NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare Koncerndirektiv Val av representanter till Nykarleby Kraftverk AB:s bolagsstämma Köks- och städstrategi Nykarleby stads personalstrategi och jämställdhetsplan Begäran om bemötande av M.Östmans yrkande; forsrättigheterna i 646 Nykarleby älv Ansökan om undantag; Elenius Anhållan om anslag för konditionsgranskning vid Normens skola Utannonsering av stadens jordbruksområden Ombildning av befattning från yrkesman som snickare till yrkesman 654 som fastighetsskötare Detaljplanering av havsnära småhusområde; Kanäs Val av konsult för generalplane- o. broutredning Ansökan om uppgörande av delgeneralplan för vindkraftspark i Vexala Anmälningsärenden 661 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Torsdagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/ Stadsstyrelsen Tilläggsärenden: 390 Vipplån: Stiftelsen Juthbacka Konfidentiellt 663 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Torsdagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Ingman Ronny Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Frånvarande Övriga deltagande Paragrafer Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Flén Elli, stadsfullmäktiges I viceordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdirektör och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, protokollförare Gunilla Lillbacka, stadskamrer, , , kl Johansson Tom, stadsgeodet, 386, 387, 388, kl Österbacka Johan, terminalchef, 386, kl Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Rita Linqvist Greta Näs Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. byråsekr.

4 Stadsstyrelsen CK:1/2013/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 375 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. CK:2/2013/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE I tur att justera protokollet är ledamöterna Rita Linqvist och Greta Näs. (Följande i tur är Maria Palm och Nils-Erik Rögård). Sst 376 SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Rita Linqvist och Greta Näs. Protokollet justeras på stadskansliet torsdag 5.12 kl

5 Stadsstyrelsen CK:1334/2013/ KONCERNDIREKTIV Sst 377 Bilaga 1/377 Stadens ledning har i samråd med Ernst&Youngs juridiska avdelning uppgjort förslag till nytt koncerndirektiv för Nykarleby stad med beaktande av att stora delar av stadens verksamhet bolagiseras från och med SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner bifogat förslag till koncerndirektiv. Samtidigt upphävs gällande koncerndirektiv. Stadsdirektörens förslag godkändes.

6 Stadsstyrelsen CK:1335/2013/ VAL AV REPRESENTANTER TILL NYKARLEBY KRAFTVERK AB:S BOLAGSSTÄMMA Sst 378 Stadsfullmäktige beslöt på sitt möte delegera verkställigheten av kraftverkets bolagisering till stadsstyrelsen. Från stadsfullmäktiges presidiums sida har framkommit en önskan att frågan gällande val av representanter till Nykarleby kraftverks bolagsstämma avgörs av fullmäktige. SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige utser ett antal representanter till Nykarleby kraftverk Ab:s bolagsstämma Stadsdirektörens förslag godkändes.

7 Stadsstyrelsen CK:287/2013/ KÖKS- OCH STÄDSTRATEGI Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Bilaga 1/342 Sst 112 Sst 342 Bilaga 1/379 I januari 2006 tillsatte stadsdirektören en arbetsgrupp för att konkretisera och vidareutveckla den av stadsstyrelsen tillsatta kommuninterna arbetsgruppens arbete gällande köks- och städfunktionerna i Nykarleby stad. Beslutet i stadsstyrelsen blev att två befattningar ombildades så att en kosthållschef och en serviceförman anställdes och verksamheterna flyttades under stadsstyrelsen respektive tekniska nämnden. Stadsstyrelsen utvärderade omorganiseringen den Under de senaste åren har köks- och städfunktionerna inte haft något organ som kontinuerligt diskuterat och följt upp utvecklingen trots att köks- och städfunktionerna ständigt varit på agendan. Behovet av en arbetsgrupp som diskuterar köksoch städärenden har bl.a. konkretiserats i och med efterfrågan på en matstrategi, diskussioner om köksfunktioner och städdimensionering. SD: Stadsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för uppgörande av en köks- och städstrategi för Nykarleby stad. Stadsstyrelsen valde följande medlemmar i arbetsgruppen: Gunilla Lillbacka, Greta Näs (sammankallare), Sören Lawast och Boris Sundell. Kosthållschefen och serviceförmannen kan kallas som sakkunniga. Beslutet meddelas de valda samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Stadskamrer Gunilla Lillbacka presenterar arbetsgruppens förslag till köks- och städstrategi, bilaga. SD: Stadsstyrelsen antecknar strategin för kännedom och besluter att inleda samarbetsförhandlingar i enlighet med förslagen i strategin. Stadsstyrelsen godkänner köks- och städstrategin i sin helhet på nästa möte. Stadsdirektörens förslag godkändes. Stadskamrern har under vecka hållit informationstillfällen om strategin och dess konsekvenser för köks- och städpersonalen. Samarbetsförhandlingar enligt

8 Stadsstyrelsen Sst 379 stadstyrelsens förslag har även genomförts. Personalpolitiska utskottet (PPU) och Samarbetsgruppen har tagit del av strategin. SD: Stadsstyrelsen omfattar köks- och städstrategin och avtackar arbetsgruppen för gott arbete. Strategin delges stadsfullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsen godkände bifogad köks- och städstrategi. Strategin delges stadsfullmäktige.

9 Stadsstyrelsen CK:288/2013/ NYKARLEBY STADS PERSONALSTRATEGI OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Bilaga 1/274 Sst 113 Sst 274 Bilaga 1/380 Nykarleby stad har under åren haft en personalstrategi och jämställdhetsplan. Personalstrategin är ett icke lagstadgat dokument som beskriver hur man bedriver en god personalpolitik och tryggar framtida personalbehov. Jämställdhetsplanen är däremot ett lagstadgat dokument för alla arbetsgivare med fler än 30 arbetstagare. SD: Stadsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdraget att uppdatera personalstrategin och jämställdhetsplanen. Stadsstyrelsen valde följande medlemmar i arbetsgruppen: Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Boris Sundell Gunilla Lillbacka, sammankallare Kristina Backlund Camilla Högdahl-Pasanen Tony Forsbacka Beslutet meddelas de valda samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Arbetsgruppen har varit samlad till ett antal möten och beslöt på sitt senaste möte att begära utlåtande från stadsstyrelen, personalpolitiska utskottet och samarbetsgruppen innan arbetet fortsätter (bilaga). SD: Stadsstyrelsen ger kommentarer på personalstrategin och jämställdhetsplanen. Stadsstyrelsen omfattade förslaget. Under hösten har även samarbetsgruppen och personalpolitiska utskottet tagit del av utkastet till personalstrategi och jämställdhetsplan. I det bifogade förslaget finns ändringsförslagen som framkommit i utlåtandena beaktat.

10 Stadsstyrelsen Sst 380 SD: Stadsstyrelsen godkänner förslaget till personalstrategi och jämställdhetsplan Arbetsgruppen ges i uppdrag att under inledningen av år 2014 implementera strategin. Personalstrategin och jämställdhetsplanen delges stadsfullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsen godkände bifogad personalstrategi och jämställdhetsplan. Strategin delges stadsfullmäktige.

11 Stadsstyrelsen CK:1295/2013/ BEGÄRAN OM BEMÖTANDE AV M.ÖSTMANS YRKANDE; FORSRÄTTIGHETERNA I NYKARLEBY ÄLV Stadsstyrelsen Bilaga 1/369 Sst 369 Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland bereder Nykarleby stad tillfälle att ge ett bemötande med anledning av M.Östmans utredningsbegäran om äganderättigheterna till forsrättigheterna i Nykarleby älv (bilaga). SD: Stadsstyrelsen antecknar begäran för kännedom och sänder den till Nykarleby Kraftverk för utredning och bemötande. Stadsdirektörens förslag godkändes. Mats Östman har bett Regionförvaltningsverket att utreda äganderätten till forsrättigheterna i Nykarleby älv (Lappo å). Utredningsförfrågan saknar tyvärr nödvändig detaljinformation om vad en eventuell utredning bör omfatta. Det är även oklart vilken part som skall bekosta en utredning. Utredningsförfrågan har som bilaga ett köpebrev daterat den gällande ett fastighetsköp mellan rättsinnehavare till Johannes Jouper samt Mats Östman. Inget finns omnämnt om forsrättigheter i det bifogade villkorliga köpebrevet. Stadsstyrelsen i Nykarleby stad har behandlat ärendet under sitt sammanträde den Stadsstyrelsen antecknade begäran för kännedom och beslöt sända den till Nykarleby Kraftverk för utredning och bemötande. Varken Nykarleby stad eller Affärsverket Nykarleby Kraftverk torde ha en skyldighet att utreda forsrättigheterna emedan Nykarleby stad/nykarleby Kraftverk har ett lagakraftvunnet tillstånd att nyttja vattenkraften. Det färskaste tillståndet från 2012 är en mindre uppdatering av det tidigare tillståndet som gäller enbart den kommande utbyggnaden av en ny turbin i befintlig kraftverksdamm. (Regionförvaltningsverkets beslut 88/2012/2) Vad gäller äganderätten till vattenkraften önskar Nykarleby Kraftverk hänvisa till Vattendomstolens beslut 17/1983C. I beslutet samt i syneförrättningshandlingarna finns utförliga redogörelser över Nykarleby stads äganderätt av den berörda vattenkraften, d.v.s. från havsnivå till området ca 1 km ovanom Haraldsfors. Ur beslutet 17/1983 C kan man på sidan 9 läsa:

12 Stadsstyrelsen Sst 381 I Stadsforsens nya kraftverk tar man inte ibruk vattenkraft som tillhör någon annan än sökanden. Vad gäller den fastighet (Klockars I 2:46) som framgår ur det till utredningsbegäran bifogade köpebrevet kan Nykarleby Kraftverk konstatera att fastigheten inte kan ha förbisetts i den dåvarande tillståndsprocessen emedan det enligt domstolsutslaget 17/1983C (sid 36) betalades ersättning på 410 mk för de skador vattenhöjningen förorsakade fastighetens strandområde. Någon rätt till vattenkraft eller något annat som sammanhör med lägenhet Klockars I 2:46 och vilket skulle innebära krav på Nykarleby stad/nykarleby Kraftverk finns inte med hänvisning till vattendomstolens utslag 17/1983C och Regionförvaltningsverkets beslut 88/2012/2. SD: Stadsstyrelsen föreslås omfatta bemötandet. Beslutet meddelas Regionförvaltningsverket. Paragrafen justeras omedelbart. Stadsdirektörens förslag godkändes.

13 Stadsstyrelsen BK:562/2013/ ANSÖKAN OM UNDANTAG; ELENIUS Stadsstyrelsen Bilaga 1/237 Bilaga 1/382 Peter Elenius anhåller om ELY-centralens undantag från bestämmelserna i delgeneralplanen för havsnära byar (GP nr 18, SFM / HFD ). Undantaget gäller för byggande av ett bostadshus omfattande ca 220 m 2 våningsyta på arealbestämt område av fastigheten Gustavsro RNr 4:103 i Socklot by i Nykarleby. Den planerade byggnadsplatsen är belägen invid Hästbådafjärden i Socklot. Det ca 7560 m 2 stora mark-/skogsområdet berörs av delgeneralplan med rättsverkan och området är i delgeneralplanen utmärkt som M-område (jord- och skogsbruksdominerat område). Fastigheten som är belägen inom strandzon vid havsstranden saknar byggrätt på detta område. På intilliggande markområden finns ett tätbebyggt område för fritidsbebyggelse och där finns sammanlagt 11 byggplatser, i två separata kvarter. Detta område har i delgeneralplanen utvisats som RA/AO-område, fritidsbostadsområde som kan ändras till permanent boende. En pälsdjursfarm med placeringstillstånd befinner sig på ca 160 m avstånd från den planerade byggnadsplatsen. Farmens och fastighetens innehavare har muntligen meddelat byggnadsinspektionen att sedan 2003 har inte någon verksamhet pågått på farmområdet. Avståndet från byggnadsplatsen till strandlinjen är ca 90 m. En väg som befinner sig på ca 80 m från strandlinjen kan tolkas som en naturlig gräns mellan byggnadsplatsen och strandlinjen. Den befintliga vägen kräver dock underhåll, samt att en eventuell breddning kan vara aktuell. I delgeneralplaneprocessen har utretts områdets byggrätt. Från moder- /stomfastigheten har bildats ett stort antal byggplatser varför inga nya byggrätter kunnat utvisats på denna plats. Enligt uppgifter ur fastighetsregistret har fastigheten Gustavsro RNr 4:103 bildats Fastighetens bildningskedja har kontrollerats och detta har även granskats i samband med generalplaneprocessen. Konsulten och BK har konstaterat att från den moderfastighet som utgör granskningsobjekt (RNr 4:15, reg.

14 Stadsstyrelsen Sst 237 Sst ) har bildats en stor mängd byggnadsplatser och lägenheten har överskridit sin dimensioneringsnorm med det dubbla. Sökanden har hört rågrannen invid. Övriga intressenter har delgivits genom kungörelse i tidningen (ÖT och PS), samt på stadens anslagstavla och hemsida. Inga anmärkningar eller synpunkter har inkommit. Med hänvisning till gjorda utredningar har inga sådana uppgifter framkommit som skulle ge anledning att ändra på tidigare beslut som fattats av staden i samband med den genomförda delgeneralplaneprocessen. T.f. byggnadsinspektören och stadsgeodeten har granskat sökandens anhållan och förordar inte det ansökta undantaget. SD: Stadsstyrelsen föreslås på basen av BK:s utlåtande att inte förorda ansökt undantag. Beslutet meddelas ELY-centralen. Stadsstyrelsen beslöt enhälligt förorda ansökt undantag. Stadsstyrelsen anser att den planerade byggnadsplatsen lämpar sig som byggplats och den föreslagna byggnadsåtgärden kommer inte att förorsaka några negativa konsekvenser för miljön eller landskapet. Närings-, trafik och miljöcentralen har genom beslut givet den avslagit ansökan (bilaga). SD: Antecknas för kännedom. Stadsdirektörens förslag godkändes.

15 Stadsstyrelsen CK:1336/2013/ ANHÅLLAN OM ANSLAG FÖR KONDITIONSGRANSKNING VID NORMENS SKOLA Sst 383 Stadsstyrelsen tillsatte den en arbetsgrupp för sköta kontakterna till Normens skola gällande de åtgärder som vidtas för att förbättra situationen i fastigheten. Arbetsgruppen anhåller om ett anslag på för konditionsgranskning vid Normens skola. Konditionsgranskningen skall samtidigt fungera som underlag för en renovering av fastigheten. SD: Stadsstyrelsen beslutar bevilja ett tilläggsanslag på i 2013-års budget för anhållen konditionsgranskning. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas arbetsgruppen och BK.

16 Stadsstyrelsen BK:1148/2013/ UTANNONSERING AV STADENS JORDBRUKSOMRÅDEN Tekniska nämnden Tekniska nämnden Ten 146 Arrendetiden för största delen av stadens jordbruksområden utgår. Områdena har enligt praxis utarrenderats genom anbudsförfarande. Skiftena är belägna i centrum, Forsby, Kyrkoby, Lippjärv, Jeppo, Munsala, Monå och Hirvlax. De aktuella markområdena består i huvudsak av råmarksområden eller tomter i tomtreserven. Arrendetiden har varierat mellan 5 och 6 år och enligt praxis har jordbruksmarken utannonserats i Nykarleby Posten och på anslagstavlorna. Bestämmelserna gällande olika jordbruksstöd och bidrag har varierat under årens lopp. Enligt nugällande villkor kvarstår stödrättigheterna hos markägaren och en text om detta ingår även i legoavtalen. Information gällande spridning av gödsel på centrala områden bör ges så att dessa åtgärder vållar så litet förfång som möjligt. Stadens tillstånd (medgivande) till skoterspår och skidspår bör även beaktas för berörda områden, bl.a. 105,108 och 110. GEO: TEN föreslås besluta att stadens jordbruksområden utannonserats genom anbudsförfarande. Anbud inbegärs för en ny 6 års period. Områden som skall ibruktas med ändrad markanvändning granskas och utelämnas då olägenheter kan uppstå. Stödrättigheterna kvarstår hos markägaren enligt tidigare beslut och texten om detta bibehålls i avtalen. Beslutet delges BK för verkställighet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. BK har utannonserat jordbruksområdena. Kungörelsen har varit uppsatt på anslagstavlorna, stadens hemsida och i dagstidningarna. Anbuden har inbegärts till den Ten 172 GEO: Föreslås att de högsta anbuden för respektive område antas för följande 6 års period enligt följande: Område nr Anbudsgivare euro/år (avgift) 105 Kenneth o. Krister Nylund 1619, Marko Kecklund 1300,00

17 Stadsstyrelsen Kenneth o. Krister Nylund 668, Marko Kecklund 1200, Kaj Mattsson 933, Marko Kecklund 1200, Br. Lindvalls mjölkgård öb 600, Kenneth o. Krister Nylund 701, Lukas Enström 370, Marko Kecklund 1500, Br. Lindvalls mjölkgård öb 2088, Leif-Ole Romar 245, Ralf Linder 700, Ralf Linder 1022, Jbsl Ek Isak o. Ek Per 301, Alf Isaksson 162, André Sundholm 1320, Leif Solvin 1450, Leif Solvin 1450, Skogsjö gård Jbsl 2814, Leif Solvin 3700, Kenneth o. Krister Nylund 222, Jbsl Ek Isak o. Ek Per 1644, Bengt o. Roger Kvist 69,30 Valet av legotagare för område nr 149 sker genom lottdragning då Kenneth och Krister Nylund samt Bengt och Roger Kvist gett likvärdiga anbud. BK (stadsingenjören och geodeten) berättigas avgöra utarrendering av de områden där annulleringar/ändringar inkommer och de specialområden där tidigare arrendetagaren har erhållit förtur till arrendering. Protokollsanteckning: Eftersom två likvärdiga anbud inkommit för område nr 149 verkställdes lottdragning. Lotten gynnade Bengt och Roger Kvist. Anbuden för de olika områdena antas enligt förslag. Område nr 149 tillfaller Bengt och Roger Kvist efter verkställd lottdragning. I övrigt enligt stadsgeodetens förslag. Föreslås för SST att överblivna stödrättigheter flyttas eller utbjuds till försäljning. Paragrafen justerades omedelbart.

18 Stadsstyrelsen Sst 384 SD: Stadsstyrelsen föreslås besluta att överblivna stödrättigheter flyttas eller utbjuds till försäljning. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas TEN.

19 Stadsstyrelsen BK:1279/2013/ OMBILDNING AV BEFATTNING FRÅN YRKESMAN SOM SNICKARE TILL YRKESMAN SOM FASTIGHETSSKÖTARE Tekniska nämnden Ten 154 Sst 385 Enligt byggnadskontorets förslag bör en befattning som yrkesman som snickare för tekniska sektorns husbyggnadsavdelning ombildas till yrkesman som fastighetsskötare vid Nykarleby stads skolområde på Seminariegatan inkl. Skogsparkens skola/metsäkulman koulu, daghemmet Skogsstjärnan och Stjärnhallen. STI: Ten torde föreslå för stadsstyrelsen att befattningen som yrkesman som snickare för tekniska sektorns husbyggnadsavdelning ombildas till yrkesman som fastighetsskötare vid Nykarleby stads skolområde på Seminariegatan inkl. Skogsparkens skola/metsäkulman koulu, daghemmet Skogsstjärnan och Stjärnhallen. Innehavaren av befattningen som snickare Claus Lönnqvist har gått i pension per den Till den nya befattningen som fastighetsskötare har valts Mikael Åbro. Enligt stadsingenjörens förslag. SD: Stadsstyrelsen föreslås besluta i enlighet med tekniska nämndens förslag. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas TEN.

20 Stadsstyrelsen BK:119/2013/ DETALJPLANERING AV HAVSNÄRA SMÅHUSOMRÅDE; KANÄS Tekniska nämnden Tekniska nämnden Bilaga 1/386 Staden har beslutat att planlägga ett nytt småhusområde vid Kanäs i Kantlax. Staden äger marken på området och för projektet anlitas planläggningskonsult, Ramboll Finland. Detaljplaneprojektet nr S 4 12 har beskrivits i stadens planläggningsöversikt. BK har hållit inledande projektmöte med konsulten och planprojektet har inletts. Myndigheter och intressenter skall höras angående projektet. Projektet genomförs med stöd av det uppgjorda programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ten 16 GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående detaljplaneprojektet vid Kanäs samt att detta genomförs enligt det uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. BK har meddelat om projektinledningen för planprojektet vid Kanäs Myndigheter och intressenter har kunnat framföra synpunkter över detaljplanprojektet i dess initialskede. Utlåtanden har erhållits av Österbottens förbund (ÖF), Österbottens Räddningsverk (ÖRV), Social och hälsovårdsverket (SHV) och Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY). ELY:s utlåtande har separat handlagts som ett delgivningsärende i TEN. Med anledning av framförda synpunkter från ELY och ÖF har BK hållit ett arbetsmöte med konsulten. I samband med detta har konsulten inkommit med en tilläggsoffert. Offerten gäller för utförande av mera omfattande generalplaneutredningar. Ten 163 GEO: Tekniska nämnden tar ställning till Rambolls tilläggsoffert och vid behov hörs även stadsstyrelsen angående fortsättningen i planeärendet. Tekniska nämnden beslöt att man hör stadsstyrelsen om man skall fortsätta med detaljplaneringen av småhusområdet vid Kanäs. Ifall man besluter att fortsätta

21 Stadsstyrelsen Sst 386 med planeringen bör beaktas att projekttiden kommer att förlängas betydligt samt att beloppet i Rambolls offert är ett riktarvode. Paragrafen justerades omedelbart. Stadsgeodeten deltar i mötet. SD: Stadsstyrelsen för en diskussion om fortsättningen med detaljplaneringen av småhusområdet vid Kanäs. Stadsstyrelsen godkände Rambolls tilläggsoffert och beslöt fortsätta planeutredningarna. Beslutet meddelas TEN.

22 Stadsstyrelsen BK:1258/2013/ VAL AV KONSULT FÖR GENERALPLANE- O. BROUTREDNING Tekniska nämnden Bilaga 1/387 Ett omfattande planerings- och utredningsprojekt är aktuellt i Nykarleby centrum. Uppdraget är tudelat och för de utredningar som ingår i planeringsprojektet föreslås anlitas konsult. Utredningsprojektet omfattar förutom en delgeneralplanegranskning även en bro- och trafiktekniskutredning. Utredningsområdena består att ett antal delområden som skall granskas utgående från uppställda mål och gällande lagstiftning. Med projektet utreds bl.a. förutsättningarna för utvidgning av befintliga småhusområden i Nystan. BK har begärt in anbud av planeringskonsulter för projektet. Inkomna anbud presenteras och förslag ges på mötet. Ten 162 STI: Föreslås att tekniska nämnden väljer planeringskonsult för det aktuella utredningsprojektet i Nykarleby centrum enligt det förmånligaste godkända anbudet. Beslutet delges stadsstyrelsen och projektet skall beaktas i den fortsatta budgetberedningen för Villkor för projektinledningen är att budgetmedel beviljas i budgeten 2014 för de planerade utredningarna. Tekniska nämnden beslöt att anta Rambolls anbud för generalplane- och broutredning i Nykarleby centrum. Villkor för projektets förverkligande enligt stadsingenjörens förslag ovan. Beslutet delges stadsstyrelsen för beaktande i den pågående budgetberedningen. Paragrafen justerades omedelbart. Sst 387 SD: Stadsstyrelsen ger BK i uppdrag att förhandla med anbudsgivaren om en planering som ryms inom budgetanslaget alternativt ta in nya offerter. Stadsstyrelsen tar vid behov senare ställning till eventuellt behov av tilläggsanslag eller omdisponering av anslag. Beslutet meddelas TEN. Stadsdirektörens förslag godkändes.

23 Stadsstyrelsen CK:1337/2013/ ANSÖKAN OM UPPGÖRANDE AV DELGENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSPARK I VEXALA Bilaga 1,2/388 Nykarleby Vindpark Ab har anhållit om uppgörande av en delgeneralplan för en vindkraftspark i Vexala. Smålands Miljöenergi har tidigare skött om den inledande projekteringen för Vexala-området. Företaget har meddelat om att projektets nyttjanderätts- och jordlegoavtal överlåtits åt Nykarleby Vindpark Ab samt att man hittat en samarbetspartner i Estland, Tuulenarenduse OÜ. Den fortsatta projekteringen av parken skall enligt meddelandet skötas av Nestland OÜ. Området är beläget på ett kargt skogsområde i den norra delen av Vexala invid Bergom, nord till nordväst om gårdsgrupperna Fågels, Innerbyn, Svartnäs och Söderbacken. Det föreslagna generalplaneområdet ingår inte i Österbottens förbunds etapplan 2 (förnybara energiformer i Österbotten). På grund av områdets särskilda förutsättningar har man parallellt med planläggningsanhållan även utrett behovet av att genomföra en miljökonsekvensbedömningsprocess. Närings-, trafik- och miljöcentralen (EPOELY) har med sitt beslut avgjort att för projektet krävs ett separat MKB-förfarande. Konsultbyrån Ramboll har uppgjort en omfattande miljöutredning och utredningen har utgjort underlag för MKB-avgörandet. Byggnadskontoret (BK) har utrett ärendet och även tagit del av Rambolls miljöutredning och de i utredningen framtagna konsekvenserna. Utredningen har nu översatts till svenska. I MKB-avgörandet framgår att man planerar att bygga fyra vindkraftverk i Vexala med en effekt på högst 18 MW. Kraftverken skulle preliminärt ha en navhöjd på 130 m och deras totalhöjd är ca 195 m. Trots att man i det föreslagna planprojektet klart underskrider tröskelvärdet för antalet kraftverk (möllor) så har kontaktmyndigheten ansett förhållandena vara sådana att utredningarna bör ske via ett separat bedömningsförfarande (MKB). De faktorer som beaktats i ELY:s avgörande är bl.a. områdets läge, dess natur samt närheten till ett stort antal fritidsbostäder. Fritidsbostäderna finns på byggnadsplatser som utvisats i den omfattande strandplanen för Vexala by. BK anser att ifall planprojektet inleds bör generalplaneområdet avgränsas i väster och öster så att planen omfattar hela området mellan strandzonen och den fast-

24 Stadsstyrelsen ställda strandplanen för Vexala (SDp nr 30, fastställd , VFMC) samt ändringar till denna. I samband med de ovan nämnda processerna bör även granskas förhållandena för elnät, linjedragningar och tillhörande transformatorstationer. När planen uppgörs bör man förutom gällande bestämmelser om generalplanering (i MBL) även beakta miljöministeriets anvisningar för projektering av vindkraft (tuulivoimarakentamisen suunnittelu /-opas). I detta projekt blir förutom de allmänna utredningarna om naturen och miljön granskningarna för skugg- och blinkeffekter samt buller- och landskapsanalys synnerligen viktiga. Buller- samt blink- och skuggbildning är mera av lokala karaktär, men landskapspåverkan kommer att beröra en stor del av fritidsbyggnationen på generalplaneområdet i skärgården, i en miljö där konkurrerande objekt i strandlandskapet saknas. I samband med en kommande projektering är det skäl att granska placeringarna för kraftverken och lämna en tillräcklig stor buffert mot den angränsande byggnationen i de ovan nämnda gårdsgrupperna. Särdrag att ytterligare beakta i utredningarna i byn Vexala är pälsdjursfarmningen och dess framtida etableringsmöjligheter. BK anser att det krävande vindkraftsprojektet kan utredas. Sökanden har i anhållan förbundit sig att stå för planprojektets kostnader. Projektet utreds då med en delgeneralplaneprocess parallellt med MKB-förfarandet. Stadsstyrelsen kan dock med hänsyn till de av Ramboll konstaterade konsekvenserna samt områdets potential, de omfattande övriga vindkraftsreserveringarna i kommunen och projektets miljö-, natur- och landskapspåverkan samt inverkan på trivsel och levnadsförhållanden (fritids- och övrigt boende) överväga om delgeneralplaneprojektet skulle lämnas därhän. Sst 388 STS: Stadsstyrelsen konstaterar att vindkraftsprojektet i många avseenden är utmanade, men motsätter sig inte att vindkraftsprojektet, i enlighet med BK:s förslag kan utredas och föreslår för stadsfullmäktige delgeneralplanläggningen kan inledas. Protokollsanteckning: Gösta Willman anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Protokollsanteckning: Under diskussionen föreslog Vald-Erik Granlund, understödd av Jan-Erik Högdahl, att delgeneralplanläggningen inte skulle gå vidare eftersom området inte lämpar sig för vindkraft. Vid genomförd omröstning gavs följande röster:

25 Stadsstyrelsen för stadssekreterarens förslag 3 röster för Granlunds förslag 7 röster Omröstningsprotokollet bifogas. Stadsstyrelsen beslöt att inte bevilja Nykarleby Vindpark Ab:s anhållan om uppgörande av en delgeneralplan för en vindkraftspark i Vexala. Beslutet meddelas BK och sökande.

26 Stadsstyrelsen CK:1338/2013/ ANMÄLNINGSÄRENDEN Sst 389 Bilaga 1/389 Med anledning av KD:s motion i stadsfullmäktige angående Nykarleby Kraftverks medverkan i Fennovoimas planerade kärnkraftsbygge i Pyhäjoki har en namninsamling inlämnats till stadskansli (bilaga). Skrivelsen har även delgetts Nykarleby Kraftverk. --- Följande protokollskopior har inlämnats till stadskansliet: - Österbottens förbund, landskapsfullmäktige 4.11 (www) - Social- och hälsovårdsnämnden Sektionen för småbarnsfostran Social- och hälsovårdsnämnden (extra möte) SD: Antecknas för kännedom. Stadsdirektörens förslag godkändes.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 8/2014 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 september 2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 25.03.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 117 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 166 118 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua 13.03.2014 18 Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats: Vanha Paukku, Lapua Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11. Kommungården i Godby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 12.5.2011 3/11 Sammanträdestid Torsdagen den 12.5. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.10.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 486 300 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2014 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 24.02.2014 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 56 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 4 57 Val av två protokolljusterare

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19.04 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 83 Sammankallande och beslutförhet 84 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 85 Tjänstemannabeslut 86 Rättelseyrkande

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2013 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 februari 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.4.2014

Sammanträdesdatum 9.4.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4/2014 4/47 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19.00 20.26 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Åminne,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 27.5.2014 kl. 19.00-20.20. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-09-02 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-09-02 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-09-02 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 34 Val av protokolljusterare... 3 35 Godkännande av skissritningar, byggnadssättsbeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den 19.06.2013 kl 19.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. TN 35 Kallelse och beslutförhet.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 10 februari 2014 kl. 19:00-19.30 Kommunkansliet i Geta skola, Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande Kjell Berndtsson, KST-viceordförande

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården

Onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19.00 19.40 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 9 oktober 2014 Byggnadstekniska nämnden 15.10.2014 151 169 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 15 oktober 2014

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 6/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror, x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer