Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning"

Transkript

1 Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning NIKLAS HOLMBERG och MARIA-PIA LINDER Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05097

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning NIKLAS HOLMBERG och MARIA-PIA LINDER TRITA-NA-E05097 Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Christer Lie Examinator var Roger Wallis

3 Sammanfattning Idén bakom examensarbetet var att ta reda på vilka möjligheter och eventuella fördelar som finns med ett virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar. Vilka tekniska system lämpar sig bäst och i vilka olika situationer är systemet användbart? I examensarbetet ingick även att utifrån analyserna implementera ett system. Internet har på senare år blivit en stor del av den moderna människans vardag och erbjuder alternativa sätt att hantera vardagliga sysslor. E-handeln är en starkt växande marknad och med den följer krav på en ökad shoppingupplevelse. Upplevelsen som konsumenten möter i traditionell handel måste på alternativa sätt möjliggöras i webbhandel för att få tillfredställda kunder. För att utreda möjligheterna för ett virtuellt provrum för glasögonbågar har befintliga system för liknande ändamål undersökts. Flera av de virtuella system som undersöktes fullgjorde inte en tillräckligt realistisk bild av verkligheten. Undersökningen visade att främst 3D-systemen var bristfälliga. Lösningen för ett virtuellt provrum för glasögonbågar kräver en korrekt bild av verkligheten för att tjäna sitt syfte, vilket gjorde att 2D var det bäst lämpade alternativet. För att hantera utprovning av bågar används Macromedia Flash, då det är speciellt anpassat för webben och har stor spridning bland Internetanvändare. Ett problem med systemet är friläggning av glasögonbågar då momentet är tidskrävande. En möjlig lösning på problemet är att låta bågtillverkare stå för fotografering och friläggning av bågar till systemet. Systemet har potential att fungera i olika typer av situationer. Antingen kan systemet fungera som ett komplement till traditionell provning i butik, eller möjliggöra provning för webbutiker. Ett virtuellt provrum kan medföra flera fördelar för både kunder och återförsäljare. Genom att ge kunden en rikare shoppingupplevelse kan företagen stärka sin ställning gentemot konkurrenter. Det uppstår en klassisk win-win situation.

4 Abstract The idea behind the project was to find out about possibilities and advantages that could come with a virtual interactive try-on solution for eyewear. What technical solutions would suit the system best and in which different situations could the system be useful? The project also included implementing a system with help from conclusions of the analyses. Internet has over the last years grown to be a big part of the modern persons life and can offer alternative ways to handle many of our everyday duties. E- shopping is one of the strongest growing markets and with this follows a growing demand on the shopping experience. The experience that the customer gets from traditional shopping must in alternative ways be replaced on a web shop to get satisfied customers. Present systems for similar purposes have been examined to investigate the possibilities of virtual outfitting. Many of the virtual systems that were examined were found to give an insufficient picture of the reality. Most of the systems with insufficient reproduction used a 3D solution. Because of this a system working with 2D was found to be the most suitable option for building the virtual environment. Macromedia Flash was chosen to handle the try-on environment since it s specially adapted for use on the Internet and is widely spread among Internet users. A problem with the system is the process of cutting out the frames from the backgrounds, which takes a lot of time. A possible solution is to let the frame manufacturers take the photos and cut out the frames for use in the system. The system has potential to function well in different kinds of situations. It can serve as a complement to traditional in store outfitting, or enable outfitting on a web shop. The system can bring advantages for both customers and retailers. The retailers can gain a stronger status towards competitors through giving the customers a richer shopping experience. A classical win-win situation occurs.

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING OCH BAKGRUND PROBLEMFORMULERING MÅL AVGRÄNSNINGAR METOD OCH GENOMFÖRANDE BEFINTLIGA SYSTEM KLÄDBRANSCHEN FRISÖRBRANSCHEN INREDNINGS- OCH MÖBELBRANSCHEN OPTIKBRANSCHEN UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA SYSTEM TEKNIK DESIGN ANALYS FÖRSLAG PÅ SYSTEM SYSTEMETS FUNKTIONER TÄNKBARA FUNKTIONER MÖJLIGA FORUM OCH SITUATIONER Traditionell butik Webbutik KONKURRENSKRAFT Miljö Effektivitet TEKNIK D vs. 3D Flash vs. Shockwave ASP vs. PHP Databas DESIGN SYSTEMETS KOSTNADER SLUTSATS REFERENSER HUVUDREFERENSER FIGURER TEKNISK LÖSNING... 29

6 1 Inledning och bakgrund Internet har sedan dess intåg under 90-talet blivit en stor del av människors vardag. Idag sköter många människor ärenden som ekonomi, shopping och bokningar över Internet. Alternativa sätt till traditionella ärenden kan vara till fördel för många. Både människor i storstad och glesbygd kan genom de nya, snabba och lättillgängliga tjänsterna spara både tid och pengar och samtidigt få ett större utbud. E-handeln stagnerade under IT-kraschen vid millennieskiftet, men är idag en snabbt växande marknad. Internet är ett globalt medium med stora möjligheter, vilket gör det till en mycket konkurrenskraftig säljkanal. Företaget Tradedoubler mäter försäljningsvolym på en stor mängd europeiska e-handelssidor. Enligt Tradedoublers månadsrapport ökade försäljningsvolymerna i mars år 2005 med fyra procentenheter jämfört med februari, och med 52 procentenheter jämfört med mars år I och med den ökande e-handeln följer också ett ökande konsumentkrav på informationen kring produkternas utseende, kvalitet och tillförlitlighet. Ett av de vanligast förekommande problemen med e-handel är att shoppingupplevelsen inte är fullständig. En kund kan inte i lika stor grad agera och ta in intryck som i en traditionell butik 2. Konsumenten vill ofta redan före köp ha en tydlig bild av produktens utseende och funktionalitet. Det kan många gånger vara svårt att uppnå dessa krav då konsumenten inte har den fysiska möjligheten att undersöka produkten. På senare år har det utvecklats en mängd olika alternativa lösningar för att försöka ersätta fysisk tillgång till produkten. Olika typer av virtuella miljöer är en möjlig lösning på problemet. Om ny teknisk kunskap hanteras på rätt sätt kan det leda till större konkurrensmöjligheter som exempelvis ökad vinst för företaget och ökad tillväxt och sysselsättning för landet/regionen 3. Virtuella miljöer där konsumenter själva testar produkter kan användas för att ge företagen en uppfattning om vad konsumenterna vill ha, och kan därmed stärka sin ställning på marknaden 4. Under 90-talet var det många som trodde att virtuella miljöer skulle ta över den traditionella shoppingen och att den successivt skulle försvinna. Det visade sig dock vara fel, de virtuella miljöerna blir ständigt fler och fler, men ofta som ett komplement till den traditionella handeln. 1 Svenska Dagbladet Medvind för europeisk handel, Daniel Mukka & Peter Nilsson Riktlinjer för Internetbaserade detaljhandelslösningar, 2004, Växjö Universitet, Sid 30 3 Teknisk Framsyn, Uppdateringsprojektet Produktionssystemet Sveriges välfärdsmotor, Sid 10 4 Hyunjoo Oh, So-Yoon & Jana Hawley What virtual reality can offer to the furniture industry, Sid 12 1

7 Redan innan e-handeln fanns det virtuella lösningar för att hjälpa konsumenter att få en uppfattning om produkter och tjänster. Ett exempel är att frisörer kan erbjuda konsumenter att med ett datorprograms hjälp få se hur de passar i olika frisyrer. Ett liknande system i en annan bransch är att man hos färghandlare med ett datorprogram kan testa färger och mönster i olika kombinationer. Båda dessa äldre system finns idag i olika utsträckning tillgängliga på Internet. Fortfarande kan det dock vara svårt att få en korrekt uppfattning då konsumenterna inte alltid kan få se resultaten i rätt sammanhang. På senare tid har det utvecklats mer avancerade system för att hjälpa konsumenter att få en god uppfattning om produkters utformning och funktionalitet. Klädbranschen är en av de branscher som ligger i framkant av utvecklingen. Idag utvecklas system där konsumenten kan få sin kropp avscannad och på så vis virtuellt prova kläder framför datorn. Tjänsten kan ge konsumenten en möjlighet att måttbeställa och få kläder uppsydda efter sin egen kropp. En nackdel är att konsumenten inte själv kan scanna av sin kropp. Optikbranschen är ett område som skulle kunna gynnas av ett virtuellt provrum för glasögonbågar. Många som provar glasögon på traditionellt vis har svårt att bedöma hur de passar i olika alternativ på grund av synfel. När konsumenter går in i en traditionell butik möts de ofta av ett hav med bågar. I ett datoriserat system kan konsumenten lättare få överblick av sortimentet. Genom olika val kan sökningar göras för att få listor på lämpliga modeller. Konsumenten kan på ett enkelt sätt prova en stor mängd bågar på kort tid. Under förstudien hittades inga liknande applikationer, men under arbetets gång upptäcktes liknande system som redan idag finns tillgängliga på marknaden. Dessa system har dock varit begränsade till endast Internetförsäljning och inte som ett komplement till traditionell utprovning. 2

8 2 Problemformulering Vilka möjligheter finns det för ett virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar och vilka tekniska system lämpar sig bäst? I vilka olika forum och situationer kan systemet vara användbart? Vilka eventuella fördelar kan systemet medföra? 3

9 3 Mål Målet med examensarbetet var att finna ett tekniskt system och användargränssnitt för ett interaktivt virtuellt provrum för glasögonbågar, samt att implementera detta system. Systemet ska tillgodose både kundens och systemadministratörens behov. Systemet ska fungera som ett komplement till traditionell utprovning av glasögonbågar, men även ha möjlighet att fungera som utprovningstjänst på webbutiker. 4

10 4 Avgränsningar Den tekniska utredningen och den framtagna lösningen syftar endast till att behandla utprovning av glasögonbågar och inte en lösning för handel över Internet. Ingen marknadsundersökning har utförts för att få ytterligare grepp om konsumentintresset för systemet. 5

11 5 Metod och genomförande För att lösa problemet på ett tillfredställande sätt undersöktes för- och nackdelar av olika lösningsalternativ, vilket gjordes genom att studera befintliga system för liknande ändamål. Systemens funktionalitet och realitet utvärderades genom att grundligt gå igenom de olika systemen. Undersökningarna är främst kvalitativa, vilket innebär att färre objekt studeras ingående till skillnad från kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär en insamling av stora mängder data för att sedan analyseras för att på så sätt beskriva empirin. Statistik och kvantitativ undersökning ligger nära varandra. Tillgången på direkt mätbar data är begränsad i kvalitativa undersökningar, här finns det istället utrymme till subjektivt tänkande hos den undersökande personen. Litteraturen som studerats är till största del tekniska rapporter och tidningsartiklar. De tekniska rapporterna har sitt ursprung från olika tekniska universitet och högskolor runt om i världen. De artiklar som lästs kommer från tidskrifter och dagstidningar. All litteratur har hittats genom sökmotorer på Internet. Det gjordes även sökningar i biblioteksregister, men utan att ge resultat. För att få grepp om intresset för, och möjligheterna med ett virtuellt provrum har det förts diskussioner med branschfolk. 6

12 6 Befintliga system Virtuella system finns idag i ett antal branscher. För att få en uppfattning om möjligheterna för ett virtuellt provrum för glasögonbågar som ett komplement till traditionell utprovning har några av dessa system studerats. 6.1 Klädbranschen Klädindustrin har på senare år börjat arbeta med moderniseringsmetoder för att öka konkurrenskraften mot den ledande klädexportören, Kina. Ett område som det satsas stort på är tredimensionell kroppsscanning. Systemet kan användas till tjänster som custum fitting, förslag av storlek, virtuell provnings och personal shopper-service 5. En marknadsundersökning har gjorts vid Cornell University, för att kartlägga intresset för kroppsscanning och virtuell klädprovning. Totalt 237 stycken kvinnor deltog i undersökningen uppdelade på två grupper i åldrarna, och Undersökning gav resultat enligt Figur 1. Figur 1. Marknadsundersökning av intresset för kroppsscanning och virtuell klädprovning. System för kroppsscanning är fortfarande under pågående utveckling. En nackdel är att konsumenten inte själv kan scanna av sin kropp utan måste få sin kropp avscannad (Figur 2). 5 Frédéric Cordier, WonSook Lee, HyeWon Seo & Nadia Magnenat-Thalmann Virtual-Try-On on the Web, Sid 1 6 Suzanne Loker, Susan P. Ashdown, Lora Cowie & Katherine A. Schoenfelder Consumer Interest in Commercial Applications of Body Scan Data, Sid 8 7

13 Figur 2. En demonstration av kroppsscanning, MIRALab. Ett japanskt företag håller idag på att utveckla ett 3D-system som i realtid ska filma kundens rörelser. En 3D-modell visas sedan på en bildskärm där kläder kan provas ut Frisö rbransc hen Inom frisörbranschen har det länge varit möjligt att erbjuda konsumenter att med ett datorprograms hjälp få se hur de passar i olika frisyrer. Det finns både exempel med fotografi och 3D. 6.3 Inrednin gs- oc h möbelbran schen Idag finns det många inrednings- och möbelhemsidor med möjlighet till interaktivitet. Rum kan inredas efter eget tycke och smak. Här får konsumenten en inblick i hur ett rum kan komma att se ut, vilket kan ge en bra bild av det verkliga resultatet. Det finns dock idag inga system där konsumenten på ett smidigt sätt kan se hur möblerna/inredningen ser ut i det egna hemmet Optikbran schen Under förstudien hittades inga system för utprovning av glasögonbågar, men under arbetets gång visade det sig vara fel. System med liknande funktionalitet som examensarbetets utgångspunkt finns, men med skillnaden att de är ämnade 7 BBC News Virtual dummy to try on clothes, Hyunjoo Oh, So-Yoon & Jana Hawley What virtual reality can offer to the furniture industry, Sid 3 8

14 till endast Internetförsäljning och inte som ett komplement till traditionell utprovning i butik. De system som hittats har endast verkat för försäljning över Internet i USA. Bland de system som hittats fanns vissa brister i så väl funktionalitet som praktisk tillämpning. 9

15 7 Utvärdering av befintliga system 7.1 Teknik Efter att ha studerat befintliga system har det visat sig att många använder sig av teknik som inte fullgör en realistisk bild av verkligheten. 3D är det enda sättet att simulera passform, dock är de flesta 3D-system dåliga på att ge ett naturtroget återgivande av texturer. För en naturtrogen verklighetsåtergivning är fotografi fortfarande ett av de bättre alternativen. Nackdelen är att fotografi inte kan ge en tillräckligt god rumsuppfattning, vilket 3D kan ge genom rotation. Den stora kompromissen mellan graden av naturtrogenhet och graden av betraktningsvinklar är det som i stor utsträckning formar dagens system. Denna avvägning måste göras för att i så hög grad som möjligt uppfylla konsumenternas önskemål. 7.2 Design Design och funktionalitet är de viktigaste elementen i ett väl fungerande system. Utan en tydlig och användarvänlig design kommer inte funktionaliteten till sin fulla rätt. Förstår inte användarna hur de ska orientera sig på sidan så försvinner snabbt intresset för möjliga intressanta tjänster. Ett tydligt gränssnitt kan baseras på tidigare kunskap, lämpliga representationer, metaforer och människans analogiska tänkande Analys För att närmare kunna utvärdera de system som finns tillgängliga idag, kommer några utvalda hemsidor att betraktas mer grundligt. De system som tagits i beaktning är de som under förstudien hittats och givit stort intresse inom området både som förebilder och skräckexempel. 9 Tekn. Dr. Alex Jonsson Om människor i tekniska system, 2005, KTH Medieteknik 10

16 My virtual model + Lands End, klädprovning (3D) Figur 3. Klädprovning, My virtual model. My Virtual Model är ett företag som har utvecklat ett system för online-shopping av kläder. Systemet består av två kärnor, modellskapande och klädprovning. Systemlösningen säljs till butiker på Internet. I denna analys granskas butiken Lands End. Vid registrering får användaren skapa en virtuell modell genom att ange längd, vikt, kroppsbyggnad, ålder och typ av ansikte. Därefter får användaren specificera detaljer så som hår och hudfärg. Modellen kan sedan användas på alla sidor som använder sig av systemet. Kläder kan utprovas i olika färger och modeller. Modellen kan roteras för att se hur kläderna sitter i olika vinklar. En nackdel med systemet är att det saknas en funktion att själv välja ut storlek på klädesplaggen. En annan nackdel med systemet är att både modellen och kläderna ser tecknade ut. Systemet fungerar bäst för att hjälpa användaren att prova klädkombinationer snarare än att hjälpa till i val av storlek och modell. Designen är tydlig och lättnavigerad och har metaforiska symboler. Informationen om kläderna är knapphändig, vilket gör att en viktig och grundläggande del med tjänsten försvinner. 11

17 Snowdrops, frisyrprovning (2D) Figur 4. Frisyrprovning med fotografi, Snowdrops. Snowdrops är ett företag som säljer hårvårdsprodukter. De har utvecklat ett system för utprovning av frisyrer direkt på Internet. Systemet fungerar på så sätt att användaren lägger upp ett fotografi av sitt ansikte. Fotot skall vara taget rakt framifrån med håret bakåtkammat för att osynliggöras när man provar olika frisyrer. Bilden ställs in i höjd- och sidled samt skaljusteras för att fungera ihop med frisyrerna. De tillgängliga frisyrerna kan ses i fyra olika hårfärger. Frisyrerna som finns tillgängliga är fotografiska bilder, vilket ger ett mycket naturtroget intryck, dock kan användaren bara se resultatet ifrån en vinkel. En klar brist är att systemet är begränsat till Windows-användare, då endast dessa kan använda sig av en egen bild. Användare av andra system har istället möjlighet att välja mellan i förväg upplagda bilder. Designen är färglös och sparsmakad. Endast de viktigaste funktionerna finns med, vilket gör systemet lättnavigerat och enkelt. Det kan dock vara svårt för en ovan datoranvändare att använda sitt egna porträtt då det är otydligt beskrivet hur en egen bild läggs upp. En annan stor nackdel med systemet är att resultatet endast kan ses i ett litet format. 12

18 Stellure, frisyrprovning (3D) Figur 5. Frisyrprovning med 3D, Stellure. Stellure är ett företag som arbetar med frisyrprovning i 3D. Det fungerar genom att användaren skickar in bilder på sitt huvud i olika vinklar. Utefter fotografierna tillverkar företaget en 3D-modell som sedan kan användas för att prova olika frisyrer. Om användaren inte vill göra en 3D-modell av sitt eget ansikte kan ett ansikte skapas via en guide. Frisyrer kan provas och ses i många olika färger och vinklar. Designen är stilfull och upplägget är enkelt. Sidan är lättnavigerad och användarvänlig. Vid provning av varje frisyr sker en automatisk rotation, vilket kan upplevas som störande då användaren inte har valt det själv. Bättre vore om användaren själv fick välja vilka vinklar de vill betrakta. Vinklar kan dock väljas själv, men först efter att ha stoppat rotationen. 3D-bilden som tillverkas utefter det egna ansiktet är inte någon fullgod representation av verkligheten. Frisyrerna som utprovas är dock verklighetstrogna, men det totala resultatet är inte tillräckligt tillfredsställande. I jämförande med Snowdrops 2D-modell, ger 3Dmodellen ett sämre resultat, men har fördelen att resultatet kan betraktas i flera vinklar. 13

19 Flügger, färg- och tapetmatchning (2D) Figur 6. Färgkombinationer i ett rum, Flügger färg. Flügger, är ett företag som producerar och säljer färg, tapeter, verktyg och tillbehör. På deras hemsida har de två applikationer som heter Lek med färger respektive Lek med tapeter. I färg-applikationen finns flera interiörer och exteriörer som användaren kan färgsätta. Här får användaren en möjlighet att prova ut färgkombinationer i olika typer av miljöer, vilket kan vara en ledning till de slutliga färgvalen. I tapet-applikationen ses en enkel vägg med ett möblemang framför. På väggen kan tapeter provas ut. Det vore önskvärt att kunna prova färger och tapeter tillsammans i en och samma applikation för att användaren ska få en så tillfredställande bild som möjligt. En annan önskvärd funktion vore att förse användaren med information om de valda färgerna. Designen är för enkel för att ge ett naturtroget resultat. Däremot får användaren en bra uppfattning om hur de olika färgerna ter sig till varandra respektive hur tapeterna ter sig till varandra. Det kan vara svårt för användarna att få de kulörer de önskar då funktionerna för de olika färgreglagen är lite oklara. 14

20 Eyeglasses and Contacts, glasögonprovning (2D) Figur 7. Glasögonprovning, Eyeglasses and Contacts. Eyeglasses and Contacts är ett företag som säljer glasögonbågar och kontaktlinser över Internet. De har utvecklat ett 2D-system där användaren kan prova delar av sortimentet på ett eget porträttfoto eller en utvald modell. Fotot skall vara taget rakt framifrån och ställs in i höjd- och sidled samt skaljusteras för att fungera ihop med bågarna. Bågarna som valts för provning kan justeras i höjd- och sidled. Även storlek och färg kan väljas i mån av tillänglighet för den aktuella bågen. Designen är förvirrande då knappar och menyer ligger spritt över flera delar av sidan. Att byta glasögon för provning är krånglig då användaren måste gå ifrån provrummet för att se fler bågar ur sortimentet. Varje gång användaren gör en justering av bågen så laddas hela sidan om vilket gör att förfarandet upplevs långsamt och osmidigt. 15

21 8 Förslag på system Optikbranschen är ett område där det kan tänkas vara användbart med ett virtuellt provrum. Många som provar glasögonbågar idag har svårigheter att på egen hand välja ut bågar som de passar i. Det beror dels på det stora utbud konsumenterna ofta möts av i glasögonbutikerna, dels på det synfel de lider av. I ett datoriserat system kan konsumenten lättare få överblick av sortimentet genom att med olika val göra sökningar och få listor på lämpliga modeller. Konsumenten kan dessutom i lugn och ro prova bågar och har möjlighet att skicka till anhöriga för ytterligare synpunkter. 8.1 Systemets funktioner Användaren har möjlighet att med enkla funktioner och designlösningar prova glasögonbågar. Användaren möts av en kombinerad sida med inloggning och registrering. Nya användare kan registrera sig och registrerade användare kan logga in direkt. Efter registrering kommer användaren till en personlig profilsida. På profilsidan sköts de inställningar som behövs för att provning av bågar ska kunna göras skalenligt på ett eget porträttfoto. Användaren laddar upp en bild i JPG-format som skalas och justeras till rätt position. Knappar används för inoch ut-zoomning samt justering i höjd- och sidled. För justering i höjd- och sidled kan även mus och piltangenter användas. För att storleken på fotografiet ska överensstämma med storleken på bågarna finns en mätskala utplacerad. Användaren måste veta sitt pupillavstånd (PD), vilket användaren själv kan mäta upp med hjälp av en linjal, eller få hjälp med hos optikern. Pupillavståndet används sedan tillsammans med mätskalan för att få en justering som stämmer överens med bågstorlekarna. Användaren sparar positioneringen och kan fortsätta till provrummet. Tidigare registrerade användare kommer automatisk till provrummet om de har en bild uppladdad, annars hamnar de på profilsidan. Användaren kan med hjälp av några val få en lista på de bågar som stämmer överens med önskemålen. För att prova en båge klickar användaren på den, därefter ser användaren om modellen finns i flera storlekar och färger och kan prova sig fram bland alternativen. Användaren har även möjlighet att justera bågarna i höjd- och sidled så att bågarna sitter rätt. Bågar kan lätt läggas till eller tas bort från användarens favoritlista. Favoritlistan används för att snabbt och enkelt hitta tillbaka till de bågar användaren sparat. Ett flödesschema kan ses i Figur 8. 16

22 Figur 8. Flödesschema över provrummet. Figur 9. Inloggning /Registrering. 17

23 Figur 10. Profil. Figur 11. Provrum. 8.2 Tän kbara fu nktion er Det finns fler funktioner som skulle kunna göra systemet bredare i sin funktionalitet. En tanke är att det skulle finnas möjlighet att se hur bågarna ser ut från sidan. Fotot skulle då lämpligen vara fotograferat i 45 eller 90 graders vinkel. 18

24 Att fota i 45 grader kräver väldigt hög precision från både användare och system. Mer lämpligt vore att fota i 90 graders vinkel då det blir betydligt enklare att passa ihop användarens foto med bågarna. För att funktionen ska fungera någorlunda väl måste användaren ta fotografiet med håret bortdraget från örat. Efter uppladdning måste användaren även ha möjlighet att rotera sitt fotografi så att bågarna hamnar rätt på örat. Ett oöverkomligt problem kvarstår dock, vilket är att en båge aldrig kan visas bakom örat utan måste ligga utanpå. Ett alternativ vore att klippa av slutet på bågen. Funktionen skulle kräva att användaren måste ladda upp ytterliggare ett foto. I systemet för det virtuella provrummet finns inte denna funktion med, då det både blir krångligt för användaren, samtidigt som det är svårt att få ett bra resultat. I systemet kan användaren istället se bågarna i cirka 45 graders vinkel. En bra lösning för att ytterligare hjälpa användaren vore att erbjuda flera fotografier på bågarna i olika vinklar som användaren kan studera närmre. En bra funktion vore att användaren direkt i systemet har möjlighet att ange e- postadresser för att skicka iväg bilder på sig själv med olika glasögonbågar. Med denna funktion kan användaren på ett smidigt sätt få omdömen och kommentarer på olika bågar från vänner och bekanta. En tänkbar funktion i systemet vore att användaren ges möjligheten att skriva ut en lista på de bågar som givit intresse och ta med sig denna för ytterligare provning hos optikern. För att minimera risken att kunder ska falla för bågar som de inte kan ha på grund av olika synfel, vore det önskvärt med ytterligare en funktion. Denna funktion skulle informera användaren mer ingående om bågarna. Exempelvis att bågen inte är stor nog för att progressiva glas ska kunna användas. 8.3 Möjliga forum och situationer Ett interaktivt provrum för glasögonbågar kan tänkas passa i olika typer av forum och situationer. Beroende av typ av kund och typ av butik kan olika fördelar dras av systemet Traditionell butik Den traditionellt utformade butiken kan dra nytta av systemet genom att erbjuda tjänsten till sina kunder som ett komplement till vanlig service. Tjänsten kan användas både på butikens hemsida och vid en terminal i butik, där kan kunden få hjälp med förslag på typ av bågar som passar ansiktsform och ändamål. Genom det virtuella provrummets lekfullhet kan kunder få hjälp och vägledas att 19

25 välja andra typer av bågar de annars aldrig skulle ha förmått sig att prova. Kunder kan på hemsidan hitta nya bågar och sedan komma till butiken för fortsatt provning. Personer med synnedsättning kan dra ytterligare fördelar då de har svårt att prova ut glasögonbågar på traditionellt vis. Mindre datorvana kunder kan få hjälp att komma igång med systemet av personal i butiken för att sedan fortsätta hemma. I framtiden kan det tänkas att butikerna skulle kunna spara pengar på att ha fler bågar på Internet och därigenom eliminera lager och personalkostnader, samt kunna utvidga sortimentet Webbutik Företag som säljer glasögonbågar på Internet erbjuder idag enkla bilder på glasögonbågar, ibland fotograferade på en modell. Kunden väljer ut ett antal bågar ur sortimentet och får dessa hemskickade för provning. Hittar kunden ett par tillfredställande bågar skickas dessa tillbaka med övriga bågar för att få glas monterade. Är kunden inte nöjd med något av paren får kunden välja nya bågar för provning. Förfarandet är långsamt och omständligt och skulle med hjälp av ett virtuellt interaktivt provrum kunna påskynda förloppet genom att utprovningen kan ske direkt. Kunden kan med hjälp av provrummet lättare välja ut vilka bågar de vill få hemskickade för vidare provning. Många fraktkostnader kan sparas in och kunden kan få sina nya bågar snabbare. 8.4 Konkurrenskraft Miljö På lång sikt kommer miljö och uthållighetsaspekter att få en större betydelse för hur produkter och produktionssystem utformas och miljöfrågor får en större betydelse för marknaden. Konsumenterna sätter tryck på företagen att de ska ha ett livscykeltänkande, vilket innebär åtgärder för att minska resursanvändning i samtliga led i produktionssystemet Effektivitet Två starka fördelar med att ha försäljning och virtuella miljöer på Internet jämfört med traditionell handel är att det kan vara bekvämare och mindre tidskrävande. För att fördelarna ska gälla måste hemsidan vara tydlig, strukturerad och tillgänglig för användaren Teknisk Framsyn, Uppdateringsprojektet Produktionssystemet Sveriges välfärdsmotor, Sid Edvin Petersson, Baltsar Sahlin & Johan Ejerhed Boo.com Vad gick fel?, Sid 6 20

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik

Projektrapport. Projekt - Anna Broström Keramik Projektrapport Projekt - Anna Broström Keramik Kurs: Medieteknik A, VT 2013 Delkurs: Interaktiva medier och Publicering via Internet Inlämningsdatum: 2013-06-04 FIMS: Freja Krogh-Andersen, Ida Josefsson,

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri

Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Hemsideprojekt för Kulas Ponnystuteri Ida Svedlund-Ståhl 06-2007 Examensarbete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393

Utbildning. Cathrine Gustavsson Födelsedata: 821003 Mobil: 070-665 23 20 Telefon hem: 054-20 31 393 Utbildning Universitetsutbildning Multimediaprogrammet (2002 2006) Magisterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap, s Universitet Jag läste här kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap där jag

Läs mer

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu.

Twisted Scissors. Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007. Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se. Mats Wedell matwe812@student.liu. Twisted Scissors Ett projekt i kursen tnm047 2006/2007 Björn Gustafsson bjogu419@student.liu.se Mats Wedell matwe812@student.liu.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt.

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. PageTurner Vad är PageTurner? PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. Ett bra och snyggt sätt att göra dokument

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Hemsideutveckling för Anjool AB

Hemsideutveckling för Anjool AB Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsideutveckling för Anjool AB Christopher Gidlöf Maj 2012 Examensarbete 15hp B nivå Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Carina Petterson Handledare:

Läs mer

Webbsida och ett bokningssystem

Webbsida och ett bokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Webbsida och ett bokningssystem Admir Grabovac juni 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Handledare:

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB

URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB URVAL AV UTFÖRDA FRILANSJOBB Här följer information om ett urval av utförda frilansjobb. CONTENT MANAGEMENT- OCH GROUPWARE RAMVERK Kund: Sundance MD&M En modulär flashapplikation med en PHP och MySQL backend

Läs mer

CMS. - Content management system

CMS. - Content management system CMS - Content management system Agenda CMS Server, webbhotell och FTP Wordpress, ställ mycket frågor Om vi hinner - Snabb genomgång av CMS - uppgiften Nu & Då Sidor med bara HTML och CSS kräver manuell

Läs mer

Vidareutveckling av lokalbokningssystem

Vidareutveckling av lokalbokningssystem Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Vidareutveckling av lokalbokningssystem Mikael Eriksson juni 2007 Examensarbetete, 10 poäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator:

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

Nya webbservern Dvwebb.mah.se

Nya webbservern Dvwebb.mah.se Nya webbservern Dvwebb.mah.se Bakgrund: BIT (Bibliotek och IT) beslutar att ta ner Novell systemet 28/3 som är en katalogtjänst som styr bland annat alla studenter s.k. hemkataloger på Malmö högskola såväl

Läs mer

Med koppling till EmiWeb

Med koppling till EmiWeb Datavetenskap Opponent(er): Jonas Brolin Mikael Hedegren Respondent(er): David Jonsson Fredrik Larsson Webbaserad släktträdsmodul Med koppling till EmiWeb Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1 Sammanfattat

Läs mer

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET

Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Federerad Roll Administration ÄR GROUPER EN MEDSPELARE? OVE OLANDER MITTUNIVERSITETET Vad är/var problemet? NyA webben har behörigheter/roller via federerade attribut edupersonentitlement/gmai Studentcentrum

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Examensarbete. Tröjdesigner i Flash. Robin Bengtsson 2010-05-28 Ämne: Datavetenskap Nivå: C Kurskod: 2DV40E

Examensarbete. Tröjdesigner i Flash. Robin Bengtsson 2010-05-28 Ämne: Datavetenskap Nivå: C Kurskod: 2DV40E Examensarbete Tröjdesigner i Flash Robin Bengtsson 2010-05-28 Ämne: Datavetenskap Nivå: C Kurskod: 2DV40E 351 95 Växjö / 391 82 Kalmar Tel 0772-28 80 00 dfm@lnu.se Lnu.se/dfm Sammanfattning Det här arbetet

Läs mer

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet

Prislista. Information. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet. Se detaljerad info i dokumentet Prislista Prislista Produkt Information Pris, SEK Kampanjsida 8.500 Nyhetsbrev 3.500 Banners 900-1200 Mobilwebapp 12.000 Logotyper 8.000-14.000 Informationswebbplats 13.500 Offertbaserade webbplatser Offertbaserade

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator

Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Dynamic Review for Models ProjectWise Navigator Magnus Cullberg Application Engineer, Bentley Systems Arbetsflöde för Dynamiskt Samarbete Arbete pågår Ordna & Publisera Granska, Analysera Förbättra Bentley

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML ITK:P2 F1 FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML DSV Peter Mozelius 1 Hemsidor med HTML Hur många av er har provat på att bygga en egen hemsida med HTML eller XHTML? För hand eller med hjälpverktyg? Har ni lagt

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Elektronisk publicering TNMK30

Elektronisk publicering TNMK30 Elektronisk publicering TNMK30 Förra gången Färger CSS - layout och styling Lite repetition (X)HTML och SEO Att separera innehåll från presentation. CSS, layoutproblem med float och boxar CSS, layoutproblem

Läs mer

Programmeringteknik. Planering 2014-05-12 MÅL LABB: MOMENT LAB4 HTML - EXEMPEL HTML. Webbdelen

Programmeringteknik. Planering 2014-05-12 MÅL LABB: MOMENT LAB4 HTML - EXEMPEL HTML. Webbdelen MÅL Programmeringteknik Webbdelen Efter webbmomentet ska du: kunna använda ett tiotal kommandon i: HTML (göra webbsidor) CSS (webbsidans utseende) Javascript (programmering - klienten) PHP (programmering

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8

INNEHÅLL. INNEHÅLL 30 juni 2015. 1 Administrera din butik 2. 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4. 3 Butiksinställningar 8 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Administrera din butik 2 2 Lägg in dina första varor och artiklar 4 3 Butiksinställningar 8 i Nordisk e-handel Lathund Nordisk e-handel AB INNEHÅLL 30 juni 2015 sv 1 Nordisk

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion

Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Mänsklig styrning av höghastighetsbåtar. Avdelningen för Människadatorinteraktion Design och konstruktion av användargränssnitt (distans) Gulan Jan Gulliksen Ph D, MSc Jan.Gulliksen@hci.uu.se HCI(Uppsala Universitet) och CID(KTH) Uppsala Universitet Institutionen för Avdelningen för

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk Netera AB Jimmy Furland jimmy@netera.se Björn Hansson hansson@netera.se Introduktion HTML-inbäddat webbprogrammeringsspråk Står för PHP Hypertext Preprocessor

Läs mer

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching

Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsida till företaget Entusiastisk Coaching Annelie Hammar Juni 2010 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Anders Jackson

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18

Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Varför ska man använda ett CMS? Vilka är fördelarna och är det alltid bra? Kattis Lodén 2010-03-18 Innehåll Inledning... 3 Fakta... 4 Innehåll... 4 Texthantering... 4 Granskning och versionshantering...

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC)

Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC) Bilduppladdning i Järnvägshistoriskt forum (gäller MS Windows för PC) I Järnvägshistoriskt (i forts. Jvmv) forum finns ingen möjlighet att ladda upp bilder direkt i inlägg från sin hårddisk. Man måste

Läs mer

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007

SMULTRON. Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip. Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 SMULTRON av Fredrik Li, Ester, Anders, Jessica, Philip Malmö Högskola Konst Kultur Kommunikation OOP5 - Mobile Applications IDK 05 - April/Maj 2007 - När man har turen att hitta en plats där man trivs

Läs mer

2014-09-26 Stockholm

2014-09-26 Stockholm 2014-09-26 Stockholm E-handel till nya nivåer 2014-05-05 Prognos för 2014: 42,5 miljarder kronor 50 42,5 40 30 20 10 4,9 6,8 9 14,3 17,7 20,4 22,1 25 27,7 31,6 37 0 15 procent tillväxt under Q2 25% 20%

Läs mer

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com

Hej! Min uppdaterade portfolio finns online på www.lindebrand.com. alindebrand@gmail.com +46 70 54 70 052 www.lindebrand.com Curriculum Vitae Hej! Jag heter Alexander Lindebrand och jag kallar mig ett kreativt allt-i-allo. Jag jobbar främst med grafisk design, webbdesign och fotografering men jag har erfarenhet i de flesta digitalt

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Blogga med Wordpress

Blogga med Wordpress Blogga med Wordpress Introduktion En blogg kan användas på en lång rad olika sätt, även om det vanligaste kanske är att se den som en mer eller mindre publik yta på nätet att dela med sig av tankar och

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Prototyper och användartest

Prototyper och användartest Föreläsning i webbdesign Prototyper och användartest Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Prototyp för en webbplats! Utkast eller enkel variant av webbplatsen" Syfte"

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor...

Del 2 HANTERA MUSIKFILER. 5. Importera filer... 34 6. Skapa ordning i din musiksamling... 38 7. Skapa spellistor... 46 8. Bränna cd-skivor... Del HANTERA MUSIKFILER. Importera filer... 6. Skapa ordning i din musiksamling... 8 7. Skapa spellistor... 6 8. Bränna cd-skivor... . IMPORTERA FILER När du använder samma ljudformat för alla dina musikfiler,

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Steve Jobs

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Steve Jobs LINUS SJÖHOLM É mail@linussjoholm.se DIGITAL BILDBEHANDLARE Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Steve Jobs É mail@linussjoholm.se 1: Retuschering av skyddsutrustning

Läs mer

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning

APPARAT SLUTRAPPORT. 1. Inledning APPARAT SLUTRAPPORT 1. Inledning Diskussioner kring smartphoneanvändande har ökat i takt med att användandet av mobil teknik har vuxit i utbredning. Nya sociala beteenden, beroendebeteenden och avkopplingsbeteenden

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

PIM Lärresurser http://www.pim.skolutveckling.se/

PIM Lärresurser http://www.pim.skolutveckling.se/ PIM Lärresurser http://www.pim.skolutveckling.se/ Examination http://pimbevis.skolutveckling.se/ Nivå 1 Frågefilm om sökning på internet Inlämningsuppgift - Word dokument med bilder http://www.pim.skolutveckling.se/upload/pimpresentation.ppt

Läs mer

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är...

ANNA ÅBERG. Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är... ANNA ÅBERG Häng med in i min värld och lär känna mig. Kanske är jag just den som ni söker... Jag är......en glad och ambitiös tjej som försöker stå med båda fötterna på jorden, CURRICULUM VITAE...positiv

Läs mer

I båda fallen är din färdiga profil (eller delar av den) sparad så att du kan se den i Tidigare profiler

I båda fallen är din färdiga profil (eller delar av den) sparad så att du kan se den i Tidigare profiler Instruktioner Creative Learning Company s värderingsprogram är enkelt att använda och är tillgänglig både för enstaka personer och för grupper online eller offline. Båda metoderna skapar funktionella personliga

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb)

En dansk version av detta dokument kan laddas ned här: http://itu.dk/ people/hagerman/retningslinjer.pdf (pdf, 500 kb) Denna guide är till för folk som gör hemsidor med Öresundsregionen som målgrupp. Vilket språk är bäst att använda sig av - danska, svenska eller eventuellt bägge? - eller kanske engelska? Hur riktar man

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare)

Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Användarstudie utav GRIM på SFI (Svenska För Invandrare) Per-Olof Gatter ing01@kth.se 1 ...Abstract This document is made as an assignment in the course Speech and Gramming checker tools. It is an continuation

Läs mer

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET,

Meritförteckning. Mer än 3 års professionell erfarenhet av PHP, SQL, C# och VB.NET, CvSwe 20080410.doc Niklas Rydén sida1/6 Meritförteckning Niklas Rydén 031-51 95 58 (hem) Slåttängsgatan 51 0709-40 66 49 (mobil) 415 07 Göteborg nikryden@gmail.com http://www.timeonline.se Mer än 3 års

Läs mer

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4

Inlämningsarbete Case. Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 Inlämningsarbete Case Innehåll Bakgrund bedömning inlämningsarbete... 2 Inlämnade arbeten... 4 1 Bakgrund bedömning inlämningsarbete Syfte: Eftersom det står i betygskriterierna att för VG skall deltagaren

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Användbarhet för webben

Användbarhet för webben Användbarhet för webben Varför är webben extra viktig? Användningen av webbaserade aplikationer ökar mycket kraftigt och håller i vissa fall på att ersätta vanliga datorprogram. Webmail, Kallendrar, uppslagsverk

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer