: Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ": Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine"

Transkript

1 SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 WETFIX AP17 Version 4 Revisionsdatum Tryckdatum SE / SV 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ BLANDNINGEN OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : WETFIX AP17 Ämnets namn : Fatty acids C18 unsat, reaction products with Pentaethylenehexamine REACH-registreringsnummer : Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användning av ämnet eller blandningen : Användningsomr.: Se det bifogade exponeringsscenariot Bilaga. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företag : Akzo Nobel Surface Chemistry AB Stenunge Allé 3 SE Stenungsund Sweden Telefon : Telefax : E-postadress : 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Telefonnummer för nödsituationer 2. FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen : (Akzo Nobel Chemicals Deventer, NL) / - Nödtelefon Sverige: KEMIAKUTEN Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Frätande på huden, 1C, H314 Hudsensibilisering, 1, H317 Akut toxicitet i vattenmiljön, 1, H400 Kronisk toxicitet i vattenmiljön, 1, H410 1/14

2 Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG) Miljöfarlig, Xi, R43, R34, R50/53 Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Symbol(er) : Signalord : Fara Faroangivelser : H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Skyddsangivelser : Förebyggande: P273 P280 Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. Gensvar: P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/ duscha. P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P308 P310 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Märkning enligt EG-direktiven (1999/45/EG) Symbol(er) : C Frätande 2 / 14

3 N Miljöfarlig R-fras(er) : R34 Frätande. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. S-fras(er) : S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer 2.3 Andra faror Inga mer data tillgängliga. 3 / 14

4 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.1 Ämnen Farligt ämne Kemiskt namn PBT vpvb OEL CAS-nr. EG-nr. REACH Nr. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG) Koncentration [%] Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Skin Corr. 1C; H314 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 N; R50/53 C; R34 R Följande ämnen har flera CAS-nummer Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer : Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt. Kandidatlista över "särskilt farliga ämnen" (SVHC) för godkännande Kandidatlista över "särskilt : Varken förbjuden eller begränsad farliga ämnen" (SVHC) för godkännande 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän rekommendation : Omedelbar medicinsk vård är nödvändig. Flytta från farligt område. Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Vid inandning Vid hudkontakt Vid ögonkontakt Vid nedsväljning : Om det har andats in, flytta personen till frisk luft. : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta. : Omedelbart till läkare. Fortsätt att skölja, även under transporten. Ta av kontaktlinser. Skydda oskadat öga. Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen. Små mängder stänk i ögonen kan orsaka irreversibla ögonvävnadsskador och blindhet. : Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. 4 / 14

5 För omedelbart patienten till sjukhus. Framkalla ej kräkning! Kan förorsaka frätskador i munhåla och svalg. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Symptom : Ingen information tillgänglig. Risker : Ingen information tillgänglig. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Behandling : Ingen information tillgänglig. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Särskilda risker vid brandbekämpning / Särskilda faror som uppstår med produkten : Behandlas som en oljebrand. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Särskild skyddsutrustning för : Använd tryckluftsmask och skyddskläder. brandbekämpningspersonal Ytterligare information : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ god ventilation 6.2 Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Rengöringsmetoder / Inneslutningsmetoder : Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Övrig information : För personligt skydd se avsnitt 8. 5 / 14

6 7. HANTERING OCH LAGRING 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Råd för säker hantering : För personligt skydd se avsnitt 8. Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibilseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser. Råd för skydd mot brand och : Normala åtgärder för förebyggande brandskydd. explosion 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Krav på lagerutrymmen och behållare : För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Reagerar med koppar, aluminium, zink och legeringar av dessa. Övrig data 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. : Se det bifogade exponeringsscenariot Bilaga. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden att beakta Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden. Beståndsdel: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer DNEL : Arbetstagare Hudkontakt Långids - systemiska effekter 4,2 mg/kg kroppsvikt/dag Arbetstagare Inandning Långids - systemiska effekter 29 mg/m3 Beståndsdel: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer PNEC : Sötvatten 0,0307 mg/l 6 / 14

7 8.2 Begränsning av exponeringen Sötvattenssediment 119,8 mg/kg torrvikt Jord 9,44 mg/kg torrvikt Havssediment 11,98 mg/kg torrvikt Havsvatten 0,003 mg/l Reningsverk 2,3 mg/l Ingenjörstekniska styrmedel Ingenjörstekniska styrmedel Järjestä mahdollisuus välittömään silmien huuhteluun ja suihkuun työpaikalla. Pidä saatavilla 0,5%:sta etikkahappo-vesiliuosta. Effektivt frånluftssystem Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Personlig skyddsutrustning Andningsskydd Handskydd Ögonskydd Hud- och kroppsskydd Åtgärder beträffande hygien : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter. Helmask med filter: Kombinationsfilter ABEKP. : butylgummi : Tättslutande skyddsglasögon Använd ansiktsskydd och skyddskläder vid onormala arbetsförhållanden. : Skyddsdräkt : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Tvätta förorenade kläder innan de används på nytt. Begränsning av miljöexponeringen Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Form : vätska 7 / 14

8 Färg Lukt Lukttröskel : mörkbrun : ammoniakliknande : ingen tillgänglig data Säkerhetsdata ph-värde : ingen tillgänglig data Flytpunkt : -7 C Kokpunkt/kokpunktsintervall : > 300 C Flampunkt : 240 C Metod: Cleveland ISO 2592 Antändningstemperatur : > 240 C Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data : ingen tillgänglig data Ångtryck : < 0,01 hpa vid 20 C Relativ ångdensitet : ingen tillgänglig data Densitet : 967 kg/m3 vid 20 C Relativ densitet : 0,95 vid 20 C Löslighet i andra lösningsmedel Löslighet i vatten Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten : ingen tillgänglig data : olöslig : log Pow: 2,2 vid 25,2 C Självantändningstemperatur : ca. 370 C Sönderfallstemperatur : ingen tillgänglig data Viskositet, dynamisk : mpa.s vid 20 C Viskositet, kinematisk Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper : ingen tillgänglig data : Ej explosiv : Klassas inte som oxiderande. 9.2 Annan information 8 / 14

9 Detta säkerhetsdatablad innehåller information som har samband med säkerhet och ersätter inte någon produktinformation eller produktspecifikation. 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Stabil vid normala förhållanden Kemisk stabilitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden Risken för farliga reaktioner Kemisk stabilitet och Farliga reaktioner : Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som ska : Extrema temperaturer och direkt solljus. undvikas 10.5 Oförenliga material Material som skall undvikas : Ingen känd Farliga sönderdelningsprodukter Farliga : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända. sönderdelningsprodukter Termiskt sönderfall : ingen tillgänglig data 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Produktinformation: Risksammanfattning Inandning : Inandning av aerosol kan irritera slemhinnor. Termisk sönderdelning kan leda till utsläpp av irriterande gaser och ångor. Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Hud Ögon Förtäring Toxikologisk bedömning Ytterligare information : Symptomen kan vara fördröjda. Frätande på hud : Kan orsaka obotlig ögonskada. Orsakar frätskador på ögonen. : Frätande. : Inga mer data tillgängliga Information om de toxikologiska effekterna Testresultat Allergiframkallande : Kan förorsaka sensibilisering hos känsliga personer. 9 / 14

10 egenskaper Toxikologiska data för beståndsdelarna: Testresultat Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Akut oral toxicitet : LD50: > mg/kg Arter: råtta Hudirritation Allergiframkallande egenskaper : Frätande, kategori 1C - där reaktion uppstår efter exponeringar mellan 1 timme och 4 timmar och observationer upp till 14 dagar. : Kan ge allergi vid hudkontakt. 12. EKOLOGISK INFORMATION Produktinformation: Ekotoxikologisk bedömning Tillägg till ekologisk information : Miljöfara kan ej uteslutas vid händelse av oprofessionell hantering eller kvittblivning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön Toxicitet Beståndsdelar: Ekotoxikologisk bedömning Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Resultat av PBTbedömningen Bioaccumulation, Toxic) (Långlivad, Bioackumulerande, : Substansen anses inte vara PBT ((Persistent, Giftig)) Substansen anses inte vara vpvb ((very Persistent, very Bioaccumulating) (mycket Långlivad, mycket Bioackumulerande)) Testresultat Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Fisktoxicitet : LC50: > 0,1-1 mg/l Exponeringstid: 96 h Arter: Danio rerio (zebrafisk) Värdet är uppskattat från tester på liknande produkter. Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : EC50: > 0,1-1 mg/l Exponeringstid: 48 h Arter: Daphnia magna (vattenloppa) Värdet är uppskattat från tester på liknande produkter. M-faktor : Persistens och nedbrytbarhet Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Bionedbrytbarhet : Icke lätt nedbrytbart Bioackumuleringsförmåga Beståndsdelar: 10 / 14

11 Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Bioackumulering : Bioackumulering osannolik Rörligheten i jord Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Rörlighet : orörlig 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer PBT- och vpvb-bedömning : Substansen anses inte vara PBT ((Persistent, Bioaccumulation, Toxic) (Långlivad, Bioackumulerande, Giftig)) Substansen anses inte vara vpvb ((very Persistent, very Bioaccumulating) (mycket Långlivad, mycket Bioackumulerande)) 12.6 Andra skadliga effekter Beståndsdelar: Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer Biokemiskt syrebehov (BOD) : <60% BOD, 28 dagar, Closed Bottle Test (OECD 301D). 13. AVFALLSHANTERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt Förorenad förpackning : Produkten får inte komma ut i avlopp, vattendrag eller i marken. Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare. Farligt avfall : Töm återstående innehåll. Avfallshantera som oanvänd produkt. 14. TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer ADR : 1760 RID : 1760 IMDG : 1760 IATA : 1760 ADN : UN-Officiell transportbenämning ADR : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) RID : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) IMDG : CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) IATA : Corrosive liquid, n.o.s. (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) 11 / 14

12 ADN : FRÄTANDE VÄTSKA, N.O.S. (Tallfettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer) 14.3 Faroklass för transport ADR : 8 RID : 8 IMDG : 8 IATA : 8 ADN : Förpackningsgrupp ADR Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : 8 Tunnel-restrik-tionskod :, Tranport i container, RID Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : 8 IMDG Förpackningsgrupp : III Etiketter : 8 EmS Nummer : F-A, S-B IATA Packinstruktion (fraktflyg) : 856 Förpackningsgrupp : III Etiketter : 8 ADN Förpackningsgrupp : III Klassificeringskod : C9 Farlighetsnummer : 80 Etiketter : Miljöfaror ADR Miljöfarlig : ja RID Miljöfarlig : ja IMDG Vattenförorenande ämne : ja (Fatty acids, reaction products with polyethylenepolyamines) IATA Miljöfarlig : ja ADN Miljöfarlig : nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 12 / 14

13 Regler för Allvarliga Olycksrisker : 96/82/EC Uppdatering: 2003 Direktiv 96/82/EG ej tillämpbar Anmälningsstatus CH INV US.TSCA DSL AICS NZIoC ENCS ISHL KECI PICCS IECSC : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Alla kemiska substanser i denna produkt är antingen registrerade på TSCA-listan eller i enlighet med ett TSCAundantag : y (positiv förteckning) Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan. : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : n (Negativ förteckning) Är ej i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen : y (positiv förteckning) Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen Se sektion 16 för förklaring av förkortningar. Ytterligare information Produkten är att betrakta som ett ämne enligt gällande lagstiftning Kemikaliesäkerhetsbedömning Fettsyror reaktionsprodukter med polyetylenpolyaminer : En kemisk säkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne. 16. ANNAN INFORMATION Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och / 14

14 H314 H317 H400 H410 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3 R34 Frätande. R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Explanations for possible abbreviations mentioned in section 2 PBT : PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt. vpvb : Mycket persistent och mycket bioackumulerande. OEL : OEL: Yrkeshygieniska gränsvärden. Notification status explanation CH INV Switzerland. New notified substances and declared preparations US.TSCA United States TSCA Inventory DSL Canadian Domestic Substances List (DSL) AICS Australia Inventory of Chemical Substances (AICS) NZIoC New Zealand. Inventory of Chemical Substances ENCS Japan. ENCS - Existing and New Chemical Substances Inventory ISHL Japan. ISHL - Inventory of Chemical Substances (METI) KECI Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI) PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS) IECSC China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) Ytterligare information AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today are trademarks of the AkzoNobel N.V. For more information on our brands and products please visit: Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten. 14 / 14

15 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Formulering av medel för fästning av asfalt Huvudsakliga användargrupper Miljöavgivningskategorier Processkategorier : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser : ERC2: Formulering av beredningar : PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2: Formulering av beredningar Använd mängd Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : 100 % : 100 % Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Antal emissionsdagar per år : 210 Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0 % Emission eller utsläppsfaktor: : 0 % vatten Emission eller utsläppsfaktor: jord : 0 % Anmärkning : Inget avloppsvatten släpps ut i miljön eftersom allt överflödigt vatten från processen cirkuleras igen. 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Industriell formulering av bitumen och grus : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : > 480 Min. Anmärkning : Inandning Aktivitetens varaktighet : > 480 Min. Användningsfrekvens : 200 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift 1 / 2

16 Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpligt ögonskydd., Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd gummistövlar. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Arbetstagare Bidragsscenar io PROC8b Bedömningsme toder för exponering Baserat på mätningar. ECETOC TRA Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring RCR 0,801 mg/m3 0,0276 0,0685 mg/kg kroppsvikt/da g 0,016 ERC2 : Formulering av beredningar PROC8b : Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 2 / 2

17 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Yrkesmässig användning av medel för fästning av asfalt Huvudsakliga användargrupper : SU 22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) Miljöavgivningskategorier : ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris Processkategorier : PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8f: Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Använd mängd Regionalt använt tonnage (ton/år): Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : Täcker upp till 0.5% av substansen i blandningen. : 50 g/m2 : 100 % : 100 % Miljöfaktorer opåverkade av riskhanteringen Övrig dataannan information : Utspädningsfaktor (Ditch): 500 Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Antal emissionsdagar per år : 1 Emissions- eller utsläppsfaktor: luft : 0 % Emission eller utsläppsfaktor: : 0,03 ppm vatten Emission eller utsläppsfaktor: jord : 3 ppm 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC23: Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Användning av ett häftmedel innehållande byggnadsmaterial vid hög temperatur, mekaniskt häftande. : Täcker upp till 0.5% av substansen i blandningen. : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : 240 Min. Anmärkning : Inandning 1 / 2

18 Aktivitetens varaktighet Användningsfrekvens : 240 Min. : 48 dagar/år Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpligt ögonskydd., Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd gummistövlar. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Miljö Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Avdelning Värde Exponeringsn ivå ERC8f Sötvatten < 0,0001 mg/l Sötvattensse 0,01 mg/kg diment våtvikt Jord 0,0084 mg/kg våtvikt RCR 0,0003 0,003 0,0008 Arbetstagare Bidragsscenar io PROC23 Bedömningsme toder för exponering Baserat på mätningar. Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå Långvarig inhalation RCR < 0,04 mg/m3 0,001 ERC8f : Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris PROC23 : Öppna bearbetnings- och överföringsmoment med mineraler/ metaller vid hög temperatur 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 2 / 2

19 1. Kort titel för exponeringsscenariot: Formulering av asfaltemulsion Huvudsakliga användargrupper Miljöavgivningskategorier Processkategorier : SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser : ERC2: Formulering av beredningar : PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2: Formulering av beredningar Använd mängd Del av EU-tonnage som används i område: Del av regionalt tonnage som används lokalt: : 100 % : 100 % Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering Anmärkning : Inget avloppsvatten släpps ut i miljön eftersom allt överflödigt vatten från processen cirkuleras igen. 2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Laddning från förvaringstankar i ett slutet system., Industriell formulering, Provtagning av process, Industriell formulering av bitumen och grus : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : > 240 Min. Aktivitetens varaktighet : > 240 Min. Användningsfrekvens : 210 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Inomhus, Utomhus 1 / 3

20 Tekniska förhållanden och åtgärder Överför medelst inneslutna ledningar. Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd lämpligt ögonskydd. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål Aktivitet Produktegenskaper Ämnets koncentration i blandning/artikel Fysikalisk form (vid användning) : Lastning och lossning av bulktransporter, Tömning av IBCcontainers eller fat. : Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). : vätska Användningsfrekvens och varaktighet Exponeringsvaraktighet : Min. Aktivitetens varaktighet : Min. Användningsfrekvens : 210 dagar/år Mänskliga faktorer opåverkade av riskhanteringen Inandningsvolym : 10 m3/ 8h skift Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering Utomhus / Inomhus : Inomhus, Utomhus Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp, spridning och exponering Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är genomförd. Förhållanden och åtgärder relaterade till skydd av personal, hygien och hälsoutvärdering Använd lämpliga heltäckande överdragskläder som skydd mot hudexponering., Använd lämpligt ögonskydd. Använd lämpliga handskar testade enligt EN374. (Effektivitet (av en mätning): 99 %) 3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa Miljö Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Avdelning Värde Exponeringsn ivå RCR 2 / 3

21 ERC2 Sötvatten 0 mg/l 0 Sötvattensse 0 mg/kg 0 diment våtvikt Jord 0 mg/kg våtvikt 0 Arbetstagare Bidragsscenar io Bedömningsme toder för exponering Särskilda förhållanden Värde Exponeringsn ivå PROC3 ECETOC TRA Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring PROC8b ECETOC TRA Långvarig inhalation Långvarig hudexpone ring RCR 2,394 mg/m3 0,082 0,0003 mg/kg < 0,0001 kroppsvikt/da g 2,394 mg/m3 0,082 0,0685 mg/kg kroppsvikt/da g 0,0163 ERC2 : Formulering av beredningar PROC3 : Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering) PROC8b : Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 4. Vägledning för nedströms användare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenariot För ytterligare information, var vänlig och konsultera vår hemsida på Internet: Downstream Users 3 / 3

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

Latex Samt 10 Basis 1

Latex Samt 10 Basis 1 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Läs mer

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta varuinformationsblad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. Sapur spray-ex/carpet spray-ex AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 116064E Användning av ämnet eller blandningen : Matt- och textilrengöringsmedel Ämnestyp :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn : Produktkod : 115373E Användning av ämnet eller blandningen : Rengöringsmedel Ämnestyp : Blandning Endast

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010)

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Chlorine Free Detergent 25 EU2057 Enligt EG-Direktiv 1907/2006 (No. 453/2010) Skapat datum 03-feb-2015 Revisionsdatum: Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS Green 300 T AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS Green 300 T 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.

VARNING För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. L1011133 SWED/06T PPE 4053982 VARNING EUH401 H302 H319 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Mot svampangrepp

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

Säkerhetsdatablad Attribut Twin

Säkerhetsdatablad Attribut Twin Revisionsdatum: 19.01.2015 Säkerhetsdatablad Attribut Twin 1. Attribut SG 70 Version 3.0 Revisionsdatum: 02.01.2014 2. Hussar WG Version 1.0 Revisionsdatum: 06.01.2014 www.bayercropscience.se ATTRIBUT

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698

Net innehåll: 5 L L1003584 SWED/10S PPE 4044698 L1003584 SWED/10S PPE 4044698 9 VARNING EUH401 H319 H411 P280 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+

SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ Aspen+ Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD Aspen+ AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 04.04.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer Aspen+ Aspen Plus, Aspen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO

SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO FURNITURE & CARPET SHAMPOO Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FURNITURE & CARPET SHAMPOO SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer