Tävlingsregler för precisionsorientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsregler för precisionsorientering"

Transkript

1 Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från

2 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G. Det är en uppdatering av de gamla reglerna. Några inaktuella regler har tagits bort, flera har uppdaterats/skrivits om och några har även lagts till. Hela strukturen har genomgått en totalförändring. Stukturen (kapitelindelningen) är nu densamma som för OL. Det pågår även ett arbete inom SOFT att ta fram gemensamma (allmänna) regler där bara regler som är lika eller nästan lika för de fyra olika grenarna kommer att finnas kvar. Resten av reglerna, de grenspecifika, kommer då att flyttas över till grenspecifika anvisningar istället. Regelverkets struktur framgår av nedanstående tabell. Regelverkets struktur Regler och anvisningar Definition/innehåll Beslutande instans Beredande organ Tävlingsregler Reglerar tävlingsidrotten orientering Regler för tävlande Regler för arrangörer Generella (stor elasticitet), paragrafform, påföljder Förbundsmötet, vartannat år Styrelsen (efter motioner från distrikt/föreningar eller förslag från regelgruppen) Tävlingsanvisningar Tävlingsanvisningar för OF Övrig litteratur Kompletterar tävlingsreglerna Föreskrifter (ska) Starka rekommendationer (bör) Gemensamma föreskrifter inom distriktet SOFTs styrelse, vid behov Distriktsförbund Regelgruppen (om möjligt förankrade på tävlingskonferensen) Vägledande beslut Från styrelsen. För ökad förståelse Styrelsen Regelgruppen Digital arrangörshandbok Hänvisningar, tips och erfarenheter, Kansliet Kansliet (Värt att veta-dokument) tidsplaner och checklistor mm. Stöddokument Normer, policys, stöddokument för Sverigelistan och tävlingsmärken etc. Förutsättning för SM, Silva League etc. Kansliet Kansliet och lämpliga arbetsgrupper Paragrafformateringar: X.X.X Ny skrivning eller omarbetad/ändrad lydelse jämfört med gamla PreO-reglerna. 2

3 Innehåll Viktig information!... 2 Rättvis orientering Orientering Orientering som idrott Orienteringens regelverk Regelverkets giltighet och uppbyggnad Regeländringar Beslutande instans Dispens Tävlingar och deltagande Indelning av tävlingar Tävlingsarrangemangets nivå Klassindelning Deltagande i tävlingsklass Allmänna villkor för tävlingar Kvalitetssäkring Samråd och hänsyn Arrangörens rätt att teckna avtal Ansökan om att arrangera tävling Avlysning och sekretess Precisionsorienteringens tävlings klasser Avgifter Inbjudan till tävling Anmälan till tävling Inställande av tävling Information till tävlande Tävlingsledning mm Tävlingsjury Allmänna bestämmelser för mästerskap SM Distriktsmästerskap Internationella TrailO-tävlingar Tekniska regler för tävling Allmänt Kvalitetskontroll Karta

4 5.4 Banläggning Stämpling och tidtagning Arena Upprättande av klasser Startordning Lottning och startlista Startplats Startprocedur mm Maxtid Orienteringsbanan Tidkontroll Mål och tidtagning Placering och tid Störningar och ogiltig tävling Tävlingsdokumentation Tävlingens avslutning Regler för tävlande Allmänt Tävling på lika villkor Begränsningar i vägvalet Tekniska hjälpmedel och annan utrustning Hänsynstagande Regler för funktionärer och ledare Allmänna villkor Funktionär Ledare och åskådare Medhjälpare Åtgärder vid regelöverträdelser Anmälan Protest Överklagande Påföljder Rapportskyldighet och RF-påföljd

5 Rättvis orientering Det du nu håller i din hand är ett redskap för att kunna arrangera, delta i och vara åskådare vid rättvisa och likvärdiga tävlingar i hela Sverige. Orienteringens karaktär är sådan, att den bygger på individens stora ansvar och höga medvetenhet om idrottens hedersbegrepp. Det handlar om att visa respekt för medtävlare och ledare samt att se tävlandet som en ärlig kamp, där den egna förmågan är avgörande för resultatet. Orienteringsidrotten bedrivs i markerna på allemansrättslig grund. Vi måste alltid vara medvetna om vårt ansvar gentemot och samarbete med mark-, jakt- och andra friluftsintressenter. Hänsyn till naturen och dess djur- och växtliv är en viktig del i vår verksamhet. Det är genom att visa hänsyn mot vår omgivning och att ta ett stort ansvar för vår idrott, som vi kan skapa goda förutsättningar för orienteringens möjligheter att få en fortsatt stark och positiv utveckling. Förbundsstyrelsen 5

6 1 Orientering 1.1 Orientering som idrott Orientering kan utövas som mountainbikeorientering, orienteringslöpning, precisionsorientering och skidorientering. Orientering innebär att utövaren på sin väg mellan start och mål, med karta och kompass som hjälpmedel, ska besöka ett antal kontroller. Start, kontroller och mål ska vara angivna på kartan och markerade i terrängen. Den tävlande ska under tävlingsmomentet genomföra orienteringen självständigt I precisionsorientering är orienteringsmomentet det viktigaste d.v.s. att läsa kartan och tolka terrängen. Den fysiska snabbheten är inte avgörande. Den tävlande förflyttar sig på stigar och vägar. Därifrån ska på avstånd bestämmas vilken, eller om ingen, av en eller ett antal alternativa skärmar är korrekt utifrån karta, banpåtryck och kontrollbeskrivning. Orienteringsförmågan är grunden för klassindelningen och därför tävlar kvinnor och män oavsett ålder i samma klass Tävlingsformen för precisionsorientering anpassas så att tävlande med nedsatt rörelseförmåga kan delta. Gående deltagare måste följa samma förutsättningar som de som använder rullstol. Terräng där de som använder rullstol inte kan ta sig fram är att betrakta som förbjudet område för alla deltagare. 6

7 2 Orienteringens regelverk 2.1 Regelverkets giltighet och uppbyggnad Detta regelverk gäller endast för orientering i form av tävlingsidrott, här kallad tävlingsorientering, eller som motionsorientering och som arrangeras av SOFT, OF eller förening ansluten till SOFT. Regelverket gäller i tillämpliga delar för arrangör, deltagare, funktionär, ledare och andra som vistas vid arenan, vid startplats och i tävlingsområdet Regelverket utgörs av tävlingsreglerna samt ett antal anvisningar. Arrangörens tävlings-pm gäller som tillägg till regelverket. Om berört OF utfärdat lokal anvisning gäller även denna som tillägg till regelverket Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar och därmed verka normerande för tävlingsresultat vid olika tävlingar. Nationella tävlingar, mästerskapstävlingar och andra rankinggrundande tävlingar ska vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Kravet på likvärdiga tävlingar ska inte tolkas som att arrangemangen måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar. OF och den som arrangerar en tävling ansvarar för att arrangemanget genomförs i enlighet med regelverket och dess tillägg. 2.2 Regeländringar SOFT-förening såväl som OF kan lämna förslag till ändringar av detta regelverk till SOFT. Sådana förslag kan sändas direkt till SOFT eller via eget OF. 2.3 Beslutande instans Tävlingsregler beslutas av Förbundsmötet efter beredning av SOFTs styrelse. Anvisningar beslutas av styrelsen. 2.4 Dispens SOFTs styrelse får besluta om avsteg från regelverket. 7

8 OF eller SOFT-förening kan ansöka om tillstånd för avsteg från regelverket. Sådan ansökan sänds via eget OF till SOFT för behandling. Beslut om dispens träder i kraft vid den tidpunkt som SOFTs styrelse bestämmer OF får besluta om lokalt avsteg från regelverket. Lokala dispenser träder i kraft 60 dagar efter den dag skriftlig uppgift om beslutet inkommit till SOFTs kansli. SOFTs styrelse eller berört OF får med omedelbar verkan upphäva ett beslut om dispens. 8

9 3 Tävlingar och deltagande 3.1 Indelning av tävlingar Tävlingar indelas eller rubriceras på fyra olika grunder: Tävlingsform, tid på dygnet (d v s ljusförhållanden), typ av tävling samt disciplin. Tävlingsarrangemangen kan också indelas i nivåer utifrån status och kvalitet. Tävlingsform Tävlingsorientering får anordnas som Individuell tävling Patrulltävling Lagtävling Stafett Tävling får arrangeras så att resultaten från en eller flera deltävlingar räknas samman. Tävlingstidpunkt Tävlingen får anordnas som Dagtävling Nattävling Kombinerad dag- och nattävling Tävlingsdisciplin I Precisionsorientering finns två tävlingsdiscipliner PreO TempO Tävlingstyp Tävlingsorientering kan vara Mästerskapstävling Nationell tävling Distriktstävling Närtävling Mästerskapstävlingar Svenskt mästerskap. Arrangeras på uppdrag av SOFT. Svenskt mästerskap för ungdom. Arrangeras på uppdrag av SOFT. Riksmästerskap. Kan arrangeras på uppdrag av SOFT. Regionala mästerskap. Arrangeras i samverkan mellan OF. Distriktsmästerskap. Arrangeras på uppdrag av OF. 9

10 Nationella tävlingar Nationell tävling är tävling för medlemmar huvudsakligen i alla SOFT-föreningar eller mellan sådana föreningar. Distriktstävlingar Distriktstävling är tävling för medlemmar i SOFT-föreningar huvudsakligen inom ett distrikt eller närliggande delar av andra distrikt eller mellan sådana föreningar. Närtävlingar En närtävling är ett enklare arrangemang eller propagandatävling för deltagare oavsett deras föreningseller organisationstillhörighet. Arrangören har fria händer i utformningen av en närtävling men föreskrifterna om samråd och hänsyn samt åtgärder vid tävlingens avslutning ska alltid följas. 3.2 Tävlingsarrangemangets nivå Tävlingsarrangemangen kan indelas i nivåer utifrån storlek och/eller kvalitet. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Internationella tävlingar arrangerade i Sverige samt O-Ringen. Tävlingar av mästerskapskaraktär och/eller med hög status samt med nationellt mediaintresse. Övriga nationella tävlingar med eller utan elitklass, riksmästerskap, regionala mästerskap och distriktsmästerskap. Distriktstävlingar. Närtävlingar och motionsorientering. 3.3 Klassindelning Klassindelningen sker efter färdighet I Precisionsorientering finns följande klasser Pre-N. Nybörjare, klass utom tävlan där skuggning är tillåten. Lätt bana som i huvudsak bygger på kartans svartbild. Kontrollbeskrivning kan även erhållas i klartext. Pre-C. En bana som dels bygger på kartans svartbild men även på brunbildsläsning. Kräver kunskap i att läsa enklare kontrollbeskrivningar. Pre-B. Bana som i huvudsak bygger på kartans brunbild. Finns även inslag av svartbildsläsning. Kräver god kunskap i att läsa kontrollbeskrivningar. Pre-A. Svår bana som i huvudsak bygger på kartans brunbild. Kräver mycket god kunskap i tolka kartans brunbild och att läsa kontrollbeskrivningar. Falska kontroller kan förekomma (ingen skärm sitter på rätt punkt enligt ringcentrering och kontrollbeskrivning). 10

11 Pre-Elit. Elitklass. Mycket svår bana. Gärna finskuren brunbild och kontroller på längre avstånd. Mycket god förmåga att tolka banans brunbild och mycket god kunskap i att läsa kontrollbeskrivningar. Falska kontroller kan förekomma. Klassgrupper Ett orienteringsarrangemang indelas i tre klassgrupper där deltagarna genomför antingen tävlingsorientering eller motionsorientering. Tävlingsorientering indelas i Tävlingsklasser Motionsorientering indelas i Utvecklingsklasser Direktklasser Tävlingsklasser Pre-Elit, Pre-A, Pre-B och Pre-C är tävlingsklasser. Elitklass får anordnas endast efter tillstånd av SOFT. Utvecklingsklasser Pre-N, Pre-16 och Pre-12 är utvecklingsklasser. Ungdomsklasserna Pre-16 och Pre-12 kan anordnas på distriktsnivå efter beslut av OF. Pre-16 har nivå motsvarande B-klass. Pre-12 har nivå motsvarande C-klass. Utvecklingsklasser riktar sig till alla oavsett föreningstillhörighet. I dessa klasser är s.k. skuggning tillåten, liksom deltagande i patrull. Direktklasser Direktklasser får arrangeras i respektive tävlingsklass dock ej i Pre-Elit. Direktklasser riktar sig till alla oavsett föreningstillhörighet. Skuggning är tillåten, liksom deltagande i patrull. 3.4 Deltagande i tävlingsklass Rätt att delta Vid tävlingar i Sverige får den tävlande representera endast en förening per säsong, detta gäller grenvis. Med säsong avses 1 januari - 30 juni eller 1 juli - 31 december för samtliga grenar förutom skidorientering där säsong avser 1 november 31 oktober. 11

12 Vid tävling får endast medlem i förening ansluten till SOFT eller annat förbund inom IOF delta. Vid närtävlingar samt i motionsorientering får även annan tävlande delta. Medlem i SOFT-förening får inte utan tillstånd av SOFT representera sin förening i orienteringstävling som anordnas av annan organisation än en medlem i ett IOF-förbund. Medlem i SOFT-förening får vid tävling mellan korporationer, militära förband, skolor, universitet eller liknande representera sådan organisation, även om organisationens idrottsförening är ansluten till SOFT Deltagande utom tävlan är inte tillåtet. Mästerskap Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) och riksmästerskap (RM) har den som representerar en SOFT-förening (primärt krav) och är svensk medborgare eller är utländsk medborgare som vid tävlingstillfället är folkbokförd i Sverige före den 1 januari samma år för SM-tävling under vårsäsong och före den 1 juli samma år för SM-tävling under höstsäsong, samt är stadigvarande boende på folkbokföringsadressen. Med vårsäsong avses 1 januari - 30 juni och med höstsäsong 1 juli - 31 december. Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM och RM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas. Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. Föreningsbyte Föreningsbyte får ske utan särskilt tillstånd. Föreningsbyte ska ske med öppenhet och berörda föreningar ska informeras. Avtal om ekonomiskt stöd mm Rätten för enskild orienterare att teckna avtal om sponsring och samverkan med annan part regleras i särskild anvisning. Rätten att delta i tävling kan begränsas om ingångna avtal står i strid med regelverket. 12

13 4 Allmänna villkor för tävlingar 4.1 Kvalitetssäkring Orienteringstävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast efter medgivande av SOFT eller OF Regelverkets krav definierar den lägsta nivån för god kvalitet hos ett orienteringsarrangemang. Kvalitetsarbetet ska inriktas mot att förbättra funktionärernas möjligheter att utföra sitt arbete på ett sådant sätt att det medverkar till att uppfylla kvalitetskraven. 4.2 Samråd och hänsyn Vid alla typer av orienteringsarrangemang ska Miljöbalkens krav på hänsyn och varsamhet iakttas. Ett gott samarbete ska eftersträvas med markägare, jägare och andra berörda. SOFTs Markpolicy ska följas. Vid banläggningen ska hänsyn tas till växt- och djurliv Inför ett orienteringsarrangemang ska samråd om nyttjandet av alla berörda områden ske i god tid med markägare, jägare och andra berörda. Tillstånd ska inhämtas från markägare och arrendatorer för nyttjande av mark till parkering, målområde och startplatser, samt för att bygga kontroller i terrängen, eftersom sådant nyttjande kan innebära större olägenhet för markägaren än vad allemansrätten kan anses medge. Arrangören ska försäkra sig om att inte andra arrangemang som kan medföra fara för deltagarna äger rum i tävlingsområdet under den tid som tävlingen pågår Arrangören ska före tävlingen överenskomma med berörda markägare och nyttjanderättshavare om principerna för ersättning för, och återställande av, skador på mark och egendom som kan ha uppstått på grund av tävlingen. 4.3 Arrangörens rätt att teckna avtal Rätten för tävlingsarrangör att teckna avtal om sponsring, reklam och övrig samverkan med annan part regleras i särskild anvisning Rätten för tävlingsarrangör att teckna avtal angående inspelnings eller sändningsrätt, oavsett media, regleras i särskild anvisning. 13

14 4.4 Ansökan om att arrangera tävling Svenska Mästerskap Ansökan om att få arrangera SM ska göras till SOFT via eget OF. Nationell tävling Ansökan ska göras till SOFT via arrangörens OF senast vid tidpunkt som SOFT har fastställt. Samordning mellan angränsande distrikt ska ske. Distriktstävling och Distriktsmästerskap Ansökan ska göras till arrangörens OF senast vid tidpunkt som OF har fastställt. Samordning mellan angränsande distrikt ska ske. Närtävling Närtävling ska kunna arrangeras med kort varsel och utan att inhämta tillstånd från OF. Arrangören har fria händer i utformningen av en närtävling. Deltagarantalet ska rapporteras till OF. Internationell tävling Nationell tävling kan av IOF, genom ansökan via SOFT ges internationell status. 4.5 Avlysning och sekretess Inför tävling på nivå 1 och 2 ska arrangören senast 12 månader före aktuellt tävlingsdatum avlysa berörda terrängområden Inför tävling på nivå 1-3 ska arrangören och dess funktionärer iaktta sekretess angående tävlingsområdet och dess terräng före det officiella tillkännagivandet. 4.6 Precisionsorienteringens tävlings klasser Arrangemangens omfattning Arrangemangens omfattning får anpassas till regionala och lokala förhållanden. Lämpligt utbud av klasser ska erbjudas Krav vid nationell tävling som inte är mästerskap Vid PreO-tävling ska Pre-A, Pre-B och Pre-C alltid erbjudas. I TempO ska minst en klass utan alternativet ingen skärm är rätt placerad erbjudas Vid nationella mästerskap ska Elitklass vara mästerskapsklassen medan A-klassen ska vara mästerskapsklass vid distriktsmästerskap. 14

15 4.6.4 Utöver ovan nämnda klasser får Pre-N, Pre-16 och Pre-12 anordnas. Även särskilda direktklasser, där tävlande deltar individuellt eller i patrull, får erbjudas i Pre-A, Pre-B och Pre-C. 4.7 Avgifter SOFTs förbundsmöte fastställer anmälnings-, SOFT- och tävlings-avgifter. Avgifter för SM, O- Ringen och Tiomila bestäms av SOFT i samråd med arrangören. I anmälningsavgiften ingår SOFT-avgift, tävlingsavgift och arrangörens kostnader för den tävlande. För närtävling betalas varken tävlingsavgift eller SOFT-avgift I Elit-klassen ska anmälningsavgiften vara lika för alla anmälda. I övriga klasser gäller SOFTs avgifter för vuxna och ungdomar. Anmälningsavgiften beräknas efter den klass den tävlande deltar i på tävlingsdagen Vid anmälan efter sista anmälningsdatum, efteranmälan, får en tilläggsavgift om högst 50 % av anmälningsavgiften tas ut i alla tävlingsklasser Om arrangören erbjuder efteranmälan på tävlingsdagen får en tilläggsavgift på högst 100 % av anmälningsavgiften tas ut i alla tävlingsklasser Anmälningsavgift till tävling, och eventuella tilläggsavgifter, betalas av den tävlande eller dennes förening. Anmälningsavgift ska betalas enligt de villkor som arrangören föreskriver. 4.8 Inbjudan till tävling Inbjudan ska innehålla all den information som den tävlande behöver för att fatta ett väl underbyggt beslut om att anmäla sig till tävlingen. Obligatoriska tilläggsavgifter som arrangören avser att ta ut ska framgå av inbjudan. Tävlingsvillkor som i avsevärd grad avviker från de normala ska tydligt anges i inbjudan Inbjudan till tävling bör innehålla uppgift om: a) tävlingens art b) tävlingsdag c) klassindelning d) banlängd e) adress för anmälan och anmälningsavgift f) medhjälpare g) anmälningsavgiftens storlek 15

16 h) senaste tidpunkt för anmälan, inbetalning av anmälningsavgiften samt efteranmälan i) vägvisning, samlingsplats och adress för färdtjänstanmälan j) avstånd parkering - arena k) avstånd arena - start l) tidpunkt för första start m) karta (skala, ekvidistans, tryckår) n) terrängbeskrivning o) beskaffenhet av vägar och stigar för de tävlande (kupering, rullstolsunderlag m.m.) p) tillgång till toalett/handikaptoalett q) servering r) tävlingsledare, banläggare, bankontrollant, tävlingskontrollant, kontaktinformation s) pressvärd Inbjudan ska kungöras i god tid och på lämpligt sätt med hänsyn till tävlingens art. 4.9 Anmälan till tävling Anmälan till tävling ska göras på det sätt arrangören anger och vara arrangören tillhanda senast vid den tidpunkt som anges i inbjudan. Till icke tävlingsklasser ska anmälan på tävlingsdagen alltid vara möjlig Anmälan efter sista anmälningsdatum, efteranmälan, ska ske på det sätt arrangören anger i inbjudan. Vid distriktsmästerskap får efteranmälan göras till senast dagen före tävlingsdagen. Om arrangören har möjlighet kan den besluta om anmälningsstopp till en timme före start Under pågående stafett får inte anmäld tävlande bytas ut mot annan såvida inte arrangören i PM tillåter sådant byte Genom sin anmälan samtycker den tävlande till att namnet registreras i tävlingsdokumentationen och offentliggörs på Internet och i andra media, samt att eventuell GPS-uppföljning offentliggörs Inställande av tävling En tävling ska ställas in eller avbrytas om otjänlig väderlek bedöms beröva tävlingen dess sportsliga värde eller bedöms medföra skaderisker för de tävlande. Beslut om att inställa tävling fattas av tävlingsledningen efter samråd med OF. Beslut om att avbryta påbörjad tävling fattas av tävlingsledningen i samråd med tävlingskontrollanten Om tävling ställs in senast 14 dagar före tävlingsdagen, denna ej inräknad, ska berörda föreningar meddelas på lämpligt sätt. Anmälningsavgift får inte tas ut. 16

17 Om arrangören senast 14 dagar före tävlingsdagen trots otjänliga förhållanden i tävlingsområdet beslutar att genomföra tävlingen, alternativt flytta den till reservområde, ska berörda föreningar på lämpligt sätt meddelas senast 10 dagar före tävlingsdagen. Anmälan får då tas tillbaka senast 7 dagar före tävlingsdagen. Anmälningsavgift får härvid inte tas ut Om plötsligt uppkommen anledning medför att tävlingen måste ställas in med kortare varsel än 14 dagar före tävlingsdagen, ska berörda föreningar omgående meddelas på lämpligt sätt. Arrangören kan via eget OF ansöka hos SOFT om att få ta ut viss del av anmälningsavgifterna Information till tävlande Den tävlande ska i tävlings-pm och startlistor som anslås vid arenan få de upplysningar som är av betydelse för sitt deltagande i tävlingen. Preliminärt tävlings-pm och preliminära startlistor ska publiceras före tävlingsdagen i Eventor senast två dagar före första tävlingen i en tävlingshelg Tävlingsvillkor som i avsevärd grad avviker från de normala ska tydligt anges i tävlings-pm. Tillägg i PM ska tydligt och skriftligt anslås på TC. Tillägg och ändringar få ej meddelas muntligt Tävlande och medhjälpare bör senast vid ankomsten till arenan genom ett tävlings-pm (vid internationell tävling även på engelska) få upplysning om: a) starttider, startordning, maxtider, banlängd b) speciell information till eventuell elitklass c) färg på snitslar d) plats för och typ av sanitära anordningar e) avstånd och väg till startplatser f) plats för utlämning av nummerlappar g) kartans skala, ekvidistans, tryckår samt eventuella lokala karttecken h) gjorda kartjusteringar, sk. PreO revidering skall så lång möjligt anges vilken typ av revidering som gjorts, t.ex. av brunbilden eller komplettering av stenar med lägre höjd än kartnormen i) eventuellt kartbyte j) tävlingsledning k) jurys sammansättning l) prisutdelning m) övrigt 4.12 Tävlingsledning mm Tävlingsledningen ska bestå av minst två personer, däribland tävlingsledaren. Tävlingsledaren ansvarar för att arrangemanget genomförs enligt regelverket samt har det övergripande ansvaret för att leda och fördela arbetet. 17

18 Tävlingsledningen ska handla i enlighet med juryns beslut Vid tävlingar inom nivåerna 1-4 ska tävlingsledare och tävlingskontrollant ha genomgått av SOFT godkänd utbildning för tävlingsledare eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Vid tävlingar inom nivåerna 1-4 ska banläggare och bankontrollant ha genomgått av SOFT godkänd banläggarutbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Kommentar För tävlingar inom nivå 1 och 2 bedömer och avgör SOFT om kompetensen hos aktuella personer är tillräcklig för nämnda befattningar. För övriga nivåer avgör OF i arrangerande distrikt Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2 och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. Inom en tävlingsjury fattas majoritetsbeslut Vid anmälan om regelöverträdelse enligt 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut. Kommentar Eftersom tävlingsledningens beslut med anledning av en anmälan om regelöverträdelse kan komma att bli föremål för protest, är det viktigt att juryn kan stå fri och obunden vid sin behandling av protesten. Tävlingsjuryns sammansättning Jury ska bestå av minst tre personer. Vid tävlingar inom nivå 1 och 2 ska juryn bestå av personer från tre icke arrangerande distrikt. Samtliga utses av SOFT. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från minst två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF. Om en jurymedlem förklarar sig partisk eller är oförmögen att fullgöra sin uppgift ska en ersättare utses Allmänna bestämmelser för mästerskap Tävlingsprogram mm SOFT anger i ett flerårigt tävlingsprogram rekommenderade tävlingsdagar för mästerskapstävlingar. Inställd mästerskapstävling får inte skjutas upp till påföljande kalenderår. 18

19 Ogiltig tävling Om mästerskapstävling eller mästerskapsklass i sådan tävling har förklarats ogiltig ska om möjligt ny tävling genomföras. Vid sådan omtävling ska ny inbjudan utfärdas. Nya deltagare får anmäla sig och ny lottning ska ske. Vid omtävlingen får inte ny anmälningsavgift tas ut av deltagare som debiterats vid det första tävlingstillfället. Om annan arrangör genomför omtävlingen ska den ekonomiska regleringen ske mellan den tidigare och den senare arrangören SM Svenskt mästerskap i precisionsorientering anordnas årligen i disciplinerna: PreO-Dag PreO-Natt TempO 4.18 Distriktsmästerskap OF fastställer datum för de olika DM-tävlingarna och utser arrangörer DM får årligen anordnas i disciplinerna: PreO-Dag PreO-Natt TempO DM-värdighet RFs och SOFTs mästerskapstecken eller -plakett får endast utdelas vid a) individuellt DM i tävlingsklass där minst två tävlande har startat b) stafett-dm i tävlingsklass där minst två kompletta lag har startat. DM-tävling för mer än ett distrikt Då en arrangör vid samma tillfälle genomför DM-tävling för mer än ett distrikt får de olika distriktens deltagare lottas tillsammans. Vid tävling med gemensam start får deltagare från olika distrikt starta samtidigt. 19

20 4.19 Internationella TrailO-tävlingar Med internationell tävling avses här de tävlingar som regleras av Competition rules for IOF TrailO orienteering events. Nationell tävling kan efter beslut av IOF ges status av Internationell tävling. Sådant beslut avser endast elitklass För övriga klasser som kan ingå i samma arrangemang gäller SOFTs tävlingsregler Ansökan om att få arrangera en internationell tävling ska ske via SOFT och enligt IOFs bestämmelser. 20

21 5 Tekniska regler för tävling Kommentar Med tävlande avses såväl tävlande i tävlingsklass som deltagare i övriga klasser. 5.1 Allmänt Arrangemangen ska anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov. Detta kapitel beskriver hur tävlingar får, bör eller ska arrangeras för att uppnå detta. Det betyder att vissa avsnitt innehåller tvingande regler, medan andra avsnitt ger utrymme för tolkning och lokal anpassning. 5.2 Kvalitetskontroll Tävlingskontroll och bankontroll är obligatoriska vid alla tävlingar på nivå Karta Tävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast på karta som för sitt ändamål är godkänd av SOFT Kartor i skala 1: :5 000 får användas utan särskilt tillstånd. 5.4 Banläggning Vid banläggning ska gällande anvisningar för banläggning följas Inför tävling på nivå 1-4 ska arrangören iaktta sekretess angående banläggning och banor till dess att alla tävlande startat. 5.5 Stämpling och tidtagning Vid tävling inom nivåerna 1-4 får endast av SOFT godkänt elektroniskt tidtagningssystem användas. Vid tävling inom nivå 1-2 ska elektronisk tidtagning av maxtiden ske. Vid manuell tidtagning av maxtiden ska start- och målklockor vara kalibrerade Vid tävling inom nivåerna 1-4 får endast av SOFT godkänt manuellt kontrollkort användas Manuellt kontrollkortet innehåller en svarsruta för respektive skärm (A-E) samt en ruta märkt med Z (Zero). I denna ruta ska stämplas om den tävlande anser att ingen skärm är rätt placerad. 21

22 5.5.4 Vid tävling inom nivå 1-2 ska särskilt kontrollkort användas vid tidkontroller. Detta kort stämplas av funktionär vid tidkontrollen Den tävlande ska själv medföra stämpel för att märka kontrollkortet vid bankontrollerna. Stämpel ska göra hål i kontrollkortet och bör vara av SOFT godkänd typ (stiftklämma eller motsvarande). 5.6 Arena Vid tävling inom nivåerna 1-4 ska toaletter, handikapptoalett och sjukvårdsmateriel finnas vid arenan Arenan ska ha ett underlag som är lämpligt för rullstolar. Detta gäller också för andra områden och sträckor där de tävlande ska kunna röra sig (till start, toalett m.m.). 5.7 Upprättande av klasser Vid få anmälda i tävlingsklass ska flyttning till annan klass ej ske Om antalet anmälda i elitklass överstiger antalet tillgängliga platser ska uttagning ske enligt uttagningsreglerna i rankinglistan. 5.8 Startordning Fri start är inte tillåtet i tävlingsklasser vid tävling inom nivåerna 1-3. Fri start får tillämpas i direktklasser Jaktstart, omvänd jaktstart, intervallstart och gemensam start får användas Startordning fastställs av arrangören genom lottning, om tävlingen inte har gemensam start eller jaktstart Tävlingsstart sker genom tidstart alternativt genom köstart. Tidstart sker enligt startlista och från denna tidpunkt börjar den tävlandes maxtid för tävlingen att löpa. Köstart tillämpas då tidkontrollen är belägen före starten. 5.9 Lottning och startlista Speciell lottning får tillämpas vid SM Då startordningen bestäms genom lottning, får lottningen göras inom respektive tävlingsklass. 22

23 5.9.3 Lottningen får vara manuell eller datorstödd och ska ske med av SOFT godkänd metod eller programvara I Elitklass ska reservlista upprättas om antalet anmälda överstiger det begränsade antalet deltagare. Reservinsättning ska ske enligt uttagningsreglerna i rankinglistan Startordning för efteranmälda ska ske enligt uttagningsreglerna i rankinglistan. Arrangören får efter önskan låta anmäld starta tidigt eller sent, dock ej vid SM tävling. Arrangören får på tävlingsdagen erbjuda vakanta platser till deltagare, dock ej vid SM-tävling Startplats Vägen till startplatsen ska markeras. Vid varm väderlek bör vätska finnas vid eller på väg till startplatsen. Vid tidstarten ska officiell tävlingstid visas och vara väl synlig. Upprop av den tävlande bör tillämpas Placering av startplats i förhållande till mål ska planeras med hänsyn till startmellanrum och antal anmälda, så att kontakt försvåras mellan tävlande som kommit i mål och de som ännu inte startat Startprocedur mm Den tävlande ska själv passa sin starttid och ska följa föreskriven startprocedur. Startchefen ska meddela startförbud för de tävlande som bedöms ha regelstridig utrustning Tävlande som av egen orsak kommer för sent till start ska ha möjlighet att starta snarast, men ursprunglig starttid gäller. Tävlande som på grund av arrangörens misstag kommer för sent till start ska få ny starttid Till startplatsen ska den tävlande medföra eget eller hyrt elektroniskt kontrollkort då sådant används för tidtagning vid tävlingen Av arrangören ska den tävlande få karta med påtryckt bana och kontrollbeskrivning samt kontrollkort i en plastficka. Vid tävling inom nivå 1-4 ska kontrollbeskrivningen vara utformad enligt SOFT:s bestämmelser och enbart symbolbeskrivning ska användas. Kontrollbeskrivningen ska vara tryckt på kartan. I Pre-N och Pre-12 ska 23

24 därutöver beskrivning med ord erbjudas. I direktklasser kan deltagare utöver symbolbeskrivning erbjudas beskrivning med ord. Den tävlande får inte se sin bana före startsignal alternativt startstämpling, då sådan används Tävlande ansvarar för att ta rätt kontrollkort, kontrollbeskrivning och karta. Arrangören ska se till att klassmärkningen är tydlig. Funktionär får hjälpa den tävlande att sätta fast karta, startkort och kompass på eventuellt kartställ Tidstarten ska ske vid en linje (startlinjen) som är markerad i terrängen. Start ska ske på signal Elektronisk startstämpling är ett tillåtet alternativ vid köstart. Om startstämpling tillämpas ska antalet startenheter vara sådant att alla som har samma starttid hinner startstämpla inom 10 sekunder efter startsignalen Maxtid Banlängden ska mätas efter den kortaste vägen, som en tävlande som använder rullstol får använda, alltså inte fågelvägen Banlängden bör inte överstiga 3km Maxtiden beräknas efter banans längd, antal kontroller och klass: 1) Tiden för förflyttning runt banan: 3 min/100 m. 2) Tid för att lösa varje kontroll: a) Elit-klass 3 min/kontroll. b) A- och B-klass 4 min/kontroll. c) Övriga klasser 5 min/kontroll. 3) Summan av de två momenten ska användas som maxtid. Beräkningen är densamma för såväl dagsom nattbanor. Maxtid kan vid stora höjdskillnader, dåligt underlag och andra faktorer som påverkar framkomligheten utökas för hela eller delar av startfältet (t.ex. rullstolar) Maxtiden vid tidkontroller inkl. TempO beräknas enligt följande: Elit-klass 30sek/uppgift. Övriga klasser 45sek/uppgift. Vid endast en uppgift är maxtiden 60sek. Den totala maxtiden för stationen blir således antal uppgifter på stationen gånger ovan nämnda maxtid. 24

25 5.13 Orienteringsbanan Underlaget för de tävlandes förflyttning ska bestå av stigar, vägar, fält och liknande, vilka är tillräckligt jämna och breda för alla typer av rullstolar Område som är förbjudet att beträda, ska på tävlingskartan markeras med snedstreck. Sådant område ska i terrängen markeras med snitsel. Förbjuden väg eller stig ska på tävlingskartan markeras med. Då är avsnittet mellan de två närmsta korsningarna/förgreningarna förbjudet på den markerade vägen/stigen. Om det på kartan ser ut som om det skulle gå att passera med rullstol på en stig eller liknande, men det inte går i verkligheten (trappor eller andra hinder), ska punkten markeras med. Sådan passage blir förbjuden för alla tävlande. Även en stig eller liknande utan hinder som bara får användas fram till en viss punkt markeras med vid stoppunkten. Viktig passage (spång, tunnel eller annat), ska på tävlingskartan markeras med två utböjda streck )(. Detta gäller också om det i verkligheten går att komma igenom med rullstol där det på kartan ser ut som det inte går På tävlingskartan ska finnas en tydlig norrpil, tävlingsklass, banlängd, maximitid, kartskala och ekvidistans. Kontroll ska markeras med kontrollskärmar av typ som är godkänd av SOFT. Alla skärmar vid samma kontroll ska hänga på samma höjd över marken. Efter mörkrets inbrott används i stället reflexstavar av typ som är godkänd av SOFT. Vid varje kontroll ska finnas en kontrollpinne. På kontrollpinnen ska finnas en kontrollskylt med klassbeteckning och kontrollens ordningsnummer. Kontrollpinnen ska finnas vid stig eller annat ställe som de tävlande naturligt passerar längs banan och vara väl synlig. Kontrollskyltarna bör vara märkta i olika färger för respektive klass enligt följande: Pre-C/Pre-N/Pre-12 Pre-B/Pre-16 Pre-A Pre-Elit Vit Gul Orange/Röd Blå De alternativa skärmarna ska benämnas A-B-C osv. När den tävlande står vid kontrollpinnen räknas skärmen längst till vänster som A, andra skärmen från vänster benämns B osv. Upp till fem skärmar får användas vid en kontroll. Endast i Elit- och A-klass får enskärmskontroller användas Kontrollerna ska stämplas i nummerordning om inte arrangören föreskrivit annat Den tävlande ansvarar själv för att kontrollkortet stämplas i rätt ruta. Ändring av gjord stämpling medges inte. Om den tävlande stämplat mer än ett alternativ eller om stämpel saknas, räknas det som ett felaktigt svar. Arrangören får föreskriva att kontrollkortet kontrolleras av funktionär. 25

26 Kontrollkortet ska avlämnas vid målet/sekretariatet, även om den tävlande inte fullföljt tävlingen. Om stämplingen av kontrollkortet gjorts så otydligt, att arrangören bedömer, att det inte går att fastställa tävlingens rätta genomförande, eller att den tävlande försökt skaffa sig uppenbar fördel mot andra tävlande, kan arrangören förklara att tävlingspoäng går förlorade eller att tävlingsgenomförandet är ogiltigt. Förlorat kontrollkort medför uteslutning ur tävlingen Tidkontroll Tidkontroll/er ska finnas i alla tävlingsklasser och direktklasser. De får även finnas i övriga klasser. I TempO finns det endast tidkontroller. Tidkontrollstationen ska om möjligt organiseras så, att den tävlande i förväg inte kan få insyn i kontrollterrängen. Tidkontrollstationen inritas inte på den tävlandes karta Vid tidkontroll får alternativet ingen skärm är rätt placerad ej användas; ej heller enskärmskontroll. Vid tidkontroll för Elit- och A-klass får upp till sex alternativa skärmar användas. Vinkeln mellan de två yttersta skärmarna får inte överstiga 120. I TempO får alternativet ingen skärm är rätt placerad användas i Elitklassen samt i A-klassen om det även finns en B-klass. I TempO-DM med endast A-klass får alternativet ingen skärm är rätt placerad användas I TempO ska alla tävlande sitta ned vid kontrollstationen. I TempO ska alla stationer ha samma antal skärmar i resp. klass. Vid TempO-DM bör det finnas minst 5 stationer med totalt minst 20 uppgifter. Vid TempO-SM ska det finnas minst 5 stationer med totalt minst 25 uppgifter Funktionären överlämnar karta/kartor med täckblad till den tävlande. Täckbladet ska innehålla information om antal skärmar, antal uppgifter samt när varning ges. Mitt i på varje karta finns enbart en ring för tidkontrollen utritad. Kartan lämnas passad i norr. På varje karta ska finnas en remsa med kontrollbeskrivning, som ska vara placerad rakt under kontrollringen och passad i läsriktningen, samt en norrpil. Alla kartor ska vara markerade på sådant sätt att den tävlande direkt kan se att de är sorterade i rätt ordning Innan tidtagningen startar pekar funktionär ut de aktuella skärmarna i terrängen och anger antalet uppgifter på stationen. Tidtagningen startar när funktionären säger Tidtagningen startar nu! och pågår till dess den tävlande avgivit ett svar på sista uppgiften. Vid 1-2 uppgifter ges en varning av funktionären då 10sek återstår av totala maxtiden, vid 3 eller fler uppgifter ges varningen då 20sek återstår av totala maxtiden Vid tidkontroller skall det finnas en pekplatta enligt nedan. Pekplattan ska anpassas till de möjliga svarsalternativ som finns för respektive klass. Svar avges antingen genom att peka på plattan eller muntligt genom att använda det internationella fonetiska alfabetet: Alfa, Bravo, osv. 26

27 Den tävlande har inte rätt att ändra avgivet svar. Vid tidkontrollstation med flera uppgifter måste den tävlande avge svar på den aktuella uppgiften innan bläddring får ske. Om den tävlande bläddrar framåt eller bakåt underkänns den aktuella uppgiften och markeras med ett streck ( ) i rutan för svar på kontrollkortet Funktionären noterar det/de avgivna svaret/svaren och den använda tiden i använda hela sekunder på kontrollkortet. Vid totala maxtiden ska funktionären säga STOPP och därefter inte godkänna något avgivet svar. De ej besvarade uppgifterna markeras med ett streck ( ) i rutan för svar på kontrollkortet. Den totala maxtiden noteras på kontrollkortet Flera tidkontrollstationer får förekomma på en och samma bana. I så fall läggs tiderna ihop och den sammanlagda tiden räknas Mål och tidtagning Målet ska utgöras av en linje som markeras på lämpligt sätt Tidtagning ska ske då den tävlandes bröst skär mållinjen eller då den tävlande avslutar sitt lopp genom att med sitt elektroniska kontrollkort markera i den elektroniska enheten på mållinjen. Om manuell tidtagning används ska exakt klockslag, tt:mm:ss, antecknas på kontrollkortet Arrangören kan föreskriva att tävlingskartan ska lämnas efter målgång Placering och tid Rätt svar vid en bankontroll ger en poäng. Felaktigt svar ger noll poäng Om den tävlande överskrider banans maxtid, görs ett poängavdrag med en poäng per påbörjad femminutersperiod Har den tävlande avgett fel eller inget svar vid tidkontrollen, får den tävlande ett tidstillägg (strafftid) som är dubbla maxtiden för varje felaktigt/uteblivet svar. I TempO är strafftiden lika med maxtiden Den som har högst antal poängtal sammanlagt och därefter lägst antal sekunder, kommer högst i resultatlistan. I TempO kommer den som har lägst antal sekunder högst i resultatlistan. 27

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november)

Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Regelverkets struktur och övrig litteratur, samt utbildning och plan för att arrangera tävling (Tävlingskonferensen 2013 - november) Niklas Wrane, 2013 Lärgruppsplaner Tävl.admin Banläggning Start Arena

Läs mer

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015

Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 Anvisningar för OL- tävlingar i Sörmland Inom nivå 3 4 2015 November 2014 Arrangemangskommittén i Södermanlands orienteringsförbund Tävlingsansökan Ansökan via Eventor senast 31 mars för nästkommande år.(ex,

Läs mer

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt

1 Kvalitetssäkring. Det är vad vi tror vi redan vet som hindrar oss från att lära oss nytt TÄVLINGSANVISNING TA 401 Allmänna villkor och teknisk anvisning för tävling VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare version (v. 2015-01-01,

Läs mer

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs.

Det åligger varje arrangör att se till att tävlingen genomförs på ett sportsligt riktigt sätt och att Tävlingsreglerna (TR) efterföljs. PM för tävlingsarrangörer ALLMÄNT Denna PM skall ses som en lathund för arrangemanget. Det är SOFT:s Tävlingsregler och anvisningar som gäller. Hänvisning till Tävlingsregler (TR) eller Tävlingsanvisningar

Läs mer

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014

Välkomna. Arrangemangs- konferens 2014 Välkomna Arrangemangs- konferens 2014 Agenda Utvärdering årets arrangemang Nyheter 2015 Saknad stämpling Rapport Regionkonferensen Rapport SOFT Tävlingskonferens Tävlingsprogram Blekinge 2015 Avgifter

Läs mer

TA 403 Tävlingsadministration

TA 403 Tävlingsadministration TÄVLINGSANVISNING TA 403 Tävlingsadministration VERSION 2013-11-26 (UTKAST!) BESLUTAD AV SOFT den 9 december 2013 TRÄDER I KRAFT 1 januari 2014 ERSÄTTER Tidigare anvisning (20120701) Bild: Mikael Fritzon

Läs mer

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid

TÄVLINGSFAKTA. Tävlingsregler. Kartor. Lokala tecken. Kontrollbeskrivningar. Reservtillsättning i elitklasser. Klasser med fri starttid TÄVLINGSFAKTA Tävlingsregler Internationella Orienteringsförbundets (IOF) och Svenska Orienteringsförbundets (SOFT) senaste regler gäller tillsammans med dessa tävlingsfakta, som även utgör tävlings-pm.

Läs mer

2009-05-26 Version 1 1(5)

2009-05-26 Version 1 1(5) 1(5) Boende Sörsjöns Friluftsanläggning, 011-61250, Vandrarhem och Camping Lillsjöstugan, kontakta Tore Bränneby, 011-66644. Sörsjöns eller Norrköping Vandrarhem, läs mer på STF:s hemsida Tävlingscentrum

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND

SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND 1 SMÅLANDS ORIENTERINGSFÖRBUND PM FÖR ORIENTERINGSARRANGÖRER GÄLLANDE FÖR SÄSONGEN 2015 Ansökan om tävling 2016 skall göras via Eventor senast 31 Mars 2015. UTGIVARE: SMÅLANDS OF:s TÄVLINGS KOMMITTÉ 2014-12-12

Läs mer

SOFT YTTRANDE 1(4) Regelgruppen 2012-12-30

SOFT YTTRANDE 1(4) Regelgruppen 2012-12-30 SOFT YTTRANDE 1(4) Regelgruppen 2012-12-30 Överklagan gällande SM ultralång 2012 i klassen H18. Regelgruppen avger enhälligt detta yttrande. Ärendet Johan Wikners, Högåkers OK, överklagan av tävlingsledningens

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass

PM SM MTB 2007. I DH och 4# finns ingen H50 klass PM SM MTB 2007 IK Hakarpspojkarna och Svenska Cykelförbundet Hälsar alla välkomna till SM, JSM, USM och VSM i Mountainbike i grenarna Down Hill (DH), Four Cross (4#) XC, Tempo, Lag, Stafett Tävlingsregler:

Läs mer

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland

P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland P M FÖR ARRANGÖRER av Orienteringslöpning på Gotland GÄLLANDE FRÅN OCH MED ÅR 2015 UTGIVARE: GOTLANDS OF's TÄVLINGS KOMMITTÉ Detta PM finns på GOF:s hemsida tävlingsverksamhet Ändringsdatum 2015-02-01

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

PM Alla kan bli vinnare

PM Alla kan bli vinnare PM Alla kan bli vinnare Allmän information Detta är ett skojigt arrangemang likt en sprinttävling men på helt andra villkor än vad ni är vana vid. Här handlar det inte om att vara snabbast på traditionellt

Läs mer

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012

Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Tävlings-PM / Allt du behöver veta inför Kristinehamn Adventure Race 2012 Välkomna! Kristinehamn Multisport hälsar alla tävlande varmt välkomna till den 9:e upplagan av Kristinehamn Adventure Race. Nedan

Läs mer

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås

Preliminärt PM Smålandskavlen 30-31 oktober i Tranås Incheckning Incheckning sker på respektive förläggning från lördag kl. 13.00. Förteckning över förläggningar och vägvisning till dessa läggs ut på hemsidan före tävlingen. Uthämtning av klubbkuvert sker

Läs mer

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram

PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram PM Unionsmatchen 2013 Preliminärt tidsprogram Fredag 7 juni 17.00 Logi öppnar Deltagarkuvert med nummerlappar, PMmm finns vid entrén till Fässbergsgymnasiet 17.00-20.00 Träningskontroller med Sportident

Läs mer

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen.

Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Södra Skånes Scoutdistrikt Sida 0 Regler och anvisningar för Malmökretsens tävlingar Scouternas Dag och Trapperyxan / Dynggrepen. Scouternas Dag 1 Regler och anvisningar 2 Upprättande av budget 3 Exempel

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti

TÄVLINGS PM. Newline BAMM 19-20 augusti TÄVLINGS PM Newline BAMM 19-20 augusti Program Torsdag 18 augusti 15.00 21.00 Tävlingskansliet öppet 18.00 20.00 Pastabuffé 20.00 Tävlingsmöte Fredag 19 augusti 07.00 09.00 Tävlingskansliet öppet 08.00

Läs mer

Information och tävlings-pm

Information och tävlings-pm Information och tävlings-pm Upplysningar Snättringe SK kansli 08-711 78 47 ( även fax/ telefonsvarare ) Ej kontinuerlig passning. Inger Schwartz 08-771 76 54 Press Bo Juhlin Tel: 08 771 30 81 eller bo.juhlin@traintech.se

Läs mer

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Del 1, Allmänt 1.1.006 (förtydligande angående klubb- och klasstillhörighet) Utgångsläget är alltid den huvudförening cyklisten har och den licensklass

Läs mer

Tävlings-PM 25manna 2014

Tävlings-PM 25manna 2014 Tävlings-PM 25manna 2014 Lördagen den 11 oktober vid Rudan, Haninge Upplysningar Hemsida: Förfrågningar: På arenan: www.25manna.nu info@25manna.nu Vid infotältet Särskilda PM för trafik/parkering och logi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM)

RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) 1 RIKTLINJER FÖR ARRANGÖR AV VETERAN-NM (VNM) (senast uppdaterad 2010-07-18) Sid 1. ALLMÄNT 2 2. SPRINT (60 m - 400 m) 4 3. MEDELDISTANS (800 m - 1500 m) 4 4. LÅNGDISTANS (3000 m - 10000 m) 5 5. STAFETT

Läs mer

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser

Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser Sida 1 av 6 Sportfiskarnas tävlingsbestämmelser MÅLSÄTTNING Fisketävlingar utgör en viktig del i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbunds verksamhet. Förbundets målsättning med denna verksamhet är att

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

10MILA 2003 Kungsör. Tävlings-PM och övrig information

10MILA 2003 Kungsör. Tävlings-PM och övrig information 10MILA 2003 Kungsör Tävlings-PM och övrig information TÄVLINGSREGLER För tävlingen gäller Svenska Orienteringsförbundets tävlingsregler och bestämmelser. Samtliga tävlande och ledare ska ta del av innehållet

Läs mer

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014

MALERYD VARBERG TRIATHLON 22 JUNI 2014 MALERYD 22 JUNI 2014 Du är välkommen till Maleryd Varberg Triathlon. Tävlingen arrangeras av Varbergs Sim där Maleryd Varberg Triathlon inleder Simmarveckan. TÄVLINGS-PM Du är välkommen till Maleryd Varberg

Läs mer

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING

ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING ENKLA ARRANGEMANG EN GUIDE FÖR ATT ARRANGERA ENKLA TÄVLINGAR I SKIDORIENTERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Enkla arrangemang 3 PLANERING Tävlingsområde 4 Tävlingscentrum 4 Organisation 5 Kartan 5 FÖRBEREDELSER

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Light On Sprinten. Sveriges längsta sprint med 70km SS och 15km transport. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM

Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Sylvesterloppet 2010 - Tävlings PM Tävlingsdag Torsdagen den 31 december 2010. Starttider Första start klockan 12.00 Start 1 Startnummer: 2201-2500 12.00 - Lilla Sylvesterloppet, 3km Start 2 12.05 - Sylvesterloppet,

Läs mer

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD

REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD 1 REGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LYDNAD Dessa regler har utarbetats av NKU:s Lydnadskommittè, bestående av representanter nominerade av DKK, FKK, NKK och SKK. Reglerna har fastställts vid NKU/AU möte

Läs mer

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden.

PM STAR 2015. Vägbeskrivning till TC (tävlingscentrum) Boende Hellasgårdens stugor Information och bokning Tel: 08-716 39 61 och www.hellasgarden. PM STAR 2015 Version 1.0 2015-16- 07 Vi välkomnar alla deltagare, elit som motionär, till Stockholm Adventure Race (STAR) den 19:e september 2015 arrangerat av Feelaalive Scandinavia AB. Förutom de sprintklasserna

Läs mer

Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010

Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010 Inbjudan till SM/JSM/RM Falling Target 2010 Norrköping 26-28 november www.ft2010.se Välkommen till Peking *! Det är med en stor ära Östergötlands Skyttesportförbund inbjuder till 2010 års SM/JSM/RM i Falling

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING

VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING VERKSAMHETSPLAN 2014 DEL B UPPLANDS ORIENTERING 1 Anvisningar för UOF ungdomsverksamhet... 2 1.1 Policy för deltagande i Upplands Orienteringsförbunds aktiviteter... 2 1.2 Checklista för UOF:s ungdomsaktiviteter...

Läs mer

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16

TOLVTJÄRNSloppetR INBJUDAN / PM L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2. 40km H17-, D17- 20km F12-16, P12-16, H17-, D17- 8km F12-16, P12-16 INBJUDAN / PM 40km H17-, D17-20km F12-16, P12-16, H17-, D17-8km F12-16, P12-16 2.5km NYBÖRJARE F/P-12 TOLVTJÄRNSloppetR CK ÖRNEN ÖRNSKÖLDSVIK L Ö R D A G 1 8 A U G U S T I 2 0 1 2 Inbjudan/PM Tolvtjärnsloppet

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Inbjudan till. 20-22 November 2009. www.ft2009.se. gbskytt@algonet.se

Inbjudan till. 20-22 November 2009. www.ft2009.se. gbskytt@algonet.se Inbjudan till 20-22 November 2009 www.ft2009.se gbskytt@algonet.se Välkomna till Göteborg och Falling Target 2009! Göteborgs och Bohusläns Ungdomsskytteförbund hälsar alla skyttar, ledare och supportrar

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett

Inbjudan Svenskt Mästerskap med Ak 4 och RM pistol M/88 den 9-10 augusti 2014 i Kungsängen. 1 bilaga : Anmälningsblankett LIVGARDET Beteckning 2014-03-19 19713:40737 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Rolf-Anders

Läs mer

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till

Inbjudan. SM i skidskytte. Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till Inbjudan SM i skidskytte Biathlon Östersund bjuder på uppdrag av Svenska Skidskytteförbundet in till SM / JSM / USM Sprint SM / JSM Jaktstart, USM Distans SM / USM Stafett Sveriges nationalarena för skidskytte

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Startguide, stafettävling

Startguide, stafettävling Startguide, stafettävling Baserad på OLA 5.0.0-26 Dokumentversion: 20120131 Författare: Redigering och layout: Oskar Berg, Halmstad Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (9)

Läs mer

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE

16 juni 2012 TSOK MULTISPORT RACE ! 16 juni 2012 PM TSOK MULTISPORT RACE 16 juni 2012 1 Välkomna till Trollhättan och den 13:e upplagan av TSOK multisportrace! På följande sidor ges information som är gemensam för alla klasser. Därefter

Läs mer

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009

Skåne 2009. Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Skåne 2009 Inbjudan 10MILA Skåne 18-19 april 2009 Flygbild over TC för 10MILA 2009. Bilden tagen den 7 maj 2008 På uppdrag av 10milaföreningen hälsar Föreningen 10MILA Skåne 2009 orienterare och publik

Läs mer

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010

Tävlings-PM. Fjällnora 16 oktober 2010 Tävlings-PM Fjällnora 16 oktober 2010 OK Linné och IF Thor orientering välkomnar härmed alla tävlande till den nionde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas

Läs mer

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2014-12-01

Tävlingsregler för SM i iaido. Senast reviderade 2014-12-01 Tävlingsregler för SM i iaido Senast reviderade 2014-12-01 Sammanfattning Svenska Kendoförbundet (SKF) tävlingsregler för SM i iaido är framtagna för att tydliggöra de ramar och regler som gäller för svenska

Läs mer

SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS REGLER FÖR MOTIONSLOPP PÅ MTB (MR-MTB)

SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS REGLER FÖR MOTIONSLOPP PÅ MTB (MR-MTB) SVENSKA CYKELFÖRBUNDETS REGLER FÖR MOTIONSLOPP PÅ MTB (MR-MTB) 2000 1999-12-05 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP.1 SANKTION 1:1 Motionslopp 1:2 Sanktion 1:3 Sanktionsansökan 1:4 Ansvar för motionslopp 1:5 Åtgärder

Läs mer

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554

GPS WGS84 DDM (lat, long) WGS84 DD (lat, long) RT90 N 59 48.8565' 59.81427 6634219 E 17 40.1154' 17.66859 1604554 Tävlings-PM Raid Uppsala 2014 OK Linné hälsar alla tävlande välkomna till den trettonde upplagan av multisporttävlingen RAID Uppsala. Samtliga tävlande och supportrar uppmanas att läsa PM noga samt uppmärksamma

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE

TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE TÄVLINGSBESTÄMMELSER KATA & KUMITE Denna utgåva av tävlingsbestämmelserna i Svenska Karateförbundet är reviderad enligt styrelsemötesbeslut den 7 mars 2014 1. DEFINITION Tävling enligt av Svenska Karateförbundet

Läs mer

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet:

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 21-22 SEPTEMBER 2013 Representanter Skolskyttefrämjandet Svenska skyttesportförbundet Leif Törnquist Hans Drugge

Läs mer

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak!

Vi hoppas på en dag med många skratt, svett, kämpaglöd och framförallt mersmak! PM Välkommen till 2012 års upplaga av Utmaningen 2012. Utmaningen är den 4:e deltävlingen i Svenska Multisportcupens långa klass. Utmaningen är en tuff tävling för dig som vill prova på multisport för

Läs mer

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap.

Jämtlands Motorklubb (JMK) inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. inbjuder Er härmed till Furulund Sprinten ingående i mellannorrlands distriktsmästerskap. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med FIA's Internationella, Svenska Bilsportförbundets nationella, MNB

Läs mer

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014

Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Information inför Midnattssolsrallyt 10 12 juli 2014 Kungliga Automobil Klubben hälsar alla välkomna till Midnattssolsrallyt 2014. Årets rally körs som en nationell tävling för regularity och historiska

Läs mer

Orientering om Orientering

Orientering om Orientering Orientering om Orientering Mest ideellt men ganska professionellt? Orientering är: Självvald väg i okänd mark tankens skärpa vid kroppslig möda snabba beslut under spännande tävling 4 grenar Orienteringslöpning,

Läs mer

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på:

Tävlings-PM. Koordinater dit är: WGS84: 56.869923, 14.816265 SWEREF99TM: 6302922, 488800. De viktigaste sakerna att tänka på: Tävlings-PM Tävlingscentrum Tävlingscentrum ligger på Kampa-ängen, utmed Kampastigen i Växjö. För navigering med GPS kan adressen Kampastigen 5, Växjö användas. I tävlingscentrum hittar du sekretariatet

Läs mer

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER SEKTION C REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER C 1 ALLMÄNT C 1.1 Förbundets benämning C 1.1.1 I nedanstående dokument förkortas Svenska Badmintonförbundet respektive marknadsföringsnamnet Badminton Sweden med SBF.

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015-09-01 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK-RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR:

Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: Inbjudan till 1/8 BUGGY NITRO, 1/8 BUGGY EL, 1/10 SHORT COURSE SPONSORER: ARRANGÖR: STOCKHOLMSCUPEN 2011 ARRANGÖR & KONTAKTPERSONER Datum Arrangörsklubb 29:e maj MHF Skarpnäck Kontaktman: Peter Glas Telefon:

Läs mer

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000

Arrangör FMCK Borås. Tävlingsklasser Cadetti, Micro, Mini, Junior 60, Formel Yamaha och Sport 2000 Inbjudan och tilläggsregler Kart Cup Väst 5 27 September 2014 FMCK Borås Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med svenska Bilsportförbundets nationella tävlingsbestämmelser Arrangör FMCK Borås Organisationskommitte

Läs mer

Administrera tävling. Arrangera tävling

Administrera tävling. Arrangera tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 3 Arrangera tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015

Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Inbjudan ORCi Svenskt Mästerskap Arkösund 4-6 sept. 2015 Tävling: ORCi SM Svenskt Mästerskap för kölbåtar med utfärdat mätbrev för ORCi 2015. Arrangören avser att indela klasser beroende på antal anmälda

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013

TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 TÄVLINGS PM Siljan Snowshoe Race i Rättvik Lördag 26 januari 2013 Sveriges största tävlingsarrangemang på snöskor för motion, ungdom och tävlingsklass. Tävlingsregler se sid 5 Vi ingår i: Läs mer på www.snowshoetour.se

Läs mer

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY

Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY Inbjudan till Riksmästerskap CLASSIC RALLY 26-28:e juni 2014 Tävlingen ingår även i Klassiska och Historiska Rally Cupen. Tävlingen anordnas i full överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets nationella

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015

SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 Versin 2015 08 22 SM RULLSKIDOR UPPSALA MED UVK RULLEN Lördagen 12 september Söndagen 13 september 2015 INBJUDAN Uppsala Vasalppsklubb har äran att få inbjuda er till SM på RULLSKIDOR 2015! På Lördag kör

Läs mer

Välkommen till Fjällturen 2014 PM

Välkommen till Fjällturen 2014 PM Välkommen till Fjällturen 2014 PM Fjällturen 19 juli 2014 Välkommen till Fjällturen 2014-07-19 I detta PM följer viktig information gällande årets Fjälltur MTB. Fakta Fjällturen MTB 2014 den 18 19 Juli.

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015

Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Inbjudan Långa Lugnet, Falun, 30 maj 2015 Välkomna till Långa Lugnet, ett MTB-långlopp för elit och motionärer i klassisk Faluterräng. Tävlingscentrum är Lugnet Arena i Falun. Tävlingen arrangeras under

Läs mer

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor

SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM. 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor PM SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2013 MARATHON 50 KM 27 januari 2013 Falun Runn Sveriges bästa sjöisbanor SM-tävlingarna arrangeras enligt Svenska Skridskoförbundets regelverk. http://iof3.idrottonline.se/imagevaultfiles/id_40616/cf_104/reglermente_f-r_marathon_s

Läs mer

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE

TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE TÄVLINGSREGLER APP CUP SKÅNE 18 augusti 2012-28 september 2012 Tävlingsregler App Cup Skåne A. Allmänt 1. Tävlingen App Cup Skåne arrangeras av Region Skåne, och startar den 18 augusti 2012. Under de första

Läs mer

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars

Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Definitiv inbjudan till skid VM 2009 i Älvsbyn 20-22 mars Till alla föreningar anslutna till Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund (VIF) DEFINITIV INBJUDAN SKID-VM 2009. Nu är dags att anmäla sig till

Läs mer

PM. Västerås XC, rev 1

PM. Västerås XC, rev 1 PM. Västerås XC, rev 1 13 juni 2015 Rev 1 (2015-06-10): En teknisk zon tillkommit. Vi hälsar alla deltagare välkomna till Västerås XC 2015 Plats: Rocklunda Idrottsområde i Västerås. Start/mål: På fotbollsplanen

Läs mer

Information till alla tävlande

Information till alla tävlande sid. 1-5 sid. 6 sid. 7 sid. 8 sid. 9-10 sid. 11-12 Innehåll PM Allmän information till alla tävlande Långa klasser Sprintklasser Ungdom- och motion + Företag PM för orienteringstävlingen Kartor samt skiss

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson

Foto: Andreas Gustafsson Foto: Andreas Gustafsson Arrangörsreglemente Föreningstävlingar Uppsvenska December 2014 Innehållsförteckning 1. Ansökan och handlingar... 3 1.1 Ansökan och inbjudan... 3 1.2 Ekonomi... 3 1.3 Anmälan...

Läs mer

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang

Checklista för tävlingsarrangemang 2012-10-27 Checklista för tävlingsarrangemang Checklista för tävlingsarrangemang Denna checklista skall vara ett stöd och en kom ihåg-lista vid arrangerandet av klättertävlingar. Checklistan ska underlätta för arrangören att få kontroll över vad som

Läs mer

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar STÖDDOKUMENT Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar VERSION 2014-10-29 Syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att definiera den lägsta IT-kvalitetsnivå som gäller för tävlingsadministrationen

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer