BENGT PERERS. Byggforskningsradet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BENGT PERERS. Byggforskningsradet"

Transkript

1 BENGT PERERS Byggforskningsradet

2 INLEDNING Denna projekteringshandledning ar avsedd att underlatta projektering, uppbyggnad och installation av solvarmesystem for storre badanlaggningar. Mycket ar dock tillampligt aven for mindre anlaggningar. Den totala Miga energianvandningen i Sverige tor badanlaggningar beraknas till ca,5 TWh. En mycket stor del av detta energibehov ar IAgtemperaturvarme under sommarhalvaret. Solvarme ar dartor en utmarkt varmekalla. I detta fall kravs dessutom inget energilager utan solfangarna kan kopplas direkt till bassangen. Soluppvarmt tappvarmvatten till duschar etc ingar inte i systemforslagen i denna handbok utan separata solvarmesystem antas finnas tor bassanguppvarmning och varmvattenberedning. Detta ar den helt dominerande systemuppbyggnaden utomlands dar nastan uteslutande oglasade solfangare anvands for bassanguppvarmningen. (Danmark, England, Holland, Tyskland t ex). Ett solvarmesystem som anvander samma solfangare for bassanguppvarmning och tappvarmvattenberedning kan vara ett alternativ for s k kombibad med bade simhall och utebad. Underlag for en jamforelse finns dock inte for narvarande. Projekteringshandledningen omfattar darfor inte detta driftfall. Tappvarmvattenanvandningen motsvarar dock normalt en mindre andel ca 1-2 % av den totala energianvandningen for en badanlaggning. Det vore darfor oekonomsikt att utforma hela solfangarytan for produktion av tappvattentemperaturer (5-6 C) nar bassanguppvarmningen bara kraver 25-3 C levererad temperatur. For en utomhusbassang utan energibesparande Atgarder ar energianvandningen ca 7 kwh/m 2 bassangyta och Ar vid uppvarmning till 25 C. Energianvandningen varierar dock starkt med bassangtemperaturen och yttre klimatfaktorer sasom vind, utetemperatur och solinstralning. Bassangtackning utanfor oppettiderna kan reducera energianvandningen med ca 4%. Lagivande omgivning kan ge en ytterligare reduktion med ca 3%, se figur 1. Det har framkommit att en utomhusbassang i UmeA faktiskt inte behaver mer energi an en bassang i Lund eller Stockholm, trots kallare och solfattigare klimat. Detta beror pa att medelvindhastigheten ar markant lagre dar, se figur 2. Tendensen finns ocksa generellt att medelvinden under sommaren (och aven Aret) ar hogst i sodra Sverige och vid kusterna och lagre i inlandet och norrover. De lokala formllandena (t ex omgivande skog eller byggnader) kan ocksa reducera medelvindhastigheten nara marknivan kraftigt. Detta ger ocksa en positiv effekt tor de badande. SolinstrAlningen per m 2 markyta ar ca 6 kwh/m 2, Ar under perioden maj-augusti. Redan i dag utnyttjas ca 3-5 kwh/m 2, Ar genom direkt absorbtion av solljus i vattnet i bassangen och i materialet i bassanginkladnaden. Undantag ar dock grunda (mindre djup an 1 m) bassanger dar absorbtionen ar mycket IAg i vattnet, se figur 3. Har skulle den passiva solenergiinsamlingen kunna okas vasentligt med fargat kakel. Av figur 4 framgar att det ar framst blatt och gront ljus som kan ga IAng vag genom vattnet (darav den blagrona fargen pa vattnet i djupa bassanger). Med ett solvarmesystem som har en solfangaryta som ar 5-1% av bassangytan kan 2-4 kwh/m 2 solfangare insamlas. Det innebar att mer an halva energianvandningen kan ersattas med solvarme eller ca 1-2 MWh till ett varde av 5-1 kkr per sasong tor ett normalt utomhusbad med 1 m 2 bassangyta. Aterbetalningstider pa 5-1 Ar ar realistiska tor denna systemtyp. Har har forutsatts att andra lonsamma energibesparande Atgarder sasom bassangtackning inforts fore dimensioneringen av solvarmeanlaggningen. Driftkostnaden for en solvarmeanlaggning ar mycket IAg om anlaggningen utformas ratt med val utprovade komponenter. Pumparbetet kan t ex nedbringas till nagra procent av energiutbytet. Livslangden pa komponenterna, speciellt solfangarna, ar helt avgorande for ekonomin. I dag borjar det finnas solfangare som varit i drift mer an 1 O Ar. Slutsatser kan darfor dras om vilka konstruktioner som ar lampliga. Typprovning av nya solfangare utgor ocksa en garanti for att undermaliga produkter inte kommer ut pa marknaden.

3 ci::: u.l r:o ci:::,8 ::;s,6 f-< u.l ::::> j,4 > <!.'....l,2 u.l ' I r BASSANGDJUP [m]. 3 4 Figur 3. Absorbtion av sol/jus i vatten vid olika bassangdjup. Solhojden har an tag its till 45"'. /dealt vitt kakel med 1% reflektans har antagits for bassanginkladnaden. En viss forlust av solljus uppstar i vattenytan genom reflektion specie/it vid laga solhojder. Detta har dock inte beaktats har. 15 a ;::J * N 6 '-' 1 ci::: - 5 ci::: u.l Vattenytan,5 1,5 vaglangd [um] 2 2,5 3 Figur 4. Absorbtion av solljus som funktion av vaglangd och vag genom vattnet. Blatt och grant /jus nar mycket djupt medan liingre vaglangder absorberas snabbt.

4 KOMPONENTER Solfangare Det finns ett flertal solfangartyper sasom oglasade och glasade, plana solfangare, vakuumsolfangare och koncentrerande. For badbassanger ar det oglasade och plana solfangare som anvands mest pa grund av de mycket laga temperaturkraven. Valet av solfangare paverkas framst av om det ar fraga om utomhusbad eller ett kombinerat bad med bade inomhusbad och utomhusbad. Oglasade solfangare ar lampligast for utomhusbad eftersom utbytet utanfor badsasongen maj-augusti ar mycket lagt. Glasade solfangare ar lampligast for kombinerade bad dar varmeproduktionen under var och host kan utnyttjas effektivt. Ovanstaende slutsater galler i princip over hela norden men ar baserade pa berakningar for Lund, Stockholm och Umea. Den viktigaste klimatfaktorn geografiskt har visa! sig vara vindhastigheten nast efter solinstralningen. I Umea liksom stora delar av Norrland kompenseras den nagot lagre instralningen av att vindhastigheten ar lagre i medeltal. Delta galler ocksa vid jamforelse mellan inlands- och kustklimat. Lokala laeffekter fran t ex skog, buskar och hus paverkar dock mera i det enskilda fallet. Bassangtackning En mycket stor andel av varmeforlusterna fran en bassang sker fran valtenytan. Genom overtackning av vattenytan kan forlusterna reduceras kraftigt utanfor oppettid. En reduktion av energiforbrukningen av storleksordningen 4% kan forvantas. Flera typer av bassangtackningsmaterial finns tillgangliga. Enkla plastfolier, dubbla plastfolier med isolerande luftskikt emellan eller cellplast med slutna celler. Dessa folier kan vara genomskinliga. En genomskinlig bassangtackning utnyltjar solinstralningen direkt mot bassangytan effektivare men bara utanfor oppettid varfor inverkan pa den totala energianvandningen ar begransad. Den viktigaste funktionen for en bassangtackning ar att minska avdunstningsforlusterna. Det ar darfor viktigt alt den ar utformad sa alt det inte star kvar vatten pa oversidan efter utrullning eller efter regn. Avdunstningen fran dessa ovanliggande vattenytor kyler da bassangen nastan lika effektivt som om man inte haft nagon bassangtackning. Det ar viktigt att tanka pa sakerhetsaspekter eftersom en bassangtackning normal! inte bar en manniska. Del ar givetvis livsfarligt alt simma eller ramla ner under en bassangtackning. Reglerutrustning Reglerutrustningen ska se till alt det ar flode genom solfangaren bara nar det finns en positiv neltoeffekt tillganglig fran soltangarna, inberaknat rorforluster och pumpenergi. En differentialtermostat som startar flodet vid positiv temperaturskillnad mellan bassangtemperaturen och temperaturen vid solfangarens utlopp klarar delta utmarkt. Vid de forhallandevis hoga floden som tillampas kravs dock en noggrannhet av ca ±,5 C i temperaturdifferens. En startdifferens pa omkring 2-3 C och en stoppdifferens pa,5-1 C maste kunna stallas in for att undvika oscillation och ta hansyn till pumparbete och rorforluster. Givaren for bassangtemperatur bor placeras nara inloppet till filterkretsen i god termisk kontakt med vattnet. Givaren i solfangaren bor placeras pa absorbatorn nara utloppet och i god termisk kontakt med utloppsflodet. Material For ett direktkopplat system ar det viktigt att materialet i vatskekanalerna i solfangarna tal bassangvattnet vid de aktuella temperaturerna. Polymermaterial sasom polypropylen, polyeten och EPDMgummi av ratt kvalitet klarar kraven bra medan metalliska material ar mindre lampade pa grund av korrosionsrisken. Koppar klarar kraven bra om man haller ph vardet over 7,2 och vattenhastigheten i kanalerna under 1,5 mis. Syrafast rostfrilt stal kan anvandas vid drifttemperaturer upp till ca 5-6 C. Aven for indirekta system bor man se upp med korrosion. Galvanisk korrosion kan uppsta om man blandar olika metaller i systemet och samtidigt har en viss syreinlackning i systemet. Polymermaterial maste vara av sadan kvalitet att de tal utomhusmiljo (kombinationen av UV-straining, fukt, temperatur) under tillrackligt lang tid.

5 DPsolt= Tryckfall i solfngarabsorbatorn DPretur= Tryckfall i returledningen frn solfngare till bassangen. [Pa] [Pa] med solrnngaren placerad lagre an bassangen: (Hpool-Hsolt)=(Pin-DPsolf-DPretur)/g g (ekvation 2) g(hso11-hpoo1)=statisk tryckskillnad mellan [Pa] solfngare och vattenytan i bassangen. I figur 5 ar timten hojdskillnad begransad. Enligt ekvation (1) blir den maximal! tilltna hojdskillnaden Vid tryckgransen Pin=,8 bar och utan cirkulation ar den maximala hojdskillnad mellan bassangyta och solfngare ca tta meter enligt ekvation (1 ). Vid cirkulation blir den maximalt tilltna hojdskillnaden lagre. v Hsolf \ Pin Y' Hpool :...,:_-_-_-.=-_-...::-_-_-_:_-_-_-...::-_-_- -_-_-_----=-...::-...: :-_-----_:-_ = _-_ ::-_-_ =-_-_-----_- Figur 5. Solfclngaren ar placerad lagre an bassangytan. Tillclten nivclskillnad ar begransad. Hsolf \ Pin -H P_o_o_I J I figur 6 ar hojdskillnaden (Hso1t-Hpoo1} mycket liten och Pin bestams i torsta hand av tryckfallet i solfclngare och returledning enligt ekvation (1 ). Returledningens langd och diameter mclste dcl avvagas tillsammans med tryckfallet i soltclngaren sa att inte Pin blir tor stor. v Hsolf / Pin '------l({f)----1 "V Hpool I tigur 7 Jigger soltclngaren hogre an bassangytan. Den statiska tryckskillnaden hjalper dcl till att reducera Pin sa att hogre trycktall kan accepteras i solfclngare och returledning, enligt ekvation (1).

6 Solfangarnas placering Placeringen av solfangarna kan valjas ganska fritt efter orienteringen pa tillgangliga tak- och marl<ytor. Lampliga vinklar tor optimal orientering av solfangarytan anges i nasta kapitel. Skuggning av solfangarna under driftsasongen bor undvikas sa mycket som mojligt. Som tumregel for skuggfrihet vid sommardrift kan anges att solfangarytan inte ska placeras narmare foremal i soder an ca 1,4 ganger toremalets hojd. At sydvast och sydost galler faktorn 1,8 och rakt at oster och vaster faktorn 4. Det ar viktigt att solfangarens utlopp och darmed temperaturgivaren for start och stopp av cirkulationspumpen i systemet hamnar pa en sa skuggfri plats som mojligt sa att reglersystemet far ratt information. For oglasade solfangare ar ett vindskyddat lage fordelaktigt. Oglasade solfangare kan med fordel placeras direkt pa marken eller mot en takyta eftersom baksidan pa absorbatorn da automatiskt vindskyddas. Prestanda for oglasade solfangare sammansatta av runda slangar ar nastan oberoende av underlagets lutning eftersom slangarnas solenergiupptagande yta ar nara konstant oavsett solhojd om slangarna breds ut vinkelratt mot lutningsriktningen. Tyvarr maste hansyn tas till eventuell skadegorelse pa solfangarna. En eventuell inhagnad av solfangarytan kan samtidigt utformas som vindskydd. Takplacering kan vara en fordel om inte taket ar latt tillgangligt via stegar eller dylikt. Vid takplacering bor vindlaster och snolaster beaktas. Eventuella takgenomforingar och infastningar maste utformas fackmassigt. Pump Solkrets Filter Viirmeviixlare Pump filterkrets Tillskottsvii rme -----_-_-: = Figur 11. lndirekt slutet system med expansionsktlrl. Expansionskiirl Pump Solkrets Drii neringskiirl Pump Filter Viirmeviixlare Pump filterkrets Tillskottsvii rme i =i= &---- == ::B:a:=n-;;:==== Tillskottsviirme ===[i:f== =----_-_-:.._-_-_-:: Viirmeviixlare Pump filterkrets Fig 12. lndirekt system med oppet expansions- ktirl pa hogsta punkten. Figur 1 o. lndirekt system med frys- och kokningsskydd genom drain back.

7 Klimatinverkan SolinstrAlningen ar givetvis den mest betydelsefulla klimatfaktorn. For utomhusbad med oglasade solfangare far dock vindforhallandena en mycket stor betydelse ocksa. Lagivande vegetation eller vindreducerande staket kan har rn mycket positiv inverkan. For perioden maj-augusti ar klimatvariationerna forvanansvart sma mellan Lund, Stockholm och Ume. VindforMllandena ar faktiskt den mest inflytelserika faktorn som gor att en utomhusbassang i UmeA drar nagot mindre energi an en i Stockholm forutsatt identisk laeffekt fran omgivningen. Varmevaxlare Skillnader i utbyte pa grund av systemtyp beror framst pa de temperaturforluster som uppstar i varmevaxlaren i ett indirekt system. For glasade solfangare har temperaturforluster mindre an 1 C Iiten betydelse. Oglasade solfangare ar mycket kansligare for drifttemperaturen och bor kopplas direkt till bassangen. Floden FIOdet i solfangarkretsen bor vara sa hogt som mojligt, cirka 1-2 l/min/m 2 for glasade solfangare och 2-4 l/min/m 2 tor oglasade solfangare. Speciellt viktigt ar detta for oglasade solfangare vars varmeutbyte har ett starkare temperaturberoende. Vid lika stor solfangaryta som bassangyta omsatts en normal bassang (1,5 m medeldjup) under 1-4 dygn. Endast sm energivinster kan uppns genom ytterligare okning av flodet speciellt om okningen i pumparbete beaktas. Lagre floden ger samre energiutbyte eftersom bassangen inte har nagon namnvard temperaturskiktning. SolfAngarens drifttemeperatur blir da onodigt hog. NAgra vinster med avancerad reglering av solkretsen finns inte att hamta i detta fall. Daremot kan till exempel tidsstyrning av tillskottsenergi vara en lonsam Atgard for att utnyttja differentierad eltaxa. Daremot ar det viktigt att reglerutrustningen har tillracklig noggrannhet for att styra p de IAga temperaturdifferenser som ar aktuella (,5-3 C). 45 N' _ _..c: 4 =.. -r-- Cl) :::> 35 (j :::> <!'. I 3 P.l 25 i:o r-- :::> Cl) c:j z Cl) :<!'. Cl) BASSANGTEMPERATUR (MINTEMPERATUR) [CJ GLASAD SOLFANGARE - OGLASAD SOLFANGARE Figur 14. Energiutbyte for glasad respektive oglasad solfangare till utomhusbad som funktion av solfangaryta och bassangtemperatur. Solfangarlutning 3(1>. Klimat Stockholm 1 m2 stor bassang.

8 Utomhusbassanger Det har i praktiken visat sig att det oftast drojer ca ett dygn innan besoksfrekvensen till ett utomhusbad gar upp igen efter en period med daligt vader. Under denna perioden hinner en solvarmeanlaggning tillsammans med passivt soltillskott varma upp bassangen igen till lagom temperatur. Mycket tillskottsvarme kan darfor sparas in om man!ater bassangtemperaturen svanga med klimatet istallet for att halla konstant temperatur. Solvarmeutbytet blir ocksa battre speciellt for oglasade solfangare eftersom de far arbeta vid lagre temperatur en stor del av tiden, se fig 16. Bygglov och byggnormer Byggnadslov kravs i allmanhet for en solvarmeanlaggning. I ovrigt maste foreskrifter foljas vad galler anslutning till vatten och avloppsnat (aktuellt vid uppfyllning/dranering av systemet). Anlaggningen maste vara genomtankt for hantering av frysskyddsvatskor typ glykol vid eventuella reparationer m m. Aktuella normer for snolast och vindlast maste beaktas vid takforlaggning av solfangarna. SolfAngarna ar i sig sjalva ganska latta, ca 1-5 kg/m 2 jamfort med dimensionerande snolast, varfor befintliga tak oftast kan utnyttjas som uppstallningsyta utan problem. Dimensionering och tatning av forankringspunkter maste dock utforas professionellt. Ledningar som forlaggs i mark maste dimensioneras for att tala trafiklast i forekommande fall. Tomningsmojlighet maste finnas vid lfl.gpunkter over frostfritt djup. 45 N'. 4 w - 35 Cl) N 3 :::E - 25 w p... w z w 2 < -..,, I.. 1 GLAS utan tillskottsvarme 1 GLAS Q( 1LASAD utan tillskottsvarme -. OGLASAD' SOLFANGARYTA (VID LUTNING 3 GRADER) [m2] Figur 16. Skillnad i solfcjngarutbyte f6r utomhusbasstlng med och utan tillskottsvtlrme. Glasad re spektive oglasad solfcjngare. Det lir frlimst den oglasade solfcjngaren som 6kar i prestanda. 1 m2 stor bassling. Basslingyta 1 nf. SolfcJngarlutning 3(1>.

9 IDRIFTTAGNING Vid idrifttagning av direktcirkulationssystem ska man kontrollera normalflode i filterkrets och solfangarkrets, luftning, flodesfordelning i solrnngarna, eventuell dranerfunktion i solkretsen och reglersystemets funktion. Vid idrifttagning av indirekt system ska man kontrollera frysskyddsblandning och avluftning heist vid varmt system for att fa bort aven losta gaser. Vid koknings- och frysskydd genom dranering ska denna funktion kontrolleras. Temperaturer och floden pa Mda sidor om varmevaxlaren ska kontrolleras. Var torsiktig vid provtryckning av slutna system. SolfAngarna bor vara overtackta eller kontrollen utforas nar det ar morkt ute for alt undvika kokning i systemet eller missvisande tryckvarden pa grund av temperaturutvidgning. Kontrollera och reparera av eventuella skador under installationsarbetet. Kontrollera ocksa eventuella skador pa taktackning, hangrannor, vaggar, rorisolering m m. Dokumentera delta till besiktningen. Om entreprenor anlitas och arbetet utforts enligt AB 72 har man tva Ars garanti aven p "reparationer". Drift och underhalls instruktioner Systemet ska overlamnas till bestallaren i injusterat skick om det sker under driftsasongen i annat fall avstallt for vinterformllanden for alt undvika frysskador mm. Om solkretsen ar beroende av filterkretsens drift bor pump, reglering och flodet i filterkretsen kontrolleras tillsammans med agaren sa alt inte nagot misstorstand uppstar om systemets nya driftforutsaltningar. Drift och undermllsinstruktioner som overlamnas vid besiktningen skall erhalla funktionsbeskrivning, garantihandlingar for komponenter i systemet, instruktion om uppstartning, normaldrift, avstallning, frysskyddsatgarder, felsokning, manuell korning och underhallsrutiner for kretscheman for reglersystemet. lnstruktionerna bor vidare innehalla adress och telefon till entreprenorer och konsulter, jourtelefon, rorreparationer samt fabrikantbroschyrer. Kontrollera alt solvarmeanlaggningen verkligen omfaltas av forsakring. lnstruktionerna bor aven innemlla vissa sakerhetstoreskrifter t ex alt det kan vara mycket farligt alt stoppa eller strypa flodet i solkretsen under drift (kokningsrisk for glasade solfangare). Om frysskyddsmedel anvands i solkretsen bor en toreskrift monteras pa val synlig plats i systemet och informera om fabrikat, leverantor, blandningsformllande, utbytesintervaller, giftighet. En separat skylt bor ocks ge upplysningen om byggnadsr och installator. -- -

10

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK

INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK f o r SOLVÄRMESYSTEM FÖR POOLER A För ovanjords pooler Produktnummer: 2950100 INSTALLATIONS & ANVÄNDARHANDBOK Hur soluppvärmning av poolen fungerar Poolpumpen pumpar automatiskt vattnet genom solfångarna.

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Energilager i mark kombinerat med solvärme

Energilager i mark kombinerat med solvärme Nordbygg 2008 Energilager i mark kombinerat med solvärme Göran Hellström Luleå Tekniska k Universitet/Lund i Tekniska k Högskola Sol och värmepump Göran Hellström, Matematisk Fysik, LTH/Förnyelsebar Energi,

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Aquasol Solvärmesystem hos Arnes Plåtslageri AB http://www.aquasol.nu 6.5 Drift- och Skötselanvisning 1(11) Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Innehållsförteckning Solvärmeanläggningens

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT.

EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. SOLENERGI ÅT POOLEN EXPERTER PÅ SOLVÄRME. DET STÅR VI FÖR. 25 ÅRS ERFARENHET SÄGER ALLT. EFFECTA AB är din kompletta leverantör av miljövänliga helhetslösningar för uppvärmning av fastigheter. Med mer

Läs mer

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi

Agenda. Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Agenda Vad är vad? Solfångarsystem - solvärme Typer av solfångare Sol-värme-ekonomi Vad är el och elpris? Så fungerar en solcell! Elproduktion av solceller i Sverige? Sol-el-ekonomi! Frågor? Sol-el Genererar

Läs mer

POOLSOLFÅNGARE. - ekonomisk och effektiv uppvärmning av pooler -

POOLSOLFÅNGARE. - ekonomisk och effektiv uppvärmning av pooler - POOLSOLFÅNGARE - ekonomisk och effektiv uppvärmning av pooler - LÅT SOLEN......GÖRA JOBBET Att värma poolen med solenergi sparar både på miljön och förbättrar ekonomin. Dessutom kan badsäsongen förlängas

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen

Solenergi. en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen Solenergi en del av framtiden! Sol & Energiteknik ingår i NIBE-koncernen En timmes solinstrålning mot jordytan motsvarar den energi mänskligheten förbrukar på ett helt år! Ett vanligt villatak tar emot

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Solvärme - Solel. Solvärme 2014-09-09. Solvärme för större fastigheter. Drastiskt sänkta modulkostnader Men: blir det prisvärd för kunden?

Solvärme - Solel. Solvärme 2014-09-09. Solvärme för större fastigheter. Drastiskt sänkta modulkostnader Men: blir det prisvärd för kunden? Solvärme för större fastigheter Klaus Lorenz - Solvärme jämfört med solel - Tumreglerna och förutsättning för rätt dimensionering - Vad påverkar kostnader för en större solvärmeanläggning - Exempel på

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Solenergi som framtiden älskar.

Solenergi som framtiden älskar. Solenergi som framtiden älskar. Grundat 1997 Djurmo mellan Borlänge och Leksand, Dalarna Leverantör av flexibla värmesystem med solvärme. Leverantör och installatör av solcellsanläggningar för elproduktion

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

Manual solfångare av vakuumrör

Manual solfångare av vakuumrör Manual solfångare av vakuumrör SPA 58/1800-20 SPA 58/1800-30 SPU 58/1800-18 1 Introduktion till SPA 58/1800-20,30 SPU 58/1800-18 Det här är den nya generationen vakuumrörsolfångare, där hög prestanda kombineras

Läs mer

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk

Återförsäljare: http://shop.poolworld.dk Tel.: 2758 8047 @: kundeservice@poolworld.dk Återförsäljare: Illustration: X-FLOW PROFESSIONAL X-FLOW PROFESSIONAL Texsuns patenterade x-kanalsystem tar på ett unik sätt till vara på en instrålande solenergin. Texsuns solfångare är tillverkad i ett

Läs mer

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät

Siemens Press. Dynamisk balansering för dynamiska nät Siemens Press Dynamisk balansering för dynamiska nät Avancerade hydrauliska nät måste sörja för energisnål, ekonomisk och felfri drift, kompensera för avvikelser från de ursprungliga projekteringsvärdena,

Läs mer

SOLAR PANEL / SOLFANGER

SOLAR PANEL / SOLFANGER SOLAR PANEL / SOLFANGER Type EL-NINO For oppvarming av vann til mindre basseng Installasjon og brukermanual. Les nøye før montering og bruk Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Ikke kast

Läs mer

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem

Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem 5.1 Drift- och Skötselanvisning 1(8) Drift- och skötselanvisning för Aquasol Solvärmesystem Innehållsförteckning Solvärmeanläggningens tekniska data Funktionsbeskrivning Solsystemets ingående delar Uppstart

Läs mer

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10

MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 1 MONTERINGSMANUAL SOLRA SOLFÅNGARE DTH-CPC 10 2 Allmänna monteringsråd: Ordningsföljd på installation Vi rekommenderar följande ordning på montaget av solvärmeanläggningen. 1. Installera ev. Ack tank

Läs mer

Installation, Drift & Skötsel för Aquasol Drivpaket, DPN 18L

Installation, Drift & Skötsel för Aquasol Drivpaket, DPN 18L Aquasol Drivpaket DPN 18L Aquasol Big 6,6 S Innehåll: Beskrivning av Aquasol solvärmesystem Montering och installation Uppfyllning av systemet Drift, underhåll och skötsel Bilagor - Bruksanvisning till

Läs mer

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16

Väglednings-PM. Väderskydd. 1. Bakgrund. 2. Definitioner. 3. Regler. Diarienummer: CTB 2004/34762. Beslutad datum: 2004-09-16 1 Väglednings-PM Diarienummer: CTB 2004/34762 Beslutad datum: 2004-09-16 Handläggare: Väderskydd Åke Norelius, CTB 1. Bakgrund Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma

Läs mer

Bruksanvisning för pumpmodul

Bruksanvisning för pumpmodul Bruksanvisning för pumpmodul Utgåva 05 Innehållsförteckning Innan installation Sid. 3 Mottagande Sid. 3 Intransport & uppställning Sid. 3 El anslutning Sid. 3 Rör anslutning Sid. 3 Avluftningsmöjligheter

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp System för användning av solenergi för spannmålstorkning Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp På årsbasis varierar solinstrålningen mellan 900-1000 kwh per m 2 horisontell

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

Monteringsanvisning X-FLOW Kit ECC

Monteringsanvisning X-FLOW Kit ECC EASY COMMAND AND CONTROL SYSTEM Monteringsanvisning X-FLOW Kit ECC INKLUDERAT I LÅDAN MINISOL SV/NO/DK: Styrsystem solfångare ENG: Solar controller SV/NO/DK: Reglerventil ENG: Control valve SV/NO/DK:

Läs mer

Roth SnowFlex Rörsystem

Roth SnowFlex Rörsystem Projekterings- och Monteringsanvisning... living full of energy! 1 Ett komplett snösmältningssystem för att hålla utomhusytor snö- och isfria Uppvärmning av utomhusytor såsom infarter, ramper, torg, gågator

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER

TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER FVF 1998:12 TEKNISKA NYCKELTAL FÖR FJÄRRVÄRMECENTRALER ISSN 1401-9264 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING ------------------------------------------------------------------------------------------- 3 STORLEK

Läs mer

Innehåll. 1. Viktig information. 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS. 4. Överhettning stagnation. 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör

Innehåll. 1. Viktig information. 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS. 4. Överhettning stagnation. 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör Innehåll 1. Viktig information 2. Uppackning och materialkontroll 3. VVS 4. Överhettning stagnation 5. Konstruktion heatpipe med vakuumrör 6. Ram montering 7. Installation solfångare 8. Solkrets installation

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

allstor Bruksanvisning Bruksanvisning För användaren Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Bruksanvisning För användaren Bruksanvisning allstor Varmvattenberedare Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

FAQ Gullberg & Jansson

FAQ Gullberg & Jansson FAQ Gullberg & Jansson Innehåll Poolvärmepumpar... 3 Allmänt om pooluppvärmning... 3 Inför köp av poolvärmepump... 4 Garanti och service - Poolvärmepumpar... 5 Övrigt... 5 Poolvärmepumpar Allmänt om pooluppvärmning

Läs mer

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar

Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Det finns många sätt att koppla ackumulatortankar Skall man elda med ved i värmepannor skall man ha en ackumulatortank. Bekvämligheten och komforten ökar, verkningsgraden förbättras och utsläppen till

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586.

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE 532 586. 2012-08-23 S. 1/4 ERMATHERM AB Solbacksvägen 20, S-147 41 Tumba, Sweden, Tel. +46(0)8-530 68 950, +46(0)70-770 65 72 eero.erma@ermatherm.se, www.ermatherm.com Org.nr. 556539-9945 Bankgiro: 5258-9884 ERMATHERM

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se

TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se TAKCENTRUM Proffs i samverkan! www.takcentrum.se Vilka vi är Takcentrum AB är totalleverantören med marknadens i särklass mest attraktiva sortiment för att skapa täta och säkra tak. Vår styrka och specifika

Läs mer

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se

Solfångarsystem. Svesol solfångarsystem. Så fungerar det. Beskrivning Drift Underhåll Garanti. www.svesol.se Svesol solfångarsystem www.svesol.se Så fungerar det Beskrivning Drift Underhåll Garanti Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling

Svesol Premium. Svesol Premium. Infälld montering. Montering Inkoppling Svesol Premium www.svesol.se Infälld montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt Svesol

Läs mer

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder

Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder PRESSMEDDELANDE 2014-07-07 Piteå tar satsningen på solenergi till nya höjder Ny solpark på universitetstaket kan tiodubbla produktionen av solenergi Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar

Läs mer

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Malungs IF Skidor. En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium. Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr. Malungs IF Skidor En utredning av det mobila snökanonssystemet vid Malungs skidstadium Jörgen Rogstam Mattias Dahlberg jorgen.rogstam@ekanalys.se mattias.dahlberg@ekanalys.se Tel.nr. 08-550 102 10 Tel.nr.

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Lindåshusen inflyttade 2001 20 bostäder i 4 radhus Uppföljning då husen var nya 13000 12000 12083 11000 10000

Läs mer

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral

LK Styr & LK Styr RA. Utförande. Reglercentral K Styr & K Styr RA Utförande K Styr och K Styr RA är en komplett enhet för utetemperaturstyrd värmereglering och är anpassad till Ks shuntprogram (gäller ej K Minishunt M60) enligt följande. K Styr används

Läs mer

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem

Takavvattning Armataksystem Fullflödessystem Dimensionsområde PN Temperaturområde Material Rörsystem 40-315 Polyeten PE 80 Takbrunn 50 Fullflöde UV Rostfritt stål Användningsområde Ett komplett system för invändig avledning av regnvatten från tak

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Industriel Ultra FTX Installation

Industriel Ultra FTX Installation 23Dec11 www.flobymetallprodukter.se P: 1 Industriel Ultra FTX Installation Floby Metallprodukter tillverkar specialdesignade föremål av metall. Företaget befinner sig i Sverige, 140 km norr om Göteborg.

Läs mer

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme

Energitipsens ABC. för dig som har fjärrvärme Energitipsens ABC för dig som har fjärrvärme Det finns många saker du kan göra för att minska energin som behövs för att värma fastigheten. När man tänker på att spara energi är det många som funderar

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Energioptimering av kommersiell byggnad

Energioptimering av kommersiell byggnad Tillhör examensarbete TVIT-5057 Ida Åkesson Installationsteknik Energioptimering av kommersiell byggnad Genom lagstiftning blir kraven på byggnaders energiprestanda allt hårdare och intresset för passivhus

Läs mer

Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem

Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem Låt solen värma poolen Låt solen värma poolen - med Texsun solfångarsystem Vad är mer naturligt än att använda solens enorma energifl öde för att värma din pool? Med Texsuns unika x-kanalsystem optimeras

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Pahlén Pool System. Det bekymmersfria sättet att äga pool. Produkter från Pahlén Pool System, för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.

Pahlén Pool System. Det bekymmersfria sättet att äga pool. Produkter från Pahlén Pool System, för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen. Pahlén Pool System Det bekymmersfria sättet att äga pool Produkter från Pahlén Pool System, för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på Det bekymmersfria sättet att äga pool. Vi vill att du skall njuta av

Läs mer

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning

NOMATEC Krypgrundsisolering. Monteringsanvisning NOMATEC Krypgrundsisolering Monteringsanvisning Förberedelser 1300 mm 650 mm Mur Mark 1. Planera arbetet Först ska väggarna isoleras, därefter läggs isoleringen på marken. Börja arbetet i ett hörn och

Läs mer

Tips & Råd vid montering av Solfångare

Tips & Råd vid montering av Solfångare Tips & Råd vid montering av Solfångare Val av plats för solfångare-modul. Att sätta modulerna på taket, är det vanligaste valet Vid placeringen av nyinköpta solfångare. TH Solar vill att ni ställer er

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013

Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 Värmeåtervinning ur ventilationsluft En teknikupphandling för befintliga flerbostadshus 2010-2013 ÅSA WAHLSTRÖM Förstudie 2008-2009 Energibesparingspotential År 2020 kan 0,7 TWh/år besparas om installation

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se

Svesol Premium. Svesol Premium. Ovanpåliggande och fristående montering. Montering Inkoppling. www.svesol.se Svesol Premium www.svesol.se Ovanpåliggande och fristående montering Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera

Läs mer

Allmänt om takhuvar och galler

Allmänt om takhuvar och galler Allmänt om takhuvar och galler Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar och ytterväggsgaller till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt:

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter.

IVT Solvärme. Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. IVT Solvärme Kompletta solenergisystem för hus och fastigheter. Solenergisystem för fastigheter. Innehåll Solen vår starkaste energikälla. 4 Energibesparing och hållbarhet. 6 Om solfångare. 8 Solfångare

Läs mer

IPX slutna expansionssystem

IPX slutna expansionssystem rett sortiment - 00 liter -- -,0 bar -0 - +99 C CE Användningsområde expansionskräl är avsedda för slutna värme och kylsystem. Ett membran (på - 00 litersmodellerna) och en gummibälg (på 00-000 litermodellerna)

Läs mer

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten

PGK. Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Rektangulärt kylbatteri för kallvatten Document translated from English 1723911-SE 25-11-2012 A001 Innehåll 1 Produktinformation... 1 2 Mått... 1 3 Montering... 2 3.1 Montering av aggregatet... 2 3.2 Vattenanslutningar...

Läs mer

Korrosion Under Isolering (CUI)

Korrosion Under Isolering (CUI) Korrosion Under Isolering (CUI) Typiskt isolerat rör Plåt beklädnad Rör Isolering Varför Används Isolering: Personligt Skydd Energi Effektivt Process Kontroll Buller Reducering Frysskydd Brandskydd CUI

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

Monteringsanvisning för solfångare typ ORBIT En instruktion för montering och underhåll Rev A.

Monteringsanvisning för solfångare typ ORBIT En instruktion för montering och underhåll Rev A. www.ssolar.com Monteringsanvisning för solfångare typ ORBIT En instruktion för montering och underhåll Rev A. Innehåll 1. FÖRORD...3 2. PRODUKTBESKRIVNING...3 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 4. INSTALLATION...4

Läs mer

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL . DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL www.climecon.fi Den snygga, tystgående dyskanalen ROL är konstruerad för rum där stora luftvolymer behöver fördelas jämnt och dragfritt. ROL-S justerings-

Läs mer