If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov."

Transkript

1 If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control over the physical condition of the documents submitted the. individual frame q.j.ality will vary. The resolution chart on this frame may be used to evaluate the document quality..y. l \;..0 ; III. :JIIIII a ~ j 'j ) MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART NATIONAL BUREAU OF STANDARDS-93-A Microfilming procedures used to create this fiche comply with :~~._ () the standards set forth in 4CFR ' He' \.. ~_.~;..~_. ~~(~ ~ I. > ~.t;::tij:;: points of view 0; opinions stated in thjs document are/f) those of the author(s) and do notrepresent the official'\~ position or policies of the U. S. Department of Justice. \~ Ii -''. National Institute of Justice United States Department of Justice Washington D. C ; \ i:.. ---_ ~.... ~ I~. f!l~~ '.~' O':!!''-'' ~i<..a....~ '... -.;..' 'j. t J i.'<;(

2 - I: RATTSPOL'ITISKA FORSKNINGSIN.STITUTET Publ ikation 58 - (::. )) {. RXTTS\POLffT I SKA FORS K\~ ItJ~I'SS I NST I rutet PB 29~~ Broholmsgatan 2 A 0053 HELSINGFORS 53 TeT. 72' 2'08 ~'s Department of Justlce N~ti~nallnstltute of Justice \i C ced exactly as received from the This document has bee~ ~ep;~dguit Points of view or opinions stat~dy erson or organization onglna. thors and do not necessan in this document are tho.s.e of the ~~es of the Natjonallnstitute of represent the official position or po ICI Justice. r; b.. hted'matenal has een Permission to reproduce this copy~g al h Institute of Leg Researc ~ poij.cy/finland -7;) granted by to the National Criminal Justice Reference Service (NCJRS).. RS s stem requires perm IS- Further repro d u ct' Ion outside of the NCJ Y sion of the copyright owner. ' NAY '983 ;A~QUISITiONS. '0 I REKTI ON / I\. \ \ Professor A'tlis Aarnio Professor Erik Allardt OIREKTHR Justitier~det 0avi Heinonen Pol i s 0 v e r d ire ~:;t 0 r' E r k k i K 0 rho n e n ( t I 8.) 2 982) For s k a re. T u i') a M a kin e n Lagstiftningsradet Paavo.Nikula Kahsl ienef Juhani Perttunen Hverlnspektor Jan Tarnqvist 0 ire k tor Pat r i k Tor n u d d (ordforande) (viceordforande) Patl'ik Tornudd.0 - PERSONAL TEUVO PELTONIEMI FAMtL~~V;;';:P () c I FINLAND OCH SVERIGE OMFATTf) N G 0 CjH AT.r I TV DE R /; L-< ~ Fofskningsassistent Ulla Sinkkonen BYf.sekret~~are Raila Tynkkynen Ka'h s lis t Ka i j ap i h a s tie For~kningsbitrade Terhi Help~~ Helsingfprs 983 ij. Fors~are kri~inologiska forskningseoheten. ff Ci Summ:) ry: Family Vrolence in Finland and Sweden - 'revalence and Attitudes.. I~' ; f' t '. \J;. Kauko Aromaa Jukka L i'ndstedt :.... Tutja Mal<inen 'JHannu Niemi R~Jno Siren. i~ For s k are v i d den a rna n na fo f's k n i n gs e nh e ten ' Ei la Maki paa Kevat{Nous La in'en 'JYrki Tala I; ':::'0 _ ( ~ :

3 ~ ~--;-; ~----~ ~ ~ ----~~ INNEHALLSFtiRTECKNING FORETAL finhindskt -ratt'spol itiskt utrednin.gsarbete. i.ntar nor:diska' Jamf5relser av tradition en central plats. Detta ~r naturligt med tanke p~ de likartade f5rh~landena i de nordiska lander- na. Finland har ofta kunnat utnyttja Sveriges erfarenheter av sadana soclalaproblem sam i Sverige tagit sig mer alarmerande uttrycksformer eller vilk~s problemkar~ktar varsebl ivits ) tidigare i Sverige. ~ Att utan vidare 5verf5ra en i ett land utkristallseradproblematik med d~rtill anknutna 5sningar eller ~tg~rdsf5rsl~g till e t t annat land a r dock a I tid van ski i 9 t En k 0 n t r 0 lip 0 Ii t isk t inriktad jamf5relse maste beakta den historiska bakgrunden jamte ski ljaktigheter prob.em bi Id~ regleringssituatio' och attityder. _ 'f I \ SAMMANFATTNING ENGL I SH sur~mary BAKGRUND 2 DATA 3 FAHILJEVILDETS OMFATTNING 4 AT T l' N G RI :P A I FAMILJEVILD 5 ~MLSXGANOEFRG~N OL II\AUPPFATTN IN'GAR OM FAM ILJEVL'DETS 7 FAKTORANALYSER 8 '0 I 5 KU 5 5 ION KXLLFtiRTEC KN'I NG '~ BILAGA:ATTITYDVARIABLER~AS KORRELATIONSMATRISER ORSAKER Sida.r.' I i i _ ; Rattspolitiska forskningsinstitut~t familjevald i Sverige och Finla~d har tidigare jamf5rt i en rapport om barnmisshan del uta r bet a d a v Mar j a Ko r p i La h t i ( s ve n s k s p r ~ k i 9 rap po r t pub I i kat ion n r. 5 0 He lsi n 9 for s 98 ). U P P d a 9 and eta v f ~m i i j e vald i Finland har analyserats i en finskspr~kig rapport ay Teuvo Peltoniemi (pu~)likation nr.5 Helsingfors 982). FBrellggande rapport har ~idigare utgivits p~ finska i ins tit!j t e t s pub I i kat ion sse r i e ( n r. 5 4 H e lsi n g~'f a r S 9 8 2) -.. Mat e ria e t f B r den n a un d e r 5 5 k n i n 9 h art ill end e 5 ami a t s It n i samband med o'van namda unders5kning av uppdagandet av ) fafuiljevald.materialinsamlingen har bekostats med hjalp e~ I '.;..< 's t B d f r~ n Bra t t 5 f 5 reb y 99 and e r~ d e t. F 5 r en i n 9 e n Ens i _ Kat i en Liitto r.f. och Barnens Dag-Stiftelsen. Jur.kand. Marja Korpilahti har verkat som-forskningsbitrade ~t fbrfatt~re~ ~. '. pol.lic. Teuvo Peltoniemi. rapportens.. w'.. ~ a. \.... ~.. ;. :i - ~ r -J l. He.singfors den 27 januari 983. /r' Patrik TBrnudd Dlrekt5r far Ra~tspolitiskq forskningsinstitutet... '..' -

4 ~._~~ --~ ~ c Teuvo Peltoniemi Research lnstltute.of Legal Pol icy SUMMARY Publ ication no. 58 i i.. -Helsinki 983 SAMHANFATTNING lunders5kningen belyses familjevjldets omfattning och attityder till familjev~ld i Finlandoch Sverige. Materi~let insamlades gen~r en intervjuundersokning hosten 98~ Det finl~ndska materlalet'best~r av 475 Deh det svenska materialet av 494 respondenter vilka representerar befolkningen 5-70 ar i de tva l~nderna. aldern FAMILYiVIOLENCE IN FINLAND. AND SWEDEN - PR~VALENCE AND ATTITUDES The report deals with the prevalence of and attitudes.towards fa mil Y' v i ole n c e i n F i rly: and and S \' e den.' The d a taw e reg a the red through intelviews during the 'autumn of 98.- TheFinnish data COilS i sts of 475 'respondents and the Swed i sh data of 494 respondents representative of the population betwee~ the age~ of 5 and % av finl~ndarna och % av ~venskarna rapporter~r vald -. inom familjen. Mest allm~nt var vald mellan makar: vald riktat mot.en.maka eller en kvinnl ig sam~anboende kom fram 9 % av faflen Finland oeh i 7% i Sverige. {I Enligt undersokningen betonar svenskarna samh~llets engagemang t2 % of the Finnish respondents and % of the Swedish respondents ~eported family viol~nce. The most common form was 'v i ole n c e d ire c ted by a man a g'a ins ~ his w i f e 0 reo m 0 n - law.wif~: this was r~ported by ~ % in Finland and 7 % in Swede.n. i familjevaldet mer ~n finl~ndarna. Majoriteten av finl~ndarna understoder tanken att offret skall ha mera att s~ga till omi fr~ga om den r~ttsliga behandlingen av familjevlld. Flertalet svenskar understodde slopandetav kravet p~ ~Ils gahdens samtycke som foruts~ttnin~ for ~tal for familjevald. ') r ) f' According to the study the Swedish res~~ndents regard the publ ie interest element in family violence as stronger than \' ;' was th! case with the Finnish res?ondents. The large major'ity of the FlflnJsh respondents support a more independent position Samma ski llnad framtrader aven i den informella kontrollen. Hver h lften av finl~ndarn~ och o et en tredjedel av svensk&rt naanser att -medborgarna of tare borde. ingripa. i fami Ijevald ~ grannskapet. f for the victim in dealing with the matter in c~urt w~ile fb~ large majority of the Swedish respondents suppor~ed the view that the offence always shuld be open to publicprose~ution. In ather words pro~ecution of the victim. should not depend on the wish~s N r det g ller att forklara familjevald vinner teorier pi samh llsniv~ n i Sverige ocks~ mest stod i blda l nderna. l Finland stodsoftare forklaringar pi indiv.idniva t ex tesen. att {l fa mil j e val d ~ ret t S! Y m P tom p a sj uk d om. Fa mj I j e v I Ide tan s e s \ A dlfference WaS also discernable in social control. OVer one half of the Fi~nish respondents and over two third~ of the Swedish respon~ents often in violent situati~ns believe that people shuld intervene m~re taking place next door.' c' dock i. bada I~nderna vara en produkt av flera ol'ikafaktor~!r.. :. Skillnaderna mel Ian svenska och finl ndska ~ttltyder Iterspeglar den 0 ika inriktningen'av fami IJevlldsdebatten.Det.ta framgar bl a av att debatten i Finland n rmast har lrtgat~fran begreppet familj~vlld:och har betonat ~qcialvlrdens ansvar. I Sverlge har uppm~rk~amheten d remot koncentrerats pi v~ld mot k'~i nnor (kvinnomi sshandel) ';och mojl i gheterna att reg'lera prob' c' In bof'h.countries macro-level expianatory theories of falll ily I violence.r.ece'ived most support. More. support can be fourt'd in Finl~ndthanGin.. - S~ede~jo~.. individualori~ntedtheories - ::' for example the t.heory that fami ly violence is. due to illnes's. l' However; in both.countries family violence is regarded as the resurt ofa number of factors..~ Iemet genom lagstift~fngsatg~rder.

5 ~ ~ BAKGRUND Psykopatologlska teorier Familjedynamlska teorler Kulturteorler Strukturteorler Debatten om familjev~ld har uhder de senaste ~ren varit livlig b~de Finland och Sverige. Debatten har dock.t~git olika former. I Sverige har man fort en femlnlstiskt a n s t r u ken: dis k u s s Ion 0 m v ~ r d mot k v Inn 0 r ( k v Inn olnl s s han del') (t.ex. Eksel ius 98a- och b). debatten har man kdivt lagandringar. Detta har Lex. lett till upphavande av m~lsagandestadgandet rorande v~ldssituationerfr~n oth med borjan av ~r 982. Llkas~ har av fem)nlster skotta behandlingssystem kvlnnohus och ~rlstelefoner startats. I Sverige har man kort sagt beto~at samhalle~s Intresse och kravt forbattrande av Kvlnnans stallning for att mlnska familjevald (Peltoniemi ~83a). ~ I Finland har debat~en forts I ett annat t?nlage. Det feministlska perspektivet fick publicltet speclellt i borjan (se Lex. Germain m fl 980 Kosken~aakso 980) men debatte'n h a r va r i t mer s a k I I g'o c h h arb e ton a t CI t t. fa mil j e v ~ I dar ett hela familjens problem. Ett omfattande vardsystem har ~rundats0 skyddshem fanns i atminstone atta stader vlre~ : (se Peltoniemi 98). I motsats till de svenska kvinnohusen sl~pper de fiesta skyddshemmen oc~sa in manllga klienter. Skllnad~n mel Ian Fi~land och Sverige ~te~speglas o~ks~ i de termer som anvands. Me~an man talar om kvihnomisshande lis v e rig e a n van d s t e r men II f elm i j e v ld d. i Fin I and (' s e L ex Pel ton i em i s & H 0 n k a va a r a s b I.b I I 0 gr a f il 9 8 ) Ski t n a d e r i debaiten aterspeglar olikheter mel Ian familjevaldets huvudi~e0gier I F~nl~nd och Sverige. ~~n ena Jdeofogin a r i n dim i d - 0 c h f a ~ i j e be ton ad me dan den a nd rap 0 a n ~Jt.e r a r k u t u r ens ~ c h sam h a lie ts n i v ~ (s e p' e ton i em i 9 8 ) 0 e s s a tv~ huvudlnriktnlngar kan spjalkas s~'~tt man erh~ller fyra. forklarlngsmodeller. ~.. - Teorler iden forsta kategorln betonar de psykopatologiska t.ex. masoklstlska tendenser vilka ibland tycks vara fork nip pad e me d. f ami I j e val d Fa m.i I j e val d e t. bet r a k t ass 0 m en psyklsk sjukdom och felet soks i garnlngsmannens eller offrets personllghet (t.ex~ Hanks & Rosenbaum 977). Ett annat betraktelsesatt anser fenomenet som hela famlljens s}ukdom dar bara en utvaljs till sytldabock. Nara samband ses bl.a. me d m Iss b r ij k a val ~ 0 hoi (t.e x. Matt i a 9 7 8). teorlgruppen Den t red j e poangterar familjevildets normbundenhet.och skillnader mellan ollka samh en och samhallsgrupper. likas~ h nvlsas till sambandet mel Ian.famlljev~ld och andra sociala problem samt tijl kulturens allm~nna (t.ex. Straus & Gelles & Steinmetz 980). Den fjarde teorigruppen betonar betydelsen ;l~ v~ldsnlv~ samhallets struktur t.ex. bristen. pa jamnvlkt mellankonen det patriarkaliska.. sam hal let II (t. ex. Do bas h & Do bas h 979). teorierqas bakgrund forekommer polcmik om i vilken- man familjevald ar :T)sjukdom 2} avvlkande beteende eller 3) egentllg krlmlnalitet. Pessutom tvlstas om fenmenets for k a r I n 9 s n I va.. Teo r i ern ~ k an up p del as en I I 9 t vet ens k a psg r en varvid betraktelsenivan varierarfran mannlskans personllghet til'l. samhallets ~trukt!jr. st~tt Emot varandra har framforallt familjedynamiska uppfattnlngar och' strukturteorler. Deforra unders~ods av manga som arbetar Inom social; eller sjukvard och har psykologisk utbildnlng. ~en 'senare askadningen ar flertal~t ar da de~vetenskapsgren man betonar. Av dem som stoder feminister och sociologin 'Huvudsyftet meddenna undersokning arattundersoka.om ski Inaden i den offic'iella debatte.n ocks~ aterspeglar i) befol~niggen~ attityder: om finland~re tanker annorlunda om fami Ijevald an svenskar. SVaret pa denna fraga erha.l Is if '\

6 ~ J genom att undersbka attityder som ansluter sig till'ovan n a m n d a t eo r i e r sam t 9 e nom a t t k art I a 9 9 a.i n s t :i'~tln i 9 e n til familjevaldsfall Det andr~ resppndenternas grannskap. ;~ syftet ar mera eleme~tart: fami Ijevaldsproblemet ar sa nytt att det inte ens finn~ 3 grunduppgifter om fenom~nets omfattning. DarfBr kartlaggs ocksa familj~valdets De ovan namnda dmerikanska undersbkningarna har dock helt koncentrerat sg paatt utreda fami jev~ld. I denna undersbk.nin'g var det endast' mb]l igt att inplacera nagra Frag~r familjevald bland diverse andra Frag~r om i en typisk marknadsundersokning. Fragorna bearbetades darfbr~'i syfte att gbra de m min d r e. 0 m t a I i 9 a B. a. a n v-a n d a sen i n d ire k t f dl get e k n i k genom att be om uppgifter om familjevald bland grannar eler bekanta. (I 2 DATA omfattning i bada landerna. rapporten anayseras altsa famijevadets omfattning reaktionerna pa familjevad och de attityde~ si~ ~ill famijevad i Finland och Sverige. som ansluter Det fi'nska materialet insamlades av Finlands Gallup AD under augusti - ~eptember ar 9.8 och det svenska ma~eri~let ail SIFO Ab i..pktober e!jr 98. Intervjuer genomfbrdes som en del av institutens ~llmanna_rutin~ndersbkningar (Gallops' omnibuss T-35 och SIFOs veckobuss 804). M. A. S t r au s. (;979) diskuterar felkallor deras amerikanska undersbkning och uppskattar att de resutat som man fatt borde multipl iceras med tva fbr attfa sanna siffror. Nagon 9 run d for den nab e di k n i n 9 f rami a 9 9 s db c k i n t e G a qui n ( I 97]) s kat t a r- at t 55 % a v fa mil j e val de t rap p 0 r t era s till polisen. I en gallupundersbkning som utfbrdes i Kentucky \\.. ~ USA konstaterades att 8 % av fami Ijevaldsfallen hade f bl ivi~ anmalda ti II po isen (Schulman 979). E~li_g~.en svensk offerundersbkning hade 29 % av de persbner som blivit offer fer familjevald kontaktat polis (Levnadsforhallanden )' och enl igt en norsk underskning hade 23 % av de fai som.kommit ti II halsovardspelsonalens kanned'om i Bergen anmalts till polis (Nordhus & Vogt 9853).?.. Famijevald.ar en mtalig angelagenhet ~ch atminstone viss~ av dess former anses ombjliga att utrbna med en surveyu n d e r s B k n i n 9 Per SS 0 n ( ) r pes s i m i s tis k : II N a r det galer att skaffa informationer om dessa brott ar offerundersbkningar trol~gen_ ett slmre instrument an brottsstatistiken. ~Detar ~ock real istiskt ~tt anta att ocksa rcsultaten l denna'undersbkning blott ar minimiuppskattningar afamiljevaldets omfattning. A andra sidan kan man ~tga fran antagandet att-det inte Finns stora skllnadermellan Finland oc~ Sverige vad betraffar mbjlighetern~ att upp- \daga.. jamf~rbara. familjev.ald och att resultaten salunda skulle vara /) Problemen ar dock av s~mma art som J akoholforsknfngen dar en rutinmassig matningsteknik. har utvecklats aven ()m det har skattats att forskningen upptacker endast un~efar half ten av den a:l koho som statistikfbr'ts (Pernanen 97). Erfarenheter av S~chulmans (97.9)Stra us ': &... Gelles & Steinmetz:(980) omfattande'intervjuundersbkningar USA visar att survey-teknikenfurigerar oc~sa av fami~jevald. i kartlaggandet Visserligen finns det inte fbr famil)e~ l' ' va de ts de na gon ika god j arnfbre sebas fo r bedom?\ in 9 av forskningsfnstrumentens kvalitetsom i alkoholf~~~knin~en ~.. ~ven om man kan anta att resultat;en ar minimiuppskattningar f.'inns det inte stora moj I i~h~ter att utreda. det dolda familjevaldets omfattning. ~esultaten i denna ~ndersbkning a r a v den s t'o r I e k so r d n i n 9 e nat t de k I art B v e r ski i de r de t antaj fall som kommer till olika beh~ndlingssystem Persson 98 p'eltoniemi 982c). Ofr De visar klar.t att. Perss9ns pessimism ar Bverdri~en. ~om fljd av under- /J ) ~. )

7 --~ ~---~-~ sokningens begransade behandlingssystem som at t u t fo ra. natur ar jamforelser mellan de registrerat fallen dock omojl iga 5 Objektspetsone~na har inte utvalts slupmassigt utan de har mast uppfylla de i valkortet bestamda villkoren med hansyn till kon och alder. For att fa tag pa forsokspersonen har man gjort ett aterbesok. (Finlands Gallup 98) De marknadsundersokningsinstitut som anvants skildrar sitt urval och materialinsamling pa fuljande satt. Finland: Urvalet representerar Finlands befolkning over 5 ar med unda~tag for Aland. Grunden for urvalet utgors av kommunstommen som har bildats genom att anyanda stratifierat' urval och genom att tilhimpa 5 Oemings zonurvalsmetod. ~ I forsta stadiet har befolkningen fordelats i proportion till antal~t 5 ar gamla enligt de olika lanen i andra stadiet enligt de fern olika industriaiseringsgraderna.. Pa grund av den sa har uppgjord'a stratifieringsramen' har man kunnat berakna hur manga intervjuer man bor gora kommunerna som representerar varje industrial iserings... grad i de 0 ika anen for att urvaet befolkningsgeografiskt skue bi representativt. De kommuner som skal vara med i urvalet har dareft~r ~emings tagits ut med hjap av zonurvalsmetod. Denna metod som bygger pa anv n~ning av slumptal ger varje kommun m~jlighet k att fa plats i urvaet emelertid sa att de kommlffler 'som har hogre J fol kmangd har storre sannol i khetatt komma med. Dei ar.. ocksa moj igt att samma kommun kommer med for andra. gan- C) I Sverige gors urvalet pa nagot annat s tt: Urvalet ar ett flerstegs sannolikhetsurval med optimal stiatifiering. Forst utvaljs ett antal grannskap ca 300 postnummer. Ur befolkningsregistret for dessa grannskap utvaljs slumpmassigt de som skal intervjuas. Ett nytt urval av namn dras for varje intervjuomgang och veckobuss. Intervjuer fran olika veckobussomgangar kan alltsa a~deras varandra. till Intervjuarna far inte intervjua nagon annan person an den som utlottats med namn och adress fran registret over totalbefolkningen i g rannskapet. De intervjupersoner scm ej antraffas i en given veckobussomgang soks igen i fojande omgangar. Om en person inte antraffats efter fyra veckobussomgangar raknas han/hon till bortfalet. Individer som vid urvalsdragningen var 8-70 ar raknas till populationen med foljande unda'rha'g: avlidna emi ran~er utoml'ands ti sjoss pa anstalt fangelse pa mentalsjukhus andra ment~lt sjuka paalderdomshe~ senila andra svart sjuka flyttade utanfor intervjuomradet eller till okand adressej svensktalanae.. II gen d~ an.bara erie man i denna kommun bor ta fera utgangsa~resser Intervjuerna grupperas i klustef best~~nde fyra personer oenom att anvanda utgar'lgs~dressmeto~en. Utgangspunkterna plockas ur befolkningsregistret. Forst tages alia de vilkas fodelsedag infaller den 3 eller7 nagon av arets manad~r. Bland dessa har darefter ekvidistan~ p0ckats utgangsadresserna i de kommuner som ar med i urvalet. Den forsta intervjun har agt rum pa utgangsadr~$sen och darifran har man fortsatt till foljande matlag. 'I '. \ ' / intervjuomgangen 8044 utgick 0.personer med anledning av de skit som na~nts ovan. Kvar bl~v en urvalspopulation u pa 24 personer (SIFO 98b). Som foljd av det urvalssatt som anvandes i Finland ar det m8jligt att de intervjuade var nara'grannar. Vid~for~ fragan om familjevaldets omfattriing'med en indirekt Fraga om grann~r u kan i princip tvaav deintervju~de ange samm~

8 ~ ~ ~ D c- grannfamilj d r det frekom~it familj~v~rd. D ~far ~enombicks formul ren manuel It. Bland dem hittades fyra s~dana de intervjuade var s~ fall di~ n ra grannar att-man kunde misst nka att de rapportera.de familjerna yarde samma. I ett fall hade man intervjuat tre personer som bodde i bredvid varandra bel gna egnahemshus. I princip r det allts~ ~gl igt att m ngden av ::'fainjljev~ld 'mot Kvinnor (alia f y r a \ 0 V e ria p pin 9 \ - fa lie n va r s ~:d a n a ) fern a v f a lie n' i n 9 ~ r tv~ g~ng~r. yerkan p~ resultaten av'det mjliga felet rr ' '~rg kring en procentenhet. [ Det ar svart attuppskatta~bortfalets inverkan pa jamfrbar h e t e'n. U n d e r s k n i n 9 5 ins t i t u tell a n van d e r v i k t e r f rat t korrigera det varierande b~rtfalet i olika delgrupper. Des sad a t a h a r doc kin t e v i k tat s ~ f t e r s 0 m b 0 rtf all e t s inverkan befanns vara ob.etydlig. Ur det finsramaterialet 'har. i suilletuteslutits 55 respondenter dvs de personer som var under.8 ar och over 70 ar fr att aldersdistributionen sk~lle motsvara SIFOsmaterial. Finlc:l'nds.material bestar salunda av 475 och Sveriges av 49~ respondenter. De intervjuades alde'rs- och knsfrdelning redbvisas i tabe. Ocks~ det indi rekta fr~ges ttet kan n lturj igtvis leda t'i overlapping. I en ' i ten t tor t k a net t fa mil j e v ~ Ids fa Ip a annat s tt vara kant av ma'hga svarande och darigenom bl i II rapporterat flera ganger. Det ar omj igt att uppskatta inverkan av den hir typen av overlapping. A andra sidan ger de tv~ olika fragor som stald~s i syfte att mata familje~ valdets omfattning resultat av samma storleksordning. senare direkta fragan mater valdet j Den det egna barndomshemmet. Likartade ~es'ultat tyder p~ att ~e~ indirekta frage~ ttets reliabilitet ar 'tilfredsstallande. Materialet representerar Finlands och Sveriges befolkning.' ~ med den nogg'rannhet'som marknadsunderskn'ingsinst i.~utens Ii matefial mjl igg5r. ~ortfalet' i Finlandsg~upunderskning ar i regel -9 % (Yalahti 982). Urvalssat~et innebar emellertid att begreppet bortfall i ochfr sig ar proble- matiskt. SIFOs underskni!9 i Sverigeinte~.:5'~ades494 person.er dv %. B or tf a e. t var fj ande (S.IFO 98b): (J 0 i) \ \. TABELL ' Det fi n s ka och svenska.. materialet en i 9 t kn och ~lder 'I \ ' - t) Finland '\ Sverige N % N % AlIa Man Kvinnor Oppgift saknas aringar aring~r 73 5 ' aringa+~; r( g-aringar aringar Uppgift.saknas 3 '::::/ o Vagrade 72 Oantraffbar 4~ Hade inte tid bortrest 8 Anna ~s ka / '2 9;' ' I' ~ (] Resultat~n presen~eras ~angen tabeller dar materialet -;. (. a L.. u p pd ~. ate n l' i 9 t k 'n. Mat e ria en tab ell e ra de.s. 0 c k sa.'. enllgt~lder bostadsort utbldning och socialgrupp men ode fr.snl edde i nga n~mnva rdc! s.kj J naci'er ~lt t i tydres ponsen. I) I\) J:

9 ~.---~----~ ~.~ ~~==~- ~~ ~ ~ ~ <::; 9 0 :::; 3 Som fbjd av den indirekta undersbkni~gstekniken ~r det ~it~ menl~gsfullt at~ uppdel~ redovisningen av (amilje ~ltdets omfattriing enl igt?akgrundsvariabler. FBrutomtabellanalyser anv~nds faktoranalys. Analysen.har r:: utfbrts med Helsingfots u~ive~sitets ADB-centras normalprogram (~YLPS). FAMILJEFALDETS OMFATTNING..J) TABELL 2 Omfattningen av fysiskt familjeval8 offer hbsten 98 ;:4 Finlandoch Sverige enigt Finland Sverige N % N % Maka ell e r sammanboende kvinna (' Fami lj~valdets omfattning m~ttes med tva fragor. I den ena fraga-de man om grannars eller bekanta familj~rs familjevald o chi d ~ nan d r a 0 m fa mil j e val d mel an f B'r ~ d r a rna i bar n d o'm s - hemmet. De bada fragorna m~ter familjev~ldetsomfattning p~ i nd i rekt sih t. Den fb rs ta f ragan ydde: Jag skall nu~ dill a nagra fragor om misshan~el inom familjen. Med ordetmiss- -'( handel menas att nagon ~~miljemedlem a~~iktligtelleri upphetsat tillstand fysiskt skadar en annan familjemedlem. Finns det nagon familj'i i dift grannsk~p bekanta i ~ilken under de senaste 2 manaderna eller blarid dina nagon familjemedlem bl ivlt misahandlad Av de flnska respondenterna rapporterade2.~ och av de svenska %'familjevald. 'Svenskarna~~~nde of tare att det fbrekomjit vlld som rlktats mot flera familjemedlemmar. 0 sadana fall ~pm fram Finland och 8 Sverige~ SkLllnaden kan narmast fbrklaras med det stor~ antal.et fa~ avmisshandel' mot tonlr)ngar i Sverige. omfattnlng nligt ~fferi. I tabe IIc.redov i sas. fami j eva Idets u' :.' f.~. Make ell e r sammanboende man (I Ba rjl (j Tonaring 3 29 Mor ell e r far 0 3 Totalt (N) (475) (494) lresultatet fran Finland sklljer sig nagot fran de siffror sam lagts fram andra publlkatloner beroende pi den aldersbegr~n~ning som anv~nt h~r' (t. ex. Pel ton i em 982 c) I} r'-=-=----~0c~ Med undantag av de f'all d~r mlsshandeln rlktats mot tonr.7~--=:=:-:: - arillgar var S)Y'tna'den mellan Finland ochsverige tinga. Vald som rik.t'ats mot vuxna hade ibada landerna fbrekommit Y ~ 'Uing~ef~ li i.. Ii ~t~ mycket. Kvinnor ha.r va r it fbrema I fb r va d roftarey~an: Relatlonen mel Ian 'kvinnomlsshandel och det ~'-y~aj>'oq~'m r k t a s mot 'm n a r 3: i S v e rig e 0 c h 2 i: i Fin I and. Steinmetz (97'07) o~hfreeman (97922]) har fbrmodat attdet vald som riktatsmot m~n mycket s~an ~pptacks' inom vardsystemen eller undersoknillgar eftersom.. d.et ~r ~nnu sva~are L 0 ;. fbr m~n a n fbr kvinnor atterkanna att de bhvit offer fbr mis stiande'.detta torde 'vara ett real istisletantagande.:. ~iffrorna fbryald mot m~n torde ~aval som C!Jn'tagligen resul~. - ) faten iijvrigtuttryckl igen vara m'inimivarden. Skillnaden {. i) I.. ' n!' {I fj? ' )~\ 'melanfinlandoch Sve'rige arlntressant. ISverlge.harman i mycket? mi nireomf'a ttni ~g';~n.i Fi nland ;'d iskuiera t ~aj d.' ; rlktal mot m3n. :' de'tta avseende har den offentliga debatten

10 - 2 och verkl.igheten formodligen inte motsvarat varandra sarskilt va. Barnmisshandel rapporterades av 2 % i. Finland och % i Sverige. For Ftnland del motsvarar siffran v~l. den undersokning som utf8rdes av Finlands Gallup ar 978. Enligt den undersokningen rappd~t~rade 4 % misshandel som riktats mot TABELL 3 Anvandningen av vald mej I an' vu xna respondentens barndomshem sam ban d me d 9 r'a Finland Sverige.~ N % N % ba.rn och tonaringar (Vuoristo 979 Korpilahti 9~). Skillnaden mel Ian Finland och Sverige var stor nar det galler misshandel mot tonaringar~ Tidigare har redan konstaterats att samma respondenter i Sverige of tare hade rapporterat.vald som riktat.s mot bade tonaringaroch nagon annan.familjemedlem.?-~ '-/ Ofta Ibland A.drig Tveksam vet ej 3 30 Totalt 475; 494\.... \'-' ( : 'II.. Skillnaden kan ocksa aterspegla den olika installningen ti~l aga i Finland och Sverige. Ar 98 understodde endast 2 % av svenskarna barnaga medan motsvarande' procenttal i Finland var 47 (SIFO 98a Peltoniemi 982a). I Sveri~e ar i motsati ~itl Finland kroppsliga bestraffningar av barn forbjudna i lag. Detta kan literspeglas pa ~a satt~att de f~ll som anses som barnaga Finland har r~pporterats som fuisshandel i Sverige.!'/ Enl igt tabell 2 finns det inga vasentl iga ski nader mel Ian familjevaldets omfattning i Finland och 'Sverige.. Detsamma galler t:abell 3 som redovisar familjevald.~.i Frllgan Iydde: C-!? ~7~> barndomshemmet. o 0m vi tanker pa ditt'barndomshem 'fore'kom det fys~iskt vald mel Ian drna foraldrar ') ~'i.. ~ d? s.amband med fa~'i I j eg ra ~II \~. '. ~ ': () v I~).. ;It. \ -\ c { Av res~onde~terna s~ger 84 % i Finl~nd och 85 % i Sverige att deras f8raldrar inte anvande kroppsligt vald i samband med familjegral 3 % av finlandarna och ~ % av svenskarna berattar a~t det forekom vald. Omfattningen av kroppsl igt vjld mellan vuxna ar av s~mm. storleksordning som det vald mellan vuxna som framkom i den tidigarefrlg~n. Den ringa skillnaden mellan lander'na gar ocksa i samma riktning. Den likartade bild av f~miljevaldets omfattning som man far utgllende fran de tva fragornaokar resultatens tillfor-.\7 Jitlighetom man utgar fran antagandet att det inte skulle ha skettstora forandringar falllilje~aldets omfattning under tva ge'herat ioner. I Finland har framkblllmit klart mera farniljeyald ~n vadlsom ra'pporteras i den offerundersokning som Rattspol itiska forsknr~gsinstitutet gjorde Ir 97. Enligt undersakning~n hade 4%.av kvinnorna och 04 % av mannen utsatts foffaul'i ljevllj'd s i tt'hem under' d~ senaste 2 mllnad~rna (S i ren '980.). XnnU ~tsrre a~ skijlnadenl Sverigemel)an de.resultat som nu erhlllits och d~nundersokning som gjoraes l~ 978 Enl igt den hade 09 %.av kvinnornao.ch 05 %'av mannen varit.' utsatta fo.r ' de! ler hot omvlll d i sin egen bostads lag enhet '(Levnadsforhll'landen '98'8).' '..>. ''-

11 3 4 4 ATT Det ar uppenbart att den indirekta frag~tekniken iagga mera familjevald an de offerundersknin~~r sig pa respondentens egna erfarenheter som offer. ~ sidan ar det svart att bedma validitetsproblematiken samband med den indirekta underskningstekniken. kan blott- som baserar andra De resultat som kommit fram i denna underskning kommer nara Straus & Gelles & Steinmetz (~80) underskning av familjevaldets omfattning i USA ar 97. Enligt den hade under en tidsperiod pa ett ar frekommit familjevald m~an makar i % av de amerikansk~ famflje~na da aven de lindrigare smalarna medraknades eler % av familjerna om e~dast all v a r ig are f all e 'n r 5 k n a des me d ( S t r a u s ). 0 e t fan n s i n 9 ens k i In a d me an 0 m fat t n i n 9 e n a v d e t val d s om r i k ta t s mot ~an och kvinnor: bade man och kvinnor hade bl ivftfremal fr vad i 2 % av familjerna. Grovt vald h~de 5 % av kvi~norna och 4 % av mannen (Straus 978). tngripa I FAMIL~EVILD riktats mot Familjevtdd ar en privatsak. Det kontmer till myndi9heternas kannedom frst nar situationen ar tiil ytterl~ghet (( tillspetsad fr skillsmassoplanernas skull eller nar;toleransgransen de~ TABEL!:. 4 Familjevaldets tabukaraktar dess juridiska status som privatangelagenhet och individens reaktioner pa familjevald ~nalyserades med tre fragor. Den ajlmanna attltyden m~ttes med ett pastaende om att qrannarna of tare borde blanda sig familjev~ldet. Om malsagandefragan fragades sarskilt~ Den tredje fragan gallde de svarandes handlande i familjevalds-: situationer mot de nar:maste. all man n a ins t a lin i n 9 en. \\ tabell 4 analyseras frst den InstiHlningentill pastaendet:folk borde oftare ingripa i valdssituationer.9rannfamiljerll Finl~nd och Sverige enligt kn (%) I I ' \ Man Kvinnor AlIa Finland Sverige Fmland SWrige Finland Sverige St:armer belt och MUet St:dmter ganska bra St:iImer varkel bra eller dlligt '4 20 St:&rrer ganska dlligt St:aImer mte ails Inget svar 2 'l'otalt (N) (225) (25) (249) (229) (475) (494) '.. c) -~. '.' ~. h a r ~ e r s k r i d its r Lag s t i f t a : ep h a r be ton a t fa mil ~ e v a I d ~t s. n.atur av privatsak.med en malsagandepa.ragraf.prlvata Intressen.. d' '... t res s e I S v e.r i 9 e har har ansetts viktigare an at a mannas In do~k det allmannas intress~ pa.senare iid.'prioritera~ts och familjevaldets malsagandekaraktar u~phlvdes ~~rjan av ar 982. fran ochmed tt' r slaktingar eller Familjevald ager salan rum utan a granna arbetskamrater far veta av det. Famlevaldet dr alta h8~ljut~. ochkomm(~r frmoal igen latt till.granna~\nas kapnedo'm lstminstonei fler.fami Ijshus. Grvre f'amiljeva!d frorsakar kroppsskaqor och frklaringar attde franl'eddes av olycks- ~ 0 handelser vacker inte langre tilltro. \ lite ver half ten av finlandarna och ver tva ~redjedelar svenskarna ansagatt man oftareuborde inrripa i valdssituatione rig ran n fa mil] e r. S ve n s k a rna bet r a k tar i k art min d r e u t - str~ckning ~n finlan~arna familjev~ldet som en prsvatsa~. Intressant nog framgar ski Inaden. tydl igast i s ta!mer ganska bra-svaren. Andelen respondentersom tyckte att 'pastaendet st~mmer linderna Bade helt o'ch hallet arav samma storleksordningi bada Finland och Sverige ar kvinnorna me~ ofta fr ingripande familjevald. Skilnade~ som verstiger ett tiotal procentenheter kommer speciellt tydligt fram i stammer ~elt pch halletli-guppe~.. av \\!. '

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

SLAGEN MAN. - fyra former av mansmisshandel. Camilla Palmberg & Heidi Wasén. STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen SLAGEN MAN - fyra former av mansmisshandel Camilla Palmberg & Heidi Wasén Examensarbete på påbyggnadskurs i sociologi Vårterminen 2003 Handledare: Patrik

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Kortanalys Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014 Innehåll Inledning... 4 Dödligt våld... 7 Misshandel... 11 Personrån... 15 Sexualbrott... 17 Hot och trakasserier... 21 Bilagor...

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige en omfångsundersökning

Läs mer

Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga

Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga Artikel KALLE TRYGGVESSON SANDRA L. BULLOCK Äsch, Om unga vuxnas syn på alkohol som ursäkt för våldsamma beteenden Alkohol och våld är sedan lång tid viktiga referenser i den svenska kulturen. Trots att

Läs mer

Om personliga faktorers betydelse för socialarbetares agerande vid tecken på alkoholproblem hos klienter

Om personliga faktorers betydelse för socialarbetares agerande vid tecken på alkoholproblem hos klienter Artikel LISA SKOGENS Om personliga faktorers betydelse för socialarbetares agerande vid tecken på alkoholproblem hos klienter Inledning Flera studier inom individ- och familjeomsorgens områden har visat

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem

Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Livet som vuxen när man växt upp med föräldrar som har alkoholproblem Av: Anna-Stina Hansson Görel Johansson Vt-09 Handledare: Helena Hansson Examinator: Mats Hilte ABSTRACT Authors: Anna-Stina Hansson,

Läs mer

en kartläggning Rolf Granér, Peter Skoglund och Maria Mikkonen Anmälningar mot poliser Linnæus University studies in policing #001-2011

en kartläggning Rolf Granér, Peter Skoglund och Maria Mikkonen Anmälningar mot poliser Linnæus University studies in policing #001-2011 Hanteringen av anmälningar mot poliser har i många år varit ett omdebatterat och återkommande utrett område: Däremot har det saknats en översikt av vad dessa anmälningar handlar om. Denna studie av anmälningar

Läs mer

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling

Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Forskningsrapport nr 2 2005 Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia Hansson Demokrati i det lilla? Ungdomars delaktighet i sin behandling Anne Hermodsson Cecilia

Läs mer

Att lägga sitt missbruk bakom sig om spontanläkning och betydelsen av behandling

Att lägga sitt missbruk bakom sig om spontanläkning och betydelsen av behandling JAN BLOMQVIST ÖVERSIKT Att lägga sitt missbruk bakom sig om spontanläkning och betydelsen av behandling Detta inlägg kommer att handla om det fenomen som ofta, men något oegentligt, benämns spontanläkning

Läs mer

Att växa upp i våldets närhet

Att växa upp i våldets närhet Att växa upp i våldets närhet Ungdomars berättelser om våld i hemmet av Katanna Weinehall fil kand AKADEMISK AVHANDLING som med tillstånd av samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet för avläggande

Läs mer

EN STUDIE AV HOMOFOBA HATBR TT I SVERIGE. av Eva Tiby medförfattare Anna-Maria Sörberg

EN STUDIE AV HOMOFOBA HATBR TT I SVERIGE. av Eva Tiby medförfattare Anna-Maria Sörberg EN STUDIE AV HOMOFOBA HATBR TT I SVERIGE av Eva Tiby medförfattare Anna-Maria Sörberg EN STUDIE AV HOMOFOBA HATBR TT I SVERIGE av Eva Tiby medförfattare Anna-Maria Sörberg Rapporten är gjord på uppdrag

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns våld mot kvinnor

Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns våld mot kvinnor ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete C C-uppsats, 15 hp HT 2011 Förklaringsmodeller och behandlingsmodeller kring mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Jag förstår inte vad dom säger

Jag förstår inte vad dom säger Jag förstår inte vad dom säger Äldre invandrare i Malmö berättar om vård och omsorg Susanne Linné 1 Rapport 2005:1 ISSN 1652-9308 ISBN 91-974560-8-X Förord Äldre som är födda i utlandet blir allt fler

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin

Barn som far illa. Pedagogers bemötande och agerande. Maltreated children How teachers react and act. Sandra Jangdin Barn som far illa Pedagogers bemötande och agerande Maltreated children How teachers react and act Sandra Jangdin Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Lärarprogrammet Nivå/ 15 Högskolepoäng 1

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR

BROTTS- UTVECK- LINGEN I SVERIGE FRAM TILL ÅR RAPPORT 2008:23 D EX Y RAPPORT 2008:23 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten

Läs mer

NYCKELORD: Våld i nära relationer, våldsutsatta män, könsroller, samhällets stigmatisering

NYCKELORD: Våld i nära relationer, våldsutsatta män, könsroller, samhällets stigmatisering MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt Arbete ÄMNE: Socialt arbete, Självständigt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Ingrid Byberg SAMMANFATTNING: Studien har syftat till att skapa förståelse och belysa hur

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR Institutionen för samhällsvetenskap MÄNS VÅLD MOT KVINNOR UR ETT TEORETISKT PERSPEKTIV C-uppsats i statsvetenskap HT 2006 Ingrid Mårtensson Handledare: Lena Agevall Abstract The essay begins by asserting

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2007:7 De senaste rapporterna från ÅSUB 2006:1 Företagsrådgivningen vid Ålands Handelskammare och Ålands Företagareförening En utvärdering 2006:2 Det framtida utbildningsbehovet på Åland 2006:3

Läs mer