Organisationsnummer Adress. Kontaktperson: Telefon: E-postadress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsnummer Adress. Kontaktperson: Telefon: E-postadress:"

Transkript

1 (v1.1) Avtal om elektronisk åtkomst till journaluppgifter Parter Medicinsk Röntgen AB (nedan MRAB) org. nr Sveavägen 64, 2 tr, Stockholm och Företag (nedan kunden) Organisationsnummer Adress Kontaktperson: Telefon: : Bilagor Bilaga 1 - Supportvillkor Bilaga 2 Användaruppgifter för önskade tjänster Medicinsk Röntgen AB Sveavägen Stockholm Tel Fax E-post Org nr VAT No SE Plusgiro Bankgiro Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet sedan ISO 9001 & 14001

2 1. Bakgrund och mål/syfte 1.1 MRAB förfogar i sin verksamhet över ett bildarkiv med möjlighet att genom särskilda programprodukter lagra remissvar och röntgenbilder på elektroniskt väg samt med möjlighet att bereda Kunden åtkomst till röntgenbilder, nedan Journaluppgifterna. MRAB:s förfogande och Kundens åtkomst är beroende av avtal mellan MRAB och Sectra Imtec AB. 2. Uppdragets art och omfattning 2.1 Parterna är införstådda med att Journaluppgifterna utgör journalhandlingar/del av Patientjournal enligt patientdatalagen. 2.2 Vardera parten förklarar sig vara införstådd med sitt ansvar enligt vad som följer av lagar, förordningar och föreskrifter m.m. på området såsom patientdatalagen, 2.3 Detta Avtal utgör endast ett komplement till de sedvanliga och manuella rutiner som varje vårdgivare jämte hälso- och sjukvårdpersonal har att tillämpa i anledning av hälsooch sjukvårdsverksamhet och vid remittering. 2.4 Detta avtal reglerar åtkomsten till Journaluppgifterna och därmed hänförliga frågor. Någon äganderätt eller andra rättigheter till programvaran hos MRAB övergår sålunda inte till Kunden. 3. MRAB:s åtaganden 3.1 Det ankommer på MRAB att bereda Kunden elektronisk åtkomst i krypterad form till Journaluppgifterna hos MRAB avseende enskild och av Kunden remitterad patient. Medicinsk Röntgen AB tilldelar Kunden erforderliga nycklar för avkodning av den krypterade trafiken och därjämte användarnamn, lösenord för åtkomst och elektroniskt id-kort eller annan lämplig säkerhetslösning. 3.2 MRAB svarar under inga förhållanden för eventuell obehörig åtkomst till Journalhandlingarna sedan åtagandena enligt punkt fullgjorts visavi Kunden. 2

3 4. Kundens åtaganden 4.1 Kunden svarar för och bekostar all den erforderliga IT-teknik och standard som vid var tid erfordras hos Kunden för Kundens åtkomst till Journaluppgifterna hos MRAB. De tekniska minikraven vänligen se på vår hemsida 4.2 Kunden svarar för eventuella förvanskningar och andra fel och brister i Journaluppgifterna som kan uppkomma sedan de lämnat webbapplikationerna hos MRAB. 4.3 Kunden är införstådd med och svarar fullt ut för efterlevnaden av sekretessen hos Kunden. Kunden svarar i alla avseenden för hemlighållandet av de lösenord, elektroniska id-kort andra säkerhetslösningar som tilldelas av MRAB till undvikande av obehörig åtkomst till Journaluppgifterna. 4.4 Kunden är införstådd med att endast person med vårdrelation till patient som undersökts på MRAB äger rätt till åtkomst av Journaluppgifterna. Kunden får ej läsa journaluppgifter som är spärrade av patienten med undantag av om det inte är allvarlig fara för patientens hälsa. Kunden ansvarar för att inhämta patientens medgivande till åtkomst av Journaluppgifter. 4.5 Kunden medger MRAB rätt att föra särskilt register över de personer som beretts tillgång till Journaluppgifterna. Registret kommer att analyseras och bearbetas i syfte att utveckla nya affärer och metoder som är till gagn för Kunden. Kunden garanterar att denne inhämtat skriftligt medgivande från all personal inklusive supportleverantör hos Kunden avseende de ändamål som anges i denna punkt. Kunden förbinder sig här jämte inhämta skriftligt medgivande för under avtalstiden tillkommande personal. 4.6 Det ankommer på Kunden att omedelbart och skriftligen informera MRAB för det fall användare slutar att vara verksamma hos Kunden. 4.7 Kunden svarar för samtliga eventuella anspråk som kan komma att ställas av tredje man eller patient. 5. Ersättning 5.1 Någon ersättning till MRAB för Kundens åtkomst till Journaluppgifterna enligt detta Avtal skall inte utges. 6. Försäkring 6.1 Det ankommer på vardera part att på egen bekostnad ombesörja erforderligt försäkringsskydd som är påkallat i anledning av detta Avtal. 3

4 7. Sekretess 7.1 Parterna förbinder sig ömsesidigt att i förhållande till tredje man iaktta sekretess med avseende på alla konfidentiella uppgifter om andra parten som part fått kunskap om direkt eller indirekt genom denna avtalsrelation. 8. Konkurrens 8.1 Parterna är införstådda med att detta Avtal inte ger någon av parterna ensamrätt. Parterna är således oförhindrade att teckna avtal med andra parter även i det fall detta skulle konkurrera med detta Avtal. 9. Underleverantör 9.1 Part äger inte rätt att helt eller delvis anlita underleverantör för utförande av åtaganden enligt detta Avtal. 10. Lagar och förordningar m.m Parterna är införstådda med att vardera parten under avtalstiden svarar för sin respektive verksamhet enligt lagar, förordningar och föreskrifter. 11. Myndighetstillsyn m.m Om tillsynsmyndighet eller annat offentligt organ genomför tillsyn/ motsvarande eller ankommer det på vardera part att efterkomma de instruktioner och beslut som därvid meddelas. Vardera parten skall bära sina egna kostnader i anledning härav. 12. Detta Avtals fortbestånd 12.1 Kunden är införstådd med att detta Avtals fortbestånd är beroende av att avtal mellan MRAB och Sectra Imtec AB föreligger och vidmakthålls. 13. Parts insolvens 13.1 Part har rätt att omedelbart häva detta Avtal om andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i likvidation eller på annat sätt kan antas ha kommit på obestånd. Oavsett om detta Avtal hävs eller inte skall part gottgöras för skada som uppkommit till följd av andra partens obestånd. 14. Avbrytande av åtkomst till Journaluppgifterna 14.1 MRAB äger rätt att avbryta Kundens åtkomst till Journaluppgifterna i de fall: - byte eller ändring av tillhandahållen tjänst skall ske, eller - säkerhetsrisker föreligger, eller - misstanke om obehörig åtkomst föreligger 14.2 Kunden äger inte rätt till ersättning eller skadestånd under den tid avbrott enligt punkt 14.1 föreligger. 4

5 15. Förtida upphörande 15.1 Envar av parterna äger rätt att säga upp detta Avtal i förtid till omedelbart upphörande om: - den andra parten i för den första parten väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter - enligt detta Avtal, eller - den andra parten åsidosätter sina skyldigheter och inte vidtar full rättelse inom 30 dagar efter - skriftligt påpekande Oavsett om detta Avtal sägs upp eller ej enligt punkt 15.1 skall part gottgöra skada som uppkommit genom avtalsbrottet Om förutsättningarna för detta Avtals fortbestånd inte längre föreligger utifrån väsentligt ändrade förhållanden som ej beror på parts eget agerande, skall detta Avtal upphöra med största skyndsamhet. Samtliga rättsförhållanden mellan parterna härrörande från detta Avtal skall därvid slutföras på respektive parts egen bekostnad. 16. Information m.m Part skall lämna andra parten information om omständigheter som kan antas ha en inte obetydlig påverkan på parternas mellanhavanden enligt detta Avtal. Parterna skall i förekommande fall samråda kring sådana omständigheter. 17. Force majeure 17.1 Part fritar sig från allt ansvar för all skada som kan förorsakas andra parten på grund av avbrott i rörelse, strejk, lockout, blockad, annan arbetskonflikt, arbetsnedläggning, inbrott, stöld, reparation, ombyggnad, maskinskada, brand, vattenskada, sjukdom, leverensförseningar, övriga driftstörningar eller annan omständighet utanför parts kontroll. 18. Ansvarsbegränsning 18.1 MRAB:s ersättnings- och skadeståndsansvar i anledning av brott mot detta Avtal eller därur härrörande rättsförhållanden är, om inte uppsåt eller grov aktsamhet kan läggas Medicinsk Röntgen AB till last, begränsat till sammanlagt 5 gånger det basbelopp som gällde vid den tidpunkt brottet gjordes gällande. MRAB ansvarar ej för indirekt skada eller för temporära avbrott i åtkomsten till Journaluppgifterna. 19. Förändringar/ Omförhandling 19.1 Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta Avtal äger MRAB rätt att påfordra omförhandling av detta Avtal. I de fall parterna inte kommit överens inom 6 veckor från det att omförhandling påkallades äger MRAB rätt att frånträda detta Avtal med omedelbar verkan, och utan någon rätt till ersättning eller skadestånd för Kunden. 5

6 20. Avtalstid 20.1 Detta Avtal löper från och med undertecknat datum och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. 21. Ansvar vid detta Avtals upphörande 21.1 Vid detta Avtals upphörande äger Kunden inte längre någon rätt till elektronisk åtkomst till Patientjournaluppgifterna. Det ankommer på Kunden företa de åtgärder som anvisas av MRAB för avbrytande av ifrågavarande åtkomst. 22. Överlåtelse av avtalet 22.1 Part äger inte rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta detta Avtal eller därur härrörande rättigheter och skyldigheter till annan. 23. Meddelanden 23.1 Reklamationer och andra meddelanden avseende detta Avtals tillämpning skall översändas genom bud eller rekommenderat brev till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade adresser. Parterna bör i bilaga till detta Avtal ange lämpliga kontaktpersoner. 24. Tillägg och ändringar 24.1 Tillägg till eller ändring av detta Avtal med tillhörande bilagor kräver för sin giltighet skriftlig form och behörigt undertecknande av parterna. 25. Fullständig reglering 25.1 Detta Avtal med dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som berör detta Avtal. Alla skriftliga och muntliga utfästelser som föregått detta Avtal ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor. 26. Tvist 26.1 Tvist i anledning av detta Avtal med bilagor eller därur härrörande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol i Sverige med tillämpning av svensk rätt. 6

7 27. Undertecknande m.m Genom undertecknande av detta Avtal godkänner parterna villkoren i detsamma. Vardera parten erhåller ett av båda parter undertecknat exemplar av detta Avtal Anne-Sophie Sjöberg, VD VD (behörig beställare) Medicinsk Röntgen AB förtydligande Företag 7

8 Bilaga 1 Supportvillkor Medicinsk Röntgens ambition är att tjänsten röntgenbilder online ska vara kostnadsfri för våra kunder. För att det ska förbli på det sättet finns inte någon dedikerad support för användarna av tjänsten. Medicinsk Röntgens ambition är givetvis att ge support, men vi kan samtidigt inte garantera att vi återkommer inom vissa tidsramar. Det vi garanterar är att vid fel testa att utifrån en standardarbetsplats logga in med användarens namn och lösenord för att verifiera att tjänsterna fungerar. Om så inte är fallet åtgärdar vi detta skyndsamt. I det fall det fungerar, men användaren fortfarande inte kan nyttja tjänsten tyder det på att inställningar i användarens egna miljö påverkar tjänsten negativt. Då ska användaren själv, eller med lokal tekniker, verifiera att datorn uppfyller de systemkrav som ställs och felsöka med hjälp av de tips som vi publicerar på vår hemsida Kan felet inte identifieras ska användaren kontakta MER användarsupport, som hjälper till i mån av tid. MER användarsupport kontaktas per 8

9 Bilaga 2 Användaruppgifter för önskade tjänster på användare, epostadress och mobilnummer. Texta gärna. (Fylls i av kund. Samtliga fält är obligatoriska) 9

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster

Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Avtalsnr: Datum: Argentum och Kunden har tecknat följande avtal avseende SafetyDataCenter.net och därtill hörande tjänster Argentum Argentum Environment AB Nordlandergatan 15 931 33 SKELLEFTEÅ Organisationsnummer:

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer