Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)"

Transkript

1 l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande Birgit Olofsson (M) Rolf Jonsson (FP) Jonny Jansson (KD) Susanne Börjesson (S) Tobias Andreasson (S) Anders Nygren (S) Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) Stig Olsson (C) Matthijs Klomp (KD) Marie Lundström (V) Patrik Petre, Andreas Roos, Seppo Räikkönen, Lisa Cronholm, Johnny Karlsson, Martin Hollertz, Conny Stensson, Lars-Göran Johansson, Björn Martinsson, Bo Kvartsberg, Ewa Christiansson, Susanne Snare Birgit Olofsson stadshuset måndagen den 19 mars, kl Paragrafer UNDERSKRIFT ORDFÖRANDE UNDERSKRIFT JUSTERANDE SAMMANTRÄDE FÖRVARAS HOS ANSLAGET SÄTTS UPP ANSLAGET TAS NER UNDERSKRIFT BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande Tekniska nämnden stadshuset Tekniska kontoret adm. avd J.~.. M.~(~!J~xl.d.l.f.... Eva Thol-Nordfeldt. Justerandes signatur ~(lor1

2 UDDEVALLA KOMMU N TE KNISKA NÄM NDEN 48 Information Projekt Näringsrik - Avlopp i Kretslopp Andrea Roas informerade om Projekt Näringsrik- A vi opp.i kretslopp Uddevalla kommuns arbete med VA-rådgivning och införande av ett system för återföring av näring från toalettavlopp. Proj ktet som tilj 50 % är finansierat av statliga medel (L V A-bidrag) kommer att pågå under tre år. Tekniska nämnden godkänd infonnationen. signatur Utdragsbestyrkande

3 49 Information om VA-samverkan mellan Färgeland, Munkedal och Uddevalla PatrikPetre informerade om VA-samverkan mellan ärgelanda Munkedal och UddevaJJa. Arbetet har pågått sedan hö ten 2009 för t på tjänstemannanivå sedan 2011 ävenmed medverkan från pojiti k tyrgrupp. Han berättade om förslag på bolagsordning ägardirektiv, om vi lka för och nackdelar som finns beslutsgången är den att vi tar be lut i Tekniska nämnden den 19 april och K den 30 maj och kommunfullmäktige den 13 juni. Pärgelanda har uppe detta ärende i KF den 19 juni och Munkedal den 28 juni. Tekni ka nämnden godkände informationen. i g natur Utdragsbestyrkande

4 TEKNISKA N ÄMND~N 50 Förslag till samordning av VA-verksamheterna i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommuner. (TN/2012:59) Det var information och diskussion om ärendet. kommer att tas på tekniska nämnden den 19 april. Tekniska nämnden godkände informationen. ~u~ es signatur Utdrag bestyrkande

5 51 Upphävande av kommunfullmäktiges beslut gällande uppstart av fordonsgas-produktion på Skansverket (TN/2009:824) Framtagna kalkyler visar på en negativ ekonomi för en uppgraderingsanläggning för fordonsgas på skansverket. skansverket använder idag sin egen biogas för uppvärmning av verket, ett bra alternativ både miljömässigt och ekonomiskt. Med anledning av ovanstående anser Tekniska kontoret att skansverket skall fortsätta använda gasen till uppvärmning. För att ytterligare förbättra ekonomin kring användandet av biogasen föreslås en investering i en kraftvärmemotor för produktion av el och värme. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdraget, beslutat av kommunfullmäktige 184, , gällande uppgradering av skansverkets biogas till fordonsgas upphävs. att Tekniska kontoret fortsatt utnyttjar biogasen från Skansverket till uppvärmning samt starta upp produktion av elivärme med hjälp av en kraftvärmemotor. Justerande '~ smr ignatur Utdragsbestyrkande

6 52 Planeringsdialog 2013~2015 (TN/2012:45) På planeringsdialogen den 4 april ska nämnden lämna en kortfattad information som ger förutsättningar för de politiska partierna att fördela kommunens tillgängliga resurser för åren Respektive nämnd ska före planeringsdialogen ta ställning till sitt planeringsunderlag. sunderlag Tjänsteskrivelse Planeringsunderlag Tekniska nämnden beslutar att pre entera förutsättningar alternativa åtgärder till minskat kommw1bidrag amt behov av ökade kommunbidrag j enl.igh t med beslutsunderlaget. Justerandes signatur ~~ Utdragsbestyrkande

7 53 Medborgarförslag från Tore Karlsson angående att bygga rondell vid Kuröds motet. (TN/2011 :602) Tore Karlsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen tillsammans med Trafikverket och Regionen ska utreda möjligheten att bygga en rondell vid Kurödsmotet i den korsningen där avfarten från motorvägen nu har stopplikt. Den nuvarande lösningen är ett provisorium som vi fick för ca 40 år sedan när motorvägen öppnades. Aktuell korsning är hårt belastad med påtaglig begränsning när det gäller utfart på Västgötavägen. I korsning inträffar relativt många incidenter och den har en bristande trafiksäkerhet. I samband med en broreparation för några år sedan tog Trafikverket fram en illustrationsritning med en möjlig framtida trafiklösning för vägen mellan den aktuella korsningen och till korsningen l 72/Kurödsvägen. Det konstaterades att utrymme för en cirkulationsplats finns inom befintlig vägområde. Trafikverket redovisade dock också att nödvändiga ekonomiska medel inte var tillgängliga. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att avslå förslaget med att utreda möjligheten att bygga en rondell då det redan finns en utredning som redovisar en sådan möjlighet att kommunen i dialog med Trafikverket ska lyfta korsningen som en problempunkt och diskutera möjlig prioritering att skicka skrivelse och svar till Trafikverket för kännedom Justerandes signatur J\?~- Utdragsbestyrkande

8 l PROTOKOLL 54 Information om IKEA Bo K v artsberg informerade om IKEA Arbetena löper på enligt tidplaner. PEAB läpp in på de ytor som är klara i första hand oot-print och parkering vä ter och norr om IKEA. En tillkommande stödmur måste utföras vid lkano Södra. Upphandling pågår för M04 som kommer upp p TN den 19 april. Trafiksituationen på Bogstorp vägen kommer att bli b svärande under 3-4 månader. Tekniska nämnden godkände information n. Jnsterandes signatur %> ~ Utdragsbe tyrkande

9 55 slutredovisning M01, Östra Torp (TN/2009:346) Projektet pågick och är en berg -och jordschaktningsentreprenad på Östra Torp. yftet med MOJ var att förbereda mark n inför IKEA och IKANO etablering på omr det. Projektet gi k enligt tid plan och budget. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att godkänna förel iggande lutredovi ni ng för MO l, Östra Torp att använda åter tående medel till eventuellt kommande fördyringar i projekt Östra Torp ch därmed inte ju tera ner av ältningen Justerande signatur t?~

10 TEKN.ISKA NÄMNDEN 56 Medborgarförslag från Kerstin Carlsson angående övergångsstället vid Agnebergshallen (TN/2011 :601) Kerstin Carlsson har använt övergångsstället vid Agnebergshallen i över l O år och har reflekterat över att bilar passerar i hög hastighet och att fotgängare döljs av buskar och elskåp. Kerstin har också nyligen varit med om en livsfarlig incident. Kerstin vill att det kommer upp stolpar med varningsblinkers som exempelvis finns på Västgötavägen. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att låta tekniska k ntoret åtgärda övergång stället med bljnkade skyltat. ignatur Utdragsbestyrkande

11 57 Motion från (5) och (V) om anslagstavlor i Uddevalla (TN/2011 :538) Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår att det sätts upp anslagstavlor i Uddevalla centrum, där alla föreningar i Uddevalla får möjlighet att sätta upp affischer om kommande aktiviteter. Tekniska kontoret har, efter uppdrag från Kommunfullmäktige år 2006, tillsammans med Uddevalla centrumutveckling arbetat fram anslagstavlor där föreningar och allmänheten kan affischera aktuella händelser. Anslagstavlorna är beställda och kommer att sättas upp under våren. En tavla kommer att placeras vid Kampenhof och de två andra sätts troligen upp på Kungsgatans övre respektive nedre del. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen Justerandes signatur.~~~0 Utdrags bestyrkande

12 58 Remissvar ang motion från Alf Gillberg avseende central husbilsuppställningsplats (TN/2011 :439) Alf Gillberg (S)föreslår i en motion att kommunen ska ta ett initiativ för att få till stånd en centralt belägen husbilsparkering. En sådan har funnits i liten skala från sommaren 2010 i först Turistbyråns och därefter Promarina AB:s r~gi vid gästbåtshamnen i Uddevalla centrum. Motionens intention är att öka omfattningen av verksamheten och höj a standarden på servicen till gästerna. Tekniska kontoret anser att nuvarande placering är lämplig vid nuvarande omfattning av verksamheten men deltar gärna vid diskussioner om alternativ om någon intressent anmäler intresse för en utökad anläggning. sunderlag Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att tekniska kontoret ska delta i fortsatta diskussioner kring husbilsuppställningsplats såvida någon intressent initierar frågan. Justerandes signatur ~7M- Utdragsbestyrkande

13 59 Trafikföring kvarteret Sundberg (TN/2012:63) Kvarteret Sundberg har under många år använts som parkeringsyta. Fastighetsägaren har nu för avsikt att uppföra ny bebyggelse med centrumverksamheter och bostäder i enlighet den detaljplan som gäller för kvarteret. Detaljplanen beskriver att jämfört med nuvarande förhållanden så innebär planförslaget i princip inte någon annan trafikföring. I planen står dock att planen inte förhindrar varutransportbilar att angöra Lilla Norrgatan direkt från Västerlånggatan. För att genomföra sin exploatering kräver fastighetsägaren att infart direkt från Västerlånggatan ska vara tillåten. Gatu- och parkavdelningen har i en utredning gjort bedömningen att behålla befintlig trafiklösning samt kompletteringen av lasttrafik via Västerlånggatan ger en god trafiksäkerhet, prioriterar gång- och cykeltrafik och ger också bäst förutsättningarför den framtida trafikplaneringen för centrum. Under tiden för uppförande av bebyggelsen kommer tunga transporter att få möjlighet att trafikera medsols runt kvarteret med infart från Västerlånggatan. Under denna tid kommer Gatu- och parkavdelningen ha möjlighet att studera effekterna av infart för byggtrafiken via Västerlånggatan. Om det då visar sig att de negativa konsekvenserna är begränsade samt att infarten inte påverkar möjligheten av för en framtida utformning av Västerlånggatan kan det vara möjligt att tillåta permanent infart via Västerlånggatan. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse ÅF:s trafikutredning Trafikförsörjning av kv Sundberg Kompletterande till trafikutredning Tekniska kontoret. Tekniska nämnden beslutar att avslå fastighetsägarens krav att redan i detta skede garantera infartsmöjlighet till Lilla Norrgatan för all fordonstrafik att under byggets uppförandetid fortsatt utreda frågan med fokus på trafiksäkerhet, framtida utformning av Västerlånggatan och centrum och om möjligt beakta fastighetsägarens önskemål. Justerandes signatur t{s Ylo Utdragsbestyrkande

14 l PROTOKOLL 60 Kommunalt materialbidrag till enskild gatubelysning (TN/2011 :232) Kommunen och trafikverket har under tidigare år avslutat sitt huvudmannaskap för gatubelysning utanför tätort. Många sådana anläggningar har fortsatt att drivas av enskilda kommunmedlemmar genom samfälligheter. Dessa armaturer (lampor) är regelmässigt av kvicksilvertyp, som med dagens mått mätt är väldigt ineffektiva ur energisynpunkt Dessutom kommer de att vara förbjudna fr.o.m I syfte att stödja dessa samfälligheter att ha kvar sin belysning, samt även för att främja trafiksäkerheten samt för att minska energianvändningen i samhället i stort föreslås ett riktat stöd till byte av dessa armaturer enligt följande villkor. Ett bidrag utgår i efterskott med 90% av kostnad för material inklusive moms, maximerat till :- per sökande. Bidrag utgår inte för arbetskostnader eller omkostnader i övrigt. Den utbytta armaturen måste ha varit befintlig Den nya armaturen måste ha en energianvändning om högst 50% av den utbytta. Bidrag ges enbart till enskilt finansierad gatubelysning som är belägen vid antingen allmän väg eller enskild väg som uppbär statsbidrag. Den totala ramen för ansökningar är maximerad till :-/per år för år , om den ramen inte räcker kommer bidragen att beviljas i den ordning som ansökan har inkommit. Årets bidrag finansieras genom ianspråktagande av förväntat resultat inom tekniska kontoret. Ambitionen är att arbeta in programmet i budgeten för kommande år. Det beslut som Tekniska nämnden fattade utökas alltså till att avse perioden Under 2011 har endast en ansökan om bidrag inkommit. Justerandes signatur i{s 7;rr Utdrags bestyrkande

15 l UDD EV ALLA KOMMUN PROTOKOLL Forts. 60 sunderlag Tekniska kontorets 0änsteskrivelse och Tekniska nä1m1den beslutar att bevilja materialbidrag ror utbyte av kvicksilverarmaturer till enskilda vägföreningar enligt specificerade villkor under perioden fl,. Justerandes signatur rp pr- Utdragsbestyrkande

16 61 Förslag om höjda belopp för felparkeringsavgift och kontrollavgift vid olovlig parkering (TN/2011 :556) Beloppen på felparkeringsavgifter (på allmän plats) och kontrollavgifter (på tomtmark) har varit oförändrade sedan Sedan dess har flera kommuner i vårt område höjt sina avgifter. Uddevalla kommuns belopp ligger därför lägre än de flesta kommuner i närområdet. Idag är felparkeringsavgiften250, 350, 700 och 1000 kronor beroende på överträdelse. Den högsta nivån används idag endast vid otillåten parkering på p-plats reserverad för rörelsehindrade och beslutades För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter och för att öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser Tekniska kontoret att gällande felparkeringsavgifter och kontrollavgifter bör höjas till500, 700 och l 000 kronor. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Yrkande Ordförande yrkar på att återremittera ärendet. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall avgöras idag eller om det skall återremitteras. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet Utdrags bestyrkande

17 62 lanspråktagande av nämndens planerade överskott (TN/2011 :53) På uppdrag från Tekniska nämndens politiska ledning föreslås att ianspråkta förväntat överskott inom tekniska nämnden för 2012 för att göra en kraftsamling beträffande underhåll och gaturenhållning av centrala Uddevalla under innevarande år. Åtgärderna beräknas ge Uddevalla centrum en rejäl ansiktslyftning och syftar till att höja attraktiviteten och visa kommunens vilja att satsa på Uddevalla centrum och stödja visionsarbetet Liv, Lust och Läge för Uddevalla kommun. Exempel på åtgärder som kan genomföras med kort varsel är bl a: Kraftigt ökad städfrekvens både vardagar och helger Reparationer av staket, trappor och trappräcken på bl a Kålgårdsberget och skansberget Renovering av fontänerna på Söderplan, Skansplan och Södra Hamngatan Kraftigt ökad klottersanering Utökad tätortsnära röjning av sly mm Förnyelse av soffor, buskage, papperskorgar, blomsterurnor och amplar längs bl a Kungsgatan, Västerlånggatan, Norra Drottninggatan satsning på Teaterplantaget med scen, plaskdamm, nya soffor och fasta grillbord samt bättre belysning och inhängnad I samarbete med Kultur- och fritid och Centrumutvecklingen ta fram förslag på och konstnärligt utsmycka fyra väggar i centrala Uddevalla Förnya och byta ut vägvisning och skyltning mm i centrala Uddevalla Gatu- parkavdelningen kommer att aktivt söka samarbete med fastighetsägare, Uddevalla Energi, Uddevallahem och Centrumutvecklingen m fl för att få med dem som delfinansiärer och aktiva deltagare inom sina respektive ansvarsområden i centrala Uddevalla. Till detta kommer en mer omfattande investeringsplan som kommer att tas fram som förslag under 2012 och som syftar till att långsiktigt höja centrala Uddevallas attraktivitet. Planen presenteras idemässigt i Planeringsdialogen men kommer attjobbas fram mer i detalj under 2012 för definitiva beslut i nästkommande Planeringsdialog Justerande signatur Jf5'Po Utdragsbestyrkande

18 Forts. 62 sunderlag Tjänsteskrivelse Yrkande Ordförande yrkar på ändring i att-satserna" att föreslå kommunfullmäktige att tekniska nämnden får ta i anspråk l O Mkr av förväntat överskott 2012 att tilldela gatu- och parkavdelningen ett extra kommunbidrag på l O mkr för 2012 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan". Propositionsordning Ordförande ställde proposition på förslaget i tjänsteskrivelsen mot ändring av att-satser. Nämnden beslutade enligt ordförandes yrkande. Tekniska nämnden att beslutar att föreslå kommunfullmäktige att tekniska nämnden får ta i anspråk l O Mkr av förväntat överskott 2012 att tilldela gatu- och parkavdelningen ett extra kommunbidrag på l O mkr för 2012 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan. Justerandes signatur rf5?tjo/ Utdrags bestyrkande

19 63 Tilläggsavtal till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten stadskärnan 1:163 (tomt till Dalslandsstugan) (TN/2011 :491) Uddevalla kommun har med Rose-Marie Källberg och Claes-Göran Svensson ingått ett köpeavtal gällande ett markköp av intilliggande mark invid Dalslandsstugan, i enighet med gällande detaljplan. Avtalet godkändes av Tekniska nämnden , enligt protokoll 261. Köparna önskar nu korrigera rådande ägarförhållanden sinsemellan och ett tilläggsavtal till köpeavtalet har därför upprättats. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Tilläggsavtal daterad Köpeavtal daterad Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat och undertecknat tilläggsavtal till gällande köpeavtal mellan Uddevalla kommun, Rose-Marie Källberg och Claes Göran Svensson. Justerandes signatur ltls (~O' Utdragsbestyrkande

20 l PROTOKOLL 64 Köp av byggnader, bostadsarrende stadskärnan 1:182 (TN/2012:67) Avtal om bostadsarrende tecknades mellan Uddevalla kommun och arrendator Marianne Johansson Efter arrendatorns bortgång har det uppdagats att arrendet och dess byggnader är planstridigt placerade och delvis belägna på en fastighet som inte ägs av kommunen. Arrendet redovisas i detaljplanen som dels kvartersmark för bostäder och handel (i detta fall är marken där byggnaderna står "prickmarkerad", vilket betyder att marken får ej bebyggas) samt dels allmän platsmark (mark avsedd för park eller plantering). Dödsbodelägarna har framfört krav om att kommunen ska lösa in byggnaderna. Två oberoende värderingar har gjorts och berörda parter har enats om ett inlösenbelopp om kr. Tekniska kontoret föreslår att byggnaderna rivs efter genomfört köp framförallt med tanke på att de är planstridigt placerade och delvis är belägna på fastigheten "Södra Klinten 8" som inte ägs av kommunen. sunderlag Tjänsteskrivelse daterad Köpeavtal daterad Stadsplanekarta, Agnebergsskolan, kv Skolan, Brunjeansson, Trahn m.m (arkivakt 14-UDD-23/1983) Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslag till avtal där kommunen köper byggnader inom bostadsarrende beläget på del av stadskärnan l: 182 för kr samt att riva byggnader inom fastigheten stadskärnan l : 182 då dessa är planstridigt placerade l k Justerandes signatur w '?% Utdrags bestyrkande

21 65 Avtal om upplåtelse av hamnområden till Uddevalla Hamnterminal AB (TN/2012:73) Delar av Uddevalla hamn är idag upplåtna till Uddevalla Hamnterminal AB genom ett arrendeavtal som bolaget tecknat med kommunstyrelsen. Ansvaret för upplåtelse av hamnområden föreslås nu bli överfört till tekniska nämnden. Samtidigt genomförs en översyn av vilka områden som skall upplåtas samt avtalsformer. Bl.a lämnar bolaget delar av Badö-Bäveområdet och utökar istället verksamheten på Särvik och Fröland. För ändamålet har tecknats fyra nya avtal, två tomträttsupplåtelser och två arrendeavtal. sunderlag Tomträttsavtal Särvik Tomträttsavtal skeppsholmspiren Arrendeavtal Bad ö-bä ve Arredeavtal Fröland. Tjänsteskrivelse Yrkande Tage Nolstedt (C) yrkar på att ärendet skall på återremiss. Propositionsordning Ordförande ställde proposition på om ärendet skall avgöras idag mot Tage Nolstedts (C) yrkande på återremiss. Nämnden beslutade att återremittera ärendet. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet. Justerandes signatur 115 '?;w- Utdragsbestyrkande

22 l PROTOKOLL 66 Aterrapportering av tekniska kontorets plan för uppföljning av intern kontroll 2011 (TN/2011 :82) Under 2011 har tekniska kontoret haft till uppgift att granska 5 processer/rutiner enligt planen för intern kontroll. Två av dessa är avslutade. Centralt ville man att vi skulle kontrollera leverantörsfakturor i scanning systemet, e-builder, där momsen är O kr. Resultatet av denna granskning visar att den personal som hanterar denna typ av fakturor kan sin sak och endast två fel har påstötts där berörda är kontaktade och momsen rättad. Vi ser i dagsläget inte någon anledning till åtgärd. Vid köp, försäljningar och exploatering av kommunens mark ska en undersökning, vad gäller möjliga markfåroreningar, göras. Undersökningen ska ske genom kontakt och avstämning med MSB. Att missa en förorenad mark kan senare bli en tvist om vem som har ansvaret för bia saneringen. Resultatet är att inga åtgärder behöver göras förjust dessa fastigheter. Bra rutiner saknas men ses nu över och tas fram vid framfårallt köp/försäljningar av industrifastigheter för att undvika tvister om vem av parterna som bär ansvaret vid en upptäckt av en miljöförorening. Fastighetsavdelningen hade två kontrollpunkter, den ena var att vid extern kontraktsskrivning se till att rutinen med att ha genomfört en fullgod kravspecifikation gentemot hyresgästen var gjord innan avtal tecknas med hyresvärden den andra kontrollpunkten var att granska ett antal slumpvis utvalda fakturor mot leverans i de större investeringsprojekten. På grund av tidsbrist som ett led i omorganisationen har inte någon av dessa kontrollpunkter utförts av respektive ansvarig. Rutinen av att ha genomfört en fullgod kravspec vid externhyresprocessen kommer dock att läggas extra tyngd på i det dagliga arbetet. När det rör betalning för rätt leverans så har vi under 2011 gjort förändringar i vår process. Man godkänner och kontrollera det man själv beställt och närmsta chef attesterar. Vi har även i 2012 år kontrollplan en kontrollpunkt i detta slag när det gäller leveranser i IKEA projektet som kommer att granskas. J osterandes signatur '* (~r Utdrags bestyrkande

23 TEK NIS KA NÄMNDEN Forts. 66 ata o Parks kontrollpunkt att föua upp ervicedeklarati n n utgår och kommer att s över i det dagjlga arbetet. Även här har omorgani ationer lett till tid bri t och omfördelningar i arbets ysslor. sunderlag Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Tekniska nämnden beslutar att i övrigt med godkännande lägga rapporten till handlingama Utdragsbestyrkande

24 67 Remissvar projekt mötesplats Medborgare MSM (TN/2011 :565) Tekniska nämnden har fät K ärende 2008:134 sjutrapport Mötesplats Medborgare MSM för besvarande. A v de sj u verktygen som använts i projektet har förvaltningen mer aktivt deltagit i fyra av dessa. Synpun kter bar dock lämnats thl alla verktygen i d n bifogad rapporten. sunderlag Rapport Remissvar mötes p lat medborgare daterad Tjänsteskrivelse Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta rapport R emjssvar mötesplat medborgare som sitt svar i ärendet Justerandes signatw- ~~ Utdragsbestyrkande

25 l PROTOKOLL 68 Delegationsprotokoll Anmälan om delegeringsbeslut gällande nedan tående delegation r har redovisats till tekniska nänmden. Del 3 l... -' 30 4 Delegat Ordf. tekni k nämnd Ordf. teknisk nämnd Ordf. tekni k nämnd Gatu- parkchef Ordf. teknisk nämnd Datum (3 t) (2 st) Tekni ka nämnden beslutar att lägga ärendena ovan till handlingama Justerandes signatur ~~ Utdragsbe tyrkande

26 l TEKNJSKA NÄMNDEN PROTOKOLL 69 Anmälningsärende (TN/2012:98) Brev från NT Fyrbodal dat Protokoll frånpensionärsråd/l andikappråd Tekniska nämnden beslutar ~ltt ärendena ovan lägg till handlingarna Justerandes ignatur ~ 91?

27 l PROTOKOLL UDDEVALLA KOMMU N 70 Information från Handikappråd l Handikappråd Inget att informera om. Justerande signatur {{>Pr Utdragshe tyrkande

28 l PROTOKOLL 71 Information från Ordförande l Förvaltningschef Ordförande informerade öm olika möten som han varit på. Möte om badhu V A- eminariw11 Bokslutsdialog Möte om V A- runverkan Unda amping Anna-L na Heydru och Tage Nolstedt har vru it på presidiekonferen de kommer att berätta lite mer om d tta id något tillfålle. Tekniska nämnden godkände informationen lt? p Justerande ignatur Utdrag bestyrkande

29 72 Granskning av upphandling, inköp och investering YTTRANDE I anledning av revisorernas beslut att rikta anmärkning mot tekniska nämnden, får nämnden härmed avge yttrande enligt följande. Den granskningsrapport som ligger till grund för yttrandet har behandlats i nämnden , 46, varvid nämnden har antagit tekniska kontorets yttrande och förslag till åtgärder, bilaga. Tekniska nämnden delar i många fall revisorernas synpunkter om att det finns ett behov av åtgärder. Det är också enligt kommunallagen nämnden, och enbart nämnden, som har ansvaret för den verksamhet som förvaltningen bedriver. Problemet är att nämnden enligt nuvarande styrprinciper i Uddevalla kommun inte är arbetsgivare för förvaltningschefen, och nämnden har inte heller mandat att leda förvaltningens arbete, utan detta är en uppgift för komnmndirektören och ytterst kommunstyrelsen. Detta förhållande leder till att nämnden har ett ansvar som inte överensstämmer med nämndens befogenheter. Att kommunens styrprinciper inte stämmer överens med kommunallagens krav på nämndernas verksamhetsansvar bör vara väl känt av revisorerna. Tekniska nämnden vill därför påminna om att revisorerna har en egen möjlighet att väcka ett ärende i fullmäktige om ändring av styrprinciperna genom att utnyttja sin initiativrätt, 26 i revisorernas reglemente. Revisorerna har till grund för nu anförd anmärkning tydligt tagit fasta på två specifika förhållanden. Det ena är att det saknas förvaltningsspecifika riktlinjer för inköp och upphandlingar, det andra är att det inte skulle ske någon uppföljning av inköpsvolymer eller avtalstrohet När det gäller förvaltningsspecifika riktlinjer för inköp och upphandlingar, så finns det enligt tekniska kontoret en tydlig rekommendation ifrån kommunledningskontorets upphandlingsavdelning att förvaltningarna inte bör ha någon sådan, utan att samtliga förvaltningar istället bör följa en kommungemensam och förvaltningsövergripande inköpspolicy. Justerandes signatur \{??Jo Utdrags bestyrkande

30 Forts. 72 Avseende uppföljning av avtalstrohet, så är detta infört som en kontrollpunkt i nämndens internkontrollplan för 2012, vilken antogs redan före nu aktuellt påpekande. Avseende uppföljning av inköpsvolymer, så har nämnden och förvaltningen till alla delar tagit till sig revisorernas synpunkter. Förvaltningen har fått nämndens uppdrag att senast under andra kvartalet 2012 skapa en rutin för uppföljning av inköpsvolymer och återkommande analys av leverantörsreskontran. Ovanstående yttrande är antaget mot bakgrund av en preliminär skrivelse från revisorernas sakkunniga biträden, och inte den slutliga skrivningen från revisorerna. Detta har varit nödvändigt för att nämnden ska kunna avge yttrande i tid till fullmäktiges behandling av ärendet. Svaret kan därmed skilja sig från revisorernas slutliga skrivning. Tekniska nämnden beslutar att anta ovanstående yttrande över revisionsberättelsen signatur Utdrags bestyrkande

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

BEVIS om justeringens tillkännagivande

BEVIS om justeringens tillkännagivande Plats och tid Stadshuset, Bävesalen kl 14.30 16.30 ande Ingemar Samuelsson ordf. (s), Torgny Svensson (s) Edith Elbing (s) Hasse Antonsson (s) Peter Selling (v) ersätts av Anders Johansson (v) Ulrika Ericsson

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

Kommunhuset Översten Måndagen den 17 oktober 2016 kl 18:00 21:15

Kommunhuset Översten Måndagen den 17 oktober 2016 kl 18:00 21:15 2016-10-17 1 (20) Plats och tid ande Kommunhuset Översten Måndagen den 17 oktober 2016 kl 18:00 21:15 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Olle Iding (M), 2:e vice ordf Olof

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sonny Persson (S), Ordförande Monica Bang Lindberg (L), Vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V) Janno Uusitalo

Läs mer

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 Plats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 5582/2015. Datum: Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Protokoll Tn 5582/2015 Tekniska nämnden Datum: 2016-01-21 Klockan: 08:30 12:00 Plats: Sessionssalen Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Ida Eklund (S) Patrik Jämtvall (L) Eva Järliden (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl. 14.00-15.25 ande Paragrafer 1-10 Erik Blakstad (m), ordf. Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Närvarande, ej tjänstgörande Övriga deltagare Bengt Persson, t.f.

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden

ijo/1 ~.. fa~-1::4!u-#411... W/Jtt l-il-j va Th 1-Nordfeldt .. ~... ((!~Cf. P... PROTOKOLL 2012-04-19 Tekniska nämnden SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-17:00 LEDAMÖTER Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande RolfJonsson (FP

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 28 april 2015, 15.00 16.05 ANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Majvor Smedberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl. 16:00 Beslutande Ledamöter Carina Lorentzon (S), Ordförande Christer Bohm (V), 1:e vice ordförande Jolanta Walkow (S) Robert Ottosson

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-02-20 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.10.15 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Inger Kornelius (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~..

Protokoll. Naim Murseli (KD) för Martin Hellström (KD) Per-Arne Andersson Stadshuset torsdagen den 20 februari kl. 13.00. 7.-n7.(~.9.;u:if.J.J.~.. Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13.00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) Vice ordförande l Anna-Lena Heydar (S) Vice ordförande 2 Birgit

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

VALNÄMNDEN. Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10. Ersättare: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

VALNÄMNDEN. Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10. Ersättare: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Uppsala 1(7) Plats och tid: Nåsten Stationsgatan 12 klockan 18:30-20:10 ande: Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Johan Pelling (S) Karolina Larfors (L) Tone Tingsgård (S) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden 2010-12-14 2 Förvaltningsekonomen Tn 111 Dnr 2010.22 Ekonomisk rapport Månadsrapport har upprättats (Bil.). Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året avseende

Läs mer

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ --

Naim Murseli (KD) för Jonny Jansson (KD) Edip Poljo (S) för Per-Arne Andersson (S) c.;f.4.. ~~~(~~~- Zeidi Ström e~~ -- Sammanträde Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bäve kl. 13:00-16:00 Zeidi Ström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) l :e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer