Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015"

Transkript

1 Delårsrapport JANUARI - APRIL 2015

2 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 1 januari 30 april 2015 KONCERNEN I SAMMANDRAG Nettoomsättning (1 499) mnkr Rörelseresultat 247 (257) mnkr Rörelsemarginal 12,8 % (4,3 %) Räntabilitet på eget kapital (före skatt) 7,6 % (0,0 %) Resultatet efter finansnetto 218 (227) mnkr Periodens resultat 185 (193) mnkr Prognosen för helåret 2015 pekar på ett rörelseresultat (EBIT) på 430 mnkr. 2

3 Allmänt Den hydrologiska balansen i Sverige och Norge är 7,6 TWh över det normala efter en nederbördsrik vinter. Elpriset är fortsatt lågt och förväntas vara lågt över en längre tid. Elpriset har hittills under året fortsatt att komma ned som en följd av den allt starkare kraftbalansen. Den totala elproduktionen i koncernens anläggningar i Sverige (inklusive delägda kraftverk) uppgick ackumulerat till 1,3 TWh (1,4 TWh). Investeringar i anläggningar under rapportperioden uppgick till 197 mnkr (170). Expansionsinvesteringar förekommer främst inom affärsområde Produktion och Elnät. Arbetet med att anlägga nya stamnätsstationen i Högnäs pågår och avslutas i slutet av Blaiken vindkraftspark etapp 3 med 30 vindkraftverk kommer att tas i drift under slutet av året. Leveranser av vindkraftverk från Kina har påbörjats under våren. Detta är en del av de framåtsyftande satsningar som Skellefteå Kraft gör inom förnybar energi. Övriga investeringar rör sig i huvudsak om reinvesteringar i befintliga anläggningar. Genom fortlöpande förbättringsarbete och fortsatt tillväxt ska Skellefteå Kraft fortsätta att vara ett av de ledande energiföretagen i Sverige. Som bas finns mycket nöjda kunder och en hållbar produktionssammansättning med låga rörliga kostnader som gör att koncernen är konkurrenskraftig även på en pressad elmarknad och kan därför långsiktigt erbjuda trygga och säkra energileveranser. Produktion Produktionen av vattenkraft har under tertial ett varit 13 % under det normala. En nederbördsfattig höst gjorde att fyllnadsgraden i magasinen vid ingången av året var 9 procentenheter lägre än normalt. Tillrinningarna under 2015 har däremot varit högre än normalt vilket innebär att magasinnivåerna i våra anläggningar nu är nära normal magasinnivå för årstiden. Vindkraften har inledningsvis producerat bättre än plan. Tillgängligheten har varit god och medelvinden har varit högre än förväntat. Sammantaget ligger produktionen 46 GWh över det normala till och med april. Arbetet med Blaiken etapp 3 pågår där ytterligare 30 vindkraftverk ska vara i produktion innan nyår. Den totala elproduktionen i koncernens anläggningar i Sverige (inklusive delägda kraftverk) uppgick under tertial ett till GWh (budget GWh). Inom elproduktionen är det främst vattenkraften som inte uppnår planerade volymer. Vattenkraft -112,4 GWh, vindkraft +46,2 GWh, kraftvärme -14,8 GWh, kärnkraft -7,1 GWh och Alholmen har producerat -100,4 GWh mot budget. Värmeproduktionen för samtliga värmeaffärer (fjärrvärme, kyla och färdig värme) har under de fyra första månaderna varit 14 % (-39 GWh) lägre än normalt, vilket beror på den ovanligt milda vintern. 3

4 Marknad Inom elhandelsaffären som riktar sig mot konsumenter och företag i hela Sverige har de satsningar som inleddes 2013 fortsatt att ge resultat med högre varumärkeskännedom och toppresultat när det gäller kundnöjdhet. För fjärde året i rad utnämndes Skellefteå Krafts kundservice till energibranschens bästa. Den milda temperaturen under inledningen av året har påverkat marknadsaffärerna negativt med mindre försäljningsvolymer och mer volymrisk. De låga priserna som råder minskar intresset för fasta avtal vilket pressar vår intjäning på sikt. Försäljningen till privatkunder har kommit igång ordentligt och det har varit en bra tillväxt av antalet kunder under första tertialet. På krafthandelssidan har vi en stark ställning med en 25-procentig marknadsandel på grossistmarknaden med kunder över hela Sverige. Även här finns en bra potential att vinna fler kunder då vi har en kompetent organisation, ett bra erbjudande och renommé. Elnät Varmt väder och låga priser har inneburit minskad vattenkraftsproduktion i våra nät. Även konsumtionen påverkas negativt av de höga temperaturerna. Detta kompenseras däremot till viss del av ökad vindkraftsproduktion till följd av god medelvind under februari till april. Vädret har ställt till med en del mer omfattande avbrott framför allt under senare delen av mars och början av april, dock generellt utan längre avbrottstider. Vintern var också snörik varför snölasterna på luftledningarna var betydande vilket medfört extra arbetsinsats. Det finns förfrågningar om anslutning på över MW. Främst avses områden norr samt väster om stamnätsstationen Tuggen i anslutning till Lycksele. Intresset för vindkraftanslutningar i området kring Skellefteå är svalt men däremot finns visst intresse i Umeå kommun och dessa skulle kunna anslutas mot Högnäs station. Den nya elnätsregleringen kommer att få stor påverkan på intäkterna från och med 2016, inom främst regionnätsaffären. Nivån på intäktstaket kommer att meddelas från EI (Energimarknadsinspektionen) under senare delen av november Energiunderhåll Planerade inspektioner är under starten av 2015 tidigarelagda på grund av vattensituationen och prisläget. Inga störningar under första tertialet har förorsakat några längre produktionsbortfall. Vindkraftsparkerna har producerat över budget tack vare den höga tillgängligheten och de starka vindarna. På projektsidan fortgår arbetet för teknikgruppen med el- och kontrollutrustningsprojekten i Skellefteå Krafts anläggning Bergnäs. Konstruktionsarbetet för renoveringen av traversen i Granfors är i slutfasen och arbetet med besiktning av växellådor i Blaiken är påbörjat. 4

5 Revision pågår i värmeverket Lycksele och på Hedensbyn pågår byggarbeten för H2:ans rökgaskondensering. Planering och beredning av sommarens underhållsuppdrag är påbörjade. Övrig verksamhet De verksamheter som inte är direkt energirelaterade är sedan 1 april organiserade inom enheten Administration och stab. Verksamheten består av affärsenheterna Bredband och Fastigheter samt Koncernutveckling. Efter en mycket stark inledning på året har nettoökningen av internettjänster avstannat i april. Tack vara den starka inledningen på året ligger nettoökningen emellertid fortfarande klart över såväl årets mål som föregående års utfall för motsvarande period. Även om nettoökningen av internettjänster var marginell i april visar kundstatistiken en underliggande förskjutning mot tjänster med hög bandbredd (100 Mbps eller mer), vilket i synnerhet gäller internettjänster till hushåll. Årets förtätningskampanj riktad mot villaägare i redan utbyggda områden avslutades i slutet av april och sammanlagt erhölls 190 beställningar av fiberanslutning. För affärsenhet Fastigheter har efterfrågan på lokaler fortsatt varit mycket god och planering av en större reinvestering i Scandics lokaler pågår. Ekonomi Omsättning och resultat Omsättningen under årets första tertial uppgick till mnkr mot mnkr motsvarande period föregående år, en minskning med 88 mnkr. Det låga elpriset och det varma vädret har medfört att energiförsäljningen för perioden har minskat från mnkr till mnkr. Inköpt kraft har ökat något, från 551 mnkr till 562 mnkr. Övriga rörelsekostnader har däremot minskat från 707 mnkr till 626 mnkr. I kostnadsmassan ingår avskrivningar med 125 mnkr (140) och resultatandelar på 1 mnkr (1). Rörelseresultatet har försämrats från 257 mnkr till 247 mnkr. Den senaste tolvmånadersperiodens rörelsemarginal blev 12,8 procent, vilket är en klar förbättring jämfört med motsvarande värde föregående år som var 4,3 procent. Finansnettot ligger i paritet med föregående år, -28 mnkr mot -30 mnkr. Koncernens ränta på låneskulden fortsätter att sjunka och var vid periodens slut till 2,45 %. Resultatet efter finansnetto uppgår till 218 mnkr (227). 5

6 Investeringar Investeringar i anläggningar under rapportperioden uppgick till 197 mnkr (170). Expansionsinvesteringar förekommer främst inom affärsområde Produktion och Elnät. I övrigt rör det sig i huvudsak om reinvesteringar i befintliga anläggningar. Finansiering och likviditet Under rapportperioden har totala låneskulden fram till och med april ökat något jämfört med samma period föregående år och uppgick den 30 april till mnkr. Vid årsskiftet var motsvarande skuld mnkr. Behovet av likvida medel tillgodoses i första hand via koncernkontot. Vid rapportperiodens slut uppgick likvida medel till 404 mnkr mot 427 mnkr vid årsskiftet. Soliditeten den sista april var 48,3 procent mot 45,9 procent den sista december Personal Antalet årsanställda var den sista april 629 st (624 vid årsskiftet). Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 6

7 RESULTATRÄKNINGAR (MSEK) Tertial 1 Tertial 1 Budget Helår Nettoomsättning 1 411, , , ,1 Övriga intäkter m.m. 23,6 16,6 97,0 73, , , , ,7 Rörelsens kostnader Energi- och produktionskostnader -742,5-762, , ,3 Övriga externa kostnader -168,0-201,5-488,3-541,8 Personalkostnader -152,7-152,9-467,8-442,6 Avskrivningar -125,4-140,4-393,4-364,6 Övriga rörelsekostnader -0,2-1,6-0,2-9,7 Andel i intresseföretags resultat 0,7 0,4 0,0 2,0 Summa kostnader , , , ,0 Rörelseresultat (EBIT) 246,6 257,0 490,0 485,7 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 6,6 7,6 22,2 23,2 Övriga ränteintäkter och liknande poster 0,2 0,7 2,6 3,2 Räntekostnader och liknande poster -35,1-38,4-107,9-112,7-28,3-30,1-83,1-86,3 Resultat efter finansiella poster 218,3 226,9 406,9 399,4 Dispositioner 0,0 0,0 0,0 0,0 Skatter -33,7-34,4-47,5-39,1 Periodens/årets resultat 184,6 192,5 359,4 360,3 7

8 BALANSRÄKNINGAR (MSEK) Tertial 1 Tertial 1 Helår TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 2,3 138,8 3,5 Materiella anläggningstillgångar 8 932, , ,9 Finansiella anläggningstillgångar 845,8 807,9 829,6 Varulager 89,3 82,6 116,6 Kortfristiga fordringar 631,6 620,8 821,0 Likvida medel 403,5 521,9 426,7 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 270, , ,4 Avsättningar 859,6 819,9 828,0 Långfristiga skulder 4 176, , ,1 Kortfristiga skulder 598,2 859,5 774,8 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER , , ,3 FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK) Hänförbart till ägare till moderbolaget Grund- Övr eget Minoritets kapital kapital Summa intresse Summa Ingående EK , , , ,4 Periodens resultat 184,6 0,0 0,0 Redovisat värde 204, , ,0 0, ,0 NYCKELTAL Tertial 1 Tertial 1 Helår Avkastning på eget kapital (före skatt), % 7,6 0,0 8,0 Avkastning på sysselsatt kapital, % 5,5 1,3 5,6 Avkastning på totalt kapital, % 4,7 1,1 4,7 Rörelsemarginal, % 12,8 4,3 12,8 Soliditet, % 48,3 48,2 45,9 Anm: Kolumnerna för tertialen ovan avser den senaste tolvmånadersperioden. Kolumnen år 2014 avser kalenderåret. Vid bokslutet 2013 gjordes stora nedskrivningar av anläggningar som påverkat nyckeltalen negativt för tertial

9 KASSAFLÖDESANALYSER I SAMMANDRAG (MSEK) Tertial 1 Tertial 1 Helår Resultat efter finansiella poster 218,3 226,9 399,4 Poster som inte ingår i kassaflödet 124,7 156,6 368,1 Förändring rörelsekapital 40,0 11,0-126,4 Kassaflöde från den löpande verksamheten 383,0 394,5 641,1 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -196,9-170,0-721,2 Övrig investeringsverksamhet -4,8-53,9-62,7 Kassaflöde från investeringsverksamheten -201,7-223,9-783,9 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning (-) av nyttjad kredit -209,0-113,7 284,0 Utdelat till ägaren ,0 Övrig finansieringsverksamhet 4,5-18,9 12,6 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -204,5-132,6 85,6 FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL -23,2 38,0-57,2 9

10 Skellefteå den 12 maj 2015 Hans Kreisel Koncernchef Skellefteå Kraft (Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Skellefteå Krafts revisorer) 10

Delårsrapport januari - augusti 2009

Delårsrapport januari - augusti 2009 Delårsrapport januari - augusti 2009 SKELLEFTEÅ KRAFT Delårsrapport 2009-01-01--08-31 KONCERNEN I SAMMANDRAG Lägre elpris, lägre produktion och negativ resultatandel från vår delägda koncern Norrland Etanolkraft

Läs mer

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015

TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 TEKNISKA VERKEN DELÅRSRAPPORT JANUARI APRIL 2015 1 Tekniska verken-koncernen INTÄKTERNA PÅVERKAS AV LÅGA ELPRISER OCH ENGÅNGSINTÄKT RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER +18% TILL 358 MNKR (300) STARKT KASSAFLÖDE

Läs mer

Delår sr januari augusti apport 2014

Delår sr januari augusti apport 2014 Delårsrapport januari augusti 2014 Tekniska verken-koncernen MYCKET GOD FINANSIELL STÄLLNING LÅGA ELPRISER BROMSAR OMSÄTTNING OCH RESULTAT INVESTERINGEN I NYTT KRAFTVÄRMEVERK FORTGÅR ENLIGT PLAN GENOMFÖRD

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015

Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Delårsrapport JANUARI - MARS 2015 Hög leveranssäkerhet en viktig framgångsfaktor I år är det tio år sedan stora delar av södra Sverige drabbades av stormen Gudrun det mest förödande oväder, vad gäller

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014

Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704. DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Aligera Holding AB (publ) Org nr 556909-1704 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2014 Första halvåret 2014 Sammanfattning första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 10,6 (1,2) mkr Rörelseresultatet

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

MQ Holding AB Bokslutskommuniké

MQ Holding AB Bokslutskommuniké MQ Holding AB Bokslutskommuniké Stabil utveckling i svag marknad Fjärde kvartalet (juni 2011-augusti 2011) Nettoomsättningen uppgick till 358 MSEK (350), en ökning med 2,2 procent. Omsättningen i jämförbara

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Adcore fokuserar på Sverige

Adcore fokuserar på Sverige Delårsrapport januari juni 2001 Adcore fokuserar på Sverige Nya uppdrag trots fortsatt kärv marknad Reviderad strategi med satsning på lönsamma delar Försäljning/avveckling av enheter i 11 länder samt

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer