Vi räddade kärleken med parterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi räddade kärleken med parterapi"

Transkript

1 TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,hösten2009. Viräddadekärlekenmedparterapi Semesternärslutochdetärlikamedhögsäsonghoslandets parterapeuter. Dåligarelationerblirnämligenalldelesföruppenbaraunderlediga dagar. Menhurgårdettilldärinneiterapirummen,egentligen?PS!har träffatnågraparsomvet. Texter:MinnaTunberger EvaochArnerenoveradesöndersittförhållande 17åravrenovering.SedanvarEvaRosvallsochArneHjelmshusäntligenklart menderasrelationkördibotten. TackvareenparterapeutiHalmstadundvekdeenseparation.Hoshennefick bådakommatilltalsochblilyssnadepå.ochdåkomkärlekenpåköpet. Ingaskrikellerraseriutbrott.Snarareiskallablickarochtystnad,oftadagaristräck. SåsågEvaRosvallsochArneHjelmsvardagutinäratioår. Utepåderassoligaaltanberättardeomhurdeharkämpatföratthittatillbakatill varandra.häridenmodernahalmstadvillansitteringajobbigarenoveringsminneni väggarna,bostadenärpåmångasättenfredadzonförfamiljen. Fördetvarintehärkrisentogfart.Utaniettfallfärdigtträhusidenvackraste fruktträdsidyll.husetköptede1991,ettparårefterattdeträffades.literenovering skullekrävas,sedanskulledetbliderasparadis. Förstaårenvardetkaoshemma.Virenoveradedygnetrunttrotsattvificktvåbarn tätt.detvarkämpigtattbofleraårutanbadrum,sägereva. Renoveringsprojektet,somvarsåspännandetillenbörjan,blevsåsmåningomenlång mardröm.åtminstoneförarnesommedtidenbörjadetröttnapåatttapåsigblåstället såforthankomhemfrånjobbet.evastodalltmerensamochbyggdepåkvällarna. FöljdenblevatthontjatadepåArneatthjälpatillochhansvarademedattvaratystoch sura. Medanrenoveringendrogutpåtiden husetskulletahela17årattblifärdigt blev derasrelationalltsämre.långaperioderhatadedevarandra. 2007bestämdedesigdockförattgöraettsistaförsökatträddaförhållandetochbokade tidhosdenkommunalafamiljerådgivningenihalmstad.defickenterapeutvidnamn Lena,somdegickhosietthalvår. Lenabörjademedattritauppentidslinjeochattställafrågorkringparetshistoria. SnartinsåghonattEvaochArnehadesvårigheterattkommuniceraochattdetryckte

2 undansinakänslor.menmedlenasvägledningvågadedeöppnauppsig,honvarnoga medattlåtabådaberättahurdekände: Närdutidigarevillepratamedmig,Eva,undradejagomduhadenågonkritisk baktankemedsamtalet.dåvillejagintevaramed.menhoslena,somvarneutral,kände jagmigtryggochjagvarintelängremotvilligtillattprata,sägerarne. Engångberättadehanförterapeuten,atthanhadeblivitargenkvällnärEvakomhem frånjobbetochdirektfrågade: Hurmycketharduhunnitrenovera?.Terapeuten undradedåhurhanskullehakäntomevahadeställtsammafråga,menpåettmjukare ochmeruppmuntrandesätt. Lenaställderättslagsfrågor.Deöppnadeuppossdärvitidigarehadevaritheltlåsta ochintelåtitdenandrakommatilltals.honfickossattinseattdetinteärfarligtatt ageraannorlunda,sägerarne. Påfråganomterapeutengickefternågonsärskildmallunderterapin,skakarbådapå huvudet. Dethelavarmerettpågåendesamtal.MenLenahadesäkertnågonplansomhon spannvidarepådåviutveckladessompar,sägereva. ExempelpåhurdeutveckladesvarattArneibörjanvändesigmotterapeutenoch pratademedhenneomeva.medanhanmotslutetvändesigdirekttilleva.jumer tolkningshjälpdefick,destobättrekundedealltsåkommuniceraochdärmedåterfå respektenförvarandra. Mankansägaattvigickfrånettnattsvartförhållandetillettljusareochljusare. Tidigarevarkärlekensombortblåst.NufinnsdetstorplatsförEvahärinneigen,säger Arneochpekarnöjtpåsitthjärta. Lenafokuseradeocksåmycketpåparetsobefintligafritidochföreslogattdeskulle schemaläggasintillvaroochplanerainegentid.tidigarehadedeinteensvågattänkai sådanabanor.mennunärlenatydliggjordehuromöjligtderaslivvar,blevdetplötsligt självklartävenfördem.snartbörjadedeocksåkännaattdetbehövdegörasigavmed sitthus,trotsattdetnästanvarfärdigrenoveratviddethärlaget.därfannsförmånga ångestväckandeminnen. BådeärövertygadeomattdehadesepareratomdetintehadegåtttillLenaochlärtsig förståvarandra.menävenflyttentillettnytt,färdigrenoverathushargjortsitt. Hadeviintesålthusethadevisäkertfallittillbakaigamlahjulspår,sägerEva. Idagtrordeattdeharstörrechansattlyckasisittförhållandeäntidigare.Mendeinser attdemåstefortsättaattkommunicerapåettbrasätt.liksomattförsökaläggasina problembakomsigochgåvidare. Härifrånochframåt,sägerEva. EvaRosvall,44år,flygledarassistentochsambonArneHjelm,51år,producentav tekniskahandböcker. Barn:Tvåsöner,13och15år. Bor:IHalmstad. Karinochhennesmangickiterapiefterskilsmässan Förstskilsmässa sedanparterapi. KarinFolkelindochhennesföredettamanreddeutsinaproblemförsonensskull. Iterapinfickdehjälpattsevarandraspositivasidorochtahänsyntill olikheterna.

3 SpårvagnentutarutanförlägenheteniGöteborgsinnerstad.HärinnejollrarKarin Folkelindsettåring. Jagfickenbebisi40 årspresent!ärdetintefantastiskt,sägerkarin. Honharävenentrettonåräldreson,mendenhärveckanborhanhossinpappa.Med honom,exmaken,giftesigkarinsom25 åringochtvåårsenarefickdebarn.medåren hamnadedeoftaikonfliktochgledalltlängreifrånvarandra.ioktober1998skickade deinsinskilsmässoansökan.mendethindradedemintefrånattgåiterapiiefterhand. Innanvifickvårsonhadevilovatvarandraattredautvåraproblemvideneventuell separation.vårsonskulleintefåsittaemellantvåbittraföräldrarsomsåmångaandra barnibekantskapskretsen,sägerkarin. Beslutetattgåiterapivardärförgemensamt.Avekonomiskaskälvaldedekyrkans familjerådgivning. Vivarfattigaochsågdethärsombraalternativ,eftersomdetbarakostadenågon hundralapppergång.egentligenvardetingenkyrkliginriktningutanmersomvilken parterapisomhelst. Totaltblevdetenfem,sexterapibesök,vilkagavdemanvändbaraverktygföratt undvikakonflikteriframtiden.förterapeutenfickdeberättahurdehadeupplevtsitt äktenskap. Minexmantyckteblandannatattdetvarjobbigtattjagärsåhemligavmig.Till skillnadfrånhonomgillarjaginteattprataomkänslor. Karintroratthennesbakgrundsomdottertillenfrikyrkokändisärdenstörsta anledningentillhennesoförmågaattöppnauppsig. JagundradealltidommänniskorvilleumgåsmedmigförattjagvarKarin,ellerföratt jagvardottertillminomtaladefar.jagkändealdrigattjagvarbetydelsefullnogattta platsiminfamilj. TerapeuteninsågKarinsdilemmaochsågtillattbådaparterficklikamycketutrymme undersamtalen.medandenenapratadeskulledenandravaratyst.karinblevdå tvungenattöppnauppsigochhennesföredettamantvingadesattlyssna.iochmed dettakändehonsigseddochbekräftad.ochhonlärdesigattdetintegårattlösanågra konfliktergenomattvaratyst. SnartframgickdetattKarinochexmakenhadeväldigtolikasättattsepålivet.Det tydliggjordessärskiltavdemångaövningardefickgöra.blandannatfickderitavarsin storringsomföreställdedemsjälva,ochdetfickritasmåringarinutidestorasomskulle symboliseranärståendepersoner.meningenvarattdeskullesehurmycketplatssom fannskvarfördemsomindividerochhurmycketutrymmedevilleupplåtaåtandra.det visadesig,attkarinhademycketplatskvarförsigsjälvsamtidigtsomdetfannsmångai hennesnärhetsomvarviktiga. Framtilldethärögonblickethademittexinteförståtthurviktigtdetvarförmigatt varasjälv.vihadebottienlitentvåatillsammansochjaghadeliditsåavattintefåvara ifred.iblandlåstejagtillochmedinmigpåtoalettenförattfåandrum.nufickhanse mittbehovsvartpåvittochdetgickinteattmissförstå. PåliknandesättlärdeKarinsignyasakeromsinexman. Jaha,menvarförharduinte sagtdetförut,kundebådasägatillvarandra.genomövningarnafickdechansatttänka tillpåsådantsomhadeutgjortkonflikteriförhållandet.ochatttademtillytanochfåen störreförståelsefördenandrasbehov. Defickävenlistavaddegillademestmedvarandraochvarfördeengångitidenhade valtattgiftasig.liksomsvarapåfråganvadderassonsomvuxenskulleblimeststolt överhosdenandra.

4 Dethärvarenjättebraövning.Vificknuhjälpattväxlaövertillettannatspårochta framvarandraspositivasidor. Iterapinfickdelärasighurviktigtdetäratttahänsyntilldenandrastankaroch situation.omdetintehadegåttidennahadedetnogvaritsvårareatthållasamsidag, trorkarin.dehadevisserligenvaritnogamedattintetalaillaomvarandrainförsonen, dethadedealltidlovatvarandra.mendethadefunnitsmångaouppklaradeproblem somhadegjortderasförhållandespänt. Fastsåärdetintenu,viharrettuppdetgamla.Viharkonstateratattvityckerolika ochvirespekterarattdenandragörpåsittsättundersinveckamedvårson. KarinFolkelind,41år,VD assistent. Familj:Samboochtvåbarn. Bor:IGöteborg. MiaochBrunoskarnedpåallamåsten Fyrabarn,tvättsomhängdesvidmidnattochminimaltmedsömn. MiaochBrunoBlomqvistshektiskalivkvävdederaskärlek. Mensågickdeiparterapiochlärdesigattskäranedpåkravenochställaupppå varandrasdrömmar.detvisadesigvaralyckosamt. MedlattebrickanihandenlederBrunoBlomqvistutosstillettlitetbordpåkaféets innergård.hanochhansfrumiavillhellrebliintervjuadehärpåfavoritställeti Göteborg,änhemmaiAlingsås. Hosossärdetbarnöverallt,viskulleintekunnapratalikaostörtdär,sägerMia. Honserpiggutochlernästanoavbrutet.Detärsvårtatttroatthonförettparårsedan varenurvridentrasatillfyrabarnsmor.enmammasomutöversittvanligakontorsjobb hadehuvudansvaretförhemochbarn,medanhennesmanrestemycketmedjobbet.för atthinnamedtillvaronsovparetimångaårbarafyra,femtimmarpernatt. Förstklockan23vardettysthososs.Dåkundeviförsökafinnatidförvarandra,men oftavarviförtröttafördet.ellersåfannsdethushållsarbetekvarattgöra.iblandstod jagochskuradebadrummenvidmidnatt,sägermia. Derasjäktadelivgjordeattdevarkenorkademedsigsjälvaellervarandra.Bråkenblev alltflerochallvarligare.oftahandladedetomattmiahadelägretoleransnivåförsmuts ochoredaihemmet.relationenblevintehellerbättreavattdetoftalågtvå,trebarn mellandemisängen.tillslut,förtvåårsedan,sadebrunotillenförtvivladmia: Vi slösarbortvarandrasliv,viskiljeross. Isammavevafickderedapåattderasbästavännerhadegåttiparterapividen mottagningsomarbetadepåuppdragavkyrkanialingsås. Vificknumretditochringdepåengång.Förinnerstinnevarbådaförstoltaförattge upp,sägerbruno. Deficksnabbtförtroendeförterapeuten,Gabriella,ochgickhoshenneetttiotalgånger undervåren2008. Detförstadefickgöravarattbeskrivavadsomfickdemattblikäraengångitiden. Meningenvarattfåbortdemfråndetnegativaspårsomdefärdatsidesenasteåren. Vificktänkaväääldigtlänge,sägerBrunoochskrattar.Mialerhonocksåvidminnet ochfylleri:

5 Jagkommerihågattjagblevotroligtgladavdetdutillslutberättadeförmig. Terapeutenbrukadeinledavarjesamtalmedattfrågahurdemådde,vilketbrukadeleda tillettämnefördagen.tillexempelframgickdetengångattmiavartyngdavenmängd måsten.dåskrevterapeutenuppalltsommiaansågsigbehövagörapåett blädderblock. Jagtroddeattallaandraklaradeavallting.Detvarsåsköntattförståattingenrelation skullekunnafungeramedsåhögaambitionersomjaghade,sägermia. Eftersamtalenbrukadeterapeutengeparethemuppgifter.Blandannatskullede beskrivahurmyckettidsomgickåttillyrkesarbete,hushållsarbete,familjetid,egentid ochsömnunderenvecka.gabriellavillefådemattsevilketekorrhjuldebefannsigi. Honställdesedanöppnafrågorsomfickdemattbörjafunderaövervaddekundegöra åtsituationen.honkundefrågabägge: Kanintedeäldrebarnenhjälpatillattlaga mat?.ellerutmanamia: Ärdetverkligennaturligtatthängatvättmittinatten?. Videnfrågasomdensenare,kundeMiakännaattterapeutenstodmerpåBrunossida, vilketkändesjobbigt. Menvidnästabesökkundedetåandrasidanvaratvärtom sådetjämnadeutsig, sägermia. Närdebörjadeskäranedpåantaletmåstenochfickmerfritid,börjadedeåterfåbalans ilivet. Ochdåkomkänslornasaktatillbaka.EfteretttagbörjadejagtyckaattMiavarvacker igen,sägerbruno. FramåtförsommarenkändedesigallttryggareisinrelationochnärGabriellafrågade omdevilledelaframtidenmedvarandrafannsdetintelängrenågontvekan. Vadharnifördrömmar frågadehonsedan. Kannitänkaerattställaupppå varandrasdrömmar?,fortsattehon. Detkundede,ochplötsligtbörjadeidéernakomma.Miahadeunderenlängretid funderatpåattbytayrkeochskoladeomsigtilldethonalltidhadevelatbli:florist. Detmärkteshemmahurlycklighonvarnärhonnufickutloppförsinkreativitet,säger Bruno,somsjälvköpteenmotorcykel. Idagtackardeparterapinförattdefortfarandeärgifta.Deharåterfåttrespektenför varandraochsåfortdehalkarinpåmeningslösttjafsförsökerdebryta. Nutänkerviattviskavaratillsammansrestenavlivet,sägerBruno. Menviärödmjukainförframtiden.Livslångkärlekbyggerpåattmanjobbarpåden, sägermia. MiaBlomqvist,42år,floristochmakenBrunoBlomqvist,44år,chefpåVolvoIT. Barn:Fyrastyckeniåldrarna10,14,17och19. Bor:IAlingsås. Varhittarjagenparterapeutochvadkostardet? Denparterapisomkommunernaerbjuderharsingrundiblandannatsystemteori, kognitivbeteendeterapiochpsykodynamiskteori.kommunernaärskyldigaenligtlag atterbjudasinainvånareparterapi.prisetärsubventioneratochkanvarieramellan0 kronorochettparhundralapparpersamtal.sökdinhemkommunpåwww.skl.seför merinformation. Kyrkanbedriverlikartadparterapitillliknandepriser.Läsmerpå:

6 Detfinnsävenenradprivataaktörer.Hosdessakandetkostamångahundrakronor, iblandettpartusenperbesök.detkanvarasvårtatthittarättidjungelnavprivata terapeuter,medvarierandeutbildningarochinriktningar.sökerduefterparterapeuter påexempelvisgulasidorna,sedåtillattfrågavilkautbildningardehargått,ochläspå omdessa.deflestautbildningargårattläsaompåinternet. Villduhagarantipåattenterapeutärvälutbildadskaduhöraomdennaärlegitimerad psykoterapeut,detvillsägaärlegitimeradavsocialstyrelsen. Källa:UllaMichel,legitimeradpsykoterapeutochsekreterareiSvenskaföreningenför familjeterapi.

Tidningen PS! Personlig utveckling och psykologi, nr 1, 2010..

Tidningen PS! Personlig utveckling och psykologi, nr 1, 2010.. TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,nr1,2010.. Minmentorochjag Mentornärenförebildsominvigerdigiyrketshemligheteroch avslöjargenvägarikarriären. Medderashjälpkandunåmålendudrömmerom. Trekvinnorberättaromenpersonsominspirerar,ledsagaroch

Läs mer

Relationen som gav oss kraft att växa

Relationen som gav oss kraft att växa TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,hösten2009. Relationensomgavosskraftattväxa Maskrosbarn.Asfaltblomma.Superkids. Benämningarnaärmångapådebarnsomtrotseländigauppväxter harklaratsigbrailivet.oftasthardeöverlevttackvareandravuxna

Läs mer

! Järven!i!skogslandet!!en!pilotstudie!2013814!! Statusrapport,!4/1082013!! Malin!Aronsson! Jens!Persson! Kent!Sköld!!! Bakgrund! Fällfångst! !!!

! Järven!i!skogslandet!!en!pilotstudie!2013814!! Statusrapport,!4/1082013!! Malin!Aronsson! Jens!Persson! Kent!Sköld!!! Bakgrund! Fällfångst! !!! Järveniskogslandet Statusrapport4/1082013 Järveniskogslandet enpilotstudie2013814 Statusrapport,4/1082013 MalinAronsson JensPersson KentSköld Bakgrund Densvenskadelenavdenskandinaviskajärvstammenharökatistorlekoch

Läs mer

Inte ett ord Frågor och uppgifter

Inte ett ord Frågor och uppgifter sidan 1 Läs ett kapitel och arbeta sedan med uppgifterna som hör till kapitlet. Utgå från dig själv och det du har läst och skriv så utförliga och förklarande svar som möjligt. Kapitel 1 1. Har du någon

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING 1. Mötetsöppnande LarsPförklarademötetöppnat. 2. Godkännandeavdagordningen LarsPföredrogföreslagendagordning. Styrelsenbeslutade: attgodkännadagordningen.

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Schizofreni. Den vanligaste psykiska sjukdomen

Schizofreni. Den vanligaste psykiska sjukdomen Schizofreni Den vanligaste psykiska sjukdomen Schizofreni - fakta En psykisk störning som ca 1 % av Sveriges befolkning har. Schizofreni - fakta En psykisk störning som ca 1 % av Sveriges befolkning har.

Läs mer

Buss Buss Västtåg Västtåg Buss Västtåg Buss Västtåg Buss Buss Västtåg Buss Buss Buss

Buss Buss Västtåg Västtåg Buss Västtåg Buss Västtåg Buss Buss Västtåg Buss Buss Buss 17 feb 2016 20 mar 2016 Buss Buss Väsåg Väsåg Buss Väsåg Buss Väsåg Buss Buss Väsåg Buss Buss Buss 3291 3291 3203 13263 3215 M-F L S L L LS M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F LS 00:09 00:09 01:09 04:39 05:07

Läs mer

17 feb mar Buss Västtåg Västtåg Västtåg Buss Buss Västtåg Västtåg Buss Buss Buss Buss Västtåg Buss

17 feb mar Buss Västtåg Västtåg Västtåg Buss Buss Västtåg Västtåg Buss Buss Buss Buss Västtåg Buss 17 feb 2016 20 mar 2016 Buss Väsåg Väsåg Väsåg Buss Buss Väsåg Väsåg Buss Buss Buss Buss Väsåg Buss 3200 3200 3200 3204 3204 3216 M-F M-F L S L S L S L M-F M-F M-F M-F L Göeborg C 00:00 00:00 00:00 00:05

Läs mer

Madeleine Cocozza socionom/leg.psykoterapeut/ handledarutb enligt ukä/ med.dr. Cocozza;

Madeleine Cocozza socionom/leg.psykoterapeut/ handledarutb enligt ukä/ med.dr. Cocozza; Madeleine Cocozza socionom/leg.psykoterapeut/ handledarutb enligt ukä/ med.dr Cocozza; 2016 1 1982 Socionomutbildning 1995 Legitimerad Psykoterapeut 1997 Magisterexamen i Sociologi 2007 Medicine Doktor

Läs mer

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson Nya möjligheter Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige red. elisabeth hjalmarsson Det har aldrig varit som det är. Och blir det inte heller! Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det

Läs mer

MEN JAG AR KAR I HENNE Elevmaterial

MEN JAG AR KAR I HENNE Elevmaterial SIDAN 1 Läsförståelse Hanna ler 1. Vem ska Oskar dela rum med? 2. Vem är berättare i boken? 3. Hur vet de vem som ska laga mat? 4. Vart tror du att de åker på skolresa? 5. Boken heter Men jag är kär i

Läs mer

Målplanering för relationer Exempel 3:1

Målplanering för relationer Exempel 3:1 Målplanering för relationer Exempel 3:1 Våra relationer mår bra av en fungerande arbetsfördelning hemma. Ställer upp för maka/make och barn. Sköter allt hemarbete trots mera smärta. Täta konflikter. Känner

Läs mer

Sammanställning av resultat för brukarundersökning. Personlig assistans 2014

Sammanställning av resultat för brukarundersökning. Personlig assistans 2014 Sammanställning av resultat för brukarundersökning Personlig assistans 2014 Dokumentnamn Sammanställning av resultat för brukarundersökning personlig assistans 2014 Dokumentansvarig Eva Bascom, verksamhetschef

Läs mer

Lisa Koser och Fanny Marell 2014. Dödsdansen av Timbaktu

Lisa Koser och Fanny Marell 2014. Dödsdansen av Timbaktu Dödsdansen av Timbaktu Av Lisa Koser och Fanny Marell Varför är detta viktigt? Vad ville vi undersöka? Hur gjorde vi? Vad kom vi fram till? Vad får detta för implikationer? Diskussion Internet användningsområden

Läs mer

Kommunal familjerådgivning under 2014

Kommunal familjerådgivning under 2014 Sveriges officiella statistik Socialtjänststatistik Kommun som uppgifterna avser Namn på den familjerådgivningsbyrå som lämnar uppgiften Er adress Postadress Uppgiftslämnare/handläggare E-post Telefon

Läs mer

Resursforum. Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

Resursforum. Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 Resursforum Familjerådgivningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Årets verksamhet Inledning Familjerådgivning är sedan 1995 en lagstadgad kommunaliserad verksamhet. I Trollhättan är familjerådgivningen organisatoriskt

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post UDDEVALLA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING

HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD BLAND UNGDOMAR MED INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING HEDERSFÖRTRYCK OCH INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING VERKSAMHETERS MÖJLIGHETER ATT MOTVERKA HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK OCH VÅLD Varför handlingsplan? Inom varje verksamhets finns det förutsättningar att

Läs mer

Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad)

Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad) SOCIALFÖRVALTNINGEN I LUND Familjerådgivningen Enkätundersökning 2014 (enkäten delades ut till alla besökare under april/maj månad) Lund, Höör, Hörby, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Svedala, Staffanstorp och

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Kärlek och Hälsa. Hur påverkar Parkinson familjen och det sociala nätverket? Johan Hagström, Präst, aukt. Familjerådgivare, leg Psykoterapeut

Kärlek och Hälsa. Hur påverkar Parkinson familjen och det sociala nätverket? Johan Hagström, Präst, aukt. Familjerådgivare, leg Psykoterapeut Kärlek och Hälsa Hur påverkar Parkinson familjen och det sociala nätverket?! Johan Hagström, Präst, aukt. Familjerådgivare, leg Psykoterapeut Kommunikation och relation i familjer Den US-amerikanska psykoterapeuten

Läs mer

ÅNGEST. Definitioner & Fakta:

ÅNGEST. Definitioner & Fakta: INLEDNING Ordet hälsa; det första vi kommer att tänka på är att vara frisk, fri från sjukdomar. Men inte psykiska sjukdomar, utan endast fysiska. Cancer, förkylningar, lunginflammation, körtelfeber osv.

Läs mer

blick över innehållet i de olika programmen så att ni lättare hittar det program som passar att använda i er undervisning just nu!

blick över innehållet i de olika programmen så att ni lättare hittar det program som passar att använda i er undervisning just nu! En serie pedagogiska barnprogram på teckenspråk för de yngsta barnen, tidigare producerade i samarbete med Utbildningsradion. I programmen får man besöka tant Almas leksaksaffär och där får man träffa

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Boken handlar om: Olle är åtta år. Olle, och hans kompis Amir, tycker om skolmaten, men inte idag när det är fisk. De vill hellre äta knäckebröd. Fröken säger att de

Läs mer

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK. Division

Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK. Division Hanne Solem Görel Hydén Sätt in stöten! MATEMATIK Division Division med,, och Om karameller ska delas lika mellan barn, får de var. (läses åtta delat med två är lika med ). Räkna i huvudet. 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet

Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet 2014-05-26 1 (9) Social- och äldrenämnden Familjerådgivning 2013 uppföljning och jämförelse av kundvalet Bakgrund Kundval inom familjerådgivningen har funnits sedan 2005-01-01 då med 14 a anordnare. 2010

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Disco VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS

Disco VAD HANDLAR BOKEN OM? LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS ELEVERNA TRÄNAR FÖLJANDE FÖRMÅGOR LGRS 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om en kille och hans två kompisar som ska gå på disco. De pratar före discot om att de tycker att det är löjligt att dansa. När de kommer till

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

Planritningar lokaler

Planritningar lokaler LAPPLAND 137 kvm- 16,53 kvm x 8,26 kvm 170 p biosittning, 100 p skolsittning, 40 p u-bord, 80 p öar Önskemål på annan utrustning? Vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er. KLIPPAN

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE MITT HEM - DIN ARBETSPLATS Du som arbetar som personlig assistent bör tänka på att din arbetsplats, i första hand, är någon annans hem. Därför behöver du tänka

Läs mer

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE

PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE PERSONLIG ASSISTENT -ETT VARIERANDE YRKE MITT HEM - DIN ARBETSPLATS Du som arbetar som personlig assistent bör tänka på att din arbetsplats, i första hand, är någon annans hem. Därför behöver du tänka

Läs mer

Ömsesidig Kärlek Om betydelsen av ett genusperspektiv i parterapi med heterosexuella par

Ömsesidig Kärlek Om betydelsen av ett genusperspektiv i parterapi med heterosexuella par Ömsesidig Kärlek Om betydelsen av ett genusperspektiv i parterapi med heterosexuella par Vetenskapligt arbete, 15 högskolepoäng Påbyggnadsprogram i Psykoterapi 2008 Författare: Christina Bäckblom Fahlén

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2013-09-11 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2014-2016 Social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter. 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1

Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter. 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1 Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1 Syfte Att undersöka och få en ökad förståelse för hur utbildningen påverkar

Läs mer

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5)

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) Plats och tid Garvargården kl 18.30 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Kristina Söder, ordförande Anna Eriksson Thomas Linder Beatrice Söder Sven-Evert

Läs mer

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN IFO - SOC Individ- och familjeomsorgen 2015-01-26 Individ- och familjeomsorgschef Utvecklingsledare Sektionen för råd och stöd Sektionen för nyanlända Sektionen för familjestöd

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Funkas Tillgänglighetsdagar Stockholm april Är text alltid rätt? Torbjörn Lundgren och Hans Hammarlund

Funkas Tillgänglighetsdagar Stockholm april Är text alltid rätt? Torbjörn Lundgren och Hans Hammarlund Är text alltid rätt? Torbjörn Lundgren och Hans Hammarlund Funkas tillgänglighetsdagar Stockholm - april 2009 Dyslexi Svårt att koppla ljud och bokstav - automatisering Synskadade Svårt att se texten ADHD/koncentrationssvårigheter

Läs mer

Pappa, mamma, lillasyster, storasyster och bror håller på att packa väskorna.

Pappa, mamma, lillasyster, storasyster och bror håller på att packa väskorna. Manusförslag för Eddaskolan 1B Pappa, mamma, lillasyster, storasyster och bror håller på att packa väskorna. En robot kommer in på scenen. Robot Ni kallade på mig sir. Hej Robbie. Vi har glömt bort vart

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden

Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Styrdokument, plan 2014-09-08 Dnr SÄN/2013:259 Konkurrensutsättningsplan 2015-2017 social- och äldrenämnden Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen: Social- och äldrenämnden den 15 oktober 2013 Reviderad:

Läs mer

Workshop Tvärtomtänk Inför workshopen: Vid uppstart av workshopen Genomförande av workshopen Efter workshopen

Workshop Tvärtomtänk Inför workshopen: Vid uppstart av workshopen Genomförande av workshopen Efter workshopen Workshop Tvärtomtänk Detta är ett workshopupplägg som kan användas i klasser eller andra grupperingar. Det är ett roligt och tidsstyrt sätt att hitta lösningar på olika utmaningar/frågeställningar. Inför

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

Läsförståelse. Allan Zongo och den sista dagen. Popcorn. Elevmaterial. Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.)

Läsförståelse. Allan Zongo och den sista dagen. Popcorn. Elevmaterial. Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.) SIDAN 1 Läsförståelse Popcorn 1. När brukar man skörda majs? 2. Vad pratar hela byn om? 3. Vem är Jönsson? 4. Från vilken grönsak kommer popcorn? 5. Hur många dagar tar det, för Max pappas majs, att växa

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post HEDEMORA Januari 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Trafikavbrott Göteborg-Bohus, Måndag-Fredag 2016-02-22-2016-03-20 (Utdrag ur tidtabell 72, med nya tider för ersättningsbussar)

Trafikavbrott Göteborg-Bohus, Måndag-Fredag 2016-02-22-2016-03-20 (Utdrag ur tidtabell 72, med nya tider för ersättningsbussar) Trafikavbro Göeborg-, Måndag-Fredag 2016-02-22-2016-03-20 (Udrag ur idabell 72, med nya ider för ersäningsbussar) Buss Buss Buss Tåg Buss Buss Buss Tåg Buss Buss 3216 3220 Göeborg Cenral/Nils Ericsonerminalen

Läs mer

Dagens schema. 18.00 19.15 Kort presentation. Genomgång om sinnena, prova på

Dagens schema. 18.00 19.15 Kort presentation. Genomgång om sinnena, prova på Dagens schema 18.00 19.15 Kort presentation. Genomgång om sinnena, prova på 19.15-19.45 Fika 19.45 20.40 Sinnen och vad menas med avvikelser? (prova på) Aktivitets/vakenhetsnivå arousal 20.40 21.00 Sammanfatta

Läs mer

Tåget stannar på en plats jag aldrig hade hört namnet

Tåget stannar på en plats jag aldrig hade hört namnet 2. Tåget stannar på en plats jag aldrig hade hört namnet på förrän jag såg det på biljetten. Det enda jag säkert vet är att den ligger cirka sju timmar ifrån där jag bor. Jag kliver av med min tunga väska

Läs mer

SAMordnat FÖRäldrastöd

SAMordnat FÖRäldrastöd SAMordnat FÖRäldrastöd - för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Projektidé Modell för Projektutveckling i Samhällskontraktet, MOPS (30 000 kr) Projektet konkretiseras, kartläggningar, ansökan till

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Huntingtons sjukdom

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Huntingtons sjukdom -- Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Huntingtons sjukdom Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial funktion hos personer

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service På avdelningen Stöd och service arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är när en person på grund av en skada eller

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Allting började en dag i maj då jag var inne på

Allting började en dag i maj då jag var inne på Danmarksresa En utflykt till Ålborg Text och foto: Jonas Eriksson Allting började en dag i maj då jag var inne på cichlids.dk (en dansk ciklid-websajt) och fick se en annons om en ny butik som öppnat i

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post Barn med behov av särskilt stöd

Servicemätning via telefon och e-post Barn med behov av särskilt stöd RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post Barn med behov av särskilt stöd DACKE November 2008 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS,

Läs mer

MED MASSOR AV LÖSNINGSFOKUSERAT HELGGODIS! saxat ur Sydöstran: Socialen har blivit bättre på att hjälpa ungdomar

MED MASSOR AV LÖSNINGSFOKUSERAT HELGGODIS! saxat ur Sydöstran: Socialen har blivit bättre på att hjälpa ungdomar www.sflk.se JULNUMMER MED MASSOR AV LÖSNINGSFOKUSERAT HELGGODIS! Ord från redaktören saxat ur Sydöstran: Socialen har blivit bättre på att hjälpa ungdomar SFLK Inspirationsdag på Malmö Högskola artikel

Läs mer

Syncentralen Vänersborg 2014-09-10

Syncentralen Vänersborg 2014-09-10 Syncentralen Vänersborg 2014-09-10 Minnesanteckningar lokalt Brukarråd Onsdagen den 10 september 2014 Möte kl 14.00-16.00 Närvarande: Maj-Britt Malmsten Anette Jernberg Britta Johansson Lennart Kristensson

Läs mer

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson

Kvalitetssäkring. Annika Asplind och Lena Svensson Kvalitetssäkring Annika Asplind och Lena Svensson 3 Vad innebär valfrihetssystem? Brukare, elever, patienter väljer utförare Ersättningen kopplat till valet LOV LOU- bidrag Kommunen/landstinget beslutar

Läs mer

Eleverna diskuterar vilka personer deras familj består av.

Eleverna diskuterar vilka personer deras familj består av. Storylinens namn: Nya Grannar Storyline Nyckelfrågor Aktivitet Organisation Material Resultat 1. Familjerna a) Läraren talar om för Grupper om 4-5 elever eleverna att de ska tänka sig att varje grupp är

Läs mer

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt

Det sista slaget. www.viljaforlag.se. Arbetsmaterial LÄSARE. Författare: Tomas Dömstedt Arbetsmaterial LÄSARE Det sista slaget Författare: Tomas Dömstedt Bakgrund Det här materialet hör till boken Det sista slaget som är skriven av Tomas Dömstedt. Materialet är tänkt som ett stöd för dig

Läs mer

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Akondroplasi. Synonymer: Achondroplasi

Munhälsa och orofacial funktion hos personer med. Rapport från frågeformulär. Akondroplasi. Synonymer: Achondroplasi 6-3-3 Synonymer: Achondroplasi Munhälsa och orofacial funktion hos personer med Akondroplasi Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om munhälsa och orofacial

Läs mer

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun

Familjeenheten. - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Familjeenheten - en del av Individ- och familjeomsorgen i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Vad är familjenheten? Familjenheten är en enhet inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med stödinsatser

Läs mer

Agility! Högsta vinsten

Agility! Högsta vinsten SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Meja älskar hundar men har ingen egen hund. Hon har turen att få låna en hund som hon tränar agility med. Lisa, som hon har lånat hunden Jimi av, har också blivit

Läs mer

Andelen trygga relationer i förskolan

Andelen trygga relationer i förskolan Andelen trygga relationer i förskolan har minskat de senaste 2o åren Detta gäller speciellt de små barnen som är mer beroende av vuxna för att reglera sina känslor Större barngrupper, fler barn per vuxen,

Läs mer

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Sol och vår ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE ÅSA ÖHNELL ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ÅSA ÖHNELL ORDLISTA otrogen (sida 6, rad 10) träffat andra kvinnor (eller män) efterlyste (sida 6, rad 16) sökte efter, frågade efter, kanske på teve och i tidningar inte råd

Läs mer

Organisation och resurser 1. Hurärarbetetkring vård ilivetsslutorganiseratpå din enhet/idin kom m un/iditdistrikt?

Organisation och resurser 1. Hurärarbetetkring vård ilivetsslutorganiseratpå din enhet/idin kom m un/iditdistrikt? Bilaga 5 Frågeguide Del 1 Det gemensamma ansvaret Organisation och resurser 1. Hurärarbetetkring vård ilivetsslutorganiseratpå din enhet/idin kom m un/iditdistrikt? 2. Vilka resurserfinns förarbetetoch

Läs mer

Allians med en Relation. Vilken betydelse har anknytningsstil för alliansskapande i familjerådgivning?

Allians med en Relation. Vilken betydelse har anknytningsstil för alliansskapande i familjerådgivning? Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Allians med en Relation Vilken betydelse har anknytningsstil för alliansskapande i familjerådgivning? Inger Berger Gerd Elliot Psykoterapeutexamensuppsats

Läs mer

www.nsf.scout.se/kindness eller www.facebook.com/48hoursofkindness

www.nsf.scout.se/kindness eller www.facebook.com/48hoursofkindness www.nsf.scout/vastervik/ 24/10-12/ HW. 48 Hour of Kindness Tillsammans kan vi göra världen lite vänligare! Den 13 november 2012 firas "World Kindness Day" runt om i världen. För att stödja och belysa denna

Läs mer

Preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB

Preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB Preliminär befolkningsstatistik per månad år 2011 från SCB 2012-01-12 Månad Folkmängd vid Folk- Levande Död- Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Nyblivna Nyblivna Änklingar Justeperiodens

Läs mer

Manual för Anmälan till Sittgruppen, enligt Värmlandsmodellen

Manual för Anmälan till Sittgruppen, enligt Värmlandsmodellen 1 (7) Manual för Anmälan till Sittgruppen, enligt Värmlandsmodellen Denna manual är framtagen för att ge vägledning att fylla i Anmälan till Sittgruppen. Strukturen/rubrikerna följer Anmälningsformulärets

Läs mer

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO

- Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (8) 52 Aktuell information - Jämfört med förra året har det hittills kommit få visstidsboende inom HSV-verksamheten. - Det har varit en lugn midsommar inom IFO - Det är inte

Läs mer

Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn

Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn Projektredovisning- Animationstest, Stopmotion och 3D skrivare Jacob Petersson, Cristoffer Ålund, Jakob Arevärn Mål och förväntningar Undersöka möjligheterna att använda sig av 3D skrivare för att animera

Läs mer

Meddelandeblad. Om den kommunala familjerådgivningens organisation, sekretess, vittnesplikt m.m.

Meddelandeblad. Om den kommunala familjerådgivningens organisation, sekretess, vittnesplikt m.m. Meddelandeblad Mottagare: Socialförvaltningar, familjerådgivning, länsstyrelser m.fl. April 2008 Om den kommunala familjerådgivningens organisation, sekretess, vittnesplikt m.m. Med detta meddelandeblad

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post NORDANSTIG Januari 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagrum: 9 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2015 ref 72 För att en kommun enligt 9 2 LSS ska vara skyldig att utge ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom krävs att vikarie har anlitats. Lagrum: 9 2 lagen (1993:387)

Läs mer

Försäljning av inventarier från Advokatbyrån Eriksson

Försäljning av inventarier från Advokatbyrån Eriksson Konferensbord med 14st stolar 1854-001 Avslut: 09:00 20 000.00 kr exkl moms Kasthallasmatta 570 x 340 Oktagon 1 1854-002 Avslut: 09:01 10 000.00 kr exkl moms Hylla 1854-003 Avslut: 09:02 Lampa 1854-004

Läs mer

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten.

Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Sidan 1 av 5 Att bli kvinna Program för att möta unga flickor i samtal om puberteten. Ett arbetssätt utarbetat av Berit Román på Cebuh och Agneta Persson på Ungdomsmottagningen Molinsgatan i Centrum efter

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post TYRESÖ Januari 2010 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Har du något på huvudet lyfter du på det med handen som är bakom spegeln det svävar också!

Har du något på huvudet lyfter du på det med handen som är bakom spegeln det svävar också! TROLLA BORT BENET 1. Håll en handduk framför benen. Sänk ner duken mot golvet. 2. Böj upp ena benet bakom duken. 3. Höj duken för att visa att benet är borta. För att trolla tillbaka benet gör du bara

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KROKOM Januari 2013 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ESKILSTUNA Januari 2013 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Alkohol påverkar alla

Alkohol påverkar alla Alkohol påverkar alla Din utbildning kan förändra liv Missbrukaren är ofta den man minst anar. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren. Helt normala människor, som har hamnat

Läs mer

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Mellan raderna lättläst. Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv.

SERHOLT LÄROMEDEL SMAKPROV. Mellan raderna lättläst. Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv. Mellan raderna lättläst Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och konstruktiv. 1 Syftet med detta material är att få eleverna att förstå budskapet i texten, måla en inre

Läs mer

Faraoland HD Nightster Faraoland HD Ultra Limited Faraoland HD Wide Glide Faraoland HD Street Glide

Faraoland HD Nightster Faraoland HD Ultra Limited Faraoland HD Wide Glide Faraoland HD Street Glide Faraoland HD Nightster Faraoland HD Ultra Limited Faraoland HD Wide Glide Faraoland HD Street Glide Alla är utrustade med fyrbensdrift, kan fås med tvåbensdrift vid behov för att nå kakan på bänkten, acc

Läs mer

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel

35 Dnr 2012/108-700 SN. Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 35 Dnr 2012/108-700 SN Redovisning av 2007-2011 års stimulansmedel Christian Pärnering informerar om psykiatriteamets arbete i Borgholms kommun samt ger en redovisning av

Läs mer

PROOM-3: FRÅGOR OM MAGTARMBESVÄR v 25 + v35

PROOM-3: FRÅGOR OM MAGTARMBESVÄR v 25 + v35 Datum: Namn:.. FRÅGOR OM MAGTARMBESVÄR (18 frågor) Läs detta först: Undersökningen innehåller frågor om hur du mår och hur du haft det den senaste veckan. Markera med ett X det alternativ som bäst passar

Läs mer

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011 Jag heter Märta. Jag älskar hästar! Det här är min bästa häst Julia. Hon bor på ridskolan. Där finns ridläraren Kattis, alla hästarna och mina ridkompisar. Jag rider där varje vecka. 7 Använd skänklarna!

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015

TD ungdomsprojekt. Uppföljning september 2015 TD ungdomsprojekt Uppföljning september 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte... 2 Metod... 2 Resultat... 3 Upplevelsen av att arbeta på TD-enheten... 3 Vikten av att få ett sådant här

Läs mer

Tips för laget/gruppen

Tips för laget/gruppen Ver 1.2 Inledning Detta dokument har satts ihop för att ge tips till både nya och redan erfarna paintballspelare. Vissa taktiska förslag kan verka självklara visst, men kanske finns det något nytt att

Läs mer

Typiskt Tobias! Kaos i skallen

Typiskt Tobias! Kaos i skallen KERSTIN LUNDBERG HAHN Sidan 1 Typiskt Tobias! Kaos i skallen Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Tobias liv är rätt okej, men ibland är det kaos i skallen. Tobias glömmer allt möjligt: läxor, nycklar,

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt

Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Familjerätt Lättläst information om lagar som gäller för familjer i Sverige En lättläst sammanfattning av Justitiedepartementets broschyr Familjerätt Den här broschyren har tagits fram av Justitiedepartementet.

Läs mer

Efter en liten stund kom kemiläraren tillbaka och sa att Anders skulle komma. kemiläraren gav Anders telefonen. Anders och Anders mamma hade ett

Efter en liten stund kom kemiläraren tillbaka och sa att Anders skulle komma. kemiläraren gav Anders telefonen. Anders och Anders mamma hade ett MONSTRET Kap 1 LJUDEN -Hörde du ljudet, viskade Anders. -Nej det var säkert bara nån som tappade pennan, svarade Peter. Tyst i klassen ni kan få kvarsittning, ropade den stränga kemiläraren. Allt blev

Läs mer