Vi räddade kärleken med parterapi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi räddade kärleken med parterapi"

Transkript

1 TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,hösten2009. Viräddadekärlekenmedparterapi Semesternärslutochdetärlikamedhögsäsonghoslandets parterapeuter. Dåligarelationerblirnämligenalldelesföruppenbaraunderlediga dagar. Menhurgårdettilldärinneiterapirummen,egentligen?PS!har träffatnågraparsomvet. Texter:MinnaTunberger EvaochArnerenoveradesöndersittförhållande 17åravrenovering.SedanvarEvaRosvallsochArneHjelmshusäntligenklart menderasrelationkördibotten. TackvareenparterapeutiHalmstadundvekdeenseparation.Hoshennefick bådakommatilltalsochblilyssnadepå.ochdåkomkärlekenpåköpet. Ingaskrikellerraseriutbrott.Snarareiskallablickarochtystnad,oftadagaristräck. SåsågEvaRosvallsochArneHjelmsvardagutinäratioår. Utepåderassoligaaltanberättardeomhurdeharkämpatföratthittatillbakatill varandra.häridenmodernahalmstadvillansitteringajobbigarenoveringsminneni väggarna,bostadenärpåmångasättenfredadzonförfamiljen. Fördetvarintehärkrisentogfart.Utaniettfallfärdigtträhusidenvackraste fruktträdsidyll.husetköptede1991,ettparårefterattdeträffades.literenovering skullekrävas,sedanskulledetbliderasparadis. Förstaårenvardetkaoshemma.Virenoveradedygnetrunttrotsattvificktvåbarn tätt.detvarkämpigtattbofleraårutanbadrum,sägereva. Renoveringsprojektet,somvarsåspännandetillenbörjan,blevsåsmåningomenlång mardröm.åtminstoneförarnesommedtidenbörjadetröttnapåatttapåsigblåstället såforthankomhemfrånjobbet.evastodalltmerensamochbyggdepåkvällarna. FöljdenblevatthontjatadepåArneatthjälpatillochhansvarademedattvaratystoch sura. Medanrenoveringendrogutpåtiden husetskulletahela17årattblifärdigt blev derasrelationalltsämre.långaperioderhatadedevarandra. 2007bestämdedesigdockförattgöraettsistaförsökatträddaförhållandetochbokade tidhosdenkommunalafamiljerådgivningenihalmstad.defickenterapeutvidnamn Lena,somdegickhosietthalvår. Lenabörjademedattritauppentidslinjeochattställafrågorkringparetshistoria. SnartinsåghonattEvaochArnehadesvårigheterattkommuniceraochattdetryckte

2 undansinakänslor.menmedlenasvägledningvågadedeöppnauppsig,honvarnoga medattlåtabådaberättahurdekände: Närdutidigarevillepratamedmig,Eva,undradejagomduhadenågonkritisk baktankemedsamtalet.dåvillejagintevaramed.menhoslena,somvarneutral,kände jagmigtryggochjagvarintelängremotvilligtillattprata,sägerarne. Engångberättadehanförterapeuten,atthanhadeblivitargenkvällnärEvakomhem frånjobbetochdirektfrågade: Hurmycketharduhunnitrenovera?.Terapeuten undradedåhurhanskullehakäntomevahadeställtsammafråga,menpåettmjukare ochmeruppmuntrandesätt. Lenaställderättslagsfrågor.Deöppnadeuppossdärvitidigarehadevaritheltlåsta ochintelåtitdenandrakommatilltals.honfickossattinseattdetinteärfarligtatt ageraannorlunda,sägerarne. Påfråganomterapeutengickefternågonsärskildmallunderterapin,skakarbådapå huvudet. Dethelavarmerettpågåendesamtal.MenLenahadesäkertnågonplansomhon spannvidarepådåviutveckladessompar,sägereva. ExempelpåhurdeutveckladesvarattArneibörjanvändesigmotterapeutenoch pratademedhenneomeva.medanhanmotslutetvändesigdirekttilleva.jumer tolkningshjälpdefick,destobättrekundedealltsåkommuniceraochdärmedåterfå respektenförvarandra. Mankansägaattvigickfrånettnattsvartförhållandetillettljusareochljusare. Tidigarevarkärlekensombortblåst.NufinnsdetstorplatsförEvahärinneigen,säger Arneochpekarnöjtpåsitthjärta. Lenafokuseradeocksåmycketpåparetsobefintligafritidochföreslogattdeskulle schemaläggasintillvaroochplanerainegentid.tidigarehadedeinteensvågattänkai sådanabanor.mennunärlenatydliggjordehuromöjligtderaslivvar,blevdetplötsligt självklartävenfördem.snartbörjadedeocksåkännaattdetbehövdegörasigavmed sitthus,trotsattdetnästanvarfärdigrenoveratviddethärlaget.därfannsförmånga ångestväckandeminnen. BådeärövertygadeomattdehadesepareratomdetintehadegåtttillLenaochlärtsig förståvarandra.menävenflyttentillettnytt,färdigrenoverathushargjortsitt. Hadeviintesålthusethadevisäkertfallittillbakaigamlahjulspår,sägerEva. Idagtrordeattdeharstörrechansattlyckasisittförhållandeäntidigare.Mendeinser attdemåstefortsättaattkommunicerapåettbrasätt.liksomattförsökaläggasina problembakomsigochgåvidare. Härifrånochframåt,sägerEva. EvaRosvall,44år,flygledarassistentochsambonArneHjelm,51år,producentav tekniskahandböcker. Barn:Tvåsöner,13och15år. Bor:IHalmstad. Karinochhennesmangickiterapiefterskilsmässan Förstskilsmässa sedanparterapi. KarinFolkelindochhennesföredettamanreddeutsinaproblemförsonensskull. Iterapinfickdehjälpattsevarandraspositivasidorochtahänsyntill olikheterna.

3 SpårvagnentutarutanförlägenheteniGöteborgsinnerstad.HärinnejollrarKarin Folkelindsettåring. Jagfickenbebisi40 årspresent!ärdetintefantastiskt,sägerkarin. Honharävenentrettonåräldreson,mendenhärveckanborhanhossinpappa.Med honom,exmaken,giftesigkarinsom25 åringochtvåårsenarefickdebarn.medåren hamnadedeoftaikonfliktochgledalltlängreifrånvarandra.ioktober1998skickade deinsinskilsmässoansökan.mendethindradedemintefrånattgåiterapiiefterhand. Innanvifickvårsonhadevilovatvarandraattredautvåraproblemvideneventuell separation.vårsonskulleintefåsittaemellantvåbittraföräldrarsomsåmångaandra barnibekantskapskretsen,sägerkarin. Beslutetattgåiterapivardärförgemensamt.Avekonomiskaskälvaldedekyrkans familjerådgivning. Vivarfattigaochsågdethärsombraalternativ,eftersomdetbarakostadenågon hundralapppergång.egentligenvardetingenkyrkliginriktningutanmersomvilken parterapisomhelst. Totaltblevdetenfem,sexterapibesök,vilkagavdemanvändbaraverktygföratt undvikakonflikteriframtiden.förterapeutenfickdeberättahurdehadeupplevtsitt äktenskap. Minexmantyckteblandannatattdetvarjobbigtattjagärsåhemligavmig.Till skillnadfrånhonomgillarjaginteattprataomkänslor. Karintroratthennesbakgrundsomdottertillenfrikyrkokändisärdenstörsta anledningentillhennesoförmågaattöppnauppsig. JagundradealltidommänniskorvilleumgåsmedmigförattjagvarKarin,ellerföratt jagvardottertillminomtaladefar.jagkändealdrigattjagvarbetydelsefullnogattta platsiminfamilj. TerapeuteninsågKarinsdilemmaochsågtillattbådaparterficklikamycketutrymme undersamtalen.medandenenapratadeskulledenandravaratyst.karinblevdå tvungenattöppnauppsigochhennesföredettamantvingadesattlyssna.iochmed dettakändehonsigseddochbekräftad.ochhonlärdesigattdetintegårattlösanågra konfliktergenomattvaratyst. SnartframgickdetattKarinochexmakenhadeväldigtolikasättattsepålivet.Det tydliggjordessärskiltavdemångaövningardefickgöra.blandannatfickderitavarsin storringsomföreställdedemsjälva,ochdetfickritasmåringarinutidestorasomskulle symboliseranärståendepersoner.meningenvarattdeskullesehurmycketplatssom fannskvarfördemsomindividerochhurmycketutrymmedevilleupplåtaåtandra.det visadesig,attkarinhademycketplatskvarförsigsjälvsamtidigtsomdetfannsmångai hennesnärhetsomvarviktiga. Framtilldethärögonblickethademittexinteförståtthurviktigtdetvarförmigatt varasjälv.vihadebottienlitentvåatillsammansochjaghadeliditsåavattintefåvara ifred.iblandlåstejagtillochmedinmigpåtoalettenförattfåandrum.nufickhanse mittbehovsvartpåvittochdetgickinteattmissförstå. PåliknandesättlärdeKarinsignyasakeromsinexman. Jaha,menvarförharduinte sagtdetförut,kundebådasägatillvarandra.genomövningarnafickdechansatttänka tillpåsådantsomhadeutgjortkonflikteriförhållandet.ochatttademtillytanochfåen störreförståelsefördenandrasbehov. Defickävenlistavaddegillademestmedvarandraochvarfördeengångitidenhade valtattgiftasig.liksomsvarapåfråganvadderassonsomvuxenskulleblimeststolt överhosdenandra.

4 Dethärvarenjättebraövning.Vificknuhjälpattväxlaövertillettannatspårochta framvarandraspositivasidor. Iterapinfickdelärasighurviktigtdetäratttahänsyntilldenandrastankaroch situation.omdetintehadegåttidennahadedetnogvaritsvårareatthållasamsidag, trorkarin.dehadevisserligenvaritnogamedattintetalaillaomvarandrainförsonen, dethadedealltidlovatvarandra.mendethadefunnitsmångaouppklaradeproblem somhadegjortderasförhållandespänt. Fastsåärdetintenu,viharrettuppdetgamla.Viharkonstateratattvityckerolika ochvirespekterarattdenandragörpåsittsättundersinveckamedvårson. KarinFolkelind,41år,VD assistent. Familj:Samboochtvåbarn. Bor:IGöteborg. MiaochBrunoskarnedpåallamåsten Fyrabarn,tvättsomhängdesvidmidnattochminimaltmedsömn. MiaochBrunoBlomqvistshektiskalivkvävdederaskärlek. Mensågickdeiparterapiochlärdesigattskäranedpåkravenochställaupppå varandrasdrömmar.detvisadesigvaralyckosamt. MedlattebrickanihandenlederBrunoBlomqvistutosstillettlitetbordpåkaféets innergård.hanochhansfrumiavillhellrebliintervjuadehärpåfavoritställeti Göteborg,änhemmaiAlingsås. Hosossärdetbarnöverallt,viskulleintekunnapratalikaostörtdär,sägerMia. Honserpiggutochlernästanoavbrutet.Detärsvårtatttroatthonförettparårsedan varenurvridentrasatillfyrabarnsmor.enmammasomutöversittvanligakontorsjobb hadehuvudansvaretförhemochbarn,medanhennesmanrestemycketmedjobbet.för atthinnamedtillvaronsovparetimångaårbarafyra,femtimmarpernatt. Förstklockan23vardettysthososs.Dåkundeviförsökafinnatidförvarandra,men oftavarviförtröttafördet.ellersåfannsdethushållsarbetekvarattgöra.iblandstod jagochskuradebadrummenvidmidnatt,sägermia. Derasjäktadelivgjordeattdevarkenorkademedsigsjälvaellervarandra.Bråkenblev alltflerochallvarligare.oftahandladedetomattmiahadelägretoleransnivåförsmuts ochoredaihemmet.relationenblevintehellerbättreavattdetoftalågtvå,trebarn mellandemisängen.tillslut,förtvåårsedan,sadebrunotillenförtvivladmia: Vi slösarbortvarandrasliv,viskiljeross. Isammavevafickderedapåattderasbästavännerhadegåttiparterapividen mottagningsomarbetadepåuppdragavkyrkanialingsås. Vificknumretditochringdepåengång.Förinnerstinnevarbådaförstoltaförattge upp,sägerbruno. Deficksnabbtförtroendeförterapeuten,Gabriella,ochgickhoshenneetttiotalgånger undervåren2008. Detförstadefickgöravarattbeskrivavadsomfickdemattblikäraengångitiden. Meningenvarattfåbortdemfråndetnegativaspårsomdefärdatsidesenasteåren. Vificktänkaväääldigtlänge,sägerBrunoochskrattar.Mialerhonocksåvidminnet ochfylleri:

5 Jagkommerihågattjagblevotroligtgladavdetdutillslutberättadeförmig. Terapeutenbrukadeinledavarjesamtalmedattfrågahurdemådde,vilketbrukadeleda tillettämnefördagen.tillexempelframgickdetengångattmiavartyngdavenmängd måsten.dåskrevterapeutenuppalltsommiaansågsigbehövagörapåett blädderblock. Jagtroddeattallaandraklaradeavallting.Detvarsåsköntattförståattingenrelation skullekunnafungeramedsåhögaambitionersomjaghade,sägermia. Eftersamtalenbrukadeterapeutengeparethemuppgifter.Blandannatskullede beskrivahurmyckettidsomgickåttillyrkesarbete,hushållsarbete,familjetid,egentid ochsömnunderenvecka.gabriellavillefådemattsevilketekorrhjuldebefannsigi. Honställdesedanöppnafrågorsomfickdemattbörjafunderaövervaddekundegöra åtsituationen.honkundefrågabägge: Kanintedeäldrebarnenhjälpatillattlaga mat?.ellerutmanamia: Ärdetverkligennaturligtatthängatvättmittinatten?. Videnfrågasomdensenare,kundeMiakännaattterapeutenstodmerpåBrunossida, vilketkändesjobbigt. Menvidnästabesökkundedetåandrasidanvaratvärtom sådetjämnadeutsig, sägermia. Närdebörjadeskäranedpåantaletmåstenochfickmerfritid,börjadedeåterfåbalans ilivet. Ochdåkomkänslornasaktatillbaka.EfteretttagbörjadejagtyckaattMiavarvacker igen,sägerbruno. FramåtförsommarenkändedesigallttryggareisinrelationochnärGabriellafrågade omdevilledelaframtidenmedvarandrafannsdetintelängrenågontvekan. Vadharnifördrömmar frågadehonsedan. Kannitänkaerattställaupppå varandrasdrömmar?,fortsattehon. Detkundede,ochplötsligtbörjadeidéernakomma.Miahadeunderenlängretid funderatpåattbytayrkeochskoladeomsigtilldethonalltidhadevelatbli:florist. Detmärkteshemmahurlycklighonvarnärhonnufickutloppförsinkreativitet,säger Bruno,somsjälvköpteenmotorcykel. Idagtackardeparterapinförattdefortfarandeärgifta.Deharåterfåttrespektenför varandraochsåfortdehalkarinpåmeningslösttjafsförsökerdebryta. Nutänkerviattviskavaratillsammansrestenavlivet,sägerBruno. Menviärödmjukainförframtiden.Livslångkärlekbyggerpåattmanjobbarpåden, sägermia. MiaBlomqvist,42år,floristochmakenBrunoBlomqvist,44år,chefpåVolvoIT. Barn:Fyrastyckeniåldrarna10,14,17och19. Bor:IAlingsås. Varhittarjagenparterapeutochvadkostardet? Denparterapisomkommunernaerbjuderharsingrundiblandannatsystemteori, kognitivbeteendeterapiochpsykodynamiskteori.kommunernaärskyldigaenligtlag atterbjudasinainvånareparterapi.prisetärsubventioneratochkanvarieramellan0 kronorochettparhundralapparpersamtal.sökdinhemkommunpåwww.skl.seför merinformation. Kyrkanbedriverlikartadparterapitillliknandepriser.Läsmerpå:

6 Detfinnsävenenradprivataaktörer.Hosdessakandetkostamångahundrakronor, iblandettpartusenperbesök.detkanvarasvårtatthittarättidjungelnavprivata terapeuter,medvarierandeutbildningarochinriktningar.sökerduefterparterapeuter påexempelvisgulasidorna,sedåtillattfrågavilkautbildningardehargått,ochläspå omdessa.deflestautbildningargårattläsaompåinternet. Villduhagarantipåattenterapeutärvälutbildadskaduhöraomdennaärlegitimerad psykoterapeut,detvillsägaärlegitimeradavsocialstyrelsen. Källa:UllaMichel,legitimeradpsykoterapeutochsekreterareiSvenskaföreningenför familjeterapi.

Tidningen PS! Personlig utveckling och psykologi, nr 1, 2010..

Tidningen PS! Personlig utveckling och psykologi, nr 1, 2010.. TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,nr1,2010.. Minmentorochjag Mentornärenförebildsominvigerdigiyrketshemligheteroch avslöjargenvägarikarriären. Medderashjälpkandunåmålendudrömmerom. Trekvinnorberättaromenpersonsominspirerar,ledsagaroch

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING 1. Mötetsöppnande LarsPförklarademötetöppnat. 2. Godkännandeavdagordningen LarsPföredrogföreslagendagordning. Styrelsenbeslutade: attgodkännadagordningen.

Läs mer

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson Nya möjligheter Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige red. elisabeth hjalmarsson Det har aldrig varit som det är. Och blir det inte heller! Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Lisa Koser och Fanny Marell 2014. Dödsdansen av Timbaktu

Lisa Koser och Fanny Marell 2014. Dödsdansen av Timbaktu Dödsdansen av Timbaktu Av Lisa Koser och Fanny Marell Varför är detta viktigt? Vad ville vi undersöka? Hur gjorde vi? Vad kom vi fram till? Vad får detta för implikationer? Diskussion Internet användningsområden

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Kommunal familjerådgivning under 2014

Kommunal familjerådgivning under 2014 Sveriges officiella statistik Socialtjänststatistik Kommun som uppgifterna avser Namn på den familjerådgivningsbyrå som lämnar uppgiften Er adress Postadress Uppgiftslämnare/handläggare E-post Telefon

Läs mer

Resursforum. Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Resursforum. Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Resursforum Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Årets verksamhet Inledning Familjerådgivning är sedan 1995 en lagstadgad kommunaliserad verksamhet. I Trollhättan är familjerådgivningen organisatoriskt

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Kärlek och Hälsa. Hur påverkar Parkinson familjen och det sociala nätverket? Johan Hagström, Präst, aukt. Familjerådgivare, leg Psykoterapeut

Kärlek och Hälsa. Hur påverkar Parkinson familjen och det sociala nätverket? Johan Hagström, Präst, aukt. Familjerådgivare, leg Psykoterapeut Kärlek och Hälsa Hur påverkar Parkinson familjen och det sociala nätverket?! Johan Hagström, Präst, aukt. Familjerådgivare, leg Psykoterapeut Kommunikation och relation i familjer Den US-amerikanska psykoterapeuten

Läs mer

Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad)

Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad) SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Familjerådgivningen Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad) Lund, Höör, Hörby, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Svedala, Staffanstorp och

Läs mer

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet 2014-05-26 1 (9) Social- och äldrenämnden Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet Bakgrund Kundval inom familjerådgivningen har funnits sedan 2005-01-01 då med 14 a anordnare. 2010

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE MITT HEM - DIN ARBETSPLATS Du som arbetar som personlig assistent bör tänka på att din arbetsplats, i första hand, är någon annans hem. Därför behöver du tänka

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Planritningar lokaler

Planritningar lokaler LAPPLAND 137 kvm- 16,53 kvm x 8,26 kvm 170 p biosittning, 100 p skolsittning, 40 p u-bord, 80 p öar Önskemål på annan utrustning? Vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er. KLIPPAN

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Ömsesidig Kärlek Om betydelsen av ett genusperspektiv i parterapi med heterosexuella par

Ömsesidig Kärlek Om betydelsen av ett genusperspektiv i parterapi med heterosexuella par Ömsesidig Kärlek Om betydelsen av ett genusperspektiv i parterapi med heterosexuella par Vetenskapligt arbete, 15 högskolepoäng Påbyggnadsprogram i Psykoterapi 2008 Författare: Christina Bäckblom Fahlén

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Läsförståelse. Allan Zongo och den sista dagen. Popcorn. Elevmaterial. Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

Läsförståelse. Allan Zongo och den sista dagen. Popcorn. Elevmaterial. Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.) SIDAN 1 Läsförståelse Popcorn 1. När brukar man skörda majs? 2. Vad pratar hela byn om? 3. Vem är Jönsson? 4. Från vilken grönsak kommer popcorn? 5. Hur många dagar tar det, för Max pappas majs, att växa

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC Individ- och familjeomsorgen 2015-01-26 Individ- och familjeomsorgschef Utvecklingsledare Sektionen för råd och stöd Sektionen för nyanlända Sektionen för familjestöd

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Workshop Tvärtomtänk Inför workshopen: Vid uppstart av workshopen Genomförande av workshopen Efter workshopen

Workshop Tvärtomtänk Inför workshopen: Vid uppstart av workshopen Genomförande av workshopen Efter workshopen Workshop Tvärtomtänk Detta är ett workshopupplägg som kan användas i klasser eller andra grupperingar. Det är ett roligt och tidsstyrt sätt att hitta lösningar på olika utmaningar/frågeställningar. Inför

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

SAMordnat FÖRäldrastöd

SAMordnat FÖRäldrastöd SAMordnat FÖRäldrastöd - för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Projektidé Modell för Projektutveckling i Samhällskontraktet, MOPS (30 000 kr) Projektet konkretiseras, kartläggningar, ansökan till

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service På avdelningen Stöd och service arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är när en person på grund av en skada eller

Läs mer

MED MASSOR AV LÖSNINGSFOKUSERAT HELGGODIS! saxat ur Sydöstran: Socialen har blivit bättre på att hjälpa ungdomar

MED MASSOR AV LÖSNINGSFOKUSERAT HELGGODIS! saxat ur Sydöstran: Socialen har blivit bättre på att hjälpa ungdomar www.sflk.se JULNUMMER MED MASSOR AV LÖSNINGSFOKUSERAT HELGGODIS! Ord från redaktören saxat ur Sydöstran: Socialen har blivit bättre på att hjälpa ungdomar SFLK Inspirationsdag på Malmö Högskola artikel

Läs mer

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson Kvalitetssäkring Annika Asplind och Lena Svensson 3 Vad innebär valfrihetssystem? Brukare, elever, patienter väljer utförare Ersättningen kopplat till valet LOV LOU- bidrag Kommunen/landstinget beslutar

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

www.nsf.scout.se/kindness eller www.facebook.com/48hoursofkindness

www.nsf.scout.se/kindness eller www.facebook.com/48hoursofkindness www.nsf.scout/vastervik/ 24/10-12/ HW. 48 Hour of Kindness Tillsammans kan vi göra världen lite vänligare! Den 13 november 2012 firas "World Kindness Day" runt om i världen. För att stödja och belysa denna

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Allians med en Relation. Vilken betydelse har anknytningsstil för alliansskapande i familjerådgivning?

Allians med en Relation. Vilken betydelse har anknytningsstil för alliansskapande i familjerådgivning? Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Allians med en Relation Vilken betydelse har anknytningsstil för alliansskapande i familjerådgivning? Inger Berger Gerd Elliot Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn

Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn Mål och förväntningar Undersöka möjligheterna att använda sig av 3D skrivare för att animera

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Alkohol påverkar alla

Alkohol påverkar alla Alkohol påverkar alla Din utbildning kan förändra liv Missbrukaren är ofta den man minst anar. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren. Helt normala människor, som har hamnat

Läs mer

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011 Jag heter Märta. Jag älskar hästar! Det här är min bästa häst Julia. Hon bor på ridskolan. Där finns ridläraren Kattis, alla hästarna och mina ridkompisar. Jag rider där varje vecka. 7 Använd skänklarna!

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ARVIDSJAUR Januari 2011 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se

Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Ses offline? Om sex, gränssä1ning och ungas utsa1het på nätet. Josefin Grände www.josefingrande.se Se mig Unga om sex och internet www.ungdomsstyrelsen.se Någon på nätet försökt få en att prata om sex/skicka

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Cecil. Jag är äldst i klassen för jag är 12 år. Min skola heter Stjärnan. Min klasskompis Edvin tycker jag om. Vaktmästaren är jag rädd för, han är mystisk.

Läs mer

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården.

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. En närbelägen idyll Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. Personlig service Som konferensgäst på Odalgården blir du snabbt varse om den familjära stämningen

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Program i Linköping. Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande

Program i Linköping. Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande Program i Linköping Allmänt förebyggande- Främjande - Stärkande Från första början Småbarnsliv COPE Nya Steg TonårsCOPE 0-18 månader 1 3 år 3-12 år 12-14 år 13-18 år Komet 3 11 år ÖPP 13-15 år Active Parenting

Läs mer

Nära relationers betydelse för hälsan Umeå 2010-09-24. www.amilundblad.com 1

Nära relationers betydelse för hälsan Umeå 2010-09-24. www.amilundblad.com 1 Nära relationers betydelse för hälsan Umeå 2010-09-24 www.amilundblad.com 1 Ann-Marie Lundblad Socionom, Auktoriserad familjerådgivare, Leg. Psykoterapeut, Doktor i folkhälsovetenskap. p www.amilundblad.com

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Nyckelord och begrepp

Nyckelord och begrepp ARBETSBLAD, DIAPRAXIS METODHANDBOK Nyckelord och begrepp -Religion: Hur ser vi på religion? Frågan är bara vem som frågar och i vilket sammanhang frågan ställs? Det kan vara en ytterst laddad fråga, som

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret

Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Två bilder Tågresan på jämställdhetsspåret Att lära sig något nytt kan ses som en resa från där jag är idag till en ny plats. Rita två bilder av dig själv utifrån temat jämställdhet : - hur ser jag på

Läs mer

Familjebehandling på goda grunder. Marianne Cederblad, professor em. barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet

Familjebehandling på goda grunder. Marianne Cederblad, professor em. barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet Familjebehandling på goda grunder Marianne Cederblad, professor em. barn- och ungdomspsykiatri, Lunds universitet Kort historik S. Freud Psykoanalys, vuxna padenter c:a 1900 J. Bowlby mor barn terapi,

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING TRIS tjejers rätt i samhället TRIS Bildades 2002 i Uppsala. Ideell organisation. Partipolitiskt och religiöst obunden. Arbetar för barn, ungdomars och kvinnors rättigheter. TVÅ VIKTIGA FRÅGOR Är det något

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Receptionscafé. Sensus är studieförbundet som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Läs mer om Sensus på vår hemsida www.sensus.

Receptionscafé. Sensus är studieförbundet som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor. Läs mer om Sensus på vår hemsida www.sensus. Konferenslokaler Vi erbjuder ljusa, fräscha lokaler i centrala Malmö, cirka 10 minuter från Malmö centralstation. Flygbuss och lokaltrafik stannar utanför. På Studentgatan 4 har vi fem rum i olika storlekar.

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Handledare Ann-Marie Lundblad

Handledare Ann-Marie Lundblad Institutionen för Psykologi Samtalstid, allians och kön Johan Hagström, Helene Niklasson Psykoterapiprogrammet Magisteruppsats vt 2012 Handledare Ann-Marie Lundblad ABSTRACT The present study examined

Läs mer

Lån av lokaler på Centrum för hjälpmedel - rutin

Lån av lokaler på Centrum för hjälpmedel - rutin Lån av lokaler på Centrum för hjälpmedel - rutin Centrum för hjälpmedels undervisningssalar bokas genom Outlook. De heter CFH undervisningssal 1 och 2, CFH datasal 2, CFH Konferensrum 1 och 2. Undervisningsalarna

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

Psykoterapeuter inom vårdval psykoterapi

Psykoterapeuter inom vårdval psykoterapi Psykoterapeuter inom vårdval psykoterapi Detta informationsblad innehåller en presentation av de psykoterapeuter som har avtal med Region Örebro län utifrån lagen om valfrihetssystem, LOV. Samtliga terapeuter

Läs mer

Att bli sedd, få gehör och respons. Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg

Att bli sedd, få gehör och respons. Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg Att bli sedd, få gehör och respons Utvärdering av Familjerådgivningen inom VoB Kronoberg Mario Zetino Duarte Växjö, februari 2003 Sammanfattning Den enda av verksamheterna kring familjeproblematik som

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER En liten broschyr om vilken hjälp som går att få i Ljungby, Markaryd och Älmhult Det berör oss alla Är du kvinna, man, ungdom, barn som blir utsatt för någon form av våld av någon

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Samtal och reflektion. Författare: Arne Berggren sidan 1 Författare: Arne Berggren Vad handlar boken om? Filip är en kille som älskar att ligga i sängen och läsa böcker på sitt sommarlov. Men hans föräldrar vill att han ska ut i solen eftersom man mår

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

Piteå s vänort Grindavik Island

Piteå s vänort Grindavik Island Piteå s vänort Grindavik Island Januari 2013 Gunilla Granqvist och Maud Nordwall Blå Lagunen Grindavik är en kommun med 2 800 innevånare, vilket innebär god socialkontroll men också en grannlag uppgift

Läs mer

Alla kan någon gång ha personliga problem

Alla kan någon gång ha personliga problem Alla kan någon gång ha personliga problem Rådgivning och stöd hit kan du vända dig Information om sociala stödtjänster, socialtjänstens öppenvård Linköpings kommun linkoping.se/stodochomsorg 5 Mottagningen

Läs mer

43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se

43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se 43 minuter av pretend mode hur gör vi för att bryta låtsasläget? mariawiwe@mbtsverige.se Upplägg Låtsasläget definition Vad innebär det för våra patienter att befinna sig i detta? Konsekvenser för behandlingen?

Läs mer

KÄRLEK OCH HÄLSA Par-behandling i ett folkhälsoperspektiv Ann-Marie Lundblad

KÄRLEK OCH HÄLSA Par-behandling i ett folkhälsoperspektiv Ann-Marie Lundblad KÄRLEK OCH HÄLSA Par-behandling i ett folkhälsoperspektiv Ann-Marie Lundblad Brudparet, Hällristning från Vitlycke www.amilundblad.com 1 PAR- OCH ÄKTENSKAPSTERAPI I ETT FOLKHÄLSOPERSPEKTIV En multicenterstudie

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Tips för din fritid. För dig som har en funktionsnedsättning

Tips för din fritid. För dig som har en funktionsnedsättning Tips för din fritid För dig som har en funktionsnedsättning Våren 2014 Dans på Trombon Fredag 24 januari Fredag 7 februari Fredag 21 februari Fredag 7 mars Fredag 21 mars Fredag 4 april Fredag 25 april

Läs mer

Mina nio liv utan röd tråd

Mina nio liv utan röd tråd Mina nio liv utan röd tråd Marie Lind Strömblad Sida 1 Mina nio liv utan röd tråd Copyright 2012, Marie Lind Strömblad Ansvarig utgivare: Marie Lind Strömblad Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1397-2

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Sagan om Citron

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Sagan om Citron Sagan om Citron SYFTE: 1. Lära in och öva med tecken om frukt och grönsaker. 2. Känna igen olika egenskaper bl.a. form, färg och smak. Gruppera och sortera växter. 3. Göra ett val och kunna förmedla det.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM

Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens förebyggande arbete mot missbruk enligt SoL och LVM Socialtjänstens uppgifter 3 kap. 1 SoL Till socialnämndens uppgifter hör att 1) göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen,

Läs mer

Familjeinriktade insatser; Parterapi.

Familjeinriktade insatser; Parterapi. Familjeinriktade insatser; Parterapi. Eva Sjölander Leg. Psykoterapeut/familjeterapeut. Beroendecentrum Stockholm, EWA- mottagningen. Alkoholmottagning för kvinnor med barn och nyblivna föräldrar med olika

Läs mer

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010

Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Erfarenheter i fokus - 19-21/11-2010 Nu börjar vi... I restaurangen på Scandic Star Hotell i Lund samlades 16 deltagare, en kursledare, två medhälpare och personliga assistenter för att äta en god trerätters

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

stöd och resurser ärjedalens kommun Guide för personer med psykiska funktionshinder

stöd och resurser ärjedalens kommun Guide för personer med psykiska funktionshinder stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder Guide Den här guiden är avsedd att ge en kortfattad beskrivning av verksamheter och kontaktställen som kan stödja, hjälpa och underlätta för

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Blad ett: (.) Norra Nigeria har ett hett klimat, järnvägar, en gynnsam handelsbalans, stor arbetslöshet och en nationalistregim.

Blad ett: (.) Norra Nigeria har ett hett klimat, järnvägar, en gynnsam handelsbalans, stor arbetslöshet och en nationalistregim. Instruktion Övningen kolgruvan Dela först in i grupper, minst 5 i varje grupp. Gör en liten berättelse om att nu är man i Jos utifrån kolgruvans förutsättningar. Avsluta denna berättelse med om någon har

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Ett samtal - utvärderingen av single session

Ett samtal - utvärderingen av single session Ett samtal - utvärderingen av single session Sociala resursförvaltningen 2012 Författare: Förvaltning: Enhet: Bertil Ekstedt, Annika Olsson, Ylva Olsson Sociala resursförvaltningen Öppenvårdshuset Gustav

Läs mer

stöd och resurser agunda kommun Guide för personer med psykiska funktionshinder

stöd och resurser agunda kommun Guide för personer med psykiska funktionshinder stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder Guide Den här guiden är avsedd att ge en kortfattad beskrivning av verksamheter och kontaktställen som kan stödja, hjälpa och underlätta för

Läs mer

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder

stöd och resurser Guide för personer med psykiska funktionshinder stöd och resurser för personer med psykiska funktionshinder Guide Den här guiden är avsedd att ge en kortfattad beskrivning av verksamheter och kontaktställen som kan stödja, hjälpa och underlätta för

Läs mer

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum

VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum VERKTYGSLÅDA - ett sätt att förlänga teaterbesöket i ditt klassrum www.ungscen.se HEJ! Vi på ung scen/öst är mycket glada över att vi får spela Sexigt - på riktigt för dig och din elevgrupp. Sexigt - på

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2009

V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2009 V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2009 MÅL OCH UPPGIFTER Familjerådgivningens mål är att genom samtal bidra till goda familjerelationer, vilket är en viktig del i ett hälsosamt liv. Enligt socialtjänstlagen,

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer