: Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ": Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WETFIX AP17 Version 4 Revisionsdatum Tryckdatum SE / SV 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : WETFIX AP17 Ämnets namn : Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine REACH-registreringsnummer : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen : Användningsomr.: Se det bifogade exponeringsscenariot Bilaga. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag : Akzo Nobel Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 SE Stenungsund Sweden Telefon : Telefax : E-postadress : 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Telefonnummer för nödsituationer 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen : (Akzo Nobel Chemicals Deventer, NL) / - Nödtelefon Sverige: KEMIAKUTEN Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Frätande på huden, 1C, H314 Hudsensibilisering, 1, H317 Akut toxicitet i vattenmiljön, 1, H400 Kronisk toxicitet i vattenmiljön, 1, H410 1/14

2 Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG) Miljöfarlig, Xi, R43, R34, R50/53 Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Symbol(er) : Signalord : Fara Faroangivelser : H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser : Förebyggande: P273 P280 Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Gensvar: P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/ duscha. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P308 P310 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Märkning enligt EG-direktiven (1999/45/EG) Symbol(er) : C Frätande 2 / 14

3 N Miljöfarlig R-fras(er) : R34 Frätande. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-fras(er) : S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer 2.3 Andra faror Inga mer data tillgängliga. 3 / 14

4 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.1 Ämnen Farligt ämne Kemiskt namn PBT vpvb OEL CAS-nr. EG-nr. REACH Nr. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG) Koncentration [%] Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 N; R50/53 C; R34 R Följande ämnen har flera CAS-nummer Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer : Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. Kandidatlista över "särskilt farliga ämnen" (SVHC) för godkännande Kandidatlista över "särskilt : Varken förbjuden eller begränsad farliga ämnen" (SVHC) för godkännande 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän rekommendation : Omedelbar medicinsk vård är nödvändig. Flytta från farligt område. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Vid inandning Vid hudkontakt Vid ögonkontakt Vid nedsväljning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta. : Omedelbart till läkare. Fortsätt att skölja, även under transporten. Ta av kontaktlinser. Skydda oskadat öga. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen. Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet. : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. 4 / 14

5 För omedelbart patienten till sjukhus. Framkalla ej kräkning! Kan förorsaka frätskador i munhåla och svalg. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom : Ingen information tillgänglig. Risker : Ingen information tillgänglig. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandling : Ingen information tillgänglig. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Särskilda risker vid brandbekämpning / Särskilda faror som uppstår med produkten : Behandlas som en oljebrand. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning för : Använd tryckluftsmask och skyddskläder. brandbekämpningspersonal Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ god ventilation 6.2 Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetoder / Inneslutningsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Övrig information : För personligt skydd se avsnitt 8. 5 / 14

6 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8. Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibilseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser. Råd för skydd mot brand och : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd. explosion 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymmen och behållare : För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Reagerar med koppar, aluminium, zink och legeringar av dessa. Övrig data 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. : Se det bifogade exponeringsscenariot Bilaga. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden att beakta Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden. Beståndsdel: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer DNEL : Arbetstagare Hudkontakt Långids - systemiska effekter 4,2 mg/kg kroppsvikt/dag Arbetstagare Inandning Långids - systemiska effekter 29 mg/m3 Beståndsdel: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer PNEC : Sötvatten 0,0307 mg/l 6 / 14

7 8.2 Begränsning av exponeringen Sötvattenssediment 119,8 mg/kg torrvikt Jord 9,44 mg/kg torrvikt Havssediment 11,98 mg/kg torrvikt Havsvatten 0,003 mg/l Reningsverk 2,3 mg/l Ingenjörstekniska styrmedel Ingenjörstekniska styrmedel Järjestä mahdollisuus välittömään silmien huuhteluun ja suihkuun työpaikalla. Pidä saatavilla 0,5%:sta etikkahappo-vesiliuosta. Effektivt frånluftssystem Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Handskydd Ögonskydd Hud- och kroppsskydd Åtgärder beträffande hygien : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter. Helmask med filter: Kombinationsfilter ABEKP. : butylgummi : Tättslutande skyddsglasögon Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid onormala arbetsförhållanden. : Skyddsdräkt : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Begränsning av miljöexponeringen Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Form : vätska 7 / 14

8 Färg Lukt Lukttröskel : mörkbrun : ammoniakliknande : ingen tillgänglig data Säkerhetsdata ph-värde : ingen tillgänglig data Flytpunkt : -7 C Kokpunkt/kokpunktsintervall : > 300 C Flampunkt : 240 C Metod: Cleveland ISO 2592 Antändningstemperatur : > 240 C Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data Ångtryck : < 0,01 hpa vid 20 C Relativ ångdensitet : ingen tillgänglig data Densitet : 967 kg/m3 vid 20 C Relativ densitet : 0,95 vid 20 C Löslighet i andra lösningsmedel Löslighet i vatten Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten : ingen tillgänglig data : olöslig : log Pow: 2,2 vid 25,2 C Självantändningstemperatur : ca. 370 C Sönderfallstemperatur : ingen tillgänglig data Viskositet, dynamisk : mpa.s vid 20 C Viskositet, kinematisk Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper : ingen tillgänglig data : Ej explosiv : Klassas inte som oxiderande. 9.2 Annan information 8 / 14

9 Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil vid normala förhållanden Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Kemisk stabilitet och Farliga reaktioner : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som ska : Extrema temperaturer och direkt solljus. undvikas 10.5 Oförenliga material Material som skall undvikas : Ingen känd Farliga sönderdelningsprodukter Farliga : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända. sönderdelningsprodukter Termiskt sönderfall : ingen tillgänglig data 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Produktinformation: Risksammanfattning Inandning : Inandning av aerosol kan irritera slemhinnor. Termisk sönderdelning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Hud Ögon Förtäring Toxikologisk bedömning Ytterligare information : Symptomen kan vara fördröjda. Frätande på hud : Kan orsaka obotlig ögonskada. Orsakar frätskador på ögonen. : Frätande. : Inga mer data tillgängliga Information om de toxikologiska effekterna Testresultat Allergiframkallande : Kan förorsaka sensibilisering hos känsliga personer. 9 / 14

10 egenskaper Toxikologiska data för beståndsdelarna: Testresultat Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Akut oral toxicitet : LD50: > mg/kg Arter: råtta Hudirritation Allergiframkallande egenskaper : Frätande, kategori 1C - där reaktion uppstår efter exponeringar mellan 1 timme och 4 timmar och observationer upp till 14 dagar. : Kan ge allergi vid hudkontakt. 12. EKOLOGISK INFORMATION Produktinformation: Ekotoxikologisk bedömning Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas vid händelse av oprofessionell hantering eller kvittblivning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Toxicitet Beståndsdelar: Ekotoxikologisk bedömning Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Resultat av PBTbedömningen Bioaccumulation, Toxic) (Långlivad, Bioackumulerande, : Substansen anses inte vara PBT ((Persistent, Giftig)) Substansen anses inte vara vpvb ((very Persistent, very Bioaccumulating) (mycket Långlivad, mycket Bioackumulerande)) Testresultat Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Fisktoxicitet : LC50: > 0,1-1 mg/l Exponeringstid: 96 h Arter: Danio rerio (zebrafisk) Värdet är uppskattat från tester på liknande produkter. Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50: > 0,1-1 mg/l Exponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Värdet är uppskattat från tester på liknande produkter. M-faktor : Persistens och nedbrytbarhet Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Bionedbrytbarhet : Icke lätt nedbrytbart Bioackumuleringsförmåga Beståndsdelar: 10 / 14

11 Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Bioackumulering : Bioackumulering osannolik Rörligheten i jord Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Rörlighet : orörlig 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer PBT- och vpvb-bedömning : Substansen anses inte vara PBT ((Persistent, Bioaccumulation, Toxic) (Långlivad, Bioackumulerande, Giftig)) Substansen anses inte vara vpvb ((very Persistent, very Bioaccumulating) (mycket Långlivad, mycket Bioackumulerande)) 12.6 Andra skadliga effekter Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Biokemiskt syrebehov (BOD) : <60% BOD, 28 dagar, Closed Bottle Test (OECD 301D). 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt Förorenad förpackning : Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Farligt avfall : Töm återstående innehåll. Avfallshantera som oanvänd produkt. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer ADR : 1760 RID : 1760 IMDG : 1760 IATA : 1760 ADN : UN-Officiell transportbenämning ADR : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) RID : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) IATA : Corrosive liquid, n.o.s. (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) 11 / 14

12 ADN : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) 14.3 Faroklass för transport ADR : 8 RID : 8 IMDG : 8 IATA : 8 ADN : Förpackningsgrupp ADR Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : 8 Tunnel-restrik-tionskod :, Tranport i container, RID Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : 8 IMDG Förpackningsgrupp : III Etiketter : 8 EmS Nummer : F-A, S-B IATA Packinstruktion (fraktflyg) : 856 Förpackningsgrupp : III Etiketter : 8 ADN Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : Miljöfaror ADR Miljöfarlig : ja RID Miljöfarlig : ja IMDG Vattenförorenande ämne : ja (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) IATA Miljöfarlig : ja ADN Miljöfarlig : nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 12 / 14

13 Regler för Allvarliga Olycksrisker : 96/82/EC Uppdatering: 2003 Direktiv 96/82/EG ej tillämpbar Anmälningsstatus CH INV US.TSCA DSL AICS NZIoC ENCS ISHL KECI PICCS IECSC : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Alla kemiska substanser i denna produkt är antingen registrerade på TSCA-listan eller i enlighet med ett TSCAundantag : y (positiv förteckning) Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan. : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen Se sektion 16 för förklaring av förkortningar. Ytterligare information Produkten är att betrakta som ett ämne enligt gällande lagstiftning Kemikaliesäkerhetsbedömning Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer : En kemisk säkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne. 16. ANNAN INFORMATION Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och / 14

14 H314 H317 H400 H410 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 R34 Frätande. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Explanations for possible abbreviations mentioned in section 2 PBT : PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt. vpvb : Mycket persistent och mycket bioackumulerande. OEL : OEL: Yrkeshygieniska gränsvärden. Notification status explanation CH INV Switzerland. New notified substances and declared preparations US.TSCA United States TSCA Inventory DSL Canadian Domestic Substances List (DSL) AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances ENCS Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory ISHL Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances (METI) KECI Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) IECSC China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) Ytterligare information AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today are trademarks of the AkzoNobel N.V. For more information on our brands and products please visit: Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. 14 / 14

15 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Formulering av medel för fästning av asfalt Huvudsakliga användargrupper Miljöavgivningskategorier Processkategorier : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser : ERC2: Formulering av beredningar : PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2: Formulering av beredningar Använd mängd Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : 100 % : 100 % Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Antal emissionsdagar per år : 210 Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0 % Emission eller utsläppsfaktor: : 0 % vatten Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0 % Anmärkning : Inget avloppsvatten släpps ut i miljön eftersom allt överflödigt vatten från processen cirkuleras igen. 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Industriell formulering av bitumen och grus : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : > 480 Min. Anmärkning : Inandning Aktivitetens varaktighet : > 480 Min. Användningsfrekvens : 200 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift 1 / 2

16 Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpligt ögonskydd., Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd gummistövlar. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Arbetstagare Bidragsscenar io PROC8b Bedömningsme toder för exponering Baserat på mätningar. ECETOC TRA Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring RCR 0,801 mg/m3 0,0276 0,0685 mg/kg kroppsvikt/da g 0,016 ERC2 : Formulering av beredningar PROC8b : Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 2 / 2

17 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Yrkesmässig användning av medel för fästning av asfalt Huvudsakliga användargrupper : SU 22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) Miljöavgivningskategorier : ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris Processkategorier : PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Använd mängd Regionalt använt tonnage (ton/år): Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : Täcker upp till 0.5% av substansen i blandningen. : 50 g/m2 : 100 % : 100 % Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen Övrig dataannan information : Utspädningsfaktor (Ditch): 500 Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Antal emissionsdagar per år : 1 Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0 % Emission eller utsläppsfaktor: : 0,03 ppm vatten Emission eller utsläppsfaktor: jord : 3 ppm 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Användning av ett häftmedel innehållande byggnadsmaterial vid hög temperatur, mekaniskt häftande. : Täcker upp till 0.5% av substansen i blandningen. : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : 240 Min. Anmärkning : Inandning 1 / 2

18 Aktivitetens varaktighet Användningsfrekvens : 240 Min. : 48 dagar/år Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpligt ögonskydd., Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd gummistövlar. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Miljö Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Avdelning Värde Exponeringsn ivå ERC8f Sötvatten < 0,0001 mg/l Sötvattensse 0,01 mg/kg diment våtvikt Jord 0,0084 mg/kg våtvikt RCR 0,0003 0,003 0,0008 Arbetstagare Bidragsscenar io PROC23 Bedömningsme toder för exponering Baserat på mätningar. Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå Långvarig inhalation RCR < 0,04 mg/m3 0,001 ERC8f : Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris PROC23 : Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 2 / 2

19 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Formulering av asfaltemulsion Huvudsakliga användargrupper Miljöavgivningskategorier Processkategorier : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser : ERC2: Formulering av beredningar : PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2: Formulering av beredningar Använd mängd Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : 100 % : 100 % Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Anmärkning : Inget avloppsvatten släpps ut i miljön eftersom allt överflödigt vatten från processen cirkuleras igen. 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Laddning från förvaringstankar i ett slutet system., Industriell formulering, Provtagning av process, Industriell formulering av bitumen och grus : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : > 240 Min. Aktivitetens varaktighet : > 240 Min. Användningsfrekvens : 210 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Inomhus, Utomhus 1 / 3

20 Tekniska förhållanden och åtgärder Överför medelst inneslutna ledningar. Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd lämpligt ögonskydd. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Lastning och lossning av bulktransporter, Tömning av IBCcontainers eller fat. : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : Min. Aktivitetens varaktighet : Min. Användningsfrekvens : 210 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Inomhus, Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd lämpligt ögonskydd. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Miljö Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Avdelning Värde Exponeringsn ivå RCR 2 / 3

21 ERC2 Sötvatten 0 mg/l 0 Sötvattensse 0 mg/kg 0 diment våtvikt Jord 0 mg/kg våtvikt 0 Arbetstagare Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå PROC3 ECETOC TRA Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring PROC8b ECETOC TRA Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring RCR 2,394 mg/m3 0,082 0,0003 mg/kg < 0,0001 kroppsvikt/da g 2,394 mg/m3 0,082 0,0685 mg/kg kroppsvikt/da g 0,0163 ERC2 : Formulering av beredningar PROC3 : Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) PROC8b : Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 3 / 3

revideringsdatum: 2013 04 12 Sida 1. Juvelit AB, Ankarvägen 32, 826 60 Söderhamn Tel. +46.270/28 54 33, Fax +46.270/28 54 44

revideringsdatum: 2013 04 12 Sida 1. Juvelit AB, Ankarvägen 32, 826 60 Söderhamn Tel. +46.270/28 54 33, Fax +46.270/28 54 44 revideringsdatum: 2013 04 12 Sida 1. 1. Namnet på produkten och företaget Leverantör: Juvelit AB, Ankarvägen 32, 826 60 Söderhamn Tel. +46.270/28 54 33, Fax +46.270/28 54 44 2. Farliga egenskaper Ej märkningspliktig

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WYPALL Rengöringsdukar (7772/7775/7776/7780/7781) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Version 1.0 Revisionsdatum Tryckdatum

Version 1.0 Revisionsdatum Tryckdatum 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Juvelit AB 826 60 SÖDERHAMN

Juvelit AB 826 60 SÖDERHAMN Handelsnamn: Juvelit-micro / Juvelit micro robot revideringsdatum: 2013 04 12 Sida 1. 1. Namnet på produkten och företaget Leverantör: Juvelit AB, Ankarvägen 32, 826 60 Söderhamn Tel. +46.270/28 54 33,

Läs mer

: Capatect CarboNit Lösning

: Capatect CarboNit Lösning 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

: TANET MULTITAN 10 X 1 L

: TANET MULTITAN 10 X 1 L AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61237 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. S21M008 LiCl-30 Solution LiCl 1M Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX snabbverkande, återfuktande handdesinficeringsmedel med alkohol (6356/6357/6358/6359)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX snabbverkande, återfuktande handdesinficeringsmedel med alkohol (6356/6357/6358/6359) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : KLEENEX snabbverkande, återfuktande handdesinficeringsmedel 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Antibacterial Hand Cleanser (6336)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Antibacterial Hand Cleanser (6336) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

: Mr Muscle WC Rent Fresh

: Mr Muscle WC Rent Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Toalettrengöringsmedel Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Wastewater Influent Inorganics Quality Control Standards

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Wastewater Influent Inorganics Quality Control Standards Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ m-ei Agar Plates

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ m-ei Agar Plates Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet

Läs mer

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

: Mr Muscle Multi-task Badrum

: Mr Muscle Multi-task Badrum 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

: Autan Family Care Gel

: Autan Family Care Gel 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Insektsrepellent Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

: WC Duck Aktiv-Gel - Fresh

: WC Duck Aktiv-Gel - Fresh 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Toalettrengöringsmedel

Läs mer

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010

Version 1.0 Tryckdatum 18.03.2010 Revisionsdatum 17.03.2010 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Användning : Fodertillsats. Leverantör : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup Ansvarig avdelning : Environment

Läs mer

Version 1.1a Tryckdatum 18.11.2011 Revisionsdatum 15.11.2011 Specifikation Nummer: 350000007413 SITE FORM Number: 30000000000000006519.

Version 1.1a Tryckdatum 18.11.2011 Revisionsdatum 15.11.2011 Specifikation Nummer: 350000007413 SITE FORM Number: 30000000000000006519. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Insektsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enl. förordning (EG) nr. 190772006 Kombitvätt

SÄKERHETSDATABLAD Enl. förordning (EG) nr. 190772006 Kombitvätt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 HANDRENGÖRING 4000ML

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 HANDRENGÖRING 4000ML 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Produktkod : 08939000 MSDS-Identcode : 10009556 Företag : Würth Svenska AB Hjälmarberget, Grusgropsvägen 2 70236 Örebro

Läs mer

: Mr Muscle Gripen Propplösare

: Mr Muscle Gripen Propplösare 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Propplösare. Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon

Läs mer

Version 0.0 Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Skovård

Version 0.0 Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Skovård 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Kiwi Mink Oil CD 330 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Kiilto Silk Matta, Kiilto Silk Semi,Kiilto Silk All,Kiilto Silk Gloss SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 41035,41045,41055,41051,41065 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P410 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid powder detergent EU SE SÄKERHETSDATABLAD DeLaval citric acid EU0125 - SE Klassificering Personlig skyddsutrustning Symbol(er) Ersätter 05/27/2009 Revisionsnummer: 0 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktkod

Läs mer

: GC CREAM CLEANER N 6 LEMON SCAN 500ML

: GC CREAM CLEANER N 6 LEMON SCAN 500ML 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61151 Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs mer

: Mr Muscle Keramikrent

: Mr Muscle Keramikrent 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

: LAMITAN 1000ML WEST

: LAMITAN 1000ML WEST 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61740 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad

Kylarvätska MPG Säkerhetsdatablad 20160401 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Kylarvätska MPG, koncentrerad 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: AVJONISERAT VATTEN REACH-reg.nr: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

: TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

: TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61401 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116409E Användning av ämnet eller blandningen : Handtvål Ämnestyp : Blandning Endast för

Läs mer

: Mr Muscle Power Spray Anti-fett, Citron

: Mr Muscle Power Spray Anti-fett, Citron 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Specialmedel

Läs mer

: Mr Muscle Multi-Task Kök

: Mr Muscle Multi-Task Kök 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

: Mr Muscle Power Spray - Anti-kalk

: Mr Muscle Power Spray - Anti-kalk 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Mot

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML

SÄKERHETSDATABLAD SKÄROLJA FÖR GLAS ML 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn GRUPPNAMN Skärolja SÄKERHETSDATABLAD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Duschgel för håret och kroppen (6332)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Duschgel för håret och kroppen (6332) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Version 1.3 Revisionsdatum 19.06.2012 Tryckdatum 19.06.2012

Version 1.3 Revisionsdatum 19.06.2012 Tryckdatum 19.06.2012 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61573 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

: Mr Muscle Gripen Kaustiksoda

: Mr Muscle Gripen Kaustiksoda 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Propplösare.

Läs mer

WM 0406158 Order nummer: 0406158 Version 1.1 Revisionsdatum 13.02.2014 Tryckdatum 14.02.2014

WM 0406158 Order nummer: 0406158 Version 1.1 Revisionsdatum 13.02.2014 Tryckdatum 14.02.2014 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61497 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

: Mr Muscle Keramikrent

: Mr Muscle Keramikrent 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

Version 1.2a Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Toalettblock

Version 1.2a Tryckdatum Revisionsdatum Specifikation Nummer: SITE FORM Number: : Toalettblock 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Toalettblock

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Limtätmassa Art. Nr. 0893 225 1/2/3

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Limtätmassa Art. Nr. 0893 225 1/2/3 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Produktkod : 08932251 MSDS-Identcode : 10001816 Företag : Würth Svenska AB Hjälmarberget, Grusgropsvägen 2 70236 Örebro

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ

SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II Sverige SÄKERHETSDATABLAD LINOLJA RÅ 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hälsa- miljö- och varuinformationsblad

SÄKERHETSDATABLAD Hälsa- miljö- och varuinformationsblad Hälsa miljö och varuinformationsblad Senaste ändring: 20150511 Internt no.: Ersätter datum: Sida 1 Godkänd att användas Godkänd endast för lab.bruk 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010

Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Sida 1 (5) Säkerhetsdatablad (EG) nr 1907/2006 (Reach) 453/2010 RAHMQVIST Glue Stick, 39 g. Utfärdad: 2009-12-22 Reviderad: 2013-09-20 Version: 5 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN

Läs mer

SKAVIN märk- o skavningsfärg blå

SKAVIN märk- o skavningsfärg blå Sida 1 (8) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta

SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Avkalka/Avrosta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enl. förordning (EG) nr

SÄKERHETSDATABLAD Enl. förordning (EG) nr 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta indentifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Säkerhetsdatablad. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Sida 1 av 5 Datum 20140507 Ersätter Säkerhetsdatablad Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Namn: Mavala Nagellack (gäller för samtliga Mavala nagellack) Artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Strovels A 414 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (7) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL

SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD PAGOS FLYTANDE AVISNINGSMEDEL AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 05.03.2013 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta

SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta SÄKERHETSDATABLAD Avkalka/Avrosta 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Avkalka/Avrosta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 114151E Användning av ämnet eller blandningen : Hudvård Ämnestyp : Blandning Endast för yrkesmässigt

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Soft Care Soft H21 Omarbetad: 2012-10-17 Version 03 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn:

Läs mer

: Mr Muscle WC Rent Marine

: Mr Muscle WC Rent Marine 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Toalettrengöringsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner

SÄKERHETSDATABLAD. Spar Citrus Cream Cleaner SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE017 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010

Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 Scander Neutralizer Sida 1/5 Säkerhetsdatablad EG-nr 1907/2006 (Reach) nr 453/2010 SCANDER Neutralizer Utfärdad: 2006-06-26 Reviderat:2013-09-05 Version: 6 AVSNITT 1: NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 SPF Clay Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Ersätter dat. 2010-08-21 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn: SPF Clay (100g, 200g) Flex Leverantörens artikelnummer:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

: TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

: TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61401 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med EU direktiv nr. 1907/2006 (REACH)

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med EU direktiv nr. 1907/2006 (REACH) sid. 1(6) Avsnitt 1: Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget. 1.1 Produktbeteckning. Artikelnummer: 285139218 Beskrivning: Buffertlösning ph = 10,01 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115961E Användning av ämnet eller blandningen : Hand Sanitizer Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

: SPRINTER MULTICLEAN 750ML SKAND/TR/E

: SPRINTER MULTICLEAN 750ML SKAND/TR/E 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Identifikationsnummer : 64105 Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Endast för yrkesmässigt bruk.

Läs mer

000000000000708436 Version 1 Revisionsdatum 07.02.2008 Tryckdatum 07.02.2008. : Rengöringsmedel Endast för yrkesmässigt bruk.

000000000000708436 Version 1 Revisionsdatum 07.02.2008 Tryckdatum 07.02.2008. : Rengöringsmedel Endast för yrkesmässigt bruk. 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Varumärke Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel Endast för yrkesmässigt bruk. Företag : TANA Professional Export

Läs mer

: Endast för yrkesmässigt bruk. telefon eller Giftinformationscentralen (dagtid) på telefon

: Endast för yrkesmässigt bruk. telefon eller Giftinformationscentralen (dagtid) på telefon AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Mat.-No./ Genisys-No. : 11893467255 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 SCS1201

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 SCS1201 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn : Användning : Silikonelastomer Företag : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368 Leverkusen Telefonnummer

Läs mer

: Pledge Extra Protection Vax - För Trägolv

: Pledge Extra Protection Vax - För Trägolv 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Golvpolish/rengöringsmedel

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

Version 1.0 Revisionsdatum 19.07.2013 Tryckdatum 19.07.2013

Version 1.0 Revisionsdatum 19.07.2013 Tryckdatum 19.07.2013 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 Datum 27.2.2015 Tidigare datum AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 32.15735261, 15735282,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Boron Standard Solution 1000 mg/l B

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Boron Standard Solution 1000 mg/l B Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum:

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2015-05-27 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Molybdenum 1 Reagent

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/ Molybdenum 1 Reagent Datum: 21.12.2012 Produktkod: 2352449 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer