PM Geoteknik Bäckaskog Norr Skövde Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Geoteknik 140228 Bäckaskog Norr Skövde Kommun"

Transkript

1 PM Geoteknik Bäckaskog Norr Skövde Kommun Datum: Rev. Datum: Uppdragsnummer: Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson

2 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Innehåll 1 UPPDRAG PLANERAD BYGGNATION GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR MARKFÖRHÅLLANDEN GRUNDVATTEN TJÄLFARLIGHET STABILITET RADON SÄTTNINGAR GRUNDLÄGGNING SCHAKTNING STABILITET GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER FÖRORENINGAR (12)

3 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik UPPDRAG BGM, BG&M Konsult AB har av Swerotec Invest AB fått i uppdrag att utföra en geoteknisk undersökning vid Bäckaskog Norr, Skövde Kommun. 2 PLANERAD BYGGNATION Swerotec Invest AB planerar att eploatera området som är cirka 2,9 ha stort med en tillbyggnad av nuvarande försäljningslokaler samt lager. Tillbyggnaden skall uppföras som en hallkonstruktion. Vid undersökningstillfället var tillbyggnadens storlek ej helt fastställd. Borrhålens läge framgår av bifogad ritning G:1. 3 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR Fältundersökningen genomfördes av Magnus Green/ Martin Bergman, BGAB. Den utgörs av följande undersökningar: 10 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM 50 combi) 3 st CPT-sonderingspunkter Tagning av störda jordprov med skruvborr i 10 punkter Tagning av ostörda jordprov med kolvprovtgagare i 1 punkt Montering av 1 grundvattenrör Registrering av vattenytor Utsättning av borrpunkterna har utförts med GNSS i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH De upptagna jordproverna har undersökts på BGAB:s geotekniska laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart, konflytgräns, vattenkvot o. tjälfarlighetsklass. De ostörda jordproverna har rutinanalyserats på 3 nivåer, innebärande bl.a. bestämning av skjuvhållfasthet, sensitivitet, konflytgräns och densitet. Därjämte har kompressionsegenskaperna bedömts för två lerprov genom CRS-försök. Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade ritningar G:1 - G:4 samt i provtabell, CRS-försök samt utvärdering CPT o. analysrapporter. 4 MARKFÖRHÅLLANDEN Det aktuella området är beläget vid Timboholms industriområde i östra utkanten av Skövde. Området gränsar i väster mot Väg 26 och i norr öster mot Norra Aspelundsvägen. I söder gränsar marken mot en tidigare gatusträckning av Östergatan som togs ur bruk under 80-talet då Väg 26 fick sin nuvarande sträckning. 3 (12)

4 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Området utgörs huvudsakligen av ett glesbevuet skogsområde, huvudsakligen blandskog. Marken är relativt kuperad inom området, i den södra delen sluttar marken kraftigt ner mot en bäckravin, i ravinbotten rinner en bäck. Marken sluttar även ner mot dikesbottnar från både från Norra Aspelundsvägen och Väg 26, de avvägda nivåerna varierar mellan +122, ,8. Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av finsediment som direkt eller via skikt av friktionsjord med varierande mäktighet vilar på för trycksondering fast botten troligen morän, block eller fast lagrad friktionsjord. Inom delar av området har organiskt material påträffats direkt under ytskiktet (ravinbotten). Ytskiktet består i provtagningspunkterna 1 o. 2 samt 8 av mullhaltig grusig sandig silt/ mullhaltig siltig lera till ca. 0,2 0,3 m djup. I provtagningspunkt 4, 6, 7 utgörs ytskiktet av grusig sandig mulljord/ siltig mulljord/ mullhaltig silt/ mullhaltig sandig silt och har en tjocklek varierande mellan 0,1 0,3 m. Härunder följer i borrhål 8, 9 o. 10 finsediment innehållande organiskt material såsom mullhaltig siltig torrskorpelera/ organisk sandig silt/ mullhaltig sandig silt ner till mellan 0,7 1,0 m djup. I provtagningspunkt 5 o. 8 påträffades torv/ gyttjig silt ner till 2,7 1,5 m djup. De underliggande finsedimenten utgörs av siltig lera/ lerig silt som delvis överst är utbildad som torrskorpa. Leran är siltig och delvis varvig. Lerans mäktighet bedöms understiga 10 m. Siltskikt med större mäktigheter påträffades. I ravinbotten består finsedimenten överst huvudsakligen av silt med varierande inblandning av lera och delvis sand. Finsedimenten bedöms huvudsakligen som halvfast med inslag av lösare lagring. Friktionsjorden bedöms som halvfast - fast lagrad. Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierade mellan 2,4 och 17,8 m. Vy mot norr (utmed Norra Aspelundsvägen) 4 (12)

5 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Tidigare Östergatan befintlig byggnation i söder Bäckravin Sydöstra hörnet av området 5 (12)

6 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Sydöstra hörnet av området 5 GRUNDVATTEN I de öppna provtagningspunkterna 4-10 har den fria vattenytan påträffats på nivåer mellan +119,4 113,0 (motsvarande 0,0 1,9 m under befintlig markyt. I provtagningspunkterna 1 o. 2 har inget vatten påträffats. I det öppna grundvattenröret nr 3 påträffades den fria grundvattenytan på nivån +113,0 (motsvarande 0,7 m under befintlig markyt. Inom området förekommer artesiskt vatten, troligen har detta påträffats i borrhål 5 (vatten påträffades i markytan). 6 TJÄLFARLIGHET Jorden bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och materialgrupp 5A enligt AMA Anläggning. 7 STABILITET 8 RADON Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. Radonmätning har ej utförts. Då marken till största del kommer att fyllas upp under byggnaden bedöms att radonmätning skall utföras efter uppfyllning. 9 SÄTTNINGAR På grund av höga silthalter har CRS- försöken ej kunnat utvärderats. Intilliggande undersökningar samt utvärdering av CPT-sonderingen visar dock att underliggande lera är överkonsoliderad. 6 (12)

7 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Det ska beaktas att belastningsökning som ger upphov till sättningar kan förutom belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/eller orsakas av grundvattensänkning. Eempelvis ger 1 m grundvattensänkning upphov till en motsvarande belastningsökning på 10 kpa. Lerans skjuvhållfasthet har bestämts utifrån samt utvärderade CPTsonderingar samt konförsök. Lerans okorrigerade skjuvhållfasthet har i laboratorium (konförsök) uppmätts till cirka kpa, vid CPTutvärderingen har skjuvhållfastheten bedömts till kpa. Lerans densitet har bestämts till mellan 1,82-1,91 t/m GRUNDLÄGGNING 10.1 Allmänt Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning (sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd sättes till 50 kpa i nuvarande markyta, tryckökningen begränsas dock till 30 kpa vid nivån Grundsulor får ej utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. Grundläggning kan även ske enligt GK2. Vid dimensionering används följande karakteristiska värden: Djup under befintlig markyta [m] Fiktionsvinkel, k [ ] Elasticitetsmodul, Ek [MPa] Odränerad skjuvhållfasthet, Cuk [kpa] Tunghet, Gk [kn/m 3 ] Ned till Under På grund av sättningsrisken begränsas tryckökningen dock till 30 kpa vid nivån Följande värden på partialkoefficienten m tillämpas översiktligt: Egenskap/Parameter Partialkoefficient, m Brottgräns Bruksgräns Modul 1,6 1,4 Tan 1,2 1,1 Övriga hållfasthetsparametrar 1,8 1,6 Vid högre laster än tillåtna värden ovan skall pålning användas. Vid pålning skall hänsyn tas till intilliggande byggnader vid val av pålmetod. Pålning skall dock ske med stödpålar till fast botten. Pållängder kan bestämmas genom provpålning. För en preliminär kostnadsbedömning kan pålstopp för stödpålar antas ner till nivån (12)

8 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande bland annat med avseende på schaktarbeten. Fyllning/packning skall utföras enligt AMA CEB.211 respektive CEB.212. Geotetil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig Dimensionering enligt Eurocodes Framtagning av η, karakteristiska värden (medelvärden) och dimensionerande värden avseende friktionsvinkel, E-modul och tunghet Övergripande uppgifter Geoteknisk kategori 2 avses. Dimensionering av plattor ska ske i både brott- och bruksgränstillstånd enligt SSEN , kapitel 6 (IEG Rapport 7:2008). Grundläggningsmetod avser plattor, vilket ger dimensioneringssätt DA3. Friktionsvinkel ska tas fram för beräkning i brottgränstillstånd. E-modulen ska tas fram för beräkning i bruksgränstillstånd, avseende sättningar. Gränstillstånd i brottgräns är STR/GEO. Partialkoefficienter tas fram i enlighet med BFS 2010:28, EKS 7, Avdelning I * 1. Allmänt gäller Xd = (1/ γm) η XMedelvärde Framtagning av omräkningsfaktorn, η Utförs enligt avsnitt i Tillämpningsdokument EN kapitel 6 Plattgrundläggning* 2 η1 η2 η3 η4 = 0,95 väljs η5 η6 = 0,95 väljs vid långsträckt platta och η5 η6 = 0,95 väljs vid kvadratisk/rektangulär platta η7 η8 = 1,0 η1 η2 η3 η4 η5 η6 η7 η8 = η = 0,95 0,95 1,0 = 0,9 Omräkningsfaktorn, η = 0,9 Framtagning av friktionsvinkel φ Friktionsvinkel tan φ {Tabell A.4 (S) i * 1 } Partialkoefficient γm = 1,3 Xd = arctan (η 1/γM tan XMedelvärde) η = 0,9 och XMedelvärde = 32 ned till nivån +117 och XMedelvärde = 29 under nivån (12)

9 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Framtagning av Elasticitetsmodul Xd = (1/γM) η XMedelvärde eller Ed = Ek/γM γm = 1,0 {Enligt avsnitt 4.4 i bilaga A (Beräkningseempel friktionsjord) i * 2. η = 0,9 enligt ovan och XMedelvärde = 10 MPa ned till nivån +117 och 7 kpa under nivån En faktor beroende på modellosäkerhet, Rd = 1,3 ska inkluderas vid beräkning i bruksgräns. Detta enligt tabell 4.4 avsnitt 4.6 i * 2. Framtagning av odränerad skjuvhållfasthet η = 0,9 enligt ovan och Xd = (1/γM) η XMedelvärde Partialkoefficient γcu = 1,5 (=γm), enligt tabell A4 (S) i *1. Framtagning av tunghet Xd = (1/γM) η XMedelvärde XMedelvärde = Väljs till 18 kn/m 3 η = 1,0 γm = 1,0 enligt A.2.2 i bilaga A (Beräkningseempel friktionsjord) i * 2. Sammanfattningsvis, vid dimensionering enligt Eurocodes används följande dimensionerande värden: Not: Djup under befintlig markyta [m] Friktionsvinkel, d [ ] Elasticitetsmodul, Ed [MPa] Odränerad skjuvhållfasthet, Cud [kpa] Tunghet, Gk [kn/m 3 ] Ned till ,4 9* A Under ,0 6,3* A 9 18 * A En faktor beroende på modellosäkerhet, Rd = 1,3 ska inkluderas vid beräkning i bruksgräns. Detta enligt tabell 4.4 avsnitt 4.6 i * 2. Övrigt På grund av sättningsrisken begränsas tryckökningen till 30 kpa vid nivån +117 meter under nuvarande markyta. Dimensionering av pålar ska ske enligt SSEN , kapitel 7 (IEG Rapport 8:2008, Rev 2)* 1. Partialkoefficienter tas fram i enlighet med BFS 2010:28, EKS 7, Avdelning I * 2. Geoteknisk kategori 2 avses. 9 (12)

10 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Grundläggningsmetod avseende pålar, ger dimensioneringssätt DA2/DA3. Dimensionering av pålar ska utföras avseende konstruktiv bärförmåga och geoteknisk bärförmåga i gränstillstånden STR respektive GEO. 11 SCHAKTNING Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning av 1:1 á 1:1,5.Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas. Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av slänter vid vattenövermättnad på grund av t e regn. För att begränsa utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. Schaktning i lera kan ske med slänt i lutning 2:1 till ca 3 m djup under den obelastade markytan. Belastas markytan intill schaktet med t e 10 kpa (dock ej närmare släntkrön än 1 m) minskar det tillåtna schaktdjupet till ca 2,5 m. Schakter på mindre yta, t e för plintar och ledningar kan eventuellt ske till större djup än de ovan angivna och får då beräknas för varje enskilt fall. All schaktning skall utföras enligt Arbetsmiljöverkets/ SGI:s handbok Schakta säkert. 12 STABILITET Utifrån rådande topografi och jordlager bedöms ej några stabilitetsproblem föreligga. Detta förutsätter dock att fyllning påbörjas i ravinbotten. 13 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER Områdets ravin planeras att fyllas upp. Detta arbete ska planeras väl och utföras med eftertanke och med varsamhet. Fyllning skall utföras i lager och med materialval i enlighet med Anläggnings AMA. Syftet med utfyllningen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig lagerhall. Lagerhallen har en befintlig golvninvå på cirka +123,3 medan ravinbotten ligger mellan +113, En utfyllnad kommer att innebära sättningar i underliggande jordlager. Sättningarnas storlek kommer att uppgå till mellan ca 0,2-0,5 m. De största sättningarna bedöms uppkomma inom en tvåårsperiod efter utfyllningen utförts. För att påskynda sättningarna kan eempelvis överlast användas. 10 (12)

11 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik För att eliminera alltför stora sättningsdifferenser skall allt organiskt material bortschaktas (torv och dylikt). Därefter rekommenderas en utläggning av fiberduk och geonät i de lägsta delarna av området. Fyllning skall utföras i lager och med materialval i enlighet med Anläggnings AMA. 14 FÖRORENINGAR Vid provtagningen konstateras viss oljelukt i vissa jordprover vid borrhål 8. För definitiv bestämning av jordens innehåll av föroreningar har 2 st jordprov skickats till Eurofins för analys av alifatiska och aromatiska kolväten, PAH. Analysrapporten visar att föroreningar av ovan nämnda analyser har påvisats i jordprovet. Halter av Alifater C12 C35 har påträffats i båda proverna över gällande riktvärde för MKM (Mindre känslig markanvändning) samt Aromater C10 C16 över riktvärdet för MKM i provet mellan 1,3 1,5 m djup. Se även bifogade analysrapporter och analystabell. BGAB, Bygg- och Geokonsult AB Skövde Peter Nilsson Johan Ericsson 11 (12)

12 Bäckaskog Norr, Skövde kommun PM Geoteknik Bilagor Bilaga 1 - Ritning G:1 (Borrplan) Bilaga 2 - Ritning G:2 G:4 (Sektioner) Bilaga 3 - Provtabell Bilaga 4 - Utvärdering CPT Bilaga 5 - CRS-försök Bilaga 6 - Analystabell Bilaga 7 - Analysrapporter Bilaga 8 - SGF:s Beteckningsblad 12 (12)

13 Bygg, Geo, Vatten och Miljö

14 τ ρ Bygg, Geo, Vatten och Miljö

15 Bygg, Geo, Vatten och Miljö

16 Bygg, Geo, Vatten och Miljö

17 Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR BGAB Bygg och Geokonsult AB Rådmansgatan Skövde Sektion/borrhål Djup/nivå Fältundersökning /13 M.B Benämning Uppdrag Laboratorieundersökning M.M Vattenkvot w % Bäckaskog norr Skövde Konflytgräns w L % Tjälfarl klass Godkänd den Mtrltyp enl. tab. CB/1 AMA- 10 Anm Bh1 Uppmätt vy i bh torrt (140213) 0-0,3 Brun mullhaltig siltig LERA rötter B -2,0 Brun sandig varvig SILT / LERA A sanden finns i silten -3,0 Brun sandig lerig SILT A Bh 2 Uppmätt vy i bh torrt (140213) 0-0,3 Brun mullhaltig siltig LERA rötter 4 5B -2,0 Brun rostfl varvig SILT / LERA A -3,0 Brun siltig LERA tjocka siltskikt A Bh 4 Uppmätt vy i bh inga uppgifter (140213) 0-0,1 Mörkbrun grusig sandig MULLJORD väterster -0,4 Brun grusig siltig SAND 2 3B -0,7 Brun ngt sandig SILT B -1,0 Brun rostfl ngt sandig SILT A -2,0 Brun rostfl siltig TORRSKORPELERA siltskikt A -2,3 Brun rostfl varvig SILT / LERA A -3,0 Brun rostfl varvig SILT / LERA A -3,4 Brun ngt grusig sandig siltig LERA A lös -3,6 Brun rostfl grusig siltig LERA siltskikt A fast -4,0 Brungrå rostfl grusig sandig siltig LERA tjocka siltskikt A -5,0 Gråbrun ngt grusig ngt sandig siltig LERA A Bh 5 Uppmätt vy i bh 0,0 mumy (140213) 0-0,7 Brunsvart ngt sandig högförmulltnad TORV A -1,0 Gråsvart högförmulltnad TORV B -1,3 Mörkbrun högförmulltnad TORV B -2,0 Grå gyttjig SILT trärester B -2,7 Grå gyttjig ngt sandig SILT trärester B -3,0 Grå grusig sandig SILT A löst Bh 6 Uppmätt vy i bh 1,40 mumy (140213) 0-0,3 Brun siltig MULLJORD A -1,0 Brun rostfl siltig TORRSKORPELERA siltskikt A -2,0 Brungrå rostfl sandig SILT tjocka lerskikt A finsand -3,0 Grå brun siltig LERA siltskikt A Bh 7 Uppmätt vy i bh 1,9 mumy (140212) 0-0,2 Brun svart mullhaltig SILT rötter tegelrester 4 5B -1,0 Ljusbrun rostfl SILT lerskikt A varvig -2,1 Ljusbrun SILT lerskikt A varvig -3,4 Brun siltig LERA / sandig SILT A kontakt -3,6 Gråbrun varvig SILT / LERA A -4,0 Brungrå ngt sandig siltig LERA A Fortsätt

18 Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR BGAB Bygg och Geokonsult AB Rådmansgatan Skövde Sektion/borrhål Djup/nivå Fältundersökning /13 M.B Benämning Uppdrag Laboratorieundersökning M.M Vattenkvot w % Bäckaskog norr Skövde Konflytgräns w L % Tjälfarl klass Godkänd den Mtrltyp enl. tab. CB/1 AMA- 10 Anm Bh 8 Uppmätt vy i bh 0,5 mumy (140212) 0-0,3 Mörkbrun mullhaltig grusig sandig SILT rötter 4 5B -0,7 Brun rosfl mullhaltig sandig lerig SILT rötter alla proverna -1,3 Mörkbrun svart TORV luktar olja i olika -1,5 Mörkbrun sandig TORV vätrester grad. -1,8 Grå brun organisk grusig sand SILT lös -2,1 Grå svart ngt grusig sandig SILT -3,0 Mörkgrå grusig sandig SILT lös Bh 9 Uppmätt vy i bh 0,5 mumy (140212) 0-0,2 Brun mullhaltig grusig sandig SILT rötter 4 5B -0,5 Brun rostfl mullhaltig siltig TORRSKORPELERA rötter tegelrester 4 5B -0,8 Mörkbrun organisk ngt grusig sandig SILT B -1,2 Brun ngt grusig siltig SAND tjocka leriga siltskikt 21-2,0 Grå siltig LERA siltskikt A varvig -2,2 Brun ngt grusig ngt sandig siltig LERA A -3,0 Grå siltig LERA sandskikt A Bh 10 Uppmätt vy i bh 0,6 mumy (140212) 0-0,2 Mörkbrun mullhaltig ngt sandig SILT vätrester 4 5B -1,0 Mörkbrun organisk sandig SILT mkt vätrester B -3,0 Grå varvig SILT / LERA vätrester A

19 Sektion/borrhål Djup/nivå Benämning Densitet ρ Vattenkvot W Bh 3 Uppmätt vy i bh 0,7 mumy (140213) 0-0,1 Brun mullhaltig siltig LERA vätrester -0,4 Brun mullhaltig siltig LERA siltskikt trärester -1,0 Mörkbrun gyttjig sandig SILT 68-1,2 Mörkbrun gyttjig siltig LERA vätrester 58-1,6 Svart sandig siltig gyttjig TORV 72-2,0 Brungrå siltig LERA sand- & siltskikt 45-3,0 Grå sandig siltig LERA rötter 42-4,0 Grå lerig SILT lerskikt 46-5,0 Grå lerig SILT lerskikt 60 Konflytgräns W L Sensitivitet enl.konp Skjuvhållfasthet (oreducerad) τ fu kpa *) Omrörd skjuvhållf Korrekt. faktor µ t/m³ % % St tryckprov konprov kpa enl SGI BGAB Bygg och Geokonsult AB Rådmansgatan Skövde 1,83-6,4 Grå lerig SILT lerskikt 1, ,82 0,74 ca 1,5 cm tjocka lerskikt 1,83 1,84-8,0 Grå varvig SILT/LERA 1, ,30 0,81 ca 1,5 cm tjocka lerskikt 1,82 och siltskikt Godkänd den Mari Manderstedt Uppdrag Bäckaskog norr Skövde Sammanställning av LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR *) Skjuvhållfastheten, karakteristiskt värde, har utvärderats enl. SGF.s laboratoriekommittè Skjuvhållfastheten har ej reducerats med hänsyn till gyttjehalt eller konflytgräns

20 C P T - sondering Projekt Bäckaskog Norr Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 3590 Datum Areafaktor a 0,588 Areafaktor b 0,013 Skalfaktorer 0,70 m 0,70 m 8,86 m 0,70 m my 117,90 m Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor 0,0 kpa 0,0 kpa 0,000 0,000 Plats Borrhål Datum Normal Glycerin Peter Nilsson 1-tonsspets Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Skövde Portryck Friktion Spetstryck 405,60 393,90-11,70 (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass 79,60 79,80 0,20 7,48 7,52 0,04 Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 0,70 Portryck (kp 0,00 Djup (m) Djup (m) Från Till 0,00 0,10 0,10 0,40 0,40 0,70 0,70 1,00 1,00 2,00 2,00 2,30 2,30 3,00 3,00 3,40 3,40 3,60 3,60 4,00 4,00 5,00 Densitet (ton/m 3 ) 1,80 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 Flytgräns 0,39 0,42 Jordart gr sa Mu gr si Sa (s Si (s Si Crust varvig Si/Le varvig Si/Le (gr) sa si Le gr si Le gr sa si Le (gr) (s si Le Anmärkning \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt.cpw

21 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Projekt Projektnummer Borrföretag Borrningsledare Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Bäckaskog Norr BGAB Peter Nilsson 0,70 m 0,70 m 8,86 m 0,70 m my 117,90 m Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond Nr Plats Normal Glycerin Borrhål Datum 1-tonsspets 3590 Skövde Portryck registrerat vid sondering u,kpa Lutning (grader) f,kpa ,0 Uppmätt portryck, u, kpa Totalt spetstryck, q 0,5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktion, f s, kpa 1, q,mpa 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Djup (m) 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt.cpw

22 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 0,70 m 0,70 m 8,86 m 0,70 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my 117,90 m Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning 1-tonsspets Sond nr 3590 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Spetstryck q t (MP Friktion f t (kp Portryck u, u o, u (kp Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q ,0 0,2 0,4 0 Lutning (grader) U U o 3 U 4 U o Djup (m) 5 U U o 6 U 7 U o U 8 U \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt.cpw

23 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 117,90 m 0,70 m 0,70 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0,70 m 1-tonsspets Normal Utvärderare Datum för utvärdering Peter Nilsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Klassificering gr sa Mu gr si Sa Odränerad skjuvhållfasthet fu (kp Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MP (s Si Crust 2 varvig Si/Le 3 (gr) sa si Le Djup (m) gr si Le gr sa si Le (gr) (s si Le Si Sa L Si Sa v L L Si v L () () () () () + o + o + o + o + o + o + o + o Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad 7 8 Cl Si Cl Si Cl M v L L M v L L M NCSi NCSi NCSi () () () () + o + o + o + o Sa H L + o \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt.cpw

24 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my 117,90 m 0,70 m 0,70 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0,70 m 1-tonsspets Normal Utvärderare Datum för utvärdering Peter Nilsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Klassificering gr sa Mu gr si Sa Effektivtryck (kp Odränerad skjuvhållfasthet fu (kp (s Si Crust 2 varvig Si/Le 3 (gr) sa si Le gr si Le Djup (m) 4 5 gr sa si Le (gr) (s si Le Si Sa L Si Sa v L o o o o o o o () () 6 Si L v L () () () 7 8 Cl Si Cl Si Cl M v L L M v L L M NCSi NCSi NCSi () () () () Sa H L \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt.cpw

25 C P T - sondering Projekt Bäckaskog Norr Djup (m) Från Till 0,00 0,10 0,40 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70 6,90 7,10 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 8,70 0,10 0,40 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 3,50 3,70 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 5,10 5,30 5,50 5,70 5,90 6,10 6,30 6,50 6,70 6,90 7,10 7,30 7,50 7,70 7,90 8,10 8,30 8,50 8,70 8,75 Klassificering gr sa Mu gr si Sa (s Si (s Si (s Si Crust Crust Crust Crust Crust varvig Si/Le varvig Si/Le varvig Si/Le varvig Si/Le (gr) sa si Le (gr) sa si Le gr si Le gr sa si Le gr sa si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le Si L Sa L Si L Sa v L Si L Si L Si v L Cl M Cl M Cl M Cl M Si v L Si L Cl M Si v L Si L Cl M Cl M Cl H Sa L NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi t/m 3 1,80 1,90 1,90 1,90 1,90 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,70 1,80 1,70 1,70 1,70 1,70 1,60 1,85 1,85 1,85 1,85 1,60 1,70 1,85 1,60 1,70 1,85 1,85 1,90 1,80 w L 0,39 0,39 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 fu kpa ((-6897,8)) (58,2) (47,0) (50,0) (52,5) (37,8) (36,4) (29,0) 24,8 24,0 23,9 26,0 28,6 39,0 49,1 ((72,7)) ((92,8)) ((103,6)) ((104,6)) ((50,4)) (40,3) (45,4) (41,6) (45,9) ((55,5)) ((80,1)) (52,8) ((61,8)) ((130,5)) (70,7) (64,5) (107,4) Plats Borrhål Datum o 36,1 (32,4) 33,7 (32,6) 35,1 0,9 4,6 10,2 14,6 18,3 22,2 25,7 29,2 32,8 36,3 39,8 43,4 46,9 50,4 54,0 57,5 61,0 64,5 68,1 71,6 75,1 78,7 82,2 85,7 89,2 92,6 96,0 99,4 102,7 106,0 109,3 112,7 116,3 119,9 123,6 126,9 130,2 133,7 137,0 140,3 143,8 147,4 151,1 153,4 Skövde vo ' vo ' c kpa kpa kpa 0,9 4,6 10,2 13,6 15,3 17,2 18,7 20,2 21,8 23,3 24,8 26,4 27,9 29,4 31,0 32,5 34,0 35,5 37,1 38,6 40,1 41,7 43,2 44,7 46,2 47,6 49,0 50,4 51,7 53,0 54,3 55,7 57,3 58,9 60,6 61,9 63,2 64,7 66,0 67,3 68,8 70,4 72,1 73,1 177,0 168,7 159,8 175,7 195,8 286,0 378, Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,98 4,55 4,14 4,38 4,70 6,62 8,45 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 47,6 27,4 45,8 4,9 13,8 6,0 7,4 6,7 6,7 3,7 4,0 5,5 4,4 8,3 15,9 5,7 17,5 7,2 8,9 8,0 8,1 4,2 4,7 6,5 5,2 10,2 20,4 4,6 14,0 5,8 7,1 6,4 6,5 3,4 3,7 5,2 4,1 8,1 16,3 \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt.cpw

26 C P T - sondering Projekt Bäckaskog Norr Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 3590 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer 0.70 m 0.70 m 8.86 m 1.00 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Normal Glycerin Peter Nilsson 1-tonsspets Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Skövde Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 1.00 Portryck (kp 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart gr sa Mu gr si Sa (s Si (s Si Crust varvig Si/Le varvig Si/Le (gr) sa si Le gr si Le gr sa si Le (gr) (s si Le Anmärkning \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 4.cpw

27 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Projekt Projektnummer Borrföretag Borrningsledare Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Bäckaskog Norr BGAB Peter Nilsson 0.70 m 0.70 m 8.86 m 1.00 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond Nr Plats Normal Glycerin Borrhål Datum 1-tonsspets 3590 Skövde Portryck registrerat vid sondering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt portryck, u, kpa Totalt spetstryck, q 0.5 t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa Registrerad mantelfriktion, f s, kpa q,mpa Djup (m) \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 4.cpw

28 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 0.70 m 0.70 m 8.86 m 1.00 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning 1-tonsspets Sond nr 3590 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Spetstryck q t (MP Friktion f t (kp Portryck u, u o, u (kp Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q Lutning (grader) U U o 3 U 4 U o Djup (m) 5 U U o 6 U 7 U o U 8 U \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 4.cpw

29 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.00 m 0.70 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0.70 m 1-tonsspets Normal Utvärderare Datum för utvärdering Peter Nilsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Klassificering gr sa Mu gr si Sa Odränerad skjuvhållfasthet fu (kp Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MP (s Si () () + o + o Crust 2 varvig Si/Le 3 (gr) sa si Le Djup (m) gr si Le gr sa si Le (gr) (s si Le Si Sa L Si Sa v L L Si v L () () () () () + o + o + o + o + o + o + o + o Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad 7 8 Cl Si Cl Si Cl M v L L M v L L M NCSi NCSi NCSi () () () () + o + o + o + o Sa H L + o \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 4.cpw

30 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 1.00 m 0.70 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0.70 m 1-tonsspets Normal Utvärderare Datum för utvärdering Peter Nilsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Klassificering gr sa Mu gr si Sa Effektivtryck (kp Odränerad skjuvhållfasthet fu (kp (s Si () () Crust 2 varvig Si/Le 3 (gr) sa si Le gr si Le Djup (m) 4 5 gr sa si Le (gr) (s si Le Si Sa L Si Sa v L o o o o o o o () () 6 Si L v L () () () 7 8 Cl Si Cl Si Cl M v L L M v L L M NCSi NCSi NCSi () () () () Sa H L \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 4.cpw

31 C P T - sondering Projekt Bäckaskog Norr Djup (m) Från Till Klassificering gr sa Mu gr si Sa (s Si (s Si (s Si Crust Crust Crust Crust Crust varvig Si/Le varvig Si/Le varvig Si/Le varvig Si/Le (gr) sa si Le (gr) sa si Le gr si Le gr sa si Le gr sa si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le (gr) (s si Le Si L Sa L Si L Sa v L Si L Si L Si v L Cl M Cl M Cl M Cl M Si v L Si L Cl M Si v L Si L Cl M Cl M Cl H Sa L NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi NCSi t/m w L fu kpa (( )) ((82.6)) ((168.1)) (58.3) (47.1) (50.1) (52.7) (38.0) (36.5) (29.1) ((72.9)) ((93.0)) ((103.7)) ((104.8)) ((50.5)) (40.4) (45.6) (41.8) (46.1) ((55.6)) ((80.2)) (53.0) ((62.0)) ((130.7)) (70.8) (64.7) (107.6) Plats Borrhål Datum o (38.0) 36.1 (32.3) 33.6 (32.5) Skövde vo ' vo ' c kpa kpa kpa Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 4.cpw

32 C P T - sondering Projekt Bäckaskog Norr Förborrningsdjup Startdjup Stoppdjup Grundvattenyta Referens Nivå vid referens Kalibreringsdata Spets 3590 Datum Areafaktor a Areafaktor b Skalfaktorer 0.00 m 0.00 m 2.36 m 0.00 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Operatör Utrustning Inre friktion O c Inre friktion O f Cross talk c 1 Cross talk c 2 Portryck Friktion Spetstryck OmrådeFaktor Område Faktor Område Faktor 0.0 kpa 0.0 kpa Plats Borrhål Datum Normal Glycerin Peter Nilsson 1-tonsspets Portryck registrerat vid sondering Nollvärden, kpa Före Efter Diff Korrigering Portryck Friktion Spetstryck Skövde Portryck Friktion Spetstryck (ingen) (ingen) (ingen) Bedömd sonderingsklass Använd skalfaktorer vid beräkning Portrycksobservationer Skiktgränser Klassificering Djup (m) 0.00 Portryck (kp 0.00 Djup (m) Djup (m) Från Till Densitet (ton/m 3 ) Flytgräns Jordart P Med P Med P Med gy Si gy (s Si gr sa Si Anmärkning \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 5.cpw

33 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Projekt Projektnummer Borrföretag Borrningsledare Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå Referens Nivå vid referens Bäckaskog Norr BGAB Peter Nilsson 0.00 m 0.00 m 2.36 m 0.00 m my m Förborrat material Geometri Vätska i filter Borrpunktens koord. Utrustning Sond Nr Plats Normal Glycerin Borrhål Datum 1-tonsspets 3590 Skövde q,mpa Portryck registrerat vid sondering u,kpa Lutning (grader) f,kpa Uppmätt portryck, u, kpa Totalt spetstryck, q t MPa Registrerat spetstryck, q c MPa 0.2 Registrerad mantelfriktion, f s, kpa Djup (m) \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 5.cpw

34 CPT-sondering utförd enligt EN ISO Förborrningsdjup Start djup Stopp djup Grundvattennivå 0.00 m 0.00 m 2.36 m 0.00 m Referens Nivå vid referens Förborrat material Geometri my m Normal Vätska i filter Glycerin Borrpunktens koord. Utrustning 1-tonsspets Sond nr 3590 Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Spetstryck q t (MP Friktion f t (kp Portryck u, u o, u (kp Friktionskvot R ft (%) Portrycksparameter B q Lutning (grader) U U o U 1.0 U o Djup (m) U U o 1.6 U 1.8 U o 2.0 U 2.2 \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 5.cpw

35 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 0.00 m 0.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0.00 m 1-tonsspets Normal Utvärderare Datum för utvärdering Peter Nilsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Klassificering Odränerad skjuvhållfasthet fu (kp Friktionsvinkel ( o ) Relativ lagringstäthet I D (%) Modul (MP P Med o + Svensk empiri Lunne, överkonsoliderad Lunne, normalkonsoliderad Djup (m) () + o 1.6 gy Si () + o 1.8 () + o 2.0 gy (s Si () + o 2.2 () + o \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 5.cpw

36 CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Referens Nivå vid referens Grundvattenyta Startdjup my m 0.00 m 0.00 m Förborrningsdjup Förborrat material Utrustning Geometri 0.00 m 1-tonsspets Normal Utvärderare Datum för utvärdering Peter Nilsson Projekt Projekt nr Plats Borrhål Datum Bäckaskog Norr Skövde Klassificering Effektivtryck (kp Odränerad skjuvhållfasthet fu (kp P Med Djup (m) () 1.6 gy Si () 1.8 () 2.0 gy (s Si () 2.2 () \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 5.cpw

37 C P T - sondering Projekt Bäckaskog Norr Djup (m) Från Till Klassificering P Med P Med P Med P Med P Med P Med P Med P Med gy Si gy Si gy Si gy (s Si gy (s Si t/m w L fu kpa ((15.1)) ((16.5)) ((136.6)) ((64.2)) ((301.3)) Plats Borrhål Datum o (31.9) (31.3) (38.3) (35.9) (38.6) Skövde vo ' vo ' c kpa kpa kpa Sida 1 av 1 OCR I D E M OC M NC % MPa MPa MPa \\ \gemensam\Nya BGM\Projekt\R, S\Skövde kommun\2014\swerotec\cpt bh 5.cpw

38 Ramböll Sverige AB, Division Syd Vädursgatan 6 BOX 5343, GÖTEBORG Tel Datum Lennart Nilsson Sektion/borrhål Djup/nivå Jordart Densitet t/m³ Vattenkvot w % Uppdrag : Uppdragsnummer : C kpa M L kpa L kpa M Sammanställning av CRS Skövde Bäckaskog norr C V m 2 /s k i m/s k 3 3,4 v Si/Le 1, ,3 8,3E-07 3,5E-09 1,5

39 Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök Projekt: Skövde Bäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 3,4 m Ödometer nr: 1 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 23,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,70 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] ,0E- 10 ' v 1,0E ,0E- 8 [%] c v [m 2 /s] 1,0E ,0E- 6 c v 60 1,0E Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2-4. Anm. ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa M' c v, min, m 2 /s k i, m/s k ,3 8,3E-7 3,5E-9 1,5 Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFA13372.crs (4)

40 Utvärdering av modultal och kontroll av portryck Projekt: Skövde Bäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 3,4 m Ödometer nr: 1 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 23,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,70 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] M M [MPa] u [kpa] b u 0 b Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. M' ' L, kpa Anm. 23,3 130 Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFA13372.crs (4)

41 Utvärdering av permeabilitet Projekt: Skövde Bäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 3,4 m Ödometer nr: 1 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 23,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Permeabilitet, k, [m/s] Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,70 %/h 1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS k i, m/s k 3,5E-9 1,5 Anm. Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFA13372.crs (4)

42 Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul Projekt: Skövde Bäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 3,4 m Ödometer nr: 1 Densitet: 1,82 t/m 3 Vattenkvot: 23,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,70 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] ' v 10 [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. 300 ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa Anm Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFA13372.crs (4)

43 Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök Projekt: Skövde Böäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 30,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,63 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] ,0E- 10 ' v 1,0E ,0E- 8 [%] c v [m 2 /s] 1,0E ,0E c v 1,0E Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. För utvärdering se bilagda diagram sid 2-4. ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa M' c v, min, m 2 /s k i, m/s k Anm. Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFB13373.crs (4)

44 Utvärdering av modultal och kontroll av portryck Projekt: Skövde Böäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 30,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,63 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] M M [MPa] u [kpa] b u 0 b Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. M' ' L, kpa Anm. Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFB13373.crs (4)

45 Utvärdering av permeabilitet Projekt: Skövde Böäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 30,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Permeabilitet, k, [m/s] Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,63 %/h 1,0E-12 1,0E-11 1,0E-10 1,0E-09 1,0E-08 1,0E-07 1,0E-06 1,0E [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS k i, m/s k Anm. Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFB13373.crs (4)

46 Utvärdering av förkonsolideringstryck och linjär modul Projekt: Skövde Böäckaskog norr Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: BGM Datum/Sign: Löp-nr/Gransk.: / LN Sektion/borrhål: 3 Djup: 8,0 m Ödometer nr: 2 Densitet: 2 t/m 3 Vattenkvot: 30,0 % Provningstemp.: 8 o C Provdiameter: 50 mm Benämning: Varvig Silt / Lera Provhöjd: 20 mm Def.hastighet: 0,63 %/h Effektivt vertikaltryck, ' v, [kpa] ' v 10 [%] Försöket är utfört och utvärderat enligt Svensk Standard SS Utrustningens egendeformation är beaktad. 300 ' c, kpa M L, kpa ' L, kpa Anm. Ramböll Sverige AB Bo 5343, Göteborg, Telefon T:\39_1\ \CRS\CrsRitRam\DFB13373.crs (4)

47 Bäckaskog norr, Skövde Tabell 1a Analysresultat på jordprover tagna ,vid Bäckaskog norr, Skövde. Redovisning av halter och jmf med riktvärden, mg/kg TS. Parameter Prov Riktvärde* 1 Bh 8 1,3-1,5 m Bh 8 1,5-1,8 m KM mg/kg TS MKM mg/kg TS Torrsubstans 22,90% 60,40% Alifater och aromater Alifater >C5-C Alifater >C8-C Alifater >C10-C Alifater >C12-C Alifater >C16-C Aromater >C8-C10 enl NV < 10 < Aromater >C10-C16 enl NV Metylkrysener/benzo( antracener 1,3 1 Metylpyren/fluoranten er 3,4 2,2 Aromater >C16-C35 4,9 3,

48 Parameter Prov Riktvärde* 1 KM mg/kg TS MKM mg/kg TS Oljetyp Diesel, ospec Motorolja, ospec PAH Benzo(antracen 0,38 0,52 Krysen 0,57 1 Benzo(b,k)fluoranten 0,8 0,95 Benzo(pyren 0,31 0,3 Indeno(1,2,3- cd)pyren/ 0,19 0,17 Dibenzo(a,h)antracen Summa cancerogena 0,047 0,043 PAH 2,3 3 Naftalen 0,14 0,43 Acenaftylen 0,28 0,13 Fluoren 1,3 0,3 Acenaften 0,54 0,13 Fenantren 1,5 0,91 Antracen 0,52 0,43 Fluoranten 1,6 1,2 Pyren 1,3 1,6

49 Parameter Prov Riktvärde* 1 KM mg/kg TS MKM mg/kg TS Benzo(g,h,i)perylen 0,19 0,26 Summa övriga PAH 7,4 5,5 Summa PAH med låg molekylvikt 0,97 0, Summa PAH med medelhög molekylvikt Summa PAH med hög 6,2 4, molekylvikt 2,5 3, Noter för tabell 1: *1 Riktvärden enligt Naturvårdsverket riktlinjer , generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärde anges för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre känslig markanvändning (MKM). < Innebär halter under laboratoriets detetektionsgräns. Rödmarkerad innebär att aktuellt riktvärde för MKM överskrids. Gulmarkerad innebär att aktuellt riktvärde för KM överskrids.

50 Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping) Bo 887 Sjöhagsg. 3 SE Lidköping Tlf: Fa: BGAB Bygg- och Geokonsult AB Mari Manderstedt Rådmansgatan SKÖVDE AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂK0ÇJÎ Kundnummer: SL Analysrapport Uppdragsmärkn Provnummer: Provbeskrivning: Matris: Provet ankom: Jord Utskriftsdatum: Provmärkning: Provtagningsplats: Swerotec Bh8 1,3-1,5 m Skövde Djup (m) Provtagare 1,3-1,5 Marie Manderstedt Analys Resultat Enhet Mäto. Metod/ref Torrsubstans 22.9 % 5% SS EN Alifater >C8-C10 80 mg/kg Ts LidMiljö.0A * Alifater >C10-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Alifater >C12-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Alifater >C16-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Aromater >C8-C10 < 10 mg/kg Ts LidMiljö.0A * Aromater >C10-C mg/kg Ts 20% LidMiljö.0A Metylkrysener/benzo(antracener 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Metylpyren/fluorantener 3.4 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Aromater >C16-C mg/kg Ts LidMiljö.0A Oljetyp Diesel. ospec * Benso(antracen 0.38 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Krysen 0.57 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(b,k)fluoranten 0.80 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Benso(pyren 0.31 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.19 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Dibenso(a,h)antracen mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa cancerogena PAH 2.3 mg/kg Ts LidMiljö.0A Naftalen 0.14 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaftylen 0.28 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Acenaften 0.54 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoren 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fenantren 1.5 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Antracen 0.52 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Fluoranten 1.6 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Pyren 1.3 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 1 av 2

51 AR-14-SL EUSELI Í%R%^ÂÂK0ÇJÎ Benzo(g,h,i)perylen 0.19 mg/kg Ts 25% LidMiljö.0A Summa övriga PAH 7.4 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med låg molekylvikt 0.97 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med medelhög molekylvikt 6.2 mg/kg Ts LidMiljö.0A Summa PAH med hög molekylvikt 2.5 mg/kg Ts LidMiljö.0A Utförande laboratorium/underleverantör: Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN Kopia till: Peter Nilsson Paola Nilson, Rapportansvarig Denna rapport är elektroniskt signerad. Förklaringar AR-003v35 Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet. Sida 2 av 2

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620

PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 PM Geoteknik Nybyggnad Förskola Algutstorp Vårgårda Kommun PM 130620 Datum: 2013-06-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-417 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 PLANERAD

Läs mer

PM Geoteknik 131220 Rev. A 141013 Del av Helliden 2:28 Tidaholms Kommun

PM Geoteknik 131220 Rev. A 141013 Del av Helliden 2:28 Tidaholms Kommun PM Geoteknik 131220 Rev. A 141013 Del av Helliden 2:28 Tidaholms Kommun Datum: 2013-12-20 Rev. Datum: 2014-10-13 Uppdragsnummer: 513-545 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Kaplanen Tidaholms Kommun Datum: 2013-02-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-337 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Kv. Kaplanen, Tidaholms kommun PM Geoteknik

Läs mer

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Norr 3:59 Hjo Kommun Datum: 2015-09-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-944 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Norr 3:59, Hjo kommun PM Geoteknik 150906 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM Geoteknik Klostret 8:7, Varnhem Skara Kommun PM 131014

PM Geoteknik Klostret 8:7, Varnhem Skara Kommun PM 131014 PM Geoteknik Klostret 8:7, Varnhem Skara Kommun PM 131014 Datum: 2013-10-14 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-457 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Söder 3:43 Sigghusberg Hjo Kommun Datum: 2015-03-18 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-810 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Del

Läs mer

PM GEOTEKNIK Förskolan Blåklinten Tillbyggnad Falköpings Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK Förskolan Blåklinten Tillbyggnad Falköpings Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK 512-190 Förskolan Blåklinten Tillbyggnad Falköpings Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1 - G:3 Radonresultat Provtabell Skövde den 8 mars 2012 BGAB, Bygg-och

Läs mer

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Sundsören 1:1 Mariestads Kommun Datum: 2013-02-11 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-328 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. Granskad av: Johan Ericsson Sign. Sundsören 1:1, Mariestads kommun PM

Läs mer

PM Geoteknik Del av Kungslena 29:10 Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Del av Kungslena 29:10 Tidaholms Kommun PM Geoteknik Del av Kungslena 29:10 Tidaholms Kommun Datum: 2018-09-06 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831136 Upprättad av: Granskad av: Emil Svahn Johan Ericsson Mitta Geoteknik, Vatten & Miljö, Vältvägen

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Köpmannen 1 Hjo Kommun

PM Geoteknik Kv. Köpmannen 1 Hjo Kommun PM Geoteknik Kv. Köpmannen 1 Hjo Kommun Datum: 2018-04-25 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831085 Upprättad av: Emil Svahn, Johan Ericsson Kv. Köpmannen 1, Hjo PM Geoteknik 180425 INNEHÅLL 1 UPPDRAG... 3 2

Läs mer

PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun

PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun PM Geoteknik Björnemossen 3:38 Nytt industriområde Gullspångs Kommun Datum: 2014-04-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-606 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Del av Björnemossen 3:38, Hova, Gullspångs

Läs mer

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun Datum: 2016-03-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1056 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Munin Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Munin Skara Kommun PM Geoteknik 131014 Kv. Munin Skara Kommun Datum: 2013-10-14 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-467 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se Kv. Munin,

Läs mer

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun PM Geoteknik 140128 Del av Mellby 5:36 Lidköpings Kommun Datum: 2014-01-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-550 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun PM Geoteknik Kv. Järnskog Nybyggnad Flerbostadshus Tidaholms Kommun Datum: 2014-11-27 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-751 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun

PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun PM Geoteknik Kv. Rönnen 8 Nybyggnad Flerbostadshus Skövde Kommun Datum: 2014-09-02 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-703 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rönnen 8, Skövde kommun PM Geoteknik

Läs mer

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4

409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 409-24 Stadskvarn - Aspelund Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag 1-11 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök)

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Snäckan 26 Skövde Kommun

PM Geoteknik Kv. Snäckan 26 Skövde Kommun PM Geoteknik 170512 Kv. Snäckan 26 Skövde Kommun Datum: 2017-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1388 Upprättad av: Emil Svahn, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Snäckan

Läs mer

PM - Geoteknik Sörskogen 5:1 avdelning 2 Skara Kommun Revidering A Kompletterande radonmätning utförd

PM - Geoteknik Sörskogen 5:1 avdelning 2 Skara Kommun Revidering A Kompletterande radonmätning utförd PM - Geoteknik 171101 Sörskogen 5:1 avdelning 2 Skara Kommun Revidering A 171124 Kompletterande radonmätning utförd Datum: 2017-11-01 Rev. Datum: 2017-11-24 Uppdragsnummer: 831012 Upprättad av: Emil Svahn,

Läs mer

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007

407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:5. Skövde den 20 december 2007 407-143 Horsås Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SG-utdrag Ritning G:1 G:5 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (rutinanalys) Bilaga 3 (CRS-försök) Bilaga 4 (CPT-sondering)

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun

PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun PM Geoteknik Kv. Rådhuset 1 Skara Kommun Datum: 2014-05-12 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-635 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Kv. Rådhuset 1, Skara PM Geoteknik 140512 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Vadstena 4:132 Vadstena Kommun

PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Vadstena 4:132 Vadstena Kommun PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Vadstena 4:132 Vadstena Kommun Datum: 2015-12-18 Upprättad av: Rev. Datum: Peter Nilsson, Johan Ericsson VADSTENA KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2015-12-18 Dnr PoB 2015-51

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun

PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun PM Geoteknik Kv. Diamanten Falköpings Kommun Datum: 2014-12-09 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-755 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Diamanten,

Läs mer

PM Geoteknik Johannedal Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Johannedal Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun PM Geoteknik Johannedal Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun Datum: 2017-10-05 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1454 Upprättad av: Johan Ericsson, Emil Svahn Johannedal, Nybyggnad bostäder, Vårgårda kommun

Läs mer

PM - Geoteknik Billingehus Tillbyggnad konferensanläggning Skövde Kommun

PM - Geoteknik Billingehus Tillbyggnad konferensanläggning Skövde Kommun PM - Geoteknik 171122 Billingehus Tillbyggnad konferensanläggning Skövde Kommun Datum: 2017-11-22 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 831032 Upprättad av: Emil Svahn, Johan Ericsson Mitta AB Rådmansgatan 24 54145

Läs mer

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK 512-158 Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:3 Radonresultat Provtabell Skövde den 26 januari 2012 BGAB, Bygg-och Geokonsult

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Havsörnen Mariestads Kommun

PM Geoteknik Kv. Havsörnen Mariestads Kommun PM Geoteknik Kv. Havsörnen Mariestads Kommun Datum: 2014-06-16 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-645 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Havsörnen,

Läs mer

PM Geoteknik Geoteknik Skaraborgs Sjukhus Nybyggnad akutmottagning mm. Skövde Kommun

PM Geoteknik Geoteknik Skaraborgs Sjukhus Nybyggnad akutmottagning mm. Skövde Kommun PM Geoteknik Geoteknik 161117 Skaraborgs Sjukhus Nybyggnad akutmottagning mm. Datum: 2016-11-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1204 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson

Läs mer

Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C

Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C Stabilitetsutredning Fagrabo Vårgårda Kommun Revidering C Datum: 2018-05-21 Rev. Datum: 2018-10-25 Uppdragsnummer: 831089 Upprättad av: Emil Svahn, Johan Ericsson Fagrabo, Vårgårda Stabilitetsutredning

Läs mer

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo)

Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun. Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) Detaljplan Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk Undersökning (RGeo) 10107725 2009-09-11 Upprättad av: Fredrik Forslund Granskad av: Michael Engström Kongahälla Kungälvs kommun Rapport Geoteknisk

Läs mer

PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Hägne 2:4, Innerstaden 3:1 m.fl. Tidaholms Kommun

PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Hägne 2:4, Innerstaden 3:1 m.fl. Tidaholms Kommun PM Geoteknik Nybyggnad bostäder Hägne 2:4, Innerstaden 3:1 m.fl. Tidaholms Kommun Datum: 2016-05-25 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1113 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Hägne 2:4, Innerstaden 3:1

Läs mer

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2

Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 408-103 Haggårdens industriområde Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 CPT-sondering Skövde den 6

Läs mer

PM Geoteknik Del av Sigghusberg 3:431 Knäpplan Västra Hjo Kommun

PM Geoteknik Del av Sigghusberg 3:431 Knäpplan Västra Hjo Kommun PM Geoteknik Del av Sigghusberg 3:431 Knäpplan Västra Hjo Kommun Datum: 2018-05-22 Uppdragsnummer: 831086 Upprättad av: Mikael Argus, Emil Svahn Knäpplan Västra, Hjo kommun PM Geoteknik 180522 INNEHÅLL

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Hyvlaren Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kv. Hyvlaren Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun PM Geoteknik Kv. Hyvlaren Nybyggnad bostäder Vårgårda Kommun Datum: 2017-09-20 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1450 Upprättad av: Johan Ericsson, Emil Svahn Kv. Hyvlaren, Nybyggnad bostäder, Vårgårda kommun

Läs mer

PM Geoteknik Vallen 1:1, Otterstad Nybyggnad enbostadshus Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Vallen 1:1, Otterstad Nybyggnad enbostadshus Lidköpings Kommun PM Geoteknik 150413 Vallen 1:1, Otterstad Nybyggnad enbostadshus Lidköpings Kommun Datum: 2015-04-13 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-838 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

PM GEOTEKNIK 405-81 Hentorp Södra Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK 405-81 Hentorp Södra Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK 405-81 Hentorp Södra Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-3 SGF-blad 1-12 Ritning G:1 G:2 Bilaga 1 (Provtabell) Bilaga 2 (Radonprov) Skövde den 26 september

Läs mer

PM Geoteknik Gallernäset 1:19, Otterbäcken Nytt bostadsområde samt utökning av befintlig camping Gullspångs Kommun

PM Geoteknik Gallernäset 1:19, Otterbäcken Nytt bostadsområde samt utökning av befintlig camping Gullspångs Kommun PM Geoteknik Gallernäset 1:19, Otterbäcken Nytt bostadsområde samt utökning av befintlig camping Gullspångs Kommun Datum: 2016-09-13 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1158 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Soldaten 4 Nybyggnad Bostäder Skövde Kommun

PM Geoteknik Kv. Soldaten 4 Nybyggnad Bostäder Skövde Kommun PM Geoteknik Kv. Soldaten 4 Nybyggnad Bostäder Skövde Kommun Datum: 2017-08-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1446 Upprättad av: Emil Svahn, Johan Ericsson Kv. Soldaten 4, Nybyggnad Bostäder, Skövde kommun

Läs mer

Nolskogen Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-blad 1-4 Ritning G:1 G:4

Nolskogen Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-blad 1-4 Ritning G:1 G:4 408-120 Nolskogen Mariestads kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-blad 1-4 Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (radonprov) Skövde den 28 november 2008 BGAB,

Läs mer

Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2013-01-18 Rollsbo Östergård, Kungälvs kommun Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2013-01-18 Beställare: Kungälvs

Läs mer

PM Geoteknik Kvarteret Vagnen, Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Kvarteret Vagnen, Lidköpings Kommun PM Geoteknik Kvarteret Vagnen, Lidköpings Kommun PM 120904 Datum: 2012-09-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 512-256 Upprättad av: Peter Nilsson Sign. PN Granskad av: Johan Ericsson Sign. JE Innehåll 1 UPPDRAG...

Läs mer

Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun

Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun Handläggare Mikael Isaksson Tel: 070-1089343 TEKNISKT PM GEOTEKNIK 1 (8) Datum 2016-03-18 Mikael.isaksson@afconsult.com Geoteknisk undersökning för Skintebo 308:9 Göteborgs Kommun W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\16033

Läs mer

PM Geoteknik Fagrabo Nybyggnad bostäder samt skola Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Fagrabo Nybyggnad bostäder samt skola Vårgårda Kommun PM Geoteknik Fagrabo Nybyggnad bostäder samt skola Vårgårda Kommun Datum: 2017-04-07 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1364 Upprättad av: Johan Ericsson, Emil Svahn Fagrabo, Nybyggnad bostäder samt skola,

Läs mer

PM Geoteknik Mossagården & Kv. Städet Nytt bostadsområde Skövde Kommun

PM Geoteknik Mossagården & Kv. Städet Nytt bostadsområde Skövde Kommun PM Geoteknik Mossagården & Kv. Städet Nytt bostadsområde Skövde Kommun Datum: 2016-02-01 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 615-1020 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Mossagården & Kv. Städet, Skövde

Läs mer

PM Geoteknik Hasslum Etapp III Skövde Kommun

PM Geoteknik Hasslum Etapp III Skövde Kommun PM Geoteknik Hasslum Etapp III Skövde Kommun Datum: 2014-09-25 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-715 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Hasslum Etapp III, Skövde PM Geoteknik 140925 INNEHÅLL 1 UPPDRAG...

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun

PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun PM Geoteknik Kv. Flugsvampen 1 Lidköpings Kommun Datum: 2015-01-15 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 515-794 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde Kv. Flugsvampen

Läs mer

Stridsbergsbron, Trollhättan

Stridsbergsbron, Trollhättan Trollhättans kommun Stridsbergsbron, Trollhättan Markteknisk Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: PEAB Per Anders

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Termiten 1 Mariestads Kommun

PM Geoteknik Kv. Termiten 1 Mariestads Kommun PM Geoteknik Kv. Termiten 1 Mariestads Kommun Datum: 2014-12-17 Rev. Datum: 2015-03-26 Upprättad av: Uppdragsnummer: 515-776 Peter Nilsson, Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan 24, 541 45 Skövde

Läs mer

PM Geoteknik Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun

PM Geoteknik Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun PM Geoteknik 160229 Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda Kommun Datum: 2016-02-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 516-1068 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB,

Läs mer

Gamla Flygfältet, Södra delen Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:4

Gamla Flygfältet, Södra delen Skövde kommun ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING. Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:4 408-03 Gamla Flygfältet, Södra delen Skövde kommun ÖVERSIKTIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande sid 1-4 SGF-utdrag Ritning G:1 G:4 Bilaga 1 (provtabell) Bilaga 2 (vingprotokoll) Bilaga 3 (rutinanalys)

Läs mer

PM Geoteknik Vara 40:1 Vara Kommun

PM Geoteknik Vara 40:1 Vara Kommun PM Geoteknik 160829 Vara 40:1 Vara Kommun Datum: 2016-08-29 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1174 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson Vara 40:1, Nybyggnad Församlingshem, Vara Kommun PM Geoteknik

Läs mer

Alingsås kommun Bostadsområde vid Skårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Alingsås kommun Bostadsområde vid Skårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Alingsås kommun Bostadsområde vid kårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 23--8 Alingsås kommun Bostadsområde vid kårsvägen, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo)

Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (Rgeo) Utvidgning av industriområde, Wallhamn, Tjörns kommun Beställare: Wallhamnbolagen AB

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning

Rapport Geoteknisk undersökning Rge 2012-12-11 Detaljplan för CW Brgs väg/snippenmrådet Stenungsunds kmmun Rapprt Geteknisk undersökning : 2012-12-11 Uppdrag: 4012042 Handläggare: Mikael Isakssn Granskare: Ael Jsefsn Hvitfeldtsgatan

Läs mer

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun

Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Geoteknisk undersökning Lantmannen 7, Falköping Detaljplan Falköpings kommun Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik Göteborg 2014-12-19 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Uppdragsansvarig:

Läs mer

PM Geoteknik Novisen 2 i Vadstena Översiktlig geoteknisk undersökning

PM Geoteknik Novisen 2 i Vadstena Översiktlig geoteknisk undersökning HSB Östergötland PM Geoteknik Novisen 2 i Vadstena Översiktlig geoteknisk undersökning Datum: 2018-09-11 Rev datum: Uppdragsnummer: 8100067 Upprättad av: Johan Ericsson, Mikael Argus Novisen 2, Vadstena

Läs mer

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad

PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad PM Geoteknik Hallonet 4 och Söder 5:21 Hjo Stad Datum: 2013-11-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 513-501 Upprättad av: Peter Nilsson, Johan Ericsson www.bgab.nu Rådmansgatan 24 541 45 Skövde www.miljo.se

Läs mer

PM Geoteknik Fagrabo Nybyggnad bostäder samt skola Vårgårda Kommun Revidering B Kap. 10 Stabilitet, vissa förtydliganden har tillkommit

PM Geoteknik Fagrabo Nybyggnad bostäder samt skola Vårgårda Kommun Revidering B Kap. 10 Stabilitet, vissa förtydliganden har tillkommit PM Geoteknik Fagrabo Nybyggnad bostäder samt skola Vårgårda Kommun Revidering B 2017-12-20 Kap. 10 Stabilitet, vissa förtydliganden har tillkommit Datum: 2017-04-07 Rev. Datum: 2017-12-20 Uppdragsnummer:

Läs mer

Kungsbacka kommun Bolsheden 1:2 Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka kommun Bolsheden 1:2 Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-02-15 Kungsbacka kommun Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2017-02-15 Beställare: Kungsbacka

Läs mer

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Stenungsunds kommun, Koppersvägen, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Stenungsunds kommun,, detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-30 Beställare:

Läs mer

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat. Rapport

Bergsviksområdet, delområde 1. Munkedals kommun Detaljplan. Geoteknik. Fält- och laboratorieresultat. Rapport Bergsviksområdet, delområde 1 Munkedals kommun Detaljplan Geoteknik Fält- och laboratorieresultat Rapport 2011-11-02 Obs! Enbart undersökningsresultat! Ersätter helt Rapport 2011-08-18 Lantmäteriverket

Läs mer

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan

Geoteknisk undersökning: PM beträffande detaljplan Sverigehuset AB Kv Stiernhielm, Mölndal Kv Stiernhielm PM beträffande detaljplan 2007-12-20 1(6) PM beträffande detaljplan Beställare: Sverigehuset AB Jan Madås Stigbergsliden 7 414 63 Göteborg Konsult:

Läs mer

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning

Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Detaljplan Möe 1:2 och 1:14 Munkedals kommun Rapport Geoteknisk undersökning 2010-11-30 Beställare: MUNKEDALS KOMMUN

Läs mer

memo02.docx BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Mati

memo02.docx BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Mati memo02.docx 2012-03-28 BILAGA 1 - JORDPROVSTABELL UPPDRAG Junkaremålens strand UPPDRAGSNUMMER 2204095000 UPPDRAGSLEDARE Mikael Argus UPPRÄTTAD AV Matilda Wall DATUM 2014-03-31 T = Tjälfarlighetsklass enligt

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping

Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utlåtande angående miljöprovtagning på fastigheten Kärna 8:25 i Malmslätt, Linköping Utfört av:, Suez Recycling AB Datum: 2017-03-09 I samband med en geoteknisk utredning inför eventuell kommande byggnation

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK LÖVDUNGEN, HUDDINGE 2016-04-22 SENASTE REVIDERAD 2017-12-11 UPPDRAG 269328, Lövdungen Geo och Miljö Titel på rapport: MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK

Läs mer

Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg

Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning. Detaljplan Åsen. Radar Arkitektur AB. Göteborg Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning Radar Arkitektur AB Detaljplan Åsen Göteborg 2011-10-26 Detaljplan Åsen Rgeo, Rapport geoteknisk undersökning Datum 2011-10-26 Uppdragsnummer 61461144522-01 Tomas

Läs mer

Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik

Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik Geoteknisk undersökning för Tanums-Rörvik Markteknisk Undersökningsrapport, MUR GRAP 17110 Kristofer Husbjörk Geosigma AB 2017-05-31 Grap nr Uppdragsnummer Version 17110 604779 1.0 Uppdragsnummer Grap

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

Hornbach Bygg- och trädgårdsmarknad, Sisjön

Hornbach Bygg- och trädgårdsmarknad, Sisjön Labratorierapport - standard/ Geoteknik Beställare : Tyréns Hornbach Bygg- och trädgårdsmarknad, Sisjön 2011-11-02 Rev. 2012-01-13 Rapport nummer : 1 Innehållsförteckning 1. Allmän projektinformation...

Läs mer

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik

Brinketorp, etapp 2 Vänersborgs kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik HJ Brinketorp, etapp 2 Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik Göteborg 2007-05-11 SWECO VBB Geoteknik, Göteborg ra01s, 1321, 2002-09-01 Uppdragsnummer 2305 243 SWECO VBB Gullbergs Strandgata

Läs mer

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.

2 (7) RAPPORT 2014-06-10 FÖRENINGSTORGET, ESLÖV. \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur. 2 (7) RAPPORT \\semmafs001\projekt\2217\2217597\000\3 genomförande\35 arbetsmaterial\geoteknik\2217597 mur.docx repo001.docx 2012-03-29 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Objektsbeskrivning 1 3 Omgivningsbeskrivning

Läs mer

GEOTEKNISK PM. Mellerud, Sapphult MELLERUDS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER

GEOTEKNISK PM. Mellerud, Sapphult MELLERUDS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER GEOTEKNISK PM MELLERUDS KOMMUN Mellerud, Sapphult UPPDRAGSNUMMER 23373281 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 217-9-31 KARLSTAD GEOTEKNIK JOAKIM PERSSON / TOMAS NORDLANDER repo1.doc 215-1-5

Läs mer

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö

Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Underlag för detaljplan 211-1-7 Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Rapport Geoteknisk undersökning (Rgeo) Stockholm 211-1-7 Beställare: PEAB Bostad AB Beställarens projektbeteckning: Näsby 8:1 och 8:3, Tyresö Structor

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo)

Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Borås, Kv Nejlikan Geoteknisk undersökning: Fält- och laboratorieresultat (RGeo) 2011-03-18 Beställare: Hökerum

Läs mer

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning Tekniska verken 2014-02-21 Dnr 1445 LINKÖPINGS KOMMUN TEKNIK- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Norrberga Sturefors Kommunens stycketomter samt radhustomter Geoteknisk undersökning Geoteknlsk PM Tekniska Verken

Läs mer

SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM. Detaljplan. Geoteknisk utredning

SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM. Detaljplan. Geoteknisk utredning SOTENÄS KOMMUN ÖSTORM Detaljplan Geoteknisk utredning PM angående markförhållanden och grundläggningsförutsättningar Planeringsunderlag Göteborg 2006-08-31 Ärende nr. 06-142 Handläggare Jan-Ove Gustafsson/Mattias

Läs mer

PM Geoteknik Käpplunda gruva Förlängning av skidbacken i dagbrottet Skövde Kommun

PM Geoteknik Käpplunda gruva Förlängning av skidbacken i dagbrottet Skövde Kommun PM Geoteknik 160826 Käpplunda gruva Förlängning av skidbacken i dagbrottet Skövde Kommun Datum: 2016-08-26 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1150 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 Vadstena kommun 2017-06-16 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Vadstena 4:44 2017-06-16 Medverkande Maria Sandström, VoS, handläggare,

Läs mer

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun

Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun MUR Markteknisk Undersökningsrapport - Geoteknik Klippans Kommun Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Del av Klippan 3:8 Malmö 2013-01-11 Del av Klippan 3:8, m. fl. Klippans Kommun Markteknisk Undersökningsrapport

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET, PARTILLE KOMMUN Detaljplan för förskola, Ugglum 4:204 och 4:665, Partille Geoteknisk undersökning UPPDRAGSNUMMER 2305 703 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR...

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR... Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 MARKFÖRHÅLLANDEN... 3 4 GEOHYDROLOGI... 4 5 TJÄLFARLIGHET... 5 6 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)... 5 7 SCHAKTNING... 5 8 STABILITET...

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE -14 UPPDRAG Kalmar, Snurrom UPPDRAGSNUMMER 2293236000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktlig geoteknisk utredning 1 (10) S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Del av Munkeröd 1:12 mfl Stenungsund Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag för detaljplan

Del av Munkeröd 1:12 mfl Stenungsund Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag för detaljplan Del av Munkeröd 1:12 mfl Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag för detaljplan 2013-02-04 Rev. 2016-05-06 Del av Munkeröd 1:12 mfl Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag

Läs mer

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun

PM Geoteknik Sandvikshusen Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 Sandvikshusen Mariestads Kommun Datum: 2016-10-17 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1060 Upprättad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Sandvikshusen, Mariestads Kommun PM Geoteknik 161017 INNEHÅLL

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KULTURTORGET, MÄRSTA 2016-03-23 UPPDRAG Titel på rapport: 267344, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEOTEKNIK) Status: Datum: 2016-03-23 MEDVERKANDE

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Mariestad kommun Horn 3:88 Miljöteknisk markundersökning PM 140910 Datum: 2014-09-10 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 514-701 Upprättad av: BG&M Konsult AB ˑ Rådmansgatan 24 ˑ 54145 Skövde ˑ 0500-47 18 20 Horn

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING LÅNGAVEKA 3:21, FALKENBERGS KOMMUN Bild: Google maps UPPRÄTTAD: 2017-11-28 Upprättad av Granskad av Godkänd av Jesper Härling

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER. Sågtorp 3. Underlag för detaljplan. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) WHITE ARKITEKTER Sågtorp 3 Underlag för detaljplan Stockholm 214-8-15 Sågtorp 3 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Datum 214-8-15 Uppdragsnummer 1328662 Utgåva/Status

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 LENNART SÖDERBERG KONSULT AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 LENNART SÖDERBERG KONSULT AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN PM GEOTEKNIK LENNART SÖDERBERG KONSULT AB Karlstad, Del av Södra Grava 1:1 UPPDRAGSNUMMER 2336973000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR NY DELTALJPLAN 2016-05-23 KARLSTAD GEOTEKNIK Sweco Anders Nilsson repo002.docx

Läs mer

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL

FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL SUNSVALLS KOMMUN FÖRTÄTNINGSPLANER FÖR STENHAMMARGATAN, SUNDSVALL UPPDRAGSNUMMER: 2454619300 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) DEL I UNDERLAG FÖR DETALPLAN SWECO CIVIL AB SUNDSVALL GEOTEKNIK MUHAMMAD

Läs mer

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev

Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3 Is och evenemangsarena, Gällivare. PM Geoteknik, översiktlig undersökning Systemhandling Rev Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, översiktlig undersökning Systemhandling 2015-05-26 Rev 2015-08-11 Upprättad av: Tobias Lundström Granskad av: Göran Pyyny Del av kv Sjöjungfrun 2 och 3, Systemhandling 2015-05-26

Läs mer

PM GEOTEKNIK FÖRSKOLA FOLKETS PARK HUSKVARNA, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD:

PM GEOTEKNIK FÖRSKOLA FOLKETS PARK HUSKVARNA, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD: PM GEOTEKNIK FÖRSKOLA FOLKETS PARK HUSKVARNA, JÖNKÖPINGS KOMMUN UPPRÄTTAD: Upprättad av Granskad av Godkänd av Erik Warberg Larsson Fredrik Griwell Nicholas Lusack Kund: Kundens kontaktperson: Jönköpings

Läs mer