Månadens affärsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens triggers Riksbanken är fortsatt i händerna på ECB och är i hög grad en del av det internationella valutaspelet. För att förhindra kronkursen från att förstärkas och värna om inflationsmålet kommer Riksbankens penningpolitik fortsatt korrelera med ECB:s. Vi tror att Riksbanken sänker räntan till -0,50 procent 1:a juli. Riksbanken valde vid det senaste penningpolitiska bidrar till att begränsa även den svenska ränteuppgången. mötet att låta reporäntan ligga kvar på -0,25 procent. Marknaden prissätter en räntesänkning med Vi förutspådde en sänkning till -0,50 procent, men drygt 10 räntepunkter, dvs. något mer än Riksbankens troligtvis var en stabilare kronkurs en av anledningarna prognosbana indikerar. Samtidigt har räntorna till att Riksbanken valde att avvakta. Därefter inkom på bostadsobligationer stigit mer än statsobligatio- inflationsutfallet för april som en besvikelse. Mot ner vilket gör att dessa framstår som extra köpvärda. bakgrund av Riksbankens betoning på låg tolerans för Den stora frågan är om Federal Reserves första avvikelser för inflationen på nedsidan förväntade vi ANNA FELLÄNDER räntehöjning kommer att orsaka kraftiga uppgångar i oss en räntesänkning innan det ordinarie mötet. Men, ekonom långa marknadsräntor och därmed skapa volatilitet på inget hände. Swedbank räknar dock med att Riksbanken förr eller de internationella finansiella marknaderna. Vi tror att Federal senare kommer att behöva agera. Viktiga triggers är kron- Reserve påbörjar små och stegvisa höjningar av styrräntan i kursen, inflationen och inflationsförväntningarna och framöver september. Räntemarknaden prissätter en 50 procentig sannolikhet blir 10 respektive 11 juni, då inflationsutfallet och Prosperas för en första räntehöjning i september och sägs präglas inflationsundersökningen publiceras, viktiga hållpunkter. av data-dependence. Vår prognos bygger på att avmattningen Smärtgränsen för valutainterventioner innan juli mötet tror vi i BNP-tillväxten det första kvartalet var temporär och att ligger kring 9,10 EUR/SEK. 22:a och 26:e juni kan vara tänkbara en återhämtning äger rum under loppet av Dollarn har 1,0 direktionsmöten innan det ordinarie reporäntemötet 1:a juli på senare tid återhämtat en del av sitt tapp och väntas återta som Riksbanken kan komma att agera. Vårt huvudscenario nu förloras mark. USD/SEK noterades som lägst till 8,17 under maj 0,5 är att Riksbanken agerar vid det penningpolitiska mötet den 1 men är nu tillbaka runt 8,50 och väntas hamna runt 8,70 på tre juli men med en sannolikhet att det kan komma något innan. Vi månaders 0,0 sikt. räknar med att Riksbanken sänker styrräntan till -0,50 procent Vid sidan om att börsen reagerar negativt på ränteuppgången -0,5 under månaden har även Greklandsdramat i akt 2 haft och fortsätter att köpa obligationer även när nuvarande köpprogram löper ut i september. Nästa program kan även en viss negativ inverkan på risksentimentet. Grekland befinner sig -1,0 fortsatt i ett akut krisläge, men vissa positiva signaler omfatta kommun- och säkerställda bostadsobligationer. I maj uppvisades kraftiga rörelser i marknadsräntorna. tyder på att en kompromiss kan vara inom räckhåll. Både Alexis Under början av månaden steg främst de långa internationella Tsipras -1,5 och Angela Merkel behöver och kommer att göra sina marknadsräntorna, drivet främst av Europa. På kort sikt räknar väljare besvikna. Det krävs kompromisser på båda sidor. Enligt -2,0 vi med att svenska marknadsräntor sjunker svagt eftersom Swedbank är det mest sannolika att Grekland stannar kvar i Riksbanken väntas genomföra ytterligare penningpolitiska EMU, men -2,5 situationen är komplex med många olika parametrar lättnader samtidigt som ECB fortsätter med kvantitativa lättnader. så som den grekiska opinionen och politisk stabilitet, det vill Återigen räknar vi med att den europeiska utvecklingen säga att omval undviks. Alla förlorar på en Grexit. VALUTAPROGNOS 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 8,4151 8,71 8,79 8,14 EUR/SEK 9,3675 9,15 9,05 8,95 NOK/SEK 1,0757 1,06 1,05 1,07 GBP/SEK 12,91 12,71 12,75 13,16 JPY/SEK 6,78 7,03 7,03 6,41 CHF/SEK 9 8,71 8,46 8,14 EUR/USD 1,1132 1,05 1,03 1,1 USD/JPY 124, ,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER ECB och Riksbanken kör på, FED-höjning i faggorna ECB levererade obligationsköp som förväntat medan Fed avvaktar bättre data. Riksbanken anslår en fortsatt mjuk hållning, och Swedbank förutser att det kommer mer. AV: MAGNUS ALVESSON, ANNA BREMAN OCH KNUT HALLBERG Den amerikanska ekonomin har igen skakats av en mycket svag utveckling under det första kvartalet, men framåtblickade indikatorer tyder på en återhämtning i konjunkturen. Sannolikt blir den inte tillräckligt stark för att det ska bli aktuellt med en höjning av policyräntan redan i juni, utan vi betraktar fortsatt september som den mest sannolika startpunkten för en normalisering av penningpolitiken. Den europeiska centralbanken (ECB) håller utslagen kurs och fortsätter med omfattande obligationsköp. I Sverige gäckar Riksbanken marknaden och verkar inta en mer försiktig hållning. Aprilinflationen var dock en tydlig besvikelse. Vidare så består apprecieringstrycket på kronan. Swedbank bedömer att Riksbanken kommer att krypa till korset och sänka räntan för att säkerställa en varaktig uppgång i inflationen och för att värna inflationsmålet. JANET YELLEN Federal Reserve FEDERAL RESERVE (Fed) Det står allt mer klart att tillväxten under det första kvartalet i den amerikanska ekonomin var mycket svag (-0,2 procent enligt reviderade data) men också att det till övervägande del berodde på temporära faktorer (kallt vinterväder, hamnstrejk och ett lågt oljepris, vilket innebar att investeringar i energisektorn drastiskt drogs ned). Även inledningen av det andra kvartalet var relativt svag, med en dämpad industriproduktion, nedjusterade investeringsplaner och svagare konsumentsentiment. Vår bedömning är emellertid att aktiviteten i amerikansk ekonomi kommer att studsa tillbaka, och en rad indikatorer pekar på detta. Hushållens ekonomi har stärkts, inte minst mot bakgrund av de fallande energipriserna, och i takt med att arbetsmarknaden återhämtar sig och konsumentförtroendet förbättras kommer konsumtionen att i högre grad bidra till en ökad tillväxt. Även bostadsmarknaden har visat positiva tecken med priser och försäljning på uppåtgående. Näringslivets investeringar släpar fortsatt efter, men inte minst bland småföretagen ökar investeringsviljan. Den starka dollarn håller dock tillbaka exportutvecklingen och med en stigande inhemsk konsumtion förväntar vi oss inget större bidrag från nettoexporten. Arbetsmarknaden repade sig under april efter en betydande inbromsning under det första kvartalet. Dock kommer det att krävas en ihållande ökning av antalet nya arbeten för att lönetrycket och därmed inflation ska ta fart. Budskapen från ledande Fed-ledamöter går alltmer isär, och vi förväntar oss att tonläget och motsättningarna kommer att skruvas upp. Charles Evans, chef för Chicagoregionen, upprepade vid en Swedbankkonferens i Stockholm sin sedan länge hållna inställning att en styrräntehöjning bör dröja till Han oroas framförallt av att en för tidig höjning kan bryta den uppgång som kan skönjas på arbetsmarknaden, och RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, ,50-1,00 Utfall Riksbank (Apr) Swedbank (Apr) Riba/FRA (May 29) Källor: Swedbank, Riksbanken och Bloomberg SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige -0,25-0,50-0,50-0,50 EMU 0,05 0,05 0,05 0,05 USA 0,25 0,25 0,50 1,00 därmed återhämtningen i hela ekonomin. På den andra sidan av spektret uttalande Fed:s Cleveland President Loretta Mester att en juni-höjning inte ska uteslutas, i synnerhet inte om ekonomin utvecklas som hon förutser. Mittemellan har vi de två Fed-cheferna, ordförande Janet Yellen och vice-ordförande Stanley Fischer. Den senare poängterade i ett tal att det inte är så mycket när styrräntan höjs utan snarare hur snabbt nivån normaliseras som spelar roll. Han gav också besked om att Fed inte kommer att överraska marknaden. Av det kan man dra slutsatsen att Fed:s så kallade vägledning kommer att bli tydlig. Janet Yellen tryckte i ett tal nyligen på att arbetsmarknaden håller på att normaliseras men att den ännu så länge inte är stram. Hon pekade på att många frivilligt avstår från att söka arbete (och därmed inte räknas in i arbetslöshetsstatistiken) och att många är ofrivilligt deltidsarbetande. Detta påverkar löneutvecklingen negativt, och därmed inflationsutsikterna. Hon tryckte emellertid också på att effekten av penningpolitiken är fördröjd, vilket skulle tala för en tidigare höjning. Sammantaget stärker detta oss i vår syn att september är den mest sannolika tidspunkten för en första höjning av Fed:s funds rate. MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) ECB har varit i fokus under månaden efter att en kraftig rekyl uppåt i långa marknadsräntor överaskade marknaden. ECB:s obligationsköp bidrog under flera månader till att pressa ned långa marknadsräntor till låga nivåer. Tyska 10-åriga statsobligationsräntor bottnade på 0,07 procent. Plötsligt vände 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER rörelsen och tyska långa räntor steg kraftigt inom loppet av några dagar upp över 0,70 procent. Innan ränteuppgången har det diskuterats på marknaden om ECB skulle börja trappa av obligationsköpen innan september 2016 Nu diskuteras istället om ECB eventuellt kommer att fortsätta längre än september Uttalande från ECB:s chef Mario Draghi och andra ledamöter av ECB:s direktion är tydliga med att de avser att fullfölja obligationsköpen i den omfattning som man har aviserat det vill säga 60 miljarder per månad fram till september Konfidensindikatorer för euroområdet har överlag varit positiva under den senaste månaden. Det gäller både konsumentförtroende och inköpschefsindex. ECB kommer att presentera en ny prognos vid presskonferensen efter ECB:s nästa penningpolitiska möte den 3 juni. Vid talen under maj månad har dock Draghi fortsatt att poängtera goda tillväxtutsikter för euroområdet. Draghi var dock ytterst tydlig i ett linjetal vid ECB:s konferens i Sintra i Portugal att euroländer behöver fortsätta och utöka arbetet med strukturreformer för att stärka tillväxten långsiktigt. Han betonade att förutsättningarna är extra goda för tillfället eftersom penning-och finanspolitiken samverkar och bidrar till att effekten av penningpolitiska lättnader och strukturreformer blir extra stora. Oroligheterna kring Grekland fortsätter dock. Under juni kommer förhandlingarna att stå inför viktiga deadlines. Grekland har flera förfall under juni månad på skuld till IMF som måste betalas. Likviditetsproblemen blir allt mer akuta. Om Grekland inte kan betala förfallen till IMF kommer de tekniskt i en betalningsinställelse. Konsekvenserna av detta på finansmarknaderna är svåröverblickbara. Det skapar osäkerhet om möjligheterna för Grekland att vara kvar i eurosamarbetet. Det mest troliga är att Grekland hittar en lösning och får ett förlängt stödprogram från IMF, ECB och EU. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Riksbanken valde att avstå från ytterligare penningpolitiska lättnader vid direktionsmötet den 18 maj. Efter den rejält negativa överraskningen avseende KPI april så räknade Swedbank med en mellanmötessänkning. Men Riksbanken gäckade marknaden. Uppenbarligen var inte avvikelsen på drygt ca 0,3 procentenheter för KPIF i april tillräcklig vilket i viss mån bekräftas av att såväl Stefan Ingves som Kerstin af Jochnick tonar ner betydelsen av ett enskilt månadsutfall och hänvisar till volatilitet. Samtidigt kan vi inte bortse från att utfallet var anmärkningsvärt, dels beroende på att KPI kom in 0,26 p.e. lägre än genomsnittet för april månad de senaste 10 åren. Dels för att nedgången var så bred och, inte minst, beroende på att effekter av en svagare krona lyste med sin frånvaro. Priserna på importerade varor steg med modesta 0,08 procent i april vilket kan jämföras med ett genomsnitt för de närmast föregående fem åren på 0,44 procent. Ett exempel är prisutvecklingen för kläder & skor som enbart steg med 1,2 procent under månaden mot 1,6 procent i genomsnitt de senaste fem åren. Visserligen kan detta delvis förklaras av högre ökningstakt än normalt i mars men ser vi till utvecklingen under perioden februari till och med april ligger årets prisuppgång även där lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. En faktor torde vara att e-handeln fortsätter att ta marknadsandelar. Kanske förklaras Riksbankens avvaktan av att kronan har varit relativt stabil och att Riksbanken vill spara på krutet. Vid direktionsmötet noterades KIX-index strax under 114 samtidigt som EUR/SEK låg över 9,30-nivån. Detta kan jämföras med ett KIX-index kring 112 och EUR/SEK under 9,20 vid sänkningen den 18 mars. Swedbank räknar med att Riksbanken förr eller senare kommer att behöva agera. Sannolikheten för en mellanmötessänkning (direktionen har schemalagda möten den 22 juni och 26 juni) har minskat men är inte noll. Kronans utveckling är sannolikt en mycket viktig bestämningsfaktor liksom KPI för maj (publiceras den 11 juni) och nästa stora Prosperaundersökning över inflations- och löneökningsförväntningarna (10 juni). Vårt huvudscenario nu är att Riksbanken agerar vid det penningpolitiska mötet den 1 juli men med en icke-negligerbar sannolikhet att det kan komma något innan. Som Riksbanken betonar kan ett sådant beslut komma närsomhelst och det behöver inte vara på ett schemalagt direktionsmöte. Riksbanken har trots allt betonat att toleransen för avvikelser för inflationen på nedsidan är mycket begränsad. Den svenska ekonomin utvecklas bra. Tillväxten under det första kvartalet dämpades visserligen, från 0,8 procent kvartal fyra till 0,4 procent i kvartal ett, uttryckt i säsongrensad kvartalstakt. Det var något lägre än Swedbanks och Riksbankens bedömning. BNP-utfallet väntas dock inte påverka penningpolitiken nämnvärt. En närmare granskning av siffrorna ger också för handen att nedgången i hushållens konsumtion var tillfällig till följd av de oväntat lägre räntorna och minskad energikonsumtion i spåren av den milda vintern. Hushållens disponibla inkomster fortsätter att öka i god takt och det borgar för att konsumtionen kan återhämta sig under kommande kvartal. Vidare så var det uppmuntrande att bostadsinvesteringarna ökade med mycket goda 17,5 procent i årstakt och att näringslivets investeringar kvicknade till och ökade med sammanlagt 3,5 procent i årstakt. 3

4 RÄNTEMARKNADEN Lägre räntor när Riksbanken agerar igen Swedbank räknar med ytterligare penningpolitiska lättnader från Riksbanken och en fortsatt expansiv penningpolitik under överskådlig tid. Vårt huvudscenario innebär att efter den senaste tidens stigande svenska räntor ser vi sidledes till svagt sjunkande marknadsräntor under sommarmånaderna. Samtidigt har räntorna på bostadsobligationer stigit mer än statsobligationer vilket gör att dessa framstår som extra köpvärda. AV:ÅKE GUSTAFSSON RÄNTEMARKNADEN SEDAN APRIL Svenska korträntor har sjunkit i maj. Nedgången av de kortare RIBA-kontrakten har varit måttlig med 2-4 räntepunkters nedgång medan de längre RIBA-kontrakten har fallit med ca 10 räntepunkter. Inför Riksbankens direktionsmöte den 18 maj sjönk samtliga RIBA-kontrakt men efter att Riksbanken lämnade penningpolitiken oförändrad har RIBA-kontrakten åter stigit. Nu prissätter marknaden en räntesänkning med drygt 10 räntepunkter, det vill säga något mer än Riksbankens prognosbana indikerar. Svenska statsobligationsräntor uppvisade betydande rörelser under maj med kraftigt stigande räntor i början av månaden. Den största uppgången noterades för långfristiga obligationer vilket resulterade i en markant brantning av avkastningskurvan. Den 10-åriga statsobligationen steg med 25 räntepunkter och noterades till 0,72 procent i slutet av maj. Nettorörelsen för den 2-åriga obligationen begränsades till 1 räntepunkt även om det skiljer 14 räntepunkter mellan den högsta och lägsta nivån under månaden. Bakom maj månads kraftiga ränterörelser ligger bland annat Riksbankens uteblivna räntesänkning som sammanföll med en internationell ränteuppgång som enligt vår bedömning främst drevs från Europa, med Tyskland i spetsen. I allt väsentligt ser vi det som en korrigering från allt för nedtryckta räntenivåer där drivkraften varit ECB:s återköpsprogram. Europeiska räntor noterade årshögsta under maj men även europaräntorna har sjunkit tillbaka något och sammantaget steg europeiska två-, fem- och tioårsräntor med 3, 11 respektive 18 räntepunkter. Även i USA steg räntorna under brantning. Två-, fem- och tioåriga statsobligationer steg med 4, 12 respektive 10 räntepunkter under maj månad. FRAMTIDSUTSIKTER RÄNTEMARKNADEN Även om Riksbanken avstod från ytterligare penningpolitiska lättnader vid det senaste direktionsmötet är beredskap för ytterligare åtgärder hög och toleransen för en starkare krona låg. Swedbank står därför fast vid att ytterligare stimulanser är att vänta och vi förutser att Riksbanken sänker reporäntan med ytterligare 25 räntepunkter till minus 0,50 procent. Vi räknar också med att Riksbanken fortsätter köpa obligationer även när nuvarande köpprogram löper ut i september. Nästa program kan även omfatta kommun- och säkerställda bostadsobligationer. Samtidigt som Riksbankens obligationsköp dämpar ränteutvecklingen bidrar de till högre efterfrågan på högkvalitativa obligationer som inte emitteras av staten, och såväl säkerställda bostadsobligationer som kommunobligationer blir därmed intressanta placeringsalternativ. Vår bedömning är att bägge dessa obligationstyper blir högaktuella när Riksbanken i höst förväntas utvidga sitt obligationsköpprogram. För att säkerställda bostadsobligationer ska inkluderas bedömer vi dock att Riksbanken avvaktar till att förutsättningarna för ett införande av amorteringskravet åter är på plats. Detta kan komma relativt snart då samtliga riksdagspartier nu står bakom förslaget. Räntan kommer att förbli låg under överskådlig tid framöver då Riksbankens manöverutrymme dessutom begränsas av ECB:s pågående köpprogram. På kort sikt räknar vi med att obligationsräntorna sjunker svagt då Riksbanken genomför ytterligare penningpolitiska lättnader samtidigt som ECB fortsätter med kvantitativa lättnader. I takt med att inflationstakten stiger, främst som en följd av så kallade baseffekter, stiger åter obligationsräntorna om än i mycket måttlig takt. Återigen räknar vi med att den europeiska utvecklingen bidrar till att begränsa även den svenska ränteuppgången. Då spreaden mellan stats- och bostadsobligationer nu ligger 5 till 9 räntepunkter högre än för en månad sedan blir bostadsobligationer attraktiva. Även vår förväntan om sidledes/ svagt sjunkande marknadsräntor under sommarmånaderna är ett argument för bostadsobligationer. STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år -0,23-0,35-0,30-0,05 5 år 0,27 0,20 0,35 0,55 10 år 0,85 0,70 0,95 1,25 EMU 2 år -0,20-0,25-0,10 0,05 5 år 0,11 0,10 0,20 0,30 10 år 0,73 0,55 0,65 0,75 USA 2 år 0,66 0,70 1,20 1,90 5 år 1,62 1,65 2,05 2,70 10 år 2,27 2,25 2,40 2,90 SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M -0,25-0,40-0,35-0,30 Stibor6M -0,18-0,30-0,20-0,15 Swap 2 år -0,11-0,25-0,10 0,30 Swap 5 år 0,55 0,50 0,60 0,90 Swap 10 år 1,38 1,25 1,55 1,90 4

5 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Grekland i fokus (igen) Ledande index har i stort sett legat på oförändrad nivå under de senaste veckorna även om volatiliteten är hög. Just nu fokuserar kreditmarknaden på Grekland och om man skall hitta en överenskommelse med långivarna. ECB fortsätter att förse marknaden med likviditet och räntorna lär ligga kvar på låga nivåer inom överskådlig tid. Inom olje- och gasindustrin är det fortsatt hög aktivitet vad avser kredithändelser på grund av ett fortsatt pressat oljepris. På namnnivå diskuterar vi inom investment grade fastighetsbolaget Castellum och banken Credit Suisse. Inom high yield tittar vi extra på läkemedelsbolaget Meda och Consilium, en leverantör av säkerhetssystem. AV: INGVAR MATSSON Ledande europeiska kreditindex har i stort sett legat oförändrade under de senaste veckorna medan volatiliteten fortsätter att vara relativt hög på marknaden. Grekland är som bekant en följetong och risken för en grekisk betalningsinställelse är fortsatt signifikant enligt många bedömare vilket är en del av förklaringen till volatiliteten. Det spanska valet (regionala och lokala) spädde också på osäkerheten då de etablerade partierna tappade mark och vi potentiellt kan se ett rörigare politiskt landskap i landet. Enligt mångas uppfattning är det strukturella långsiktiga reformer som fattas; man löser de akuta problemen dag för dag i stället. Återhämtningen i Europa (euroområdet) är fortsatt haltande. En svagare euro och ett lägre oljepris ger dock viss stöttning. De strukturella utmaningarna i regionen kvartstår emellertid även om kreditmarknaden kortsiktigt låter sig tröstas av en fortsatt expansiv penningpolitik från ECBs sida och likviditet saknas sannerligen inte på marknaden. I USA förväntas man strama åt penningpolitiken under nästa år. Man kan konstatera att USA och merparten av världens centralbanker är historiskt sett ovanligt osynkroniserade i sin penningpolitik. Detta reflekterar naturligtvis olika tillväxttal och inflationsförväntningar i USA respektive den övriga världen. Det börjar kännas rätt tjatigt att tala om låga utfall när det gäller frekvensen av kredithändelser (kreditförluster). Värt att notera är att stressen inom olja/gas fortsätter, trots en viss återhämtning i oljepriset under senare tid, och sektorn är den med flest kredithändelser i absoluta tal hittills i år. Vi tror på något högre frekvens av kredithändelser över året, men ingen dramatik då likviditeten är robust och många företag med en aggressiv finansiell riskprofil kommer att kunna refinansiera sig över obligationsmarknaden. Eller, uttryckt annorlunda, det kommer att finnas köpare också av högriskkrediter under En del talar för att kreditpremier kan gå ihop en del under året. Investment grade (IG) bör få en skjuts genom att investerare går ur statsobligationer och in i kreditobligationer, vilket underhåller trenden varvid man inte differentierar mycket mellan bolag ur ett ratingperspektiv. Detta kan eventuellt påverka även HY (främst då kanske BB som alternativ till BBB) positivt. Vi bedömer fortsatt att IG kommer att utvecklas bättre än high yield under resten av Vi bedömer att vi kommer att se fler nedgraderingar än uppgraderingar (av kreditbetyg) i Europa under året. Credit Suisse (A/A1) är en stor diversifierad internationell bank. Resultatet för det första kvartalet var relativt starkt. Exponeringen mot kapitalmarknadsaktiviteter är relativt hög men balanseras av en sund riskhanteringskultur, i alla fall enligt ratinginstituten. Exponeringen mot framför allt Nordamerika och naturligtvis Schweiz är positiv ur ett makroekonomiskt perspektiv. Consilium (-/-, SWB: BB-) uppgraderade vi nyligen till BBfrån B+. Resultatet för första kvartalet var starkt med fortsatt goda förutsättningar under Consilium tillverkar säkerhetssystem (som till exempel brandvarning) till båtar, industriella anläggningar, tunnelbanor och byggnader. Ett ökat fokus på risker och riskhantering i samhället generellt ser vi som en positiv underliggande trend för bolaget (och för samhället i stort kanske). Betydande delar av omsättningen relaterar dessutom till eftermarknad (service) vilket skapar en högre stabilitet i intäkter och marginaler. Läkemedelsbolaget Meda (-/-, SWB: BB-) är förvärvsintensivt med en aggressiv finansiell riskprofil som konsekvens. Man genomför nu som bäst integrationen av det Italienska bolag man förvärvade i höstas, en process som fortskider helt enligt plan. Kassaflödena är fortsatt starka och man arbetar snabbt ner sin skuldsättningsgrad. Man har också ett imponerande historiskt facit när det gäller att hantera frekventa förvärvsaktiviteter med bibehållna marginaler. Marknaden för läkemedel är som bekant relativt icke-cyklisk, vilket ger en attraktiv affärsriskprofil att balansera den finansiella riskprofilen. Castellum (-/-, SWB: BBB) är ett fastighetsbolag med god geografisk spridning på sitt innehav och ett relativt modest LTV (lån i förhållande till fastighetsvärden). Fastighetsvärdena är totalt omkring 40 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Göteborg men man får ta det goda med det onda och stå ut med ordvitsaandet. 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) LeasePlan m+84 BBB+/Baa2 Castellum m+102 -/- (BBB Stable) Credit Suisse m+47 A/A1 Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Swedbank Hypotek ,05 % AAA SE Bolån ,50 % AAA Stadshypotek ,80 % AAA RATING/(SKUGG) Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) Meda m+250 -/- (BB- Stable) Opus m+348 -/- (BB- Stable) Consilium m+430 -/- (BB- Stable) Aker m+321 -/- (BB Negative) Com Hem ,07 % BB-/B1 Certifikat EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Ålandsbanken ,04 % BBB SSAB ,15 % BB- Trelleborg ,08 % (BBB) Wallenstam ,20 % (BBB) Intrum Justitia ,10 % BBB- Arla ,12 % (BBB) RATING/(SKUGG) 6

7 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Swaptionskorridor: Nollkostnadslösning Skuldförvaltare som tror att det är en relativt stor sannolikhet för brantning av räntekurvan på 5 10 år kan med fördel titta närmare på alternativet att göra en swaptionskorridor. I detta förslag befinner sig skuldförvaltaren inom intervallet 0,80 procent på nedsidan samt 1,90 procent på uppsidan och betalar ingen premie för swaptionen (löptid 2y5y). AV: GUSTAV AXMAN Skuldförvaltaren kan se swaptionen som ett alternativ till en forwardstartad swap. I detta förslag räknar vi med att skuldförvaltaren köper en betalarswaption för nominellt 100 mkr och säljer en erhållarswaption för nominellt 200 mkr. Aneldningen till att det nominella beloppet är dubbelt så stort i erhållarswaptionen är för att pressa ned strike-nivån. Flertalet skuldförvaltare undrar om den senaste månadens branting av swapkurvan är en signal om att botten har passerats. Riksbanken betonar gång på gång att de kommer göra vad som krävs för att få fart på inflationen samt att de har erfoderliga verktyg sför att göra det. När Riksbanken valde att inte sänka reporäntan vid det senaste penningpolitiska mötet i april var det många analytiker som blev förvånade. Swappräntorna steg till följd av detta. Ingves har dock flertalet gånger meddelat att en sänkning kan komma mellan de penningpolitiska mötena. Om Riksbanken sänker styrräntan ytterligare behöver det nödvändigtvis inte betyda att de längre swappräntorna sjunker. Med tanke på att FED kan höja styrräntan i USA innan året är slut finns möjligheten att långa svenska räntor följer med i en sådan ränteuppgång. Historiskt har svenska långräntor följt med amerikanska (även om det inte är någon garanti för att det blir så framtiden). Skuldförvaltare som vill ha ett alternativ till en forwardstartad swap och låsa in ett intervall utan att betala en premie kan göra en swaptionskorridor. Skuldförvaltaren köper då en betalarswaption för att låsa in den maximala framtida swapräntan det vill säga ett skydd mot ett högre ränteläge. Istället för att betala en premie för betalswaptionen finansierar skuldförvaltaren detta genom att även sälja en erhållarswaption till banken. Genom att köpa skydd mot ett stigande ränteläge samtidigt som man säljer skyddet mot fallande ränteläge har skuldförvaltaren låst in ett intervall för den framtida swapräntan. Nedan tittar vi på en lösning som låser räntan mellan en tidpunkt 2 år från idag och en tidpunkt 7 år från idag. Skuldförvaltaren köper således en betalarswaption 2y5y med strike 1,90 procent och ställer ut en erhållarswaption 2y5y med strike 0,80 procent. De första två åren, dvs. innan swaptionskorridorens optionsförfall, ger strategin inte upphov till några ränteflöden. Vid optionsförfall har skuldförvaltaren en rättighet att betala fast ränta på 1,90 procent om man själv vill samt en skyldighet att betala en fast ränta på 0,80 procent om banken vill detta. Endast en, eller ingen, av dessa situationer inträffar dock. Ligger den 5-åriga swapräntan mellan 0,80 procent och 1,90 procent efter 2 år är det irrationellt för endera parten att utnyttja sin rättighet. Kunden kan därefter ta ställning till en ny strategi genom att hedga sig till då rådande villkor i marknaden, vilket innebär att man exempelvis kan betala fast i fem år till en räntesats som ligger mellan 0,80 procent och 1,90 procent. 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 Swaption 2y5y Strike 0,80 % Strike 1,90 % Strategin lämpar sig således för de kunder som tror på sidledes till stigande långräntor, samt för de som den närmaste tiden vill fortsätta ligga kvar med rörlig exponering (Stibor). Strategin är en s.k. nollkostnadslösning vilket innebär att premierna för de båda swaptionerna tar ut varandra. Till skillnad mot en traditionell forward startad swap så kommer skuldförvaltaren att ha kvar valfriheten att ingå en swap (så länge som räntan inte sjunker under strikenivån 0,80 procent). UTFALL FÖR STRATEGIN UNDER OLIKA MARKNADSSCENARIER VID OPTIONSFÖRFALL Swapräntan i marknaden för motsvarande den underliggande swappen Utfall Exempel Högre än strikeräntan i betalarswaptionen (över intervallet). Nominellt 100 mkr Mellan strikeräntorna i de båda swaptionerna (inom intervallet) Lägre än strikeräntan i erhållarswaptionen (under intervallet). Nominellt 200 mkr Skuldförvaltaren bör välja att exercera sin betalarswaption för att utnyttja sin rättighet att betala fast i den underliggande swappen. Banken väljer däremot att inte utnyttja sin swaption. Då 5-årsswapräntan ligger över strikenivån 1,90 % bör skuldförvaltaren utnyttja sin rättighet att betala fast 1,90 % i 5 år. Ingen av parterna bör exercera (utnyttja) sin swaption. Då 5-årsswapräntan ligger mellan 0,80 % och 1,90 % bör ingen av swaptionerna exerceras Banken kommer välja att exercera sin erhållarswaption för att utnyttja sin rättighet att erhålla fast i den underliggande swappen. Då 5-årsswapräntan ligger under strikenivån 0,80 % kommer banken utnyttja sin rättighet att erhålla fast 0,80 % i 5 år 7

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 3 april 20 Tillväxtbesvikelser skapar nya spänningar Förutsättningarna var goda för riskfyllda tillgångar i början av året och därmed även för många valutor inom emerging markets.

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras

Konjunkturprognos. Lösningen på krisen heter konkurrenskraft 30 AUGUSTI, 2012. USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras 30 AUGUSTI, 2012 Konjunkturprognos Lösningen på krisen heter konkurrenskraft USA: Låg tillväxt då strukturella problem nonchaleras Euroområdet: ECB kan inte lösa alla problem Kina: Myndigheterna stimulerar

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet

Private Banking. Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga. Spara rätt när räntan stiger. Här är fritidshusen exklusivast i landet Så blir du vinnare när oljepriset fortsätter stiga PLACERINGAR. Är du irriterad på det höga bensinpriset? Tyvärr kommer oljepriset troligen att stiga ännu mer. Samtidigt kan det skapa flera intressanta

Läs mer

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen

Nordic Outlook. Ekonomisk Analys PÅ VÄG MOT ERM. Helsinki. Oslo Stockholm. Tallinn. Riga. Vilnius. Copenhagen Nordic Outlook November Svensk version Oslo Stockholm Helsinki Tallinn Riga Copenhagen Vilnius Ekonomisk Analys Important your attention is drawn to the statement on the next page of this report which

Läs mer

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker

Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker Konjunktur&räntor SBABs KONJUNKTURBREV NR 3 JUNI 3 Oron för en fortsatt svag konjunktur med risker för deflation, det vill säga fallande priser, präglar för närvarande de finansiella marknaderna. Att centralbankerna

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Allt viktigare med äktenskapsförord FAMILJEN. Trots att äktenskapen blir allt kortare så ökar inte äktenskapsförorden i samma takt. Varbergs Sparbanks jurist, Frida Ingemarsson ser konsekvenserna. Sidan

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer