Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information Projektuppföljning -erfarenheter franbyggande och brukande

2 v

3 BYGGNADSSTYRELSEN Tekniska byråns information. Pro ektu fölning Denna information innehåller tre häften Del 1 Genomförande, detta häfte, första delen innehåller beskrivning av hur projektupp-- foljn,ing kan bedrivaso Vidare hjälpmedel i form av checklistor, innehållsforteck ningar m m Del 2a Exempel, detta, häfte, andra delen är en rapport från projektuppföljning vid nybyggnad for länsstyrelsen och tingsrätten i kv Gunnar Grope, Vaxjo Del 2b Exempel, bilagor, separat häfte är arbetspapper, särskilda utredningar m m som samlats och bor arkiveras men som inte bedoms behover spridas till alla som får rapporten. Häftet innehåller också de viktigaste ritningarna for projektet Informationen nar utarbetats vid tekniska byråns arkitektsektion

4 Projektuppföljning Del 1 Genomförande Innehåll Beslut och ansvar 3 Projektuppfoljningens huvudaktiviteter och ungefärlig `tidplan Under projektering och byggande 4 Basdokument 4 Synpunkter frän deltagare i projektet 4 Speciella undersökningar 5 Projektuppfäljningsmöte 5 Dokumentation av projektuppföljning 6 Utgivning 7 Distribution 7 Arkivering 7 Fortsättning 7 sid Bilagor. Mall för basdokumentation 2. Förslag till frågor att behandla vid uppföljning av byggnadsprojekt 3 sammanställning av synpunkter från deltagare i byggnadsprojekt. Förslag till innehållsförteckning Del 2a Exempel, detta häfte, andra delen Innehåll se sid 6 Del 2b Exempel, bilagar, separat häfte Innehall se sid 7

5 Beslut och ansvar Beslutom projektuppföljning fattas av TD senast i samband med att bygghandlingsprojektering påbörjas prejektiedningsinstruktien pkt 6 2 och 9.1) Det ar till fordel for resultatet och förenklar arbetet med uppföljning om beslutet kan tas tidigare, exempelvis vid fastställelse av byggnadsprogram. 1 TD s beslut ingår att utse ansvarig för och bestämma omfattningen av projektuppföljning. En planeringsgrupp bestående av utredningsansvarig, projektledare 1), byggansvarig och forvaltningsansvarig svarar for projektuppfoljning. Normalt är projektledaren ansvarig och drivande i arbetet och genomför projektuppföljning i samarbete med planeringsgruppen Om så erfordras kan Ta biträda i arbetet. Pro 'ektu` fbljningens huvudaktiviteter och ungefärliga tid lan Infttnin Pro ' ektu föl ni.n smöte Beslut om projektuppföljning Basdokumentation sammanställs Begäran om skriftliga synpunk - ter från deltagare i projektet Sammanställning av synpunkterna Utskickning av underlag för pre-- jektuppföljningsmöte Projektuppföljningsmöte Slutredigering av material Utskickning av slutrapport Uppföljning av resultat Utredning Projektering Byggande Brukande mån mån 4d r lmå 1) 1 de fall projektledaren är annan än projekteringsansvarig skall den projekteringsansvarige deltaga.

6 4 Under ro ekterin och b ande Beslut om projektuppföljning fattas redan under projekteringsskedet syftet med dettaär narrrast att respektive'ansvariga under utredning, projektering och byggande skall samla material och göra anteckningar o sådant som kan vara värt att kontrollera och diskutera i samband med projektuppföljningen 1 bilaga 2 pkt 1 beskrivs frågeställningar som kan vara intressanta att behandla. Basdokument Syftet med basdokument är att ge den samlade bild av projektet som erfordras för att göra synpunkterna på projektet begripliga och för framtida studier av projektet. Basdokumentet skall alltid förekomma Basdokumentet består av beskrivningar av projektet, ritningar samt blankett med olika data om projektet.1. Se balaga 1 S n unkter från deltagare i ro ektet Synpunkter på projektet insamlas på två sätt: a) genom att, från deltagare och andra eventuella in - tressenter i projektet, begära skriftliga svar på frå-- gor, bj genom diskussion vid projektuppföljningsmötet där materialet från a.) är sammanställt och kan kommenteras och kompletteras. 1 god tid före projektuppf öljningsmö:tet lämnar deltagagna i projektet således skriftligen synpunkter på utrednings-- och projekteringsarbetet, enligt bilaga 2 pkt 1`och på den färdiga anläggningen pkt 2. Fråge- och aspektlistocna i bilaga 2 är omfattande. Avsikten är inte att allt skall besvaras, utan snarare att ange karaktären och ge exempel på synpunkter som kan beaktas. De skall vara hjälpmedel... Deltagare i projektet som bör lämna synpunkter är: Lokalbrukaren Lokalbrukaren arbetsgivaren arbetstagare genom fackliga representanter, skyddsombud m fl Utredningsansvarig Projektledare Konsulter - A,, E1, VVS, Mark, IN

7 5 Utrustningsnämnden (UUH) om de medverkat i projektet Tekniska granskare Byggledning Entreprenörer Besiktningsmän Värva ltn ing s an svar i ga Driftansvariga. Andra intressenter kan vara exempelvis kommunen. Synpunkterna sammanställs enligt innehållsförteckning i bilaga 3. Det har visat sig lämpligt att i marginalen ange vem som lämnat synpunkter. s eciella undersöknin ar Vid tidigare projektuppföljningar har speciella undersokningar,utförts beträffande orientering i byggnaden och kontorsrummens anvandning. Sådana studier kan vara lämpliga att genomföra i samband med övriga aktiviteter vid projektuppföljning. Undersökningarna kan gälla olika funktionella aspekter på byggnader, men också studier av någon speciell byggnadsteknik, driftfråga eller liknande. Pro'ektu föl'nin smöte Basdokumenten och de sammanställda synpunkterna utgör underlag för diskussionen och skall saleddes översändas till deltagarna i god tid före mötet. Mötet skall äga rum i den anläggning/byggnad som uppföljningen gäller. Deltagare mötet bör vara Lokalbrukaren - arbetsgivaren, exempelvis kontaktpersonen, vid lokal central myndighet även handläggare vid den centrala myndigheten skydds- arbetstagarrepresentanter, ombud Planeringsgruppen Dniftsansvarig Arkitekten Hittillsvarande projektuppföljningsmöten har börjat med en genomgång av basdokumenten och synpunkterna vilka kommenterats och kompletterats. Har nagon spe--

8 eiell undersökning genomförts har denna diskuterats. Därefter har man gjort en grundlig rundvandring å an_ läggningen under vilken anteckningar förts. Slutligen har man samlats ånyo och diskuterat frågor sam kommit upp under rundvandringen. Vid motet skall diskuteras om det finns anledning till ytterligare upfoljning med längre tidsintervall eller efter längre tid. Det skulle kunna Tora uppfoljnng av materials och konstruktioners livslängd, av lokalers användning för olika funktioner eller verksamhet etc. Se nedan under ''Fortsättning". Dokumentation av ro ektu föl `ving Planeringsgruppen saranstaller en rapport (:se exempel i del 2) från projektuppfoljningen Rapporten innehåller basdokumentet, sammanfattning av synpunkter samt bilagors Sammanfattningen skall gälla sådana synpunkter och erfarenheter som ar av allmänt intresse och som kan leda till revidering av' eller nforande i byggnadsstyrelsens tekniska asvisningar "Krav och Råd" och andra dokument. Sammanfattningen kan for vissa frågor erfordra närmare analys. Vid de olika avsnitten bör markeras vilken enhet inom byggnadsstyrelsen som är närmast berörd av de frågor som behandlas. I rapporten skall även ingå förslag till fortsatt pro- Jektuppfoljning Sammanställningen av synpunkter från deltagarna i projektet övergår nu till att vara bilaga. Rapporten får således följande innehåll : BASDOKUMENT Beskrivning av anläggningen (byggnaden, lokalerna.2 Byggnadsdokumentationsblanketten 13 Målbeskrivning för projektet.4 Slutkostnadsredovisnng PROJEKTUPPFÖLJNING Sammanfattning av erfarenheterna och de viktigaste slutsatserna av lämnade synpunkter och ev speciella undersökningar I sammanfattningen kan lämnas förslag till åtgärder. LISTA ÖVER SÅDANT SOM BÖR STUDERAS MED LÄNGRE TIDSINTERVALL

9 Bilagor (i separat häfte) Sammanställning av synpunkter från deltagarna i projektet 2 Inflyttningsprogram 3 Särskild projektrapport om sådan utarbetats. Exempelvis som KBSrapport 96, 1972 Laboratorieblocket, Karolinska institutet och liknande utredningar. given inflyttningsbroschyr,. brukarbroschyr och liknande. Speciella undersökningar 5 Nedminskade planer och sektioner (relationshandlingar alternativt liggarritningar) Utgivning Projektuppföljningsrapporten byråns information. Bilagorna utges som Tekniska ingår ej Distribution Rapporten distribuerds till berörda enheter T samt Bf) i den omfattning dessa önskar. U P, B, Rapporten med bilagor distribueras till de medverkande i projektuppfoljniogen, samordn ngsansvariga samt sektioner. T's Arkivering Projektuppföljningsrapporten och bilagorna arkiveras hos Ta, övrigt material från projektuppföljningen gallras och ordnas innan det arkiveras tillsammans red ovanstående material. Fortsättnin En tidplan för fortsatta uppföljningar upprättas. Frågeställningar som kan belysas vid sådana senare uppfoljningar kan vara utvalda ur listorna i bilaga 2 eller finnas preliminärt kommenterade i rapportens punkt 2 "Projektuppföljning".

10 8

11 Bilaga 1 1 (5) Projektuppföljning Del 1 Genomförande Basdokumentat ion, första till innehållsfört knpn 1 BASDOKUMENTATION 1.1 Beskrivning av anläggningen (byggnaden, lokalerna) Kan vara allmän edovisning ur systemhandlingar enligt proj anvisningar. med vissa uppgifter om kompletterad ortsstudier verksamhets - beskrivning programarbete och samråd frågor att följa upp ritningar koppling till andra delar av det statliga lokalbeståndet, expansionsmöj hgheter, fastighetsvärde (hän-- visning till ortsstudier) sammanfattning av verksamhetsbeskrivning som förklarar lokalernas användning. P angående program och samråd med kommentarer (ur systemhandling) beskrivning av frågor som man under utredning och. projektering ansett att följa upp vid brukandet av lokalerna viktiga situationsplan och någon planritning. övriga rtringar såsom planer och sektioner kan nedminskade utgöra bilaga 1.2 Byggnadsdokumentationsblanketten ifylld Blankett KBs /200 (se sid 2 denna bilaga) 1.3 Mätbeskrivning för projektet. Här avses de målbeskrivningar son utgör underlag för byggnadsprogram och systemhandlingar. 1.4 Slutkostnadsredovisning ekan anges i blankettens ruta "Kommentarerfe) Bilagor o Inflyttningsproram (reviderat lokalprogram) o särskild projektrapport om sådan utarbetats exempelvis KBS-rapport 96, 1972 Laboratorieblocket, Karolinska institutet eller andra särskilda utre dningar Inflyttningsbroschyr, brukarbrosohyr och liknande 0 edm inskade planer och sektioner

12 i.laga l A nvisningar for Ifyllande av redovisningsblanketterna Skriv kortfattat och tydligt Rita figurer direkt på bianketten med tusch Foton skall vara svart - vita Ge så kompletta uppgifter som mojhgt Skriv under kommentarer om utrymmet är for litet i`rutan Hoppa inte över någon punkt 1 BYGGNAD, HUS- och ARK Byggnadstyp. Benärans enligt arkitekturmuseums arksvklassif9cenng (se nästa sida). Kodnummer anges enligt samma systern. Kort :kara tänstlk. l`nformation som, er viktig for for stänken av byggnaden beskrivs mycket kortfattat t ex om- eller tillbyggnad; arkitektonisk uppbyggnad - spe. ciella avsikter, byggnadens / anläggningens organisatäonsprinciper (entreforhallanden, kommunikationssystem, forsorjningssystem, expansionsmojhgheter) olika funkp tionsfördeiningar `i byggnaden / anläggningen o s v. Situatsonsplan4 plan sektion. Schematisk i någon av skalorna 1400, 1; 2000 l ; 4000 : Huvudmått anges. Sektion tds genom hela byggnaden eller som typiskt snitt av d& därav. Data. Definitioner. Allmant: Indelningen A; B, C och totalt avser att använd as for olika byggnader eller delar av byggnader i en anläggning sasom t ex ontorp lab, stora arkiv, bibliotek etc. Bruttovolym B1/; erhålles som produkten av bruttoarea och tillhorande hdjdmatt, vanligen våningshöjd (BAF; 9091, Area och volym) Värmd bruttovolym BVväo är uppvärmd volym inkl ytterväggar innerväggar och bjälklag eller BV manus ej uppe värmda volymer. Bruttoarea BTA: är all area innanfor ytterväggars utsida i varje plan alltså även area av källare och»matvärd» vindsvaning (BAF 9091, Area och volym) Bruksarea BRA: är all area innanfor de väggar som oms sluter en lokalenhet eller en bostadsenhet olägenhet): Vissa uerti 'kala konstruktsoner - pelare, skorstenar, kanaler o d som är större an 0,6 m2 franraknas. BRA Indelas i fäljande funktionella delar BRA (A ) = bruksarea av arbetsutrymme BRA (P) = bruksarea av per6 sonalutrymme, BRA (D ) = bruksarea av dnftu rym me BRA K = bruksarea av kornrnunkatpnsutryrnme (BAF 9091, 19oQ6 Area och volym), O 'o Teknisk beskrivning byggnad Stomsystem : Ange konstruktiv princip, material. Prefab : Ange prefabricerad byggnadsdel. McHanväggar ; Ange pm dressa ar flyttbard eller ej. Yttervaggar : Ange typ av vigg, fasadmaterial. Yttertak: Ange typ och material. Avvattningssystem : Ange om taket är uppvärmt och har utvändiga eller invändiga stupror. Teknisk beskrivning - installationer Uppvärmning: Ange typ av värmesystem, kan t ex vara tvarorssystem luftbehandling : Ange den systemtyp som gäller for huvudsystemet / huvudsystemen. Flm och' transportsystem : Tele (f avser teletekniska anläggningar som tilihor fastigheten. Tele (Ub) avser anläggningar som ingar i brukarens utrustning (U) men som hanteras av byggnadsstyrelsen under byggnadstiden. Mark : Ange hur stor andel av dagvattnet som bortleds, 4vrigt dagvatten infiltreras i marken (perkolation). PLANERIN G OCH PRODUKTION Byggpadsprograrn. Kort sammanfattning. Ange viken myndighet och enhet som upprättat programmet Förutsättningar. Endast sådant som på ett avgörande sätt päverkat utformningen av byggnaden / anlaggningen beskrivs. Tidplan. Ange de faktiska tidpunkterna män. i möjligaste Byggkostnader. Redovisas i bilaga 1. Uppföljning produkt- och resursdata, KBS blankett 757. Utnyttjandetal = ---P_ BTA 0 0 co Byggnadsarea BYA är den area, som en byggnad upptar på marken. Behandlad obebyggd area: Behandlad tomtarea minus byggnadsarea. Antal arbetsplatser ; Det antal arbetsplatser byggnaden är programmerad for inkl städpersonal och ev restaurang persona' osv. Antal platser for studerande / besokande ; Det tot&a antalet platser i grupprum, horsalar osv 4 icke laborativ undervisning och i ovngt beräknat antal studieplatser eller besökande.

13 Utdrag ur Arktektdrrnusurns arkwkissicnng av byggnader Bilaga, 1 3 (5 ) 2 BOSTÄDER, enfamiljs 8 KOMMERSIELLA BYGGNADER.1 Friliggande enfamiljshus (se även.5,.6,.7).1 Butikscentra, saluhallar a. Friliggande enfamiljshus i grupp :2 Varuhus.2 Radhus.3 Butiker 3 Kedjehus.4 Kiosker.4 Atriumhus (även friliggande).5 Byggnader med butik, kontor och/ eller bostäder.5 Slott, gods, herrgårdar, bondgårdar, torp (se även 9.1, 3.7).6 Representationsbostäder (residens, ambassader, biskops Utstållningsbyggn, mässhallar (se även 10.11, 10.12) gårdar, prästgårdar).7 Fritidsbostäder 9 KONTOR OCH FÖRVALTNING.8 Områden med.1,.2,.3,.4,.1 Kontorsbyggnader.9 Stadspalats.2 Banker och sparbanker. 3 Försäkringsbolag. och sjukkassor 3 BOSTÄDER, flerfamiljs.4 Ritkontor, ateljeer o d.1 Bostadshus 2 vån.5 Riksdagshus, statl forvaltn.byggnader, länsstyrelser.2» 34 vän.6 Stadshus, andra kommunala förvaltningsbyggnader.3.» över 4 vån Domstolar, hovrätter, rådhus, tingshus.7 a Punkt och stjärnhus.8 Polishus, tullstationer.4.9 Brandk årer, räddningskårer.5 Områden med,1,.2,.3.10 Militära förvaltn.byggn. (kaserner o mässar se 4.4).6 Bostadshus i sluten bebyggelse.7 bomb, bostads - kontors- och/eller butikshus lo UTBILDNING, FORSKNING, INFORMATION. 1 Förs kol or, daghe m, lekskolor 4 BOST ÄDER, kollektiva Grundskolor Kollektivhus, familjehotell Studentbostäder Pensionärsbostäder Kollektiva tjänstebostäder.2 a b c Lägstadie Mellanstadie Högstadie Gymnasieskolor (allm gymn.4.3 fack- o yrkesskolor) a Sjuksköterske - och läkarbostäder.4 Folkhögskolor, internat b Kaserner och mässar a Barnkolonier c övriga kategoribostäder.5 Seminarier. 6 Sä rsko lor o spec ialsko lor ( bli nda, handik appa de o d ) 5 HOTELL och RESTAURANTER.7 Universitet och högskolor.1 Hotell.8 Vetenskapliga institutioner och laboratorier.2 Turisthotell och pensionat.9 Forskningsinstitut.3 Motell.10 Bibliotek och arkiv.4 Värdshus.11 Museer.5 Vandrarhem, semesterhem.12 Gallerier o utställningslokaler (se även 8.6) a Gästhem for konferenser m m a Utställningar.6 Restauranter (se även 1-4).13 Botaniska trädgårdar.7 Lunchbarer, konditorier, kafeer.14 Djurparker, akvarier, terrarier.8 Fristående köksbyggnader.15 Rymdforskning.16 6 PRODUKTIONSB Y GGNADER.17 Atomforskning.1 JEirn-, stål- och metallverk.2 Maskin-, varvs -; gjuteri- och verkstadsindustrier 11 SJUK och SOCIALVÅRD.3 Elektriska industrier 1 Regionssjukhus.4 Jord- och stenindustrier.2 Centrallasarett.5 Travaru- o träfbrädlingsindustrier.3 Normallasarett.6 Pappersmasse- och pappersindustrier a Mental och somatiskt.7 Grafiska industrier, tryckerier 4 Sjukstugor, lakarstationer, hälsovårdscentraler.8 Livsmedelsindustrier.å Annexsjukhus.9 Textil- o beklädnadsindustrier.6 Epidemisjukhus.10 Läder-, hår- och gummifabriker.7 Konvalecenthem, kurorter.11 Kemisk-tekniska industrier.8 Sanatorier, lungkliniker.12 El- och kraftverk.9 Mentalsjukhus a Panncentraler 10 Sjukhem, vardhein (bl a för handikappade).13 Gas-, vatten o avloppsanläggn (även vattentorn) a Vardanstalt för psykiskt efterblivna.14 Lagerbyggnader, silos, kylhus b -Vårdanstalt för dova, stumma och blinda.15 Lantbruksbyggnader.11 Läkarhus ovriga sjukvardsbyggn (apotek, laboratorier).17 Servicefö retag (tvätterier m m)..13 Mödrahem, spädbarnshem.18 Byggnadsindustri.14 Ungdomsvård.19 Övriga produktionsbyggnader.15 Fångvårdsanstalter.16 Djursjukhus och kliniker 7 KOMMUNIKATIONSANLAGNINGAR. 17 Pensionärsherr, ålderdomshem, fattighus.1 Trafikleder, vägar, järnvägar, spårvägar.2 Tunnlar, tunnelbaneanläggn, akvedukter, broar 13 UNDERHÅLLNING. 3 Biltr a fik : par ker ingsp l, garage, par k. h icestationer och SAMMANKO MSTER us, serv.4 Kollektiv tandtrafik :.1 Teatrar, operor, konserthus byggn för järnväg, sparväg, buss, tunnelbana.2 Biografer.5 Sjätrafik: hamnar, packhus, dockor, slussar, fyras.3 Förenings - och medborgarhus, kongresshallar.6 Lufttrafik : flygpaviljonger, hangarer m m.4.7 Post, telefon, telegraf.5 Nöjesparker, cirkus, tivoli.8 Radio, television, film.6 Kulturhus.9 Hissar.7 Allaktivitetshus, fritids-, pensionärs- och kvartersgardar

14 BYGGNADSSTYRELSEN Bilaga 1 BYGG NADSDOKUMENTATION 1 askrivning av byggnaden Byggnadsår Byggnadstyp P e Benämning/ProJekt nr Gatuadress Telefon' Sektor foto foto Data Ö Byggnad, del av byggn el avd A Totalt Tomtarea m2 Bruttovol m BV m3 Behabebygg_d,area` m Värmd bruttovolym BVvä m B n area BYA m2 B uttoarea BTA m2 Bruksarea BRA` (A+P)m2 Bruksarea BRA (A -P)mörk m2 i Pruksaj!a BRATT Antal arb latser Antal Antal latser bil latser Antal sk ddsrumsplatser stud e besök inne Utnjpndetal Antar våningspian Teknisk beskrivn!iggnad; Undergrund GrundQäggningssätt Mellanväggar, typ Installationer - uvärmnin - Jar& J_0ra L1 i Luftbehandlif Själv- Ytterväggar, typ Annat Typ av värmesystem Frånft._ J twitt t Frånluft/ Ater- E! -.. och transportsystem Lsp- -fl Hsp Reserv- _ Q. alf Tele F Tele Ub Stomsystem, typ Yttertak, typ. Taklutning. 1 Väroter Tfluftsflöde ^Fu ktn ing 'n. r 3BVvä r In_n Glödijus, % av belystarea Prefab Avvattning av tak, sätt Hissar antal och typ BV avva Dagvatten dra Pumpning av o _-_ bartleds` dräp rin v. at.en Beräknat effektbehov årsaner ibehov kw a Transmission Luftbehandling kwh/m3 Pumpning av _ - Bevattn I.. Ytterbe Mark- kwh/m2 r I n. l ing L värme... BVvä -F - -, Värmebehov totalt Kylbehov kw kwh/m3 BVVa Y Ta varmvatten Elbehov (max uttagen effekt) _

15 BYGGNADSSTY RELSEN Byggnadsprogram Kärt samrranfattning av byggnadsprogram för byggnaden Bilaga l BYGGNADSDOKUMENTATION 2 Planering och produktion S (5) Byggnadsprogram tapprttat av Cpatum Förutsättningar Fastighetsbeteckning- L)) Övriga förutsättningar och restriktioner Gällande planer Tidplan for projektering och produktion Byggnadsprogram Systemhandlingar Bygghandlingar Upphandlingar Produktion 9 Inredning - Utrustning Inflyttning Tidsaxel Produktion 0 Entreprenär Mark Bygg Ror Luftbehandling Et Tele Hiss Styr Byggn kostnader redovisas i bil L Uppföljning produkt- och resursdata, K8S blankett 757 Anbudssumma tlppl t elsekastnad Ir Upphandlingsform Delad entreprenad generalentre- Samordnad prenad Generalentreprenad Totalentreprenad yres os na r m Konsulter Arkitekt Markkonsult/Landskapsarkitekt Inredningsarkitekt Geotekniker konstruktör Konstruktör för yttre vatten och a av j5p VVS-konstruktör El-konstruktör Specialkonsult Kommentarer` Blanketten Ifylld av: namn och telefon

16 á

17 Bilaga 2 (9) Projektuppföljning och projektuppföljningsmöte De 1 1 Genomförande Forsla till frå,r att behandla vid ro ektu fol. ' nin av b nads ro ekt Här avses synpunkter och erfarenheter som delta gagna i byggprocessen kan lägga på sin medverkan 1 projektet och på sjalve an.aggningen. Avsikten med uppföljningen är att bedöma anläggningens lämplighet för lokalbrukarens verksamhet och ur drift och förvaltningssynpunkt samt hur handlägg ning och beslutsfattande påverkat förhållandena i den färdiga byggnaden. Frågorna är generella och avses gälla hus, mark och installationer. Frage och aspektlistorna är omfattande. Avsikten är inte att allt skall besvaras utan snarare att ange karaktären och exempel på synpunkter. De skall vara hjälpmedel. 1 Frågor avseende byggprocessens genomförande. lntressentvs ordnade (Sådana dokument som kan utgöra underlag vid sammanställningen av synpunkter har strukits under. Lokalbrukaren - arbetsgivaren verksamhetsbeskr.vn.in en relativt verksamheten i de nya lokalerna. Ilar verksamheten ändrats tall art och omfattning? 1 vad bestar forändringen. Bedömning a kvaliteten hos funktionsstudier i KBS Krav och Råd och s eciella funktionsstudier utförda i anslutnin till ro ektet Skyddsfrågor som efter inflyttningen tagis upp i skyddskommittn. Sk dskonittens rotokoll Svar på denna fråga lämnas under respektive rubrik, bilaga 3 punkt 2. Formerna för kontakter vid genomförandet, informa- och begriplighet samt moj- tionens hanterbarhet ligheterna till påverkan. Informationsplan. Har anläggningen och dess tekniska detaljer beskrivits för brukarna? Var anläggningen färdig i tid till inflyttning. Om inte, har detta haft följdverkningar som varit negativa? Lokalbrukaren arbetstagaren Lika som för arbetsgivaren, se ovan. Arbetsmil. ' ö ro ram om sådant finns ) och hur det paverkat utformningen av lokalerna.

18 2 (9) Bilaga 2 Skyddsombudets och de fackliga representanternas arbete med och påverkan på projektet. Sk ddsom budets och fackens remissyttranden, ev förhand lingsprotokoll och övriga handlingar. Programfrågor (KBS-U) Bedömning av verksamhetsbeskrvnin en relativt verksamheten i de nya lokalerna. Kommentarer till infl ttni ngsprogram. Bedömd användning (uttryckt i areor och andra lokalprogramuppgifter) relativt verklig användning Jämförelser mellan lokalprogram och färdig byggnad medavseende på areor och relaterat till statistiskt underlag. Var detta lokalförsörjningsalternaty det mest lämpl iga? Var den valda huvuduppläggningen av byggnaden den mest lämpliga generellt sett? Projektledning (RBS-P och -IN ) Konsulter (A, K,.. El, VVS m fl Projekteringsunderlagets (b ggnadsprogrammet samt det generella <KBS Krav och Rad m m) hanterbarhet, fullständighet och kvalitet. Möjligheter att förverkliga uppställda mål för byggnaden. B1 a med liansyn till kostnadsramar, standardnivåer etc. Detta avser också att vara en bedömning av byggnaden. Formerna för projekteringens bedrivande med hansyn till ekonomiskt utrymme för projektering, -- 'ekterin sanvisnn ar, tidsutrymme, tid lan och informations lan, brukarsamråd, konsultsamordning etc. Har byggnadens huvuduppläggning, detaljutformning och vald byggnadsteknik tillåtit en följsam an passning till förändringar av program och andra forutsattningar under projekteringen. a Utrustningsnämnden (UUH) i förekommande fall Hur har samordningen ansvarsmässigt och tidsmassigt fungerat l projektett. 0 Teknisk granskning (KBS-T) Har KBS Krav och. Råd följts. Checklista för uppföljning av Krav och Råd. Checklista för tekniskt program Har de projektvis f ramf orda kraven och råden_ följts? T:s ttranden över s stemhandlin ar.

19 Bilaga 2 3 (9) Har framförda generella och projektvisa krav och råd lett till forväntade resultat med anledning på: teknik och funktion? Upphandling (KBS-B) Har handlingarna varit `kompletta och ri ktigt utformade for att ingå i upphand l ing sunde r Laget? Ko mmentarer till upphanlinsuhdcrlaget och affärssituationen. Uppföljning av sidoanbud. Byggledning vvs m fl ) (KBS-E) Entreprenörer (Bygg, El, För nedanstående kan användas "Redovisnin av tillkomrnande kostnader efter entre renade handlin " Blankett 643 "Beställ nin ndrin av handl ingar" och l iknande dokument. Handlingarnas hanterbarhet, fullständighet och kvalitet. Byggnadsstyrelsens genomförande med avseende på kontakter med byggledning, byggledningens beredskap, kontrollanters aktivitet, etc. Val av tekniska system och lösningar ur kostnadssynpunkt och byggbarhetssynpunkt (ex vis skyddsaspekter, svårighetsgrad och liknande) Synpunkter på kvalitet hos valda material och konstruktioner. Svar på denna fråga lamnas under respektive rubrik, bilaga 3 pkt 2. Besiktning (KBS-B) Finas några generella slutsatser att anföra rörande byggnadens tekniska kvalitet eller arbetets utforande. Besiktnin s rotokoll G Förvaltning och drift (KBS-BF) Som checklista kan ev användas utdrag ur underhålls ro ram samt driftinstruktion. Förvaltnings-- och driftfrågornas behandling under planerings- och byggskedena. KBS förvaltnings- och driftpersonals medverkan vid planeringsarbetet. Informationens omfattning och kvalitet. Möjligheter till paverkan. Ko mmunen Har samarbetet `med byggnadsstyrelsen rörande själva projektet och under processen fungerat tillfredsställa nde? (Ti dsmas i t, intressekonflikter etc. )

20 4 (9) Bilaga 2 Aspektlista för beskrivning och bedömning av kvaliten hos byggnader och dess omgivn ing Vänder sig till dem som använder byggnaden dvs lokaibrukare samt forvaltnings-`och driftsansvaniga. Den ger också utrymme för synpunkter på vald byggnads och installationsteknik från byggnadsstyrelsenstekniska byrå, byggnadsbyråns besiktnngsmän och yggnadsforvaltningarnas byggledning. 2.1 Anläggningens läge i orten, området och på tomten. Byggnadernas förhållande till omgivningen. Kommunikationer - Förbindelser med allmänna transportmedel (restider, bekvämlighet, hållplatser etc) - Finns erforderliga antal parkeringsplatser for bilar och cyklar - Förbindelser för gångtrafikanter (närhet, säkerhet, klimat `etc) 2.`1.12 Anläggningens och entreernas uppfattbarhet från huvudstråk Kommunikationsförhållanden och orientering på tomtmark Tillgänglighet till anläggningen för fysiskt - och orienteringshandikappade Rumsliga sammanhang. och kontakter inom orten och området Närhet till kulturella, kommersiella och kommunala verksamheter på orten. Samspel med annan social miljö och moj ligheter till sociala kontakter (centralt läge, isolerat läge etc) Utnyttjande for av intilliggande markutrym-men vägdragningar, for uppställningsplatser, för fordon, varor, för frit idsändamål etc Förhållanden inom det egna området situationsplan Disposition av tomtarealer ur funktionell och byggnadsteknisk synpunkt. (Planlösning av tomt, vigdragningar etc. Har gårdar och tomtmark en från säkerhets- och handikappsynpunkt god utformning)

21 Bilaga 2 5 (9) 2.i.32 Fördelning av bebyggda och obebyggda ytor Utb ggnadsmoj ligheter. Valfrihet for kommande utbyggnader. Samordning med tidigare etapper. Fungerar anläggningen trots etappvis utbyggnad (o m sådana forekonimer) Fördelning av volymer på tomten. Anspassnng till topografi, vegetation etc 2.1 r. 35 Fasadutformning med hänsyn till den närmaste omgivningen Miljöanpassning och miljöhänsyn 2.,1 41 Hänsyn till befintlig miljö vad avser byggnadernas och markområdets skala, utseende visuella kontakter. Anpassning till omgivande bebyggelse Hänsyn till områdets klimatiska förhållanden. Utformning med hänsyn till mikroklimat Störningar från trafik eller annan, exempelvis, industriverksamhet (buller, luftföroreningar etc) 2.2 Byggnaderna Byggnadernas huvuduppläggning 2,2.11 Upplevelser av byggnadernas storlek. Fördelning och låge för funktionshuvudgrupper/ lokalzoner ur exempelvis sambandssynpunkt (lab kontor, lokaler för data, tryckeri etc Beskrivning och bedömning av de nya. lokalerna och verksamheten, Antal arbetsplit-' ser (möjliga med och utan forändring av byggnader) Bedömning av byggnadens huvuduppläggning med härsyn till samband, generalitet, etc (hustyp, planutformning, rumsdjup, enkeleller dubbelkorridor) Bedömning av byggnadens användbarhet för olika verksamhet Kommunikationssyst emens f ramkomlighet och orienterbarhet (ar det lätt/svårt att hitta i byggnader) för besökande allmänhet, även handikappade för personal, även handikappade

22 6 (9) Bilaga 2 varuull försel/varutransport / avfallshantering - entr förhållanden/utrymning/ bevaknin g trapphus och hissars lägen Publika och kollektiva utrymmens placering i anslutning till kommunikationsstråk (hörsalar, sa antradesrum, restaurang, pausrum etc) 2, 2.16 Gårdar eller tomtmarkens anslutning till funktioner inne i byggnaden samt ytornas användbarhet 2.2. Byggnadernas inre m, färgsä ttning Hur upplevs färgsättningen och materialvalet lokalerna (varmt, kallt, ljust, intimt, oroligt etc) 2,2.22 Har rummen och kommunikationsutryrnmen vackra proportioner. Finns utblickar, dagsljus, orienteringspunkter 2. '2 : 23 Hur ar det allmänna or!domet om den konstnarli.ga utsmyckningen Byggnadstekn isk struktur Funktionshuvudgruppernas/lokalzonernas byggnadsteknik och generalitet/flexibilitet med hänsyn till verksamheten. Har byggnadens huvuddisposition kunnat ta emot foråndringarna utan nackdelar i form av delade avdelningar, isolering av enskilda t jansteman etc? Har foråndringar efter inflyttningen kunnat sko enkelt utan alltför stora omf lyttningar och "kedjereaktioner"' Byggnadstekniska konsekvenser för enskilda rums anvandbarhot och miljo Frfarenhe ter av exempelvis husbredd (korridorbredd och rumsdjup) Konsekvenser för byggnadens användbarhet med avseende på upplåggn ng av tekniska forsörjningssyster Lokalerna med hänsyn till verksamhetens och personalens behov Lokalernas antal och storlek ` med hänsyn till verksamhetens behov

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA KUNGÄLV KÄVLINGE LINKÖPING LIDINGÖ NACKA

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM

BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM BRF ISPRINSESSAN VASTERTORP * STOCKHOLM u ~ HÄGERSTENS- BADET. Bo centralt i Västertorp Vid Västertorpsvägen och Skridskovägen byggs nu denna kompletterande bebyggelse på tomt mitt i en uppvuxen miljö

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta

Brf Stadsträdgården. Skönt modernt boende för ett aktivt liv. Bofakta Brf Stadsträdgården Skönt modernt boende för ett aktivt liv Bofakta Innehåll Situationsplan... 3 Våningsplan Vindsvåning och våning 2 5... 4 Våning 1 och källarplan... 5 Planritningar 2 rum och kök...

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus FG FG BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen oktober 2008 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan

Kungsgatan 36. Blandfastighet i Centrala Trollhättan Kungsgatan 36 Blandfastighet i Centrala Trollhättan 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6

1-2015. Radhus i Trelleborg Sid 6 Objektivt 1-2015 Kvarteret Dammhagen, Lund Sid 2 Interiör studentlägenhet Sid 3 Radhus i Trelleborg Sid 6 Fotograf: Emilia Ahlgren 2 Standarden på lägenheterna är god och funktionell, med vitmålade väggar,

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Byggnadsstyrelsens rapporter 127=2 1980-10. Parallella uppdrag. Riktlinjer för handläggning. KBS ra. r!' PROGRAM

Byggnadsstyrelsens rapporter 127=2 1980-10. Parallella uppdrag. Riktlinjer för handläggning. KBS ra. r!' PROGRAM Byggnadsstyrelsens rapporter Parallella uppdrag Riktlinjer för handläggning KBS ra r!' PROGRAM 8YSCNwcsst 1RRSHr 127=2 1980-10 Byggnadsstyrelsens rapporter 1:2 KBS- norrnaldragskäp juni 68 9 Provning av

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress

Flerbostadshus. ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) Organisationsnummer/personnummer. Postnummer och postadress Flerbostadshus ANSÖKAN BYGGFELSFÖRSÄKRING (10 år) I Offert önskas på Byggfelsförsäkring Inkl. Hyresförlust m.m. Önskar följande självrisk 3 basbelopp 5 basbelopp Annan:... II Försäkringstecknare (den som

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105

TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 TEKNISK BESKRIVNING Brf Skogsparken 5 i Haninge, H105 MARK Kallförråd med storlek ca 6 m2 ingår med placering i närheten av bostaden, kallförråd till bostad 26 och 29 är placerade vid parkeringsanläggning

Läs mer

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall

Norra Förmansvägen 24 A-B. butiksfastighet Birsta, Sundsvall Norra Förmansvägen 24 A-B butiksfastighet Birsta, Sundsvall 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast 2015-11-01 " Huset har bästa läget på gatan, lugn återvändsgata med sparsam trafik. Solhela dagen från

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål

Kungsgatan 16. Blandfastighet i Centrala Åmål Kungsgatan 16 Blandfastighet i Centrala Åmål 2/12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Försäljningsprocess 4 Karta och läge 5 Objektsbeskrivning 6 Lokaler 7 Ekonomisk information 8 Bilder 10 Allmänna

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten

Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten ANTAGANDEHANDLING Dp 82-66 Bil.2 Bilaga 2 Ritningar över typlösningar för tillbyggnader inom Kv. Tibasten Ritningsförteckning över typlösningar för Kv. Tibasten Bk-1: Bk-2: Bk-3: Bk-4: Bk-5: Bk-6 Bk-7:

Läs mer

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien)

1. Försäkringstagare (den som tecknar försäkringen och betalar premien) 1/6 Ansökan byggförsäkring Offert/beställning Offert önskas på byggförsäkring för nedan projekt Byggförsäkring beställs för nedan beskrivna byggprojekt (vid detta val skickas premiefaktura utan föregående

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS

EXEMPELRITNINGAR FÖR NYBYGGNAD AV HUS EXEMPELRITNINAR FÖR NYBYNAD AV ENBOSTADSHUS SKA DU BYA NYTT? I den här broschyren finns olika exempelritningar. ör din nybyggnadskarta, situationsplan och andra bygglovshandlingar som exemplen visar så

Läs mer

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering

4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4. Projektorganisation, samverkan och intressenthantering 4.1 Litteraturuppgifter Dessa uppgifter kan lösas med hjälp av läroboken. 1. Varför behöver en verksamhet organiseras och vilka fördelar finns?

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Frilanskontor i Hus 1

Frilanskontor i Hus 1 Frilanskontor i Hus 1 Vilket gör att företag vill arbeta här so bidrar ekonoiskt till platsen. Större företag = z zz Rester z z frilansare enskild fira frilansare enskild fira arbetsplats working sall

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB

Betan Mikael Otterström Betgatan 53 Anders Paulsson 2014-12-12 Rev 2015-02-01 Bjerking AB Sida 1 (8) Åtgärdsförslag Uppdragsnamn Betan Mikael Otterström Betgatan 53 754 49 Uppsala Uppdragsgivare Mikael Otterström Betgatan 53 Vår handläggare Anders Paulsson Datum 2014-12-12 Rev 2015-02-01 (avsnitt

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus BÅSTADS KOMMUN 1 Foldern är framtagen juni 2010 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande kommuner

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:-

24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:- 24 LOKALER SÄLJES 222-230kvm 1,545,000:- ETT PROJEKT AV EXTER FASTIGHETER OM PROJEKTET Välkommen till framtidens lokaler i Länna industriområde i Huddinge kommun. Här projekterar och utvecklar Exter Lyftkranen

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m²

Välkommen. Friliggande villa - Sörmarken Kv Klippingen - Tomt 16. Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Objektbeskrivning Välkommen Friliggande villa - Sörmarken Utgångspris : 3 125 000 kr, Boarea: ca 150 m² Mäklare: Andreas Bergqvist Telefon: 033-10 77 99, Mobiltelefon: 0733-46 09 16 e-post: andreas.bergqvist@maklarhuset.se

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA

SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA SKINNSKATTEBERGS FOLKHÖGSKOLA VÄTTERSKOGA 4:106, HELMERS STIG 1-4, SKINNSKATTEBERG 31640.doc Skinnskattebergs Folkhögskola, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK

STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK STORA KATRINEBERG I LILJEHOLMEN/MARIEVIK OR MED SJÖUTSIKT Kontorsfastigheten Stora Katrineberg ligger mycket strategiskt utanför Stockholms avgiftsbelagda tullar med absolut närhet till både innerstaden

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63

Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 Föllinge Ottsjön 1:61 och 1:63 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Föllinge Ottsjön 1:61, 1:63 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab

Beddingestrand. Ängssyrevägen 3. Ett arkitektritat stenhus från dast ab Beddingestrand Ängssyrevägen 3 Ett arkitektritat stenhus från dast ab några minuter från stranden dast ab säljer ett unikt arkitektritat stenhus på bästa läge i Beddingestrand. Låt dig inspireras av tomtens

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS

DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS DET HÄR ÄR VÅR BYGGPROCESS Första spadtaget för Kretsloppsparken, Alelyckan 2006. I EN BYGGPROCESS ÄR VI MÅNGA SOM SAMVERKAR När man genomför ett byggprojekt är många människor med vitt skilda kompetenser

Läs mer

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113

Alingsås. Brf Hasseln, Sörhaga. Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 Nya bostäder vid Säveån i Sörhaga RÄTT TILL ÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES, ANGIVNA YTOR ÄR PRELIMINÄRA 120113 fasadskiss, hustyp A Här erbjuds lägenheter med exklusivt läge vid Sävån. Närhet till bad och sandstrand

Läs mer

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal.

Såväl Östermalmssalen som Gibraltarsalen kan lätt omvandlas till kontorslandskap, butiksyta eller tillverkningslokal. OBJEKTSBESKRIVNING På ett centralt läge i Tingsryd ligger det Berggrenska gjuteriet, denna smakfullt och genomgående renoverade byggnad. En gång i tiden var det en smutsig och mörk industribyggnad där

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14

FÖRTECKNING, A-RITNINGAR ÄLGÖ KONSTHALL, MIKAEL RICHTER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2006 05 14 FÖRTECKNING, A-RITNINGAR, MIKAEL RICHTER DATUM SENAST REV 2006 05 14 SIDA1 AV 1 apolis AB, Körsbärsvägen 22, 114 23 Stockholm TEL 08-6730380 www.apolis.se RITNINGSNUMMER REV RITNINGENS INNEHÅLL FORMAT

Läs mer

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT

Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Offerdal Landön 8:2 FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT MAJ 2010 BUDGIVNING Öppen budgivning vid försäljning av fastigheten Offerdal Landön 8:2 De intressenter som inkommit med skriftligt anbud på lägst 975 000:-, senast

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt.

Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1980-08. radonförekomst. Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING. ningsanstalt. Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 20 1980-08 Radonförekomst Översiktlig kartläggning SAMMANFATTNING Under vintern 79/80 genomfördes läggning av radonförekomsten Undersökningen genomfördes s

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

BOX OFFICE BOX OFFICE / INFORMATION BOX OFFICE / SITUATIONSPLAN BOX OFFICE Ett modernt koncept för kontorshus, med lika höga krav på estetik och design hand i hand med samma miljötänk som vi använder

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken

Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken - Bostäder för morgondagens stockholmare - 2013-04-26 Bostadsfakta Brf Flygplansfabriken Beställare: Brf Flygplansfabriken*, Org.nr. 769617-1052 Entreprenör: SSM Bygg & Fastighets AB, Kungsholmstorg 16,

Läs mer