Ärendeförteckning 27 november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendeförteckning 27 november"

Transkript

1 Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson LK/ Ärendeförteckning 27 november 1. LK/ Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/ Borgensförbindelse med Kommuninvest 3. LK/ Reviderad landstingsplan och budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan LK/ Förändring av patientavgifter 5. LK/ Medborgarförslag om tillägg av Kanal 10 i sjukhusens TV-utbud 6. LK/ Motion angående besöksavgifter till hälsokontroller 7. LK/ Motion om hälsokontroller för att motverka dödstalen i prostatacancer 8. LK/ Motion om hälsoundersökningar för länets alla 40-,50-,60- och 70-åringar 9. LK/ Motion om möjlighet för palliativ vård i hemmet för alla 10. LK/ Rekommendation från SKL om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention 11. LK/ Tandvårdstaxa 2014

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND (2) 12. LK/ Landstingsfullmäktiges beslut 2012 kompletterande återrapportering 13. LK/ Förrättande av val (delas ut vid sammanträdet) Inkomna motioner och medborgarförslag 1. LK/ Medborgarförslag om att utbilda invandrare till sjuksköterskor 2. LK/ Medborgarförslag om att skriva kontrakt med sjukvårdspersonal som fått betald utbildning 3. LK/ Medborgarförslag om att sluta rekommendera Miniderm såväl mineralolja (paraffin)

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Landstingsstyrelsen Ekonomistaben Åsa Blom LK/ Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2013 Enligt kommunallagen skall landsting och kommuners ekonomi vara i balans. Om landstinget visar ett underskott för ett räkenskapsår skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet i balansräkningen återställas inom tre år efter det år då underskottet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan landstingsfullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. I enlighet med RIPS 07 beslutade styrelsen för SKL i april 2013 (ref EkonomiNytt 08/13) om en sänkning av diskonteringsräntan med 0,75 procentenheter från år För landstinget i Värmland innebär detta att resultatet påverkats negativt med 215,4 miljoner kronor. Effekten av sänkningen ska beaktas i redovisningen Redovisningsmässigt gör SKL bedömningen att engångseffekten kan klassificeras som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin rekommendation nr 17, Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser, angivit att värderingen ska göras med tillämpning av beräkningsmodellen RIPS07. När diskonteringsräntan sänktes år 2011 yttrade RKR att effekterna av den förändrade diskonteringsräntan skulle beaktas i bokslutet för innevarande år såväl i ansvarsförbindelse, balansräkning som resultaträkning. Den resultateffekt som då uppkom på grund av förändringen i balansräkningen, skulle följaktligen redovisas i resultaträkningen som en finansiell post. RKR yttrade även att posten skulle klassificera som en jämförelsestörande post enligt rekommendation nr 3.1. Dessa yttranden måste även anses gälla årets förändring av diskonteringsräntan. Förslag till beslut att avstå från återställande av det underskott som är hänförbart till effekten av sänkt diskonteringsränta inklusive löneskatt. Gunilla Andersson Landstingsdirektör Ingrid Magnusson Ekonomichef

4 Tjänsteskrivelse 1 (1) Landstingsstyrelsen Enheten för Ekonomistyrning Maria Eriksson Lyrén LK/ Borgensbekräftelse till Kommuninvest Landstinget i Värmland har ombetts bekräfta sin borgensförbindelse med Kommuninvest i Sverige AB. Landstinget i Värmland är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Landstinget i Värmland utfärdade sin den 14 april I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. I Kommuninvest ska medlemmarnas borgensåtaganden samordnas. En handling betecknad Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse har tagits fram, med syfte att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden../. Bekräftelsen och mer detaljerad beskrivning av bakgrunden bifogas. Förslag till beslut att Landstinget i Värmland bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13 april 2004 ( Borgensförbindelsen ), vari Landstinget i Värmland åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Landstinget i Värmland genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. att landstingsfullmäktige ger i uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att båda underteckna bekräftelsen för ingången borgensförbindelse. Gunilla Andersson Landstingsdirektör Ingrid Magnusson Ekonomichef

5 Tjänsteskrivelse 1 (2) Landstingsstyrelsen Enheten för Ekonomistyrning Annika Kardemark LK/ Förändring av patientavgifter Landstinget införde under år 2012 ett förenklat regelverk för patientavgifter och högkostnadsskydd. Förändringarna var bland annat inriktade på besök inom öppen sjukvård, riktade hälsokontroller, hjälpmedel inom syncentralen, hörselvården och hjälpmedelsservice samt sjukresor../. I syfte att bland annat förbättra och förenkla regelverket ytterligare föreslås enligt bilaga förändringar av patientavgifter från år Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar; att grundavgiften för besök vid vaccinationer är samma som avgiften för besök inom öppen sjukvård och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att vård- och stödsamordnarnas samtliga uppgifter enligt handlingsplanen för vård- och stödsamordning, ska vara avgiftsfria för patienten och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att avgiften för ambulanssjukvård och ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att kontaktlinsbidraget tas bort för vuxna men kvarstår för barn 0-7 år och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att avgift för riktade hälsokontroller är samma som ett öppenvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att införa avgiftsfrihet för hälsokontroller och intyg som begärs av socialtjänst inom länet och som rör barn till och med 17 år samt att förändringen träder i kraft från den 1 januari /. att fastställa regelverket enligt bilaga Patientavgifter och högkostnadsskydd efter justering med ovanstående föreslagna och beslutade förändringar, eventuella lagstadgade förändringar samt en årlig uppräkning i enlighet med tidigare beslut om slutenvårdsavgiften, högkostnadsskydd samt bidrag för peruker och liknande. att nuvarande patientavgiftsmodell revideras i syfte att stödja utvecklingen av en sammanhållen vårdkedja. Revideringen bör också hantera avgifter i samband med tvångsvård, egenavgifter avseende patientresor för barn samt möjligheten till kompletteringsköp av hjälpmedel.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen Fredrik Larsson Ordförande Gunilla Andersson Landstingsdirektör

7 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Styrande dokument Ekonomistaben 22 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Landstingsfullmäktige tillvidare Patientavgifter och högkostnadsskydd Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 1 (22)

8 Innehåll Inledning 4 Vilka vårdgivare ska följa regelverket? 5 Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för? 5 Avgifter för öppen hälso- och sjukvård 6 Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård 6 Uteblivet besök 7 Återbetalning av patientavgiften 7 Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård 7 Avgifter för slutenvård 8 Avgiftsfri slutenvård 8 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom 8 Riktade hälsokontroller 8 Uteblivet besök för riktade hälsokontroller 8 Vaccinationer 9 Avgiftsfria vaccinationer 9 Uteblivet besök för vaccination 9 Hälsokontroller och intyg 9 När gäller momsplikt för hälsoundersökningar och intyg? 10 Avgiftsfria intyg och hälsokontroller 10 Uteblivet besök för intyg och hälsokontroller 10 Avgifter för hjälpmedel 11 Hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen 11 Avgiftsfria hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen 11 Ortopedtekniska hjälpmedel 11 Avgiftsfria hjälpmedel inom ortopedteknik 12 Övriga hjälpmedel 12 Övriga avgiftsfria hjälpmedel 12 Bidrag för hjälpmedel 13 Högkostnadsskydd för hjälpmedel 13 Sjukresor 14 Avgiftsfria sjuktransporter 14 Avgifter för sjukresor 14 Avgifter för ambulanstransporter 15 Avgiftsfria ambulanstransporter 15 Högkostnadsskydd för sjukresor 15 Läkemedel 16 Högkostnadsskydd för läkemedel 16 Avgifter för patienthotellet 17 Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 2 (22)

9 Avgifter för tandvård 17 Avgifter för kopior av allmänna handlingar 18 Avgiftsfria kopior av allmänna handlingar 18 Transporter av avlidna 19 Avgiftsfrihet 19 Bilagor 20 Bilaga 1 Prislista Vaccin 20 Bilaga 2 Hälsokontroller och intyg 21 Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 3 (22)

10 Inledning Regler för patientavgifter och högkostnadsskydd styrs till viss del av lagar och förordningar. I övriga fall beslutar Landstingsfullmäktige om regelverket. Regelverket är styrande både för den landstingsdrivna vården samt för de privata vårdgivare som enligt avtal ska följa regelverket. Vad patienten får betala beror bland annat på om åtgärden är på grund av sjukdom och var patienten är folkbokförd. För åtgärder på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom betalar patienten en avgift som endast är en del av den verkliga självkostnaden. Patientavgiften ingår oftast i ett högkostnadsskydd som syftar till att skydda patienten från för höga vårdkostnader. För åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke om grundas avgiften generellt på självkostnadsspris och ingår inte i något högkostnadsskydd. Det finns vissa undantag. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 4 (22)

11 Vilka vårdgivare ska följa regelverket? Regelverket är styrande både för den landstingsdrivna vården samt för de privata vårdgivare som enligt avtal ska följa regelverket. Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för? Reglerna för vad en patient ska betala är olika bland annat beroende på vart patienten vårdas och är folkbokförd. En patient som är folkbokförd i Värmland och vårdas i Värmland betalar avgifter enligt detta regelverk. Om en värmländsk patient vårdas i ett annat landsting gäller det vårdande landstingets regelverk. De patienter som vårdas i landstinget och har rätt till samma vårdförmåner som bosatta i landstinget, betalar samma patientavgift och har även rätt till högkostnadsskydd enligt detta regelverk. Patienter från andra landsting Generellt gäller att en person som är bosatt i Sverige betalar samma avgift och har rätt till högkostnadsskydd enligt samma villkor som bosatta i landstinget. Det som kan skilja sig åt är bland annat att det krävs remiss för rätten till viss vård. Riksavtalet reglerar vad som gäller i dessa fall. Utöver detta har landstinget i Värmland avtal med andra landsting, som t e x med Västra Götalandsregionen. Patienter från andra länder Patienter från andra EU/EES-länder som är försäkrade för vårdförmåner har rätt till nödvändig eller planerad vård mot uppvisande av rätt intyg. Sverige har även avtal med vissa länder vilket innebär att patienter bosatta i dessa länder har rätt till vissa vårdförmåner. För de länder som inte ingår i EU/EES eller där det saknas avtal gäller generellt att patienten ska betala hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. Mer information om vad som gäller vid olika fall finns i Vård av personer från andra länder. Asylsökande Asylsökande m.fl. samt gömda barn som tidigare sökt asyl ges vård enligt lagen om vård till asylsökande. Patienten betalar en patientavgift enligt förordning 1994:362. För vuxna gäller vård som inte kan vänta; för barn ges samma vård som barn folkbokförda i länet. Patienten ska visa sitt LMA-kort. Mer information om vårdåtagandets omfattning framgår i Vård av personer från andra länder. Aktuella patientavgifter för asylsökande framgår i detta regelverk. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 5 (22)

12 Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ges vård enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Generellt gäller samma principer och villkor som för asylsökande. Avgifter för öppen hälso- och sjukvård För besök som har ett samband med sjukdom gäller nedanstående patientavgifter per besökstillfälle. Till detta räknas även vissa hälsofrämjande åtgärder, som t ex tobaksavvänjning. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård med undantag för asylsökande som har ett särskilt högkostnadsskydd vilket hanteras av Migrationsverket. Undantaget är även serviceavgiften för kost vid dagsjukvård. Vårdbesök (gäller alla typer av sjukvårdande behandling och nödvändig tandvård för särskilda grupper) Serviceavgift för kost vid dagsjukvård Sjukvård via telefon: - Bokade och journalförda samtal som genomförs över telefon - Förnya recept - Förlängning av sjukskrivning Asylsökande Läkarbesök Sjukvårdande behandling Avgift 200 kr 45 kr 100 kr 50 kr 25 kr Avgifterna för asyl gäller för besök inom primärvården eller för vårdbesök efter remiss. Vid besök hos akut- och specialistmottagning för akut vård och sådan vård som inte kan anstå, men där remiss saknas gäller ordinarie patientavgift, 200 kr. För ytterligare information om vilken vård som omfattas se Vård av personer från andra länder Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård Öppen hälso- och sjukvård är avgiftsfri för: - Besök och behandling på mödra- och barnavårdscentralernas mottagningar samt inom specialistmödravården. - Besök och vaccinationer som erbjuds i skolhälsovården. - Undersökning, vård och läkemedel i samband med behandling av en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (2004:168). - Rådgivning i födelsekontrollerande syfte som till exempel abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (Förordn 1984:908). - Personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt häktade, anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt (Förordn 1984:908). - Vård för barn och ungdomar till och med 19 år. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 6 (22)

13 - Besök för kontroll av blodgivare. - Besök för undersökning med mera av personer som donerar eller vill donera organ. - Besök inom den psykiatriska vården där uttagande av patientavgift bedöms motverka vårdens syfte och genomförande. Ställningstagande till avgiftsfrihet ska göras av läkare. - Sjukhusansluten palliativ hemsjukvård i hemmen eller på kommunala särskilda boenden. - Laboratorie-, röntgen- och fysiologiska undersökningar. - En hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande. - Hemsjukvårdspatienter, avdelning 10, Centralsjukhuset i Karlstad. Uteblivet besök Vid ett uteblivet besök gäller den avgift som besöket normalt kostar med undantag för telefonkonsultation samt asylsökande där ingen avgift tas ut för uteblivet besök. För barn och ungdomar till och med 19 år är avgiften 100 kronor för uteblivet besök. Avgifter för uteblivna besök ingår inte i något högkostnadsskydd. Återbetalning av patientavgiften Om patienten fått vänta mer än 45 minuter efter avtalad tid och besöket inte påbörjats med exempelvis provtagning, har patienten rätt att begära avgiftsfrihet för besöket. Patienten måste kontakta mottagningen direkt vid besöket. Regleringen kan inte ske i efterhand. Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård uppgår till ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. För år 2013 innebär det att högkostnadsskyddet uppgår till kr. Högkostnadsskyddet är ett avgiftstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft besök eller motsvarande som sammanlagt uppgår till kr, får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. Avgifter som är grundande för högkostnadsskyddet är: Avgifter för öppen hälso- och sjukvård Tandvård för särskilda grupper Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 7 (22)

14 Avgifter för slutenvård När en patient är inskriven i slutenvård gäller nedanstående avgift. Slutenvårdsavgiften ingår inte i något högkostnadsskydd. Slutenvård per vårddygn (Uppgår till 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor, vilket för år 2013 innebär 100 kr.) Avgift 100 kr Avgiftsfri slutenvård Slutenvård är avgiftsfri för: - Barn och ungdomar till och med 19 år. - Asylsökande. - Undersökning, vård och läkemedel i samband med behandling av en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (2004:168). - Häktade, anhållna samt intagna på kriminalvårdsanstalt. - Permission där patient vistas utanför sjukhuset minst 12 timmar sammanhängande mellan kl och Organdonatorer. - Utskrivningsdag. Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom Avgifter för åtgärder som avser undersökningar och åtgärder på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundar sig generellt på självkostnadspris. Avgifterna gäller även barn och ungdomar under 20 år. Avgifterna ingår inte i något högkostnadsskydd. Riktade hälsokontroller Riktade hälsokontroller - Mammografiundersökning - Gynekologisk hälsokontroll med cellprov - Screening av bukaorta Avgift 150 kr Uteblivet besök för riktade hälsokontroller För ett uteblivet inbokat besök är avgiften 250 kr. Avgift ska inte tas ut i de fall kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Detta gäller exempelvis vid mammografiundersökning och gynekologisk hälsokontroll med cellprov. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 8 (22)

15 Vaccinationer Vid besök för vaccination gäller följande avgifter: - Grundavgift per besök - Vaccin Avgift 170 kr enligt bilaga 1 Prislista Vaccin Avgiftsfria vaccinationer Följande vaccinationer är avgiftsfria: - Vaccination av barn inom barn- och skolhälsovården (enligt SOSFS 2006:22). - Förebyggande behandling av gravida kvinnor med immunglobulin mot röda hund och vaccination av nyförlösta kvinnor som efter immunitetsprövning visat sig ha otillräckligt skydd mot sjukdomen röda hund (enligt SOSFS 1982:13). - Vaccination mot hepatit B för riskgrupper där spridningen ofta påvisas ligt Socialstyrelsens rekommendation. - Postexpositionsprofylax mot hepatit B vid sticktillbud. - Postexpositionsprofylax mot rabies. - Vaccination mot tuberkulos av vuxna som inte tidigare vaccinerats och som finns i riskutsatt miljö. - Revaccination efter benmärgstransplantation mot polio, difteri och stelkramp, haemophilus influenzae typ B samt mässling, påssjuka och röda hund. - Pneumokockvaccination för benmärgstransplanterade. - Pneumokockvaccination i samband med splenektomi. - Grundavgift och vaccinkostnad vid vaccination mot influensa för patienter med kroniska hjärt-, lung- eller njursjukdomar, patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och personer över 65 år. - Grundavgiften vid pneumokockvaccination för personer över 65 år. - Patienter som är inskrivna i barnhabiliteringen i landstinget i Värmland. - Vaccinationer enligt Smittskyddslagen (2004:168). Uteblivet besök för vaccination För ett uteblivet inbokat besök är avgiften 250 kr. Hälsokontroller och intyg För hälsokontroller och intyg gäller avgifter enligt nedanstående tabell. Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas generellt på landstingens självkostnad. De olika avgiftsnivåerna ska spegla hälsoundersökningens och intygens omfattning. Merparten av intygen är momspliktiga. I bilaga 2 Hälsokontroller och intyg framgår vägledande exempel om gällande avgifter. Om en patient i samband med vårdbesöket begär ett avgiftsbelagt intyg ska avgift tas ut dels för besöket, dels för intyget. Detsamma gäller när patienten är inskriven i slutenvården. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 9 (22)

16 Avgift exkl Avgift inkl moms moms Enklare intyg, som kan utfärdas utifrån journaler eller 250 kr 313 kr kännedom om patienten Normala hälsokontroller och intyg, som oftast innebär 500 kr 625 kr en undersökning Omfattande hälsokontroller och intyg, som kräver en 750 kr 938 kr större arbetsinsats Hälsokontroller och intyg enligt timtaxa - per timme - per påbörjad kvart kr 250 kr kr 313 kr Körkortsintyg, p g a missbruk - Alkohol, per observationsperiod - Narkotika eller droger, per observationsperiod Villkorligt körkortstillstånd, för deltagande i försök med alkohollås; Transportstyrelsen Recept som förskrivs på annan grund än sjukdom (vaccin) Graviditetstest på egen begäran kr kr kr kr kr kr 170 kr 100 kr När gäller momsplikt för hälsoundersökningar och intyg? Åtgärder inom sjukvården som inte syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Detta innebär att undersökningar eller utredningar, med det huvudsakliga syftet är att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande är momspliktiga. Momssatsen är 25 %. Vaccinationer samt hälsoundersökningar som syftar till att skydda personens hälsa är undantagna från momsplikten. I bilaga 2 Hälsokontroller och intyg framgår vägledande exempel för när momsplikt gäller. Avgiftsfria intyg och hälsokontroller Följande intyg och hälsokontroller är avgiftsfria: - Utfördande av dödsbevis och dödsorsaksintyg. - Intyg för god man eller förvaltare. - LSS-intyg. - Intyg enligt patientskadeförsäkringen. - Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård. - Intyg om sterilisering. - Intyg enligt socialförsäkringsbalken som t ex intyg och utlåtanden till Försäkringskassan. - Intyg för föräldrapenningförmåner (enligt förordning 1984:908). - Patienter som är inskrivna i barnhabiliteringen i landstinget i Värmland. - En hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande. Uteblivet besök för intyg och hälsokontroller För ett uteblivet inbokat besök är avgiften 250 kr. Avgift ska inte tas ut i de fall kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 10 (22)

17 Avgifter för hjälpmedel Landstinget och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Avgifter för de hjälpmedel som landstinget tillhandahåller och subventionerar framgår i nedanstående tabeller. För besöket gäller samma avgift och högkostnadsskydd som öppen hälso- och sjukvård. Hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen Avgifter för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen framgår nedan. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Egenavgift Årlig serviceavgift på följande hjälpmedel; - eldrivna rullstolar, - kommunikationshjälpmedel med programvara, - elektronisk kommunikation, - text och bildtelefoni, - förstornings TV (CCTV), - talboksspelare (Daisy), - datoranpassning (exempelvis talsyntes, punktskrivare eller förstorningsprogram) Avgift 20% av hjälpmedlets värde 600 kr/år Avgiftsfria hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen Hjälpmedel med ett värde under 500 kronor är avgiftsfria. Ortopedtekniska hjälpmedel Följande sjukdomsdiagnoser med komplikationer och andra kroniska sjukdomar där hjälpmedel är indicerade subventioneras av landstinget. - Diabetes - Rheumatoid artrit, Mb Bechterew, SLE - Centrala eller perifera pareser - Resttillstånd efter frakturer - Neurologiska sjukdomar - Artros med instabilitet Vid oklara fall ska bedömning ske av den för ortopedtekniska verksamheten medicinskt ansvarige läkaren. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 11 (22)

18 Avgifter för ortopedtekniska hjälpmedel framgår i tabellen nedan och ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Hålfotsinlägg, alla typer Mjuka ortoser för rygg bäcken samt över- underextremiteter Mjuk handledsortos, en eller ett par (höger och vänster) vid samma besökstillfälle Tygkorsetter Reparationer, ändringar och förhöjning av skor. Klackhöjning 15 mm och mindre hänvisas till klackbar. Reumatikertofflor, badskor Ortopediska skor Individuellt utprovade ortoser i plastmaterial Kompressionsstrumpor Avgift Egenavgift 400 kr/par Faktisk kostnad, dock högst 450 kr för vuxna 400 kr för vuxna 400 kr 150 kr 350 kr/par för alla åldrar 650 kr/par för vuxna 350 kr/par för barn 450 kr/styck 300 kr/styck för vuxna Avgiftsfria hjälpmedel inom ortopedteknik Följande hjälpmedel är avgiftsfria inom ortopedteknik: - Hålfotsinlägg för barn och ungdomar till och med 19 år. - Mjuka ortoser för rygg bäcken samt över- underextremiteter för barn och ungdomar till och med 19 år. - Mjuka handledsortoser för barn och ungdomar till och med 19 år. - Behandlingsskor (skor för sårläkning). - Kompressionsstrumpor för barn och ungdomar till och med 19 år. - Bröstproteser (remissen gäller för 6 år med max 4 proteser). Övriga hjälpmedel Avgifter för övriga hjälpmedel som subventioneras av landstinget framgår nedan. Avgifter för övriga hjälpmedel ingår inte i något högkostnadsskydd. Hyra av CPAP-utrustning (andningshjälpmedel) Avgift 50 kr/månad Övriga avgiftsfria hjälpmedel Avgiftsfrihet gäller för: - Den första masken med tillbehör vid hyra av CPAP-utrustning. - Inkontinens och stomihjälpmedel. - Utprovningskostnaden för peruk för barn och ungdomar till och med 19 år. - Utprovningskostnaden för den första peruken. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 12 (22)

19 Bidrag för hjälpmedel Landstinget lämnar bidrag för följande hjälpmedel. Bidrag för peruker och liknande - Syntetperuk, högst 4 st/år - Äktahårperuk, högst 1 st/år vid starka medicinska skäl - Toupé - Ögonfransar Glasögonbidrag till barn (0-7 år), per 12-månaders period - Normalbelopp - Ytterligare bidrag om glasen är starkare än +/- 6 D i starkast brytande meridian - Ytterligare bidrag vid behov av multifokala glas Bidrag för kontaktlinser, per 12-månaders period Bidrag upp till kr upp till kr upp till kr upp till 35 kr 500 kr 300 kr 400 kr Bidrag för den del som överstiger egenavgiften på kr. Gäller ej kostnader för utprovning eller rengöringsvätskor. (Kostnad överstigande 3000 kr ersätts inte utan blir egenavgift) Afaki, bidrag högst 2 gånger per år för mjuka linser. Grava brytningsfel där vanliga avståndsglas ej ger visus 0,5 medan kontaktlinser förbättrar avsevärt. Keratoconus där avståndsglas ej ger visus 0,5 medan kontaktlinser förbättrar avsevärt. upp till kr Högkostnadsskydd för hjälpmedel Högkostnadsskyddet för hjälpmedel uppgår till 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, vilket för år 2013 innebär kr. Högkostnadsskyddet gäller gemensamt för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården, syncentralen och ortopedteknik. Vissa undantag finns som inte omfattas av högkostnadsskyddet som till exempel förbrukningsartiklar. Högkostnadsskyddet är ett avgiftstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft hjälpmedel som sammanlagt uppgår till kr får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 13 (22)

20 Sjukresor Landstinget lämnar i vissa fall ersättning för de kostnader patienten haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Ersättningen uppgår till den summan som överstiger den fastställda egenavgiften. Egenavgiften är den avgift som patienten betalar. Följande resor kan ersättas av Landstinget i Värmland: - Resa till vårdcentral (primärvård): ersättningen lämnas för resa till närmaste vårdcentral eller den vårdcentral där patienten är listad. - Resa till öppen specialistvård: valfritt i länet. - Resa till sjukhus: ersättningen lämnas till valfritt sjukhus inom länet inklusive Karlskoga lasarett. - Resa till tandläkare: till närmaste tandläkarmottagning och till tandvård vid sjukhus. - Resa till högspecialiserad vård som inte finns i länet och när patienten fått remiss utanför länet. Det kan gälla när patienten får vård utanför länet med vårdgarantin och till vårdbesök där patienten ska få så kallad Second opinion. Ersättning betalas inte ut för resor till: - Mammografi hälsokontroll - Gynekologisk hälsokontroll - Barn- och mödrahälsovård - Företagshälsovård - Vaccinationer - Friskintyg - Egenträning - Information - Patientutbildning Avgiftsfria sjuktransporter Avgiftsfrihet gäller för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (enligt förordning 1984:908). Avgifter för sjukresor Egenavgifter för sjukresor framgår i nedanstående tabell. Egenavgiften gäller även barn och ungdomar under 20 år. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 14 (22)

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar 1 Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-10-22 Reviderad 2013-10-31 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Regelverk och avgifter för

Regelverk och avgifter för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enheten för individuella vårdärenden 2009-04-02 ERSÄTTER TIDIGARE UTGÅVA DATERAD 2009-02-16, Ärende p 13, HSN 2009-03-17 1 (14) Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Vaccination mot influensa och lunginflammation

Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och lunginflammation Vaccination mot influensa och Grundavgift Vaccin kostnad lunginflammation Grundavgiften vid vaccinering 1 kr enligt prislista Influensavaccin 1 kr enligt

Läs mer

Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar HSN 2009-03-17 p 13 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-02-16 HSN 0611-1828 Handläggare: Fredrik Persson Regelvek om avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar

Läs mer

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar

Regelverk och avgifter för. intyg, vaccinationer och. hälsoundersökningar Regelverk och avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-10-27 Reviderad 2015-08-10 Innehållsförteckning 1. Allmänt om regelverket...

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag

Läs mer

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande

A B C D. Minska avgiften till 100 kr för att få en koppling till avgiften från vårdcentralen till specialistvården 11. Gällande 3 4 5 6 7 8 9 10 1 3 Patientavgift i öppenvård Avgift 016 Förslag avgift inför 017 Kommentar Generell kommentar; avgifter i öppen vård har högkostandskydd- 1100 kr per 1-månaders period med undantag som

Läs mer

Avgiftshandboken 2016

Avgiftshandboken 2016 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet)...

Läs mer

Intyg och åtgärder utanför allmän försäkring

Intyg och åtgärder utanför allmän försäkring 2012-12-19 Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 08 Intyg och åtgärder utanför allmän försäkring En förteckning av avgifter för intyg och åtgärder som ligger vid sidan av den allmänna försäkringens förmånssystem.

Läs mer

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel

Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel PM 1 (9) Division Hälsa Habilitering Rehabilitering HHR 2012-05-23 Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel LANDSTINGET I VÄRMLAND 2012-05-23 2 (9) Regelverk Ortopedtekniska hjälpmedel 1 Bakgrund 3 Samrådsgruppens

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Avgiftshandboken 2017

Avgiftshandboken 2017 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom (ingår inte i högkostnadsskyddet) Innehåll: Intyg m.m.... 1 Kostnadsfritt... 2 Pris per påbörjade 15 minuter samt exempel på tidsåtgång

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01

Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01 Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2016 04 01 Alfabetisk ordning I de fall som åtgärden inte finns i prislistan, beräknas en tidstaxa på 250 kr, 313 kr inkl moms) per påbörjad

Läs mer

Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget

Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget Intyg och åtgärder utanför sjukvårdsuppdraget Innehåll Utfärdande Sid 2 Avgifter enligt grupptaxesystem Sid 2 Intygets syfte Sid 3 Utfärdande av intyg Sid 3 Betalning Sid 3 Udda intyg Sid 3 Intyg eller

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg

VÅRD UTANFÖR AFL. Allmänt. Hälsokontroller och utfärdande av intyg. Övriga kommentarer. F- märkta intyg Gäller från 200-0-0 VÅRD UTANFÖR AFL Allmänt Taxan innehåller åtgärder och tjänster som faller utanför AFL (t ex hälsokontroller, vaccinationer och utfärdande av intyg). För dessa tjänster betalar patienten

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018)

Bilaga 2 - Avgifter och taxor (enligt Finansplan 2016-2018) 1(5) RS/200/2015 Bilaga 2 - er och taxor (enligt Finansplan - 2018) Läkarbesök Primärvård Dagtid 150 Asylsökande 50 Privata offentligt Jourtid 250 finansierade allmänläkare Hembesök dagtid 200 Specialiserad

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM

AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM Landstingets kansli Sandra Stern AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Innehållsförteckning 1. Momsplikt...

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från

Speciellt. Hälsoval. Speciellt korta & klara nyheter från landstinget. Nr 1 Februari 2010. Korta & klara nyheter från !!! Speciellt Korta & klara nyheter från Nr 1 Februari 2010 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget Nyheter från landstinget kan vara så mycket. Det kan vara ett reportage i Tebladet eller en

Läs mer

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN

NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN Nr: 2/2007 Sid:1 NYHETER FRÅN SOCIALSTYRELSEN 1. FÖRESKRIFTER OM VACCINATION AV BARN Nyheter: Åldern för difteri- stelkramp- och kikhostevaccindos 4 sänks från 10 år till 5-6 år och ges då tillsammans

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2018

Avgiftsbestämmelser för år 2018 BESLUTSUNDERLAG 1/3 Hälso- och sjukvårdsnämnden Avgiftsbestämmelser för år 2018 Allmänt Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2018 för såväl öppen som sluten

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016

Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 2015-10-29 Region Kronoberg Sandra Stern Anna Tschannen Översyn taxor och avgifter Region Kronoberg inför år 2016 1 Innehåll 2 Öppenvårdsavgifter... 2 2.1 Avgiftsfria besök... 2 2.1.1 Patientavgifter för

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2. Intygets syfte Sidan 2. Utfärdande av intyg Sidan 2. Betalning Sidan 3. Udda intyg Sidan 3

Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2. Intygets syfte Sidan 2. Utfärdande av intyg Sidan 2. Betalning Sidan 3. Udda intyg Sidan 3 2010-08-25 Flik 08 Intyg Innehåll Intygsavgifter Sidan 2 Avgifter enligt grupptaxesystem Sidan 2 Intygets syfte Sidan 2 Utfärdande av intyg Sidan 2 Betalning Sidan 3 A-märka intyg Sidan 3 Udda intyg Sidan

Läs mer

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker**

Kommentar efter remiss Stockholm 200 100 0 350 200 geriatriker 0 geriatriker** Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård år 2012 En patient betalar under en tolvmånadersperiod högst 1 100 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under

Läs mer

Patientavgifter år 2015

Patientavgifter år 2015 2014-10-21 Dnr Landstingsdirektörens stab Planerings -och utvecklingsavdelningen Kerstin Pettersson Patientavgifter år 2015 Landstingets arbetsgrupp för avgifter har sammanställt de förslag till förändring

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI

LÄKEMEDELSKOMMITTÉNS BEDÖMNINGSBLANKETT FÖR LÄKEMEDEL. Företag: SSI Handelsnamn: Difterivaccine SSI ATC-kod: Företag: SSI Grundimmunisering mot difteri Enda vaccin för grundimmunisering mot difteri på svenska marknaden. Nationell licens finns. God skyddseffekt uppnås efter

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Avgiftsbefriad vård. Innehåll

Avgiftsbefriad vård. Innehåll DATUM Flik 01 Avgiftsbefriad vård Innehåll 1. Avgiftsbefrielse - myndighetsbeslut LSS-lag om stöd och service sidan 2 Häktade, anhållna sidan 2 Patient med smittsam sjukdom sidan 2 Anmälningspliktiga sjukdomar

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen

Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen Patientavgifter 2011 Avgift (kr) exkl moms Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande

Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande Hälso- och sjukvård Tandvård för asylsökande 2009 Zandra Granfeldt 2009-04-01 2009-04 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, TANDVÅRD 1 1 Hälso- och sjukvård för asylsökande 1.2 Allmänt 1.3 Så kallade gömda barn 1.4 Gömda/papperslösa

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxhslf Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en

2013-05-16. 100 kr. Vaccination pneumokock, av läkare bedöms tillhöra en Patientavgifter 2014 Läkarvård, (ingår i högkostnadsskydd, öppen sjukvård) Läkarvård inom Vårdval Halland (oavsett specialitet) vardagar fram till kl 20:00, lördagar fram till 17:00 Läkarvård inom Vårdval

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Åtgärd Tydligare text för åtgärd/ny åtgärd Belopp 2012 Belopp 2013 utan moms med moms utan moms med moms

Åtgärd Tydligare text för åtgärd/ny åtgärd Belopp 2012 Belopp 2013 utan moms med moms utan moms med moms Prislista för åtgärder och intyg utan samband med sjukdom fr.o.m. 2013 OBS ändringar markerade med fetstil Alfabetisk ordning I de fall som åtgärden inte finns i prislistan, beräknas en tidstaxa på 250

Läs mer

Meddelandeblad. Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015

Meddelandeblad. Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015 Meddelandeblad Mottagare: Chefer och handläggare i landstingen med ansvar för hälso- och sjukvård eller tandvård Chefer och handläggare i kommunerna med ansvar för långtidssjukvård, hemtjänst, dagverksamhet

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12

Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Hälsoundersökning av asylsökande med flera Rev. 2015-10-12 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga vad som ingår i en hälsoundersökning av asylsökande med

Läs mer

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016

8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 8. Patientavgifter inom hälso- och sjuvård 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-05-27 98 Patientavgifter inom hälso- och sjukvården 2016 RS150168 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland

Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland 1 (5) Enhetliga patientavgifter i Region Västmanland 1 INLEDNING Ett förslag om enhetliga patientavgifter för besök inom hälso- och sjukvården i Region Västmanland har under lång tid varit föremål för

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Belopp exkl moms. Taxegrupp. Moms 25% 100 Allmän hälsoundersökning 4 740 kr 0 kr 740 kr Tillkommer kostnad för labinnefattande

Belopp exkl moms. Taxegrupp. Moms 25% 100 Allmän hälsoundersökning 4 740 kr 0 kr 740 kr Tillkommer kostnad för labinnefattande Hälsoundersökningar / medicinsk service 100 llmän hälsoundersökning 4 740 kr 0 kr 740 kr Tillkommer kostnad för labinnefattande autoanamnes, prover som görs på andra lab, synskärpeundersökning och röntgen

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden

1(1) YTTRANDE Hälso- och sjukvårdsnämnden YTTRANDE 2006-06-27 1(1) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag om anslutning till överenskommelse om hälsooch sjukvård för asylsökande m fl Landstingsförbundets styrelse har den 19 maj 2006 godkänt överenskommelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården

20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården Här är svaren på 20 vanliga frågor om vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården. De är hämtade från den

Läs mer

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län Informationen gäller dig som är folkbokförd i Stockholms län. Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län EN DEL AV DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN September 2015 Vad är en sjukresa? En sjukresa

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM

AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM Landstingets kansli Sandra Nyqvist AVGIFTER FÖR INTYG OCH ÅTGÄRDER/UNDERSÖKNINGAR UTAN SAMBAND MED SJUKDOM Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2012, gällande tills vidare. Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Dags att välja Barnavårdscentral

Dags att välja Barnavårdscentral Dags att välja Barnavårdscentral Grattis till ditt föräldraskap! Nu har du möjlighet att välja Barnavårdscentral I denna broschyr kan du läsa hur vi kan hjälpa dig och hur du ska göra för att lista ditt

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014

Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Patientavgifter i öppen vård Från 1 jan 2014 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer