: Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ": Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WETFIX AP17 Version 4 Revisionsdatum Tryckdatum SE / SV 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : WETFIX AP17 Ämnets namn : Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine REACH-registreringsnummer : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen : Användningsomr.: Se det bifogade exponeringsscenariot Bilaga. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag : Akzo Nobel Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 SE Stenungsund Sweden Telefon : Telefax : E-postadress : 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Telefonnummer för nödsituationer 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen : (Akzo Nobel Chemicals Deventer, NL) / - Nödtelefon Sverige: KEMIAKUTEN Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Frätande på huden, 1C, H314 Hudsensibilisering, 1, H317 Akut toxicitet i vattenmiljön, 1, H400 Kronisk toxicitet i vattenmiljön, 1, H410 1/14

2 Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG) Miljöfarlig, Xi, R43, R34, R50/53 Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Symbol(er) : Signalord : Fara Faroangivelser : H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser : Förebyggande: P273 P280 Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Gensvar: P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/ duscha. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P308 P310 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Märkning enligt EG-direktiven (1999/45/EG) Symbol(er) : C Frätande 2 / 14

3 N Miljöfarlig R-fras(er) : R34 Frätande. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-fras(er) : S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer 2.3 Andra faror Inga mer data tillgängliga. 3 / 14

4 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.1 Ämnen Farligt ämne Kemiskt namn PBT vpvb OEL CAS-nr. EG-nr. REACH Nr. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG) Koncentration [%] Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 N; R50/53 C; R34 R Följande ämnen har flera CAS-nummer Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer : Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. Kandidatlista över "särskilt farliga ämnen" (SVHC) för godkännande Kandidatlista över "särskilt : Varken förbjuden eller begränsad farliga ämnen" (SVHC) för godkännande 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän rekommendation : Omedelbar medicinsk vård är nödvändig. Flytta från farligt område. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Vid inandning Vid hudkontakt Vid ögonkontakt Vid nedsväljning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta. : Omedelbart till läkare. Fortsätt att skölja, även under transporten. Ta av kontaktlinser. Skydda oskadat öga. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen. Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet. : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. 4 / 14

5 För omedelbart patienten till sjukhus. Framkalla ej kräkning! Kan förorsaka frätskador i munhåla och svalg. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom : Ingen information tillgänglig. Risker : Ingen information tillgänglig. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandling : Ingen information tillgänglig. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Särskilda risker vid brandbekämpning / Särskilda faror som uppstår med produkten : Behandlas som en oljebrand. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning för : Använd tryckluftsmask och skyddskläder. brandbekämpningspersonal Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ god ventilation 6.2 Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetoder / Inneslutningsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Övrig information : För personligt skydd se avsnitt 8. 5 / 14

6 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8. Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibilseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser. Råd för skydd mot brand och : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd. explosion 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymmen och behållare : För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Reagerar med koppar, aluminium, zink och legeringar av dessa. Övrig data 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. : Se det bifogade exponeringsscenariot Bilaga. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden att beakta Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden. Beståndsdel: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer DNEL : Arbetstagare Hudkontakt Långids - systemiska effekter 4,2 mg/kg kroppsvikt/dag Arbetstagare Inandning Långids - systemiska effekter 29 mg/m3 Beståndsdel: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer PNEC : Sötvatten 0,0307 mg/l 6 / 14

7 8.2 Begränsning av exponeringen Sötvattenssediment 119,8 mg/kg torrvikt Jord 9,44 mg/kg torrvikt Havssediment 11,98 mg/kg torrvikt Havsvatten 0,003 mg/l Reningsverk 2,3 mg/l Ingenjörstekniska styrmedel Ingenjörstekniska styrmedel Järjestä mahdollisuus välittömään silmien huuhteluun ja suihkuun työpaikalla. Pidä saatavilla 0,5%:sta etikkahappo-vesiliuosta. Effektivt frånluftssystem Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Handskydd Ögonskydd Hud- och kroppsskydd Åtgärder beträffande hygien : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter. Helmask med filter: Kombinationsfilter ABEKP. : butylgummi : Tättslutande skyddsglasögon Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid onormala arbetsförhållanden. : Skyddsdräkt : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Begränsning av miljöexponeringen Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Form : vätska 7 / 14

8 Färg Lukt Lukttröskel : mörkbrun : ammoniakliknande : ingen tillgänglig data Säkerhetsdata ph-värde : ingen tillgänglig data Flytpunkt : -7 C Kokpunkt/kokpunktsintervall : > 300 C Flampunkt : 240 C Metod: Cleveland ISO 2592 Antändningstemperatur : > 240 C Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data Ångtryck : < 0,01 hpa vid 20 C Relativ ångdensitet : ingen tillgänglig data Densitet : 967 kg/m3 vid 20 C Relativ densitet : 0,95 vid 20 C Löslighet i andra lösningsmedel Löslighet i vatten Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten : ingen tillgänglig data : olöslig : log Pow: 2,2 vid 25,2 C Självantändningstemperatur : ca. 370 C Sönderfallstemperatur : ingen tillgänglig data Viskositet, dynamisk : mpa.s vid 20 C Viskositet, kinematisk Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper : ingen tillgänglig data : Ej explosiv : Klassas inte som oxiderande. 9.2 Annan information 8 / 14

9 Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil vid normala förhållanden Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Kemisk stabilitet och Farliga reaktioner : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som ska : Extrema temperaturer och direkt solljus. undvikas 10.5 Oförenliga material Material som skall undvikas : Ingen känd Farliga sönderdelningsprodukter Farliga : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända. sönderdelningsprodukter Termiskt sönderfall : ingen tillgänglig data 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Produktinformation: Risksammanfattning Inandning : Inandning av aerosol kan irritera slemhinnor. Termisk sönderdelning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Hud Ögon Förtäring Toxikologisk bedömning Ytterligare information : Symptomen kan vara fördröjda. Frätande på hud : Kan orsaka obotlig ögonskada. Orsakar frätskador på ögonen. : Frätande. : Inga mer data tillgängliga Information om de toxikologiska effekterna Testresultat Allergiframkallande : Kan förorsaka sensibilisering hos känsliga personer. 9 / 14

10 egenskaper Toxikologiska data för beståndsdelarna: Testresultat Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Akut oral toxicitet : LD50: > mg/kg Arter: råtta Hudirritation Allergiframkallande egenskaper : Frätande, kategori 1C - där reaktion uppstår efter exponeringar mellan 1 timme och 4 timmar och observationer upp till 14 dagar. : Kan ge allergi vid hudkontakt. 12. EKOLOGISK INFORMATION Produktinformation: Ekotoxikologisk bedömning Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas vid händelse av oprofessionell hantering eller kvittblivning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Toxicitet Beståndsdelar: Ekotoxikologisk bedömning Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Resultat av PBTbedömningen Bioaccumulation, Toxic) (Långlivad, Bioackumulerande, : Substansen anses inte vara PBT ((Persistent, Giftig)) Substansen anses inte vara vpvb ((very Persistent, very Bioaccumulating) (mycket Långlivad, mycket Bioackumulerande)) Testresultat Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Fisktoxicitet : LC50: > 0,1-1 mg/l Exponeringstid: 96 h Arter: Danio rerio (zebrafisk) Värdet är uppskattat från tester på liknande produkter. Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50: > 0,1-1 mg/l Exponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Värdet är uppskattat från tester på liknande produkter. M-faktor : Persistens och nedbrytbarhet Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Bionedbrytbarhet : Icke lätt nedbrytbart Bioackumuleringsförmåga Beståndsdelar: 10 / 14

11 Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Bioackumulering : Bioackumulering osannolik Rörligheten i jord Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Rörlighet : orörlig 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer PBT- och vpvb-bedömning : Substansen anses inte vara PBT ((Persistent, Bioaccumulation, Toxic) (Långlivad, Bioackumulerande, Giftig)) Substansen anses inte vara vpvb ((very Persistent, very Bioaccumulating) (mycket Långlivad, mycket Bioackumulerande)) 12.6 Andra skadliga effekter Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Biokemiskt syrebehov (BOD) : <60% BOD, 28 dagar, Closed Bottle Test (OECD 301D). 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt Förorenad förpackning : Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Farligt avfall : Töm återstående innehåll. Avfallshantera som oanvänd produkt. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer ADR : 1760 RID : 1760 IMDG : 1760 IATA : 1760 ADN : UN-Officiell transportbenämning ADR : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) RID : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) IATA : Corrosive liquid, n.o.s. (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) 11 / 14

12 ADN : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) 14.3 Faroklass för transport ADR : 8 RID : 8 IMDG : 8 IATA : 8 ADN : Förpackningsgrupp ADR Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : 8 Tunnel-restrik-tionskod :, Tranport i container, RID Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : 8 IMDG Förpackningsgrupp : III Etiketter : 8 EmS Nummer : F-A, S-B IATA Packinstruktion (fraktflyg) : 856 Förpackningsgrupp : III Etiketter : 8 ADN Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : Miljöfaror ADR Miljöfarlig : ja RID Miljöfarlig : ja IMDG Vattenförorenande ämne : ja (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) IATA Miljöfarlig : ja ADN Miljöfarlig : nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 12 / 14

13 Regler för Allvarliga Olycksrisker : 96/82/EC Uppdatering: 2003 Direktiv 96/82/EG ej tillämpbar Anmälningsstatus CH INV US.TSCA DSL AICS NZIoC ENCS ISHL KECI PICCS IECSC : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Alla kemiska substanser i denna produkt är antingen registrerade på TSCA-listan eller i enlighet med ett TSCAundantag : y (positiv förteckning) Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan. : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen Se sektion 16 för förklaring av förkortningar. Ytterligare information Produkten är att betrakta som ett ämne enligt gällande lagstiftning Kemikaliesäkerhetsbedömning Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer : En kemisk säkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne. 16. ANNAN INFORMATION Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och / 14

14 H314 H317 H400 H410 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 R34 Frätande. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Explanations for possible abbreviations mentioned in section 2 PBT : PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt. vpvb : Mycket persistent och mycket bioackumulerande. OEL : OEL: Yrkeshygieniska gränsvärden. Notification status explanation CH INV Switzerland. New notified substances and declared preparations US.TSCA United States TSCA Inventory DSL Canadian Domestic Substances List (DSL) AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances ENCS Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory ISHL Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances (METI) KECI Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) IECSC China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) Ytterligare information AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today are trademarks of the AkzoNobel N.V. For more information on our brands and products please visit: Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. 14 / 14

15 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Formulering av medel för fästning av asfalt Huvudsakliga användargrupper Miljöavgivningskategorier Processkategorier : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser : ERC2: Formulering av beredningar : PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2: Formulering av beredningar Använd mängd Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : 100 % : 100 % Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Antal emissionsdagar per år : 210 Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0 % Emission eller utsläppsfaktor: : 0 % vatten Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0 % Anmärkning : Inget avloppsvatten släpps ut i miljön eftersom allt överflödigt vatten från processen cirkuleras igen. 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Industriell formulering av bitumen och grus : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : > 480 Min. Anmärkning : Inandning Aktivitetens varaktighet : > 480 Min. Användningsfrekvens : 200 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift 1 / 2

16 Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpligt ögonskydd., Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd gummistövlar. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Arbetstagare Bidragsscenar io PROC8b Bedömningsme toder för exponering Baserat på mätningar. ECETOC TRA Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring RCR 0,801 mg/m3 0,0276 0,0685 mg/kg kroppsvikt/da g 0,016 ERC2 : Formulering av beredningar PROC8b : Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 2 / 2

17 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Yrkesmässig användning av medel för fästning av asfalt Huvudsakliga användargrupper : SU 22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) Miljöavgivningskategorier : ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris Processkategorier : PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Använd mängd Regionalt använt tonnage (ton/år): Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : Täcker upp till 0.5% av substansen i blandningen. : 50 g/m2 : 100 % : 100 % Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen Övrig dataannan information : Utspädningsfaktor (Ditch): 500 Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Antal emissionsdagar per år : 1 Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0 % Emission eller utsläppsfaktor: : 0,03 ppm vatten Emission eller utsläppsfaktor: jord : 3 ppm 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Användning av ett häftmedel innehållande byggnadsmaterial vid hög temperatur, mekaniskt häftande. : Täcker upp till 0.5% av substansen i blandningen. : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : 240 Min. Anmärkning : Inandning 1 / 2

18 Aktivitetens varaktighet Användningsfrekvens : 240 Min. : 48 dagar/år Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpligt ögonskydd., Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd gummistövlar. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Miljö Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Avdelning Värde Exponeringsn ivå ERC8f Sötvatten < 0,0001 mg/l Sötvattensse 0,01 mg/kg diment våtvikt Jord 0,0084 mg/kg våtvikt RCR 0,0003 0,003 0,0008 Arbetstagare Bidragsscenar io PROC23 Bedömningsme toder för exponering Baserat på mätningar. Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå Långvarig inhalation RCR < 0,04 mg/m3 0,001 ERC8f : Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris PROC23 : Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 2 / 2

19 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Formulering av asfaltemulsion Huvudsakliga användargrupper Miljöavgivningskategorier Processkategorier : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser : ERC2: Formulering av beredningar : PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2: Formulering av beredningar Använd mängd Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : 100 % : 100 % Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Anmärkning : Inget avloppsvatten släpps ut i miljön eftersom allt överflödigt vatten från processen cirkuleras igen. 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Laddning från förvaringstankar i ett slutet system., Industriell formulering, Provtagning av process, Industriell formulering av bitumen och grus : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : > 240 Min. Aktivitetens varaktighet : > 240 Min. Användningsfrekvens : 210 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Inomhus, Utomhus 1 / 3

20 Tekniska förhållanden och åtgärder Överför medelst inneslutna ledningar. Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd lämpligt ögonskydd. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Lastning och lossning av bulktransporter, Tömning av IBCcontainers eller fat. : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : Min. Aktivitetens varaktighet : Min. Användningsfrekvens : 210 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Inomhus, Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd lämpligt ögonskydd. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Miljö Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Avdelning Värde Exponeringsn ivå RCR 2 / 3

21 ERC2 Sötvatten 0 mg/l 0 Sötvattensse 0 mg/kg 0 diment våtvikt Jord 0 mg/kg våtvikt 0 Arbetstagare Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå PROC3 ECETOC TRA Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring PROC8b ECETOC TRA Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring RCR 2,394 mg/m3 0,082 0,0003 mg/kg < 0,0001 kroppsvikt/da g 2,394 mg/m3 0,082 0,0685 mg/kg kroppsvikt/da g 0,0163 ERC2 : Formulering av beredningar PROC3 : Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) PROC8b : Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 3 / 3

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : KLEENEX Desinfektionsdukar för händer (7782, 7783, 7784) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG.

Beläggning. Informationen saknas. 67/548/EEG: Ej något farligt ämne eller farlig blandning enligt EG-direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EG. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

: Mr Muscle Fönster & Glas

: Mr Muscle Fönster & Glas 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas

: Mr Muscle 5 in 1 Fönster & Glas 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Rengöringsmedel

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 12-9121 Glycin-HCl

Läs mer

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar

: Mr Muscle All Purpose Cleaner Frozen Lime & Vinegar 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller beredningen : : Rengöringsmedel för hårda ytor Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

: LAMITAN 1000ML WEST

: LAMITAN 1000ML WEST 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61740 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

: TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR

: TIMBER RENOVA 5 L D/PL/F/I/TR 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61401 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

: Mr Muscle Gripen Kaustiksoda

: Mr Muscle Gripen Kaustiksoda 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktinformation Produktbeteckning : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från : Propplösare.

Läs mer

WM 0406158 Order nummer: 0406158 Version 1.1 Revisionsdatum 13.02.2014 Tryckdatum 14.02.2014

WM 0406158 Order nummer: 0406158 Version 1.1 Revisionsdatum 13.02.2014 Tryckdatum 14.02.2014 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61497 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Flytande tvättmedel Sidan 1 av 6 Utfärdandedatum: 2011-02-04 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Flytande tvättmedel Stundab Box 47159 100 74 Stockholm

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Limtätmassa Art. Nr. 0893 225 1/2/3

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Limtätmassa Art. Nr. 0893 225 1/2/3 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Produktkod : 08932251 MSDS-Identcode : 10001816 Företag : Würth Svenska AB Hjälmarberget, Grusgropsvägen 2 70236 Örebro

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning

SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Version 1 April 2012 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning EG nr 1907/2006 Avsnitt 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning KRUBBITNINGSMEDEL Andra identifieringssätt 1.2.

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Täckpasta för dental bruk 20120827 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Alveogyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

Version 1.0 Revisionsdatum 19.07.2013 Tryckdatum 19.07.2013

Version 1.0 Revisionsdatum 19.07.2013 Tryckdatum 19.07.2013 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray

SÄKERHETSDATABLAD Wizz Universal Power spray SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning TourTurf TAG - Green and Fairway är ett 100% organiskt jordförbättringsmedel och göding innehållande

Läs mer

: WC-LIQUID 10x750ML S/N/FIN/DK/TR/E

: WC-LIQUID 10x750ML S/N/FIN/DK/TR/E 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61908 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30

SÄKERHETSDATABLAD. Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-03-01 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Rovab Nordic Performance Lubricants NPL UTTO HT+ 10W30 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum:26 juni 2015 PROLAKUTEN P181. Naturell. Omarbetad 150626 ersätter 130327 ver.8 AVSNITT 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: PROLAKUTEN Artikelnummer: P181 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pritt Stick Sidan 1 / 6 SDB-nr : 43182 V001.6 Reviderat den: 01.10.2013 Utskriftsdatum: 19.02.2015 1.1 Produktbeteckning Pritt Stick AVSNITT

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 Ozon, gas Version : 2 Revisionsdatum : 2014-09-20 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Ozon 1.2

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Typosan Ver 1 Utfärdat 2015-02-18 NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Säkerhetsdatablad AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Typosan 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 61162 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9399 WH known as TEROSTAT MS 9399 WEISS KK Sidan 1 / 6 SDB-nr : 281034 V002.3 Reviderat den: 06.03.2013 Utskriftsdatum: 28.11.2013 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210

Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. P210 SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 6 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa

SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa SÄKERHETSDATABLAD Fabriksbetong färsk betongmassa 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Fabriksbetong färsk betongmassa 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

: Disbocret 502 Protec-plus Grau

: Disbocret 502 Protec-plus Grau AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : EG-nr. : 266-043-4 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Elite Häst Torrschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA

SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA SÄKERHETSDATABLAD FABRIKSBETONG FÄRSK BETONGMASSA 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Fabriksbetong, Färsk betongmassa 1.2 Användningsområde Formgjutning till grundläggning,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX

SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2013-09-02 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING MOTHERS REFLECTIONS SPRAY WAX 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum1 juni 2015 OLJE-PROL P1050 Omarbetad 150601 ersätter 141205 ver.12 Sida 1 av 5 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: OLJE-PROL Artikelnummer: P1050 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 9220 BK known as T393 TEROSTAT 9220 80ML SFDN Sidan 1 / 6 SDB-nr : 75753 V005.1 Reviderat den: 08.01.2013 Utskriftsdatum: 08.08.2014 AVSNITT 1: Namnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 16.08.2010 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 3 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT

SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT Sida 1 (av 6) SÄKERHETSDATABLAD Sonagel LTHT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Sonagel LTHT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Tilefix Utfärdat: 2012-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20120611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. A.R.T. Bond Bond A.R.T. Bond Bond Datum: 09.01.2013 Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning A.R.T. Bond Bond Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05

STROVELS ALFANOL HD RÖD Utfärdat:: 2014-12-05 Sida 1 av 6 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn STROVELS ALFANOL HD RÖD 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

Läs mer

: MIDUN PANELLACK 20 V

: MIDUN PANELLACK 20 V 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00

SÄKERHETSDATABLAD. Bostik Tätskiktsremsa. KONTAKTPERSON Namn E-post Tel Land Bostik AB Miljöavdelningen +46 42 19 50 00 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bostik Tätskiktsfolie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT

SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT Nayad DISKMASKIN RENT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NAYAD DISKMASKIN RENT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn NAYAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 1907/2006 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 15.03.2013 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 Tefacid Laurin 98 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid Laurin 98 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Produktbeteckning Produktnamn Produkttyp SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 Loctite 8104 Sidan 1 / 6 SDB-nr : 173421 V001.4 Reviderat den: 27.11.2012 Utskriftsdatum: 05.12.2012 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION

2015-05-04 SÄKERHETSINFORMATION 20150504 SÄKERHETSINFORMATION SKYDDSCREME AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Skyddscreme Produktnummer 1117 1.2. Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II

SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II Produkt: Tarkofoam II/Tarkoflex II Sida 1/7 SÄKERHETSDATABLAD Tarkofoam II/Tarkoflex II 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Tarkofoam II/Tarkoflex II Artikelnummer:

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-05-22 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 05-0105 Crotalaria

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 10 januari 2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: MILJÖVÄNLIG KYLARGLYKOL Artikelnummer: P796 Sida 1 av 5 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy

SÄKERHETSDATABLAD Swarfega Heavy Omarbetad 20/04/2011 Ersätter datum 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. SHD1L 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN

SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN BAKT-SAN Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD BAKT-SAN AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.10.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn BAKT-SAN Artikelnr. 10107 1.2

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray

SÄKERHETSDATABLAD. Magic Complete Marble & Granite Spray SÄKERHETSDATABLAD UTFÄRDAT: 2012-11-28 1(8) 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. PRODUKTBETECKNING Magic Complete Marble & Granite Spray 1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV

Läs mer

Version 1.0 Revisionsdatum 19.06.2012 Tryckdatum 19.06.2012

Version 1.0 Revisionsdatum 19.06.2012 Tryckdatum 19.06.2012 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Identifikationsnummer : 708436 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Plastvård Art.nr. 0893 477

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Plastvård Art.nr. 0893 477 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Produktkod : 0893477 MSDS-Identcode : 10006745 Företag : Würth Svenska AB Hjälmarberget, Grusgropsvägen 2 70236 Örebro

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 2012-08-13 Version 4 Ersätter 2012-04-12 1. NAMN PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning ERADUR LÄTT OCH RENT 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 17/01/2012 Revisionsnr: 6 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Revisionsdatum: 2014-03-19 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckningar Produktnamn: Artikelnummer: 09-8922 Karbonat

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 TEROSON MS 930 GY known as TEROSTAT MS 930 GRAU SKANDI Sidan 1 / 6 SDB-nr : 266875 V001.6 Reviderat den: 18.07.2013 Utskriftsdatum: 09.05.2014

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8

SÄKERHETSDATABLAD OKQ8 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från REKOMMENDERAD

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-04-17 Version 1

Säkerhetsdatablad Enligt Föreskrift (EG) nr: 1907/2006 Datum/omarbetad den: 2013-04-17 Version 1 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: Ämnets användning /

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Avfettningsmedel

Läs mer

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B

Säkerhetsdatablad Nano Protection 2K B Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Brilliant 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar och användningar som avråds L 1.1 Närmare

Läs mer

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 ALLRENOL Citron P12

SäkerhetsDataBlad Utskriftsdatum 7 december 2012 ALLRENOL Citron P12 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: ALLRENOL Citron Artikelnummer: P12 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning:

Säkerhetsdatablad. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderad användning: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Tollhouse ph-höjer Ämnets namn: Produktkod: 4049 Registrerings

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandn och bolaget/företaget Produktnamn OBS, TFFH, 5G Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482

Läs mer

Betong- och takpannerengöring Omarbetad: 2015-01-28 Utskrift: 2015-02-02. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Betong- och takpannerengöring Omarbetad: 2015-01-28 Utskrift: 2015-02-02. Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produktbeskrivning: Tvättmedel för ute tak Typ av produkt: Flytande REACH-registreringsnummer: Denna produkt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 L1224.0500 TRUESENSE ONLINE 2.0 - REAGENT 1

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006 L1224.0500 TRUESENSE ONLINE 2.0 - REAGENT 1 Sida 1 av 7 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.:

SÄKERHETSDATABLAD. 1/7 Omarbetad: 2011-03-21 Produktnr.: 1/7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Förpackningsstorlek: 2 kg, 5 kg 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt

SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt Produkt: Kallasfalt Omarbetad: 2015-06-09 Sida 1/1 SÄKERHETSDATABLAD Bornit Kallasfalt 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: Bornit Kallasfalt 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect

SÄKERHETSDATABLAD Deb Universal Protect Omarbetad 15/02/2011 Ersätter datum 08/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. UPW150ML, UPW1L, UPW1LRS, UPW150MRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. : Silwet Gold. Version 0.0 Revisionsdatum 00.00.0000 Tryckdatum 24.02.2015 Ersätter 06.12.

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. : Silwet Gold. Version 0.0 Revisionsdatum 00.00.0000 Tryckdatum 24.02.2015 Ersätter 06.12. Ersätter 06.12.2011 1. Namnet på ämnet/ blandningen och bolaget/ företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Ämnets namn : : Polyalkyleneoxide modified Heptamethyltrisiloxane 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc

SAFETY DATA SHEET. 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 0975032IM Insulin, Human Recombinant, Zinc SAFETY DATA SHEET Namnet på ämnet eller preparatet 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktnamn Insulin, Human Recombinant, Zinc Namnet på bolaget/företaget Life Technologies 5791 VAN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P Meltolit 2P, 5P och 15P Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 2P, 5P och 15P AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 18.11.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Enligt Regel (EU) nr 453/2010 Sida: 1 Datum för sammanställning: 18.02.2011 Omarbetning: 21.11.2012 Revisionsnr: 4 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn:

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Pattex Repair Silicone Sidan 1 / 7 SDB-nr : 503174 V001.1 Reviderat den: 26.03.2014 Utskriftsdatum: 16.06.2014 1.1 Produktbeteckning Pattex

Läs mer

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020

SäkerhetsDataBlad utskriftsdatum27 september 2012 VAX-PROL P1020 Sida 1 av 5 AVSNITT 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: VAX-PROL Artikelnummer: P1020 1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version:

Säkerhetsdatablad. Fabric Softener. Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 24-10-2011 Version: AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Fabric Softener 12 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning CITRUS CLEANER AND DEGREASER Bulk 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer