Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning (44)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA Årsredovisning 2013-12-31 RESULTATREDOVISNING. Årsredovisning 2013 1 (44)"

Transkript

1 Årsredovisning (44)

2 2 (44)

3 Innehåll Sid. Resultatredovisning 4 1. Verksamhet Myndighetens bedömning av verksamheten - problemanalys Antal adopterade m.m Beviljade, återkallade och nekade auktorisationer under år Kostnadsutveckling och renodling av kostnader Statsbidrag till de auktoriserade adoptionsorganisationerna och 24 riksorganisationer för adopterade 1.6 Tillsyn över de auktoriserade adoptionsorganisationerna MIA:s informationsverksamhet Samråd med myndigheter och de adopterades organisationer m. fl Kompetensförsörjning Sammanställning av MIA:s kostnader och intäkter uppdelade 32 på verksamhet Finansiell redovisning 34 Resultaträkning 34 Balansräkning 35 Anslagsredovisning 36 Tilläggsupplysningar och noter 37 Sammanställning över väsentliga uppgifter 43 3 (44)

4 1. Verksamhet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor har till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. 1.1 Myndighetens bedömning av verksamheten - problemanalys När en familj av olika anledningar inte förmår ta hand om sitt barn kan adoption vara en lösning för att ge barnet en ny familj. I detta sammanhang befinner sig barnet i en mycket utsatt situation. Därför följer enligt svensk lag och internationella konventioner att inga andra intressen får gå före barnets bästa när beslut om adoption ska fattas. MIA bedömer att myndigheten genom sin verksamhet, som redovisas i denna årsredovisning, har bidragit till att den internationella adoptionsverksamheten i Sverige håller hög kvalitet. Uppgiften blir dock allt svårare. Den internationella adoptionsverksamheten har på senare år genomgått en snabb och omfattande förändring. Anpassning till den förändrade verkligheten förutsätter samverkan mellan flera myndigheter. Adoptionsprocessen har blivit längre, alltmer komplicerad och känslomässigt påfrestande för de som vill adoptera. Samtidigt minskar antalet adoptioner (på tio år har antalet adoptioner till Sverige genom förmedling av adoptionsorganisationer minskat från 992 till 341, dvs. med ca 65 %) vilket innebär svårigheter att upprätthålla kompetens och kapacitet hos kommuner och adoptionsorganisationer. Av de barn som adopteras har många behov av medicinsk och psykiatrisk behandling. Vidare har de administrativa processerna i flera adoptionsländer blivit mer omfattande. Detta ställer större krav än tidigare på adoptionssökande, kommuner och adoptionsorganisationer. För MIA innebär utvecklingen ett ökat arbete med auktorisation, tillsyn och information. De flesta barn har i förväg kända särskilda behov Majoriteten av de barn som adopteras internationellt har i förväg kända särskilda behov på grund av sjukdomar, funktionsnedsättning och svår social bakgrund. Många barn är äldre än tre år och det är vanligt att de biologiska föräldrarna har fråntagits föräldrarätten. Även barn över tre-fyra års ålder och syskongrupper betraktas vanligtvis som barn med särskilda behov. Barnens i förväg kända särskilda behov ökar kraven på adoptionssökandes lämplighet. Kommunerna har ansvar för förberedelse, lämplighetsbedömning och stöd efter adoptionen. Deras handläggare behöver uppdaterad information om vilka barn som är aktuella för internationell adoption och om det stöd adoptivföräldrar kan behöva. När det gäller medgivandeutredningar saknas systematiska och väl beprövade utredningsmetoder. Samtidigt som kommunerna behöver mer kunskap för handläggningen vid internationell adoption minskar antalet adoptioner. Det som tidigare varit en sällanfråga blir för många 4 (44)

5 kommuner en sällsynt fråga. Ett utökat regionalt samarbete skulle kunna underlätta handläggningen av adoptionsfrågor och utveckla adoptionskunskapen i landet. Att skicka en adoptionsansökan till utlandet innebär en mängd svåra etiska ställningstaganden. När det gäller flera ursprungsländer ställs de sökande inför att välja vilka diagnoser/funktionsnedsättningar/ övriga särskilda behov som de är öppna för och vilka de inte kan tänka sig. Många sökandes enda möjlighet att hinna adoptera, innan de blivit för gamla för att få ett nytt medgivande, är att hos adoptionsorganisationerna ansöka om att adoptera barn med särskilda behov. För att kunna fatta välgrundade beslut behöver de emellertid kunna leva sig in i hur det skulle vara att adoptera ett barn med en specifik diagnos och samtidigt göra en realistisk bedömning av sin omsorgskapacitet och om de skulle klara av att bli föräldrar till det tänkta barnet. De behöver fundera över vilka prioriteringar de skulle behöva göra om barnets vårdbehov blir omfattande eller om barnet kommer att behöva extra mycket stöd. När de adopterade barnen kommer till Sverige behövs ofta fortsatt utredning och behandling och samhället behöver ha en beredskap för detta. Det går inte att förutsäga vilka medicinska behov de barn som adopteras internationellt har. Det är komplicerat att bedöma hälsotillståndet hos barn som kan ha erfarenheter av bristande omsorg och som nyss har fått en ny familj. Det ställer krav på hälso- och sjukvården att med relativt kort framförhållning ha en beredskap att möta nyblivna adoptivfamiljer. Vidare kan insatser komma att behövas på lång sikt. Det är även då viktigt att hälso- och sjukvården kan väga in adoptionsperspektivet vid bedömning och behandling av adopterade personers hälsotillstånd. Utmaningar för adoptionsorganisationerna Adoptionsorganisationernas verksamhet finansieras i huvudsak av adoptionsavgifterna. Då antalet adoptioner sjunker minskar deras resurser. Många av de barn som adoptionsorganisationernas nuvarande samarbetskontakter i utlandet söker familj till motsvarar inte de barn de adoptionssökande anser sig kunna ta emot. Organisationerna försöker etablera nya samarbetskontakter eftersom de inte kan finna adoptionssökande som kan/vill ta emot de barn som organisationerna ges möjlighet att placera från sina befintliga kontakter. Till följd av utvecklingen inom adoptionsområdet fattade Familjeföreningen för internationell adoption, FFIA, under hösten 2013 beslut att avveckla sin förmedlingsverksamhet under Samtidigt som adoptionsorganisationernas resurser har minskat har förmedlingsarbetet blivit alltmer resurskrävande. När de flesta barn som adopteras har i förväg kända särskilda behov och de sökande ställs inför svåra etiska ställningstaganden behövs mer kvalificerad vägledning och stöd än tidigare. Till skillnad från för några år sedan är det numera vanligt att adoptionsorganisationerna från sina utländska kontakter får i uppdrag att leta efter lämpliga föräldrar till ett visst barn. Organisationernas s.k. matchningsförslag ska sedan 5 (44)

6 godkännas av de utländska myndigheterna. Detta ställer stora krav på organisationernas kompetens. Vidare innebär de långa väntetiderna att varje adoptionsärende medför mer arbete. Det torde vara svårt för adoptionsorganisationerna att utveckla sin kompetens och öka sin kapacitet samtidigt som de tvingas anpassa sin organisation till det markant minskade antalet adoptioner. Adoptionsorganisationernas arbete försvåras också av att den administrativa processen i många ursprungsländer har blivit mer omfattande. I flera ursprungsländer finns vidare en oro för hur det går för de barn som adopteras internationellt. Myndigheterna kräver då utförligare utredning före och mer omfattande återrapportering efter adoptionen. Adoptivfamiljernas behov av stöd Adoptivfamiljer behöver i allt större utsträckning samhällets stöd efter adoptionen. Det kan vara i form av rådgivning och praktisk avlastning från socialtjänsten, medicinsk behandling i sjukvården och behandlingskontakter i barnpsykiatrin. MIA får från adoptionsorganisationerna, barnhälsovården och kommunerna återkommande signaler om att det förekommer svårigheter i adoptivfamiljer som tagit emot barn med särskilda behov. Föräldrar som tar emot barn med svåra erfarenheter behöver särskilt stöd för att minska risken för att föräldrarna inte ska klara av att ta hand om barnet. MIA får från olika håll uppgifter om att många adopterade barn börjar i förskolan innan barnet fått en trygg relation till sina nya föräldrar. Då syskongrupper och barn i skolåldern adopteras väcks också frågor rörande föräldraledighet och uppskjutande av skolstart. Adoptivföräldrar uppmuntras under föräldraförberedelsen att söka råd och stöd efter adoptionen men många kommuner i landet har inte något adoptionskompetent stöd att erbjuda. De yrkesverksamma som möter adoptivfamiljerna måsta ha kunskap om den speciella situation en adoption kan innebära. Forskning visar att relativt små tidiga insatser kan stimulera en god utveckling och förebygga framtida problem. Ett generellt erbjudande skulle normalisera nybildade adoptivfamiljers eventuella behov av stöd. Det vore önskvärt om adoptivföräldrar kunde erbjudas rådgivning och stöd på samma sätt som familjehemsföräldrar. Socialnämndens familjehemssekreterare torde ha den rätta kompetensen för att ge ett sådant stöd. 6 (44)

7 Stöd till adopterade som söker sitt ursprung I mars 2013 lämnade MIA ett förslag till Socialdepartementet om hur praktiskt stöd till adopterade som söker sitt ursprung kan organiseras. Adoptionsorganisationernas möjligheter att hjälpa de adopterade minskar. Utifrån behovsanalys och inhämtad information samt synpunkter från bl.a. adopterades organisationer och adoptionsorganisationerna menar MIA att stöd till adopterade bör vara en statlig angelägenhet. Myndighetens förslag är att MIA:s uppdrag ska utökas så att MIA får ansvar för att ge individuellt stöd till adopterade som söker sitt ursprung. Redan nu ger MIA visst begränsat stöd till adopterade som söker sitt ursprung. Under 2013 ökade emellertid antalet enskilda ärenden om adopterades ursprung hos MIA med ca 20 procent jämfört med föregående år. MIA har med sitt nuvarande uppdrag inte möjlighet att ge det stöd som behövs och inte kapacitet att inom sin nuvarande organisation hantera det ökande antalet ärenden. Det är angeläget att samhället tar ett ansvar för dessa frågor. De som efterfrågar hjälp att söka sitt ursprung vet inte vart de ska vända sig och efterfrågar information. MIA avvaktar nu besked om hur regeringen ställer sig till förslaget. Enskilda adoptioner Vid de s.k. enskilda adoptionerna, d.v.s. adoptioner som inte förmedlas av de auktoriserade adoptionsorganisationerna, finns särskilda svårigheter att bedöma om en adoptionsplacering är i barnets intresse. Det gäller vid adoption av redan kända barn, ofta släktingbarn, som är bosatta i sitt hemland när frågan prövas av svenska myndigheter. En del av dessa barn lever i fungerande familjer i hemlandet. Detta är emellertid en fråga som inte omfattas av den prövning MIA ska göra av ärenden om tillåtligheten av enskild adoption. Det är angeläget att det i barnets hemland utreds om den planerade adoptionen är till barnets bästa. I länder som inte anslutit sig till 1993 års Haagkonvention finns det emellertid inget krav på att detta måste göras. Det finns inte heller något krav på att en sådan utredning måste ingå i det svenska beslutsunderlaget. En utredning (2008 års adoptionsutredning, Ju 2007:17), som i juli 2009 redovisade sitt betänkande Modernare adoptionsregler (SOU 2009:61), har behandlat bl.a. denna fråga. MIA anser att det är mycket viktigt att utredningens förslag genomförs, då den innehåller många angelägna förslag som syftar bl.a. till att stärka barnets bästa vid internationell och nationell adoption, inte minst gäller detta utredningens förslag kring de enskilda adoptionerna. 7 (44)

8 1993 års Haagkonvention Till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner är nu 93 stater anslutna, vilket innebär att denna konvention är en av de Haagkonventioner som flest stater har anslutit sig till. Många stater som är bundna av konventionen har dock ännu inte helt anpassat sin lagstiftning och administration till konventionens krav. Haagkonferensens Permanenta Byrå har tagit fram en Guide to Good Practice No 1. Den publicerades 2008 (se Vidare har Haagkonferensen år 2013 publicerat Guide to Good Practice No 2 on Accreditation and Adoption Accredited Bodies. Syftet med Guiderna är att underlätta och förbättra tillämpningen av konventionen och de har stor betydelse för arbetet. Samtliga 32 ursprungsländer som samarbetat med de svenska adoptionsorganisationerna under år 2013 har anslutit sig till barnkonventionen. Vidare har 23 av dessa ursprungsländer anslutit sig till 1993 års Haagkonvention. Dessa länder är Bolivia, Bulgarien, Colombia, Ecuador, Estland, Filippinerna, Indien, Kazakstan, Kenya, Kina, Lesotho, Litauen, Madagaskar, Montenegro, Panama, Polen, Slovakien, Sri Lanka, Sydafrika, Thailand, Tjeckien, Ungern och Vietnam. De ursprungsländer som inte har anslutit sig till Haagkonventionen är Etiopien, Ghana, Kirgizistan, Nigeria, Republiken Korea, Ryssland, Serbien, Taiwan och Zambia. Flera av dessa länder förbereder dock en anslutning till konventionen. Krav på bilaterala avtal Det börjar bli vanligare att ursprungsländer kräver att bilaterala avtal ingås med mottagarländerna, vilket medför en ökad arbetsbelastning på bl.a. MIA. Avtalskraven gäller även om länderna är anslutna till 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Tidigt under hösten 2013 stoppade ryska Högsta Domstolen pågående adoptioner till Sverige. Från Ryssland har Sverige mottagit ett utkast till bilateralt avtal angående adoptionssamarbete mellan länderna. Regeringen har arbetat intensivt för att lösa den humanitära situationen för barnen och de aktuella svenska familjer som hade pågående ärenden i Ryssland. Vidare har regeringen inlett diskussioner med Ryssland kring avtalet. MIA har bistått regeringen i detta arbete. Situationen var inte löst vid årsskiftet 2013/2014 och arbetet kommer därför att fortsätta under Pågående utredningsarbete i Danmark I Danmark har en utredning tillsatts med uppdrag att göra en helhetsanalys med särskilt fokus på internationella adoptioner. Frågor rörande vilka länder Danmark ska samarbeta med, organiseringen av adoptionsförmedlingen, tillsyn, förberedelse av och stöd till adoptivfamiljer m.m. ska utredas. Den danska utredningen, som ska bli klar under 2014, kan förväntas bli av stort intresse även för svenska förhållanden. 8 (44)

9 1.2 Antal adopterade m.m. Cirka barn har kommit till Sverige genom internationell adoption sedan år År 2013 kom 341 barn till Sverige för adoption genom auktoriserade adoptionsorganisationer mot 466 under år 2012 och 538 under år Under och 1980-talen uppgick antalet internationella adoptioner till som högst barn per år. Under åren kom i genomsnitt 798 adoptivbarn per år genom auktoriserade organisationer, men de senaste fem åren ( ) har antalet sjunkit till 550 barn i genomsnitt. Anlända adoptivbarn genom auktoriserade adoptionsorganisationer år anlända barn år anlända barn totalt (44)

10 Nedanstående tabell och diagram visar antalet anlända barn genom adoptionsorganisationer samt könsfördelning åren Anlända barn genom auktoriserade adoptionsorganisationer samt könsfördelning år totalt flickor pojkar år totalt flickor pojkar 10 (44)

11 Antalet anlända barn under åren genom respektive adoptionsorganisation Organisation Adoptionscentrum Adoptionsföreningen La Casa, ALC Barnen Framför Allt Adoptioner, BFA-A Barnens Vänner - interna tionell adoptionsförening, BFA-A Familjeföreningen för interna tionell adoption, FFIA Summa Antalet anlända barn genom adoptionsorganisationer från de vanligaste adoptionsländerna åren Kina Taiwan Kenya Sydafrika Colombia Ryssland Rep. Korea Polen Tjeckien Litauen Etiopien Estland Thailand Filippinerna (44)

12 Nedanstående tabell visar barnets ålder då familjen fick barnet i sin vård. Uppgifterna är hämtade från MIA:s enkät till alla som adopterat genom en adoptionsorganisation år Svarsfrekvensen var 81 %. Tabellen visar familjer som adopterat ett barn. Utvecklingen går mot att barnen blir äldre då familjerna får dem i sin vård. År 2008 var ca 39 % av barnen under ett år, men 2012 var endast ca 18 % under ett år. År 2008 var ca 11 % av barnen tre år eller äldre, medan motsvarande andel för år 2012 uppgick till ca 19 %. Barnets ålder då familjen fick barnet i sin vård ej fyllt 1 år fyllt 1,men inte 2 år fyllt 2 år,men inte 3 år fyllt 3,men inte 4 år fyllt 4 år,men inte 5 år fyllt 5 år,men inte 6 år över 6 år 12 (44)

13 Statistiska Centralbyrån har tagit fram uppgifter om antal utomnordiska barn i åldern 0-17 år (dvs. ej fyllda 18 år) som invandrat till Sverige med anknytning till adoptivförälder eller annan person sedan 2005 (MIA bildades 2005) och som senast ett år senare är adopterade. Uppgifter för åren 2012 och 2013 föreligger för närvarande inte. I statistiken ingår inte barn som adopterats när adoptivfamiljen var bosatt utomlands och som därefter invandrat tillsammans med sina adoptivföräldrar till Sverige och inte heller barn som i annat fall invandrat samtidigt som anknytningspersonen. Adopterade barn (0-17 år) enligt folkbokföringen invandringsår adopterade senast ett år senare Enskild adoption Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet ska enligt huvudregeln anlita en auktoriserad adoptionsorganisation. Detta gäller dock inte enstaka fall av adoption som avser släktingbarn eller där det annars finns särskilda skäl att adoptera utan förmedling av en auktoriserad adoptionsorganisation. MIA ska i sådana fall, innan barnet lämnar landet, pröva om förfarandet är godtagbart. Samma krav på medgivande från socialnämnden och genomgången föräldrautbildning gäller vid dessa s.k. enskilda adoptioner som vid adoptioner förmedlade av adoptionsorganisationer. 13 (44)

14 Nedanstående tabell visar antalet inkomna ärenden om prövning av om särskilda skäl att adoptera utan anlitande av en auktoriserad adoptionsorganisation föreligger och om förfarandet vid enskild adoption är godtagbart. MIA:s prövning av ärenden om enskild adoption år ärenden I ärenden om enskild adoption där barnets hemvistland är anslutet till 1993 års Haagkonvention ska konventionens bestämmelser följas. MIA är centralmyndighet enligt konventionen och förmedlar de handlingar som enligt konventionen ska lämnas till det andra landet. Nedanstående tabell visar antalet inkomna ärenden om förmedling av handlingar enligt Haagkonventionen till det andra landet. MIA:s förmedling av handlingar i ärenden om enskild adoption år ärenden (44)

15 Utfärdande av s.k. artikel 23-intyg En adoption som, enligt intyg av den behöriga myndigheten i den stat där adoptionen har ägt rum, har genomförts i enlighet med Haagkonventionen erkänns automatiskt i de övriga fördragsslutande staterna. MIA utfärdar dessa s.k. artikel 23-intyg när adoptionen har ägt rum i Sverige. Nedanstående tabell visar antalet inkomna ärenden om utfärdande av artikel 23-intyg. MIA:s utfärdande av artikel 23-intyg år ärenden Godkännande av utländska adoptionsbeslut Utländska adoptionsbeslut erkänns automatiskt i Sverige om den eller de sökande var medborgare i eller hade hemvist i den aktuella staten när beslutet meddelades. Om barnet var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige när beslutet meddelades krävs dock att adoptionsbeslutet godkänns av MIA för att det ska gälla i Sverige. Även i vissa andra fall kan MIA godkänna ett utländskt adoptionsbeslut. Nedanstående tabell visar antalet inkomna ärenden om godkännande av utländska adoptionsbeslut. MIA:s godkännande av utländska adoptionsbeslut år ärenden (44)

16 1.3 Beviljade, återkallade och nekade auktorisationer under år 2013 Auktoriserade adoptionsorganisationer under år 2013 Under år 2013 har nedan angivna fem organisationer haft auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige (beviljad av MIA för samtliga t.o.m. den 31 december 2015). Adoptionscentrum Adoptionsföreningen La Casa (ALC) Barnen Framför Allt - Adoptioner (BFA-A) Barnens Vänner - internationell adoptionsförening (BV) Familjeföreningen för internationell adoption (FFIA) Organisationerna har dessutom varit beviljade auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i sammanlagt 32 ursprungsländer, se tabell sid. 17. MIA:s auktorisationsbeslut för respektive berörd organisation gällde t.o.m. den 31 december 2013 för samtliga dessa länder med undantag för Kirgizistan, Taiwan och Vietnam, se tabellen. Samtliga adoptionsorganisationer är ideella organisationer med medlemsantal varierande upp till ca 5500 personer. 16 (44)

17 De auktoriserade adoptionsorganisationerna har under år 2013 haft auktorisation för följande länder Adoptions- ALC BFA-A BV FFIA Land/Organisation centrum Bolivia x x x Bulgarien x x x Colombia x x x Ecuador Estland Etiopien Filippinerna Ghana x x x x x Indien x x x Kazakstan Kenya x x x x Kina x x x Kirgizistan x 1) Lesotho Litauen Madagaskar Montenegro Nigeria Panama Polen Republiken Korea x x x x x x Ryssland x x Serbien Slovakien x Sri Lanka x x x Sydafrika x Taiwan x 2) x x Thailand x x x Tjeckien Ungern x x Vietnam x x x 3) Zambia 1) Fr.o.m ) Fr.o.m ) T.o.m x x x x x x 17 (44)

18 Beviljade, återkallade och nekade auktorisationer under år 2013 Adoptionscentrum har under år 2013 ansökt om och beviljats auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Bolivia, Bulgarien, Ecuador, Estland, Filippinerna, Kina, Lesotho, Madagaskar, Montenegro, Panama, Republiken Korea (Sydkorea), Ryssland, Serbien, Sydafrika, Thailand, Vietnam och Zambia (beviljade t.o.m. den 31 december 2015) samt Etiopien, Ghana, Indien, Kirgizistan och Taiwan (beviljade t.o.m. den 31 december 2014). Adoptionscentrum ansökte under år 2013 också om förnyad auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Colombia, Kenya och Nigeria. Dessa ansökningar var vid verksamhetsårets utgång ännu under handläggning varför tidigare auktorisationsbeslut för Adoptionscentrum avseende Colombia, Kenya och Nigeria gäller i avvaktan på MIA:s beslut. Dessutom ansökte Adoptionscentrum under år 2013 om auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Ungern. Ansökan var vid verksamhetsårets utgång ännu under handläggning. ALC ansökte under år 2013 om auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Colombia. Ansökan var vid verksamhetsårets utgång ännu under handläggning varför tidigare auktorisationsbeslut för ALC avseende Colombia gäller i avvaktan på MIA:s beslut. BFA-A har under år 2013 ansökt om och beviljats auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Bolivia, Bulgarien, Litauen, Polen, Ryssland, Slovakien, Taiwan, Thailand, Tjeckien, Ungern och Vietnam (beviljade t.o.m. den 31 december 2015) samt Indien (beviljad t.o.m. den 31 december 2014). BFA-A ansökte också under år 2013 om förnyad auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Kenya. Ansökan var vid verksamhetsårets utgång ännu under handläggning varför tidigare auktorisationsbeslut för BFA-A avseende Kenya gäller i avvaktan på MIA:s beslut. Dessutom ansökte BFA-A under år 2013 om auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sri Lanka, men återkallade därefter sin ansökan. BV har under år 2013 ansökt om och beviljats auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Bulgarien, Kina och Taiwan (beviljade t.o.m. den 31 december 2015). BV ansökte också under år 2013 om förnyad auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Kenya. Ansökan var vid verksamhetsårets utgång ännu under handläggning varför tidigare auktorisationsbeslut för BV avseende Kenya gäller i avvaktan på MIA:s beslut. 18 (44)

19 FFIA har i oktober 2013 beslutat att avveckla sin adoptionsförmedlingsverksamhet under år FFIA har, mot denna bakgrund, under år 2013 ansökt om och beviljats auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Bulgarien, Colombia, Indien, Kazakstan, Kenya, Kina, Sri Lanka, Thailand och Ungern t.o.m. den 31 december 2014 för att slutföra de pågående ärenden där ansökningshandlingar har sänts till respektive ursprungsland senast den 31 december FFIA har dessutom i december 2013 begärt att få dra tillbaka sin auktorisation för adoptionssamarbete med Vietnam. MIA har den 19 december 2013 återkallat FFIA:s auktorisation för Vietnam. Bright Star Adoption Center (BSAC) ansökte under år 2013 om auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige och Etiopien. MIA avslog ansökan avseende internationell adoptionsförmedling i Sverige då det bl.a. inte stod klart att BSAC skulle komma att förmedla adoptioner på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt, utan vinstintresse och med barnets bästa som främsta riktmärke. Det fanns även stora brister i BSAC:s ansökan om auktorisation för Etiopien. Då auktorisation för Sverige är en förutsättning för auktorisation i ett annat land avslog emellertid MIA ansökan om auktorisation för Etiopien redan på den grunden att auktorisation för Sverige saknades. Beslutet har inte överklagats. Adoptia - internationell adoptionsförening ansökte under år 2013 om auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige och Etiopien, men återkallade sina ansökningar varvid MIA avskrev ärendena från vidare handläggning. 1.4 Kostnadsutveckling och renodling av kostnader Adoptionskostnadernas utveckling för familjer som adopterat Familjernas adoptionskostnader består dels av de avgifter som betalas till sammanslutningen som ombesörjer förmedlingen av barnet till de sökande och dels kostnader därutöver för översättning, legalisering m.m. Familjernas adoptionskostnader består dessutom av kostnader för resa och uppehälle i samband med att barnet hämtas från sitt ursprungsland. Avgiften till sammanslutningen kan delas upp i två delar; en Sverigedel och en utlandsdel. Sverigedelen avser kostnader för sammanslutningens arbete i Sverige och utlandsdelen hänför sig till sammanslutningens kostnader i utlandet. Antalet anlända barn minskade med ca 13% från 2011 till 2012 (jämfört med en minskning på ca 18 % från 2010 till 2011). Sett över en längre tidsperiod har det också skett en minskning av antalet anlända barn. Från 2008 till 2013 har antalet adoptioner minskat med ca 44 %. Handläggningstiden för respektive ärende har dock ökat bl.a. på grund av att det är en större andel barn med särskilda behov som är aktuella för internationell adoption samt 19 (44)

20 att ursprungsländerna ställer allt högre krav på sökanden och adoptionsorganisationerna. I många länder är vistelsetiden lång vilket också leder till ökad administration, krav på tillgänglighet och också i många fall ökade kostnader för resor för adoptionsorganisationerna och familjerna. Även valutakursförändringar påverkar storleken på adoptionskostnaderna. Vid adoption av syskongrupper är avgifterna delvis annorlunda. Kostnadsutvecklingen för familjer som adopterat genom auktoriserad adoptionsorganisation redovisas i följande sammanställning Adoptionsorganisationernas avgifter för kostnader i År År År År År tkr tkr tkr tkr tkr 1. Sverige Ursprungslandet Summa genomsnittlig avgift till organisationerna Övriga kostnader som familjen betalar för 3. Översättning, bestyrkande av handlingar Resa och uppehälle Summa genomsnittlig kostnad för familjen Källa: De auktoriserade adoptionsorganisationerna. Förklaring: Uppgifterna bygger på samtliga adoptioner respektive år. Underlag har inhämtats från adoptionsorganisationerna. De har redovisat sina avgifter per land (p. 1 och 2) och beräknade övriga kostnader per land (p. 3 och 4). Genomsnittskostnaden är ett vägt medelvärde. 20 (44)

21 Exempel på hur mycket en adoption från ett antal olika länder, utvalda bl.a. ur ett geografiskt perspektiv, kostar för en familj (adoptionsavgifter och beräknade egna kostnader). Land/År Vistelsetid i landet** Bolivia ca 6-8 veckor Bulgarien* ca 1 vecka +2 veckor (två resor) Ecuador ca 8-12 veckor Etiopien ca 2-3 veckor Kenya* ca 8-10 månader Kina* ca 2-3 veckor Polen ca 0,5 vecka veckor (två resor) Sydkorea ca 3-4 veckor (sedan augusti 2012, tidigare ca 1 vecka) Thailand* ca 2 veckor Källa: Landrapporter (tabell 2) avseende uttagna avgifter för kostnader i Sverige och utlandet samt familjens egna kostnader. * Flera organisationer har varit verksamma i landet och vi har därför räknat fram en genomsnittlig avgift Kenya AC, BFA-A, BV, FFIA. Kina AC, BV, FFIA Bulgarien AC, BFA-A Thailand AC, BFA-A, FFIA **Vistelsetiderna är de uppskattade vistelsetiderna och varierar för familjer. Angivna tider är ett genomsnitt för åren Det statliga adoptionsbidraget på kr har varit oförändrat sedan år 2000 då bidragets andel av den genomsnittliga kostnaden var 36 %. För år 2012 motsvarade det statliga bidraget 18,6 % av totalkostnaderna (jämfört med 19 % år 2011). 21 (44)

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Som vilket barn som helst

Som vilket barn som helst RAPPORT 2012:8 Som vilket barn som helst Erfarenheter av 25 års mottagande av ensamkommande flyktingbarn i Härnösand Författare: David Rosenberg, Malin Bolin och Joakim Drejare Som vilket barn som helst,

Läs mer

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen?

Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport från Västmanland med synpunkter på familjehemsutbildning Rapport 2012:2 Susanne Holmsten Familjehem behövs Vad behöver familjehemmen? En lägesrapport

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:167

Regeringens skrivelse 2007/08:167 Regeringens skrivelse 2007/08:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Visby den 10 juli 2008 Fredrik

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag.

Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Mellan avslag och ut visning Rapport om situationen för ensamkommande barn med avslag. Förstudie Återvändande ensamkommande foto: inga björg förord Med allt fler krig och konflikter i världen ökar flyktingströmmarna.

Läs mer

Sorgen finns det inga ord för

Sorgen finns det inga ord för 2014:19 Sorgen finns det inga ord för Om utredningar av vissa dödsfall MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-18 2012/123-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2012-05-24 S2012/3862/FST (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Bistånd genom svenska organisationer

Bistånd genom svenska organisationer 2013:2 Bistånd genom svenska organisationer En översyn av ramavtalssystemet MISSIV DATUM DIARIENR 2013-02-27 2012/98-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-29 UF2012/21821/UD/UP Regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård?

Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? 2006:9 Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälsooch sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/53-5 ERT DATUM 2006-02-28 ER BETECKNING Utredningen om tillsynen

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

Överflyttning av vårdnaden till familjehem

Överflyttning av vårdnaden till familjehem UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete 30 h.p. Handledare: Anna Wärme Överflyttning av vårdnaden till familjehem Examensarbete HT 2007 Petra Andersin Innehållsförteckning

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer