Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information Projektuppföljning -erfarenheter franbyggande och brukande

2 v

3 BYGGNADSSTYRELSEN Tekniska byråns information. Pro ektu fölning Denna information innehåller tre häften Del 1 Genomförande, detta häfte, första delen innehåller beskrivning av hur projektupp-- foljn,ing kan bedrivaso Vidare hjälpmedel i form av checklistor, innehållsforteck ningar m m Del 2a Exempel, detta, häfte, andra delen är en rapport från projektuppföljning vid nybyggnad for länsstyrelsen och tingsrätten i kv Gunnar Grope, Vaxjo Del 2b Exempel, bilagor, separat häfte är arbetspapper, särskilda utredningar m m som samlats och bor arkiveras men som inte bedoms behover spridas till alla som får rapporten. Häftet innehåller också de viktigaste ritningarna for projektet Informationen nar utarbetats vid tekniska byråns arkitektsektion

4 Projektuppföljning Del 1 Genomförande Innehåll Beslut och ansvar 3 Projektuppfoljningens huvudaktiviteter och ungefärlig `tidplan Under projektering och byggande 4 Basdokument 4 Synpunkter frän deltagare i projektet 4 Speciella undersökningar 5 Projektuppfäljningsmöte 5 Dokumentation av projektuppföljning 6 Utgivning 7 Distribution 7 Arkivering 7 Fortsättning 7 sid Bilagor. Mall för basdokumentation 2. Förslag till frågor att behandla vid uppföljning av byggnadsprojekt 3 sammanställning av synpunkter från deltagare i byggnadsprojekt. Förslag till innehållsförteckning Del 2a Exempel, detta häfte, andra delen Innehåll se sid 6 Del 2b Exempel, bilagar, separat häfte Innehall se sid 7

5 Beslut och ansvar Beslutom projektuppföljning fattas av TD senast i samband med att bygghandlingsprojektering påbörjas prejektiedningsinstruktien pkt 6 2 och 9.1) Det ar till fordel for resultatet och förenklar arbetet med uppföljning om beslutet kan tas tidigare, exempelvis vid fastställelse av byggnadsprogram. 1 TD s beslut ingår att utse ansvarig för och bestämma omfattningen av projektuppföljning. En planeringsgrupp bestående av utredningsansvarig, projektledare 1), byggansvarig och forvaltningsansvarig svarar for projektuppfoljning. Normalt är projektledaren ansvarig och drivande i arbetet och genomför projektuppföljning i samarbete med planeringsgruppen Om så erfordras kan Ta biträda i arbetet. Pro 'ektu` fbljningens huvudaktiviteter och ungefärliga tid lan Infttnin Pro ' ektu föl ni.n smöte Beslut om projektuppföljning Basdokumentation sammanställs Begäran om skriftliga synpunk - ter från deltagare i projektet Sammanställning av synpunkterna Utskickning av underlag för pre-- jektuppföljningsmöte Projektuppföljningsmöte Slutredigering av material Utskickning av slutrapport Uppföljning av resultat Utredning Projektering Byggande Brukande mån mån 4d r lmå 1) 1 de fall projektledaren är annan än projekteringsansvarig skall den projekteringsansvarige deltaga.

6 4 Under ro ekterin och b ande Beslut om projektuppföljning fattas redan under projekteringsskedet syftet med dettaär narrrast att respektive'ansvariga under utredning, projektering och byggande skall samla material och göra anteckningar o sådant som kan vara värt att kontrollera och diskutera i samband med projektuppföljningen 1 bilaga 2 pkt 1 beskrivs frågeställningar som kan vara intressanta att behandla. Basdokument Syftet med basdokument är att ge den samlade bild av projektet som erfordras för att göra synpunkterna på projektet begripliga och för framtida studier av projektet. Basdokumentet skall alltid förekomma Basdokumentet består av beskrivningar av projektet, ritningar samt blankett med olika data om projektet.1. Se balaga 1 S n unkter från deltagare i ro ektet Synpunkter på projektet insamlas på två sätt: a) genom att, från deltagare och andra eventuella in - tressenter i projektet, begära skriftliga svar på frå-- gor, bj genom diskussion vid projektuppföljningsmötet där materialet från a.) är sammanställt och kan kommenteras och kompletteras. 1 god tid före projektuppf öljningsmö:tet lämnar deltagagna i projektet således skriftligen synpunkter på utrednings-- och projekteringsarbetet, enligt bilaga 2 pkt 1`och på den färdiga anläggningen pkt 2. Fråge- och aspektlistocna i bilaga 2 är omfattande. Avsikten är inte att allt skall besvaras, utan snarare att ange karaktären och ge exempel på synpunkter som kan beaktas. De skall vara hjälpmedel... Deltagare i projektet som bör lämna synpunkter är: Lokalbrukaren Lokalbrukaren arbetsgivaren arbetstagare genom fackliga representanter, skyddsombud m fl Utredningsansvarig Projektledare Konsulter - A,, E1, VVS, Mark, IN

7 5 Utrustningsnämnden (UUH) om de medverkat i projektet Tekniska granskare Byggledning Entreprenörer Besiktningsmän Värva ltn ing s an svar i ga Driftansvariga. Andra intressenter kan vara exempelvis kommunen. Synpunkterna sammanställs enligt innehållsförteckning i bilaga 3. Det har visat sig lämpligt att i marginalen ange vem som lämnat synpunkter. s eciella undersöknin ar Vid tidigare projektuppföljningar har speciella undersokningar,utförts beträffande orientering i byggnaden och kontorsrummens anvandning. Sådana studier kan vara lämpliga att genomföra i samband med övriga aktiviteter vid projektuppföljning. Undersökningarna kan gälla olika funktionella aspekter på byggnader, men också studier av någon speciell byggnadsteknik, driftfråga eller liknande. Pro'ektu föl'nin smöte Basdokumenten och de sammanställda synpunkterna utgör underlag för diskussionen och skall saleddes översändas till deltagarna i god tid före mötet. Mötet skall äga rum i den anläggning/byggnad som uppföljningen gäller. Deltagare mötet bör vara Lokalbrukaren - arbetsgivaren, exempelvis kontaktpersonen, vid lokal central myndighet även handläggare vid den centrala myndigheten skydds- arbetstagarrepresentanter, ombud Planeringsgruppen Dniftsansvarig Arkitekten Hittillsvarande projektuppföljningsmöten har börjat med en genomgång av basdokumenten och synpunkterna vilka kommenterats och kompletterats. Har nagon spe--

8 eiell undersökning genomförts har denna diskuterats. Därefter har man gjort en grundlig rundvandring å an_ läggningen under vilken anteckningar förts. Slutligen har man samlats ånyo och diskuterat frågor sam kommit upp under rundvandringen. Vid motet skall diskuteras om det finns anledning till ytterligare upfoljning med längre tidsintervall eller efter längre tid. Det skulle kunna Tora uppfoljnng av materials och konstruktioners livslängd, av lokalers användning för olika funktioner eller verksamhet etc. Se nedan under ''Fortsättning". Dokumentation av ro ektu föl `ving Planeringsgruppen saranstaller en rapport (:se exempel i del 2) från projektuppfoljningen Rapporten innehåller basdokumentet, sammanfattning av synpunkter samt bilagors Sammanfattningen skall gälla sådana synpunkter och erfarenheter som ar av allmänt intresse och som kan leda till revidering av' eller nforande i byggnadsstyrelsens tekniska asvisningar "Krav och Råd" och andra dokument. Sammanfattningen kan for vissa frågor erfordra närmare analys. Vid de olika avsnitten bör markeras vilken enhet inom byggnadsstyrelsen som är närmast berörd av de frågor som behandlas. I rapporten skall även ingå förslag till fortsatt pro- Jektuppfoljning Sammanställningen av synpunkter från deltagarna i projektet övergår nu till att vara bilaga. Rapporten får således följande innehåll : BASDOKUMENT Beskrivning av anläggningen (byggnaden, lokalerna.2 Byggnadsdokumentationsblanketten 13 Målbeskrivning för projektet.4 Slutkostnadsredovisnng PROJEKTUPPFÖLJNING Sammanfattning av erfarenheterna och de viktigaste slutsatserna av lämnade synpunkter och ev speciella undersökningar I sammanfattningen kan lämnas förslag till åtgärder. LISTA ÖVER SÅDANT SOM BÖR STUDERAS MED LÄNGRE TIDSINTERVALL

9 Bilagor (i separat häfte) Sammanställning av synpunkter från deltagarna i projektet 2 Inflyttningsprogram 3 Särskild projektrapport om sådan utarbetats. Exempelvis som KBSrapport 96, 1972 Laboratorieblocket, Karolinska institutet och liknande utredningar. given inflyttningsbroschyr,. brukarbroschyr och liknande. Speciella undersökningar 5 Nedminskade planer och sektioner (relationshandlingar alternativt liggarritningar) Utgivning Projektuppföljningsrapporten byråns information. Bilagorna utges som Tekniska ingår ej Distribution Rapporten distribuerds till berörda enheter T samt Bf) i den omfattning dessa önskar. U P, B, Rapporten med bilagor distribueras till de medverkande i projektuppfoljniogen, samordn ngsansvariga samt sektioner. T's Arkivering Projektuppföljningsrapporten och bilagorna arkiveras hos Ta, övrigt material från projektuppföljningen gallras och ordnas innan det arkiveras tillsammans red ovanstående material. Fortsättnin En tidplan för fortsatta uppföljningar upprättas. Frågeställningar som kan belysas vid sådana senare uppfoljningar kan vara utvalda ur listorna i bilaga 2 eller finnas preliminärt kommenterade i rapportens punkt 2 "Projektuppföljning".

10 8

11 Bilaga 1 1 (5) Projektuppföljning Del 1 Genomförande Basdokumentat ion, första till innehållsfört knpn 1 BASDOKUMENTATION 1.1 Beskrivning av anläggningen (byggnaden, lokalerna) Kan vara allmän edovisning ur systemhandlingar enligt proj anvisningar. med vissa uppgifter om kompletterad ortsstudier verksamhets - beskrivning programarbete och samråd frågor att följa upp ritningar koppling till andra delar av det statliga lokalbeståndet, expansionsmöj hgheter, fastighetsvärde (hän-- visning till ortsstudier) sammanfattning av verksamhetsbeskrivning som förklarar lokalernas användning. P angående program och samråd med kommentarer (ur systemhandling) beskrivning av frågor som man under utredning och. projektering ansett att följa upp vid brukandet av lokalerna viktiga situationsplan och någon planritning. övriga rtringar såsom planer och sektioner kan nedminskade utgöra bilaga 1.2 Byggnadsdokumentationsblanketten ifylld Blankett KBs /200 (se sid 2 denna bilaga) 1.3 Mätbeskrivning för projektet. Här avses de målbeskrivningar son utgör underlag för byggnadsprogram och systemhandlingar. 1.4 Slutkostnadsredovisning ekan anges i blankettens ruta "Kommentarerfe) Bilagor o Inflyttningsproram (reviderat lokalprogram) o särskild projektrapport om sådan utarbetats exempelvis KBS-rapport 96, 1972 Laboratorieblocket, Karolinska institutet eller andra särskilda utre dningar Inflyttningsbroschyr, brukarbrosohyr och liknande 0 edm inskade planer och sektioner

12 i.laga l A nvisningar for Ifyllande av redovisningsblanketterna Skriv kortfattat och tydligt Rita figurer direkt på bianketten med tusch Foton skall vara svart - vita Ge så kompletta uppgifter som mojhgt Skriv under kommentarer om utrymmet är for litet i`rutan Hoppa inte över någon punkt 1 BYGGNAD, HUS- och ARK Byggnadstyp. Benärans enligt arkitekturmuseums arksvklassif9cenng (se nästa sida). Kodnummer anges enligt samma systern. Kort :kara tänstlk. l`nformation som, er viktig for for stänken av byggnaden beskrivs mycket kortfattat t ex om- eller tillbyggnad; arkitektonisk uppbyggnad - spe. ciella avsikter, byggnadens / anläggningens organisatäonsprinciper (entreforhallanden, kommunikationssystem, forsorjningssystem, expansionsmojhgheter) olika funkp tionsfördeiningar `i byggnaden / anläggningen o s v. Situatsonsplan4 plan sektion. Schematisk i någon av skalorna 1400, 1; 2000 l ; 4000 : Huvudmått anges. Sektion tds genom hela byggnaden eller som typiskt snitt av d& därav. Data. Definitioner. Allmant: Indelningen A; B, C och totalt avser att använd as for olika byggnader eller delar av byggnader i en anläggning sasom t ex ontorp lab, stora arkiv, bibliotek etc. Bruttovolym B1/; erhålles som produkten av bruttoarea och tillhorande hdjdmatt, vanligen våningshöjd (BAF; 9091, Area och volym) Värmd bruttovolym BVväo är uppvärmd volym inkl ytterväggar innerväggar och bjälklag eller BV manus ej uppe värmda volymer. Bruttoarea BTA: är all area innanfor ytterväggars utsida i varje plan alltså även area av källare och»matvärd» vindsvaning (BAF 9091, Area och volym) Bruksarea BRA: är all area innanfor de väggar som oms sluter en lokalenhet eller en bostadsenhet olägenhet): Vissa uerti 'kala konstruktsoner - pelare, skorstenar, kanaler o d som är större an 0,6 m2 franraknas. BRA Indelas i fäljande funktionella delar BRA (A ) = bruksarea av arbetsutrymme BRA (P) = bruksarea av per6 sonalutrymme, BRA (D ) = bruksarea av dnftu rym me BRA K = bruksarea av kornrnunkatpnsutryrnme (BAF 9091, 19oQ6 Area och volym), O 'o Teknisk beskrivning byggnad Stomsystem : Ange konstruktiv princip, material. Prefab : Ange prefabricerad byggnadsdel. McHanväggar ; Ange pm dressa ar flyttbard eller ej. Yttervaggar : Ange typ av vigg, fasadmaterial. Yttertak: Ange typ och material. Avvattningssystem : Ange om taket är uppvärmt och har utvändiga eller invändiga stupror. Teknisk beskrivning - installationer Uppvärmning: Ange typ av värmesystem, kan t ex vara tvarorssystem luftbehandling : Ange den systemtyp som gäller for huvudsystemet / huvudsystemen. Flm och' transportsystem : Tele (f avser teletekniska anläggningar som tilihor fastigheten. Tele (Ub) avser anläggningar som ingar i brukarens utrustning (U) men som hanteras av byggnadsstyrelsen under byggnadstiden. Mark : Ange hur stor andel av dagvattnet som bortleds, 4vrigt dagvatten infiltreras i marken (perkolation). PLANERIN G OCH PRODUKTION Byggpadsprograrn. Kort sammanfattning. Ange viken myndighet och enhet som upprättat programmet Förutsättningar. Endast sådant som på ett avgörande sätt päverkat utformningen av byggnaden / anlaggningen beskrivs. Tidplan. Ange de faktiska tidpunkterna män. i möjligaste Byggkostnader. Redovisas i bilaga 1. Uppföljning produkt- och resursdata, KBS blankett 757. Utnyttjandetal = ---P_ BTA 0 0 co Byggnadsarea BYA är den area, som en byggnad upptar på marken. Behandlad obebyggd area: Behandlad tomtarea minus byggnadsarea. Antal arbetsplatser ; Det antal arbetsplatser byggnaden är programmerad for inkl städpersonal och ev restaurang persona' osv. Antal platser for studerande / besokande ; Det tot&a antalet platser i grupprum, horsalar osv 4 icke laborativ undervisning och i ovngt beräknat antal studieplatser eller besökande.

13 Utdrag ur Arktektdrrnusurns arkwkissicnng av byggnader Bilaga, 1 3 (5 ) 2 BOSTÄDER, enfamiljs 8 KOMMERSIELLA BYGGNADER.1 Friliggande enfamiljshus (se även.5,.6,.7).1 Butikscentra, saluhallar a. Friliggande enfamiljshus i grupp :2 Varuhus.2 Radhus.3 Butiker 3 Kedjehus.4 Kiosker.4 Atriumhus (även friliggande).5 Byggnader med butik, kontor och/ eller bostäder.5 Slott, gods, herrgårdar, bondgårdar, torp (se även 9.1, 3.7).6 Representationsbostäder (residens, ambassader, biskops Utstållningsbyggn, mässhallar (se även 10.11, 10.12) gårdar, prästgårdar).7 Fritidsbostäder 9 KONTOR OCH FÖRVALTNING.8 Områden med.1,.2,.3,.4,.1 Kontorsbyggnader.9 Stadspalats.2 Banker och sparbanker. 3 Försäkringsbolag. och sjukkassor 3 BOSTÄDER, flerfamiljs.4 Ritkontor, ateljeer o d.1 Bostadshus 2 vån.5 Riksdagshus, statl forvaltn.byggnader, länsstyrelser.2» 34 vän.6 Stadshus, andra kommunala förvaltningsbyggnader.3.» över 4 vån Domstolar, hovrätter, rådhus, tingshus.7 a Punkt och stjärnhus.8 Polishus, tullstationer.4.9 Brandk årer, räddningskårer.5 Områden med,1,.2,.3.10 Militära förvaltn.byggn. (kaserner o mässar se 4.4).6 Bostadshus i sluten bebyggelse.7 bomb, bostads - kontors- och/eller butikshus lo UTBILDNING, FORSKNING, INFORMATION. 1 Förs kol or, daghe m, lekskolor 4 BOST ÄDER, kollektiva Grundskolor Kollektivhus, familjehotell Studentbostäder Pensionärsbostäder Kollektiva tjänstebostäder.2 a b c Lägstadie Mellanstadie Högstadie Gymnasieskolor (allm gymn.4.3 fack- o yrkesskolor) a Sjuksköterske - och läkarbostäder.4 Folkhögskolor, internat b Kaserner och mässar a Barnkolonier c övriga kategoribostäder.5 Seminarier. 6 Sä rsko lor o spec ialsko lor ( bli nda, handik appa de o d ) 5 HOTELL och RESTAURANTER.7 Universitet och högskolor.1 Hotell.8 Vetenskapliga institutioner och laboratorier.2 Turisthotell och pensionat.9 Forskningsinstitut.3 Motell.10 Bibliotek och arkiv.4 Värdshus.11 Museer.5 Vandrarhem, semesterhem.12 Gallerier o utställningslokaler (se även 8.6) a Gästhem for konferenser m m a Utställningar.6 Restauranter (se även 1-4).13 Botaniska trädgårdar.7 Lunchbarer, konditorier, kafeer.14 Djurparker, akvarier, terrarier.8 Fristående köksbyggnader.15 Rymdforskning.16 6 PRODUKTIONSB Y GGNADER.17 Atomforskning.1 JEirn-, stål- och metallverk.2 Maskin-, varvs -; gjuteri- och verkstadsindustrier 11 SJUK och SOCIALVÅRD.3 Elektriska industrier 1 Regionssjukhus.4 Jord- och stenindustrier.2 Centrallasarett.5 Travaru- o träfbrädlingsindustrier.3 Normallasarett.6 Pappersmasse- och pappersindustrier a Mental och somatiskt.7 Grafiska industrier, tryckerier 4 Sjukstugor, lakarstationer, hälsovårdscentraler.8 Livsmedelsindustrier.å Annexsjukhus.9 Textil- o beklädnadsindustrier.6 Epidemisjukhus.10 Läder-, hår- och gummifabriker.7 Konvalecenthem, kurorter.11 Kemisk-tekniska industrier.8 Sanatorier, lungkliniker.12 El- och kraftverk.9 Mentalsjukhus a Panncentraler 10 Sjukhem, vardhein (bl a för handikappade).13 Gas-, vatten o avloppsanläggn (även vattentorn) a Vardanstalt för psykiskt efterblivna.14 Lagerbyggnader, silos, kylhus b -Vårdanstalt för dova, stumma och blinda.15 Lantbruksbyggnader.11 Läkarhus ovriga sjukvardsbyggn (apotek, laboratorier).17 Servicefö retag (tvätterier m m)..13 Mödrahem, spädbarnshem.18 Byggnadsindustri.14 Ungdomsvård.19 Övriga produktionsbyggnader.15 Fångvårdsanstalter.16 Djursjukhus och kliniker 7 KOMMUNIKATIONSANLAGNINGAR. 17 Pensionärsherr, ålderdomshem, fattighus.1 Trafikleder, vägar, järnvägar, spårvägar.2 Tunnlar, tunnelbaneanläggn, akvedukter, broar 13 UNDERHÅLLNING. 3 Biltr a fik : par ker ingsp l, garage, par k. h icestationer och SAMMANKO MSTER us, serv.4 Kollektiv tandtrafik :.1 Teatrar, operor, konserthus byggn för järnväg, sparväg, buss, tunnelbana.2 Biografer.5 Sjätrafik: hamnar, packhus, dockor, slussar, fyras.3 Förenings - och medborgarhus, kongresshallar.6 Lufttrafik : flygpaviljonger, hangarer m m.4.7 Post, telefon, telegraf.5 Nöjesparker, cirkus, tivoli.8 Radio, television, film.6 Kulturhus.9 Hissar.7 Allaktivitetshus, fritids-, pensionärs- och kvartersgardar

14 BYGGNADSSTYRELSEN Bilaga 1 BYGG NADSDOKUMENTATION 1 askrivning av byggnaden Byggnadsår Byggnadstyp P e Benämning/ProJekt nr Gatuadress Telefon' Sektor foto foto Data Ö Byggnad, del av byggn el avd A Totalt Tomtarea m2 Bruttovol m BV m3 Behabebygg_d,area` m Värmd bruttovolym BVvä m B n area BYA m2 B uttoarea BTA m2 Bruksarea BRA` (A+P)m2 Bruksarea BRA (A -P)mörk m2 i Pruksaj!a BRATT Antal arb latser Antal Antal latser bil latser Antal sk ddsrumsplatser stud e besök inne Utnjpndetal Antar våningspian Teknisk beskrivn!iggnad; Undergrund GrundQäggningssätt Mellanväggar, typ Installationer - uvärmnin - Jar& J_0ra L1 i Luftbehandlif Själv- Ytterväggar, typ Annat Typ av värmesystem Frånft._ J twitt t Frånluft/ Ater- E! -.. och transportsystem Lsp- -fl Hsp Reserv- _ Q. alf Tele F Tele Ub Stomsystem, typ Yttertak, typ. Taklutning. 1 Väroter Tfluftsflöde ^Fu ktn ing 'n. r 3BVvä r In_n Glödijus, % av belystarea Prefab Avvattning av tak, sätt Hissar antal och typ BV avva Dagvatten dra Pumpning av o _-_ bartleds` dräp rin v. at.en Beräknat effektbehov årsaner ibehov kw a Transmission Luftbehandling kwh/m3 Pumpning av _ - Bevattn I.. Ytterbe Mark- kwh/m2 r I n. l ing L värme... BVvä -F - -, Värmebehov totalt Kylbehov kw kwh/m3 BVVa Y Ta varmvatten Elbehov (max uttagen effekt) _

15 BYGGNADSSTY RELSEN Byggnadsprogram Kärt samrranfattning av byggnadsprogram för byggnaden Bilaga l BYGGNADSDOKUMENTATION 2 Planering och produktion S (5) Byggnadsprogram tapprttat av Cpatum Förutsättningar Fastighetsbeteckning- L)) Övriga förutsättningar och restriktioner Gällande planer Tidplan for projektering och produktion Byggnadsprogram Systemhandlingar Bygghandlingar Upphandlingar Produktion 9 Inredning - Utrustning Inflyttning Tidsaxel Produktion 0 Entreprenär Mark Bygg Ror Luftbehandling Et Tele Hiss Styr Byggn kostnader redovisas i bil L Uppföljning produkt- och resursdata, K8S blankett 757 Anbudssumma tlppl t elsekastnad Ir Upphandlingsform Delad entreprenad generalentre- Samordnad prenad Generalentreprenad Totalentreprenad yres os na r m Konsulter Arkitekt Markkonsult/Landskapsarkitekt Inredningsarkitekt Geotekniker konstruktör Konstruktör för yttre vatten och a av j5p VVS-konstruktör El-konstruktör Specialkonsult Kommentarer` Blanketten Ifylld av: namn och telefon

16 á

17 Bilaga 2 (9) Projektuppföljning och projektuppföljningsmöte De 1 1 Genomförande Forsla till frå,r att behandla vid ro ektu fol. ' nin av b nads ro ekt Här avses synpunkter och erfarenheter som delta gagna i byggprocessen kan lägga på sin medverkan 1 projektet och på sjalve an.aggningen. Avsikten med uppföljningen är att bedöma anläggningens lämplighet för lokalbrukarens verksamhet och ur drift och förvaltningssynpunkt samt hur handlägg ning och beslutsfattande påverkat förhållandena i den färdiga byggnaden. Frågorna är generella och avses gälla hus, mark och installationer. Frage och aspektlistorna är omfattande. Avsikten är inte att allt skall besvaras utan snarare att ange karaktären och exempel på synpunkter. De skall vara hjälpmedel. 1 Frågor avseende byggprocessens genomförande. lntressentvs ordnade (Sådana dokument som kan utgöra underlag vid sammanställningen av synpunkter har strukits under. Lokalbrukaren - arbetsgivaren verksamhetsbeskr.vn.in en relativt verksamheten i de nya lokalerna. Ilar verksamheten ändrats tall art och omfattning? 1 vad bestar forändringen. Bedömning a kvaliteten hos funktionsstudier i KBS Krav och Råd och s eciella funktionsstudier utförda i anslutnin till ro ektet Skyddsfrågor som efter inflyttningen tagis upp i skyddskommittn. Sk dskonittens rotokoll Svar på denna fråga lämnas under respektive rubrik, bilaga 3 punkt 2. Formerna för kontakter vid genomförandet, informa- och begriplighet samt moj- tionens hanterbarhet ligheterna till påverkan. Informationsplan. Har anläggningen och dess tekniska detaljer beskrivits för brukarna? Var anläggningen färdig i tid till inflyttning. Om inte, har detta haft följdverkningar som varit negativa? Lokalbrukaren arbetstagaren Lika som för arbetsgivaren, se ovan. Arbetsmil. ' ö ro ram om sådant finns ) och hur det paverkat utformningen av lokalerna.

18 2 (9) Bilaga 2 Skyddsombudets och de fackliga representanternas arbete med och påverkan på projektet. Sk ddsom budets och fackens remissyttranden, ev förhand lingsprotokoll och övriga handlingar. Programfrågor (KBS-U) Bedömning av verksamhetsbeskrvnin en relativt verksamheten i de nya lokalerna. Kommentarer till infl ttni ngsprogram. Bedömd användning (uttryckt i areor och andra lokalprogramuppgifter) relativt verklig användning Jämförelser mellan lokalprogram och färdig byggnad medavseende på areor och relaterat till statistiskt underlag. Var detta lokalförsörjningsalternaty det mest lämpl iga? Var den valda huvuduppläggningen av byggnaden den mest lämpliga generellt sett? Projektledning (RBS-P och -IN ) Konsulter (A, K,.. El, VVS m fl Projekteringsunderlagets (b ggnadsprogrammet samt det generella <KBS Krav och Rad m m) hanterbarhet, fullständighet och kvalitet. Möjligheter att förverkliga uppställda mål för byggnaden. B1 a med liansyn till kostnadsramar, standardnivåer etc. Detta avser också att vara en bedömning av byggnaden. Formerna för projekteringens bedrivande med hansyn till ekonomiskt utrymme för projektering, -- 'ekterin sanvisnn ar, tidsutrymme, tid lan och informations lan, brukarsamråd, konsultsamordning etc. Har byggnadens huvuduppläggning, detaljutformning och vald byggnadsteknik tillåtit en följsam an passning till förändringar av program och andra forutsattningar under projekteringen. a Utrustningsnämnden (UUH) i förekommande fall Hur har samordningen ansvarsmässigt och tidsmassigt fungerat l projektett. 0 Teknisk granskning (KBS-T) Har KBS Krav och. Råd följts. Checklista för uppföljning av Krav och Råd. Checklista för tekniskt program Har de projektvis f ramf orda kraven och råden_ följts? T:s ttranden över s stemhandlin ar.

19 Bilaga 2 3 (9) Har framförda generella och projektvisa krav och råd lett till forväntade resultat med anledning på: teknik och funktion? Upphandling (KBS-B) Har handlingarna varit `kompletta och ri ktigt utformade for att ingå i upphand l ing sunde r Laget? Ko mmentarer till upphanlinsuhdcrlaget och affärssituationen. Uppföljning av sidoanbud. Byggledning vvs m fl ) (KBS-E) Entreprenörer (Bygg, El, För nedanstående kan användas "Redovisnin av tillkomrnande kostnader efter entre renade handlin " Blankett 643 "Beställ nin ndrin av handl ingar" och l iknande dokument. Handlingarnas hanterbarhet, fullständighet och kvalitet. Byggnadsstyrelsens genomförande med avseende på kontakter med byggledning, byggledningens beredskap, kontrollanters aktivitet, etc. Val av tekniska system och lösningar ur kostnadssynpunkt och byggbarhetssynpunkt (ex vis skyddsaspekter, svårighetsgrad och liknande) Synpunkter på kvalitet hos valda material och konstruktioner. Svar på denna fråga lamnas under respektive rubrik, bilaga 3 pkt 2. Besiktning (KBS-B) Finas några generella slutsatser att anföra rörande byggnadens tekniska kvalitet eller arbetets utforande. Besiktnin s rotokoll G Förvaltning och drift (KBS-BF) Som checklista kan ev användas utdrag ur underhålls ro ram samt driftinstruktion. Förvaltnings-- och driftfrågornas behandling under planerings- och byggskedena. KBS förvaltnings- och driftpersonals medverkan vid planeringsarbetet. Informationens omfattning och kvalitet. Möjligheter till paverkan. Ko mmunen Har samarbetet `med byggnadsstyrelsen rörande själva projektet och under processen fungerat tillfredsställa nde? (Ti dsmas i t, intressekonflikter etc. )

20 4 (9) Bilaga 2 Aspektlista för beskrivning och bedömning av kvaliten hos byggnader och dess omgivn ing Vänder sig till dem som använder byggnaden dvs lokaibrukare samt forvaltnings-`och driftsansvaniga. Den ger också utrymme för synpunkter på vald byggnads och installationsteknik från byggnadsstyrelsenstekniska byrå, byggnadsbyråns besiktnngsmän och yggnadsforvaltningarnas byggledning. 2.1 Anläggningens läge i orten, området och på tomten. Byggnadernas förhållande till omgivningen. Kommunikationer - Förbindelser med allmänna transportmedel (restider, bekvämlighet, hållplatser etc) - Finns erforderliga antal parkeringsplatser for bilar och cyklar - Förbindelser för gångtrafikanter (närhet, säkerhet, klimat `etc) 2.`1.12 Anläggningens och entreernas uppfattbarhet från huvudstråk Kommunikationsförhållanden och orientering på tomtmark Tillgänglighet till anläggningen för fysiskt - och orienteringshandikappade Rumsliga sammanhang. och kontakter inom orten och området Närhet till kulturella, kommersiella och kommunala verksamheter på orten. Samspel med annan social miljö och moj ligheter till sociala kontakter (centralt läge, isolerat läge etc) Utnyttjande for av intilliggande markutrym-men vägdragningar, for uppställningsplatser, för fordon, varor, för frit idsändamål etc Förhållanden inom det egna området situationsplan Disposition av tomtarealer ur funktionell och byggnadsteknisk synpunkt. (Planlösning av tomt, vigdragningar etc. Har gårdar och tomtmark en från säkerhets- och handikappsynpunkt god utformning)

21 Bilaga 2 5 (9) 2.i.32 Fördelning av bebyggda och obebyggda ytor Utb ggnadsmoj ligheter. Valfrihet for kommande utbyggnader. Samordning med tidigare etapper. Fungerar anläggningen trots etappvis utbyggnad (o m sådana forekonimer) Fördelning av volymer på tomten. Anspassnng till topografi, vegetation etc 2.1 r. 35 Fasadutformning med hänsyn till den närmaste omgivningen Miljöanpassning och miljöhänsyn 2.,1 41 Hänsyn till befintlig miljö vad avser byggnadernas och markområdets skala, utseende visuella kontakter. Anpassning till omgivande bebyggelse Hänsyn till områdets klimatiska förhållanden. Utformning med hänsyn till mikroklimat Störningar från trafik eller annan, exempelvis, industriverksamhet (buller, luftföroreningar etc) 2.2 Byggnaderna Byggnadernas huvuduppläggning 2,2.11 Upplevelser av byggnadernas storlek. Fördelning och låge för funktionshuvudgrupper/ lokalzoner ur exempelvis sambandssynpunkt (lab kontor, lokaler för data, tryckeri etc Beskrivning och bedömning av de nya. lokalerna och verksamheten, Antal arbetsplit-' ser (möjliga med och utan forändring av byggnader) Bedömning av byggnadens huvuduppläggning med härsyn till samband, generalitet, etc (hustyp, planutformning, rumsdjup, enkeleller dubbelkorridor) Bedömning av byggnadens användbarhet för olika verksamhet Kommunikationssyst emens f ramkomlighet och orienterbarhet (ar det lätt/svårt att hitta i byggnader) för besökande allmänhet, även handikappade för personal, även handikappade

22 6 (9) Bilaga 2 varuull försel/varutransport / avfallshantering - entr förhållanden/utrymning/ bevaknin g trapphus och hissars lägen Publika och kollektiva utrymmens placering i anslutning till kommunikationsstråk (hörsalar, sa antradesrum, restaurang, pausrum etc) 2, 2.16 Gårdar eller tomtmarkens anslutning till funktioner inne i byggnaden samt ytornas användbarhet 2.2. Byggnadernas inre m, färgsä ttning Hur upplevs färgsättningen och materialvalet lokalerna (varmt, kallt, ljust, intimt, oroligt etc) 2,2.22 Har rummen och kommunikationsutryrnmen vackra proportioner. Finns utblickar, dagsljus, orienteringspunkter 2. '2 : 23 Hur ar det allmänna or!domet om den konstnarli.ga utsmyckningen Byggnadstekn isk struktur Funktionshuvudgruppernas/lokalzonernas byggnadsteknik och generalitet/flexibilitet med hänsyn till verksamheten. Har byggnadens huvuddisposition kunnat ta emot foråndringarna utan nackdelar i form av delade avdelningar, isolering av enskilda t jansteman etc? Har foråndringar efter inflyttningen kunnat sko enkelt utan alltför stora omf lyttningar och "kedjereaktioner"' Byggnadstekniska konsekvenser för enskilda rums anvandbarhot och miljo Frfarenhe ter av exempelvis husbredd (korridorbredd och rumsdjup) Konsekvenser för byggnadens användbarhet med avseende på upplåggn ng av tekniska forsörjningssyster Lokalerna med hänsyn till verksamhetens och personalens behov Lokalernas antal och storlek ` med hänsyn till verksamhetens behov

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR

TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR TILLBYGGNAD EXEMPELRITNINGAR MED FÖRKLARINGAR Kontaktuppgifter Via post: Östersunds kommun Samhällsbyggnad 831 82 Östersund Ring: 063-14 30 00 Mail: kundcenter@ostersund.se Hemsida: www.ostersund.se Varför

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande

Ansökan om bygglov ... Ansökan avser. Fastighet. Sökande. Kontaktperson (om sökanden är ett företag) Medsökande Sid 1 (9) Ansökan om bygglov Datum Box 503, 386 25 Torsås.... Innan du börjar fylla i din ansökan om bygglov så läs igenom instruktioner och information i bilaga 1-3 till blanketten. Detta underlättar

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-09-05 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus SEKTION A BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige Kund: Älvkarleby kommun Version: Datum: 27 Maj 2015 Utgiven av: Kai Luotsinen WSP Upprättad av: Per Dahlhjelm WSP Teknik Statusbedömning Teknisk Due Diligence

Läs mer

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag

BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO. Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag BEBYGGELSETYPER I ÖREBRO Kort beskrivning av bostadsbebyggelsens generella karaktärsdrag 2 Inledning Varsamhet ska enligt Plan- och bygglagen (kap 8 17) tillämpas vid om- och tillbyggnader, men även vid

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Planlösningar Hus 3 och 4

Planlösningar Hus 3 och 4 Planlösningar Hus 3 och 4 Brf ppsala, ppsala 24,5 kvm 12,5 kvm 8,0 kvm Badrum 2 7,5 kvm 9,0 kvm Badrum 3,5 kvm 22,0 kvm Sovrum 4 lk 3,5 kvm Mitt i ppsala I den här broschyren hittar du alla planlösningar

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 5 LSU2014-0028 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OMFATTNING... 2 1.1 Geoteknik...2 1.2 Mark och Anläggning...2 1.3 Bygg, Hus...3 1.4 Installation, VVS...4 1.5 Installation,

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan

Checklista för handlingar vid bygglovsansökan SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-07 rev 2013-05-02 Checklista för handlingar vid bygglovsansökan Handlingar ska anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar

Läs mer

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950

SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson SBN/2008:950 SOLNA STAD Tjänsteskrivelse 1 (3) Stadsbyggnadsförvaltningen Karin Olsson 2008-09-15 SBN/2008:950 Järva 2:2, kv Kapplöpningen, Galoppvägen Uppförande av flerbostadshus Förslag till beslut i Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING

ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER. 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING ETT FÖRSLAG TILL HÅLLBARHETSUPPGRADERING AV MILJONPROGRAMMETS BYGGNADER 20-21 september 2011 ENERGIRÅDGIVARNAS KONGRESS JÖNKÖPING Ett preliminärt förslag utvecklat av: Zoltan Kiss arkitekt SAR/MSA I samarbete

Läs mer

Bygglovshandling

Bygglovshandling Utvändig material- och kulörbeskrivning samt beskrivning av gestaltningsprinciper Antal sidor inkl denna: xx Bygglovshandling Dokumentnamn / 2014-12-09 LINK arkitektur AB / Lumaparksvägen 7, Box 92126,

Läs mer

Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen

Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen 1 ANATAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Detaljplan för fast Västiås 1:2, Vemdalen Västiås 1:2, Vemdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län Upprättad 2012 01 15 PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5

Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 1 LAGAKRAFTHANDLING Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Funäsdalen13:32 och 77:5 Funäsdalen 13:32 och 77:5, Funäsdalen HÄRJEDALENS KOMMUN, Jämtlands län MBN 290 PLAN 0041/2010 Planförfattare

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02

Ormen 7 Sidan 1 av 12 COOR Förfrågningsunderlag Luleå 2013-12-02 Ormen 7 Sidan 1 av 12 Ormen 7 Lokalanpassning Coor 6.2. RUMSBESKRIVNING Datum: 2013-12-02 Senast ändrad: - PRIMINÄRHANDLING Upprättad av: Simon Sundström Uppdragsansvarig: Simon Sundström INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Programsamrådshandling 1(10) DETALJPLANEPROGRAM tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun PROGRAMSAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD,

ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, ANTAGANDEHANDLING EXPLOATERINGSUTREDNING, UTFORMNINGSRÅD, DETALJPLAN FÖR NYTT TURISTISKT BOENDE M.M. VID FJÄLLGÅRDEN SAMT UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR FJÄLLGÅRDEN FRÅN 1994 MED TILLHÖRANDE OMRÅDESBESTÄMMELSER

Läs mer

I í i :! ;!!! H I it i. i n g e n j ö r s h u s e t Ii ; - : - 4i i --i- ^4 -i - J:-.-J---i-

I í i :! ;!!! H I it i. i n g e n j ö r s h u s e t Ii ; - : - 4i i --i- ^4 -i - J:-.-J---i- I í i :! ;!!! H I it i i n g e n j ö r s h u s e t Ii ; - : - 4i i --i- ^4 -i - J:-.-J---i- BYGGNADSKOMMITTÉ överlantmätare Sven Bergentz, ordförande Direktör Bengt Axelson Direktör Sture Klasen Direktör

Läs mer

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus

Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7 BILAGA 3 1 (8) Granskare Datum Projekt namn/projekt nummer Distr. Omr. Hus Leverans är granskad avseende: Kommentar: Sign: Struktur/Dokumentutformning: Katalogstruktur. Filnamn,

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Nybyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/,

Läs mer

Etableringspolicy för hamnen

Etableringspolicy för hamnen Etableringspolicy för hamnen -Möjligheter på befintliga planer Gustav Aulin 2013-11-11 SBK Malmö Sammanfattning Stora delar av hamnen har i detaljplaner beteckningen / vilket betyder industri- och hamnverksamhet.

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad Tillbyggnad Mur och mark Plank Garage Inglasning Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista för de flesta typer av bygglovsansökningar.

Läs mer

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten

FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER. Årstafältet - en plats för möten STADSBYGGNADSKONTORET STADSBYGGNADSPRINCIPER, ETAPP 4 PLANAVDELNINGEN SID 1 (9) 2016-05-23 FÖRDJUPADE STADSBYGGNADSPRINCIPER UNDERLAG ETAPP 4 Årstafältet - en plats för möten Illustration Archi5 Box 8314,

Läs mer

Norrtälje merkurius 1

Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 1 r Norrtälje merkurius 1 Rosengren kommersiella fastigheter AUGUSTI 2014 2 Norrtälje merkurius 1 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av garage BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning

Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Parkeringshusutredning Detaljplan för bostäder inom Utby 3:25 - Älvängen, Ale kommun Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare gestaltning Norconsult AB

Läs mer

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Tillbyggnad av enbostadshus Information och exempelritningar Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

Mall för handikappguider

Mall för handikappguider Byggnadsstyrelsens rapporter 76 1980-12 Mall för handikappguider Garnisonen ASEN 1. `IRE N TINGSE Gg. IÄNSBYG6 4 FE DE SET EN TEN NYA.. -. - hand' för 09 Sia centralbom BS-konsuelsen Sklöh'I sen SOciå

Läs mer

~-- x = ~ i ~J )( )(-* , I PARK I '-- ' ' ro , ~. - -: --:--" - ~ --:-"'l

~-- x = ~ i ~J )( )(-* , I PARK I '-- ' ' ro , ~. - -: --:-- - ~ --:-'l ~-- x = 74 200 ~ i ~J DETALJPLAN FÖR Skaraborgs länsmuseum (Museet l mm) I SKARA TÄTORT, SKARA KOMMUN UPPRÄTTAD DEN 13 OKTOBER 1992 ÖSTEN ANDERSSON STADSARKITEKT Planbestämmelser ERIK WESTLIN PLANARKITEKT

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus -

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus - 2012-11-16 E 18 OSLO E 18 STOCKHOLM KARLSTAD STADSKÄRNA LÄGE: Kvarteret Fanfaren är beläget utefter E18 vid huvudinfarten till Karlstads Centrum. Läget ger ett kraftfullt annonsläge alldeles intill genomfartsleden,

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang.

Det gemensamma för dessa projekt är synen på det offentliga rummet- att husen inordnar sig och bildar ett sammanhang. Datum 2013-06-13 1 (8) Vår kontaktperson Ludmilla Larsson Direkttelefon 08-617 61 14 Epost Ludmilla Larsson@brunnbergoforshed.se Mottagare BILD 1 Hej! Jag heter Ludmilla Larsson och är arkitekt på Brunnberg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Sökande Organisations-/personnummer

Sökande Organisations-/personnummer Anmälan om bygglovsbefriad åtgärd Sektor samhällsbyggnad Personuppgiftslagen (PuL) gäller vid behandling av denna blankett. Fastighet Fastighetsbeteckning Sökande Fakturaadress om annan än ovan Byggherre

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus FASAD FASAD MOT NORR BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen april 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen.

Läs mer

Inbjudan till markanvisningstävling

Inbjudan till markanvisningstävling Inbjudan till markanvisningstävling Området Magnus Stenbock www.helsingborg.se/stenbock MARKANVISNINGSTÄVLING 1 Inbjudan Helsingborgs Stad erbjuder nu möjligheten att lämna anbud på tre fastigheter i centrala

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Handläggare Björn Strimfors Upprättad 1(12) 0480-45 00 53 Tillägg till PLANBESKRIVNING Samrådshandling Detaljplan för del av Varvsholmen 1, Norra Kajen m.m. på Varvsholmen, Kalmar kommun Planenheten Adress

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

BOSTADSFAKTA ROSTERIET

BOSTADSFAKTA ROSTERIET rg o m r r fö e d ä t bos ns e g a d on st ma l o h k oc re BOSTADSFAKTA ROSTERIET 2. 3. PROJEKTBESKRIVNING Bostadsrättsföreningen Rosteriet ligger i Liljeholmen och består av en byggnad (nedan benämnda

Läs mer

Nybyggnad av enbostadshus

Nybyggnad av enbostadshus EXEMPELRITNINGAR FÖR Nybyggnad av enbostadshus Kundtjänst Plan och bygg 090-6 3 6 Vad är ett enbostadshus? Ett enbostadshus är en byggnad med endast en bostad i. Det här exemplet går även att använda till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 BESIKTNINGAR BYGGLEDNING KONSTRUKTIONER RAMBESKRIVNING KONSTRUKTION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-11-14 ALLHALLEN Rapphönan 7 Örkelljunga kommun Nybyggnad av allhall S:t Clemens gata 45 252 34 Helsingborg

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014

NORRA TYRESÖ CENTRUM MARKANVISNINGSTÄVLING OKTOBER 2014 NORR TYRESÖ ENTRUM MRKNVISNINSTÄVLIN OKTOER 24 Inledning Planeringen av den hållbara stadsdelen Norra Tyresö centrum är i full gång. tt skapa en stadsdel som erbjuder naturliga och trygga mötesplatser

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Bönan 4:6, Strandgården

Bönan 4:6, Strandgården PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2011-02-03 Antagen av BMN: 2011-03-23 Dnr: 10BMN273 Laga kraft: 2011-04-21 Handläggare: Henry Grew Bönan 4:6, Strandgården Detaljplan för bostadsändamål Gävle kommun,

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport

Samhällsbyggnad Gävle. Garage/Carport Samhällsbyggnad Gävle Garage/Carport Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo Adress

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista

Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-06-13 Handlingar vid bygglovsansökningar m.m. checklista Handlingar anpassas till åtgärdens art och storlek. I normalfallet ska nedanstående handlingar inlämnas

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANBESKRIVNING 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG STADSARKITEKTKONTORET planavdelningen 1 (5) UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2005 04 08 TILLHÖR REV. 2005 09 15 TILLHÖR REV. 2005 11 28 Detaljplan för fastigheten Pelikanen 8 i Norrtälje stad. Dnr 04-10234.214 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong

Sundbybergs stad. Exempelritningar. Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Sundbybergs stad Exempelritningar Nybyggnad enbostadshus Tillbyggnad enbostadshus Mur och mark Plank Garage Inglasning av balkong Det här behöver du för att söka bygglov Handlingar Nedan ser du en checklista

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

+11,7 +11,7 BEF. BYGGNAD +12,1 SH+11,8 +10,0 +10,0 +9,5 SITUATIONSPLAN 1:500. Tillbyggnad av hus på Oaxen Anmälan till Träpriset 2012 2

+11,7 +11,7 BEF. BYGGNAD +12,1 SH+11,8 +10,0 +10,0 +9,5 SITUATIONSPLAN 1:500. Tillbyggnad av hus på Oaxen Anmälan till Träpriset 2012 2 Oaxen, en skärgårdsö i Himmelsfjärden, mitt i Södertäljeleden, är känd för sitt nedlagda kalkbrott och sin gourmetrestaurang. Kring cementfabriken växte det från 1800-talets mitt upp ett litet samhälle.

Läs mer

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl

MILJÖBYGGPROGRAM SYD. Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl MILJÖBYGGPROGRAM SYD Kap 5 Byggnadsakustik 2013-03-14 Eva Sjödahl Kärnområden Miljöbyggprogram Syd version 2 innehåller följande kärnområden 1. Energi 2. Fuktsäkerhet 3. Innemiljö 4. Urban biologisk mångfald

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer