Hälso- och sjukvårdsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsnämnden"

Transkript

1 Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid :00-12:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Tryggve Svensson (V) (vice ordförande) Roland Gustbée (M) (2:e vice ordförande) Michael Sjöö (S) Christina Bertilfelt (S) Ricardo Salsamendi (S) Ove Löfqvist (M) Thomas Ragnarsson (M) Britt-Louise Berndtsson (C) Eva Johnsson (KD) ( 48-62) Rolf Andersson (FP) Maria Sitomaniemi (SD) Stefan Marusic (S) ersätter Annelise Hed (MP) Ulla-Britt Storck (S) ersätter Ann-Charlotte Kakoulidou (S) Britt Bergström (V) ersätter Magnus Carlberg (S) Marianne Eckerbom (C) ( 45-47), ersätter Eva Johnsson (KD) Denice Sigvardsson (M) Ingrid Sivermo Sekreterare Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Per-Henrik Nilsson Dan Petersson Ingeborg Franzén Charlotta Svanberg Roland Gustbée Justreringens plats och tid Regionens kansli, :00 Protokollet omfattar Underskrifter Sekreterare... Ordförande..... Justerande

2 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Regionens kansli... Ingrid Sivermo

3 ÄRENDELISTA 45 Val av justerare och förslag till justeringsdatum 46 Godkännande av föredragningslista 47 Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport 48 Delårsrapport april Produktions- och kapacitetsplanering 50 Remissyttrande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 51 Remissyttrande-För kvalitet med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 52 Remissyttrande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 53 Remissyttrande Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 54 Remissyttrande Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 55 Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 56 Remissyttrande Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans 57 beställningar Dnr S2014/6869/SF Remissyttrande Utvidgning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. 58 Regelverk för medborgares tillgång till journal via nätet 59 Kurser och konferenser 60 Övriga beslutsärenden 61 Övriga informationsärenden 62 Anmälningsärenden 4

4 45. Val av justerare och förslag till justeringsdatum Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet Förslag till beslut Hälso-och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att jämte ordföranden justerar 2:e vice ordföranden Roland Gustbée protokollet

5 46. Godkännande av föredragningslista Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd med tillägg av att beslut Delårsrapport tas i två steg. övriga beslutsärenden- förslag från Centerpartiet kurser och konferenser- ny inbjudan. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att fastställa dagordningen i enlighet med kallelse utsänd Yttrande Britt-Louise Berndstsson(C) yttrade sig i ärendet. 6

6 47. Informationsärende- Hälso- och sjukvårdsdirektörens rapport Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att notera informationen till protokollet. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson informerade om: Utbildningsvårdcentral för distriktläkare Projekt på vårdcentralen Kungshögen, Ljungby, Syftet är att förbättra introduktionen och utbildningen av läkare med ringa erfarenhet av svensk primärvård, så att dessa sedan kan gå vidare och påbörja en ST-utbildning. Nuläge barn- och ungdomspsykiatrin 12 förbättringsteam arbetar med att utveckla vårdinnehåll och administrativt stöd. Ny utredningsrutin för barn med neuropsykiatrisk problematik som säkerställer medicinsk kvalitet och sammanhållen utredning. Konsultationsmöjlighet för HVB-hem med ensamkommande flyktingbarn. Läget i sommar Centrallasarettet Växjö: stänger vårdplatser. Lasarettet Ljungby: stänger 40 vårdplatser. Psykiatrin: oförändrat antal vårdplatser. Primärvården: samarbete mellan vårdcentraler för att klara öppethållanden. Plan för ledning- och styrning i sommar. Uppdaterad överbeläggningsplan. Övrigt Avdelning 19 trycksårs projekt har blivit antagit till Epuap i Belgien 16-18/9. Där kommer vi att presentera vårt projekt med en poster. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. Yttrande 7

7 Maria Sitomaniemi(SD), Marianne Eckerbom(C), Roland Gustbée(M) Thomas Ragnarsson(M), Britt-Louise Berndtsson(C) och ordföranden Charlotta Svanberg(S) yttrade sig i ärendet. 8

8 48. Delårsrapport april RK1009 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Åtgärder för budget i balans: att ge hälso- och sjukvårdsledningen i uppdrag att arbeta efter de föreslagna sex punkterna i verksamhetplan Intensifiera rekryteringsinsatser för att minska hyrläkarberoende. Prioritera arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Prioritera långsiktigt processorienterat arbetssätt med exempelvis standardiserade vårdplaner, produktions- och kapacitetsplanering mm. Använda kömiljarden för att stötta verksamheterna så att god tillgänglighet säkerställs samt för att påskynda införandet av e-hälsotjänster. Utred möjlighet att flytta patienter från rättspsykiatri till vuxenpsykiatri med utgångspunkt i patientsäkerhet, resursutnyttjande och lagstiftning. Utred möjlighet att samordna HIA och IVA i Ljungby med syfte att minska sårbarhet och förbättra resursutnyttjandet. att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Ledamöternas förslag Åtgärder för budget i balans: Michael Sjöö(S) yrkade att uppdra åt hälso- och sjukvårdsledningen att arbeta efter följande sex föreslagna punkter i verksamhetsplanen 2016: Intensifiera rekryteringsinsatser för att minska hyrläkarberoende. Prioritera arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och trycksår. Prioritera långsiktigt processorienterat arbetssätt med exempelvis standardiserade vårdplaner, produktions- och kapacitetsplanering mm. Använda kömiljarden för att stötta verksamheterna så att god tillgänglighet säkerställs samt för att påskynda införandet av e-hälsotjänster. 9

9 Utred möjlighet att flytta patienter från rättspsykiatri till vuxenpsykiatri med utgångspunkt i patientsäkerhet, resursutnyttjande och lagstiftning. Utred möjlighet att samordna HIA och IVA i Ljungby med syfte att minska sårbarhet och förbättra resursutnyttjandet. Michael Sjöö yrkande tillstyrks av ordföranden Charlotta Svanberg(S) med flera. Britt-Louise Berndtsson(C) yrkade som tillägg till ovanstående sex punkter att med utgångspunkt i genomförbara åtgärder samt långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Britt-Louise Berndtsson(C) tilläggsyrkande tillstyrks av Roland Gustbée(M), Eva Johnsson(KD), Thomas Ragnarsson(M), Ove Löfqvist(M), Maria Sotomaniemi (SD) och ordföranden Charlotta Svanberg(S). Belutsgång 1. Godkänna delårsrapport Åtgärder för budget i balans: 1. Michael Sjöö (S) yrkande 2. Britt-Louis Berndtsson (C) tilläggsyrkande. Röstning Efter genomförd röstning beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Att åtgärder för budget i balans, uppdra åt hälso- och sjukvårdsledningen att arbeta efter sex föreslagna punkter i verksamhetsplanen 2016 samt med utgångspunkt i genomförbara åtgärder långsiktiga processer återkomma i september 2015 med en plan som är tidsatt och med besparingar att komma ner till -70 miljoner. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsdirektör, Per-Henrik Nilsson och ekonomichef, Dan Petersson föredrog ärendet. Hälso- och sjukvården har trots besvärligt infektionsläge lyckats bedriva en god verksamhet med hög tillgänglighet tack vare våra engagerade och lojala medarbetare. Beläggningstrycket i slutenvård är dock fortsatt högt samtidigt som sjukfrånvaron inte går tillbaka till föregående års nivå. Det är fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt med sjuksköterskor och läkare, vilket leder till dyra lösningar med hyrpersonal och övertid. Flera centrum har svårt att bemanna sommaren. 10

10 Tillgängligheten är god i flertalet verksamheter även om en viss försämring noteras för primärvård och operation/behandling. Störst utmaning är ortopedisk och kirurgisk öppenvård, barn- och ungdomspsykiatrins fördjupade utredningar, nybesök audionommottagning samt ledtider inom bild och funktionsdiagnostik. Produktionsoch kapacitetsplanering visar förbättringar på de enheter där arbetet pågår. Inom folktandvården finns oönskade väntetider för kariessanering för barn i narkos samt viss specialisttandvård. Justerat resultat uppgår till -47 mnkr. Prognos för helåret revideras ned till -93 mnkr, exklusive intäkter för kömiljarden Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport april 2015 samt att överlämna den till regionstyrelsen för information. Yttrande Tryggve Svensson (V) yttrade sig i ärendet. sunderlag Delårsrapport april 2015 Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård Delårsrapport april 2015 v3 (2) 11

11 49. Produktions- och kapacitetsplanering 15RK1101 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade föreslå regionstyrelsen besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt IT-avdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en analys/it funktion för att säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på Ledamöternas förslag Britt-Louise Berndtsson(C) och ordföranden Charlotta Svanberg(S) yrkade bifall till beredande organs förslag. Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att Britt- Louise Berndtssons(C) tilläggsyrkande angående produktions- och kapacitetsplanering skulle utredas och redovisas vid ett senare sammanträde. För att uppnå en effektiv och kvalitetssäkrad produktion- och kapacitetsplanering måste samtliga funktioner vara samkörda enligt plan. Följande funktioner måste ingå; Verksamhetsutvecklare, logistiker, HR, ekonomi, analys/ IT, Kommunikation Förslag på åtgärder för att öka takten av införande av POK 1. Förstärkning av tjänsteutrymme avseende 1,0 verksamhetsutvecklare samt 1.0 logistiker. 1.0 Analys/ IT funktion 2. Tillskapa ett team med alla funktionerna som är avsedda att jobba med POK (analys/it, ekonomi, HR, kommunikation), teamet kan på ett mera effektivt sätt genomföra POK i samverkan med verksamheterna. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsberednigens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen besluta att tillföra resurser till hälso- och sjukvårdsavdelningen samt IT-avdelningen motsvarande en verksamhetsutvecklare, en logistiker samt en analys/it funktion för att 12

12 säkerställa att produktions- och kapacitetsplaneringen kan nå ett breddinförande under 2016 och vara slutfört i början på sunderlag Produktions- och kapacitetsplanering Produktions- och kapacitetsplanering 13

13 50. Remissyttrande Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 15RK656 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Utredningens utgångspunkt har varit individens perspektiv d.v.s. patientens behov av att få en trygg och säker utskrivning utan onödiga väntetider och där patientens behov av kontinuitet tillgodoses. Region Kronoberg delar helt bedömningen om att det krävs en förändring av arbetssättet mot ett mer proaktivt handlande med en fördjupad samverkan mellan den öppna landstingsfinansierade vården och kommunerna tidigt i processen. Region Kronoberg ställer sig bakom de i utredningen presenterade förslagen och understryker behovet av att genomföra föreslagna lagändringar. Betänkandet föreslår en förändring av betalningsansvarets inträde (tre kalenderdagar) samt att detta blir lika för vård inom såväl somatisk som psykiatrisk vård. Region Kronoberg delar även uppfattningen att jämställa psykiatri med den somatiska vården dvs. samma antal planeringsdagar. Informationsöverföring mellan huvudmännen är en viktig del i processen. Region Kronoberg ser inget hinder i detta då vi har sammanhållen journalföring och redan idag har väl utvecklade rutiner för detta som i stora delar liknar lagförslaget. Region Kronoberg anser att SIP som ska utgå från den landstingsfinansierade öppna vården ska gälla för de patienter som har behov av både HSL och SoL/LSS. De som både har behov av HSL och SoL/LSS har oftast ett större behov av samordning mellan huvudmännen. Här är SIP av stor vikt för att säkra patientsäkerheten och ge en trygghet att uppföljning blir av. Om patienten endast har behov av SoL/LSS insatser bör kommunerna tillsammans med patient och anhöriga upprätta en SIP på hemmaplan i direkt anslutning till hemgång alternativt på den slutna sjukhusvården om behoven är komplexa och behöver göras innan hemgång för att säkra patientsäkerheten. Den öppna vården får en mer aktiv roll i patientens vård. Utmaningen i detta är att se till att den landstingsfinansierade öppna vården har de resurser som krävs för att kunna genomföra samordnad individuell planering på ett bra och tryggt sätt. Resurs/stimulansfördelningen behöver justeras så den klarar av detta åtagande. 14

14 Ett hinder vid planering inför hemgång är att huvudmännen inte har samma syn på när en patient är utskrivningsklar. Kommunerna anser ofta att patienten inte är tillräckligt rehabiliterad för hemgång. En tydligare definition på vad utskrivningsklar står för behövs. Det är inte heller tydligt klarlagt när kommunerna ska ta hem efter det att ett utskrivningsmeddelande skickats. Behöver förtydligas ytterligare. Ett utvecklingsprogram för att stödja huvudmännen i sitt förändringsarbete ses av Region Kronoberg som positivt och absolut nödvändigt. Det kan avdramatisera mycket av den oro som huvudmännen kan uppleva som kulturkrockar, bromsklossar och planeringssystem som inte fungerar optimalt. Den samverkan vi har i Kronobergs län fungerar bra och vi ska försöka ta steget till nästan nivå genom att börja utreda om vi ska plocka bort betalningsansvaret helt mellan kommun, landstingsfinansierade öppna vården och den slutna akutsjukvården för att helt kunna fokusera på patienten bästa i planeringsprocessen för en trygg och effektiv utskrivning. Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. sunderlag Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Remissyttrande-Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 15

15 51. Remissyttrande-För kvalitet med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 15RK686 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Mars 2014 uppdrog regeringen särskild utredare inom Formas, Ingrid Peterson, att utreda och lämna förslag på hur socialförsäkringsutredningar framgent ska utföras samt vilken instans/myndighet som lämpligt ska åläggas att utföra dem utifrån ett lagstadgat ansvar. I första hand skulle utredaren utröna landstingens möjligheter att tillgodose försäkringsmedicinska utredningar. Vidare skulle utredningen ge svar på möjlighet till samarbete landsting emellan vid utförande av försäkringsmedicinska utredningar, ekonomisk kompensation för dylikt ansvar samt lösningar på eventuella tvister om ersättning. Region Kronoberg ställer sig positiv till att finna en långsiktig lösning för utförande av försäkringsmedicinska utredningar och möjligheten till samarbete landsting emellan. Ett samarbete kan på sikt utgöra en förutsättning för utförande av utredningar som annars skulle kunna bli svåra att hantera rent administrativt. Förutsättningen är dock skälig och adekvat ersättning för genomförda utredningar. Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet sunderlag För kvalitet - med gemensamt ansvar SOU 2015:17 Dnr S2015/1590/SF För kvalitet - Med gemensamt ansvar, SOU 2015:17. Dnr S2015/1590/SF 16

16 52. Remissyttrande För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 15RK734 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Läkarutbildnings utredningen föreslår en rad nya förändringar i nuvarande läkarutbildning. Läkarutbildningen utökas med en termin att omfatta sex års studier. Examensbeviset utgör underlag för legitimation utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring. AT (allmäntjänstgöringen) efter nuvarande examen upphör att gälla Den nya examensbeskrivningen betonar i högre utsträckning vetenskaplig och professionell förankring och genomtänkt progression. Region Kronoberg delar betänkandets förslag om en sexårig läkarutbildning med ökat fokus på professionellt och vetenskapligt förhållningssätt. Det finns fortfarande ett behov av klinisk träning med uppnådda grundläggande kliniska färdigheter som krav och underlag för legitimation. Huruvida det är möjligt att införliva nödvändiga kliniska färdigheter, under utbildningens sex år, som motsvarar AT torde vara oklart. Region Kronoberg menar att läkarutbildningen inklusive ST-utbildningen borde hanterats samtidigt. Det finns skäl som talar för en konsekvensanalys innan man avskaffar AT-tjänstgöringen. Att AT har uppvisat en ojämn kvalitet, nationellt, innebär inte att ett avskaffande av AT skapar ett bättre system. För ett litet landsting/region är AT en mycket viktig rekryteringsingång som har ett stort värde för vår läkarförsörjning. Förslag till beslut 17

17 Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs svar till Socialdepartementet. sunderlag Missiv - av betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Läkarnas utbildning 18

18 53. Remissyttrande Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 15RK743 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Denna promemoria innehåller förslag till kompletteringar av det svenska genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patient-rättigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (direktivet). Kompletteringarna föreslås med anledning av den kritik som den Europeiska kommissionen (kommissionen) har riktat mot Sverige. Kommissionen har framfört att det fortfarande saknas åtgärder i svensk författning för att införliva ett flertal artiklar i direktivet, eller under alla omständigheter har de inte anmälts till kommissionen. De ändringar som föreslås i promemorian är i korthet följande. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) införs ett krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser, ska få en specificerad faktura för vårdkostnaden. I lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i annat land inom Europeiska samarbetsområdet (EES) införs för-tydliganden av hur försäkringskassan ska göra sin prövning i ärenden med ansökan om förhandsbesked enligt lagen samt att beslutad ersättning ska betalas ut utan onödigt dröjsmål. I patientlagen (2014:821) införs en ändring med förtydligade krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser ska få information om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), det register över verksamheter som anmälts enligt 2 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), det s.k. vårdgivarregistret, om patientnämndernas verksamhet samt om rätten till patientskadeersättning. Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 mars Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet 19

19 sunderlag Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) 20

20 54. Remissyttrande Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 15RK868 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet efter förtydligande under synpunkter, av kostnadstäckning. Beredande organs förslag Ordföranden Charlotta Svanbergs(S) föreslår att beredande organs förslag godkänns efter förtydligande under synpunkter, av kostnadstäckning. Reservation Roland Gustbeé (M) reserverade sig enligt följande: Undertecknade anser att glasögonbidrag inte är något som hälso- och sjukvården i Kronoberg borde prioritera, men eftersom den styrande minoriteten med passivt stöd av Sverigedemokraterna infört sådant bidrag till ungdomar upp till 19 år, motsätter vi oss inte statsbidrag för att täcka hel eller del av kostnaden. et att subventionera glasögon eller inte bör ligga på landstingen och regionerna i enlighet med det kommunala självstyret. Om staten trots det beslutar om en tvingande reform för hela landet bör reformen vara fullt finansierad. Reservationen tillstyrks av Ove Löfqvist (M), Maria Sitomaniemi(SD), RolfAndersson (F), Thomas Thomas Ragnarsson (M), Britt-Louise Berndtsson(C) och Eva Johnsson (KD). Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. I denna promemoria ges förslag till ändring i hälso- och sjukvårds-lagen (1982:763) om att bidrag ska lämnas för glasögon eller kon-taktlinser till barn och unga. Förslaget syftar till att ge varje flicka eller pojke, oavsett bakgrund eller funktionsförmåga, de bästa förutsättningarna för att utveckla sin potential och kunna delta på egna villkor såväl i skolan som på fritiden. 21

21 I dag råder det stora skillnader i landstingens bidragsgivning för glasögon till barn och unga. Alla landsting ger bidrag till standard-glasögon eller kontaktlinser efter recept av ögonläkare till barn i åldern 0 7 år. Det är däremot bara ett fåtal landsting som ger bidrag för standardglasögon till barn och unga över 8 år och subventionsgraden varierar. För att ge barn bättre förutsättningar för att delta i skola och på fritiden, föreslås att barn och unga i åldern 8 19 år ska få bidrag för glasögon eller kontaktlinser. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari Förslag till beslut Föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet Yttrande Britt Bergström(V) yttrade sig i ärendet. sunderlag Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx) 22

22 55. Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 15RK479 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Remissen behandlar läkemedel för djur, maskinell dosdispensering och läkemedel vid sällsynta tillstånd. Regionen har främst synpunkter i den del som berör maskinell dos. Förslag till beslut Föreslås att Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronoberg eget svar till Socialdepartementet sunderlag Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS Remissyttrande Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87, S2014/9003/FS 23

23 56. Remissyttrande Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Dnr S2014/6869/SF 15RK687 Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialdepartementet beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat och beräknat vilka faktiska kostnader Landstingens har för de försäkringsmedicinska beställningar som Försäkringskassan gör samt de behandlingar som Landstingen genomför inom ramen för rehabiliteringsgarantin. De försäkringsmedicinska utredningarna är SLU, särskilt läkarutlåtande, TMU, teambaserad medicinsk utredning samt AFU, arbetsförmågeutredning som idag utförs av åtta Landsting som pilotprojekt. Behandlingarna är KBT/IPT, kognitiv beteendeterapi samt MMR 1 och 2, multimodal rehabilitering på Primär- och specialistnivå. De faktiska kostnaderna har beräknats i form av kostnad per timme, enhetskostnad, för respektive berörd yrkesgrupp och uppgifterna därom är hämtad från officiell statistik och från Landstingens egna uppskattningar. Region Kronoberg förordar att man utgår från fjärde kvartilen i lönestatistiken. Region Kronoberg vill att ersättning för administrativt handhavande utgår från en hel eller halvtidstjänst beroende på Landstingets/Regionens storlek samt att hänsyn tas till adekvat löneläge. Aktiviteterna inför, under och efter behandlingsinsatser behöver definieras tydligare och utifrån det kostnadsberäknas adekvat. Förslag till beslut Föreslås att hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialdepartementet. sunderlag 24

24 Landstingets faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar Dnr S2014/6869/SF Landstingens faktiska kostnader för Försäkringskassans beställningar 25

25 57. Remissyttrande Utvidgning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. 15RK945 Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är Region Kronobergs eget svar till Socialstyrelsen. Sammanfattning Region Kronoberg har av Socialstyrelsen beretts tillfälle att avge yttrande över ovanstående remiss. Varje år lägger landsting och regioner ner stora resurser på vaccination av influensa till främst riskgrupper. För utvärdering behövs bra statistik över epidemiologin. I samband med pandemin infördes klinisk anmälningsplikt för influensa A(H1N1)pdm09. När detta virus nu mer liknar säsongsinfluensa behövs ej längre någon klinisk anmälan. I dagens system sker anmälan av influensa A(H1N1)pdm09 enligt smittskyddsförordningens förteckning över anmälningspliktiga sjukdomar medan övriga influensastammar anmäls enligt den s.k. frivilliga laboratorieanmälan. Förslaget innebär en utvidgad anmälningsplikt för influensa till att omfatta all laboratorieverifierad influensa. Region Kronoberg är positiva till förslagen som vi stödjer då det blir enklare med en anmälningsrutin samtidigt som vårt behov av uppföljning och utvärdering tillgodoses. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämndens presidieberedning föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet och att yttrandet är hälso- och sjukvårdsnämndens eget svar till Socialstyrelsen. sunderlag Utvidning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Svar senast Utvidning av anmälningsplikt för influensa A(H1N1) till att omfatta laboratorieanmälan av all laboratorieverifierad influensa. Svar senast

26 58. Regelverk för medborgares tillgång till journal via nätet 15RK582 Hälso- och sjukvårdsnämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid införandet av journal via nätet i Region Kronoberg att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år att tillstyrka regelverket efter följande ändring:"journalanteckningar från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till Journal från rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst. att datum för tillgänlighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari Beredande organs förslag rekommendera regionstyrelsen besluta att regelverk för medborgares tillgång till sin journal via nätet ska gälla vid införandet av journal via nätet i Region Kronoberg att regelverket följs upp och omprövas senast efter 1 år Ledamöternas förlag Roland Gustbée(M) godkänner beredande organs förslag med tilläggsyrkande att "Journalanteckningar från vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspykiatri ska inte vara tillgänglig för den enskildes direktåtkomst." ändras till Journal från rättspykiatri ska inte vara tillgänlig för den enskildes direktåtkomst. Att i övrigt tillstyrka förslaget till regelverk. Roland Gu tbée (M) tilläggsyrkande tillstyrks av Britt-Louise Berndtsson(C), Rolf Andersson(F), Michael Sjöö(S), Britt Bergström(V), Thomas Ragnarsson (M),Eva Johnsson(KD) och ordföranden Charlotta Svanberg(S). Britt-Louise Berndtsson(C) godkänner beredande organs förlag med tilläggsyrkande a. att ta bort den punkt angående e- journal som handlar om att patienten inte ska kunna se sin journal endast om den är signerad b. att datum för tillgänlighetsgörande av e- journal bakåt i tiden ska vara 1 januari

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-04-09 09:00 12:30 Plats Apollon Centrallasarettet Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-05 Diarienummer 150272 Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18) Förslag

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0570 Landstingsstyrelsen Yttrande över remiss - Patientrörlighet inom EES - vissa kompletterande förslag (Ds 2015:18)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-04-06 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Lokal Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg

Läs mer

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Regionstyrelsen Tid 2015-09-16 09:00-15:20 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-09-02 09:00-13:55 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V)

Läs mer

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag

Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU14 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen,

Läs mer

Konfererensrum ZEUS, CLV

Konfererensrum ZEUS, CLV Patientnämnden Tid 2015-06-08 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Konfererensrum ZEUS, CLV Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd (KD) (vice

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-10-05 Patientnämnden Tid Torsdagen den 27 september 2012, kl. 09.00-12.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-03-16 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Konferensrum Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson

Läs mer

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-09-21 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-06-02 14:00-15:00 Plats Tingsryd Resort ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

Konferensrum Apollon, CLV

Konferensrum Apollon, CLV FoU-beredningen Tid 2015-06-10 13:00-16:00 Plats Konferensrum Apollon, CLV e Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande) Elizabeth Peltola (C) (2:e vice ordförande) Chreyl Jones

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-03-11 09:00 13:30 Plats Konserhuset, Växjö Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Regionhuset,Nygatan 20 Växjö

Pensionärsrådet. Protokoll Datum: Regionhuset,Nygatan 20 Växjö Pensionärsrådet Tid 2016-02-08 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Regionhuset,Nygatan 20 Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Barbro Karlsson (SKPF) Elsa Jönsson (PRO)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Patientnämnden Tid 2015-10-19 09:00-11:30 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Bo Dalesjö (S) (ordförande) Rolf Sällryd

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Patientnämnden. Protokoll Datum: Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Patientnämnden Tid 2015-04-21 09:00 12:00 Plats Röda rummet, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bo Dalesjö (S), ordförande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-09-07 10:00-12:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) (ordförande) Robert

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-06-08 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid torsdag 18 juni 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Emil Lindells v 15, Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2015-06-18 1 (6) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-06-18 11.00

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-12-10 13:30-15:35 Plats ande ledamöter Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V) (vice ordförande) Michael Sjöö

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-09-03 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 28 augusti kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 PROTOKOLL 1 (6) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 9/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-08-22 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf

Läs mer

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet Organisationsutskottet Tid 2015-03-30 09:00 12:00 Plats Röda rummet, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter RosMarie Jönsson Neckö (S), ordförande Anna Fransson (S) Suzanne Frank (M)

Läs mer

FoU-beredningen. Protokoll Datum:

FoU-beredningen. Protokoll Datum: FoU-beredningen Tid 2016-12-01 13:00-16:30 Plats Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Lennart Värmby (V) (ordförande) Charlotta Svanberg

Läs mer

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö

Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Pensionärsrådet Tid 2015-05-04 10:00 12:00 Plats Freja, Emil Lindells v. 15 Växjö Beslutande ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), vice ordförande Ingemo Gustafsson Barbro Karlsson

Läs mer

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 2015-05-10 Dnr 2015/0269 Landstingsdirektörens stab Avdelningen för kunskapsstöd Ingrid Hoffmann Dnr S2015/1650/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Regionstyrelsens personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott Regionstyrelsens personalutskott Tid 2016-11-22 09:00-11:50 Plats Lokal Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Robert Olesen (S)ordförande Anna Fransson (S)vice ordförande Suzanne

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-01-28 09:00 15:00 Plats Oden Emil Lindells v 15 Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Charlotta Svanberg (S), ordförande

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-02 2011-01-11 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 11 januari 2011 kl. 9.00 11.15 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-21 Ks/2017:113 Sida 1(1) Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Remissyttrande - Patientrörlighet inom EES - kompletterande förslag för tandvården

Remissyttrande - Patientrörlighet inom EES - kompletterande förslag för tandvården TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Staben för regionala frågor +4616104894 2015-11-19 LS-LED15-1524-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst 1 En vattendelare och.. lite av ett getingbo? 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) Dir. 2017:97 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2017 Ändring i uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Tid: 2015-06-25. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-25 15LS1 1(13) Ledamöter

Tid: 2015-06-25. Härnösand NÄRVARANDE 2015-06-25 15LS1 1(13) Ledamöter Tjänsteställe, handläggare Landstingets kansli Karin Henriksson 2015-06-25 15LS1 1(13) Tid: 2015-06-25 Plats: Landstingets kansli Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Elisabet Strömqvist (S) Erik Lövgren (S)

Läs mer

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala

Jenny Gavelin (FP) Den 13 november kl på landstingets ledningskontor, Uppsala Beredningen för barn och unga 2015-11-09 1 (13) Plats och tid Konferenscentrum i Uppsala, 2015-11-09, kl. 09.00 10.00 Beslutande Christina Lundh (S) 1:e vice ordförande (tjänstgörande ordförande) Jenny

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-11-05 09:00-12:15 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen Charlotta Svanberg (S) (ordförande) Tryggve Svensson (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2015.02.18 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.51 ande Övriga deltagande Fredrik Pettersson (S) Mikael Hernborg (S) Jan Sahlström (S) Ulf Genitz (C) Birgitta

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö Folkhälsoberedningen Tid 2015-03-19 13:00 15:45 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Michael Öberg (MP), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö

Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö FoU-beredningen Tid 2016-02-18 13:00-15:30 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Konferensrum Zeus, Centrallasarettet, Växjö Lennart Värmby (V) (ordförande) Anna Fransson (S) (vice ordförande)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 290 kommuner 21 landsting/regioner Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-09-02 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 27 augusti kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2016-11-23 09:00-12:40 Plats Lokal Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö ande ledamöter Charlotta Svanberg (S) ordförande Tryggve Svensson (V) vice ordförande Ove

Läs mer

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63

Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Psykiatrin Halland 54-63 Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011, kl 09:00-16:00 Plats: Konferensrum hjälpmedelscentralen, Kistingevägen 2, Halmstad Ledamöter

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Folkhälsoberedningen. Protokoll Datum: :00-11:00. Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Folkhälsoberedningen Tid Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera 2016-11-09 09:00-11:00 Konferensrum Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Michael Öberg (MP) (ordförande) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Utskott för omsorg 2011-03-29. Hans Pernervik (fpo) Johan Stein (c)

Utskott för omsorg 2011-03-29. Hans Pernervik (fpo) Johan Stein (c) 1 Utskott för omsorg 2011-03-29 Plats och tid Centrumhuset, Henån 2011-03-29 08.30 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Gunilla Josefsson (s) Hans Pernervik (fpo)

Läs mer

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A

Planeringsdelegationen Tid: , kl 09:00-13:35 Plats: Landstingets kansli, sal A PROTOKOLL 1(8) Plats: Landstingets kansli, sal A Närvarande: ande: Peranders Johansson (M), ordförande Mia Frisk (KD) Anna-Carin Magnusson Rune Backlund (C) Lena Skaring Thorsén (FP) Marcus Eskdahl (S)

Läs mer

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Per Ågren (S) Lars Andersson (C) Anne-Marie Düring (L) Karolina Glogowska (SD) Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 13.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård PROTOKOLL 1(10) Diarienummer Plats: Närvarande: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus ande: Maria Frisk (KD), ordförande Helena Stålhammar (C) Marcus Eskdahl (S) - via telefon Övriga: Anders Liif, personaldirektör,

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg

Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Samverkansnämnd för Blekinge och Kronoberg Tid 2015-10-01 14:00-15:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justreringens plats och tid Tingsryd Resort Anna Fransson (S) (ordförande)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-12-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 11 december 2013 kl. 9.00-11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 50-66

Presidium Nämnd för Folkhälsa och sjukvård 50-66 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Maria Frisks tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Maria Frisk (KD), ordförande Marcus Eskdahl (S) Övriga: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lindgren,

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten

Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Ulf Pettersson Julija Markensten Trafiknämnden Tid 2016-02-04 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson (S) 1-9,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Tid 2015-10-08 09:00-12:35 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Bolmen, regionhuset, Nygatan 20, Växjö Charlotta Svanberg (S)

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 19 mars 2014 kl. 9.00 11.15 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

:00-12:00

:00-12:00 Pensionärsrådet Tid Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera 2016-12-12 10:00-12:00 Folktandvården Linné, Södra Vallviksvägen 1A, Teleborg, Växjö Anna Fransson

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-10-14 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Onsdag 14 oktober 2015 Tid Kl 13.15 Plats

Läs mer