Ärendeförteckning 27 november

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendeförteckning 27 november"

Transkript

1 Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson LK/ Ärendeförteckning 27 november 1. LK/ Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/ Borgensförbindelse med Kommuninvest 3. LK/ Reviderad landstingsplan och budget 2014 samt ekonomisk flerårsplan LK/ Förändring av patientavgifter 5. LK/ Medborgarförslag om tillägg av Kanal 10 i sjukhusens TV-utbud 6. LK/ Motion angående besöksavgifter till hälsokontroller 7. LK/ Motion om hälsokontroller för att motverka dödstalen i prostatacancer 8. LK/ Motion om hälsoundersökningar för länets alla 40-,50-,60- och 70-åringar 9. LK/ Motion om möjlighet för palliativ vård i hemmet för alla 10. LK/ Rekommendation från SKL om gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention 11. LK/ Tandvårdstaxa 2014

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND (2) 12. LK/ Landstingsfullmäktiges beslut 2012 kompletterande återrapportering 13. LK/ Förrättande av val (delas ut vid sammanträdet) Inkomna motioner och medborgarförslag 1. LK/ Medborgarförslag om att utbilda invandrare till sjuksköterskor 2. LK/ Medborgarförslag om att skriva kontrakt med sjukvårdspersonal som fått betald utbildning 3. LK/ Medborgarförslag om att sluta rekommendera Miniderm såväl mineralolja (paraffin)

3 Tjänsteskrivelse 1 (1) Landstingsstyrelsen Ekonomistaben Åsa Blom LK/ Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2013 Enligt kommunallagen skall landsting och kommuners ekonomi vara i balans. Om landstinget visar ett underskott för ett räkenskapsår skall det negativa resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet i balansräkningen återställas inom tre år efter det år då underskottet uppkom. Om det finns synnerliga skäl kan landstingsfullmäktige besluta att sådan reglering inte skall göras. I enlighet med RIPS 07 beslutade styrelsen för SKL i april 2013 (ref EkonomiNytt 08/13) om en sänkning av diskonteringsräntan med 0,75 procentenheter från år För landstinget i Värmland innebär detta att resultatet påverkats negativt med 215,4 miljoner kronor. Effekten av sänkningen ska beaktas i redovisningen Redovisningsmässigt gör SKL bedömningen att engångseffekten kan klassificeras som en jämförelsestörande post i resultaträkningen. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin rekommendation nr 17, Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser, angivit att värderingen ska göras med tillämpning av beräkningsmodellen RIPS07. När diskonteringsräntan sänktes år 2011 yttrade RKR att effekterna av den förändrade diskonteringsräntan skulle beaktas i bokslutet för innevarande år såväl i ansvarsförbindelse, balansräkning som resultaträkning. Den resultateffekt som då uppkom på grund av förändringen i balansräkningen, skulle följaktligen redovisas i resultaträkningen som en finansiell post. RKR yttrade även att posten skulle klassificera som en jämförelsestörande post enligt rekommendation nr 3.1. Dessa yttranden måste även anses gälla årets förändring av diskonteringsräntan. Förslag till beslut att avstå från återställande av det underskott som är hänförbart till effekten av sänkt diskonteringsränta inklusive löneskatt. Gunilla Andersson Landstingsdirektör Ingrid Magnusson Ekonomichef

4 Tjänsteskrivelse 1 (1) Landstingsstyrelsen Enheten för Ekonomistyrning Maria Eriksson Lyrén LK/ Borgensbekräftelse till Kommuninvest Landstinget i Värmland har ombetts bekräfta sin borgensförbindelse med Kommuninvest i Sverige AB. Landstinget i Värmland är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Landstinget i Värmland utfärdade sin den 14 april I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. I Kommuninvest ska medlemmarnas borgensåtaganden samordnas. En handling betecknad Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse har tagits fram, med syfte att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden../. Bekräftelsen och mer detaljerad beskrivning av bakgrunden bifogas. Förslag till beslut att Landstinget i Värmland bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 13 april 2004 ( Borgensförbindelsen ), vari Landstinget i Värmland åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Landstinget i Värmland genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. att landstingsfullmäktige ger i uppdrag till landstingsstyrelsens ordförande och landstingsdirektören att båda underteckna bekräftelsen för ingången borgensförbindelse. Gunilla Andersson Landstingsdirektör Ingrid Magnusson Ekonomichef

5 Tjänsteskrivelse 1 (2) Landstingsstyrelsen Enheten för Ekonomistyrning Annika Kardemark LK/ Förändring av patientavgifter Landstinget införde under år 2012 ett förenklat regelverk för patientavgifter och högkostnadsskydd. Förändringarna var bland annat inriktade på besök inom öppen sjukvård, riktade hälsokontroller, hjälpmedel inom syncentralen, hörselvården och hjälpmedelsservice samt sjukresor../. I syfte att bland annat förbättra och förenkla regelverket ytterligare föreslås enligt bilaga förändringar av patientavgifter från år Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige beslutar; att grundavgiften för besök vid vaccinationer är samma som avgiften för besök inom öppen sjukvård och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att vård- och stödsamordnarnas samtliga uppgifter enligt handlingsplanen för vård- och stödsamordning, ska vara avgiftsfria för patienten och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att avgiften för ambulanssjukvård och ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att kontaktlinsbidraget tas bort för vuxna men kvarstår för barn 0-7 år och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att avgift för riktade hälsokontroller är samma som ett öppenvårdsbesök och ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och att förändringen träder i kraft från den 1 januari att införa avgiftsfrihet för hälsokontroller och intyg som begärs av socialtjänst inom länet och som rör barn till och med 17 år samt att förändringen träder i kraft från den 1 januari /. att fastställa regelverket enligt bilaga Patientavgifter och högkostnadsskydd efter justering med ovanstående föreslagna och beslutade förändringar, eventuella lagstadgade förändringar samt en årlig uppräkning i enlighet med tidigare beslut om slutenvårdsavgiften, högkostnadsskydd samt bidrag för peruker och liknande. att nuvarande patientavgiftsmodell revideras i syfte att stödja utvecklingen av en sammanhållen vårdkedja. Revideringen bör också hantera avgifter i samband med tvångsvård, egenavgifter avseende patientresor för barn samt möjligheten till kompletteringsköp av hjälpmedel.

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (2) Landstingsstyrelsen Fredrik Larsson Ordförande Gunilla Andersson Landstingsdirektör

7 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Styrande dokument Ekonomistaben 22 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Landstingsfullmäktige tillvidare Patientavgifter och högkostnadsskydd Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 1 (22)

8 Innehåll Inledning 4 Vilka vårdgivare ska följa regelverket? 5 Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för? 5 Avgifter för öppen hälso- och sjukvård 6 Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård 6 Uteblivet besök 7 Återbetalning av patientavgiften 7 Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård 7 Avgifter för slutenvård 8 Avgiftsfri slutenvård 8 Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom 8 Riktade hälsokontroller 8 Uteblivet besök för riktade hälsokontroller 8 Vaccinationer 9 Avgiftsfria vaccinationer 9 Uteblivet besök för vaccination 9 Hälsokontroller och intyg 9 När gäller momsplikt för hälsoundersökningar och intyg? 10 Avgiftsfria intyg och hälsokontroller 10 Uteblivet besök för intyg och hälsokontroller 10 Avgifter för hjälpmedel 11 Hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen 11 Avgiftsfria hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen 11 Ortopedtekniska hjälpmedel 11 Avgiftsfria hjälpmedel inom ortopedteknik 12 Övriga hjälpmedel 12 Övriga avgiftsfria hjälpmedel 12 Bidrag för hjälpmedel 13 Högkostnadsskydd för hjälpmedel 13 Sjukresor 14 Avgiftsfria sjuktransporter 14 Avgifter för sjukresor 14 Avgifter för ambulanstransporter 15 Avgiftsfria ambulanstransporter 15 Högkostnadsskydd för sjukresor 15 Läkemedel 16 Högkostnadsskydd för läkemedel 16 Avgifter för patienthotellet 17 Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 2 (22)

9 Avgifter för tandvård 17 Avgifter för kopior av allmänna handlingar 18 Avgiftsfria kopior av allmänna handlingar 18 Transporter av avlidna 19 Avgiftsfrihet 19 Bilagor 20 Bilaga 1 Prislista Vaccin 20 Bilaga 2 Hälsokontroller och intyg 21 Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 3 (22)

10 Inledning Regler för patientavgifter och högkostnadsskydd styrs till viss del av lagar och förordningar. I övriga fall beslutar Landstingsfullmäktige om regelverket. Regelverket är styrande både för den landstingsdrivna vården samt för de privata vårdgivare som enligt avtal ska följa regelverket. Vad patienten får betala beror bland annat på om åtgärden är på grund av sjukdom och var patienten är folkbokförd. För åtgärder på grund av sjukdom eller misstanke om sjukdom betalar patienten en avgift som endast är en del av den verkliga självkostnaden. Patientavgiften ingår oftast i ett högkostnadsskydd som syftar till att skydda patienten från för höga vårdkostnader. För åtgärder som avser besök på annan grund än sjukdom eller misstanke om grundas avgiften generellt på självkostnadsspris och ingår inte i något högkostnadsskydd. Det finns vissa undantag. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 4 (22)

11 Vilka vårdgivare ska följa regelverket? Regelverket är styrande både för den landstingsdrivna vården samt för de privata vårdgivare som enligt avtal ska följa regelverket. Vilka patienter och vilken vård gäller regelverket för? Reglerna för vad en patient ska betala är olika bland annat beroende på vart patienten vårdas och är folkbokförd. En patient som är folkbokförd i Värmland och vårdas i Värmland betalar avgifter enligt detta regelverk. Om en värmländsk patient vårdas i ett annat landsting gäller det vårdande landstingets regelverk. De patienter som vårdas i landstinget och har rätt till samma vårdförmåner som bosatta i landstinget, betalar samma patientavgift och har även rätt till högkostnadsskydd enligt detta regelverk. Patienter från andra landsting Generellt gäller att en person som är bosatt i Sverige betalar samma avgift och har rätt till högkostnadsskydd enligt samma villkor som bosatta i landstinget. Det som kan skilja sig åt är bland annat att det krävs remiss för rätten till viss vård. Riksavtalet reglerar vad som gäller i dessa fall. Utöver detta har landstinget i Värmland avtal med andra landsting, som t e x med Västra Götalandsregionen. Patienter från andra länder Patienter från andra EU/EES-länder som är försäkrade för vårdförmåner har rätt till nödvändig eller planerad vård mot uppvisande av rätt intyg. Sverige har även avtal med vissa länder vilket innebär att patienter bosatta i dessa länder har rätt till vissa vårdförmåner. För de länder som inte ingår i EU/EES eller där det saknas avtal gäller generellt att patienten ska betala hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. Mer information om vad som gäller vid olika fall finns i Vård av personer från andra länder. Asylsökande Asylsökande m.fl. samt gömda barn som tidigare sökt asyl ges vård enligt lagen om vård till asylsökande. Patienten betalar en patientavgift enligt förordning 1994:362. För vuxna gäller vård som inte kan vänta; för barn ges samma vård som barn folkbokförda i länet. Patienten ska visa sitt LMA-kort. Mer information om vårdåtagandets omfattning framgår i Vård av personer från andra länder. Aktuella patientavgifter för asylsökande framgår i detta regelverk. Asylsökande ska uppvisa ett giltigt LMA-kort. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 5 (22)

12 Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd Personer som vistas i landet utan nödvändiga tillstånd ges vård enligt lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Generellt gäller samma principer och villkor som för asylsökande. Avgifter för öppen hälso- och sjukvård För besök som har ett samband med sjukdom gäller nedanstående patientavgifter per besökstillfälle. Till detta räknas även vissa hälsofrämjande åtgärder, som t ex tobaksavvänjning. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård med undantag för asylsökande som har ett särskilt högkostnadsskydd vilket hanteras av Migrationsverket. Undantaget är även serviceavgiften för kost vid dagsjukvård. Vårdbesök (gäller alla typer av sjukvårdande behandling och nödvändig tandvård för särskilda grupper) Serviceavgift för kost vid dagsjukvård Sjukvård via telefon: - Bokade och journalförda samtal som genomförs över telefon - Förnya recept - Förlängning av sjukskrivning Asylsökande Läkarbesök Sjukvårdande behandling Avgift 200 kr 45 kr 100 kr 50 kr 25 kr Avgifterna för asyl gäller för besök inom primärvården eller för vårdbesök efter remiss. Vid besök hos akut- och specialistmottagning för akut vård och sådan vård som inte kan anstå, men där remiss saknas gäller ordinarie patientavgift, 200 kr. För ytterligare information om vilken vård som omfattas se Vård av personer från andra länder Avgiftsfri öppen hälso- och sjukvård Öppen hälso- och sjukvård är avgiftsfri för: - Besök och behandling på mödra- och barnavårdscentralernas mottagningar samt inom specialistmödravården. - Besök och vaccinationer som erbjuds i skolhälsovården. - Undersökning, vård och läkemedel i samband med behandling av en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (2004:168). - Rådgivning i födelsekontrollerande syfte som till exempel abort-, preventivmedels- och steriliseringsrådgivning (Förordn 1984:908). - Personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt häktade, anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt (Förordn 1984:908). - Vård för barn och ungdomar till och med 19 år. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 6 (22)

13 - Besök för kontroll av blodgivare. - Besök för undersökning med mera av personer som donerar eller vill donera organ. - Besök inom den psykiatriska vården där uttagande av patientavgift bedöms motverka vårdens syfte och genomförande. Ställningstagande till avgiftsfrihet ska göras av läkare. - Sjukhusansluten palliativ hemsjukvård i hemmen eller på kommunala särskilda boenden. - Laboratorie-, röntgen- och fysiologiska undersökningar. - En hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande. - Hemsjukvårdspatienter, avdelning 10, Centralsjukhuset i Karlstad. Uteblivet besök Vid ett uteblivet besök gäller den avgift som besöket normalt kostar med undantag för telefonkonsultation samt asylsökande där ingen avgift tas ut för uteblivet besök. För barn och ungdomar till och med 19 år är avgiften 100 kronor för uteblivet besök. Avgifter för uteblivna besök ingår inte i något högkostnadsskydd. Återbetalning av patientavgiften Om patienten fått vänta mer än 45 minuter efter avtalad tid och besöket inte påbörjats med exempelvis provtagning, har patienten rätt att begära avgiftsfrihet för besöket. Patienten måste kontakta mottagningen direkt vid besöket. Regleringen kan inte ske i efterhand. Högkostnadsskydd för öppen hälso- och sjukvård Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård uppgår till ett belopp som motsvarar 0,025 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor. För år 2013 innebär det att högkostnadsskyddet uppgår till kr. Högkostnadsskyddet är ett avgiftstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft besök eller motsvarande som sammanlagt uppgår till kr, får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. Avgifter som är grundande för högkostnadsskyddet är: Avgifter för öppen hälso- och sjukvård Tandvård för särskilda grupper Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 7 (22)

14 Avgifter för slutenvård När en patient är inskriven i slutenvård gäller nedanstående avgift. Slutenvårdsavgiften ingår inte i något högkostnadsskydd. Slutenvård per vårddygn (Uppgår till 0,0023 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste tiotal kronor, vilket för år 2013 innebär 100 kr.) Avgift 100 kr Avgiftsfri slutenvård Slutenvård är avgiftsfri för: - Barn och ungdomar till och med 19 år. - Asylsökande. - Undersökning, vård och läkemedel i samband med behandling av en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (2004:168). - Häktade, anhållna samt intagna på kriminalvårdsanstalt. - Permission där patient vistas utanför sjukhuset minst 12 timmar sammanhängande mellan kl och Organdonatorer. - Utskrivningsdag. Avgifter för undersökningar och åtgärder utan samband med sjukdom Avgifter för åtgärder som avser undersökningar och åtgärder på annan grund än sjukdom eller misstanke om sjukdom grundar sig generellt på självkostnadspris. Avgifterna gäller även barn och ungdomar under 20 år. Avgifterna ingår inte i något högkostnadsskydd. Riktade hälsokontroller Riktade hälsokontroller - Mammografiundersökning - Gynekologisk hälsokontroll med cellprov - Screening av bukaorta Avgift 150 kr Uteblivet besök för riktade hälsokontroller För ett uteblivet inbokat besök är avgiften 250 kr. Avgift ska inte tas ut i de fall kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Detta gäller exempelvis vid mammografiundersökning och gynekologisk hälsokontroll med cellprov. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 8 (22)

15 Vaccinationer Vid besök för vaccination gäller följande avgifter: - Grundavgift per besök - Vaccin Avgift 170 kr enligt bilaga 1 Prislista Vaccin Avgiftsfria vaccinationer Följande vaccinationer är avgiftsfria: - Vaccination av barn inom barn- och skolhälsovården (enligt SOSFS 2006:22). - Förebyggande behandling av gravida kvinnor med immunglobulin mot röda hund och vaccination av nyförlösta kvinnor som efter immunitetsprövning visat sig ha otillräckligt skydd mot sjukdomen röda hund (enligt SOSFS 1982:13). - Vaccination mot hepatit B för riskgrupper där spridningen ofta påvisas ligt Socialstyrelsens rekommendation. - Postexpositionsprofylax mot hepatit B vid sticktillbud. - Postexpositionsprofylax mot rabies. - Vaccination mot tuberkulos av vuxna som inte tidigare vaccinerats och som finns i riskutsatt miljö. - Revaccination efter benmärgstransplantation mot polio, difteri och stelkramp, haemophilus influenzae typ B samt mässling, påssjuka och röda hund. - Pneumokockvaccination för benmärgstransplanterade. - Pneumokockvaccination i samband med splenektomi. - Grundavgift och vaccinkostnad vid vaccination mot influensa för patienter med kroniska hjärt-, lung- eller njursjukdomar, patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar och personer över 65 år. - Grundavgiften vid pneumokockvaccination för personer över 65 år. - Patienter som är inskrivna i barnhabiliteringen i landstinget i Värmland. - Vaccinationer enligt Smittskyddslagen (2004:168). Uteblivet besök för vaccination För ett uteblivet inbokat besök är avgiften 250 kr. Hälsokontroller och intyg För hälsokontroller och intyg gäller avgifter enligt nedanstående tabell. Avgifter för hälsokontroller och intyg grundas generellt på landstingens självkostnad. De olika avgiftsnivåerna ska spegla hälsoundersökningens och intygens omfattning. Merparten av intygen är momspliktiga. I bilaga 2 Hälsokontroller och intyg framgår vägledande exempel om gällande avgifter. Om en patient i samband med vårdbesöket begär ett avgiftsbelagt intyg ska avgift tas ut dels för besöket, dels för intyget. Detsamma gäller när patienten är inskriven i slutenvården. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 9 (22)

16 Avgift exkl Avgift inkl moms moms Enklare intyg, som kan utfärdas utifrån journaler eller 250 kr 313 kr kännedom om patienten Normala hälsokontroller och intyg, som oftast innebär 500 kr 625 kr en undersökning Omfattande hälsokontroller och intyg, som kräver en 750 kr 938 kr större arbetsinsats Hälsokontroller och intyg enligt timtaxa - per timme - per påbörjad kvart kr 250 kr kr 313 kr Körkortsintyg, p g a missbruk - Alkohol, per observationsperiod - Narkotika eller droger, per observationsperiod Villkorligt körkortstillstånd, för deltagande i försök med alkohollås; Transportstyrelsen Recept som förskrivs på annan grund än sjukdom (vaccin) Graviditetstest på egen begäran kr kr kr kr kr kr 170 kr 100 kr När gäller momsplikt för hälsoundersökningar och intyg? Åtgärder inom sjukvården som inte syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Detta innebär att undersökningar eller utredningar, med det huvudsakliga syftet är att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande är momspliktiga. Momssatsen är 25 %. Vaccinationer samt hälsoundersökningar som syftar till att skydda personens hälsa är undantagna från momsplikten. I bilaga 2 Hälsokontroller och intyg framgår vägledande exempel för när momsplikt gäller. Avgiftsfria intyg och hälsokontroller Följande intyg och hälsokontroller är avgiftsfria: - Utfördande av dödsbevis och dödsorsaksintyg. - Intyg för god man eller förvaltare. - LSS-intyg. - Intyg enligt patientskadeförsäkringen. - Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård. - Intyg om sterilisering. - Intyg enligt socialförsäkringsbalken som t ex intyg och utlåtanden till Försäkringskassan. - Intyg för föräldrapenningförmåner (enligt förordning 1984:908). - Patienter som är inskrivna i barnhabiliteringen i landstinget i Värmland. - En hälsoundersökning/hälsosamtal för asylsökande. Uteblivet besök för intyg och hälsokontroller För ett uteblivet inbokat besök är avgiften 250 kr. Avgift ska inte tas ut i de fall kallelsen skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 10 (22)

17 Avgifter för hjälpmedel Landstinget och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Avgifter för de hjälpmedel som landstinget tillhandahåller och subventionerar framgår i nedanstående tabeller. För besöket gäller samma avgift och högkostnadsskydd som öppen hälso- och sjukvård. Hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen Avgifter för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen framgår nedan. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Egenavgift Årlig serviceavgift på följande hjälpmedel; - eldrivna rullstolar, - kommunikationshjälpmedel med programvara, - elektronisk kommunikation, - text och bildtelefoni, - förstornings TV (CCTV), - talboksspelare (Daisy), - datoranpassning (exempelvis talsyntes, punktskrivare eller förstorningsprogram) Avgift 20% av hjälpmedlets värde 600 kr/år Avgiftsfria hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen Hjälpmedel med ett värde under 500 kronor är avgiftsfria. Ortopedtekniska hjälpmedel Följande sjukdomsdiagnoser med komplikationer och andra kroniska sjukdomar där hjälpmedel är indicerade subventioneras av landstinget. - Diabetes - Rheumatoid artrit, Mb Bechterew, SLE - Centrala eller perifera pareser - Resttillstånd efter frakturer - Neurologiska sjukdomar - Artros med instabilitet Vid oklara fall ska bedömning ske av den för ortopedtekniska verksamheten medicinskt ansvarige läkaren. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 11 (22)

18 Avgifter för ortopedtekniska hjälpmedel framgår i tabellen nedan och ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Hålfotsinlägg, alla typer Mjuka ortoser för rygg bäcken samt över- underextremiteter Mjuk handledsortos, en eller ett par (höger och vänster) vid samma besökstillfälle Tygkorsetter Reparationer, ändringar och förhöjning av skor. Klackhöjning 15 mm och mindre hänvisas till klackbar. Reumatikertofflor, badskor Ortopediska skor Individuellt utprovade ortoser i plastmaterial Kompressionsstrumpor Avgift Egenavgift 400 kr/par Faktisk kostnad, dock högst 450 kr för vuxna 400 kr för vuxna 400 kr 150 kr 350 kr/par för alla åldrar 650 kr/par för vuxna 350 kr/par för barn 450 kr/styck 300 kr/styck för vuxna Avgiftsfria hjälpmedel inom ortopedteknik Följande hjälpmedel är avgiftsfria inom ortopedteknik: - Hålfotsinlägg för barn och ungdomar till och med 19 år. - Mjuka ortoser för rygg bäcken samt över- underextremiteter för barn och ungdomar till och med 19 år. - Mjuka handledsortoser för barn och ungdomar till och med 19 år. - Behandlingsskor (skor för sårläkning). - Kompressionsstrumpor för barn och ungdomar till och med 19 år. - Bröstproteser (remissen gäller för 6 år med max 4 proteser). Övriga hjälpmedel Avgifter för övriga hjälpmedel som subventioneras av landstinget framgår nedan. Avgifter för övriga hjälpmedel ingår inte i något högkostnadsskydd. Hyra av CPAP-utrustning (andningshjälpmedel) Avgift 50 kr/månad Övriga avgiftsfria hjälpmedel Avgiftsfrihet gäller för: - Den första masken med tillbehör vid hyra av CPAP-utrustning. - Inkontinens och stomihjälpmedel. - Utprovningskostnaden för peruk för barn och ungdomar till och med 19 år. - Utprovningskostnaden för den första peruken. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 12 (22)

19 Bidrag för hjälpmedel Landstinget lämnar bidrag för följande hjälpmedel. Bidrag för peruker och liknande - Syntetperuk, högst 4 st/år - Äktahårperuk, högst 1 st/år vid starka medicinska skäl - Toupé - Ögonfransar Glasögonbidrag till barn (0-7 år), per 12-månaders period - Normalbelopp - Ytterligare bidrag om glasen är starkare än +/- 6 D i starkast brytande meridian - Ytterligare bidrag vid behov av multifokala glas Bidrag för kontaktlinser, per 12-månaders period Bidrag upp till kr upp till kr upp till kr upp till 35 kr 500 kr 300 kr 400 kr Bidrag för den del som överstiger egenavgiften på kr. Gäller ej kostnader för utprovning eller rengöringsvätskor. (Kostnad överstigande 3000 kr ersätts inte utan blir egenavgift) Afaki, bidrag högst 2 gånger per år för mjuka linser. Grava brytningsfel där vanliga avståndsglas ej ger visus 0,5 medan kontaktlinser förbättrar avsevärt. Keratoconus där avståndsglas ej ger visus 0,5 medan kontaktlinser förbättrar avsevärt. upp till kr Högkostnadsskydd för hjälpmedel Högkostnadsskyddet för hjälpmedel uppgår till 0,05 gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 socialförsäkringsbalken, avrundat nedåt till närmaste femtiotal kronor, vilket för år 2013 innebär kr. Högkostnadsskyddet gäller gemensamt för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården, syncentralen och ortopedteknik. Vissa undantag finns som inte omfattas av högkostnadsskyddet som till exempel förbrukningsartiklar. Högkostnadsskyddet är ett avgiftstak som innebär att en patient under en tolvmånadersperiod inte ska betala mer än upp till det fastställda maxbeloppet. När patienten haft hjälpmedel som sammanlagt uppgår till kr får patienten ett frikort som gäller under resten av tolvmånadersperioden. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 13 (22)

20 Sjukresor Landstinget lämnar i vissa fall ersättning för de kostnader patienten haft för resor till och från exempelvis en vårdcentral eller ett sjukhus på grund av sjukdom eller förlossning. Ersättningen uppgår till den summan som överstiger den fastställda egenavgiften. Egenavgiften är den avgift som patienten betalar. Följande resor kan ersättas av Landstinget i Värmland: - Resa till vårdcentral (primärvård): ersättningen lämnas för resa till närmaste vårdcentral eller den vårdcentral där patienten är listad. - Resa till öppen specialistvård: valfritt i länet. - Resa till sjukhus: ersättningen lämnas till valfritt sjukhus inom länet inklusive Karlskoga lasarett. - Resa till tandläkare: till närmaste tandläkarmottagning och till tandvård vid sjukhus. - Resa till högspecialiserad vård som inte finns i länet och när patienten fått remiss utanför länet. Det kan gälla när patienten får vård utanför länet med vårdgarantin och till vårdbesök där patienten ska få så kallad Second opinion. Ersättning betalas inte ut för resor till: - Mammografi hälsokontroll - Gynekologisk hälsokontroll - Barn- och mödrahälsovård - Företagshälsovård - Vaccinationer - Friskintyg - Egenträning - Information - Patientutbildning Avgiftsfria sjuktransporter Avgiftsfrihet gäller för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt (enligt förordning 1984:908). Avgifter för sjukresor Egenavgifter för sjukresor framgår i nedanstående tabell. Egenavgiften gäller även barn och ungdomar under 20 år. Titel Revision Giltig t.o.m. Patientavgifter och högkostnadsskydd tillvidare 14 (22)

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012

Handläggning av ekonomiskt bistånd. Riktlinjer. Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Vetlanda kommun Socialförvaltningen Handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer Ersätter från och med 2013-01-01 riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2012 Beslutade av socialnämnden 2012-12-12 1. INLEDNING

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Antagna av Kommunfullmäktige 2013-11-28 Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Innehållsförteckning RIKTLINJER HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING.1 Definition av hjälpmedel...1 Medicintekniska produkter...2 - CE-märkning...2

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer