D O M Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D O M 2015-03-27. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm 106 61 Stockholm"

Transkript

1 1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 D O M Meddelad i Jönköping Mål nr KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Föivaitningsrätten i Jönköpings dom den 16 juni 2014 i mål nr , se bilaga A SAKEN Rättelse av uppgifter i folkbokföringsdatabasen KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KammaiTätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Skatteverkets beslut den 29 januari Klaganden/ombudet Molparlen/ombudet FÖrsÖkringsknssan JFörvnllningsrätten Socialstyrelsen Pär käfiftedom FörAlgard För delgivning Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2203 Sloltsgalati (vx) måndag - fredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Målnr YRKANDEN M.M. Skatteverket yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa verkets beslut den 29 januari motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. VÅD PÄRERNA ANFÖR Skalleverket Förvaltningsrätten har i sin dom hänvisat till rättsfallet HFD 2012 ref. 31, av vilket framgår att Skatteverket normalt inte ska göra någon egen näimare prövning av de uppgifter som ska registreras inom folkbokföringen. Av avgörandet framgår dock att även de formella förutsättningarna för registrering måste vara uppfyllda. Det innebär, som fastslagits i notisfallet RÅ 2000 not. 122, att i sådana fall då registreringsunderlaget är bristfälligt eller oklarheter förekommer i detsamma någon registring av begärda uppgifter inte bör verkställas. De handlingar som ^fh^ip " a r åberopat har lågt bevisvärde. Det är fallet med hans ID-kort. ID-kort används för nationellt bruk och är av enkel beskaffenhet och innehar mot denna bakgrund ett lågt bevisvärde. Noterbart är att K^^HH^* ID-kort är utfärdat år 2006 och således den äldsta handlingen han åberopat. Det har dock inte framkommit vilka handlingar som legat till grund för införskaffandet av ID-kortet. Vidare framgår av "Landinfo 2012, Temanotat, Pakistan: Pass, identitetskort og grunnlagsdokumenter" att fast det blivit svårare att förfalska pakistanska ID-kort rapporteras det att omkring ID-kort utfärdats till afghanska medborgare som inte har rätt att fa pakistanska ID-kort. Detta tyder på att omständigheterna kring utfärdandet av pakistanska ID-kort inte är helt tillförlitliga.

3 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr K ^ ^ ^ ^ ^ pakistanska passhandling är utfärdad den 2 juli 2013, d.v.s. tretton år efter det att han blivit svensk medborgare och 25 år efter folkbokföringen i Sverige. Det framgår av pakistansk medborgarskapslag att dubbelt medborgarskap kan tillåtas i vissa fall (jfr Migrationsverkets rätts- och landinforinationssystem, dokument nr 10546). Således kauk^^^^j^ inneha afghanskt liksom pakistanskt medborgarskap, förutom svenskt. Vilket eller vilka medborgarskap som är riktiga i hans fall är inte tillräckligt klarlagt. Ytterligare oklarheter och brister kring passhandlingen gör att det finns starka skäl att anta att ID-koitet legat till grundför utfärdandet av den. Även av denna anledning måste passhandlingens bevisvärde ifrågasättas. Noteras bör också att passhandlingen saknar K^f^^^ namnteckning, Dessutom saknas uppgift om huruvida lian personligen inställt sig hos den utfärdande passmyndigheten. Passhandlingen innehåller flera brister och oklarheter, varför passet kan tillmätas lågt bevisvärde. har även åberopat en vigselhandling. Av denna framgår att äktenskap in gåtts med l-^hhfl 26 år, den 20 februari Äktenskapet har emellertid registrerats först den 25 juli 2013, d.v.s. samma dag som dokumentet begärts utfärdat, vilket är 16 år efter äktenskapets ingående. Av folkbokföringsdatabasen framgår dock att ingick äktenskap med l^bh (föd(! ) den 26 oktober 1987, vilket innebär att U^Uvar cirka 21 år vid detta vigseldatum. Frågan är hur det är möjligt att redan vid sin invandring år 1989 kan ha haft vetskap om ett äktenskap som enligt nu ingiven handling ingicks först 1997, d.v.s. åtta år senare. Det noteras att han inte påtalat att vare sig Yigseldatutn eller makans födelsetid skulle vara felaktig. Även vigsel handlingen innehåller således oklarheter. Fö delsebeviset är utfärdat förstår 2013 och inte i samband med födelsen, Bevisvärdet hos en sådan handling är lågt.

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr Även de ytterligare handlingar som ^^^H^ fiivit m kammarrätten är handlingar av enkel beskaffenhet som därmed har ett lågt bevisvärde De åberopade handlingarna styrker varken var för sig eller vid en samlad bedömning att de i folkbokföringsdatabasen registrerade uppgifterna är felaktiga och att de begärda skulle vara de riktiga. Han har levt i en lögn hela sitt liv och vill få upprättelse. När det gäller hans pass och att det inte har underskrift eller tu mavtryck beror det på att passmyndigheten i Pakistan har missat detta. Det kommer att rättas till nästa gång han åker till Pakistan. Passhandlingen är från år Han har vid tidigare resor till Pakistan använt sig av sitt ID-kort, vilket är en tilkäcklig handling då han vistas i landet. Förnyelse av passet gjordes endast för att i detta ärende bevisa att han ärpakistanier. Att alla dokument som han givit in i detta ärende är från år 2013 beror på att han tog ut kopior ur registret och att han inte har originalen bevarade. Han hänvisar till ytterligare handlingar från Pakistan. Det är ett intyg om släktskap, ställt till Pakistans regering, generaldirektoratet för folkbokföring, den 23 april 1993, i vilket uppges bl.a. att K ^ ^ f är son till A^som har adress i Mardan, ett idrottsbetyg från en skola i Mardan för (jjp/sjavseende åren 1986/1987 och åren 1987/1988, ett studentkort för K^J^A^vid nämnda skola med inskrivningsdatum den 3 maj 1981, ett ID-kort för K^ ^/^dagtecknat den 30 augusti 1988, en ansökan om visum för C^jp^ingiven till Sveriges ambassad i Islamabad den 19 april 1989, meddelande om beviljande av inresevisering den 26 maj 1989 för Q^^AQock slutligen en förfrågan till referensperson för QflB^V I de intyg där födelsetid anges antecknas som födelsedatum den 20 september 1969.

5 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Målnr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Rättelse av uppgifter i folkbokföringen ska, enligt 3 kap. 3 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverks a m het, ske med stöd av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:208), PUL. Den förstnämnda lagen trädde i kraft den 1 oktober De närmare bestämmelserna om rättelse av personuppgifter finns i 28 PUL. I förarbetena till PUL anges att det är den persondataansvarige som har bevisbördan för att en uppgift är korrekt (jfr SOU 1997:39 s. 400). Bedömningen av om en uppgift ska rättas måste dock göras mot bakginnd av vilka krav verksamheten ställer på uppgiftsbehandlingen (jfr prop. 2000/01:33 s. 107). Det kan således i vissa fall vara nödvändigt med en mer nyanserad bedömning av bevisbördans placering med hänsyn bl.a. till vad den eventuella felaktigheten uppges bero på och vem som har faktisk möjlighet att fa firam utredning beträffande viss uppgift, Vad gäller uppgifter i folkbokföringsregistret har i praxis slagits fast att utgångspunkten bör vara att de är korrekta. Presumtionen har motiverats med att om stabiliteten och tillförlitligheten i folkbokföringen ska bibehållas, bör ett fattat och registrerat beslut normalt inte ändras, eftersom beslutet kan ha verkningar i flera olika avseenden. En förutsättning för att uppgifter ska kunna ändras i folkbokföringsregistret är därför att den enskilde kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att andra uppgifter är riktiga. [har ansökt om att fä rättelse i registret mot bakginnd av att de av honom tidigare lämnade uppgifterna var felaktiga. Till stöd för sin ansö-. kan har han inledningsvis till Skatteverket länmat ett antal handlingar huvudsakligen utfärdade år Han har i kammarrätten ingivit ytterligare handlingar utfärdade i Pakistan ännu längre tillbaka i tiden. Gemensamt för samtliga handlingar, utom för passhandlingen och vigselhandlingen, är att

6 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr de på sätt som Skatteverket närmare beskrivit, har ett lågt bevisvärde. Vad gäller vigselhandlingen innehåller denna oklarheter, varför även bevisvärdet i denna handling är lågt. Vad slutligen gäller passhandlingen noterar kammarrätten att passet inte är giltigt eftersom det saknar namnteckning eller tumavtryck. Därtill finns inget som visar artk^m^^själv skulle ha hämtat handlingen i Pakistan. Kammarrätten gör mot bakgrund av det anförda bedömningen att K^H^^nte kunnat visa att rättelse ska ske på sätt som han önskar i folkbokföringsdatabasen. Detta innebär att Skatteverkets överklagande ska bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär i). Kammarrättsrådet Elisabeth Hagelin (ordförande), kammarrättsrådet Bodil Sfelzer (referent, skiljaktig motivering) och kammarrättsrådet Evalotta Grip har deltagit i avgörandet. Föredragande: Kent Ohlsson Bodil Stelzers skiljaktiga motivering. Vad gäller frågan om bevisbördans placering instämmer jag i majoritetens bedömning. Vad gäller beviskravet anser jag att utan uttryckligt stöd bör kravet, bl.a. ined hänsyn till bevisvärdet av den afganska identitetshandling som låg till grundförden första registreringen i folkbokföringsdatabasen, inte ställas högre än sannolikt. I detla fall anser jag att ^^inte har gjort sannolikt att rättelse bör ske, varför Skatteverkets Överklagande ska bifallas.

7 Bilaea A FÖRVALTNINGSRÄTTEN IJÖNKÖPING Philip Axelsson DOM Meddelad i Jönköping Mål nr KLAGANDE MOTPART Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Kontor Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut , se bilaga 1 SAKEN Rättelse av uppgifter i folkbokföringen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten bifaller Överklagandet och bestämmer att rättelse ska ske av uppgifterna i folkbokföringsregistret rörande ^fj^^^^s, ö del solid från den 11 maj 1959 till den 20 september 1969, förnamn från till efternamn från K^till /^K^födciscott från Jalalabad tilt Mardan samt födelseland från Afghanistan till Pakistan. BAXCGRUND OCH YRKANDEN M.M. Skatteverket beslutade den 29 januari 2014 att avslå ^ f l ^ ^ l ^ ansökan om rättelse av personuppgifter. Skälen härför framgår av bilaga 1. yikar i överklagande att hans personuppgifter i folkbokföringsregistret ska ändras i enlighet med ansökan. Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet. Dokid Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditions lid Box2201 Hamngatan J måndag- fredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00 w\^v.foiva!tningsral(enij onkoping.domslot.se

8 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM IJÖNKÖPING Förvaltningsrätten har den 22 inaj 2014 hållit muntlig förhandling i målet. Vid denna har på K^^^^Bs begäran vittnesförhör hållits med VAD SOM HAR ANFÖRTS har skriftligt och vid den muntliga förhandlingen anfört bi.a. Uppgifterna i de nu åberopade handlingarna till stöd för ändring av personuppgifter är riktiga och korrekta. Han ställer sig frågande till vad mer han kan åberopa för att få till stånd en ändring av personuppgifter i folkbokföringen. Han är från Pakistan och inte från Afghanistan. I samband med att han kom till Sverige uppvisade han en falsk afghansk identitetshandling till Migrations verket som han hade köpt i Pakistan. Skälet till det var att han därigenom, enligt vad han fått höra, skulle ha större möjligheter att få stanna i Sverige. Han ångrar djupt att han ljög och hade aldrig kunnat föreställa sig det lidande som han orsakats med anledning härav. Han har blivitutsalt för trakasserier, hot och våld på grund av att olika personer har ifrågasatt hans identitet. Han har vänner och familj i Pakistan. Det förhållandet att han har felaktiga personuppgifter registrerade i folkbokföringen gör att han måste söka visum varje gång han besöker Pakistan. Det finns inga handlingar i Afghanistan som kan bevisa att hans nuvarande identitet är falsk. Det enda han har för att bevisa sin riktiga identitet är de handlingar från Pakistan som han har åberopat. Han vill inget hellre än att fä tillbaka sin ursprungliga identitet. Skatteverket har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.ai följande.

9 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM För att ändring av personuppgifter ska kunna ske i folkbokföringsdatabasen krävs att sökanden kan styrka alt de ursprungliga uppgiftema är felaktiga och att de nya är riktiga. Bevisbördan för att så är fallet ligger på sökanden. Vid prövning av nu aktuellt slag är presumtionen att de registrerade uppgifterna är riktiga. Om klarheter eller brister föreligger beträffande de nya uppgifter som sökanden gör gällande bör registrering inte ske. Då K^ ^^Q ansökte om uppehållstillstånd i Sverige 1989 uppvisades ett afghanskat medborgarskapsbevis. Uppgifterna i medborgarskapsbeviset låg till grund då han folkbokfördes samma år och då han beviljades svenskt medborgarskap förevarande fall är fråga om omfattande uppgifter som vill få rättade. De handlingar somk^^^^fhar åberopat, vilka samtliga har utfärdats efter att han beviljats svenskt medborgarskap, har i sin helhet lågt bevisvärde. Det åberopade födelsebeviset har lågt bevisvärde eftersom det upprättats lång tid efter hans födsel. Av det vigselbevis som han åberopat framgår en annan tidpunkt för vigseb» än den som framgår av folkbokföringen. Bevisvärdet av vigselbeviset är därför begränsat. Vidare kan antecknas att K^H^^^inte har presenterat något underlag, exempelvis från afghanska myndigheter, som visar att hans afghanska identitetshandling är oriktig. Sammantaget finns så mycket brister och oklarheter i det aktuella underlaget att någon ändring av personuppgifter inte kan ske på sätt K^^HHÉ ansökt om. [har i vitlnesförhöruppgettbl.a. följande, är hans storebror. Det finna ID-kort, med tillhörande ID-nurnmer, som kan bekräfta detta. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Gällande regler Enligt 1 folkbokföringslagen (1991:481) innebär folkbokföring fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om

10 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM identitet, familj och andra forhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksarnhet får forekojnma i folkbokföringsdatabasen. Av 3 kap, 3 sistnämnda lag framgår att bestämmelserna i personuppgifts lagen (1998:204), PUL, om bl.a. rättelse gäller vid behandling av personuppgifter. Av 9 PUL framgår bl.a. att den personuppgifts ansvarige ska se till att de uppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen och att uppgifterna är riktiga samt se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta felaktiga uppgifter. Av 28 PUL framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den. registrerade rätta uppgifter som inte behandlats enligt lagen. I förarbeten fill lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings verksamhet konstateras att ett primärt ändamål för folkbokför ingsregister kan sägas vara att bistå samhället i stort med uppgifter om fysiska personer i Sverige. Vidare uttalas att inom ramen för folkbokföringsverksamheten ingår aft fullgöra vissa kvalitetskontroller när uppgifter ska registreras i databasen (prop. 2000/01:33 s. 140). Utredningen Till stöd för den nu aktuella ansökan har K^mjå b oropat handlingar i form av ett födelsebevis utfärdat i Pakistan den 24 juli 2013, ett vigselbevis registrerat och utfärdat i Pakistan den 25 juli 2013, ett pakistanskt ID-kort utfärdat den 31 oktober 2006 samt ett pakistanskt pass utfärdat den 2 juli Föivalimngsrättens bedömning Frågan i målet är om de uppgifter om K f ^ ^ förnamn, efternamn, födelsetid, födelseort och födelseland som finns registrerade i folkbokföringen ska ändras.

11 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM J JÖNKÖPING Till styrkande av de personuppgifter till vilka han vill ha folkbokföringen lindrad är rikliga, har K^HH åberopat flera officiella handlingar från Pakistan. Bland dem ett pass som utfärdats den 2 juli 2013, Uppgifterna i det åberopade passet överensstämmer med de uppgifter som ^HHH har ansökt om att fa folkbokföringen ändrad till. Skatteverket ska normalt inte göra nägon egen närmare prövning av de uppgifter som ska registreras i folkbokföringen, se Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 2000 not. I22ochHFD20l2ref.3I. Ett äkta pakistanskt pass, utfärdat i Pakistan, utgör enligt förvaltningsrättens mening ett sådant officiellt dokument som kan utgöra underlag för registrering i folkbokföringen. Att det generellt sett kan utfärdas äkta pakistanska pass med felaktiga uppgifter kan inte innebära att vaije passhandling ska underkännas som underlag for ändring av uppgifter i folkbokföringen. Frågan blir då om övriga omständigheter i målet visar att det förekommer sådana bristfalligheter och oklarheter att uppgiftema i passet ändå inte kan registreras. Av utredningen i målet framgår att folkbok fördes på grundval av uppgifter i ett av honom företett afghanskt medborgarskapsbevis. Han har lämnat en förklaring till varför de registrerade uppgiftema är felaktiga, Även om det inte kan anses fullständigt klarlagt vilka uppgifter som är de riktiga finner förvaltningsrätten att K^^ ^Hmcd stöd av den nu åberopade passhandlingen har gjort sannolikt att hans födelsetid är den 20 september 1969, att hans födelseort och födelseland är Mardan respektive Pakistan samt att hans förnamn och efternamn är (ju^speklive A^K^^ Med hänsyn härtill och då Skatteverket inte har vederlagt uppgifterna i passet finns förutsättniugar att ändra registreringen av hans uppgifter i folkbokföringen. Förvaltningsrätten gör sammanfattningsvis bedömningen att det inte förekommer sådana bristfalligheter och oklarheter att uppgifter-

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM na i passet inte kan registreras (jfr Kaninianättens i Jönköping avgöranden i mål m och ). K^jjj^^l^ överklagande ska därför bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1D). Philip Axelsson RÄTTENS SAMMANSÄTTNING OCH SKILJAKTIG MENING, se särskild bilaga

13 Bilaga 1 éåi Skatteverket Ha nd läggare; Telefon?. BESLUT Folkbokföringsärerijde Datum $ Dnr FORVALT^ING^I^vniiiN 1 JÖNKÖPING Mölnr: Aktbil: (b Enhs):'^ ^ person nummer eltäpnamn, efiematnrf ooh äfla (imamn, * rnericeiaf rhcllanmmn jbeslöt Skatteverket avslår din begäran om. rättelse av personuppgifter. IMOTIVERIMÖ idu Jiar atfspkt 'öm rättelse av.din &3eisgti från^e^ll maj t i l l ^en..20 setite^iib.ör^^69^förnamn från KttHMtill ef.fcerrianuv från J<^B t i l l.äbp gamt fodéläeof^flhi. - lanc^rån-jalalabad, [Afghanistan tillt^raaw, Pakistan,.gom stöd för din i),e^ärån hår du visat" upp att födelsebevis utfärdat i Pakiötari den 2.4- j u l i 2013", ett vi^aelbevis registrerat och.qtfätdät. i Pakistan dferi. 2& j u l i 201, ett 'pakisfcanskt id~kor;t som utfärdats den 31 oktober 2QÖ6 och ett pakistanskt pass utfärdat den 2 j u l i Vidare har du i ett brev angivit bl.a. att du iamhad felaktiga " jpersonuppgifter när-du koin t i l l Sverige.. I Skatteverkets utr.edning angående dina personuppgifter har följande uppgifter f^aäommit: Sid '1 av (4.) wv/v/.skatieverkol.so. fvslgdress 10 G 61 STOCKHOLM flesettssdress Teleloh 077J-667S67 TeleJex:

14 ém Skatteverket Handläggare; Telefon] BESLUT Fölkbokforfngsär.ende DatJm Dnr [När du folkfeokfördes d Sverige år 1989 registrerades du med fpdel/sétiden ^^^^ 'den 11 maj 1955, förnamn K^^V^ efternamn i H o c h födelseort och -land ita-lalabad, Af^hanistan^p.et Jtah. Di var dessa personuppgifter som framgick äv din an.mäieih och det var i dessa personuppgifter som. du beviljades uppehållstillstånd.' :År beviljades du svenskt [medbörcfarskap. i samma personuppgifter. Folkbokföring sker genom Skatteverkets försorg och Innebär bl.a.. registrering av uppgifter om identitet och familj. (1 'Folkbokföringsia^én) Öen som Ee.gar rättelse av sina personuppgifter i. folkbokföringen måste kunna visa.att de' registrerade personuppgifterna är oriktiga och att andra personuppgifter är de korrekta. Praxis i ärenden öm rättelse, stv födelsetid är generellt restriktiv..1 'dom "som meddelades ay kammarrätten, -i. /Sbocfchölfli i "mål nr 6g5i-.X990 framhöll rätten- hur viktigt det.är ätt samhälle och (medborgare ska kunna l i t a pä uppgifterna i de svenska Sid 2. av (4) y/ww.skalteverif et.se Posiadfese" "1P6-61 STQCKH.0LM Besöksadress Tel afo n Ö771-BS7667

15 Jjh Skatteverket Handläggare: Telefon: BESLUT Folkbökföringsätonde Dalum Dnr folkbokförings-registren. Det är därmed enligt domstolen, inte tillräckligt att den sökande gör mer eller mindre "sannolikt.att uppgifterna är oriktiga, för att få rättelse, detta måste vara klarlagt, Dina registrerade personuppgifter registrerades i samband med din folkbokföring; i Sverige- år 19Ö"9 :. I samma personuppgifter' beviljades äu svenskt medborgarskap ar åooo. De uppgifter som lämnas i Samband med ansökan om svenskt.medborgarskap'.intygas på heder och samvete* Nu har du ansökt öm rättelse "av dina personuppgifter med stöd a& ett pakis.t-anskt födelsebevis utfärdat i Pakistan den 24 j u l i 2013, ett Vigselbevis registrerat, och utfärdat i Pakistan den 25 j u l i 201./ fett pakistanskt.id-kort söm utfärdats den 31 oktober 2006" och ebt pakistanskt pass utfärdat'den 2 j u l i 2013, Skatteverket anger inte att uppvisade pakistanska handlingar visar att din afghänska identitet är -felaktig. Du--är svensk medborgare sedan läilg t i d och hår därmed försäkrat att dina registrerade, [personuppgifter är riktiga. Vidare är uppvisade pakistaiiskä handlingar utfärdade lång t i d efter att du har blivit' svensk Sid 3 av (4) v/ww.ska t teverfcel.se Pos lafres 3 iosöi.stocxhojm Besöksadress Télefon q7 Telefax

16 é^h Skatteverket Handläggare; Telefon; BESLUT Folkbokföringsäreridö 'Dalum Dnr Hut man överklagar - se bilaga I PérsörtnurnftiBr MflKärtnBmrtj efternamn cch eua löjjiämn, * maikerar mfllannanin medborgare. Skatteverket anser inte- att det är rimligt att födelsetiden för en svensk medborgare råttas med stöd av utländska handlingar särskilt når handlingarna har utfärdats efter att man ha förvärvat svenskt medborgarskap. Det har även.gått lång tid från.attdina personuppgifter" registrerades i folkbokföringen t l att 4u harpåtalat" att uppgifterna" är felaktiga, detta talar ock a. emot "att dina -registrerade personuppgifter är.ieiaktiga. Därmed anser inte Skatteverket att det har klarlagts ätt registrerade" personuppgifter är fel och att andra personuppgifter är de korre"ktå varför din ansökan inte kan godtas. Sdd 4 av <4) (Uudeiskffft) My/iiflghaSeru stsnipsl (Ha m tiroffyd Hg an o B v/wv/.sltiilieveikel.ee' 'Posted/ess STÖCKHQLM Telefon Telefax

17 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr Bilaga 3 Sida 1 (1) I avgörandet har deltagit föivaltiungsrättsnotarien Philip Axelsson, ordförande, samt nämndemännen Birgitta Blomquist, Alice Andersson och Gunilla Blomgren. Frän domen är Birgitta Blomquist skiljaktig och anför följande. (har, i enlighet med vad Skatteverket anfört, inte förmått visa alt de aktuella uppgifterna i folkbokföringen ska ändras. Hans överklagande bör därför avslås. Dok.Id Postadress Besöksadress TelefoJi Telefax Expedit tons tid Box 2201 Hamngalan måndag-tredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00 forval tningsral len www. forval tningsratten ijoiikopi ng.dojiislol.se

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-02-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3177-10 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 19 mars 2010 i mål nr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(4) Mål nr 2756-11 meddelad i Stockholm den 31 maj 2012 1 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ombud: Advokat Johan Sterner Advokatfirman Berggren & Stoltz KB Box

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 23 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 26 mars 2014 i mål nr

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 augusti 2009 KLAGANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD Ombud för samtliga: Advokat Johan Rosén Box 229 598 23 Vimmerby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning l DOM 2012-02-29 Meddelad i Jönköping Sida l (2) Mål nr 4255-11 KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndaren

Läs mer

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KAMMARRATTEN 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Robin Enander Rullstensgatan 178 906 55 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kriminalvårdens beslut den 15 maj 2015, dnr 2015-11563, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt)

Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) HFD 2016 ref. 39 Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende. 3, 4 och 26 folkbokföringslagen (1991:481),

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. Meddelad i Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. 2. Kammarrätten avslår överklagandet. Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) Mål nr 1979-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut den 10 mars 2016, dnr 131-116944-16/263 SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTENS

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 20 maj 2013 KLAGANDE AA Ombud: Förbundsjurist Kirsi Piispanen Lärarförbundet Box 12229 102 26 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:17

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:17 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2010:17 Målnummer: UM3135-09 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2010-09-08 Rubrik: Lagrum: En av förutsättningarna för att en person ska kunna beviljas svenskt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 17 november 2015 i

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr UM 6854-08 KLAGANDE Uppgiven ställföreträdare och uppgivet ombud för 1 3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-01-28 Meddelad i Göteborg Avdelning 2 2014-01-28 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Carl Larsson SVT Sörmland Box 146 44 630 14 Eskilstuna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Skånes beslut den 25 oktober 2013, dnr A243.677/2013,

Läs mer

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm Sida l (5) KAMMARRÄTTEN T^/^A/T UvJlVL Mål nr 14-12 Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndamärnnden

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2016 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 25 mars 2015

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2014 KLAGANDE Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun Box 34110 701 35 Örebro MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-28 Meddelad i Stockholm 2015-05-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (4) JA FIInspektionen for.rbel,lllshet,f.".1ilkringen KLAGANDE Unionens arbetslöshetskassa Box 701 107 68 Stockholm MOTPART Ink Dnr 2015-06- O1 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f Mål nr 998-12 IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^^A/f IJÖNKÖPING LJUM Avdelning l 2012-04-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Jordbruksverkets

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE 1. 2. 3. 4. 5. Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 november 2012 KLAGANDE Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten Box 507 169 29 Solna MOTPART SAS AB Ombud: Advokaterna Erik Hellners

Läs mer

DOM 2012-11-14 Stockholm

DOM 2012-11-14 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-14 Stockholm Mål nr P 6541-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-06-20 i mål nr P 1419-12, se bilaga A KLAGANDE E

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna

REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) Mål nr 6313-07. meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB. MOTPART Skatteverket 171 94 Solna 1 (5) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm 2008-12-16 KLAGANDE 1. AA 2. BB MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 1 oktober 2007 i mål nr 5749-06 (bilaga)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 oktober 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155 111 81 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6658-08 KLAGANDE Uppgivna ställföreträdare: 1. 2. Ombud för 1 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART CPG Service & Security Norden AB, 556757-0626 Ombud: AA Concrete International

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6595-08 KLAGANDE 1. 2. 3. Uppgiven ställföreträdare för 1-3: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-06- fil 4 Meddelad i Göteborg Mål nr 5223-11 Sida I (3) KLAGANDE God man: R MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223)

HFD 2015 ref 73. Lagrum: 22 förvaltningslagen (1986:223) HFD 2015 ref 73 Ett beslut helt i enlighet med en anmälan om namnändring har sedan den enskilde ångrat sig ansetts ha gått denne emot i den mening som avses i 22 förvaltningslagen. Lagrum: 22 förvaltningslagen

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm

DOM. 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping. Processjuridiska enheten, Stockholm - -:;_ 9) Avdelning 2 DOM 2014-02-24 Meddela\! i Jönköping Sida 1 (3) Mål nr 3026-13 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Stockholm 103

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2017 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål^ 3892-12 KLAGANDE Erik Palm Sveriges Television 651 83 Karlstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut i ärende

Läs mer

DOM. S3- G? Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm. MOTPART Fardin Beg, 970714-9259

DOM. S3- G? Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm. MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 KAMMARRATTEN I Avdelning l DOM S3- G? Meddelad i Göteborg Sida l (6) KLAGANDE Socialnämnden i Hässleholms kommun Box 174 281 22 Hässleholm MOTPART Fardin Beg, 970714-9259 God man: Maija-Liisa Mogensen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2016-02-15 Meddelad i Göteborg Mål nr 6444-15 1 KLAGANDE Andreas Örwall Lovén Sveriges Radio P4 Malmöhus Baltzargatan 16 211 36 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndarnämnden

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping DOM 2016-02-01 Meddelad i Jönköping Mål nr 6206-15 1 SÖKANDE Nybergs Bil AB, 556055-9162 Box 2213 550 02 Jönköping MOTPART Jönköpings kommun, Upphandlingsavdelningen 551 89 Jönköping SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-07-03 Stockholm Mål nr P 5258-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-05-18 i mål nr P 1897-15, se bilaga KLAGANDE 1. P J 2. E

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 oktober 2008 Ö 3484-08 KLAGANDE JV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat JR MOTPART SV Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga

MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga Sida l (8) KAMMARRÄTTEN T^ /TIV /T JJUIVL ^ål m UM 5495 ~! 2011-06-13 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Imad Kassan Wenas, 630914-8796 Ovanbygränd 20 163 70 Spånga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 februari 2006 Ö 4330-05 SÖKANDE OCH KLAGANDE HÖ Ombud: ÖI MOTPART AK Hansa AB, 556631-8712 753 83 Uppsala Ombud: LE SAKEN Resning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 22 juni 2017 KLAGANDE Allmänna ombudet hos Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 29 april

Läs mer