- \ ir\ BESLUT Dokumentkc.; ^ inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 1(15)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- \ ir\ BESLUT Dokumentkc.; ^ inspektionen for vard och omsorg 2014-06-23 Dnr 8.5-40812/2013 1(15)"

Transkript

1 - \ ir\ BESLUT Dokumentkc.; ^ inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 1(15) Avdelning syd Margareta Lundberg Stadsomradesnamnd Soder, Malmo stad Box MALMO Arendet Tillsyn av socialtjanstens arbete med hemlosa barn vid stadsomrade Soder, Malmo stad Beslut Inspektionen for vard och omsorg (IVO) staller krav pa Stadsomrades namnd Soder att vidta foljande atgarder: Att enligt 4 kap. 4 och 5 kap. 2 SOSFS 2011:9 utarbeta och faststalla de rutiner som behovs och genom egenkontroll sakerstalla verksamhetens kvalitet. Att se till att barnets basta beaktas i valet av boende vid hemloshet sa att barnet enligt 4 kap. 1 tredje stycket SoL tillforsakras en skalig levnadsniva i beslut om bistand till boende. Att se till att ett barn enligt 11 kap. 10 SoL far relevant in formation vid atgarder som ror barnet samt ges mqjlighet att framfora sina asikter. Redovisningen av vidtagna atgarder ska ha inkommit till IVO senast denl7oktober2014. Bakgrund I tillsynsbeslut 2010 (dnr /2010) har davarande tillsynsmyndigheten, Socialstyrelsen, uppmarksammat hemlosa barns situation i Malmo. Med anledning av de brister som har konstaterats vid detta tillfalle har IVO initierat en verksamhetstillsyn i samtliga stadsomraden i Malmo stad. Syfte och mal med tillsynen ar att se till att namnden uppfyller krav och mal enligt lagar, forordningar och foreskrifter samt att granska socialtjanstens arbete med hemlosa barn. Fokus ar att se till att namnden har processer och rutiner samt egenkontroll for hantering av anmalningar, skyddsbehov, forhandsbedomningar och utredningar rorande hemloshet. Dessa ska vara forenliga med socialtjanstlagen och dess intentioner samt Socialstyrelsens foreskrifter och allmanna rad. Inspektionen for vsrd och omsorg Telefon Fax Box 4106 Org nr

2 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 2(15) Granskningen innebar att upptacka och patala brister som kan paverka barnens halsa och sakerhet, kontrollera att socialtjansten sakerstaller att barnens boende uppfyller en skalig levnadsniva samt att folja upp hur namnden beaktar ett barnperspektiv i sin handlaggning av bistand at barnfamiljer som ar bostadslosa. Hemloshet definieras utifran fyra olika situationer. 1. Akut hemloshet (akutboende, harbarge, jourboende, skyddat boende sasom exempelvis kvinnojour eller sover utomhus) 2. Institutionsvistelse och kategoriboende (taiminalvardsantalt, behandlingsenhet eller stodboende) 3. Langsiktiga boendelosningar (bostad som kommunen har ordnat pa grand av att personen inte far tillgang till den ordinarie bostadsmarknaden) 4. Eget ordnat kortsiktigt boende (att bo tillfalligt och kontraktslost hos bekanta eller familj) IVO anser att skalig levnadsniva i boendet innebar att alia i familjen ska ha en egen sovplats, familjen ska kunna forvara och tillaga sin mat, det ska finnas hygienutrymme av god standard, barn ska kanna sig trygga, barn ska ha tillgang till yta for lek och samvaro, mojlighet att lasa laxor i avskildhet och att kunna fa vila utan att bli storda av andra personer i boendet. I granskningen har IVO beaktat barnperspektivet och barnhalsoperspektivet inklusive tandhalsa. Underlag Infor tillsynen har information hamtats in per telefon fran ledande politiker och tjansteman. Vid detta tillfalle har information aven lamnats om den planerade tillsynen i samtliga stadsomraden i Malmo stad. IVO genomforde en inspektion i Stadsomrade Soder i Malmo stad den 12 februari Representanter for IVO var inspektorerna Ingrid Andersson, Margareta Lundberg, Camilla Martinsson och Ulrika Nilsson. Vid inspektionen intervjuades gemensamt t.f. avdelningscheffor Indi vid och familjeomsorgen, berorda enhetschefer samt sektionschefer med ansvar for myndighetsutovning och bistandsinsatser. Gemensam intervju har aven genomforts med en grupp socialsekreterare och soci-

3 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 3(15) alradgivare med ansvar for myndighetsutovning inom forsorjningsstod, vuxna eller barn och familj respektive verkstallighet av insatser inom omradet hemloshet. Inspektionen avslutades med en aterforing av tillsynsresultatet till stadsomradet. TiUsynsresultat fran samtliga stadsomraden aterfordes till kommunstyrelsen vid ett dialogmote den 19 juni Infor inspektionen hade IVO tagit del av foljande handlingar. Arendeforteckning over samtliga arenden med hemlosa barn som varit aktuella under perioden Statistik over hemlosa barn januari - december Processbeskrivning av arenden vid boendemottaget. Rutin for lamnande av uppgifter inom organisationen avseende oro for barn. Inventering av boendestandard och kostnader for placering av hemlosa barnfamiljer. Verksamhetsplan Individ- och familjeomsorg, Fosie stadsdelsforvaltning2013. Vid inspektionen granskades foljande handlingar. Dokumentation i form av atta utvalda familjers akter med barn under 18 ar som ar hemlosa i stadsomrade Soder i Malmo stad under perioden 1 januari- 30 juni Efter inspektionen hade IVO tagit del av foljande handlingar. Tandvardsnamndens uppgifter samt halso- och sjukvardens journalanteckningar avseende ett namngivet barn. Redovisning av tillsyn Ndmndens organisation Den 1 juli 2013 har stadsdelsnamndema i Malmo stad omorganiserats vilket innebar att Fosie och Oxie utgor Stadsomradesnamnd Soder. Avdelningen for individ- och familj eomsorg inom stadsomradesfsr-

4 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 4(15) valtning Soderar organiserad i tva enheter: vuxna och bam och familj. Inom varje enhet frnns sektioner med ansvar for myndighetsutovning och olika former av insatser. Avdelningen har en sarskild resurs som arbetar med personer med skyddsbehov. Inom enheten vuxna sker handlaggning av boendeutredningar samt tillsyn av olika boendeformer. Kvalitet Namnden har ett kvalitetsledningssystem. Verksamheten har ett pagaende arbete med processbeskrivning enligt Lean. Namnden har beslutat om de grundlaggande processema. Processbeskrivning av aren den vid boendemottaget har upprattats men ar inte beslutad. Process om intern samverkan ar beslutad. Arbetet med hemlosa bam firms beskrivet i verksamhetsplan for En ny verksamhetsplan for 2014 haller pa.att fardigstallas. Det finns politiska direktiv att barnfamiljer och personermed skyddsbehov ska prioriteras till stadsomradets egna lagenheter. Det ar onskvart att byggandet kan forandras sa. att aven billigare bostader blir tillgangliga. Kommunfullmaktige har ett antaget mal sedan flera ar att hemloshet ska forebyggas. Hemlosa bam kartlaggs manadsvis och redovisas till namnden. I derma ingar aven skyddsarenden. En gang om aret sker en kartlaggning av hemlosa bam i stadsomradet vilken sammanstalls med ovriga stadsomradens kartlaggning. Samtliga handlaggare som ansvarar for myndighetsutovning ar socionomer och har erfarenhet av arbete med hemloshet. Inom oppenvarden finns aven socialpedagoger. Samtliga handlaggare har utbildning i hyreslagstiftningen. Stadsomradesforvaltningen har en unik kompetens genom en samordnare for valdsutsatta kvinnor och bam som har bevittnat vald. Denna handlag gare har erfarenhet av hemloshetsproblematik genom arbetet med malgrappen. I forvaltningen pagar ett utvecklingsarbete i form av irisk. Det ar ett forskningsprojekt som Goteborgs Universitet ansvarar for och som ror valdsutsatta bam eller bam som har bevittnat vald. Den perso nal som kommer i kontakt med vald i nara relationer har utbildning i och anvander sig av Socialstyrelsens bedomningsinstrument Freda. All personal har handledning och da finns mojlighet att diskutera oro over de boendeformer som erbjuds dar bam inte far en god boendemiljo. Detta ar fragor som fors vidare till ledningen. Flera i personal-

5 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 5(15) gruppen har erfarenhet av arbete med hemlosa bam men ingen specifik utbildning. Forskningsprojektet irisk kan resultera i att kunskaperna okar inom omradet. I oppenvarden finns personal som arbetar med barngrapper och som i detta arbete moter hemlosa bam. Extern samverkan Skriftliga rutiner for extern samverkan saknas. Forvaltningen har flera samverkanspartners. Regelbundna moten forekommer med fastighetsagare och hyresgastforening samt natverkstraffar med budgetradgivningen som en del i det vralaiingsforebyggande arbetet. Andra samver kanspartners ar kommunens lagenhetsenhet, skola, polis, Region Skane och Kriscentrum. Det firms en samverkan i Malmo for att kunna erbjuda bam som bl.a. bevittnat vald stod i form av deltagande i barn grapper. Forvaltningen ska hyra 16 genomgangslagenheter i samarbete med stadsomrade Norr. Avtalet galler fran den 1 april dessa lagenheter far hemlosa personer, i forsta hand barnfamiljer, en mojlighet att trana i ett boende for att sedan fa en mer permanent losning. Mottagningama i Malmo stad ska organiseras likadant i hela Malmo och en processbeskrivning ska arbetas fram for samverkan. Det sker ingen overflyttning av barnfamiljer mellan stadsomraden sa lange det finns oppna utredningar eller insatser inom andra omraden an ekonomiskt bistand. Det forekommer en samverkan med hyresvardar pa. andra orter. Det ar svart att flytta over arenden till andra kommuner. Namnden har drivit rattsliga processer i fragan. Forvaltningen staller krav pa familjer att leta lagenheter i hela Skane. Samverkan med hyres vardar i Blekinge och Smaland har intensifierats under Barnfa miljer i strakturell hemloshet har lattare for att fa ett forstahandskontrakt. Barnfamiljer som borpa.hotell far hjalp nar de hittar annat bo ende i Malmo eller i annan kommun. Forvaltningen bistar den enskilde med ekonomiskt bistand till forsta hyran vid ett forstahandskontrakt. Depositionshyrafor tva eller tre manader kan beviljas for att underlatta anskaffhing. Arbetssattet har resulterat i att andelen hemlosa bam har minskat inom stadsomradet. Handlaggarna underrattar inte alltid inflyttningskommunen. Vissa kommuner vagrar art ta emot dessa famil jer. Samverkan inom namnden i arbetet som ror hemlosa barn Det firms en rutin for att lamna uppgifter inom organisationen vid oro for bam. Samverkan sker kring bam i behov av skydd som beviljas olika former av boenden. Det finns ett sarskilt team pa ekonomiskt bi stand for arbete med familjer dar bam ar sarskilt utsatta. I dessa famil-

6 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 6(15) jer kan det finnas hemlosa bam. Teamets uppgift ar att sarskilt beakta barnperspektivet och mojliggora fler hembesok. Barnets behov Det firms en rutin for forhandsbedomning men ingen specifik for hem losa bam. Anmalningar gar till mottaget pa bam och familj dar sex handlaggare tar hand om dem. Mottaget kan fa orosanmalningar rorande bam som ar hemlosa. Skyddsbedomning sker samma dag och forhandsbedomning inom 14 dagar. Vid forhandbedomning da ett skyddsbehov foreligger inleds utredning. Oppenvarden kan vid behov hjalpa till med att skjutsa bam till skola, forskola och fritidsaktiviteter for att bam ska kunna behalla en normal vardag. Detta forekommer aven vid skyddsbehov. Oppenvarden kan hjalpa bam att hitta ratt buss till skolan eller bista med annan hjalp som bedoms nodvandig. Socialstyrelsens riktlinjer och BBIC anvands i samtliga bamutredningar. Det saknas riktlinjer for bam med skyddadepersonuppgifter. Personalen har ett skyddstank vid dokumentation. Hemloshet ar inte grand for att inleda en utredning da hemlosheten i sig inte behover innebara att foraldem brister i sin omsorg om bamet. I enstaka fall har hemlosheten varit akut och bamet befunnit sig i en undermalig situation och da har en utredning inletts. Sektionschefansva rar for beslut att inte inleda utredning och annars ar det socialsekreterare som ar ansvarig. Vid strukturell hemloshet gors ingen orosanmalan. Om det finns brister i foraldraformagan inleds en utredning. Boendesektionen foljer alltid den hemlosa familjen och om personalen mar ker att bamen mar daligt sker en overlamning av arendet enligt den rutin for overlamning som finns. Namnden har Barnfamiljeteam som ska uppmarksammabams situation i specifika arenden. Enskilda samtal med bam forekommer. Dessa handlar om hur bamet upplever hemlos heten. Ibland framkommer synpunkter om bamet behover byta skola eller flytta fran sina kamrater. Vid familj evald ar bam sarskilt utsatta om de maste flytta. Foraldrars eventuella behov av stod i att tillgodose bamens halsa och materiella behov ska framga av bamutredningen. Dessa fragor ingar aven vid nybesok vid ansokan om ekonomiskt bistand med stod av en checklista med fragor kring bams halsa, hur boendet ser ut, tandvard och BVC-kontakt. Vid behov kan foraldrastod erbjudas i form av 6ppenvard i egen eller extern regi eller i form av kontaktperson samt familjestodjare, vilka ger stod i hemmet pa dagtid till familjer med bam i fbrskolealdern. Resursen tillhor Sociala resursforvaltningen. Deltagande i bamgrapp kan erbjudas som service eller insats enligt CAP-

7 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 7(15) koncept (program som bland annat riktar sig till bam som lever i famil jer dar nagon ar beroende av alkohol eller droger). Genomforandeplaner upprattas vid bistandsinsatser. Samverkan sker mellan stadsomra den nar det galler bamgrupper. Familjersom har beviljats stod i oppenvard far hjalp i kontakten med t.ex. BVC, MVC och folktandvard. I juni 2013 har nya riktlinjer for bam- och ungdomsvarden antagits i Malmo stad. Fokus for 2014 ar skolgang och halsa. Folktandvarden anmaler alia bam som uteblir fran folktandvardens forebyggande undersokningar. Det finns riktlinjer for forsorjningsstod i Malmo kommun. Det pagar ett arbete med stod till bams fritidsaktiviteter men kommunen har valt att awakta aviserad lagstiftning. Om en barnfamilj ansoker om sarskilt stod och det finns bam sa behandlas ansokan individuellt och beviljas som regel om det finns behov i form av som t.ex. hemutrastning, skrivbord, fritidsaktiviteter, busskort, magasinering av mobler, badklader och traningsklader. Familjer informeras om sin ratt att ansoka och bistand beviljas utifran individuella behov. Ett problem som forvaltningen har iakttagit ar att hyresvardar vill begransa antalet personer i sammalagenhet vilket forsvarar omflyttning till storre la genheter eftersomhyresvarden anser att trangboddheten kvarstar trots ett eller tva ytterligare rum. I stadsomradet ar for narvarande 15 papperslosa familjer aktuella. Akutboende kan alltid erbjudas till hemlosa barnfamiljer. Hotell ar vanligaste akutlosningen, som t.ex. Livingroom. Det finns en lista pa de boenden som kan anvandas som t.ex. vandrarhem Solgarden och Lillhem vilka har ram med kok. Det finns fyra skyddslagenheter for valds utsatta kvinnor. Foraldrastod genom oppenvarden kopplas till barnfa miljer med skyddsbehov. Vuxengruppen har tillsynsbesoki genomgangs- och overgangsboende da skotselnav boendet kontrolleras men aven hur bamens situation ser ut. Det gors en individuell bedomning av intensiteten i tillsyn. Vid behov sker overlamning till ratt sektion. Den strakturellt betingade hemlosheten kraver en annan losning an vid ett akut skyddsbehov. Samhallsplanering Kommunens arbete kring bam och unga som riskerar eller har drabbats av hemloshet utgar fran Socialstyrelsens definition av skalig levnads niva. Stadsomradet har en sarskild budget for hemloshet pa 16,4 miljoner. For 2013 har budgeten overskridits med 1,3 miljoner. Namnden har hyresavtal med blockfsrhyrning. Dennahyresform innebaratt den enskilde betalar hyra men kan inte ta over kontrakt pa lagenheten. Boen-

8 Inspektionen for vardoch omsorg Dnr /2013 8(15) desektionen har ansvar for tillsyn av stadsomradets 150 traningslagenheter och arbetar aktivt med den enskildes overtagande av lagenheten men hyresvardar har blivit tuffare och kan vagra. Verksamhetsplan Fosie stadsdelsjorvaltning 2013 Ett av forvaltningens inriktningsmal ar att verka for att minska antalet hemlosa och tillhandahalla stod och insatser till dem som behover det. Av effektmalen framgar att antalet hemlosa personer ska minska och varje ar ska andelen barnfamiljer av de hemlosa minska. Forvaltningen ska verka for att klienterna som bor i overgangslagenheterna erhaller eget kontrakt pa lagenheterna eller annat boende med forstahandskontrakt. Granskning av dokumentation i akter IVO har granskat atta akter som ror hemlosa barnfamiljer genom ett urval av familjer med bam under 18 ar som ar hemlosa i stadsomrade Soder i Malmo stad under perioden 1 januari - 30 juni Urvalet ar baserat pa representativitet fran samtliga redovisade grupper av hem losa barnfamiljer. Totalt har namnden redovisat 186 hemlosa barnfa miljer under perioden. Bamen ar fodda mellan 1994 och Det bor aven vuxna bam i familjerna hemlosa familjer finns flera bam. Det forekommer familjer som har varit hemlosa sedan Flertalet familjer bor i andrahandslagenheter. Aktuell boendeform ar hotell for 19 familjer. Orsak till hemloshet ar vrakning eller hot om vrakning for 17 familjer och av dessa har sju agt ram under 2012 och For 92 familjer ar orsaken att de aldrig har haft ett eget hyreskontrakt, d.v.s. de har aldrig tagit sig in pa bostadsmarknaden. For 38 familjer ar orsaken till hemlosheten att de ar valdsutsatta eller gomda. I de atta granskade aktema ar bamen fodda mellan fyra av aktema har barnen ett eller flera syskon. Hemlosheten har pagatt sedan 2003, 2005, 2007, 2010, 2012 for vardera en familj och for 6vriga familjer sedan varen Granskning av utredningar om bistand till boende I samtliga utredningar utom en ror ansokan behov av bistand i form av boende. I en utredning framgar inte vad ansokan avser. Behovet av bostad har uppstatt genom vrakning i ett fall, vald i familjen i tva fall och att familjen har blivit utkastad fran vanner eller slakt i tva fall. I den ena av dessa utredningar ar kvinnan gravid och i den andra far kvinnan bam i anslutning till bostadslosheten. I tre utredningar framga inte orsaken till bostadslosheten.

9 Inspektionen for vard och omsorg Dnr /2013 9(15) Tiden fran ansokan till beslut om bistand varierar fran sarnrna dag till en vecka i fyra utredningar och i en utredning ar denna sex manader. I ovriga tre saknas uppgift om beslutsdatum. I tva av dessa tre utred ningar framgar inte nar ansokan har kommit till namnden. Granskning en visar aven att en av dessa utredningar har foregatts av ett antal tidigare utredningar sedan Av ufredningarna framgar att barnfamiljen har varit hemlos sedan 2005 och i den senaste utredningen redovisas 13 olika boenden i form av hotell, vandrarhem och olika former av tillfalliga lagenhetsboenden. Den andra odaterade ansokan resulterar i en utredning som inleds sex manader innan beslutsdatum. Av denna utredning framgar att det forekommer familj evald och att bamet mar daligt samt att fadern tagit bamet till Danmark. Det framgar inte att nagon barnutredning har inletts med anledning av barnets situation. I fyra av utredningarna redovisas kontakt med foralder. Det framgar inte i nagon akt att bamsamtal har forekommit dar detta har varit mojligt pa grand av barnets alder. Av tva utredningar framgar att Kriscentrum respektive social jour har kontaktats. For fyra barnfamiljer saknas boendeutredning och familjens situation redovisas endast i journalanteckningar. Det framgar inte i nagon akt att barnutredning har aktualiserats. Uppgift om boende och hemloshet framgar i sex akter. Dessa handlar om olika sorters boenden, vald och att kvinnan blir utkastad. I en utredning framgar att bamet ar nyfott och vilket behov familjen har av stod och hjalp akut. I en akt redovisas att det for foraldrar och aldre syskon finns domar om pafoljd i form av fangelse. I ovriga framgar inte bamets behov. Det framgar inte i nagon akt hur hemlosheten har paverkat familjens bam och det framgar inte foralderns uppfattning om hemloshetens konsekvenser for bamen. Bamets uppfattning framgar inte efterson bamsamtal inte har redovisats. Bamens behov av stod och hjalp framgar inte och bamens basta har inte beaktats. Det saknas en bedomning av om familjen har en skalig levnadsniva i boendet. I en utredning framgar att bamen saknar en skalig levnadsniva da det saknas hemutrustning i bostaden och de beviljas en storre bostad. Det framgar inte att utredningar har kommunicerats trots att det i ett fall har tagits externa kontakter. Beslutsmotivering finns i tva arenden. En familj avbojer erbjuden insats. De beslut om insatser som beviljas ar i tre fall boende pa hotell, boende i utredningslagenhet, kvinnojour och i tva fall andrahandskontrakt varav ett i kombination med boendestod. Kvaliteten i dokumentationen visar pa brister rorande samtliga hemlosa barnfamiljer och i fyra saknas en utredning med anledning av ansokan.

10 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) Av dokumentation framgar att den bamfamilj som tackar nej till bi stand erbjuds boende pa vandrarhem. Det saknas ett bamperspektiv i alia akter och det gar inte att folja hur bamen har det i dokumentationen. Fern av atta hemlosa barnfamiljer har en historik av manga byten av boendeformer och i flera fall med boende aven pa hotell. Inget annat framgar av dokumentationen an att en kvinna som ar nyforlost med kejsarsnitt har bott pa hotell med sitt bam under fyra manader innan hon beviljas en andrahandslagenhet. Granskning avforhandsbedomningar I de atta granskade arendena som ror hemlosa bam finns anmalningar i fyra vilka i tre fall leder till en forhandsbedomning. IVO har granskat anmalningarna som ror bam fodda Forhandsbedomningama ror tva flickor och en pojke. Skyddsbedomning firms dokumenterad i tva forhandsbedomningar. Datum for stallningstagande till att in leda utredning sker inom tva veckor i tva och i en efter tre veckor. Foralders sjukdom anges som grand for senare bedomning. I tre forhands bedomningar framgar namn och befattning pa.den som gjort stallningstagandet och en motivering till stallningstagandet. Tva anmalningar ar interna och kommer fran socialradgivare och ungdomssektion. De innehaller misstanke om vanvard eller psykisk forsummelse i ett fall, oro over bamets aggressionsutbrott och ansvarstagande for sma syskon i ett och oro for boende och moders halsa samt brister i omsorgen om bam. Ingen extern kontakt forekommer fore beslut att inleda utredning. Granskning av barnutredningar Av namndens dokumentation i de atta granskade arendena som ror bo endet forekommer tva familjer med nyfodda bam, en familj som blir vrakt och tva. familjer dar det forekommer vald. Tva. familjer erbjuds andrahandskontrakt och for ovriga hemlosa barnfamiljer ar boendealtemativen vandrarhem, kvinnojour, hotell och utredningslagenhet. I fyra av de atta granskade arendena som ror hemlosa bam firms det bar nutredningar. Bamen ar fodda mellan 1995 och Tva utredningar ror flickor och tva pojkar. Samtliga utredningar ror anmalningar och handlar om brister i omsorgen i tre fall och i ett fall vald i familjen samt oro for gravid 14-aring som tar hand om yngre syskon. Enskilda samtal har genomforts med bamet i samtliga utredningar och i tre av dessa framgar bamets uppfattning om hemlosheten. I tva utred ningar firms uppgifter om boendet och i en framgar vilket behov bamet har av akut hjalp och stod. Foralders uppfattning om hur hemlosheten paverkarbametframgar inte i tva arenden. I tva utredningar framgar inte bamets behov och bamets basta har inte beaktats i dessa. I tva ut-

11 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) redningar har inte nagon bedomning gjorts av om familjen har en skalig levnadsniva. Utredningstiden ar under fyra manader i tre av fyra utredningar. Det sker ett flertal externa kontakter. Kommunicering framgar inte i bamets dokumentation i tre arenden. I samtliga ufredningar beviljas oppenvardsinsatser. Det finns brister i handlaggningen i tva arenden. I det ena arendet saknas ett ufredningsdokument och dokumentationen sker istallet genom journalanteckning i Procapita. I det andra arendet inleds inte utredning av bamets situation forran efter tva anmalningar fran skola och polis. Hdlso- och sjukvard Bamens kontakter med tandvard samt halso- och sjukvard har efterfragats i en av fyra granskade bamutredningar. Bamets fodelsear ar 1998 och av svar fran Enheten for tandvardsstyrning framgar att bamet ar listad i tidsfoljd sedan 2007 vid tre enheter inom Folktandvarden i Reg ion Skane. Av joumalhandlingar fran vardcentral framgar att bamet har tata kontakter med sjukvarden varje ar pa grand av forkylningssymptom, magproblem, allergi samt diffus smarta. Av IVO:s aktgranskning framgar att denna bamfamilj har varit hemlos sedan 2005 och i utredningen redovisas 13 olika boenden i form av hotell, vandrarhem och olika former av tillfalliga lagenhetsboenden. Skalen for beslutet Tillampliga bestammelser 1 kap. 2, 4 kap. 1 och 4 kap. 1 tredje stycket, 3 kap. 3, 11 kap. 1, 1 a, 2,1 socialtjanstlagen (2001:453), SoL. 4 kap. 4 och 5 kap. 2 Socialstyrelsens foreskrifter (SOSFS 2011:9) om ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete. Bedomning IVO har tagit del av ett begransat antal akter som ror hemlosa barnfa miljer. Granskningen av dessa visar pa brister. Namnden ska enligt 11 kap. 1 SoL utan drojsma.1 inleda utredning av vad som genom ansokan eller pa armat satt har kommit till namndens kannedom och som kan foranleda nagon atgard av namnden. Nar det galler bam och unga under 18 ar har namnden sarskilda befogenheter enligt 11 kap. 2 SoL om namnden far kannedom om nagot som kan innebara att namnden kan behova ingripa till ett bams skydd eller stod.

12 Inspektionen for vard ochomsorg Dnr / (15) Nar en anmalan enligt 11 kap. 1 SoL ror bam eller unga ska socialnamnden enligt 11 kap. 1 a forsta stycket SoL genast gora en bedom ning av om bamet eller den unge ar i behov av omedelbart skydd. Det ar namndens uppgift att leda, planera och kontrollera verksamheten sa att handlaggningen av arenden sker enligt gallande lagstiftning och att den enskildes rattssakerhet darmed sakras. Av 4 kap. 4 SOSFS 2011:9 framgar att den som bedriver socialtjanst ska utarbeta och faststalla de rutiner som behovs for att sakerstalla verksamhetens kvalitet. Av intervjuer framgar att namnden har ett kvalitetsledningssystem och att det pagar ett arbete med processbeskrivning enligt Lean. IVO konstaterar att det firms en rutin for forhandsbedomning men ingen specifik for hemlosabam. Av intervjuer framgar att namnden har upprattat men annu inte beslutat om processbeskrivning av arenden vid boendemotta get och att det saknas skriftliga rutiner for extern samverkan. Namnden ar enligt 5 kap. 2 SOSFS 2011:9 skyldig att genom egen kontroll sakra verksamhetens kvalitet. IVO:s granskning visar att for fyra barnfamiljer saknas boendeutredning och familjens situation redovisas endast i joumalanteckningar. Utredningstiden fran ansokan till beslut om bistand till boende ar sex manader i ett fall och i tre saknas uppgift om beslutsdatum. I tva. akter framgar inte nar ansokan har kommit till namnden. Granskningen visar aven att det finns brister i handlaggningen i ett barnarende da. det sak nas ett utredningsdokument och dokumentationen sker istallet genom joumalanteckning i Procapita. IVO har granskat fyra anmalningar som ror bam och tre av dessa leder till en forhandsbedomning. Skyddsbedomning finns dokumenterad i tva forhandsbedomningar. Det ar allvarligt att stallningstagande till bams behov av skydd inte alltid beaktas med tanke pa den akuta situation som bamen befinner sig i. Av intervjuer framgar att hemloshet inte ar grand for att inleda en ut redning da.hemlosheten i sig inte behover innebara att foraldern brister i sin omsorg om barnet. I enstaka fall har hemlosheten varit sa akut och bamet befunnit sig i en undermalig situation och da har en utredning inletts. Av aktgranskning framgar att bam som har blivit eller riskerar att bli hemlosa inte uppmarksammas i den akuta situation som de befirmer sig. Det framgar inte i nagon akt rorande boendet att bamutred-

13 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) ning har aktualiserats. De bamutredningar som har aktualiserats har foranletts av anmalningar om brister i omsorgen och bams beteende. I tre boendeutredningar framgar inte orsaken till bostadslosheten och i en boendeutredning framgar inte vad ansokan avser. Namnden har ett ovillkorligt ansvar for att se till att handlaggningen av arenden sker enligt gallande lagstiftning och att den enskildes rattssakerhet garanteras inom ramen for ett ledningssystem genom processer och rutiner samt egenkontroll for hantering av anmalningar, skyddsbe hov, forhandsbedomningar och utredningar rorande hemloshet. Detta innebar att i en akut boendesituation ska bade behovet av en andamalsenlig bostad utredas samt aven bams individuella behov i den uppkomna situationen bedomas. Enligt 4 kap. 1 tredje stycket SoL ska den enskilde genom bistand enligt 4 kap. 1 forsta stycket SoL tillforsakras en skalig levnadsniva for sin forsorjning och sin livsforing i ovrigt. Vad som ar skalig lev nadsniva. ar inte definierat i lagtext eller forarbeten. Av forarbeten till socialtjanstlagen framgar att vad som avses med skalig levnadsniva inte kan faststallas en gang for alia, det maste bland annat bedomas med utgangspunkt i den tid och de forhallanden under vilka den hjalpbehovande lever (prop. 1979/80:1 s. 186). Enligt 3 kap. 3 SoL ska insatser inom socialtjansten vara av god kva litet. For hemlosa barnfamiljer innebar detta enligt IVO att skalig lev nadsniva i boendet innefattar att alia i familjen ska ha en egen sovplats, familjen ska kunna forvara och tillaga sin mat, det ska finnas hygienutrymme av god standard, barn ska karma sig trygga, barn ska ha tillgang till yta for lek och samvaro, mdjlighet att lasa laxor i avskildhet och att kunna fa vila utan att bli storda av andra personer i boendet. IVO:s granskning visar att av totalt 186 barnfamiljer under forsta halvaret 2013 har vrakning varit orsak till hemlosheten for 17 av familj ema och for sju av dessa familjer har vrakningen intraffat under aren I Sverige saknas forbud mot bamvrakningar och mqjligheten att forhindra sadana far sokas i regleringar av mer allman skyddskaraktar (Vrakta bam, Underlagsrapport till Bams och ungas halsa, vard och omsorg 2013 s. 11, Socialstyrelsen). I samma rapport (s. 11) sags att socialtjanstenhar rattsligamojligheter att forhindrabeslutom formellt patvingade avflyttningar i samband med hyresforsummelser som hante-

14 Inspektionen for vard ochomsorg Dnr / (15) ras via Kronofogdens summariska process (kvarboendeskydd). Social tjansten har aven mdjlighet att forhindra andra typer av patvingade avflyttningar an vrakningar eftersom dessa ar ett mycket mer omfattande problem an vrakningar. Kommunen har mqjlighet att genom riktlinjer for bostadsforsorjningen och agardirektiv till allmannyttan paverka utbudet av bostader. Av intervjuerna framgar att kommunens arbete kring bam och unga som riskerar eller har drabbats av hemloshet utgar fran Socialstyrelsens definition av skalig levnadsniva. Granskningen visar att de boenden som erbjuds familjema innebar att de fortfarande ar att betrakta som hemlosa i enlighet med den modell som Socialstyrelsen tillampar. Av intervjuerna framgar att akutboende alltid kan erbjudas till hemlosa barnfamiljer och att hotell ar den vanligaste akutlosningen. Detta bekraftas aven i granskningen. Granskningen visar att det saknas en be domning av om familjen har en skalig levnadsniva i boendet i samtliga arenden. I en utredning framgar att bamen saknar en skalig levnadsniva da det saknas hemutrustning i bostaden och de beviljas en storre bostad. Namnden har inom ramen for sitt ansvar for bostadsanskaffhing mqj lighet men aven en skyldighet att intemt analysera bostadsituationen och vidta egna atgarder inom ramen for sitt uppdrag. Darutover har namnden ett ansvar att pa eget initiativ vidta atgarder for att aktualisera behov av kommunovergripande karaktar nar det galler bostadsforsorjning inom stadsomradet. Vid atgarder som ror bam ska bamets basta enligt 1 kap. 2 SoL sar skilt beaktas. Av 11 kap. 10 SoL fbtjer att nar en atgard ror ett bam ska bamet fa relevant information. Ett bam ska ges mqjlighet att framfora sina asikter i fragor som ror bamet. Av IVO:s granskning framgar att det saknas ett bamperspektiv i alia akter som ror boendet och det gar inte att folja hur bamen har det i dokumentationen. Fern av atta hemlosa barnfamiljer har en historik av manga byten av boendeformer och i flera fall med boende aven pa ho tell. Inget annat framgar av dokumentationen an att en kvinna som ar nyforlost med kejsarsnitt har bott pa hotell med sitt bam under fyra manader innan hon beviljas en andrahandslagenhet. I tva av fyra barnutredningar framgar inte bamets behov och bamets basta har inte beaktats i dessa. I tva bamutredningar har inte nagon bedomning av om fa miljen har en skalig levnadsniva gjorts.

15 Inspektionen for vard och omsorg Dnr / (15) Det framgar inte i nagon akt rorande boendet hur hemloshetenhar paverkat familjens bam och det framgar inte foralderns uppfattning om hemloshetens konsekvenser for bamen. Bamets uppfattning framgar inte eftersom bamsamtal inte har redovisats i den granskade doku mentationen. Det framgar vid granskning av en boendeutredning att det forekommer vald i familjen. Denna utredning pagar i sex manader och det framgar att bametmardaligt. Det framgar inte art nagon utredninginleds med anledning av bamets situation. IVO konstaterar att det firms en medvetenhet om bamkonventionen och bamets basta. Detta synsatt tillampas inte i handlaggning av arenden som ror hemlosa barnfamiljer och namnden foljer inte pa ett systema tise satt upp tillampningen av gallande lagstiftning. Beslut i detta arende har fattats av enhetschefen Joonas Terje. I den slutliga handlaggningen har inspektorerna Ingrid Andersson, Camilla Martinsson och Ulrika Nilsson deltagit. Inspektoren Margareta Lundberg har varit foredragande. For Inspektionen for vard och omsorg r Maffgareta Lundberg Kopia till: Kommunstyrelsen

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut.

BESLUT. ansökningar om bistånd utreds och avgörs med ett beslut. BESLUT inspekhonenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3480/20141(7) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Flens kommun Socialnämnden 642 81 Flen Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn enligt

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa

Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa Rapportsammandrag Stadsrevisionen 15 november 2016 Utan fast punkt en granskning av Göteborgs Stads arbete med bostadslösa barnfamiljer Inledning I dag råder stark efterfrågan på lediga bostäder i Göteborg.

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar

BESLUT. Den 6 mars 2014 genomförde två inspektörer från IVO en anmäld inspektion av verksamheten genom att granska ett urval av anmälningar BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3482/20141(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Gnesta kommun Socialnämnden 646 80 Gnesta Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping.

BESLUT. Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Lunden i Lidköping. BESLUT Inspektionen vård och omsorg 2016-06-16 Dnr 8.4.2-1268/2016-21 1(6) Avdelning sydväst Karin Nyqvist Karin.Nyqvist@ivo.se Lidköpings kommun Social- och arbetsmarknadsnämnden 531 88 Lidköping [LIDKÖPINGS

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Utredning om barn och unga

Utredning om barn och unga Utredning om barn och unga KONTAKTA SOCIALTJÄNSTEN Både barn och vuxna kan ta en kontakt med oss inom socialtjänsten. Det kan vara en anmälan om misstanke att barn far illa, ansökan om hjälp eller stöd

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-08-11 SN 2014/0140 0480-450885 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 4-8- SN 4/4 48-45885 Socialnämnden Hemlöshet 4 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund

Läs mer

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län TJÄNSTEMANNAREMISS Dnr: KSL/12/0170 2013-03-15 Förvaltningschefer i Stockholms läns kommuner inom socialtjänst eller motsvarande Överenskommelse för ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2014 Dnr SO 2014/0181 Sammanfattning

Läs mer

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen

Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Michail Timtjenko Glory Hatemian SDF Västra Hisingen Enligt 1 kap. 2 socialtjänstlagen, SoL, ska vid åtgärder som rör barn särskilt beaktas vad hänsyn till barnets bästa kräver. Regeringen har i propositionen

Läs mer

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter

Särskild tillsynsorganisation för kommunens andrahandslägenheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (3) Datum 2015-07-10 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare pontus.gleisner@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskild tillsynsorganisation för kommunens

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Utredning hemlöshet 2016

Utredning hemlöshet 2016 2016-03-09 1 (7) Utredning hemlöshet 2016 1 Syfte och innehåll Utredningen om hemlöshet utgör underlag för den handlingsplan mot hemlöshet som har tagits fram i enlighet med social- och arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning

Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Handlingsplan vräkningsförebyggande arbete Skärholmens Stadsdelsförvaltning Hyresrådgivare Sofie Jonsson Socialsekreterare Stina Mood Telefon 08-508 24 845 Telefon 08-508 24 272 Vräkningsförebyggande arbete

Läs mer

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Sabina Lindell 0413-627 28 Utlåtande 110825 Vård- och omsorgsnämnden st.> INVESTOR D PEOPLE Förvaltningsövergripande samarbete i bostadsfrågor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

Läs mer

Handlingsplan för vräkningsförebyggande

Handlingsplan för vräkningsförebyggande Handlingsplan för vräkningsförebyggande arbete Vräkningsförebyggande arbete var ett av fyra mål i Regeringens strategi 2007 2009 för att motverka hemlöshet 1. Merparten av dem som blir vräkta, cirka 85

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden

Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Rapport 2007:67 Barnperspektivet vid långvarigt ekonomiskt bistånd och i avhysningsärenden Länsstyrelsens granskning av hur barnperspektivet fått genomslag i handläggningen av ekonomiskt bistånd och i

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Socialförvaltningen Verksamhetsområde vuxenstöd och socialpsykiatri Tjänsteskrivelse 1(8) Karin Säfström 046 35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län

Överenskommelse om ärendehantering avseende hemlösa mellan kommunerna i Stockholms län REKOMMENDATION 2013-10-10 Dnr KSL/12/0170 För kännedom: Socialnämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten eller motsvarande Äldrenämnd eller motsvarande Förvaltningschef inom socialtjänsten

Läs mer

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster

Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-11-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Aktuella insatser för hem- och bostadslösa på Stadsområdesförvaltning

Läs mer

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL

BESLUT. Föreläggande enligt 13 kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453), SoL /(\ BESLUT 1nspekt1onen för vård och omsorg 2015-07-02 Dnr 8.7.1-21178/2015 1(5) Avdelning syd SvenLewin Sven.Lewin@ivo.se Vård- och omsorgsnämnden Båstads kommun 269 80 BÅSTAD Huvudman Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4)

inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) BESLUT inspektionen for vard och omsorg 2013-06-19 Dnr 8.4.2-17710/2013 1(4) Sydvast/Socialtjanst 1 Inger Ekh Inger.Ekh@ivo.sc Bergasa HVB AB Tornasvagen 11 314 98 Torup Arendet Tillsyn av HVB barn och

Läs mer

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen

Föreläggande mot Lövängens behandlingshem enligt 13 kap 8 socialtjänstlagen Tgi2013 r-i fin BESLUT inspektionen forvárdochomsorg 2014-0545 Dm 3-7-1-17630/2014 1(5) Avdelning sydöst Ingela Hansson m8 1a-han5S n@iv -S LövängensBehandlingshem Appelholmsgatan 9 570 02 Stockaryd Huvudman

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hemlöshet förknippas ofta med personer som inte har tak över huvudet, som

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används:

Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: STYRDOKUMENT DATUM 2015-11-09 Kvalitetssäkring för barnavårdsutredningar Några anmärkningar kring de begrepp som används: Barnavårdsutredning - den utredningsprocess som Socialtjänstlagen föreskriver ska

Läs mer

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig!

Sociala boendeteamet Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin. Sundbyberg växer med dig! Sociala boendeteamet 2017-05-09 Kristina Eriksson, Ulrika Bertilsson, Ulrik Bolin Presentation Kommunens boendeansvar Vräkningsförebyggande arbete Tillfälligt boende Frågestund 2 2017-05-09 Social- och

Läs mer

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen

BESLUT. Ärendet Föranmäld tillsyn av HVB-hemmet Skogsro enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen T1_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Ingrid Bäcklund Pihlblad ingrid.backlund-pihlblad@socialstyrelsen.se 2012-03-12 Dnr 9.1-6190/2012 1(6) Skogsro AB Såggatan 3 920 70 Sorsele Huvudman Skogsro AB

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik.

PRIO Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. PRIO 201 Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. Reviderad handlingsplan ska innehålla: - En strategi för hur

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09

Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun. Redovisning av akut hemlöshet situation 1. Carin Nilsson 2012-03-09 Kartläggning av hemlöshet Helsingborg kommun Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson -3-9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultatet från kartläggningen av hemlöshet i Helsingborgs

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa

Tjänsteskrivelse. Rapport om insatser för hem- och bostadslösa Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-10-31 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare sofi.kimfors@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om insatser för hem- och bostadslösa SOFN-2014-485

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 2007:21 BARNPERSPEKTIV VID EKONOMISKT BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN Meddelande 2007: 21 ISSN 0348-8748

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun

Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun Kartläggning av hemlöshet inom socialtjänsten i Nacka Kommun 2015-01-26 Åsa Dyckner Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Genomförande... 4 4 Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet...

Läs mer

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga

Återföringsdialog. Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Återföringsdialog Tillsyn av förhandsbedömningar gällande barn och unga Sammanställning av tillsyner i åtta kommuner & stadsdelar i Stockholms län 2013-2014 Du får gärna citera Inspektionen för vård och

Läs mer

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter

Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Tjänsteskrivelse 2017-04 - 04 Handläggare Sara Lind Utvecklingsavdelningen Diarienummer 2017SCN/0043 Socialnämnden Riktlinjer för sociala kontrakt och jourlägenheter Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr /

Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr / SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Jeremiasen Ola Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0197 Inspektionen för vård och omsorg: Klagomål om handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Uppsala, dnr

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef

Tjänsteskrivelse. Insatser för bostadslösa och hemlösa 2013, Stadsområdesförvaltning Väster Vår referens. Kristina Nilsson Enhetschef Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 013-11-9 Vår referens Kristina Nilsson Enhetschef Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 013, Stadsområdesförvaltning Väster SOFV-013-1086

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn

Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Vräkningar och andra påtvingade avflyttningar av barn Bild: Hem och skola Pia Kjellbom Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet Påtvingad avflyttning Informellt påtvingad

Läs mer

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden.

Hem, ljuva hem. Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Hem, ljuva hem Om Länsstyrelsens stöd till kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning på bostadsmarknaden. Foto: Anders Wejrot Alla män niskor har rätt till en fungerande bostad. Det

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn

Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn Förhandsbedömningar av barn och unga skydd i tid? Återföring av iakttagelser från IVO:s tillsyn Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde TJÄNSTESKRIVELSE 1 2016-05-25 2016/358-IFN-004 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Revidering av Riktlinjer för bostäder inom individoch familjenämndens ansvarsområde

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm.

Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, geografiskt i sex regioner med huvudkontor i Stockholm. Socialstyrelsens l tillsyn Socialstyrelsen tillsyn över hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet för funktionshindrade. Socialstyrelsens tillsynsavdelning är uppdelad Socialstyrelsens tillsynsavdelning

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren.

I avtalet regleras även respektive samverkanskommuns åtagande gentemot kvinnojouren. Samverkansavtal avseende utbetalning av föreningsbidrag från kommunerna Lerum, org nr 212000-1447, Alingsås, org nr 21 20000-1553, och Vårgårda, org nr 212000-1454 till Kvinnojouren Olivia, org nr 864001-0396

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet

Jenny Norén. Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Cirkulärnr: 08:60 Diarienr: 08/2817 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Jenny Norén Datum: 2008-08-20 Mottagare: Avdelningen för Vård och omsorg Sektionen för Hälsa och jämställdhet Kommunstyrelse Kommundirektör

Läs mer

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet

Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet Uppföljning av strategi och plan mot hemlöshet 2015 2018 Göteborgs Stad Fastighetsnämnden 2016-09-26 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning måluppfyllelse... 5 Uppföljning av mål... 6 Mål 1 Staden ska

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Ljusdal Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten. Chef Bidrag & Vuxenstöd Avdelningen Bidrag & Vuxenstöd Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning Handläggare: Kerstin Larsson Tfn: 08-508 12 305 Tjänsteutlåtande sid 1 (7) 2003-12-19 SDN 2004-01-22 Dnr 502-495/2003 ordningsnummer

Läs mer

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2014-02-19 KS 2014/0095 50034 Kommunstyrelsen Samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Förslag till

Läs mer

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster

Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-11-02 Vår referens Alisa Burek Planeringssekreterare Alisa.Burek@malmo.se Tjänsteskrivelse Insatser för bostadslösa och hemlösa 2015, Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Utred de apatiska barnens situation - svar på remiss från kommunstyrelsen. Remissen besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (5) 2006-01-26 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Utred de apatiska barnens situation

Läs mer

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program.

Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde. Beslutad av Individ- och familjenämnden program. Diarienr 2016/00661-IFN-1.3.2 nternati Riktlinje för sociala bostäder inom Individ- och familjenämndens ansvarsområde Beslutad av Individ- och familjenämnden 2017-01-26 program policy handlingsplan riktlinje

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet

2015-09-16. Svar på motion Utanförskap i hemlöshet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2015-09-16 Socialnämnden Dnr Son 2015/203, Kst 2015/85 Svar på motion Utanförskap i hemlöshet Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden översänder förvaltningens

Läs mer

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206

Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(6) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden i Lund Kartläggning av hemlösheten i Lund 1 oktober 2015 Dnr SO 2015/0206 Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Lokala lex Sarahrutiner

Lokala lex Sarahrutiner Lokala lex Sarahrutiner Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Dnr 1.2.2-477-2014 stockholm.se Lokala lex Sarah-rutiner Beslutade av Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 27 november 2014 Dnr: 1.2.2-477-2014 Hässelby-Vällingby

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer