D O M Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "D O M 2015-03-27. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm 106 61 Stockholm"

Transkript

1 1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 D O M Meddelad i Jönköping Mål nr KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Föivaitningsrätten i Jönköpings dom den 16 juni 2014 i mål nr , se bilaga A SAKEN Rättelse av uppgifter i folkbokföringsdatabasen KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KammaiTätten upphäver förvaltningsrättens dom och fastställer Skatteverkets beslut den 29 januari Klaganden/ombudet Molparlen/ombudet FÖrsÖkringsknssan JFörvnllningsrätten Socialstyrelsen Pär käfiftedom FörAlgard För delgivning Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2203 Sloltsgalati (vx) måndag - fredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Målnr YRKANDEN M.M. Skatteverket yrkar att kammarrätten ska upphäva förvaltningsrättens dom och fastställa verkets beslut den 29 januari motsätter sig ändring av förvaltningsrättens dom. VÅD PÄRERNA ANFÖR Skalleverket Förvaltningsrätten har i sin dom hänvisat till rättsfallet HFD 2012 ref. 31, av vilket framgår att Skatteverket normalt inte ska göra någon egen näimare prövning av de uppgifter som ska registreras inom folkbokföringen. Av avgörandet framgår dock att även de formella förutsättningarna för registrering måste vara uppfyllda. Det innebär, som fastslagits i notisfallet RÅ 2000 not. 122, att i sådana fall då registreringsunderlaget är bristfälligt eller oklarheter förekommer i detsamma någon registring av begärda uppgifter inte bör verkställas. De handlingar som ^fh^ip " a r åberopat har lågt bevisvärde. Det är fallet med hans ID-kort. ID-kort används för nationellt bruk och är av enkel beskaffenhet och innehar mot denna bakgrund ett lågt bevisvärde. Noterbart är att K^^HH^* ID-kort är utfärdat år 2006 och således den äldsta handlingen han åberopat. Det har dock inte framkommit vilka handlingar som legat till grund för införskaffandet av ID-kortet. Vidare framgår av "Landinfo 2012, Temanotat, Pakistan: Pass, identitetskort og grunnlagsdokumenter" att fast det blivit svårare att förfalska pakistanska ID-kort rapporteras det att omkring ID-kort utfärdats till afghanska medborgare som inte har rätt att fa pakistanska ID-kort. Detta tyder på att omständigheterna kring utfärdandet av pakistanska ID-kort inte är helt tillförlitliga.

3 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr K ^ ^ ^ ^ ^ pakistanska passhandling är utfärdad den 2 juli 2013, d.v.s. tretton år efter det att han blivit svensk medborgare och 25 år efter folkbokföringen i Sverige. Det framgår av pakistansk medborgarskapslag att dubbelt medborgarskap kan tillåtas i vissa fall (jfr Migrationsverkets rätts- och landinforinationssystem, dokument nr 10546). Således kauk^^^^j^ inneha afghanskt liksom pakistanskt medborgarskap, förutom svenskt. Vilket eller vilka medborgarskap som är riktiga i hans fall är inte tillräckligt klarlagt. Ytterligare oklarheter och brister kring passhandlingen gör att det finns starka skäl att anta att ID-koitet legat till grundför utfärdandet av den. Även av denna anledning måste passhandlingens bevisvärde ifrågasättas. Noteras bör också att passhandlingen saknar K^f^^^ namnteckning, Dessutom saknas uppgift om huruvida lian personligen inställt sig hos den utfärdande passmyndigheten. Passhandlingen innehåller flera brister och oklarheter, varför passet kan tillmätas lågt bevisvärde. har även åberopat en vigselhandling. Av denna framgår att äktenskap in gåtts med l-^hhfl 26 år, den 20 februari Äktenskapet har emellertid registrerats först den 25 juli 2013, d.v.s. samma dag som dokumentet begärts utfärdat, vilket är 16 år efter äktenskapets ingående. Av folkbokföringsdatabasen framgår dock att ingick äktenskap med l^bh (föd(! ) den 26 oktober 1987, vilket innebär att U^Uvar cirka 21 år vid detta vigseldatum. Frågan är hur det är möjligt att redan vid sin invandring år 1989 kan ha haft vetskap om ett äktenskap som enligt nu ingiven handling ingicks först 1997, d.v.s. åtta år senare. Det noteras att han inte påtalat att vare sig Yigseldatutn eller makans födelsetid skulle vara felaktig. Även vigsel handlingen innehåller således oklarheter. Fö delsebeviset är utfärdat förstår 2013 och inte i samband med födelsen, Bevisvärdet hos en sådan handling är lågt.

4 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr Även de ytterligare handlingar som ^^^H^ fiivit m kammarrätten är handlingar av enkel beskaffenhet som därmed har ett lågt bevisvärde De åberopade handlingarna styrker varken var för sig eller vid en samlad bedömning att de i folkbokföringsdatabasen registrerade uppgifterna är felaktiga och att de begärda skulle vara de riktiga. Han har levt i en lögn hela sitt liv och vill få upprättelse. När det gäller hans pass och att det inte har underskrift eller tu mavtryck beror det på att passmyndigheten i Pakistan har missat detta. Det kommer att rättas till nästa gång han åker till Pakistan. Passhandlingen är från år Han har vid tidigare resor till Pakistan använt sig av sitt ID-kort, vilket är en tilkäcklig handling då han vistas i landet. Förnyelse av passet gjordes endast för att i detta ärende bevisa att han ärpakistanier. Att alla dokument som han givit in i detta ärende är från år 2013 beror på att han tog ut kopior ur registret och att han inte har originalen bevarade. Han hänvisar till ytterligare handlingar från Pakistan. Det är ett intyg om släktskap, ställt till Pakistans regering, generaldirektoratet för folkbokföring, den 23 april 1993, i vilket uppges bl.a. att K ^ ^ f är son till A^som har adress i Mardan, ett idrottsbetyg från en skola i Mardan för (jjp/sjavseende åren 1986/1987 och åren 1987/1988, ett studentkort för K^J^A^vid nämnda skola med inskrivningsdatum den 3 maj 1981, ett ID-kort för K^ ^/^dagtecknat den 30 augusti 1988, en ansökan om visum för C^jp^ingiven till Sveriges ambassad i Islamabad den 19 april 1989, meddelande om beviljande av inresevisering den 26 maj 1989 för Q^^AQock slutligen en förfrågan till referensperson för QflB^V I de intyg där födelsetid anges antecknas som födelsedatum den 20 september 1969.

5 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Målnr SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Rättelse av uppgifter i folkbokföringen ska, enligt 3 kap. 3 lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverks a m het, ske med stöd av bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:208), PUL. Den förstnämnda lagen trädde i kraft den 1 oktober De närmare bestämmelserna om rättelse av personuppgifter finns i 28 PUL. I förarbetena till PUL anges att det är den persondataansvarige som har bevisbördan för att en uppgift är korrekt (jfr SOU 1997:39 s. 400). Bedömningen av om en uppgift ska rättas måste dock göras mot bakginnd av vilka krav verksamheten ställer på uppgiftsbehandlingen (jfr prop. 2000/01:33 s. 107). Det kan således i vissa fall vara nödvändigt med en mer nyanserad bedömning av bevisbördans placering med hänsyn bl.a. till vad den eventuella felaktigheten uppges bero på och vem som har faktisk möjlighet att fa firam utredning beträffande viss uppgift, Vad gäller uppgifter i folkbokföringsregistret har i praxis slagits fast att utgångspunkten bör vara att de är korrekta. Presumtionen har motiverats med att om stabiliteten och tillförlitligheten i folkbokföringen ska bibehållas, bör ett fattat och registrerat beslut normalt inte ändras, eftersom beslutet kan ha verkningar i flera olika avseenden. En förutsättning för att uppgifter ska kunna ändras i folkbokföringsregistret är därför att den enskilde kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att andra uppgifter är riktiga. [har ansökt om att fä rättelse i registret mot bakginnd av att de av honom tidigare lämnade uppgifterna var felaktiga. Till stöd för sin ansö-. kan har han inledningsvis till Skatteverket länmat ett antal handlingar huvudsakligen utfärdade år Han har i kammarrätten ingivit ytterligare handlingar utfärdade i Pakistan ännu längre tillbaka i tiden. Gemensamt för samtliga handlingar, utom för passhandlingen och vigselhandlingen, är att

6 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 DOM Mål nr de på sätt som Skatteverket närmare beskrivit, har ett lågt bevisvärde. Vad gäller vigselhandlingen innehåller denna oklarheter, varför även bevisvärdet i denna handling är lågt. Vad slutligen gäller passhandlingen noterar kammarrätten att passet inte är giltigt eftersom det saknar namnteckning eller tumavtryck. Därtill finns inget som visar artk^m^^själv skulle ha hämtat handlingen i Pakistan. Kammarrätten gör mot bakgrund av det anförda bedömningen att K^H^^nte kunnat visa att rättelse ska ske på sätt som han önskar i folkbokföringsdatabasen. Detta innebär att Skatteverkets överklagande ska bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär i). Kammarrättsrådet Elisabeth Hagelin (ordförande), kammarrättsrådet Bodil Sfelzer (referent, skiljaktig motivering) och kammarrättsrådet Evalotta Grip har deltagit i avgörandet. Föredragande: Kent Ohlsson Bodil Stelzers skiljaktiga motivering. Vad gäller frågan om bevisbördans placering instämmer jag i majoritetens bedömning. Vad gäller beviskravet anser jag att utan uttryckligt stöd bör kravet, bl.a. ined hänsyn till bevisvärdet av den afganska identitetshandling som låg till grundförden första registreringen i folkbokföringsdatabasen, inte ställas högre än sannolikt. I detla fall anser jag att ^^inte har gjort sannolikt att rättelse bör ske, varför Skatteverkets Överklagande ska bifallas.

7 Bilaea A FÖRVALTNINGSRÄTTEN IJÖNKÖPING Philip Axelsson DOM Meddelad i Jönköping Mål nr KLAGANDE MOTPART Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm Kontor Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut , se bilaga 1 SAKEN Rättelse av uppgifter i folkbokföringen FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Förvaltningsrätten bifaller Överklagandet och bestämmer att rättelse ska ske av uppgifterna i folkbokföringsregistret rörande ^fj^^^^s, ö del solid från den 11 maj 1959 till den 20 september 1969, förnamn från till efternamn från K^till /^K^födciscott från Jalalabad tilt Mardan samt födelseland från Afghanistan till Pakistan. BAXCGRUND OCH YRKANDEN M.M. Skatteverket beslutade den 29 januari 2014 att avslå ^ f l ^ ^ l ^ ansökan om rättelse av personuppgifter. Skälen härför framgår av bilaga 1. yikar i överklagande att hans personuppgifter i folkbokföringsregistret ska ändras i enlighet med ansökan. Skatteverket motsätter sig bifall till överklagandet. Dokid Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditions lid Box2201 Hamngatan J måndag- fredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00 w\^v.foiva!tningsral(enij onkoping.domslot.se

8 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM IJÖNKÖPING Förvaltningsrätten har den 22 inaj 2014 hållit muntlig förhandling i målet. Vid denna har på K^^^^Bs begäran vittnesförhör hållits med VAD SOM HAR ANFÖRTS har skriftligt och vid den muntliga förhandlingen anfört bi.a. Uppgifterna i de nu åberopade handlingarna till stöd för ändring av personuppgifter är riktiga och korrekta. Han ställer sig frågande till vad mer han kan åberopa för att få till stånd en ändring av personuppgifter i folkbokföringen. Han är från Pakistan och inte från Afghanistan. I samband med att han kom till Sverige uppvisade han en falsk afghansk identitetshandling till Migrations verket som han hade köpt i Pakistan. Skälet till det var att han därigenom, enligt vad han fått höra, skulle ha större möjligheter att få stanna i Sverige. Han ångrar djupt att han ljög och hade aldrig kunnat föreställa sig det lidande som han orsakats med anledning härav. Han har blivitutsalt för trakasserier, hot och våld på grund av att olika personer har ifrågasatt hans identitet. Han har vänner och familj i Pakistan. Det förhållandet att han har felaktiga personuppgifter registrerade i folkbokföringen gör att han måste söka visum varje gång han besöker Pakistan. Det finns inga handlingar i Afghanistan som kan bevisa att hans nuvarande identitet är falsk. Det enda han har för att bevisa sin riktiga identitet är de handlingar från Pakistan som han har åberopat. Han vill inget hellre än att fä tillbaka sin ursprungliga identitet. Skatteverket har vid den muntliga förhandlingen anfört bl.ai följande.

9 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM För att ändring av personuppgifter ska kunna ske i folkbokföringsdatabasen krävs att sökanden kan styrka alt de ursprungliga uppgiftema är felaktiga och att de nya är riktiga. Bevisbördan för att så är fallet ligger på sökanden. Vid prövning av nu aktuellt slag är presumtionen att de registrerade uppgifterna är riktiga. Om klarheter eller brister föreligger beträffande de nya uppgifter som sökanden gör gällande bör registrering inte ske. Då K^ ^^Q ansökte om uppehållstillstånd i Sverige 1989 uppvisades ett afghanskat medborgarskapsbevis. Uppgifterna i medborgarskapsbeviset låg till grund då han folkbokfördes samma år och då han beviljades svenskt medborgarskap förevarande fall är fråga om omfattande uppgifter som vill få rättade. De handlingar somk^^^^fhar åberopat, vilka samtliga har utfärdats efter att han beviljats svenskt medborgarskap, har i sin helhet lågt bevisvärde. Det åberopade födelsebeviset har lågt bevisvärde eftersom det upprättats lång tid efter hans födsel. Av det vigselbevis som han åberopat framgår en annan tidpunkt för vigseb» än den som framgår av folkbokföringen. Bevisvärdet av vigselbeviset är därför begränsat. Vidare kan antecknas att K^H^^^inte har presenterat något underlag, exempelvis från afghanska myndigheter, som visar att hans afghanska identitetshandling är oriktig. Sammantaget finns så mycket brister och oklarheter i det aktuella underlaget att någon ändring av personuppgifter inte kan ske på sätt K^^HHÉ ansökt om. [har i vitlnesförhöruppgettbl.a. följande, är hans storebror. Det finna ID-kort, med tillhörande ID-nurnmer, som kan bekräfta detta. SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Gällande regler Enligt 1 folkbokföringslagen (1991:481) innebär folkbokföring fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om

10 4 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM identitet, familj och andra forhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksarnhet får forekojnma i folkbokföringsdatabasen. Av 3 kap, 3 sistnämnda lag framgår att bestämmelserna i personuppgifts lagen (1998:204), PUL, om bl.a. rättelse gäller vid behandling av personuppgifter. Av 9 PUL framgår bl.a. att den personuppgifts ansvarige ska se till att de uppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen och att uppgifterna är riktiga samt se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta felaktiga uppgifter. Av 28 PUL framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den. registrerade rätta uppgifter som inte behandlats enligt lagen. I förarbeten fill lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokförings verksamhet konstateras att ett primärt ändamål för folkbokför ingsregister kan sägas vara att bistå samhället i stort med uppgifter om fysiska personer i Sverige. Vidare uttalas att inom ramen för folkbokföringsverksamheten ingår aft fullgöra vissa kvalitetskontroller när uppgifter ska registreras i databasen (prop. 2000/01:33 s. 140). Utredningen Till stöd för den nu aktuella ansökan har K^mjå b oropat handlingar i form av ett födelsebevis utfärdat i Pakistan den 24 juli 2013, ett vigselbevis registrerat och utfärdat i Pakistan den 25 juli 2013, ett pakistanskt ID-kort utfärdat den 31 oktober 2006 samt ett pakistanskt pass utfärdat den 2 juli Föivalimngsrättens bedömning Frågan i målet är om de uppgifter om K f ^ ^ förnamn, efternamn, födelsetid, födelseort och födelseland som finns registrerade i folkbokföringen ska ändras.

11 5 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM J JÖNKÖPING Till styrkande av de personuppgifter till vilka han vill ha folkbokföringen lindrad är rikliga, har K^HH åberopat flera officiella handlingar från Pakistan. Bland dem ett pass som utfärdats den 2 juli 2013, Uppgifterna i det åberopade passet överensstämmer med de uppgifter som ^HHH har ansökt om att fa folkbokföringen ändrad till. Skatteverket ska normalt inte göra nägon egen närmare prövning av de uppgifter som ska registreras i folkbokföringen, se Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden RÅ 2000 not. I22ochHFD20l2ref.3I. Ett äkta pakistanskt pass, utfärdat i Pakistan, utgör enligt förvaltningsrättens mening ett sådant officiellt dokument som kan utgöra underlag för registrering i folkbokföringen. Att det generellt sett kan utfärdas äkta pakistanska pass med felaktiga uppgifter kan inte innebära att vaije passhandling ska underkännas som underlag for ändring av uppgifter i folkbokföringen. Frågan blir då om övriga omständigheter i målet visar att det förekommer sådana bristfalligheter och oklarheter att uppgiftema i passet ändå inte kan registreras. Av utredningen i målet framgår att folkbok fördes på grundval av uppgifter i ett av honom företett afghanskt medborgarskapsbevis. Han har lämnat en förklaring till varför de registrerade uppgiftema är felaktiga, Även om det inte kan anses fullständigt klarlagt vilka uppgifter som är de riktiga finner förvaltningsrätten att K^^ ^Hmcd stöd av den nu åberopade passhandlingen har gjort sannolikt att hans födelsetid är den 20 september 1969, att hans födelseort och födelseland är Mardan respektive Pakistan samt att hans förnamn och efternamn är (ju^speklive A^K^^ Med hänsyn härtill och då Skatteverket inte har vederlagt uppgifterna i passet finns förutsättniugar att ändra registreringen av hans uppgifter i folkbokföringen. Förvaltningsrätten gör sammanfattningsvis bedömningen att det inte förekommer sådana bristfalligheter och oklarheter att uppgifter-

12 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM na i passet inte kan registreras (jfr Kaninianättens i Jönköping avgöranden i mål m och ). K^jjj^^l^ överklagande ska därför bifallas. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3109/1D). Philip Axelsson RÄTTENS SAMMANSÄTTNING OCH SKILJAKTIG MENING, se särskild bilaga

13 Bilaga 1 éåi Skatteverket Ha nd läggare; Telefon?. BESLUT Folkbokföringsärerijde Datum $ Dnr FORVALT^ING^I^vniiiN 1 JÖNKÖPING Mölnr: Aktbil: (b Enhs):'^ ^ person nummer eltäpnamn, efiematnrf ooh äfla (imamn, * rnericeiaf rhcllanmmn jbeslöt Skatteverket avslår din begäran om. rättelse av personuppgifter. IMOTIVERIMÖ idu Jiar atfspkt 'öm rättelse av.din &3eisgti från^e^ll maj t i l l ^en..20 setite^iib.ör^^69^förnamn från KttHMtill ef.fcerrianuv från J<^B t i l l.äbp gamt fodéläeof^flhi. - lanc^rån-jalalabad, [Afghanistan tillt^raaw, Pakistan,.gom stöd för din i),e^ärån hår du visat" upp att födelsebevis utfärdat i Pakiötari den 2.4- j u l i 2013", ett vi^aelbevis registrerat och.qtfätdät. i Pakistan dferi. 2& j u l i 201, ett 'pakisfcanskt id~kor;t som utfärdats den 31 oktober 2QÖ6 och ett pakistanskt pass utfärdat den 2 j u l i Vidare har du i ett brev angivit bl.a. att du iamhad felaktiga " jpersonuppgifter när-du koin t i l l Sverige.. I Skatteverkets utr.edning angående dina personuppgifter har följande uppgifter f^aäommit: Sid '1 av (4.) wv/v/.skatieverkol.so. fvslgdress 10 G 61 STOCKHOLM flesettssdress Teleloh 077J-667S67 TeleJex:

14 ém Skatteverket Handläggare; Telefon] BESLUT Fölkbokforfngsär.ende DatJm Dnr [När du folkfeokfördes d Sverige år 1989 registrerades du med fpdel/sétiden ^^^^ 'den 11 maj 1955, förnamn K^^V^ efternamn i H o c h födelseort och -land ita-lalabad, Af^hanistan^p.et Jtah. Di var dessa personuppgifter som framgick äv din an.mäieih och det var i dessa personuppgifter som. du beviljades uppehållstillstånd.' :År beviljades du svenskt [medbörcfarskap. i samma personuppgifter. Folkbokföring sker genom Skatteverkets försorg och Innebär bl.a.. registrering av uppgifter om identitet och familj. (1 'Folkbokföringsia^én) Öen som Ee.gar rättelse av sina personuppgifter i. folkbokföringen måste kunna visa.att de' registrerade personuppgifterna är oriktiga och att andra personuppgifter är de korrekta. Praxis i ärenden öm rättelse, stv födelsetid är generellt restriktiv..1 'dom "som meddelades ay kammarrätten, -i. /Sbocfchölfli i "mål nr 6g5i-.X990 framhöll rätten- hur viktigt det.är ätt samhälle och (medborgare ska kunna l i t a pä uppgifterna i de svenska Sid 2. av (4) y/ww.skalteverif et.se Posiadfese" "1P6-61 STQCKH.0LM Besöksadress Tel afo n Ö771-BS7667

15 Jjh Skatteverket Handläggare: Telefon: BESLUT Folkbökföringsätonde Dalum Dnr folkbokförings-registren. Det är därmed enligt domstolen, inte tillräckligt att den sökande gör mer eller mindre "sannolikt.att uppgifterna är oriktiga, för att få rättelse, detta måste vara klarlagt, Dina registrerade personuppgifter registrerades i samband med din folkbokföring; i Sverige- år 19Ö"9 :. I samma personuppgifter' beviljades äu svenskt medborgarskap ar åooo. De uppgifter som lämnas i Samband med ansökan om svenskt.medborgarskap'.intygas på heder och samvete* Nu har du ansökt öm rättelse "av dina personuppgifter med stöd a& ett pakis.t-anskt födelsebevis utfärdat i Pakistan den 24 j u l i 2013, ett Vigselbevis registrerat, och utfärdat i Pakistan den 25 j u l i 201./ fett pakistanskt.id-kort söm utfärdats den 31 oktober 2006" och ebt pakistanskt pass utfärdat'den 2 j u l i 2013, Skatteverket anger inte att uppvisade pakistanska handlingar visar att din afghänska identitet är -felaktig. Du--är svensk medborgare sedan läilg t i d och hår därmed försäkrat att dina registrerade, [personuppgifter är riktiga. Vidare är uppvisade pakistaiiskä handlingar utfärdade lång t i d efter att du har blivit' svensk Sid 3 av (4) v/ww.ska t teverfcel.se Pos lafres 3 iosöi.stocxhojm Besöksadress Télefon q7 Telefax

16 é^h Skatteverket Handläggare; Telefon; BESLUT Folkbokföringsäreridö 'Dalum Dnr Hut man överklagar - se bilaga I PérsörtnurnftiBr MflKärtnBmrtj efternamn cch eua löjjiämn, * maikerar mfllannanin medborgare. Skatteverket anser inte- att det är rimligt att födelsetiden för en svensk medborgare råttas med stöd av utländska handlingar särskilt når handlingarna har utfärdats efter att man ha förvärvat svenskt medborgarskap. Det har även.gått lång tid från.attdina personuppgifter" registrerades i folkbokföringen t l att 4u harpåtalat" att uppgifterna" är felaktiga, detta talar ock a. emot "att dina -registrerade personuppgifter är.ieiaktiga. Därmed anser inte Skatteverket att det har klarlagts ätt registrerade" personuppgifter är fel och att andra personuppgifter är de korre"ktå varför din ansökan inte kan godtas. Sdd 4 av <4) (Uudeiskffft) My/iiflghaSeru stsnipsl (Ha m tiroffyd Hg an o B v/wv/.sltiilieveikel.ee' 'Posted/ess STÖCKHQLM Telefon Telefax

17 FÖRVALTNINGSRÄTTEN Mål nr Bilaga 3 Sida 1 (1) I avgörandet har deltagit föivaltiungsrättsnotarien Philip Axelsson, ordförande, samt nämndemännen Birgitta Blomquist, Alice Andersson och Gunilla Blomgren. Frän domen är Birgitta Blomquist skiljaktig och anför följande. (har, i enlighet med vad Skatteverket anfört, inte förmått visa alt de aktuella uppgifterna i folkbokföringen ska ändras. Hans överklagande bör därför avslås. Dok.Id Postadress Besöksadress TelefoJi Telefax Expedit tons tid Box 2201 Hamngalan måndag-tredag Jönköping E-posf: 08:00-16:00 forval tningsral len www. forval tningsratten ijoiikopi ng.dojiislol.se

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2014 ref 12. Lagrum: 20 kap. 4 lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2014 ref 12 Ett krav på återbetalning av felaktigt utbetald sjukpenning har satts ned som gottgörelse för en kränkning av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen.

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

HFD 2015 ref 16. Lagrum: 5 kap. 19 2 och 23 körkortslagen (1998:488)

HFD 2015 ref 16. Lagrum: 5 kap. 19 2 och 23 körkortslagen (1998:488) HFD 2015 ref 16 Ett beslut om villkor om alkolås har undanröjts till följd av att körkortshavaren intagit narkotikaklassat läkemedel i enlighet med läkares ordination. Lagrum: 5 kap. 19 2 och 23 körkortslagen

Läs mer

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen

meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud SAKEN Bistånd enligt socialtjänstlagen 1 (12) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 23 september 2008 KLAGANDE Socialnämnden i Melleruds kommun 464 80 Mellerud MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Göteborg dom den 2 oktober

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 28 september 2012 KLAGANDE Ljusnarsbergs kommun Ombud: AA MOTPART BB God man: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1)

Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) 42 SKATTENYTT 2014 Karl-Johan Nörklit Sexmånadersregeln något om problematiken vid arbete i flera länder (del 1) Den s.k. sexmånadersregeln i 3 kap. 9 första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL,

Läs mer

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2014-05-06 Meddelad i Jönköping Mål nr 1946-13 1947-13 Sida l (10) KLAGANDE Skatteverket MOTPART VSM North America Finance AB, 556669-4617 c/o VSM GROUP AB 561 84 Huskvarna

Läs mer

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling

Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Hannah Bergman Anbuds giltighetstid i Offentlig upphandling JUBN18 Offentlig upphandling 15 högskolepoäng Innehåll SAMMANFATTNING 1 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 26 februari 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Aller Media AB, 556002-8325 251 85 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB. Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 25 juni 2014 Ö 4250-13 SÖKANDE PB Ombud och offentlig försvarare: Advokat LE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer