Tävlingsregler för precisionsorientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsregler för precisionsorientering"

Transkript

1 Tävlingsregler för precisionsorientering Gäller från

2 Viktig information! Dessa regler utarbetades hösten 2014 av PreOs egen regelgrupp bestående av Gun A, Jens A, Martin F, Owe F och Arne G. Det är en uppdatering av de gamla reglerna. Några inaktuella regler har tagits bort, flera har uppdaterats/skrivits om och några har även lagts till. Hela strukturen har genomgått en totalförändring. Stukturen (kapitelindelningen) är nu densamma som för OL. Det pågår även ett arbete inom SOFT att ta fram gemensamma (allmänna) regler där bara regler som är lika eller nästan lika för de fyra olika grenarna kommer att finnas kvar. Resten av reglerna, de grenspecifika, kommer då att flyttas över till grenspecifika anvisningar istället. Regelverkets struktur framgår av nedanstående tabell. Regelverkets struktur Regler och anvisningar Definition/innehåll Beslutande instans Beredande organ Tävlingsregler Reglerar tävlingsidrotten orientering Regler för tävlande Regler för arrangörer Generella (stor elasticitet), paragrafform, påföljder Förbundsmötet, vartannat år Styrelsen (efter motioner från distrikt/föreningar eller förslag från regelgruppen) Tävlingsanvisningar Tävlingsanvisningar för OF Övrig litteratur Kompletterar tävlingsreglerna Föreskrifter (ska) Starka rekommendationer (bör) Gemensamma föreskrifter inom distriktet SOFTs styrelse, vid behov Distriktsförbund Regelgruppen (om möjligt förankrade på tävlingskonferensen) Vägledande beslut Från styrelsen. För ökad förståelse Styrelsen Regelgruppen Digital arrangörshandbok Hänvisningar, tips och erfarenheter, Kansliet Kansliet (Värt att veta-dokument) tidsplaner och checklistor mm. Stöddokument Normer, policys, stöddokument för Sverigelistan och tävlingsmärken etc. Förutsättning för SM, Silva League etc. Kansliet Kansliet och lämpliga arbetsgrupper Paragrafformateringar: X.X.X Ny skrivning eller omarbetad/ändrad lydelse jämfört med gamla PreO-reglerna. 2

3 Innehåll Viktig information!... 2 Rättvis orientering Orientering Orientering som idrott Orienteringens regelverk Regelverkets giltighet och uppbyggnad Regeländringar Beslutande instans Dispens Tävlingar och deltagande Indelning av tävlingar Tävlingsarrangemangets nivå Klassindelning Deltagande i tävlingsklass Allmänna villkor för tävlingar Kvalitetssäkring Samråd och hänsyn Arrangörens rätt att teckna avtal Ansökan om att arrangera tävling Avlysning och sekretess Precisionsorienteringens tävlings klasser Avgifter Inbjudan till tävling Anmälan till tävling Inställande av tävling Information till tävlande Tävlingsledning mm Tävlingsjury Allmänna bestämmelser för mästerskap SM Distriktsmästerskap Internationella TrailO-tävlingar Tekniska regler för tävling Allmänt Kvalitetskontroll Karta

4 5.4 Banläggning Stämpling och tidtagning Arena Upprättande av klasser Startordning Lottning och startlista Startplats Startprocedur mm Maxtid Orienteringsbanan Tidkontroll Mål och tidtagning Placering och tid Störningar och ogiltig tävling Tävlingsdokumentation Tävlingens avslutning Regler för tävlande Allmänt Tävling på lika villkor Begränsningar i vägvalet Tekniska hjälpmedel och annan utrustning Hänsynstagande Regler för funktionärer och ledare Allmänna villkor Funktionär Ledare och åskådare Medhjälpare Åtgärder vid regelöverträdelser Anmälan Protest Överklagande Påföljder Rapportskyldighet och RF-påföljd

5 Rättvis orientering Det du nu håller i din hand är ett redskap för att kunna arrangera, delta i och vara åskådare vid rättvisa och likvärdiga tävlingar i hela Sverige. Orienteringens karaktär är sådan, att den bygger på individens stora ansvar och höga medvetenhet om idrottens hedersbegrepp. Det handlar om att visa respekt för medtävlare och ledare samt att se tävlandet som en ärlig kamp, där den egna förmågan är avgörande för resultatet. Orienteringsidrotten bedrivs i markerna på allemansrättslig grund. Vi måste alltid vara medvetna om vårt ansvar gentemot och samarbete med mark-, jakt- och andra friluftsintressenter. Hänsyn till naturen och dess djur- och växtliv är en viktig del i vår verksamhet. Det är genom att visa hänsyn mot vår omgivning och att ta ett stort ansvar för vår idrott, som vi kan skapa goda förutsättningar för orienteringens möjligheter att få en fortsatt stark och positiv utveckling. Förbundsstyrelsen 5

6 1 Orientering 1.1 Orientering som idrott Orientering kan utövas som mountainbikeorientering, orienteringslöpning, precisionsorientering och skidorientering. Orientering innebär att utövaren på sin väg mellan start och mål, med karta och kompass som hjälpmedel, ska besöka ett antal kontroller. Start, kontroller och mål ska vara angivna på kartan och markerade i terrängen. Den tävlande ska under tävlingsmomentet genomföra orienteringen självständigt I precisionsorientering är orienteringsmomentet det viktigaste d.v.s. att läsa kartan och tolka terrängen. Den fysiska snabbheten är inte avgörande. Den tävlande förflyttar sig på stigar och vägar. Därifrån ska på avstånd bestämmas vilken, eller om ingen, av en eller ett antal alternativa skärmar är korrekt utifrån karta, banpåtryck och kontrollbeskrivning. Orienteringsförmågan är grunden för klassindelningen och därför tävlar kvinnor och män oavsett ålder i samma klass Tävlingsformen för precisionsorientering anpassas så att tävlande med nedsatt rörelseförmåga kan delta. Gående deltagare måste följa samma förutsättningar som de som använder rullstol. Terräng där de som använder rullstol inte kan ta sig fram är att betrakta som förbjudet område för alla deltagare. 6

7 2 Orienteringens regelverk 2.1 Regelverkets giltighet och uppbyggnad Detta regelverk gäller endast för orientering i form av tävlingsidrott, här kallad tävlingsorientering, eller som motionsorientering och som arrangeras av SOFT, OF eller förening ansluten till SOFT. Regelverket gäller i tillämpliga delar för arrangör, deltagare, funktionär, ledare och andra som vistas vid arenan, vid startplats och i tävlingsområdet Regelverket utgörs av tävlingsreglerna samt ett antal anvisningar. Arrangörens tävlings-pm gäller som tillägg till regelverket. Om berört OF utfärdat lokal anvisning gäller även denna som tillägg till regelverket Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar och därmed verka normerande för tävlingsresultat vid olika tävlingar. Nationella tävlingar, mästerskapstävlingar och andra rankinggrundande tävlingar ska vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Kravet på likvärdiga tävlingar ska inte tolkas som att arrangemangen måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar. OF och den som arrangerar en tävling ansvarar för att arrangemanget genomförs i enlighet med regelverket och dess tillägg. 2.2 Regeländringar SOFT-förening såväl som OF kan lämna förslag till ändringar av detta regelverk till SOFT. Sådana förslag kan sändas direkt till SOFT eller via eget OF. 2.3 Beslutande instans Tävlingsregler beslutas av Förbundsmötet efter beredning av SOFTs styrelse. Anvisningar beslutas av styrelsen. 2.4 Dispens SOFTs styrelse får besluta om avsteg från regelverket. 7

8 OF eller SOFT-förening kan ansöka om tillstånd för avsteg från regelverket. Sådan ansökan sänds via eget OF till SOFT för behandling. Beslut om dispens träder i kraft vid den tidpunkt som SOFTs styrelse bestämmer OF får besluta om lokalt avsteg från regelverket. Lokala dispenser träder i kraft 60 dagar efter den dag skriftlig uppgift om beslutet inkommit till SOFTs kansli. SOFTs styrelse eller berört OF får med omedelbar verkan upphäva ett beslut om dispens. 8

9 3 Tävlingar och deltagande 3.1 Indelning av tävlingar Tävlingar indelas eller rubriceras på fyra olika grunder: Tävlingsform, tid på dygnet (d v s ljusförhållanden), typ av tävling samt disciplin. Tävlingsarrangemangen kan också indelas i nivåer utifrån status och kvalitet. Tävlingsform Tävlingsorientering får anordnas som Individuell tävling Patrulltävling Lagtävling Stafett Tävling får arrangeras så att resultaten från en eller flera deltävlingar räknas samman. Tävlingstidpunkt Tävlingen får anordnas som Dagtävling Nattävling Kombinerad dag- och nattävling Tävlingsdisciplin I Precisionsorientering finns två tävlingsdiscipliner PreO TempO Tävlingstyp Tävlingsorientering kan vara Mästerskapstävling Nationell tävling Distriktstävling Närtävling Mästerskapstävlingar Svenskt mästerskap. Arrangeras på uppdrag av SOFT. Svenskt mästerskap för ungdom. Arrangeras på uppdrag av SOFT. Riksmästerskap. Kan arrangeras på uppdrag av SOFT. Regionala mästerskap. Arrangeras i samverkan mellan OF. Distriktsmästerskap. Arrangeras på uppdrag av OF. 9

10 Nationella tävlingar Nationell tävling är tävling för medlemmar huvudsakligen i alla SOFT-föreningar eller mellan sådana föreningar. Distriktstävlingar Distriktstävling är tävling för medlemmar i SOFT-föreningar huvudsakligen inom ett distrikt eller närliggande delar av andra distrikt eller mellan sådana föreningar. Närtävlingar En närtävling är ett enklare arrangemang eller propagandatävling för deltagare oavsett deras föreningseller organisationstillhörighet. Arrangören har fria händer i utformningen av en närtävling men föreskrifterna om samråd och hänsyn samt åtgärder vid tävlingens avslutning ska alltid följas. 3.2 Tävlingsarrangemangets nivå Tävlingsarrangemangen kan indelas i nivåer utifrån storlek och/eller kvalitet. Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Internationella tävlingar arrangerade i Sverige samt O-Ringen. Tävlingar av mästerskapskaraktär och/eller med hög status samt med nationellt mediaintresse. Övriga nationella tävlingar med eller utan elitklass, riksmästerskap, regionala mästerskap och distriktsmästerskap. Distriktstävlingar. Närtävlingar och motionsorientering. 3.3 Klassindelning Klassindelningen sker efter färdighet I Precisionsorientering finns följande klasser Pre-N. Nybörjare, klass utom tävlan där skuggning är tillåten. Lätt bana som i huvudsak bygger på kartans svartbild. Kontrollbeskrivning kan även erhållas i klartext. Pre-C. En bana som dels bygger på kartans svartbild men även på brunbildsläsning. Kräver kunskap i att läsa enklare kontrollbeskrivningar. Pre-B. Bana som i huvudsak bygger på kartans brunbild. Finns även inslag av svartbildsläsning. Kräver god kunskap i att läsa kontrollbeskrivningar. Pre-A. Svår bana som i huvudsak bygger på kartans brunbild. Kräver mycket god kunskap i tolka kartans brunbild och att läsa kontrollbeskrivningar. Falska kontroller kan förekomma (ingen skärm sitter på rätt punkt enligt ringcentrering och kontrollbeskrivning). 10

11 Pre-Elit. Elitklass. Mycket svår bana. Gärna finskuren brunbild och kontroller på längre avstånd. Mycket god förmåga att tolka banans brunbild och mycket god kunskap i att läsa kontrollbeskrivningar. Falska kontroller kan förekomma. Klassgrupper Ett orienteringsarrangemang indelas i tre klassgrupper där deltagarna genomför antingen tävlingsorientering eller motionsorientering. Tävlingsorientering indelas i Tävlingsklasser Motionsorientering indelas i Utvecklingsklasser Direktklasser Tävlingsklasser Pre-Elit, Pre-A, Pre-B och Pre-C är tävlingsklasser. Elitklass får anordnas endast efter tillstånd av SOFT. Utvecklingsklasser Pre-N, Pre-16 och Pre-12 är utvecklingsklasser. Ungdomsklasserna Pre-16 och Pre-12 kan anordnas på distriktsnivå efter beslut av OF. Pre-16 har nivå motsvarande B-klass. Pre-12 har nivå motsvarande C-klass. Utvecklingsklasser riktar sig till alla oavsett föreningstillhörighet. I dessa klasser är s.k. skuggning tillåten, liksom deltagande i patrull. Direktklasser Direktklasser får arrangeras i respektive tävlingsklass dock ej i Pre-Elit. Direktklasser riktar sig till alla oavsett föreningstillhörighet. Skuggning är tillåten, liksom deltagande i patrull. 3.4 Deltagande i tävlingsklass Rätt att delta Vid tävlingar i Sverige får den tävlande representera endast en förening per säsong, detta gäller grenvis. Med säsong avses 1 januari - 30 juni eller 1 juli - 31 december för samtliga grenar förutom skidorientering där säsong avser 1 november 31 oktober. 11

12 Vid tävling får endast medlem i förening ansluten till SOFT eller annat förbund inom IOF delta. Vid närtävlingar samt i motionsorientering får även annan tävlande delta. Medlem i SOFT-förening får inte utan tillstånd av SOFT representera sin förening i orienteringstävling som anordnas av annan organisation än en medlem i ett IOF-förbund. Medlem i SOFT-förening får vid tävling mellan korporationer, militära förband, skolor, universitet eller liknande representera sådan organisation, även om organisationens idrottsförening är ansluten till SOFT Deltagande utom tävlan är inte tillåtet. Mästerskap Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) och riksmästerskap (RM) har den som representerar en SOFT-förening (primärt krav) och är svensk medborgare eller är utländsk medborgare som vid tävlingstillfället är folkbokförd i Sverige före den 1 januari samma år för SM-tävling under vårsäsong och före den 1 juli samma år för SM-tävling under höstsäsong, samt är stadigvarande boende på folkbokföringsadressen. Med vårsäsong avses 1 januari - 30 juni och med höstsäsong 1 juli - 31 december. Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM och RM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas. Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. Föreningsbyte Föreningsbyte får ske utan särskilt tillstånd. Föreningsbyte ska ske med öppenhet och berörda föreningar ska informeras. Avtal om ekonomiskt stöd mm Rätten för enskild orienterare att teckna avtal om sponsring och samverkan med annan part regleras i särskild anvisning. Rätten att delta i tävling kan begränsas om ingångna avtal står i strid med regelverket. 12

13 4 Allmänna villkor för tävlingar 4.1 Kvalitetssäkring Orienteringstävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast efter medgivande av SOFT eller OF Regelverkets krav definierar den lägsta nivån för god kvalitet hos ett orienteringsarrangemang. Kvalitetsarbetet ska inriktas mot att förbättra funktionärernas möjligheter att utföra sitt arbete på ett sådant sätt att det medverkar till att uppfylla kvalitetskraven. 4.2 Samråd och hänsyn Vid alla typer av orienteringsarrangemang ska Miljöbalkens krav på hänsyn och varsamhet iakttas. Ett gott samarbete ska eftersträvas med markägare, jägare och andra berörda. SOFTs Markpolicy ska följas. Vid banläggningen ska hänsyn tas till växt- och djurliv Inför ett orienteringsarrangemang ska samråd om nyttjandet av alla berörda områden ske i god tid med markägare, jägare och andra berörda. Tillstånd ska inhämtas från markägare och arrendatorer för nyttjande av mark till parkering, målområde och startplatser, samt för att bygga kontroller i terrängen, eftersom sådant nyttjande kan innebära större olägenhet för markägaren än vad allemansrätten kan anses medge. Arrangören ska försäkra sig om att inte andra arrangemang som kan medföra fara för deltagarna äger rum i tävlingsområdet under den tid som tävlingen pågår Arrangören ska före tävlingen överenskomma med berörda markägare och nyttjanderättshavare om principerna för ersättning för, och återställande av, skador på mark och egendom som kan ha uppstått på grund av tävlingen. 4.3 Arrangörens rätt att teckna avtal Rätten för tävlingsarrangör att teckna avtal om sponsring, reklam och övrig samverkan med annan part regleras i särskild anvisning Rätten för tävlingsarrangör att teckna avtal angående inspelnings eller sändningsrätt, oavsett media, regleras i särskild anvisning. 13

14 4.4 Ansökan om att arrangera tävling Svenska Mästerskap Ansökan om att få arrangera SM ska göras till SOFT via eget OF. Nationell tävling Ansökan ska göras till SOFT via arrangörens OF senast vid tidpunkt som SOFT har fastställt. Samordning mellan angränsande distrikt ska ske. Distriktstävling och Distriktsmästerskap Ansökan ska göras till arrangörens OF senast vid tidpunkt som OF har fastställt. Samordning mellan angränsande distrikt ska ske. Närtävling Närtävling ska kunna arrangeras med kort varsel och utan att inhämta tillstånd från OF. Arrangören har fria händer i utformningen av en närtävling. Deltagarantalet ska rapporteras till OF. Internationell tävling Nationell tävling kan av IOF, genom ansökan via SOFT ges internationell status. 4.5 Avlysning och sekretess Inför tävling på nivå 1 och 2 ska arrangören senast 12 månader före aktuellt tävlingsdatum avlysa berörda terrängområden Inför tävling på nivå 1-3 ska arrangören och dess funktionärer iaktta sekretess angående tävlingsområdet och dess terräng före det officiella tillkännagivandet. 4.6 Precisionsorienteringens tävlings klasser Arrangemangens omfattning Arrangemangens omfattning får anpassas till regionala och lokala förhållanden. Lämpligt utbud av klasser ska erbjudas Krav vid nationell tävling som inte är mästerskap Vid PreO-tävling ska Pre-A, Pre-B och Pre-C alltid erbjudas. I TempO ska minst en klass utan alternativet ingen skärm är rätt placerad erbjudas Vid nationella mästerskap ska Elitklass vara mästerskapsklassen medan A-klassen ska vara mästerskapsklass vid distriktsmästerskap. 14

15 4.6.4 Utöver ovan nämnda klasser får Pre-N, Pre-16 och Pre-12 anordnas. Även särskilda direktklasser, där tävlande deltar individuellt eller i patrull, får erbjudas i Pre-A, Pre-B och Pre-C. 4.7 Avgifter SOFTs förbundsmöte fastställer anmälnings-, SOFT- och tävlings-avgifter. Avgifter för SM, O- Ringen och Tiomila bestäms av SOFT i samråd med arrangören. I anmälningsavgiften ingår SOFT-avgift, tävlingsavgift och arrangörens kostnader för den tävlande. För närtävling betalas varken tävlingsavgift eller SOFT-avgift I Elit-klassen ska anmälningsavgiften vara lika för alla anmälda. I övriga klasser gäller SOFTs avgifter för vuxna och ungdomar. Anmälningsavgiften beräknas efter den klass den tävlande deltar i på tävlingsdagen Vid anmälan efter sista anmälningsdatum, efteranmälan, får en tilläggsavgift om högst 50 % av anmälningsavgiften tas ut i alla tävlingsklasser Om arrangören erbjuder efteranmälan på tävlingsdagen får en tilläggsavgift på högst 100 % av anmälningsavgiften tas ut i alla tävlingsklasser Anmälningsavgift till tävling, och eventuella tilläggsavgifter, betalas av den tävlande eller dennes förening. Anmälningsavgift ska betalas enligt de villkor som arrangören föreskriver. 4.8 Inbjudan till tävling Inbjudan ska innehålla all den information som den tävlande behöver för att fatta ett väl underbyggt beslut om att anmäla sig till tävlingen. Obligatoriska tilläggsavgifter som arrangören avser att ta ut ska framgå av inbjudan. Tävlingsvillkor som i avsevärd grad avviker från de normala ska tydligt anges i inbjudan Inbjudan till tävling bör innehålla uppgift om: a) tävlingens art b) tävlingsdag c) klassindelning d) banlängd e) adress för anmälan och anmälningsavgift f) medhjälpare g) anmälningsavgiftens storlek 15

16 h) senaste tidpunkt för anmälan, inbetalning av anmälningsavgiften samt efteranmälan i) vägvisning, samlingsplats och adress för färdtjänstanmälan j) avstånd parkering - arena k) avstånd arena - start l) tidpunkt för första start m) karta (skala, ekvidistans, tryckår) n) terrängbeskrivning o) beskaffenhet av vägar och stigar för de tävlande (kupering, rullstolsunderlag m.m.) p) tillgång till toalett/handikaptoalett q) servering r) tävlingsledare, banläggare, bankontrollant, tävlingskontrollant, kontaktinformation s) pressvärd Inbjudan ska kungöras i god tid och på lämpligt sätt med hänsyn till tävlingens art. 4.9 Anmälan till tävling Anmälan till tävling ska göras på det sätt arrangören anger och vara arrangören tillhanda senast vid den tidpunkt som anges i inbjudan. Till icke tävlingsklasser ska anmälan på tävlingsdagen alltid vara möjlig Anmälan efter sista anmälningsdatum, efteranmälan, ska ske på det sätt arrangören anger i inbjudan. Vid distriktsmästerskap får efteranmälan göras till senast dagen före tävlingsdagen. Om arrangören har möjlighet kan den besluta om anmälningsstopp till en timme före start Under pågående stafett får inte anmäld tävlande bytas ut mot annan såvida inte arrangören i PM tillåter sådant byte Genom sin anmälan samtycker den tävlande till att namnet registreras i tävlingsdokumentationen och offentliggörs på Internet och i andra media, samt att eventuell GPS-uppföljning offentliggörs Inställande av tävling En tävling ska ställas in eller avbrytas om otjänlig väderlek bedöms beröva tävlingen dess sportsliga värde eller bedöms medföra skaderisker för de tävlande. Beslut om att inställa tävling fattas av tävlingsledningen efter samråd med OF. Beslut om att avbryta påbörjad tävling fattas av tävlingsledningen i samråd med tävlingskontrollanten Om tävling ställs in senast 14 dagar före tävlingsdagen, denna ej inräknad, ska berörda föreningar meddelas på lämpligt sätt. Anmälningsavgift får inte tas ut. 16

17 Om arrangören senast 14 dagar före tävlingsdagen trots otjänliga förhållanden i tävlingsområdet beslutar att genomföra tävlingen, alternativt flytta den till reservområde, ska berörda föreningar på lämpligt sätt meddelas senast 10 dagar före tävlingsdagen. Anmälan får då tas tillbaka senast 7 dagar före tävlingsdagen. Anmälningsavgift får härvid inte tas ut Om plötsligt uppkommen anledning medför att tävlingen måste ställas in med kortare varsel än 14 dagar före tävlingsdagen, ska berörda föreningar omgående meddelas på lämpligt sätt. Arrangören kan via eget OF ansöka hos SOFT om att få ta ut viss del av anmälningsavgifterna Information till tävlande Den tävlande ska i tävlings-pm och startlistor som anslås vid arenan få de upplysningar som är av betydelse för sitt deltagande i tävlingen. Preliminärt tävlings-pm och preliminära startlistor ska publiceras före tävlingsdagen i Eventor senast två dagar före första tävlingen i en tävlingshelg Tävlingsvillkor som i avsevärd grad avviker från de normala ska tydligt anges i tävlings-pm. Tillägg i PM ska tydligt och skriftligt anslås på TC. Tillägg och ändringar få ej meddelas muntligt Tävlande och medhjälpare bör senast vid ankomsten till arenan genom ett tävlings-pm (vid internationell tävling även på engelska) få upplysning om: a) starttider, startordning, maxtider, banlängd b) speciell information till eventuell elitklass c) färg på snitslar d) plats för och typ av sanitära anordningar e) avstånd och väg till startplatser f) plats för utlämning av nummerlappar g) kartans skala, ekvidistans, tryckår samt eventuella lokala karttecken h) gjorda kartjusteringar, sk. PreO revidering skall så lång möjligt anges vilken typ av revidering som gjorts, t.ex. av brunbilden eller komplettering av stenar med lägre höjd än kartnormen i) eventuellt kartbyte j) tävlingsledning k) jurys sammansättning l) prisutdelning m) övrigt 4.12 Tävlingsledning mm Tävlingsledningen ska bestå av minst två personer, däribland tävlingsledaren. Tävlingsledaren ansvarar för att arrangemanget genomförs enligt regelverket samt har det övergripande ansvaret för att leda och fördela arbetet. 17

18 Tävlingsledningen ska handla i enlighet med juryns beslut Vid tävlingar inom nivåerna 1-4 ska tävlingsledare och tävlingskontrollant ha genomgått av SOFT godkänd utbildning för tävlingsledare eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Vid tävlingar inom nivåerna 1-4 ska banläggare och bankontrollant ha genomgått av SOFT godkänd banläggarutbildning eller på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Kommentar För tävlingar inom nivå 1 och 2 bedömer och avgör SOFT om kompetensen hos aktuella personer är tillräcklig för nämnda befattningar. För övriga nivåer avgör OF i arrangerande distrikt Tävlingsjury Tävlingsjuryns uppgifter För mästerskapstävling och övriga tävlingar inom nivå 1, 2 och 3 ska en jury utses med uppgift att behandla protester. Inom en tävlingsjury fattas majoritetsbeslut Vid anmälan om regelöverträdelse enligt 8.1 ska juryn låta tävlingsledningen fatta ett eget självständigt beslut. Kommentar Eftersom tävlingsledningens beslut med anledning av en anmälan om regelöverträdelse kan komma att bli föremål för protest, är det viktigt att juryn kan stå fri och obunden vid sin behandling av protesten. Tävlingsjuryns sammansättning Jury ska bestå av minst tre personer. Vid tävlingar inom nivå 1 och 2 ska juryn bestå av personer från tre icke arrangerande distrikt. Samtliga utses av SOFT. Vid DM-tävling och nationell tävling ska juryn bestå av personer från minst två icke arrangerande föreningar. Samtliga utses av OF. Om en jurymedlem förklarar sig partisk eller är oförmögen att fullgöra sin uppgift ska en ersättare utses Allmänna bestämmelser för mästerskap Tävlingsprogram mm SOFT anger i ett flerårigt tävlingsprogram rekommenderade tävlingsdagar för mästerskapstävlingar. Inställd mästerskapstävling får inte skjutas upp till påföljande kalenderår. 18

19 Ogiltig tävling Om mästerskapstävling eller mästerskapsklass i sådan tävling har förklarats ogiltig ska om möjligt ny tävling genomföras. Vid sådan omtävling ska ny inbjudan utfärdas. Nya deltagare får anmäla sig och ny lottning ska ske. Vid omtävlingen får inte ny anmälningsavgift tas ut av deltagare som debiterats vid det första tävlingstillfället. Om annan arrangör genomför omtävlingen ska den ekonomiska regleringen ske mellan den tidigare och den senare arrangören SM Svenskt mästerskap i precisionsorientering anordnas årligen i disciplinerna: PreO-Dag PreO-Natt TempO 4.18 Distriktsmästerskap OF fastställer datum för de olika DM-tävlingarna och utser arrangörer DM får årligen anordnas i disciplinerna: PreO-Dag PreO-Natt TempO DM-värdighet RFs och SOFTs mästerskapstecken eller -plakett får endast utdelas vid a) individuellt DM i tävlingsklass där minst två tävlande har startat b) stafett-dm i tävlingsklass där minst två kompletta lag har startat. DM-tävling för mer än ett distrikt Då en arrangör vid samma tillfälle genomför DM-tävling för mer än ett distrikt får de olika distriktens deltagare lottas tillsammans. Vid tävling med gemensam start får deltagare från olika distrikt starta samtidigt. 19

20 4.19 Internationella TrailO-tävlingar Med internationell tävling avses här de tävlingar som regleras av Competition rules for IOF TrailO orienteering events. Nationell tävling kan efter beslut av IOF ges status av Internationell tävling. Sådant beslut avser endast elitklass För övriga klasser som kan ingå i samma arrangemang gäller SOFTs tävlingsregler Ansökan om att få arrangera en internationell tävling ska ske via SOFT och enligt IOFs bestämmelser. 20

21 5 Tekniska regler för tävling Kommentar Med tävlande avses såväl tävlande i tävlingsklass som deltagare i övriga klasser. 5.1 Allmänt Arrangemangen ska anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov. Detta kapitel beskriver hur tävlingar får, bör eller ska arrangeras för att uppnå detta. Det betyder att vissa avsnitt innehåller tvingande regler, medan andra avsnitt ger utrymme för tolkning och lokal anpassning. 5.2 Kvalitetskontroll Tävlingskontroll och bankontroll är obligatoriska vid alla tävlingar på nivå Karta Tävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast på karta som för sitt ändamål är godkänd av SOFT Kartor i skala 1: :5 000 får användas utan särskilt tillstånd. 5.4 Banläggning Vid banläggning ska gällande anvisningar för banläggning följas Inför tävling på nivå 1-4 ska arrangören iaktta sekretess angående banläggning och banor till dess att alla tävlande startat. 5.5 Stämpling och tidtagning Vid tävling inom nivåerna 1-4 får endast av SOFT godkänt elektroniskt tidtagningssystem användas. Vid tävling inom nivå 1-2 ska elektronisk tidtagning av maxtiden ske. Vid manuell tidtagning av maxtiden ska start- och målklockor vara kalibrerade Vid tävling inom nivåerna 1-4 får endast av SOFT godkänt manuellt kontrollkort användas Manuellt kontrollkortet innehåller en svarsruta för respektive skärm (A-E) samt en ruta märkt med Z (Zero). I denna ruta ska stämplas om den tävlande anser att ingen skärm är rätt placerad. 21

22 5.5.4 Vid tävling inom nivå 1-2 ska särskilt kontrollkort användas vid tidkontroller. Detta kort stämplas av funktionär vid tidkontrollen Den tävlande ska själv medföra stämpel för att märka kontrollkortet vid bankontrollerna. Stämpel ska göra hål i kontrollkortet och bör vara av SOFT godkänd typ (stiftklämma eller motsvarande). 5.6 Arena Vid tävling inom nivåerna 1-4 ska toaletter, handikapptoalett och sjukvårdsmateriel finnas vid arenan Arenan ska ha ett underlag som är lämpligt för rullstolar. Detta gäller också för andra områden och sträckor där de tävlande ska kunna röra sig (till start, toalett m.m.). 5.7 Upprättande av klasser Vid få anmälda i tävlingsklass ska flyttning till annan klass ej ske Om antalet anmälda i elitklass överstiger antalet tillgängliga platser ska uttagning ske enligt uttagningsreglerna i rankinglistan. 5.8 Startordning Fri start är inte tillåtet i tävlingsklasser vid tävling inom nivåerna 1-3. Fri start får tillämpas i direktklasser Jaktstart, omvänd jaktstart, intervallstart och gemensam start får användas Startordning fastställs av arrangören genom lottning, om tävlingen inte har gemensam start eller jaktstart Tävlingsstart sker genom tidstart alternativt genom köstart. Tidstart sker enligt startlista och från denna tidpunkt börjar den tävlandes maxtid för tävlingen att löpa. Köstart tillämpas då tidkontrollen är belägen före starten. 5.9 Lottning och startlista Speciell lottning får tillämpas vid SM Då startordningen bestäms genom lottning, får lottningen göras inom respektive tävlingsklass. 22

23 5.9.3 Lottningen får vara manuell eller datorstödd och ska ske med av SOFT godkänd metod eller programvara I Elitklass ska reservlista upprättas om antalet anmälda överstiger det begränsade antalet deltagare. Reservinsättning ska ske enligt uttagningsreglerna i rankinglistan Startordning för efteranmälda ska ske enligt uttagningsreglerna i rankinglistan. Arrangören får efter önskan låta anmäld starta tidigt eller sent, dock ej vid SM tävling. Arrangören får på tävlingsdagen erbjuda vakanta platser till deltagare, dock ej vid SM-tävling Startplats Vägen till startplatsen ska markeras. Vid varm väderlek bör vätska finnas vid eller på väg till startplatsen. Vid tidstarten ska officiell tävlingstid visas och vara väl synlig. Upprop av den tävlande bör tillämpas Placering av startplats i förhållande till mål ska planeras med hänsyn till startmellanrum och antal anmälda, så att kontakt försvåras mellan tävlande som kommit i mål och de som ännu inte startat Startprocedur mm Den tävlande ska själv passa sin starttid och ska följa föreskriven startprocedur. Startchefen ska meddela startförbud för de tävlande som bedöms ha regelstridig utrustning Tävlande som av egen orsak kommer för sent till start ska ha möjlighet att starta snarast, men ursprunglig starttid gäller. Tävlande som på grund av arrangörens misstag kommer för sent till start ska få ny starttid Till startplatsen ska den tävlande medföra eget eller hyrt elektroniskt kontrollkort då sådant används för tidtagning vid tävlingen Av arrangören ska den tävlande få karta med påtryckt bana och kontrollbeskrivning samt kontrollkort i en plastficka. Vid tävling inom nivå 1-4 ska kontrollbeskrivningen vara utformad enligt SOFT:s bestämmelser och enbart symbolbeskrivning ska användas. Kontrollbeskrivningen ska vara tryckt på kartan. I Pre-N och Pre-12 ska 23

24 därutöver beskrivning med ord erbjudas. I direktklasser kan deltagare utöver symbolbeskrivning erbjudas beskrivning med ord. Den tävlande får inte se sin bana före startsignal alternativt startstämpling, då sådan används Tävlande ansvarar för att ta rätt kontrollkort, kontrollbeskrivning och karta. Arrangören ska se till att klassmärkningen är tydlig. Funktionär får hjälpa den tävlande att sätta fast karta, startkort och kompass på eventuellt kartställ Tidstarten ska ske vid en linje (startlinjen) som är markerad i terrängen. Start ska ske på signal Elektronisk startstämpling är ett tillåtet alternativ vid köstart. Om startstämpling tillämpas ska antalet startenheter vara sådant att alla som har samma starttid hinner startstämpla inom 10 sekunder efter startsignalen Maxtid Banlängden ska mätas efter den kortaste vägen, som en tävlande som använder rullstol får använda, alltså inte fågelvägen Banlängden bör inte överstiga 3km Maxtiden beräknas efter banans längd, antal kontroller och klass: 1) Tiden för förflyttning runt banan: 3 min/100 m. 2) Tid för att lösa varje kontroll: a) Elit-klass 3 min/kontroll. b) A- och B-klass 4 min/kontroll. c) Övriga klasser 5 min/kontroll. 3) Summan av de två momenten ska användas som maxtid. Beräkningen är densamma för såväl dagsom nattbanor. Maxtid kan vid stora höjdskillnader, dåligt underlag och andra faktorer som påverkar framkomligheten utökas för hela eller delar av startfältet (t.ex. rullstolar) Maxtiden vid tidkontroller inkl. TempO beräknas enligt följande: Elit-klass 30sek/uppgift. Övriga klasser 45sek/uppgift. Vid endast en uppgift är maxtiden 60sek. Den totala maxtiden för stationen blir således antal uppgifter på stationen gånger ovan nämnda maxtid. 24

25 5.13 Orienteringsbanan Underlaget för de tävlandes förflyttning ska bestå av stigar, vägar, fält och liknande, vilka är tillräckligt jämna och breda för alla typer av rullstolar Område som är förbjudet att beträda, ska på tävlingskartan markeras med snedstreck. Sådant område ska i terrängen markeras med snitsel. Förbjuden väg eller stig ska på tävlingskartan markeras med. Då är avsnittet mellan de två närmsta korsningarna/förgreningarna förbjudet på den markerade vägen/stigen. Om det på kartan ser ut som om det skulle gå att passera med rullstol på en stig eller liknande, men det inte går i verkligheten (trappor eller andra hinder), ska punkten markeras med. Sådan passage blir förbjuden för alla tävlande. Även en stig eller liknande utan hinder som bara får användas fram till en viss punkt markeras med vid stoppunkten. Viktig passage (spång, tunnel eller annat), ska på tävlingskartan markeras med två utböjda streck )(. Detta gäller också om det i verkligheten går att komma igenom med rullstol där det på kartan ser ut som det inte går På tävlingskartan ska finnas en tydlig norrpil, tävlingsklass, banlängd, maximitid, kartskala och ekvidistans. Kontroll ska markeras med kontrollskärmar av typ som är godkänd av SOFT. Alla skärmar vid samma kontroll ska hänga på samma höjd över marken. Efter mörkrets inbrott används i stället reflexstavar av typ som är godkänd av SOFT. Vid varje kontroll ska finnas en kontrollpinne. På kontrollpinnen ska finnas en kontrollskylt med klassbeteckning och kontrollens ordningsnummer. Kontrollpinnen ska finnas vid stig eller annat ställe som de tävlande naturligt passerar längs banan och vara väl synlig. Kontrollskyltarna bör vara märkta i olika färger för respektive klass enligt följande: Pre-C/Pre-N/Pre-12 Pre-B/Pre-16 Pre-A Pre-Elit Vit Gul Orange/Röd Blå De alternativa skärmarna ska benämnas A-B-C osv. När den tävlande står vid kontrollpinnen räknas skärmen längst till vänster som A, andra skärmen från vänster benämns B osv. Upp till fem skärmar får användas vid en kontroll. Endast i Elit- och A-klass får enskärmskontroller användas Kontrollerna ska stämplas i nummerordning om inte arrangören föreskrivit annat Den tävlande ansvarar själv för att kontrollkortet stämplas i rätt ruta. Ändring av gjord stämpling medges inte. Om den tävlande stämplat mer än ett alternativ eller om stämpel saknas, räknas det som ett felaktigt svar. Arrangören får föreskriva att kontrollkortet kontrolleras av funktionär. 25

26 Kontrollkortet ska avlämnas vid målet/sekretariatet, även om den tävlande inte fullföljt tävlingen. Om stämplingen av kontrollkortet gjorts så otydligt, att arrangören bedömer, att det inte går att fastställa tävlingens rätta genomförande, eller att den tävlande försökt skaffa sig uppenbar fördel mot andra tävlande, kan arrangören förklara att tävlingspoäng går förlorade eller att tävlingsgenomförandet är ogiltigt. Förlorat kontrollkort medför uteslutning ur tävlingen Tidkontroll Tidkontroll/er ska finnas i alla tävlingsklasser och direktklasser. De får även finnas i övriga klasser. I TempO finns det endast tidkontroller. Tidkontrollstationen ska om möjligt organiseras så, att den tävlande i förväg inte kan få insyn i kontrollterrängen. Tidkontrollstationen inritas inte på den tävlandes karta Vid tidkontroll får alternativet ingen skärm är rätt placerad ej användas; ej heller enskärmskontroll. Vid tidkontroll för Elit- och A-klass får upp till sex alternativa skärmar användas. Vinkeln mellan de två yttersta skärmarna får inte överstiga 120. I TempO får alternativet ingen skärm är rätt placerad användas i Elitklassen samt i A-klassen om det även finns en B-klass. I TempO-DM med endast A-klass får alternativet ingen skärm är rätt placerad användas I TempO ska alla tävlande sitta ned vid kontrollstationen. I TempO ska alla stationer ha samma antal skärmar i resp. klass. Vid TempO-DM bör det finnas minst 5 stationer med totalt minst 20 uppgifter. Vid TempO-SM ska det finnas minst 5 stationer med totalt minst 25 uppgifter Funktionären överlämnar karta/kartor med täckblad till den tävlande. Täckbladet ska innehålla information om antal skärmar, antal uppgifter samt när varning ges. Mitt i på varje karta finns enbart en ring för tidkontrollen utritad. Kartan lämnas passad i norr. På varje karta ska finnas en remsa med kontrollbeskrivning, som ska vara placerad rakt under kontrollringen och passad i läsriktningen, samt en norrpil. Alla kartor ska vara markerade på sådant sätt att den tävlande direkt kan se att de är sorterade i rätt ordning Innan tidtagningen startar pekar funktionär ut de aktuella skärmarna i terrängen och anger antalet uppgifter på stationen. Tidtagningen startar när funktionären säger Tidtagningen startar nu! och pågår till dess den tävlande avgivit ett svar på sista uppgiften. Vid 1-2 uppgifter ges en varning av funktionären då 10sek återstår av totala maxtiden, vid 3 eller fler uppgifter ges varningen då 20sek återstår av totala maxtiden Vid tidkontroller skall det finnas en pekplatta enligt nedan. Pekplattan ska anpassas till de möjliga svarsalternativ som finns för respektive klass. Svar avges antingen genom att peka på plattan eller muntligt genom att använda det internationella fonetiska alfabetet: Alfa, Bravo, osv. 26

27 Den tävlande har inte rätt att ändra avgivet svar. Vid tidkontrollstation med flera uppgifter måste den tävlande avge svar på den aktuella uppgiften innan bläddring får ske. Om den tävlande bläddrar framåt eller bakåt underkänns den aktuella uppgiften och markeras med ett streck ( ) i rutan för svar på kontrollkortet Funktionären noterar det/de avgivna svaret/svaren och den använda tiden i använda hela sekunder på kontrollkortet. Vid totala maxtiden ska funktionären säga STOPP och därefter inte godkänna något avgivet svar. De ej besvarade uppgifterna markeras med ett streck ( ) i rutan för svar på kontrollkortet. Den totala maxtiden noteras på kontrollkortet Flera tidkontrollstationer får förekomma på en och samma bana. I så fall läggs tiderna ihop och den sammanlagda tiden räknas Mål och tidtagning Målet ska utgöras av en linje som markeras på lämpligt sätt Tidtagning ska ske då den tävlandes bröst skär mållinjen eller då den tävlande avslutar sitt lopp genom att med sitt elektroniska kontrollkort markera i den elektroniska enheten på mållinjen. Om manuell tidtagning används ska exakt klockslag, tt:mm:ss, antecknas på kontrollkortet Arrangören kan föreskriva att tävlingskartan ska lämnas efter målgång Placering och tid Rätt svar vid en bankontroll ger en poäng. Felaktigt svar ger noll poäng Om den tävlande överskrider banans maxtid, görs ett poängavdrag med en poäng per påbörjad femminutersperiod Har den tävlande avgett fel eller inget svar vid tidkontrollen, får den tävlande ett tidstillägg (strafftid) som är dubbla maxtiden för varje felaktigt/uteblivet svar. I TempO är strafftiden lika med maxtiden Den som har högst antal poängtal sammanlagt och därefter lägst antal sekunder, kommer högst i resultatlistan. I TempO kommer den som har lägst antal sekunder högst i resultatlistan. 27

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER

INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER SEKTION II TEKNISKA BESTÄMMELSER foto: Nicklas Blom INNEHÅLL SEKTION I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER A. GEMENSAMMA REGLER FÖR SSF:s TÄVLINGSGRENAR 5 100 Definition av tävlings- och motionsevenemang på skidor/snowboard/rullskidor 5 101 Tävlingsgrenar

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning

Längdåkningsregler Utgåva 2014-10-01. Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Svenska Skidförbundets tävlingsregler, längdåkning Årgång 2014 2 Falun 2014-10-01 Härmed utges tävlingsregler för längdskidåkning med datum 2014-10-01. Regelboken är i likhet med föregående utgåva en direktöversättning

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

Allemansrätten och orientering

Allemansrätten och orientering Allemansrätten. Orienteringens ansvar Oktober 2012 Allemansrätten och orientering En informationsskrift om Svenska Orienteringsförbundets policy när det gäller sportens förhållningssätt till markåtkomsten

Läs mer

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov

REGELBOK. Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012 2016 Svenska Vallhundsklubbens tävlingar och prov REGELBOK 2012-2016 Svenska Vallhundsklubben SVaK Är en specialklubb associerad till Svenska Kennelklubben. Klubbens ändamål är att vidareutveckla

Läs mer

Gemensamma regler (G)

Gemensamma regler (G) SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET - Innehåll Gemensamma Regler (G) - Gemensamma regler (G) Utgåva: 2015 Inkl. Officiella Meddelanden t.o.m. vecka 40 2014. Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som

Läs mer

IPSC Regelbok ENHANDSVAPEN. Januari 2012. Utgiven 2012 av NROI Sverige

IPSC Regelbok ENHANDSVAPEN. Januari 2012. Utgiven 2012 av NROI Sverige IPSC Regelbok ENHANDSVAPEN Januari 2012 Utgiven 2012 av NROI Sverige INNEHÅLL Kapitel 1 Stationsutformning 1.1 Generella principer.... 3 1.2 Stationstyper... 4 1.3 IPSC-sanktionering... 4 Kapitel 2 Stationskonstruktion

Läs mer

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se

Regler för Golfspel 2012 2015. Köp boken i Golfbokhandeln.se Regler för Golfspel 2012 2015 Köp boken i Golfbokhandeln.se Play the ball as it lies, play the course as you find it, and if you cannot do either, do what is fair. But to do what is fair, you need to know

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler

Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler Gäller från 2014 Regler och anvisningar för exteriördomare samt domaretiska regler SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Allmänna regler och anvisningar...5 Anvisningar för bedömningen...9 Disqualified

Läs mer

Handbok för kappseglingsfunktionärer

Handbok för kappseglingsfunktionärer Handbok för kappseglingsfunktionärer 2005 Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén 1 Tom sida 2 Innehållsförteckning Förord... 8 Inledning... 10 1. Klubbens roll vid en kappsegling...

Läs mer

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR JAKTPROVSREGLER med anvisningar vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR ÅGELHUNDKLUBBARNAS F A RBETSUTSKOTT SISK SPK SGSK SSK FASTSTÄLLDA AV SKK 20 JANUARI 2011, ATT GÄLLA

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015. Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2014/2015 Svenska Ishockeyförbundet Förbundsstyrelsen 2014-05-14 Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Allmänt 1:2 Seriebestämmelser 1:3 Officiell regelbok och regelverk för anläggningar.

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Tävlingsbestämmelser 2015 Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Tävlingsbestämmelser 2015 SvFF:s Tävlingsbestämmelser år 2015 Begrepp 6 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tävlings- och spelregler 9 2 Matchtillstånd 9

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1

ENDURO. Motorkalender 2009-2010 för SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Motorkalender 2009-2010 för ENDURO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling Annonser: Allan Dahllöf På omslaget: Robert Kvarnström Foto: Mikael Sandberg SVENSKA MOTORCYKEL

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Eftersök av försvunnen person

Eftersök av försvunnen person Polisutbildningen Höstterminen 2003 Handledare: Lena Matthijs Eftersök av försvunnen person - från kritik till nuvarande organisation Johan Autere P4A SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 PROBLEMFORMULERING...

Läs mer

Ett 10MILA med kunglig touch.

Ett 10MILA med kunglig touch. 10MILA 2008 - SLUTRAPPORT Ett 10MILA med kunglig touch. Sammanfattning Upplands Orienteringsförbund fick uppdraget att arrangera 10MILA 2008 från Föreningen Tiomilakavlen. Detta efter att ha redovisat

Läs mer

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad

STOCKHOLMS STADSARKIV. Att. värdera och. information i stockholms stad STOCKHOLMS STADSARKIV Att värdera och gallra information i stockholms stad Att värdera och gallra information i stockholms stad Version 1, 2009 Författare: Martin Ståhl Innehållsförteckning inledning...1

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer