Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Näringsgrensindelningen TOL 2008"

Transkript

1 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008

2

3 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Näringsgrensindelningen TOL 2008 Helsingfors 2009

4 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) e-post: Pärmbild: Futureimagebank.com 2009 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source. ISSN = Handböcker ISBN (pdf)

5 Förord Näringsgrensindelningen används för klassificering av företag och andra organisationer eller enskilda arbetsställen på basis av den ekonomiska verksamheten. Definitionerna i näringsgrensindelningen baserar sig på de produktionsinsatser och produktionsprocesser som är typiska för verksamheten samt på de producerade varorna och tjänsterna. Den nationella näringsgrensindelningen TOL 2008, som presenteras i denna publikation, är en av de klassificeringsstandarder som Statistikcentralen fastställt. Syftet med standarderna är att främja tydligheten och jämförbarheten av statistikbegreppen genom att samordna klassificeringspraxis och göra klassificeringsgrunderna och definitionerna kända. Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens näringsgrensindelning, NACE Rev. 2, som fastställts med Europaparlamentets och rådets förordning. Förordningen förpliktar medlemsländerna. Detta innebär att NACE eller en nationell version som bygger på den ska användas inom statistikväsendet i EU-medlemsländerna. TOL 2008 är en sådan nationell version i Finland, som avses i förordningen och som godkänts av Eurostat. TOL 2008 ersätter klassificeringsstandarden Näringsgrensindelningen Den reviderade näringsgrensindelningen börjar tilllämpas i statistiken i huvudsak i början av år Helsingfors i januari 2009 Kari Lehto Riitta Poukka Statistikcentralen 3

6 Innehåll Förord Förkortningar Ordlista Inledning Näringsgrensindelningen och det integrerade systemet för klassificering av ekonomisk verksamhet och produkter Näringsgrensindelningens omfattning och karaktärsdrag Näringsgrensindelningen som beskrivning av den ekonomiska verksamheten Näringsgrensindelningens beskrivningsområde och begränsningar Näringsgrensindelningens struktur och koder Näringsgrensindelningens historia Den nationella näringsgrensindelningen, TOL, och dess historia EU-näringsgrensindelningens historia Definitioner och principer Klassificeringskriterier Klassificeringskriterierna på 4- och 5-siffernivå Klassificeringskriterierna på 2- och 3-siffernivå Huvudsaklig verksamhet, biverksamhet och hjälpverksamheter Definitioner av statistiska enheter Enheter som klassificeras Regler för klassificering av funktioner och enheter Grundläggande klassificeringsregler Kriterier som ersätter förädlingsvärdet (substitut) Multipla och integrerade aktiviteter Top-down-metoden Förändringar i den huvudsakliga verksamheten Vertikalt integrerade aktiviteter Horisontellt integrerade aktiviteter Regler för specifika verksamheter Verksamhet på arvodes- och kontraktsbasis, utläggning (outsourcing) av verksamheter Specifika regler och definitioner för huvudgrupper NACE Rev. 2:s förhållande till andra klassificeringar Förhållanden mellan internationella klassificeringar Den internationella klassificeringsfamiljen inom ekonomin och socialsektorn Statistikcentralen

7 FN:s integrerade system för näringsgrens- och produktindelningar Förhållandet mellan NACE och ISIC NACE:s förhållande till andra internationella klassificeringar Förhållanden mellan EU-klassificeringar Förhållande till multinationella klassificeringar Aggregerade klassificeringar inom nationalräkenskaper Förändringar mellan TOL 2002 och TOL Förändringar på huvudgruppnivå mellan TOL 2002 och TOL Ändringar i antalet grupper mellan TOL 2002 och TOL De största ändringarna mellan TOL 2008 och TOL Klassificeringsnycklar: täckning och användning 37 2 Näringsgrensindelningens nomenklatur Näringsgrensindelningen med definitioner BILAGA 1 Omvandlingsnyckel mellan näringsgrensindelningarna 2002 och BILAGA 2 Omvandlingsnyckel mellan näringsgrensindelningarna 2008 och Statistikcentralen 5

8 Förkortningar BEC Classification by Broad Economic Categories of the United Nations CN Combined Nomenclature European Classification of Goods BEC-varuklassificering. FN Kombinerade Nomenklaturen (CN-nomenklaturen). EU CPA European Classification of Products by Activity EU-produktklassificering efter näringsgren. Eurostat CPC Central Product Classification of the United Nations CPC-produktklassificering. FN EEC European Economic Community Europeiska ekonomiska gemenskapen EP/C European Parliament and Council Europaparlamentet och -rådet ESA European System of National and Regional Accounts Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). Eurostat EU European Union Europeiska unionen Eurostat Europeiska gemenskapernas statistikbyrå HS ISIC Harmonized Commodity Description and Coding System of the World Customs Organization International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the United Nations Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering. Världstullorganisationen Internationell näringsgrensindelning. FN KAU Kind of Activity Unit verksamhetsenhet MIG Main Industrial Groupings MIG-varuklassificering NACE European Classification of Economic Activities Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning. Eurostat PRODCOM Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU EU:s produktklassificering avseende industriella näringsgrenar. Eurostat RAMON Eurostat's online server for metadata Eurostats metadataserver (klassificeringsserver) SITC Standard International Trade Classification SITC-varuklassificering. FN of the United Nations SNA System of National Accounts System för nationalräkenskaper. FN SPC Statistical Programme Committee EU:s statistikprogramkommitté TOL Näringsgrensindelningen (NACEs nationella version). Statistikcentralen UN United Nations Förenta nationerna FN Förenta nationerna 6 Statistikcentralen

9 Ordlista I ordlistan definieras några termer som använts i inledningen och i gruppbeskrivningarna i TOL Trots att man har försökt försäkra sig om definitionernas enhetlighet med definitioner av termer som använts på annat håll, är det inte meningen att dessa definitioner skulle vara allmänna definitioner på termer för alla ändamål. Avsikten med denna ordlista är bara att hjälpa användarna av TOL 2008 att tolka klassificeringen rätt. Förädlingsvärde Produktion Maskiner i hushåll Maskiner inom tillverkning Produkt Färdig produkt Halvfärdig produkt Produktionsvaror Handelsvaror i utrikeshandeln Biprodukt Industriell process / Tillverkningsprocess Tillverkning / Industri Omvandling Behandling Förädlingsvärdet till bruttobelopp definieras som skillnaden mellan produkten till baspris och inköpspriset på insatsvarorna. Produktion är verksamhet där resultatet är en produkt. Begreppet används gällande alla näringsgrenar. Termen har inte begränsats till jordbruks-, mineralutvinnings- eller tillverkningssektorerna. Den används också i samband med tjänstesektorn. Exaktare termer kan användas då produktionstypen behöver uttryckas: erbjudande av tjänster, förädling, framställning osv. beroende på näringsgrenen. Produktion kan mätas på olika sätt endera enligt den materiella volymen av produktionen eller enligt produktionens värde. Maskiner och apparater som huvudsakligen planerats för användning i privata hushåll, t.ex. tvättmaskiner i hushåll. Maskiner och apparater som huvudsakligen planerats för användning på andra ställen än i hushåll, t.ex. verktygsmaskiner, tvättmaskiner i tvätterier. En produkt är resultatet av ekonomisk verksamhet. Den är ett övergripande begrepp för varor och tjänster. En produkt som är färdigt förädlad eller behandlad. En produkt som har förädlats eller behandlats i någon mån, men som ännu kräver ytterligare förädling eller behandling innan den kan användas. Den kan säljas till en annan tillverkare för vidareförädling. Typiska exempel är grova metallgjutgods som säljs för slutberedning på något annat ställe. Produktionsvaror är varor som används för tillverkning av andra varor och tjänster, dock inte råvaruinsatser och bränsle. Till produktionsvaror hör fabriksbyggnader, maskiner, lok, lastbilar och traktorer. Mark betraktas inte i allmänhet som en produktionsförnödenhet. Handelsvaror i utrikeshandeln är rörliga varor som kan bytas. En handelsvara kan vara ett stycke av satsen från en produktionslinje, ett unikt föremål (Mona Lisa) eller ett materiellt redskap i en tjänst (programdiskett). I tullklassificeringar används begreppet vara. En vanlig biprodukt (dvs. en biprodukt som inte finns enbart på en viss 3-siffernivå) är en produkt, som tekniskt är förknippad med tillverkningen av andra produkter, men som tillverkas inom flera näringsgrenar på 3-siffernivån (i samband med raffineringen av råolja uppkommer väte som biprodukt och väte klassificeras som huvudprodukt under den petrokemiska industrin). En produkt som uteslutande används som biprodukt är en produkt som avviker från en vanlig biprodukt så till vida att den inte tillverkas som huvudprodukt inom någon näringsgren (t.ex. melass som uppkommer i sockertillverkningen). En omvandlingsprocess (fysisk, kemisk, manuell osv.), som används i tillverkningen av nya produkter (endera konsumtionsvaror, insatsvaror eller kapitalvaror), i behandlingen av begagnade produkter eller vid erbjudande av tjänster för näringsgrenarna B Utvinning av mineral, C Tillverkning, D Försörjning av el, gas, värme och kyla, E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering samt F Byggverksamhet. Alla näringsgrenar inom huvudgrupp C. Omfattar både hemindustri och storproduktion. Omvandling är en process där man omvandlar råvarors, halvfärdiga eller färdiga produkters karaktär, sammansättning eller form för att få nya produkter. Behandling är en process, som utförs bland annat för skyddande av produkter, för att ge dem önskade egenskaper eller för att förhindra eventuella negativa konsekvenser av användningen. Exempel är behandling av spannmål, trä, metaller och avfall. Statistikcentralen 7

10 8 Statistikcentralen

11 1 Inledning 1.1 Näringsgrensindelningen och det integrerade systemet för klassificering av ekonomisk verksamhet och produkter Europeiska gemenskapernas näringsgrensindelning NACE 1 och dess nationella versioner utgör en ram för datainsamling och beskrivning av statistik över ekonomisk verksamhet. NACE och dess nationella versioner används i statistik som beskriver olika ekonomiska områden, såsom produktion och sysselsättning, samt i nationalräkenskaper. EU-medlemsländerna ska i statistikväsendet använda NACE eller en nationell version som bygger på den. Näringsgrensindelningen TOL 2008 är en indelning av detta slag. Statistik som uppgjorts enligt NACE och dess nationella versioner är jämförbar på europeisk nivå och även mera omfattande, eftersom NACE hör till en internationell harmoniserad helhet som beskriver ekonomisk verksamhet, som anges i schemat nedan (se schema 1). Det harmoniserade klassificeringspaketet har huvudsakligen utvecklats med stöd av FN:s statistikbyrå. Schema 1. Den harmoniserade helheten av internationella klassificeringar av ekonomin Näringsgrenar Produkter Varor Internationell nivå ISIC CPC HS SITC EU-nivå NACE CPA PRODCOM CN Nationell nivå Nationella indelningar enligt NACE (TOL 2008) Nationella indelningar enligt CPA Nationella indelningar enligt PRODCOM Grundläggande klassificeringar, som länkats med varandra genom klassificeringens struktur Grundläggande klassificeringar, som länkats med varandra genom omvandlingsnycklar Klassificeringar, som länkats med varandra genom omvandlingsnycklar 1 NACE är en akronym, som avser olika statistiska näringsgrensindelningar som Europeiska unionen utvecklat sedan år Förkortningen NACE härstammar från det franskspråkiga namnet "Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne" (Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning). Statistikcentralen 9

12 I schemat: ISIC 2 är FN:s internationella näringsgrensindelning CPC 3 är FN:s produktklassificering HS 4 är Världstullorganisationens system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering CPA 5 är EU:s produktklassificering efter näringsgren PRODCOM 6 är EU:s produktklassificering av industriella näringsgrenar CN 7 är EU:s varunomenklatur som används inom utrikeshandeln Mera information om klassificeringarna finns på Eurostats och FN:s statistikbyrås webbsidor 8. Ett integrerat system av det här slaget möjliggör jämförbarhet mellan statistik som sammanställts inom olika statistikområden. Således kan till exempel produktionsstatistik som ut- arbetats enligt PRODCOM-klassificeringen jämföras med utrikeshandelsstatistik, där CN-nomenklaturen använts. Systemet och dess komponenter presenteras mera detaljerat i avsnitt 4. NACE har härletts från ISIC, men den är mera detaljerad än ISIC på klassificeringens 3- och 4-siffernivåer; på 1- och 2-siffernivå är klassificeringarna enhetliga. TOL har däremot härletts från NACE genom att en 5-siffernivå för nationella specificeringar lagts till. För övrigt följer TOL 2008 helt NACE Rev. 2, dvs. på 1 4-siffernivån är klassificeringarna enhetliga. För att säkerställa internationell jämförbarhet har man strävat efter att bevara definitionerna i denna publikation och de metodiska principerna i inledningen så enhetliga med ISIC som möjligt, eftersom ISIC i det integrerade systemet är den grundläggande klassificeringen för näringsgrensindelningen. 1.2 Näringsgrensindelningens omfattning och karaktärsdrag Allt observationsmaterial som beskrivs med statistiska termer kräver en systematisk klassificering. Klassificeringarna indelar observationsmängden i delar, som är så homogena som möjligt när det gäller statistikundersökningens karaktär. Karakteristiskt för statistikindelningar är: a) att de täcker observationsmängden på ett uttömmande sätt b) grupper som utesluter varandra: varje observation borde kunna klassificeras bara i en grupp c) metodiska principer, som kan tillämpas enhetligt i klassificeringen av observationer i olika grupper. Karakteristiskt för speciellt hierarkiska klassificeringar är att grupperna indelas vidare i allt mer detaljerade grupper, som gör det möjligt att samla in och utge statistisk data på olika aggregerade nivåer. 2 International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 3 Central Product Classification 4 Harmonized Commodity Description and Coding System 5 European Classification of Products by Activity 6 Classification of goods used for statistics on industrial production in the EU 7 Combined Nomenclature 8 Eurostats klassificeringsserver RAMON [hämtat ]. Publicerat: United Nations Statistics Division [hämtat ]. Publicerat: 10 Statistikcentralen

13 1.2.1 Näringsgrensindelningen som beskrivning av den ekonomiska verksamheten Näringsgrensindelningen beskriver ekonomisk verksamhet, där resurser såsom kapitalvaror, arbetskraft, produktionstekniker och insatsvaror sammanslås för att producera vissa varor eller tjänster. På detta sätt kan ekonomisk verksamhet karakteriseras genom resursinsatser, produktionsprocess eller producerade varor och tjänster. Verksamheten kan omfatta en process (t.ex. vävning) eller bestå av en del delprocesser, som nämns i olika kategorier i klassificeringen (t.ex. biltillverkning består av verksamheter såsom lödning, installation, hopsättning, målning osv.). Då produktionsprocessen består av en serie sammankopplade grundfunktioner, som sker i samma statistikenhet, betraktas en sådan kombination som en verksamhet. NACE-grupper beskrivs inte sammanslagna till vissa typer av statistikenheter. Inom enheterna kan man bedriva många slags ekonomisk verksamhet och de kan definieras på olika sätt på basis av vissa typiska drag såsom läge. (Se avsnitt 2.3) Näringsgrensindelningens beskrivningsområde och begränsningar Verksamheter indelas inte på basis av produktionsenhetens ägarförhållande, företagets juridiska form eller verksamhetssätt, eftersom dessa kriterier inte karakteriserar själva verksamheten. Enheter med likadan ekonomisk verksamhet klassificeras i samma grupp oberoende av om det är frågan om ett bolag, en del av en enhet som registrerats som bolag, en yrkesutövare eller en enhet inom den offentliga sektorn eller om enheten är utlandsägd eller inte eller om det är frågan om ett företag med ett eller flera arbetsställen. Därför finns det inget samband mellan institutionella enheter i näringsgrensindelningen (NACE eller TOL) och nationalräkenskapssystemet (SNA, ENS). Verksamheten klassificeras som industriell tillverkning oberoende av om den sker med kraftdrivna maskiner eller för hand, eller om tillverkningen sker i fabrik eller hemma. Modernt vs. traditionellt produktionssätt används inte som ett klassificeringskriterium. I näringsgrensindelningen görs ingen skillnad mellan officiell eller inofficiell eller laglig eller olaglig produktion. Klassificeringar som beskriver det juridiska ägarförhållandet, organisationsstrukturen eller produktionsstrukturen kan bildas separat. Genom att korstabellera dessa med näringsgrensindelningen kan man få nyttig tilläggsinformation. Näringsgrensindelningen gör ingen skillnad mellan marknads- och icke-marknadsverksamhet såsom i SNA eller ENS, där skillnaden är en central aspekt. Indelning av ekonomisk verksamhet enligt denna princip är ändå nyttig i alla de fall där uppgifter samlas in om verksamhet, som bedrivs både på marknadsvillkor och utanför marknaden. I näringsgrensindelningen förekommer icke-marknadsverksamhet bara i samband med förvaltningsorganisationer eller icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushåll, i huvudsak i grupper gällande utbildning, hälsa och socialt arbete. Näringsgrensindelningen omfattar också icke-specificerad produktion av varor och tjänster för hushållens eget bruk. Denna huvudgrupp (T) hänvisar dock bara till en del av hushållens ekonomiska verksamhet, eftersom hushållens företagsverksamhet klassificeras på annat håll i indelningen Näringsgrensindelningens struktur och koder Näringsgrensindelningens struktur är hierarkisk. Klassificeringens väsentliga delar är utöver strukturen också den metodiska inledningsdelen och gruppbeskrivningarna. EUnäringsgrensindelningens (NACE Rev. 2) struktur, dvs. gruppkoder och benämningar Statistikcentralen 11

14 har fastställts med en EG-författning och de beskrivs i författningen enligt följande: I. bokstavsnivå, som omfattar huvudgrupper som betecknas med bokstavskod (benämningar för huvudgrupper, i Sverige avdelningar) II. 2-siffernivå, där grupperna betecknas med en 2-siffrig kod (i Sverige huvudgrupper) III. 3-siffernivå, där grupperna betecknas med en 3-siffrig kod (i Sverige grupper) IV. 4-siffernivå, där grupperna betecknas med en 4-siffrig kod (i Sverige undergrupper) Finlands nationella näringsgrensindelning, TOL 2008, följer helt NACE Rev. 2 på 1 4-siffernivån. Däremot har 5-siffernivån definierats nationellt på basis av Finlands egna användningsbehov. Grupperna på 5-siffernivån i TOL 2008 betecknas på motsvarande sätt med femsiffriga koder. Olika länders nationella versioner är inte jämförbara på 5-siffernivån. Huvudgruppernas bokstavskoder har inte integrerats med sifferkodernas hierarki på ett sådant sätt att huvudgruppen skulle synas direkt ur sifferkoden. Exempelvis huvudgruppen C Tillverkning består av 2-siffernivåerna 10 33, huvudgrupp D Försörjning av el, gas, värme och kyla, av 2-siffernivån 35 och huvudgrupp E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering av 2-siffernivåerna osv. Vissa luckor har lämnats i näringsgrensindelningens struktur. Följande grupper på 2-siffernivån finns inte: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 och 89. Då gruppen på 2-, 3- eller 4-siffernivå inte indelats vidare, slutar gruppkoden med noll (0) som tecken på att inga underindelningar finns. Exempelvis 75 Veterinärverksamhet, 750 Veterinärverksamhet, 7500 Veterinärverksamhet och Veterinärverksamhet. En nolla kan också användas i mitten av koden för att beteckna att verksamheten inte specificerats på denna klassificeringsnivå; underindelningar kan dock finnas på en lägre nivå. Exempel: 110 Framställning av drycker, 1105 Framställning av öl och Framställning av öl. Koden för s.k. residualgrupper slutar med siffran 9 om möjligt. Benämningen innehåller i allmänhet orden "annan" eller "inte klassificerade på annat håll". Exempelvis 089 Övrig utvinning av mineral och 0899 Diverse övrig utvinning av mineral. 1.3 Näringsgrensindelningens historia Den nationella näringsgrensindelningen, TOL, och dess historia TOL 2008 är en nationell klassificeringsstandard som har fastställts av Statistikcentralen. För de nationella näringsgrensindelningarna används förkortningen TOL. Årtalet hänvisar till den tidpunkt då standarden trätt i kraft eller tagits i bruk. I detta fall hänvisar året till standardens ikraftträdande. Sedan år 1995, då Finland anslöt sig till Europeiska unionen, har de nationella näringsgrensindelningarna baserat sig på NACE. Före detta var Statistikcentralens näringsgrensindelningar rent nationella, anpassade till förhållandena i Finland och klassificeringsprinciperna följde i huvudsak de principer och klassificeringsgrunder i internationella näringsgrensindelningar som fastställts av FN. Strukturen och definitionerna i den näringsgrensindelning som togs i bruk år 1995 (TOL 1995) följde EU:s näringsgrensindelning (NACE Rev. 1) med smärre undantag som gällde indelningen av handeln. TOL 1995 uppdaterades år Den uppdaterade indelningen, TOL 2002, var ett resultat av två olika arbetsprocesser. Uppdateringen av NACE Rev. 1 var en grundprocess, där preciseringar och justeringar infördes som 12 Statistikcentralen

15 sådana i TOL Definitionerna i TOL 1995 kontrollerades och den respons som erhållits av centrala användare beaktades. På denna grund gjordes sådana nationella justeringar på 5-siffernivå som ansågs nödvändiga. Också den uppdaterade klassificeringen, TOL 2002, följde EU:s uppdaterade näringsgrensindelning (NACE Rev. 1.1) när det gäller struktur och definitioner, också när det gäller undantagen beträffande handeln. TOL 2008 följer helt strukturen och definitionerna i EU:s reviderade näringsgrensindelning, NACE Rev. 2, dvs. det finns inga nationella undantag. Också koderna på 1 4-siffernivå är samma med undantag av att ingen punkt i den nationella indelningen används mellan den andra och tredje siffran i sifferkoden. De justeringar som gjorts på den nationella nivån (5-siffernivån) baserar sig delvis på den respons som samlats in i samband med 2002 års uppdatering och delvis på den respons som efter det erhållits av användarna. Som ett kriterium för nya indelningar på 5-siffernivån har man beaktat att det finns flera tiotal av enheter som bedriver ifrågavarande verksamhet som huvudsaklig verksamhet eller att verksamhetens värde inom samhällsekonomin är betydande EU-näringsgrensindelningens historia Europeiska gemenskapens näringsgrensindelnings, NACEs, historia börjar år Under åren utvecklades "Nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes" (NICE, Europeiska gemenskapernas industriklassificering). Den ursprungliga versionen (1961) hade en grov tresiffrig indelning. Den reviderade indelningen från år 1963 hade mera detaljerade mellannivåer. NICE omfattade gruvdrift, energiproduktion och produktionsindustri. År 1965 utarbetades EEG:s näringsgrensindelning för handelsbranschen NCE ("Nomenclature du commerce dans la CEE"), som omfattade alla kommersiella aktiviteter. År 1967 utarbetades en tjänsteklassificering och därefter en jordbruksklassificering, som vardera hade en grov indelning. År 1970 uppstod till sist "Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes" (NACE, Europeiska gemenskapernas allmänna näringsgrensindelning för ekonomiska verksamheter). Namnet anger att det är en indelning som täcker alla ekonomiska verksamheter. NACE 1970 hade två betydande problem: 1) Eftersom gemenskapens lagstiftning inte gällde NACE 1970, samlades uppgifterna ofta in enligt nationella klassificeringar och omvandlades till NACE-form med hjälp av omvandlingsnycklar. Denna metod gav dock inte tillfredsställande, jämförbara uppgifter. 2) Eftersom NACE 1970 inte hade utvecklats på basis av någon ram som godkänts internationellt, var dess jämförbarhet svag i förhållande till andra näringsgrensindelningar som användes internationellt. På grund av dessa problem började man fundera på att anpassa EU:s näringsgrensindelning efter internationella standarder och därför deltog Eurostat och representanter för medlemsländerna via FN:s statistikbyrås och Eurostats gemensamma arbetsgrupp intensivt i den tredje revideringen av FN:s näringsgrensindelning (ISIC Rev. 3), som FN:s statistikkommitté godkände i februari Härefter utvecklade en arbetsgrupp som bestod av Eurostat och representanter för medlemsländerna en reviderad version av NACE 1970, dvs. NACE Rev. 1. Arbetsgruppen utgick från strukturen i ISIC Rev. 3 och lade till detaljer, som återgav för medlemsländerna viktiga näringsgrenar, som var bristfälligt representerade i ISIC. NACE Rev. 1 fastställdes med Europeiska gemenskapernas råds förordning Nr 3037/90 i oktober NACE Rev. 1 uppdaterades år 2002 genom att klassificeringen utökades med några nya benämningar och genom att benämningar ändrades. Den uppdaterade versionen het- Statistikcentralen 13

16 te NACE Rev. 1.1 (också NACE 2002). Avsikten med uppdateringen var att beakta: nya näringsgrenar, som inte fanns då NA- CE Rev. 1 utarbetades, t.ex. teletjänstcentraler näringsgrenar, vars betydelse ökat betydligt sedan NACE Rev. 1 antingen på grund av teknisk utveckling eller på grund av förändringar inom näringslivet korrigering av felen i NACE Rev. 1. År 2002 startades revideringen av NACE. Förordningen om NACE Rev. 2 godkändes i december Definitioner och principer Klassificeringskriterier De klassificeringskriterier som använts vid definiering och beskrivning av olika nivåer i klassificeringen beror på många olika faktorer såsom användningsändamål och tillgången till uppgifter. Dessa kriterier används på olika sätt på de olika nivåerna i klassificeringen: på de lägre nivåerna beaktar kriterierna speciellt likheterna i produktionsprocessen, medan detta inte har någon större betydelse på klassificeringens högre nivåer Klassificeringskriterierna på 4- och 5-siffernivå Då klassificeringskriterier används vid sammanslagning och ordnande av verksamheter på klassificeringens mest detaljerade nivåer (4- och 5-siffernivå) har produktionsenheter en central betydelse. Avsikten med klassificeringskriterier är att säkerställa att klassificeringens detaljerade nivåer är relevanta för näringsgrensindelningen och för de klassificerade enheternas del att de enheter som klassificeras är så lika som möjligt när det gäller funktioner. I den reviderade indelningen är produktionsprocessen ett viktigare kriterium än tidigare vid fastställning av enskilda grupper. Funktioner grupperas i samma grupp, medan man i produktion av varor och tjänster i allmänhet använder likadan teknologi. Målet är också att följande två förutsättningar uppfylls så väl som möjligt: a) Totalproduktionen av de varor och tjänster som är karakteristiska för en viss grupp består främst av produktionen av enheter som klassificerats i denna grupp. T.ex. största delen av totalproduktionen av skodon äger rum i gruppen Tillverkning av skodon. b) En viss grupp innehåller enheter, som producerar största delen av de varor och tjänster som är karakteristiska för dessa grupper. Exempelvis gruppen Tillverkning av skodon omfattar de enheter som producerar största delen av alla skodon. En väsentlig synpunkt i bestämningen av grupperna på 4-siffernivån i NACE är verksamhetens relativa betydelse i EU-medlemsländer. En separat grupp ges för funktioner, som är allmänna i de flesta länderna. Med tanke på internationell jämförbarhet har man dock i NACE (och TOL) infört några grupper, som är viktiga på global nivå, men inte i Europa eller Finland Klassificeringskriterierna på 2- och 3-siffernivå Avvikande från 4- och 5-siffernivån har produktionsprocessen och -teknologin mindre betydelse som ett klassificeringskriterium på indelningens högre, mera aggregerade nivåer. På huvudgruppnivå är betydande klassificeringskriterier varornas och tjänsternas allmänna egenskaper samt användningen av statistiken t.ex. i nationalräkenskapsramen (SNA och ENS). De huvudsakliga kriterier som tillämpas på 2- och 3-siffernivå är förknippade med följande drag i produktionsenheter: varornas och tjänsternas egenskaper varornas och tjänsternas användningssyfte produktionsinsatserna, -processen och -teknologin 14 Statistikcentralen

17 När det gäller varornas och tjänsternas egenskaper beaktas den fysiska sammansättningen och tillverkningsfasen samt användningssyftet. Avskiljandet av grupper på basis av varornas och tjänsternas typiska drag ger grunden för gruppering av produktionsenheterna enligt råmaterialen, efterfrågan, marknaden och sambanden mellan dem. Betoningen av de ovannämnda kriterierna varierar från grupp till grupp. I vissa fall, såsom vid livsmedelsframställning, textilvarutillverkning, tillverkning av kläder och tillverkning av läder, tillverkning av maskiner och apparater och inom servicebranscher är de ovannämnda kriterierna så nära varandra att betoningen av kriterierna inte är något problem. När man ser till insatsvaror har produkternas fysiska sammansättning och tillverkningsfas ofta den största vikten. Då tillverkningsprocessen är komplicerad, har slutanvändningen av varorna, produktionsteknologi och -organisation i allmänhet större betydelse än den fysiska sammansättningen Huvudsaklig verksamhet, biverksamhet och hjälpverksamheter En enhet kan bedriva en eller flera ekonomiska verksamheter som klassificeras i olika grupper i näringsgrensindelningen. Huvudsaklig verksamhet är den verksamhet som producerar det mesta av förädlingsvärdet i den klassificerade enheten. Den huvudsakliga verksamheten definieras enligt top-down-metoden (se avsnitt 3.2.1), och den behöver inte nödvändigtvis utgöra minst 50 procent av enhetens totala förädlingsvärde. Biverksamhet är annan verksamhet vid enheten, där produktionen omfattar varor och tjänster till utomstående. Hjälpverksamhet innebär aktiviteter som stöder enhetens huvudsakliga verksamhet och biverksamhet, med vilka varor eller tjänster produceras för ifrågavarande enhets bruk. Typiska hjälpverksamheter är till exempel bokföring, transport, lagring, inköpsoch anskaffningstjänster, säljfrämjande åtgärder, reparation och underhåll. För att betraktas som hjälpverksamhet måste en aktivitet uppfylla alla följande villkor: aktiviteten betjänar enheter som bedriver den egentliga verksamheten (huvudsaklig verksamhet eller biverksamhet) inputen bidrar till enhetens omkostnader outputen (vanligtvis tjänster, sällan varor) ingår inte i enhetens slutprodukt, och bidrar inte till bruttobildningen av fast kapital liknande aktivitet bedrivs i motsvarande omfattning i andra företag eller deras arbetsställen som bedriver motsvarande verksamhet. Exempelvis följande aktiviteter betraktas inte som hjälpverksamheter: produktion av varor och tjänster som bidrar till kapitalbildningen, t.ex. byggnadsarbete för eget bruk (klassificeras under byggverksamhet) samt produktion av programvara till egna produkter produktion som till en betydande del säljs på marknaden, även om en del används i samband med enhetens huvudsakliga verksamhet tillverkning av sådana varor, som blivit en väsentlig del av outputen från den huvudsakliga verksamheten eller biverksamheten (t.ex. en del av företaget tillverkar lådor, i vilka företagets produkter förpackas) energiproduktion (ett kraftverk eller koksverk) oberoende av om hela produktionen förbrukas i den överordnade enheten 9 9 I Finland avviker man från denna princip, eftersom energiproduktionsprocesserna inom industrin i allmänhet nära ansluter sig till den huvudsakliga verksamheten. Därför klassificeras industriföretagens (näringsgrenarna B och C) egen el- och värmeproduktion, som består av produktion främst för de egna arbetsställenas behov, enhetligt till den näringsgrensgrupp, som kraftverkets verksamhet huvudsakligen betjänar. Samma praxis gäller för koksverk. Statistikcentralen 15

18 inköp av varor för återförsäljning i oförändrad form (klassificeras under handel) forskning och utveckling, då dessa inte utgör en tjänst som förbrukas i loppet av den aktuella produktionsprocessen. I alla dessa fall, om det finns tillgång till separat information, ska enheterna åtskiljas till egna arbetsställen och klassificeras enligt verksamhet Definitioner av statistiska enheter En fullständig statistisk bild av ekonomin kräver en stor mängd information. De organisationsnivåer där det är möjligt att samla in uppgifter, varierar beroende på typen av data. Exempelvis uppgifter om företagets rörelsevinst kan eventuellt bara erhållas om hela företaget, även om det finns verksamhet på flera områden. Däremot kan man få uppgifter om försäljningen från varje ställe med verksamhet. För att tillfredsställande kunna observera och analysera data är det därför nödvändigt att definiera en grupp av statistiska enheter. Dessa enheter bildar grundelementen för hur uppgifter samlas in och klassificeras enligt näringsgrensindelningen. Olika slags statistiska enheter uppfyller olika behov. Varje enhet är en skild helhet, som definierats på så sätt att den kan identifieras utan att förväxlas med andra enheter. En statistisk enhet kan vara en identifierbar juridisk eller fysisk helhet eller, såsom när det gäller den homogena produktionsenheten, ett begrepp som skapats för statistiskt bruk. Följande enheter har beskrivits i Europeiska rådets förordning om statistiska enheter 10 : koncern företag verksamhetsenhet (KAU, kind-of-activity unit) lokal enhet lokal verksamhetsenhet (Local KAU) institutionell enhet homogen produktionsenhet (UHP, unit of homogeneous production) homogen lokal produktionsenhet (Local UHP) Förhållanden mellan statistiska enheter beskrivs i schema Enheter som klassificeras De enheter som klassificeras med näringsgrensindelningen kan vara företag, koncerner, branschenheter, lokalenheter eller arbetsställen. Företag Ett företag är en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, dvs. producerar varor och tjänster för försäljning på marknaden. I statistikproduktion är företaget en viktig enhet, eftersom det finns fullständiga uppgifter om alla dess ekonomiska aktiviteter. Sådana är bl.a. uppgifterna om bokslut, finansiering och produktion, även om produktionsuppgifterna i praktiken samlas in från företagets underenheter, dvs. av arbetsställena. Schema 2. Förhållanden mellan statistiska enhetstyper En eller flera funktioner En enda funktion Ett eller flera lägen Företag Institutionell enhet Näringsgrensenhet (KAU) Homogen produktionsenhet (UHP) Ett enda läge Lokal enhet Lokal näringsgrensenhet (local KAU) Lokal homogen produktionsenhet (local UHP) 10 Europeiska rådets förordning (EEC) Nr 696/93 16 Statistikcentralen

19 Schema 3. Systemet för de administrativa och statistiska enheterna kan beskrivas enligt följande Administrativa enheter Kluster med juridiska enheter Statistiska enheter Koncern (Företagsgrupp) Juridisk enhet Företag Nationalräkenskaper Institutionell enhet Verksamhetsenhet Homogen produktionsenhet Lokal del av juridisk enhet Lokal enhet Lokal verksamhetsenhet Lokal homogen produktionsenhet Företagen kan vara juridiska personer eller fysiska personer. Juridiska personer är t.ex. aktie- och kommanditbolag och öppna bolag. Fysiska personer är yrkesutövare, de flesta lantbruksföretagare och affärsidkare. Till företagen räknas också statens affärsverk och kommunala affärsverk som betjänar allmänheten. En företagshelhet kan bestå av en registrerad juridisk enhet eller vara en sammanslutning av flera registrerade juridiska enheter. Genom att sammanslå olika klassificeringar, såsom juridisk form och ägartyp, kan man avgränsa olika företagsgrupper (t.ex. privata affärsföretag). Ideella samfund, stiftelser, bostadsaktiebolag, församlingar o.d. är enheter av företagstyp. Med detta vill man visa att man får uppgifter om deras ekonomiska verksamhet på samma sätt som om företag och att de är tillräckligt självständiga beslutsfattande enheter. Som stöd för sin verksamhet kan sammanslutningarna bedriva företagsverksamhet, t.ex. hotell- och restaurangverksamhet eller handel. Statliga och kommunala ämbetsverk och inrättningar är enheter av företagstyp, men statens affärsverk och kommunala affärsverk som betjänar allmänheten är företag. Också samkommuner är enheter av företagstyp. Koncern En koncern är en ekonomisk helhet som bildas av två eller flera företag, där moderföretaget ensamt eller tillsammans med andra företag i samma koncern har bestämmanderätt i ett eller flera andra företag (dotterföretag). En koncern kan vara helt inhemsk, internationell eller en s.k. delkoncern, vilket avser en del av en internationell koncern som finns i ett visst land. Statistikcentralen 17

20 Branschenhet En branschenhet är ett företag eller en del av ett företag, som huvudsakligen verkar inom en bransch. Den begränsas inte regionalt till ett område. Varje företag har en eller flera branschenheter. Avsikten är att med hjälp av detta enhetsbegrepp bilda så homogena grupper som möjligt utan begränsning till en geografisk fördelning. Lokalenhet En lokalenhet är ett företag eller en del av ett företag som geografiskt finns på ett ställe. En lokalenhet kan verka inom flera olika näringsgrenar. En lokalenhet kan användas i regionala undersökningar, där detaljerad branschinformation inte behövs. Arbetsställe Ett arbetsställe, dvs. en lokal verksamhetsenhet är en produktionsenhet som ägs av ett företag eller en enhet av företagstyp, finns på ett enda ställe och producerar varor eller tjänster av främst ett slag. Arbetsställen är t.ex. fabriker, butiker, torgstånd och kiosker. Till den offentliga förvaltningens arbetsställen räknas bl.a. skattebyråer, kommunbibliotek och hälsocentraler. Arbetsstället är en viktig enhet då man tilllämpar näringsgrensindelningen, eftersom uppgifter efter arbetsställe ger den bästa bilden av den ekonomiska strukturen man med hjälp av arbetsställen kan samla in uppgifter om företagsverksamhet och göra upp statistik efter geografiska och administrativa områden det är snabbast och mest ekonomiskt att samla in många av primäruppgifterna om produktion, såsom antalet producerade varor och antalet arbetstimmar direkt av arbetsställena det är möjligt att få information efter näringsgren om flerbranschföretag all personbaserad statistik beskriver befolkningens näringsgrensfördelning, dvs. näringsfördelningen, utgående från arbetsställen. Eftersom ett företag alltid verkar på ett visst ställe har det minst ett arbetsställe. De flesta företag har bara ett arbetsställe, men storföretagen kan ha flera arbetsställen runtom i landet. Dessutom kan arbetsställena verka inom olika näringsgrenar. Varje sådan del av ett företag som har en egen adress är i allmänhet ett arbetsställe. Verksamheten kan emellertid ibland vara så kortvarig eller flytta så snabbt från ett ställe till ett annat att det inte är motiverat att betrakta adressen som ett arbetsställe. Särskilt inom byggande och samfärdsel är arbetsstället därför ofta ett distrikts- eller regionkontor eller liknande från vilket verksamheten inom regionen leds. I praktiken kan man vara tvungen att definiera ett arbetsställe efter hurdan information företagets redovisning kan ge och vilka primäruppgifter som behövs för statistiken. Om ett företag på ett och samma ställe har verksamhet av klart olika karaktär betraktas det ofta som flera separata arbetsställen. På detta sätt kommer de olika aktiviteterna tillräckligt tydligt fram i statistiken. Däremot är exempelvis ett varuhus en enhetlig operativ helhet som betraktas som ett arbetsställe. När man överväger om differentierad verksamhet ska spjälkas upp i mindre arbetsställen utgår man från dessa aktiviteters absoluta och relativa omfattning och från möjligheten att få de uppgifter som behövs för de olika funktionerna. Enheter som hör till olika företag är separata arbetsställen även om de finns under samma tak. Till exempel ett köpcentrum är alltså inte ett enda arbetsställe, eftersom det hyser flera företag. Däremot har vart och ett av dessa företag minst ett arbetsställe på platsen. 18 Statistikcentralen

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2009

Utländska dotterbolag i Finland 2009 Företag 2010 Utländska dotterbolag i Finland Omsättningen för utländska dotterbolag i Finland sjönk år Enligt Statistikcentralen var den sammanlagda omsättningen för utländska dotterbolag i Finland ungefär

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet

Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Arbetsmarknaden 2009 Undersökning om lediga arbetsplatser 2009, 1:a kvartalet Under det första kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 46 lediga arbetsplatser

Läs mer

Statistik över regional företagsverksamhet 2015

Statistik över regional företagsverksamhet 2015 Företag 26 Statistik över regional företagsverksamhet Nyland fortfarande populärt år Enligt Statistikcentralen fanns det 36 företag i Finland år. Antalet arbetsställen var totalt 392. Arbetsställena sysselsatte,4

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2011

Nationalräkenskapsdata 2011 Jouko Kinnunen, ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2014:1 27.3.2014 Nationalräkenskapsdata 2011 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2013

Statistik över arbetskonflikter 2013 Arbetsmarknaden 04 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 uppgick antalet arbetskonflikter till Korrigering.4.04. Texten och tabellen Orsaker till arbetskonflikter år 0 har korrigerats. Korrigeringarna

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Avgränsning av livsmedelssektorn

Avgränsning av livsmedelssektorn 356 Bilaga 4 Avgränsning av livsmedelssektorn Avgränsning av livsmedelssektorn I merparten av den näringsgrensindelade statistiken i Sverige används Standard för svensk näringsgrensindelning (SNI) för

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 4:e kvartalet Under sista kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under sista kvartalet 2013. Referenstidpunkten

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 2:a kvartalet Färre lediga arbetsplatser under andra kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 3:e kvartalet Färre lediga arbetsplatser under tredje kvartalet än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2014 Undersökning om lediga arbetsplatser 2014, 1:a kvartalet Korrigerad 26.6.2014. Lika många lediga arbetsplatser under första kvartalet som för ett år sedan Korrigering. Offentliggörandet

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2007 2. SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik. mis. mis 2007 2. SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik mis mis 2007 2 SNI 2007 Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 SNI 2007 Swedish Standard Industrial Classification 2007 Urval av

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 4:e kvartalet Under sista kvartalet färre lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 32 300 lediga jobb

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Grundandet av nya företag vänt uppåt Enligt Statistikcentralen ökade antalet nya företag med en halv procent under andra kvartalet 2016 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2011

Lönestrukturstatistik 2011 Löner och arbetskraftskostnader 2013 Lönestrukturstatistik 2011 Medellönen för personer med lägre högskoleexamen har minskat i förhållande till övriga utbildningsnivåer under 2000-talet Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 633 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2017 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag var störst inom handeln under tredje kvartalet 2016 Enligt Statistikcentralen inledde 6 211 nya företag sin verksamhet under tredje kvartalet 2016.

Läs mer

Lönestrukturstatistik 2010

Lönestrukturstatistik 2010 Löner och arbetskraftskostnader 2012 Lönestrukturstatistik 2010 Löntagarnas löneskillnader fortsatte att minska år 2010 Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var den genomsnittliga månadslönen

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 21 Undersökning om lediga arbetsplatser 21, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 36 9 lediga jobb under

Läs mer

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi

DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi DATAINSAMLING Företags-, miljö- och teknologimaterial 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@stat.fi Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Uppgifterna

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2017 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2016, preliminära uppgifter Tillväxten inom servicenäringarna fortsatte 2016 Företagens (Tol B-S, exkl. K) sammanlagda omsättning var enligt Statistikcentralens

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Allt färre nya företag i Finland Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 10,3 procent under första kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 21 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är upp till 30 år. Totalt 4681 företagare upp till 30 år i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, juli Industriproduktionen ökade i juli med procent Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin procent

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 214 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet

Skåne län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Skåne län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 18297 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet

Jönköpings län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Jönköpings län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3712 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet

Örebro län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Örebro län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3066 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2016 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2015 Servicenäringarna stod för den största ökningen av rörelsevinsten år 2015 Företag inom industri, byggverksamhet, handel och service hade en

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet

Norrbottens län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Norrbottens län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 3285 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen.

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen. JUHTA JHS 124 Sektorindelningen 2000 Version: 31.9.2005 Fastställd: 13.12.2000 Giltighetstid: tillsvidare Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER, UPPBYGGNAD OCH NOMENKLATUR 2.1. DEFINITIONER PÅ

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 1:a kvartalet Under första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet

Kalmar län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Kalmar län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 1094 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSSTATISTIK NÄRA www.naringslivetregionalt.scb.se Sida Tabell 1. Antal arbetsställen och antal anställda 28 fördelat på branschnivå 2 Diagram 1. Antal arbetsställen och antal anställda

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen Industri 2011 Volymindex för industriproduktionen 2011, april Industriproduktionen ökade i april med 6,9 procent Korrigerad 28.6.2011 Nästan alla siffror har ändrats. Mera information om korrigeringen.

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna har utländsk bakgrund. Totalt 12633 företagare med utländsk bakgrund i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 11 Undersökning om lediga arbetsplatser 11, :a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 49 8 lediga jobb

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012

Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper Nationalräkenskaper, kvartalsvis, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU

Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(12) Beskrivning av nya redovisningsgrupper på näringsgren i AKU Fr.o.m. AKU avseende januari 2009 införs en ny näringsgrensindelning, SNI 2007, i den löpande AKU-publiceringen.

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 211 Undersökning om lediga arbetsplatser 211, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 4 lediga jobb under

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2011 Undersökning om lediga arbetsplatser 2011, 1:a kvartalet Under det första kvartalet fler lediga arbetsplatser än för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2015 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga jobb än för ett år sedan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag var störst inom handel under tredje kvartalet 2015 Enligt Statistikcentralen inledde 5 817 nya företag sin verksamhet under fjärde kvartalet

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2012 Undersökning om lediga arbetsplatser 2012, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lika många lediga arbetsplatser som för ett år sedan Enligt Statistikcentralen fanns det 2 lediga

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m

Rutdatabasen 2014: 250m x 250m Rutdatabasen 2014: 250m x 250m och invånare 2013. 250m x 250m. 1 invånare 54 503 54 503 2-10 invånare 782 991 206 376 11-99 invånare 1 785 241 55 073 100-499 invånare 2 112 513 11 224 500-999 invånare

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Priser och kostnader 2016 Producentprisindexen 2016, september Producentpriserna för industrin sjönk med 1,4 procent från september året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan

Producentpriserna för industrin steg med 3,6 procent från november året innan Priser och kostnader 2017 Producentprisindexen 2017, november Producentpriserna för industrin steg med procent från november året innan Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 S2006:003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2003 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 3 Sammanfattning 5 Resultat

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag minskade jämfört med första kvartalet året innan Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,6 procent under andra kvartalet 2015

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 217 Undersökning om lediga arbetsplatser 216, 4:e kvartalet Under sista kvartalet 216 fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2016 Nya och nedlagda företag Sjunkande antal nedlagda företag Enligt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2007

Utländska dotterbolag i Finland 2007 Företag 2008 Utländska dotterbolag i Finland 2007 14 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2007 2007 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2016 Undersökning om lediga arbetsplatser, 4:e kvartalet Under sista kvartalet fler lediga arbetsplatser än året innan Enligt Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser fanns

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

Manual för klassificering av projekt i samband med projektansökan till VINNOVA ( )

Manual för klassificering av projekt i samband med projektansökan till VINNOVA ( ) Manual för klassificering av projekt i samband med projektansökan till VINNOVA (2012-06-28) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Behovsområde... 4 3 Forskningsområde... 5 4 Produktområde... 6 5 Exempel... 9 1 Syfte

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 statistiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en ändring av statistiklagen. Enligt personuppgiftslagen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag minskade mest inom handeln Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 8,4 procent under fjärde kvartalet 2014 jämfört med motsvarande

Läs mer

1 Inledning. 1.1 Bakgrund. 1.2 Det internationella systemet av ekonomiska klassifikationer

1 Inledning. 1.1 Bakgrund. 1.2 Det internationella systemet av ekonomiska klassifikationer Svensk näringsgrensindelning (SNI) 2007 Inledning 1 Inledning 1.1 Bakgrund SNI/NACE Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard för klassificering av produktionsenheter

Läs mer

Industrins energianvändning 2015

Industrins energianvändning 2015 Energi 2016 Industrins energianvändning 2015 Industrins energianvändning sjönk med 3 procent år 2015 Enligt Statistikcentralen sjönk industrins energianvändning år 2015 med 3 procent från året innan Inom

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Den offentliga sektorns totala utgifter i förhållande till bruttonationalprodukten ökade år År var den offentliga sektorns utgifter

Läs mer

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare

Återrapportering Ersättning för höga sjuklönekostnader till arbetsgivare 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Återrapportering Ersättning för höga till arbetsgivare Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2017 återrapportera de som olika grupper arbetsgivare har rapporterat

Läs mer