Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning"

Transkript

1 Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning NIKLAS HOLMBERG och MARIA-PIA LINDER Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05097

2 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar ett komplement till traditionell utprovning NIKLAS HOLMBERG och MARIA-PIA LINDER TRITA-NA-E05097 Examensarbete i medieteknik om 10 poäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2005 Handledare på Nada var Christer Lie Examinator var Roger Wallis

3 Sammanfattning Idén bakom examensarbetet var att ta reda på vilka möjligheter och eventuella fördelar som finns med ett virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar. Vilka tekniska system lämpar sig bäst och i vilka olika situationer är systemet användbart? I examensarbetet ingick även att utifrån analyserna implementera ett system. Internet har på senare år blivit en stor del av den moderna människans vardag och erbjuder alternativa sätt att hantera vardagliga sysslor. E-handeln är en starkt växande marknad och med den följer krav på en ökad shoppingupplevelse. Upplevelsen som konsumenten möter i traditionell handel måste på alternativa sätt möjliggöras i webbhandel för att få tillfredställda kunder. För att utreda möjligheterna för ett virtuellt provrum för glasögonbågar har befintliga system för liknande ändamål undersökts. Flera av de virtuella system som undersöktes fullgjorde inte en tillräckligt realistisk bild av verkligheten. Undersökningen visade att främst 3D-systemen var bristfälliga. Lösningen för ett virtuellt provrum för glasögonbågar kräver en korrekt bild av verkligheten för att tjäna sitt syfte, vilket gjorde att 2D var det bäst lämpade alternativet. För att hantera utprovning av bågar används Macromedia Flash, då det är speciellt anpassat för webben och har stor spridning bland Internetanvändare. Ett problem med systemet är friläggning av glasögonbågar då momentet är tidskrävande. En möjlig lösning på problemet är att låta bågtillverkare stå för fotografering och friläggning av bågar till systemet. Systemet har potential att fungera i olika typer av situationer. Antingen kan systemet fungera som ett komplement till traditionell provning i butik, eller möjliggöra provning för webbutiker. Ett virtuellt provrum kan medföra flera fördelar för både kunder och återförsäljare. Genom att ge kunden en rikare shoppingupplevelse kan företagen stärka sin ställning gentemot konkurrenter. Det uppstår en klassisk win-win situation.

4 Abstract The idea behind the project was to find out about possibilities and advantages that could come with a virtual interactive try-on solution for eyewear. What technical solutions would suit the system best and in which different situations could the system be useful? The project also included implementing a system with help from conclusions of the analyses. Internet has over the last years grown to be a big part of the modern persons life and can offer alternative ways to handle many of our everyday duties. E- shopping is one of the strongest growing markets and with this follows a growing demand on the shopping experience. The experience that the customer gets from traditional shopping must in alternative ways be replaced on a web shop to get satisfied customers. Present systems for similar purposes have been examined to investigate the possibilities of virtual outfitting. Many of the virtual systems that were examined were found to give an insufficient picture of the reality. Most of the systems with insufficient reproduction used a 3D solution. Because of this a system working with 2D was found to be the most suitable option for building the virtual environment. Macromedia Flash was chosen to handle the try-on environment since it s specially adapted for use on the Internet and is widely spread among Internet users. A problem with the system is the process of cutting out the frames from the backgrounds, which takes a lot of time. A possible solution is to let the frame manufacturers take the photos and cut out the frames for use in the system. The system has potential to function well in different kinds of situations. It can serve as a complement to traditional in store outfitting, or enable outfitting on a web shop. The system can bring advantages for both customers and retailers. The retailers can gain a stronger status towards competitors through giving the customers a richer shopping experience. A classical win-win situation occurs.

5 Innehållsförteckning 1 INLEDNING OCH BAKGRUND PROBLEMFORMULERING MÅL AVGRÄNSNINGAR METOD OCH GENOMFÖRANDE BEFINTLIGA SYSTEM KLÄDBRANSCHEN FRISÖRBRANSCHEN INREDNINGS- OCH MÖBELBRANSCHEN OPTIKBRANSCHEN UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA SYSTEM TEKNIK DESIGN ANALYS FÖRSLAG PÅ SYSTEM SYSTEMETS FUNKTIONER TÄNKBARA FUNKTIONER MÖJLIGA FORUM OCH SITUATIONER Traditionell butik Webbutik KONKURRENSKRAFT Miljö Effektivitet TEKNIK D vs. 3D Flash vs. Shockwave ASP vs. PHP Databas DESIGN SYSTEMETS KOSTNADER SLUTSATS REFERENSER HUVUDREFERENSER FIGURER TEKNISK LÖSNING... 29

6 1 Inledning och bakgrund Internet har sedan dess intåg under 90-talet blivit en stor del av människors vardag. Idag sköter många människor ärenden som ekonomi, shopping och bokningar över Internet. Alternativa sätt till traditionella ärenden kan vara till fördel för många. Både människor i storstad och glesbygd kan genom de nya, snabba och lättillgängliga tjänsterna spara både tid och pengar och samtidigt få ett större utbud. E-handeln stagnerade under IT-kraschen vid millennieskiftet, men är idag en snabbt växande marknad. Internet är ett globalt medium med stora möjligheter, vilket gör det till en mycket konkurrenskraftig säljkanal. Företaget Tradedoubler mäter försäljningsvolym på en stor mängd europeiska e-handelssidor. Enligt Tradedoublers månadsrapport ökade försäljningsvolymerna i mars år 2005 med fyra procentenheter jämfört med februari, och med 52 procentenheter jämfört med mars år I och med den ökande e-handeln följer också ett ökande konsumentkrav på informationen kring produkternas utseende, kvalitet och tillförlitlighet. Ett av de vanligast förekommande problemen med e-handel är att shoppingupplevelsen inte är fullständig. En kund kan inte i lika stor grad agera och ta in intryck som i en traditionell butik 2. Konsumenten vill ofta redan före köp ha en tydlig bild av produktens utseende och funktionalitet. Det kan många gånger vara svårt att uppnå dessa krav då konsumenten inte har den fysiska möjligheten att undersöka produkten. På senare år har det utvecklats en mängd olika alternativa lösningar för att försöka ersätta fysisk tillgång till produkten. Olika typer av virtuella miljöer är en möjlig lösning på problemet. Om ny teknisk kunskap hanteras på rätt sätt kan det leda till större konkurrensmöjligheter som exempelvis ökad vinst för företaget och ökad tillväxt och sysselsättning för landet/regionen 3. Virtuella miljöer där konsumenter själva testar produkter kan användas för att ge företagen en uppfattning om vad konsumenterna vill ha, och kan därmed stärka sin ställning på marknaden 4. Under 90-talet var det många som trodde att virtuella miljöer skulle ta över den traditionella shoppingen och att den successivt skulle försvinna. Det visade sig dock vara fel, de virtuella miljöerna blir ständigt fler och fler, men ofta som ett komplement till den traditionella handeln. 1 Svenska Dagbladet Medvind för europeisk handel, Daniel Mukka & Peter Nilsson Riktlinjer för Internetbaserade detaljhandelslösningar, 2004, Växjö Universitet, Sid 30 3 Teknisk Framsyn, Uppdateringsprojektet Produktionssystemet Sveriges välfärdsmotor, Sid 10 4 Hyunjoo Oh, So-Yoon & Jana Hawley What virtual reality can offer to the furniture industry, Sid 12 1

7 Redan innan e-handeln fanns det virtuella lösningar för att hjälpa konsumenter att få en uppfattning om produkter och tjänster. Ett exempel är att frisörer kan erbjuda konsumenter att med ett datorprograms hjälp få se hur de passar i olika frisyrer. Ett liknande system i en annan bransch är att man hos färghandlare med ett datorprogram kan testa färger och mönster i olika kombinationer. Båda dessa äldre system finns idag i olika utsträckning tillgängliga på Internet. Fortfarande kan det dock vara svårt att få en korrekt uppfattning då konsumenterna inte alltid kan få se resultaten i rätt sammanhang. På senare tid har det utvecklats mer avancerade system för att hjälpa konsumenter att få en god uppfattning om produkters utformning och funktionalitet. Klädbranschen är en av de branscher som ligger i framkant av utvecklingen. Idag utvecklas system där konsumenten kan få sin kropp avscannad och på så vis virtuellt prova kläder framför datorn. Tjänsten kan ge konsumenten en möjlighet att måttbeställa och få kläder uppsydda efter sin egen kropp. En nackdel är att konsumenten inte själv kan scanna av sin kropp. Optikbranschen är ett område som skulle kunna gynnas av ett virtuellt provrum för glasögonbågar. Många som provar glasögon på traditionellt vis har svårt att bedöma hur de passar i olika alternativ på grund av synfel. När konsumenter går in i en traditionell butik möts de ofta av ett hav med bågar. I ett datoriserat system kan konsumenten lättare få överblick av sortimentet. Genom olika val kan sökningar göras för att få listor på lämpliga modeller. Konsumenten kan på ett enkelt sätt prova en stor mängd bågar på kort tid. Under förstudien hittades inga liknande applikationer, men under arbetets gång upptäcktes liknande system som redan idag finns tillgängliga på marknaden. Dessa system har dock varit begränsade till endast Internetförsäljning och inte som ett komplement till traditionell utprovning. 2

8 2 Problemformulering Vilka möjligheter finns det för ett virtuellt interaktivt provrum för glasögonbågar och vilka tekniska system lämpar sig bäst? I vilka olika forum och situationer kan systemet vara användbart? Vilka eventuella fördelar kan systemet medföra? 3

9 3 Mål Målet med examensarbetet var att finna ett tekniskt system och användargränssnitt för ett interaktivt virtuellt provrum för glasögonbågar, samt att implementera detta system. Systemet ska tillgodose både kundens och systemadministratörens behov. Systemet ska fungera som ett komplement till traditionell utprovning av glasögonbågar, men även ha möjlighet att fungera som utprovningstjänst på webbutiker. 4

10 4 Avgränsningar Den tekniska utredningen och den framtagna lösningen syftar endast till att behandla utprovning av glasögonbågar och inte en lösning för handel över Internet. Ingen marknadsundersökning har utförts för att få ytterligare grepp om konsumentintresset för systemet. 5

11 5 Metod och genomförande För att lösa problemet på ett tillfredställande sätt undersöktes för- och nackdelar av olika lösningsalternativ, vilket gjordes genom att studera befintliga system för liknande ändamål. Systemens funktionalitet och realitet utvärderades genom att grundligt gå igenom de olika systemen. Undersökningarna är främst kvalitativa, vilket innebär att färre objekt studeras ingående till skillnad från kvantitativa metoder. Kvantitativa metoder innebär en insamling av stora mängder data för att sedan analyseras för att på så sätt beskriva empirin. Statistik och kvantitativ undersökning ligger nära varandra. Tillgången på direkt mätbar data är begränsad i kvalitativa undersökningar, här finns det istället utrymme till subjektivt tänkande hos den undersökande personen. Litteraturen som studerats är till största del tekniska rapporter och tidningsartiklar. De tekniska rapporterna har sitt ursprung från olika tekniska universitet och högskolor runt om i världen. De artiklar som lästs kommer från tidskrifter och dagstidningar. All litteratur har hittats genom sökmotorer på Internet. Det gjordes även sökningar i biblioteksregister, men utan att ge resultat. För att få grepp om intresset för, och möjligheterna med ett virtuellt provrum har det förts diskussioner med branschfolk. 6

12 6 Befintliga system Virtuella system finns idag i ett antal branscher. För att få en uppfattning om möjligheterna för ett virtuellt provrum för glasögonbågar som ett komplement till traditionell utprovning har några av dessa system studerats. 6.1 Klädbranschen Klädindustrin har på senare år börjat arbeta med moderniseringsmetoder för att öka konkurrenskraften mot den ledande klädexportören, Kina. Ett område som det satsas stort på är tredimensionell kroppsscanning. Systemet kan användas till tjänster som custum fitting, förslag av storlek, virtuell provnings och personal shopper-service 5. En marknadsundersökning har gjorts vid Cornell University, för att kartlägga intresset för kroppsscanning och virtuell klädprovning. Totalt 237 stycken kvinnor deltog i undersökningen uppdelade på två grupper i åldrarna, och Undersökning gav resultat enligt Figur 1. Figur 1. Marknadsundersökning av intresset för kroppsscanning och virtuell klädprovning. System för kroppsscanning är fortfarande under pågående utveckling. En nackdel är att konsumenten inte själv kan scanna av sin kropp utan måste få sin kropp avscannad (Figur 2). 5 Frédéric Cordier, WonSook Lee, HyeWon Seo & Nadia Magnenat-Thalmann Virtual-Try-On on the Web, Sid 1 6 Suzanne Loker, Susan P. Ashdown, Lora Cowie & Katherine A. Schoenfelder Consumer Interest in Commercial Applications of Body Scan Data, Sid 8 7

13 Figur 2. En demonstration av kroppsscanning, MIRALab. Ett japanskt företag håller idag på att utveckla ett 3D-system som i realtid ska filma kundens rörelser. En 3D-modell visas sedan på en bildskärm där kläder kan provas ut Frisö rbransc hen Inom frisörbranschen har det länge varit möjligt att erbjuda konsumenter att med ett datorprograms hjälp få se hur de passar i olika frisyrer. Det finns både exempel med fotografi och 3D. 6.3 Inrednin gs- oc h möbelbran schen Idag finns det många inrednings- och möbelhemsidor med möjlighet till interaktivitet. Rum kan inredas efter eget tycke och smak. Här får konsumenten en inblick i hur ett rum kan komma att se ut, vilket kan ge en bra bild av det verkliga resultatet. Det finns dock idag inga system där konsumenten på ett smidigt sätt kan se hur möblerna/inredningen ser ut i det egna hemmet Optikbran schen Under förstudien hittades inga system för utprovning av glasögonbågar, men under arbetets gång visade det sig vara fel. System med liknande funktionalitet som examensarbetets utgångspunkt finns, men med skillnaden att de är ämnade 7 BBC News Virtual dummy to try on clothes, Hyunjoo Oh, So-Yoon & Jana Hawley What virtual reality can offer to the furniture industry, Sid 3 8

14 till endast Internetförsäljning och inte som ett komplement till traditionell utprovning i butik. De system som hittats har endast verkat för försäljning över Internet i USA. Bland de system som hittats fanns vissa brister i så väl funktionalitet som praktisk tillämpning. 9

15 7 Utvärdering av befintliga system 7.1 Teknik Efter att ha studerat befintliga system har det visat sig att många använder sig av teknik som inte fullgör en realistisk bild av verkligheten. 3D är det enda sättet att simulera passform, dock är de flesta 3D-system dåliga på att ge ett naturtroget återgivande av texturer. För en naturtrogen verklighetsåtergivning är fotografi fortfarande ett av de bättre alternativen. Nackdelen är att fotografi inte kan ge en tillräckligt god rumsuppfattning, vilket 3D kan ge genom rotation. Den stora kompromissen mellan graden av naturtrogenhet och graden av betraktningsvinklar är det som i stor utsträckning formar dagens system. Denna avvägning måste göras för att i så hög grad som möjligt uppfylla konsumenternas önskemål. 7.2 Design Design och funktionalitet är de viktigaste elementen i ett väl fungerande system. Utan en tydlig och användarvänlig design kommer inte funktionaliteten till sin fulla rätt. Förstår inte användarna hur de ska orientera sig på sidan så försvinner snabbt intresset för möjliga intressanta tjänster. Ett tydligt gränssnitt kan baseras på tidigare kunskap, lämpliga representationer, metaforer och människans analogiska tänkande Analys För att närmare kunna utvärdera de system som finns tillgängliga idag, kommer några utvalda hemsidor att betraktas mer grundligt. De system som tagits i beaktning är de som under förstudien hittats och givit stort intresse inom området både som förebilder och skräckexempel. 9 Tekn. Dr. Alex Jonsson Om människor i tekniska system, 2005, KTH Medieteknik 10

16 My virtual model + Lands End, klädprovning (3D) Figur 3. Klädprovning, My virtual model. My Virtual Model är ett företag som har utvecklat ett system för online-shopping av kläder. Systemet består av två kärnor, modellskapande och klädprovning. Systemlösningen säljs till butiker på Internet. I denna analys granskas butiken Lands End. Vid registrering får användaren skapa en virtuell modell genom att ange längd, vikt, kroppsbyggnad, ålder och typ av ansikte. Därefter får användaren specificera detaljer så som hår och hudfärg. Modellen kan sedan användas på alla sidor som använder sig av systemet. Kläder kan utprovas i olika färger och modeller. Modellen kan roteras för att se hur kläderna sitter i olika vinklar. En nackdel med systemet är att det saknas en funktion att själv välja ut storlek på klädesplaggen. En annan nackdel med systemet är att både modellen och kläderna ser tecknade ut. Systemet fungerar bäst för att hjälpa användaren att prova klädkombinationer snarare än att hjälpa till i val av storlek och modell. Designen är tydlig och lättnavigerad och har metaforiska symboler. Informationen om kläderna är knapphändig, vilket gör att en viktig och grundläggande del med tjänsten försvinner. 11

17 Snowdrops, frisyrprovning (2D) Figur 4. Frisyrprovning med fotografi, Snowdrops. Snowdrops är ett företag som säljer hårvårdsprodukter. De har utvecklat ett system för utprovning av frisyrer direkt på Internet. Systemet fungerar på så sätt att användaren lägger upp ett fotografi av sitt ansikte. Fotot skall vara taget rakt framifrån med håret bakåtkammat för att osynliggöras när man provar olika frisyrer. Bilden ställs in i höjd- och sidled samt skaljusteras för att fungera ihop med frisyrerna. De tillgängliga frisyrerna kan ses i fyra olika hårfärger. Frisyrerna som finns tillgängliga är fotografiska bilder, vilket ger ett mycket naturtroget intryck, dock kan användaren bara se resultatet ifrån en vinkel. En klar brist är att systemet är begränsat till Windows-användare, då endast dessa kan använda sig av en egen bild. Användare av andra system har istället möjlighet att välja mellan i förväg upplagda bilder. Designen är färglös och sparsmakad. Endast de viktigaste funktionerna finns med, vilket gör systemet lättnavigerat och enkelt. Det kan dock vara svårt för en ovan datoranvändare att använda sitt egna porträtt då det är otydligt beskrivet hur en egen bild läggs upp. En annan stor nackdel med systemet är att resultatet endast kan ses i ett litet format. 12

18 Stellure, frisyrprovning (3D) Figur 5. Frisyrprovning med 3D, Stellure. Stellure är ett företag som arbetar med frisyrprovning i 3D. Det fungerar genom att användaren skickar in bilder på sitt huvud i olika vinklar. Utefter fotografierna tillverkar företaget en 3D-modell som sedan kan användas för att prova olika frisyrer. Om användaren inte vill göra en 3D-modell av sitt eget ansikte kan ett ansikte skapas via en guide. Frisyrer kan provas och ses i många olika färger och vinklar. Designen är stilfull och upplägget är enkelt. Sidan är lättnavigerad och användarvänlig. Vid provning av varje frisyr sker en automatisk rotation, vilket kan upplevas som störande då användaren inte har valt det själv. Bättre vore om användaren själv fick välja vilka vinklar de vill betrakta. Vinklar kan dock väljas själv, men först efter att ha stoppat rotationen. 3D-bilden som tillverkas utefter det egna ansiktet är inte någon fullgod representation av verkligheten. Frisyrerna som utprovas är dock verklighetstrogna, men det totala resultatet är inte tillräckligt tillfredsställande. I jämförande med Snowdrops 2D-modell, ger 3Dmodellen ett sämre resultat, men har fördelen att resultatet kan betraktas i flera vinklar. 13

19 Flügger, färg- och tapetmatchning (2D) Figur 6. Färgkombinationer i ett rum, Flügger färg. Flügger, är ett företag som producerar och säljer färg, tapeter, verktyg och tillbehör. På deras hemsida har de två applikationer som heter Lek med färger respektive Lek med tapeter. I färg-applikationen finns flera interiörer och exteriörer som användaren kan färgsätta. Här får användaren en möjlighet att prova ut färgkombinationer i olika typer av miljöer, vilket kan vara en ledning till de slutliga färgvalen. I tapet-applikationen ses en enkel vägg med ett möblemang framför. På väggen kan tapeter provas ut. Det vore önskvärt att kunna prova färger och tapeter tillsammans i en och samma applikation för att användaren ska få en så tillfredställande bild som möjligt. En annan önskvärd funktion vore att förse användaren med information om de valda färgerna. Designen är för enkel för att ge ett naturtroget resultat. Däremot får användaren en bra uppfattning om hur de olika färgerna ter sig till varandra respektive hur tapeterna ter sig till varandra. Det kan vara svårt för användarna att få de kulörer de önskar då funktionerna för de olika färgreglagen är lite oklara. 14

20 Eyeglasses and Contacts, glasögonprovning (2D) Figur 7. Glasögonprovning, Eyeglasses and Contacts. Eyeglasses and Contacts är ett företag som säljer glasögonbågar och kontaktlinser över Internet. De har utvecklat ett 2D-system där användaren kan prova delar av sortimentet på ett eget porträttfoto eller en utvald modell. Fotot skall vara taget rakt framifrån och ställs in i höjd- och sidled samt skaljusteras för att fungera ihop med bågarna. Bågarna som valts för provning kan justeras i höjd- och sidled. Även storlek och färg kan väljas i mån av tillänglighet för den aktuella bågen. Designen är förvirrande då knappar och menyer ligger spritt över flera delar av sidan. Att byta glasögon för provning är krånglig då användaren måste gå ifrån provrummet för att se fler bågar ur sortimentet. Varje gång användaren gör en justering av bågen så laddas hela sidan om vilket gör att förfarandet upplevs långsamt och osmidigt. 15

21 8 Förslag på system Optikbranschen är ett område där det kan tänkas vara användbart med ett virtuellt provrum. Många som provar glasögonbågar idag har svårigheter att på egen hand välja ut bågar som de passar i. Det beror dels på det stora utbud konsumenterna ofta möts av i glasögonbutikerna, dels på det synfel de lider av. I ett datoriserat system kan konsumenten lättare få överblick av sortimentet genom att med olika val göra sökningar och få listor på lämpliga modeller. Konsumenten kan dessutom i lugn och ro prova bågar och har möjlighet att skicka till anhöriga för ytterligare synpunkter. 8.1 Systemets funktioner Användaren har möjlighet att med enkla funktioner och designlösningar prova glasögonbågar. Användaren möts av en kombinerad sida med inloggning och registrering. Nya användare kan registrera sig och registrerade användare kan logga in direkt. Efter registrering kommer användaren till en personlig profilsida. På profilsidan sköts de inställningar som behövs för att provning av bågar ska kunna göras skalenligt på ett eget porträttfoto. Användaren laddar upp en bild i JPG-format som skalas och justeras till rätt position. Knappar används för inoch ut-zoomning samt justering i höjd- och sidled. För justering i höjd- och sidled kan även mus och piltangenter användas. För att storleken på fotografiet ska överensstämma med storleken på bågarna finns en mätskala utplacerad. Användaren måste veta sitt pupillavstånd (PD), vilket användaren själv kan mäta upp med hjälp av en linjal, eller få hjälp med hos optikern. Pupillavståndet används sedan tillsammans med mätskalan för att få en justering som stämmer överens med bågstorlekarna. Användaren sparar positioneringen och kan fortsätta till provrummet. Tidigare registrerade användare kommer automatisk till provrummet om de har en bild uppladdad, annars hamnar de på profilsidan. Användaren kan med hjälp av några val få en lista på de bågar som stämmer överens med önskemålen. För att prova en båge klickar användaren på den, därefter ser användaren om modellen finns i flera storlekar och färger och kan prova sig fram bland alternativen. Användaren har även möjlighet att justera bågarna i höjd- och sidled så att bågarna sitter rätt. Bågar kan lätt läggas till eller tas bort från användarens favoritlista. Favoritlistan används för att snabbt och enkelt hitta tillbaka till de bågar användaren sparat. Ett flödesschema kan ses i Figur 8. 16

22 Figur 8. Flödesschema över provrummet. Figur 9. Inloggning /Registrering. 17

23 Figur 10. Profil. Figur 11. Provrum. 8.2 Tän kbara fu nktion er Det finns fler funktioner som skulle kunna göra systemet bredare i sin funktionalitet. En tanke är att det skulle finnas möjlighet att se hur bågarna ser ut från sidan. Fotot skulle då lämpligen vara fotograferat i 45 eller 90 graders vinkel. 18

24 Att fota i 45 grader kräver väldigt hög precision från både användare och system. Mer lämpligt vore att fota i 90 graders vinkel då det blir betydligt enklare att passa ihop användarens foto med bågarna. För att funktionen ska fungera någorlunda väl måste användaren ta fotografiet med håret bortdraget från örat. Efter uppladdning måste användaren även ha möjlighet att rotera sitt fotografi så att bågarna hamnar rätt på örat. Ett oöverkomligt problem kvarstår dock, vilket är att en båge aldrig kan visas bakom örat utan måste ligga utanpå. Ett alternativ vore att klippa av slutet på bågen. Funktionen skulle kräva att användaren måste ladda upp ytterliggare ett foto. I systemet för det virtuella provrummet finns inte denna funktion med, då det både blir krångligt för användaren, samtidigt som det är svårt att få ett bra resultat. I systemet kan användaren istället se bågarna i cirka 45 graders vinkel. En bra lösning för att ytterligare hjälpa användaren vore att erbjuda flera fotografier på bågarna i olika vinklar som användaren kan studera närmre. En bra funktion vore att användaren direkt i systemet har möjlighet att ange e- postadresser för att skicka iväg bilder på sig själv med olika glasögonbågar. Med denna funktion kan användaren på ett smidigt sätt få omdömen och kommentarer på olika bågar från vänner och bekanta. En tänkbar funktion i systemet vore att användaren ges möjligheten att skriva ut en lista på de bågar som givit intresse och ta med sig denna för ytterligare provning hos optikern. För att minimera risken att kunder ska falla för bågar som de inte kan ha på grund av olika synfel, vore det önskvärt med ytterligare en funktion. Denna funktion skulle informera användaren mer ingående om bågarna. Exempelvis att bågen inte är stor nog för att progressiva glas ska kunna användas. 8.3 Möjliga forum och situationer Ett interaktivt provrum för glasögonbågar kan tänkas passa i olika typer av forum och situationer. Beroende av typ av kund och typ av butik kan olika fördelar dras av systemet Traditionell butik Den traditionellt utformade butiken kan dra nytta av systemet genom att erbjuda tjänsten till sina kunder som ett komplement till vanlig service. Tjänsten kan användas både på butikens hemsida och vid en terminal i butik, där kan kunden få hjälp med förslag på typ av bågar som passar ansiktsform och ändamål. Genom det virtuella provrummets lekfullhet kan kunder få hjälp och vägledas att 19

25 välja andra typer av bågar de annars aldrig skulle ha förmått sig att prova. Kunder kan på hemsidan hitta nya bågar och sedan komma till butiken för fortsatt provning. Personer med synnedsättning kan dra ytterligare fördelar då de har svårt att prova ut glasögonbågar på traditionellt vis. Mindre datorvana kunder kan få hjälp att komma igång med systemet av personal i butiken för att sedan fortsätta hemma. I framtiden kan det tänkas att butikerna skulle kunna spara pengar på att ha fler bågar på Internet och därigenom eliminera lager och personalkostnader, samt kunna utvidga sortimentet Webbutik Företag som säljer glasögonbågar på Internet erbjuder idag enkla bilder på glasögonbågar, ibland fotograferade på en modell. Kunden väljer ut ett antal bågar ur sortimentet och får dessa hemskickade för provning. Hittar kunden ett par tillfredställande bågar skickas dessa tillbaka med övriga bågar för att få glas monterade. Är kunden inte nöjd med något av paren får kunden välja nya bågar för provning. Förfarandet är långsamt och omständligt och skulle med hjälp av ett virtuellt interaktivt provrum kunna påskynda förloppet genom att utprovningen kan ske direkt. Kunden kan med hjälp av provrummet lättare välja ut vilka bågar de vill få hemskickade för vidare provning. Många fraktkostnader kan sparas in och kunden kan få sina nya bågar snabbare. 8.4 Konkurrenskraft Miljö På lång sikt kommer miljö och uthållighetsaspekter att få en större betydelse för hur produkter och produktionssystem utformas och miljöfrågor får en större betydelse för marknaden. Konsumenterna sätter tryck på företagen att de ska ha ett livscykeltänkande, vilket innebär åtgärder för att minska resursanvändning i samtliga led i produktionssystemet Effektivitet Två starka fördelar med att ha försäljning och virtuella miljöer på Internet jämfört med traditionell handel är att det kan vara bekvämare och mindre tidskrävande. För att fördelarna ska gälla måste hemsidan vara tydlig, strukturerad och tillgänglig för användaren Teknisk Framsyn, Uppdateringsprojektet Produktionssystemet Sveriges välfärdsmotor, Sid Edvin Petersson, Baltsar Sahlin & Johan Ejerhed Boo.com Vad gick fel?, Sid 6 20

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet?

E-handel. E-commerce - What key factors motivate the choice to buy clothes online? Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? Södertörns högskola, Medieteknik C C-uppsats 15 HP, Höstterminen 2010 Handledare: Anna Swartling E-handel Vilka faktorer styr vid valet att handla kläder via Internet? E-commerce - What key factors motivate

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker

Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10. Webbutiker Kandidatexamen vid Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2009.1.10 Webbutiker Hur hanteras frånvaron av det fysiska rummet för kommunikation? Sofia Eriksson & Camilla Hedinge Förord Det här

Läs mer

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik

EXAMENSARBETE. Marknadsföring på Webb 2.0. Utveckling av LillHjärtas webbplats. Peter Leander 2014. Teknologie kandidatexamen Datateknik EXAMENSARBETE Marknadsföring på Webb 2.0 Utveckling av LillHjärtas webbplats Peter Leander 2014 Teknologie kandidatexamen Datateknik Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

En jämförelse mellan PHP och C# i.net

En jämförelse mellan PHP och C# i.net En jämförelse mellan PHP och C# i.net Gisela Kind Louise Svennberg EXAMENSARBETE 2009 Grafisk design och webbutveckling A comparison between PHP and C# in.net Gisela Kind Louise Svennberg Detta examensarbete

Läs mer

E-handelsplattformar

E-handelsplattformar E-handelsplattformar En studie över tre e-handelsplattformar och lansering av en e-handelsplats NINOS MALKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05130 Numerisk analys och datalogi Department

Läs mer

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

En användbarhetsstudie av en B2B e-handel En användbarhetsstudie av en B2B e-handel Designkoncept framtagna med ett användarcentrerat perspektiv SOOLMAZ SHAHRIVAR Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 En användbarhetsstudie av en B2B e-handel

Läs mer

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren

Framtidens bank. - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media. Frida Iwar Helena Lundgren UPTEC STS11029 Examensarbete 30 hp Juni 2011 Framtidens bank - en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media Frida Iwar Helena Lundgren Abstract The future of

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson

KANDIDATUPPSATS. Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel. Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Internationella Marknadsföringsprogrammet KANDIDATUPPSATS Män + E-handel = Sant? En studie om hur modeföretag boostar sin e- handel Caroline Andersson, Helen Andersson, Linda Karlsson Marknadsföring 15

Läs mer

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET

Inga rödljus. En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring. Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 15 poäng VT 2008 Inga rödljus En studie i trafikdrivande Internetmarknadsföring Författare: Handledare: Anders Blomquist, Assistant

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Optimering av hemsidor

Optimering av hemsidor Optimering av hemsidor - Interaktionsförbättringsarbete på hemsidor Webpage optimization - Interaction improvement work on webpage s Raban Ebrahimzade Jonas Petersson Handledare Alan B Carlsson Kandidatuppsats

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce

Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Institutionen för Informatik EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Januari 2005 Utvärdering av e-handelssystemet oscommerce Handledare Lars Fernebro Författare Sebastian Howe Suzana Ivkovic

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Interaktionsdesign med papper och penna

Interaktionsdesign med papper och penna Södertörns högskola 15 hp Medieteknik Vårterminen Vårenterminen 2012 2012 Interaktionsdesign med papper och penna Interactiondesign with paper and pencil Av: Amna Kodzaga & Alba Smitterberg Handledare:

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

E-lärande när, var och hur som helst?

E-lärande när, var och hur som helst? E-lärande när, var och hur som helst? JOHANNA LAVESKOG Examensarbete Stockholm, Sverige 2005 TRITA-NA-E05084 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44

Läs mer

ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Johanna Lövgren.

ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Johanna Lövgren. ALLTID TILL HANDS EN STUDIE KRING KONSUMENTERS VILJA ATT HANDLA VIA MOBILTELEFONEN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Johanna Lövgren Oscar Winter VT 2014:KF07 1/33 Svensk titel: Alltid till hands - en

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06

AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN. Kandidatuppsats i Informatik. Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 AFFÄRSSYSTEMENS FRAMTIDA UTVECKLING INOM DISTANSHANDELN Kandidatuppsats i Informatik Mahmud Darir Patrik Särnblom VT 2008:KI06 Förord Vi skulle först och främst vilja tacka vår handledare Jonas Hedman,

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI

Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer. JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Sammanställning och utvärdering av riktlinjer gällande gränssnittsdesign för äldre personer JAKOB JÖNSSON och MADELEINE KAZEMI Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Sammanställning och utvärdering av riktlinjer

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ

Tjänsten e-kort som betalningsalternativ 2003:144 SHU EXAMENSARBETE ELEKTRONISK HANDEL: Tjänsten e-kort som betalningsalternativ MATS ANDERSSON BRITT-LOUISE ÅBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

Läs mer