SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide"

Transkript

1 Sida 1 av Omarbetad datum: SÄKERHETSDATABLAD Calcium Carbide 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Producent Telefonnr. vid nödsituationer Calcium Carbide Produktion av Acetylen. SKW Metallurgy Sweden AB Box S Sundsvall Sweden Tel: +46 (0) (0) (24 hrs) 2. FARLIGA EGENSKAPER BRANDFARA: Vid kontakt med vatten, fukt, ånga och syra bildas extremt brandfarlig gas (acetylen). Värmeutvecklingen som sker kan antända gasen. Vid kontakt med vatten eller fukt bildas irriterande kalciumhydroxid. HÄLSOFARA: Risk för allvarlig ögonskador. Irriterar andningsorganen och huden. MILJÖFARA: Produkten bedöms ej vara miljöfarlig enl. kriterier i gällande lagstiftning. Produkten kan orsaka höjning av ph-värde. (Kalciumhydroxid). 3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR Ämnen EG nr. CAS nr. Halt Symbol Klassificering kalciumkarbid % F R-15 Kalciumoxid % Xi R-37/38, R-41 Kol <1 % - Svavel <1 % - Metall-legeringar (Si, Fe m.m.) <1 % - Ämnen CAS nr. REACH nr. Halt Symbol Klassificering kalciumkarbid % GHS02 Flam. Liq. 2: H225 Kalciumoxid % Kol <1 % Svavel <1 % Metall-legeringar (Si, Fe m.m.) <1 % 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN For fraser i fulltext se rubrik 16. Inandning Förtäring Hudkontakt Stänk i ögonen Frisk luft. Vid andningsbesvär: konstgjord andning eller syrgas. Skölj näsa och mun med vatten. Sök läkare. Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare. Tag av förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare. 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

2 Sida 2 av 5 Brandsläckningsmedel Brandbekämpning Specifika faror Förbränningsprodukter Skyddsåtgärder vid brand Vid brandsläckning får vatten inte användas. Brand kan släckas med: Torrkemikalier. Torrt material, sand, dolomit etc. Ej vatten på produkten. Om ej nödvändigt, släck ej gas som brinner. Observera risken för återantändning och explosion. Vid kontakt med vatten bildas brandfarlig gas. Släckningsvatten som har varit i kontakt med produkten kan vara irriterande. Vid brand bildas: Irriterande gaser, ångor, rök. Brandpersonal som utsatts för förbränningsgaser/ sönderdelningsprodukter, rekommenderas att använda andningsskydd. 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP Personliga skyddsåtgärder Undvik direktkontakt med produkten. Se även Hantering i avsnitt 7 samt Personlig skyddsutrustning i avsnitt 8. Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Rengöringsmetoder 7. HANTERING OCH LAGRING Sopas upp och lägges i lämplig behållare (metall). Låt stå utan lock i väl ventilerat torrt utrymme. Behållare med uppsamlat spill skall vara noga märkt med innehåll och varningsmärkning. Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik kontakt med vatten. Undvik dammbildning och spridning av damm. Angående avfallshantering, se punkt 13. Förebyggande åtgärder vid hantering Förebyggande åtgärder vid lagring Specifika användningsområden Större mängder hanteras och förvaras i inert atmosfär (100L). Förhindra kontakt med vatten eller fuktig luft. Håll behållare väl slutna. Se till att luftväxlingen är god. Undvik dammbildande hantering. Undvik inandning av damm. Undvik om möjligt direktkontakt med produkt. Lagras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme. Förvaras i originalförpackning. Håll behållare väl tillslutna. Kontakta leverantör för ytterligare information. 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD Namn CAS nr. Referenser NGV TGV Datum Kalciumoxid AFS. 1 mg/m3 Ämneskommentarer AFS 2005:17 Kalciumoxid: KTV 2,5 mg/m3 Ventilation Sörj för god ventilation. Andningsskydd Använd andningsskydd med partikelfilter, typ P2. Handskydd Använd skyddshandskar av: Naturgummi, neopren eller PVC. Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören. Ögonskydd Använd tätslutande skyddsglasögon vid risk för dammbildning. Hudskydd Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. Använd skyddskläder som skyddar armar och ben. Begränsning av Se avsnitt 6 och 7. miljöexponeringen Andra gränsvärden Fosfin: 0,4 mg/m3 (NGV), 1,4 mg/m3 (KTV) 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER Form/konsistens Färg Fast ämne Klumpar. Pulver, stoft. Grå. Svart.

3 Sida 3 av 5 Lukt Karaktäristisk. Fosfin Kommentarer till fysikaliska Explosionsgräns gäller vid normalt tryck och temperatur. data Löslighetsbeskrivning Sönderdelas i vatten. Kokpunkt ( C, intervall) ca 2300 Densitet (g/cm3) 1-1,2 Explosionsgräns (%) 2-82 (Acetylene) 10. STABILITET OCH REAKTIVITET Stabilitet Kemisk stabil produkt under normala förhållanden. Se avsnitt 7. Förhållanden som skall undvikas Får inte förvaras fuktigt eller i områden med hög luftfuktighet. Undvik kontakt med vatten. Vid kontakt med vatten bildas brandfarlig gas. Undvik dammig hantering. Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel. Undvik värme, öppna flammor och andra antändningskällor. Material som skall undvikas Syror. Baser. Oxidationsmedel. Farliga sönderdelningsprodukter Acetylen Kalciumhydroxid, fosfin. 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION Inandning Förtäring Hudkontakt Ögonkontakt Hälsofarlighetsinformation Damm irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. Kan ge slemhinneskador i näsa, svalg, bronker och lungor. Förtäring kan orsaka kraftig irritation av mun, matstrupe och mage/tarmkanal. Kan ha frätande verkan på matsmältningskanalen. Damm verkar irriterande på fuktig hud. Kraftigt irriterande vid långvarig eller upprepad exponering. Långvarig kontakt kan medföra frätskador. Risk för allvarlig ögonskada. Damm i ögonen förorsakar risk för bestående ögonskador. Ögonblicklig förstahjälp är nödvändig. Produkten innehåller inga CMR-ämnen enligt tillverkaren. 12. EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Rörlighet Bioackumuleringförmåga Persistens och nedbrytbarhet Produkten kan påverka ph i vattenmiljön med risk för skadliga verkningar på vattenorganismer. Produkten reagerar med vatten under värmebildning. Produkten bedöms ej vara potentiell bioackumulerande. Kalciumkarbid: log Pow <0 Gällande för komponent: Kalciumkarbid sönderfaller vid kontakt med vatten till acetylen och kalciumhydroxid. Andra skadliga effekter Kalciumoxid lätt nedbrytbar. Sönderfaller vid kontakt med vatten till kalciumhydroxid. Inga kända. INGÅENDE ÄMNE: Kalciumoxid LC50, 96h, Fisk, (mg/l) 1070 (Cyprinus carpio) EC50, 48h, Daphnia, (mg/l) 159,6 13. AVFALLSHANTERING Allmänt Återanvänd om möjligt. Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall kan utgöra farligt avfall enligt Avfallsförordning. För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Förpackningen bör samlas upp för återanvändning. Låt stå utomhus tills karbiden långsamt reagerat med fuktigheten i

4 Sida 4 av 5 Destruktionsmetoder Avfallklass luften och slutligen bildat kalciumhydroxid. Tillsätt ej vatten. Acetylen och kalciumhydroxid bildas. Kalciumhydroxid skickas för destruktion. Samlas i märkt förpackning och lämnas för destruktion eller deponering. Kontakta godkänd avfallshanterare. Tilldelning av EWC-kod skall ske utifrån den källa som ger upphov till avfallet. Föreslagen EWC-kod: Avfall från andra ickejärnsmältverk * Slagg och avdraget material som är brandfarligt eller som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser i farliga mängder. 14. TRANSPORTINFORMATION Officiell transportbenämning, KALCIUMKARBID BLANDNING nat. Officiell transportbenämning, CALCIUM CARBIDE MIXTURE internat. LANDSVÄGSTRANSPORT (ADR/ADR-S): UN-Nr Faroklass vägtransport (ADR) 4.3 Klassificeringskod W2 ADR-förpackningsgrupp II Landvägstransportinformation Tunnelrestriktionskod (D/E) JÄRNVÄGSTRANSPORT (RID/RID-S): Faroklass järnväg (RID) 4.3 RID-förpackningsgrupp II SJÖTRANSPORT (IMDG): UN-Nr. - IMDG 1402 Faroklass sjötransport 4.3 (IMDG) IMDG-förpackningsgrupp II EmS Nr. F-G, S-N Marine Pollutant: Nej FLYGTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI): UN-Nr. - DGR 1402 IATA/ICAO klass 4.3 IATA/ICAO II förpackningsgrupp 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Farosymboler Innehåller Riskfraser Skyddsfraser kalciumkarbid Kalciumoxid R-15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. R-37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R-41 Risk för allvarliga ögonskador. S-7/8 Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt. S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S-36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt

5 Sida 5 av 5 CLP Faropiktogram skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S-43 Vid brandsläckning använd torr sand. Använd aldrig vatten.. Signalord Faroangivelse Speciella föreskrifter Fara Flam. Liq. 2: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter. KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. AFS 2000:4 kemiska arbetsmiljörisker AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (inkl. 2007:2) EU direktiv SFS 2001:1063 Avfallsförordning EG 1272/2008 (CLP) EG 1907/2006 (Reach) 16. ANNAN INFORMATION Förklaringar till R-fraser i rubrik 3 R-15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser. R- 37/38 Irriterar andningsorganen och huden. R-41 Risk för allvarliga ögonskador. * INFORMATION SOM ÄR REVIDERAD SEDAN FÖRRA VERSIONEN AV SÄKERHETSDATABLADET Utarbetat av Farligt Gods Center AB, Kungälv Utgivningsdatum Omarbetad datum Signatur AO Förbehåll om ansvar. Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är enligt EG förordning nr 1907/2006, bygger till stor del på information från tillverkare/leverantör samt förutsätter att produkten används inom angiven användningsområde.

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20% 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER 01-21194884-22 CAS-NO. 7722-84-1 EU INDEX NO. 008-003-00-9 EC (EINECS) NO. 231-76-0 PRODUKTNR. SYNONYMER,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Omarbetad: 2010-12-01 Version 2.0 Ersätter: 2004-09-17 Balsamterpentin 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Kemiskt namn: Användningsområden: Terpentinolja, vegetabiliska terpener Lösningsmedel Leverantör: Claessons Trätjära AB Adress: Järnmalmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) No Leak-Engine Oil Treatment SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Tätningsmedel för bränslemotorer Leverantör / Importör

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil

SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil Compressor PAG Oil Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Compressor PAG Oil AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 16.10.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Synonymer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL

SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ANTIBAC HANDDESINFEKTION GEL 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.09.2009 Produktnamn ANTIBAC HANDDESINFEKTION

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901)

SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD CorroProtect SUPER GLUE (88900, 88901) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.06.2012 1.1.

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 12.04.2010 Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 0325-800 00 0325-803 27. ccc.se@nexans.com Sida 1 (6) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn Användningsområde Leverantör Lösningsmedel NEXANS IKO SWEDEN AB 514 81 GRIMSÅS Tel.: Fax: E-post: 025-800 00 025-80 27 ccc.se@nexans.com

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer