Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT Institutionen för kemi och biomedicin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laborationer. Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014. Institutionen för kemi och biomedicin"

Transkript

1 Laborationer Allmän Kemi 7,5 hp HT 2014 Institutionen för kemi och biomedicin

2 FÖRORD Föreliggande kompendium för Allmän kemi är en sammanställning, bearbetning och komplettering av laborationshandledningar och material från tidigare grundkurser inom kemi vid Högskolan i Kalmar. Varje avsnitt följs av initialerna på den författare som senast omarbetade avsnittet. Material har hämtats från Kompendium i Allmän oorganisk kemi resp. Allmän kemi (Päivi Jokela, Christina Svensson, Per- Ola Andersson, Gunilla Åkesson Nilsson och Boel Lindegård). Kompendium i Organisk kemi (Susanne Wikman). Kalmar Gunilla Åkesson Nilson Inför höstterminen 2008 genomfördes bearbetningar av de inledande avsnitten av Susanne Wikman. Kalmar Inför höstterminerna genomfördes ytterligare bearbetning av de inledande avsnitten och korrigeringar av texten. Tack till Kerstin Golker och Emma Ahlstrand för korrekturläsning och förslag till förbättringar. Boel Lindegård, Håkan Andersson Kalmar

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRORD... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDNINGSREGLER FÖR KEMILABORATORIERNA PÅ NORRGÅRD Allmänt 3 3 Säkerhetsföreskrifter 3 2. ARBETE MED KEMIKALIER - MÄRKNING AV KEMIKALIER - RISKANALYS 6 3. FÖRSTA HJÄLPEN VID OLYCKSFALL Larmtelefon: 112; inom Norrgård: Brandbekämpning 11 Första hjälpen vid olycksfall ARBETSRUTINER OCH LABORATIONSRAPPORTER Förberedelser inför laborationer Arbetsrutiner Laborationsrapporter 16

4

5 1. ORDNINGSREGLER FÖR KEMILABORATORIERNA PÅ NORRGÅRD Välkommen till Norrgårds kemilaboratorier! Vi hoppas att du ska få ett gott utbyte av övningarna här. För att verksamheten på laboratorierna ska fungera bra är vi beroende av din medverkan. Arbete på ett kemiskt laboratorium innebär att man handskas med ämnen och apparater som kan vara farliga. Att laborera oaktsamt och med nonchalans mot gällande säkerhetsbestämmelser, och därigenom sätta både eget och andras liv och välbefinnande i fara, är både hänsynslöst och dumt. För att eliminera riskerna som är förenade med arbetet på laboratoriet är det viktigt att du är väl förtrogen med gällande säkerhets- och ordningsföreskrifter och att du följer dem noga. Allmänt Innan du börjar laborera skall du känna till: var brandsläckare, förbandslåda, nöddusch, brandfilt och ögondusch finns och hur de används att många kemikalier är giftiga, frätande och/eller lättantändliga och kan vara livsfarliga att få i sig Innan du börjar laborera skall du: ta reda på eventuella risker som är förenade med användande av alla de kemikalier som används vid laborationen och planera lämpliga försiktighetsåtgärder se avsnittet 4.1 Förberedelser inför laborationer i kapitlet 4. Arbetsrutiner och laborationsrapporter. Säkerhetsföreskrifter För att undvika skador på personer, materiel och miljö skall nedanstående föreskrifter följas noga. Allmänt Laborera aldrig på egen hand. Läs igenom försöksbeskrivningen noga och tänk efter vid vilka moment olycksfallrisk föreligger. Ta reda på risker med de kemikalier som ska användas innan försöket sätts igång (riskanalys). Skyddsglasögon skall ovillkorligen användas när du vistas i laboratoriet. Undvik att bära kontaktlinser. Kontaktlinser försvårar sköljning av ögonen och dessutom kan kemikalier anlagras i och bakom linsen. Vidare kan vissa kemikalier påverka linsen negativt, t ex smälta den. Skyddsrock skall ovillkorligen användas när du vistas i laboratoriet. Det är olämpligt att exponera alltför mycket hud. Nylonkläder (inkl. nylonstrumpor) och skor med gummisulor kan framkalla elektrisk uppladdning och gnistbildning och bör därför undvikas. Använd handskar om du arbetar med frätande, uttorkande eller giftiga ämnen. Skyddshandskar skall användas med eftertänksamhet, eftersom det finns risk för ökad fumlighet och allergiska reaktioner mot materialet i handskarna. Observera att gummihandskar kan förorsaka allergier, varför man bör använda bomullshandskar närmast huden. Långt hår skall fästas upp. Rikta aldrig ett provrör eller liknande mot någon. 3

6 Kläder och andra skrymmande föremål får inte förvaras på laboratoriet. Väskor ska ställas under laboratoriebänkarna. Torka upp eventuellt spill från golvet och andra ytor. Detta gäller även vattenspill (halkrisk). Mat och dryck får inte tas med in i eller förtäras på laboratoriet. Rökning är förbjuden på laboratoriet (brand- och explosionsrisk). Vid ohälsa (t ex yrsel), som kan medföra fara för dig själv eller din omgivning, skall du omedelbart meddela handledaren. Undvik att gnugga ögonen på laboratoriet du kan ha kemikalierester på fingrarna. Undvik att bära ringar på laboratoriet eftersom det kan förhindra snabb rengöring av huden under. Iaktta största möjliga ordentlighet och renlighet. Tvätta händerna noga innan du lämnar laboratoriet (använd gärna hudkräm efter att du tvättat händerna så att de ej torkar ut). TÄNK EFTER FÖRE - det är din bästa försäkring mot olyckshändelser! Kemikaliehantering Undvik att ta i kemikalier med händerna - använd en torr, ren sked eller spatel för att ta fasta kemikalier respektive en ren pipett för vätskor. Häll aldrig tillbaka överblivna kemikalier till förrådskärlet. Detta gäller även lösning som blivit över (t ex i en byrett). Märk samtliga kärl noga med märkpenna på tejp. Ange vilken kemikalie och koncentration kärlet innehåller. Burkar och flaskor för längre tids förvaring av kemikalier skall tydligt märkta med uppgifter om innehåll, risker förknippade användande av ämnet, vem som förpackat ämnet, samt datum. Avlägsna gammal märkning noga i samband med diskning. Smaka aldrig på någon kemikalie. Alla kemikalier som används på laboratoriet skall betraktas som giftiga. Vid påfyllning av byrett ska denna (i sitt stativ) placeras så att byrettens öppning befinner sig under ögonhöjd. Spola med mycket vatten om du hällt sura eller basiska ämnen eller lösningar i vaskarna. Instrument Ingenting får placeras ovanpå instrumenten, varken papper, flaskor eller bägare. Labplatser Håll god ordning vid laborationsplatserna. Ha bara framme det material som behövs. 4

7 Kontrollera att ventilationen fungerar innan arbete i dragskåp påbörjas. Diska och rengör omsorgsfullt den materiel du använt. Kärl som är förorenade med farliga ämnen får inte kvarlämnas eller sändas till central diskning utan att de farliga ämnena avlägsnats. Grovrengöring av kärl som innehåller retande eller brandfarliga ämnen bör ske i dragskåp innan kärlet diskas på vanligt sätt. Rapportera till handledaren om fel upptäckts på materielen eller om något slagits sönder eller skadats. Städa din arbetsplats och torka noga av bordet vid arbetspassets slut. Kontrollera att vaskarna är rena och fria från glassplitter samt att gas- och vattenledningskranarna är stängda. Vågar Kemikalier får inte vägas upp direkt på vågskålarna använd vågskepp eller motsvarande. Väg försiktigt och omsorgsfullt enligt de instruktioner du fått. Undvik spill på och vid vågar (och andra ställen). Vid spill skall sanering utföras omedelbart, se avsnitt 5.1 Vägning. Vågen skall lämnas i rengjort och nollställt skick samt med eventuella vågfönster stängda. Avfall Kemikalierester som är miljöfarliga samlas samlas upp i speciella, märkta kärl. Stickande eller skärande föremål får inte kastas i papperskorgen. Sönderslaget glas läggs i speciella behållare, markerade med Glas. Släng aldrig papper i dessa glasbehållare. Lägg inte avbrända tändstickor och annat avfall i vaskarna, utan i avsedda kärl. Övrigt Tåliga skor är att rekommendera då det finns risk för att lösningsmedel och frätande ämnen finns på golvet. Använd oömma kläder som du inte är särskilt rädd om även små mängder frätande ämnen kan förstöra kläderna. SW (BL) VID EVENTUELLA PROBLEM ELLER FRÅGOR SOM BERÖR LABORATORIERNA, KONTAKTA HANDLEDAREN 5

8 2. ARBETE MED KEMIKALIER - MÄRKNING AV KEMIKALIER - RISKANALYS Vid arbete på ett kemilaboratorium kan man komma i kontakt med kemikalier som t ex är brandfarliga, giftiga, frätande, allergiframkallande eller miljöfarliga. För att undvika skador är det nödvändigt att man innan man påbörjar sitt laborativa arbete försöker analysera vilka risker som är förknippade med arbete med en viss kemikalie. Det är inte särskilt svårt att ta reda om det finns några risker vid användande av en viss kemikalie. Alla hälsofarliga eller brandfarliga kemiska produkter som släpps ut på marknaden måste vara klassificerade och märkta med information om risker vid hanterande av produkten. Märkningen skall finnas på förpackningen. Till yrkesmässiga användare skall leverantören dessutom bifoga ett säkerhetsdatablad (tidigare varuinformationsblad ; i engelskspråkig litteratur benämns dessa MSDS Material Safety Data Sheet) i samband med att produkten levereras första gången. För närvarande håller man på att byta system för klassificering, märkning och förpackning av kemikalier. Under övergångsperioden gäller både den äldre och den nya förordningen (lagen) parallellt. Man måste därför känna till båda systemen. Den nyare förordningen gäller sedan den 20 januari 2009 och benämns CLP (förkortning för eng. Classification, Labelling and Packaging ), och den äldre förordningen är Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning, KIFS 2005:7. Senast den 1 juni 2015 ska alla kommersiella kemikalier vara märkta enligt CLP. Enligt KIFS 2005:7 (den äldre förordningen) ska varje kemikalie placeras i en eller flera faroklasser och märkas med: Farosymbol(er) och farobeteckning Riskfraser (R-fraser) som talar om på vilket sätt som produkten är farlig Skyddsfraser (S-fraser) som talar om hur man ska handskas med produkten för att skydda hälsa och miljö Enligt CLP (den nya förordningen) ska kemikalier klassificeras i en eller flera farokategorier baserat på deras potential att skada människor eller miljö, samt märkas med: Faropiktogram (en bild som förmedlar information om en viss fara) och farobeteckning Signalord (anger en särskild faras relativa allvarlighet) Faroangivelser (H-fraser) som talar om på vilket sätt produkten är farlig Skyddsangivelser (P-fraser) som talar om hur man ska handskas med produkten för att skydda hälsa och miljö Märkningen ska vara tydlig, lättläst och på svenska. En förteckning över aktuella H- och P-fraser finns tillgänglig på kurshemsidan. I Tabell 1 jämförs de olika begreppen inom de två klassificerings- och märkningssystemen. Tabell 1 Jämförelse av begrepp inom KIFS 2005:7 och CLP Begrepp inom KIFS 2005:7 Begrepp inom CLP Innebörd Faroklass Farokategori Beskriver på vilket sätt som produkten kan vara skadlig Farosymbol Faropiktogram Bild som informerar om fara Riskfras, R-fras Faroangivelse, H-fras Kod som talar om riskerna med produkten Skyddsfras, S-fras Skyddsangivelse, P-fras Kod som talar om hur man bör handskas med produkten 6

9 Faropiktogram De farosymboler respektive faropiktogram som används för märkning visas i Tabell 2. De äldre farosymbolerna (enligt KIFS 2005:7) utformas i svart på orangegul botten. De nyare faropiktogrammen (enligt CLP) har vit botten och röd kant. Det är mycket viktigt att du vet vad dessa symboler betyder! Alla kemikalieförpackningar ska vara märkta med relevanta symboler eller piktogram. Om du vet vad symbolerna betyder kan du därför snabbt få information om risker med kemikalien genom att bara titta på förpackningens etikett. Farosymbolerna uttolkas på följande sätt: Explosivt: dessa ämnen är explosiva och kan explodera antingen genom antändning eller spontant. Denna typ av ämnen bör hanteras med största försiktighet och bör normalt inte finnas i ett laboratorium. Oxiderande: Ämnena i denna klass är mycket lömska och bör tas på största allvar. De oxiderande kan nämligen antända andra, brännbara ämnen. Tänk till innan du kastar oxiderande ämnen i papperskorgen (där finns det oftast gott om brännbara ämnen). Extremt brandfarligt, mycket brandfarligt & brandfarligt: Många kemikalier är brandfarliga och kan fatta eld. En del kemikalier (t ex bensin eller eter) kan rinna längs bordsytor eller liknande och antändas långt från kärlet. Gas under tryck: Gascylindrar som innehåller komprimerad gas kan explodera vid uppvärmning. Den kondenserade gasen kan också vara mycket kall och orsaka svåra köldskador. Frätande: Dessa ämnen är frätande och kan vara både syror och baser. De kan vara av olika styrka och bör hanteras mycket aktsamt, särskilt de starkare. Försök att i möjligaste mån undvika att förflytta kärl som innehåller denna typ av kemikalier. Skydda ögonen väl och använd skyddshandskar vid hantering av koncentrerade frätande kemikalier. Giftigt: Ämnen med denna märkning ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Man bör iaktta största försiktighet vid hanterandet av denna typ av ämnen. De får ej komma ut i naturens kretslopp. Om möjligt bör man byta kemikalien till en som är mindre farlig. Skadligt: Dessa ämnen ger skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Till denna grupp räknas ämnen som irriterar hud, ögon och luftvägar eller ger narkosverkan. Man bör iaktta försiktighet vid hanterandet av denna typ av ämnen. De får ej komma ut i naturens kretslopp. Hälsoskadligt: Ämnen med denna märkning kan ge ärftlig genetisk skada, cancer, fosterskador eller störa fortplantningen. Till denna grupp räknas även produkter som ger allergi vid inandning, kemisk lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad exponering. Man bör iaktta försiktighet vid hanterandet av denna typ av ämnen. De får ej komma ut i naturens kretslopp. Miljöfarligt: Detta är kemikalier som är skadliga för den omgivande miljön på kort eller lång sikt. De får inte komma ut i naturens kretslopp och får därför inte hällas ut i avloppet. 7

10 Tabell 2 Märkning av farliga kemiska produkter enligt CLP och KIFS 2005:7 Farokategori enligt CLP Ex. på faroangivelse enligt CLP Faropiktogram enligt CLP Farosymbol enligt KIFS 2005:7 Explosiv H200-H204, H240 Oxiderande H270-H272 Extremt eller mycket brandfarlig eller brandfarlig H220-H226, H228, H242, H250-H252, H260, H261 Gas under tryck H280, H281 Ingen symbol Frätande H290, H314 Giftig H300-H301, H310- H311, H313, H330 Skadlig H302, H312, H315, H317, H318, H319, H332, H335, H336, H420 Hälsofarlig H304, H334, H340, H341, H350, H351, H360, H361, H370, H371, H372, H373 Miljöfarlig H400, H410-H413 8

11 Faroangivelser Faroangivelserna kan antingen anges i form av vanlig text eller med hjälp av särskilda koder, H- fraser (tidigare R-fraser). Dessa fraser består av bokstaven H och tre siffror. Varje sådan teckenkombination anger en särskild risk. Ett dokument över hur de olika H-fraserna skall uttydas finns på kurshemsidan. H-fraser ger detaljerad information om riskerna förknippade med hanterande av ämnet. Exempel: Faroangivelsen H302-H317-H410 utläses: Skadligt vid förtäring. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter. Skyddsangivelser Skyddsangivelserna kan antingen anges i form av vanlig text eller med hjälp av särskilda koder, P- fraser (tidigare S-fraser). Dessa fraser består av bokstaven P och tre siffror. Varje sådan teckenkombination anger en särskild åtgärd man bör vidta när man handskas med ämnet. Eftersom regelverket kring kemikaliehantering skall kunna tillämpas i alla möjliga sammanhang har vissa P-fraser låg tillämpbarhet i en laboratoriemiljö (se t ex P102). Observera även att dessa P- fraser skall tas med i en riskanalys. Exempel: Skyddsangivelser P232-P378-P402-P501 utläses: Skyddas från fukt. Släck brand med Förvaras torrt. Innehållet/behållaren lämnas till I flera fall behöver P-fraserna kompletteras med information, t.ex. med lämpligt eldsläckningsmaterial eller vart man bör skicka rester. Denna information lämnas av leverantör och bör framgå av säkerhetsdatablad. Ett dokument över hur de olika P-fraserna skall uttydas finns på kurshemsidan. Säkerhetsdatablad I säkerhetsdatabladet (MSDS) anges förutom ämnets namn även dess CAS-nummer, t ex Detta är ett för varje ämne eller ämnesblandning unikt identifikationsnummer (ämnets personnummer ). Även om ett ämne har flera synonyma benämningar har den endast ett CASnummer. Säkerhetsdatablad är ofta tillgängliga på kemikaliefirmornas hemsidor. Adresser till några användbara hemsidor ges nedan. Kemikalier från Sigma, Aldrich och Fluka: Kemikalier från Merck och VWR (KeboLab): Säkerhetsdatablad för de kemikalier som används i våra kurslaboratorier finns även i pärmar utanför laboratorierna på tredje våningen, samt i pelarsalen på andra våningen. Dessutom finns en uppsättning på labbservice på bottenvåningen. Övriga informationskällor Förutom att läsa kemikalieförpackningens etikett eller säkerhetsdatabladet kan man finna information om kemikaliers egenskaper på ytterligare ett antal ställen: kemikaliekataloger (tryckta eller på Internet) databaser med MSDS på Internet SI Chemical Data (Aylward & Findlay) t o m 6:e upplagan Särskild säkerhetslitteratur, t ex Sax's dangerous properties of industrial materials (Richard J. Lewis, Wiley, 2012) 9

12 Bland alla dessa källor är säkerhetsdatabladen och information på kemikaliefirmornas hemsidor lättast att använda. De tryckta kemikaliekatalogerna innehåller normalt endast kortfattad information, främst farosymboler och R- samt S- fraser. Det är viktigt att komma ihåg att man alltid måste använda den mest aktuella versionen av ovanstående källor eftersom klassificeringen förändras med tiden. Ytterligare en användbar hemsida är: Kemikalieinspektionen: Riskanalys Innan varje laboration ska du göra en riskanalys du ska kunna visa upp riskanalysen innan du påbörjar laborationen. Se avsnitt 4.1 Förberedelser inför laborationer i kapitlet 4. Arbetsrutiner och laborationsrapporter. 10

13 3. FÖRSTA HJÄLPEN VID OLYCKSFALL Larmtelefon: 112; inom Norrgård: Vid svar: Jag ringer från Linnéuniversitetet i Kalmar, kurslaboratorierna på Norrgård, telefonnummer: Berätta vad som hänt. Ange om någon möter upp utanför huset och/eller beskriv vägen. Adress: Norra vägen 49, 3:e vån. Ange om kemikalier eller gas är inblandade och om gastuber eller kemikalieförråd är hotade av brand. Var noga med att upplysa sjukhuspersonal om skadans art, speciellt vid kemikalieskador, då denna personal inte alltid kan vara insatt i alla detaljer rörande dessa. Varje olyckshändelse med personskador, även till synes obetydliga, skall genst meddelas till läraren/assistenten. Om utrymningslarmet ljuder ska du genast avbryta ditt arbete (glöm inte att stänga av värmeplattor och liknande) och bege dig till samlingsplatsen (parkeringsplatsen väster om Västergård, mot simhallen). Använd aldrig hissen vid utrymning. Gå snabbt, men spring inte. Brandbekämpning Släck brand i materiel om det går, eller Evakuera och kalla på brandkår. Första hjälpen vid olycksfall Uppträd lugnande och dämpa panik. Släck eventuell brand fortast möjligt. Vid olyckshändelse med elektricitet, bryt strömmen först av allt. Ta hand om skadade. De drabbas ofta av panik eller chock och reder själva inte upp situationen. Följ alltid med en skadad vid transport till sjukhus. Medföljande person ska veta detaljerna kring olycksfallet (tidpunkt, bakgrund, eventuella kemikalier och vilka mängder, samt inledande behandling av skadan). Brännskador Släck brand i kläder, hår och liknande antingen med nöddusch, genom att rulla personen på golvet eller genom att lägga offret på golvet och täcka över denne med en brandfilt eller en labrock (täck huvudet först och dra sedan filten nedåt, annars kan flammor slå upp i ansiktet). Använd aldrig brandsläckare av kolsyretyp eller kemiska brandsläckare mot personer. Förhindra att den skadade springer i panik. Luftdraget gör elden värre. Brännskador spolas i min med ljummet vatten (kallt vatten går att använda, men kylningen kan bli så kraftig att det gör mer ont) för att kyla av och begränsa brännskadan och ge smärtlindring. 11

14 Vid stora brännskador: ring efter ambulans. Lägg den skadade på rent underlag. Täck skadestället med sterilt tyg, inte bomull. Alla skador, utom sådana som inskränker sig till hudrodnad på en liten yta, ska åtgärdas av läkare. Små brännskador Spola GENAST med kallt-ljummet vatten använd rikligt med vatten och skölj länge. Sätt på en steril kompress eller annat skyddsförband. Använd inte bomull närmast huden. Peta inte hål på blåsor. Kraftig blödning Lägg den skadade ned, men håll den skadade delen högt. Stoppa eller minska blödningen genom att pressa ihop såret med en ren kompress, handduk eller dylikt. I nödfall kan såret nypas ihop med den renaste handen. Kalla på ambulans eller taxi. Håll den skadade varm med filt eller labrockar. Frät- och brännskador av kemikalier Spola GENAST med kallt-ljummet vatten använd rikligt med vatten och skölj länge. Om man fått syra på t ex händerna kan man eventuellt även skölja med natriumvätekarbonatlösning. Om kläder är indränkta med koncentrerad svavelsyra måste plagget först tas av, annars kommer utspädningsvärmet att förvärra skadan mycket. Den som avlägsnar kläderna bör använda skyddshandskar. Täck skadan med rent tyg eller kompress men använd inte salva. Alla skador utom obetydlig hudrodnad bör ses till av läkare. Ögonskador Spola GENAST med mjuk vattenstråle (kallt-ljummet vatten), helst i golvmonterad ögondusch. Öppna och håll ögonlocken öppna (förmodligen behöver den drabbade hjälp med att hålla ögonen öppna). Skölj i min. Använd inget annat än rent vatten. Se till att någon samtidigt varskor läkare eller ögonklinik, samt kallar på ambulans eller taxi. Fortsätt att skölja (med handhållen spolflaska) under transport till läkare. Sköljningen ska fortsätta till dess att läkaren ger klartecken om att den kan avslutas bortse från alla eventuella uppmaningar om att sluta skölja! Alla ögonskador ska omgående kontrolleras av läkare. OBS! Kontaktlinser bör ej användas på laboratoriet. Om någon trots detta väljer att bära kontaktlinser måste de lära några kamrater hur man tar ut dem eftersom kontaktlinserna hindrar renspolningen. 12

15 Svimning/ kollaps Om kollapsen kan tänkas bero på inandning av giftiga gaser ska man först se till att det är säkert att gå in i lokalen Bär den drabbade till ett säkert utrymme. Lossa på kläderna kring halsen. Se till att någon samtidigt kallar på ambulans eller taxi Ge vid behov andningshjälp med mun-mot-mun-metoden. Alla fall av svimning eller kollaps ska omgående kontrolleras av läkare. Elskador Bryt strömmen snabbt innan du rör vid offret. Om personen svimmar, kalla på ambulans. Lägg personen ner. Se till att andningsvägarna är öppna. Lägg benen högt. Om andningen upphört eller är svag, ge konstgjord andning enligt mun-mot-munmetoden. Använd ca 15 inblåsningar per minut. Fortsätt tills ambulanspersonal tar över. Vid hjärtstillestånd, ge hjärtmassage och andningshjälp. BL/SW 13

16

17 4. ARBETSRUTINER OCH LABORATIONSRAPPORTER På laborationerna och laborationsgenomgångarna är det obligatorisk närvaro. Om du i förväg vet att du har förhinder ska du i första hand försöka byta grupp med någon annan. Hittar du inte själv någon att byta med så tag kontakt med din labhandledare så långt i förväg som möjligt. Det är inte tillåtet att gå på någon annan grupps laborationstillfälle utan att i förväg ha pratat med handledaren om detta. Om du blir sjuk ska du sjukanmäla dig på tel. 0480/ (studentexpeditionen). Studenter vid statliga universitet och högskolor är sedan den 1 juli 2000 försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan (för mer information se: Ditt försäkringsskydd kan du givetvis komplettera genom privat försäkring, t ex genom studentkåren. 4.1 Förberedelser inför laborationer Förbered alltid laborationerna genom att studera handledningen i förväg. Balansera kemiska reaktionsformler och gör de beräkningar du kan hemma. Tänk igenom hur försöket ska genomföras och vad de olika laborativa momenten innebär. Fundera på vilka rådata du kommer att få vid laborationen, och hur du ska hantera dina rådata för att få fram de resultat du vill. Ofta behöver du göra vissa beräkningar under laborationens gång för att kunna gå vidare, och du spar mycket tid om du har tänkt igenom hur dessa beräkningar ska ställas upp innan du kommer till laborationen. Noggrann planering av laborationen spar mycket tid och arbete! Eftersom användandet av kemikalier på laboratoriet alltid är förenat med vissa risker är det viktigt att du inför varje laboration gör en riskanalys. Du måste kunna söka relevant information själv och göra en ändamålsenlig riskanalys. En fullständig riskanalys består av flera komponenter. De vi kommer att fokusera på är: analys av vilka risker som är förknippade med en viss kemikalie analys av vilka förberedelser som måste vidtas för att minimera riskerna analys av strategier vid en eventuell olycka, samt analys av miljöaspekter. Inför varje laboration skall du fylla i ett riskanalysblad, där ovanstående punkter skall finnas med. Ett exempel på ett ifyllt riskanalysblad finner du sist i detta avsnitt (i exemplet på en laborationsrapport). Riskanalysblanketten finns på kursens hemsida. Blanketten innehåller en tabell med sju kolumner. De sju kolumnerna ska fyllas i på följande vis: Kolumn 1: Kolumn 2: Kolumn 3: Kolumn 4: Kolumn 5: Kolumn 6: Kolumn 7: miljön Kemikaliens namn, aggregationstillstånd samt i tillämpliga fall koncentration Summaformel för ämnet H-fraser (dessa hämtar du från någon kemikaliefirmas hemsida) Faroangivelser (vad de olika H-fraserna betyder) P-fraser (dessa hämtar du från någon kemikaliefirmas hemsida) Skyddsangivelser (vad de olika P-fraserna betyder) med relevans för din hälsa Skyddsangivelser (vad de olika P-fraserna betyder) med relevans för den omgivande 15

18 För vissa kemikalier finns inga särskilda faro- eller skyddsangivelser. I så fall ska du i tabellen ange att data saknas. 4.2 Arbetsrutiner Vid laborationen behöver du förutom skyddsutrustningen även en vattenfast märkpenna, en anteckningsbok, en miniräknare, en formelsamling och din labutrustning, såsom sked och peléusboll. Den viktigaste regeln är att alltid ha ordning och reda - såväl på din egen arbetsbänk som på de gemensamma arbetsytorna. Märk alla kärl tydligt med information om vilken kemikalie de innehåller och dess koncentration. Utspillda kemikalier, även om det bara är vatten, torkas upp med detsamma. Undvik att suga in vätskor i peléusbollen eller i automatpipetter. Lägg aldrig pipetter, skedar mm direkt på arbetsbänken utan lägg dem på ett rent hushållspapper. För alltid laboratoriejournal där du antecknar datum och alla erhållna mätdata och övriga observationer från försöken. Dagen efter har man ofta glömt detaljer om viktiga moment man utförde på laborationen. Använd en anteckningsbok och inte lösa lappar då dessa har en tendens att försvinna Det är med hjälp av dina primärdata du sedan skriver laborationsrapporter. Efter laborationen diskas all använd utrustning och ställs in på sin plats. Torka av arbetsytorna på din labplats, kontrollera att all glasutrustning finns på sin plats i skåpen och i lådorna på din plats och fyll på vattenflaskan. Tala om för labhandledaren när du går hem. 4.3 Laborationsrapporter På de första kemikurserna förekommer två olika sorters labrapporter; resultatrapporter och fullständiga rapporter. Resultatrapporten är en förtryckt blankett som du fyller i. Instruktionerna här nedan gäller fullständiga rapporter. Tag för vana att skriva labrapporten så snart som möjligt efter utförd laboration! Allmänt kan man säga att rapporten ska vara strukturerad som en vetenskaplig artikel. Avsikten med att skriva rapporter är dels att du ska visa att du har förstått laborationen, dels att du ska lära dig att dokumentera och redovisa vad du har gjort, något du har nytta av senare i karriären. Att få med allt väsentligt och att skriva så utförligt att det blir lättförståeligt, utan att det blir så långt att det blir jobbigt att läsa, är en svår konst! Försättsblad Försättsbladet är helt enkelt din rapports ansikte utåt, så använd din kreativitet. Här ska laborationens titel och ev. nr, ditt namn, kurs, grupp, laborations- och inlämningsdatum, handledare samt eventuella medlaboranter anges. Sammanfattning Här bekrivs kortfattat (5-10 rader) syftet med laborationen, vilka metoder som använts, vilket resultat du kom fram till och vilka slutsatser du drar av detta. I en vetenskaplig artikel är det här du fångar läsarens intresse att läsa vidare. Om du vill kan du placera sammanfattningen på rapportens försättsblad. 16

19 Introduktion Här beskrivs bakgrunden och teorin till laborationen. Ofta står det en del teori i labhandledningen, men skriv inte av denna, utan använd egna ord! Gå till läroboken och till dina föreläsningsanteckningar för att få mer fakta. Förklara de metoder som används men ta inte med några experimentella detaljer. Skriv i passiv form dvs. undvik orden jag, vi och man. Matematiska formler och formler för kemiska reaktioner som sker under laborationens gång ska finnas i teoridelen, där de ska föregås av en beskrivning av i vilket sammanhang de är relevanta. Reaktionsformlerna måste vara balanserade. De matematiska formlerna ska numreras, så att du kan hänvisa till dem från resultatdelen. Inga beräkningar ska förekomma i teoridelen! Första gången du använder ett mätinstrument, t ex en spektrofotometer eller ph-meter, ska du också beskriva hur detta fungerar. Avsikten är att du ska få apparatkännedom. Avsluta detta avsnitt med att, mot aktuell bakgrund, ange laborationens syfte. Material och metoder Material och kemikalier Detta är en underrubrik där du anger specialutrustning som du använde vid laborationen. Gäller det apparater så ska även märke och modell anges. Grundutrustning, t ex bägare och E-kolvar, behöver inte anges. Däremot ska du ange de kemikalier som du använde och glöm inte att ange lösningarnas koncentrationer. De kemikalier som är farliga ska markeras med *. Hänvisa till bilagan riskanalys. Underrubriker för laborationens olika delmoment Undvik rubriker som Experiment eller Utförande, utan använd istället underrubriker som anger vilka olika moment laborationen bestod av. Här ska du beskriva hur du utförde ditt försök (inte hur du skulle ha gjort). Denna del av rapporten bör du skriva så snart som möjligt efter utförd laboration, medan du fortfarande har laborationen i färskt minne. Försök även skriva denna del av rapporten utan att ha handledningen precis framför ögonen. Detta avsnitt ska skrivas i passiv form i imperfekt. Skriv inte i punktform, utan använd löpande text. Resultat Beskriv resultaten koncist med löpande text (i passiv form i imperfekt). Redovisa dina rådata, t ex vikter, titreringsvolymer, och absorbansvärden, i tabeller (glöm inte enheter). Skrivarpapper från t ex spektrofotometern är också rådata, och ska bifogas som bilaga i A4-format. Hänvisa i den löpande texten till dina numrerade tabeller och figurer. Dokumentera även negativa resultat. Inga beräkningar ska redovisas i resultatdelen! De redovisas i en separat bilaga. Hänvisa till denna, och ange slutresultatet i resultatdelen. Ange dina resultat med korrekt antal gällande siffror. Tabeller och diagram placeras i resultatdelen om de inte är för stora; upptar de en halv sida eller mer är det bättre att bifoga dem som bilagor. Oavsett var de placeras ska både tabeller och figurer numreras och förses med tabell- resp figurtext som talar om vad de visar. Tabelltext ska stå ovanför tabellen och figurtext under figuren. 17

20 Diskussion Detta är en av de viktigare delarna av rapporten, det är här du knyter ihop alla trådar. Jämför dina resultat med det förväntade resultatet och sätt dina resultat i relation till teoriavsnittet och syftet. Om litteraturvärden eller liknande finns ska dessa anges i anslutning till dina resultat i diskussionen. Om det blev som du förväntade dig, kommentera då vad det var som blev som du förväntade dig. Blev det däremot inte som förväntade dig, diskutera då vad eventuella avvikelser kan bero på. Försök dra någon slutsats av laborationens resultat. T ex: Vad kan man mäta med den här metoden? Är den bättre eller sämre än någon annan teknik som du har använt? Referenser Här anger du de källor, t ex läroböcker eller tabellverk, där du har hämtat fakta. Labhandledningen behöver inte anges som referens. Bilagor En bilaga innehåller material som tar så stor plats att det inte får plats inne i rapportens löpande text. Exempel på sådant som lämpligen bifogas som bilagor är beräkningar, större tabeller och diagram, skrivarpapper från spektrofotometern och andra apparater. Bilagor placeras sist i rapporten. Numrera alla bilagor så att du kan hänvisa till dem från resultatdelen. För att rapporten ska vara hanterbar ska alla bilagor vara i A4-format. Riskanalys Denna bilaga ska alltid finnas med! Hur den ska fyllas i beskrivs ovan (se avsnittet 4.1 Förberedelser inför laborationer ). Exempel på hur en laborationsrapport kan skrivas; se nästa sida. Obs! Du får aldrig kopiera en text från lärobok, artikel, något du hittat på nätet eller från en kompis rapport! Du kan då dömas för fusk och bli avstängd från undervisningen under viss tid. Du skall naturligtvis hämta vetenskaplig information via nätet, men du skall formulera om den och skriva den med egna ord! Glöm inte att referera till källan (se nedan)! BL/SW 18

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

1. Tvålframställning Kemikalie/formel:

1. Tvålframställning Kemikalie/formel: 1. Tvålframställning Kemikalie/formel: A: NaOH Natriumhydroxid B: Cocosfett C: Gasol A B C D Aggregationstillstånd flytande fast gas koncentration/mängd Farosymbol/-klass Informationskälla 2M Frätande

Läs mer

Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01

Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01 Arbetsmiljölagen Säkerhetsföreläsning KEMA00 KEMA01 Arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur (2 kap.) arbetsgivare och arbetstagare samverka om de åtgärder som behöver vidtas

Läs mer

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet

Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet Riskbedömning av laboratoriekemikalier Karolinska Institutet 1 Vad är en farlig kemisk produkt? Definition: en produkt som klassificeras som farlig enligt KIFS 2005:7 eller CLP. Dvs en produkt som genom

Läs mer

Säkerhetsföreläsning KEMA02 KEMA03

Säkerhetsföreläsning KEMA02 KEMA03 Säkerhetsföreläsning KEMA02 KEMA03 Lagar och bestämmelser Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2011_19.aspx

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/ UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR SÄKERHETSDATABLAD 0008402 1. NAMNET PÅ ÄMNET/ PREPARATET OCH BOLAGET/ FÖRETAGET Produktnamn: 0008402 Varierande tilläggsbeteckningar förekommer. Produktbeskrivning: Ovulkat gummimaterial. Användningsområde:

Läs mer

Säk h t fö lä Säkerhetsföreläsning KEMA00

Säk h t fö lä Säkerhetsföreläsning KEMA00 Säk h t fö lä Säkerhetsföreläsning KEMA00 Lagar och bestämmelser Arbetsmiljölagen (1977:1160) Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker i AFS 2000:0404 Kemicentrums säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi

Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Introduktionskurs år 7 NO/Kemi Namn: Klass: 1 De naturvetenskapliga ämnena Alla de naturvetenskapliga ämnena, kemi, fysik och biologi, har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin

Läs mer

Märkning av kemikalier

Märkning av kemikalier Märkning av kemikalier KIFS faromärkning Såhär såg faromärkningen ut fram till 2010 Regelverket fanns i Kemikalieinspektionens författningssamling KIFS 2005:7 Varför har vi bytt märkningssystem? Samma

Läs mer

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter.

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Härmed intygas att jag tagit del av säkerhetsföreskrifterna i kurskompendiet, samt att jag har genomfört och inlämnat riskanalys av laborationen. Jag känner också

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter vid kemiskt laboratoriearbete

Säkerhetsföreskrifter vid kemiskt laboratoriearbete 2015-08-27 1 Säkerhetsföreskrifter vid kemiskt laboratoriearbete I nästan allt kemiskt laboratoriearbete ingår farliga moment. För din egen och kamraternas säkerhet på laboratoriet måste du känna till

Läs mer

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök

Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Sida 1( 7) Riskbedömning Beredning och användning av cytostatika i in vitro-försök Utförd 2014-08-26 Av Anna Darabi på Rausinglab. Andrad senast 2014-10-31 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Stämpelfärg S svart 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Unigraphics AB Box 1709 501 17 BORÅS Tel: 033-15 11 00 Fax 033-15 88 50 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar

Kemiska produkter i butiker. Märkning och ansvar Kemiska produkter i butiker Märkning och ansvar ISBN: 91-7932-057-0 Fler exemplar av broschyren kan beställas från: CM-gruppen, Box 11063, 116 11 Bromma Tel: 08-50 59 33 35, fax 08-50 59 33 99 E-post:

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12

EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 EXPERIMENTELLT PROV 2008-03-12 Provet omfattar en uppgift, som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. Hjälpmedel: Miniräknare. OBS! EJ tabell- och formelsamling. Lämna en marginal om minst

Läs mer

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier

Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Ny klassificering och märkning av farliga kemikalier Förebyggandekonferensen, Karlstad 22-23 april 2009 Lorens van Dam Fysikalisk kemist Enheten för Farliga Ämnen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Läs mer

BIMA15 HT Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1

BIMA15 HT Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1 BIMA15 HT 2015. Säkerhetsföreskrifter och kompletterande laborationer 1 Innehåll: 1. Säkerhet på labbet 2. Övning: spädning och spektrofotometer 3. Övning: att väga och ställa ph 4. Labrapport Laborationerna

Läs mer

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet.

Copyright 2010 chemtox-trotters.dk All Righs Reserved B-2010-1-SWE. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Ta reda på farorna och undvik olyckor med kemikalier i hemmet. Läs varningstexten! Kemikalier som används i hemmet orsakar varje år många olyckor som kunde ha undvikits. Etiketten på

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk)

VARUINFORMATIONSBLAD PP Rostskyddsprimer (burk) 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 402,403,404,405,406,407 Produkttyp/användning: Leverantör: Zinkfosfatprimer LOCTITE SWEDEN AB Box 8823, 402 71 GÖTEBORG Telefon: 031-750

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Riskbedömning Silverinfärgning av gel

Riskbedömning Silverinfärgning av gel Sida 1( 6) Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk Riskbedömning Silverinfärgning av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

Säkerhetsdatablad MINCON ENVIROSAFE RDO Utfärdat: 2013-08-12 Versionsnummer: 1 Omarbetad: -

Säkerhetsdatablad MINCON ENVIROSAFE RDO Utfärdat: 2013-08-12 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Utfärdat: 20130812 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING REGISTRERINGSNUMMER 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

Att göra i ordning en byrett för titrering

Att göra i ordning en byrett för titrering Att göra i ordning en byrett för titrering Utrustning Byrett, liten tratt, dekanterglas, byretthållare, stativ. Utförande Sätt fast byretthållaren i stativet, se figuren. Skölj byretten med lite av titrerlösningen

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

Säkerhet på laboratorium. Jerker Mårtensson 2012

Säkerhet på laboratorium. Jerker Mårtensson 2012 Säkerhet på laboratorium Jerker Mårtensson 2012 Ha koll!! Risker: Skärskador Brännskador Frätskador Förgiftning Elektriska skador Chock Eldsvåda Alla tillbud, även triviala, anmäls till handledaren! Hur

Läs mer

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten.

Etylacetat är lättantändligt, ingen öppen låga eller elplatta i närheten. 1 Isolering av koffein Koffein är en organisk förening som finns i bl.a. kaffe och te. Den hör till gruppen alkaloider. Kaffets uppiggande verkan beror på koffeinet. I en kopp medelstarkt kaffe finns 80-100

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

Riskbedömning Lysering RIPA

Riskbedömning Lysering RIPA Sida 1( 6) Riskbedömning Lysering RIPA Utförd 2014-09-22 Av Lars Ekblad på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-24 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk 1. Ange vilka

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray

SÄKERHETSDATABLAD Clipper spray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Havretoften 4 DK5550 Langeskov Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder

Atomer, molekyler, grundämnen. och kemiska föreningar. Att separera ämnen. Ämnen kan förändras. Kemins grunder KEMINS GRUNDER -----{ 2 Keminsgrunder 1 J----- IAAeAåll-Kemi förr och nu sid.4 Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar Ämnens egenskaper sid. 10 sid. 14 Rena ämnen och blandningar Att separera

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval silikonspray Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147 21 TUMBA Tel:

Läs mer

Syntes av acetylsalicylsyra (aspirin)

Syntes av acetylsalicylsyra (aspirin) 1 Syntes av acetylsalicylsyra (aspirin) Acetylsalicylsyra har länge varit ett av de mest använda läkemedlen och marknadsförs under många handelsnamn. Det lanserades 1899 under namnet Aspirin av det tyska

Läs mer

Citronsyra i sura frukter

Citronsyra i sura frukter Laboration Citronsyra i sura frukter Citronsyra används som surhetsreglerande medel och konserveringsmedel inom livsmedelsindustrin och betecknas då med koden E 0. Citronsyra används också som rengöringsmedel,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(5) Produktnamn: Användningsområde: Klottersanering Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen 14 232

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U.

SÄKERHETSDATABLAD FINAL TOUCH R.T.U. SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) PRODUKTNAMN LEVERANTÖR FINAL TOUCH R.T.U. Nordiskt Papper AB POSTADRESS Box 8114 163 08 Spånga BESÖKSADRESS Fagerstagatan 12,

Läs mer

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002

Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 Utfärdandedatum: 27. mars 1996 Reviderad: 01.06.2002 Printdatum: 01.06.2002 SBLAD Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Sida: 1/5 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: GLIDEX SILICONE SPRAY Användning: Glidmedel till plaströr m.m. Förpackningsstorlek: 400 ml aerosolbehållare

Läs mer

DEMINERAL. VATTEN SÄKERHETSDATABLAD DEMINERAL. VATTEN 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Brenntag Nordic AB

DEMINERAL. VATTEN SÄKERHETSDATABLAD DEMINERAL. VATTEN 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Brenntag Nordic AB Utskriftsdatum 4-01-21 Sida 1 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET DEMINERAL. VATTEN DEMINERAL. VATTEN Brenntag Nordic AB Box 50121 Box 50121 202 11 MALMÖ 202 11 MALMÖ

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline

VARUINFORMATIONSBLAD HÄLSA- MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Protocol Alkaline Utfärdat: 11-07-02 Internt no.: Sida 1 (5) Godkänt att användas Godkänt endast för lab.bruk 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN. OMR. Tvättalkali LEVERANTÖR Ecolab AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Duo Cement Plus Base

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Duo Cement Plus Base Datum: 04.07.2012 Sida 1 av 4 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

Varusäkerhetsdatablad

Varusäkerhetsdatablad Varusäkerhetsdatablad DeLaval märkningsspray - röd 1. Namnet på produkten och företaget Kemiskt namn: DeLaval märkningsspray - röd Revisionsdatum: 2009-09-23 Företag: DeLaval International AB BOX 39 SE-147

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 100 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/ företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagning Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

BIMA12/13 ht 2012, Introduktionslab. 1. Teoretisk introduktion till laborativt arbete

BIMA12/13 ht 2012, Introduktionslab. 1. Teoretisk introduktion till laborativt arbete BIMA12/13 ht 2012, Introduktionslab Innehåll: 1. Teoretisk introduktion till laborativt arbete 2. Praktisk labintroduktion 3. Labrapport 4. Bilaga: Kemiska hälsorisker i dagens laborativa arbete inom området

Läs mer

Rapportskrivningsinstruktioner plus Säkerhetsföreskrifter

Rapportskrivningsinstruktioner plus Säkerhetsföreskrifter Linköpings universitet 2013-10-03 IFM Kemi Fysikalisk kemi Termodynamik Rapportskrivningsinstruktioner plus Säkerhetsföreskrifter Skrivinstruktioner för laborationsrapport NKEB02/TFKE17 Att uttrycka sig

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam

PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam Datum: 24.11.05 Version nr.: 4 Omarbetad: 20.04.2011 1.Namn på ämnet och företaget OÜ Krimelte 13619 Tallinn Suur-Paala 10 Estland Telefon +372 6 059 300 Nödtelefon: 112 2. Farliga egenskaper 2.1. Hälsa:

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111

Säkerhetsdatablad Sid 1(6) PICA Tec 111 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Säkerhetsdatablad Sid 1(6) Produktnamn: Användningsområde: Klotterborttagningsmedel Tillverkare/ Leverantör: Telefon vid olycksfall: PICA Kemi AB Hammarvägen

Läs mer

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas 2000 1800 2000 ml 1600 1400 1200 1000 800 I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas Broschyren bygger på reglerna AFS 1997:10, Laboratoriearbete med kemikalier. Frätande/Starkt frätande Explosivt Giftigt/Mycket

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) UP Gelcoat T30, T35, SF30 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr:

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 Trikem Tvättsprit 70% Revisionsdatum: Varuinf.nr: SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 AVSNITT 1 1.1 Produktbeteckning. Trikem Tvättsprit 70% 1.2 Relevant identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds ifrån. Rengöring och desinfektion

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Säkerhetsdatablad ANKARMASSA GTM-E DEL A

Säkerhetsdatablad ANKARMASSA GTM-E DEL A 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Omarbetad 2010 04 12 Tillverkare/Leverantör Gunnebo Industrier AB Affärsenhet Fastening SE-590 93 GUNNEBO Tel.nr. +46 (490) 89 000 Fax.nr. +46 (490)

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på produkten och företaget 1. Namnet på produkten och företaget Produk tnamn Produk tkod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Anv ändningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

Samförvaring av kemikalier

Samförvaring av kemikalier mars 2011 sid 1 (4) Samförvaring av kemikalier Kemiska ämnen går att hitta överallt i vår omgivning och det finns idag lite kunskap om vilka hälso- och miljöegenskaper de kemikalier som förekommer på marknaden

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning (S6982): G2112 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti

Säkerhetsdatablad. enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Scrubs Anti-Graffiti Sida 1 av 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Närmare upplysningar

Läs mer

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri

Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Umeå universitet Biomedicinska Analytikerprogrammet Koncentrationsbestämning med hjälp av spädningsteknik och spektrofotometri Årskull: Laborationsrapport i Grundläggande laboratorievetenskap, termin 1

Läs mer

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad

Stalosan F Utfärdandedatum 2012-05-04 Omarbetad: 2012-10-04 Ver 2 Ver 2. Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Användning Leverantör Nödtelefonnummer Stalosan F Desinfektionsmedel Stormøllen A/S Ringsbjergvej 16 DK-4682 Tureby Danmark

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja

Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja Säkerhetsdatablad: Elite Tvåtaktsolja 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Tvåtaktsolja Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2. FARLIGA EGENSKAPER

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Utverkat på bakgrund av EG-förordning 1907/2006 (REACH)

SÄKERHETSDATABLAD Utverkat på bakgrund av EG-förordning 1907/2006 (REACH) SÄKERHETSDATABLAD Utverkat på bakgrund av EG-förordning 1907/2006 (REACH) MSDS nr. 400793 1. 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Produktbeteckning Zebla Kräm Artikelnummer 2211 Tyg / Material

Läs mer

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter

Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter Linnea Kanning Karlstad 2015 Vad sa vi igår? Övergång till CLP Företagen ansvarar för klassificering, märkning och förpackning Idag! Översiktligt

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 225-878-4 200-578-6 -- 231-633-2 201-196-2

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 225-878-4 200-578-6 -- 231-633-2 201-196-2 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 19-12-2008/ MPE Produktanvändning: Rengöringsmedel 2. Farliga egenskaper Frätande. Säkerhetsdatablad Distributör: Colgate-Palmolive AB

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2012-10-30 Versionnummer: 3 Omarbetad: 2012-12-04 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Säkerhetsdatablad. Utfärdat: 2012-10-30 Versionnummer: 3 Omarbetad: 2012-12-04 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 20121030 Versionnummer: 3 Omarbetad: 20121204 Sid: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER Biotab Mögeltvätt RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning

Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning Säkerhetsdatablad Alcro-Förtunning Omarbetad: 2003-06-16 Internt nr: Ersätter datum:2002-09-01 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET HANDELSNAMN Alcro-Förtunning GRUPPNAMN FORMEL INHEMSK

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG Sida 1 av 5 1. Namnet på ämnet/beredningen och företaget Handelsnamn Produkt nr: 69168 Användning Mot mygg, knott och broms. Myggmedel ska användas med försiktighet särskilt på barn. Används endast på

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90

Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 Säkerhetsdatablad: Elite Växellådsolja 80w/90 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Elite Växellådsolja 80w/90 Leverantör Telefonnummer Elite Oil AB Töregatan 5 561 39 Huskvarna 036-133057 2.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg

SÄKERHETSDATABLAD. Activa Urinoarblock Citron 1kg SÄKERHETSDATABLAD Activa Urinoarblock Citron 1. NAMNET PÅ BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET Namnet på beredningen: Activa Urinoarblock Citron 1kg Artikelnummer: 30027 Användning: Luktblock för urinoarer Svensk

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROV

EXPERIMENTELLT PROV EXPERIMENTELLT PRV 2010-03-17 Provet omfattar 2 uppgifter som redovisas enligt anvisningarna. Provtid: 180 minuter. jälpmedel: Miniräknare. BS! EJ tabell- och formelsamling Börja redovisningen av varje

Läs mer

Riskbedömning Immunohistokemi, manuell

Riskbedömning Immunohistokemi, manuell Sida 1( 7) Riskbedömning Immunohistokemi, manuell Utförd 2014-09-04 Av Rune Nilsson på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-18 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel risk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Marisol ph- AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet

Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Säkerhetsdatablad: Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn Leverantör Telefonnummer Elite Hydraul Miljö ES 32, 46, 68/4, Helsyntet Elite Oil AB Töregatan

Läs mer

Diskutera resultaten. Riskbedömningar av demonstrationen Natrium i vatten. Natrium Na F, C

Diskutera resultaten. Riskbedömningar av demonstrationen Natrium i vatten. Natrium Na F, C Natrium i vatten - beskrivning Material: Glasskål, glasskiva, kniv, pincett, handskar, skyddsglasögon, OH-apparat Kemikalier: Natrium, fenolftalein, diskmedel Utförande: Använd skyddsglasögon. Be eleverna

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

SÄKERHETSDATABLAD. [inneh...] 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR FOAM CLEANER Sida 1 Utfärdat: 02/08/02 Revisionsnr: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET Produktnamn: FOAM CLEANER Produktkod: JU 165 Användning / beskr. af produktet: Aerosol. Extremt

Läs mer

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04

OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 2015-11-04 Sida 1 (7) OK/Q8 Premium Bilvax Utfärdat: 20151104 AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OK/Q8 Premium Bilvax 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn:

SÄKERHETSDATABLAD. (i enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31) (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: sida 1/5 1. Identifiering av ämnet eller blandningen och leverantören (Forts. på sida0) 1.1 Produktidentifiering Handelsnamn: 1.2 Relevant identifierad användning av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray

SÄKERHETSDATABLAD Silikonspray 1. Namnet på produkten och företaget Tillverkare/Leverantör Jörgen Kruuse A/S Marslev Byvej 35 DK5290 MARSLEV Tfn: +45 72141511 Fax: +45 72141600 Produktnamn Användningsområde 2. Sammansättning/Ämnenas

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Sida: 1 Datum för sammanställning: 09/10/2012 Revisionsnr: 1 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Produktkod: 5814 Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD CAT ULTRA 5MOLY GREASE (NLGI #1) Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD CAT ULTRA 5MOLY GREASE (NLGI #1) Utfärdat: 2011-06-11 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20110611 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER 1608028, 1610970, 1610971, 1619203, 1833432, 1855338, 1855339,

Läs mer

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen)

Version 1a. Tryckdatum 17.02.2010 Revisionsdatum 12.01.2010 SDB-nummer 350000006874. : Toalettblock. : 112 (Giftinformationscentralen) 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn Användning av ämnet eller blandningen : : Toalettblock Företag : S C Johnson Scandinavia Box 24 164 93 KISTA Telefon :

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala

SÄKERHETSDATABLAD. Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Artikelnummer: 305 Användningsområde: Bilvax Leverantör: SMARTAB HI-TECH CHEMICALS AB Hållnäsgatan 14 752 28 Uppsala Kontaktperson: Jonny

Läs mer

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar

STIHL AK 10, 20, 30. Säkerhetsanvisningar { STIHL AK 10, 20, 30 Säkerhetsanvisningar svenska Innehållsförteckning Översättning av originalbruksanvisningen 1 Säkerhetsanvisningar............................... 1 1.1 Varningssymboler...................................

Läs mer

VARUINFORMATION Utfärdat: 2002-01-30 Sida 1(4)

VARUINFORMATION Utfärdat: 2002-01-30 Sida 1(4) Utfärdat: 20020130 Sida 1(4) 1. PRODUKTNAMN OCH LEVERANTÖR Handelsnamn: Dual Cure Opaquer Base Kemiskt namn: Produkttyp: resin Leverantör: Hultén & Co AB Telefon: 040 155669 Adress: Limhamnsgårdens allé

Läs mer

Härdplast- Cyanoakrylat

Härdplast- Cyanoakrylat Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT

2015-12-03. Härdplast- Cyanoakrylat. Hur påverkas vi av kemikalier? Olika upptagningsvägar HÄRDPLASTER CYANOAKRYLAT Härdplast- Cyanoakrylat Hur påverkas vi av kemikalier? 2 Olika upptagningsvägar 3 1 Diffus exponering av ämnen du möter i din vardag Olika ämnen tas upp på olika ställen i luftvägarna. 4 Fosterskador Några

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD

VARUINFORMATIONSBLAD/SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn Produktblad nr 197 Ed: 2005-03-23 Tillverkarens artikelnummer: Denna information skrevs ut 2005-03-23 för 36298 Leverantör LabService AB Lärlingsvägen 7 857

Läs mer

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER

VARUINFORMATION I 16 PUNKTER VARUINFORMATION I 16 PUNKTER 1. Identifiering av ämne/preparat och företag/distributör Namn CT 1 SDS nr 10100 Företag ELGA Ltd Distributör AB NINOLAB Lane End Box 137 HIGH WYCOMBE 194 22 UPPLANDS VÄSBY

Läs mer

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor.

Ekofekt. Referens nr: 21940, För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Tvättsåpa Referens nr: 21940, 21942 Användningsområde: För rengöring av de flesta vattentvättbara hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer