Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772"

Transkript

1 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 april 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Folkbokföring KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår Överklagandet. Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr YRKANDEN M.M. Khalid Ahmed Yasin fullföljer sin talan i kammarrätten och anför bl.a. följande. Han har personligen kvitterat ut det ingivna resedokumentet på Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm. Det får långtgående konsekvenser om svenska myndigheter inte godtar ett sådant dokument utan därutöver kräver att innehavaren ska redogöra för ansökningsprocessen och de handlingar som har använts vid utfärdandet av resehandlingen. Resehandlingen bör normalt tillmätas starkare bevisvärde än födelsebevis, nationella id-kort etc. Till överklagandet har Khalid Ahmed Yasin bifogat en militärbok utfärdad 1989, ett familjekort utfärdat i maj 2000, ett syriskt id-kort utfärdat den 28 mars 2010, ett skolcertifikat, ett registerutdrag från en syrisk myndighet utfärdat den 30 januari 2011 samt en handling utfärdat av Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm den 4 maj Handlingarna är utfärdade för en person vid namn Raed Orabi. Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Av resedokumentet från den 12 oktober 2011 framgår att detta grundar sig på ett resedokument utfärdat den 27 december Khalid Ahmed Yasin inställde sig inte personligen vid ansökan och uthämtande av resedokumentet från den 27 december Resedokumentet från den. 12 oktober 2011 är därför inte tillförlitligt ur identitetssynpunkt och kan inte styrka hans identitet. Khalid Ahmed Yasin har uppgett att de syriska myndigheterna kontrollerar militärbok och personbevis vid utfärdande av resedokument i Syrien. Mot bakgrund av dessa handlingars beskaffenhet finns det skäl att ifrågasätta bevisvärdet av resedokumentet. Det kan även noteras att trots att det endast skiljer knappt ett år mellan de olika resedokumenten så skiljer sig personen på fotona anmärkningsvärt mycket åt.

3 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 3 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Ett nationellt uppehållskort eller uppgifter i en militärbok styrker inte en persons identitet. Den aktuella militärboken är dessutom av enkel beskaffenhet och på grund av sin ålder svårbedömd. Bevissvärdet av handingen från Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm är lågt då det hänvisar till resedokumentet utfärdat den 27 december Handlingen kan således inte anses styrka Khalid Ahmed Yasins identitet. Det inlämnade registerutdraget från en syrisk myndighet har utfärdats en månad efter utfärdandet av resehandlingen från den 27 december Det framstår inte som troligt att Khalid Ahmed Yasin befunnit sig i Syrien och hämtat ut registerutdraget så kort tid efter att hans kusin hämtat ut resehandlingen. Det är mot denna bakgrund tveksamt vilken identitetskontroll som har gjorts vid utfärdandet av registerutdraget. Avregisterutdraget framgår dessutom att personen som handlingen gäller är gift, medan Khalid Ahmed Yasin är registrerad som ogift i Sverige. Eftersom Khalid Ahmed Yasin har begärt en ändring av samtliga personuppgifter finns det skäl att ifrågasätta om det rör sig om samma person. Det går inte att göra några kopplingar mellan de olika identiteterna och det kan heller inte uteslutas att Khalid Ahmed Yasin har levt under två identiteter, en i Syrien och en i Libanon. Khalid Ahmed Yasin anför bl.a. följande. Han har på nytt kontaktat ambassaden för att få ett intyg som förklarar vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa hans identitet, men inte heller det nya intyget redogör för detta. I intyget står att resehandlingen från den 12 oktober 2011 ersätter det gamla resedokumentet, inte att det grundas på det. Militärboken ska tillmätas högt bevisvärde. Militärböcker från Syrien har traditionellt sett ansetts ha högt bevisvärde och visar i hans fall att han haft en militärbok i identiteten Raed Orabi i 23 år. Fotona i militärboken visar att det är fråga om en och samma person. Eftersom två identiteter står mot varandra måste den omständigheten att Migrationsverket inte ansett att han har styrkt sin

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr identitet vägas in. Enbart en av identiteterna kan vara rätt och vid en sammantagen bedömning av de identitetshandlingar sorn finns måste identiteten Raed Orabi anses styrkt. Till yttrandet har Khalid Ahmed Yasin bifogat ett intyg från Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm från den 13 september SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Frågan i målet är om förutsättningarna föreligger för att tillåta ändring av de uppgifter i folkbokföringen som gäller Khalid Ahmed Yasins för- och efternamn, födelsetid, födelseort och födelseland. Folkbokföring enligt folkbokföringslagen (1991:481) innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen. Av 3 kap. 3 lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets rblkbokföringsverksamhet framgår att bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PUL, om bl.a. rättelse, gäller vid behandling av personuppgifter. Enligt 9 PUL ska den personuppgiftsansvarige bl.a. svara för att de uppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen och att uppgifterna är riktiga samt se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta felaktiga uppgifter. Av 28 PUL framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta felaktiga uppgifter. Det har i målet inte framkommit annat än att Skatteverket gjort en normalt noggrann prövning vid registreringen av de uppgifter som

5 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 5 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Khalid Ahmed Yasin begär ska ändras. Under sådana förhållanden förligger en presumtion för att uppgifterna i folkbokföringssystemet är riktiga. För att en ändring av personuppgifter ska göras krävs därför att Khalid Ahmed Yasin kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att de nu åberopade uppgifterna är riktiga. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Khalid Ahmed Yasin ansökte under 2001 om uppehållstillstånd i Sverige och uppvisade i samband därmed ett libanesiskt ID-kort för palestinska flyktingar till styrkande av sin identitet. Grundat på de uppgifter han lämnat vid ankomsten till Sverige beviljades han den 30 augusti 2006 permanent uppehållstillstånd och blev den 18 september 2006 folkbokförd i landet. Han erhöll därefter den 14 januari 2008 flyktingförklaring och resedokument. Under 2008 ansökte Khalid Ahmed Yasin om svenskt medborgarskap. Han uppvisade då på nytt det libanesiska ID-kortet samt inkom med ett intyg från Palestinska generaldelegationen, varav framgick att han är född i Beirut och är palestinier. Khalid Ahmed Yasin har till styrkande av att de nya uppgifterna om hans identitet ska läggas till grund för folkbokföring inkommit med ett libanesiskt resedokument utfärdat den 12 oktober Han har härtill i kammarrätten inlämnat en militärbok, ett syriskt id-kort, ett skolcertifikat, ett familjekort, ett registerutdrag från en syrisk myndighet samt två handlingar utfärdat av Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm. Kammarrätten gör följande bedömning. Det ställs höga krav på den enskilde för att denne ska anses ha visat att uppgifter i folkbokföringen är felaktiga. Detta gäller enligt kammarrättens mening i synnerhet när det är fråga om att ändra så pass omfattande uppgifter om den enskildes identitet som det i målet är fråga om.

6 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 6 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Kammarrätten anser att Khalid Ahmed Yasin genom de inlämnade handlingarna inte har visat att han har ett annat namn, en annan födelsetid, en annan födelseort eller ett annat födelseland än de som han vid ankomsten till Sverige och i kontakt med svenska myndigheter har uppgett och under lång tid vidhållit. Kammarrätten anser därmed att Khalid Ahmed Yasin inte har visat att de registrerade uppgifterna är felaktiga eller att de nya uppgifterna är riktiga. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). J Kenneth Sundlöf ' Gunilla Berendt Tobias Rydin f.d. kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor ordförande referent Stina Larsson föredragande

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM Skatteavdelningen Meddelad i Enhet 2 Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, Medborgare i Statslös Blockstensvägen 6 Lgh Jordbro Ombud: Advokat Andreas Karlsson Advokatfirman Andreas Karlsson AB Scheelegatan l, 2 tr Stockholm MOTPART Skatteverket Folkboktoringskontoret Göteborg Box Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut den 17 februari 2012 T se bilaga l SAKEN Folkbokföring; ändring av personuppgifter DOMSLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen l måndag - fredag i Stockholm E-post: 09:00-15:00 forvaltningsrattenistockholm(s).dom..se

8 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen YRKANDEN M.M. Klialid Ahmed Yasin har överklagat Skatteverkets beslut och yrkar att hans förnamn, efternamn, födelseort och födelseland ändras i enlighet med hans ansökan, dock inte hans medborgarskap. Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. I det resedokument som Migrationsverket utfärdat för honom i den felaktiga identiteten har det angetts att innehavarens identitet inte är styrkt. Han har också lämnat, in sitt nya syriska resedokument till Skatteverket. Det är korrekt att det är utfärdat av samma behöriga myndighet som det tidigare åberopade syriska resedokumentet. Den avgörande skillnaden mellan dessa resedokument är att det nya utfärdats efter en personligen ingiven ansökan vid ambassaden i Stockholm och att detta resedokument därför uppfyller de krav som svenska myndigheter ställer. Det kan inte råda några tvivel om vilken av identiteterna som är den riktiga. Skatteverket anser att beslutet inte ska ändras. DOMSKÄL Det är viktigt att medborgare och myndigheter kan lita på de uppgifter som finns i folkbokföringsregistret. Det föreligger därför en stark presumtion ror att uppgifterna i registret är riktiga. För att Skatteverket ska kunna ändra de uppgifter som redan registrerats krävs det att sökanden kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att andra uppgifter är riktiga (jfr Kammarrättens i Stockholm domar den 14 november 1991 i mål nr och den 22 februari 2011 i mål nr ). Av utredningen i målet framgår att Khalid Ahmed Yasin själv lämnat de i folkbokföringsregistret registrerade uppgifterna till svenska myndigheter vid flera tillfällen: till Migrationsverket - vid ansökan om uppehållstillstånd och ansökan om svenskt medborgarskap och till Skatteverket - vid anmälan om flyttning till Sverige. Till styrkande av

9 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen dessa personuppgifter har han uppvisat ett libanesiskt identitetskort och ett intyg från Palestinian General Delegation i Stockholm. Numera gör Khalid Ahmed Yasin gällande att hans personuppgifter i folkbokföringsregistret är felaktiga och åberopar till stöd for detta ett syriskt resedokument för palestinska flyktingar utfärdat den 12 oktober 2011 av Päls-Center med giltighetstid till den 11 oktober Även om Khalid Ahmed Yasin uppgett att han personligen ansökt om resedokumentet så har det inte framkommit att han i samband med ansökan uppvisat några identitetshandlingar till styrkande av den nya identiteten. Mot bakgrund av det ovan anförda anser förvaltningsrätten att den bevisning som Khalid Ahmed Yasin lagt fram inte är av den styrkan att de nya uppgiftenia om hans förnamn, efternamn, födelseort och födelseland framstår som mer tillförlitliga än de som han tidigare lämnat. Khalid Ahmed Yasin kan därmed inte anses ha visat att hans personuppgifter som finns registrerade i folkbokföringsregistret är oriktiga och att de personuppgifter som han numera åberopar är riktiga. Överklagandet ska därför avslås. ÖVERKLAGAR, se bifogad bilaga 2 (DV 3109/1 a). Johan Gefvert Rådman Föredragande har varit torvaltningsrättsnotarien Maria Camestedt.

10 Skatteverket FolkfaoKToringsärende Handläggare: Britt-Marie Bengtsson. ostum- ". _ anr. Telefon: " Knalid Yasin Blcckstensvägen 6 Lgh 11C JORDBRO j Personnummer l Mellannamn, efternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn SYasin, 'Khalid Ahmed jskatteverket avslår din ansökan cm ändring, av personuppgifter. JMOTIVERING: ' [Du 'har genom advokat Andreas Karlsson ansökt om ändring av dina personuppgifter.,. [Du önskar följande ändringar: '. JFödelsetid 'från'den-'4 juli 1969 till den 4 juli 1972 jförnamn från Khalid Ahmed'till Raed Efternamn från Yasin till Orab-i - " ' JFödelsrort från Beirut till Damaskus Födelseland från Libanon' till Syrien '... Medborgarskap från Statslös till Syrien! ' " ' Som grund för din ansökan uppger du att felaktigt blivit registrerad med-namnet Khalid Ahmed Yasin.och födelsetid den 4 juli Sid l av (.6) www,skaneverk = t. Postadress Besöksadress Telefon Telefax 4m 7n RÖTPsnHr:

11 Skatteverket BESLUT Folkbokf öringsärende Handläggare:. Britt-Marie Bengtsson Telefon: IS Kum Khalid Yasin Blockstensvägen 6.ugn JORDBRO ] Personnummer i i Mellannamn, sfternarr.r. ocn 3 i! s fornnitin, * msdosrar meiisr.namn ;Yasin, Khalid. Ahmed.. 'Som underlag för ändring av dina personuppgifter har du visat upp ett 'resedokument för- palestinska, flyktingar i original. Handlingen är jut färdad den 12 oktober 2011 av Päls-Center och. är gilnig till den 11 oktober Du har även bifogat ett intyg från Syriska Arabiska (Republikens ambassad i Stockholm om att du ansökt om ett nytt syriskt ^pass. Intyget är utfärdat den 28 september 2011;' ;.' Av resedokumentet framgår att Raed brabi är född den 4 juli 1972 i' (Damaskus. Att pappa heter Mohammad. och-mamma heter Kadijah. Något medbor gar skåp framgår inte'av handlingen'.'.-. ' -. ' (Skatteverket har i utredning om 'dina personuppgifter funnit följande: (De uppgifter som du lämnade vid ankomsten till Sverige låg till grund jnär du folkbokfördes den 18 september 2006!..' Du uppgav i anmälan om inflyttning att du heter Khalid Ahmed Ya-sin född den 4 juli 1969 i Beirut, Libanon. Du visade upp Migrationsverkets fotoförsedda beslut om uppehållstillstånd. i Enligt Migrationsverket visade du när du ansökte om uppehållstillstånd, upp ett libanesiskt ID-kort för palestinska (flyktingar. Av ID-kortet framgår: Namn Khaled Yassin, Fader Ahmed, Sid. 2 av (6] w 10 Postadrass

12 ^Skatteverket c,u - -..'.:.. FolkboKTonngsarende Handläggare: Britt-Marie Bengts-son. öatum Dnr. ' Telefon: " ' : Khalid Yasin Blockstensyägen 6 ^gh JORDBRO Personnummer, j Mellannamn, efternamn cr:h alla förnamn, ' markerar mellannamn "Yasin, Knal i G Ahmed Mode-r Souad, född i Beirut 1969 med hemvist i Beirut. ar du 2008 ansökte om svenskt medborgarskap visade du för att sl_yrka din identitet upp samma ID-.kort som vid ansökan' om [uppehållstillstånd. Du visade även upp ett intyg från Palestinska General Delegationen i Stockholm scm säger att Yasin khalid Ahmed. född i Beirut den 4 juli 1969 är palestinier. Du fick avslag på jansökan den 25- november 2008'... - ' iden 14 'februari ansökte du cm ändring av din personuppgifter jgenom ditt ombud'andreas Karlsson. Du an-sökte om -samma ändringar som du ansökt cm denna gång. Scm underlag visas ett resedckumet för [palestinska flyktingar i original. Det var utfärdat, den 27 december :20'10 av samma myndighet scm utfärdat det resedokumetnt du visat upp irra. Du visar även upp ett intyg från Syrien-, General Association for Arab jpalestine. refugees.!av det framgår: för och. efternamn, Raed.Orabi, faders namn, Mohammad, [moders för och efternamn Khadeja Crabi, födelseort Yarmouk, födelsetid 4 juli Sid 3. av Postadress GOTFRORG Besöksadress

13 Skatteverket? E,?i" U L - - ^ FolkfaOKTormgsarende Handläggare: Britt-Marie Bengtsson'. '.Datum. - - Dnr Telefon: " '' Khalid. Yas-in Blockstensvägen 6 Lgh JORDBRO i Psrscnnummer j : ] Mellannamn, aftsrnömn och alla förnamn, * markerar mellannamn JYasin, Khalid Xhmed pu får avslag på din ansökan den 20 april i ' Ärendet överklagas den 13 maj 2011 till Förvaltningsrätten. I dom den. '7 september 2'011, Mål.nr' avslår Förvaltningsrätten (överklagandet. i; '' ' '. ' Folkbokföring innebär att' en persons bosättning, identitet, fam-ilj loch andra förhållanden bestäms, ('fastställs) och registreras i [folkbokföringsdatabasen " -. Bestämmelsen--finns i l jfoikbokf öringslagen (FOL->. '...', - När någon flyttar till Sverige är det Skatteverkets utgångspunkt att Ide uppgifter som registreras i folkbokföringen gäller till annat kan bevisas. Detta gäller oavsett om -personen visar identitetshandlingar [eller.bara lämnar muntliga'uppgifter. Skatteverket kan bara rätta i jfolkbokföringsregistret om personen med godtagbar handling kan visa fatt våra regis.trerade uppgifter är fel. Det får inte finnas någon [tveksamhet om vilken identitet som är den riktiga, och.äktheten i [handlingarna får inte kunna ifrågasättas. Sid 4 av (6) l.-ostaaress GÖTEBORG

14 y* BESLUT Skatteverket Foikbokf öringsärende Handläggare: -sritt-marie' riengtsscn Daftjm - Telefon! ' Kha ilockstensvägen 6 'OP-DBRO. Psrscnnummer Mellannamn, Gfternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn 'Yasin, Knal i cl Ahmed--- i-du blev folkbckförd ined de uppgifter som du lämnande i anmälan om [inflyttning till Sverige och Migrationsverkets beslut. l JNär du ansökte om uppehållstillstånd visade du för taigrationsverket upp.ett ID-kort för palestinska flyktingar med samma (uppgifter- som du. är folkbpkförd med...- ' Vid ansökan om svenskt medborgarskap 2008, visade du upp samma ID-kort samt ett intyg från Palestinska General Delegationen i Stockholm och intygade på heder och samvete att de uppgifter som du lämnat, om din identitet är de rätta. Migrationsverket avslog din. ansökan den 25 november 2008'.. -. : pen 14 februari" 2011' ansökte du om ändring.'av dina personuppgifter jgenom ditt ombud Andreas Karlsson. Du ansökte om samma ändringar- som 'du "ansökt om denna gång.' Du fick avslag på din ansökan- och överklagade till-förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten'avslog överklagan den-17 september Du har visat upp palestinska handlincrår i båda identii Det av' (6) 'www.skatteverket.se Besöksadress : elefon C = 67

15 BESLUT Skatteverket Foikfaokföringsärende Handläggare: ^ritt-marie. Bengtsson Datum - Telefon: 0' ' Dnr : /.hal i d Yasin Hur man överklagar - se bilaga. Blockstensvägen 6 ixjh JORDBRO l n' Personnummer J l (Mellannamn r ofternarnn cch alla förnamn, * markerar mellannamn Yas in, Knali d Ahmed måste klart framgå att tidigare registrerade uppgifter är fel och ät uppgifterna i de nu lämnade handlingarna är de rätta. Skatteverket finner mot denna bakgrund att det inte är klarlagt att de jregistreracle uppgifterna är fel och att de sotn du vill rätta till är de rätta. [Skatteverket har därför inte möjlighet att ändra dina (personuppgifter Sid ' 6 -av (6) (Underskrift) MvndighetEr.s stämpef' (NarnnfSrtydligande) Postadress Besöksadress Telefon (57

16 Biluva HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten Inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, sondag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. j Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original samt innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn. målnummer sam! dagen för besluiei 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen tor detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskih bevisa Formulär l

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar

KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå. SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar .. KAMMARRÄTTEN STOCKHOLM Avdelning 01 I Sida l (3) Mål nr 8017-08 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tommy Engman Sveriges Radio Västerbotten Box 299 931 23 Skellefteå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål^ 3892-12 KLAGANDE Erik Palm Sveriges Television 651 83 Karlstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut i ärende

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm

Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm Sida l (5) KAMMARRÄTTEN T^/^A/T UvJlVL Mål nr 14-12 Avdelning 5 2012-04-26 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndamärnnden

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-02-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3177-10 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 19 mars 2010 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 DOM 2016-02-15 Meddelad i Göteborg Mål nr 6444-15 1 KLAGANDE Andreas Örwall Lovén Sveriges Radio P4 Malmöhus Baltzargatan 16 211 36 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Överförmyndarnämnden

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm

DOM 2012 * 15. Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 5 DOM 2012 * 15 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 3592-12 KLAGANDE Maria Elowsson ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut den 11 maj 2012

Läs mer

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM ft KAMMARRÄTTEN, Avdelning 7 2011-12-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 4594-11 1 KLAGANDE MOTPART Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^rYIV /T JJU1V1 Avdelnings 2011-09-19 Meddelad i Stockholm Mål m 306(M l Sida l (4) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg

FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg PROTOKOLL 2010-06-22 Stockholm Mål nr 3634-10 NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Margit Knutsson FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Maria Vereide Dahlberg KLAGANDE Åsa Forsberg Norrtelje

Läs mer

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL Föredragning i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 PROTOKOLL 2017-03-24 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 1 RÄTTEN Lagmannen Marie Jönsson, ordförande Kammarrättsrådet Mikael Åberg, referent Kammarrättsrådet Daniel

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 04 2015-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 6701-15 1 KLAGANDE Amelia Andersdotter Eningbölevägen 44 749 61 Örsundsbro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 7 juli 2015 i ärende nr

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping

DOM 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KAMMARRATTEN 2015-08-19 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Robin Enander Rullstensgatan 178 906 55 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kriminalvårdens beslut den 15 maj 2015, dnr 2015-11563, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-12-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3686-13 1 KLAGANDE Robert Aschberg, 520319-0011 Ombud: Lars-Erik Olsson City Skatt Sverige AB Kungsgatan 14 652 24 Karlstad MOTPART Skatteverket

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov

DOM Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box Johanneshov KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2012-04-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 3504-11 KLAGANDE MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM F\mV/f JJUIVI Mål nr 5647-12 Avdelnings 2012-10-05 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm KAMMARRATTEN Avdelning 03 BESLUT 2013-01-14 Meddelat i Stockholm Mål nr 211-13 l KLAGANDE Mohammed Bouhmame, 960505 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Anna Ekvall Advokatbyrån Nichols & Co AB Drottninggatan

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012- Meddelad i Stockholm

DOM 2012- Meddelad i Stockholm Avdelning 2 2012- Meddelad i Stockholm Mål nr 4464-12 1 KLAGANDE Tredje Statsmakten Media AB, 556715-2086 Holländargatan 8 B 111 36 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm dom den

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2012-08-15 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-08-15 Meddelat i Stockholm Mål nr 5255-12 1 KLAGANDE EQC Group AB, 556821-1089 Ombud: Advokaten Axel Eskeby Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 1043 791

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i Malmös beslut den 13 maj 2014 med dnr Af-2014/274074, se bilaga A. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (5) KAMMARRÄTTEN TV/^A/T JJUIVL Mål nr 4683-14 Avdelning 03 2QH "12" 1 1 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Tillväxtfaktor-X Vattenverksvägen 44 212 21 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingen i

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM 2017-06-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 1240-17 1 KLAGANDE Lunds Universitet Box 117 221 00 Lund MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 13

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Handikappersättning och assistansersättning KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM Meddelad i Stockholm. Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Handikappersättning och assistansersättning KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 5868-11 5870-11 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 21 september 2011

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

BESLUT Meddelat i Malmö

BESLUT Meddelat i Malmö Lena Palmér BESLUT 2013-05-28 Meddelat i Malmö Mål nr 4266-13 1 SÖKANDE RMS Rehabiliteringsmedicin Simrishamn AB, 556602-8964 Simrisvägen 3 272 33 Simrishamn MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping

DOM Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING DOM 2016-08-11 Meddelad i Jönköping Mål nr 1454-16 1 KLAGANDE Skatteverket MOTPART Erik Jönsson, 171213-0515 Flyghamnsvägen 18 Lgh 1401 183 64 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-03-11 Meddelad i Malmö Mål nr 955-14 1 KLAGANDE Kraftord/Staffan Sjöberg, 530915-1610 Graffmansgatan 12 412 73 Göteborg MOTPART Landskrona stad Stadsledningskontoret Stadshuset 261 80 Landskrona

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 5 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen, dom den 23 augusti 2007 i mål nr

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-06-28 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:2 1 SÖKANDE EMSG Sverige AB, 556798-7978 Bergkällavägen 33 192 79 Sollentuna Ombud: Björn Kärrberg Kunskapsbolaget KLN AB Regeringsgatan 93 111 39 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8027-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Åkab Nät och Skog AB, 556153-1582 Centralgatan 31 901 31 Åsele MOTPART Energimarknadsinspektionen Box

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-19 Meddelad i Göteborg Mål nr 1727-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Antalis AB, 556076-2022 Box 4014 422 04 Hisings Backa MOTPART Chalmers tekniska högskola AB, 556479-5598 Ekonomiavdelningen/Inköp

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM. KLAGANDE Stockholms läns landsting. MOTPART Abbott Scandinavia AB, 556046-6137

DOM. KLAGANDE Stockholms läns landsting. MOTPART Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 KAMMARRATTEN Avdelning 6 2013-06-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 8881-12 KLAGANDE Stockholms läns landsting Ombud: Advokaterna Ulf Djurberg och Lynda Ondrasek Olofsson samt jur.kand. Malin Albert Box 1050

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Direktdemokratisk samling c/o Jobjörn Folkesson Sturegatan 12 A 753 14 Uppsala MOTPART Skatteverket Skattekontoret Uppsala 751 87 Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Sune Wennerberg DOM 2013-05-29 Meddelad i Malmö Mål nr 2312-13 1 SÖKANDE Österlenbuss AB, 556388-9145 Box 1023 271 00 Ystad Ombud: Henrik Grimlander Box 1055 271 00 Ystad MOTPART Tomelilla kommun Gustafs

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 51-13 1 SÖKANDE Rapid Bevakning AB, 556565-3002 Box 2046 174 02 Sundbyberg MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29 Falun 2. Securitas

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer