Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 FINO KALK-EX. Sulfonsäuren, aliphatisch 75-75-2 607-145-00-4 200-898-6"

Transkript

1 Sida 1 av 9 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Material-gruppe: CAS nr: Index nr: EG nr: FINO KALK-EX Avkalkningsmedel Sulfonsäuren, aliphatisch Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen Rengöringsmetoder 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör: Gatuadress: Stad: Mangelsfeld 1 D-9770 Bad Bocklet Användningar från vilka avrådas Inga övriga uppgifter. Telefon: Telefax: E-post: Kontaktperson: Joachim Mahlmeister Telefon: E-post: Internet: AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Farobeteckningar: C - Frätande R-fraser: Frätande. GHS-klassificering Farlighetskategorier: Frätande/irriterande på huden: Skin Corr. 1B Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Eye Dam. 1 Faroangivelser: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 2.2 Märkningsuppgifter Signalord: Piktogram: Fara Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten metansulfonsyra Faroangivelser H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

2 Sida 2 av 9 Skyddsangivelser P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P264 Tvätta Händer grundligt efter användning. P20 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P321 Särskild behandling (se - på etiketten). P305+P351+P33 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P405 Förvaras inlåst. P501 Innehållet/behållaren lämnas till -. Övrig information Produkten är inordnad och kännetecknad enligt EU-riktlinjerna och respektive nationala lågar. 2.3 Andra faror Inga mer informationer tillgängliga. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2 Blandningar Kemisk benämning Organiska syror, tensider, anjonisk, korrosionsinhibitor, dispersionsmedel Formel: Molekylvikt: 96,11 C1-H4-O3-S1 Farliga komponenter EG nr CAS nr Index nr REACH nr Kemiskt namn Klassificering GHS-klassificering metansulfonsyra C - Frätande R34 Skin Corr. 1B; H314 Alifatiska alkoholer, etoxilerad, propoxylated* Xi - Irriterande R3 Mängd/halt % 1-3 % - Ordalydelse av R- och H-meningar: se avsnitt 16. * Polymerer, monomerer EINECS listade AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Generell rekommendation Offret bärs ur riskområdet och läggs ner.

3 Sida 3 av 9 Nedsmutsad, genomdränkt klädsel tas av omedelbart. Vid inandning Sörj för god ventilation. Vid hudkontakt Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål. Tillkalla omedelbart läkare. Vid ögonkontakt Vid kontakt med ögonen, spola därefter ögonen minuter under rinnande vatten med öppna ögonlock. Tillkalla omedelbart läkare. Vid nedsväjning Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. Framkallar inga kräkningar. Tillkalla omedelbart läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Mag- tarmstörningar frätande. Verkningar Vid inandning av ångor kan förgiftningssymptom uppträda flera timmar senare, därför skall läkare kontaktas. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandling: Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Vattenånga. alkoholbeständigt skum. Torrsläckningspulver. Koldioxid. Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl Inga övriga uppgifter kända. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Kolmonoxid. Svaveltrioxid 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Vidta de vanliga åtgärderna vid kemikaliebränder. Använd personlig skyddsutrustning. Övrig information Undvik inandning av rök vid brand eller explosion. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 6.2 Miljöskyddsåtgärder Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Saneringsmetoder Tvätta med mycket vatten. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Upptaget material behandlas enligt avsnitt omhändertagning. Se skyddsåtgärder i punkt 7 och.

4 Sida 4 av 9 AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Rekommendation för säker hantering Använd personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Nedsmutsad, genomdränkt klädsel tas av omedelbart. Information om brand- och explosionsskydd Kyl ned den för fara utsatta behållaren med vatten. Övrig information Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerlokaler och förvaringskärl Förvaras endast i originalförpackningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Information om gemensam lagerhållning Oförenlig med Baser, Oxidationsmedel. om lagringsförhållanden lagringstemperatur 5-40 C Lagerklass: Säkerheten på arbetsplatsen --- AVSNITT : Begränsning av exponeringen/personligt skydd.1 Kontrollparametrar Övrig information Kontrollparametrar Innehåller inga ämnen i mängder som överskrider de koncentrationsgränserna för dem ett gränsvärde på arbetsplatser har blivit fastställd..2 Begränsning av exponeringen Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Se kap. 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa. Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien Vidtag normala försiktighetsåtgärder vad gäller hantering av kemikalier. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tag genast av alla nedstänkta kläder. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Andningsskydd Handskar Andningsskydd krävs vid: Bildning/framställning av aerosoler Skyddshandsken måste vara helt ogenomträngligt och skydda bestående mot produkten/ ämnet/ tillverkningen. För den exakta användningstiden kontakta tillverkaren. Vid val av skyddshandskar bör genomsläppstid, permeationsråd och degradationen iakttas.

5 Sida 5 av 9 Använd kemikaliebeständiga skyddshandskar av neopren. Ögonskydd Tättslutande skyddsglasögon. Hudskydd Stövel. Skyddsförkläde. AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Aggregationstillstånd: Färg: Lukt: flytande färglös luktlös ph-värde: 1vid g/l: 10 Tillståndsväxlingar Smälttemperatur: Kokpunkt/kokpunktsintervall: Mjukningspunkt: Flampunkt: Brandfarlighet Fast form: Explosiva egenskaper Produkten är ej explosionsfarlig. Nedre Explosionsgränser: Övre Explosionsgränser: Tändtemperatur: Termisk tändtemperatur Ångtryck: Fast form: > 100 C Produkten är ej självantändande. Ej tillgänglig. Provnormer Densitet (vid 20 C): 1,1 g/cm³ DIN Vattenlöslighet: Viskositet, dynamisk: (vid 20 C) Ångdensitet: Avdunstningshastighet: 9.2 Annan information Fasthalt: lättlöslig. 6 mpa s ej fastställd ej fastställd inget DIN AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Vid normala lagringsförhållanden är produkten stabil 10.2 Kemisk stabilitet Stabil vid normal användning Risken för farliga reaktioner Varning för stark värmeutveckling.

6 Sida 6 av Förhållanden som ska undvikas Skall hållas på avstånd från värmekällor (t ex heta ytor), gnistor och öppen eld Oförenliga material Baser 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga sönderfallsprodukter kända. ingen/inget/inga AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning Inga data tillgängliga Akut toxicitet Akut oral toxicitet: Dos som verkar: LD50: > mg/kg Species: Råtta Alkoholer: LD50: > mg/kg Species: Råtta Specific effects in experiment on an animal Inga data tillgängliga Irritation och frätning Hudkontakt: Syraskador Vid ögonkontakt: Risk för allvarliga ögonskador. Sensibiliserande effekter Ingen överretlighet bekannt. Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering Inga mer informationer tillgängliga. Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter Inga farliga åmnen som kan vara cancerframkallande eller påverka arvsanlagen. ingen/inget/inga Empiriska data beträffande effekt hos människan Inga andra iaktagelser att rapportera. Inga andra restriktioner kända. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag Persistens och nedbrytbarhet Gränsvärdena för Tensiderna i produkten motsvarar EGs föreskrifter Bioackumuleringsförmåga Ingen hänvisning till bioakkumulationspotential Rörligheten i jord Inga uppgifter finns om detta Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen komponenterna av den här tillberedningen uppfylla inte kriterierna för en klassificering som PBT eller vpvb Andra skadliga effekter Inga uppgifter finns om detta.

7 Sida 7 av 9 Vid utsläpp ut i sjöar och vattendrag ska gällande miljöregler följas. AVSNITT 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Rekommendation Tillförs specialavfallförbränningen under iakttagelse av myndigheternas föreskrifter. Förorenad förpackning Tillförs specialavfallförbränningen under iakttagelse av myndigheternas föreskrifter. AVSNITT 14: Transport information Landtransport (ADR/RID) 14.1 UN-nummer: 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. metansulfonsyra II Klassificeringskod: Begränsad mängd (LQ): Faroklass nummer: Tunnelinskränkning: C3 LQ22 0 E Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport) speciella föreskrifter: 274 Frigjord mängd: E2 Transportkategori: 2 Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN) 14.1 UN-nummer: 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: II Etiketter: 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. metansulfonsyra Klassificeringskod: Begränsad mängd (LQ): C3 LQ22 Övriga relevanta upplysningar (Insjöfartygstransport/insjöfrakt) speciella föreskrifter: 274 Frigjord mängd: E2 Sjötransport/sjöfrakt (IMDG) 14.1 UN-nummer: 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. metansulfonsyra II

8 Sida av 9 Etiketter: Marine pollutant: Begränsad mängd (LQ): EmS: 1 L F-A, S-B Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt) speciella föreskrifter: 274, 944 Frigjord mängd: E2 Flygtransport/flygfrakt (ICAO) UN/ID nr: 14.2 Officiell transportbenämning: 14.3 Faroklass för transport: 14.4 Förpackningsgrupp: Etiketter: 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. II Begränsad mängd (LQ) passagerarflyg: IATA-Packinstruktion - passagerarflyg: IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg: IATA-Packinstruktion - fraktflyg: IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg: 0.5 L Övriga relevanta upplysningar (Flygtransport/flygfrak) Frigjord mängd: E2 Passenger-LQ: Y0 speciella föreskrifter: A Särskilda försiktighetsåtgärder Inte kända 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/7 och IBC-koden Inga andra restriktioner kända. AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 0 1 L L 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-föreskrifter 1999/13/EG (VOC): Övrig information Inga övriga uppgifter. Nationella bestämmelser Vattenförorenande-klass (D): Säkerheten på arbetsplatsen --- Inga övriga uppgifter Kemikaliesäkerhetsbedömning ingen/inget/inga 2 - farlig för vattenkvaliteten För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar. AVSNITT 16: Annan information

9 Sida 9 av 9 Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 34 Frätande. 3 Irriterar huden. Fullständiga ordalydelsen med hänvisning till H-angivelse finns under avsnitt 2 och 3 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt.

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Buffer Redox 465/430mV_791452-506240-791439-1042307 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: 506240;506241;791439;1042307 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Bello Zon Chlorite 7,5%_1026422-1027595-950136-950137 Sida 1 av AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Ytterligare Handelsnamn Gäller även för följande materialnummer: :1026422; 1027595; 950136; 950137 Abbreviation:

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. H2O2 Reagent_1023636

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. H2O2 Reagent_1023636 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CAS nr: Index nr: EG nr: 7664-93-9 016-020-00-231-639-5 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Dulcoflex Silicone Grease_1037255-1037256 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030

SÄKERHETSDATABLAD Colourlock Leather Cream Art. Nr.: 1017-10, 1017-25, 1017-50, 122-001, 122-030 Datum: 2011-05-05 SÄKERHETSDATABLAD Utfärdare: Susanne Karlsson 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Läderkräm, Användningsområde: Vårdmedel för läder och skinn Leverantör: ERNST P. AB Postadress:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 7 * AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: FÜLL- und REPARATURMAS SF 80 Artikelnummer: 6169/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD. Fabriksbetong färsk betongmassa. AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. AVSNITT 2. Farliga egenskaper SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong Färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 6 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Ämnets användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från Säkerhetsdatablad sida: 1/12 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FLEXITY Produktregistreringsnummer: 468420-5

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31 Sida: 1 / 5 * 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Artikelnummer: 01437/3 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer