Hälso- och sjukvårdsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsnämnden"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid :00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande) Roland Gustbée (M) (2:e vice ordförande) Michael Sjöö (S) Christina Bertilfelt (S) Ricardo Salsamendi (S) Ove Löfqvist (M) Thomas Ragnarsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) Eva Johnsson (KD) ( 48-62) Rolf Andersson (FP) Maria Sitomaniemi (SD) Stefan Marusic (S) ersätter Annelise Hed (MP) Ulla-Britt Storck (S) ersätter Ann-Charlotte Kakoulidou (S) Britt Bergström (V) ersätter Magnus Carlberg (S) Marianne Eckerbom (C) ( 45-47), ersätter Eva Johnsson (KD) Denice Sigvardsson (M) Ingrid Sivermo Sekreterare Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Per-Henrik Nilsson Dan Petersson Ingeborg Franzén Charlotta Svanberg Roland Gustbée Justreringens plats och tid Regionens kansli, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Regionens kansli... Ingrid Sivermo

3 ÄRENDELISTA 45 Val av justerare och förslag till justeringsdatum 46 Godkännande av föredragningslista 47 Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 48 Delårsrapport april Produktions- och kapacitetsplanering 50 Remissyttrande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 51 Remissyttrande-För kvalitet med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 52 Remissyttrande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 53 Remissyttrande Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 54 Remissyttrande Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 55 Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 56 Remissyttrande Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans 57 beställningar Dnr S2014/6869/SF Remissyttrande Utvidgning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. 58 Regelverk för medborgares tillgång till journal via nätet 59 Kurser och konferenser 60 Övriga beslutsärenden 61 Övriga informationsärenden 62 Anmälningsärenden 4

4 45. Val av justerare och förslag till justeringsdatum Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet Förslag till beslut Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet

5 46. Godkännande av föredragningslista Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd med tillägg av att beslut Delårsrapport tas i två steg. övriga beslutsärenden- förslag från Centerpartiet kurser och konferenser- ny inbjudan. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd Yttrande Britt-Louise Berndstsson(C) yttrade sig i ärendet. 6

6 47. Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om: Utbildningsvårdcentral för distriktläkare Projekt på vårdcentralen Kungshögen, Ljungby, Syftet är att förbättra introduktionen och utbildningen av läkare med ringa erfarenhet av svensk primärvård, så att dessa sedan kan gå vidare och påbörja en ST-utbildning. Nuläge barn- och ungdomspsykiatrin 12 förbättringsteam arbetar med att utveckla vårdinnehåll och administrativt stöd. Ny utredningsrutin för barn med neuropsykiatrisk problematik som säkerställer medicinsk kvalitet och sammanhållen utredning. Konsultationsmöjlighet för HVB-hem med ensamkommande flyktingbarn. Läget i sommar Centrallasarettet Växjö: stänger vårdplatser. Lasarettet Ljungby: stänger 40 vårdplatser. Psykiatrin: oförändrat antal vårdplatser. Primärvården: samarbete mellan vårdcentraler för att klara öppethållanden. Plan för ledning- och styrning i sommar. Uppdaterad överbeläggningsplan. Övrigt Avdelning 19 trycksårs projekt har blivit antagit till Epuap i Belgien 16-18/9. Där kommer vi att presentera vårt projekt med en poster. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Yttrande 7

7 Maria Sitomaniemi(SD), Marianne Eckerbom(C), Roland Gustbée(M) Thomas Ragnarsson(M), Britt-Louise Berndtsson(C) och ordföranden Charlotta Svanberg(S) yttrade sig i ärendet. 8

8 48. Delårsrapport april RK1009 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Åtgärder för budget i balans: att ge hälso- och sjukvårdsledningen i uppdrag att arbeta efter de föreslagna sex punkterna i verksamhetplan Intensifiera rekryteringsinsatser för att minska hyrläkarberoende. Prioritera arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Prioritera långsiktigt processorienterat arbetssätt med exempelvis standardiserade vårdplaner, produktions- och kapacitetsplanering mm. Använda kömiljarden för att stötta verksamheterna så att god tillgänglighet säkerställs samt för att påskynda införandet av e-hälsotjänster. Utred möjlighet att flytta patienter från rättspsykiatri till vuxenpsykiatri med utgångspunkt i patientsäkerhet, resursutnyttjande och lagstiftning. Utred möjlighet att samordna HIA och IVA i Ljungby med syfte att minska sårbarhet och förbättra resursutnyttjandet. att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Ledamöternas förslag Åtgärder för budget i balans: Michael Sjöö(S) yrkade att uppdra åt hälso- och sjukvårdsledningen att arbeta efter följande sex föreslagna punkter i verksamhetsplanen 2016: Intensifiera rekryteringsinsatser för att minska hyrläkarberoende. Prioritera arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Prioritera långsiktigt processorienterat arbetssätt med exempelvis standardiserade vårdplaner, produktions- och kapacitetsplanering mm. Använda kömiljarden för att stötta verksamheterna så att god tillgänglighet säkerställs samt för att påskynda införandet av e-hälsotjänster. 9

9 Utred möjlighet att flytta patienter från rättspsykiatri till vuxenpsykiatri med utgångspunkt i patientsäkerhet, resursutnyttjande och lagstiftning. Utred möjlighet att samordna HIA och IVA i Ljungby med syfte att minska sårbarhet och förbättra resursutnyttjandet. Michael Sjöö yrkande tillstyrks av ordföranden Charlotta Svanberg(S) med flera. Britt-Louise Berndtsson(C) yrkade som tillägg till ovanstående sex punkter att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Britt-Louise Berndtsson(C) tilläggsyrkande tillstyrks av Roland Gustbée(M), Eva Johnsson(KD), Thomas Ragnarsson(M), Ove Löfqvist(M), Maria Sotomaniemi (SD) och ordföranden Charlotta Svanberg(S). Belutsgång 1. Godkänna delårsrapport Åtgärder för budget i balans: 1. Michael Sjöö (S) yrkande 2. Britt-Louis Berndtsson (C) tilläggsyrkande. Röstning Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Att åtgärder för budget i balans, uppdra åt hälso- och sjukvårdsledningen att arbeta efter sex föreslagna punkter i verksamhetsplanen 2016 samt med utgångspunkt i genomförbara åtgärder långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsdirektör, Per-Henrik Nilsson och ekonomichef, Dan Petersson föredrog ärendet. Hälso- och sjukvården har trots besvärligt infektionsläge lyckats bedriva en god verksamhet med hög tillgänglighet tack vare våra engagerade och lojala medarbetare. Beläggningstrycket i slutenvård är dock fortsatt högt samtidigt som sjukfrånvaron inte går tillbaka till föregående års nivå. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Flera centrum har svårt att bemanna sommaren. 10

10 Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter även om en viss försämring noteras för primärvård och operation/behandling. Störst utmaning är ortopedisk och kirurgisk öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrins fördjupade utredningar, nybesök audionommottagning samt ledtider inom bild och funktionsdiagnostik. Produktionsoch kapacitetsplanering visar förbättringar på de enheter där arbetet pågår. Inom folktandvården finns oönskade väntetider för kariessanering för barn i narkos samt viss specialisttandvård. Justerat resultat uppgår till -47 mnkr. Prognos för helåret revideras ned till -93 mnkr, exklusive intäkter för kömiljarden Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Yttrande Tryggve Svensson (V) yttrade sig i ärendet. sunderlag Delårsrapport april 2015 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Delårsrapport april 2015 v3 (2) 11

11 49. Produktions- och kapacitetsplanering 15RK1101 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt IT-avdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en analys/it funktion för att säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på Ledamöternas förslag Britt-Louise Berndtsson(C) och ordföranden Charlotta Svanberg(S) yrkade bifall till beredande organs förslag. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Britt- Louise Berndtssons(C) tilläggsyrkande angående produktions- och kapacitetsplanering skulle utredas och redovisas vid ett senare sammanträde. För att uppnå en effektiv och kvalitetssäkrad produktion- och kapacitetsplanering måste samtliga funktioner vara samkörda enligt plan. Följande funktioner måste ingå; Verksamhetsutvecklare, logistiker, HR, ekonomi, analys/ IT, Kommunikation Förslag på åtgärder för att öka takten av införande av POK 1. Förstärkning av tjänsteutrymme avseende 1,0 verksamhetsutvecklare samt 1.0 logistiker. 1.0 Analys/ IT funktion 2. Tillskapa ett team med alla funktionerna som är avsedda att jobba med POK (analys/it, ekonomi, HR, kommunikation), teamet kan på ett mera effektivt sätt genomföra POK i samverkan med verksamheterna. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsberednigens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt IT-avdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en analys/it funktion för att 12

12 säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på sunderlag Produktions- och kapacitetsplanering Produktions- och kapacitetsplanering 13

13 50. Remissyttrande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 15RK656 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Utredningens utgångspunkt har varit individens perspektiv d.v.s. patientens behov av att få en trygg och säker utskrivning utan onödiga väntetider och där patientens behov av kontinuitet tillgodoses. Region Kronoberg delar helt bedömningen om att det krävs en förändring av arbetssättet mot ett mer proaktivt handlande med en fördjupad samverkan mellan den öppna landstingsfinansierade vården och kommunerna tidigt i processen. Region Kronoberg ställer sig bakom de i utredningen presenterade förslagen och understryker behovet av att genomföra föreslagna lagändringar. Betänkandet föreslår en förändring av betalningsansvarets inträde (tre kalenderdagar) samt att detta blir lika för vård inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. Region Kronoberg delar även uppfattningen att jämställa psykiatri med den somatiska vården dvs. samma antal planeringsdagar. Informationsöverföring mellan huvudmännen är en viktig del i processen. Region Kronoberg ser inget hinder i detta då vi har sammanhållen journalföring och redan idag har väl utvecklade rutiner för detta som i stora delar liknar lagförslaget. Region Kronoberg anser att SIP som ska utgå från den landstingsfinansierade öppna vården ska gälla för de patienter som har behov av både HSL och SoL/LSS. De som både har behov av HSL och SoL/LSS har oftast ett större behov av samordning mellan huvudmännen. Här är SIP av stor vikt för att säkra patientsäkerheten och ge en trygghet att uppföljning blir av. Om patienten endast har behov av SoL/LSS insatser bör kommunerna tillsammans med patient och anhöriga upprätta en SIP på hemmaplan i direkt anslutning till hemgång alternativt på den slutna sjukhusvården om behoven är komplexa och behöver göras innan hemgång för att säkra patientsäkerheten. Den öppna vården får en mer aktiv roll i patientens vård. Utmaningen i detta är att se till att den landstingsfinansierade öppna vården har de resurser som krävs för att kunna genomföra samordnad individuell planering på ett bra och tryggt sätt. Resurs/stimulansfördelningen behöver justeras så den klarar av detta åtagande. 14

14 Ett hinder vid planering inför hemgång är att huvudmännen inte har samma syn på när en patient är utskrivningsklar. Kommunerna anser ofta att patienten inte är tillräckligt rehabiliterad för hemgång. En tydligare definition på vad utskrivningsklar står för behövs. Det är inte heller tydligt klarlagt när kommunerna ska ta hem efter det att ett utskrivningsmeddelande skickats. Behöver förtydligas ytterligare. Ett utvecklingsprogram för att stödja huvudmännen i sitt förändringsarbete ses av Region Kronoberg som positivt och absolut nödvändigt. Det kan avdramatisera mycket av den oro som huvudmännen kan uppleva som kulturkrockar, bromsklossar och planeringssystem som inte fungerar optimalt. Den samverkan vi har i Kronobergs län fungerar bra och vi ska försöka ta steget till nästan nivå genom att börja utreda om vi ska plocka bort betalningsansvaret helt mellan kommun, landstingsfinansierade öppna vården och den slutna akutsjukvården för att helt kunna fokusera på patienten bästa i planeringsprocessen för en trygg och effektiv utskrivning. Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. sunderlag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Remissyttrande-Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 15

15 51. Remissyttrande-För kvalitet med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 15RK686 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Mars 2014 uppdrog regeringen särskild utredare inom Formas, Ingrid Peterson, att utreda och lämna förslag på hur socialförsäkringsutredningar framgent ska utföras samt vilken instans/myndighet som lämpligt ska åläggas att utföra dem utifrån ett lagstadgat ansvar. I första hand skulle utredaren utröna landstingens möjligheter att tillgodose försäkringsmedicinska utredningar. Vidare skulle utredningen ge svar på möjlighet till samarbete landsting emellan vid utförande av försäkringsmedicinska utredningar, ekonomisk kompensation för dylikt ansvar samt lösningar på eventuella tvister om ersättning. Region Kronoberg ställer sig positiv till att finna en långsiktig lösning för utförande av försäkringsmedicinska utredningar och möjligheten till samarbete landsting emellan. Ett samarbete kan på sikt utgöra en förutsättning för utförande av utredningar som annars skulle kunna bli svåra att hantera rent administrativt. Förutsättningen är dock skälig och adekvat ersättning för genomförda utredningar. Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet sunderlag För kvalitet - med gemensamt ansvar SOU 2015:17 Dnr S2015/1590/SF För kvalitet - Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 16

16 52. Remissyttrande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 15RK734 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Läkarutbildnings utredningen föreslår en rad nya förändringar i nuvarande läkarutbildning. Läkarutbildningen utökas med en termin att omfatta sex års studier. Examensbeviset utgör underlag för legitimation utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring. AT (allmäntjänstgöringen) efter nuvarande examen upphör att gälla Den nya examensbeskrivningen betonar i högre utsträckning vetenskaplig och professionell förankring och genomtänkt progression. Region Kronoberg delar betänkandets förslag om en sexårig läkarutbildning med ökat fokus på professionellt och vetenskapligt förhållningssätt. Det finns fortfarande ett behov av klinisk träning med uppnådda grundläggande kliniska färdigheter som krav och underlag för legitimation. Huruvida det är möjligt att införliva nödvändiga kliniska färdigheter, under utbildningens sex år, som motsvarar AT torde vara oklart. Region Kronoberg menar att läkarutbildningen inklusive ST-utbildningen borde hanterats samtidigt. Det finns skäl som talar för en konsekvensanalys innan man avskaffar AT-tjänstgöringen. Att AT har uppvisat en ojämn kvalitet, nationellt, innebär inte att ett avskaffande av AT skapar ett bättre system. För ett litet landsting/region är AT en mycket viktig rekryteringsingång som har ett stort värde för vår läkarförsörjning. Förslag till beslut 17

17 Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. sunderlag Missiv - av betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Läkarnas utbildning 18

18 53. Remissyttrande Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 15RK743 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Denna promemoria innehåller förslag till kompletteringar av det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patient-rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (direktivet). Kompletteringarna föreslås med anledning av den kritik som den Europeiska kommissionen (kommissionen) har riktat mot Sverige. Kommissionen har framfört att det fortfarande saknas åtgärder i svensk författning för att införliva ett flertal artiklar i direktivet, eller under alla omständigheter har de inte anmälts till kommissionen. De ändringar som föreslås i promemorian är i korthet följande. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) införs ett krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser, ska få en specificerad faktura för vårdkostnaden. I lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom Europeiska samarbetsområdet (EES) införs för-tydliganden av hur försäkringskassan ska göra sin prövning i ärenden med ansökan om förhandsbesked enligt lagen samt att beslutad ersättning ska betalas ut utan onödigt dröjsmål. I patientlagen (2014:821) införs en ändring med förtydligade krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser ska få information om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), det register över verksamheter som anmälts enligt 2 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), det s.k. vårdgivarregistret, om patientnämndernas verksamhet samt om rätten till patientskadeersättning. Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 mars Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet 19

19 sunderlag Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 20

20 54. Remissyttrande Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 15RK868 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet efter förtydligande under synpunkter, av kostnadstäckning. Beredande organs förslag Ordföranden Charlotta Svanbergs(S) föreslår att beredande organs förslag godkänns efter förtydligande under synpunkter, av kostnadstäckning. Reservation Roland Gustbeé (M) reserverade sig enligt följande: Undertecknade anser att glasögonbidrag inte är något som hälso- och sjukvården i Kronoberg borde prioritera, men eftersom den styrande minoriteten med passivt stöd av Sverigedemokraterna infört sådant bidrag till ungdomar upp till 19 år, motsätter vi oss inte statsbidrag för att täcka hel eller del av kostnaden. et att subventionera glasögon eller inte bör ligga på landstingen och regionerna i enlighet med det kommunala självstyret. Om staten trots det beslutar om en tvingande reform för hela landet bör reformen vara fullt finansierad. Reservationen tillstyrks av Ove Löfqvist (M), Maria Sitomaniemi(SD), RolfAndersson (F), Thomas Thomas Ragnarsson (M), Britt-Louise Berndtsson(C) och Eva Johnsson (KD). Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. I denna promemoria ges förslag till ändring i hälso- och sjukvårds-lagen (1982:763) om att bidrag ska lämnas för glasögon eller kon-taktlinser till barn och unga. Förslaget syftar till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden. 21

21 I dag råder det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och unga. Alla landsting ger bidrag till standard-glasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0 7 år. Det är däremot bara ett fåtal landsting som ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraden varierar. För att ge barn bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, föreslås att barn och unga i åldern 8 19 år ska få bidrag för glasögon eller kontaktlinser. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Yttrande Britt Bergström(V) yttrade sig i ärendet. sunderlag Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 22

22 55. Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 15RK479 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Remissen behandlar läkemedel för djur, maskinell dosdispensering och läkemedel vid sällsynta tillstånd. Regionen har främst synpunkter i den del som berör maskinell dos. Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg eget svar till Socialdepartementet sunderlag Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 23

23 56. Remissyttrande Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Dnr S2014/6869/SF 15RK687 Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat och beräknat vilka faktiska kostnader Landstingens har för de försäkringsmedicinska beställningar som Försäkringskassan gör samt de behandlingar som Landstingen genomför inom ramen för rehabiliteringsgarantin. De försäkringsmedicinska utredningarna är SLU, särskilt läkarutlåtande, TMU, teambaserad medicinsk utredning samt AFU, arbetsförmågeutredning som idag utförs av åtta Landsting som pilotprojekt. Behandlingarna är KBT/IPT, kognitiv beteendeterapi samt MMR 1 och 2, multimodal rehabilitering på Primär- och specialistnivå. De faktiska kostnaderna har beräknats i form av kostnad per timme, enhetskostnad, för respektive berörd yrkesgrupp och uppgifterna därom är hämtad från officiell statistik och från Landstingens egna uppskattningar. Region Kronoberg förordar att man utgår från fjärde kvartilen i lönestatistiken. Region Kronoberg vill att ersättning för administrativt handhavande utgår från en hel eller halvtidstjänst beroende på Landstingets/Regionens storlek samt att hänsyn tas till adekvat löneläge. Aktiviteterna inför, under och efter behandlingsinsatser behöver definieras tydligare och utifrån det kostnadsberäknas adekvat. Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. sunderlag 24

24 Landstingets faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Dnr S2014/6869/SF Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar 25

25 57. Remissyttrande Utvidgning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. 15RK945 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialstyrelsen. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Varje år lägger landsting och regioner ner stora resurser på vaccination av influensa till främst riskgrupper. För utvärdering behövs bra statistik över epidemiologin. I samband med pandemin infördes klinisk anmälningsplikt för influensa A(H1N1)pdm09. När detta virus nu mer liknar säsongsinfluensa behövs ej längre någon klinisk anmälan. I dagens system sker anmälan av influensa A(H1N1)pdm09 enligt smittskyddsförordningens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar medan övriga influensastammar anmäls enligt den s.k. frivilliga laboratorieanmälan. Förslaget innebär en utvidgad anmälningsplikt för influensa till att omfatta all laboratorieverifierad influensa. Region Kronoberg är positiva till förslagen som vi stödjer då det blir enklare med en anmälningsrutin samtidigt som vårt behov av uppföljning och utvärdering tillgodoses. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget svar till Socialstyrelsen. sunderlag Utvidning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Svar senast Utvidning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Svar senast

26 58. Regelverk för medborgares tillgång till journal via nätet 15RK582 Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid införandet av journal via nätet i Region Kronoberg att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år att tillstyrka regelverket efter följande ändring:"journalanteckningar från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till Journal från rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst. att datum för tillgänlighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari Beredande organs förslag rekommendera regionstyrelsen besluta att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid införandet av journal via nätet i Region Kronoberg att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år Ledamöternas förlag Roland Gustbée(M) godkänner beredande organs förslag med tilläggsyrkande att "Journalanteckningar från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till Journal från rättspykiatri ska inte vara tillgänlig för den enskildes direktåtkomst. Att i övrigt tillstyrka förslaget till regelverk. Roland Gu tbée (M) tilläggsyrkande tillstyrks av Britt-Louise Berndtsson(C), Rolf Andersson(F), Michael Sjöö(S), Britt Bergström(V), Thomas Ragnarsson (M),Eva Johnsson(KD) och ordföranden Charlotta Svanberg(S). Britt-Louise Berndtsson(C) godkänner beredande organs förlag med tilläggsyrkande a. att ta bort den punkt angående e- journal som handlar om att patienten inte ska kunna se sin journal endast om den är signerad b. att datum för tillgänlighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-09-02 09:00-13:55 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-06-08 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid torsdag 18 juni 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-10-08 09:00-12:35 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg (S)

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli 2014-01-27 Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-03 SB 1/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 27 januari 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-06-18 Patientnämnden Tid Onsdagen den 13 juni 2012 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott Protokoll 07-04-03 Justerat 07-04-16 1 (7) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 3 april 2007, kl.09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-10-16 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 16 oktober, kl. 09.00 11.10 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 18 maj 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11)

Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Omsorgsnämnden 2014-06-18 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen 13:15-15:30 Gunnel Johansson (S) ordförande Dorothea Nilsson (M) Ingemar Steneteg (C) Alexander Engman (FP) Karl-Gustav Lindbäck (KV)

Läs mer

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102

2012-09-27 1(12) Sandra Raimundo, ekonom, ksk 106 Joakim Myrnäs, avdelningschef, 99-106 Britt Stålhandske, strategisk kvalitetsutvecklare 102 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(12) Tiohundranämnden Plats och tid Norrtälje k ommunhus, Norrtäljesalen, kl 10.00-14.55 ande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220

Sjukhusutskottet 2011-10-28 LK/110220 LK/ccc PROTOKOLL 1 (5) Plats Beslutande I tjänsten Justering Barn- och ungdomspsykiatrin, Lagergrensgatan 3 i Karlstad, konferensrummet Glaskupan kl.09.00-12.30 Elisabeth Kihlström, (KD), ordförande Christina

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

PROTOKOLL. Hillevi Andersson

PROTOKOLL. Hillevi Andersson 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2013-10-16 FoU-beredningen Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Onsdagen den 8 oktober 2013 kl.13-15.30 Röda rummet, Landstingets

Läs mer

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-09-22 FoUB 3 /11 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03. Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-10-03 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 22 september 2011 kl. 13-16 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-03-26 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 19 mars 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-11 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 3 september 2012 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-23

Socialnämnden 2014-10-23 Socialnämnden 2014-10-23 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved

Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo, 48-59 Tid: 2013-05-23, kl 09:00-15:30 Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Samlingssalen, Vårdcentralen Bra Liv i Gislaved Närvarande: Beslutande: Britt Johansson (M), ordförande, 48-53 Marianne Andersson (KD), 1:e v ordf. 54-59 Michael Bucht

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: 1 (18) Paragrafer 8-21 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset kl 18.00-21.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil Sinclair(m),

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstingets Kronoberg, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-09-18 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Uppsala "KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Ledamöter: Vattenhästen, 15:00-18:20 Ebba Busch (KD), ordförande Mats Hansén (M), 1 :e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07

Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Ingrid Holmér 2005-06-07 LSAU 8/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-06-07 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer