Hälso- och sjukvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsnämnden"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid :00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande) Roland Gustbée (M) (2:e vice ordförande) Michael Sjöö (S) Christina Bertilfelt (S) Ricardo Salsamendi (S) Ove Löfqvist (M) Thomas Ragnarsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) Eva Johnsson (KD) ( 48-62) Rolf Andersson (FP) Maria Sitomaniemi (SD) Stefan Marusic (S) ersätter Annelise Hed (MP) Ulla-Britt Storck (S) ersätter Ann-Charlotte Kakoulidou (S) Britt Bergström (V) ersätter Magnus Carlberg (S) Marianne Eckerbom (C) ( 45-47), ersätter Eva Johnsson (KD) Denice Sigvardsson (M) Ingrid Sivermo Sekreterare Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Per-Henrik Nilsson Dan Petersson Ingeborg Franzén Charlotta Svanberg Roland Gustbée Justreringens plats och tid Regionens kansli, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Regionens kansli... Ingrid Sivermo

3 ÄRENDELISTA 45 Val av justerare och förslag till justeringsdatum 46 Godkännande av föredragningslista 47 Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 48 Delårsrapport april Produktions- och kapacitetsplanering 50 Remissyttrande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 51 Remissyttrande-För kvalitet med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 52 Remissyttrande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 53 Remissyttrande Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 54 Remissyttrande Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 55 Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 56 Remissyttrande Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans 57 beställningar Dnr S2014/6869/SF Remissyttrande Utvidgning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. 58 Regelverk för medborgares tillgång till journal via nätet 59 Kurser och konferenser 60 Övriga beslutsärenden 61 Övriga informationsärenden 62 Anmälningsärenden 4

4 45. Val av justerare och förslag till justeringsdatum Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet Förslag till beslut Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet

5 46. Godkännande av föredragningslista Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd med tillägg av att beslut Delårsrapport tas i två steg. övriga beslutsärenden- förslag från Centerpartiet kurser och konferenser- ny inbjudan. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd Yttrande Britt-Louise Berndstsson(C) yttrade sig i ärendet. 6

6 47. Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om: Utbildningsvårdcentral för distriktläkare Projekt på vårdcentralen Kungshögen, Ljungby, Syftet är att förbättra introduktionen och utbildningen av läkare med ringa erfarenhet av svensk primärvård, så att dessa sedan kan gå vidare och påbörja en ST-utbildning. Nuläge barn- och ungdomspsykiatrin 12 förbättringsteam arbetar med att utveckla vårdinnehåll och administrativt stöd. Ny utredningsrutin för barn med neuropsykiatrisk problematik som säkerställer medicinsk kvalitet och sammanhållen utredning. Konsultationsmöjlighet för HVB-hem med ensamkommande flyktingbarn. Läget i sommar Centrallasarettet Växjö: stänger vårdplatser. Lasarettet Ljungby: stänger 40 vårdplatser. Psykiatrin: oförändrat antal vårdplatser. Primärvården: samarbete mellan vårdcentraler för att klara öppethållanden. Plan för ledning- och styrning i sommar. Uppdaterad överbeläggningsplan. Övrigt Avdelning 19 trycksårs projekt har blivit antagit till Epuap i Belgien 16-18/9. Där kommer vi att presentera vårt projekt med en poster. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Yttrande 7

7 Maria Sitomaniemi(SD), Marianne Eckerbom(C), Roland Gustbée(M) Thomas Ragnarsson(M), Britt-Louise Berndtsson(C) och ordföranden Charlotta Svanberg(S) yttrade sig i ärendet. 8

8 48. Delårsrapport april RK1009 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Åtgärder för budget i balans: att ge hälso- och sjukvårdsledningen i uppdrag att arbeta efter de föreslagna sex punkterna i verksamhetplan Intensifiera rekryteringsinsatser för att minska hyrläkarberoende. Prioritera arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Prioritera långsiktigt processorienterat arbetssätt med exempelvis standardiserade vårdplaner, produktions- och kapacitetsplanering mm. Använda kömiljarden för att stötta verksamheterna så att god tillgänglighet säkerställs samt för att påskynda införandet av e-hälsotjänster. Utred möjlighet att flytta patienter från rättspsykiatri till vuxenpsykiatri med utgångspunkt i patientsäkerhet, resursutnyttjande och lagstiftning. Utred möjlighet att samordna HIA och IVA i Ljungby med syfte att minska sårbarhet och förbättra resursutnyttjandet. att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Ledamöternas förslag Åtgärder för budget i balans: Michael Sjöö(S) yrkade att uppdra åt hälso- och sjukvårdsledningen att arbeta efter följande sex föreslagna punkter i verksamhetsplanen 2016: Intensifiera rekryteringsinsatser för att minska hyrläkarberoende. Prioritera arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Prioritera långsiktigt processorienterat arbetssätt med exempelvis standardiserade vårdplaner, produktions- och kapacitetsplanering mm. Använda kömiljarden för att stötta verksamheterna så att god tillgänglighet säkerställs samt för att påskynda införandet av e-hälsotjänster. 9

9 Utred möjlighet att flytta patienter från rättspsykiatri till vuxenpsykiatri med utgångspunkt i patientsäkerhet, resursutnyttjande och lagstiftning. Utred möjlighet att samordna HIA och IVA i Ljungby med syfte att minska sårbarhet och förbättra resursutnyttjandet. Michael Sjöö yrkande tillstyrks av ordföranden Charlotta Svanberg(S) med flera. Britt-Louise Berndtsson(C) yrkade som tillägg till ovanstående sex punkter att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Britt-Louise Berndtsson(C) tilläggsyrkande tillstyrks av Roland Gustbée(M), Eva Johnsson(KD), Thomas Ragnarsson(M), Ove Löfqvist(M), Maria Sotomaniemi (SD) och ordföranden Charlotta Svanberg(S). Belutsgång 1. Godkänna delårsrapport Åtgärder för budget i balans: 1. Michael Sjöö (S) yrkande 2. Britt-Louis Berndtsson (C) tilläggsyrkande. Röstning Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Att åtgärder för budget i balans, uppdra åt hälso- och sjukvårdsledningen att arbeta efter sex föreslagna punkter i verksamhetsplanen 2016 samt med utgångspunkt i genomförbara åtgärder långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsdirektör, Per-Henrik Nilsson och ekonomichef, Dan Petersson föredrog ärendet. Hälso- och sjukvården har trots besvärligt infektionsläge lyckats bedriva en god verksamhet med hög tillgänglighet tack vare våra engagerade och lojala medarbetare. Beläggningstrycket i slutenvård är dock fortsatt högt samtidigt som sjukfrånvaron inte går tillbaka till föregående års nivå. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Flera centrum har svårt att bemanna sommaren. 10

10 Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter även om en viss försämring noteras för primärvård och operation/behandling. Störst utmaning är ortopedisk och kirurgisk öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrins fördjupade utredningar, nybesök audionommottagning samt ledtider inom bild och funktionsdiagnostik. Produktionsoch kapacitetsplanering visar förbättringar på de enheter där arbetet pågår. Inom folktandvården finns oönskade väntetider för kariessanering för barn i narkos samt viss specialisttandvård. Justerat resultat uppgår till -47 mnkr. Prognos för helåret revideras ned till -93 mnkr, exklusive intäkter för kömiljarden Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Yttrande Tryggve Svensson (V) yttrade sig i ärendet. sunderlag Delårsrapport april 2015 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Delårsrapport april 2015 v3 (2) 11

11 49. Produktions- och kapacitetsplanering 15RK1101 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt IT-avdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en analys/it funktion för att säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på Ledamöternas förslag Britt-Louise Berndtsson(C) och ordföranden Charlotta Svanberg(S) yrkade bifall till beredande organs förslag. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Britt- Louise Berndtssons(C) tilläggsyrkande angående produktions- och kapacitetsplanering skulle utredas och redovisas vid ett senare sammanträde. För att uppnå en effektiv och kvalitetssäkrad produktion- och kapacitetsplanering måste samtliga funktioner vara samkörda enligt plan. Följande funktioner måste ingå; Verksamhetsutvecklare, logistiker, HR, ekonomi, analys/ IT, Kommunikation Förslag på åtgärder för att öka takten av införande av POK 1. Förstärkning av tjänsteutrymme avseende 1,0 verksamhetsutvecklare samt 1.0 logistiker. 1.0 Analys/ IT funktion 2. Tillskapa ett team med alla funktionerna som är avsedda att jobba med POK (analys/it, ekonomi, HR, kommunikation), teamet kan på ett mera effektivt sätt genomföra POK i samverkan med verksamheterna. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsberednigens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt IT-avdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en analys/it funktion för att 12

12 säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på sunderlag Produktions- och kapacitetsplanering Produktions- och kapacitetsplanering 13

13 50. Remissyttrande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 15RK656 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Utredningens utgångspunkt har varit individens perspektiv d.v.s. patientens behov av att få en trygg och säker utskrivning utan onödiga väntetider och där patientens behov av kontinuitet tillgodoses. Region Kronoberg delar helt bedömningen om att det krävs en förändring av arbetssättet mot ett mer proaktivt handlande med en fördjupad samverkan mellan den öppna landstingsfinansierade vården och kommunerna tidigt i processen. Region Kronoberg ställer sig bakom de i utredningen presenterade förslagen och understryker behovet av att genomföra föreslagna lagändringar. Betänkandet föreslår en förändring av betalningsansvarets inträde (tre kalenderdagar) samt att detta blir lika för vård inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. Region Kronoberg delar även uppfattningen att jämställa psykiatri med den somatiska vården dvs. samma antal planeringsdagar. Informationsöverföring mellan huvudmännen är en viktig del i processen. Region Kronoberg ser inget hinder i detta då vi har sammanhållen journalföring och redan idag har väl utvecklade rutiner för detta som i stora delar liknar lagförslaget. Region Kronoberg anser att SIP som ska utgå från den landstingsfinansierade öppna vården ska gälla för de patienter som har behov av både HSL och SoL/LSS. De som både har behov av HSL och SoL/LSS har oftast ett större behov av samordning mellan huvudmännen. Här är SIP av stor vikt för att säkra patientsäkerheten och ge en trygghet att uppföljning blir av. Om patienten endast har behov av SoL/LSS insatser bör kommunerna tillsammans med patient och anhöriga upprätta en SIP på hemmaplan i direkt anslutning till hemgång alternativt på den slutna sjukhusvården om behoven är komplexa och behöver göras innan hemgång för att säkra patientsäkerheten. Den öppna vården får en mer aktiv roll i patientens vård. Utmaningen i detta är att se till att den landstingsfinansierade öppna vården har de resurser som krävs för att kunna genomföra samordnad individuell planering på ett bra och tryggt sätt. Resurs/stimulansfördelningen behöver justeras så den klarar av detta åtagande. 14

14 Ett hinder vid planering inför hemgång är att huvudmännen inte har samma syn på när en patient är utskrivningsklar. Kommunerna anser ofta att patienten inte är tillräckligt rehabiliterad för hemgång. En tydligare definition på vad utskrivningsklar står för behövs. Det är inte heller tydligt klarlagt när kommunerna ska ta hem efter det att ett utskrivningsmeddelande skickats. Behöver förtydligas ytterligare. Ett utvecklingsprogram för att stödja huvudmännen i sitt förändringsarbete ses av Region Kronoberg som positivt och absolut nödvändigt. Det kan avdramatisera mycket av den oro som huvudmännen kan uppleva som kulturkrockar, bromsklossar och planeringssystem som inte fungerar optimalt. Den samverkan vi har i Kronobergs län fungerar bra och vi ska försöka ta steget till nästan nivå genom att börja utreda om vi ska plocka bort betalningsansvaret helt mellan kommun, landstingsfinansierade öppna vården och den slutna akutsjukvården för att helt kunna fokusera på patienten bästa i planeringsprocessen för en trygg och effektiv utskrivning. Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. sunderlag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Remissyttrande-Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 15

15 51. Remissyttrande-För kvalitet med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 15RK686 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Mars 2014 uppdrog regeringen särskild utredare inom Formas, Ingrid Peterson, att utreda och lämna förslag på hur socialförsäkringsutredningar framgent ska utföras samt vilken instans/myndighet som lämpligt ska åläggas att utföra dem utifrån ett lagstadgat ansvar. I första hand skulle utredaren utröna landstingens möjligheter att tillgodose försäkringsmedicinska utredningar. Vidare skulle utredningen ge svar på möjlighet till samarbete landsting emellan vid utförande av försäkringsmedicinska utredningar, ekonomisk kompensation för dylikt ansvar samt lösningar på eventuella tvister om ersättning. Region Kronoberg ställer sig positiv till att finna en långsiktig lösning för utförande av försäkringsmedicinska utredningar och möjligheten till samarbete landsting emellan. Ett samarbete kan på sikt utgöra en förutsättning för utförande av utredningar som annars skulle kunna bli svåra att hantera rent administrativt. Förutsättningen är dock skälig och adekvat ersättning för genomförda utredningar. Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet sunderlag För kvalitet - med gemensamt ansvar SOU 2015:17 Dnr S2015/1590/SF För kvalitet - Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 16

16 52. Remissyttrande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 15RK734 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Läkarutbildnings utredningen föreslår en rad nya förändringar i nuvarande läkarutbildning. Läkarutbildningen utökas med en termin att omfatta sex års studier. Examensbeviset utgör underlag för legitimation utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring. AT (allmäntjänstgöringen) efter nuvarande examen upphör att gälla Den nya examensbeskrivningen betonar i högre utsträckning vetenskaplig och professionell förankring och genomtänkt progression. Region Kronoberg delar betänkandets förslag om en sexårig läkarutbildning med ökat fokus på professionellt och vetenskapligt förhållningssätt. Det finns fortfarande ett behov av klinisk träning med uppnådda grundläggande kliniska färdigheter som krav och underlag för legitimation. Huruvida det är möjligt att införliva nödvändiga kliniska färdigheter, under utbildningens sex år, som motsvarar AT torde vara oklart. Region Kronoberg menar att läkarutbildningen inklusive ST-utbildningen borde hanterats samtidigt. Det finns skäl som talar för en konsekvensanalys innan man avskaffar AT-tjänstgöringen. Att AT har uppvisat en ojämn kvalitet, nationellt, innebär inte att ett avskaffande av AT skapar ett bättre system. För ett litet landsting/region är AT en mycket viktig rekryteringsingång som har ett stort värde för vår läkarförsörjning. Förslag till beslut 17

17 Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. sunderlag Missiv - av betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Läkarnas utbildning 18

18 53. Remissyttrande Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 15RK743 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Denna promemoria innehåller förslag till kompletteringar av det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patient-rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (direktivet). Kompletteringarna föreslås med anledning av den kritik som den Europeiska kommissionen (kommissionen) har riktat mot Sverige. Kommissionen har framfört att det fortfarande saknas åtgärder i svensk författning för att införliva ett flertal artiklar i direktivet, eller under alla omständigheter har de inte anmälts till kommissionen. De ändringar som föreslås i promemorian är i korthet följande. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) införs ett krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser, ska få en specificerad faktura för vårdkostnaden. I lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom Europeiska samarbetsområdet (EES) införs för-tydliganden av hur försäkringskassan ska göra sin prövning i ärenden med ansökan om förhandsbesked enligt lagen samt att beslutad ersättning ska betalas ut utan onödigt dröjsmål. I patientlagen (2014:821) införs en ändring med förtydligade krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser ska få information om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), det register över verksamheter som anmälts enligt 2 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), det s.k. vårdgivarregistret, om patientnämndernas verksamhet samt om rätten till patientskadeersättning. Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 mars Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet 19

19 sunderlag Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 20

20 54. Remissyttrande Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 15RK868 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet efter förtydligande under synpunkter, av kostnadstäckning. Beredande organs förslag Ordföranden Charlotta Svanbergs(S) föreslår att beredande organs förslag godkänns efter förtydligande under synpunkter, av kostnadstäckning. Reservation Roland Gustbeé (M) reserverade sig enligt följande: Undertecknade anser att glasögonbidrag inte är något som hälso- och sjukvården i Kronoberg borde prioritera, men eftersom den styrande minoriteten med passivt stöd av Sverigedemokraterna infört sådant bidrag till ungdomar upp till 19 år, motsätter vi oss inte statsbidrag för att täcka hel eller del av kostnaden. et att subventionera glasögon eller inte bör ligga på landstingen och regionerna i enlighet med det kommunala självstyret. Om staten trots det beslutar om en tvingande reform för hela landet bör reformen vara fullt finansierad. Reservationen tillstyrks av Ove Löfqvist (M), Maria Sitomaniemi(SD), RolfAndersson (F), Thomas Thomas Ragnarsson (M), Britt-Louise Berndtsson(C) och Eva Johnsson (KD). Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. I denna promemoria ges förslag till ändring i hälso- och sjukvårds-lagen (1982:763) om att bidrag ska lämnas för glasögon eller kon-taktlinser till barn och unga. Förslaget syftar till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden. 21

21 I dag råder det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och unga. Alla landsting ger bidrag till standard-glasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0 7 år. Det är däremot bara ett fåtal landsting som ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraden varierar. För att ge barn bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, föreslås att barn och unga i åldern 8 19 år ska få bidrag för glasögon eller kontaktlinser. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Yttrande Britt Bergström(V) yttrade sig i ärendet. sunderlag Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 22

22 55. Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 15RK479 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Remissen behandlar läkemedel för djur, maskinell dosdispensering och läkemedel vid sällsynta tillstånd. Regionen har främst synpunkter i den del som berör maskinell dos. Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg eget svar till Socialdepartementet sunderlag Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 23

23 56. Remissyttrande Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Dnr S2014/6869/SF 15RK687 Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat och beräknat vilka faktiska kostnader Landstingens har för de försäkringsmedicinska beställningar som Försäkringskassan gör samt de behandlingar som Landstingen genomför inom ramen för rehabiliteringsgarantin. De försäkringsmedicinska utredningarna är SLU, särskilt läkarutlåtande, TMU, teambaserad medicinsk utredning samt AFU, arbetsförmågeutredning som idag utförs av åtta Landsting som pilotprojekt. Behandlingarna är KBT/IPT, kognitiv beteendeterapi samt MMR 1 och 2, multimodal rehabilitering på Primär- och specialistnivå. De faktiska kostnaderna har beräknats i form av kostnad per timme, enhetskostnad, för respektive berörd yrkesgrupp och uppgifterna därom är hämtad från officiell statistik och från Landstingens egna uppskattningar. Region Kronoberg förordar att man utgår från fjärde kvartilen i lönestatistiken. Region Kronoberg vill att ersättning för administrativt handhavande utgår från en hel eller halvtidstjänst beroende på Landstingets/Regionens storlek samt att hänsyn tas till adekvat löneläge. Aktiviteterna inför, under och efter behandlingsinsatser behöver definieras tydligare och utifrån det kostnadsberäknas adekvat. Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. sunderlag 24

24 Landstingets faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Dnr S2014/6869/SF Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar 25

25 57. Remissyttrande Utvidgning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. 15RK945 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialstyrelsen. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Varje år lägger landsting och regioner ner stora resurser på vaccination av influensa till främst riskgrupper. För utvärdering behövs bra statistik över epidemiologin. I samband med pandemin infördes klinisk anmälningsplikt för influensa A(H1N1)pdm09. När detta virus nu mer liknar säsongsinfluensa behövs ej längre någon klinisk anmälan. I dagens system sker anmälan av influensa A(H1N1)pdm09 enligt smittskyddsförordningens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar medan övriga influensastammar anmäls enligt den s.k. frivilliga laboratorieanmälan. Förslaget innebär en utvidgad anmälningsplikt för influensa till att omfatta all laboratorieverifierad influensa. Region Kronoberg är positiva till förslagen som vi stödjer då det blir enklare med en anmälningsrutin samtidigt som vårt behov av uppföljning och utvärdering tillgodoses. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget svar till Socialstyrelsen. sunderlag Utvidning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Svar senast Utvidning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Svar senast

26 58. Regelverk för medborgares tillgång till journal via nätet 15RK582 Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid införandet av journal via nätet i Region Kronoberg att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år att tillstyrka regelverket efter följande ändring:"journalanteckningar från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till Journal från rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst. att datum för tillgänlighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari Beredande organs förslag rekommendera regionstyrelsen besluta att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid införandet av journal via nätet i Region Kronoberg att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år Ledamöternas förlag Roland Gustbée(M) godkänner beredande organs förslag med tilläggsyrkande att "Journalanteckningar från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till Journal från rättspykiatri ska inte vara tillgänlig för den enskildes direktåtkomst. Att i övrigt tillstyrka förslaget till regelverk. Roland Gu tbée (M) tilläggsyrkande tillstyrks av Britt-Louise Berndtsson(C), Rolf Andersson(F), Michael Sjöö(S), Britt Bergström(V), Thomas Ragnarsson (M),Eva Johnsson(KD) och ordföranden Charlotta Svanberg(S). Britt-Louise Berndtsson(C) godkänner beredande organs förlag med tilläggsyrkande a. att ta bort den punkt angående e- journal som handlar om att patienten inte ska kunna se sin journal endast om den är signerad b. att datum för tillgänlighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Från A till Ö i landstingsvärlden

Från A till Ö i landstingsvärlden Från A till Ö i landstingsvärlden Jean Odgaard, Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, Ny 1 Barns och ungas psykiska hälsa,* 1 Bättre behörighetskontroll Ändringar i förordningen (2006:196)

Läs mer

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas?

Frågor och svar om utredningens förslag SOU 2015:20. Varför föreslår ni att den gamla lagens skrotas? Promemoria 2015-03-03 Utredningen om betalningsansvarslagen S 2014:05 Huvudsekreterare Anna Ingmanson Mobil 070-5323870 E-post anna.ingmanson@regeringskansliet.se Frågor och svar om utredningens förslag

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 1 juni 2004 76 105 Yvonne Stålnacke (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Kent Ögren (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman (s) Doris

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län

Årsredovisning 2011. Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Årsredovisning 2011 Landstinget Kronobergs vision: Ett gott liv i ett livskraftigt län Mål: Landstinget Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting med ett hälsofrämjande förhållningssätt och med respekt

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015

Omslag Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå, sidan 3 Maud Lindeberg/Socialstyrelsen Tryck Edita Bobergs AB, Falun, februari 2015 Årsredovisning 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Artikelnummer 2015-2-46

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-06-09 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-06-17 kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder kallelse, tid

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Budget för en rättvis vård

Budget för en rättvis vård Budget för en rättvis vård Landstingsbudget för 2011 och flerårsplaner för 2012-2013 samt Investeringsbudget 2011-2015 1 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 100 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd (Dnr STK-2013-458) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer