If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov."

Transkript

1 If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control over the physical condition of the documents submitted the. individual frame q.j.ality will vary. The resolution chart on this frame may be used to evaluate the document quality..y. l \;..0 ; III. :JIIIII a ~ j 'j ) MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-93-A Microfilming procedures used to create this fiche comply with :~~._ () the standards set forth in 4CFR ' He' \.. ~_.~;..~_. ~~(~ ~ I. > ~.t;::tij:;: points of view 0; opinions stated in thjs document are/f) those of the author(s) and do notrepresent the official'\~ position or policies of the U. S. Department of Justice. \~ Ii -''. National Institute of Justice United States Department of Justice Washington D. C ; \ i:.. ---_ ~.... ~ I~. f!l~~ '.~' O':!!''-'' ~i<..a....~ '... -.;..' 'j. t J i.'<;(

2 - I: RATTSPOL'ITISKA FORSKNINGSIN.STITUTET Publ ikation 58 - (::. )) {. RXTTS\POLffT I SKA FORS K\~ ItJ~I'SS I NST I rutet PB 29~~ Broholmsgatan 2 A 0053 HELSINGFORS 53 TeT. 72' 2'08 ~'s Department of Justlce N~ti~nallnstltute of Justice \i C ced exactly as received from the This document has bee~ ~ep;~dguit Points of view or opinions stat~dy erson or organization onglna. thors and do not necessan in this document are tho.s.e of the ~~es of the Natjonallnstitute of represent the official position or po ICI Justice. r; b.. hted'matenal has een Permission to reproduce this copy~g al h Institute of Leg Researc ~ poij.cy/finland -7;) granted by to the National Criminal Justice Reference Service (NCJRS).. RS s stem requires perm IS- Further repro d u ct' Ion outside of the NCJ Y sion of the copyright owner. ' NAY '983 ;A~QUISITiONS. '0 I REKTI ON / I\. \ \ Professor A'tlis Aarnio Professor Erik Allardt OIREKTHR Justitier~det 0avi Heinonen Pol i s 0 v e r d ire ~:;t 0 r' E r k k i K 0 rho n e n ( t I 8.) 2 982) For s k a re. T u i') a M a kin e n Lagstiftningsradet Paavo.Nikula Kahsl ienef Juhani Perttunen Hverlnspektor Jan Tarnqvist 0 ire k tor Pat r i k Tor n u d d (ordforande) (viceordforande) Patl'ik Tornudd.0 - PERSONAL TEUVO PELTONIEMI FAMtL~~V;;';:P () c I FINLAND OCH SVERIGE OMFATTf) N G 0 CjH AT.r I TV DE R /; L-< ~ Fofskningsassistent Ulla Sinkkonen BYf.sekret~~are Raila Tynkkynen Ka'h s lis t Ka i j ap i h a s tie For~kningsbitrade Terhi Help~~ Helsingfprs 983 ij. Fors~are kri~inologiska forskningseoheten. ff Ci Summ:) ry: Family Vrolence in Finland and Sweden - 'revalence and Attitudes.. I~' ; f' t '. \J;. Kauko Aromaa Jukka L i'ndstedt :.... Tutja Mal<inen 'JHannu Niemi R~Jno Siren. i~ For s k are v i d den a rna n na fo f's k n i n gs e nh e ten ' Ei la Maki paa Kevat{Nous La in'en 'JYrki Tala I; ':::'0 _ ( ~ :

3 ~ ~--;-; ~----~ ~ ~ ----~~ INNEHALLSFtiRTECKNING FORETAL finhindskt -ratt'spol itiskt utrednin.gsarbete. i.ntar nor:diska' Jamf5relser av tradition en central plats. Detta ~r naturligt med tanke p~ de likartade f5rh~landena i de nordiska lander- na. Finland har ofta kunnat utnyttja Sveriges erfarenheter av sadana soclalaproblem sam i Sverige tagit sig mer alarmerande uttrycksformer eller vilk~s problemkar~ktar varsebl ivits ) tidigare i Sverige. ~ Att utan vidare 5verf5ra en i ett land utkristallseradproblematik med d~rtill anknutna 5sningar eller ~tg~rdsf5rsl~g till e t t annat land a r dock a I tid van ski i 9 t En k 0 n t r 0 lip 0 Ii t isk t inriktad jamf5relse maste beakta den historiska bakgrunden jamte ski ljaktigheter prob.em bi Id~ regleringssituatio' och attityder. _ 'f I \ SAMMANFATTNING ENGL I SH sur~mary BAKGRUND 2 DATA 3 FAHILJEVILDETS OMFATTNING 4 AT T l' N G RI :P A I FAMILJEVILD 5 ~MLSXGANOEFRG~N OL II\AUPPFATTN IN'GAR OM FAM ILJEVL'DETS 7 FAKTORANALYSER 8 '0 I 5 KU 5 5 ION KXLLFtiRTEC KN'I NG '~ BILAGA:ATTITYDVARIABLER~AS KORRELATIONSMATRISER ORSAKER Sida.r.' I i i _ ; Rattspolitiska forskningsinstitut~t familjevald i Sverige och Finla~d har tidigare jamf5rt i en rapport om barnmisshan del uta r bet a d a v Mar j a Ko r p i La h t i ( s ve n s k s p r ~ k i 9 rap po r t pub I i kat ion n r. 5 0 He lsi n 9 for s 98 ). U P P d a 9 and eta v f ~m i i j e vald i Finland har analyserats i en finskspr~kig rapport ay Teuvo Peltoniemi (pu~)likation nr.5 Helsingfors 982). FBrellggande rapport har ~idigare utgivits p~ finska i ins tit!j t e t s pub I i kat ion sse r i e ( n r. 5 4 H e lsi n g~'f a r S 9 8 2) -.. Mat e ria e t f B r den n a un d e r 5 5 k n i n 9 h art ill end e 5 ami a t s It n i samband med o'van namda unders5kning av uppdagandet av ) fafuiljevald.materialinsamlingen har bekostats med hjalp e~ I '.;..< 's t B d f r~ n Bra t t 5 f 5 reb y 99 and e r~ d e t. F 5 r en i n 9 e n Ens i _ Kat i en Liitto r.f. och Barnens Dag-Stiftelsen. Jur.kand. Marja Korpilahti har verkat som-forskningsbitrade ~t fbrfatt~re~ ~. '. pol.lic. Teuvo Peltoniemi. rapportens.. w'.. ~ a. \.... ~.. ;. :i - ~ r -J l. He.singfors den 27 januari 983. /r' Patrik TBrnudd Dlrekt5r far Ra~tspolitiskq forskningsinstitutet... '..' -

4 ~._~~ --~ ~ c Teuvo Peltoniemi Research lnstltute.of Legal Pol icy SUMMARY Publ ication no. 58 i i.. -Helsinki 983 SAMHANFATTNING lunders5kningen belyses familjevjldets omfattning och attityder till familjev~ld i Finlandoch Sverige. Materi~let insamlades gen~r en intervjuundersokning hosten 98~ Det finl~ndska materlalet'best~r av 475 Deh det svenska materialet av 494 respondenter vilka representerar befolkningen 5-70 ar i de tva l~nderna. aldern FAMILYiVIOLENCE IN FINLAND. AND SWEDEN - PR~VALENCE AND ATTITUDES The report deals with the prevalence of and attitudes.towards fa mil Y' v i ole n c e i n F i rly: and and S \' e den.' The d a taw e reg a the red through intelviews during the 'autumn of 98.- TheFinnish data COilS i sts of 475 'respondents and the Swed i sh data of 494 respondents representative of the population betwee~ the age~ of 5 and % av finl~ndarna och % av ~venskarna rapporter~r vald -. inom familjen. Mest allm~nt var vald mellan makar: vald riktat mot.en.maka eller en kvinnl ig sam~anboende kom fram 9 % av faflen Finland oeh i 7% i Sverige. {I Enligt undersokningen betonar svenskarna samh~llets engagemang t2 % of the Finnish respondents and % of the Swedish respondents ~eported family viol~nce. The most common form was 'v i ole n c e d ire c ted by a man a g'a ins ~ his w i f e 0 reo m 0 n - law.wif~: this was r~ported by ~ % in Finland and 7 % in Swede.n. i familjevaldet mer ~n finl~ndarna. Majoriteten av finl~ndarna understoder tanken att offret skall ha mera att s~ga till omi fr~ga om den r~ttsliga behandlingen av familjevlld. Flertalet svenskar understodde slopandetav kravet p~ ~Ils gahdens samtycke som foruts~ttnin~ for ~tal for familjevald. ') r ) f' According to the study the Swedish res~~ndents regard the publ ie interest element in family violence as stronger than \' ;' was th! case with the Finnish res?ondents. The large major'ity of the FlflnJsh respondents support a more independent position Samma ski llnad framtrader aven i den informella kontrollen. Hver h lften av finl~ndarn~ och o et en tredjedel av svensk&rt naanser att -medborgarna of tare borde. ingripa. i fami Ijevald ~ grannskapet. f for the victim in dealing with the matter in c~urt w~ile fb~ large majority of the Swedish respondents suppor~ed the view that the offence always shuld be open to publicprose~ution. In ather words pro~ecution of the victim. should not depend on the wish~s N r det g ller att forklara familjevald vinner teorier pi samh llsniv~ n i Sverige ocks~ mest stod i blda l nderna. l Finland stodsoftare forklaringar pi indiv.idniva t ex tesen. att {l fa mil j e val d ~ ret t S! Y m P tom p a sj uk d om. Fa mj I j e v I Ide tan s e s \ A dlfference WaS also discernable in social control. OVer one half of the Fi~nish respondents and over two third~ of the Swedish respon~ents often in violent situati~ns believe that people shuld intervene m~re taking place next door.' c' dock i. bada I~nderna vara en produkt av flera ol'ikafaktor~!r.. :. Skillnaderna mel Ian svenska och finl ndska ~ttltyder Iterspeglar den 0 ika inriktningen'av fami IJevlldsdebatten.Det.ta framgar bl a av att debatten i Finland n rmast har lrtgat~fran begreppet familj~vlld:och har betonat ~qcialvlrdens ansvar. I Sverlge har uppm~rk~amheten d remot koncentrerats pi v~ld mot k'~i nnor (kvinnomi sshandel) ';och mojl i gheterna att reg'lera prob' c' In bof'h.countries macro-level expianatory theories of falll ily I violence.r.ece'ived most support. More. support can be fourt'd in Finl~ndthanGin.. - S~ede~jo~.. individualori~ntedtheories - ::' for example the t.heory that fami ly violence is. due to illnes's. l' However; in both.countries family violence is regarded as the resurt ofa number of factors..~ Iemet genom lagstift~fngsatg~rder.

5 ~ ~ BAKGRUND Psykopatologlska teorier Familjedynamlska teorler Kulturteorler Strukturteorler Debatten om familjev~ld har uhder de senaste ~ren varit livlig b~de Finland och Sverige. Debatten har dock.t~git olika former. I Sverige har man fort en femlnlstiskt a n s t r u ken: dis k u s s Ion 0 m v ~ r d mot k v Inn 0 r ( k v Inn olnl s s han del') (t.ex. Eksel ius 98a- och b). debatten har man kdivt lagandringar. Detta har Lex. lett till upphavande av m~lsagandestadgandet rorande v~ldssituationerfr~n oth med borjan av ~r 982. Llkas~ har av fem)nlster skotta behandlingssystem kvlnnohus och ~rlstelefoner startats. I Sverige har man kort sagt beto~at samhalle~s Intresse och kravt forbattrande av Kvlnnans stallning for att mlnska familjevald (Peltoniemi ~83a). ~ I Finland har debat~en forts I ett annat t?nlage. Det feministlska perspektivet fick publicltet speclellt i borjan (se Lex. Germain m fl 980 Kosken~aakso 980) men debatte'n h a r va r i t mer s a k I I g'o c h h arb e ton a t CI t t. fa mil j e v ~ I dar ett hela familjens problem. Ett omfattande vardsystem har ~rundats0 skyddshem fanns i atminstone atta stader vlre~ : (se Peltoniemi 98). I motsats till de svenska kvinnohusen sl~pper de fiesta skyddshemmen oc~sa in manllga klienter. Skllnad~n mel Ian Fi~land och Sverige ~te~speglas o~ks~ i de termer som anvands. Me~an man talar om kvihnomisshande lis v e rig e a n van d s t e r men II f elm i j e v ld d. i Fin I and (' s e L ex Pel ton i em i s & H 0 n k a va a r a s b I.b I I 0 gr a f il 9 8 ) Ski t n a d e r i debaiten aterspeglar olikheter mel Ian familjevaldets huvudi~e0gier I F~nl~nd och Sverige. ~~n ena Jdeofogin a r i n dim i d - 0 c h f a ~ i j e be ton ad me dan den a nd rap 0 a n ~Jt.e r a r k u t u r ens ~ c h sam h a lie ts n i v ~ (s e p' e ton i em i 9 8 ) 0 e s s a tv~ huvudlnriktnlngar kan spjalkas s~'~tt man erh~ller fyra. forklarlngsmodeller. ~.. - Teorler iden forsta kategorln betonar de psykopatologiska t.ex. masoklstlska tendenser vilka ibland tycks vara fork nip pad e me d. f ami I j e val d Fa m.i I j e val d e t. bet r a k t ass 0 m en psyklsk sjukdom och felet soks i garnlngsmannens eller offrets personllghet (t.ex~ Hanks & Rosenbaum 977). Ett annat betraktelsesatt anser fenomenet som hela famlljens s}ukdom dar bara en utvaljs till sytldabock. Nara samband ses bl.a. me d m Iss b r ij k a val ~ 0 hoi (t.e x. Matt i a 9 7 8). teorlgruppen Den t red j e poangterar familjevildets normbundenhet.och skillnader mellan ollka samh en och samhallsgrupper. likas~ h nvlsas till sambandet mel Ian.famlljev~ld och andra sociala problem samt tijl kulturens allm~nna (t.ex. Straus & Gelles & Steinmetz 980). Den fjarde teorigruppen betonar betydelsen ;l~ v~ldsnlv~ samhallets struktur t.ex. bristen. pa jamnvlkt mellankonen det patriarkaliska.. sam hal let II (t. ex. Do bas h & Do bas h 979). teorierqas bakgrund forekommer polcmik om i vilken- man familjevald ar :T)sjukdom 2} avvlkande beteende eller 3) egentllg krlmlnalitet. Pessutom tvlstas om fenmenets for k a r I n 9 s n I va.. Teo r i ern ~ k an up p del as en I I 9 t vet ens k a psg r en varvid betraktelsenivan varierarfran mannlskans personllghet til'l. samhallets ~trukt!jr. st~tt Emot varandra har framforallt familjedynamiska uppfattnlngar och' strukturteorler. Deforra unders~ods av manga som arbetar Inom social; eller sjukvard och har psykologisk utbildnlng. ~en 'senare askadningen ar flertal~t ar da de~vetenskapsgren man betonar. Av dem som stoder feminister och sociologin 'Huvudsyftet meddenna undersokning arattundersoka.om ski Inaden i den offic'iella debatte.n ocks~ aterspeglar i) befol~niggen~ attityder: om finland~re tanker annorlunda om fami Ijevald an svenskar. SVaret pa denna fraga erha.l Is if '\

6 ~ J genom att undersbka attityder som ansluter sig till'ovan n a m n d a t eo r i e r sam t 9 e nom a t t k art I a 9 9 a.i n s t :i'~tln i 9 e n til familjevaldsfall Det andr~ resppndenternas grannskap. ;~ syftet ar mera eleme~tart: fami Ijevaldsproblemet ar sa nytt att det inte ens finn~ 3 grunduppgifter om fenom~nets omfattning. DarfBr kartlaggs ocksa familj~valdets De ovan namnda dmerikanska undersbkningarna har dock helt koncentrerat sg paatt utreda fami jev~ld. I denna undersbk.nin'g var det endast' mb]l igt att inplacera nagra Frag~r familjevald bland diverse andra Frag~r om i en typisk marknadsundersokning. Fragorna bearbetades darfbr~'i syfte att gbra de m min d r e. 0 m t a I i 9 a B. a. a n v-a n d a sen i n d ire k t f dl get e k n i k genom att be om uppgifter om familjevald bland grannar eler bekanta. (I 2 DATA omfattning i bada landerna. rapporten anayseras altsa famijevadets omfattning reaktionerna pa familjevad och de attityde~ si~ ~ill famijevad i Finland och Sverige. som ansluter Det fi'nska materialet insamlades av Finlands Gallup AD under augusti - ~eptember ar 9.8 och det svenska ma~eri~let ail SIFO Ab i..pktober e!jr 98. Intervjuer genomfbrdes som en del av institutens ~llmanna_rutin~ndersbkningar (Gallops' omnibuss T-35 och SIFOs veckobuss 804). M. A. S t r au s. (;979) diskuterar felkallor deras amerikanska undersbkning och uppskattar att de resutat som man fatt borde multipl iceras med tva fbr attfa sanna siffror. Nagon 9 run d for den nab e di k n i n 9 f rami a 9 9 s db c k i n t e G a qui n ( I 97]) s kat t a r- at t 55 % a v fa mil j e val de t rap p 0 r t era s till polisen. I en gallupundersbkning som utfbrdes i Kentucky \\.. ~ USA konstaterades att 8 % av fami Ijevaldsfallen hade f bl ivi~ anmalda ti II po isen (Schulman 979). E~li_g~.en svensk offerundersbkning hade 29 % av de persbner som blivit offer fer familjevald kontaktat polis (Levnadsforhallanden )' och enl igt en norsk underskning hade 23 % av de fai som.kommit ti II halsovardspelsonalens kanned'om i Bergen anmalts till polis (Nordhus & Vogt 9853).?.. Famijevald.ar en mtalig angelagenhet ~ch atminstone viss~ av dess former anses ombjliga att utrbna med en surveyu n d e r s B k n i n 9 Per SS 0 n ( ) r pes s i m i s tis k : II N a r det galer att skaffa informationer om dessa brott ar offerundersbkningar trol~gen_ ett slmre instrument an brottsstatistiken. ~Detar ~ock real istiskt ~tt anta att ocksa rcsultaten l denna'undersbkning blott ar minimiuppskattningar afamiljevaldets omfattning. A andra sidan kan man ~tga fran antagandet att-det inte Finns stora skllnadermellan Finland oc~ Sverige vad betraffar mbjlighetern~ att upp- \daga.. jamf~rbara. familjev.ald och att resultaten salunda skulle vara /) Problemen ar dock av s~mma art som J akoholforsknfngen dar en rutinmassig matningsteknik. har utvecklats aven ()m det har skattats att forskningen upptacker endast un~efar half ten av den a:l koho som statistikfbr'ts (Pernanen 97). Erfarenheter av S~chulmans (97.9)Stra us ': &... Gelles & Steinmetz:(980) omfattande'intervjuundersbkningar USA visar att survey-teknikenfurigerar oc~sa av fami~jevald. i kartlaggandet Visserligen finns det inte fbr famil)e~ l' ' va de ts de na gon ika god j arnfbre sebas fo r bedom?\ in 9 av forskningsfnstrumentens kvalitetsom i alkoholf~~~knin~en ~.. ~ven om man kan anta att resultat;en ar minimiuppskattningar f.'inns det inte stora moj I i~h~ter att utreda. det dolda familjevaldets omfattning. ~esultaten i denna ~ndersbkning a r a v den s t'o r I e k so r d n i n 9 e nat t de k I art B v e r ski i de r de t antaj fall som kommer till olika beh~ndlingssystem Persson 98 p'eltoniemi 982c). Ofr De visar klar.t att. Perss9ns pessimism ar Bverdri~en. ~om fljd av under- /J ) ~. )

7 --~ ~---~-~ sokningens begransade behandlingssystem som at t u t fo ra. natur ar jamforelser mellan de registrerat fallen dock omojl iga 5 Objektspetsone~na har inte utvalts slupmassigt utan de har mast uppfylla de i valkortet bestamda villkoren med hansyn till kon och alder. For att fa tag pa forsokspersonen har man gjort ett aterbesok. (Finlands Gallup 98) De marknadsundersokningsinstitut som anvants skildrar sitt urval och materialinsamling pa fuljande satt. Finland: Urvalet representerar Finlands befolkning over 5 ar med unda~tag for Aland. Grunden for urvalet utgors av kommunstommen som har bildats genom att anyanda stratifierat' urval och genom att tilhimpa 5 Oemings zonurvalsmetod. ~ I forsta stadiet har befolkningen fordelats i proportion till antal~t 5 ar gamla enligt de olika lanen i andra stadiet enligt de fern olika industriaiseringsgraderna.. Pa grund av den sa har uppgjord'a stratifieringsramen' har man kunnat berakna hur manga intervjuer man bor gora kommunerna som representerar varje industrial iserings... grad i de 0 ika anen for att urvaet befolkningsgeografiskt skue bi representativt. De kommuner som skal vara med i urvalet har dareft~r ~emings tagits ut med hjap av zonurvalsmetod. Denna metod som bygger pa anv n~ning av slumptal ger varje kommun m~jlighet k att fa plats i urvaet emelertid sa att de kommlffler 'som har hogre J fol kmangd har storre sannol i khetatt komma med. Dei ar.. ocksa moj igt att samma kommun kommer med for andra. gan- C) I Sverige gors urvalet pa nagot annat s tt: Urvalet ar ett flerstegs sannolikhetsurval med optimal stiatifiering. Forst utvaljs ett antal grannskap ca 300 postnummer. Ur befolkningsregistret for dessa grannskap utvaljs slumpmassigt de som skal intervjuas. Ett nytt urval av namn dras for varje intervjuomgang och veckobuss. Intervjuer fran olika veckobussomgangar kan alltsa a~deras varandra. till Intervjuarna far inte intervjua nagon annan person an den som utlottats med namn och adress fran registret over totalbefolkningen i g rannskapet. De intervjupersoner scm ej antraffas i en given veckobussomgang soks igen i fojande omgangar. Om en person inte antraffats efter fyra veckobussomgangar raknas han/hon till bortfalet. Individer som vid urvalsdragningen var 8-70 ar raknas till populationen med foljande unda'rha'g: avlidna emi ran~er utoml'ands ti sjoss pa anstalt fangelse pa mentalsjukhus andra ment~lt sjuka paalderdomshe~ senila andra svart sjuka flyttade utanfor intervjuomradet eller till okand adressej svensktalanae.. II gen d~ an.bara erie man i denna kommun bor ta fera utgangsa~resser Intervjuerna grupperas i klustef best~~nde fyra personer oenom att anvanda utgar'lgs~dressmeto~en. Utgangspunkterna plockas ur befolkningsregistret. Forst tages alia de vilkas fodelsedag infaller den 3 eller7 nagon av arets manad~r. Bland dessa har darefter ekvidistan~ p0ckats utgangsadresserna i de kommuner som ar med i urvalet. Den forsta intervjun har agt rum pa utgangsadr~$sen och darifran har man fortsatt till foljande matlag. 'I '. \ ' / intervjuomgangen 8044 utgick 0.personer med anledning av de skit som na~nts ovan. Kvar bl~v en urvalspopulation u pa 24 personer (SIFO 98b). Som foljd av det urvalssatt som anvandes i Finland ar det m8jligt att de intervjuade var nara'grannar. Vid~for~ fragan om familjevaldets omfattriing'med en indirekt Fraga om grann~r u kan i princip tvaav deintervju~de ange samm~

8 ~ ~ ~ D c- grannfamilj d r det frekom~it familj~v~rd. D ~far ~enombicks formul ren manuel It. Bland dem hittades fyra s~dana de intervjuade var s~ fall di~ n ra grannar att-man kunde misst nka att de rapportera.de familjerna yarde samma. I ett fall hade man intervjuat tre personer som bodde i bredvid varandra bel gna egnahemshus. I princip r det allts~ ~gl igt att m ngden av ::'fainjljev~ld 'mot Kvinnor (alia f y r a \ 0 V e ria p pin 9 \ - fa lie n va r s ~:d a n a ) fern a v f a lie n' i n 9 ~ r tv~ g~ng~r. yerkan p~ resultaten av'det mjliga felet rr ' '~rg kring en procentenhet. [ Det ar svart attuppskatta~bortfalets inverkan pa jamfrbar h e t e'n. U n d e r s k n i n 9 5 ins t i t u tell a n van d e r v i k t e r f rat t korrigera det varierande b~rtfalet i olika delgrupper. Des sad a t a h a r doc kin t e v i k tat s ~ f t e r s 0 m b 0 rtf all e t s inverkan befanns vara ob.etydlig. Ur det finsramaterialet 'har. i suilletuteslutits 55 respondenter dvs de personer som var under.8 ar och over 70 ar fr att aldersdistributionen sk~lle motsvara SIFOsmaterial. Finlc:l'nds.material bestar salunda av 475 och Sveriges av 49~ respondenter. De intervjuades alde'rs- och knsfrdelning redbvisas i tabe. Ocks~ det indi rekta fr~ges ttet kan n lturj igtvis leda t'i overlapping. I en ' i ten t tor t k a net t fa mil j e v ~ Ids fa Ip a annat s tt vara kant av ma'hga svarande och darigenom bl i II rapporterat flera ganger. Det ar omj igt att uppskatta inverkan av den hir typen av overlapping. A andra sidan ger de tv~ olika fragor som stald~s i syfte att mata familje~ valdets omfattning resultat av samma storleksordning. senare direkta fragan mater valdet j Den det egna barndomshemmet. Likartade ~es'ultat tyder p~ att ~e~ indirekta frage~ ttets reliabilitet ar 'tilfredsstallande. Materialet representerar Finlands och Sveriges befolkning.' ~ med den nogg'rannhet'som marknadsunderskn'ingsinst i.~utens Ii matefial mjl igg5r. ~ortfalet' i Finlandsg~upunderskning ar i regel -9 % (Yalahti 982). Urvalssat~et innebar emellertid att begreppet bortfall i ochfr sig ar proble- matiskt. SIFOs underskni!9 i Sverigeinte~.:5'~ades494 person.er dv %. B or tf a e. t var fj ande (S.IFO 98b): (J 0 i) \ \. TABELL ' Det fi n s ka och svenska.. materialet en i 9 t kn och ~lder 'I \ ' - t) Finland '\ Sverige N % N % AlIa Man Kvinnor Oppgift saknas aringar aring~r 73 5 ' aringa+~; r( g-aringar aringar Uppgift.saknas 3 '::::/ o Vagrade 72 Oantraffbar 4~ Hade inte tid bortrest 8 Anna ~s ka / '2 9;' ' I' ~ (] Resultat~n presen~eras ~angen tabeller dar materialet -;. (. a L.. u p pd ~. ate n l' i 9 t k 'n. Mat e ria en tab ell e ra de.s. 0 c k sa.'. enllgt~lder bostadsort utbldning och socialgrupp men ode fr.snl edde i nga n~mnva rdc! s.kj J naci'er ~lt t i tydres ponsen. I) I\) J:

9 ~.---~----~ ~.~ ~~==~- ~~ ~ ~ ~ <::; 9 0 :::; 3 Som fbjd av den indirekta undersbkni~gstekniken ~r det ~it~ menl~gsfullt at~ uppdel~ redovisningen av (amilje ~ltdets omfattriing enl igt?akgrundsvariabler. FBrutomtabellanalyser anv~nds faktoranalys. Analysen.har r:: utfbrts med Helsingfots u~ive~sitets ADB-centras normalprogram (~YLPS). FAMILJEFALDETS OMFATTNING..J) TABELL 2 Omfattningen av fysiskt familjeval8 offer hbsten 98 ;:4 Finlandoch Sverige enigt Finland Sverige N % N % Maka ell e r sammanboende kvinna (' Fami lj~valdets omfattning m~ttes med tva fragor. I den ena fraga-de man om grannars eller bekanta familj~rs familjevald o chi d ~ nan d r a 0 m fa mil j e val d mel an f B'r ~ d r a rna i bar n d o'm s - hemmet. De bada fragorna m~ter familjev~ldetsomfattning p~ i nd i rekt sih t. Den fb rs ta f ragan ydde: Jag skall nu~ dill a nagra fragor om misshan~el inom familjen. Med ordetmiss- -'( handel menas att nagon ~~miljemedlem a~~iktligtelleri upphetsat tillstand fysiskt skadar en annan familjemedlem. Finns det nagon familj'i i dift grannsk~p bekanta i ~ilken under de senaste 2 manaderna eller blarid dina nagon familjemedlem bl ivlt misahandlad Av de flnska respondenterna rapporterade2.~ och av de svenska %'familjevald. 'Svenskarna~~~nde of tare att det fbrekomjit vlld som rlktats mot flera familjemedlemmar. 0 sadana fall ~pm fram Finland och 8 Sverige~ SkLllnaden kan narmast fbrklaras med det stor~ antal.et fa~ avmisshandel' mot tonlr)ngar i Sverige. omfattnlng nligt ~fferi. I tabe IIc.redov i sas. fami j eva Idets u' :.' f.~. Make ell e r sammanboende man (I Ba rjl (j Tonaring 3 29 Mor ell e r far 0 3 Totalt (N) (475) (494) lresultatet fran Finland sklljer sig nagot fran de siffror sam lagts fram andra publlkatloner beroende pi den aldersbegr~n~ning som anv~nt h~r' (t. ex. Pel ton i em 982 c) I} r'-=-=----~0c~ Med undantag av de f'all d~r mlsshandeln rlktats mot tonr.7~--=:=:-:: - arillgar var S)Y'tna'den mellan Finland ochsverige tinga. Vald som rik.t'ats mot vuxna hade ibada landerna fbrekommit Y ~ 'Uing~ef~ li i.. Ii ~t~ mycket. Kvinnor ha.r va r it fbrema I fb r va d roftarey~an: Relatlonen mel Ian 'kvinnomlsshandel och det ~'-y~aj>'oq~'m r k t a s mot 'm n a r 3: i S v e rig e 0 c h 2 i: i Fin I and. Steinmetz (97'07) o~hfreeman (97922]) har fbrmodat attdet vald som riktatsmot m~n mycket s~an ~pptacks' inom vardsystemen eller undersoknillgar eftersom.. d.et ~r ~nnu sva~are L 0 ;. fbr m~n a n fbr kvinnor atterkanna att de bhvit offer fbr mis stiande'.detta torde 'vara ett real istisletantagande.:. ~iffrorna fbryald mot m~n torde ~aval som C!Jn'tagligen resul~. - ) faten iijvrigtuttryckl igen vara m'inimivarden. Skillnaden {. i) I.. ' n!' {I fj? ' )~\ 'melanfinlandoch Sve'rige arlntressant. ISverlge.harman i mycket? mi nireomf'a ttni ~g';~n.i Fi nland ;'d iskuiera t ~aj d.' ; rlktal mot m3n. :' de'tta avseende har den offentliga debatten

10 - 2 och verkl.igheten formodligen inte motsvarat varandra sarskilt va. Barnmisshandel rapporterades av 2 % i. Finland och % i Sverige. For Ftnland del motsvarar siffran v~l. den undersokning som utf8rdes av Finlands Gallup ar 978. Enligt den undersokningen rappd~t~rade 4 % misshandel som riktats mot TABELL 3 Anvandningen av vald mej I an' vu xna respondentens barndomshem sam ban d me d 9 r'a Finland Sverige.~ N % N % ba.rn och tonaringar (Vuoristo 979 Korpilahti 9~). Skillnaden mel Ian Finland och Sverige var stor nar det galler misshandel mot tonaringar~ Tidigare har redan konstaterats att samma respondenter i Sverige of tare hade rapporterat.vald som riktat.s mot bade tonaringaroch nagon annan.familjemedlem.?-~ '-/ Ofta Ibland A.drig Tveksam vet ej 3 30 Totalt 475; 494\.... \'-' ( : 'II.. Skillnaden kan ocksa aterspegla den olika installningen ti~l aga i Finland och Sverige. Ar 98 understodde endast 2 % av svenskarna barnaga medan motsvarande' procenttal i Finland var 47 (SIFO 98a Peltoniemi 982a). I Sveri~e ar i motsati ~itl Finland kroppsliga bestraffningar av barn forbjudna i lag. Detta kan literspeglas pa ~a satt~att de f~ll som anses som barnaga Finland har r~pporterats som fuisshandel i Sverige.!'/ Enl igt tabell 2 finns det inga vasentl iga ski nader mel Ian familjevaldets omfattning i Finland och 'Sverige.. Detsamma galler t:abell 3 som redovisar familjevald.~.i Frllgan Iydde: C-!? ~7~> barndomshemmet. o 0m vi tanker pa ditt'barndomshem 'fore'kom det fys~iskt vald mel Ian drna foraldrar ') ~'i.. ~ d? s.amband med fa~'i I j eg ra ~II \~. '. ~ ': () v I~).. ;It. \ -\ c { Av res~onde~terna s~ger 84 % i Finl~nd och 85 % i Sverige att deras f8raldrar inte anvande kroppsligt vald i samband med familjegral 3 % av finlandarna och ~ % av svenskarna berattar a~t det forekom vald. Omfattningen av kroppsl igt vjld mellan vuxna ar av s~mm. storleksordning som det vald mellan vuxna som framkom i den tidigarefrlg~n. Den ringa skillnaden mellan lander'na gar ocksa i samma riktning. Den likartade bild av f~miljevaldets omfattning som man far utgllende fran de tva fragornaokar resultatens tillfor-.\7 Jitlighetom man utgar fran antagandet att det inte skulle ha skettstora forandringar falllilje~aldets omfattning under tva ge'herat ioner. I Finland har framkblllmit klart mera farniljeyald ~n vadlsom ra'pporteras i den offerundersokning som Rattspol itiska forsknr~gsinstitutet gjorde Ir 97. Enligt undersakning~n hade 4%.av kvinnorna och 04 % av mannen utsatts foffaul'i ljevllj'd s i tt'hem under' d~ senaste 2 mllnad~rna (S i ren '980.). XnnU ~tsrre a~ skijlnadenl Sverigemel)an de.resultat som nu erhlllits och d~nundersokning som gjoraes l~ 978 Enl igt den hade 09 %.av kvinnornao.ch 05 %'av mannen varit.' utsatta fo.r ' de! ler hot omvlll d i sin egen bostads lag enhet '(Levnadsforhll'landen '98'8).' '..>. ''-

11 3 4 4 ATT Det ar uppenbart att den indirekta frag~tekniken iagga mera familjevald an de offerundersknin~~r sig pa respondentens egna erfarenheter som offer. ~ sidan ar det svart att bedma validitetsproblematiken samband med den indirekta underskningstekniken. kan blott- som baserar andra De resultat som kommit fram i denna underskning kommer nara Straus & Gelles & Steinmetz (~80) underskning av familjevaldets omfattning i USA ar 97. Enligt den hade under en tidsperiod pa ett ar frekommit familjevald m~an makar i % av de amerikansk~ famflje~na da aven de lindrigare smalarna medraknades eler % av familjerna om e~dast all v a r ig are f all e 'n r 5 k n a des me d ( S t r a u s ). 0 e t fan n s i n 9 ens k i In a d me an 0 m fat t n i n 9 e n a v d e t val d s om r i k ta t s mot ~an och kvinnor: bade man och kvinnor hade bl ivftfremal fr vad i 2 % av familjerna. Grovt vald h~de 5 % av kvi~norna och 4 % av mannen (Straus 978). tngripa I FAMIL~EVILD riktats mot Familjevtdd ar en privatsak. Det kontmer till myndi9heternas kannedom frst nar situationen ar tiil ytterl~ghet (( tillspetsad fr skillsmassoplanernas skull eller nar;toleransgransen de~ TABEL!:. 4 Familjevaldets tabukaraktar dess juridiska status som privatangelagenhet och individens reaktioner pa familjevald ~nalyserades med tre fragor. Den ajlmanna attltyden m~ttes med ett pastaende om att qrannarna of tare borde blanda sig familjev~ldet. Om malsagandefragan fragades sarskilt~ Den tredje fragan gallde de svarandes handlande i familjevalds-: situationer mot de nar:maste. all man n a ins t a lin i n 9 en. \\ tabell 4 analyseras frst den InstiHlningentill pastaendet:folk borde oftare ingripa i valdssituationer.9rannfamiljerll Finl~nd och Sverige enligt kn (%) I I ' \ Man Kvinnor AlIa Finland Sverige Fmland SWrige Finland Sverige St:armer belt och MUet St:dmter ganska bra St:iImer varkel bra eller dlligt '4 20 St:&rrer ganska dlligt St:aImer mte ails Inget svar 2 'l'otalt (N) (225) (25) (249) (229) (475) (494) '.. c) -~. '.' ~. h a r ~ e r s k r i d its r Lag s t i f t a : ep h a r be ton a t fa mil ~ e v a I d ~t s. n.atur av privatsak.med en malsagandepa.ragraf.prlvata Intressen.. d' '... t res s e I S v e.r i 9 e har har ansetts viktigare an at a mannas In do~k det allmannas intress~ pa.senare iid.'prioritera~ts och familjevaldets malsagandekaraktar u~phlvdes ~~rjan av ar 982. fran ochmed tt' r slaktingar eller Familjevald ager salan rum utan a granna arbetskamrater far veta av det. Famlevaldet dr alta h8~ljut~. ochkomm(~r frmoal igen latt till.granna~\nas kapnedo'm lstminstonei fler.fami Ijshus. Grvre f'amiljeva!d frorsakar kroppsskaqor och frklaringar attde franl'eddes av olycks- ~ 0 handelser vacker inte langre tilltro. \ lite ver half ten av finlandarna och ver tva ~redjedelar svenskarna ansagatt man oftareuborde inrripa i valdssituatione rig ran n fa mil] e r. S ve n s k a rna bet r a k tar i k art min d r e u t - str~ckning ~n finlan~arna familjev~ldet som en prsvatsa~. Intressant nog framgar ski Inaden. tydl igast i s ta!mer ganska bra-svaren. Andelen respondentersom tyckte att 'pastaendet st~mmer linderna Bade helt o'ch hallet arav samma storleksordningi bada Finland och Sverige ar kvinnorna me~ ofta fr ingripande familjevald. Skilnade~ som verstiger ett tiotal procentenheter kommer speciellt tydligt fram i stammer ~elt pch halletli-guppe~.. av \\!. '

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati?

OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? OFF SÄK:s höstkonferens Våld och otrygghet inom offentlig sektor ett arbetsmiljöproblem eller ett hot mot vår demokrati? Anders Hansson (M) Stockholm den 10 november 2011 Våld, hot och otrygghet är det

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Det som inte märks, finns det?

Det som inte märks, finns det? Det som inte märks, finns det? Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Kerstin Kristensen www.kvinnofrid.nu Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. I majoriteten av fallen är det

Läs mer

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning Mäns våld mot kvinnor är et omfattande samhälls- och fo Ytterst är det en fråga om jä kvinnors mänskliga rättighet Cirka 27 300 fall av misshandelsbrott

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning Brobyggande 2 Ingenjörsutbildningens paradox Studenterna skall drillas att hantera tidspress och omfa ngsrika material. Chefer kräver

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto

Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet. Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 29.4.2014 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Genomförande av direktivet om it-relaterad brottslighet Arbetsgruppen, ordförande Asko Välimaa, sekreterare Mikko Monto 27/2014

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm

Ludwig van Beethoven symf 9 Tema An die Freude Konsertmaterial för elevorkester arr. Jan Alm Ludwig van Beethoven sym 9 Tema "An die Freude" Konsertmaterial ör elevorkester arr. an Alm De a är e arbetsmaterial som kan användas å olika sä, allte er behov och möjligheter. A Melodi utan legato ör

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research

Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palmgren PhD Operations Research Varför har vården aldrig tänkt på planering? 2014-09-18 Myrna Palgren PhD Operations Research 1 Bild av beanningsbehov Personalschea Aktivitetsschea Scheajustering Uppföljning 2014-09-18 Myrna Palgren

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1

17 januari 2014 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 17 januari 214 sida 1 # 1 ERRATA ELEKTRODYNAMIK I NYTT LJUS UPPLAGA 1 Sidan 47 Responsen, dvs. induktionsströmmen, är sådan att förändringar av systemets totaa ström motverkas. Induktionsströmmens riktning

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i

S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t. I T-vi s i o n och stra t eg i S a h l gr e n ska Un ive r s i t e t s sjukh u s e t I T-vi s i o n och stra t eg i In f o rmationsteknik (IT) är den teknik som används för att samla in, lagr a, bearbeta, kommunicera samt presentera

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess?

SEKRETESS. Offentlighet och sekretess. Vilka verksamheter omfattas av sekretesslagstiftningen? Vilka är skyldiga att iaktta sekretess? SEKRETESS Offentlighet och sekretess Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen). Undantagen från denna huvudregel har tillkommit

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet

Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Våld i nära relationer inom BUP- förekomst och behandlares erfarenheter av att identifiera våldet Nationell konferens barn som anhöriga 2013-09-14 Ole Hultmann, Fil. lic, doktorand vid Psykologiska institutionen,

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

P e r He l l q v i s t. S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n

P e r He l l q v i s t. S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n P e r He l l q v i s t S e n i o r S e c u r i t y S p e c i a l i s t No r d i c & B a l t i c r e g i o n Rädd? Me d v e t e n? ETT BROTT BEGÅS... VAR 15e MI NUT I P A RI S. VAR 3½ MI NUT I NE W Y ORK

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28)

Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Rogue Trader Open 40k 2010-11-(27-28) Stadsmissionens Folkhögskola Liljeholmen Stockholm Version 2.0 Allmän information Turneringen spelas i: Matsalen, Stadsmissionsens Folkhögskola Lövholmsvägen 18 Liljeholmen,

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Vilka linjer är lika stora

Vilka linjer är lika stora Idag Social kogni0on och teknik Sociala aspekter på kogni0on A? göra och tänka som andra gör Sociala rela0oner 0ll tekniska system Annika Wallin LUCS SCAS Konformitet Aschs konformitetsexperiment h?p://www.youtube.com/watch?

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

:e ng inom IT-omrdet

:e ng inom IT-omrdet Oftntlig upphandli :e ng inom IT-omrdet 24 oktober 2011 Eva-Maj Muhlenbock & Ulrica Salomon 1 4" ' & Agenda Allmnt om offentlig upphandling Srskilt om ramavtal 0 : Kammarkollegiets ramavtal inom IT-omrdet

Läs mer

Ungdomar, mobbning och stress. Rapport från Lindeskolans Hälsoenkät ht 2006

Ungdomar, mobbning och stress. Rapport från Lindeskolans Hälsoenkät ht 2006 Ungdomar, mobbning och stress Rapport från Lindeskolans Hälsoenkät ht 2006 Bakgrund Mobbning är enligt flera studier ett stort problem i svenska skolor. Konsekvenserna av mobbningen kan påverka den psykiska

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel

Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel Sida 1 (6) Datum Rättsavdelningen 2013-01-23 ÅM 2013/0041 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström B 293-13 Riksåklagaren./. HK m.fl. ang. grov misshandel m.m. (Hovrättens för Västra Sverige dom

Läs mer

Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink

Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink Translation of the Swedish version of the IPQ-R Pia Alsén, Eva Brink 1. We each performed separate translations of the IPQ-R into Swedish. 2. We compared our translations, discussed the differences and

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer