D O M Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D O M 2015-03-27. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm 106 61 Stockholm"

Transkript

1 1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 D O M Meddelad i Jönköping Mål nr KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Föivaitningsrätten i Jönköpings dom den 16 juni 2014 i mål nr , se bilaga A SAKEN Rättelse av uppgifter i folkbokföringsdatabasen KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KammaiTätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Skatteverkets beslut den 29 januari Klaganden/ombudet Molparlen/ombudet FÖrsÖkringsknssan JFörvnllningsrätten Socialstyrelsen Pär käfiftedom FörAlgard För delgivning Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2203 Sloltsgalati (vx) måndag - fredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Målnr YRKANDEN M.M. Skatteverket yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa verkets beslut den 29 januari motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. VÅD PÄRERNA ANFÖR Skalleverket Förvaltningsrätten har i sin dom hänvisat till rättsfallet HFD 2012 ref. 31, av vilket framgår att Skatteverket normalt inte ska göra någon egen näimare prövning av de uppgifter som ska registreras inom folkbokföringen. Av avgörandet framgår dock att även de formella förutsättningarna för registrering måste vara uppfyllda. Det innebär, som fastslagits i notisfallet RÅ 2000 not. 122, att i sådana fall då registreringsunderlaget är bristfälligt eller oklarheter förekommer i detsamma någon registring av begärda uppgifter inte bör verkställas. De handlingar som ^fh^ip " a r åberopat har lågt bevisvärde. Det är fallet med hans ID-kort. ID-kort används för nationellt bruk och är av enkel beskaffenhet och innehar mot denna bakgrund ett lågt bevisvärde. Noterbart är att K^^HH^* ID-kort är utfärdat år 2006 och således den äldsta handlingen han åberopat. Det har dock inte framkommit vilka handlingar som legat till grund för införskaffandet av ID-kortet. Vidare framgår av "Landinfo 2012, Temanotat, Pakistan: Pass, identitetskort og grunnlagsdokumenter" att fast det blivit svårare att förfalska pakistanska ID-kort rapporteras det att omkring ID-kort utfärdats till afghanska medborgare som inte har rätt att fa pakistanska ID-kort. Detta tyder på att omständigheterna kring utfärdandet av pakistanska ID-kort inte är helt tillförlitliga.

3 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr K ^ ^ ^ ^ ^ pakistanska passhandling är utfärdad den 2 juli 2013, d.v.s. tretton år efter det att han blivit svensk medborgare och 25 år efter folkbokföringen i Sverige. Det framgår av pakistansk medborgarskapslag att dubbelt medborgarskap kan tillåtas i vissa fall (jfr Migrationsverkets rätts- och landinforinationssystem, dokument nr 10546). Således kauk^^^^j^ inneha afghanskt liksom pakistanskt medborgarskap, förutom svenskt. Vilket eller vilka medborgarskap som är riktiga i hans fall är inte tillräckligt klarlagt. Ytterligare oklarheter och brister kring passhandlingen gör att det finns starka skäl att anta att ID-koitet legat till grundför utfärdandet av den. Även av denna anledning måste passhandlingens bevisvärde ifrågasättas. Noteras bör också att passhandlingen saknar K^f^^^ namnteckning, Dessutom saknas uppgift om huruvida lian personligen inställt sig hos den utfärdande passmyndigheten. Passhandlingen innehåller flera brister och oklarheter, varför passet kan tillmätas lågt bevisvärde. har även åberopat en vigselhandling. Av denna framgår att äktenskap in gåtts med l-^hhfl 26 år, den 20 februari Äktenskapet har emellertid registrerats först den 25 juli 2013, d.v.s. samma dag som dokumentet begärts utfärdat, vilket är 16 år efter äktenskapets ingående. Av folkbokföringsdatabasen framgår dock att ingick äktenskap med l^bh (föd(! ) den 26 oktober 1987, vilket innebär att U^Uvar cirka 21 år vid detta vigseldatum. Frågan är hur det är möjligt att redan vid sin invandring år 1989 kan ha haft vetskap om ett äktenskap som enligt nu ingiven handling ingicks först 1997, d.v.s. åtta år senare. Det noteras att han inte påtalat att vare sig Yigseldatutn eller makans födelsetid skulle vara felaktig. Även vigsel handlingen innehåller således oklarheter. Fö delsebeviset är utfärdat förstår 2013 och inte i samband med födelsen, Bevisvärdet hos en sådan handling är lågt.

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr Även de ytterligare handlingar som ^^^H^ fiivit m kammarrätten är handlingar av enkel beskaffenhet som därmed har ett lågt bevisvärde De åberopade handlingarna styrker varken var för sig eller vid en samlad bedömning att de i folkbokföringsdatabasen registrerade uppgifterna är felaktiga och att de begärda skulle vara de riktiga. Han har levt i en lögn hela sitt liv och vill få upprättelse. När det gäller hans pass och att det inte har underskrift eller tu mavtryck beror det på att passmyndigheten i Pakistan har missat detta. Det kommer att rättas till nästa gång han åker till Pakistan. Passhandlingen är från år Han har vid tidigare resor till Pakistan använt sig av sitt ID-kort, vilket är en tilkäcklig handling då han vistas i landet. Förnyelse av passet gjordes endast för att i detta ärende bevisa att han ärpakistanier. Att alla dokument som han givit in i detta ärende är från år 2013 beror på att han tog ut kopior ur registret och att han inte har originalen bevarade. Han hänvisar till ytterligare handlingar från Pakistan. Det är ett intyg om släktskap, ställt till Pakistans regering, generaldirektoratet för folkbokföring, den 23 april 1993, i vilket uppges bl.a. att K ^ ^ f är son till A^som har adress i Mardan, ett idrottsbetyg från en skola i Mardan för (jjp/sjavseende åren 1986/1987 och åren 1987/1988, ett studentkort för K^J^A^vid nämnda skola med inskrivningsdatum den 3 maj 1981, ett ID-kort för K^ ^/^dagtecknat den 30 augusti 1988, en ansökan om visum för C^jp^ingiven till Sveriges ambassad i Islamabad den 19 april 1989, meddelande om beviljande av inresevisering den 26 maj 1989 för Q^^AQock slutligen en förfrågan till referensperson för QflB^V I de intyg där födelsetid anges antecknas som födelsedatum den 20 september 1969.

5 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Målnr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Rättelse av uppgifter i folkbokföringen ska, enligt 3 kap. 3 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverks a m het, ske med stöd av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:208), PUL. Den förstnämnda lagen trädde i kraft den 1 oktober De närmare bestämmelserna om rättelse av personuppgifter finns i 28 PUL. I förarbetena till PUL anges att det är den persondataansvarige som har bevisbördan för att en uppgift är korrekt (jfr SOU 1997:39 s. 400). Bedömningen av om en uppgift ska rättas måste dock göras mot bakginnd av vilka krav verksamheten ställer på uppgiftsbehandlingen (jfr prop. 2000/01:33 s. 107). Det kan således i vissa fall vara nödvändigt med en mer nyanserad bedömning av bevisbördans placering med hänsyn bl.a. till vad den eventuella felaktigheten uppges bero på och vem som har faktisk möjlighet att fa firam utredning beträffande viss uppgift, Vad gäller uppgifter i folkbokföringsregistret har i praxis slagits fast att utgångspunkten bör vara att de är korrekta. Presumtionen har motiverats med att om stabiliteten och tillförlitligheten i folkbokföringen ska bibehållas, bör ett fattat och registrerat beslut normalt inte ändras, eftersom beslutet kan ha verkningar i flera olika avseenden. En förutsättning för att uppgifter ska kunna ändras i folkbokföringsregistret är därför att den enskilde kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att andra uppgifter är riktiga. [har ansökt om att fä rättelse i registret mot bakginnd av att de av honom tidigare lämnade uppgifterna var felaktiga. Till stöd för sin ansö-. kan har han inledningsvis till Skatteverket länmat ett antal handlingar huvudsakligen utfärdade år Han har i kammarrätten ingivit ytterligare handlingar utfärdade i Pakistan ännu längre tillbaka i tiden. Gemensamt för samtliga handlingar, utom för passhandlingen och vigselhandlingen, är att

6 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr de på sätt som Skatteverket närmare beskrivit, har ett lågt bevisvärde. Vad gäller vigselhandlingen innehåller denna oklarheter, varför även bevisvärdet i denna handling är lågt. Vad slutligen gäller passhandlingen noterar kammarrätten att passet inte är giltigt eftersom det saknar namnteckning eller tumavtryck. Därtill finns inget som visar artk^m^^själv skulle ha hämtat handlingen i Pakistan. Kammarrätten gör mot bakgrund av det anförda bedömningen att K^H^^nte kunnat visa att rättelse ska ske på sätt som han önskar i folkbokföringsdatabasen. Detta innebär att Skatteverkets överklagande ska bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär i). Kammarrättsrådet Elisabeth Hagelin (ordförande), kammarrättsrådet Bodil Sfelzer (referent, skiljaktig motivering) och kammarrättsrådet Evalotta Grip har deltagit i avgörandet. Föredragande: Kent Ohlsson Bodil Stelzers skiljaktiga motivering. Vad gäller frågan om bevisbördans placering instämmer jag i majoritetens bedömning. Vad gäller beviskravet anser jag att utan uttryckligt stöd bör kravet, bl.a. ined hänsyn till bevisvärdet av den afganska identitetshandling som låg till grundförden första registreringen i folkbokföringsdatabasen, inte ställas högre än sannolikt. I detla fall anser jag att ^^inte har gjort sannolikt att rättelse bör ske, varför Skatteverkets Överklagande ska bifallas.

7 Bilaea A FÖRVALTNINGSRÄTTEN IJÖNKÖPING Philip Axelsson DOM Meddelad i Jönköping Mål nr KLAGANDE MOTPART Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Kontor Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut , se bilaga 1 SAKEN Rättelse av uppgifter i folkbokföringen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten bifaller Överklagandet och bestämmer att rättelse ska ske av uppgifterna i folkbokföringsregistret rörande ^fj^^^^s, ö del solid från den 11 maj 1959 till den 20 september 1969, förnamn från till efternamn från K^till /^K^födciscott från Jalalabad tilt Mardan samt födelseland från Afghanistan till Pakistan. BAXCGRUND OCH YRKANDEN M.M. Skatteverket beslutade den 29 januari 2014 att avslå ^ f l ^ ^ l ^ ansökan om rättelse av personuppgifter. Skälen härför framgår av bilaga 1. yikar i överklagande att hans personuppgifter i folkbokföringsregistret ska ändras i enlighet med ansökan. Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet. Dokid Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditions lid Box2201 Hamngatan J måndag- fredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00 w\^v.foiva!tningsral(enij onkoping.domslot.se

8 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM IJÖNKÖPING Förvaltningsrätten har den 22 inaj 2014 hållit muntlig förhandling i målet. Vid denna har på K^^^^Bs begäran vittnesförhör hållits med VAD SOM HAR ANFÖRTS har skriftligt och vid den muntliga förhandlingen anfört bi.a. Uppgifterna i de nu åberopade handlingarna till stöd för ändring av personuppgifter är riktiga och korrekta. Han ställer sig frågande till vad mer han kan åberopa för att få till stånd en ändring av personuppgifter i folkbokföringen. Han är från Pakistan och inte från Afghanistan. I samband med att han kom till Sverige uppvisade han en falsk afghansk identitetshandling till Migrations verket som han hade köpt i Pakistan. Skälet till det var att han därigenom, enligt vad han fått höra, skulle ha större möjligheter att få stanna i Sverige. Han ångrar djupt att han ljög och hade aldrig kunnat föreställa sig det lidande som han orsakats med anledning härav. Han har blivitutsalt för trakasserier, hot och våld på grund av att olika personer har ifrågasatt hans identitet. Han har vänner och familj i Pakistan. Det förhållandet att han har felaktiga personuppgifter registrerade i folkbokföringen gör att han måste söka visum varje gång han besöker Pakistan. Det finns inga handlingar i Afghanistan som kan bevisa att hans nuvarande identitet är falsk. Det enda han har för att bevisa sin riktiga identitet är de handlingar från Pakistan som han har åberopat. Han vill inget hellre än att fä tillbaka sin ursprungliga identitet. Skatteverket har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.ai följande.

9 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM För att ändring av personuppgifter ska kunna ske i folkbokföringsdatabasen krävs att sökanden kan styrka alt de ursprungliga uppgiftema är felaktiga och att de nya är riktiga. Bevisbördan för att så är fallet ligger på sökanden. Vid prövning av nu aktuellt slag är presumtionen att de registrerade uppgifterna är riktiga. Om klarheter eller brister föreligger beträffande de nya uppgifter som sökanden gör gällande bör registrering inte ske. Då K^ ^^Q ansökte om uppehållstillstånd i Sverige 1989 uppvisades ett afghanskat medborgarskapsbevis. Uppgifterna i medborgarskapsbeviset låg till grund då han folkbokfördes samma år och då han beviljades svenskt medborgarskap förevarande fall är fråga om omfattande uppgifter som vill få rättade. De handlingar somk^^^^fhar åberopat, vilka samtliga har utfärdats efter att han beviljats svenskt medborgarskap, har i sin helhet lågt bevisvärde. Det åberopade födelsebeviset har lågt bevisvärde eftersom det upprättats lång tid efter hans födsel. Av det vigselbevis som han åberopat framgår en annan tidpunkt för vigseb» än den som framgår av folkbokföringen. Bevisvärdet av vigselbeviset är därför begränsat. Vidare kan antecknas att K^H^^^inte har presenterat något underlag, exempelvis från afghanska myndigheter, som visar att hans afghanska identitetshandling är oriktig. Sammantaget finns så mycket brister och oklarheter i det aktuella underlaget att någon ändring av personuppgifter inte kan ske på sätt K^^HHÉ ansökt om. [har i vitlnesförhöruppgettbl.a. följande, är hans storebror. Det finna ID-kort, med tillhörande ID-nurnmer, som kan bekräfta detta. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Gällande regler Enligt 1 folkbokföringslagen (1991:481) innebär folkbokföring fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om

10 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM identitet, familj och andra forhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksarnhet får forekojnma i folkbokföringsdatabasen. Av 3 kap, 3 sistnämnda lag framgår att bestämmelserna i personuppgifts lagen (1998:204), PUL, om bl.a. rättelse gäller vid behandling av personuppgifter. Av 9 PUL framgår bl.a. att den personuppgifts ansvarige ska se till att de uppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen och att uppgifterna är riktiga samt se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta felaktiga uppgifter. Av 28 PUL framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den. registrerade rätta uppgifter som inte behandlats enligt lagen. I förarbeten fill lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings verksamhet konstateras att ett primärt ändamål för folkbokför ingsregister kan sägas vara att bistå samhället i stort med uppgifter om fysiska personer i Sverige. Vidare uttalas att inom ramen för folkbokföringsverksamheten ingår aft fullgöra vissa kvalitetskontroller när uppgifter ska registreras i databasen (prop. 2000/01:33 s. 140). Utredningen Till stöd för den nu aktuella ansökan har K^mjå b oropat handlingar i form av ett födelsebevis utfärdat i Pakistan den 24 juli 2013, ett vigselbevis registrerat och utfärdat i Pakistan den 25 juli 2013, ett pakistanskt ID-kort utfärdat den 31 oktober 2006 samt ett pakistanskt pass utfärdat den 2 juli Föivalimngsrättens bedömning Frågan i målet är om de uppgifter om K f ^ ^ förnamn, efternamn, födelsetid, födelseort och födelseland som finns registrerade i folkbokföringen ska ändras.

11 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM J JÖNKÖPING Till styrkande av de personuppgifter till vilka han vill ha folkbokföringen lindrad är rikliga, har K^HH åberopat flera officiella handlingar från Pakistan. Bland dem ett pass som utfärdats den 2 juli 2013, Uppgifterna i det åberopade passet överensstämmer med de uppgifter som ^HHH har ansökt om att fa folkbokföringen ändrad till. Skatteverket ska normalt inte göra nägon egen närmare prövning av de uppgifter som ska registreras i folkbokföringen, se Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 2000 not. I22ochHFD20l2ref.3I. Ett äkta pakistanskt pass, utfärdat i Pakistan, utgör enligt förvaltningsrättens mening ett sådant officiellt dokument som kan utgöra underlag för registrering i folkbokföringen. Att det generellt sett kan utfärdas äkta pakistanska pass med felaktiga uppgifter kan inte innebära att vaije passhandling ska underkännas som underlag for ändring av uppgifter i folkbokföringen. Frågan blir då om övriga omständigheter i målet visar att det förekommer sådana bristfalligheter och oklarheter att uppgiftema i passet ändå inte kan registreras. Av utredningen i målet framgår att folkbok fördes på grundval av uppgifter i ett av honom företett afghanskt medborgarskapsbevis. Han har lämnat en förklaring till varför de registrerade uppgiftema är felaktiga, Även om det inte kan anses fullständigt klarlagt vilka uppgifter som är de riktiga finner förvaltningsrätten att K^^ ^Hmcd stöd av den nu åberopade passhandlingen har gjort sannolikt att hans födelsetid är den 20 september 1969, att hans födelseort och födelseland är Mardan respektive Pakistan samt att hans förnamn och efternamn är (ju^speklive A^K^^ Med hänsyn härtill och då Skatteverket inte har vederlagt uppgifterna i passet finns förutsättniugar att ändra registreringen av hans uppgifter i folkbokföringen. Förvaltningsrätten gör sammanfattningsvis bedömningen att det inte förekommer sådana bristfalligheter och oklarheter att uppgifter-

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM na i passet inte kan registreras (jfr Kaninianättens i Jönköping avgöranden i mål m och ). K^jjj^^l^ överklagande ska därför bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1D). Philip Axelsson RÄTTENS SAMMANSÄTTNING OCH SKILJAKTIG MENING, se särskild bilaga

13 Bilaga 1 éåi Skatteverket Ha nd läggare; Telefon?. BESLUT Folkbokföringsärerijde Datum $ Dnr FORVALT^ING^I^vniiiN 1 JÖNKÖPING Mölnr: Aktbil: (b Enhs):'^ ^ person nummer eltäpnamn, efiematnrf ooh äfla (imamn, * rnericeiaf rhcllanmmn jbeslöt Skatteverket avslår din begäran om. rättelse av personuppgifter. IMOTIVERIMÖ idu Jiar atfspkt 'öm rättelse av.din &3eisgti från^e^ll maj t i l l ^en..20 setite^iib.ör^^69^förnamn från KttHMtill ef.fcerrianuv från J<^B t i l l.äbp gamt fodéläeof^flhi. - lanc^rån-jalalabad, [Afghanistan tillt^raaw, Pakistan,.gom stöd för din i),e^ärån hår du visat" upp att födelsebevis utfärdat i Pakiötari den 2.4- j u l i 2013", ett vi^aelbevis registrerat och.qtfätdät. i Pakistan dferi. 2& j u l i 201, ett 'pakisfcanskt id~kor;t som utfärdats den 31 oktober 2QÖ6 och ett pakistanskt pass utfärdat den 2 j u l i Vidare har du i ett brev angivit bl.a. att du iamhad felaktiga " jpersonuppgifter när-du koin t i l l Sverige.. I Skatteverkets utr.edning angående dina personuppgifter har följande uppgifter f^aäommit: Sid '1 av (4.) wv/v/.skatieverkol.so. fvslgdress 10 G 61 STOCKHOLM flesettssdress Teleloh 077J-667S67 TeleJex:

14 ém Skatteverket Handläggare; Telefon] BESLUT Fölkbokforfngsär.ende DatJm Dnr [När du folkfeokfördes d Sverige år 1989 registrerades du med fpdel/sétiden ^^^^ 'den 11 maj 1955, förnamn K^^V^ efternamn i H o c h födelseort och -land ita-lalabad, Af^hanistan^p.et Jtah. Di var dessa personuppgifter som framgick äv din an.mäieih och det var i dessa personuppgifter som. du beviljades uppehållstillstånd.' :År beviljades du svenskt [medbörcfarskap. i samma personuppgifter. Folkbokföring sker genom Skatteverkets försorg och Innebär bl.a.. registrering av uppgifter om identitet och familj. (1 'Folkbokföringsia^én) Öen som Ee.gar rättelse av sina personuppgifter i. folkbokföringen måste kunna visa.att de' registrerade personuppgifterna är oriktiga och att andra personuppgifter är de korrekta. Praxis i ärenden öm rättelse, stv födelsetid är generellt restriktiv..1 'dom "som meddelades ay kammarrätten, -i. /Sbocfchölfli i "mål nr 6g5i-.X990 framhöll rätten- hur viktigt det.är ätt samhälle och (medborgare ska kunna l i t a pä uppgifterna i de svenska Sid 2. av (4) y/ww.skalteverif et.se Posiadfese" "1P6-61 STQCKH.0LM Besöksadress Tel afo n Ö771-BS7667

15 Jjh Skatteverket Handläggare: Telefon: BESLUT Folkbökföringsätonde Dalum Dnr folkbokförings-registren. Det är därmed enligt domstolen, inte tillräckligt att den sökande gör mer eller mindre "sannolikt.att uppgifterna är oriktiga, för att få rättelse, detta måste vara klarlagt, Dina registrerade personuppgifter registrerades i samband med din folkbokföring; i Sverige- år 19Ö"9 :. I samma personuppgifter' beviljades äu svenskt medborgarskap ar åooo. De uppgifter som lämnas i Samband med ansökan om svenskt.medborgarskap'.intygas på heder och samvete* Nu har du ansökt öm rättelse "av dina personuppgifter med stöd a& ett pakis.t-anskt födelsebevis utfärdat i Pakistan den 24 j u l i 2013, ett Vigselbevis registrerat, och utfärdat i Pakistan den 25 j u l i 201./ fett pakistanskt.id-kort söm utfärdats den 31 oktober 2006" och ebt pakistanskt pass utfärdat'den 2 j u l i 2013, Skatteverket anger inte att uppvisade pakistanska handlingar visar att din afghänska identitet är -felaktig. Du--är svensk medborgare sedan läilg t i d och hår därmed försäkrat att dina registrerade, [personuppgifter är riktiga. Vidare är uppvisade pakistaiiskä handlingar utfärdade lång t i d efter att du har blivit' svensk Sid 3 av (4) v/ww.ska t teverfcel.se Pos lafres 3 iosöi.stocxhojm Besöksadress Télefon q7 Telefax

16 é^h Skatteverket Handläggare; Telefon; BESLUT Folkbokföringsäreridö 'Dalum Dnr Hut man överklagar - se bilaga I PérsörtnurnftiBr MflKärtnBmrtj efternamn cch eua löjjiämn, * maikerar mfllannanin medborgare. Skatteverket anser inte- att det är rimligt att födelsetiden för en svensk medborgare råttas med stöd av utländska handlingar särskilt når handlingarna har utfärdats efter att man ha förvärvat svenskt medborgarskap. Det har även.gått lång tid från.attdina personuppgifter" registrerades i folkbokföringen t l att 4u harpåtalat" att uppgifterna" är felaktiga, detta talar ock a. emot "att dina -registrerade personuppgifter är.ieiaktiga. Därmed anser inte Skatteverket att det har klarlagts ätt registrerade" personuppgifter är fel och att andra personuppgifter är de korre"ktå varför din ansökan inte kan godtas. Sdd 4 av <4) (Uudeiskffft) My/iiflghaSeru stsnipsl (Ha m tiroffyd Hg an o B v/wv/.sltiilieveikel.ee' 'Posted/ess STÖCKHQLM Telefon Telefax

17 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr Bilaga 3 Sida 1 (1) I avgörandet har deltagit föivaltiungsrättsnotarien Philip Axelsson, ordförande, samt nämndemännen Birgitta Blomquist, Alice Andersson och Gunilla Blomgren. Frän domen är Birgitta Blomquist skiljaktig och anför följande. (har, i enlighet med vad Skatteverket anfört, inte förmått visa alt de aktuella uppgifterna i folkbokföringen ska ändras. Hans överklagande bör därför avslås. Dok.Id Postadress Besöksadress TelefoJi Telefax Expedit tons tid Box 2201 Hamngalan måndag-tredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00 forval tningsral len www. forval tningsratten ijoiikopi ng.dojiislol.se

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(4) Mål nr 2756-11 meddelad i Stockholm den 31 maj 2012 1 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ombud: Advokat Johan Sterner Advokatfirman Berggren & Stoltz KB Box

Läs mer

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772

Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772 Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan 38 111

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 1 juli 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 14 december 2011

Läs mer

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm

DOM. 2013-05-13 Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 2013-05-13 Meddelad i Jönköping Mål nr 1170-12 Sida 1 (4) KLAGANDE T MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/stockholm 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg

DOM 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 2012-03- 2 3' Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 5470-11 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 8 oktober 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2012-06- fil 4. Meddelad i Göteborg. MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-06- fil 4 Meddelad i Göteborg Mål nr 5223-11 Sida I (3) KLAGANDE God man: R MOTPART Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun 291 80 Kristianstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping

BESLUT. 2013-02-11 Meddelat i Jönköping. KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping KAMMARRÄTTEN Avdelning l BESLUT 2013-02-11 Meddelat i Jönköping Sida l (5) Mål nr 94-13 KLAGANDE Åke Lindgren Sveriges Television AB Box 288 601 04 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings kommuns beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm 26 juni 2013 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 4 oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE AA Ställföreträdare: BB MOTPART Pensionsmyndigheten Box 304 301 08 Halmstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 16 juni 2014 KLAGANDE AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC MOTPART Östhammars kommun Ombud: Jur.kand. Christer Hjert Kommunakuten AB

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 oktober 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 6 mars 2013 i mål nr

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-19 Meddelad i Stockholm skatteavdelningen. 2012-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m Enhet 3 Sida l (5) KLAGANDE Inspektionen for arbetslöshetsf6rsäkringen, IAF Box210 641 22 Katrineholm MOTPART Ink 2012-09- 2 5 Dnr c2rj If. 7 ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2013-01-08 Meddelad i Göteborg Sida 1 (7) KLAGANDE Guldmyran Bostadsrätt AB, 556618-8560 Ombud: Advokat David Kleist och advokat Mart Tamm Advokatfirman Vinge KB Box 11025 404 21 Göteborg

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

DOM. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN l SUNDSVALL DOM Meddelad i Sundsvall Sida l (6) KLAGANDE Utbudet i Sverige AB, 556662-1727 Box 45404 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gymnasienämnden i Skellefteå kommuns beslut den 16

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE AA MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 27

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 13 december 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget Skäpplandsgatan 1 C 703 46 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (7) meddelat i Stockholm den 10 februari 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 5 juni 2008

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 maj 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 18 juni 2013 Ö 1956-12 KLAGANDE OCH MOTPART SH Ombud: Advokat GS KLAGANDE OCH MOTPART TRS SAKEN Ansökan om vitesföreläggande enligt 26

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2009 Ö 3904-08 KLAGANDE MH Ombud: Jur.kand. BB MOTPART AH Ombud: Advokat YB SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 februari 2009 Ö 3474-08 KLAGANDE R L-A MOTPARTER J K U R SAKEN Ansökan om tillstånd enligt 19 kap 13 ärvdabalken till överlåtelse

Läs mer

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Ulf Karlsson SVT Västerbottensnytt Formvägen 14 906 21 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Västerbottens

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 september 2012 Ö 5396-11 KLAGANDE Themco Ekonomiska förening, 769621-2807 c/o TN Ombud: Advokat LS MOTPART Lifestyleurlaub Corp.,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd.

Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. BESLUT Datum 2009-04-09 8684-07-40 SVENSKT MEDBORGARSKAP Justitiekanslerns beslut Justitiekanslem avslår Vincent da Paul Fotsos anspråk på skadestånd. Ärendet Bakgrund Anspråk tilläggsprotokoll. Postadress

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTIEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 2166-13 Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans AB Box 1814 701 18 Göteborg MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 september 2008 Ö 2280-08 KLAGANDE P-OP SAKEN Klagan i hovrätt över domvilla ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för Nedre Norrlands beslut

Läs mer

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land

Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land MIGR 320011 150401 320011 Anmälan om svenskt medborgarskap för person som förlorat sitt svenska medborgarskap för att han eller hon blivit medborgare i ett annat land (punkt 4 i övergångsbestämmelserna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring

HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring HFD 2013 ref 14 Allmän försäkring En kvinna som står och arbetar och som har vissa graviditetsbesvär har ansetts berättigad till halv graviditetspenning. Lagrum: 10 kap. 2 första stycket 1 och 4 socialförsäkringsbalken

Läs mer

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping KAMMARRÄTTEN [JÖNKÖPING * >s - '' Avdelning l BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping Skin l (4) Mål nr 3943-12 KLAGANDE Manju Andersson, 851111-6512 Anstalten Tillberga Box 1133 721 28 Västerås ÖVERKLAGAT

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken

HFD 2014 ref 60. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13 kap. 31 a socialförsäkringsbalken HFD 2014 ref 60 För utvidgad rätt till tillfällig föräldrapenning vid gemensam vårdnad av ett barn krävs att den ena föräldern haft rätt till samtliga föräldrapenningdagar. Lagrum: 12 kap. 12 och 15, 13

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer