NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare Koncerndirektiv Val av representanter till Nykarleby Kraftverk AB:s bolagsstämma Köks- och städstrategi Nykarleby stads personalstrategi och jämställdhetsplan Begäran om bemötande av M.Östmans yrkande; forsrättigheterna i 646 Nykarleby älv Ansökan om undantag; Elenius Anhållan om anslag för konditionsgranskning vid Normens skola Utannonsering av stadens jordbruksområden Ombildning av befattning från yrkesman som snickare till yrkesman 654 som fastighetsskötare Detaljplanering av havsnära småhusområde; Kanäs Val av konsult för generalplane- o. broutredning Ansökan om uppgörande av delgeneralplan för vindkraftspark i Vexala Anmälningsärenden 661 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Torsdagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/ Stadsstyrelsen Tilläggsärenden: 390 Vipplån: Stiftelsen Juthbacka Konfidentiellt 663 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Torsdagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Ingman Ronny Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Frånvarande Övriga deltagande Paragrafer Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Flén Elli, stadsfullmäktiges I viceordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdirektör och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, protokollförare Gunilla Lillbacka, stadskamrer, , , kl Johansson Tom, stadsgeodet, 386, 387, 388, kl Österbacka Johan, terminalchef, 386, kl Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Rita Linqvist Greta Näs Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. byråsekr.

4 Stadsstyrelsen CK:1/2013/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 375 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. CK:2/2013/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE I tur att justera protokollet är ledamöterna Rita Linqvist och Greta Näs. (Följande i tur är Maria Palm och Nils-Erik Rögård). Sst 376 SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Rita Linqvist och Greta Näs. Protokollet justeras på stadskansliet torsdag 5.12 kl

5 Stadsstyrelsen CK:1334/2013/ KONCERNDIREKTIV Sst 377 Bilaga 1/377 Stadens ledning har i samråd med Ernst&Youngs juridiska avdelning uppgjort förslag till nytt koncerndirektiv för Nykarleby stad med beaktande av att stora delar av stadens verksamhet bolagiseras från och med SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige godkänner bifogat förslag till koncerndirektiv. Samtidigt upphävs gällande koncerndirektiv. Stadsdirektörens förslag godkändes.

6 Stadsstyrelsen CK:1335/2013/ VAL AV REPRESENTANTER TILL NYKARLEBY KRAFTVERK AB:S BOLAGSSTÄMMA Sst 378 Stadsfullmäktige beslöt på sitt möte delegera verkställigheten av kraftverkets bolagisering till stadsstyrelsen. Från stadsfullmäktiges presidiums sida har framkommit en önskan att frågan gällande val av representanter till Nykarleby kraftverks bolagsstämma avgörs av fullmäktige. SD: Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige utser ett antal representanter till Nykarleby kraftverk Ab:s bolagsstämma Stadsdirektörens förslag godkändes.

7 Stadsstyrelsen CK:287/2013/ KÖKS- OCH STÄDSTRATEGI Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Bilaga 1/342 Sst 112 Sst 342 Bilaga 1/379 I januari 2006 tillsatte stadsdirektören en arbetsgrupp för att konkretisera och vidareutveckla den av stadsstyrelsen tillsatta kommuninterna arbetsgruppens arbete gällande köks- och städfunktionerna i Nykarleby stad. Beslutet i stadsstyrelsen blev att två befattningar ombildades så att en kosthållschef och en serviceförman anställdes och verksamheterna flyttades under stadsstyrelsen respektive tekniska nämnden. Stadsstyrelsen utvärderade omorganiseringen den Under de senaste åren har köks- och städfunktionerna inte haft något organ som kontinuerligt diskuterat och följt upp utvecklingen trots att köks- och städfunktionerna ständigt varit på agendan. Behovet av en arbetsgrupp som diskuterar köksoch städärenden har bl.a. konkretiserats i och med efterfrågan på en matstrategi, diskussioner om köksfunktioner och städdimensionering. SD: Stadsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för uppgörande av en köks- och städstrategi för Nykarleby stad. Stadsstyrelsen valde följande medlemmar i arbetsgruppen: Gunilla Lillbacka, Greta Näs (sammankallare), Sören Lawast och Boris Sundell. Kosthållschefen och serviceförmannen kan kallas som sakkunniga. Beslutet meddelas de valda samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Stadskamrer Gunilla Lillbacka presenterar arbetsgruppens förslag till köks- och städstrategi, bilaga. SD: Stadsstyrelsen antecknar strategin för kännedom och besluter att inleda samarbetsförhandlingar i enlighet med förslagen i strategin. Stadsstyrelsen godkänner köks- och städstrategin i sin helhet på nästa möte. Stadsdirektörens förslag godkändes. Stadskamrern har under vecka hållit informationstillfällen om strategin och dess konsekvenser för köks- och städpersonalen. Samarbetsförhandlingar enligt

8 Stadsstyrelsen Sst 379 stadstyrelsens förslag har även genomförts. Personalpolitiska utskottet (PPU) och Samarbetsgruppen har tagit del av strategin. SD: Stadsstyrelsen omfattar köks- och städstrategin och avtackar arbetsgruppen för gott arbete. Strategin delges stadsfullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsen godkände bifogad köks- och städstrategi. Strategin delges stadsfullmäktige.

9 Stadsstyrelsen CK:288/2013/ NYKARLEBY STADS PERSONALSTRATEGI OCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen Bilaga 1/274 Sst 113 Sst 274 Bilaga 1/380 Nykarleby stad har under åren haft en personalstrategi och jämställdhetsplan. Personalstrategin är ett icke lagstadgat dokument som beskriver hur man bedriver en god personalpolitik och tryggar framtida personalbehov. Jämställdhetsplanen är däremot ett lagstadgat dokument för alla arbetsgivare med fler än 30 arbetstagare. SD: Stadsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdraget att uppdatera personalstrategin och jämställdhetsplanen. Stadsstyrelsen valde följande medlemmar i arbetsgruppen: Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Boris Sundell Gunilla Lillbacka, sammankallare Kristina Backlund Camilla Högdahl-Pasanen Tony Forsbacka Beslutet meddelas de valda samt införs i förteckningen över förtroendevalda. Arbetsgruppen har varit samlad till ett antal möten och beslöt på sitt senaste möte att begära utlåtande från stadsstyrelen, personalpolitiska utskottet och samarbetsgruppen innan arbetet fortsätter (bilaga). SD: Stadsstyrelsen ger kommentarer på personalstrategin och jämställdhetsplanen. Stadsstyrelsen omfattade förslaget. Under hösten har även samarbetsgruppen och personalpolitiska utskottet tagit del av utkastet till personalstrategi och jämställdhetsplan. I det bifogade förslaget finns ändringsförslagen som framkommit i utlåtandena beaktat.

10 Stadsstyrelsen Sst 380 SD: Stadsstyrelsen godkänner förslaget till personalstrategi och jämställdhetsplan Arbetsgruppen ges i uppdrag att under inledningen av år 2014 implementera strategin. Personalstrategin och jämställdhetsplanen delges stadsfullmäktige för kännedom. Stadsstyrelsen godkände bifogad personalstrategi och jämställdhetsplan. Strategin delges stadsfullmäktige.

11 Stadsstyrelsen CK:1295/2013/ BEGÄRAN OM BEMÖTANDE AV M.ÖSTMANS YRKANDE; FORSRÄTTIGHETERNA I NYKARLEBY ÄLV Stadsstyrelsen Bilaga 1/369 Sst 369 Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland bereder Nykarleby stad tillfälle att ge ett bemötande med anledning av M.Östmans utredningsbegäran om äganderättigheterna till forsrättigheterna i Nykarleby älv (bilaga). SD: Stadsstyrelsen antecknar begäran för kännedom och sänder den till Nykarleby Kraftverk för utredning och bemötande. Stadsdirektörens förslag godkändes. Mats Östman har bett Regionförvaltningsverket att utreda äganderätten till forsrättigheterna i Nykarleby älv (Lappo å). Utredningsförfrågan saknar tyvärr nödvändig detaljinformation om vad en eventuell utredning bör omfatta. Det är även oklart vilken part som skall bekosta en utredning. Utredningsförfrågan har som bilaga ett köpebrev daterat den gällande ett fastighetsköp mellan rättsinnehavare till Johannes Jouper samt Mats Östman. Inget finns omnämnt om forsrättigheter i det bifogade villkorliga köpebrevet. Stadsstyrelsen i Nykarleby stad har behandlat ärendet under sitt sammanträde den Stadsstyrelsen antecknade begäran för kännedom och beslöt sända den till Nykarleby Kraftverk för utredning och bemötande. Varken Nykarleby stad eller Affärsverket Nykarleby Kraftverk torde ha en skyldighet att utreda forsrättigheterna emedan Nykarleby stad/nykarleby Kraftverk har ett lagakraftvunnet tillstånd att nyttja vattenkraften. Det färskaste tillståndet från 2012 är en mindre uppdatering av det tidigare tillståndet som gäller enbart den kommande utbyggnaden av en ny turbin i befintlig kraftverksdamm. (Regionförvaltningsverkets beslut 88/2012/2) Vad gäller äganderätten till vattenkraften önskar Nykarleby Kraftverk hänvisa till Vattendomstolens beslut 17/1983C. I beslutet samt i syneförrättningshandlingarna finns utförliga redogörelser över Nykarleby stads äganderätt av den berörda vattenkraften, d.v.s. från havsnivå till området ca 1 km ovanom Haraldsfors. Ur beslutet 17/1983 C kan man på sidan 9 läsa:

12 Stadsstyrelsen Sst 381 I Stadsforsens nya kraftverk tar man inte ibruk vattenkraft som tillhör någon annan än sökanden. Vad gäller den fastighet (Klockars I 2:46) som framgår ur det till utredningsbegäran bifogade köpebrevet kan Nykarleby Kraftverk konstatera att fastigheten inte kan ha förbisetts i den dåvarande tillståndsprocessen emedan det enligt domstolsutslaget 17/1983C (sid 36) betalades ersättning på 410 mk för de skador vattenhöjningen förorsakade fastighetens strandområde. Någon rätt till vattenkraft eller något annat som sammanhör med lägenhet Klockars I 2:46 och vilket skulle innebära krav på Nykarleby stad/nykarleby Kraftverk finns inte med hänvisning till vattendomstolens utslag 17/1983C och Regionförvaltningsverkets beslut 88/2012/2. SD: Stadsstyrelsen föreslås omfatta bemötandet. Beslutet meddelas Regionförvaltningsverket. Paragrafen justeras omedelbart. Stadsdirektörens förslag godkändes.

13 Stadsstyrelsen BK:562/2013/ ANSÖKAN OM UNDANTAG; ELENIUS Stadsstyrelsen Bilaga 1/237 Bilaga 1/382 Peter Elenius anhåller om ELY-centralens undantag från bestämmelserna i delgeneralplanen för havsnära byar (GP nr 18, SFM / HFD ). Undantaget gäller för byggande av ett bostadshus omfattande ca 220 m 2 våningsyta på arealbestämt område av fastigheten Gustavsro RNr 4:103 i Socklot by i Nykarleby. Den planerade byggnadsplatsen är belägen invid Hästbådafjärden i Socklot. Det ca 7560 m 2 stora mark-/skogsområdet berörs av delgeneralplan med rättsverkan och området är i delgeneralplanen utmärkt som M-område (jord- och skogsbruksdominerat område). Fastigheten som är belägen inom strandzon vid havsstranden saknar byggrätt på detta område. På intilliggande markområden finns ett tätbebyggt område för fritidsbebyggelse och där finns sammanlagt 11 byggplatser, i två separata kvarter. Detta område har i delgeneralplanen utvisats som RA/AO-område, fritidsbostadsområde som kan ändras till permanent boende. En pälsdjursfarm med placeringstillstånd befinner sig på ca 160 m avstånd från den planerade byggnadsplatsen. Farmens och fastighetens innehavare har muntligen meddelat byggnadsinspektionen att sedan 2003 har inte någon verksamhet pågått på farmområdet. Avståndet från byggnadsplatsen till strandlinjen är ca 90 m. En väg som befinner sig på ca 80 m från strandlinjen kan tolkas som en naturlig gräns mellan byggnadsplatsen och strandlinjen. Den befintliga vägen kräver dock underhåll, samt att en eventuell breddning kan vara aktuell. I delgeneralplaneprocessen har utretts områdets byggrätt. Från moder- /stomfastigheten har bildats ett stort antal byggplatser varför inga nya byggrätter kunnat utvisats på denna plats. Enligt uppgifter ur fastighetsregistret har fastigheten Gustavsro RNr 4:103 bildats Fastighetens bildningskedja har kontrollerats och detta har även granskats i samband med generalplaneprocessen. Konsulten och BK har konstaterat att från den moderfastighet som utgör granskningsobjekt (RNr 4:15, reg.

14 Stadsstyrelsen Sst 237 Sst ) har bildats en stor mängd byggnadsplatser och lägenheten har överskridit sin dimensioneringsnorm med det dubbla. Sökanden har hört rågrannen invid. Övriga intressenter har delgivits genom kungörelse i tidningen (ÖT och PS), samt på stadens anslagstavla och hemsida. Inga anmärkningar eller synpunkter har inkommit. Med hänvisning till gjorda utredningar har inga sådana uppgifter framkommit som skulle ge anledning att ändra på tidigare beslut som fattats av staden i samband med den genomförda delgeneralplaneprocessen. T.f. byggnadsinspektören och stadsgeodeten har granskat sökandens anhållan och förordar inte det ansökta undantaget. SD: Stadsstyrelsen föreslås på basen av BK:s utlåtande att inte förorda ansökt undantag. Beslutet meddelas ELY-centralen. Stadsstyrelsen beslöt enhälligt förorda ansökt undantag. Stadsstyrelsen anser att den planerade byggnadsplatsen lämpar sig som byggplats och den föreslagna byggnadsåtgärden kommer inte att förorsaka några negativa konsekvenser för miljön eller landskapet. Närings-, trafik och miljöcentralen har genom beslut givet den avslagit ansökan (bilaga). SD: Antecknas för kännedom. Stadsdirektörens förslag godkändes.

15 Stadsstyrelsen CK:1336/2013/ ANHÅLLAN OM ANSLAG FÖR KONDITIONSGRANSKNING VID NORMENS SKOLA Sst 383 Stadsstyrelsen tillsatte den en arbetsgrupp för sköta kontakterna till Normens skola gällande de åtgärder som vidtas för att förbättra situationen i fastigheten. Arbetsgruppen anhåller om ett anslag på för konditionsgranskning vid Normens skola. Konditionsgranskningen skall samtidigt fungera som underlag för en renovering av fastigheten. SD: Stadsstyrelsen beslutar bevilja ett tilläggsanslag på i 2013-års budget för anhållen konditionsgranskning. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas arbetsgruppen och BK.

16 Stadsstyrelsen BK:1148/2013/ UTANNONSERING AV STADENS JORDBRUKSOMRÅDEN Tekniska nämnden Tekniska nämnden Ten 146 Arrendetiden för största delen av stadens jordbruksområden utgår. Områdena har enligt praxis utarrenderats genom anbudsförfarande. Skiftena är belägna i centrum, Forsby, Kyrkoby, Lippjärv, Jeppo, Munsala, Monå och Hirvlax. De aktuella markområdena består i huvudsak av råmarksområden eller tomter i tomtreserven. Arrendetiden har varierat mellan 5 och 6 år och enligt praxis har jordbruksmarken utannonserats i Nykarleby Posten och på anslagstavlorna. Bestämmelserna gällande olika jordbruksstöd och bidrag har varierat under årens lopp. Enligt nugällande villkor kvarstår stödrättigheterna hos markägaren och en text om detta ingår även i legoavtalen. Information gällande spridning av gödsel på centrala områden bör ges så att dessa åtgärder vållar så litet förfång som möjligt. Stadens tillstånd (medgivande) till skoterspår och skidspår bör även beaktas för berörda områden, bl.a. 105,108 och 110. GEO: TEN föreslås besluta att stadens jordbruksområden utannonserats genom anbudsförfarande. Anbud inbegärs för en ny 6 års period. Områden som skall ibruktas med ändrad markanvändning granskas och utelämnas då olägenheter kan uppstå. Stödrättigheterna kvarstår hos markägaren enligt tidigare beslut och texten om detta bibehålls i avtalen. Beslutet delges BK för verkställighet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. BK har utannonserat jordbruksområdena. Kungörelsen har varit uppsatt på anslagstavlorna, stadens hemsida och i dagstidningarna. Anbuden har inbegärts till den Ten 172 GEO: Föreslås att de högsta anbuden för respektive område antas för följande 6 års period enligt följande: Område nr Anbudsgivare euro/år (avgift) 105 Kenneth o. Krister Nylund 1619, Marko Kecklund 1300,00

17 Stadsstyrelsen Kenneth o. Krister Nylund 668, Marko Kecklund 1200, Kaj Mattsson 933, Marko Kecklund 1200, Br. Lindvalls mjölkgård öb 600, Kenneth o. Krister Nylund 701, Lukas Enström 370, Marko Kecklund 1500, Br. Lindvalls mjölkgård öb 2088, Leif-Ole Romar 245, Ralf Linder 700, Ralf Linder 1022, Jbsl Ek Isak o. Ek Per 301, Alf Isaksson 162, André Sundholm 1320, Leif Solvin 1450, Leif Solvin 1450, Skogsjö gård Jbsl 2814, Leif Solvin 3700, Kenneth o. Krister Nylund 222, Jbsl Ek Isak o. Ek Per 1644, Bengt o. Roger Kvist 69,30 Valet av legotagare för område nr 149 sker genom lottdragning då Kenneth och Krister Nylund samt Bengt och Roger Kvist gett likvärdiga anbud. BK (stadsingenjören och geodeten) berättigas avgöra utarrendering av de områden där annulleringar/ändringar inkommer och de specialområden där tidigare arrendetagaren har erhållit förtur till arrendering. Protokollsanteckning: Eftersom två likvärdiga anbud inkommit för område nr 149 verkställdes lottdragning. Lotten gynnade Bengt och Roger Kvist. Anbuden för de olika områdena antas enligt förslag. Område nr 149 tillfaller Bengt och Roger Kvist efter verkställd lottdragning. I övrigt enligt stadsgeodetens förslag. Föreslås för SST att överblivna stödrättigheter flyttas eller utbjuds till försäljning. Paragrafen justerades omedelbart.

18 Stadsstyrelsen Sst 384 SD: Stadsstyrelsen föreslås besluta att överblivna stödrättigheter flyttas eller utbjuds till försäljning. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas TEN.

19 Stadsstyrelsen BK:1279/2013/ OMBILDNING AV BEFATTNING FRÅN YRKESMAN SOM SNICKARE TILL YRKESMAN SOM FASTIGHETSSKÖTARE Tekniska nämnden Ten 154 Sst 385 Enligt byggnadskontorets förslag bör en befattning som yrkesman som snickare för tekniska sektorns husbyggnadsavdelning ombildas till yrkesman som fastighetsskötare vid Nykarleby stads skolområde på Seminariegatan inkl. Skogsparkens skola/metsäkulman koulu, daghemmet Skogsstjärnan och Stjärnhallen. STI: Ten torde föreslå för stadsstyrelsen att befattningen som yrkesman som snickare för tekniska sektorns husbyggnadsavdelning ombildas till yrkesman som fastighetsskötare vid Nykarleby stads skolområde på Seminariegatan inkl. Skogsparkens skola/metsäkulman koulu, daghemmet Skogsstjärnan och Stjärnhallen. Innehavaren av befattningen som snickare Claus Lönnqvist har gått i pension per den Till den nya befattningen som fastighetsskötare har valts Mikael Åbro. Enligt stadsingenjörens förslag. SD: Stadsstyrelsen föreslås besluta i enlighet med tekniska nämndens förslag. Stadsdirektörens förslag godkändes. Beslutet meddelas TEN.

20 Stadsstyrelsen BK:119/2013/ DETALJPLANERING AV HAVSNÄRA SMÅHUSOMRÅDE; KANÄS Tekniska nämnden Tekniska nämnden Bilaga 1/386 Staden har beslutat att planlägga ett nytt småhusområde vid Kanäs i Kantlax. Staden äger marken på området och för projektet anlitas planläggningskonsult, Ramboll Finland. Detaljplaneprojektet nr S 4 12 har beskrivits i stadens planläggningsöversikt. BK har hållit inledande projektmöte med konsulten och planprojektet har inletts. Myndigheter och intressenter skall höras angående projektet. Projektet genomförs med stöd av det uppgjorda programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ten 16 GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående detaljplaneprojektet vid Kanäs samt att detta genomförs enligt det uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. BK har meddelat om projektinledningen för planprojektet vid Kanäs Myndigheter och intressenter har kunnat framföra synpunkter över detaljplanprojektet i dess initialskede. Utlåtanden har erhållits av Österbottens förbund (ÖF), Österbottens Räddningsverk (ÖRV), Social och hälsovårdsverket (SHV) och Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY). ELY:s utlåtande har separat handlagts som ett delgivningsärende i TEN. Med anledning av framförda synpunkter från ELY och ÖF har BK hållit ett arbetsmöte med konsulten. I samband med detta har konsulten inkommit med en tilläggsoffert. Offerten gäller för utförande av mera omfattande generalplaneutredningar. Ten 163 GEO: Tekniska nämnden tar ställning till Rambolls tilläggsoffert och vid behov hörs även stadsstyrelsen angående fortsättningen i planeärendet. Tekniska nämnden beslöt att man hör stadsstyrelsen om man skall fortsätta med detaljplaneringen av småhusområdet vid Kanäs. Ifall man besluter att fortsätta

21 Stadsstyrelsen Sst 386 med planeringen bör beaktas att projekttiden kommer att förlängas betydligt samt att beloppet i Rambolls offert är ett riktarvode. Paragrafen justerades omedelbart. Stadsgeodeten deltar i mötet. SD: Stadsstyrelsen för en diskussion om fortsättningen med detaljplaneringen av småhusområdet vid Kanäs. Stadsstyrelsen godkände Rambolls tilläggsoffert och beslöt fortsätta planeutredningarna. Beslutet meddelas TEN.

22 Stadsstyrelsen BK:1258/2013/ VAL AV KONSULT FÖR GENERALPLANE- O. BROUTREDNING Tekniska nämnden Bilaga 1/387 Ett omfattande planerings- och utredningsprojekt är aktuellt i Nykarleby centrum. Uppdraget är tudelat och för de utredningar som ingår i planeringsprojektet föreslås anlitas konsult. Utredningsprojektet omfattar förutom en delgeneralplanegranskning även en bro- och trafiktekniskutredning. Utredningsområdena består att ett antal delområden som skall granskas utgående från uppställda mål och gällande lagstiftning. Med projektet utreds bl.a. förutsättningarna för utvidgning av befintliga småhusområden i Nystan. BK har begärt in anbud av planeringskonsulter för projektet. Inkomna anbud presenteras och förslag ges på mötet. Ten 162 STI: Föreslås att tekniska nämnden väljer planeringskonsult för det aktuella utredningsprojektet i Nykarleby centrum enligt det förmånligaste godkända anbudet. Beslutet delges stadsstyrelsen och projektet skall beaktas i den fortsatta budgetberedningen för Villkor för projektinledningen är att budgetmedel beviljas i budgeten 2014 för de planerade utredningarna. Tekniska nämnden beslöt att anta Rambolls anbud för generalplane- och broutredning i Nykarleby centrum. Villkor för projektets förverkligande enligt stadsingenjörens förslag ovan. Beslutet delges stadsstyrelsen för beaktande i den pågående budgetberedningen. Paragrafen justerades omedelbart. Sst 387 SD: Stadsstyrelsen ger BK i uppdrag att förhandla med anbudsgivaren om en planering som ryms inom budgetanslaget alternativt ta in nya offerter. Stadsstyrelsen tar vid behov senare ställning till eventuellt behov av tilläggsanslag eller omdisponering av anslag. Beslutet meddelas TEN. Stadsdirektörens förslag godkändes.

23 Stadsstyrelsen CK:1337/2013/ ANSÖKAN OM UPPGÖRANDE AV DELGENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSPARK I VEXALA Bilaga 1,2/388 Nykarleby Vindpark Ab har anhållit om uppgörande av en delgeneralplan för en vindkraftspark i Vexala. Smålands Miljöenergi har tidigare skött om den inledande projekteringen för Vexala-området. Företaget har meddelat om att projektets nyttjanderätts- och jordlegoavtal överlåtits åt Nykarleby Vindpark Ab samt att man hittat en samarbetspartner i Estland, Tuulenarenduse OÜ. Den fortsatta projekteringen av parken skall enligt meddelandet skötas av Nestland OÜ. Området är beläget på ett kargt skogsområde i den norra delen av Vexala invid Bergom, nord till nordväst om gårdsgrupperna Fågels, Innerbyn, Svartnäs och Söderbacken. Det föreslagna generalplaneområdet ingår inte i Österbottens förbunds etapplan 2 (förnybara energiformer i Österbotten). På grund av områdets särskilda förutsättningar har man parallellt med planläggningsanhållan även utrett behovet av att genomföra en miljökonsekvensbedömningsprocess. Närings-, trafik- och miljöcentralen (EPOELY) har med sitt beslut avgjort att för projektet krävs ett separat MKB-förfarande. Konsultbyrån Ramboll har uppgjort en omfattande miljöutredning och utredningen har utgjort underlag för MKB-avgörandet. Byggnadskontoret (BK) har utrett ärendet och även tagit del av Rambolls miljöutredning och de i utredningen framtagna konsekvenserna. Utredningen har nu översatts till svenska. I MKB-avgörandet framgår att man planerar att bygga fyra vindkraftverk i Vexala med en effekt på högst 18 MW. Kraftverken skulle preliminärt ha en navhöjd på 130 m och deras totalhöjd är ca 195 m. Trots att man i det föreslagna planprojektet klart underskrider tröskelvärdet för antalet kraftverk (möllor) så har kontaktmyndigheten ansett förhållandena vara sådana att utredningarna bör ske via ett separat bedömningsförfarande (MKB). De faktorer som beaktats i ELY:s avgörande är bl.a. områdets läge, dess natur samt närheten till ett stort antal fritidsbostäder. Fritidsbostäderna finns på byggnadsplatser som utvisats i den omfattande strandplanen för Vexala by. BK anser att ifall planprojektet inleds bör generalplaneområdet avgränsas i väster och öster så att planen omfattar hela området mellan strandzonen och den fast-

24 Stadsstyrelsen ställda strandplanen för Vexala (SDp nr 30, fastställd , VFMC) samt ändringar till denna. I samband med de ovan nämnda processerna bör även granskas förhållandena för elnät, linjedragningar och tillhörande transformatorstationer. När planen uppgörs bör man förutom gällande bestämmelser om generalplanering (i MBL) även beakta miljöministeriets anvisningar för projektering av vindkraft (tuulivoimarakentamisen suunnittelu /-opas). I detta projekt blir förutom de allmänna utredningarna om naturen och miljön granskningarna för skugg- och blinkeffekter samt buller- och landskapsanalys synnerligen viktiga. Buller- samt blink- och skuggbildning är mera av lokala karaktär, men landskapspåverkan kommer att beröra en stor del av fritidsbyggnationen på generalplaneområdet i skärgården, i en miljö där konkurrerande objekt i strandlandskapet saknas. I samband med en kommande projektering är det skäl att granska placeringarna för kraftverken och lämna en tillräcklig stor buffert mot den angränsande byggnationen i de ovan nämnda gårdsgrupperna. Särdrag att ytterligare beakta i utredningarna i byn Vexala är pälsdjursfarmningen och dess framtida etableringsmöjligheter. BK anser att det krävande vindkraftsprojektet kan utredas. Sökanden har i anhållan förbundit sig att stå för planprojektets kostnader. Projektet utreds då med en delgeneralplaneprocess parallellt med MKB-förfarandet. Stadsstyrelsen kan dock med hänsyn till de av Ramboll konstaterade konsekvenserna samt områdets potential, de omfattande övriga vindkraftsreserveringarna i kommunen och projektets miljö-, natur- och landskapspåverkan samt inverkan på trivsel och levnadsförhållanden (fritids- och övrigt boende) överväga om delgeneralplaneprojektet skulle lämnas därhän. Sst 388 STS: Stadsstyrelsen konstaterar att vindkraftsprojektet i många avseenden är utmanade, men motsätter sig inte att vindkraftsprojektet, i enlighet med BK:s förslag kan utredas och föreslår för stadsfullmäktige delgeneralplanläggningen kan inledas. Protokollsanteckning: Gösta Willman anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Protokollsanteckning: Under diskussionen föreslog Vald-Erik Granlund, understödd av Jan-Erik Högdahl, att delgeneralplanläggningen inte skulle gå vidare eftersom området inte lämpar sig för vindkraft. Vid genomförd omröstning gavs följande röster:

25 Stadsstyrelsen för stadssekreterarens förslag 3 röster för Granlunds förslag 7 röster Omröstningsprotokollet bifogas. Stadsstyrelsen beslöt att inte bevilja Nykarleby Vindpark Ab:s anhållan om uppgörande av en delgeneralplan för en vindkraftspark i Vexala. Beslutet meddelas BK och sökande.

26 Stadsstyrelsen CK:1338/2013/ ANMÄLNINGSÄRENDEN Sst 389 Bilaga 1/389 Med anledning av KD:s motion i stadsfullmäktige angående Nykarleby Kraftverks medverkan i Fennovoimas planerade kärnkraftsbygge i Pyhäjoki har en namninsamling inlämnats till stadskansli (bilaga). Skrivelsen har även delgetts Nykarleby Kraftverk. --- Följande protokollskopior har inlämnats till stadskansliet: - Österbottens förbund, landskapsfullmäktige 4.11 (www) - Social- och hälsovårdsnämnden Sektionen för småbarnsfostran Social- och hälsovårdsnämnden (extra möte) SD: Antecknas för kännedom. Stadsdirektörens förslag godkändes.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan

Protokollsida. Sammanträdesdatum. Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Nagu kommun 1 Protokollsida Sammanträdesdatum Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Ordinarie Tisdagen den 11 november 2008 Kl. 18.00 20.15 Kommunalstugan Ersättare x x - x - x x Mikael Holmberg,

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283 6/2015 278 Miljönämnden TID - AIKA 12.08.2015 kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282 117 Godkännande av föredragningslistan 283 118

Läs mer

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING

Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE TEM/2401/08.05.01/2013 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING Teknologiska forskningscentralen VTT UTLÅTANDE 7.2.2014 ÖVERSÄTTNING PROGRAMMET FÖR BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA AV AVVECKLINGEN AV TEKNOLOGISKA FORSKNINGSCENTRALEN VTT:S FORSKNINGSREAKTOR; KONTAKT-

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer