SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr Wartner Pen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. Wart Pen Art nr 101085. Wartner Pen"

Transkript

1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Wart Pen Art nr Namnet på ämnet/produkten och bolaget/företaget Namnet på ämnet eller blandningen Wartner Pen Användning av ämnet eller blandningen Vårtbortagnings gel penna Namnet på bolaget/företaget Distributör: Adress: Telefonnummer Ansvarig avdelning: Internet: Leverantör ACO Hud Nordic AB Box Upplands Väsby Medicin se avsnitt 16 medical brands Veembroederhof 96 Tel: +31 (0) Fax: +31 (2) Web : Telefonnummer för nödsituationer Giftinformationscentralen: +46(0) (dagtid) Akut: 112 (Begär Giftinformationscentralen) 2. Farliga egenskaper Klassificering av blandningen Enligt förordning (EG) No1272/2008 frätande Farligt för miljön Kronisk akvatisk toxicitet (kategori 1) Akut toxicitet i vattenmiljö (kategori 1) Frätande på huden (kategori 1A)

2 Sida 2 av 10 Hälsorisker: Denna produkt måste märkas på grundval av "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar", den senaste utgåvan. GHS-märkning FARA H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förebyggande P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Hantering P303, P361, P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. P305, P351, P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Lagring Förvaras inlåst

3 Sida 3 av 10 Avfalls hantering P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Faroklass Frätande Farligt för vattenmiljön 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Ingående ämnen: Ämne EG-Nr. CAS- Nr. Konc. (v- %) Klassificering Trichloroace tic acid % C; N; R35-50/53; S1/ /37/ ; Risk 3.2/1A; 4.1.A/1, 4.1.C/1 Ytterligare information För förklaring av riskfraser och faroangivelser se avsnitt Åtgärder vid första hjälpen Allmän information: Ta genast av förorenade kläder. Efter inandning Efter hudkontakt Efter ögonkontakt Efter förtäring Information till läkare Vid svimning, transport i stabilt läge. Flytta exponerad person till frisk luft. Konsultera läkare om symtom kvarstår. Tvätta med tvål och vatten och skölj rikligt med vatten Skölj omedelbart rikligt med svalt vatten i mjuk stråle. Håll isär ögonlocken under sköljning. Kontakta läkare. Tvätta ut munnen med rikligt med vatten. Flytta exponerad person till frisk luft. Sök läkarvård omedelbart. Ingen specifik behandling. Behandlas symptomatiskt. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om stora mängder har intagits eller inandats. 5. Brandbekämpningsåtgärder Släckmedel Lämpliga släckmedel: vattendimma, alkoholresistent skum, pulver eller koldioxid. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Inte känd Råd till brandbekämpningspersonal Vid brand ska alltid andningsapparat användas som skydd mot rökgaser.

4 Sida 4 av Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personlig skyddsutrustning: Använd personlig skyddsutrustning. Evakuera personal till säkra områden. Undvik damm bildning. Undvik inandning av ångor, dimma eller gas. Sörj för god ventilation. Miljöskyddsåtgärder: I det fall penetration till vätska / vatten avfall eller till avloppet lämpliga myndigheter bör informeras. Använda överskott av vatten för att späda Låt inte kontakt med avlopp / ytvatten / grundvatten Metoder och material för inneslutning och sanering: Mopp och spade. Använd flytande absorberande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån) Använda neutraliserande material Förorenat material Kasta som beskrivet i avsnitt 14 Övrig information För ytterligare information se avsnitt 8, Hantering och lagring Hantering Information om brand- och explosionsskydd: Inget behov av särskilda åtgärder Lagring Krav på lagerlokal och förvaringskärl: Behållare ska väl tillsluten Information om gemensam lagerhållning: Förvaras svalt, torrt och väl ventilerad plats. Hålla sig borta från värme. Förvaras utom räckhåll för barn. Arbetsplats bör förses i god ventilation, för att minska risken för aerosolbildning Övrig information om lagringsförhållanden: Ämnet reagerar med baser, starkt oxiderande ämnen, dimetylsulfoxid och koppar. 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Personlig skyddsutrustning Andningsskydd: När riskbedömning visar att luftrenande ansiktsskydd är lämplig, använd ett heltäckande ansiktsskydd partikel andningsskydd. Om gasmask är det enda sättet att skydda, använd ett

5 Sida 5 av 10 heltäckande ansiktsskydd friskluftsmask. Använd ett andningsskydd som testats och godkänts under lämpliga statliga standarder som NIOSH (US) eller CEN (EU) Handskar: Hantera med handskar. Handskar måste inspekteras före användning. Använd rätt Handskmaterial teknik för att undvika hudkontakt med denna produkt. Kontaminerat handskar efter användning i enlighet med tillämpliga lagar och god praxis laborationer. Tvätta och torka händerna. De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktiv 89/686/EEG och i standarden EN 374 som härrör från det. Ögonskydd: Ansiktsmask och skyddsglasögon. Använd utrustning för ögonskydd som testats och godkänts enligt tillämpliga statliga standarder som NIOSH (US) eller EN166 (EU). Hygienåtgärder Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta händerna före raster och vid slutet av arbetsdagen. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Utseende Viskös vätska gel Lukt Karaktäristisk Lukttröskel ph < 1 Smältpunkt/fryspunkt Kokpunkt Flampunkt 44 C Avdunstningshastighet Brandfarlighet Ej relevant Nedre explosionsgräns Övre explosionsgräns Ångtryck vid 20 C 23 hpa Ångdensitet Densitet vid 20 C Löslighet Lösligt i vatten Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten

6 Sida 6 av 10 Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet (Dynamisk viskositet) Explosiva egenskaper Oxiderande egenskaper Produkten är inte självantändande mPas Produkten är inte explosiv. Annan information: Reagerar under häftig värmeutveckling med alkali och aminer. Mycket frätande (pka=0,66). 10. Stabilitet och reaktivitet Kemisk stabilitet: Produkten är stabil vid avsedd användning. Risk för farliga reaktioner: Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner. Förhållanden som skall undvikas: Stark värme. Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända. 11. Toxikologisk information Akut toxicitet: LD50 Oral rat-3320mg/kg Frätande/irriterande på huden: Inga data, dock stark syra (pka=0,66). Allvarlig ögonskada/ögonirritation: Ögon-kanin svår ögonirritation - 5S Luftvägs-/hudsensibilisering: Ingen känd sensibilisering. Mutagenitet: Inga data Cancerogenitet: Denna produkt innehåller en komponent som inte är klassificerad som carcinogen baserat på dess IARC-, ACGIH-, NTP, eller EPA-klassificering IARC: Ingen komponent av denna produkt vid nivåer större än eller lika med 0,1% identifieras som sannolikt, möjliga eller bekräftade humancarcinogena av IARC IARC: 3 - Grupp 3: Inte klassificeras vad avser carcinogenicitet för människa (triklorättiksyra) Reproduktionstoxicitet: Inga data för blandningen. Specifik organtoxicitet- enstaka exponering: Inga data för blandningen. Specifik organtoxicitet- upprepad exponering: Inga data för blandningen. Fara vid aspiration: Inga data för blandningen. Potentiella hälsoeffekter Inhalation Kan vara farlig vid inandning. Materialet verkar oerhört destruktivt på slemhinnor och övre luftvägar. Intagande

7 Sida 7 av 10 Kan vara farligt vid förtäring. Frätande. Hud Orsakar brännskador på huden. Ögon Orsakar frätskador på ögonen. Tecken och symptom på exponering Brännande känsla, hosta, väsande andning, laryngit, andfåddhet, spasm, inflammation och ödem i struphuvudet, inflammation och ödem i luftrören, lungödem. 12. Ekotoxikologisk information Toxicitet: LC 50 Fisk 96h: 2000 mg/l Art: Pimephales promelas EC 50 Daphnia 48h: 2000 mg/l Art: D. magna Persistens och nedbrytbarhet: 0-14% bryts ned på 28 dygn OECD 301C Bioackumuleringsförmåga: Inga data om blandningen. Log Pow: 1,96 Rörligheten i jord: Inga data om blandningen eller ingående ämnen. Andra skadliga effekter: Alg, Scenedesmus quadricauda EC50 168h 200 mg/l. Herbicid. BOD 0-46% (MITI) Övrig information WGK (NL) 4: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Släpp inte till jorden, till ytvatten eller avlopp. Släpp ej outspädd eller icke neutraliserad på ytvatten och dränering. Farliga för dricksvatten och i händelse av små läckor till jord. I ytvatten giftiga för fisk och plankton. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Tvättas bort med riklig mängd vatten till avlopp / avloppssystemet eller vattenkälla vilket orsakar ph minskning. Lågt ph är skadligt för vattenlevande organismer. Efter spädning ökar ph-värdet, vilket leder till att produkten i avlopp / dränering innebär låg risk för vattenmiljön. 13. Avfallshantering Avfallsbehandlingsmetoden Kasserad produkt ska p.g.a. faroklassning hanteras som farligt avfall, enligt lokala myndigheters föreskrifter.

8 Sida 8 av 10 ACO Hud Nordic AB är ansluten till REPA. Se information på för information om hur förpackningen ska källsorteras. 14. Transportinformation Land transport enligt ADR/RID: UN-nummer 2564 Officiell transportbenämning (Proper Shipping Name) Triklorättiksyra, LÖSNING (TRICHLOROACETIC ACID, SOLUTION) ADR-klass 8(C3) corrosive material Förpackningsgrupp 2 Sjö transport enligt IMDG: IMDG klass UN-nummer Label förpackningsgrupp EMS-nummer Officiell transportbenämning Marine pollutant II F-A-, S-B Triklorättiksyra, LÖSNING Ja Flyg transport enligt ICAO: UN-nummer förpackningsgrupp Label 2564 II 8

9 Sida 9 av 10 Officiell transportbenämning 2564 Triklorättiksyra, LÖSNING 15. Gällande föreskrifter Skyddsfraser S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, handskar och ögon / ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall eller om du mår dåligt, kontakta läkare omedelbart (visa etiketten om möjligt) S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall S61 Undvik utsläpp till miljön. Se särskilda instruktioner / varuinformationsblad R-fraser R 35 Starkt frätande R 37 Irriterar andningsorganen R 50/53 Mycket giftigt för vattenorganismer, kan ha allvarliga negativa effekter på vattenmiljön 16. Annan information Förkortningar och akronymer ADR - Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg RID - bestämmelser om internationell transport av farligt gods på järnväg IMDG - International Maritime kod för farligt gods IATA - International Air Transport Association GHS: Globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier LC50: Dödlig koncentration, 50 procent LD50: Dödlig dos, 50 procent Uppgifterna i detta blad är baserad på nuvarande kunskap och är tillämpligt på produkten med avseende på lämpliga säkerhetsåtgärder. Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och får endast användas som vägledning. Det utgör inte någon garanti för produktens egenskaper. Inget ansvar tas för insufficiens eller försummelse i alla fall som helst. Detta säkerhetsdatablad utgör inte en bedömning av arbetsplatsrelaterat krävs enligt gällande lagstiftning. Utfärdare av säkerhetsdatablad: ACO Hud Nordic AB, Box 622, Upplands Väsby, SWEDEN Internet: Kontaktperson: Medicinavdelningen, Telefon: , Fax: Uppgifterna i detta blad är baserad på nuvarande kunskap och är tillämpligt på produkten med avseende på lämpliga säkerhetsåtgärder. Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och får endast användas som vägledning. Det utgör inte

10 Sida 10 av 10 någon garanti för produktens egenskaper. Inget ansvar tas för insufficiens eller försummelse i alla fall som helst. Detta säkerhetsdatablad utgör inte en bedömning av arbetsplatsrelaterat krävs enligt gällande lagstiftning.

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010

SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 SÄKERHETSDATABLAD ENLIGT EG-REGLERNA 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 453/2010 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNING OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktkod CAS Nr. EINECS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD VECK Enligt EG-förordning 1907/2006 - rev. 453/2010 (REACH) Tryckdatum 05/09/2013 Tillverkningsdag 17/08/2011 Revisionsdatum 10/02/2013 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Europa SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SÄKERHETSDATABLAD SÄKERHETSDATABLAD Utgivningsdatum/Revisionsdatum 28 juli 2011 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn ENVIROBASE FINE RED PEARL Produktkod T462/E1

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad sida: 1/17 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning FOCUS ULTRA Produktregistreringsnummer: 338613-3 Växtskyddsmedel registreringsnrummer: 3987

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen samt användningar som det avråds från Säkerhetsdatablad sida: 1/12 BASF Säkerhetsdatablad enligt Föreskrift (EG) No. 1907/2006 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktbeteckning FLEXITY Produktregistreringsnummer: 468420-5

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB

SÄKERHETSDATABLAD Norotec AB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn Handelsnamn Gruppnamn Gödselmedel baserat på bor. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Informationen saknas.

Informationen saknas. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Rekommenderade

Läs mer

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014

Version 3 (CLP) - Denna version ersätter alla tidigare utgåvor. Revisionsdatum 13.11.2014 Tryckdatum 13.11.2014 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Design code : : A6943E 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige SikaMelt -9058/35 AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD Detta säkerhetsdatablad uppfyller Förordning (EG) Nr 1907/2006 och ISO 11014-1 Sida 1(7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning StainClean Betpasta 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer