SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD CWT-Bas 1"

Transkript

1 Sida 1 av 9 Utgivningsdatum: Omarbetat: Version 4.0 Ersätter: Version: 3.0 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning: Ingår i en tvåkomponentsprodukt som är ett desinfektionsmedel bestående av CWT-A1 som tillsätts för att erhålla en brukslösning av klordioxid. Brukslösning har någon av följande beteckningar: CWT 2-100, CWT 2-200, CWT 2-300, CWT , CWT , A-100, Ren Tank, SPA Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: aktiveras genom att man tillsätter CWT-A1. Den erhållna brukslösningen används till desinficering av vatten och sanering av vattentankar, mindre pooler och bubbelbad. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: Leverantör leve Leverantör Integrity Invest AB Cleanwatertech CWT AB Upplandsgatan 17 Upplandsgatan Stockholm Stockholm Tel: Tel: Web: Web: Kontaktperson: Staffan Sandström Kontaktperson: Staffan Sandström 1.4 Telefonnummer för nödsituationer: Giftinformationscentralen: Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation dygnet runt. Ring i mindre brådskande fall dygnet runt Avsnitt 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen KIFS 2005:7 (1999/45/EC): Irriterande (Xi): R41 Risk för allvarliga ögonskador R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra EG nr 1272/2008 (CLP): Allvarlig ögonskada eller ögonirritation; Eye Dam 1; H318 Kompletterande faroinformation; EUH032

2 Sida 2 av Märkningsuppgifter EG nr 1272/2008 (CLP): Signalord: FARA Innehåll: Natriumklorit Faroangivelser: H318 Orsakar allvarliga ögonskador EUH032 Utvecklar mycket giftig gas i kontakt med syra Skyddsangivelser: P102 Förvaras oåtkomligt för barn P103 Läs etiketten före användning P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter, ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd hanterare av farligt avfall i enlighet med nationella bestämmelser. 2.3 Andra faror: Innehåller ett ämne som är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Avsnitt 3: Sammansättning / information om beståndsdelar 3.1 Ämnen: Ej tillämplig 3.2 Blandningar Vattenlösning innehållande natriumklorit. CAS-nr / Komponent EG-nr Natriumklorit / Farokod/ Halt farobeteckning % KIFS 7 O, Oxiderande Xn; Hälsoskadlig T; Giftig C; Frätande Xi; Irriterande Xn; Hälsoskadlig N; Miljöfarligt Risk-fraser R8, R22 R24 R34 R41 R48/22 R50 R32 Faroklass/ farokategori CLP Ox liq. 2 Acute tox 4 Acute tox 3 Skin Corr 1B Eye dam 1 STOT REP. 2 Aq. Acute 1 Regnr Ej känt Faroangivelse H272 H302 H311 H314 H318 H373 H400 EUH032 För fullständig förklaring av riskfraser och faroangivelser, se avsnitt 16.

3 Sida 3 av 9 Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Ha detta säkerhetsdatablad eller etiketten till hands om läkarvård måste uppsökas. Inandning: Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär uppstår. Hudkontakt: Tag av nedstänkta/förorenade kläder/skor. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Om besvär uppstår kontakta läkare. Ögonkontakt: Skölj genast med tempererat vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Kontakta genast läkare. Fortsätt skölja, även under transport. Förtäring: Skölj munnen och drick ett par glas mjölk eller vatten för att späda ut produkten. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare/sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Inandning: Kan ge astmaliknande andningsbesvär, irritation. Hudkontakt: Sveda, rodnad om kemikalien ej tvättas bort. Senare: Vit irriterad, skrynklig hud utan smärta, ofta sårbildning kan uppstå som fördröjd effekt. Ögonkontakt: Stark sveda, tårflöde. Förtäring: Brännande smärta, kan orsaka frätskada, illamående, kräkningar. 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Symptomatisk behandling. Vid tveksamhet, kontakta omedelbart läkare. Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel: Lämpligt släckmedel: Vatten i spridd stråle. Olämpligt släckmedel: Använd ej skum, pulver, koldioxid eller kraftig vattenstråle ( water jet ). 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Natriumklorit är brandunderstödjande. Reagerar och brinner tillsammans med brännbara ämnen, syror, oljor, fosfor och svavel. Vid brand kan korroderande, giftiga gaser bildas. Sanering kan behövas efter en brand. Bildar mycket giftig gas (klordioxid) vid kontakt med syra. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd friskluftsmask och skyddsdräkt. Kyl behållare med vattenspray. Undvik att släckvatten kommer i kontakt med avlopp och vattendrag. Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Sörj för god ventilation. Undvik direktkontakt med produkten. Undvik inandning av ånga. Använd skyddsglasögon och skyddshandskar vid risk för direktkontakt. Information om personlig skyddsutrustning, se vidare avsnitt 8.

4 Sida 4 av Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i miljön till t ex vattendrag, avlopp och mark. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Vid mindre spill använd lämpligt inert absorberande material som sand, jord, vermikulit, kiselgur. Använd ej trasor som får torka. Undvik uttorkning av spill, torkad produkt är oxiderande. Spill samlas upp i en lämplig märkt behållare. Om nödvändigt, ventilera. Skölj med rikligt med vatten. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt. Information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. För omhändertagande av spill, se avsnitt 13. Avsnitt 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Undvik direktkontakt med produkten. Undvik inandning av ånga. Ät, drick eller rök ej vid hantering av kemikalier. Iaktta god yrkeshygien. Tvätta händerna efter användning. 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Håll förpackningar väl förslutna. Förvaras mörkt, torrt och svalt i väl ventilerat utrymme. Undvik direkt solljus. Lagringstemperatur 0-15 C. 7.3 Specifik slutanvändning CWT-A1 tillsätts för att erhålla en brukslösning av klordioxid. Den erhållna brukslösningen används till desinficering av vatten och sanering av vattentankar, mindre pooler och bubbelbad. Viktigt: får aldrig tillsättas behållare med komponent CWT-A1! Får inte tillsättas vatten i oblandad form. Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar: Ingen exponeringsgräns angiven för ingående komponent. 8.2 Begränsning av exponeringen: Lämpliga tekniska åtgärder Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Arbetsplatsen skall ha tillgång till utrustning för ögonspolning. Individuella skyddsåtgärder, t ex personlig skyddsutrustning Ögon/ansiktskydd: Skyddsglasögon skall användas. Hudskydd: handskydd, annat skydd: Vid risk för direktkontakt skall skyddshandskar användas. Lämpligt material t ex PVC. Skyddsdräkt vid behov. Tvätta kontaminerade kläder före användning. Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation använd lämpligt andningsskydd såsom mask med filter typ B (grå) mot oorganiska ångor vid risk för höga halter i omgivande luft. Andra upplysningar: Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker

5 Sida 5 av 9 kan leda till andra krav. Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysiskt tillstånd: Vätska Färg: Färglös till ljus gul. Lukt: Svag klorlukt ph: (koncentrerad lösning) Kokpunkt: 100 C Flampunkt: Ej brännbar Densitet (20 C): 1,20 g/cm 3 Löslighet i vatten (20 C): Lättlöslig i vatten Oxiderande egenskaper: Produkt anses ej vara oxiderande. Se avsnitt Annan information: Produkt innehåller Natriumklorit, ett ämne som är starkt oxiderande. Något test av produkt beträffande dess oxiderande egenskaper har ej utförts men funna testdata visar att lösningar innehållande 35 vikt/vikt % natriumklorit ej är oxiderande. Här är halten natriumklorit betydligt lägre därmed bedöms produkt ej ha denna egenskap. Dock skall ej produkt tillåtas att torka ut. Uttorkad produkt är oxiderande. Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet: Inga kända risker relaterade till produkten Kemisk stabilitet: Stabil vid normala temperaturer och rekommendrad hantering, se avsnitt Risken för farliga reaktioner: Reagerar kraftigt med syror. Innehåller natriumklorit som är ett kraftigt oxidationsmedel. Ämnet kan reagera våldsamt vid kontakt med flertalet material. Se avsnitt Förhållanden som ska undvikas: Upphettning och direkt solljus Oförenliga material: Natriumklorit reagerar med syror, organiskt material, reduktionsmedel, oljor, fosfor, svavel och textilier Farliga sönderdelningsprodukter: Utsätts produkt för värme eller solljus kan klordioxid bildas. Avsnitt 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Produkten kan orsaka allvarliga ögonskador genom lång eller upprepad exponering. Inga data tillgängliga för produkten. Toxikologiska data för ingående komponenter:

6 Sida 6 av 9 Natriumklorit: LD50 Oralt råtta: 158 mg/kg kroppsvikt LD50 Dermalt kanin: 134 mg/kg kroppsvikt Ej fastställd cancerframkallande effekt, IARC grupp 3. Exponeringsväg: Förtäring: Brännande smärta, frätskada, kräkningar. Risk för svår allmänpåverkan. Inandning: Sveda i ögon, näsa, mun och svalg, hosta, andnöd. Hud: Sveda, rodnad, eventuell fördröjd frätskada. Ögon: Stark sveda, tårflöde, frätskada Annan information: Produkten innehåller inga ämnen, bedömda som allergiframkallande. Avsnitt 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Innehåller ett ämne som är klassificerat som mycket giftigt för vattenlevande organismer. Tillverkare bedömer att koncentrationen av ämnet i blandning ej ger själva produkten en klassificering som miljöfarlig. Ekotoxicitetsdata: Inga data tillgängliga för produkten. Ekotoxicitetsdata för ingående komponenter: Natriumklorit: LC50 Fisk 96h:105 mg/l Art: Cyprinodon variegatus 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Data saknas på produkt. Metoder för bedömning av nedbrytbarhet ej tillämpliga på oorganiska föreningar Bioackumuleringsförmåga Data saknas på produkt. Förväntas ej bioackumulera. Natriumklorit: Log Pow: < Rörligheten i jord Data saknas på produkt Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Ingen av de ämnen upptagna i avsnitt 3 uppfyller kriterierna för PBT eller vpvb, i enlighet med REACH, bilaga XIII Andra skadliga effekter Lokalt utsläpp med ändring av ph-värde som följd kan skada vattenorganismer. Avsnitt 13: Avfallshantering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Kasserad produkt (inkl. kontaminerad förpackning) samt relaterat avfall utgör farligt avfall enligt Avfallsförordning. Avfall innehållande mer än 0,1 % av natriumklorit är farligt avfall med egenskap H6

7 Sida 7 av 9 (mycket giftigt). För omhändertagande kontakta godkänd avfallshanterare. Förpackning bör samlas upp för återanvändning. Tilldelning av EWC-kod skall ske utifrån den källa som ger upphov till avfallet. Om produkt blandas med annat avfall kanske nedan kod ej längre är relevant. Om man blandar med annat avfall skall lämplig kod utses. Förslag på EWC-kod: * Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser: Andra baser. Avsnitt 14: Transportinformation Produkten är klassificerad som farligt gods enligt gällande transportregelverk ADR, RID, IMDG och DGR UN-nummer: Officiell transportbenämning: Nationell: KLORITLÖSNING Internationell: CHLORITE SOLUTION 14.3 Faroklass och sekundärfara för transport: Förpackningsgrupp: II 14.5 Miljöfaror: Nej 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga kända 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej tillämpligt. Övrig transportinformation: - ADR: Tunnelkategori (E) IMDG: EmS kod F-A, S-B Avsnitt 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EG nr 1907/2006 (REACH) inkl. ändringar EG nr 1272/2008 (CLP) inkl. ändringar KIFS 2005:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2008:2 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer SFS 2011:927 Avfallsförordning AFS 2011:18 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar Transportregelverk: MSBFS 2012:6 (ADR), MSBFS 2012:7 (RID), TSFS 2011:95 (IMDG 36-12), DGR 54th edition Kemikaliesäkerhetsbedömning Ej utförd för produkt

8 Sida 8 av 9 Avsnitt 16: Annan information Omarbetat i följande avsnitt: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16 Förklaring till förkortningar: KIFS: Kemikalieinspektionens författningssamling REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals CLP: Classification, Labelling and Packaging IARC: International Agency for Research on Cancer EWC: European Waste Catalogue LC50: Lethal Concentration 50% LD50: Lethal Dose 50% PBT: Persistenta, bioackumulerande och toxiska vpvb: Mycket persistenta, mycket bioackumulerande Hänvisning till litteratur och datakällor: För denna version har Prevents databas kemiska ämnen använts för information om enskilda ämnen. Databasen är en sammanställning av data från en mängd källor. Även diverse sökningar på internet och i ESIS (European chemical substance information system) har gjorts. Klassificering bygger på information från tillverkare samt information från ECHA:s klassificering för registrerade ämnen. Förteckning över relevanta riskfraser, skyddsfraser, faroangivelser, och skyddsangivelser: Riskfraser: R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand R22 Farligt vid förtäring R24 Giftig vid hudkontakt R32 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra R34 Frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador R48/22 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer Faroangivelser H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt H314 Orsakar allvarliga frätskador på ögon och hud H318 Orsakar allvarliga ögonskador H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer Kompletterande faroinformation (EU): EUH032 Utvecklar mycket giftig gas i kontakt med syra Skyddsangivelser: P102 Förvaras oåtkomligt för barn P103 Läs etiketten före användning P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktskydd P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter, ta ur

9 Sida 9 av 9 eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd hanterare av farligt avfall i enlighet med nationella bestämmelser. Övrigt Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är enligt EG förordning nr 1907/2006, 1272/2008 och dess ändringar och bygger till stor del på information från tillverkare/distributör. Informationen förutsätter att produkten används inom angivet användningsområde. är avsedd att användas med CWT-A1 som tillsammans utgör tvåkomponentsprodukterna CWT 2-100, CWT 2-200, CWT 2-300, CWT , CWT , A-100, Ren Tank.

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600

SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 Meltolit 600 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Meltolit 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 14.02.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Meltolit 600 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion DAX Desisoft Handdesinfektion Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD DAX Desisoft Handdesinfektion AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 02.04.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Alun

SÄKERHETSDATABLAD Alun Alun Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Alun AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 06.02.2009 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer EG-nr. Alun Alun

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare

SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare ABC Brandsläckare Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ABC Brandsläckare AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 31.10.2011 1.1. Produktbeteckning Produktnamn ABC Brandsläckare

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime

SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime Smart Prime Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Smart Prime AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 29.05.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Smart Prime 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion

SÄKERHETSDATABLAD. Handdesinfektion DAX Handdesinfektion 60 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion 60 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH

SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH VPS HD RADIATOR FLUSH Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD VPS HD RADIATOR FLUSH AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 26.08.2008 1.1. Produktbeteckning Produktnamn VPS

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa

SÄKERHETSDATABLAD. Utfärdat: 2012-12-07 Version 1.0 Ersätter: -- Brunsåpa 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning/Handelsnamn: 1.2 Kemiskt namn: -- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol

SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol WD-40 aerosol Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD WD-40 aerosol AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 27.12.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn WD-40 aerosol Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol

SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol DAX Handdesinfektion Etanol Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Handdesinfektion Etanol SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

Säkerhetsdatablad (EG) 1907/2006 samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa WhiteWash

Säkerhetsdatablad (EG) 1907/2006 samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa WhiteWash Sida 1 av 8 Upprättad 20121215 Version 5 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Tvättmedel till alla typer av tvättmaskiner vid temperaturer 3090 C. Kan vid tvätt

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes

SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes Antibac Screen Wipes Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Antibac Screen Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus DAX Ozinex Citrus Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ozinex Citrus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 20.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DAX

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: NATRIUMFLUORID REACH-reg.nr: 01-2119539420-47 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B)

SÄKERHETSDATABLAD Bromophen Framkallare (Part B) Omarbetad 11/12/2014 Revision 10 Ersätter datum 22/05/2014 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 1960549 Internt Nr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus DAX Ytdesinfektion Plus Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion Plus AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 15.02.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1

SÄKERHETSDATABLAD Polymer Sealer 303 Utfärdat: 2014-02-24 Versionsnummer: 1 Omarbetad: - Sida: 1 Utfärdat: 20140224 Versionsnummer: 1 Omarbetad: Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING ARTIKELNUMMER L41131/231/331/431/531 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray

SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray DAX Ytdesinfektion 70 spray Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DAX Ytdesinfektion 70 spray AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 09.12.2013 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261)

SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Turtle Wax PREWASH-T (260, 261) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.03.2009 1.1. Produktbeteckning

Läs mer