Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772"

Transkript

1 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 april 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Folkbokföring KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår Överklagandet. Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr YRKANDEN M.M. Khalid Ahmed Yasin fullföljer sin talan i kammarrätten och anför bl.a. följande. Han har personligen kvitterat ut det ingivna resedokumentet på Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm. Det får långtgående konsekvenser om svenska myndigheter inte godtar ett sådant dokument utan därutöver kräver att innehavaren ska redogöra för ansökningsprocessen och de handlingar som har använts vid utfärdandet av resehandlingen. Resehandlingen bör normalt tillmätas starkare bevisvärde än födelsebevis, nationella id-kort etc. Till överklagandet har Khalid Ahmed Yasin bifogat en militärbok utfärdad 1989, ett familjekort utfärdat i maj 2000, ett syriskt id-kort utfärdat den 28 mars 2010, ett skolcertifikat, ett registerutdrag från en syrisk myndighet utfärdat den 30 januari 2011 samt en handling utfärdat av Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm den 4 maj Handlingarna är utfärdade för en person vid namn Raed Orabi. Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Av resedokumentet från den 12 oktober 2011 framgår att detta grundar sig på ett resedokument utfärdat den 27 december Khalid Ahmed Yasin inställde sig inte personligen vid ansökan och uthämtande av resedokumentet från den 27 december Resedokumentet från den. 12 oktober 2011 är därför inte tillförlitligt ur identitetssynpunkt och kan inte styrka hans identitet. Khalid Ahmed Yasin har uppgett att de syriska myndigheterna kontrollerar militärbok och personbevis vid utfärdande av resedokument i Syrien. Mot bakgrund av dessa handlingars beskaffenhet finns det skäl att ifrågasätta bevisvärdet av resedokumentet. Det kan även noteras att trots att det endast skiljer knappt ett år mellan de olika resedokumenten så skiljer sig personen på fotona anmärkningsvärt mycket åt.

3 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 3 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Ett nationellt uppehållskort eller uppgifter i en militärbok styrker inte en persons identitet. Den aktuella militärboken är dessutom av enkel beskaffenhet och på grund av sin ålder svårbedömd. Bevissvärdet av handingen från Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm är lågt då det hänvisar till resedokumentet utfärdat den 27 december Handlingen kan således inte anses styrka Khalid Ahmed Yasins identitet. Det inlämnade registerutdraget från en syrisk myndighet har utfärdats en månad efter utfärdandet av resehandlingen från den 27 december Det framstår inte som troligt att Khalid Ahmed Yasin befunnit sig i Syrien och hämtat ut registerutdraget så kort tid efter att hans kusin hämtat ut resehandlingen. Det är mot denna bakgrund tveksamt vilken identitetskontroll som har gjorts vid utfärdandet av registerutdraget. Avregisterutdraget framgår dessutom att personen som handlingen gäller är gift, medan Khalid Ahmed Yasin är registrerad som ogift i Sverige. Eftersom Khalid Ahmed Yasin har begärt en ändring av samtliga personuppgifter finns det skäl att ifrågasätta om det rör sig om samma person. Det går inte att göra några kopplingar mellan de olika identiteterna och det kan heller inte uteslutas att Khalid Ahmed Yasin har levt under två identiteter, en i Syrien och en i Libanon. Khalid Ahmed Yasin anför bl.a. följande. Han har på nytt kontaktat ambassaden för att få ett intyg som förklarar vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa hans identitet, men inte heller det nya intyget redogör för detta. I intyget står att resehandlingen från den 12 oktober 2011 ersätter det gamla resedokumentet, inte att det grundas på det. Militärboken ska tillmätas högt bevisvärde. Militärböcker från Syrien har traditionellt sett ansetts ha högt bevisvärde och visar i hans fall att han haft en militärbok i identiteten Raed Orabi i 23 år. Fotona i militärboken visar att det är fråga om en och samma person. Eftersom två identiteter står mot varandra måste den omständigheten att Migrationsverket inte ansett att han har styrkt sin

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr identitet vägas in. Enbart en av identiteterna kan vara rätt och vid en sammantagen bedömning av de identitetshandlingar sorn finns måste identiteten Raed Orabi anses styrkt. Till yttrandet har Khalid Ahmed Yasin bifogat ett intyg från Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm från den 13 september SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Frågan i målet är om förutsättningarna föreligger för att tillåta ändring av de uppgifter i folkbokföringen som gäller Khalid Ahmed Yasins för- och efternamn, födelsetid, födelseort och födelseland. Folkbokföring enligt folkbokföringslagen (1991:481) innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen. Av 3 kap. 3 lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets rblkbokföringsverksamhet framgår att bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PUL, om bl.a. rättelse, gäller vid behandling av personuppgifter. Enligt 9 PUL ska den personuppgiftsansvarige bl.a. svara för att de uppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen och att uppgifterna är riktiga samt se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta felaktiga uppgifter. Av 28 PUL framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta felaktiga uppgifter. Det har i målet inte framkommit annat än att Skatteverket gjort en normalt noggrann prövning vid registreringen av de uppgifter som

5 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 5 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Khalid Ahmed Yasin begär ska ändras. Under sådana förhållanden förligger en presumtion för att uppgifterna i folkbokföringssystemet är riktiga. För att en ändring av personuppgifter ska göras krävs därför att Khalid Ahmed Yasin kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att de nu åberopade uppgifterna är riktiga. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Khalid Ahmed Yasin ansökte under 2001 om uppehållstillstånd i Sverige och uppvisade i samband därmed ett libanesiskt ID-kort för palestinska flyktingar till styrkande av sin identitet. Grundat på de uppgifter han lämnat vid ankomsten till Sverige beviljades han den 30 augusti 2006 permanent uppehållstillstånd och blev den 18 september 2006 folkbokförd i landet. Han erhöll därefter den 14 januari 2008 flyktingförklaring och resedokument. Under 2008 ansökte Khalid Ahmed Yasin om svenskt medborgarskap. Han uppvisade då på nytt det libanesiska ID-kortet samt inkom med ett intyg från Palestinska generaldelegationen, varav framgick att han är född i Beirut och är palestinier. Khalid Ahmed Yasin har till styrkande av att de nya uppgifterna om hans identitet ska läggas till grund för folkbokföring inkommit med ett libanesiskt resedokument utfärdat den 12 oktober Han har härtill i kammarrätten inlämnat en militärbok, ett syriskt id-kort, ett skolcertifikat, ett familjekort, ett registerutdrag från en syrisk myndighet samt två handlingar utfärdat av Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm. Kammarrätten gör följande bedömning. Det ställs höga krav på den enskilde för att denne ska anses ha visat att uppgifter i folkbokföringen är felaktiga. Detta gäller enligt kammarrättens mening i synnerhet när det är fråga om att ändra så pass omfattande uppgifter om den enskildes identitet som det i målet är fråga om.

6 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 6 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Kammarrätten anser att Khalid Ahmed Yasin genom de inlämnade handlingarna inte har visat att han har ett annat namn, en annan födelsetid, en annan födelseort eller ett annat födelseland än de som han vid ankomsten till Sverige och i kontakt med svenska myndigheter har uppgett och under lång tid vidhållit. Kammarrätten anser därmed att Khalid Ahmed Yasin inte har visat att de registrerade uppgifterna är felaktiga eller att de nya uppgifterna är riktiga. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). J Kenneth Sundlöf ' Gunilla Berendt Tobias Rydin f.d. kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor ordförande referent Stina Larsson föredragande

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM Skatteavdelningen Meddelad i Enhet 2 Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, Medborgare i Statslös Blockstensvägen 6 Lgh Jordbro Ombud: Advokat Andreas Karlsson Advokatfirman Andreas Karlsson AB Scheelegatan l, 2 tr Stockholm MOTPART Skatteverket Folkboktoringskontoret Göteborg Box Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut den 17 februari 2012 T se bilaga l SAKEN Folkbokföring; ändring av personuppgifter DOMSLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen l måndag - fredag i Stockholm E-post: 09:00-15:00 forvaltningsrattenistockholm(s).dom..se

8 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen YRKANDEN M.M. Klialid Ahmed Yasin har överklagat Skatteverkets beslut och yrkar att hans förnamn, efternamn, födelseort och födelseland ändras i enlighet med hans ansökan, dock inte hans medborgarskap. Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. I det resedokument som Migrationsverket utfärdat för honom i den felaktiga identiteten har det angetts att innehavarens identitet inte är styrkt. Han har också lämnat, in sitt nya syriska resedokument till Skatteverket. Det är korrekt att det är utfärdat av samma behöriga myndighet som det tidigare åberopade syriska resedokumentet. Den avgörande skillnaden mellan dessa resedokument är att det nya utfärdats efter en personligen ingiven ansökan vid ambassaden i Stockholm och att detta resedokument därför uppfyller de krav som svenska myndigheter ställer. Det kan inte råda några tvivel om vilken av identiteterna som är den riktiga. Skatteverket anser att beslutet inte ska ändras. DOMSKÄL Det är viktigt att medborgare och myndigheter kan lita på de uppgifter som finns i folkbokföringsregistret. Det föreligger därför en stark presumtion ror att uppgifterna i registret är riktiga. För att Skatteverket ska kunna ändra de uppgifter som redan registrerats krävs det att sökanden kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att andra uppgifter är riktiga (jfr Kammarrättens i Stockholm domar den 14 november 1991 i mål nr och den 22 februari 2011 i mål nr ). Av utredningen i målet framgår att Khalid Ahmed Yasin själv lämnat de i folkbokföringsregistret registrerade uppgifterna till svenska myndigheter vid flera tillfällen: till Migrationsverket - vid ansökan om uppehållstillstånd och ansökan om svenskt medborgarskap och till Skatteverket - vid anmälan om flyttning till Sverige. Till styrkande av

9 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen dessa personuppgifter har han uppvisat ett libanesiskt identitetskort och ett intyg från Palestinian General Delegation i Stockholm. Numera gör Khalid Ahmed Yasin gällande att hans personuppgifter i folkbokföringsregistret är felaktiga och åberopar till stöd for detta ett syriskt resedokument för palestinska flyktingar utfärdat den 12 oktober 2011 av Päls-Center med giltighetstid till den 11 oktober Även om Khalid Ahmed Yasin uppgett att han personligen ansökt om resedokumentet så har det inte framkommit att han i samband med ansökan uppvisat några identitetshandlingar till styrkande av den nya identiteten. Mot bakgrund av det ovan anförda anser förvaltningsrätten att den bevisning som Khalid Ahmed Yasin lagt fram inte är av den styrkan att de nya uppgiftenia om hans förnamn, efternamn, födelseort och födelseland framstår som mer tillförlitliga än de som han tidigare lämnat. Khalid Ahmed Yasin kan därmed inte anses ha visat att hans personuppgifter som finns registrerade i folkbokföringsregistret är oriktiga och att de personuppgifter som han numera åberopar är riktiga. Överklagandet ska därför avslås. ÖVERKLAGAR, se bifogad bilaga 2 (DV 3109/1 a). Johan Gefvert Rådman Föredragande har varit torvaltningsrättsnotarien Maria Camestedt.

10 Skatteverket FolkfaoKToringsärende Handläggare: Britt-Marie Bengtsson. ostum- ". _ anr. Telefon: " Knalid Yasin Blcckstensvägen 6 Lgh 11C JORDBRO j Personnummer l Mellannamn, efternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn SYasin, 'Khalid Ahmed jskatteverket avslår din ansökan cm ändring, av personuppgifter. JMOTIVERING: ' [Du 'har genom advokat Andreas Karlsson ansökt om ändring av dina personuppgifter.,. [Du önskar följande ändringar: '. JFödelsetid 'från'den-'4 juli 1969 till den 4 juli 1972 jförnamn från Khalid Ahmed'till Raed Efternamn från Yasin till Orab-i - " ' JFödelsrort från Beirut till Damaskus Födelseland från Libanon' till Syrien '... Medborgarskap från Statslös till Syrien! ' " ' Som grund för din ansökan uppger du att felaktigt blivit registrerad med-namnet Khalid Ahmed Yasin.och födelsetid den 4 juli Sid l av (.6) www,skaneverk = t. Postadress Besöksadress Telefon Telefax 4m 7n RÖTPsnHr:

11 Skatteverket BESLUT Folkbokf öringsärende Handläggare:. Britt-Marie Bengtsson Telefon: IS Kum Khalid Yasin Blockstensvägen 6.ugn JORDBRO ] Personnummer i i Mellannamn, sfternarr.r. ocn 3 i! s fornnitin, * msdosrar meiisr.namn ;Yasin, Khalid. Ahmed.. 'Som underlag för ändring av dina personuppgifter har du visat upp ett 'resedokument för- palestinska, flyktingar i original. Handlingen är jut färdad den 12 oktober 2011 av Päls-Center och. är gilnig till den 11 oktober Du har även bifogat ett intyg från Syriska Arabiska (Republikens ambassad i Stockholm om att du ansökt om ett nytt syriskt ^pass. Intyget är utfärdat den 28 september 2011;' ;.' Av resedokumentet framgår att Raed brabi är född den 4 juli 1972 i' (Damaskus. Att pappa heter Mohammad. och-mamma heter Kadijah. Något medbor gar skåp framgår inte'av handlingen'.'.-. ' -. ' (Skatteverket har i utredning om 'dina personuppgifter funnit följande: (De uppgifter som du lämnade vid ankomsten till Sverige låg till grund jnär du folkbokfördes den 18 september 2006!..' Du uppgav i anmälan om inflyttning att du heter Khalid Ahmed Ya-sin född den 4 juli 1969 i Beirut, Libanon. Du visade upp Migrationsverkets fotoförsedda beslut om uppehållstillstånd. i Enligt Migrationsverket visade du när du ansökte om uppehållstillstånd, upp ett libanesiskt ID-kort för palestinska (flyktingar. Av ID-kortet framgår: Namn Khaled Yassin, Fader Ahmed, Sid. 2 av (6] w 10 Postadrass

12 ^Skatteverket c,u - -..'.:.. FolkboKTonngsarende Handläggare: Britt-Marie Bengts-son. öatum Dnr. ' Telefon: " ' : Khalid Yasin Blockstensyägen 6 ^gh JORDBRO Personnummer, j Mellannamn, efternamn cr:h alla förnamn, ' markerar mellannamn "Yasin, Knal i G Ahmed Mode-r Souad, född i Beirut 1969 med hemvist i Beirut. ar du 2008 ansökte om svenskt medborgarskap visade du för att sl_yrka din identitet upp samma ID-.kort som vid ansökan' om [uppehållstillstånd. Du visade även upp ett intyg från Palestinska General Delegationen i Stockholm scm säger att Yasin khalid Ahmed. född i Beirut den 4 juli 1969 är palestinier. Du fick avslag på jansökan den 25- november 2008'... - ' iden 14 'februari ansökte du cm ändring av din personuppgifter jgenom ditt ombud'andreas Karlsson. Du an-sökte om -samma ändringar som du ansökt cm denna gång. Scm underlag visas ett resedckumet för [palestinska flyktingar i original. Det var utfärdat, den 27 december :20'10 av samma myndighet scm utfärdat det resedokumetnt du visat upp irra. Du visar även upp ett intyg från Syrien-, General Association for Arab jpalestine. refugees.!av det framgår: för och. efternamn, Raed.Orabi, faders namn, Mohammad, [moders för och efternamn Khadeja Crabi, födelseort Yarmouk, födelsetid 4 juli Sid 3. av Postadress GOTFRORG Besöksadress

13 Skatteverket? E,?i" U L - - ^ FolkfaOKTormgsarende Handläggare: Britt-Marie Bengtsson'. '.Datum. - - Dnr Telefon: " '' Khalid. Yas-in Blockstensvägen 6 Lgh JORDBRO i Psrscnnummer j : ] Mellannamn, aftsrnömn och alla förnamn, * markerar mellannamn JYasin, Khalid Xhmed pu får avslag på din ansökan den 20 april i ' Ärendet överklagas den 13 maj 2011 till Förvaltningsrätten. I dom den. '7 september 2'011, Mål.nr' avslår Förvaltningsrätten (överklagandet. i; '' ' '. ' Folkbokföring innebär att' en persons bosättning, identitet, fam-ilj loch andra förhållanden bestäms, ('fastställs) och registreras i [folkbokföringsdatabasen " -. Bestämmelsen--finns i l jfoikbokf öringslagen (FOL->. '...', - När någon flyttar till Sverige är det Skatteverkets utgångspunkt att Ide uppgifter som registreras i folkbokföringen gäller till annat kan bevisas. Detta gäller oavsett om -personen visar identitetshandlingar [eller.bara lämnar muntliga'uppgifter. Skatteverket kan bara rätta i jfolkbokföringsregistret om personen med godtagbar handling kan visa fatt våra regis.trerade uppgifter är fel. Det får inte finnas någon [tveksamhet om vilken identitet som är den riktiga, och.äktheten i [handlingarna får inte kunna ifrågasättas. Sid 4 av (6) l.-ostaaress GÖTEBORG

14 y* BESLUT Skatteverket Foikbokf öringsärende Handläggare: -sritt-marie' riengtsscn Daftjm - Telefon! ' Kha ilockstensvägen 6 'OP-DBRO. Psrscnnummer Mellannamn, Gfternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn 'Yasin, Knal i cl Ahmed--- i-du blev folkbckförd ined de uppgifter som du lämnande i anmälan om [inflyttning till Sverige och Migrationsverkets beslut. l JNär du ansökte om uppehållstillstånd visade du för taigrationsverket upp.ett ID-kort för palestinska flyktingar med samma (uppgifter- som du. är folkbpkförd med...- ' Vid ansökan om svenskt medborgarskap 2008, visade du upp samma ID-kort samt ett intyg från Palestinska General Delegationen i Stockholm och intygade på heder och samvete att de uppgifter som du lämnat, om din identitet är de rätta. Migrationsverket avslog din. ansökan den 25 november 2008'.. -. : pen 14 februari" 2011' ansökte du om ändring.'av dina personuppgifter jgenom ditt ombud Andreas Karlsson. Du ansökte om samma ändringar- som 'du "ansökt om denna gång.' Du fick avslag på din ansökan- och överklagade till-förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten'avslog överklagan den-17 september Du har visat upp palestinska handlincrår i båda identii Det av' (6) 'www.skatteverket.se Besöksadress : elefon C = 67

15 BESLUT Skatteverket Foikfaokföringsärende Handläggare: ^ritt-marie. Bengtsson Datum - Telefon: 0' ' Dnr : /.hal i d Yasin Hur man överklagar - se bilaga. Blockstensvägen 6 ixjh JORDBRO l n' Personnummer J l (Mellannamn r ofternarnn cch alla förnamn, * markerar mellannamn Yas in, Knali d Ahmed måste klart framgå att tidigare registrerade uppgifter är fel och ät uppgifterna i de nu lämnade handlingarna är de rätta. Skatteverket finner mot denna bakgrund att det inte är klarlagt att de jregistreracle uppgifterna är fel och att de sotn du vill rätta till är de rätta. [Skatteverket har därför inte möjlighet att ändra dina (personuppgifter Sid ' 6 -av (6) (Underskrift) MvndighetEr.s stämpef' (NarnnfSrtydligande) Postadress Besöksadress Telefon (57

16 Biluva HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten Inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, sondag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. j Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original samt innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn. målnummer sam! dagen för besluiei 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen tor detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskih bevisa Formulär l

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013)

Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus (LS/1118/2013) Förslag till beslut Landstingsstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2013-08-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@jll.se Hantering av betalning i receptionen i entrén på Östersunds sjukhus

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg

DOM -08- l 1. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 DOM -08- l 1 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 624-14 KLAGANDE AB Geveko, 556024-6844 Box 2137 403 13 Göteborg MOTPART Skatteverket Storföretagsskattekontoret Göteborg

Läs mer

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala

DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Enhet 1 DOM 2014-12-04 Meddelad i Uppsala Mål nr 3560-14 1 SÖKANDE MacSupport Aktiebolag, 556216-9267 Ombud: Advokat Roger Wier Advokatfirman Morris AB Södra Larmgatan 4 411 16 Göteborg MOTPARTER 1. Mälarenergi

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 02 Rotel 020104 DOM 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 1912-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2013-01-28 i mål T 9515-11, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

9oP~9 Meddelad i Göteborg

9oP~9 Meddelad i Göteborg KAMMARRÄ TTEN I GÖTEBORG Avdelning l 9oP~9 Meddelad i Göteborg Sida 1 (13) Mål nr4168-4170-13 KLAGANDE Skatteverket Storföretagsskattekontoret, Göteborgsenheten 403 32 Göteborg MOTPART Nobel Biocare Holding

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. c20/c.j-ol-04. Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processj uridiska enheten/sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL DOM c20/c.j-ol-04 Meddelad i Sundsvall Mål nr 1595-11 Sida 1 (5 ) KLAGANDE F Vårdnadshavare: 1. : 2. Ombud: Jur. kand. Ann- Marie Stolberg Frösunda LSS AB Stationsgatan 21 931

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö

DOM 2011-12-20 Meddelad i Uppsala. SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Meddelad i Uppsala Mål nr E Enhet 1 1 SÖKANDE Skandikon Administration AB, 556023-4782 Amiralsgatan 17 211 55 Malmö Ombud: Jur. kand. Sara-Li Olovsson och advokat Anna Ulfsdotter Forssell Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping

DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping DOM 2014-04-01 Meddelad i Linköping Mål nr 8799-13 1 SÖKANDE VH assistans AB, 556743-2405 Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm Ombud: Advokat Göran Antonsson och Advokat Wendela Hårdemark Sandart & Partners

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (11) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AA Ombud: BB Skattebetalarnas Servicebyrå AB Box 3319 103 66 Stockholm MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 21 november 2012 KLAGANDE AB Oskar Jansson Plåt & Smide Ombud: Advokat Börje Leidhammar Wistrand Advokatbyrå Box 7543 103 93 Stockholm Stefan

Läs mer

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013

Handläggardag om. Ekonomiskt bistånd. Tisdag 10 december 2013 Handläggardag om Ekonomiskt bistånd Tisdag 10 december 2013 Några detaljer kring jobbstimulans Socialstyrelsens nya Allmänna råd Sekretess exv mellan oss och af Tre domar om kvittning och framställan/begäran

Läs mer