Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inre marknaden. Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd INSYN I EU POLITIKEN"

Transkript

1 INSYN I EU POLITIKEN Inre marknaden Från kris till möjlighet människor och företag på väg mot ökat välstånd En bättre fungerande inre marknad är nyckeln till tillväxt i EU. Michel Barnier, EU:s inremarknadskommissionär

2 INNEHÅLL Varför behöver EU en inre marknad? INSYN I EU POLITIKEN Den här broschyren ingår i serien Insyn i EU politiken, som beskriver vad EU gör på sina olika politikområden, varför politiken ser ut som den gör och vilka resultat EU har uppnått. Hur förvaltar EU den inre marknaden?... 5 Vad gör EU? Vad händer framöver? Läs mer...12 Du kan läsa och ladda ner broschyrerna här: Hur fungerar europeiska unionen? Europa 2020 EU:s tillväxtstrategi EU:s grundare Bedrägeribekämpning Digitala agendan Ekonomiska och monetära unionen och euron Energi EU:s budget EU:s utvidgning Fiske och havsfrågor Folkhälsa Forskning och innovation Gränser och säkerhet Handel Humanitärt bistånd och civilskydd Inre marknaden Jordbruk Klimatåtgärder Konkurrens Konsumentskydd Kultur, film och media Invandring och asyl Miljö Näringsliv Regionalpolitik Rättvisa, medborgarskap och grundläggande rättigheter Skatter Sysselsättning och socialpolitik Säkra livsmedel Transport Tullar Utbildning, ungdomsfrågor och idrott Utrikes- och säkerhetspolitik Utveckling och samarbete Insyn i EU politiken: Inre marknaden Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN Manuskriptet färdigställdes i augusti 2013 Omslag och foto på sidan 1: istockphoto.com/melhi 12 sidor 21 29,7 cm ISBN doi: /81468 Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå, 2014 Europeiska unionen, 2014 Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd direkt från upphovsrättsinnehavarna.

3 I n r e m a r k n a d e n 3 Varför behöver EU en inre marknad? EU:s inre marknad gör att människor och företag kan röra sig och bedriva handel fritt i EU:s 28 medlemsländer. I praktiken betyder det att du kan jobba, studera och pensionera dig i ett annat EU land. Som konsument får du ett större urval av varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser, och du får ett bättre skydd vare sig du handlar hemma, utomlands eller på nätet. För företagen, stora som små, blir det enklare och billigare att bedriva verksamhet över gränserna och att konkurrera internationellt. Den inre marknaden växer Under de drygt 20 år som den inre marknaden har funnits har den växt från 345 miljoner konsumenter 1992 till för närvarande över 500 miljoner. Även värdet på varuhandeln mellan EU länderna har ökat från 800 miljarder euro 1992 till 2,8 biljoner euro Under samma period tredubblades dessutom handeln mellan EU och omvärlden från 500 miljarder euro 1992 till 1,5 biljoner euro De fyra friheterna Hörnstenarna för den inre marknaden är den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital, som kallas de fyra friheterna och som fastställs i EU fördraget. Fördraget ger EU institutionerna befogenhet att anta lagar (i form av förordningar, direktiv och beslut) som har företräde framför nationell lagstiftning och som är bindande för de nationella myndigheterna. EU kommissionen har en viktig funktion när det gäller att föreslå EU lagstiftning. Kommissionen ser också till att EU fördragen följs och att EU lagstiftningen verkställs på rätt sätt i hela EU av både enskilda, myndigheter och andra EU institutioner. Den inre marknaden: fakta och siffror Störst BNP av alla ekonomier i världen 500 miljoner konsumenter, 20 miljoner små och medelstora företag 28 medlemsländer Symbol för den europeiska integrationen Världens största exportör och importör av livsmedel och foder 7 procent av världens befolkning 20 procent av den globala exporten och importen Den inre marknaden stärks genom en gemensam valuta En marknad fungerar bättre om alla använder samma pengar. Det första steget mot en gemensam valuta togs den 1 januari 1999 då euron skapades. Tre år senare sattes eurosedlar och euromynt i omlopp. I dag används euron av konsumenter och företag i sjutton EU länder, som tillsammans bildar det så kallade euroområdet. Euron har stått emot statsskuldskrisen och behållit sin köpkraft även när EU hjälpte länder med stora skulder. euron används också som internationellt betalningsmedel och är en av världens största valutor tillsammans med US-dollarn och den japanska yenen. I början av 2014 kommer Lettland att införa euron som artonde land. EU:s inre marknad ger dig ett större urval av varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser, oavsett om du handlar hemma, utomlands eller på nätet. istockphoto/sturti

4 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N 4 En politik under utveckling Europeiska enhetsakten från 1987 var den första större omarbetningen av 1950-talets Romfördrag som skapade den gemenskap som senare skulle bli EU. Enhetsakten skulle framför allt sätta fart på den europeiska integrationen och den gemensamma marknad som redan fanns. Reglerna för de europeiska institutionernas verksamhet ändrades och de fick nya befogenheter på en rad områden. EU ledarna enades om en plan och en tidtabell för ett antal nya regler som skulle fullborda den inre marknaden. Målet nåddes den 1 januari 1993 då den inre marknaden blev verklighet för de dåvarande tolv medlemsländerna. I dag omfattar den inre marknaden 28 länder. Genom avtal mellan EU och Island, Liechtenstein och Norge gäller de flesta inremarknadsregler också i dessa länder (EES-området), utom bestämmelserna om fiske och jordbruk. Man kan dessutom resa utan pass och gränskontroller mellan 22 länder i det så kallade Schengenområdet. Men den inre marknaden har ännu inte uppnått sin fulla potential. Med tanke på den aktuella krisen är det viktigare än någonsin att vi angriper de områden där den inre marknaden ännu inte fungerar som den ska för att göra det lättare för människor och företag. Vi kan bland annat förbättra regelverket och tillsynen över de finansiella tjänsterna, inte minst i banksektorn. Viktiga sociala och ekonomiska faktorer står också på spel. Den åldrande befolkningen gör att det behövs mer ekonomisk trygghet. Samtidigt ökar användningen av it-verktyg och internet i alla åldersgrupper och allt fler människor handlar på nätet. Lagstiftningen måste gå hand i hand med denna utveckling. Finansmarknaderna blir allt mer integrerade och beroende av varandra, och det blir allt vanligare att man använder internetbank och elektroniska transaktioner. Därför krävs skärpta regler och strängare tillsyn på EU nivå. Opinionen Människor i EU är i allmänhet nöjda med att den inre marknaden erbjuder ett större urval av varor, fler jobb och konkurrens på lika villkor. Detta framgår av en eurobarometerundersökning från Å andra sidan uppfattas den inre marknaden som något som endast gynnar storföretagen, försämrar arbetsvillkoren och inte är till fördel för fattiga och missgynnade människor. Undersökningen visar att den inre marknaden är långt ifrån fullbordad, och att över en tredjedel av alla européer (35 procent) inte känner till dess fördelar. Bortom krisen Den ekonomiska och finansiella krisen har slagit hårt mot EU. Den har lett till sex på varandra följande kvartal med ekonomisk tillbakagång och hela 19 miljoner människor är arbetslösa. Krisen har påverkat EU länderna olika, nödvändiggjort krisstöd till fem länder och blottlagt strukturella svagheter i flera länder. Den har också skadat de offentliga finanserna och skakat allmänhetens förtroende för banksektorn. Men krisen är inte slutet. EU kan gå stärkt ur krisen genom att bättre samordna sin ekonomiska politik, förbättra den inre marknaden, införa enhetliga regler för finanssektorn och låta den övervakas av ett enda tillsynsorgan. Att fullborda och återvinna förtroendet för den inre marknaden är ett viktigt led i arbetet med att åter få EU på rätt spår mot ekonomisk återhämtning. Konsumenter och företag använder euron som gemensam valuta i 17 (snart 18) länder, som tillsammans bildar det så kallade euroområdet. istockphoto/claudio Arnese

5 I n r e m a r k n a d e n 5 Hur förvaltar EU den inre marknaden? Kommissionen har flera verktyg för att se till att den inre marknaden fungerar väl för alla. De senaste 20 åren finns det två parallella tendenser. För två decennier sedan löste man problem främst genom att anta ny lagstiftning eller vidta rättsliga åtgärder mot EU länderna. I dag är arbetet mer ambitiöst och pragmatiskt och bygger på att kommissionen, EU länderna, enskilda och företag samarbetar för att få den inre marknaden att fungera i praktiken. Internet och it-verktygen gör det dessutom mycket enklare och snabbare att samla in synpunkter från de aktörer som berörs av nya regler. När ny lagstiftning har antagits, övervakar myndigheterna hur den genomförs och tillämpas. För att kunna arbeta effektivt måste de nationella myndigheterna vara sammankopplade över gränserna, så att de kan lösa eventuella problem tillsammans. Feedback från processens olika steg samlas in och utvärderas, så att beslutsfattarna kan avgöra om det krävs ny lagstiftning eller om gällande lagar behöver ändras eller upphävas. Samråd med allmänheten När EU står inför ett vägskäl, vill kommissionen ofta ha synpunkter från allmänheten, näringslivet, handelsorganisationer, fackföreningar och andra aktörer. Synpunkterna samlas in med hjälp av så kallade offentliga samråd, vanligtvis på nätet. De tillfrågade kan i skrift berätta om sina erfarenheter och lämna förslag. Kommissionen beaktar synpunkterna i sina lagförslag och ser sedan till att lagarna verkligen genomförs och verkställs i hela EU. Resultattavla för hur EU reglerna genomförs EU reglerna måste införas i nationell lagstiftning för att fungera. Med hjälp av en resultattavla för den inre marknaden betygsätter kommissionen sedan 1998 EU ländernas arbete med att genomföra och verkställa relevant lagstiftning. I det nätbaserade rapporteringssystemet kan man se hur bra eller dåligt ett land har gjort ifrån sig. En tabell visar resultaten med olika färger grönt för länder över genomsnittet, gult för genomsnittet och rött för länder under genomsnittet, dvs. länder som måste skärpa sig. Trots den aktuella ekonomiska oron fortsätter EU länderna att genomföra så gott som alla EU regler. Bara 0,6 procent av direktiven för den inre marknaden genomförs inte i tid. Rättsliga åtgärder vid överträdelser EU länderna ansvarar själva för att EU lagstiftningen genomförs korrekt och i tid. Kommissionen ska se till att länderna uppfyller sina skyldigheter. Om ett land bryter mot EU rätten kan kommissionen ingripa och försöka att rätta till situationen. Om inget annat hjälper kan kommissionen överlämna ärendet till EU domstolen i Luxemburg. Ett sådant överträdelseförfarande omfattar flera formella steg och börjar normalt med att kommissionen inleder en undersökning som svar på ett klagomål. Kommissionen kan också inleda en undersökning på eget initiativ om man misstänker att det finns problem. Kommissionen och landet utbyter synpunkter för att lösa problemet. Om detta inte går kan kommissionen be EU domstolen att avgöra om det föreligger en överträdelse eller inte. Domstolen kan emellertid varken ogiltigförklara de nationella åtgärder som bryter mot EU rätten eller tvinga landet att betala skadestånd till de drabbade. Det är i stället det berörda landet som måste vidta de åtgärder som krävs för att följa EU rätten. Om landet fortsätter att bryta mot EU rätten, kan kommissionen åter vända sig till domstolen och begära att landet döms till vite i form av ett standarbelopp eller i form av periodiska betalningar som löper tills överträdelsen upphör. Domarna blir ofta vägledande (prejudikat), eftersom de klargör hur gällande lagar ska tolkas. Domstolen har exempelvis upprepade gånger fastställt att så kallade gyllene aktier i privatiserade företag, dvs. aktier som ger staten vetorätt, är olagliga eftersom de hindrar den fria rörligheten för kapital. En konsumentvänlig konkurrenspolitik EU:s konkurrens- och inremarknadspolitik går hand i hand, eftersom konkurrensreglerna ska se till att företagen konkurrerar på lika villkor. På så sätt får konsumenterna ett större urval av varor och tjänster till lägre priser och av bättre kvalitet. Det finns flera konkurrensärenden där kommissionens ingripande direkt har gynnat EU:s konsumenter. Ett exempel är telekomsektorn, där mobiloperatörerna tog ut för höga priser för att vidarebefordra samtal från en annan operatörs nät (upp till tio gånger mer än för samtal i det fasta nätet).

6 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N 6 Tillsynsmyndigheterna på telekomområdet fick 2009 i uppdrag av kommissionen att se till att dessa priser bygger på den faktiska kostnaden. Kommissionen har bötfällt en rad operatörer för deras konkurrensbegränsande affärsmetoder, vilket har lett till billigare mobilsamtal och öppnare prissättning i hela EU. För mer information om EU:s konkurrenspolitik, se broschyren om konkurrens i den här serien. Information Att upplysa allmänheten och näringslivet om de rättigheter och möjligheter som den inre marknaden erbjuder är en av kommissionens viktigaste uppgifter. Internet gör det lättare att snabbt sprida aktuell information på alla EU språk. På webbplatsen Ditt europa hittar du användarvänlig och praktisk information för allmänhet och företag. Där kan du läsa om allt från resehandlingar till passagerares rättigheter, hur du öppnar ett bankkonto i ett annat EU land och vad du gör om du behöver gå till doktorn vid en tillfällig vistelse i ett annat EU land. Företag kan lära sig om skatter och redovisning och hur man söker lån och bidrag från banksektorn och EU stödda riskkapitalfonder. Praktisk hjälp EU tillhandahåller inte bara information utan hjälper på olika sätt människor och företag att verkligen få ut så mycket som möjligt av den inre marknaden och lösa konkreta problem. Om du köper varor eller tjänster i ett annat EU land, Island eller Norge och behöver råd, kan du alltid vända dig till ett europeiskt konsumentcentrum. Centrumen ger kostnadsfritt praktiska tips om hur du kan spara pengar och undvika problem. De har också experter som kan hjälpa dig att fylla i klagomålsblanketter och i första hand nå en uppgörelse i godo. EU inrättade 2006 ett nätverk för konsumentskyddssamarbete. Nätverket hjälper nationella myndigheter i alla EU länder att tillsammans motarbeta skadliga affärsmetoder som bryter mot EU:s konsumentskyddsregler vid transaktioner över gränserna, t.ex. genom att utbyta relevant information. Sedan starten har nätverket tagit hand om över förfrågningar om ömsesidig hjälp och över 200 larm. Solvit-nätverket hjälper företag och enskilda att hitta snabba och pragmatiska lösningar på problem som beror på att nationella myndigheter tillämpar EU rätten felaktigt. De vanligaste problemen gäller erkännande av yrkeskvalifikationer, tillgång till utbildning, uppehållstillstånd och socialförsäkringar. Söker du jobb? Varför inte arbeta utomlands? Den inre marknaden ger alla EU medborgare rätt att arbeta och studera i andra EU länder. istockphoto/wdstock Företag som vill etablera sig i andra EU länder kan informera sig om relevanta krav och förfaranden hos de så kallade kontaktpunkterna centrala informationstjänster på nätet i det egna landet eller i andra EU länder. För att få tillgång till ett stort utbud av gratis företagsrådgivning, t.ex. experthjälp om EU:s lagstiftning om den inre marknaden om allt från patent- till skattefrågor, kan europeiska entreprenörer dessutom vända sig till Enterprise Europe Network, som har strax under 600 medlemsorganisationer i över 50 länder.

7 I n r e m a r k n a d e n 7 Vad gör EU? För att gjuta nytt liv i den europeiska ekonomin efter krisen prioriterar EU arbetet med att fullborda den inre marknaden. Kommissionen har därför tagit fram två så kallade inremarknadsakter med åtgärder för att stärka ekonomin och skapa jobb. Prioriterade åtgärder för ny tillväxt I april 2011 antog kommissionen den första inremarknadsakten med tolv initiativ som ska stimulera den europeiska ekonomin och bana väg för ökad tillväxt, konkurrenskraft och social utveckling. Kommissionen sammanställde initiativen efter att ha gått igenom yttranden och slutsatser från andra EU institutioner samt runt 850 bidrag från en fyra månader lång offentlig debatt. Varje åtgärd följdes sedan snabbt upp med konkreta lagförslag eller lagändringar för att förbättra vardagen för konsumenter, arbetstagare och företag, framför allt småföretag. Ett mål var att förbättra tillgången till finansiering för nystartade företag som ofta har en konkurrensnackdel, eftersom de saknar resurser att anställa personal, lansera nya produkter och bygga upp infrastruktur. Kommissionen föreslog därför enhetliga regler för riskkapitalfonder i EU. Sedan juli 2013 hjälper de nya reglerna fonderna att locka fler kapitalåtaganden och växa ännu mer och på så sätt förbättra tillväxtutsikterna för driftiga företag. En annan prioriterad fråga i den första inremarknadsakten är hur man ökar arbetstagarnas rörlighet i EU, eftersom det fortfarande är svårt att hitta lämpliga sökanden för många högkvalificerade jobb. Kommissionen föreslog därför ett europeiskt yrkeskort för att hjälpa enskilda att enklare och snabbare få sina yrkeskvalifikationer erkända i hela EU. istockphoto/monkey Business Images Den europeiska industrin blir mer konkurrenskraftig om företagen kan sälja sina produkter överallt på den inre marknaden. Fler tillväxtinitiativ I oktober 2012 lade kommissionen fram en andra inremarknadsakt med ytterligare tolv initiativ. Initiativen kan grupperas efter fyra tillväxtfaktorer, nämligen integrerade nät, människors och företags rörlighet över gränserna, digital ekonomi och åtgärder som stärker sammanhållningen och gagnar konsumenterna. Tanken är att den inre marknaden är en tillgång som vi måste använda för att få vår sociala marknadsekonomi konkurrenskraftig och blomstrande igen. Kommissionen har följt upp initiativen med konkreta åtgärdsförslag på varje område. I mars 2013 kom förslag till nya regler som ska sänka kostnaden för utbyggnaden av snabbt internet med 30 procent. Reglerna bygger på beprövad praxis i Frankrike, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. EU initiativet överlåter dock åt medlemsländerna att själva lösa de flesta organisatoriska frågor.

8 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N 8 För att öka konsumentförtroendet föreslog kommissionen i februari 2013 dessutom nya säkerhetsregler för konsumentvaror på den inre marknaden och skärpte marknadsövervakningen av andra produkter än livsmedel, särskilt när det gäller produkter som importeras från länder utanför EU. Målet är att hindra skadliga produkter från att nå konsumenterna och att öka spårbarheten, så att de lätt och snabbt kan hittas och dras tillbaka från marknaden om det blir problem. När europaparlamentet och ministerrådet har antagit de nya reglerna, kommer de att verkställas av de nationella tillsynsmyndigheterna. Myndigheterna ska samarbeta närmare och samordna sina produktsäkerhetskontroller, särskilt vid EU:s yttre gränser. En inre konsumentmarknad Den inre marknaden är bra för EU:s 500 miljoner konsumenter, som har rätt att köpa sina varor och tjänster från en vilken handlare som helst (på samma villkor och med samma avtalsförpliktelser i hela EU). Ju bättre val de kan göra, desto mer bidrar de till att stärka den inre marknaden och stimulera konkurrens, innovation och tillväxt. Internet I dag tar vi internet för givet, men många av de nät och tjänster som har utvecklats de senaste 20 åren har kommit till därför att EU har fört en så förutseende och flexibel strategi när det gäller internet. Numera kan du beställa hem de senaste prylarna och kläderna från hela världen. Företag i olika EU länder kan lätt samarbeta för att ge dig bättre service och ett större urval. Med hjälp av internet har du dessutom mer makt över tjänsterna, eftersom du kan skicka mejl eller lägga ut en bedömning på nätet. Men internet ger inte bara ett större varu- och tjänsteutbud utan kan också bredda kulturutbudet. Tack vare EU:s inremarknadspolitik har du via webbplatsen europeana.eu tillgång till digitala versioner av europeisk litteratur, film, konst och andra kreativa verk. Mer konkurrens på energimarknaden Tack vare de senaste årens lagstiftning om den inre marknaden, i kombination med konkurrenslagstiftningen, är det inte längre statsägda företag som har monopol på de nationella energimarknaderna utan de är öppna för alla leverantörer, även från utlandet. Hushåll och företag kan därför fritt välja leverantör. Ökad handel över gränserna inom energisektorn bidrar också till att förhindra försörjningsstörningar och elavbrott i EU länderna. Flera europeiska energiföretag har dessutom etablerat sig i andra EU länder och ökar på så sätt konkurrensen mellan leverantörerna. istockphoto/squaredpixels Tack vare den inre marknaden kan hushåll och företag välja energileverantör.

9 I n r e m a r k n a d e n 9 istockphoto/squaredpixels I EU:s inremarknadslagar fastställs säkerhets- och miljökrav för hela EU. Studier och jobb utomlands I dag erkänns de flesta av ett EU lands examensbevis och yrkeskvalifikationer också i de andra EU länderna. EU program som Erasmus och Leonardo ger dessutom hundratusentals studerande möjlighet att läsa och praktisera utomlands varje år. EU:s initiativ på området gynnar inte bara enskilda utan stärker också den europeiska ekonomin. Enligt en eurobarometerundersökning tycker 56 procent av EU:s invånare att den fria rörligheten för personer är det bästa med EU. Majoriteten tror också att rörligheten är bra för ekonomin. Hållbar och säker industri Förutom fri rörlighet för varor garanterar inremarknadslagstiftningen också att man har samma säkerhets- och miljökrav för olika produktkategorier i hela EU. Även detta gynnar konsumenterna. Produkterna har nämligen blivit mycket säkrare. När du som konsument ser en CE-märkt produkt, betyder det att tillverkaren garanterar att varan uppfyller kraven i gällande lagstiftning och att den får säljas i hela EU. Det gynnar både företagen, som vill sälja i olika länder, och konsumenterna, som kan vara säkra på att det de köper är säkert och motsvarar gällande normer. Fördelar för europeiska företag Alla företag i EU har tillgång till 28 nationella marknader och 500 miljoner potentiella kunder. Det ger större företag skalfördelar och mindre företag möjlighet att ta sig in på nya marknader. Driftiga företag är särskilt viktiga för den europeiska ekonomin, eftersom de skapar 85 procent av alla nya jobb i EU. De tillhör också de mest innovativa företagen och är därför viktiga för att ta EU ur krisen. Fördelarna med den inre marknaden hjälper företagen också att konkurrera i länder utanför EU. Den inre marknaden underlättar näringsverksamheten i EU på olika sätt. Ett exempel är att länderna erkänner varandras normer, vilket garanterar att de nationella tekniska bestämmelserna inte står i vägen för den fria handeln med varor i EU. Det betyder att om en produkt tillverkas eller saluförs enligt gällande regler i ett EU land, får den också säljas i alla andra EU länder. Man uppskattar att inremarknadslagstiftningen har minskat pappersarbetet för EU:s företag med 25 procent sedan Mer innovation En verklig inre marknad förutsätter att vi tar bort eller i möjligaste mån minskar konkurrensbegränsande affärsmetoder och begränsningar för den fria rörligheten och samtidigt skapar förutsättningar som främjar innovation och investeringar. Skydd av immateriella rättigheter är därför en av den inre marknadens grundbultar. För att göra det lättare och billigare för företag att vara verksamma i flera medlemsländer infördes gemenskapsvarumärket I praktiken betyder det att företagen betalar mindre för att registrera ett märke. Gör man det via internet blir det ännu billigare. Företagen behöver dessutom snart bara söka ett enda patent för sina uppfinningar, som sedan gäller i 25 EU länder, i stället för att ansöka om patent i vart och ett av länderna. Detta kommer att minska kostnaderna och pappersexercisen för näringslivet och särskilt gynna småföretagen.

10 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N 10 Finansiella tjänster: bättre reglering och tillsyn Finanskrisen har visat att vi behöver en bättre reglering, större öppenhet och bättre tillsyn på EU:s finansiella marknader, för både aktörer och produkter. Bankerna bedriver mer och mer verksamhet över gränserna, helt i enlighet med målen för den inre marknaden och den fria rörligheten för kapital. Internationaliseringen har gjort bankerna effektivare, samtidigt som reglering och tillsyn fortfarande sköts mest på nationell nivå. Mycket har vi redan uppnått. Enligt EU:s ändrade kapitalkravsdirektiv måste alla banker från och med den 1 januari 2014 ha större och bättre kapitalreserver. De nya reglerna kommer att göra de europeiska bankerna mer solida. De står bättre rustade att klara av eventuella förluster och att hantera de risker som är förknippade med deras verksamhet. Dessutom införs tak för chefernas bonusar. BILLIGARE MOBILSAMTAL UTOMLANDS Dataöverföring utomlands (per MB) Samtal i utlandet (per minut) Sms i utlandet istockphoto/tan Wei Ming Att vinna tillbaka allmänhetens förtroende för finanssystemet är en av drivkrafterna bakom den planerade bankunionen med enhetliga regler för alla banker i euroområdet. Andra initiativ gäller bland annat nya tekniska standarder för derivathandel utanför reglerade börser (förordningen om infrastrukturen på de europeiska marknaderna, som trädde i kraft i augusti 2013). Det finns dessutom planer på att utöka reglerna för investeringstjänster, t.ex. mäklarverksamhet och portföljförvaltning, och att stärka konsumentskyddet genom bättre tillgång till bankkonton och tydligare information om avgifterna. Regleringen kräver lämplig tillsyn på europeisk nivå för att man ska kunna hantera gränsöverskridande risker och problem. Därför inrättade EU 2011 tre nya organ, nämligen europeiska bankmyndigheten, europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. Dessutom inrättades en europeisk systemrisknämnd som ska kartlägga de risker som kan sprida sig till hela finanssektorn. Nämnden ska också se till att riskerna inte äventyrar den finansiella stabiliteten. Eurocent, exkl. moms Eurotaxan är det högsta tillåtna priset i EU. Den första taxan infördes Taxan för dataöverföring infördes EU har lycktas sänka roamingavgifterna med över 80 procent sedan 2007.

11 I n r e m a r k n a d e n 11 Nytt förtroende för banksektorn Euroområdets statsskuldskris har visat att det krävs mer långtgående reformer för att bryta den ödesdigra kopplingen mellan banksektorn och statskassorna. Om ett lands statsskuld blir för stor och kreditvärdigheten sjunker, drar detta också med sig bankerna, eftersom de brukar vara statens största långivare. Om i stället bankerna får problem, då måste eventuellt staten gå in med pengar för att rädda dem. Det räcker inte med vanliga regler för att bryta den här kopplingen och vinna tillbaka allmänhetens förtroende för bankerna. Framför allt i de länder som har euron som gemensam valuta krävs det en mer långtgående och integrerad finansiell tillsyn. Därför ställde sig EU ledarna i juni 2012 bakom idén om en bankunion med enhetliga regler för alla banker i euroområdet. Visionen fick en mer konkret form i kommissionens plan för en ekonomisk och monetär union från november Från och med slutet av 2014 kommer alla banker och andra långivare i euroområdet att övervakas av europeiska centralbanken enligt den så kallade gemensamma tillsynsmekanismen. EU länder utanför euroområdet kan också delta om de vill. Enligt planerna ska det också inrättas en ny europeisk fond som banksektorn själv ska finansiera och som ska hjälpa till att omstrukturera konkursmässiga banker. Om pengarna från bankernas aktieägare och långivare inte räcker, och om fonden ännu inte har tillräckliga resurser, kan en bank undantagsvis rekapitaliseras direkt, dvs. den kan få nytt kapital som ett led i räddningsplaner för banker som annars skulle gå i konkurs. Detta kan ske genom europeiska stabilitetsmekanismen, EU:s permanenta brandvägg, i stället för via medlemsländerna. Att upprätta en trygg, ansvarstagande, konsumentvänlig och tillväxtfrämjande finanssektor i EU är en fortsatt prioritering, och flera viktiga lagförslag är på gång. Det gäller bland annat nya regler för tjänstepensionsfonder, strukturreformer för banksektorn och nya regler för innovativa betalningstjänster, t.ex. via kort, internet och mobila system. Även om reformerna ännu måste finjusteras, finns det en tydlig vilja hos EU ledarna att inleda en ny era med stabil ekonomisk tillväxt som bygger på en stark och tillförlitlig finanssektor. Enligt ett förslag från kommissionen från juli 2013 ska systemet kompletteras med en gemensam rekonstruktionsmekanism för avveckling av konkursmässiga finansinstitut till lägsta möjliga kostnad för skattebetalarna. Sedan augusti 2013 gäller dessutom strängare regler för statligt stöd. Enligt de nya reglerna måste långivare med ont om pengar först be sina ägare om hjälp innan de får ansöka om statligt stöd. istockphoto/justin Horrocks Det är viktigt att banksektorn är stabil särskilt när man köper bostad.

12 I N S Y N I E U - P O L I T I K E N Vad händer framöver? 12 NA SV-C Trots alla framsteg har EU:s inre marknad fortfarande en rad brister som måste åtgärdas, framför allt inom tjänster och energi. För att enskilda och företag ska få ut så mycket som möjligt av den inre marknaden måste problemen lösas på EU nivå. istockphoto/peepo Under kommande år vill kommissionen också främja EU:s sociala ekonomi generellt, och särskilt utvecklingen av sociala företag, dvs. företag som inte bara strävar efter vinst utan i första hand vill tillgodose allmänintresset på arbetsmarknaden, i samhällsfrågor och när det gäller miljön. EU kan också komma att få en roll när det gäller att uppmuntra så kallad gräsrotsfinansiering på internet för att möta små och nya företags finansieringsbehov. I juni 2013 arrangerade kommissionen en första workshop för att titta på olika frågor i samband med gräsrotsfinansiering. En uppföljning med en studie om tänkbara politiska initiativ är på gång. Europa behöver nya företag. Läs mer XX Överblick över EU:s inremarknadspolitik på kommissionens webbplats: XX Förteckning över offentliga samråd: XX Information om EU lagstiftning och förslag om finansiella tjänster och kapitalmarknader: XX Webbplatsen Ditt europa för allmänhet och företag: XX Vägledning till Enterprise europe Networks tjänster för småföretag samt exempel på företagare som fått hjälp: XX Frågor om EU? Ring europa direkt: ISBN doi: /81468

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN

Konkurrens. Bättre marknader INSYN I EU POLITIKEN INSYN I EU POLITIKEN Konkurrens Bättre marknader EU:s konkurrenspolitik garanterar att företagen konkurrerar på lika och rättvisa villkor på den inre marknaden. INNEHÅLL Varför behöver EU en konkurrenspolitik?

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt

Bank- och. finanstjänster. En välfungerande gemensam marknad för. finanstjänster. bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt INSYN I EU POLITIKEN En välfungerande gemensam marknad för finanstjänster bidrar till ekonomisk välgång, stabilitet och tillväxt Bank- och finanstjänster Åtgärder inom finanssektorn som omfattar hela EU

Läs mer

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen

JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen 26.10.2012 Europeiska unionens officiella tidning C 326/363 JÄMFÖRELSETABELLER (*) Fördraget om Europeiska unionen Tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen AVDELNING I GEMENSAMMA BESTÄM MELSER

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten

Europeiska unionen som ekonomisk enhet. Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen Den inre marknaden Budgeten 1 Europeiska unionen som ekonomisk enhet Den ekonomiska och monetära unionen 2 Den ekonomiska och

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

EU på 10 minuter 2010

EU på 10 minuter 2010 EU på 10 minuter 2010 1 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet?

Grönbok om pensioner MEMO/10/302. Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? Vilken uppgift har EU på pensionsområdet? MEMO/10/302 Bryssel den 7 juli 2010 Grönbok om pensioner Varför offentliggör kommissionen den här grönboken nu? En åldrande befolkning sätter press på pensionssystemen i EU eftersom vi nu lever längre

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige

Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Välkomna till EUkommissionen! Charlotte Haentzel EU-kommissionen i Sverige Upplägg EU-kommissionens roll EU:s väg ur krisen Europa 2020 EU:s budget Tre nyckelaktörer Europeiska kommissionen främjar gemensamma

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och är

Läs mer

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag

2 EU på 10 minuter. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla om kvaliteten på badvattnet

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form

Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen. Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form Från kol- och stålgemenskapen till Europeiska unionen Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska form 1 Historia 2 Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA

ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA ENERGIPOLITISKA MÅL FÖR EUROPA Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 4 februari 2011 Innehåll 1 I. Varför det är viktigt med energipolitik II.

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system

Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system Europeiska unionens historia, grundläggande fördrag och politiska system 1 Europeiska unionens historia 2 Europeiska unionens historia Utvecklingen som ledde till dagens Europeiska union uppstod ur ruinerna

Läs mer

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013

Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Euro ja demokratia Bankunionen Ekonom Hanna Westman, Finlands Bank 1.11.2013 Finanskrisens händelser dramatiska, men var de aldrig tidigare skådade? We came very, very close to a global financial meltdown

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Chefdirektörens hälsning

Chefdirektörens hälsning Finlands Bank Chefdirektörens hälsning Ett stabilt penningvärde och ett väl fungerande finanssystem är viktiga för oss alla. Att sörja för det är centralbankernas uppgift. Centralbankerna i de länder

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0041/8. Ändringsförslag. Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen 7.3.2012 A7-0041/8 8 Punkt 9 9. Europaparlamentet uppmanar rådet att gå vidare med parlamentets ståndpunkt om en ändring av direktivet om mammaledighet, framför allt när det gäller ersättning till kvinnor

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Unga på väg: Europa stöder unga människor

Unga på väg: Europa stöder unga människor FLYTTA RUNT Unga på väg: Europa stöder unga människor JOBBA LÄR DIG STUDERA DELTA SKAPA ENGAG ERA DIG UTBILDA DIG ieuropa Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen

Rekrytera i Europa. en vägledning för arbetsgivare. Europeiska kommissionen Rekrytera i Europa en vägledning för arbetsgivare Europeiska kommissionen Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen i denna

Läs mer

Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna

Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna IP/08/1276 Bryssel den 28 augusti 2008 Roamingpriser: Billigare att ringa hem, men (ännu) inte att skicka sms över gränserna Den 30 augusti blir det billigare att ringa och ta emot samtal när man reser

Läs mer

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen

EU-översättning i ett nötskal. Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen EU-översättning i ett nötskal Tina Young Generaldirektoratet för översättning, EUkommissionen SFÖ Gävle 4.5.2012 Innehåll Kort om språk och översättning i EU Översättning vid EU-kommissionen Kommissionens

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM98. Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om åtgärder mot omotiverad geoblockering Utrikesdepartementet 2016-06-23 Dokumentbeteckning KOM(2016) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

En kort guide om euron

En kort guide om euron En kort guide om euron Ekonomi och finans Om euron Euron såg dagens ljus 1999, men användes först bara på lönebesked, räkningar och fakturor. Den 1 januari 2002 började eurosedlar och euromynt för första

Läs mer

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv

Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till en gemensam europeisk köplag: ett e-handelsperspektiv SAMMANFATTNING

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation?

Europeiska Unionen. Historia. 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? Europeiska Unionen Historia 1950-talet Ett trasigt Europa Krigströtta Internationellt FN Europa andra former? Federation? EKSG Dämpa möjligheter till konflikter Kotroll av råvaror som kriget kräver Kol

Läs mer

Bryssel den 12 september 2001

Bryssel den 12 september 2001 Bryssel den 12 september 2001 Enligt Anna Diamantopoulou, kommissionens ledamot för sysselsättning och socialpolitik, genomgår EU:s arbetsmarknader en omvandling. Resultaten har hittills varit positiva,

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM69. Initiativ rörande reglering av yrken. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Initiativ rörande reglering av yrken Utbildningsdepartementet 2017-02-14 Dokumentbeteckning KOM(2016) 822 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

5b var lägre än beräknat

5b var lägre än beräknat FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÅR 2007 VAR LÄGRE ÄN BERÄKNAT 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 172 miljoner euro 2007, dvs. 32 euro per invånare. Nettobetalningen

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen

Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Mer men bättre EU Akavas mål inför EU-valet och den nya kommissionen Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi 1 (3) Mer men bättre EU 1. Akavas mål inför EU-valet och den nya

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden

Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden IP/08/1397 Bryssel den 25 september 2008 Bredbandsanslutning till Internet för alla i Europa: Kommissionen startar en diskussion om de samhällsomfattande tjänsternas roll i framtiden Hur kan EU se till

Läs mer

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige

Europa Direkt nätverk EU på lokal och regional nivå. Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige EU på lokal och regional nivå Katarina ARESKOUG MASCARENHAS Chef för EU-kommissionen i Sverige Syftet med EDIC Nätverket av Europa Direkt informationskontor (EDIC) är sedan 2005 ett av EU:s viktigaste

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade

7b år Finlands nettobetalningsandel har stigit med 46 procent från år Finlands medlemsavgifter ökade, jordbruksstöden minskade FINLANDS MEDLEMSAVGIFTER TILL EU ÖKADE ÅR 2008 1/5 Finlands kalkylmässiga nettobetalning till Europeiska unionen var 318,5 miljoner euro år 2008, dvs. 60 euro per invånare. Nettobetalningen utgjorde 0,17

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen?

Lissabonfördraget. Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget Hur ändrar reformfördraget Europeiska unionen? Hur ändrar Lissabonfördraget Europeiska unionen? Lissabonfördraget undertecknades i Lissabon den 13 december 2007 Fördraget trädde i kraft

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111. Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska Regeringskansliet Faktapromemoria Grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR

EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR EUROPAS TILLVÄXTKÄLLOR Presentation av J.M. Barroso, Europeiska kommissionens ordförande, vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2011 En färdplan för stabilitet och tillväxt 1. Reagera beslutsamt på

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande

Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande SV Tal Bryssel den 13 oktober 2016 Tal av Klaus-Heiner Lehne, Europeiska revisionsrättens ordförande Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2015 Europaparlamentets budgetkontrollutskott Bryssel

Läs mer

Brussels, 7 January 2002

Brussels, 7 January 2002 Brussels, 7 January 2002 EU-kommissionären för ekonomiska och monetära frågor Pedro Solbes säger: "Europeiska unionen har framgångsrikt klarat en historisk utmaning. Vi har byggt upp euron och inlett en

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska

Om Europaparlamentet. på lättläst svenska Om Europaparlamentet på lättläst svenska 1 Innehåll Välkommen till Europaparlamentet! sidan 3 Detta gör Europaparlamentet sidan 4 Så använder EU sina pengar sidan 6 Europaparlamentet arbetar för demokrati

Läs mer

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/

http://www.eu-upplysningen.se/om-eu/sa-bildades-eu/ 1 EU startade som ett samarbete mellan 6 länder (Västtyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien). Numera består unionen av 28 medlemsländer. Den största utvidgningen skedde under

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0226 (COD) 12601/15 ADD 2 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 FÖLJENOT från: till: Komm. dok. nr: Ärende:

Läs mer

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG

Nya regler för europeiska företagsråd. En inblick i direktiv 2009/38/EG Nya regler för europeiska företagsråd En inblick i direktiv 2009/38/EG Vad gör de europeiska företagsråden? Europeiska företagsråd är organ som företräder företagens europeiska arbetstagare. Genom företagsråden

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL

EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET I ETT NÖTSKAL EUROPEISKA RÅDET UNIONENS STRATEGISKA INSTITUTION Europeiska rådet driver på utvecklingen i Europeiska unionen och fastställer de allmänna politiska riktlinjerna

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81

Kommittédirektiv. Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. Dir. 2013:81 Kommittédirektiv Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer Dir. 2013:81 Beslut vid regeringssammanträde den 22 augusti 2013 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer