Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggnadsstyrelsen. Tekniskabyråns information 1981-10. Projektuppföljning. -erfarenheter franbyggande och brukande"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information Projektuppföljning -erfarenheter franbyggande och brukande

2 v

3 BYGGNADSSTYRELSEN Tekniska byråns information. Pro ektu fölning Denna information innehåller tre häften Del 1 Genomförande, detta häfte, första delen innehåller beskrivning av hur projektupp-- foljn,ing kan bedrivaso Vidare hjälpmedel i form av checklistor, innehållsforteck ningar m m Del 2a Exempel, detta, häfte, andra delen är en rapport från projektuppföljning vid nybyggnad for länsstyrelsen och tingsrätten i kv Gunnar Grope, Vaxjo Del 2b Exempel, bilagor, separat häfte är arbetspapper, särskilda utredningar m m som samlats och bor arkiveras men som inte bedoms behover spridas till alla som får rapporten. Häftet innehåller också de viktigaste ritningarna for projektet Informationen nar utarbetats vid tekniska byråns arkitektsektion

4 Projektuppföljning Del 1 Genomförande Innehåll Beslut och ansvar 3 Projektuppfoljningens huvudaktiviteter och ungefärlig `tidplan Under projektering och byggande 4 Basdokument 4 Synpunkter frän deltagare i projektet 4 Speciella undersökningar 5 Projektuppfäljningsmöte 5 Dokumentation av projektuppföljning 6 Utgivning 7 Distribution 7 Arkivering 7 Fortsättning 7 sid Bilagor. Mall för basdokumentation 2. Förslag till frågor att behandla vid uppföljning av byggnadsprojekt 3 sammanställning av synpunkter från deltagare i byggnadsprojekt. Förslag till innehållsförteckning Del 2a Exempel, detta häfte, andra delen Innehåll se sid 6 Del 2b Exempel, bilagar, separat häfte Innehall se sid 7

5 Beslut och ansvar Beslutom projektuppföljning fattas av TD senast i samband med att bygghandlingsprojektering påbörjas prejektiedningsinstruktien pkt 6 2 och 9.1) Det ar till fordel for resultatet och förenklar arbetet med uppföljning om beslutet kan tas tidigare, exempelvis vid fastställelse av byggnadsprogram. 1 TD s beslut ingår att utse ansvarig för och bestämma omfattningen av projektuppföljning. En planeringsgrupp bestående av utredningsansvarig, projektledare 1), byggansvarig och forvaltningsansvarig svarar for projektuppfoljning. Normalt är projektledaren ansvarig och drivande i arbetet och genomför projektuppföljning i samarbete med planeringsgruppen Om så erfordras kan Ta biträda i arbetet. Pro 'ektu` fbljningens huvudaktiviteter och ungefärliga tid lan Infttnin Pro ' ektu föl ni.n smöte Beslut om projektuppföljning Basdokumentation sammanställs Begäran om skriftliga synpunk - ter från deltagare i projektet Sammanställning av synpunkterna Utskickning av underlag för pre-- jektuppföljningsmöte Projektuppföljningsmöte Slutredigering av material Utskickning av slutrapport Uppföljning av resultat Utredning Projektering Byggande Brukande mån mån 4d r lmå 1) 1 de fall projektledaren är annan än projekteringsansvarig skall den projekteringsansvarige deltaga.

6 4 Under ro ekterin och b ande Beslut om projektuppföljning fattas redan under projekteringsskedet syftet med dettaär narrrast att respektive'ansvariga under utredning, projektering och byggande skall samla material och göra anteckningar o sådant som kan vara värt att kontrollera och diskutera i samband med projektuppföljningen 1 bilaga 2 pkt 1 beskrivs frågeställningar som kan vara intressanta att behandla. Basdokument Syftet med basdokument är att ge den samlade bild av projektet som erfordras för att göra synpunkterna på projektet begripliga och för framtida studier av projektet. Basdokumentet skall alltid förekomma Basdokumentet består av beskrivningar av projektet, ritningar samt blankett med olika data om projektet.1. Se balaga 1 S n unkter från deltagare i ro ektet Synpunkter på projektet insamlas på två sätt: a) genom att, från deltagare och andra eventuella in - tressenter i projektet, begära skriftliga svar på frå-- gor, bj genom diskussion vid projektuppföljningsmötet där materialet från a.) är sammanställt och kan kommenteras och kompletteras. 1 god tid före projektuppf öljningsmö:tet lämnar deltagagna i projektet således skriftligen synpunkter på utrednings-- och projekteringsarbetet, enligt bilaga 2 pkt 1`och på den färdiga anläggningen pkt 2. Fråge- och aspektlistocna i bilaga 2 är omfattande. Avsikten är inte att allt skall besvaras, utan snarare att ange karaktären och ge exempel på synpunkter som kan beaktas. De skall vara hjälpmedel... Deltagare i projektet som bör lämna synpunkter är: Lokalbrukaren Lokalbrukaren arbetsgivaren arbetstagare genom fackliga representanter, skyddsombud m fl Utredningsansvarig Projektledare Konsulter - A,, E1, VVS, Mark, IN

7 5 Utrustningsnämnden (UUH) om de medverkat i projektet Tekniska granskare Byggledning Entreprenörer Besiktningsmän Värva ltn ing s an svar i ga Driftansvariga. Andra intressenter kan vara exempelvis kommunen. Synpunkterna sammanställs enligt innehållsförteckning i bilaga 3. Det har visat sig lämpligt att i marginalen ange vem som lämnat synpunkter. s eciella undersöknin ar Vid tidigare projektuppföljningar har speciella undersokningar,utförts beträffande orientering i byggnaden och kontorsrummens anvandning. Sådana studier kan vara lämpliga att genomföra i samband med övriga aktiviteter vid projektuppföljning. Undersökningarna kan gälla olika funktionella aspekter på byggnader, men också studier av någon speciell byggnadsteknik, driftfråga eller liknande. Pro'ektu föl'nin smöte Basdokumenten och de sammanställda synpunkterna utgör underlag för diskussionen och skall saleddes översändas till deltagarna i god tid före mötet. Mötet skall äga rum i den anläggning/byggnad som uppföljningen gäller. Deltagare mötet bör vara Lokalbrukaren - arbetsgivaren, exempelvis kontaktpersonen, vid lokal central myndighet även handläggare vid den centrala myndigheten skydds- arbetstagarrepresentanter, ombud Planeringsgruppen Dniftsansvarig Arkitekten Hittillsvarande projektuppföljningsmöten har börjat med en genomgång av basdokumenten och synpunkterna vilka kommenterats och kompletterats. Har nagon spe--

8 eiell undersökning genomförts har denna diskuterats. Därefter har man gjort en grundlig rundvandring å an_ läggningen under vilken anteckningar förts. Slutligen har man samlats ånyo och diskuterat frågor sam kommit upp under rundvandringen. Vid motet skall diskuteras om det finns anledning till ytterligare upfoljning med längre tidsintervall eller efter längre tid. Det skulle kunna Tora uppfoljnng av materials och konstruktioners livslängd, av lokalers användning för olika funktioner eller verksamhet etc. Se nedan under ''Fortsättning". Dokumentation av ro ektu föl `ving Planeringsgruppen saranstaller en rapport (:se exempel i del 2) från projektuppfoljningen Rapporten innehåller basdokumentet, sammanfattning av synpunkter samt bilagors Sammanfattningen skall gälla sådana synpunkter och erfarenheter som ar av allmänt intresse och som kan leda till revidering av' eller nforande i byggnadsstyrelsens tekniska asvisningar "Krav och Råd" och andra dokument. Sammanfattningen kan for vissa frågor erfordra närmare analys. Vid de olika avsnitten bör markeras vilken enhet inom byggnadsstyrelsen som är närmast berörd av de frågor som behandlas. I rapporten skall även ingå förslag till fortsatt pro- Jektuppfoljning Sammanställningen av synpunkter från deltagarna i projektet övergår nu till att vara bilaga. Rapporten får således följande innehåll : BASDOKUMENT Beskrivning av anläggningen (byggnaden, lokalerna.2 Byggnadsdokumentationsblanketten 13 Målbeskrivning för projektet.4 Slutkostnadsredovisnng PROJEKTUPPFÖLJNING Sammanfattning av erfarenheterna och de viktigaste slutsatserna av lämnade synpunkter och ev speciella undersökningar I sammanfattningen kan lämnas förslag till åtgärder. LISTA ÖVER SÅDANT SOM BÖR STUDERAS MED LÄNGRE TIDSINTERVALL

9 Bilagor (i separat häfte) Sammanställning av synpunkter från deltagarna i projektet 2 Inflyttningsprogram 3 Särskild projektrapport om sådan utarbetats. Exempelvis som KBSrapport 96, 1972 Laboratorieblocket, Karolinska institutet och liknande utredningar. given inflyttningsbroschyr,. brukarbroschyr och liknande. Speciella undersökningar 5 Nedminskade planer och sektioner (relationshandlingar alternativt liggarritningar) Utgivning Projektuppföljningsrapporten byråns information. Bilagorna utges som Tekniska ingår ej Distribution Rapporten distribuerds till berörda enheter T samt Bf) i den omfattning dessa önskar. U P, B, Rapporten med bilagor distribueras till de medverkande i projektuppfoljniogen, samordn ngsansvariga samt sektioner. T's Arkivering Projektuppföljningsrapporten och bilagorna arkiveras hos Ta, övrigt material från projektuppföljningen gallras och ordnas innan det arkiveras tillsammans red ovanstående material. Fortsättnin En tidplan för fortsatta uppföljningar upprättas. Frågeställningar som kan belysas vid sådana senare uppfoljningar kan vara utvalda ur listorna i bilaga 2 eller finnas preliminärt kommenterade i rapportens punkt 2 "Projektuppföljning".

10 8

11 Bilaga 1 1 (5) Projektuppföljning Del 1 Genomförande Basdokumentat ion, första till innehållsfört knpn 1 BASDOKUMENTATION 1.1 Beskrivning av anläggningen (byggnaden, lokalerna) Kan vara allmän edovisning ur systemhandlingar enligt proj anvisningar. med vissa uppgifter om kompletterad ortsstudier verksamhets - beskrivning programarbete och samråd frågor att följa upp ritningar koppling till andra delar av det statliga lokalbeståndet, expansionsmöj hgheter, fastighetsvärde (hän-- visning till ortsstudier) sammanfattning av verksamhetsbeskrivning som förklarar lokalernas användning. P angående program och samråd med kommentarer (ur systemhandling) beskrivning av frågor som man under utredning och. projektering ansett att följa upp vid brukandet av lokalerna viktiga situationsplan och någon planritning. övriga rtringar såsom planer och sektioner kan nedminskade utgöra bilaga 1.2 Byggnadsdokumentationsblanketten ifylld Blankett KBs /200 (se sid 2 denna bilaga) 1.3 Mätbeskrivning för projektet. Här avses de målbeskrivningar son utgör underlag för byggnadsprogram och systemhandlingar. 1.4 Slutkostnadsredovisning ekan anges i blankettens ruta "Kommentarerfe) Bilagor o Inflyttningsproram (reviderat lokalprogram) o särskild projektrapport om sådan utarbetats exempelvis KBS-rapport 96, 1972 Laboratorieblocket, Karolinska institutet eller andra särskilda utre dningar Inflyttningsbroschyr, brukarbrosohyr och liknande 0 edm inskade planer och sektioner

12 i.laga l A nvisningar for Ifyllande av redovisningsblanketterna Skriv kortfattat och tydligt Rita figurer direkt på bianketten med tusch Foton skall vara svart - vita Ge så kompletta uppgifter som mojhgt Skriv under kommentarer om utrymmet är for litet i`rutan Hoppa inte över någon punkt 1 BYGGNAD, HUS- och ARK Byggnadstyp. Benärans enligt arkitekturmuseums arksvklassif9cenng (se nästa sida). Kodnummer anges enligt samma systern. Kort :kara tänstlk. l`nformation som, er viktig for for stänken av byggnaden beskrivs mycket kortfattat t ex om- eller tillbyggnad; arkitektonisk uppbyggnad - spe. ciella avsikter, byggnadens / anläggningens organisatäonsprinciper (entreforhallanden, kommunikationssystem, forsorjningssystem, expansionsmojhgheter) olika funkp tionsfördeiningar `i byggnaden / anläggningen o s v. Situatsonsplan4 plan sektion. Schematisk i någon av skalorna 1400, 1; 2000 l ; 4000 : Huvudmått anges. Sektion tds genom hela byggnaden eller som typiskt snitt av d& därav. Data. Definitioner. Allmant: Indelningen A; B, C och totalt avser att använd as for olika byggnader eller delar av byggnader i en anläggning sasom t ex ontorp lab, stora arkiv, bibliotek etc. Bruttovolym B1/; erhålles som produkten av bruttoarea och tillhorande hdjdmatt, vanligen våningshöjd (BAF; 9091, Area och volym) Värmd bruttovolym BVväo är uppvärmd volym inkl ytterväggar innerväggar och bjälklag eller BV manus ej uppe värmda volymer. Bruttoarea BTA: är all area innanfor ytterväggars utsida i varje plan alltså även area av källare och»matvärd» vindsvaning (BAF 9091, Area och volym) Bruksarea BRA: är all area innanfor de väggar som oms sluter en lokalenhet eller en bostadsenhet olägenhet): Vissa uerti 'kala konstruktsoner - pelare, skorstenar, kanaler o d som är större an 0,6 m2 franraknas. BRA Indelas i fäljande funktionella delar BRA (A ) = bruksarea av arbetsutrymme BRA (P) = bruksarea av per6 sonalutrymme, BRA (D ) = bruksarea av dnftu rym me BRA K = bruksarea av kornrnunkatpnsutryrnme (BAF 9091, 19oQ6 Area och volym), O 'o Teknisk beskrivning byggnad Stomsystem : Ange konstruktiv princip, material. Prefab : Ange prefabricerad byggnadsdel. McHanväggar ; Ange pm dressa ar flyttbard eller ej. Yttervaggar : Ange typ av vigg, fasadmaterial. Yttertak: Ange typ och material. Avvattningssystem : Ange om taket är uppvärmt och har utvändiga eller invändiga stupror. Teknisk beskrivning - installationer Uppvärmning: Ange typ av värmesystem, kan t ex vara tvarorssystem luftbehandling : Ange den systemtyp som gäller for huvudsystemet / huvudsystemen. Flm och' transportsystem : Tele (f avser teletekniska anläggningar som tilihor fastigheten. Tele (Ub) avser anläggningar som ingar i brukarens utrustning (U) men som hanteras av byggnadsstyrelsen under byggnadstiden. Mark : Ange hur stor andel av dagvattnet som bortleds, 4vrigt dagvatten infiltreras i marken (perkolation). PLANERIN G OCH PRODUKTION Byggpadsprograrn. Kort sammanfattning. Ange viken myndighet och enhet som upprättat programmet Förutsättningar. Endast sådant som på ett avgörande sätt päverkat utformningen av byggnaden / anlaggningen beskrivs. Tidplan. Ange de faktiska tidpunkterna män. i möjligaste Byggkostnader. Redovisas i bilaga 1. Uppföljning produkt- och resursdata, KBS blankett 757. Utnyttjandetal = ---P_ BTA 0 0 co Byggnadsarea BYA är den area, som en byggnad upptar på marken. Behandlad obebyggd area: Behandlad tomtarea minus byggnadsarea. Antal arbetsplatser ; Det antal arbetsplatser byggnaden är programmerad for inkl städpersonal och ev restaurang persona' osv. Antal platser for studerande / besokande ; Det tot&a antalet platser i grupprum, horsalar osv 4 icke laborativ undervisning och i ovngt beräknat antal studieplatser eller besökande.

13 Utdrag ur Arktektdrrnusurns arkwkissicnng av byggnader Bilaga, 1 3 (5 ) 2 BOSTÄDER, enfamiljs 8 KOMMERSIELLA BYGGNADER.1 Friliggande enfamiljshus (se även.5,.6,.7).1 Butikscentra, saluhallar a. Friliggande enfamiljshus i grupp :2 Varuhus.2 Radhus.3 Butiker 3 Kedjehus.4 Kiosker.4 Atriumhus (även friliggande).5 Byggnader med butik, kontor och/ eller bostäder.5 Slott, gods, herrgårdar, bondgårdar, torp (se även 9.1, 3.7).6 Representationsbostäder (residens, ambassader, biskops Utstållningsbyggn, mässhallar (se även 10.11, 10.12) gårdar, prästgårdar).7 Fritidsbostäder 9 KONTOR OCH FÖRVALTNING.8 Områden med.1,.2,.3,.4,.1 Kontorsbyggnader.9 Stadspalats.2 Banker och sparbanker. 3 Försäkringsbolag. och sjukkassor 3 BOSTÄDER, flerfamiljs.4 Ritkontor, ateljeer o d.1 Bostadshus 2 vån.5 Riksdagshus, statl forvaltn.byggnader, länsstyrelser.2» 34 vän.6 Stadshus, andra kommunala förvaltningsbyggnader.3.» över 4 vån Domstolar, hovrätter, rådhus, tingshus.7 a Punkt och stjärnhus.8 Polishus, tullstationer.4.9 Brandk årer, räddningskårer.5 Områden med,1,.2,.3.10 Militära förvaltn.byggn. (kaserner o mässar se 4.4).6 Bostadshus i sluten bebyggelse.7 bomb, bostads - kontors- och/eller butikshus lo UTBILDNING, FORSKNING, INFORMATION. 1 Förs kol or, daghe m, lekskolor 4 BOST ÄDER, kollektiva Grundskolor Kollektivhus, familjehotell Studentbostäder Pensionärsbostäder Kollektiva tjänstebostäder.2 a b c Lägstadie Mellanstadie Högstadie Gymnasieskolor (allm gymn.4.3 fack- o yrkesskolor) a Sjuksköterske - och läkarbostäder.4 Folkhögskolor, internat b Kaserner och mässar a Barnkolonier c övriga kategoribostäder.5 Seminarier. 6 Sä rsko lor o spec ialsko lor ( bli nda, handik appa de o d ) 5 HOTELL och RESTAURANTER.7 Universitet och högskolor.1 Hotell.8 Vetenskapliga institutioner och laboratorier.2 Turisthotell och pensionat.9 Forskningsinstitut.3 Motell.10 Bibliotek och arkiv.4 Värdshus.11 Museer.5 Vandrarhem, semesterhem.12 Gallerier o utställningslokaler (se även 8.6) a Gästhem for konferenser m m a Utställningar.6 Restauranter (se även 1-4).13 Botaniska trädgårdar.7 Lunchbarer, konditorier, kafeer.14 Djurparker, akvarier, terrarier.8 Fristående köksbyggnader.15 Rymdforskning.16 6 PRODUKTIONSB Y GGNADER.17 Atomforskning.1 JEirn-, stål- och metallverk.2 Maskin-, varvs -; gjuteri- och verkstadsindustrier 11 SJUK och SOCIALVÅRD.3 Elektriska industrier 1 Regionssjukhus.4 Jord- och stenindustrier.2 Centrallasarett.5 Travaru- o träfbrädlingsindustrier.3 Normallasarett.6 Pappersmasse- och pappersindustrier a Mental och somatiskt.7 Grafiska industrier, tryckerier 4 Sjukstugor, lakarstationer, hälsovårdscentraler.8 Livsmedelsindustrier.å Annexsjukhus.9 Textil- o beklädnadsindustrier.6 Epidemisjukhus.10 Läder-, hår- och gummifabriker.7 Konvalecenthem, kurorter.11 Kemisk-tekniska industrier.8 Sanatorier, lungkliniker.12 El- och kraftverk.9 Mentalsjukhus a Panncentraler 10 Sjukhem, vardhein (bl a för handikappade).13 Gas-, vatten o avloppsanläggn (även vattentorn) a Vardanstalt för psykiskt efterblivna.14 Lagerbyggnader, silos, kylhus b -Vårdanstalt för dova, stumma och blinda.15 Lantbruksbyggnader.11 Läkarhus ovriga sjukvardsbyggn (apotek, laboratorier).17 Servicefö retag (tvätterier m m)..13 Mödrahem, spädbarnshem.18 Byggnadsindustri.14 Ungdomsvård.19 Övriga produktionsbyggnader.15 Fångvårdsanstalter.16 Djursjukhus och kliniker 7 KOMMUNIKATIONSANLAGNINGAR. 17 Pensionärsherr, ålderdomshem, fattighus.1 Trafikleder, vägar, järnvägar, spårvägar.2 Tunnlar, tunnelbaneanläggn, akvedukter, broar 13 UNDERHÅLLNING. 3 Biltr a fik : par ker ingsp l, garage, par k. h icestationer och SAMMANKO MSTER us, serv.4 Kollektiv tandtrafik :.1 Teatrar, operor, konserthus byggn för järnväg, sparväg, buss, tunnelbana.2 Biografer.5 Sjätrafik: hamnar, packhus, dockor, slussar, fyras.3 Förenings - och medborgarhus, kongresshallar.6 Lufttrafik : flygpaviljonger, hangarer m m.4.7 Post, telefon, telegraf.5 Nöjesparker, cirkus, tivoli.8 Radio, television, film.6 Kulturhus.9 Hissar.7 Allaktivitetshus, fritids-, pensionärs- och kvartersgardar

14 BYGGNADSSTYRELSEN Bilaga 1 BYGG NADSDOKUMENTATION 1 askrivning av byggnaden Byggnadsår Byggnadstyp P e Benämning/ProJekt nr Gatuadress Telefon' Sektor foto foto Data Ö Byggnad, del av byggn el avd A Totalt Tomtarea m2 Bruttovol m BV m3 Behabebygg_d,area` m Värmd bruttovolym BVvä m B n area BYA m2 B uttoarea BTA m2 Bruksarea BRA` (A+P)m2 Bruksarea BRA (A -P)mörk m2 i Pruksaj!a BRATT Antal arb latser Antal Antal latser bil latser Antal sk ddsrumsplatser stud e besök inne Utnjpndetal Antar våningspian Teknisk beskrivn!iggnad; Undergrund GrundQäggningssätt Mellanväggar, typ Installationer - uvärmnin - Jar& J_0ra L1 i Luftbehandlif Själv- Ytterväggar, typ Annat Typ av värmesystem Frånft._ J twitt t Frånluft/ Ater- E! -.. och transportsystem Lsp- -fl Hsp Reserv- _ Q. alf Tele F Tele Ub Stomsystem, typ Yttertak, typ. Taklutning. 1 Väroter Tfluftsflöde ^Fu ktn ing 'n. r 3BVvä r In_n Glödijus, % av belystarea Prefab Avvattning av tak, sätt Hissar antal och typ BV avva Dagvatten dra Pumpning av o _-_ bartleds` dräp rin v. at.en Beräknat effektbehov årsaner ibehov kw a Transmission Luftbehandling kwh/m3 Pumpning av _ - Bevattn I.. Ytterbe Mark- kwh/m2 r I n. l ing L värme... BVvä -F - -, Värmebehov totalt Kylbehov kw kwh/m3 BVVa Y Ta varmvatten Elbehov (max uttagen effekt) _

15 BYGGNADSSTY RELSEN Byggnadsprogram Kärt samrranfattning av byggnadsprogram för byggnaden Bilaga l BYGGNADSDOKUMENTATION 2 Planering och produktion S (5) Byggnadsprogram tapprttat av Cpatum Förutsättningar Fastighetsbeteckning- L)) Övriga förutsättningar och restriktioner Gällande planer Tidplan for projektering och produktion Byggnadsprogram Systemhandlingar Bygghandlingar Upphandlingar Produktion 9 Inredning - Utrustning Inflyttning Tidsaxel Produktion 0 Entreprenär Mark Bygg Ror Luftbehandling Et Tele Hiss Styr Byggn kostnader redovisas i bil L Uppföljning produkt- och resursdata, K8S blankett 757 Anbudssumma tlppl t elsekastnad Ir Upphandlingsform Delad entreprenad generalentre- Samordnad prenad Generalentreprenad Totalentreprenad yres os na r m Konsulter Arkitekt Markkonsult/Landskapsarkitekt Inredningsarkitekt Geotekniker konstruktör Konstruktör för yttre vatten och a av j5p VVS-konstruktör El-konstruktör Specialkonsult Kommentarer` Blanketten Ifylld av: namn och telefon

16 á

17 Bilaga 2 (9) Projektuppföljning och projektuppföljningsmöte De 1 1 Genomförande Forsla till frå,r att behandla vid ro ektu fol. ' nin av b nads ro ekt Här avses synpunkter och erfarenheter som delta gagna i byggprocessen kan lägga på sin medverkan 1 projektet och på sjalve an.aggningen. Avsikten med uppföljningen är att bedöma anläggningens lämplighet för lokalbrukarens verksamhet och ur drift och förvaltningssynpunkt samt hur handlägg ning och beslutsfattande påverkat förhållandena i den färdiga byggnaden. Frågorna är generella och avses gälla hus, mark och installationer. Frage och aspektlistorna är omfattande. Avsikten är inte att allt skall besvaras utan snarare att ange karaktären och exempel på synpunkter. De skall vara hjälpmedel. 1 Frågor avseende byggprocessens genomförande. lntressentvs ordnade (Sådana dokument som kan utgöra underlag vid sammanställningen av synpunkter har strukits under. Lokalbrukaren - arbetsgivaren verksamhetsbeskr.vn.in en relativt verksamheten i de nya lokalerna. Ilar verksamheten ändrats tall art och omfattning? 1 vad bestar forändringen. Bedömning a kvaliteten hos funktionsstudier i KBS Krav och Råd och s eciella funktionsstudier utförda i anslutnin till ro ektet Skyddsfrågor som efter inflyttningen tagis upp i skyddskommittn. Sk dskonittens rotokoll Svar på denna fråga lämnas under respektive rubrik, bilaga 3 punkt 2. Formerna för kontakter vid genomförandet, informa- och begriplighet samt moj- tionens hanterbarhet ligheterna till påverkan. Informationsplan. Har anläggningen och dess tekniska detaljer beskrivits för brukarna? Var anläggningen färdig i tid till inflyttning. Om inte, har detta haft följdverkningar som varit negativa? Lokalbrukaren arbetstagaren Lika som för arbetsgivaren, se ovan. Arbetsmil. ' ö ro ram om sådant finns ) och hur det paverkat utformningen av lokalerna.

18 2 (9) Bilaga 2 Skyddsombudets och de fackliga representanternas arbete med och påverkan på projektet. Sk ddsom budets och fackens remissyttranden, ev förhand lingsprotokoll och övriga handlingar. Programfrågor (KBS-U) Bedömning av verksamhetsbeskrvnin en relativt verksamheten i de nya lokalerna. Kommentarer till infl ttni ngsprogram. Bedömd användning (uttryckt i areor och andra lokalprogramuppgifter) relativt verklig användning Jämförelser mellan lokalprogram och färdig byggnad medavseende på areor och relaterat till statistiskt underlag. Var detta lokalförsörjningsalternaty det mest lämpl iga? Var den valda huvuduppläggningen av byggnaden den mest lämpliga generellt sett? Projektledning (RBS-P och -IN ) Konsulter (A, K,.. El, VVS m fl Projekteringsunderlagets (b ggnadsprogrammet samt det generella <KBS Krav och Rad m m) hanterbarhet, fullständighet och kvalitet. Möjligheter att förverkliga uppställda mål för byggnaden. B1 a med liansyn till kostnadsramar, standardnivåer etc. Detta avser också att vara en bedömning av byggnaden. Formerna för projekteringens bedrivande med hansyn till ekonomiskt utrymme för projektering, -- 'ekterin sanvisnn ar, tidsutrymme, tid lan och informations lan, brukarsamråd, konsultsamordning etc. Har byggnadens huvuduppläggning, detaljutformning och vald byggnadsteknik tillåtit en följsam an passning till förändringar av program och andra forutsattningar under projekteringen. a Utrustningsnämnden (UUH) i förekommande fall Hur har samordningen ansvarsmässigt och tidsmassigt fungerat l projektett. 0 Teknisk granskning (KBS-T) Har KBS Krav och. Råd följts. Checklista för uppföljning av Krav och Råd. Checklista för tekniskt program Har de projektvis f ramf orda kraven och råden_ följts? T:s ttranden över s stemhandlin ar.

19 Bilaga 2 3 (9) Har framförda generella och projektvisa krav och råd lett till forväntade resultat med anledning på: teknik och funktion? Upphandling (KBS-B) Har handlingarna varit `kompletta och ri ktigt utformade for att ingå i upphand l ing sunde r Laget? Ko mmentarer till upphanlinsuhdcrlaget och affärssituationen. Uppföljning av sidoanbud. Byggledning vvs m fl ) (KBS-E) Entreprenörer (Bygg, El, För nedanstående kan användas "Redovisnin av tillkomrnande kostnader efter entre renade handlin " Blankett 643 "Beställ nin ndrin av handl ingar" och l iknande dokument. Handlingarnas hanterbarhet, fullständighet och kvalitet. Byggnadsstyrelsens genomförande med avseende på kontakter med byggledning, byggledningens beredskap, kontrollanters aktivitet, etc. Val av tekniska system och lösningar ur kostnadssynpunkt och byggbarhetssynpunkt (ex vis skyddsaspekter, svårighetsgrad och liknande) Synpunkter på kvalitet hos valda material och konstruktioner. Svar på denna fråga lamnas under respektive rubrik, bilaga 3 pkt 2. Besiktning (KBS-B) Finas några generella slutsatser att anföra rörande byggnadens tekniska kvalitet eller arbetets utforande. Besiktnin s rotokoll G Förvaltning och drift (KBS-BF) Som checklista kan ev användas utdrag ur underhålls ro ram samt driftinstruktion. Förvaltnings-- och driftfrågornas behandling under planerings- och byggskedena. KBS förvaltnings- och driftpersonals medverkan vid planeringsarbetet. Informationens omfattning och kvalitet. Möjligheter till paverkan. Ko mmunen Har samarbetet `med byggnadsstyrelsen rörande själva projektet och under processen fungerat tillfredsställa nde? (Ti dsmas i t, intressekonflikter etc. )

20 4 (9) Bilaga 2 Aspektlista för beskrivning och bedömning av kvaliten hos byggnader och dess omgivn ing Vänder sig till dem som använder byggnaden dvs lokaibrukare samt forvaltnings-`och driftsansvaniga. Den ger också utrymme för synpunkter på vald byggnads och installationsteknik från byggnadsstyrelsenstekniska byrå, byggnadsbyråns besiktnngsmän och yggnadsforvaltningarnas byggledning. 2.1 Anläggningens läge i orten, området och på tomten. Byggnadernas förhållande till omgivningen. Kommunikationer - Förbindelser med allmänna transportmedel (restider, bekvämlighet, hållplatser etc) - Finns erforderliga antal parkeringsplatser for bilar och cyklar - Förbindelser för gångtrafikanter (närhet, säkerhet, klimat `etc) 2.`1.12 Anläggningens och entreernas uppfattbarhet från huvudstråk Kommunikationsförhållanden och orientering på tomtmark Tillgänglighet till anläggningen för fysiskt - och orienteringshandikappade Rumsliga sammanhang. och kontakter inom orten och området Närhet till kulturella, kommersiella och kommunala verksamheter på orten. Samspel med annan social miljö och moj ligheter till sociala kontakter (centralt läge, isolerat läge etc) Utnyttjande for av intilliggande markutrym-men vägdragningar, for uppställningsplatser, för fordon, varor, för frit idsändamål etc Förhållanden inom det egna området situationsplan Disposition av tomtarealer ur funktionell och byggnadsteknisk synpunkt. (Planlösning av tomt, vigdragningar etc. Har gårdar och tomtmark en från säkerhets- och handikappsynpunkt god utformning)

21 Bilaga 2 5 (9) 2.i.32 Fördelning av bebyggda och obebyggda ytor Utb ggnadsmoj ligheter. Valfrihet for kommande utbyggnader. Samordning med tidigare etapper. Fungerar anläggningen trots etappvis utbyggnad (o m sådana forekonimer) Fördelning av volymer på tomten. Anspassnng till topografi, vegetation etc 2.1 r. 35 Fasadutformning med hänsyn till den närmaste omgivningen Miljöanpassning och miljöhänsyn 2.,1 41 Hänsyn till befintlig miljö vad avser byggnadernas och markområdets skala, utseende visuella kontakter. Anpassning till omgivande bebyggelse Hänsyn till områdets klimatiska förhållanden. Utformning med hänsyn till mikroklimat Störningar från trafik eller annan, exempelvis, industriverksamhet (buller, luftföroreningar etc) 2.2 Byggnaderna Byggnadernas huvuduppläggning 2,2.11 Upplevelser av byggnadernas storlek. Fördelning och låge för funktionshuvudgrupper/ lokalzoner ur exempelvis sambandssynpunkt (lab kontor, lokaler för data, tryckeri etc Beskrivning och bedömning av de nya. lokalerna och verksamheten, Antal arbetsplit-' ser (möjliga med och utan forändring av byggnader) Bedömning av byggnadens huvuduppläggning med härsyn till samband, generalitet, etc (hustyp, planutformning, rumsdjup, enkeleller dubbelkorridor) Bedömning av byggnadens användbarhet för olika verksamhet Kommunikationssyst emens f ramkomlighet och orienterbarhet (ar det lätt/svårt att hitta i byggnader) för besökande allmänhet, även handikappade för personal, även handikappade

22 6 (9) Bilaga 2 varuull försel/varutransport / avfallshantering - entr förhållanden/utrymning/ bevaknin g trapphus och hissars lägen Publika och kollektiva utrymmens placering i anslutning till kommunikationsstråk (hörsalar, sa antradesrum, restaurang, pausrum etc) 2, 2.16 Gårdar eller tomtmarkens anslutning till funktioner inne i byggnaden samt ytornas användbarhet 2.2. Byggnadernas inre m, färgsä ttning Hur upplevs färgsättningen och materialvalet lokalerna (varmt, kallt, ljust, intimt, oroligt etc) 2,2.22 Har rummen och kommunikationsutryrnmen vackra proportioner. Finns utblickar, dagsljus, orienteringspunkter 2. '2 : 23 Hur ar det allmänna or!domet om den konstnarli.ga utsmyckningen Byggnadstekn isk struktur Funktionshuvudgruppernas/lokalzonernas byggnadsteknik och generalitet/flexibilitet med hänsyn till verksamheten. Har byggnadens huvuddisposition kunnat ta emot foråndringarna utan nackdelar i form av delade avdelningar, isolering av enskilda t jansteman etc? Har foråndringar efter inflyttningen kunnat sko enkelt utan alltför stora omf lyttningar och "kedjereaktioner"' Byggnadstekniska konsekvenser för enskilda rums anvandbarhot och miljo Frfarenhe ter av exempelvis husbredd (korridorbredd och rumsdjup) Konsekvenser för byggnadens användbarhet med avseende på upplåggn ng av tekniska forsörjningssyster Lokalerna med hänsyn till verksamhetens och personalens behov Lokalernas antal och storlek ` med hänsyn till verksamhetens behov

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda

Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Folktandvården i Vimmerby och landstingets verksamheter i Emmaboda Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-04-20 Dnr 150292 Sida 1(3) Landstingsfullmäktige Redovisning av förstudier avseende nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar,

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle

Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch växtproduktionsvetenskap Att lyckas genom hela plan- och byggprocessen Framgångsfaktorer i byggandet av Stortorget i Gävle Succeeding through the planning-

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014.

Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014. Energisparande i befintligt bostadsbestånd Åtgärder i bostadshusens klimatskal och bevarandefrågor Delrapport, oktober 2014 Sven Fristedt 2 Företag som deltagit i projektet: Gavlegårdarna Uppsalahem Förvaltnings

Läs mer

Byggnadsstyrelsens. Krav och råd. Arkivlokaler

Byggnadsstyrelsens. Krav och råd. Arkivlokaler Byggnadsstyrelsens Krav och råd C8 Arkivlokaler Dokumentets utgivare BYGGNADSSTYRELSEN Projektledare, upphovsman ( män), konsult (er), etc Hans Olsson Dokumentnamn och dokumentbeteckning Krav och råd,

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17

Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Handbok för projektledning inom LSU Rev datum 2014-04-17 Föregående version 2013-10-24 Utskrift från original på LSU projektserver. Denna handbok är avsedd som stöd vid genomförande av byggprojekt inom

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT 2009:02. Margareta Herrman Lena Nilsson. Det är upp till er hur det ska. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö

FORSKNINGSRAPPORT 2009:02. Margareta Herrman Lena Nilsson. Det är upp till er hur det ska. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö FORSKNINGSRAPPORT 2009:02 Margareta Herrman Lena Nilsson Det är upp till er hur det ska bli. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö HÖGSKOLAN VÄST Det är upp till er hur det ska bli. - Att följa

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand

FoU rapport. Tid för utrymning vid brand FoU rapport Tid för utrymning vid brand Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter skrivna av såväl externa författare som av verkets

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning

Att ha egen nyckel. Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Att ha egen nyckel Utformning av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning Lena Josefsson och Catarina

Läs mer

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST

Rapport. Slöseri i byggprojekt. Behov av förändrat synsätt. Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi. Fou-Väst Rapport 0507. Ett projekt inom FoU-VÄST Rapport 0507 Slöseri i byggprojekt Behov av förändrat synsätt Ett projekt inom FoU-VÄST i samverkan med Centrum för Management i Byggsektorn (CMB) Per-Erik Josephson Lasse Saukkoriipi 1 Slöseri i byggprojekt.

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer