- \ ir\ BESLUT Dokumentkc.; ^ inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 1(15)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- \ ir\ BESLUT Dokumentkc.; ^ inspektionen for vard och omsorg 2014-06-23 Dnr 8.5-40812/2013 1(15)"

Transkript

1 - \ ir\ BESLUT Dokumentkc.; ^ inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 1(15) Avdelning syd Margareta Lundberg Stadsomradesnamnd Soder, Malmo stad Box MALMO Arendet Tillsyn av socialtjanstens arbete med hemlosa barn vid stadsomrade Soder, Malmo stad Beslut Inspektionen for vard och omsorg (IVO) staller krav pa Stadsomrades namnd Soder att vidta foljande atgarder: Att enligt 4 kap. 4 och 5 kap. 2 SOSFS 2011:9 utarbeta och faststalla de rutiner som behovs och genom egenkontroll sakerstalla verksamhetens kvalitet. Att se till att barnets basta beaktas i valet av boende vid hemloshet sa att barnet enligt 4 kap. 1 tredje stycket SoL tillforsakras en skalig levnadsniva i beslut om bistand till boende. Att se till att ett barn enligt 11 kap. 10 SoL far relevant in formation vid atgarder som ror barnet samt ges mqjlighet att framfora sina asikter. Redovisningen av vidtagna atgarder ska ha inkommit till IVO senast denl7oktober2014. Bakgrund I tillsynsbeslut 2010 (dnr /2010) har davarande tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, uppmarksammat hemlosa barns situation i Malmo. Med anledning av de brister som har konstaterats vid detta tillfalle har IVO initierat en verksamhetstillsyn i samtliga stadsomraden i Malmo stad. Syfte och mal med tillsynen ar att se till att namnden uppfyller krav och mal enligt lagar, forordningar och foreskrifter samt att granska socialtjanstens arbete med hemlosa barn. Fokus ar att se till att namnden har processer och rutiner samt egenkontroll for hantering av anmalningar, skyddsbehov, forhandsbedomningar och utredningar rorande hemloshet. Dessa ska vara forenliga med socialtjanstlagen och dess intentioner samt Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad. Inspektionen for vsrd och omsorg Telefon Fax Box 4106 Org nr

2 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 2(15) Granskningen innebar att upptacka och patala brister som kan paverka barnens halsa och sakerhet, kontrollera att socialtjansten sakerstaller att barnens boende uppfyller en skalig levnadsniva samt att folja upp hur namnden beaktar ett barnperspektiv i sin handlaggning av bistand at barnfamiljer som ar bostadslosa. Hemloshet definieras utifran fyra olika situationer. 1. Akut hemloshet (akutboende, harbarge, jourboende, skyddat boende sasom exempelvis kvinnojour eller sover utomhus) 2. Institutionsvistelse och kategoriboende (taiminalvardsantalt, behandlingsenhet eller stodboende) 3. Langsiktiga boendelosningar (bostad som kommunen har ordnat pa grand av att personen inte far tillgang till den ordinarie bostadsmarknaden) 4. Eget ordnat kortsiktigt boende (att bo tillfalligt och kontraktslost hos bekanta eller familj) IVO anser att skalig levnadsniva i boendet innebar att alia i familjen ska ha en egen sovplats, familjen ska kunna forvara och tillaga sin mat, det ska finnas hygienutrymme av god standard, barn ska kanna sig trygga, barn ska ha tillgang till yta for lek och samvaro, mojlighet att lasa laxor i avskildhet och att kunna fa vila utan att bli storda av andra personer i boendet. I granskningen har IVO beaktat barnperspektivet och barnhalsoperspektivet inklusive tandhalsa. Underlag Infor tillsynen har information hamtats in per telefon fran ledande politiker och tjansteman. Vid detta tillfalle har information aven lamnats om den planerade tillsynen i samtliga stadsomraden i Malmo stad. IVO genomforde en inspektion i Stadsomrade Soder i Malmo stad den 12 februari Representanter for IVO var inspektorerna Ingrid Andersson, Margareta Lundberg, Camilla Martinsson och Ulrika Nilsson. Vid inspektionen intervjuades gemensamt t.f. avdelningscheffor Indi vid och familjeomsorgen, berorda enhetschefer samt sektionschefer med ansvar for myndighetsutovning och bistandsinsatser. Gemensam intervju har aven genomforts med en grupp socialsekreterare och soci-

3 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 3(15) alradgivare med ansvar for myndighetsutovning inom forsorjningsstod, vuxna eller barn och familj respektive verkstallighet av insatser inom omradet hemloshet. Inspektionen avslutades med en aterforing av tillsynsresultatet till stadsomradet. TiUsynsresultat fran samtliga stadsomraden aterfordes till kommunstyrelsen vid ett dialogmote den 19 juni Infor inspektionen hade IVO tagit del av foljande handlingar. Arendeforteckning over samtliga arenden med hemlosa barn som varit aktuella under perioden Statistik over hemlosa barn januari - december Processbeskrivning av arenden vid boendemottaget. Rutin for lamnande av uppgifter inom organisationen avseende oro for barn. Inventering av boendestandard och kostnader for placering av hemlosa barnfamiljer. Verksamhetsplan Individ- och familjeomsorg, Fosie stadsdelsforvaltning2013. Vid inspektionen granskades foljande handlingar. Dokumentation i form av atta utvalda familjers akter med barn under 18 ar som ar hemlosa i stadsomrade Soder i Malmo stad under perioden 1 januari- 30 juni Efter inspektionen hade IVO tagit del av foljande handlingar. Tandvardsnamndens uppgifter samt halso- och sjukvardens journalanteckningar avseende ett namngivet barn. Redovisning av tillsyn Ndmndens organisation Den 1 juli 2013 har stadsdelsnamndema i Malmo stad omorganiserats vilket innebar att Fosie och Oxie utgor Stadsomradesnamnd Soder. Avdelningen for individ- och familj eomsorg inom stadsomradesfsr-

4 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 4(15) valtning Soderar organiserad i tva enheter: vuxna och bam och familj. Inom varje enhet frnns sektioner med ansvar for myndighetsutovning och olika former av insatser. Avdelningen har en sarskild resurs som arbetar med personer med skyddsbehov. Inom enheten vuxna sker handlaggning av boendeutredningar samt tillsyn av olika boendeformer. Kvalitet Namnden har ett kvalitetsledningssystem. Verksamheten har ett pagaende arbete med processbeskrivning enligt Lean. Namnden har beslutat om de grundlaggande processema. Processbeskrivning av aren den vid boendemottaget har upprattats men ar inte beslutad. Process om intern samverkan ar beslutad. Arbetet med hemlosa bam firms beskrivet i verksamhetsplan for En ny verksamhetsplan for 2014 haller pa.att fardigstallas. Det finns politiska direktiv att barnfamiljer och personermed skyddsbehov ska prioriteras till stadsomradets egna lagenheter. Det ar onskvart att byggandet kan forandras sa. att aven billigare bostader blir tillgangliga. Kommunfullmaktige har ett antaget mal sedan flera ar att hemloshet ska forebyggas. Hemlosa bam kartlaggs manadsvis och redovisas till namnden. I derma ingar aven skyddsarenden. En gang om aret sker en kartlaggning av hemlosa bam i stadsomradet vilken sammanstalls med ovriga stadsomradens kartlaggning. Samtliga handlaggare som ansvarar for myndighetsutovning ar socionomer och har erfarenhet av arbete med hemloshet. Inom oppenvarden finns aven socialpedagoger. Samtliga handlaggare har utbildning i hyreslagstiftningen. Stadsomradesforvaltningen har en unik kompetens genom en samordnare for valdsutsatta kvinnor och bam som har bevittnat vald. Denna handlag gare har erfarenhet av hemloshetsproblematik genom arbetet med malgrappen. I forvaltningen pagar ett utvecklingsarbete i form av irisk. Det ar ett forskningsprojekt som Goteborgs Universitet ansvarar for och som ror valdsutsatta bam eller bam som har bevittnat vald. Den perso nal som kommer i kontakt med vald i nara relationer har utbildning i och anvander sig av Socialstyrelsens bedomningsinstrument Freda. All personal har handledning och da finns mojlighet att diskutera oro over de boendeformer som erbjuds dar bam inte far en god boendemiljo. Detta ar fragor som fors vidare till ledningen. Flera i personal-

5 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 5(15) gruppen har erfarenhet av arbete med hemlosa bam men ingen specifik utbildning. Forskningsprojektet irisk kan resultera i att kunskaperna okar inom omradet. I oppenvarden finns personal som arbetar med barngrapper och som i detta arbete moter hemlosa bam. Extern samverkan Skriftliga rutiner for extern samverkan saknas. Forvaltningen har flera samverkanspartners. Regelbundna moten forekommer med fastighetsagare och hyresgastforening samt natverkstraffar med budgetradgivningen som en del i det vralaiingsforebyggande arbetet. Andra samver kanspartners ar kommunens lagenhetsenhet, skola, polis, Region Skane och Kriscentrum. Det firms en samverkan i Malmo for att kunna erbjuda bam som bl.a. bevittnat vald stod i form av deltagande i barn grapper. Forvaltningen ska hyra 16 genomgangslagenheter i samarbete med stadsomrade Norr. Avtalet galler fran den 1 april dessa lagenheter far hemlosa personer, i forsta hand barnfamiljer, en mojlighet att trana i ett boende for att sedan fa en mer permanent losning. Mottagningama i Malmo stad ska organiseras likadant i hela Malmo och en processbeskrivning ska arbetas fram for samverkan. Det sker ingen overflyttning av barnfamiljer mellan stadsomraden sa lange det finns oppna utredningar eller insatser inom andra omraden an ekonomiskt bistand. Det forekommer en samverkan med hyresvardar pa. andra orter. Det ar svart att flytta over arenden till andra kommuner. Namnden har drivit rattsliga processer i fragan. Forvaltningen staller krav pa familjer att leta lagenheter i hela Skane. Samverkan med hyres vardar i Blekinge och Smaland har intensifierats under Barnfa miljer i strakturell hemloshet har lattare for att fa ett forstahandskontrakt. Barnfamiljer som borpa.hotell far hjalp nar de hittar annat bo ende i Malmo eller i annan kommun. Forvaltningen bistar den enskilde med ekonomiskt bistand till forsta hyran vid ett forstahandskontrakt. Depositionshyrafor tva eller tre manader kan beviljas for att underlatta anskaffhing. Arbetssattet har resulterat i att andelen hemlosa bam har minskat inom stadsomradet. Handlaggarna underrattar inte alltid inflyttningskommunen. Vissa kommuner vagrar art ta emot dessa famil jer. Samverkan inom namnden i arbetet som ror hemlosa barn Det firms en rutin for att lamna uppgifter inom organisationen vid oro for bam. Samverkan sker kring bam i behov av skydd som beviljas olika former av boenden. Det finns ett sarskilt team pa ekonomiskt bi stand for arbete med familjer dar bam ar sarskilt utsatta. I dessa famil-

6 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 6(15) jer kan det finnas hemlosa bam. Teamets uppgift ar att sarskilt beakta barnperspektivet och mojliggora fler hembesok. Barnets behov Det firms en rutin for forhandsbedomning men ingen specifik for hem losa bam. Anmalningar gar till mottaget pa bam och familj dar sex handlaggare tar hand om dem. Mottaget kan fa orosanmalningar rorande bam som ar hemlosa. Skyddsbedomning sker samma dag och forhandsbedomning inom 14 dagar. Vid forhandbedomning da ett skyddsbehov foreligger inleds utredning. Oppenvarden kan vid behov hjalpa till med att skjutsa bam till skola, forskola och fritidsaktiviteter for att bam ska kunna behalla en normal vardag. Detta forekommer aven vid skyddsbehov. Oppenvarden kan hjalpa bam att hitta ratt buss till skolan eller bista med annan hjalp som bedoms nodvandig. Socialstyrelsens riktlinjer och BBIC anvands i samtliga bamutredningar. Det saknas riktlinjer for bam med skyddadepersonuppgifter. Personalen har ett skyddstank vid dokumentation. Hemloshet ar inte grand for att inleda en utredning da hemlosheten i sig inte behover innebara att foraldem brister i sin omsorg om bamet. I enstaka fall har hemlosheten varit akut och bamet befunnit sig i en undermalig situation och da har en utredning inletts. Sektionschefansva rar for beslut att inte inleda utredning och annars ar det socialsekreterare som ar ansvarig. Vid strukturell hemloshet gors ingen orosanmalan. Om det finns brister i foraldraformagan inleds en utredning. Boendesektionen foljer alltid den hemlosa familjen och om personalen mar ker att bamen mar daligt sker en overlamning av arendet enligt den rutin for overlamning som finns. Namnden har Barnfamiljeteam som ska uppmarksammabams situation i specifika arenden. Enskilda samtal med bam forekommer. Dessa handlar om hur bamet upplever hemlos heten. Ibland framkommer synpunkter om bamet behover byta skola eller flytta fran sina kamrater. Vid familj evald ar bam sarskilt utsatta om de maste flytta. Foraldrars eventuella behov av stod i att tillgodose bamens halsa och materiella behov ska framga av bamutredningen. Dessa fragor ingar aven vid nybesok vid ansokan om ekonomiskt bistand med stod av en checklista med fragor kring bams halsa, hur boendet ser ut, tandvard och BVC-kontakt. Vid behov kan foraldrastod erbjudas i form av 6ppenvard i egen eller extern regi eller i form av kontaktperson samt familjestodjare, vilka ger stod i hemmet pa dagtid till familjer med bam i fbrskolealdern. Resursen tillhor Sociala resursforvaltningen. Deltagande i bamgrapp kan erbjudas som service eller insats enligt CAP-

7 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 7(15) koncept (program som bland annat riktar sig till bam som lever i famil jer dar nagon ar beroende av alkohol eller droger). Genomforandeplaner upprattas vid bistandsinsatser. Samverkan sker mellan stadsomra den nar det galler bamgrupper. Familjersom har beviljats stod i oppenvard far hjalp i kontakten med t.ex. BVC, MVC och folktandvard. I juni 2013 har nya riktlinjer for bam- och ungdomsvarden antagits i Malmo stad. Fokus for 2014 ar skolgang och halsa. Folktandvarden anmaler alia bam som uteblir fran folktandvardens forebyggande undersokningar. Det finns riktlinjer for forsorjningsstod i Malmo kommun. Det pagar ett arbete med stod till bams fritidsaktiviteter men kommunen har valt att awakta aviserad lagstiftning. Om en barnfamilj ansoker om sarskilt stod och det finns bam sa behandlas ansokan individuellt och beviljas som regel om det finns behov i form av som t.ex. hemutrastning, skrivbord, fritidsaktiviteter, busskort, magasinering av mobler, badklader och traningsklader. Familjer informeras om sin ratt att ansoka och bistand beviljas utifran individuella behov. Ett problem som forvaltningen har iakttagit ar att hyresvardar vill begransa antalet personer i sammalagenhet vilket forsvarar omflyttning till storre la genheter eftersomhyresvarden anser att trangboddheten kvarstar trots ett eller tva ytterligare rum. I stadsomradet ar for narvarande 15 papperslosa familjer aktuella. Akutboende kan alltid erbjudas till hemlosa barnfamiljer. Hotell ar vanligaste akutlosningen, som t.ex. Livingroom. Det finns en lista pa de boenden som kan anvandas som t.ex. vandrarhem Solgarden och Lillhem vilka har ram med kok. Det finns fyra skyddslagenheter for valds utsatta kvinnor. Foraldrastod genom oppenvarden kopplas till barnfa miljer med skyddsbehov. Vuxengruppen har tillsynsbesoki genomgangs- och overgangsboende da skotselnav boendet kontrolleras men aven hur bamens situation ser ut. Det gors en individuell bedomning av intensiteten i tillsyn. Vid behov sker overlamning till ratt sektion. Den strakturellt betingade hemlosheten kraver en annan losning an vid ett akut skyddsbehov. Samhallsplanering Kommunens arbete kring bam och unga som riskerar eller har drabbats av hemloshet utgar fran Socialstyrelsens definition av skalig levnads niva. Stadsomradet har en sarskild budget for hemloshet pa 16,4 miljoner. For 2013 har budgeten overskridits med 1,3 miljoner. Namnden har hyresavtal med blockfsrhyrning. Dennahyresform innebaratt den enskilde betalar hyra men kan inte ta over kontrakt pa lagenheten. Boen-

8 Inspektionen for vardoch omsorg Dnr /2013 8(15) desektionen har ansvar for tillsyn av stadsomradets 150 traningslagenheter och arbetar aktivt med den enskildes overtagande av lagenheten men hyresvardar har blivit tuffare och kan vagra. Verksamhetsplan Fosie stadsdelsjorvaltning 2013 Ett av forvaltningens inriktningsmal ar att verka for att minska antalet hemlosa och tillhandahalla stod och insatser till dem som behover det. Av effektmalen framgar att antalet hemlosa personer ska minska och varje ar ska andelen barnfamiljer av de hemlosa minska. Forvaltningen ska verka for att klienterna som bor i overgangslagenheterna erhaller eget kontrakt pa lagenheterna eller annat boende med forstahandskontrakt. Granskning av dokumentation i akter IVO har granskat atta akter som ror hemlosa barnfamiljer genom ett urval av familjer med bam under 18 ar som ar hemlosa i stadsomrade Soder i Malmo stad under perioden 1 januari - 30 juni Urvalet ar baserat pa representativitet fran samtliga redovisade grupper av hem losa barnfamiljer. Totalt har namnden redovisat 186 hemlosa barnfa miljer under perioden. Bamen ar fodda mellan 1994 och Det bor aven vuxna bam i familjerna hemlosa familjer finns flera bam. Det forekommer familjer som har varit hemlosa sedan Flertalet familjer bor i andrahandslagenheter. Aktuell boendeform ar hotell for 19 familjer. Orsak till hemloshet ar vrakning eller hot om vrakning for 17 familjer och av dessa har sju agt ram under 2012 och For 92 familjer ar orsaken att de aldrig har haft ett eget hyreskontrakt, d.v.s. de har aldrig tagit sig in pa bostadsmarknaden. For 38 familjer ar orsaken till hemlosheten att de ar valdsutsatta eller gomda. I de atta granskade aktema ar bamen fodda mellan fyra av aktema har barnen ett eller flera syskon. Hemlosheten har pagatt sedan 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 for vardera en familj och for 6vriga familjer sedan varen Granskning av utredningar om bistand till boende I samtliga utredningar utom en ror ansokan behov av bistand i form av boende. I en utredning framgar inte vad ansokan avser. Behovet av bostad har uppstatt genom vrakning i ett fall, vald i familjen i tva fall och att familjen har blivit utkastad fran vanner eller slakt i tva fall. I den ena av dessa utredningar ar kvinnan gravid och i den andra far kvinnan bam i anslutning till bostadslosheten. I tre utredningar framga inte orsaken till bostadslosheten.

9 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 9(15) Tiden fran ansokan till beslut om bistand varierar fran sarnrna dag till en vecka i fyra utredningar och i en utredning ar denna sex manader. I ovriga tre saknas uppgift om beslutsdatum. I tva av dessa tre utred ningar framgar inte nar ansokan har kommit till namnden. Granskning en visar aven att en av dessa utredningar har foregatts av ett antal tidigare utredningar sedan Av ufredningarna framgar att barnfamiljen har varit hemlos sedan 2005 och i den senaste utredningen redovisas 13 olika boenden i form av hotell, vandrarhem och olika former av tillfalliga lagenhetsboenden. Den andra odaterade ansokan resulterar i en utredning som inleds sex manader innan beslutsdatum. Av denna utredning framgar att det forekommer familj evald och att bamet mar daligt samt att fadern tagit bamet till Danmark. Det framgar inte att nagon barnutredning har inletts med anledning av barnets situation. I fyra av utredningarna redovisas kontakt med foralder. Det framgar inte i nagon akt att bamsamtal har forekommit dar detta har varit mojligt pa grand av barnets alder. Av tva utredningar framgar att Kriscentrum respektive social jour har kontaktats. For fyra barnfamiljer saknas boendeutredning och familjens situation redovisas endast i journalanteckningar. Det framgar inte i nagon akt att barnutredning har aktualiserats. Uppgift om boende och hemloshet framgar i sex akter. Dessa handlar om olika sorters boenden, vald och att kvinnan blir utkastad. I en utredning framgar att bamet ar nyfott och vilket behov familjen har av stod och hjalp akut. I en akt redovisas att det for foraldrar och aldre syskon finns domar om pafoljd i form av fangelse. I ovriga framgar inte bamets behov. Det framgar inte i nagon akt hur hemlosheten har paverkat familjens bam och det framgar inte foralderns uppfattning om hemloshetens konsekvenser for bamen. Bamets uppfattning framgar inte efterson bamsamtal inte har redovisats. Bamens behov av stod och hjalp framgar inte och bamens basta har inte beaktats. Det saknas en bedomning av om familjen har en skalig levnadsniva i boendet. I en utredning framgar att bamen saknar en skalig levnadsniva da det saknas hemutrustning i bostaden och de beviljas en storre bostad. Det framgar inte att utredningar har kommunicerats trots att det i ett fall har tagits externa kontakter. Beslutsmotivering finns i tva arenden. En familj avbojer erbjuden insats. De beslut om insatser som beviljas ar i tre fall boende pa hotell, boende i utredningslagenhet, kvinnojour och i tva fall andrahandskontrakt varav ett i kombination med boendestod. Kvaliteten i dokumentationen visar pa brister rorande samtliga hemlosa barnfamiljer och i fyra saknas en utredning med anledning av ansokan.

10 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) Av dokumentation framgar att den bamfamilj som tackar nej till bi stand erbjuds boende pa vandrarhem. Det saknas ett bamperspektiv i alia akter och det gar inte att folja hur bamen har det i dokumentationen. Fern av atta hemlosa barnfamiljer har en historik av manga byten av boendeformer och i flera fall med boende aven pa hotell. Inget annat framgar av dokumentationen an att en kvinna som ar nyforlost med kejsarsnitt har bott pa hotell med sitt bam under fyra manader innan hon beviljas en andrahandslagenhet. Granskning avforhandsbedomningar I de atta granskade arendena som ror hemlosa bam finns anmalningar i fyra vilka i tre fall leder till en forhandsbedomning. IVO har granskat anmalningarna som ror bam fodda Forhandsbedomningama ror tva flickor och en pojke. Skyddsbedomning firms dokumenterad i tva forhandsbedomningar. Datum for stallningstagande till att in leda utredning sker inom tva veckor i tva och i en efter tre veckor. Foralders sjukdom anges som grand for senare bedomning. I tre forhands bedomningar framgar namn och befattning pa.den som gjort stallningstagandet och en motivering till stallningstagandet. Tva anmalningar ar interna och kommer fran socialradgivare och ungdomssektion. De innehaller misstanke om vanvard eller psykisk forsummelse i ett fall, oro over bamets aggressionsutbrott och ansvarstagande for sma syskon i ett och oro for boende och moders halsa samt brister i omsorgen om bam. Ingen extern kontakt forekommer fore beslut att inleda utredning. Granskning av barnutredningar Av namndens dokumentation i de atta granskade arendena som ror bo endet forekommer tva familjer med nyfodda bam, en familj som blir vrakt och tva. familjer dar det forekommer vald. Tva. familjer erbjuds andrahandskontrakt och for ovriga hemlosa barnfamiljer ar boendealtemativen vandrarhem, kvinnojour, hotell och utredningslagenhet. I fyra av de atta granskade arendena som ror hemlosa bam firms det bar nutredningar. Bamen ar fodda mellan 1995 och Tva utredningar ror flickor och tva pojkar. Samtliga utredningar ror anmalningar och handlar om brister i omsorgen i tre fall och i ett fall vald i familjen samt oro for gravid 14-aring som tar hand om yngre syskon. Enskilda samtal har genomforts med bamet i samtliga utredningar och i tre av dessa framgar bamets uppfattning om hemlosheten. I tva utred ningar firms uppgifter om boendet och i en framgar vilket behov bamet har av akut hjalp och stod. Foralders uppfattning om hur hemlosheten paverkarbametframgar inte i tva arenden. I tva utredningar framgar inte bamets behov och bamets basta har inte beaktats i dessa. I tva ut-

11 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) redningar har inte nagon bedomning gjorts av om familjen har en skalig levnadsniva. Utredningstiden ar under fyra manader i tre av fyra utredningar. Det sker ett flertal externa kontakter. Kommunicering framgar inte i bamets dokumentation i tre arenden. I samtliga ufredningar beviljas oppenvardsinsatser. Det finns brister i handlaggningen i tva arenden. I det ena arendet saknas ett ufredningsdokument och dokumentationen sker istallet genom journalanteckning i Procapita. I det andra arendet inleds inte utredning av bamets situation forran efter tva anmalningar fran skola och polis. Hdlso- och sjukvard Bamens kontakter med tandvard samt halso- och sjukvard har efterfragats i en av fyra granskade bamutredningar. Bamets fodelsear ar 1998 och av svar fran Enheten for tandvardsstyrning framgar att bamet ar listad i tidsfoljd sedan 2007 vid tre enheter inom Folktandvarden i Reg ion Skane. Av joumalhandlingar fran vardcentral framgar att bamet har tata kontakter med sjukvarden varje ar pa grand av forkylningssymptom, magproblem, allergi samt diffus smarta. Av IVO:s aktgranskning framgar att denna bamfamilj har varit hemlos sedan 2005 och i utredningen redovisas 13 olika boenden i form av hotell, vandrarhem och olika former av tillfalliga lagenhetsboenden. Skalen for beslutet Tillampliga bestammelser 1 kap. 2, 4 kap. 1 och 4 kap. 1 tredje stycket, 3 kap. 3, 11 kap. 1, 1 a, 2,1 socialtjanstlagen (2001:453), SoL. 4 kap. 4 och 5 kap. 2 Socialstyrelsens foreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete. Bedomning IVO har tagit del av ett begransat antal akter som ror hemlosa barnfa miljer. Granskningen av dessa visar pa brister. Namnden ska enligt 11 kap. 1 SoL utan drojsma.1 inleda utredning av vad som genom ansokan eller pa armat satt har kommit till namndens kannedom och som kan foranleda nagon atgard av namnden. Nar det galler bam och unga under 18 ar har namnden sarskilda befogenheter enligt 11 kap. 2 SoL om namnden far kannedom om nagot som kan innebara att namnden kan behova ingripa till ett bams skydd eller stod.

12 Inspektionen for vard ochomsorg Dnr / (15) Nar en anmalan enligt 11 kap. 1 SoL ror bam eller unga ska socialnamnden enligt 11 kap. 1 a forsta stycket SoL genast gora en bedom ning av om bamet eller den unge ar i behov av omedelbart skydd. Det ar namndens uppgift att leda, planera och kontrollera verksamheten sa att handlaggningen av arenden sker enligt gallande lagstiftning och att den enskildes rattssakerhet darmed sakras. Av 4 kap. 4 SOSFS 2011:9 framgar att den som bedriver socialtjanst ska utarbeta och faststalla de rutiner som behovs for att sakerstalla verksamhetens kvalitet. Av intervjuer framgar att namnden har ett kvalitetsledningssystem och att det pagar ett arbete med processbeskrivning enligt Lean. IVO konstaterar att det firms en rutin for forhandsbedomning men ingen specifik for hemlosabam. Av intervjuer framgar att namnden har upprattat men annu inte beslutat om processbeskrivning av arenden vid boendemotta get och att det saknas skriftliga rutiner for extern samverkan. Namnden ar enligt 5 kap. 2 SOSFS 2011:9 skyldig att genom egen kontroll sakra verksamhetens kvalitet. IVO:s granskning visar att for fyra barnfamiljer saknas boendeutredning och familjens situation redovisas endast i joumalanteckningar. Utredningstiden fran ansokan till beslut om bistand till boende ar sex manader i ett fall och i tre saknas uppgift om beslutsdatum. I tva. akter framgar inte nar ansokan har kommit till namnden. Granskningen visar aven att det finns brister i handlaggningen i ett barnarende da. det sak nas ett utredningsdokument och dokumentationen sker istallet genom joumalanteckning i Procapita. IVO har granskat fyra anmalningar som ror bam och tre av dessa leder till en forhandsbedomning. Skyddsbedomning finns dokumenterad i tva forhandsbedomningar. Det ar allvarligt att stallningstagande till bams behov av skydd inte alltid beaktas med tanke pa den akuta situation som bamen befinner sig i. Av intervjuer framgar att hemloshet inte ar grand for att inleda en ut redning da.hemlosheten i sig inte behover innebara att foraldern brister i sin omsorg om barnet. I enstaka fall har hemlosheten varit sa akut och bamet befunnit sig i en undermalig situation och da har en utredning inletts. Av aktgranskning framgar att bam som har blivit eller riskerar att bli hemlosa inte uppmarksammas i den akuta situation som de befirmer sig. Det framgar inte i nagon akt rorande boendet att bamutred-

13 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) ning har aktualiserats. De bamutredningar som har aktualiserats har foranletts av anmalningar om brister i omsorgen och bams beteende. I tre boendeutredningar framgar inte orsaken till bostadslosheten och i en boendeutredning framgar inte vad ansokan avser. Namnden har ett ovillkorligt ansvar for att se till att handlaggningen av arenden sker enligt gallande lagstiftning och att den enskildes rattssakerhet garanteras inom ramen for ett ledningssystem genom processer och rutiner samt egenkontroll for hantering av anmalningar, skyddsbe hov, forhandsbedomningar och utredningar rorande hemloshet. Detta innebar att i en akut boendesituation ska bade behovet av en andamalsenlig bostad utredas samt aven bams individuella behov i den uppkomna situationen bedomas. Enligt 4 kap. 1 tredje stycket SoL ska den enskilde genom bistand enligt 4 kap. 1 forsta stycket SoL tillforsakras en skalig levnadsniva for sin forsorjning och sin livsforing i ovrigt. Vad som ar skalig lev nadsniva. ar inte definierat i lagtext eller forarbeten. Av forarbeten till socialtjanstlagen framgar att vad som avses med skalig levnadsniva inte kan faststallas en gang for alia, det maste bland annat bedomas med utgangspunkt i den tid och de forhallanden under vilka den hjalpbehovande lever (prop. 1979/80:1 s. 186). Enligt 3 kap. 3 SoL ska insatser inom socialtjansten vara av god kva litet. For hemlosa barnfamiljer innebar detta enligt IVO att skalig lev nadsniva i boendet innefattar att alia i familjen ska ha en egen sovplats, familjen ska kunna forvara och tillaga sin mat, det ska finnas hygienutrymme av god standard, barn ska karma sig trygga, barn ska ha tillgang till yta for lek och samvaro, mdjlighet att lasa laxor i avskildhet och att kunna fa vila utan att bli storda av andra personer i boendet. IVO:s granskning visar att av totalt 186 barnfamiljer under forsta halvaret 2013 har vrakning varit orsak till hemlosheten for 17 av familj ema och for sju av dessa familjer har vrakningen intraffat under aren I Sverige saknas forbud mot bamvrakningar och mqjligheten att forhindra sadana far sokas i regleringar av mer allman skyddskaraktar (Vrakta bam, Underlagsrapport till Bams och ungas halsa, vard och omsorg 2013 s. 11, Socialstyrelsen). I samma rapport (s. 11) sags att socialtjanstenhar rattsligamojligheter att forhindrabeslutom formellt patvingade avflyttningar i samband med hyresforsummelser som hante-

14 Inspektionen for vard ochomsorg Dnr / (15) ras via Kronofogdens summariska process (kvarboendeskydd). Social tjansten har aven mdjlighet att forhindra andra typer av patvingade avflyttningar an vrakningar eftersom dessa ar ett mycket mer omfattande problem an vrakningar. Kommunen har mqjlighet att genom riktlinjer for bostadsforsorjningen och agardirektiv till allmannyttan paverka utbudet av bostader. Av intervjuerna framgar att kommunens arbete kring bam och unga som riskerar eller har drabbats av hemloshet utgar fran Socialstyrelsens definition av skalig levnadsniva. Granskningen visar att de boenden som erbjuds familjema innebar att de fortfarande ar att betrakta som hemlosa i enlighet med den modell som Socialstyrelsen tillampar. Av intervjuerna framgar att akutboende alltid kan erbjudas till hemlosa barnfamiljer och att hotell ar den vanligaste akutlosningen. Detta bekraftas aven i granskningen. Granskningen visar att det saknas en be domning av om familjen har en skalig levnadsniva i boendet i samtliga arenden. I en utredning framgar att bamen saknar en skalig levnadsniva da det saknas hemutrustning i bostaden och de beviljas en storre bostad. Namnden har inom ramen for sitt ansvar for bostadsanskaffhing mqj lighet men aven en skyldighet att intemt analysera bostadsituationen och vidta egna atgarder inom ramen for sitt uppdrag. Darutover har namnden ett ansvar att pa eget initiativ vidta atgarder for att aktualisera behov av kommunovergripande karaktar nar det galler bostadsforsorjning inom stadsomradet. Vid atgarder som ror bam ska bamets basta enligt 1 kap. 2 SoL sar skilt beaktas. Av 11 kap. 10 SoL fbtjer att nar en atgard ror ett bam ska bamet fa relevant information. Ett bam ska ges mqjlighet att framfora sina asikter i fragor som ror bamet. Av IVO:s granskning framgar att det saknas ett bamperspektiv i alia akter som ror boendet och det gar inte att folja hur bamen har det i dokumentationen. Fern av atta hemlosa barnfamiljer har en historik av manga byten av boendeformer och i flera fall med boende aven pa ho tell. Inget annat framgar av dokumentationen an att en kvinna som ar nyforlost med kejsarsnitt har bott pa hotell med sitt bam under fyra manader innan hon beviljas en andrahandslagenhet. I tva av fyra barnutredningar framgar inte bamets behov och bamets basta har inte beaktats i dessa. I tva bamutredningar har inte nagon bedomning av om fa miljen har en skalig levnadsniva gjorts.

15 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) Det framgar inte i nagon akt rorande boendet hur hemloshetenhar paverkat familjens bam och det framgar inte foralderns uppfattning om hemloshetens konsekvenser for bamen. Bamets uppfattning framgar inte eftersom bamsamtal inte har redovisats i den granskade doku mentationen. Det framgar vid granskning av en boendeutredning att det forekommer vald i familjen. Denna utredning pagar i sex manader och det framgar att bametmardaligt. Det framgar inte art nagon utredninginleds med anledning av bamets situation. IVO konstaterar att det firms en medvetenhet om bamkonventionen och bamets basta. Detta synsatt tillampas inte i handlaggning av arenden som ror hemlosa barnfamiljer och namnden foljer inte pa ett systema tise satt upp tillampningen av gallande lagstiftning. Beslut i detta arende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den slutliga handlaggningen har inspektorerna Ingrid Andersson, Camilla Martinsson och Ulrika Nilsson deltagit. Inspektoren Margareta Lundberg har varit foredragande. For Inspektionen for vard och omsorg r Maffgareta Lundberg Kopia till: Kommunstyrelsen

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet.

BESLUT. Tillsyn av barnärende hos socialnämnden i Karlslcrona. Med den kritik som ges avseende brister i handläggningen avslutas ärendet. /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-02-10 Dnr 8.5-16859/2014-6 1(8) Avdelning syd Ingrid Andersson lngrid.andersson@ivo.se Socialnämnden i Karlslcrona konnnun 371 83 Karlslcrona Ärendet Tillsyn

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning

Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Information och vägledning Samordning för att motverka och förebygga hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Information och vägledning 2Produktion: Samordning Socialdepartementet för att motverka Form: Blomquist och förebygga

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-03-11 SN 2014/0140 0480-450885 Socialnämnden Hemlöshet 2014 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av

Läs mer

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Reviderad överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-01-14 SN-2013/4196.103 1 (3) HANDLÄGGARE Berit Knutmejer 08-535 377 11 Berit.Knutmejer@huddinge.se Socialnämnden Reviderad

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-01 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som använts: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166

KK10/166. Strategi mot hot och våld i nära relation. Antagen av KF, dnr KK10/166 KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation Antagen av KF, dnr KK10/166 Strategi mot hot och våld i nära relation 2/7 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition... 3 Kartläggning... 3 Syfte...

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld

BESLUT. Ärendet Tillsyn av HVB för barn och unga vid Skogsro HVB i Sorsele Kommun - oanmäld BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-06-16 Dnr 8.4.2-8944/2014-3 1(5) Avdelning nord Gudrun Kågström Lindberg Gudrun.Kagstrom-Lindberggivo.se Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd

Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar. Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänsten arbete med utsatta barn och ungdomar Barn och ungdomar som far illa och tillsammans med deras föräldrar är i behov av stöd Socialtjänstens möjligheter och begränsningar Lagar styr socialtjänstens

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun

Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Datum 2012-07-05 Handlingsplan för stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, socialnämnden i Piteå kommun Kvalitetsdokument Redaktör Dokumentnamn Upprättat (dat.) 2011-11-24 Handlingsplan

Läs mer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer

Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Granskning av arbetet med hot och våld i nära relationer Trosa kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Att anmäla till socialtjänsten

Att anmäla till socialtjänsten sida 1 2011-12-08 Att anmäla till socialtjänsten Information om att anmäla enligt 14 kap 1 SoL sida 2 Innehållsförteckning Om att anmäla till socialtjänsten...3 Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 Kap

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Västerås kommun med stöd av 13kap. 8 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föreläggande mot Västerås kommun med stöd av 13kap. 8 socialtjänstlagen 1-1 inspektionenförvårdochomsorg Avdelningmitt Ann-CharlottaBrandett ann-charlotta.brandett@ivo.se BESLUT 699.04y9-a-79 2014-06-19 Dnr 8.7.1-17282/20141(24) Västerås stad Individ- och familjenämnden 721

Läs mer

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012

Revisionsrapport. Arbete kring hemlösa. Halmstads kommun. Christel Eriksson. Januari 2012 Revisionsrapport Arbete kring hemlösa Halmstads kommun Christel Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund 2 3 Granskningsresultat 3 3.1 Socialstyrelsens kartläggning av hemlösa 2011 3

Läs mer

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156

MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-03-25 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se MODULBOENDET VID SIVIK

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER Rutiner för den samlade socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld VÅLD I NÄRA RELATIONER Rutinerna ger en detaljerad beskrivning av hur stödet till utsatta i kommunen ska

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program mot hemlöshet Hemlöshet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande

Styrning. Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 1. En jämn fördelning av makt och inflytande Styrning Nationella jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomisk jämställdhet 3. En jämn

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13

Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 Upprättad av socialtjänsten genom Anette Höögh Helene L Lindström Birgitta Rasmusson 2010-04-13 INNEHÅLL ÄRENDEGÅNG....1 BEGREPPSFÖRKLARING. 2 ANMÄLAN TILL SOCIALTJÄNSTEN. 4 UPPGIFTER VID ANMÄLAN TILL

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping

BESLUT. Tillsyn av handläggning av ärende vid socialtjänsten i Jönköping /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-05-12 Dnr 8.5-6836/2015-9 1(10) Avdelning sydöst Alexandra Engelholm, Alexandra.Engelholm@ivo.se Jönköpings kommun Socialnämnden Kansliet för nämndservice

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS?

Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Hyra eller avgift? Vad gäller för bostad med särskild service för vuxna enligt LSS? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Skrivelse. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 2012-09-03 Nationella bedömningskriterier för kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dessa nationella bedömningskriterier utvecklades och användes första gången i den nationella

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06

RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION. funktionshinder LSS och SoL 2007-06 RIKTLINJER HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION funktionshinder LSS och SoL 2007-06 Följande principer ligger till grund för alla insatser för funktionshindrade som erbjuds inom LSS och SoL: delaktighet genom

Läs mer

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012

Rätten för äldre att få bo tillsammans nya bestämmelser den 1 november 2012 Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer samt biståndshandläggare

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012)

Inspektionen för vård och omsorg IVO - Verksamhetstillsyn enligt socialtjänstlagen (Dnr 9.2-21753/2012) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Danielsson Åsa Eva Egnell Datum 2013-08-26 Rev 2013-09-04 Diarienummer UAN-2013-0412 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Inspektionen för vård

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg

Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-08-27 7 (xx) Dnr SN 2015/35 Yttrande gällande tillsyn av hem för vård och boende (HVB) för barn och unga vid Gläntan i Vänersborg Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Pliktverkets riktlinjer

Pliktverkets riktlinjer Pliktverkets riktlinjer Riktlinjer för Pliktverkets tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser om anmälan om missförhållanden 2004:1 Generaldirektören fastställer dessa riktlinjer till stöd för Pliktverkets

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping

Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barntandvårdsdagar 2006 i Jönköping Barnkompetens Socialtjänstperspektiv Agneta Ekman Odont. dr., socialchef Hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten. har verksamheter som sträcker sig från

Läs mer

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah

Meddelandeblad. Information om nya bestämmelser om lex Sarah Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten och LSS, förvaltningschefer Landsting: nämnder med ansvar enligt LSS, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 24 (38) 53 MODULBOENDET VID SIVIK SAMT BOENDESITUATIONEN FÖR PERSONER SOM ÄR UTAN BOSTAD I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-156 Socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Väsby Välfärd, individ-och familjeomsorgen 2014-01-28 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2014:30 carin.erlandengman@upplandsvasby.se

Läs mer

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013.

Resultatet för Nässjö kommun är i stort likvärdigt med förra jämförelsen 2013. RAPPORT juni 2014 Analys av Öppna Jämförelser Brottsoffer Resultat och förbättringsområden Sammanfattning SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en tredje öppna jämförelser gällande Stöd till brottsoffer

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3

Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS 3 LEX SARAH Riktlinje och rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden. Enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS. Innehållsförteckning Riktlinje och rutiner för

Läs mer