BENGT PERERS. Byggforskningsradet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BENGT PERERS. Byggforskningsradet"

Transkript

1 BENGT PERERS Byggforskningsradet

2 INLEDNING Denna projekteringshandledning ar avsedd att underlatta projektering, uppbyggnad och installation av solvarmesystem for storre badanlaggningar. Mycket ar dock tillampligt aven for mindre anlaggningar. Den totala Miga energianvandningen i Sverige tor badanlaggningar beraknas till ca,5 TWh. En mycket stor del av detta energibehov ar IAgtemperaturvarme under sommarhalvaret. Solvarme ar dartor en utmarkt varmekalla. I detta fall kravs dessutom inget energilager utan solfangarna kan kopplas direkt till bassangen. Soluppvarmt tappvarmvatten till duschar etc ingar inte i systemforslagen i denna handbok utan separata solvarmesystem antas finnas tor bassanguppvarmning och varmvattenberedning. Detta ar den helt dominerande systemuppbyggnaden utomlands dar nastan uteslutande oglasade solfangare anvands for bassanguppvarmningen. (Danmark, England, Holland, Tyskland t ex). Ett solvarmesystem som anvander samma solfangare for bassanguppvarmning och tappvarmvattenberedning kan vara ett alternativ for s k kombibad med bade simhall och utebad. Underlag for en jamforelse finns dock inte for narvarande. Projekteringshandledningen omfattar darfor inte detta driftfall. Tappvarmvattenanvandningen motsvarar dock normalt en mindre andel ca 1-2 % av den totala energianvandningen for en badanlaggning. Det vore darfor oekonomsikt att utforma hela solfangarytan for produktion av tappvattentemperaturer (5-6 C) nar bassanguppvarmningen bara kraver 25-3 C levererad temperatur. For en utomhusbassang utan energibesparande Atgarder ar energianvandningen ca 7 kwh/m 2 bassangyta och Ar vid uppvarmning till 25 C. Energianvandningen varierar dock starkt med bassangtemperaturen och yttre klimatfaktorer sasom vind, utetemperatur och solinstralning. Bassangtackning utanfor oppettiderna kan reducera energianvandningen med ca 4%. Lagivande omgivning kan ge en ytterligare reduktion med ca 3%, se figur 1. Det har framkommit att en utomhusbassang i UmeA faktiskt inte behaver mer energi an en bassang i Lund eller Stockholm, trots kallare och solfattigare klimat. Detta beror pa att medelvindhastigheten ar markant lagre dar, se figur 2. Tendensen finns ocksa generellt att medelvinden under sommaren (och aven Aret) ar hogst i sodra Sverige och vid kusterna och lagre i inlandet och norrover. De lokala formllandena (t ex omgivande skog eller byggnader) kan ocksa reducera medelvindhastigheten nara marknivan kraftigt. Detta ger ocksa en positiv effekt tor de badande. SolinstrAlningen per m 2 markyta ar ca 6 kwh/m 2, Ar under perioden maj-augusti. Redan i dag utnyttjas ca 3-5 kwh/m 2, Ar genom direkt absorbtion av solljus i vattnet i bassangen och i materialet i bassanginkladnaden. Undantag ar dock grunda (mindre djup an 1 m) bassanger dar absorbtionen ar mycket IAg i vattnet, se figur 3. Har skulle den passiva solenergiinsamlingen kunna okas vasentligt med fargat kakel. Av figur 4 framgar att det ar framst blatt och gront ljus som kan ga IAng vag genom vattnet (darav den blagrona fargen pa vattnet i djupa bassanger). Med ett solvarmesystem som har en solfangaryta som ar 5-1% av bassangytan kan 2-4 kwh/m 2 solfangare insamlas. Det innebar att mer an halva energianvandningen kan ersattas med solvarme eller ca 1-2 MWh till ett varde av 5-1 kkr per sasong tor ett normalt utomhusbad med 1 m 2 bassangyta. Aterbetalningstider pa 5-1 Ar ar realistiska tor denna systemtyp. Har har forutsatts att andra lonsamma energibesparande Atgarder sasom bassangtackning inforts fore dimensioneringen av solvarmeanlaggningen. Driftkostnaden for en solvarmeanlaggning ar mycket IAg om anlaggningen utformas ratt med val utprovade komponenter. Pumparbetet kan t ex nedbringas till nagra procent av energiutbytet. Livslangden pa komponenterna, speciellt solfangarna, ar helt avgorande for ekonomin. I dag borjar det finnas solfangare som varit i drift mer an 1 O Ar. Slutsatser kan darfor dras om vilka konstruktioner som ar lampliga. Typprovning av nya solfangare utgor ocksa en garanti for att undermaliga produkter inte kommer ut pa marknaden.

3 ci::: u.l r:o ci:::,8 ::;s,6 f-< u.l ::::> j,4 > <!.'....l,2 u.l ' I r BASSANGDJUP [m]. 3 4 Figur 3. Absorbtion av sol/jus i vatten vid olika bassangdjup. Solhojden har an tag its till 45"'. /dealt vitt kakel med 1% reflektans har antagits for bassanginkladnaden. En viss forlust av solljus uppstar i vattenytan genom reflektion specie/it vid laga solhojder. Detta har dock inte beaktats har. 15 a ;::J * N 6 '-' 1 ci::: - 5 ci::: u.l Vattenytan,5 1,5 vaglangd [um] 2 2,5 3 Figur 4. Absorbtion av solljus som funktion av vaglangd och vag genom vattnet. Blatt och grant /jus nar mycket djupt medan liingre vaglangder absorberas snabbt.

4 KOMPONENTER Solfangare Det finns ett flertal solfangartyper sasom oglasade och glasade, plana solfangare, vakuumsolfangare och koncentrerande. For badbassanger ar det oglasade och plana solfangare som anvands mest pa grund av de mycket laga temperaturkraven. Valet av solfangare paverkas framst av om det ar fraga om utomhusbad eller ett kombinerat bad med bade inomhusbad och utomhusbad. Oglasade solfangare ar lampligast for utomhusbad eftersom utbytet utanfor badsasongen maj-augusti ar mycket lagt. Glasade solfangare ar lampligast for kombinerade bad dar varmeproduktionen under var och host kan utnyttjas effektivt. Ovanstaende slutsater galler i princip over hela norden men ar baserade pa berakningar for Lund, Stockholm och Umea. Den viktigaste klimatfaktorn geografiskt har visa! sig vara vindhastigheten nast efter solinstralningen. I Umea liksom stora delar av Norrland kompenseras den nagot lagre instralningen av att vindhastigheten ar lagre i medeltal. Delta galler ocksa vid jamforelse mellan inlands- och kustklimat. Lokala laeffekter fran t ex skog, buskar och hus paverkar dock mera i det enskilda fallet. Bassangtackning En mycket stor andel av varmeforlusterna fran en bassang sker fran valtenytan. Genom overtackning av vattenytan kan forlusterna reduceras kraftigt utanfor oppettid. En reduktion av energiforbrukningen av storleksordningen 4% kan forvantas. Flera typer av bassangtackningsmaterial finns tillgangliga. Enkla plastfolier, dubbla plastfolier med isolerande luftskikt emellan eller cellplast med slutna celler. Dessa folier kan vara genomskinliga. En genomskinlig bassangtackning utnyltjar solinstralningen direkt mot bassangytan effektivare men bara utanfor oppettid varfor inverkan pa den totala energianvandningen ar begransad. Den viktigaste funktionen for en bassangtackning ar att minska avdunstningsforlusterna. Det ar darfor viktigt alt den ar utformad sa alt det inte star kvar vatten pa oversidan efter utrullning eller efter regn. Avdunstningen fran dessa ovanliggande vattenytor kyler da bassangen nastan lika effektivt som om man inte haft nagon bassangtackning. Det ar viktigt att tanka pa sakerhetsaspekter eftersom en bassangtackning normal! inte bar en manniska. Del ar givetvis livsfarligt alt simma eller ramla ner under en bassangtackning. Reglerutrustning Reglerutrustningen ska se till alt det ar flode genom solfangaren bara nar det finns en positiv neltoeffekt tillganglig fran soltangarna, inberaknat rorforluster och pumpenergi. En differentialtermostat som startar flodet vid positiv temperaturskillnad mellan bassangtemperaturen och temperaturen vid solfangarens utlopp klarar delta utmarkt. Vid de forhallandevis hoga floden som tillampas kravs dock en noggrannhet av ca ±,5 C i temperaturdifferens. En startdifferens pa omkring 2-3 C och en stoppdifferens pa,5-1 C maste kunna stallas in for att undvika oscillation och ta hansyn till pumparbete och rorforluster. Givaren for bassangtemperatur bor placeras nara inloppet till filterkretsen i god termisk kontakt med vattnet. Givaren i solfangaren bor placeras pa absorbatorn nara utloppet och i god termisk kontakt med utloppsflodet. Material For ett direktkopplat system ar det viktigt att materialet i vatskekanalerna i solfangarna tal bassangvattnet vid de aktuella temperaturerna. Polymermaterial sasom polypropylen, polyeten och EPDMgummi av ratt kvalitet klarar kraven bra medan metalliska material ar mindre lampade pa grund av korrosionsrisken. Koppar klarar kraven bra om man haller ph vardet over 7,2 och vattenhastigheten i kanalerna under 1,5 mis. Syrafast rostfrilt stal kan anvandas vid drifttemperaturer upp till ca 5-6 C. Aven for indirekta system bor man se upp med korrosion. Galvanisk korrosion kan uppsta om man blandar olika metaller i systemet och samtidigt har en viss syreinlackning i systemet. Polymermaterial maste vara av sadan kvalitet att de tal utomhusmiljo (kombinationen av UV-straining, fukt, temperatur) under tillrackligt lang tid.

5 DPsolt= Tryckfall i solfngarabsorbatorn DPretur= Tryckfall i returledningen frn solfngare till bassangen. [Pa] [Pa] med solrnngaren placerad lagre an bassangen: (Hpool-Hsolt)=(Pin-DPsolf-DPretur)/g g (ekvation 2) g(hso11-hpoo1)=statisk tryckskillnad mellan [Pa] solfngare och vattenytan i bassangen. I figur 5 ar timten hojdskillnad begransad. Enligt ekvation (1) blir den maximal! tilltna hojdskillnaden Vid tryckgransen Pin=,8 bar och utan cirkulation ar den maximala hojdskillnad mellan bassangyta och solfngare ca tta meter enligt ekvation (1 ). Vid cirkulation blir den maximalt tilltna hojdskillnaden lagre. v Hsolf \ Pin Y' Hpool :...,:_-_-_-.=-_-...::-_-_-_:_-_-_-...::-_-_- -_-_-_----=-...::-...: :-_-----_:-_ = _-_ ::-_-_ =-_-_-----_- Figur 5. Solfclngaren ar placerad lagre an bassangytan. Tillclten nivclskillnad ar begransad. Hsolf \ Pin -H P_o_o_I J I figur 6 ar hojdskillnaden (Hso1t-Hpoo1} mycket liten och Pin bestams i torsta hand av tryckfallet i solfclngare och returledning enligt ekvation (1 ). Returledningens langd och diameter mclste dcl avvagas tillsammans med tryckfallet i soltclngaren sa att inte Pin blir tor stor. v Hsolf / Pin '------l({f)----1 "V Hpool I tigur 7 Jigger soltclngaren hogre an bassangytan. Den statiska tryckskillnaden hjalper dcl till att reducera Pin sa att hogre trycktall kan accepteras i solfclngare och returledning, enligt ekvation (1).

6 Solfangarnas placering Placeringen av solfangarna kan valjas ganska fritt efter orienteringen pa tillgangliga tak- och marl<ytor. Lampliga vinklar tor optimal orientering av solfangarytan anges i nasta kapitel. Skuggning av solfangarna under driftsasongen bor undvikas sa mycket som mojligt. Som tumregel for skuggfrihet vid sommardrift kan anges att solfangarytan inte ska placeras narmare foremal i soder an ca 1,4 ganger toremalets hojd. At sydvast och sydost galler faktorn 1,8 och rakt at oster och vaster faktorn 4. Det ar viktigt att solfangarens utlopp och darmed temperaturgivaren for start och stopp av cirkulationspumpen i systemet hamnar pa en sa skuggfri plats som mojligt sa att reglersystemet far ratt information. For oglasade solfangare ar ett vindskyddat lage fordelaktigt. Oglasade solfangare kan med fordel placeras direkt pa marken eller mot en takyta eftersom baksidan pa absorbatorn da automatiskt vindskyddas. Prestanda for oglasade solfangare sammansatta av runda slangar ar nastan oberoende av underlagets lutning eftersom slangarnas solenergiupptagande yta ar nara konstant oavsett solhojd om slangarna breds ut vinkelratt mot lutningsriktningen. Tyvarr maste hansyn tas till eventuell skadegorelse pa solfangarna. En eventuell inhagnad av solfangarytan kan samtidigt utformas som vindskydd. Takplacering kan vara en fordel om inte taket ar latt tillgangligt via stegar eller dylikt. Vid takplacering bor vindlaster och snolaster beaktas. Eventuella takgenomforingar och infastningar maste utformas fackmassigt. Pump Solkrets Filter Viirmeviixlare Pump filterkrets Tillskottsvii rme -----_-_-: = Figur 11. lndirekt slutet system med expansionsktlrl. Expansionskiirl Pump Solkrets Drii neringskiirl Pump Filter Viirmeviixlare Pump filterkrets Tillskottsvii rme i =i= &---- == ::B:a:=n-;;:==== Tillskottsviirme ===[i:f== =----_-_-:.._-_-_-:: Viirmeviixlare Pump filterkrets Fig 12. lndirekt system med oppet expansions- ktirl pa hogsta punkten. Figur 1 o. lndirekt system med frys- och kokningsskydd genom drain back.

7 Klimatinverkan SolinstrAlningen ar givetvis den mest betydelsefulla klimatfaktorn. For utomhusbad med oglasade solfangare far dock vindforhallandena en mycket stor betydelse ocksa. Lagivande vegetation eller vindreducerande staket kan har rn mycket positiv inverkan. For perioden maj-augusti ar klimatvariationerna forvanansvart sma mellan Lund, Stockholm och Ume. VindforMllandena ar faktiskt den mest inflytelserika faktorn som gor att en utomhusbassang i UmeA drar nagot mindre energi an en i Stockholm forutsatt identisk laeffekt fran omgivningen. Varmevaxlare Skillnader i utbyte pa grund av systemtyp beror framst pa de temperaturforluster som uppstar i varmevaxlaren i ett indirekt system. For glasade solfangare har temperaturforluster mindre an 1 C Iiten betydelse. Oglasade solfangare ar mycket kansligare for drifttemperaturen och bor kopplas direkt till bassangen. Floden FIOdet i solfangarkretsen bor vara sa hogt som mojligt, cirka 1-2 l/min/m 2 for glasade solfangare och 2-4 l/min/m 2 tor oglasade solfangare. Speciellt viktigt ar detta for oglasade solfangare vars varmeutbyte har ett starkare temperaturberoende. Vid lika stor solfangaryta som bassangyta omsatts en normal bassang (1,5 m medeldjup) under 1-4 dygn. Endast sm energivinster kan uppns genom ytterligare okning av flodet speciellt om okningen i pumparbete beaktas. Lagre floden ger samre energiutbyte eftersom bassangen inte har nagon namnvard temperaturskiktning. SolfAngarens drifttemeperatur blir da onodigt hog. NAgra vinster med avancerad reglering av solkretsen finns inte att hamta i detta fall. Daremot kan till exempel tidsstyrning av tillskottsenergi vara en lonsam Atgard for att utnyttja differentierad eltaxa. Daremot ar det viktigt att reglerutrustningen har tillracklig noggrannhet for att styra p de IAga temperaturdifferenser som ar aktuella (,5-3 C). 45 N' _ _..c: 4 =.. -r-- Cl) :::> 35 (j :::> <!'. I 3 P.l 25 i:o r-- :::> Cl) c:j z Cl) :<!'. Cl) BASSANGTEMPERATUR (MINTEMPERATUR) [CJ GLASAD SOLFANGARE - OGLASAD SOLFANGARE Figur 14. Energiutbyte for glasad respektive oglasad solfangare till utomhusbad som funktion av solfangaryta och bassangtemperatur. Solfangarlutning 3(1>. Klimat Stockholm 1 m2 stor bassang.

8 Utomhusbassanger Det har i praktiken visat sig att det oftast drojer ca ett dygn innan besoksfrekvensen till ett utomhusbad gar upp igen efter en period med daligt vader. Under denna perioden hinner en solvarmeanlaggning tillsammans med passivt soltillskott varma upp bassangen igen till lagom temperatur. Mycket tillskottsvarme kan darfor sparas in om man!ater bassangtemperaturen svanga med klimatet istallet for att halla konstant temperatur. Solvarmeutbytet blir ocksa battre speciellt for oglasade solfangare eftersom de far arbeta vid lagre temperatur en stor del av tiden, se fig 16. Bygglov och byggnormer Byggnadslov kravs i allmanhet for en solvarmeanlaggning. I ovrigt maste foreskrifter foljas vad galler anslutning till vatten och avloppsnat (aktuellt vid uppfyllning/dranering av systemet). Anlaggningen maste vara genomtankt for hantering av frysskyddsvatskor typ glykol vid eventuella reparationer m m. Aktuella normer for snolast och vindlast maste beaktas vid takforlaggning av solfangarna. SolfAngarna ar i sig sjalva ganska latta, ca 1-5 kg/m 2 jamfort med dimensionerande snolast, varfor befintliga tak oftast kan utnyttjas som uppstallningsyta utan problem. Dimensionering och tatning av forankringspunkter maste dock utforas professionellt. Ledningar som forlaggs i mark maste dimensioneras for att tala trafiklast i forekommande fall. Tomningsmojlighet maste finnas vid lfl.gpunkter over frostfritt djup. 45 N'. 4 w - 35 Cl) N 3 :::E - 25 w p... w z w 2 < -..,, I.. 1 GLAS utan tillskottsvarme 1 GLAS Q( 1LASAD utan tillskottsvarme -. OGLASAD' SOLFANGARYTA (VID LUTNING 3 GRADER) [m2] Figur 16. Skillnad i solfcjngarutbyte f6r utomhusbasstlng med och utan tillskottsvtlrme. Glasad re spektive oglasad solfcjngare. Det lir frlimst den oglasade solfcjngaren som 6kar i prestanda. 1 m2 stor bassling. Basslingyta 1 nf. SolfcJngarlutning 3(1>.

9 IDRIFTTAGNING Vid idrifttagning av direktcirkulationssystem ska man kontrollera normalflode i filterkrets och solfangarkrets, luftning, flodesfordelning i solrnngarna, eventuell dranerfunktion i solkretsen och reglersystemets funktion. Vid idrifttagning av indirekt system ska man kontrollera frysskyddsblandning och avluftning heist vid varmt system for att fa bort aven losta gaser. Vid koknings- och frysskydd genom dranering ska denna funktion kontrolleras. Temperaturer och floden pa Mda sidor om varmevaxlaren ska kontrolleras. Var torsiktig vid provtryckning av slutna system. SolfAngarna bor vara overtackta eller kontrollen utforas nar det ar morkt ute for alt undvika kokning i systemet eller missvisande tryckvarden pa grund av temperaturutvidgning. Kontrollera och reparera av eventuella skador under installationsarbetet. Kontrollera ocksa eventuella skador pa taktackning, hangrannor, vaggar, rorisolering m m. Dokumentera delta till besiktningen. Om entreprenor anlitas och arbetet utforts enligt AB 72 har man tva Ars garanti aven p "reparationer". Drift och underhalls instruktioner Systemet ska overlamnas till bestallaren i injusterat skick om det sker under driftsasongen i annat fall avstallt for vinterformllanden for alt undvika frysskador mm. Om solkretsen ar beroende av filterkretsens drift bor pump, reglering och flodet i filterkretsen kontrolleras tillsammans med agaren sa alt inte nagot misstorstand uppstar om systemets nya driftforutsaltningar. Drift och undermllsinstruktioner som overlamnas vid besiktningen skall erhalla funktionsbeskrivning, garantihandlingar for komponenter i systemet, instruktion om uppstartning, normaldrift, avstallning, frysskyddsatgarder, felsokning, manuell korning och underhallsrutiner for kretscheman for reglersystemet. lnstruktionerna bor vidare innehalla adress och telefon till entreprenorer och konsulter, jourtelefon, rorreparationer samt fabrikantbroschyrer. Kontrollera alt solvarmeanlaggningen verkligen omfaltas av forsakring. lnstruktionerna bor aven innemlla vissa sakerhetstoreskrifter t ex alt det kan vara mycket farligt alt stoppa eller strypa flodet i solkretsen under drift (kokningsrisk for glasade solfangare). Om frysskyddsmedel anvands i solkretsen bor en toreskrift monteras pa val synlig plats i systemet och informera om fabrikat, leverantor, blandningsformllande, utbytesintervaller, giftighet. En separat skylt bor ocks ge upplysningen om byggnadsr och installator. -- -

10

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT.

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. SOLENERGI ÅT POOLEN EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. EFFECTA AB är din kompletta leverantör av miljövänliga helhetslösningar för uppvärmning av fastigheter. Med mer

Läs mer

Solvärme - Solel. Solvärme 2014-09-09. Solvärme för större fastigheter. Drastiskt sänkta modulkostnader Men: blir det prisvärd för kunden?

Solvärme - Solel. Solvärme 2014-09-09. Solvärme för större fastigheter. Drastiskt sänkta modulkostnader Men: blir det prisvärd för kunden? Solvärme för större fastigheter Klaus Lorenz - Solvärme jämfört med solel - Tumreglerna och förutsättning för rätt dimensionering - Vad påverkar kostnader för en större solvärmeanläggning - Exempel på

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem 5.1 Drift- och Skötselanvisning 1(8) Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Innehållsförteckning Solvärmeanläggningens tekniska data Funktionsbeskrivning Solsystemets ingående delar Uppstart

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp System för användning av solenergi för spannmålstorkning Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp På årsbasis varierar solinstrålningen mellan 900-1000 kwh per m 2 horisontell

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem

Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem Låt solen värma poolen Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem Vad är mer naturligt än att använda solens enorma energifl öde för att värma din pool? Med Texsuns unika x-kanalsystem optimeras

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Vår erfarenhet är din trygghet

Vår erfarenhet är din trygghet ENERGI FRÅN SOLEN. Solvärme i våra hushåll blir allt vanligare, det är bra för miljön och för ekonomin. Det sägs att solens strålar som träffar jorden under 5,5 minuter motsvarar jordens samlade energianvändning

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Innehållsförteckning. I alla paket ingår:

Innehållsförteckning. I alla paket ingår: Solpaket för produkter Innehållsförteckning Solpaket för NIBE Split...1 Solpaket för NIBE F370/470...2 Solpaket för F1145/VPBS...3 Solpaket för F1145/VPAS...4 Solpaket för ackumulatortank med solslinga...5

Läs mer

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr. Malungs IF Skidor En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium Jörgen Rogstam Mattias Dahlberg jorgen.rogstam@ekanalys.se mattias.dahlberg@ekanalys.se Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Läs mer

Solvärmesystem för småhus

Solvärmesystem för småhus Solvärmesystem för småhus Kursmaterial för installatörer Kursmaterialet uppdaterades i samarbete mellan SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Svensk Solenergi i september 2010 och är för närvarande,

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Sol till både vatten och värme

Sol till både vatten och värme Sol till både vatten och värme Enkla åtgärder kan öka solvärmeutbytet Formas och författarna omslagsfoto Hans Blomberg/Vattenfall text Centrum för Solenergiforskning, SERC, Högskolan Dalarna grafik Pertti

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Utbildningskompendium Solvärme

Utbildningskompendium Solvärme Utbildningskompendium Solvärme Allmän information: - Vi pratar termiska system inte solceller inte luftburna system... - Vi pratar indirekta system inte direkta. D.v.s. Vi har ett värmebärarmedium i solfångaren

Läs mer

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden

Diagnostiskt prov i mätteknik/luftbehandling inför kursen Injustering av luftflöden 1 (14) inför kursen Injustering av luftflöden 1. I vilken skrift kan man läsa om de mätmetoder som normalt skall användas vid mätningar i ventilationsinstallationer? 2. Ange vad de tre ingående parametrarna

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN

Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN Förstudie: BESKRIVNING AV UPPVÄRMNINGSSYSTEM MED SOLFÅNGARE OCH VÄRMEPUMP FÖR OMRÅDET ANNEBERG I DANDERYDS KOMMUN Klaus Lorenz, Rainer Tepe, Tomas Persson SERC Centrum för Solenergiforskning HÖGSKOLAN

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sid 1 Innehållsförteckning Sid 2 1 Solen 1.1 Solenergi Sid 3 2 Solfångare Sid 4 2.1 Glasning 2.2 Absorbatorn Sid 6 2.2.1 Sputterteknik 2.3 Isolering 2.4 Ackumulator Sid 7 2.5 Cirkulation

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport

har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport inglasade balkonger har du råd att avstå? Läs resultaten från Rambölls rapport HAR DU RÅD ATT AVSTÅ FRÅN INGLASADE BALKONGER FRÅN BALCO? Enligt konsulterna på Ramböll *, Skandinaviens ledande byggkonsulter,

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

Applikationsexempel för Styrning av solfångare

Applikationsexempel för Styrning av solfångare Applikationsexempel för Styrning av solfångare Document title Document Identity 4655-015-01 Valid for Firmare version IMSE WebMaster Pro 1.09 Date 06-04-09 Webpages version 1.09 Abelko Innovation info@abelko.se

Läs mer

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE

Injusteringsventiler ESBE 2001/2002 SE Katalog Injusteringsventiler ESBE 00/00 SE ESBE Med fokus på styrdon ESBEs vridande styrdon (shuntventiler och ställdon) för reglering av värme och kyla i fastigheter. Vi erbjuder ett brett program och

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden

PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden PM. Prognosticerade klimateffekter i Sverige för perioden 2071 2100 på dagvattenflöden - för dimensionering av transportsystem (kortare regnvaraktighet) och fördröjningsvolymen i utjämningsanläggningar

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI

Prislista. Solenergilösningar 2015 JANUARI Prislista Solenergilösningar 2015 JANUARI Plannja Solenergilösningar Solenergi är en oändlig, fri och ren naturresurs. Nyttjande av solenergi i form av uppvärmt vatten eller elektricitet ökar energieffektiviteten.

Läs mer

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag

Solenergi. framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi framtidens energikälla är här - och har varit här ett tag Solenergi El: solceller Solvärme: solfångare Solenergi El: solceller - Kortfattat Solvärme: solfångare - Marknaden - Planering - Dimensionering

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Simulering av soldrivet torkskåp

Simulering av soldrivet torkskåp Simulering av soldrivet torkskåp Ivana Bogojevic och Jonna Persson INTRODUKTION Soltork drivna med enbart solenergi börjar bli ett populärt redskap i utvecklingsländer, då investeringskostnader är låga

Läs mer

Temperaturtest på vårtäckningsdukar

Temperaturtest på vårtäckningsdukar 1 Temperaturtest på vårtäckningsdukar INLEDNING Inom diverse grönsaksodlingar har man under en längre tid använt sig av växthus eller s.k. groningsdukar för att skapa de bästa förutsättningar för olika

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation

UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX. Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation UPONOR VVS RADIATORRÖR PEX Uponor Radiatorrörsystem PEX En säkrare värmeinstallation 03 2006 3010 Uponor Radiatorrörsystem PEX ett komplett rörsystem för vattenburen värme från värmekälla till radiator.

Läs mer

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk.

CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. CTC EcoSol paketerade systemlösningar för solvärme. Nyhet! Solenergi för vanligt folk. Solen ger fem gånger mer energi än vad ditt hus förbrukar. Nu behöver du varken vara astronaut eller Uppfinnar Jocke

Läs mer

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker

Solen levererar. Solen bidrar. Solen stärker Solklart solvärme! Solen levererar Den solinstrålning som når oss kan vi enkelt omvandla till nyttig energi i form av både elektricitet och värme. Den blir till värme i solfångare och el i solceller. Redan

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Solen vår bästa vän och följeslagare.

Solen vår bästa vän och följeslagare. Solen vår bästa vän och följeslagare. Som vi alla vet är solen grunden för allt liv här på jorden. Solen är den enda absolut rena energikällan. Solenergin är förnyelsebar och evig, den dagen solen slocknar

Läs mer

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner

Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner Balco Energilucka Skötselråd och användarinstruktioner grattis till din nya inglasade balkong Vi på Balco tackar för Ert förtroende och önskar Er varmt välkomna ut till Ert uterum. För att få bästa möjliga

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

SOLVÄRME FÖR BOSTÄDER

SOLVÄRME FÖR BOSTÄDER SOLVÄRME FÖR BOSTÄDER Grafisk Form: Dagmar Forsberg 2 Redan i mars kan solvärme börja förse våra bostäder med varmvatten, och från maj till september kan solen helt svara för varmvattenförsörjningen. Solen

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder

Värme och väder. Solen värmer och skapar väder Värme och väder Solen värmer och skapar väder Värmeenergi Värme är en form av energi Värme är ett mått på hur mycket atomerna rör på sig. Ju varmare det är desto mer rör de sig. Värme får material att

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Principer för energi- och volymmätning

Principer för energi- och volymmätning Tekniska krav och anvisningar Energi Principer för energi- och volymmätning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Solvärmda kombisystem En jämförelse mellan vakuumrör och plan solfångare genom mätning och simulering

Solvärmda kombisystem En jämförelse mellan vakuumrör och plan solfångare genom mätning och simulering Peter Kovács Ulrik Pettersson Solvärmda kombisystem En jämförelse mellan vakuumrör och plan solfångare genom mätning och simulering SP Rapport 2002:20 Energiteknik Borås 2002 2 Abstract Solar combisystems

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer