Vi räddade kärleken med parterapi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi räddade kärleken med parterapi"

Transkript

1 TidningenPS!Personligutvecklingochpsykologi,hösten2009. Viräddadekärlekenmedparterapi Semesternärslutochdetärlikamedhögsäsonghoslandets parterapeuter. Dåligarelationerblirnämligenalldelesföruppenbaraunderlediga dagar. Menhurgårdettilldärinneiterapirummen,egentligen?PS!har träffatnågraparsomvet. Texter:MinnaTunberger EvaochArnerenoveradesöndersittförhållande 17åravrenovering.SedanvarEvaRosvallsochArneHjelmshusäntligenklart menderasrelationkördibotten. TackvareenparterapeutiHalmstadundvekdeenseparation.Hoshennefick bådakommatilltalsochblilyssnadepå.ochdåkomkärlekenpåköpet. Ingaskrikellerraseriutbrott.Snarareiskallablickarochtystnad,oftadagaristräck. SåsågEvaRosvallsochArneHjelmsvardagutinäratioår. Utepåderassoligaaltanberättardeomhurdeharkämpatföratthittatillbakatill varandra.häridenmodernahalmstadvillansitteringajobbigarenoveringsminneni väggarna,bostadenärpåmångasättenfredadzonförfamiljen. Fördetvarintehärkrisentogfart.Utaniettfallfärdigtträhusidenvackraste fruktträdsidyll.husetköptede1991,ettparårefterattdeträffades.literenovering skullekrävas,sedanskulledetbliderasparadis. Förstaårenvardetkaoshemma.Virenoveradedygnetrunttrotsattvificktvåbarn tätt.detvarkämpigtattbofleraårutanbadrum,sägereva. Renoveringsprojektet,somvarsåspännandetillenbörjan,blevsåsmåningomenlång mardröm.åtminstoneförarnesommedtidenbörjadetröttnapåatttapåsigblåstället såforthankomhemfrånjobbet.evastodalltmerensamochbyggdepåkvällarna. FöljdenblevatthontjatadepåArneatthjälpatillochhansvarademedattvaratystoch sura. Medanrenoveringendrogutpåtiden husetskulletahela17årattblifärdigt blev derasrelationalltsämre.långaperioderhatadedevarandra. 2007bestämdedesigdockförattgöraettsistaförsökatträddaförhållandetochbokade tidhosdenkommunalafamiljerådgivningenihalmstad.defickenterapeutvidnamn Lena,somdegickhosietthalvår. Lenabörjademedattritauppentidslinjeochattställafrågorkringparetshistoria. SnartinsåghonattEvaochArnehadesvårigheterattkommuniceraochattdetryckte

2 undansinakänslor.menmedlenasvägledningvågadedeöppnauppsig,honvarnoga medattlåtabådaberättahurdekände: Närdutidigarevillepratamedmig,Eva,undradejagomduhadenågonkritisk baktankemedsamtalet.dåvillejagintevaramed.menhoslena,somvarneutral,kände jagmigtryggochjagvarintelängremotvilligtillattprata,sägerarne. Engångberättadehanförterapeuten,atthanhadeblivitargenkvällnärEvakomhem frånjobbetochdirektfrågade: Hurmycketharduhunnitrenovera?.Terapeuten undradedåhurhanskullehakäntomevahadeställtsammafråga,menpåettmjukare ochmeruppmuntrandesätt. Lenaställderättslagsfrågor.Deöppnadeuppossdärvitidigarehadevaritheltlåsta ochintelåtitdenandrakommatilltals.honfickossattinseattdetinteärfarligtatt ageraannorlunda,sägerarne. Påfråganomterapeutengickefternågonsärskildmallunderterapin,skakarbådapå huvudet. Dethelavarmerettpågåendesamtal.MenLenahadesäkertnågonplansomhon spannvidarepådåviutveckladessompar,sägereva. ExempelpåhurdeutveckladesvarattArneibörjanvändesigmotterapeutenoch pratademedhenneomeva.medanhanmotslutetvändesigdirekttilleva.jumer tolkningshjälpdefick,destobättrekundedealltsåkommuniceraochdärmedåterfå respektenförvarandra. Mankansägaattvigickfrånettnattsvartförhållandetillettljusareochljusare. Tidigarevarkärlekensombortblåst.NufinnsdetstorplatsförEvahärinneigen,säger Arneochpekarnöjtpåsitthjärta. Lenafokuseradeocksåmycketpåparetsobefintligafritidochföreslogattdeskulle schemaläggasintillvaroochplanerainegentid.tidigarehadedeinteensvågattänkai sådanabanor.mennunärlenatydliggjordehuromöjligtderaslivvar,blevdetplötsligt självklartävenfördem.snartbörjadedeocksåkännaattdetbehövdegörasigavmed sitthus,trotsattdetnästanvarfärdigrenoveratviddethärlaget.därfannsförmånga ångestväckandeminnen. BådeärövertygadeomattdehadesepareratomdetintehadegåtttillLenaochlärtsig förståvarandra.menävenflyttentillettnytt,färdigrenoverathushargjortsitt. Hadeviintesålthusethadevisäkertfallittillbakaigamlahjulspår,sägerEva. Idagtrordeattdeharstörrechansattlyckasisittförhållandeäntidigare.Mendeinser attdemåstefortsättaattkommunicerapåettbrasätt.liksomattförsökaläggasina problembakomsigochgåvidare. Härifrånochframåt,sägerEva. EvaRosvall,44år,flygledarassistentochsambonArneHjelm,51år,producentav tekniskahandböcker. Barn:Tvåsöner,13och15år. Bor:IHalmstad. Karinochhennesmangickiterapiefterskilsmässan Förstskilsmässa sedanparterapi. KarinFolkelindochhennesföredettamanreddeutsinaproblemförsonensskull. Iterapinfickdehjälpattsevarandraspositivasidorochtahänsyntill olikheterna.

3 SpårvagnentutarutanförlägenheteniGöteborgsinnerstad.HärinnejollrarKarin Folkelindsettåring. Jagfickenbebisi40 årspresent!ärdetintefantastiskt,sägerkarin. Honharävenentrettonåräldreson,mendenhärveckanborhanhossinpappa.Med honom,exmaken,giftesigkarinsom25 åringochtvåårsenarefickdebarn.medåren hamnadedeoftaikonfliktochgledalltlängreifrånvarandra.ioktober1998skickade deinsinskilsmässoansökan.mendethindradedemintefrånattgåiterapiiefterhand. Innanvifickvårsonhadevilovatvarandraattredautvåraproblemvideneventuell separation.vårsonskulleintefåsittaemellantvåbittraföräldrarsomsåmångaandra barnibekantskapskretsen,sägerkarin. Beslutetattgåiterapivardärförgemensamt.Avekonomiskaskälvaldedekyrkans familjerådgivning. Vivarfattigaochsågdethärsombraalternativ,eftersomdetbarakostadenågon hundralapppergång.egentligenvardetingenkyrkliginriktningutanmersomvilken parterapisomhelst. Totaltblevdetenfem,sexterapibesök,vilkagavdemanvändbaraverktygföratt undvikakonflikteriframtiden.förterapeutenfickdeberättahurdehadeupplevtsitt äktenskap. Minexmantyckteblandannatattdetvarjobbigtattjagärsåhemligavmig.Till skillnadfrånhonomgillarjaginteattprataomkänslor. Karintroratthennesbakgrundsomdottertillenfrikyrkokändisärdenstörsta anledningentillhennesoförmågaattöppnauppsig. JagundradealltidommänniskorvilleumgåsmedmigförattjagvarKarin,ellerföratt jagvardottertillminomtaladefar.jagkändealdrigattjagvarbetydelsefullnogattta platsiminfamilj. TerapeuteninsågKarinsdilemmaochsågtillattbådaparterficklikamycketutrymme undersamtalen.medandenenapratadeskulledenandravaratyst.karinblevdå tvungenattöppnauppsigochhennesföredettamantvingadesattlyssna.iochmed dettakändehonsigseddochbekräftad.ochhonlärdesigattdetintegårattlösanågra konfliktergenomattvaratyst. SnartframgickdetattKarinochexmakenhadeväldigtolikasättattsepålivet.Det tydliggjordessärskiltavdemångaövningardefickgöra.blandannatfickderitavarsin storringsomföreställdedemsjälva,ochdetfickritasmåringarinutidestorasomskulle symboliseranärståendepersoner.meningenvarattdeskullesehurmycketplatssom fannskvarfördemsomindividerochhurmycketutrymmedevilleupplåtaåtandra.det visadesig,attkarinhademycketplatskvarförsigsjälvsamtidigtsomdetfannsmångai hennesnärhetsomvarviktiga. Framtilldethärögonblickethademittexinteförståtthurviktigtdetvarförmigatt varasjälv.vihadebottienlitentvåatillsammansochjaghadeliditsåavattintefåvara ifred.iblandlåstejagtillochmedinmigpåtoalettenförattfåandrum.nufickhanse mittbehovsvartpåvittochdetgickinteattmissförstå. PåliknandesättlärdeKarinsignyasakeromsinexman. Jaha,menvarförharduinte sagtdetförut,kundebådasägatillvarandra.genomövningarnafickdechansatttänka tillpåsådantsomhadeutgjortkonflikteriförhållandet.ochatttademtillytanochfåen störreförståelsefördenandrasbehov. Defickävenlistavaddegillademestmedvarandraochvarfördeengångitidenhade valtattgiftasig.liksomsvarapåfråganvadderassonsomvuxenskulleblimeststolt överhosdenandra.

4 Dethärvarenjättebraövning.Vificknuhjälpattväxlaövertillettannatspårochta framvarandraspositivasidor. Iterapinfickdelärasighurviktigtdetäratttahänsyntilldenandrastankaroch situation.omdetintehadegåttidennahadedetnogvaritsvårareatthållasamsidag, trorkarin.dehadevisserligenvaritnogamedattintetalaillaomvarandrainförsonen, dethadedealltidlovatvarandra.mendethadefunnitsmångaouppklaradeproblem somhadegjortderasförhållandespänt. Fastsåärdetintenu,viharrettuppdetgamla.Viharkonstateratattvityckerolika ochvirespekterarattdenandragörpåsittsättundersinveckamedvårson. KarinFolkelind,41år,VD assistent. Familj:Samboochtvåbarn. Bor:IGöteborg. MiaochBrunoskarnedpåallamåsten Fyrabarn,tvättsomhängdesvidmidnattochminimaltmedsömn. MiaochBrunoBlomqvistshektiskalivkvävdederaskärlek. Mensågickdeiparterapiochlärdesigattskäranedpåkravenochställaupppå varandrasdrömmar.detvisadesigvaralyckosamt. MedlattebrickanihandenlederBrunoBlomqvistutosstillettlitetbordpåkaféets innergård.hanochhansfrumiavillhellrebliintervjuadehärpåfavoritställeti Göteborg,änhemmaiAlingsås. Hosossärdetbarnöverallt,viskulleintekunnapratalikaostörtdär,sägerMia. Honserpiggutochlernästanoavbrutet.Detärsvårtatttroatthonförettparårsedan varenurvridentrasatillfyrabarnsmor.enmammasomutöversittvanligakontorsjobb hadehuvudansvaretförhemochbarn,medanhennesmanrestemycketmedjobbet.för atthinnamedtillvaronsovparetimångaårbarafyra,femtimmarpernatt. Förstklockan23vardettysthososs.Dåkundeviförsökafinnatidförvarandra,men oftavarviförtröttafördet.ellersåfannsdethushållsarbetekvarattgöra.iblandstod jagochskuradebadrummenvidmidnatt,sägermia. Derasjäktadelivgjordeattdevarkenorkademedsigsjälvaellervarandra.Bråkenblev alltflerochallvarligare.oftahandladedetomattmiahadelägretoleransnivåförsmuts ochoredaihemmet.relationenblevintehellerbättreavattdetoftalågtvå,trebarn mellandemisängen.tillslut,förtvåårsedan,sadebrunotillenförtvivladmia: Vi slösarbortvarandrasliv,viskiljeross. Isammavevafickderedapåattderasbästavännerhadegåttiparterapividen mottagningsomarbetadepåuppdragavkyrkanialingsås. Vificknumretditochringdepåengång.Förinnerstinnevarbådaförstoltaförattge upp,sägerbruno. Deficksnabbtförtroendeförterapeuten,Gabriella,ochgickhoshenneetttiotalgånger undervåren2008. Detförstadefickgöravarattbeskrivavadsomfickdemattblikäraengångitiden. Meningenvarattfåbortdemfråndetnegativaspårsomdefärdatsidesenasteåren. Vificktänkaväääldigtlänge,sägerBrunoochskrattar.Mialerhonocksåvidminnet ochfylleri:

5 Jagkommerihågattjagblevotroligtgladavdetdutillslutberättadeförmig. Terapeutenbrukadeinledavarjesamtalmedattfrågahurdemådde,vilketbrukadeleda tillettämnefördagen.tillexempelframgickdetengångattmiavartyngdavenmängd måsten.dåskrevterapeutenuppalltsommiaansågsigbehövagörapåett blädderblock. Jagtroddeattallaandraklaradeavallting.Detvarsåsköntattförståattingenrelation skullekunnafungeramedsåhögaambitionersomjaghade,sägermia. Eftersamtalenbrukadeterapeutengeparethemuppgifter.Blandannatskullede beskrivahurmyckettidsomgickåttillyrkesarbete,hushållsarbete,familjetid,egentid ochsömnunderenvecka.gabriellavillefådemattsevilketekorrhjuldebefannsigi. Honställdesedanöppnafrågorsomfickdemattbörjafunderaövervaddekundegöra åtsituationen.honkundefrågabägge: Kanintedeäldrebarnenhjälpatillattlaga mat?.ellerutmanamia: Ärdetverkligennaturligtatthängatvättmittinatten?. Videnfrågasomdensenare,kundeMiakännaattterapeutenstodmerpåBrunossida, vilketkändesjobbigt. Menvidnästabesökkundedetåandrasidanvaratvärtom sådetjämnadeutsig, sägermia. Närdebörjadeskäranedpåantaletmåstenochfickmerfritid,börjadedeåterfåbalans ilivet. Ochdåkomkänslornasaktatillbaka.EfteretttagbörjadejagtyckaattMiavarvacker igen,sägerbruno. FramåtförsommarenkändedesigallttryggareisinrelationochnärGabriellafrågade omdevilledelaframtidenmedvarandrafannsdetintelängrenågontvekan. Vadharnifördrömmar frågadehonsedan. Kannitänkaerattställaupppå varandrasdrömmar?,fortsattehon. Detkundede,ochplötsligtbörjadeidéernakomma.Miahadeunderenlängretid funderatpåattbytayrkeochskoladeomsigtilldethonalltidhadevelatbli:florist. Detmärkteshemmahurlycklighonvarnärhonnufickutloppförsinkreativitet,säger Bruno,somsjälvköpteenmotorcykel. Idagtackardeparterapinförattdefortfarandeärgifta.Deharåterfåttrespektenför varandraochsåfortdehalkarinpåmeningslösttjafsförsökerdebryta. Nutänkerviattviskavaratillsammansrestenavlivet,sägerBruno. Menviärödmjukainförframtiden.Livslångkärlekbyggerpåattmanjobbarpåden, sägermia. MiaBlomqvist,42år,floristochmakenBrunoBlomqvist,44år,chefpåVolvoIT. Barn:Fyrastyckeniåldrarna10,14,17och19. Bor:IAlingsås. Varhittarjagenparterapeutochvadkostardet? Denparterapisomkommunernaerbjuderharsingrundiblandannatsystemteori, kognitivbeteendeterapiochpsykodynamiskteori.kommunernaärskyldigaenligtlag atterbjudasinainvånareparterapi.prisetärsubventioneratochkanvarieramellan0 kronorochettparhundralapparpersamtal.sökdinhemkommunpåwww.skl.seför merinformation. Kyrkanbedriverlikartadparterapitillliknandepriser.Läsmerpå:

6 Detfinnsävenenradprivataaktörer.Hosdessakandetkostamångahundrakronor, iblandettpartusenperbesök.detkanvarasvårtatthittarättidjungelnavprivata terapeuter,medvarierandeutbildningarochinriktningar.sökerduefterparterapeuter påexempelvisgulasidorna,sedåtillattfrågavilkautbildningardehargått,ochläspå omdessa.deflestautbildningargårattläsaompåinternet. Villduhagarantipåattenterapeutärvälutbildadskaduhöraomdennaärlegitimerad psykoterapeut,detvillsägaärlegitimeradavsocialstyrelsen. Källa:UllaMichel,legitimeradpsykoterapeutochsekreterareiSvenskaföreningenför familjeterapi.

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson

Nya möjligheter. Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige. red. elisabeth hjalmarsson Nya möjligheter Svenska kyrkans sociala roll i 2000-talets Sverige red. elisabeth hjalmarsson Det har aldrig varit som det är. Och blir det inte heller! Vilken är Svenska kyrkans sociala roll i det

Läs mer

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet

Kapitel 1 Kapitel 2 Hej Brevet Den magiska dörren Kapitel 1 Hej Hej jag heter Cecil. Jag är äldst i klassen för jag är 12 år. Min skola heter Stjärnan. Min klasskompis Edvin tycker jag om. Vaktmästaren är jag rädd för, han är mystisk.

Läs mer

Handledare Ann-Marie Lundblad

Handledare Ann-Marie Lundblad Institutionen för Psykologi Samtalstid, allians och kön Johan Hagström, Helene Niklasson Psykoterapiprogrammet Magisteruppsats vt 2012 Handledare Ann-Marie Lundblad ABSTRACT The present study examined

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Ta tuffa samtal på måndagen

Ta tuffa samtal på måndagen Ta tuffa samtal på måndagen Näringsliv SvD 2011-08-18 08.03 Torsdag den 18 augusti Dalarö 16 Klart.se Ta tuffa samtal på måndagen PROFIL Namn: Jenny Rosberg. Ålder: 44. Bor: Söder om söder. Familj: Man

Läs mer

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början.

årskurs F-3 Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början. Berättelsen tar sin början Inled berättelsen och arbetet med att läsa brev 1 från Pigglorna. Innan ni läser brevet väljer ni om ni vill låta eleverna tillverka var sin Piggla

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

På Zoo & Co. Sång nr. Titel Sida

På Zoo & Co. Sång nr. Titel Sida På Zoo & o. Texthäfte till Skiva:MMS 005 Sång nr. Titel Sida 1 På zoo... 1 2 uvud, axlar, knän & tår... 2 3 Murarens sång... 3 4 ur tror ni det känns?...4 5 Sune Persson...5 6 Året... 6 7 Spotta ej...7

Läs mer

Vägen ut från familjevåld

Vägen ut från familjevåld Vägen ut från familjevåld Information för hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor Boken innehåller fakta om våld i nära relationer, om hedersrelaterat våld och om kvinnors rättigheter i det svenska samhället.

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Man kan jämföra vårt arbetssätt med Apples: Ta mjukvara här, godkända material där och sätta samman det till ett väl fungerande och schysst koncept.

Man kan jämföra vårt arbetssätt med Apples: Ta mjukvara här, godkända material där och sätta samman det till ett väl fungerande och schysst koncept. Man kan jämföra vårt arbetssätt med Apples: Ta mjukvara här, godkända material där och sätta samman det till ett väl fungerande och schysst koncept. 10 INSIKT Hösten 2014 INTERVJU. Affärsidén: Att ge värkande

Läs mer

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015

Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka 2015 Skolans noteringar ÅÅ-MM-DD / sign Antagen Antagen till reservplats Ej antagen webb Ankomstdatum Besked sänt Besked sänt Bekräftat antagning Anm avgift betald Återbud Ansökan till Baslinjens Prova-på-vecka

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Det respektfulla mötet

Det respektfulla mötet Det respektfulla mötet 1 Att få använda hela sitt jag är en demokratisk rättighet Att forma mottagarkapacitet och organisera kreativa mötesplatser i sin verksamhet är en utmaning. Aktiva processer som

Läs mer

Resultatredovisning för Test Testsson

Resultatredovisning för Test Testsson Normjämförelse Jämförelsegrupp: Pojkar - årskurs 4 Totalpoäng 10 Råpoäng Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stanine 1 är ett mycket undergenomsnittligt värde som 4,0 % av jämförelsegruppen har. Redovisning av delskalor

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda. > VD har ordet: Martins film har betydelse för oss > Frösunda-assistenter Årets pusselbit > Månadens profil: Karin Stålhandske > Tävla och vinn i Frösundas sommarquiz Maj 2015 Nyhetsblad med aktuell information

Läs mer

Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski

Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski 1 Vaula Haavisto, Marina Bergman-Pyykkönen & Synnöve Karvinen-Niinikoski Nya vindar i medling i familjefrågor upptäckter, modeller och utvärdering från FASPER projektet 2/2014 Nya vindar i medling i familjefrågor

Läs mer

Jag har aldrig haft nån plan B

Jag har aldrig haft nån plan B Jag har aldrig haft nån plan B En intervju med Nicke Andersson Som (grundande) medlem av flera välkända band spelar låtskrivaren, sångaren, gitarristen och trummisen Nicke Andersson sedan flera decennier

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

TILL DIG SOM AR LARARE!

TILL DIG SOM AR LARARE! .... TILL DIG SOM AR LARARE! 1 .. VALKOMMEN! Det här är en lärarhandledning till Pernilla Stalfelts bok Vem är du? En bok om tolerans. Den är tänkt att vara ett inspirerande verktyg för dig som vill arbeta

Läs mer