsatta utvecklingen av Lillhagsparken kan få för effekter på lokalförvaltningens ekonomi. Samtal pågår med fastighetskontoret och i ett första skede planeras en överföring av flertalet byggnader till fastighetsnämnden under våren Därefter behöver en fördelningsmodell tas fram för hur kostnader över tiden skall fördelas mellan nämnderna och de nya exploatörerna, då den tekniska infrastrukturen behöver förändras inom området i samband med ny fastighetsbildning. Osäkerhet gällande riskfastigheter inom fastighetsbeståndet Underhålls- och, eller reinvesteringsbudgeten för 2015 kan snabbt behöva styras om, ifall en akut och oplanerad händelse måste åtgärdas bland förvaltningens identifierade riskfastigheter. Riskfaktorerna är: äldre byggnader med stenfasad, förskolor byggda med platta på mark, äldre grundläggningsmetoder, platta tak, stödmurar, innemiljöproblem. Alla problem har det gemensamma att det riskerar att kosta mycket pengar att åtgärda. 2.4 Sammanfattande omvärldsanalys Lokalförvaltningen befinner sig i ett utvecklingsskede och håller på att bygga ett stabilt varumärke. De djupintervjuer med ett antal kunder som genomfördes hösten 2013 visar på tre huvudsakliga utvecklingsområden; återkoppling, mellanhyresvärdskap, samt förbättrad kommunikation och dialog. Under hösten 2014 har en enkätundersökning gått ut till samtliga förvaltningens kunder, resultat från denna visar på en ökning av Nöjd Kund Index (NKI) från 43 till 47. Resultatet kommer att analyseras och fortsatt utveckling inom området "Nöjd kund" är prioriterat. Lokalförvaltningen gör även fortsättningsvis bedömningen att det finns eftersatta behov inom beståndet. För att åtgärda dessa behov behövs en tidsbegränsad ramförstärkning uppgående till totalt: 312 mnkr till driftbudgeten för planerat underhåll 770 mnkr till reinvesteringsbudgeten Sifferuppgifterna är nya jämfört med tidigare redovisade underlag. Detta beror på att förvaltningen ytterligare kvalitetssäkrat underlagen och därigenom bland annat inkluderat markåtgärder vilka inte fanns med i tidigare belopp. Dessutom har samtliga byggnadsrelaterade tillgångar nu inventerats, vilket inte var gjort tidigare. Den ekonomiska situationen såväl lokalt som globalt är instabil och utgör ett orosmoment. Likaså finns det politisk instabilitet som kan påverka. Förvaltningen har Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 11(38)

12 stora kostnader för energi och ekonomin påverkas starkt även vid relativt små väderfluktuationer. Även små förändringar i enhetspriser för media får stor påverkan på ekonomin. Till exempel medför en prisjustering på el med 1 öre/kwh en kostnadsändring på 1,5 miljoner kr. Förvaltningens hela elbehov för 2015 är upphandlat med bättre villkor än 2014, vilket innebär 2,05 öre/kwh billigare 2015 än innevarande år. Historiskt sett ligger elpriset nu på väldigt låga nivåer. Hur länge det kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer är osäkert. Det är fortfarande problematiskt att rekrytera medarbetare inom vissa områden, till exempel projektledare med lång erfarenhet. Förvaltningen har också haft svårigheter att rekrytera till vissa enhetschefstjänster. Även framöver kommer det att vara brist på kompetens inom det tekniska området i hela landet, vilket är en faktor för förvaltningen att beakta. Flera externa faktorer påverkar fortsatt möjligheten att snabbt bygga nya lokaler för stadens verksamheter: Svårigheter att hitta lämpliga tomter när staden förtätas. Överklaganden utifrån Plan- och Bygglagen. Komplicerat regelverk kring upphandling innebär att lokalförvaltningen inte alltid uppfattas som en attraktiv beställare när marknaden är överhettad. Överprövningar av upphandlingar får till följd att upphandlingarna och därmed projekten förlängs i tid. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 12(38)

13 3 Politiska mål och uppdrag Symbolförklaring I anslutning till varje mål eller uppdrag finns en eller flera symboler. Dessa ska tolkas enligt nedan: anger att detta är ett mål den eller de uppföljningsrapporter där måluppfyllelse redovisas (4= årsrapport, = annat uppföljningstillfälle vilket är per sista april) anger att detta är ett uppdrag målet kommer från lokalnämnden anger att detta är med i budgethandlingen 3.1 Mål- och inriktning: Särskilt prioriterade mål Nämndens mål: Nöjda kunder Kundnöjdheten ska öka framförallt genom att samtliga medarbetare förbättrar återkoppling till och dialog med kund. Ett utvecklat och tydligare mellanhyresvärdsskap är ett utpekat förbättringsområde i genomförd kundintervju, och är ett av förvaltningsledningens prioriterade utvecklingsområden. Måluppfyllelse mäts 2015 genom djupintervjuer med ett urval kunder. Måluppfyllelse mäts också genom Nöjd kund Index (NKI) som är resultatet av en omfattande kundundersökning som genomförs vartannat år. Mått Utfall 2012 Utfall 2014 Målvärde 2015 Kundens uppfattning om förvaltningen med avseende på dialog och återkoppling har förbättrats - - God måluppfyllelse enligt djupintervjuer Nöjd kund (NKI) Målvärde 2016: 51 Nämndens mål: Långsiktigt hållbart byggande och underhåll. Höga miljökrav ska gälla i alla led i produktion av byggnader, underhåll, och service. Det ska säkras att förvaltningens miljökrav efterlevs i såväl projekt som uppdrag och egenregiverksamhet, så att kunderna erbjuds en sund miljö med låg påverkan på omgivande miljö samt med hög resurseffektivitet enligt såväl nationella som stadens krav. Nivån på miljökraven styrs dock av avsatt investeringsram eftersom vissa Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 13(38)

14 miljökrav är kostnadsdrivande i själva investeringsfasen och det måste ställas mot investeringsbehoven totalt. Alla som berörs av miljökraven ska ha god kännedom om för dem relevanta krav samt ha stor acceptans för kraven. Medarbetarna ska ha den kunskap och det stödmaterial som krävs för att kunna efterleva kraven/se till att kraven efterlevs. Vi ska genom god uppföljning ha koll på att kraven efterlevs. Förankring och implementering av ny underhållsmodell innehållande arbetssätt och rutiner för underhållsplanering genomförs under Samtliga omsorgsfastigheter kommer under 2015 underhållsbedömas och läggas till den långsiktiga förvaltningsgemensamma underhållsplanen. Mått Målvärde 2015 Antal projekt med icke godkända avvikelser från miljökrav i projekt Verktyg som möjliggör god efterlevnad av miljökrav implementerade och väl kända hos serviceavdelningen Positiv trend utifrån ett antal nya indikatorer avseende hållbart byggande och underhåll 0 Ja God måluppfyllelse Nämndens mål: Nöjda medarbetare n för att behålla och fortsätta den positiva utveckling när det gäller nöjdheten hos de som jobbar på lokalförvaltningen är att utveckla en gemensam organisationskultur, stärka det aktiva medarbetarskapet och ett modernt ledarskap. Under 2015 ska förvaltningen också utveckla ett hälsostrategiskt arbete. I Plan för Attraktiv arbetsgivare 2015 anges vilka insatser som ska genomföras och syftet med dessa. Planen är framtagen med utgångspunkt i förvaltningens strategisk plan, resultatet i medarbetarenkäten och i övrigt prioriterade områden för förvaltningen och/eller staden och ska bidra till nöjdare medarbetare och en god verksamhetsutveckling. Mått Utfall 2012 Utfall 2014 Målvärde 2015 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 14(38)

15 Nämndens mål: God ekonomisk hushållning Förvaltningen styr så mycket resurser som möjligt till planerat underhåll samt påtalar i dialog med den politiska ledningen den goda ekonomiska hushållningen det innebär att centralt styra resurser till reinvesteringar. Förvaltningen arbetar löpande med processutveckling vilket leder till ökad kostnadseffektivitet. Ur ett hela staden perspektiv samverkar förvaltningen med andra förvaltningar och bolag. Indikatorer och nyckeltal definieras och utgör underlag för balanserad styrning av verksamheten. För en mer detaljerad bild över planerade utvecklings- och effektiviseringsarbeten - se tabell 6.1 Förändringsfaktorn. Mått Utfall 2013 Prognos 2014 Målvärde 2015 Resurser styrda till planerat underhåll genom god ekonomisk hushållning (kr/kvm) Utveckling av nämndens egna kapital (mnkr) ,4 67,4 67,4 3.2 Mål- och inriktning: Ekologiska mål Nämndens mål: Fler förskolor och skolor ska ha pedagogiska och hållbara utemiljöer Lokalförvaltningen medverkar till att optimera möjliga grönytor vid förskolor och skolor såväl ur användar- som skötselperspektiv. Lokalförvaltningen verkar för att fungerande ekosystem skapas och restaureras, den biologiska mångfalden ökar, träd planteras, hårdgjorda ytor minskas, grönskande väggar och tak skapas och dagvatten separeras där så är möjligt. Solskyddade platser skapas, se separat inriktningsuppdrag. Samverkan med kund ska ske vid förändring av utemiljöer vid förskolor och skolor. Mått Målvärde 2015 Riktlinjer för grön och hållbar utemiljö framtagna Inventering av förskolegårdar genomförd Plan för hantering befintliga förskolegårdar framtagen Ja 75% Ja Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 15(38)

16 Nämndens mål: Göteborg ska minska sin klimatpåverkan och bli en klimatneutral stad Lokalförvaltningens energieffektiviseringsarbete sker i enlighet med Energieffektiviseringsplan Arbete med utfasning av fossila bränslen fortsätter enligt plan. Alla transporter ska där så är möjligt ske med drivmedel från förnyelsebara energikällor. Solenergiproduktion samt plusenergi, se separata inriktningsuppdrag. Mått Målvärde 2015 Energieffektivisering enligt plan Utfasning av fossileldade värmeanläggningar under året enligt plan Andel drivmedel som kommer från förnyelsebara energikällor Ja Ja 97% Nämndens mål: Resurshushållningen ska öka Material som används ska vara så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Material som innebär en så liten klimatpåverkan som möjligt under sin livscykel ska användas. Alla som berörs av avfallskraven ska ha god kännedom om för dem relevanta krav samt ha stor acceptans för kraven. Medarbetarna ska ha den kunskap och det stödmaterial och möjligheter till källsortering som krävs för att kunna efterleva kraven/se till att kraven efterlevs. Vi ska genom god uppföljning ha koll på att kraven efterlevs. Riktlinjer för återanvändning av material, baserade på utförda utredningar, tas fram. Identifiering av material med hög klimatpåverkan och riktlinjer för dess användning tas fram. Mått Målvärde 2015 Riktlinjer för återanvändning av material framtagna Material med hög klimatpåverkan identifieras. Riktlinjer för hantering tas fram. Positiv trend utifrån ett antal nya indikatorer avseende avfall Ja Ja God måluppfyllelse Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 16(38)

17 Uppdrag: En utredning görs om hur barn kan skyddas mot direkt solljus på utegårdar och skolgårdar Beskrivning I ett led att skapa hållbara och pedagogiska utemiljöer ska plan tas fram för hur vi skapar ett gott solskydd för förskole- och skolgårdar så att barns känsliga hud inte utsätts för hälsovådliga nivåer av UV-ljus samt för höga temperaturer. Planen ska omfatta såväl ny- och ombyggnation samt befintliga miljöer. Uppdrag: En plan tas fram för att öka användningen av solenergi på befintliga byggnader och nybyggnation Beskrivning Lokalförvaltningens satsningar på egenproducerad solenergi ska ske systematiskt och effektivt utifrån en långsiktig plan som visar på var, när, hur och i vilken omfattning samt vilka resurser som krävs. 3.3 Mål- och inriktning: Ekonomiska mål Nämndens mål: Bidra till full behovstäckning i förskolan genom att tillgodose lokalbehovet I samverkan med KS/LS utveckla strategier och arbetsformer som effektivt hanterar såväl projektuppdrag som inhyrningsärenden vad gäller stadsdelsnämndernas behov av förskoleplatser. Samt leverera, av LS, beställda förskoleplatser. Mått Målvärde 2015 Leverera beställda förskolelokaler enligt uppdrag 100% Uppdrag: En för staden långsiktig strategi för upprustning av 50-, 60, och 70-talsområden tas fram i samarbete med andra berörda förvaltningar i staden. Den ska innehålla gemensamma målbilder och uttrycka en samsyn om upprustning om upprustning och energieffektivisering i det befintliga beståndet. Beskrivning En strategi tas fram för åtgärdande av miljonprogrammets förskolor. n tas fram i dialog med berörda aktörer i staden. Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 17(38)

18 3.4 Mål- och inriktning: Sociala mål Nämndens mål: Göteborgarnas möjligheter till delaktighet och inflytande ska öka Projektavdelningen: Kravställning mot verksamheten avseende slutanvändarens engagemang och delaktighet i projekten. Detta sker genom identifiering av lämpliga projekt, där verksamheten inte kan välja bort en inblandning av slutanvändaren till exempel elevråd. Fokus läggs på underhållsprojekt där det finns en etablerad verksamhet. Serviceavdelningen: Äldre: Stärka äldres delaktighet vid mindre åtgärder utförda i deras hem utförs som projekt i, och i dialog med SDN Västra Hisingen där boende blir delaktiga vid mindre utföranden i deras hem, både vad gäller tid för utförande och på vilket sätt åtgärden ska utföras. Unga: I projektet I det gröna är barn och unga i hög grad delaktiga. I projektet tas en metod fram för hur förskolebarn kan få en aktiv roll i användning och skötsel av förskolegårdar. Fem delprojekt kommer att genomföras under 2015 i fem olika stadsdelar. Projekten använder sig av erfarenheter och arbetssätt från EU-projektet REBUS. Förskolornas gårdar inventeras av förskolornas personal och barn för att se hur gårdarna används med koppling till läroplan och vilka förbättringar som är önskvärda. Barnen är involverade i hela processen fram till en reviderad skötselplan. Mått Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2015 Antal genomförda projekt "I det gröna" Projekt genomfört tillsammans med Västra Hisingen 5st 5st 5st - - Ja Nämndens mål: Bidra till att fler bostäder för personer med funktionsnedsättning tas fram I samarbete med KS/LS färdigställa bostäder enligt behovsplan. Lokalförvaltningen levererar fastigheter enligt LS beställning. Mått Målvärde 2015 Leverera bostäder enligt uppdrag 100% Nämndens mål: Upphandling med sociala hänsyn ska öka Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 18(38)

19 Genom deltagande i samgruppering avseende social hänsyn inom Göteborgs Stad för framtagande av utvärderingsmodeller och kriterier samt genom successivt införande av social hänsyn perspektivet i egna upphandlingar. Det är i dagsläget oklart hur mätning av kriterier för upphandling med social hänsyn skall ske. Lokalförvaltningen har därför utgått från den avgränsning som definierats i pilot-projektet för Social Hänsyn i Göteborgs Stad. Detta innebär att social hänsyn skall ställas i de upphandlingar/ projekt som engagerar mer än en person och har en varaktighet längre än fyra månader. Mått Utfall 2014 Målvärde 2015 Andel upphandlingar med social hänsyn 20% 50% Uppdrag: En utredning görs om det är möjligt för förvaltningen att aktivt stödja/samarbeta med företag inom den sociala ekonomin Beskrivning Utredning med syfte att undersöka för förvaltningens möjligheter att aktivt stödja eller samarbeta med företag inom den sociala ekonomin genomförs under Utredningen genomförs tillsammans med lämpliga avdelningar inom lokalförvaltningen för att utreda hur ett stöd/samarbete med sociala företag skulle kunna genomföras. Uppdrag: Utreda möjligheten till att kravställa att alla som utför arbete för lokalförvaltningens räkning ska ha arbets- och lönevillkor i enlighet med kollektivavtal Beskrivning Utredning med syfte att undersöka förvaltningens möjligheter att kravställa att alla som utför arbete för lokalförvaltningens räkning ska ha arbets- och lönevillkor i enlighet med kollektivavtal. Utredningen genomförs tillsammans med lämpliga avdelningar inom lokalförvaltningen. 3.5 Mål- och inriktning: Medarbetare Nämndens mål: Jämställdheten och integrationen i stadens verksamheter ska öka Ur ett kundperspektiv - kartlägga hur förvaltningen bidrar till att jämställdhetssäkra kundernas verksamhet samt ta fram metod för och utveckla mätetal för mätning. Ur ett medarbetarperspektiv - i förvaltningens likabehandlingsplan anges vilka strategier Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 19(38)

20 och aktiviteter som ska vidtas under utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Mått Målvärde 2015 Jämställdhet ur ett kundperspektiv - kartläggning genomförd Aktiviteter för 2015 i likabehandlingsplanen genomförda Ja Ja Nämndens mål: Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Förvaltningen har haft en hög andel platser för praktikanter och andra arbetsmarknadsinsatser och kommer fortsätta bereda platser på samma nivå. Under 2015 fortsätter projekt Facelift där fyra arbetslösa ungdomar deltar. Förvaltningen har för avsikt att utvärdera projektet för att se om det kan fortsätta i liknande form. Se även målet: Upphandling med social hänsyn ska öka. Mått Utfall 2014 Målvärde 2015 Antal praktikplatser med inriktning arbetsmarknadsåtgärd Ferieplatser Uppdrag: Kompetensutveckling gällande rasism och främlingsfientlighet genomförs Beskrivning. Samtliga medarbetare ska under 2015 delta i en kompetensutvecklingsinsats gällande rasism och främlingsfientlighet. Uppdrag: En kartläggning av resursfördelning utifrån kön ska tas fram och könsuppdelad statistik ska finnas med i verksamhetsplaner och årsredovisningar Beskrivning. En utredning med syfte att om möjligt kvantifiera resursfördelningen utifrån kön genomförs under våren Uppdrag: Andelen födda utanför Norden samt andelen kvinnor på chefsnivå ska öka Lokalnämnden, Budget 2015 Facknämnder 20(38)

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN

ÅRSRAPPORT 2014. Servicenämnden. Revisorskollegiet 2015-04-01. Revisor: Fredrik Jerntorp. Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPP 2014 SN Malmö stad 2015-03-11 Revisionskontoret ÅRSRAPPORT 2014 Servicenämnden Revisorskollegiet 2015-04-01 Revisor: Fredrik Jerntorp ÅRSRAPP 2014 SN Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress: August Palms

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003

mnkr 80 70 60 50 40 30 20 10 Femårsöversikt 2007 2006 2005 2004 2003 Året i korthet Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 62 miljoner kronor (57). Bruksarea fördelad på typ av lokaler Omsättning Koncernens omsättning uppgick till 522 miljoner

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02

Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 LK10-0037 Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 PD 2010-11-02 Grundläggande värderingar (Pärmens insida) Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-02-05 Diarienummer SE/2015:11 Tjänstskrivelse Årsredovisning Förslag till beslut Att godkänna Service årsredovisning för 2014 Att godkänna begäran om ombudgetering och resultatfondering

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Vetlanda kommun. Granskning av budgetprocessen Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Vetlanda kommun Granskning av budgetprocessen Sammanfattning och slutsatser... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer