SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006"

Transkript

1 Revisionsdatum Version Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning REACH-registreringsnummer Det finns inget registreringsnummer för denna substans eftersom substans en eller dess användning är befriad från registrering enligt artikel 2 R EACH, rådets förordning (EG) nr 1907/2006, det årliga tonnaget kräver i nte registrering eller registreringen är bestämd till en senare registre ringsdeadline. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Reagens för analys Mer information finns på Merck Chemicals webbportal. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag Merck KGaA * Darmstadt * Tyskland * Tel Ansvarig avdelning EQ-EPS * Telefonnummer för nödsituationer Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Brandfarlig vätska, Kategori 3, H226 Akut toxicitet, Kategori 4, Oralt, H302 Allvarlig ögonskada, Kategori 1, H318 Irriterande på huden, Kategori 2, H315 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, H335 Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, H336 Den utförliga texten för H-översikterna nämnda i detta avsnitt, se avsnitt 16. Klassificering (67/548/EEG eller 1999/45/EG) R10 Xn; R22 Xi; R37/38-41 Se avsnitt 16 för fullständig lydelse av R-fraser nämnda under detta avsnitt. Sida 1 av 11

2 2.2 Märkningsuppgifter Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Faropiktogram Signalord Fara Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H315 Irriterar huden. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P313 Sök läkarhjälp. Förenklad märkning ( 125 ml) Faropiktogram Signalord Fara Faroangivelser H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. INDEX-nr Märkning (67/548/EEG eller 1999/45/EG) Symbol(er) Xn Hälsoskadlig R-fras(er) / Brandfarligt. Farligt vid förtäring. Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S-fras(er) 7/ /39-46 Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt Sida 2 av 11

3 EG-nr EG-märkning 2.3 Andra faror Ingen känd. Förenklad märkning ( 125 ml) Symbol(er) Xn Hälsoskadlig skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. R-fras(er) Brandfarligt. Farligt vid förtäring. Risk för allvarliga ögonskador. S-fras(er) 26-37/39 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Formel CH₃(CH₂)₃OH C₄H₁₀O (Hill) CAS-nr INDEX-nr EG-nr Molekylvikt 74,12 g/mol 4. Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Efter inandning: Frisk luft. Vid kvarstående besvär, kontakta läkare. Efter hudkontakt: Skölj huden med mycket vatten. Tag av nedstänkta kläder. Efter ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten. Tillkalla ögonläkare omedelbart. Efter förtäring: Vid kräkning risk för aspiration! Håll luftvägarna fria. Kontakta omedelbart läkare. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda irriterande effekter, Hosta, nedsatt andningsrytm, Andnöd, Dåsighet, Yrsel, narkos, berusning, Illamående, Kräkning, hjärt- och kärlrubbningar, dåsighet, CNS-påverkan. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 5. Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Koldioxid (CO₂), Skum, Pulver Olämpliga släckmedel För denna substans/blandning har inga begränsningar beträffande brandslä ckningsmedel angivits. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brännbart material, Ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Vid förhöjd temperatur bildas explosiva blandningar med luft. Vid brand kan farliga ångor bildas. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Sida 3 av 11

4 Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal Vistas ej i farozonen utan andningsapparat. För att undvika kontakt med huden, bör säkerhetsavstånd hållas och lämpliga skyddskläder användas. Ytterligare information Behållare flyttas från riskområdet och kyles med vatten. Förhindra släckningsvattnet från att förorena ytvatten eller grundvattensystemet. 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Råd till annan personal än räddningspersonal Undvik inandning av ångor, aerosol. Undvik kontakt med ämnet. Sörj för lämplig ventilation. Utrym riskområdet, iaktta nödsituationsåtgärder, rådfråga expert. Råd för räddningspersonal: Skyddsutrustning se avsnitt Miljöskyddsåtgärder Töm ej i avloppet. Risk för explosion. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Täck avlopp. Samla upp, bind och pumpa bort spill. Observera eventuella materialbegränsningar (se avsnitten 7.2 och 10.5). Tas upp med inert absorptionsmedel (t ex Chemizorb ). Transporteras till avfallsanläggning. Gör rent det förorenade området. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Anvisningar om nde behandling av avfall se avsnitt Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Arbete skall ske i dragskåp. Undvik inandning av ämnet. Undvik bildning av ångor/aerosoler. Råd för skydd mot brand och explosion Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från värme och antändningskällor. Lagringstemperatur: inga restriktioner. 7.3 Specifik slutanvändning Frånsett de användningsområden som nämns i avsnitt 1.2 förutses ingen yt terligare specifik användning. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Sida 4 av 11

5 Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta Beståndsdelar Grundval Vara Tröskelvärden Takgränsvärde, Anmärkning n-butanol ( ) SWO Beteckning för huden Kan absorberas genom huden Nivågränsvärde Hygieniskt gränsvärde 15 ppm 45 mg/m³ 30 ppm 90 mg/m³ Rekommenderade övervakningsförfaranden Metoder för mätning av atmosfären (omgivningsluften) på arbetsplatsen må ste följa kraven i DIN EN 482 och DIN EN Begränsning av exponeringen Tekniska åtgärder Tekniska åtgärder och korrekta arbetsmetoder bör prioriteras framför an vändning av personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 7.1. Individuella skyddsåtgärder Skyddskläder bör väljas specifikt för arbetsplatsen, beroende på koncentration och kvantitet av de hanterade substanserna. Motståndskraften i skyddsmaterialet bör verifieras av respektive leverantör. Åtgärder beträffande hygien Byt omedelbart förorenade kläder. Smörj huden med skyddande barriärkräm innan arbetet. Tvätta händerna efter avslutat arbete. Arbete skall ske i dragskåp. Undvik inandning av ämnet. Ögonskydd / ansiktsskydd Tättslutande skyddsglasögon Handskydd full kontakt: stänk: Handskmaterial: Handsktjocklek: Genombrottstid: Handskmaterial: Handsktjocklek: Genombrottstid: Nitrilgummi 0,40 mm > 480 min polykloropren 0,65 mm > 120 min Skyddshandskarna som används måste vara i enlighet med specifikationerna i EU direktiv 89/686/EEC och standardenen374, t.ex. KCL 730 Camatril -Velours (full kontakt), KCL 720 Camapren (stänk). Genombrottstiderna nedan är bestämda av KCL i laboratorietester enligt EN374 med prov av rekommenderad handsktyp. Denna rekommendation är tillämpbar endast för produkten nämnd på i varuinformationsbladet och leverrerad av oss för ändamål som är specificerat av oss. Vid upplösning eller blandning med andra ämnen under förhållanden som skiljer sig från de i EN374, ta kontakt med leverantören av CE-godkända handskar (te.x. KCL GmbH, D Eichenzell, Internet: Annan skyddsutrustning: Flamskyddadande antistatisk skyddsdräkt Sida 5 av 11

6 Andningsskydd behövs vid bildning av ånga/aerosol. Rekommenderad filtertyp: Filter A-(P2) Företagaren skall försäkra sig om att underhåll, rengöring och utprovning av utrustning för andningsskydd utförs enligt instruktionerna från tillverkaren. Dessa åtgärder skall dokumenteras på ett lämpligt sätt. Begränsning av miljöexponeringen Töm ej i avloppet. Risk för explosion. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Form vätska Färg Lukt Lukttröskel färglös etanol ph-värde 7 vid 70 g/l 20 C Smältpunkt -89 C Kokpunkt/kokpunktsintervall C vid hpa Metod: DIN Flampunkt 34 C Metod: DIN Part 1 Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns Ångtryck 1,4 %(V) 11,3 %(V) 6,7 hpa vid 20 C (beräknad) Relativ ångtäthet 2,6 vid 20 C Relativ densitet 0,81 g/cm³ vid 20 C Sida 6 av 11

7 Löslighet i vatten Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet, dynamisk Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper 77 g/l vid 20 C log Pow: 0,88 Metod: (experimentell) (Lit.) Ingen bioackumulering förväntas (log Pow <1). 2,95 mpa.s vid 20 C 9.2 Övrig data Antändningstemperatur 340 C Metod: DIN Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ånga/luft-blandningar är explosiva vid kraftig uppvärmning Kemisk stabilitet Produkten är kemiskt stabil under normala omgivningsförhållanden (rumste mpertur) Risken för farliga reaktioner Risk för andtändning eller bildning av brandfarliga gaser med: starka oxidationsmedel, krom(vi)oxid Exoterm reaktion med: Alkalimetaller, Alkaliska jordartsmetaller, Aluminium, starka reduktionsmedel, Sura klorider 10.4 Förhållanden som ska undvikas Upphettning. Området från ca. 15 Kelvin under flampunkten är kritisk Oförenliga material gummi, olika plaster 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter ingen information tillgänglig 11. Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Sida 7 av 11

8 Akut oral toxicitet LD50 råtta Dos: 790 mg/kg (RTECS) Symptom: Illamående, Kräkning, Inandning kan orsaka lungödem och lunginflammation. absorption Akut inhalationstoxicitet LC50 råtta Dos: > 18 mg/l, 4 h (högsta beredda konc.) Symptom: irritation på slemhinnor, Hosta, Andnöd, dåsighet, Dåsighet LCLO human Dos: 0,08 mg/l absorption Akut dermal toxicitet LD50 kanin Dos: mg/kg (RTECS) Hudirritation kanin Resultat: Irritation Irriterar huden. Ögonirritation kanin Resultat: Stark irritation Metod: OECD TG 405 Orsakar allvarliga ögonskador. Genotoxicitet in vitro Ames' test Salmonella typhimurium Resultat: Negativ Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, upprepad exponering. Fara vid aspiration Ingen klassificering för aspirationstoxicitet 11.2 Ytterligare information Ytterligare information Efter absorption: Sida 8 av 11

9 CNS-påverkan., Yrsel, berusning, blodtryckssänkning, hjärt- och kärlrubbningar, nedsatt andningsrytm, narkos Skada på: Lever, Njure Ytterligare information: Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. 12. Ekologisk information 12.1 Toxicitet Fisktoxicitet LC50 Arter: Leuciscus idus (guldid) Dos: mg/l Exponeringstid: 96 h Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur. EC50 Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Dos: mg/l Exponeringstid: 48 h Metod: DIN Algtoxicitet IC50 Arter: Desmodesmus subspicatus (grönalg) Dos: > 500 mg/l Exponeringstid: 72 h Toxicitet för bakterier EC10 Arter: Pseudomonas putida Dos: mg/l Exponeringstid: 16 h 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Bionedbrytbarhet Resultat: Lätt bionedbrytbar. 98 % Exponeringstid: 28 d Metod: OECD TG 301E Ratio BOD/ThBOD BOD5 33 % 12.3 Bioackumuleringsförmåga Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten log Pow: 0,88 Metod: (experimentell) (Lit.) Ingen bioackumulering förväntas (log Pow <1) Rörligheten i jord 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Sida 9 av 11

10 PBT/vPvB-bedömning har inte utförts eftersom kemisk säkerhetsbedömning i nte efterfrågas/inte utförts 12.6 Andra skadliga effekter Tillägg till ekologisk information Får inte släppas ut i drickvattentäkter, avlopp eller mark. 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsmaterial måste bortskaffas enligt avfallsdirektiv 2008/98/EG samt enligt övriga nationella och lokala bestämmelser. Kemikalier ska förvar as i originalbehållare. Får ej blandas med annat avfall. Ej rengjorda be hållare ska hanteras på samma sätt som själva produkten. Beträffande retur av kemikalier och behållare, se eller kontakta oss om du har ytterligare frågor 14. Transportinformation ADR/RID UN 1120 BUTANOLS, 3, III IATA UN 1120 BUTANOLS, 3, III IMDG UN 1120 BUTANOLS, 3, III EmS F-E S-D Transportreglerna är i enligt internationella regler såsom de tillämpas i Tyskland. Möjliga avvikelser i andra länder omfattas ej. 15. Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-förordningar Regler för Allvarliga Olycksrisker 96/82/EC Brandfarligt. 6 Kvantitet 1: t Kvantitet 2: t Arbetsrestriktioner Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet. Lägg märke till Direktiv 92/85/EEG för gravida arbetstagares säkerhet och hälsa i arbetslivet. Nationella föreskrifter Förvaringsklass VCI 3 Brandfarliga vätskor 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Kemisk säkerhetsbedömning har inte utförts för denna produkt. 16. Annan information Utförlig text med hänvisning till H-översikterna finns under avsnitt 2 och 3. H226 Brandfarlig vätska och ånga. Sida 10 av 11

11 H302 H315 H318 H335 H336 Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 R10 Brandfarligt. R22 Farligt vid förtäring. R37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R41 Risk för allvarliga ögonskador. Utbildningsråd Sörj för tillräcklig information och utbildning om användningen. Lokal representant: E. Merck AB * Frösundaviks Allé 1, SE Solna, Sweden * Tel.: +46 (0) * Fax: +46 (0) * VWR International AB * Fagerstagatan 18A * S Stockholm * Tel.: +46 (0) * Fax: +46 (0) * En förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet Använda förkortningar och akronymer finns på Informationen i detta dokument baseras på vår nuvarande kunskap. Den karakteriserar produkten med avseende på säkerhetsåtgärder. Den utgör ingen garanti vad gäller övriga egenskaper hos produkten. Sida 11 av 11

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-%

E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: E-THERM KBS-LÖSNING 29 VIKT-% REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: REACH-reg.nr: 01-2119457610-43 (Etanol) 01-2119457558-25/

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.1_1039732 Sida 1 av 6 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 1.3

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer