Månadens affärsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Månadens affärsöversikt"

Transkript

1 Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens triggers Riksbanken är fortsatt i händerna på ECB och är i hög grad en del av det internationella valutaspelet. För att förhindra kronkursen från att förstärkas och värna om inflationsmålet kommer Riksbankens penningpolitik fortsatt korrelera med ECB:s. Vi tror att Riksbanken sänker räntan till -0,50 procent 1:a juli. Riksbanken valde vid det senaste penningpolitiska bidrar till att begränsa även den svenska ränteuppgången. mötet att låta reporäntan ligga kvar på -0,25 procent. Marknaden prissätter en räntesänkning med Vi förutspådde en sänkning till -0,50 procent, men drygt 10 räntepunkter, dvs. något mer än Riksbankens troligtvis var en stabilare kronkurs en av anledningarna prognosbana indikerar. Samtidigt har räntorna till att Riksbanken valde att avvakta. Därefter inkom på bostadsobligationer stigit mer än statsobligatio- inflationsutfallet för april som en besvikelse. Mot ner vilket gör att dessa framstår som extra köpvärda. bakgrund av Riksbankens betoning på låg tolerans för Den stora frågan är om Federal Reserves första avvikelser för inflationen på nedsidan förväntade vi ANNA FELLÄNDER räntehöjning kommer att orsaka kraftiga uppgångar i oss en räntesänkning innan det ordinarie mötet. Men, ekonom långa marknadsräntor och därmed skapa volatilitet på inget hände. Swedbank räknar dock med att Riksbanken förr eller de internationella finansiella marknaderna. Vi tror att Federal senare kommer att behöva agera. Viktiga triggers är kron- Reserve påbörjar små och stegvisa höjningar av styrräntan i kursen, inflationen och inflationsförväntningarna och framöver september. Räntemarknaden prissätter en 50 procentig sannolikhet blir 10 respektive 11 juni, då inflationsutfallet och Prosperas för en första räntehöjning i september och sägs präglas inflationsundersökningen publiceras, viktiga hållpunkter. av data-dependence. Vår prognos bygger på att avmattningen Smärtgränsen för valutainterventioner innan juli mötet tror vi i BNP-tillväxten det första kvartalet var temporär och att ligger kring 9,10 EUR/SEK. 22:a och 26:e juni kan vara tänkbara en återhämtning äger rum under loppet av Dollarn har 1,0 direktionsmöten innan det ordinarie reporäntemötet 1:a juli på senare tid återhämtat en del av sitt tapp och väntas återta som Riksbanken kan komma att agera. Vårt huvudscenario nu förloras mark. USD/SEK noterades som lägst till 8,17 under maj 0,5 är att Riksbanken agerar vid det penningpolitiska mötet den 1 men är nu tillbaka runt 8,50 och väntas hamna runt 8,70 på tre juli men med en sannolikhet att det kan komma något innan. Vi månaders 0,0 sikt. räknar med att Riksbanken sänker styrräntan till -0,50 procent Vid sidan om att börsen reagerar negativt på ränteuppgången -0,5 under månaden har även Greklandsdramat i akt 2 haft och fortsätter att köpa obligationer även när nuvarande köpprogram löper ut i september. Nästa program kan även en viss negativ inverkan på risksentimentet. Grekland befinner sig -1,0 fortsatt i ett akut krisläge, men vissa positiva signaler omfatta kommun- och säkerställda bostadsobligationer. I maj uppvisades kraftiga rörelser i marknadsräntorna. tyder på att en kompromiss kan vara inom räckhåll. Både Alexis Under början av månaden steg främst de långa internationella Tsipras -1,5 och Angela Merkel behöver och kommer att göra sina marknadsräntorna, drivet främst av Europa. På kort sikt räknar väljare besvikna. Det krävs kompromisser på båda sidor. Enligt -2,0 vi med att svenska marknadsräntor sjunker svagt eftersom Swedbank är det mest sannolika att Grekland stannar kvar i Riksbanken väntas genomföra ytterligare penningpolitiska EMU, men -2,5 situationen är komplex med många olika parametrar lättnader samtidigt som ECB fortsätter med kvantitativa lättnader. så som den grekiska opinionen och politisk stabilitet, det vill Återigen räknar vi med att den europeiska utvecklingen säga att omval undviks. Alla förlorar på en Grexit. VALUTAPROGNOS 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN USD/SEK 8,4151 8,71 8,79 8,14 EUR/SEK 9,3675 9,15 9,05 8,95 NOK/SEK 1,0757 1,06 1,05 1,07 GBP/SEK 12,91 12,71 12,75 13,16 JPY/SEK 6,78 7,03 7,03 6,41 CHF/SEK 9 8,71 8,46 8,14 EUR/USD 1,1132 1,05 1,03 1,1 USD/JPY 124, ,0 ON AVKASTNING ENLIGT SWEDBANKS RÄNTEPROGNOS 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Avkastning i procent ON 2 år 5 år 10 år 0-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 2 år 0-3 mån 3-6 mån Observera att upplysningar och ansvarsbegränsningar finns i slutet av detta dokument.

2 MAKRO OCH CENTRALBANKER ECB och Riksbanken kör på, FED-höjning i faggorna ECB levererade obligationsköp som förväntat medan Fed avvaktar bättre data. Riksbanken anslår en fortsatt mjuk hållning, och Swedbank förutser att det kommer mer. AV: MAGNUS ALVESSON, ANNA BREMAN OCH KNUT HALLBERG Den amerikanska ekonomin har igen skakats av en mycket svag utveckling under det första kvartalet, men framåtblickade indikatorer tyder på en återhämtning i konjunkturen. Sannolikt blir den inte tillräckligt stark för att det ska bli aktuellt med en höjning av policyräntan redan i juni, utan vi betraktar fortsatt september som den mest sannolika startpunkten för en normalisering av penningpolitiken. Den europeiska centralbanken (ECB) håller utslagen kurs och fortsätter med omfattande obligationsköp. I Sverige gäckar Riksbanken marknaden och verkar inta en mer försiktig hållning. Aprilinflationen var dock en tydlig besvikelse. Vidare så består apprecieringstrycket på kronan. Swedbank bedömer att Riksbanken kommer att krypa till korset och sänka räntan för att säkerställa en varaktig uppgång i inflationen och för att värna inflationsmålet. JANET YELLEN Federal Reserve FEDERAL RESERVE (Fed) Det står allt mer klart att tillväxten under det första kvartalet i den amerikanska ekonomin var mycket svag (-0,2 procent enligt reviderade data) men också att det till övervägande del berodde på temporära faktorer (kallt vinterväder, hamnstrejk och ett lågt oljepris, vilket innebar att investeringar i energisektorn drastiskt drogs ned). Även inledningen av det andra kvartalet var relativt svag, med en dämpad industriproduktion, nedjusterade investeringsplaner och svagare konsumentsentiment. Vår bedömning är emellertid att aktiviteten i amerikansk ekonomi kommer att studsa tillbaka, och en rad indikatorer pekar på detta. Hushållens ekonomi har stärkts, inte minst mot bakgrund av de fallande energipriserna, och i takt med att arbetsmarknaden återhämtar sig och konsumentförtroendet förbättras kommer konsumtionen att i högre grad bidra till en ökad tillväxt. Även bostadsmarknaden har visat positiva tecken med priser och försäljning på uppåtgående. Näringslivets investeringar släpar fortsatt efter, men inte minst bland småföretagen ökar investeringsviljan. Den starka dollarn håller dock tillbaka exportutvecklingen och med en stigande inhemsk konsumtion förväntar vi oss inget större bidrag från nettoexporten. Arbetsmarknaden repade sig under april efter en betydande inbromsning under det första kvartalet. Dock kommer det att krävas en ihållande ökning av antalet nya arbeten för att lönetrycket och därmed inflation ska ta fart. Budskapen från ledande Fed-ledamöter går alltmer isär, och vi förväntar oss att tonläget och motsättningarna kommer att skruvas upp. Charles Evans, chef för Chicagoregionen, upprepade vid en Swedbankkonferens i Stockholm sin sedan länge hållna inställning att en styrräntehöjning bör dröja till Han oroas framförallt av att en för tidig höjning kan bryta den uppgång som kan skönjas på arbetsmarknaden, och RIKSBANKSRÄNTAN: PROGNOSER OCH MARKNADENS PRISSÄTTNING Procent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0, ,50-1,00 Utfall Riksbank (Apr) Swedbank (Apr) Riba/FRA (May 29) Källor: Swedbank, Riksbanken och Bloomberg SWEDBANKS PROGNOS: STYRRÄNTOR 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige -0,25-0,50-0,50-0,50 EMU 0,05 0,05 0,05 0,05 USA 0,25 0,25 0,50 1,00 därmed återhämtningen i hela ekonomin. På den andra sidan av spektret uttalande Fed:s Cleveland President Loretta Mester att en juni-höjning inte ska uteslutas, i synnerhet inte om ekonomin utvecklas som hon förutser. Mittemellan har vi de två Fed-cheferna, ordförande Janet Yellen och vice-ordförande Stanley Fischer. Den senare poängterade i ett tal att det inte är så mycket när styrräntan höjs utan snarare hur snabbt nivån normaliseras som spelar roll. Han gav också besked om att Fed inte kommer att överraska marknaden. Av det kan man dra slutsatsen att Fed:s så kallade vägledning kommer att bli tydlig. Janet Yellen tryckte i ett tal nyligen på att arbetsmarknaden håller på att normaliseras men att den ännu så länge inte är stram. Hon pekade på att många frivilligt avstår från att söka arbete (och därmed inte räknas in i arbetslöshetsstatistiken) och att många är ofrivilligt deltidsarbetande. Detta påverkar löneutvecklingen negativt, och därmed inflationsutsikterna. Hon tryckte emellertid också på att effekten av penningpolitiken är fördröjd, vilket skulle tala för en tidigare höjning. Sammantaget stärker detta oss i vår syn att september är den mest sannolika tidspunkten för en första höjning av Fed:s funds rate. MARIO DRAGHI ECB DEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN (ECB) ECB har varit i fokus under månaden efter att en kraftig rekyl uppåt i långa marknadsräntor överaskade marknaden. ECB:s obligationsköp bidrog under flera månader till att pressa ned långa marknadsräntor till låga nivåer. Tyska 10-åriga statsobligationsräntor bottnade på 0,07 procent. Plötsligt vände 2

3 MAKRO OCH CENTRALBANKER rörelsen och tyska långa räntor steg kraftigt inom loppet av några dagar upp över 0,70 procent. Innan ränteuppgången har det diskuterats på marknaden om ECB skulle börja trappa av obligationsköpen innan september 2016 Nu diskuteras istället om ECB eventuellt kommer att fortsätta längre än september Uttalande från ECB:s chef Mario Draghi och andra ledamöter av ECB:s direktion är tydliga med att de avser att fullfölja obligationsköpen i den omfattning som man har aviserat det vill säga 60 miljarder per månad fram till september Konfidensindikatorer för euroområdet har överlag varit positiva under den senaste månaden. Det gäller både konsumentförtroende och inköpschefsindex. ECB kommer att presentera en ny prognos vid presskonferensen efter ECB:s nästa penningpolitiska möte den 3 juni. Vid talen under maj månad har dock Draghi fortsatt att poängtera goda tillväxtutsikter för euroområdet. Draghi var dock ytterst tydlig i ett linjetal vid ECB:s konferens i Sintra i Portugal att euroländer behöver fortsätta och utöka arbetet med strukturreformer för att stärka tillväxten långsiktigt. Han betonade att förutsättningarna är extra goda för tillfället eftersom penning-och finanspolitiken samverkar och bidrar till att effekten av penningpolitiska lättnader och strukturreformer blir extra stora. Oroligheterna kring Grekland fortsätter dock. Under juni kommer förhandlingarna att stå inför viktiga deadlines. Grekland har flera förfall under juni månad på skuld till IMF som måste betalas. Likviditetsproblemen blir allt mer akuta. Om Grekland inte kan betala förfallen till IMF kommer de tekniskt i en betalningsinställelse. Konsekvenserna av detta på finansmarknaderna är svåröverblickbara. Det skapar osäkerhet om möjligheterna för Grekland att vara kvar i eurosamarbetet. Det mest troliga är att Grekland hittar en lösning och får ett förlängt stödprogram från IMF, ECB och EU. STEFAN INGVES Riksbanken RIKSBANKEN Riksbanken valde att avstå från ytterligare penningpolitiska lättnader vid direktionsmötet den 18 maj. Efter den rejält negativa överraskningen avseende KPI april så räknade Swedbank med en mellanmötessänkning. Men Riksbanken gäckade marknaden. Uppenbarligen var inte avvikelsen på drygt ca 0,3 procentenheter för KPIF i april tillräcklig vilket i viss mån bekräftas av att såväl Stefan Ingves som Kerstin af Jochnick tonar ner betydelsen av ett enskilt månadsutfall och hänvisar till volatilitet. Samtidigt kan vi inte bortse från att utfallet var anmärkningsvärt, dels beroende på att KPI kom in 0,26 p.e. lägre än genomsnittet för april månad de senaste 10 åren. Dels för att nedgången var så bred och, inte minst, beroende på att effekter av en svagare krona lyste med sin frånvaro. Priserna på importerade varor steg med modesta 0,08 procent i april vilket kan jämföras med ett genomsnitt för de närmast föregående fem åren på 0,44 procent. Ett exempel är prisutvecklingen för kläder & skor som enbart steg med 1,2 procent under månaden mot 1,6 procent i genomsnitt de senaste fem åren. Visserligen kan detta delvis förklaras av högre ökningstakt än normalt i mars men ser vi till utvecklingen under perioden februari till och med april ligger årets prisuppgång även där lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. En faktor torde vara att e-handeln fortsätter att ta marknadsandelar. Kanske förklaras Riksbankens avvaktan av att kronan har varit relativt stabil och att Riksbanken vill spara på krutet. Vid direktionsmötet noterades KIX-index strax under 114 samtidigt som EUR/SEK låg över 9,30-nivån. Detta kan jämföras med ett KIX-index kring 112 och EUR/SEK under 9,20 vid sänkningen den 18 mars. Swedbank räknar med att Riksbanken förr eller senare kommer att behöva agera. Sannolikheten för en mellanmötessänkning (direktionen har schemalagda möten den 22 juni och 26 juni) har minskat men är inte noll. Kronans utveckling är sannolikt en mycket viktig bestämningsfaktor liksom KPI för maj (publiceras den 11 juni) och nästa stora Prosperaundersökning över inflations- och löneökningsförväntningarna (10 juni). Vårt huvudscenario nu är att Riksbanken agerar vid det penningpolitiska mötet den 1 juli men med en icke-negligerbar sannolikhet att det kan komma något innan. Som Riksbanken betonar kan ett sådant beslut komma närsomhelst och det behöver inte vara på ett schemalagt direktionsmöte. Riksbanken har trots allt betonat att toleransen för avvikelser för inflationen på nedsidan är mycket begränsad. Den svenska ekonomin utvecklas bra. Tillväxten under det första kvartalet dämpades visserligen, från 0,8 procent kvartal fyra till 0,4 procent i kvartal ett, uttryckt i säsongrensad kvartalstakt. Det var något lägre än Swedbanks och Riksbankens bedömning. BNP-utfallet väntas dock inte påverka penningpolitiken nämnvärt. En närmare granskning av siffrorna ger också för handen att nedgången i hushållens konsumtion var tillfällig till följd av de oväntat lägre räntorna och minskad energikonsumtion i spåren av den milda vintern. Hushållens disponibla inkomster fortsätter att öka i god takt och det borgar för att konsumtionen kan återhämta sig under kommande kvartal. Vidare så var det uppmuntrande att bostadsinvesteringarna ökade med mycket goda 17,5 procent i årstakt och att näringslivets investeringar kvicknade till och ökade med sammanlagt 3,5 procent i årstakt. 3

4 RÄNTEMARKNADEN Lägre räntor när Riksbanken agerar igen Swedbank räknar med ytterligare penningpolitiska lättnader från Riksbanken och en fortsatt expansiv penningpolitik under överskådlig tid. Vårt huvudscenario innebär att efter den senaste tidens stigande svenska räntor ser vi sidledes till svagt sjunkande marknadsräntor under sommarmånaderna. Samtidigt har räntorna på bostadsobligationer stigit mer än statsobligationer vilket gör att dessa framstår som extra köpvärda. AV:ÅKE GUSTAFSSON RÄNTEMARKNADEN SEDAN APRIL Svenska korträntor har sjunkit i maj. Nedgången av de kortare RIBA-kontrakten har varit måttlig med 2-4 räntepunkters nedgång medan de längre RIBA-kontrakten har fallit med ca 10 räntepunkter. Inför Riksbankens direktionsmöte den 18 maj sjönk samtliga RIBA-kontrakt men efter att Riksbanken lämnade penningpolitiken oförändrad har RIBA-kontrakten åter stigit. Nu prissätter marknaden en räntesänkning med drygt 10 räntepunkter, det vill säga något mer än Riksbankens prognosbana indikerar. Svenska statsobligationsräntor uppvisade betydande rörelser under maj med kraftigt stigande räntor i början av månaden. Den största uppgången noterades för långfristiga obligationer vilket resulterade i en markant brantning av avkastningskurvan. Den 10-åriga statsobligationen steg med 25 räntepunkter och noterades till 0,72 procent i slutet av maj. Nettorörelsen för den 2-åriga obligationen begränsades till 1 räntepunkt även om det skiljer 14 räntepunkter mellan den högsta och lägsta nivån under månaden. Bakom maj månads kraftiga ränterörelser ligger bland annat Riksbankens uteblivna räntesänkning som sammanföll med en internationell ränteuppgång som enligt vår bedömning främst drevs från Europa, med Tyskland i spetsen. I allt väsentligt ser vi det som en korrigering från allt för nedtryckta räntenivåer där drivkraften varit ECB:s återköpsprogram. Europeiska räntor noterade årshögsta under maj men även europaräntorna har sjunkit tillbaka något och sammantaget steg europeiska två-, fem- och tioårsräntor med 3, 11 respektive 18 räntepunkter. Även i USA steg räntorna under brantning. Två-, fem- och tioåriga statsobligationer steg med 4, 12 respektive 10 räntepunkter under maj månad. FRAMTIDSUTSIKTER RÄNTEMARKNADEN Även om Riksbanken avstod från ytterligare penningpolitiska lättnader vid det senaste direktionsmötet är beredskap för ytterligare åtgärder hög och toleransen för en starkare krona låg. Swedbank står därför fast vid att ytterligare stimulanser är att vänta och vi förutser att Riksbanken sänker reporäntan med ytterligare 25 räntepunkter till minus 0,50 procent. Vi räknar också med att Riksbanken fortsätter köpa obligationer även när nuvarande köpprogram löper ut i september. Nästa program kan även omfatta kommun- och säkerställda bostadsobligationer. Samtidigt som Riksbankens obligationsköp dämpar ränteutvecklingen bidrar de till högre efterfrågan på högkvalitativa obligationer som inte emitteras av staten, och såväl säkerställda bostadsobligationer som kommunobligationer blir därmed intressanta placeringsalternativ. Vår bedömning är att bägge dessa obligationstyper blir högaktuella när Riksbanken i höst förväntas utvidga sitt obligationsköpprogram. För att säkerställda bostadsobligationer ska inkluderas bedömer vi dock att Riksbanken avvaktar till att förutsättningarna för ett införande av amorteringskravet åter är på plats. Detta kan komma relativt snart då samtliga riksdagspartier nu står bakom förslaget. Räntan kommer att förbli låg under överskådlig tid framöver då Riksbankens manöverutrymme dessutom begränsas av ECB:s pågående köpprogram. På kort sikt räknar vi med att obligationsräntorna sjunker svagt då Riksbanken genomför ytterligare penningpolitiska lättnader samtidigt som ECB fortsätter med kvantitativa lättnader. I takt med att inflationstakten stiger, främst som en följd av så kallade baseffekter, stiger åter obligationsräntorna om än i mycket måttlig takt. Återigen räknar vi med att den europeiska utvecklingen bidrar till att begränsa även den svenska ränteuppgången. Då spreaden mellan stats- och bostadsobligationer nu ligger 5 till 9 räntepunkter högre än för en månad sedan blir bostadsobligationer attraktiva. Även vår förväntan om sidledes/ svagt sjunkande marknadsräntor under sommarmånaderna är ett argument för bostadsobligationer. STATSRÄNTOR SWEDBANKS PROGNOS: OBLIGATIONER 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige 2 år -0,23-0,35-0,30-0,05 5 år 0,27 0,20 0,35 0,55 10 år 0,85 0,70 0,95 1,25 EMU 2 år -0,20-0,25-0,10 0,05 5 år 0,11 0,10 0,20 0,30 10 år 0,73 0,55 0,65 0,75 USA 2 år 0,66 0,70 1,20 1,90 5 år 1,62 1,65 2,05 2,70 10 år 2,27 2,25 2,40 2,90 SWEDBANKS PROGNOS: SWAPRÄNTOR 3 JUNI 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN Sverige Stibor3M -0,25-0,40-0,35-0,30 Stibor6M -0,18-0,30-0,20-0,15 Swap 2 år -0,11-0,25-0,10 0,30 Swap 5 år 0,55 0,50 0,60 0,90 Swap 10 år 1,38 1,25 1,55 1,90 4

5 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING Grekland i fokus (igen) Ledande index har i stort sett legat på oförändrad nivå under de senaste veckorna även om volatiliteten är hög. Just nu fokuserar kreditmarknaden på Grekland och om man skall hitta en överenskommelse med långivarna. ECB fortsätter att förse marknaden med likviditet och räntorna lär ligga kvar på låga nivåer inom överskådlig tid. Inom olje- och gasindustrin är det fortsatt hög aktivitet vad avser kredithändelser på grund av ett fortsatt pressat oljepris. På namnnivå diskuterar vi inom investment grade fastighetsbolaget Castellum och banken Credit Suisse. Inom high yield tittar vi extra på läkemedelsbolaget Meda och Consilium, en leverantör av säkerhetssystem. AV: INGVAR MATSSON Ledande europeiska kreditindex har i stort sett legat oförändrade under de senaste veckorna medan volatiliteten fortsätter att vara relativt hög på marknaden. Grekland är som bekant en följetong och risken för en grekisk betalningsinställelse är fortsatt signifikant enligt många bedömare vilket är en del av förklaringen till volatiliteten. Det spanska valet (regionala och lokala) spädde också på osäkerheten då de etablerade partierna tappade mark och vi potentiellt kan se ett rörigare politiskt landskap i landet. Enligt mångas uppfattning är det strukturella långsiktiga reformer som fattas; man löser de akuta problemen dag för dag i stället. Återhämtningen i Europa (euroområdet) är fortsatt haltande. En svagare euro och ett lägre oljepris ger dock viss stöttning. De strukturella utmaningarna i regionen kvartstår emellertid även om kreditmarknaden kortsiktigt låter sig tröstas av en fortsatt expansiv penningpolitik från ECBs sida och likviditet saknas sannerligen inte på marknaden. I USA förväntas man strama åt penningpolitiken under nästa år. Man kan konstatera att USA och merparten av världens centralbanker är historiskt sett ovanligt osynkroniserade i sin penningpolitik. Detta reflekterar naturligtvis olika tillväxttal och inflationsförväntningar i USA respektive den övriga världen. Det börjar kännas rätt tjatigt att tala om låga utfall när det gäller frekvensen av kredithändelser (kreditförluster). Värt att notera är att stressen inom olja/gas fortsätter, trots en viss återhämtning i oljepriset under senare tid, och sektorn är den med flest kredithändelser i absoluta tal hittills i år. Vi tror på något högre frekvens av kredithändelser över året, men ingen dramatik då likviditeten är robust och många företag med en aggressiv finansiell riskprofil kommer att kunna refinansiera sig över obligationsmarknaden. Eller, uttryckt annorlunda, det kommer att finnas köpare också av högriskkrediter under En del talar för att kreditpremier kan gå ihop en del under året. Investment grade (IG) bör få en skjuts genom att investerare går ur statsobligationer och in i kreditobligationer, vilket underhåller trenden varvid man inte differentierar mycket mellan bolag ur ett ratingperspektiv. Detta kan eventuellt påverka även HY (främst då kanske BB som alternativ till BBB) positivt. Vi bedömer fortsatt att IG kommer att utvecklas bättre än high yield under resten av Vi bedömer att vi kommer att se fler nedgraderingar än uppgraderingar (av kreditbetyg) i Europa under året. Credit Suisse (A/A1) är en stor diversifierad internationell bank. Resultatet för det första kvartalet var relativt starkt. Exponeringen mot kapitalmarknadsaktiviteter är relativt hög men balanseras av en sund riskhanteringskultur, i alla fall enligt ratinginstituten. Exponeringen mot framför allt Nordamerika och naturligtvis Schweiz är positiv ur ett makroekonomiskt perspektiv. Consilium (-/-, SWB: BB-) uppgraderade vi nyligen till BBfrån B+. Resultatet för första kvartalet var starkt med fortsatt goda förutsättningar under Consilium tillverkar säkerhetssystem (som till exempel brandvarning) till båtar, industriella anläggningar, tunnelbanor och byggnader. Ett ökat fokus på risker och riskhantering i samhället generellt ser vi som en positiv underliggande trend för bolaget (och för samhället i stort kanske). Betydande delar av omsättningen relaterar dessutom till eftermarknad (service) vilket skapar en högre stabilitet i intäkter och marginaler. Läkemedelsbolaget Meda (-/-, SWB: BB-) är förvärvsintensivt med en aggressiv finansiell riskprofil som konsekvens. Man genomför nu som bäst integrationen av det Italienska bolag man förvärvade i höstas, en process som fortskider helt enligt plan. Kassaflödena är fortsatt starka och man arbetar snabbt ner sin skuldsättningsgrad. Man har också ett imponerande historiskt facit när det gäller att hantera frekventa förvärvsaktiviteter med bibehållna marginaler. Marknaden för läkemedel är som bekant relativt icke-cyklisk, vilket ger en attraktiv affärsriskprofil att balansera den finansiella riskprofilen. Castellum (-/-, SWB: BBB) är ett fastighetsbolag med god geografisk spridning på sitt innehav och ett relativt modest LTV (lån i förhållande till fastighetsvärden). Fastighetsvärdena är totalt omkring 40 miljarder kronor. Huvudkontoret finns i Göteborg men man får ta det goda med det onda och stå ut med ordvitsaandet. 5

6 FÖRSLAG PÅ RÄNTEPLACERING AKTUELLA PLACERINGSFÖRSLAG Kreditobligationer investment grade FRN (Rörlig ränta) EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) LeasePlan m+84 BBB+/Baa2 Castellum m+102 -/- (BBB Stable) Credit Suisse m+47 A/A1 Säkerställda obligationer med fast ränta EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Swedbank Hypotek ,05 % AAA SE Bolån ,50 % AAA Stadshypotek ,80 % AAA RATING/(SKUGG) Kreditobligationer high yield EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA RATING/(SKUGG) Meda m+250 -/- (BB- Stable) Opus m+348 -/- (BB- Stable) Consilium m+430 -/- (BB- Stable) Aker m+321 -/- (BB Negative) Com Hem ,07 % BB-/B1 Certifikat EMITTENT FÖRFALL INDIKATIV RÄNTA Ålandsbanken ,04 % BBB SSAB ,15 % BB- Trelleborg ,08 % (BBB) Wallenstam ,20 % (BBB) Intrum Justitia ,10 % BBB- Arla ,12 % (BBB) RATING/(SKUGG) 6

7 FÖRSLAG PÅ SKULDHANTERING Swaptionskorridor: Nollkostnadslösning Skuldförvaltare som tror att det är en relativt stor sannolikhet för brantning av räntekurvan på 5 10 år kan med fördel titta närmare på alternativet att göra en swaptionskorridor. I detta förslag befinner sig skuldförvaltaren inom intervallet 0,80 procent på nedsidan samt 1,90 procent på uppsidan och betalar ingen premie för swaptionen (löptid 2y5y). AV: GUSTAV AXMAN Skuldförvaltaren kan se swaptionen som ett alternativ till en forwardstartad swap. I detta förslag räknar vi med att skuldförvaltaren köper en betalarswaption för nominellt 100 mkr och säljer en erhållarswaption för nominellt 200 mkr. Aneldningen till att det nominella beloppet är dubbelt så stort i erhållarswaptionen är för att pressa ned strike-nivån. Flertalet skuldförvaltare undrar om den senaste månadens branting av swapkurvan är en signal om att botten har passerats. Riksbanken betonar gång på gång att de kommer göra vad som krävs för att få fart på inflationen samt att de har erfoderliga verktyg sför att göra det. När Riksbanken valde att inte sänka reporäntan vid det senaste penningpolitiska mötet i april var det många analytiker som blev förvånade. Swappräntorna steg till följd av detta. Ingves har dock flertalet gånger meddelat att en sänkning kan komma mellan de penningpolitiska mötena. Om Riksbanken sänker styrräntan ytterligare behöver det nödvändigtvis inte betyda att de längre swappräntorna sjunker. Med tanke på att FED kan höja styrräntan i USA innan året är slut finns möjligheten att långa svenska räntor följer med i en sådan ränteuppgång. Historiskt har svenska långräntor följt med amerikanska (även om det inte är någon garanti för att det blir så framtiden). Skuldförvaltare som vill ha ett alternativ till en forwardstartad swap och låsa in ett intervall utan att betala en premie kan göra en swaptionskorridor. Skuldförvaltaren köper då en betalarswaption för att låsa in den maximala framtida swapräntan det vill säga ett skydd mot ett högre ränteläge. Istället för att betala en premie för betalswaptionen finansierar skuldförvaltaren detta genom att även sälja en erhållarswaption till banken. Genom att köpa skydd mot ett stigande ränteläge samtidigt som man säljer skyddet mot fallande ränteläge har skuldförvaltaren låst in ett intervall för den framtida swapräntan. Nedan tittar vi på en lösning som låser räntan mellan en tidpunkt 2 år från idag och en tidpunkt 7 år från idag. Skuldförvaltaren köper således en betalarswaption 2y5y med strike 1,90 procent och ställer ut en erhållarswaption 2y5y med strike 0,80 procent. De första två åren, dvs. innan swaptionskorridorens optionsförfall, ger strategin inte upphov till några ränteflöden. Vid optionsförfall har skuldförvaltaren en rättighet att betala fast ränta på 1,90 procent om man själv vill samt en skyldighet att betala en fast ränta på 0,80 procent om banken vill detta. Endast en, eller ingen, av dessa situationer inträffar dock. Ligger den 5-åriga swapräntan mellan 0,80 procent och 1,90 procent efter 2 år är det irrationellt för endera parten att utnyttja sin rättighet. Kunden kan därefter ta ställning till en ny strategi genom att hedga sig till då rådande villkor i marknaden, vilket innebär att man exempelvis kan betala fast i fem år till en räntesats som ligger mellan 0,80 procent och 1,90 procent. 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13 jun-14 Swaption 2y5y Strike 0,80 % Strike 1,90 % Strategin lämpar sig således för de kunder som tror på sidledes till stigande långräntor, samt för de som den närmaste tiden vill fortsätta ligga kvar med rörlig exponering (Stibor). Strategin är en s.k. nollkostnadslösning vilket innebär att premierna för de båda swaptionerna tar ut varandra. Till skillnad mot en traditionell forward startad swap så kommer skuldförvaltaren att ha kvar valfriheten att ingå en swap (så länge som räntan inte sjunker under strikenivån 0,80 procent). UTFALL FÖR STRATEGIN UNDER OLIKA MARKNADSSCENARIER VID OPTIONSFÖRFALL Swapräntan i marknaden för motsvarande den underliggande swappen Utfall Exempel Högre än strikeräntan i betalarswaptionen (över intervallet). Nominellt 100 mkr Mellan strikeräntorna i de båda swaptionerna (inom intervallet) Lägre än strikeräntan i erhållarswaptionen (under intervallet). Nominellt 200 mkr Skuldförvaltaren bör välja att exercera sin betalarswaption för att utnyttja sin rättighet att betala fast i den underliggande swappen. Banken väljer däremot att inte utnyttja sin swaption. Då 5-årsswapräntan ligger över strikenivån 1,90 % bör skuldförvaltaren utnyttja sin rättighet att betala fast 1,90 % i 5 år. Ingen av parterna bör exercera (utnyttja) sin swaption. Då 5-årsswapräntan ligger mellan 0,80 % och 1,90 % bör ingen av swaptionerna exerceras Banken kommer välja att exercera sin erhållarswaption för att utnyttja sin rättighet att erhålla fast i den underliggande swappen. Då 5-årsswapräntan ligger under strikenivån 0,80 % kommer banken utnyttja sin rättighet att erhålla fast 0,80 % i 5 år 7

8 VÅR VALUTASYN Dollarn återtar förlorad mark Grekisk oro, USA-siffror i återhämtning och frontladdade obligationsköp från ECB har pressat tillbaka EUR/USD till under 1,10. Vår vy är att USD kommer att ha fortsatt stöd inför Feds första räntehöjning som kan komma redan i juli. Riksbanken har troligen en mindre sänkning till i rockärmen men valutainterventioner ter sig mindre troliga över 9,00. USD/SEK siktar mot ett nytt test av 8.80 vilket bör utnyttjas av exportörer. EUR/SEK kryper sakta nedåt mot 9,00 under året. Norges bank levererar sänkning i juni och NOK/SEK spås nå 1,06 inom 3 månader. AV: ANDERS EKLÖF $ STARKARE DATA OCH ÖKADE FÖRVÄNTNINGAR OM FED-HÖJNINGAR STÖDJER DOLLARN Dollarn har på senare tid återhämtat en del av sitt tapp mot euro och kronan. USD/SEK noterades som lägst till 8,17 under maj men är nu tillbaka runt 8,50. Vår vy är att försvagningen av den amerikanska tillväxten under första kvartalet var tillfällig och den vyn tycks få stöd i den senaste, mer positiva, dataskörden från arbetsmarknad, husmarknad och investeringssidan. Nu återstår att se om industriproduktion och exportindustrin kan hantera den starkare dollarn samt om konsumenterna också vaknar till liv framemot sommaren. Det är dock värt att notera att mindre än var 20:e anställd i USA jobbar inom den exportrelaterade sektorn. Räntemarknaden har åter prissatt en 50/50-chans för en första räntehöjning i september. Den senaste inflationssiffran från USA var något högre än marknaden väntat sig och tillsammans med indikationer på försiktigt stigande lönekostnader så tycks det som om ryktet om inflationens död har varit överdrivet. Dollarns stryka har ännu heller inte gett ett påtagligt genomslag i form lägre importerade varupriser. Frågan är om importörer väljer att skruva upp sina marginaler istället för att sänka priser och ta marknadsandelar? Vår tro är att nästa sysselsättningssiffra kan landa på nya jobb eller fler. Om så händer torde marknaden börja prissätta en chans för att Fed höjer styrräntan redan i juli. I vilket fall som helst så lär räntehöjningar från FED ske gradvis och bli måttliga åtminstone inledningsvis. Vid sidan av starkare USA-siffror på senare tid så har EUR/ USD också tyngts av osäkerhet om den grekiska regeringen kommer att acceptera de reformer som krävs för att Trojkan (EU, ECB och IMF) ska betala ut ytterligare stöd så att landet inte ska tvingas ställa in betalningar på lån till IMF som förfaller i juni. Även om vi inte ser lika stora smittorisker som vid tidigare Greklandskriser, givet de åtgärder som vidtagits (stabilitetsfond, ECB:s QE, OMT, banksaneringar etc), så finns en tydlig risk att eurozonens återhämtning bromsas tillfälligt och riskpremier kan byggas in spanska, portugisiska och/eller italienska statspapper. Vårt grundtips är dock att Grekland på ett eller annat sätt kommer att bli kvar i eurozonen, inte bara av ekonomiska skäl utan också av geopolitiska skäl. Prognosen i EUR/USD är marginellt uppjusterad till 1,05 på 3 till 6m månaders sikt, reflekterande bland att utsikterna för eurozonen trots allt förbättras i relativa termer då ECB:s kraftfulla åtgärder redan tycks ha fått effekt i form av ökad kreditgivning och ökat förtroende för återhämtningen. Prognosen för USD/ SEK är att vi återigen får se nivåer mot 8,80 längre fram i år innan USD/SEK sakta vänder nedåt. KRONAN STÄRKS LÅNGSAMT MOT EURON NÄR RIKSBANKEN SLÅR AV PÅ TAKTEN MED SÄNK- NINGAR Riksbankens fortsätter att kämpa emot ECB:s aggressiva penningpolitik för att på så sätt undvika att kronan stärks mot euron och att den väntade inflationsuppgången bromsas upp. Den senaste inflationssiffran var något i underkant av Riksbankens egen prognos och signalerna har varit relativt tydliga att om inflationen understiger Riksbanken prognos även för maj månad så kan räntan sänkas igen. Detsamma gäller om kronan stärks snabbt mot euron ned mot 9,10. Till saken hör dock att Riksbanken i sina kommentarer mot slutet tycks ha blivit något mer otydlig och ovillig att agera i förebyggande syfte. En förklaring till detta kan vara att möjligheterna att sänka räntan eller utöka obligationsköpen nu är begränsade. Enskilda ledamöter som Flodén har indikerat att en lägsta gräns för reporäntan ligger runt -0,50 procent och räntesänkningar kan ha negativa effekter om räntan på hushållens bankinlåning riskerar bli negativ. Det är också ett faktum att tillväxten har förutsättningar att stärkas med stöd av ökad efterfrågan från Europa och USA samtidigt som inflationsförväntningar på senare tid stigit mot målet. I nuläget prissätter marknaden en relativt liten chans för en ytterligare sänkning från Riksbanken redan i juli. Vid sänkning på ca 10 punkter förväntar vi oss att EUR/SEK stiger ca 10 öre men att den effekten inte blir bestående över en längre tid. ECB har tampats med kraftigt stigande långräntor där räntan på den tyska 10-åriga statsobligationen gick upp 60 bp under en kort tid från den rekordlåga nivån 0,10 procent. En kombination av spekulationer om att ECB på grund av av stigande inflationsförväntningar skulle dra ned på obligationsköpen i förtid samt det faktum att utbudet av statsobligationer blir tillfälligt högre under maj, bidrog till ränteuppgången. ECB har efter det varit tydliga med att köpen ska fortsätta i oförminskad takt fram till september nästa år. Därutöver har ECB meddelat att köpen ska bli extra stora (mer än 60 mdr per månad) fram till juli för att undvika att agera under semestertider då likviditeten är låg och då obligationsemissionerna är färre. Sammantaget ser vi att oron från Grekland kombinerat med ECB:s aggressiva politik kommer att bidra till att tidvis pressa ned EUR/SEK framöver. Riksbanken lär göra sitt bästa för att dämpa detta tryck. Vår prognos i EUR/SEK är 9,15 på 3 månaders sikt och 9,00 senare i höst. 8

9 VÅR VALUTASYN EN EVENTUELLT STRAMARE BUDGET BLIR VIKTIG NOK FÖR BANK OF ENGLAND OCH PUNDET Pundet har återhämtat sig efter fallet inför parlamentsvalet i början av maj. Vi pekade tidigare på att valet kunde erbjuda ett bra tillfälle för GBP/SEK-köpare och så blev fallet. GBP/SEK noterades som hastigast runt 12,40 men vände snabbt mot 13,00 igen då det visade sig att det konservativa partiet överraskande fått egen majoritet. Det innebär att en tillväxtorienterad politik kommer att ligga fast. Samtidigt finns risk att finanspolitiken kommer att bli något ytterligare stram (ny budget i början av juni väntas). Med de konservativa vid ratten, vilka har egen majoritet, kommer en folkomröstning om EU-medlemskapet äga rum Det är dock långt dit och Storbritanniens premiärminister Cameron kommer att försöka förhandla fram förmånliga förhållanden för UK som sannolikt gör att ja-till-eu-sidan får majoritet (det visar i alla fall opinionsundersökningar). En annan faktor som lyft pundet på senare tid är oron kring Grekland som periodvis skapat efterfrågan på pund mot euro. En uppgörelse mellan Grekland och trojkan skulle sannolikt lyfta EUR/GBP någon procent. Därefter kommer dock EUR/GBP och GBP/SEK återigen att styras av relativ tillväxt och penningpolitik som snarare talar till pundets fördel. Stämningsläget i detaljhandeln är rekordstarkt och arbetsmarknaden fortsätter att visa underliggande styrka. Mot det står den fallande inflationen som BOE hittills delvis har ignorerat då den förklaras av lägre oljepriser och det starkare pundet. Vår bedömning är att det starkare pundet kommer ge vissa bekymmer för BOE både via fortsatt låg inflation och att UK inte får full effekt av den ökade exportefterfrågan från eurozonen. Om finanspolitiken stramas åt så torde det också innebära att en första räntehöjning från BOE inte lär komma före andra kvartalet nästa år, vilket är vad marknaden prissätter i nuläget På 3 månaders sikt ser vi GBP/SEK något lägre mot 12,80. Tanken är att pundet kommer backa något mer än SEK när grekandslandsriskerna lägger sig något samtidigt Riksbankens tolerans för en marginellt starkare krona ökar med tiden när inflationen visar tecken på att stiga i höst. På längre sikt (12mån) ser vi GBP/SEK över 13 igen. NORGES BANK SÄNKER I JUNI Temat i norsk ekonomi och NOK är detsamma, det vill säga norsk ekonomi bromsar in men det går sakta medan NOK visar stora rörelser kopplade till volatiliteten i olja och USD. Den senaste tiden har NOK backat igen i ljuset av att oljepriset fallit tillbaka från närmare 70 USD per fat till 62 USD. Norges bank har i praktiken utlovat en räntesänkning vid räntemötet 18 juni. Det är till stor del redan inprisat i räntemarknaden. Vår tro är att Norges bank sänker räntan i juni men att de troligen behöver sänka ytterligare någon gång under året, vilket däremot inte är inprisat. Lägre oljeinvesteringar kommer att driva ned lönetillväxten i hela den norska ekonomin och en svag norsk krona är en viktig ingrediens för att bidra till en omställning av norsk exportindustri. Den internationella valutafonden har nyligen reviderat ned Norges BNP-prognos för 2015 till 1,4 procent, vilket är i stort sett i linje med vår bedömning. Vår prognos i NOK/SEK på 3 månader är oförändrad på 1,06 då vi ser att oljepriset förblir kvar på låga nivåer runt 55 till 70 USD per fat och att de relative ränteskillnaderna mellan Norge och Sverige kommer krympa på sikt. En viktig riskfaktor är Opecs möte den 5 juni där dock inga förändringar i produktion väntas. 9

10 VÅR VALUTASYN: TILLVÄXTMARKNADER Politisk osäkerhet oroar Valutarörelserna har varit fortsatt mycket blandade inom emerging markets under maj månad. Månaden inleddes med positiva rörelser men tonläget försämrades under slutet av månaden efter förnyad dollarstyrka och politisk oro i Turkiet och Polen. Den polska zlotyn var den valutan som utvecklades svagast mot kronan. Den brasilianska realen fortsatte att sjunka mot bakgrund av den svaga ekonomin och politiska utmaningar för att sanera finanspolitiken. Vi väntar oss fortsatt press nedåt på flertalet emerging market valutor mot bakgrund av en starkare dollar och politisk osäkerhet. AV: HANS GUSTAFSON Rubeln fortsatte att stärkas under maj månad med ca 1 procent mot kronan. Detta trots att centralbanken under maj signalerade att de inte vill se en starkare rubel. Den ryska ekonomin har varit fortsatt svag med en industriproduktion som sjönk med 4,5 procent y/y under april. Den inhemska efterfrågan är fortsatt svag då den höga inflationen stramar åt för hushållen rejält. Reallönerna rasade med 13,2 procent under april och kredittillväxten till hushållen är negativ. Centralbanken inledde under april ett nytt program där de köper USD mn valuta per dag i syfte att motverka köptrycket på rubeln. Vi förväntar oss en svagare rubel senare i år mot bakgrund av den svaga ekonomin men också för att underlätta kommande refinansieringar av lån i utländsk valuta. Vår prognos för EUR/ RUB är 61,8 och för RUB/SEK 0,15 på sex månader. Den ekonomiska utvecklingen i Kina är fortsatt svag. Regeringen har tidigarelagt investeringar i infrastrukturella projekt och annonserat finansiella lösningar i syfte att lätta på trycket hos kommunerna. Centralbanken har sänkt styrräntan med 150 punkter och även sänkt reservkraven för bankerna med 190 punkter sedan november förra året. Bankerna har däremot varit långsamma att anpassa utlåningsräntorna nedåt. Vi räknar därför med fortsatta penningpolitiska stimulanser i syfte att behålla en stabil kedittillväxt. Vi förväntar oss en fortsatt gradvis förstärkning av yuanen mot dollarn, trots den svaga ekonomiska aktiviteten. Bakgrunden är Kinas långsiktiga planer på att öka den globala användningen av deras valuta samt att hålla uppe omvandlingstrycket i ekonomin. Vi har en prognos för EUR/CNY 6,32 och CNY/SEK 1,43 om sex månader. Turkiet går till val den 7 juni. Osäkerheten är ovanligt stor då de senaste valundersökningarna visar att det pro-kurdiska partiet HDP ser ut att komma över 10-procentspärren. Valundersökningarna visar även på en rejäl tillbakagång för regeringspartiet AKP. Detta skulle kunna innebära att AKP tappar sin majoritetställning och måste gå in i en koalitionsregering. AKP är inte vana vid att samregera med andra partier vilket kan leda till stora politiska spänningar. President Erdogans plan för en ny konstitution med starkare presidentstyre ser avlägsen ut i dagläget. Sannolikheten har därmed ökat för att Turkiet går in i en period med stor politisk turbulens och fortsatt svag valutautveckling. Även i det annars så stabila Polen har den politiska osäkerheten ökat efter det senaste presidentvalet vilket vanns av oppositionskandidaten Andrzej Duda. Sannolikheten har därmed ökat för ett regeringsskifte vid parlamentsvalet i höst. Hans parti Lag och rättvisa (PiS) har lovat höjda bidrag till barnfamiljer, att upphäva beslutet om en högre pensionsålder och högre bankskatter planer som inte är marknadsvänliga. Detta kommer att sätta press på zlotyn men balanseras till viss del av den starka ekonomiska utvecklingen i Polen. 10

11 FÖRSLAG PÅ VALUTAHANTERING Strategier för euro, dollar och pund AV: PATRIK LARSSON STRATEGI FÖR EUROKÖPARE: TERMIN MED INTERVALL, 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 9,2700) En termin med intervall ger kännedom om sämsta tänkbara utfall, samtidigt som möjligheten finns att köpa till betydligt bättre nivå om intervallet inte bryts under löptiden. Denna strategi ger innehavaren rätten att köpa euro till kursen 9,38. Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 9,2640. Om eurokursen handlas inom intervallet 9,00 9,50 hela löptiden betalas en premie motsvarande 50 öre till innehavaren, vilket ger en effektiv kurs på 8,88. Om intervallet bryts någon gång under löptiden utgår ingen premie, och innehavaren köper till kurs 9,38. STRATEGI FÖR DOLLARSÄLJARE: FLEXIBEL TERMIN, 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 8,5100) En flexibel termin ger kännedom om det sämsta tänkbara utfallet samtidigt som möjligheten kvarstår att sälja till bättre nivåer. Denna strategi ger innehavaren rätten att sälja dollar till kursen 8,42. Det skall jämföras med aktuellt terminspris på 8,4930. Om dollarkursen handlas högre än 8,42 men lägre än 8,90 vid förfall kan innehavaren sälja dollar till marknadspris. Om dollarkursen handlas 8,90 eller högre någon gång under löptiden måste innehavaren sälja till kurs 8,42. STRATEGI FÖR PUNDSÄLJARE: 1 BY 2 BOOSTER, 3 MÅNADERS LÖPTID (SPOT REF 13,01) Strategin ger innehavaren rätt att sälja pund till kursen 13,14. Det kan jämföras med aktuellt terminspris på 12,9750. Strategin ger möjlighet att sälja pund till en betydligt bättre nivå jämfört med en terminssäkring. Om spotkursen på förfallodagen ligger på 13,14 eller högre måste innehavaren emellertid sälja det dubbla beloppet. Kronor per EUR euro 9,70 9,60 9,50 9,40 9,30 9,20 9,10 9,00 8,90 8,80 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 Kronor per USD 8,90 8,70 8,50 8,30 8,10 7,90 7,70 7,50 7,30 7,10 6,90 6,70 6,50 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 Kronor per per GBP GBP 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET EUR-KÖPARE 9,75 Innehavaren har rätt att köpa euro till kurs 9,38 9,20 Innehavaren är skyldig att köpa euro till kurs 9,38 samt erhåller 50 öre per euro (effektiv kurs 8,88) 8,90 Innehavaren är skyldig att köpa euro till kursen 9,38 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET USD-SÄLJARE 8,20 Innehavaren har rätt att sälja till 8,42 8,80 Innehavaren säljer dollar till marknadspris Nästa nummer av Månadens Affärsöversikt utkommer onsdagen den 1 juli. Du hittar Swedbanks dagliga kommentarer om makroläget, ränte- och valutamarknaden på Där kan du även hitta länk till våra tv-sändningar, som heter Swedbank Direkt. 9,20 Innehavaren har skyldighet att sälja dollar till kursen 8,42 EXEMPELKURS PÅ FÖRFALLODAGEN AKTIVITET GBP-KÖPARE 12,80 Innehavaren har rätt att sälja pund till kursen 13,14 13,30 Innehavaren har skyldighet att sälja dubbel volym till kursen 13,14 Notera att strategierna har inslag av optioner, att en köpt option innebär en rättighet och en såld option innebär en skyldighet, och för att genomföra någon av dessa strategier krävs ett minsta motvärde om cirka 1 miljon SEK. 11

12 Kontaktinformation LARGE CORPORATES & INSTITUTIONS Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg Postadress: Stockholm Ränte- och valutahandel Jan Peter Larsson Tel: e-post: Institutionell Kundhandel Eindride Stien Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Maria Janson Tel: Analys Angelique Angervall Tel: e-post: Krediter Mikael Busch Tel: e-post: Makroanalys Olof Manner Tel: eller e-post: Strategi och Allokering Madeleine Pulk tel: e-post: ANALYS Krediter Ingvar Matsson Tel: e-post: Makro ekonom Anna Felländer Tel: e-post: Knut Hallberg Tel: e-post: Jörgen Kennemar Tel: e-post: Åke Gustafsson Tel: e-post: Magnus Alvesson Tel: e-post: Anna Breman Tel: e-post: Cathrine Danin Tel: e-post: Martin Bolander Tel: e-post: Valutor Anders Eklöf Tel: e-post: Tillväxtmarknader Hans Gustafson Tel: e-post: KUNDHANDEL Krediter Fredrik Boklund Tel: e-post: Institutionell kundhandel Claes Göthman Tel: e-post: Tillväxtmarknader Peter Granqvist Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Stockholm Simon Oljans Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Göteborg Klas Sandesjö Tel: e-post: Kundhandel Stora företag Malmö Lars Andersson Tel: e-post: Detta dokument har sammanställts av Swedbank Research, affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions inom Swedbank AB (publ), ( Swedbank ). Dokumentet är framställt i informationssyfte för spridning till en begränsad krets kvalificerade investerare och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i dokumentet har sammanställts från källor som bedömts vara tillförlitliga. Vi kan dock inte garantera att informationen är fullständig eller riktig. Framtidsbedömningar är alltid osäkra och läsaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med erforderligt material. Dokumentet redovisar vår nuvarande uppfattning, som dock kan ändras. Vi påtar oss inte ansvar för någon typ av direkt eller indirekt förlust eller skada grundad på användande av dokumentet. Swedbank eller dess dotterbolag kan ha eller ha haft, eller kan komma att få: innehav av finansiella instrument, rådgivningsuppdrag, s k investment- eller merchantbanking-uppdrag och/ eller långivningsuppdrag avseende emittenter/ finansiella instrument som direkt eller indirekt omfattas av eventuella analyser eller rekommendationer i dokumentet. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare i eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbanks medgivande. Mångfaldigad av Swedbank, Swedbank AB (publ), Stockholm

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

VECKOBREV v.22 maj-15

VECKOBREV v.22 maj-15 0 0,001 Makro Veckan Nyhetsflödet som gått under veckan handlade som vanligt mycket om Grekland. Nu på fredag ska Grekland betala tillbaka 300 miljoner euro till IMF men IMF har gett Aten en möjlighet

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.23 jun-14

VECKOBREV v.23 jun-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro En räntesänkning med 10 punkter till 0,15 procent, negativ inlåningsränta om minus 0,10 procent samt billiga lån till banker för att stimulera dess utlåning till privata företag

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 10 Förslag på valutahantering, sidan 14 Centralbankerna

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

VECKOBREV v.6 feb-15

VECKOBREV v.6 feb-15 0 0,001 Makro Veckan Grekland som kom gått i veckan med ett förslag för skuldomförhandling som innebär att landet ska betala tillbaka i förhållande till hur ekonomin utvecklas. Förslaget innebär att större

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys oktober 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Bekymrande

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Reporänta

Läs mer

VECKOBREV v.17 apr-13

VECKOBREV v.17 apr-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Europakommissionens ordförande Barosso menar att Europa inte kan införa ytterligare åtstramande politik eftersom den möter allt större motstånd i flera länder. Eniro

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys september 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB smider

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

VECKOBREV v.2 jan-12

VECKOBREV v.2 jan-12 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 1,9 % i november från tidigare ökning med 0,3 %. Årstakten sjönk från 4,5 % till 0,2 %. Förväntat var -0,8 % samt 2,5 %. Tjänsteproduktionen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 ECB-åtgärder

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

VECKOBREV v.18 maj-11

VECKOBREV v.18 maj-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Det svenska inköpschefsindexet steg från 58,6 till 59,8 i april. Förväntat var 58,5. I övrigt var det skralt med väsentlig svensk statistik, dock offentliggjordes protokollet

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Vi är inte

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley

Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut. 3 mars 2015. Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Svensk ekonomi och Riksbankens penningpolitiska beslut 3 mars 2015 Vice Riksbankschef Cecilia Skingsley Riksbankens uppgifter Upprätthålla ett fast penningvärde Penningpolitik Främja ett säkert och effektivt

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Ränteuppgången

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys mars 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 11 BNP och inflation

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys april 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 6 Förslag på skuldhantering, sidan 8 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Lågt kostnadstryck

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys februari 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 11 Oron flyttas

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

VECKOBREV v.33 aug-11

VECKOBREV v.33 aug-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska industriproduktionen sjönk med 3,3 % i juni från tidigare ökning med 2,1 %. Årstakten sjönk därmed från 13,2 % till 6,4 %. Förväntat var -0,9 % samt 10,5 %. Arbetslösheten

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 9 juli 2015 Politiska risker dominerar utvecklingen Utmaningarna för valutorna inom emerging markets är i dagsläget många. Tillväxten är låg och oron över framtiden för eurosamarbetet

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Nu på onsdag, den 29 april, har Riksbanken direktionsmöte. Utfallet är osedvanligt osäkert. Riksbanken bedriver ju, som väl alla vet, en mycket aggressiv penningpolitik. Syftet med politiken är i första

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 20 december 20 Ny medicin för Kina ger kortsiktig huvudvärk Marknadsutvecklingen kommer under 2014 fortsatt att präglas av osäkerhet kring effekterna av penningpolitiken i USA och

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013

US Opportunities AB. Kvartalsrapport december 2013 US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift och förvaltning 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar 7 2 Kvartalsrapport december

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor

Räntefokus 8 november 2011. Fördel korta räntor Räntefokus 8 november 2011 Fördel korta räntor SAMMANFATTNING Den 3 november sänkte den europeiska centralbanken, ECB, sin styrränta från 1,5 till 1,25 procent. Ytterligare sänkningar är troliga framöver.

Läs mer

Utblick Emerging markets

Utblick Emerging markets Emerging markets analys 22 december 2014 Oljan och Fed i fokus Det kraftiga oljeprisfallet och amerikansk penningpolitik kommer att prägla valutautvecklingen inom emerging markets det närmaste kvartalet.

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012

Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Boräntenytt Nummer 1 19 januari 2012 Sidan 1 Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Sidan 4 Tidpunkten viktig för val av fast elpris Boräntorna på väg ned, sprid riskerna Vi håller fast vid prognosen att

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Handelskammaren Värmland, Karlstad 3 mars 2015 Agenda Ekonomiska läget Varför är inflationen låg? Aktuell penningpolitik

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009

Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Boräntenytt SBAB:s analys och prognoser 15 januari 2009 Sidan 2 Botten nådd för långräntorna Sidan 4 Högt riskindex på räntemarknaden Botten nådd för långräntorna Det ser lite ljusare ut på finansmarknaderna

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer