Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning"

Transkript

1 Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning NIKLAS HOLMBERG och MARIA-PIA LINDER Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05097

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning NIKLAS HOLMBERG och MARIA-PIA LINDER TRITA-NA-E05097 Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Christer Lie Examinator var Roger Wallis

3 Sammanfattning Idén bakom examensarbetet var att ta reda på vilka möjligheter och eventuella fördelar som finns med ett virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar. Vilka tekniska system lämpar sig bäst och i vilka olika situationer är systemet användbart? I examensarbetet ingick även att utifrån analyserna implementera ett system. Internet har på senare år blivit en stor del av den moderna människans vardag och erbjuder alternativa sätt att hantera vardagliga sysslor. E-handeln är en starkt växande marknad och med den följer krav på en ökad shoppingupplevelse. Upplevelsen som konsumenten möter i traditionell handel måste på alternativa sätt möjliggöras i webbhandel för att få tillfredställda kunder. För att utreda möjligheterna för ett virtuellt provrum för glasögonbågar har befintliga system för liknande ändamål undersökts. Flera av de virtuella system som undersöktes fullgjorde inte en tillräckligt realistisk bild av verkligheten. Undersökningen visade att främst 3D-systemen var bristfälliga. Lösningen för ett virtuellt provrum för glasögonbågar kräver en korrekt bild av verkligheten för att tjäna sitt syfte, vilket gjorde att 2D var det bäst lämpade alternativet. För att hantera utprovning av bågar används Macromedia Flash, då det är speciellt anpassat för webben och har stor spridning bland Internetanvändare. Ett problem med systemet är friläggning av glasögonbågar då momentet är tidskrävande. En möjlig lösning på problemet är att låta bågtillverkare stå för fotografering och friläggning av bågar till systemet. Systemet har potential att fungera i olika typer av situationer. Antingen kan systemet fungera som ett komplement till traditionell provning i butik, eller möjliggöra provning för webbutiker. Ett virtuellt provrum kan medföra flera fördelar för både kunder och återförsäljare. Genom att ge kunden en rikare shoppingupplevelse kan företagen stärka sin ställning gentemot konkurrenter. Det uppstår en klassisk win-win situation.

4 Abstract The idea behind the project was to find out about possibilities and advantages that could come with a virtual interactive try-on solution for eyewear. What technical solutions would suit the system best and in which different situations could the system be useful? The project also included implementing a system with help from conclusions of the analyses. Internet has over the last years grown to be a big part of the modern persons life and can offer alternative ways to handle many of our everyday duties. E- shopping is one of the strongest growing markets and with this follows a growing demand on the shopping experience. The experience that the customer gets from traditional shopping must in alternative ways be replaced on a web shop to get satisfied customers. Present systems for similar purposes have been examined to investigate the possibilities of virtual outfitting. Many of the virtual systems that were examined were found to give an insufficient picture of the reality. Most of the systems with insufficient reproduction used a 3D solution. Because of this a system working with 2D was found to be the most suitable option for building the virtual environment. Macromedia Flash was chosen to handle the try-on environment since it s specially adapted for use on the Internet and is widely spread among Internet users. A problem with the system is the process of cutting out the frames from the backgrounds, which takes a lot of time. A possible solution is to let the frame manufacturers take the photos and cut out the frames for use in the system. The system has potential to function well in different kinds of situations. It can serve as a complement to traditional in store outfitting, or enable outfitting on a web shop. The system can bring advantages for both customers and retailers. The retailers can gain a stronger status towards competitors through giving the customers a richer shopping experience. A classical win-win situation occurs.

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING OCH BAKGRUND PROBLEMFORMULERING MÅL AVGRÄNSNINGAR METOD OCH GENOMFÖRANDE BEFINTLIGA SYSTEM KLÄDBRANSCHEN FRISÖRBRANSCHEN INREDNINGS- OCH MÖBELBRANSCHEN OPTIKBRANSCHEN UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA SYSTEM TEKNIK DESIGN ANALYS FÖRSLAG PÅ SYSTEM SYSTEMETS FUNKTIONER TÄNKBARA FUNKTIONER MÖJLIGA FORUM OCH SITUATIONER Traditionell butik Webbutik KONKURRENSKRAFT Miljö Effektivitet TEKNIK D vs. 3D Flash vs. Shockwave ASP vs. PHP Databas DESIGN SYSTEMETS KOSTNADER SLUTSATS REFERENSER HUVUDREFERENSER FIGURER TEKNISK LÖSNING... 29

6 1 Inledning och bakgrund Internet har sedan dess intåg under 90-talet blivit en stor del av människors vardag. Idag sköter många människor ärenden som ekonomi, shopping och bokningar över Internet. Alternativa sätt till traditionella ärenden kan vara till fördel för många. Både människor i storstad och glesbygd kan genom de nya, snabba och lättillgängliga tjänsterna spara både tid och pengar och samtidigt få ett större utbud. E-handeln stagnerade under IT-kraschen vid millennieskiftet, men är idag en snabbt växande marknad. Internet är ett globalt medium med stora möjligheter, vilket gör det till en mycket konkurrenskraftig säljkanal. Företaget Tradedoubler mäter försäljningsvolym på en stor mängd europeiska e-handelssidor. Enligt Tradedoublers månadsrapport ökade försäljningsvolymerna i mars år 2005 med fyra procentenheter jämfört med februari, och med 52 procentenheter jämfört med mars år I och med den ökande e-handeln följer också ett ökande konsumentkrav på informationen kring produkternas utseende, kvalitet och tillförlitlighet. Ett av de vanligast förekommande problemen med e-handel är att shoppingupplevelsen inte är fullständig. En kund kan inte i lika stor grad agera och ta in intryck som i en traditionell butik 2. Konsumenten vill ofta redan före köp ha en tydlig bild av produktens utseende och funktionalitet. Det kan många gånger vara svårt att uppnå dessa krav då konsumenten inte har den fysiska möjligheten att undersöka produkten. På senare år har det utvecklats en mängd olika alternativa lösningar för att försöka ersätta fysisk tillgång till produkten. Olika typer av virtuella miljöer är en möjlig lösning på problemet. Om ny teknisk kunskap hanteras på rätt sätt kan det leda till större konkurrensmöjligheter som exempelvis ökad vinst för företaget och ökad tillväxt och sysselsättning för landet/regionen 3. Virtuella miljöer där konsumenter själva testar produkter kan användas för att ge företagen en uppfattning om vad konsumenterna vill ha, och kan därmed stärka sin ställning på marknaden 4. Under 90-talet var det många som trodde att virtuella miljöer skulle ta över den traditionella shoppingen och att den successivt skulle försvinna. Det visade sig dock vara fel, de virtuella miljöerna blir ständigt fler och fler, men ofta som ett komplement till den traditionella handeln. 1 Svenska Dagbladet Medvind för europeisk handel, Daniel Mukka & Peter Nilsson Riktlinjer för Internetbaserade detaljhandelslösningar, 2004, Växjö Universitet, Sid 30 3 Teknisk Framsyn, Uppdateringsprojektet Produktionssystemet Sveriges välfärdsmotor, Sid 10 4 Hyunjoo Oh, So-Yoon & Jana Hawley What virtual reality can offer to the furniture industry, Sid 12 1

7 Redan innan e-handeln fanns det virtuella lösningar för att hjälpa konsumenter att få en uppfattning om produkter och tjänster. Ett exempel är att frisörer kan erbjuda konsumenter att med ett datorprograms hjälp få se hur de passar i olika frisyrer. Ett liknande system i en annan bransch är att man hos färghandlare med ett datorprogram kan testa färger och mönster i olika kombinationer. Båda dessa äldre system finns idag i olika utsträckning tillgängliga på Internet. Fortfarande kan det dock vara svårt att få en korrekt uppfattning då konsumenterna inte alltid kan få se resultaten i rätt sammanhang. På senare tid har det utvecklats mer avancerade system för att hjälpa konsumenter att få en god uppfattning om produkters utformning och funktionalitet. Klädbranschen är en av de branscher som ligger i framkant av utvecklingen. Idag utvecklas system där konsumenten kan få sin kropp avscannad och på så vis virtuellt prova kläder framför datorn. Tjänsten kan ge konsumenten en möjlighet att måttbeställa och få kläder uppsydda efter sin egen kropp. En nackdel är att konsumenten inte själv kan scanna av sin kropp. Optikbranschen är ett område som skulle kunna gynnas av ett virtuellt provrum för glasögonbågar. Många som provar glasögon på traditionellt vis har svårt att bedöma hur de passar i olika alternativ på grund av synfel. När konsumenter går in i en traditionell butik möts de ofta av ett hav med bågar. I ett datoriserat system kan konsumenten lättare få överblick av sortimentet. Genom olika val kan sökningar göras för att få listor på lämpliga modeller. Konsumenten kan på ett enkelt sätt prova en stor mängd bågar på kort tid. Under förstudien hittades inga liknande applikationer, men under arbetets gång upptäcktes liknande system som redan idag finns tillgängliga på marknaden. Dessa system har dock varit begränsade till endast Internetförsäljning och inte som ett komplement till traditionell utprovning. 2

8 2 Problemformulering Vilka möjligheter finns det för ett virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar och vilka tekniska system lämpar sig bäst? I vilka olika forum och situationer kan systemet vara användbart? Vilka eventuella fördelar kan systemet medföra? 3

9 3 Mål Målet med examensarbetet var att finna ett tekniskt system och användargränssnitt för ett interaktivt virtuellt provrum för glasögonbågar, samt att implementera detta system. Systemet ska tillgodose både kundens och systemadministratörens behov. Systemet ska fungera som ett komplement till traditionell utprovning av glasögonbågar, men även ha möjlighet att fungera som utprovningstjänst på webbutiker. 4

10 4 Avgränsningar Den tekniska utredningen och den framtagna lösningen syftar endast till att behandla utprovning av glasögonbågar och inte en lösning för handel över Internet. Ingen marknadsundersökning har utförts för att få ytterligare grepp om konsumentintresset för systemet. 5

11 5 Metod och genomförande För att lösa problemet på ett tillfredställande sätt undersöktes för- och nackdelar av olika lösningsalternativ, vilket gjordes genom att studera befintliga system för liknande ändamål. Systemens funktionalitet och realitet utvärderades genom att grundligt gå igenom de olika systemen. Undersökningarna är främst kvalitativa, vilket innebär att färre objekt studeras ingående till skillnad från kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär en insamling av stora mängder data för att sedan analyseras för att på så sätt beskriva empirin. Statistik och kvantitativ undersökning ligger nära varandra. Tillgången på direkt mätbar data är begränsad i kvalitativa undersökningar, här finns det istället utrymme till subjektivt tänkande hos den undersökande personen. Litteraturen som studerats är till största del tekniska rapporter och tidningsartiklar. De tekniska rapporterna har sitt ursprung från olika tekniska universitet och högskolor runt om i världen. De artiklar som lästs kommer från tidskrifter och dagstidningar. All litteratur har hittats genom sökmotorer på Internet. Det gjordes även sökningar i biblioteksregister, men utan att ge resultat. För att få grepp om intresset för, och möjligheterna med ett virtuellt provrum har det förts diskussioner med branschfolk. 6

12 6 Befintliga system Virtuella system finns idag i ett antal branscher. För att få en uppfattning om möjligheterna för ett virtuellt provrum för glasögonbågar som ett komplement till traditionell utprovning har några av dessa system studerats. 6.1 Klädbranschen Klädindustrin har på senare år börjat arbeta med moderniseringsmetoder för att öka konkurrenskraften mot den ledande klädexportören, Kina. Ett område som det satsas stort på är tredimensionell kroppsscanning. Systemet kan användas till tjänster som custum fitting, förslag av storlek, virtuell provnings och personal shopper-service 5. En marknadsundersökning har gjorts vid Cornell University, för att kartlägga intresset för kroppsscanning och virtuell klädprovning. Totalt 237 stycken kvinnor deltog i undersökningen uppdelade på två grupper i åldrarna, och Undersökning gav resultat enligt Figur 1. Figur 1. Marknadsundersökning av intresset för kroppsscanning och virtuell klädprovning. System för kroppsscanning är fortfarande under pågående utveckling. En nackdel är att konsumenten inte själv kan scanna av sin kropp utan måste få sin kropp avscannad (Figur 2). 5 Frédéric Cordier, WonSook Lee, HyeWon Seo & Nadia Magnenat-Thalmann Virtual-Try-On on the Web, Sid 1 6 Suzanne Loker, Susan P. Ashdown, Lora Cowie & Katherine A. Schoenfelder Consumer Interest in Commercial Applications of Body Scan Data, Sid 8 7

13 Figur 2. En demonstration av kroppsscanning, MIRALab. Ett japanskt företag håller idag på att utveckla ett 3D-system som i realtid ska filma kundens rörelser. En 3D-modell visas sedan på en bildskärm där kläder kan provas ut Frisö rbransc hen Inom frisörbranschen har det länge varit möjligt att erbjuda konsumenter att med ett datorprograms hjälp få se hur de passar i olika frisyrer. Det finns både exempel med fotografi och 3D. 6.3 Inrednin gs- oc h möbelbran schen Idag finns det många inrednings- och möbelhemsidor med möjlighet till interaktivitet. Rum kan inredas efter eget tycke och smak. Här får konsumenten en inblick i hur ett rum kan komma att se ut, vilket kan ge en bra bild av det verkliga resultatet. Det finns dock idag inga system där konsumenten på ett smidigt sätt kan se hur möblerna/inredningen ser ut i det egna hemmet Optikbran schen Under förstudien hittades inga system för utprovning av glasögonbågar, men under arbetets gång visade det sig vara fel. System med liknande funktionalitet som examensarbetets utgångspunkt finns, men med skillnaden att de är ämnade 7 BBC News Virtual dummy to try on clothes, Hyunjoo Oh, So-Yoon & Jana Hawley What virtual reality can offer to the furniture industry, Sid 3 8

14 till endast Internetförsäljning och inte som ett komplement till traditionell utprovning i butik. De system som hittats har endast verkat för försäljning över Internet i USA. Bland de system som hittats fanns vissa brister i så väl funktionalitet som praktisk tillämpning. 9

15 7 Utvärdering av befintliga system 7.1 Teknik Efter att ha studerat befintliga system har det visat sig att många använder sig av teknik som inte fullgör en realistisk bild av verkligheten. 3D är det enda sättet att simulera passform, dock är de flesta 3D-system dåliga på att ge ett naturtroget återgivande av texturer. För en naturtrogen verklighetsåtergivning är fotografi fortfarande ett av de bättre alternativen. Nackdelen är att fotografi inte kan ge en tillräckligt god rumsuppfattning, vilket 3D kan ge genom rotation. Den stora kompromissen mellan graden av naturtrogenhet och graden av betraktningsvinklar är det som i stor utsträckning formar dagens system. Denna avvägning måste göras för att i så hög grad som möjligt uppfylla konsumenternas önskemål. 7.2 Design Design och funktionalitet är de viktigaste elementen i ett väl fungerande system. Utan en tydlig och användarvänlig design kommer inte funktionaliteten till sin fulla rätt. Förstår inte användarna hur de ska orientera sig på sidan så försvinner snabbt intresset för möjliga intressanta tjänster. Ett tydligt gränssnitt kan baseras på tidigare kunskap, lämpliga representationer, metaforer och människans analogiska tänkande Analys För att närmare kunna utvärdera de system som finns tillgängliga idag, kommer några utvalda hemsidor att betraktas mer grundligt. De system som tagits i beaktning är de som under förstudien hittats och givit stort intresse inom området både som förebilder och skräckexempel. 9 Tekn. Dr. Alex Jonsson Om människor i tekniska system, 2005, KTH Medieteknik 10

16 My virtual model + Lands End, klädprovning (3D) Figur 3. Klädprovning, My virtual model. My Virtual Model är ett företag som har utvecklat ett system för online-shopping av kläder. Systemet består av två kärnor, modellskapande och klädprovning. Systemlösningen säljs till butiker på Internet. I denna analys granskas butiken Lands End. Vid registrering får användaren skapa en virtuell modell genom att ange längd, vikt, kroppsbyggnad, ålder och typ av ansikte. Därefter får användaren specificera detaljer så som hår och hudfärg. Modellen kan sedan användas på alla sidor som använder sig av systemet. Kläder kan utprovas i olika färger och modeller. Modellen kan roteras för att se hur kläderna sitter i olika vinklar. En nackdel med systemet är att det saknas en funktion att själv välja ut storlek på klädesplaggen. En annan nackdel med systemet är att både modellen och kläderna ser tecknade ut. Systemet fungerar bäst för att hjälpa användaren att prova klädkombinationer snarare än att hjälpa till i val av storlek och modell. Designen är tydlig och lättnavigerad och har metaforiska symboler. Informationen om kläderna är knapphändig, vilket gör att en viktig och grundläggande del med tjänsten försvinner. 11

17 Snowdrops, frisyrprovning (2D) Figur 4. Frisyrprovning med fotografi, Snowdrops. Snowdrops är ett företag som säljer hårvårdsprodukter. De har utvecklat ett system för utprovning av frisyrer direkt på Internet. Systemet fungerar på så sätt att användaren lägger upp ett fotografi av sitt ansikte. Fotot skall vara taget rakt framifrån med håret bakåtkammat för att osynliggöras när man provar olika frisyrer. Bilden ställs in i höjd- och sidled samt skaljusteras för att fungera ihop med frisyrerna. De tillgängliga frisyrerna kan ses i fyra olika hårfärger. Frisyrerna som finns tillgängliga är fotografiska bilder, vilket ger ett mycket naturtroget intryck, dock kan användaren bara se resultatet ifrån en vinkel. En klar brist är att systemet är begränsat till Windows-användare, då endast dessa kan använda sig av en egen bild. Användare av andra system har istället möjlighet att välja mellan i förväg upplagda bilder. Designen är färglös och sparsmakad. Endast de viktigaste funktionerna finns med, vilket gör systemet lättnavigerat och enkelt. Det kan dock vara svårt för en ovan datoranvändare att använda sitt egna porträtt då det är otydligt beskrivet hur en egen bild läggs upp. En annan stor nackdel med systemet är att resultatet endast kan ses i ett litet format. 12

18 Stellure, frisyrprovning (3D) Figur 5. Frisyrprovning med 3D, Stellure. Stellure är ett företag som arbetar med frisyrprovning i 3D. Det fungerar genom att användaren skickar in bilder på sitt huvud i olika vinklar. Utefter fotografierna tillverkar företaget en 3D-modell som sedan kan användas för att prova olika frisyrer. Om användaren inte vill göra en 3D-modell av sitt eget ansikte kan ett ansikte skapas via en guide. Frisyrer kan provas och ses i många olika färger och vinklar. Designen är stilfull och upplägget är enkelt. Sidan är lättnavigerad och användarvänlig. Vid provning av varje frisyr sker en automatisk rotation, vilket kan upplevas som störande då användaren inte har valt det själv. Bättre vore om användaren själv fick välja vilka vinklar de vill betrakta. Vinklar kan dock väljas själv, men först efter att ha stoppat rotationen. 3D-bilden som tillverkas utefter det egna ansiktet är inte någon fullgod representation av verkligheten. Frisyrerna som utprovas är dock verklighetstrogna, men det totala resultatet är inte tillräckligt tillfredsställande. I jämförande med Snowdrops 2D-modell, ger 3Dmodellen ett sämre resultat, men har fördelen att resultatet kan betraktas i flera vinklar. 13

19 Flügger, färg- och tapetmatchning (2D) Figur 6. Färgkombinationer i ett rum, Flügger färg. Flügger, är ett företag som producerar och säljer färg, tapeter, verktyg och tillbehör. På deras hemsida har de två applikationer som heter Lek med färger respektive Lek med tapeter. I färg-applikationen finns flera interiörer och exteriörer som användaren kan färgsätta. Här får användaren en möjlighet att prova ut färgkombinationer i olika typer av miljöer, vilket kan vara en ledning till de slutliga färgvalen. I tapet-applikationen ses en enkel vägg med ett möblemang framför. På väggen kan tapeter provas ut. Det vore önskvärt att kunna prova färger och tapeter tillsammans i en och samma applikation för att användaren ska få en så tillfredställande bild som möjligt. En annan önskvärd funktion vore att förse användaren med information om de valda färgerna. Designen är för enkel för att ge ett naturtroget resultat. Däremot får användaren en bra uppfattning om hur de olika färgerna ter sig till varandra respektive hur tapeterna ter sig till varandra. Det kan vara svårt för användarna att få de kulörer de önskar då funktionerna för de olika färgreglagen är lite oklara. 14

20 Eyeglasses and Contacts, glasögonprovning (2D) Figur 7. Glasögonprovning, Eyeglasses and Contacts. Eyeglasses and Contacts är ett företag som säljer glasögonbågar och kontaktlinser över Internet. De har utvecklat ett 2D-system där användaren kan prova delar av sortimentet på ett eget porträttfoto eller en utvald modell. Fotot skall vara taget rakt framifrån och ställs in i höjd- och sidled samt skaljusteras för att fungera ihop med bågarna. Bågarna som valts för provning kan justeras i höjd- och sidled. Även storlek och färg kan väljas i mån av tillänglighet för den aktuella bågen. Designen är förvirrande då knappar och menyer ligger spritt över flera delar av sidan. Att byta glasögon för provning är krånglig då användaren måste gå ifrån provrummet för att se fler bågar ur sortimentet. Varje gång användaren gör en justering av bågen så laddas hela sidan om vilket gör att förfarandet upplevs långsamt och osmidigt. 15

21 8 Förslag på system Optikbranschen är ett område där det kan tänkas vara användbart med ett virtuellt provrum. Många som provar glasögonbågar idag har svårigheter att på egen hand välja ut bågar som de passar i. Det beror dels på det stora utbud konsumenterna ofta möts av i glasögonbutikerna, dels på det synfel de lider av. I ett datoriserat system kan konsumenten lättare få överblick av sortimentet genom att med olika val göra sökningar och få listor på lämpliga modeller. Konsumenten kan dessutom i lugn och ro prova bågar och har möjlighet att skicka till anhöriga för ytterligare synpunkter. 8.1 Systemets funktioner Användaren har möjlighet att med enkla funktioner och designlösningar prova glasögonbågar. Användaren möts av en kombinerad sida med inloggning och registrering. Nya användare kan registrera sig och registrerade användare kan logga in direkt. Efter registrering kommer användaren till en personlig profilsida. På profilsidan sköts de inställningar som behövs för att provning av bågar ska kunna göras skalenligt på ett eget porträttfoto. Användaren laddar upp en bild i JPG-format som skalas och justeras till rätt position. Knappar används för inoch ut-zoomning samt justering i höjd- och sidled. För justering i höjd- och sidled kan även mus och piltangenter användas. För att storleken på fotografiet ska överensstämma med storleken på bågarna finns en mätskala utplacerad. Användaren måste veta sitt pupillavstånd (PD), vilket användaren själv kan mäta upp med hjälp av en linjal, eller få hjälp med hos optikern. Pupillavståndet används sedan tillsammans med mätskalan för att få en justering som stämmer överens med bågstorlekarna. Användaren sparar positioneringen och kan fortsätta till provrummet. Tidigare registrerade användare kommer automatisk till provrummet om de har en bild uppladdad, annars hamnar de på profilsidan. Användaren kan med hjälp av några val få en lista på de bågar som stämmer överens med önskemålen. För att prova en båge klickar användaren på den, därefter ser användaren om modellen finns i flera storlekar och färger och kan prova sig fram bland alternativen. Användaren har även möjlighet att justera bågarna i höjd- och sidled så att bågarna sitter rätt. Bågar kan lätt läggas till eller tas bort från användarens favoritlista. Favoritlistan används för att snabbt och enkelt hitta tillbaka till de bågar användaren sparat. Ett flödesschema kan ses i Figur 8. 16

22 Figur 8. Flödesschema över provrummet. Figur 9. Inloggning /Registrering. 17

23 Figur 10. Profil. Figur 11. Provrum. 8.2 Tän kbara fu nktion er Det finns fler funktioner som skulle kunna göra systemet bredare i sin funktionalitet. En tanke är att det skulle finnas möjlighet att se hur bågarna ser ut från sidan. Fotot skulle då lämpligen vara fotograferat i 45 eller 90 graders vinkel. 18

24 Att fota i 45 grader kräver väldigt hög precision från både användare och system. Mer lämpligt vore att fota i 90 graders vinkel då det blir betydligt enklare att passa ihop användarens foto med bågarna. För att funktionen ska fungera någorlunda väl måste användaren ta fotografiet med håret bortdraget från örat. Efter uppladdning måste användaren även ha möjlighet att rotera sitt fotografi så att bågarna hamnar rätt på örat. Ett oöverkomligt problem kvarstår dock, vilket är att en båge aldrig kan visas bakom örat utan måste ligga utanpå. Ett alternativ vore att klippa av slutet på bågen. Funktionen skulle kräva att användaren måste ladda upp ytterliggare ett foto. I systemet för det virtuella provrummet finns inte denna funktion med, då det både blir krångligt för användaren, samtidigt som det är svårt att få ett bra resultat. I systemet kan användaren istället se bågarna i cirka 45 graders vinkel. En bra lösning för att ytterligare hjälpa användaren vore att erbjuda flera fotografier på bågarna i olika vinklar som användaren kan studera närmre. En bra funktion vore att användaren direkt i systemet har möjlighet att ange e- postadresser för att skicka iväg bilder på sig själv med olika glasögonbågar. Med denna funktion kan användaren på ett smidigt sätt få omdömen och kommentarer på olika bågar från vänner och bekanta. En tänkbar funktion i systemet vore att användaren ges möjligheten att skriva ut en lista på de bågar som givit intresse och ta med sig denna för ytterligare provning hos optikern. För att minimera risken att kunder ska falla för bågar som de inte kan ha på grund av olika synfel, vore det önskvärt med ytterligare en funktion. Denna funktion skulle informera användaren mer ingående om bågarna. Exempelvis att bågen inte är stor nog för att progressiva glas ska kunna användas. 8.3 Möjliga forum och situationer Ett interaktivt provrum för glasögonbågar kan tänkas passa i olika typer av forum och situationer. Beroende av typ av kund och typ av butik kan olika fördelar dras av systemet Traditionell butik Den traditionellt utformade butiken kan dra nytta av systemet genom att erbjuda tjänsten till sina kunder som ett komplement till vanlig service. Tjänsten kan användas både på butikens hemsida och vid en terminal i butik, där kan kunden få hjälp med förslag på typ av bågar som passar ansiktsform och ändamål. Genom det virtuella provrummets lekfullhet kan kunder få hjälp och vägledas att 19

25 välja andra typer av bågar de annars aldrig skulle ha förmått sig att prova. Kunder kan på hemsidan hitta nya bågar och sedan komma till butiken för fortsatt provning. Personer med synnedsättning kan dra ytterligare fördelar då de har svårt att prova ut glasögonbågar på traditionellt vis. Mindre datorvana kunder kan få hjälp att komma igång med systemet av personal i butiken för att sedan fortsätta hemma. I framtiden kan det tänkas att butikerna skulle kunna spara pengar på att ha fler bågar på Internet och därigenom eliminera lager och personalkostnader, samt kunna utvidga sortimentet Webbutik Företag som säljer glasögonbågar på Internet erbjuder idag enkla bilder på glasögonbågar, ibland fotograferade på en modell. Kunden väljer ut ett antal bågar ur sortimentet och får dessa hemskickade för provning. Hittar kunden ett par tillfredställande bågar skickas dessa tillbaka med övriga bågar för att få glas monterade. Är kunden inte nöjd med något av paren får kunden välja nya bågar för provning. Förfarandet är långsamt och omständligt och skulle med hjälp av ett virtuellt interaktivt provrum kunna påskynda förloppet genom att utprovningen kan ske direkt. Kunden kan med hjälp av provrummet lättare välja ut vilka bågar de vill få hemskickade för vidare provning. Många fraktkostnader kan sparas in och kunden kan få sina nya bågar snabbare. 8.4 Konkurrenskraft Miljö På lång sikt kommer miljö och uthållighetsaspekter att få en större betydelse för hur produkter och produktionssystem utformas och miljöfrågor får en större betydelse för marknaden. Konsumenterna sätter tryck på företagen att de ska ha ett livscykeltänkande, vilket innebär åtgärder för att minska resursanvändning i samtliga led i produktionssystemet Effektivitet Två starka fördelar med att ha försäljning och virtuella miljöer på Internet jämfört med traditionell handel är att det kan vara bekvämare och mindre tidskrävande. För att fördelarna ska gälla måste hemsidan vara tydlig, strukturerad och tillgänglig för användaren Teknisk Framsyn, Uppdateringsprojektet Produktionssystemet Sveriges välfärdsmotor, Sid Edvin Petersson, Baltsar Sahlin & Johan Ejerhed Boo.com Vad gick fel?, Sid 6 20

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Hi fi prototyping. Johanna Persson MAM nov 2014

Hi fi prototyping. Johanna Persson MAM nov 2014 Hi fi prototyping Johanna Persson MAM15 25 nov 2014 Dagens upplägg Hi fi prototyping Olika verktyg för hi fi prototyping Introduktion till ett urval av dessa Power point Balsamiq Mockups Just in Mind Praktisk

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen för data- och affärsvetenskap Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2012-05-28, kl. 9-13 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Betyg:

Läs mer

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt.

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. PageTurner Vad är PageTurner? PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. Ett bra och snyggt sätt att göra dokument

Läs mer

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11 Om Apple & iphone Pelle Snickars, KB söndag 6 november 11 > 98 miljoner träffar... the only problem with microsoft is that they don t have any taste... söndag 6 november 11 det öppna & det slutna

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Content Management System. Publiceringssystem

Content Management System. Publiceringssystem Content Management System Publiceringssystem Vad är ett Content Management System (CMS)? Ett verktyg för att separera innehåll från presentation Skapa webbsidor utan att kunna html Låt många skapa sidor

Läs mer

Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling Utvärdering av piloter , Version 3

Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling Utvärdering av piloter , Version 3 Min Vårdplan Cancer i Stöd och behandling Utvärdering av piloter 2017-09-29, Version 3 Bakgrund Enlig den nationella cancerstrategin ska en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje patient med

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Usability & interaktionsdesign Projektintroduktion Bildbehandling. Byte av handledare Istället för Martin Johansson Annsofi Pettersson, annpe655@student.liu.se

Läs mer

Introduk+on +ll programmering i JavaScript

Introduk+on +ll programmering i JavaScript Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll programmering i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Språk Naturliga språk Mänsklig kommunika+on T.ex. Svenska, engelska,

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Presentationsprogram - Kravspecifikation. Henrik Österdahl och Jenny Melander, D mars 2002

Presentationsprogram - Kravspecifikation. Henrik Österdahl och Jenny Melander, D mars 2002 Presentationsprogram - Kravspecifikation Henrik Österdahl och Jenny Melander, D-01 18 mars 2002 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Mål................................... 3 1.2 Omfattning...............................

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Ida Svedlund-Ståhl 06-2007 Examensarbete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML ITK:P2 F1 FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML DSV Peter Mozelius 1 Hemsidor med HTML Hur många av er har provat på att bygga en egen hemsida med HTML eller XHTML? För hand eller med hjälpverktyg? Har ni lagt

Läs mer

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten

Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit. AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Visualisering med Rhino/Vray/Photoshop av modell som skapats i Revit AADA15 Revit Workshop 2017 LTH Ludvig Hofsten Så här ser min byggnad som exporterats från Revit ut när jag öppnar den i Rhino. Den

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB Här följer information om ett urval av utförda frilansjobb. CONTENT MANAGEMENT- OCH GROUPWARE RAMVERK Kund: Sundance MD&M En modulär flashapplikation med en PHP och MySQL backend

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Administrera din butik 2 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4 3 Butiksinställningar 8 i Nordisk e-handel Lathund Nordisk e-handel AB INNEHÅLL 30 juni 2015 sv 1 Nordisk

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca

Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca Från Smart TV till Smartare upplevelse Av: Kim Huber och Connie Huanca System vi undersökte Den system vi valde att undersöka var en av de senaste smart tv som finns i markanden och var nämnd till bästa

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09

Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 Prova på-laboration i PHP Johan Sjöholm johsj@ida.liu.se Institutionen för datavetenskap, Linköpings universitet 2009-08-09 1. Introduktion till webbprogrammering Webbprogrammering består av ett antal

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03

Slutrapport för JMDB.COM. Johan Wibjer 2012-06-03 Slutrapport för JMDB.COM Johan Wibjer 2012-06-03 Abstrakt Den här rapporten kommer handla om mitt projekt som har handlat om att gör en webb sida för ett personligt media bibliotek, hur jag har jobbar

Läs mer

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu.

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu. Twisted Scissors Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007 Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se Mats Wedell matwe812@student.liu.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12

Manual Lead tracking. Version 1.0 2013-12-12 Manual Lead tracking Version 1.0 2013-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Om manualen... 3 1.2 Om tjänsten... 3 2 Använd tjänsten för första gången... 4 2.1 Installera applikationen... 4 2.2

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas.

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. Examensarbete CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. David Strömbom 2011-05-20 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt Denna rapport fokuserar på att undersöka några

Läs mer

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till?

1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? 1. (3p) Inom MDI-området framhåller man att människor lär sig via metaforer. Hur menar man att detta går till? Att lära sig via metaforer innebär att man drar nytta av kunskap som användaren redan har,

Läs mer

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov Webbtillgänglighet Tillgänglighet på webben Att göra webbsidor så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra sidor tillgängliga oavsett vilken inoch utmatningsutrustning

Läs mer

Vilken version av Dreamweaver använder du?

Vilken version av Dreamweaver använder du? Sida 1 av 7 Lektion 1: sida 1 av 4 Till kursens framsida Sida 2 av 4» Lektion 1 Då ska vi sätta igång med den här kursens första lektion! Här kommer du att få lära dig hur man skapar och förbereder webbplatser

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

QR-kodernas intåg för nytta och nöje!

QR-kodernas intåg för nytta och nöje! QR-kodernas intåg för nytta och nöje! Föredrag av Stig Ottosson om smarta "självlänkande" streckkoder som vi kommer att se alltmer i framtiden. 2012-05-04 Webbvärlden ur exponeringssynpunkt till ca 2010

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC)

Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC) Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC) I Järnvägshistoriskt (i forts. Jvmv) forum finns ingen möjlighet att ladda upp bilder direkt i inlägg från sin hårddisk. Man måste

Läs mer

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript?

JavaScript. Innehåll. Historia. Document object model DHTML. Varför Javascript? Innehåll JavaScript En introduktion till skriptspråket JavaScript och till DOM Scripting Introduktion till JavaScript och DOM JavaScript Syntax DOM och DOM Scripting Händelsehantering och CSS Historia

Läs mer

Det svenska sökbeteendet 2013

Det svenska sökbeteendet 2013 Det svenska sökbeteendet 2013 Webbenkät i 11 år Ca 4 500 respondenter 55 frågor Största undersökningen i sitt slag i Sverige Vi kan bryta ut statistiken per ort, kön, ålder, utbildning etc. Vi tar vårt

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings

Innehållsförteckning. 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings ImBox Manual v.2.0 Innehållsförteckning 1. Log in 2. Home 3. My online visitors 4. Active chat 5. Settings 1. Log in Första gången du startar ImBox behöver du verifiera ditt användarnamn och lösenord.

Läs mer

WD406F - Interaktiva medier I 7,5hp Moment: Web Usability Inlämningsuppgift 1ab. Wynona Ekesrydh 2010-12-13

WD406F - Interaktiva medier I 7,5hp Moment: Web Usability Inlämningsuppgift 1ab. Wynona Ekesrydh 2010-12-13 Här följer min reflektion över innehållet i Jonathan Lazars bok Web Usability, kapitel 1 2, 6 7. Webbanvändbarhet För att infrastrukturen ska fungera behövs system som på ett enkelt och effektivt sätt

Läs mer

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning APPARAT SLUTRAPPORT 1. Inledning Diskussioner kring smartphoneanvändande har ökat i takt med att användandet av mobil teknik har vuxit i utbredning. Nya sociala beteenden, beroendebeteenden och avkopplingsbeteenden

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Webbsida och ett bokningssystem

Webbsida och ett bokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Webbsida och ett bokningssystem Admir Grabovac juni 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Handledare:

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

ATT SKAPA KONTO I GU PLAY

ATT SKAPA KONTO I GU PLAY ATT SKAPA KONTO I GU PLAY https://play.gu.se Steg 1: För att kunna ladda upp och hantera mediefiler/klipp i GU Play måste du ha ett konto. Det skaffar du genom att gå till https://play.gu.se och välja

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter

Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter emag PRODUKTION Skapa epublikationer för Webben & Mobila Enheter Med emag kan du omvandla statiska PDF-dokument till interaktiva on-linepublikationer för vanliga webbläsare och mobila enheter, och detta

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Migrating Intelligent interfaces

Migrating Intelligent interfaces Migrating Intelligent interfaces Abstract An intelligent interface is an interface capable of adapting itself to the users need and resources. Migrating interfaces can be called intelligent if they are

Läs mer

Artiklar via UB:s sö ktja nst

Artiklar via UB:s sö ktja nst 1 Artiklar via UB:s sö ktja nst UBs startsida har fått ett nytt utseende. I centrum finns nu UBs söktjänst. Istället för tre sökrutor möts du nu som användare av en sökruta där det är meningen att du kan

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Internet - ett gigantiskt köpcentrum

Internet - ett gigantiskt köpcentrum Pedagogiska institutionen MINISTUDIE I PEDAGOGIK Internet - ett gigantiskt köpcentrum Stockholms universitet Pedagogiska institutionen Pedagogisk forskning II Vårtermin 2007 Examinator: Lars Jalmert Christin

Läs mer

KOM IGÅNG MED DIN E-HANDEL! LATHUND 1.2

KOM IGÅNG MED DIN E-HANDEL! LATHUND 1.2 KOM IGÅNG MED DIN E-HANDEL! LATHUND 1.2 Innehåll 1, 2,3 och du är igång med din egen e-handel: Steg 1 Logga in din butiksadministration Steg 2 Lägg in dina första varor Steg 3 Butiksinställningar Kontakta

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer