Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)"

Transkript

1 l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Birgit Olofsson (M) Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) Matthijs Klomp (KD) Marie Lundström (V) Patrik Petre, Andreas Roos, Seppo Räikkönen, Lisa Cronholm, Johnny Karlsson, Martin Hollertz, Conny Stensson, Lars-Göran Johansson, Björn Martinsson, Bo Kvartsberg, Ewa Christiansson, Susanne Snare Birgit Olofsson stadshuset måndagen den 19 mars, kl Paragrafer UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE FÖRVARAS HOS ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Tekniska nämnden stadshuset Tekniska kontoret adm. avd J.~.. M.~(~!J~xl.d.l.f.... Eva Thol-Nordfeldt. Justerandes signatur ~(lor1

2 UDDEVALLA KOMMU N TE KNISKA NÄM NDEN 48 Information Projekt Näringsrik - Avlopp i Kretslopp Andrea Roas informerade om Projekt Näringsrik- A vi opp.i kretslopp Uddevalla kommuns arbete med VA-rådgivning och införande av ett system för återföring av näring från toalettavlopp. Proj ktet som tilj 50 % är finansierat av statliga medel (L V A-bidrag) kommer att pågå under tre år. Tekniska nämnden godkänd infonnationen. signatur Utdragsbestyrkande

3 49 Information om VA-samverkan mellan Färgeland, Munkedal och Uddevalla PatrikPetre informerade om VA-samverkan mellan ärgelanda Munkedal och UddevaJJa. Arbetet har pågått sedan hö ten 2009 för t på tjänstemannanivå sedan 2011 ävenmed medverkan från pojiti k tyrgrupp. Han berättade om förslag på bolagsordning ägardirektiv, om vi lka för och nackdelar som finns beslutsgången är den att vi tar be lut i Tekniska nämnden den 19 april och K den 30 maj och kommunfullmäktige den 13 juni. Pärgelanda har uppe detta ärende i KF den 19 juni och Munkedal den 28 juni. Tekni ka nämnden godkände informationen. i g natur Utdragsbestyrkande

4 TEKNISKA N ÄMND~N 50 Förslag till samordning av VA-verksamheterna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner. (TN/2012:59) Det var information och diskussion om ärendet. kommer att tas på tekniska nämnden den 19 april. Tekniska nämnden godkände informationen. ~u~ es signatur Utdrag bestyrkande

5 51 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande uppstart av fordonsgas-produktion på Skansverket (TN/2009:824) Framtagna kalkyler visar på en negativ ekonomi för en uppgraderingsanläggning för fordonsgas på skansverket. skansverket använder idag sin egen biogas för uppvärmning av verket, ett bra alternativ både miljömässigt och ekonomiskt. Med anledning av ovanstående anser Tekniska kontoret att skansverket skall fortsätta använda gasen till uppvärmning. För att ytterligare förbättra ekonomin kring användandet av biogasen föreslås en investering i en kraftvärmemotor för produktion av el och värme. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdraget, beslutat av kommunfullmäktige 184, , gällande uppgradering av skansverkets biogas till fordonsgas upphävs. att Tekniska kontoret fortsatt utnyttjar biogasen från Skansverket till uppvärmning samt starta upp produktion av elivärme med hjälp av en kraftvärmemotor. Justerande '~ smr ignatur Utdragsbestyrkande

6 52 Planeringsdialog 2013~2015 (TN/2012:45) På planeringsdialogen den 4 april ska nämnden lämna en kortfattad information som ger förutsättningar för de politiska partierna att fördela kommunens tillgängliga resurser för åren Respektive nämnd ska före planeringsdialogen ta ställning till sitt planeringsunderlag. sunderlag Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag Tekniska nämnden beslutar att pre entera förutsättningar alternativa åtgärder till minskat kommw1bidrag amt behov av ökade kommunbidrag j enl.igh t med beslutsunderlaget. Justerandes signatur ~~ Utdragsbestyrkande

7 53 Medborgarförslag från Tore Karlsson angående att bygga rondell vid Kuröds motet. (TN/2011 :602) Tore Karlsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen tillsammans med Trafikverket och Regionen ska utreda möjligheten att bygga en rondell vid Kurödsmotet i den korsningen där avfarten från motorvägen nu har stopplikt. Den nuvarande lösningen är ett provisorium som vi fick för ca 40 år sedan när motorvägen öppnades. Aktuell korsning är hårt belastad med påtaglig begränsning när det gäller utfart på Västgötavägen. I korsning inträffar relativt många incidenter och den har en bristande trafiksäkerhet. I samband med en broreparation för några år sedan tog Trafikverket fram en illustrationsritning med en möjlig framtida trafiklösning för vägen mellan den aktuella korsningen och till korsningen l 72/Kurödsvägen. Det konstaterades att utrymme för en cirkulationsplats finns inom befintlig vägområde. Trafikverket redovisade dock också att nödvändiga ekonomiska medel inte var tillgängliga. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget med att utreda möjligheten att bygga en rondell då det redan finns en utredning som redovisar en sådan möjlighet att kommunen i dialog med Trafikverket ska lyfta korsningen som en problempunkt och diskutera möjlig prioritering att skicka skrivelse och svar till Trafikverket för kännedom Justerandes signatur J\?~- Utdragsbestyrkande

8 l PROTOKOLL 54 Information om IKEA Bo K v artsberg informerade om IKEA Arbetena löper på enligt tidplaner. PEAB läpp in på de ytor som är klara i första hand oot-print och parkering vä ter och norr om IKEA. En tillkommande stödmur måste utföras vid lkano Södra. Upphandling pågår för M04 som kommer upp p TN den 19 april. Trafiksituationen på Bogstorp vägen kommer att bli b svärande under 3-4 månader. Tekniska nämnden godkände information n. Jnsterandes signatur %> ~ Utdragsbe tyrkande

9 55 slutredovisning M01, Östra Torp (TN/2009:346) Projektet pågick och är en berg -och jordschaktningsentreprenad på Östra Torp. yftet med MOJ var att förbereda mark n inför IKEA och IKANO etablering på omr det. Projektet gi k enligt tid plan och budget. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att godkänna förel iggande lutredovi ni ng för MO l, Östra Torp att använda åter tående medel till eventuellt kommande fördyringar i projekt Östra Torp ch därmed inte ju tera ner av ältningen Justerande signatur t?~

10 TEKN.ISKA NÄMNDEN 56 Medborgarförslag från Kerstin Carlsson angående övergångsstället vid Agnebergshallen (TN/2011 :601) Kerstin Carlsson har använt övergångsstället vid Agnebergshallen i över l O år och har reflekterat över att bilar passerar i hög hastighet och att fotgängare döljs av buskar och elskåp. Kerstin har också nyligen varit med om en livsfarlig incident. Kerstin vill att det kommer upp stolpar med varningsblinkers som exempelvis finns på Västgötavägen. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att låta tekniska k ntoret åtgärda övergång stället med bljnkade skyltat. ignatur Utdragsbestyrkande

11 57 Motion från (5) och (V) om anslagstavlor i Uddevalla (TN/2011 :538) Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att det sätts upp anslagstavlor i Uddevalla centrum, där alla föreningar i Uddevalla får möjlighet att sätta upp affischer om kommande aktiviteter. Tekniska kontoret har, efter uppdrag från Kommunfullmäktige år 2006, tillsammans med Uddevalla centrumutveckling arbetat fram anslagstavlor där föreningar och allmänheten kan affischera aktuella händelser. Anslagstavlorna är beställda och kommer att sättas upp under våren. En tavla kommer att placeras vid Kampenhof och de två andra sätts troligen upp på Kungsgatans övre respektive nedre del. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen Justerandes signatur.~~~0 Utdrags bestyrkande

12 58 Remissvar ang motion från Alf Gillberg avseende central husbilsuppställningsplats (TN/2011 :439) Alf Gillberg (S)föreslår i en motion att kommunen ska ta ett initiativ för att få till stånd en centralt belägen husbilsparkering. En sådan har funnits i liten skala från sommaren 2010 i först Turistbyråns och därefter Promarina AB:s r~gi vid gästbåtshamnen i Uddevalla centrum. Motionens intention är att öka omfattningen av verksamheten och höj a standarden på servicen till gästerna. Tekniska kontoret anser att nuvarande placering är lämplig vid nuvarande omfattning av verksamheten men deltar gärna vid diskussioner om alternativ om någon intressent anmäler intresse för en utökad anläggning. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska kontoret ska delta i fortsatta diskussioner kring husbilsuppställningsplats såvida någon intressent initierar frågan. Justerandes signatur ~7M- Utdragsbestyrkande

13 59 Trafikföring kvarteret Sundberg (TN/2012:63) Kvarteret Sundberg har under många år använts som parkeringsyta. Fastighetsägaren har nu för avsikt att uppföra ny bebyggelse med centrumverksamheter och bostäder i enlighet den detaljplan som gäller för kvarteret. Detaljplanen beskriver att jämfört med nuvarande förhållanden så innebär planförslaget i princip inte någon annan trafikföring. I planen står dock att planen inte förhindrar varutransportbilar att angöra Lilla Norrgatan direkt från Västerlånggatan. För att genomföra sin exploatering kräver fastighetsägaren att infart direkt från Västerlånggatan ska vara tillåten. Gatu- och parkavdelningen har i en utredning gjort bedömningen att behålla befintlig trafiklösning samt kompletteringen av lasttrafik via Västerlånggatan ger en god trafiksäkerhet, prioriterar gång- och cykeltrafik och ger också bäst förutsättningarför den framtida trafikplaneringen för centrum. Under tiden för uppförande av bebyggelsen kommer tunga transporter att få möjlighet att trafikera medsols runt kvarteret med infart från Västerlånggatan. Under denna tid kommer Gatu- och parkavdelningen ha möjlighet att studera effekterna av infart för byggtrafiken via Västerlånggatan. Om det då visar sig att de negativa konsekvenserna är begränsade samt att infarten inte påverkar möjligheten av för en framtida utformning av Västerlånggatan kan det vara möjligt att tillåta permanent infart via Västerlånggatan. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse ÅF:s trafikutredning Trafikförsörjning av kv Sundberg Kompletterande till trafikutredning Tekniska kontoret. Tekniska nämnden beslutar att avslå fastighetsägarens krav att redan i detta skede garantera infartsmöjlighet till Lilla Norrgatan för all fordonstrafik att under byggets uppförandetid fortsatt utreda frågan med fokus på trafiksäkerhet, framtida utformning av Västerlånggatan och centrum och om möjligt beakta fastighetsägarens önskemål. Justerandes signatur t{s Ylo Utdragsbestyrkande

14 l PROTOKOLL 60 Kommunalt materialbidrag till enskild gatubelysning (TN/2011 :232) Kommunen och trafikverket har under tidigare år avslutat sitt huvudmannaskap för gatubelysning utanför tätort. Många sådana anläggningar har fortsatt att drivas av enskilda kommunmedlemmar genom samfälligheter. Dessa armaturer (lampor) är regelmässigt av kvicksilvertyp, som med dagens mått mätt är väldigt ineffektiva ur energisynpunkt Dessutom kommer de att vara förbjudna fr.o.m I syfte att stödja dessa samfälligheter att ha kvar sin belysning, samt även för att främja trafiksäkerheten samt för att minska energianvändningen i samhället i stort föreslås ett riktat stöd till byte av dessa armaturer enligt följande villkor. Ett bidrag utgår i efterskott med 90% av kostnad för material inklusive moms, maximerat till :- per sökande. Bidrag utgår inte för arbetskostnader eller omkostnader i övrigt. Den utbytta armaturen måste ha varit befintlig Den nya armaturen måste ha en energianvändning om högst 50% av den utbytta. Bidrag ges enbart till enskilt finansierad gatubelysning som är belägen vid antingen allmän väg eller enskild väg som uppbär statsbidrag. Den totala ramen för ansökningar är maximerad till :-/per år för år , om den ramen inte räcker kommer bidragen att beviljas i den ordning som ansökan har inkommit. Årets bidrag finansieras genom ianspråktagande av förväntat resultat inom tekniska kontoret. Ambitionen är att arbeta in programmet i budgeten för kommande år. Det beslut som Tekniska nämnden fattade utökas alltså till att avse perioden Under 2011 har endast en ansökan om bidrag inkommit. Justerandes signatur i{s 7;rr Utdrags bestyrkande

15 l UDD EV ALLA KOMMUN PROTOKOLL Forts. 60 sunderlag Tekniska kontorets 0änsteskrivelse och Tekniska nä1m1den beslutar att bevilja materialbidrag ror utbyte av kvicksilverarmaturer till enskilda vägföreningar enligt specificerade villkor under perioden fl,. Justerandes signatur rp pr- Utdragsbestyrkande

16 61 Förslag om höjda belopp för felparkeringsavgift och kontrollavgift vid olovlig parkering (TN/2011 :556) Beloppen på felparkeringsavgifter (på allmän plats) och kontrollavgifter (på tomtmark) har varit oförändrade sedan Sedan dess har flera kommuner i vårt område höjt sina avgifter. Uddevalla kommuns belopp ligger därför lägre än de flesta kommuner i närområdet. Idag är felparkeringsavgiften250, 350, 700 och 1000 kronor beroende på överträdelse. Den högsta nivån används idag endast vid otillåten parkering på p-plats reserverad för rörelsehindrade och beslutades För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter och för att öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser Tekniska kontoret att gällande felparkeringsavgifter och kontrollavgifter bör höjas till500, 700 och l 000 kronor. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande Ordförande yrkar på att återremittera ärendet. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall avgöras idag eller om det skall återremitteras. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet Utdrags bestyrkande

17 62 lanspråktagande av nämndens planerade överskott (TN/2011 :53) På uppdrag från Tekniska nämndens politiska ledning föreslås att ianspråkta förväntat överskott inom tekniska nämnden för 2012 för att göra en kraftsamling beträffande underhåll och gaturenhållning av centrala Uddevalla under innevarande år. Åtgärderna beräknas ge Uddevalla centrum en rejäl ansiktslyftning och syftar till att höja attraktiviteten och visa kommunens vilja att satsa på Uddevalla centrum och stödja visionsarbetet Liv, Lust och Läge för Uddevalla kommun. Exempel på åtgärder som kan genomföras med kort varsel är bl a: Kraftigt ökad städfrekvens både vardagar och helger Reparationer av staket, trappor och trappräcken på bl a Kålgårdsberget och skansberget Renovering av fontänerna på Söderplan, Skansplan och Södra Hamngatan Kraftigt ökad klottersanering Utökad tätortsnära röjning av sly mm Förnyelse av soffor, buskage, papperskorgar, blomsterurnor och amplar längs bl a Kungsgatan, Västerlånggatan, Norra Drottninggatan satsning på Teaterplantaget med scen, plaskdamm, nya soffor och fasta grillbord samt bättre belysning och inhängnad I samarbete med Kultur- och fritid och Centrumutvecklingen ta fram förslag på och konstnärligt utsmycka fyra väggar i centrala Uddevalla Förnya och byta ut vägvisning och skyltning mm i centrala Uddevalla Gatu- parkavdelningen kommer att aktivt söka samarbete med fastighetsägare, Uddevalla Energi, Uddevallahem och Centrumutvecklingen m fl för att få med dem som delfinansiärer och aktiva deltagare inom sina respektive ansvarsområden i centrala Uddevalla. Till detta kommer en mer omfattande investeringsplan som kommer att tas fram som förslag under 2012 och som syftar till att långsiktigt höja centrala Uddevallas attraktivitet. Planen presenteras idemässigt i Planeringsdialogen men kommer attjobbas fram mer i detalj under 2012 för definitiva beslut i nästkommande Planeringsdialog Justerande signatur Jf5'Po Utdragsbestyrkande

18 Forts. 62 sunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande Ordförande yrkar på ändring i att-satserna" att föreslå kommunfullmäktige att tekniska nämnden får ta i anspråk l O Mkr av förväntat överskott 2012 att tilldela gatu- och parkavdelningen ett extra kommunbidrag på l O mkr för 2012 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan". Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i tjänsteskrivelsen mot ändring av att-satser. Nämnden beslutade enligt ordförandes yrkande. Tekniska nämnden att beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tekniska nämnden får ta i anspråk l O Mkr av förväntat överskott 2012 att tilldela gatu- och parkavdelningen ett extra kommunbidrag på l O mkr för 2012 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan. Justerandes signatur rf5?tjo/ Utdrags bestyrkande

19 63 Tilläggsavtal till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten stadskärnan 1:163 (tomt till Dalslandsstugan) (TN/2011 :491) Uddevalla kommun har med Rose-Marie Källberg och Claes-Göran Svensson ingått ett köpeavtal gällande ett markköp av intilliggande mark invid Dalslandsstugan, i enighet med gällande detaljplan. Avtalet godkändes av Tekniska nämnden , enligt protokoll 261. Köparna önskar nu korrigera rådande ägarförhållanden sinsemellan och ett tilläggsavtal till köpeavtalet har därför upprättats. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Tilläggsavtal daterad Köpeavtal daterad Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat och undertecknat tilläggsavtal till gällande köpeavtal mellan Uddevalla kommun, Rose-Marie Källberg och Claes Göran Svensson. Justerandes signatur ltls (~O' Utdragsbestyrkande

20 l PROTOKOLL 64 Köp av byggnader, bostadsarrende stadskärnan 1:182 (TN/2012:67) Avtal om bostadsarrende tecknades mellan Uddevalla kommun och arrendator Marianne Johansson Efter arrendatorns bortgång har det uppdagats att arrendet och dess byggnader är planstridigt placerade och delvis belägna på en fastighet som inte ägs av kommunen. Arrendet redovisas i detaljplanen som dels kvartersmark för bostäder och handel (i detta fall är marken där byggnaderna står "prickmarkerad", vilket betyder att marken får ej bebyggas) samt dels allmän platsmark (mark avsedd för park eller plantering). Dödsbodelägarna har framfört krav om att kommunen ska lösa in byggnaderna. Två oberoende värderingar har gjorts och berörda parter har enats om ett inlösenbelopp om kr. Tekniska kontoret föreslår att byggnaderna rivs efter genomfört köp framförallt med tanke på att de är planstridigt placerade och delvis är belägna på fastigheten "Södra Klinten 8" som inte ägs av kommunen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Köpeavtal daterad Stadsplanekarta, Agnebergsskolan, kv Skolan, Brunjeansson, Trahn m.m (arkivakt 14-UDD-23/1983) Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till avtal där kommunen köper byggnader inom bostadsarrende beläget på del av stadskärnan l: 182 för kr samt att riva byggnader inom fastigheten stadskärnan l : 182 då dessa är planstridigt placerade l k Justerandes signatur w '?% Utdrags bestyrkande

21 65 Avtal om upplåtelse av hamnområden till Uddevalla Hamnterminal AB (TN/2012:73) Delar av Uddevalla hamn är idag upplåtna till Uddevalla Hamnterminal AB genom ett arrendeavtal som bolaget tecknat med kommunstyrelsen. Ansvaret för upplåtelse av hamnområden föreslås nu bli överfört till tekniska nämnden. Samtidigt genomförs en översyn av vilka områden som skall upplåtas samt avtalsformer. Bl.a lämnar bolaget delar av Badö-Bäveområdet och utökar istället verksamheten på Särvik och Fröland. För ändamålet har tecknats fyra nya avtal, två tomträttsupplåtelser och två arrendeavtal. sunderlag Tomträttsavtal Särvik Tomträttsavtal skeppsholmspiren Arrendeavtal Bad ö-bä ve Arredeavtal Fröland. Tjänsteskrivelse Yrkande Tage Nolstedt (C) yrkar på att ärendet skall på återremiss. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall avgöras idag mot Tage Nolstedts (C) yrkande på återremiss. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet. Justerandes signatur 115 '?;w- Utdragsbestyrkande

22 l PROTOKOLL 66 Aterrapportering av tekniska kontorets plan för uppföljning av intern kontroll 2011 (TN/2011 :82) Under 2011 har tekniska kontoret haft till uppgift att granska 5 processer/rutiner enligt planen för intern kontroll. Två av dessa är avslutade. Centralt ville man att vi skulle kontrollera leverantörsfakturor i scanning systemet, e-builder, där momsen är O kr. Resultatet av denna granskning visar att den personal som hanterar denna typ av fakturor kan sin sak och endast två fel har påstötts där berörda är kontaktade och momsen rättad. Vi ser i dagsläget inte någon anledning till åtgärd. Vid köp, försäljningar och exploatering av kommunens mark ska en undersökning, vad gäller möjliga markfåroreningar, göras. Undersökningen ska ske genom kontakt och avstämning med MSB. Att missa en förorenad mark kan senare bli en tvist om vem som har ansvaret för bia saneringen. Resultatet är att inga åtgärder behöver göras förjust dessa fastigheter. Bra rutiner saknas men ses nu över och tas fram vid framfårallt köp/försäljningar av industrifastigheter för att undvika tvister om vem av parterna som bär ansvaret vid en upptäckt av en miljöförorening. Fastighetsavdelningen hade två kontrollpunkter, den ena var att vid extern kontraktsskrivning se till att rutinen med att ha genomfört en fullgod kravspecifikation gentemot hyresgästen var gjord innan avtal tecknas med hyresvärden den andra kontrollpunkten var att granska ett antal slumpvis utvalda fakturor mot leverans i de större investeringsprojekten. På grund av tidsbrist som ett led i omorganisationen har inte någon av dessa kontrollpunkter utförts av respektive ansvarig. Rutinen av att ha genomfört en fullgod kravspec vid externhyresprocessen kommer dock att läggas extra tyngd på i det dagliga arbetet. När det rör betalning för rätt leverans så har vi under 2011 gjort förändringar i vår process. Man godkänner och kontrollera det man själv beställt och närmsta chef attesterar. Vi har även i 2012 år kontrollplan en kontrollpunkt i detta slag när det gäller leveranser i IKEA projektet som kommer att granskas. J osterandes signatur '* (~r Utdrags bestyrkande

23 TEK NIS KA NÄMNDEN Forts. 66 ata o Parks kontrollpunkt att föua upp ervicedeklarati n n utgår och kommer att s över i det dagjlga arbetet. Även här har omorgani ationer lett till tid bri t och omfördelningar i arbets ysslor. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att i övrigt med godkännande lägga rapporten till handlingama Utdragsbestyrkande

24 67 Remissvar projekt mötesplats Medborgare MSM (TN/2011 :565) Tekniska nämnden har fät K ärende 2008:134 sjutrapport Mötesplats Medborgare MSM för besvarande. A v de sj u verktygen som använts i projektet har förvaltningen mer aktivt deltagit i fyra av dessa. Synpun kter bar dock lämnats thl alla verktygen i d n bifogad rapporten. sunderlag Rapport Remissvar mötes p lat medborgare daterad Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta rapport R emjssvar mötesplat medborgare som sitt svar i ärendet Justerandes signatw- ~~ Utdragsbestyrkande

25 l PROTOKOLL 68 Delegationsprotokoll Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedan tående delegation r har redovisats till tekniska nänmden. Del 3 l... -' 30 4 Delegat Ordf. tekni k nämnd Ordf. teknisk nämnd Ordf. tekni k nämnd Gatu- parkchef Ordf. teknisk nämnd Datum (3 t) (2 st) Tekni ka nämnden beslutar att lägga ärendena ovan till handlingama Justerandes signatur ~~ Utdragsbe tyrkande

26 l TEKNJSKA NÄMNDEN PROTOKOLL 69 Anmälningsärende (TN/2012:98) Brev från NT Fyrbodal dat Protokoll frånpensionärsråd/l andikappråd Tekniska nämnden beslutar ~ltt ärendena ovan lägg till handlingarna Justerandes ignatur ~ 91?

27 l PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMU N 70 Information från Handikappråd l Handikappråd Inget att informera om. Justerande signatur {{>Pr Utdragshe tyrkande

28 l PROTOKOLL 71 Information från Ordförande l Förvaltningschef Ordförande informerade öm olika möten som han varit på. Möte om badhu V A- eminariw11 Bokslutsdialog Möte om V A- runverkan Unda amping Anna-L na Heydru och Tage Nolstedt har vru it på presidiekonferen de kommer att berätta lite mer om d tta id något tillfålle. Tekniska nämnden godkände informationen lt? p Justerande ignatur Utdrag bestyrkande

29 72 Granskning av upphandling, inköp och investering YTTRANDE I anledning av revisorernas beslut att rikta anmärkning mot tekniska nämnden, får nämnden härmed avge yttrande enligt följande. Den granskningsrapport som ligger till grund för yttrandet har behandlats i nämnden , 46, varvid nämnden har antagit tekniska kontorets yttrande och förslag till åtgärder, bilaga. Tekniska nämnden delar i många fall revisorernas synpunkter om att det finns ett behov av åtgärder. Det är också enligt kommunallagen nämnden, och enbart nämnden, som har ansvaret för den verksamhet som förvaltningen bedriver. Problemet är att nämnden enligt nuvarande styrprinciper i Uddevalla kommun inte är arbetsgivare för förvaltningschefen, och nämnden har inte heller mandat att leda förvaltningens arbete, utan detta är en uppgift för komnmndirektören och ytterst kommunstyrelsen. Detta förhållande leder till att nämnden har ett ansvar som inte överensstämmer med nämndens befogenheter. Att kommunens styrprinciper inte stämmer överens med kommunallagens krav på nämndernas verksamhetsansvar bör vara väl känt av revisorerna. Tekniska nämnden vill därför påminna om att revisorerna har en egen möjlighet att väcka ett ärende i fullmäktige om ändring av styrprinciperna genom att utnyttja sin initiativrätt, 26 i revisorernas reglemente. Revisorerna har till grund för nu anförd anmärkning tydligt tagit fasta på två specifika förhållanden. Det ena är att det saknas förvaltningsspecifika riktlinjer för inköp och upphandlingar, det andra är att det inte skulle ske någon uppföljning av inköpsvolymer eller avtalstrohet När det gäller förvaltningsspecifika riktlinjer för inköp och upphandlingar, så finns det enligt tekniska kontoret en tydlig rekommendation ifrån kommunledningskontorets upphandlingsavdelning att förvaltningarna inte bör ha någon sådan, utan att samtliga förvaltningar istället bör följa en kommungemensam och förvaltningsövergripande inköpspolicy. Justerandes signatur \{??Jo Utdrags bestyrkande

30 Forts. 72 Avseende uppföljning av avtalstrohet, så är detta infört som en kontrollpunkt i nämndens internkontrollplan för 2012, vilken antogs redan före nu aktuellt påpekande. Avseende uppföljning av inköpsvolymer, så har nämnden och förvaltningen till alla delar tagit till sig revisorernas synpunkter. Förvaltningen har fått nämndens uppdrag att senast under andra kvartalet 2012 skapa en rutin för uppföljning av inköpsvolymer och återkommande analys av leverantörsreskontran. Ovanstående yttrande är antaget mot bakgrund av en preliminär skrivelse från revisorernas sakkunniga biträden, och inte den slutliga skrivningen från revisorerna. Detta har varit nödvändigt för att nämnden ska kunna avge yttrande i tid till fullmäktiges behandling av ärendet. Svaret kan därmed skilja sig från revisorernas slutliga skrivning. Tekniska nämnden beslutar att anta ovanstående yttrande över revisionsberättelsen signatur Utdrags bestyrkande

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Revisionsrapport Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd - uppföljning Halmstads kommun Juni 2010 Bo Thörn, certifierad kommunal revisor Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Sammanfattning

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering

Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering 1(20) Revisionsrapport Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns etablering Kalmar kommun Februari 2009 Olle Nilsson Pär Sturesson 2(20) 2009-02-24 Olle Nilsson Senior Manger Pär Sturesson Certifierad

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer