Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr 2810-12 l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings 2013-01-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, 690704-6772"

Transkript

1 Sida l (6) KAMMARRÄTTEN r\/^a/f Mål nr l STOCKHOLM UU1V1 Avdelnings Meddelad i Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, Ombud: Advokaten Andreas Karlsson Wallingatan Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 4 april 2012 i mål nr , se bilaga A SAKEN Folkbokföring KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår Överklagandet. Dok.ld Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 2302 Birger Jarls Torg måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 2 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr YRKANDEN M.M. Khalid Ahmed Yasin fullföljer sin talan i kammarrätten och anför bl.a. följande. Han har personligen kvitterat ut det ingivna resedokumentet på Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm. Det får långtgående konsekvenser om svenska myndigheter inte godtar ett sådant dokument utan därutöver kräver att innehavaren ska redogöra för ansökningsprocessen och de handlingar som har använts vid utfärdandet av resehandlingen. Resehandlingen bör normalt tillmätas starkare bevisvärde än födelsebevis, nationella id-kort etc. Till överklagandet har Khalid Ahmed Yasin bifogat en militärbok utfärdad 1989, ett familjekort utfärdat i maj 2000, ett syriskt id-kort utfärdat den 28 mars 2010, ett skolcertifikat, ett registerutdrag från en syrisk myndighet utfärdat den 30 januari 2011 samt en handling utfärdat av Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm den 4 maj Handlingarna är utfärdade för en person vid namn Raed Orabi. Skatteverket bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Av resedokumentet från den 12 oktober 2011 framgår att detta grundar sig på ett resedokument utfärdat den 27 december Khalid Ahmed Yasin inställde sig inte personligen vid ansökan och uthämtande av resedokumentet från den 27 december Resedokumentet från den. 12 oktober 2011 är därför inte tillförlitligt ur identitetssynpunkt och kan inte styrka hans identitet. Khalid Ahmed Yasin har uppgett att de syriska myndigheterna kontrollerar militärbok och personbevis vid utfärdande av resedokument i Syrien. Mot bakgrund av dessa handlingars beskaffenhet finns det skäl att ifrågasätta bevisvärdet av resedokumentet. Det kan även noteras att trots att det endast skiljer knappt ett år mellan de olika resedokumenten så skiljer sig personen på fotona anmärkningsvärt mycket åt.

3 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 3 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Ett nationellt uppehållskort eller uppgifter i en militärbok styrker inte en persons identitet. Den aktuella militärboken är dessutom av enkel beskaffenhet och på grund av sin ålder svårbedömd. Bevissvärdet av handingen från Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm är lågt då det hänvisar till resedokumentet utfärdat den 27 december Handlingen kan således inte anses styrka Khalid Ahmed Yasins identitet. Det inlämnade registerutdraget från en syrisk myndighet har utfärdats en månad efter utfärdandet av resehandlingen från den 27 december Det framstår inte som troligt att Khalid Ahmed Yasin befunnit sig i Syrien och hämtat ut registerutdraget så kort tid efter att hans kusin hämtat ut resehandlingen. Det är mot denna bakgrund tveksamt vilken identitetskontroll som har gjorts vid utfärdandet av registerutdraget. Avregisterutdraget framgår dessutom att personen som handlingen gäller är gift, medan Khalid Ahmed Yasin är registrerad som ogift i Sverige. Eftersom Khalid Ahmed Yasin har begärt en ändring av samtliga personuppgifter finns det skäl att ifrågasätta om det rör sig om samma person. Det går inte att göra några kopplingar mellan de olika identiteterna och det kan heller inte uteslutas att Khalid Ahmed Yasin har levt under två identiteter, en i Syrien och en i Libanon. Khalid Ahmed Yasin anför bl.a. följande. Han har på nytt kontaktat ambassaden för att få ett intyg som förklarar vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa hans identitet, men inte heller det nya intyget redogör för detta. I intyget står att resehandlingen från den 12 oktober 2011 ersätter det gamla resedokumentet, inte att det grundas på det. Militärboken ska tillmätas högt bevisvärde. Militärböcker från Syrien har traditionellt sett ansetts ha högt bevisvärde och visar i hans fall att han haft en militärbok i identiteten Raed Orabi i 23 år. Fotona i militärboken visar att det är fråga om en och samma person. Eftersom två identiteter står mot varandra måste den omständigheten att Migrationsverket inte ansett att han har styrkt sin

4 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 4 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr identitet vägas in. Enbart en av identiteterna kan vara rätt och vid en sammantagen bedömning av de identitetshandlingar sorn finns måste identiteten Raed Orabi anses styrkt. Till yttrandet har Khalid Ahmed Yasin bifogat ett intyg från Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm från den 13 september SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Frågan i målet är om förutsättningarna föreligger för att tillåta ändring av de uppgifter i folkbokföringen som gäller Khalid Ahmed Yasins för- och efternamn, födelsetid, födelseort och födelseland. Folkbokföring enligt folkbokföringslagen (1991:481) innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen. Av 3 kap. 3 lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets rblkbokföringsverksamhet framgår att bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), PUL, om bl.a. rättelse, gäller vid behandling av personuppgifter. Enligt 9 PUL ska den personuppgiftsansvarige bl.a. svara för att de uppgifter som behandlas är adekvata och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen och att uppgifterna är riktiga samt se till att alla rimliga åtgärder vidtas för att rätta felaktiga uppgifter. Av 28 PUL framgår att den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade rätta felaktiga uppgifter. Det har i målet inte framkommit annat än att Skatteverket gjort en normalt noggrann prövning vid registreringen av de uppgifter som

5 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 5 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Khalid Ahmed Yasin begär ska ändras. Under sådana förhållanden förligger en presumtion för att uppgifterna i folkbokföringssystemet är riktiga. För att en ändring av personuppgifter ska göras krävs därför att Khalid Ahmed Yasin kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att de nu åberopade uppgifterna är riktiga. Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. Khalid Ahmed Yasin ansökte under 2001 om uppehållstillstånd i Sverige och uppvisade i samband därmed ett libanesiskt ID-kort för palestinska flyktingar till styrkande av sin identitet. Grundat på de uppgifter han lämnat vid ankomsten till Sverige beviljades han den 30 augusti 2006 permanent uppehållstillstånd och blev den 18 september 2006 folkbokförd i landet. Han erhöll därefter den 14 januari 2008 flyktingförklaring och resedokument. Under 2008 ansökte Khalid Ahmed Yasin om svenskt medborgarskap. Han uppvisade då på nytt det libanesiska ID-kortet samt inkom med ett intyg från Palestinska generaldelegationen, varav framgick att han är född i Beirut och är palestinier. Khalid Ahmed Yasin har till styrkande av att de nya uppgifterna om hans identitet ska läggas till grund för folkbokföring inkommit med ett libanesiskt resedokument utfärdat den 12 oktober Han har härtill i kammarrätten inlämnat en militärbok, ett syriskt id-kort, ett skolcertifikat, ett familjekort, ett registerutdrag från en syrisk myndighet samt två handlingar utfärdat av Syriska Arabiska Republikens ambassad i Stockholm. Kammarrätten gör följande bedömning. Det ställs höga krav på den enskilde för att denne ska anses ha visat att uppgifter i folkbokföringen är felaktiga. Detta gäller enligt kammarrättens mening i synnerhet när det är fråga om att ändra så pass omfattande uppgifter om den enskildes identitet som det i målet är fråga om.

6 KAMMARRÄTTEN DOM Sida 6 I STOCKHOLM Avdelnings Mål nr Kammarrätten anser att Khalid Ahmed Yasin genom de inlämnade handlingarna inte har visat att han har ett annat namn, en annan födelsetid, en annan födelseort eller ett annat födelseland än de som han vid ankomsten till Sverige och i kontakt med svenska myndigheter har uppgett och under lång tid vidhållit. Kammarrätten anser därmed att Khalid Ahmed Yasin inte har visat att de registrerade uppgifterna är felaktiga eller att de nya uppgifterna är riktiga. Överklagandet ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B (formulär 1). J Kenneth Sundlöf ' Gunilla Berendt Tobias Rydin f.d. kammarrättsråd kammarrättsråd tf. kammarrättsassessor ordförande referent Stina Larsson föredragande

7 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM Skatteavdelningen Meddelad i Enhet 2 Stockholm KLAGANDE Khalid Ahmed Yasin, Medborgare i Statslös Blockstensvägen 6 Lgh Jordbro Ombud: Advokat Andreas Karlsson Advokatfirman Andreas Karlsson AB Scheelegatan l, 2 tr Stockholm MOTPART Skatteverket Folkboktoringskontoret Göteborg Box Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT Skatteverkets beslut den 17 februari 2012 T se bilaga l SAKEN Folkbokföring; ändring av personuppgifter DOMSLUT Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen l måndag - fredag i Stockholm E-post: 09:00-15:00 forvaltningsrattenistockholm(s).dom..se

8 Sida 2 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen YRKANDEN M.M. Klialid Ahmed Yasin har överklagat Skatteverkets beslut och yrkar att hans förnamn, efternamn, födelseort och födelseland ändras i enlighet med hans ansökan, dock inte hans medborgarskap. Till stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. I det resedokument som Migrationsverket utfärdat för honom i den felaktiga identiteten har det angetts att innehavarens identitet inte är styrkt. Han har också lämnat, in sitt nya syriska resedokument till Skatteverket. Det är korrekt att det är utfärdat av samma behöriga myndighet som det tidigare åberopade syriska resedokumentet. Den avgörande skillnaden mellan dessa resedokument är att det nya utfärdats efter en personligen ingiven ansökan vid ambassaden i Stockholm och att detta resedokument därför uppfyller de krav som svenska myndigheter ställer. Det kan inte råda några tvivel om vilken av identiteterna som är den riktiga. Skatteverket anser att beslutet inte ska ändras. DOMSKÄL Det är viktigt att medborgare och myndigheter kan lita på de uppgifter som finns i folkbokföringsregistret. Det föreligger därför en stark presumtion ror att uppgifterna i registret är riktiga. För att Skatteverket ska kunna ändra de uppgifter som redan registrerats krävs det att sökanden kan visa att de registrerade uppgifterna är oriktiga och att andra uppgifter är riktiga (jfr Kammarrättens i Stockholm domar den 14 november 1991 i mål nr och den 22 februari 2011 i mål nr ). Av utredningen i målet framgår att Khalid Ahmed Yasin själv lämnat de i folkbokföringsregistret registrerade uppgifterna till svenska myndigheter vid flera tillfällen: till Migrationsverket - vid ansökan om uppehållstillstånd och ansökan om svenskt medborgarskap och till Skatteverket - vid anmälan om flyttning till Sverige. Till styrkande av

9 Sida 3 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM Skatteavdelningen dessa personuppgifter har han uppvisat ett libanesiskt identitetskort och ett intyg från Palestinian General Delegation i Stockholm. Numera gör Khalid Ahmed Yasin gällande att hans personuppgifter i folkbokföringsregistret är felaktiga och åberopar till stöd for detta ett syriskt resedokument för palestinska flyktingar utfärdat den 12 oktober 2011 av Päls-Center med giltighetstid till den 11 oktober Även om Khalid Ahmed Yasin uppgett att han personligen ansökt om resedokumentet så har det inte framkommit att han i samband med ansökan uppvisat några identitetshandlingar till styrkande av den nya identiteten. Mot bakgrund av det ovan anförda anser förvaltningsrätten att den bevisning som Khalid Ahmed Yasin lagt fram inte är av den styrkan att de nya uppgiftenia om hans förnamn, efternamn, födelseort och födelseland framstår som mer tillförlitliga än de som han tidigare lämnat. Khalid Ahmed Yasin kan därmed inte anses ha visat att hans personuppgifter som finns registrerade i folkbokföringsregistret är oriktiga och att de personuppgifter som han numera åberopar är riktiga. Överklagandet ska därför avslås. ÖVERKLAGAR, se bifogad bilaga 2 (DV 3109/1 a). Johan Gefvert Rådman Föredragande har varit torvaltningsrättsnotarien Maria Camestedt.

10 Skatteverket FolkfaoKToringsärende Handläggare: Britt-Marie Bengtsson. ostum- ". _ anr. Telefon: " Knalid Yasin Blcckstensvägen 6 Lgh 11C JORDBRO j Personnummer l Mellannamn, efternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn SYasin, 'Khalid Ahmed jskatteverket avslår din ansökan cm ändring, av personuppgifter. JMOTIVERING: ' [Du 'har genom advokat Andreas Karlsson ansökt om ändring av dina personuppgifter.,. [Du önskar följande ändringar: '. JFödelsetid 'från'den-'4 juli 1969 till den 4 juli 1972 jförnamn från Khalid Ahmed'till Raed Efternamn från Yasin till Orab-i - " ' JFödelsrort från Beirut till Damaskus Födelseland från Libanon' till Syrien '... Medborgarskap från Statslös till Syrien! ' " ' Som grund för din ansökan uppger du att felaktigt blivit registrerad med-namnet Khalid Ahmed Yasin.och födelsetid den 4 juli Sid l av (.6) www,skaneverk = t. Postadress Besöksadress Telefon Telefax 4m 7n RÖTPsnHr:

11 Skatteverket BESLUT Folkbokf öringsärende Handläggare:. Britt-Marie Bengtsson Telefon: IS Kum Khalid Yasin Blockstensvägen 6.ugn JORDBRO ] Personnummer i i Mellannamn, sfternarr.r. ocn 3 i! s fornnitin, * msdosrar meiisr.namn ;Yasin, Khalid. Ahmed.. 'Som underlag för ändring av dina personuppgifter har du visat upp ett 'resedokument för- palestinska, flyktingar i original. Handlingen är jut färdad den 12 oktober 2011 av Päls-Center och. är gilnig till den 11 oktober Du har även bifogat ett intyg från Syriska Arabiska (Republikens ambassad i Stockholm om att du ansökt om ett nytt syriskt ^pass. Intyget är utfärdat den 28 september 2011;' ;.' Av resedokumentet framgår att Raed brabi är född den 4 juli 1972 i' (Damaskus. Att pappa heter Mohammad. och-mamma heter Kadijah. Något medbor gar skåp framgår inte'av handlingen'.'.-. ' -. ' (Skatteverket har i utredning om 'dina personuppgifter funnit följande: (De uppgifter som du lämnade vid ankomsten till Sverige låg till grund jnär du folkbokfördes den 18 september 2006!..' Du uppgav i anmälan om inflyttning att du heter Khalid Ahmed Ya-sin född den 4 juli 1969 i Beirut, Libanon. Du visade upp Migrationsverkets fotoförsedda beslut om uppehållstillstånd. i Enligt Migrationsverket visade du när du ansökte om uppehållstillstånd, upp ett libanesiskt ID-kort för palestinska (flyktingar. Av ID-kortet framgår: Namn Khaled Yassin, Fader Ahmed, Sid. 2 av (6] w 10 Postadrass

12 ^Skatteverket c,u - -..'.:.. FolkboKTonngsarende Handläggare: Britt-Marie Bengts-son. öatum Dnr. ' Telefon: " ' : Khalid Yasin Blockstensyägen 6 ^gh JORDBRO Personnummer, j Mellannamn, efternamn cr:h alla förnamn, ' markerar mellannamn "Yasin, Knal i G Ahmed Mode-r Souad, född i Beirut 1969 med hemvist i Beirut. ar du 2008 ansökte om svenskt medborgarskap visade du för att sl_yrka din identitet upp samma ID-.kort som vid ansökan' om [uppehållstillstånd. Du visade även upp ett intyg från Palestinska General Delegationen i Stockholm scm säger att Yasin khalid Ahmed. född i Beirut den 4 juli 1969 är palestinier. Du fick avslag på jansökan den 25- november 2008'... - ' iden 14 'februari ansökte du cm ändring av din personuppgifter jgenom ditt ombud'andreas Karlsson. Du an-sökte om -samma ändringar som du ansökt cm denna gång. Scm underlag visas ett resedckumet för [palestinska flyktingar i original. Det var utfärdat, den 27 december :20'10 av samma myndighet scm utfärdat det resedokumetnt du visat upp irra. Du visar även upp ett intyg från Syrien-, General Association for Arab jpalestine. refugees.!av det framgår: för och. efternamn, Raed.Orabi, faders namn, Mohammad, [moders för och efternamn Khadeja Crabi, födelseort Yarmouk, födelsetid 4 juli Sid 3. av Postadress GOTFRORG Besöksadress

13 Skatteverket? E,?i" U L - - ^ FolkfaOKTormgsarende Handläggare: Britt-Marie Bengtsson'. '.Datum. - - Dnr Telefon: " '' Khalid. Yas-in Blockstensvägen 6 Lgh JORDBRO i Psrscnnummer j : ] Mellannamn, aftsrnömn och alla förnamn, * markerar mellannamn JYasin, Khalid Xhmed pu får avslag på din ansökan den 20 april i ' Ärendet överklagas den 13 maj 2011 till Förvaltningsrätten. I dom den. '7 september 2'011, Mål.nr' avslår Förvaltningsrätten (överklagandet. i; '' ' '. ' Folkbokföring innebär att' en persons bosättning, identitet, fam-ilj loch andra förhållanden bestäms, ('fastställs) och registreras i [folkbokföringsdatabasen " -. Bestämmelsen--finns i l jfoikbokf öringslagen (FOL->. '...', - När någon flyttar till Sverige är det Skatteverkets utgångspunkt att Ide uppgifter som registreras i folkbokföringen gäller till annat kan bevisas. Detta gäller oavsett om -personen visar identitetshandlingar [eller.bara lämnar muntliga'uppgifter. Skatteverket kan bara rätta i jfolkbokföringsregistret om personen med godtagbar handling kan visa fatt våra regis.trerade uppgifter är fel. Det får inte finnas någon [tveksamhet om vilken identitet som är den riktiga, och.äktheten i [handlingarna får inte kunna ifrågasättas. Sid 4 av (6) l.-ostaaress GÖTEBORG

14 y* BESLUT Skatteverket Foikbokf öringsärende Handläggare: -sritt-marie' riengtsscn Daftjm - Telefon! ' Kha ilockstensvägen 6 'OP-DBRO. Psrscnnummer Mellannamn, Gfternamn och alla förnamn, * markerar mellannamn 'Yasin, Knal i cl Ahmed--- i-du blev folkbckförd ined de uppgifter som du lämnande i anmälan om [inflyttning till Sverige och Migrationsverkets beslut. l JNär du ansökte om uppehållstillstånd visade du för taigrationsverket upp.ett ID-kort för palestinska flyktingar med samma (uppgifter- som du. är folkbpkförd med...- ' Vid ansökan om svenskt medborgarskap 2008, visade du upp samma ID-kort samt ett intyg från Palestinska General Delegationen i Stockholm och intygade på heder och samvete att de uppgifter som du lämnat, om din identitet är de rätta. Migrationsverket avslog din. ansökan den 25 november 2008'.. -. : pen 14 februari" 2011' ansökte du om ändring.'av dina personuppgifter jgenom ditt ombud Andreas Karlsson. Du ansökte om samma ändringar- som 'du "ansökt om denna gång.' Du fick avslag på din ansökan- och överklagade till-förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten'avslog överklagan den-17 september Du har visat upp palestinska handlincrår i båda identii Det av' (6) 'www.skatteverket.se Besöksadress : elefon C = 67

15 BESLUT Skatteverket Foikfaokföringsärende Handläggare: ^ritt-marie. Bengtsson Datum - Telefon: 0' ' Dnr : /.hal i d Yasin Hur man överklagar - se bilaga. Blockstensvägen 6 ixjh JORDBRO l n' Personnummer J l (Mellannamn r ofternarnn cch alla förnamn, * markerar mellannamn Yas in, Knali d Ahmed måste klart framgå att tidigare registrerade uppgifter är fel och ät uppgifterna i de nu lämnade handlingarna är de rätta. Skatteverket finner mot denna bakgrund att det inte är klarlagt att de jregistreracle uppgifterna är fel och att de sotn du vill rätta till är de rätta. [Skatteverket har därför inte möjlighet att ändra dina (personuppgifter Sid ' 6 -av (6) (Underskrift) MvndighetEr.s stämpef' (NarnnfSrtydligande) Postadress Besöksadress Telefon (57

16 Biluva HUR MAN ÖVERKLAGAR Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men ska skickas eller lämnas till kammarrätten. Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten Inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag beslutet meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, sondag eller helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att talan prövas eller om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att grund för resning föreligger eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. j Skrivelsen med överklagande ska undertecknas av klaganden eller dennes ombud och ges in i original samt innehålla följande uppgifter; 1. den klagandes namn, personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen 2. det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn. målnummer sam! dagen för besluiei 3. de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd 4. den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen tor detta 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskih bevisa Formulär l

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm

KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening. Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers ENN Advokatbyrå HB Strandvägen 47 114 56 Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM F\mV/f JJUIVI Mål nr 5647-12 Avdelnings 2012-10-05 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Hammarby IF Fotbollförening Ombud: 1. Advokaten Lars Nilsson 2. Advokaten Bodil Ehlers

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 7 mars 2012 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings beslut den 18 mars 2011

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM. 2012-03-06 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE ...... KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning2 2012-03-06 Meddelad i Göteborg,-- ;;e:... yf)"\ Sida 1 (4) Mål nr 2086-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten/göteborg 405 12 Göteborg

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 317011 150401 317011 Ansökan om svenskt medborgarskap för barn under 18 år (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Ett barn kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(4) Mål nr 2756-11 meddelad i Stockholm den 31 maj 2012 1 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Ombud: Advokat Johan Sterner Advokatfirman Berggren & Stoltz KB Box

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap)

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) MIGR 316011 150401 316011 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna (11 lagen om svenskt medborgarskap) OBS! Du kan bli svensk medborgare på flera sätt. Testa vilket som passar bäst i Medborgarskapsguiden

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på www.migrationsverket.se På webbplatsen

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

D O M 2015-03-27. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm 106 61 Stockholm

D O M 2015-03-27. Meddelad i Jönköping. KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm 106 61 Stockholm 1 KAMMARRÄTTEN Avdelning 2:2 D O M 2015-03-27 Meddelad i Jönköping Mål nr 2188-14 KLAGANDE Skatteverket Folkbokföringssektionen, Stockholm 106 61 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Föivaitningsrätten i Jönköpings

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm A 01 Sida l (4) KAMMARRÄTTEN 1 Mål m- 5344-10 STOCKHOLM DOM Avdelning 04 2011-03-31 Meddelad i Stockholm ÖlIGlr19mnas för ~fmedom KLAGANDE OCH MOTPART Hotell- och Restauranganställdas Arbetslöshetslcassa

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 DOM 2012-02-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 5455-11 1 KLAGANDE Tu & Co AB, 556587-3717 Box 5082 102 42 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i

Läs mer

DOM 2013-10-15 Stockholm

DOM 2013-10-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2013-10-15 Stockholm Mål nr M 2748-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-28 i mål nr M 398-12, se bilaga

Läs mer

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-11-16 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 2010-11-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 7080-09 1 KLAGANDE X mbh MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län dom den 26 augusti 2009 i mål

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM Mål nr 554-13 1(4) meddelad i Stockholm den l juli 2013 KLAGANDE Carl-Erik Holmqvist Ombud: Advokaterna Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson Setterwalls Advokatbyrå

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 maj 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB Unionen, Juridiska och försäkringssektionen 105 32 Stockholm MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-10-29 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE 2014-10-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6331-13 KLAGANDE Ombud: Zina Karamyani RTFL - rätt till fullvärdigt liv AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN 2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Emma Grönlund Rotmästarvägen 5 922 63 Tavelsjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå kommuns beslut den 17 januari 2012, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall

Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI. Meddelad i Sundsvall Sida l (3) \ KAMMARRÄTTEN T^^A /T Mål nr 966-14 I SUNDS VALL UUIVI Meddelad i Sundsvall KLAGANDE Ulf Karlsson SVT Västerbottensnytt Formvägen 14 906 21 Umeå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndigheten i Västerbottens

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-01-13 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 2 2012-01-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 4519-11 1 KLAGANDE Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm MOTPART Gunnar Thureson Bergentz, 250109-0498 Ombud:

Läs mer

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ Föredragande: S. Hagström DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå 4, ), (4.1v1G - 4, 61 7( 013o f'- 4 1 Mål nr 2441-12 D10 Sida 1 (7) KLAGANDE SCA Skog AB, 556048-2852 Ombud: Emil Leander

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE AA Ombud: Advokaterna Emine Lundkvist och Karl-Johan Nörklit Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

DOM 2015-06-08 Stockholm

DOM 2015-06-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-06-08 Stockholm Mål nr P 8175-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-15 i mål nr P 5005-13, se

Läs mer

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm

meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm REGERINGSRÄTTENS DOM 1(5) meddelad i Stockholm den 30 januari 2009 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud Advokaten Markus Lauri Legare Advokatbyrå AB Box 19080 104 32 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2014-02-21 Stockholm

DOM 2014-02-21 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060210 DOM 2014-02-21 Stockholm Mål nr M 10143-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-18 i mål nr M 3543-13, se

Läs mer

DOM 2015-03-26 Stockholm

DOM 2015-03-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 DOM 2015-03-26 Stockholm Mål nr P 8860-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-09-10 i mål nr P 1568-14, se

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm

DOM. 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm. Ombud: Förbundsjurist Unionen, Juridiska och fårsäkringssektionen l 05 32 Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 DOM 2014-06- 2 5 Meddelad i Stockholm Sida l (7) Mål nr 3538-13 f A F /Inspektion"" fdlr arbets! Os hl!ttfl.!t>i! k r l ng en KLAGANDE Ink 2014-07- O 1 Dn r Ombud: Förbundsjurist

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer