DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2014-05-19 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box Karlstad Genom processråden Gunnar Wikström och Ida Nyström Motpart Onlinecon Group AB, Box Norrköping Ombud: Advokat Marcus Ateva och jur. kand. Ludwig Severin Box Stockholm SLUT Onlinecon Group AB förpliktas att till staten betala vite om kr. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 2 BAKGRUND Onlinecon Group AB (Onlinecon eller bolaget) är ett företag som säljer olika produkter, bl.a. rakhyvlar, hälsokost, och färgade kontaktlinser utan styrka. Försäljning sker främst per telefon. Konsumentombudsmannen (KO) utfärdade den 25 januari 2010 ett förbuds- och informationsföreläggande mot Onlinecon, FF 2010:02/IF 2010:02, med följande innehåll: 1. KO förbjuder Onlinecon att vid marknadsföring av bolagets produkter lämna ett erbjudande med påstående om att prova bolagets produkt och/eller att påstå att produkten kan erhållas för 0:- eller på annat sätt förmedla intrycket att erbjudandet är kostnadsfritt om - erbjudandet endast kan erhållas tillsammans med abonnemang av bolagets produkter och/eller, - expeditionsavgift, eller motsvarande administrativ avgift, tas ut vid utnyttjande av erbjudandet. 2. KO ålägger Onlinecon att vid marknadsföring av bolagets produkter på ett klart och tydligt sätt informera om att en accept från konsumenten av bolagets erbjudande medför att denne blir bunden av ett abonnemang, när så är fallet. 3. KO ålägger Onlinecon att vid marknadsföring av bolagets produkter ange expeditionsavgift eller motsvarande administrativ avgift och storleken på avgiften i de fall där sådan avgift tas ut särskilt. 4. KO ålägger Onlinecon att vid marknadsföring av bolagets produkter på distans i rimlig tid innan distansavtal ingås lämna information om konsumentens ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Föreläggandet förenades med ett vite om kr. Onlinecon godkände i behörig ordning föreläggandet, vilket godkännande inkom till KO den 9 februari 2010.

3 3 KO har nu väckt talan om utdömande av vitet. YRKANDEN M.M. KO har yrkat att tingsrätten ska förplikta Onlinecon att till staten utge kr i vite. Onlinecon har bestritt yrkandet och har för egen del yrkat ersättning för rättegångskostnader. GRUNDER KO Onlinecon har överträtt KO:s föreläggande FF 2010:02/IF 2010:02. Onlinecon har i strid med första punkten i föreläggandet marknadsfört erbjudanden om att prova bolagets produkter eller på annat sätt förmedlat intryck av att bolaget tillhandahåller kostnadsfria erbjudanden, trots att erbjudandet varit förenat med villkor om abonnemang och expeditionsavgift. Onlinecon har även brutit mot åläggandena i punkterna 2-4 genom att underlåta att lämna i nämnda punkter föreskriven information om abonnemang, expeditionsavgift och ångerrätt. Eftersom bolaget överträtt föreläggandet ska vitet dömas ut. Onlinecon De av KO angripna marknadsföringsåtgärderna utgör inte överträdelser av föreläggandet. Onlinecon har inte överträtt föreläggandet i något avseende.

4 4 UTVECKLING AV TALAN KO Efter att KO fått in flera anmälningar från konsumenter inledde myndigheten år 2009 ett ärende mot Onlinecon, varefter det i målet aktuella föreläggandet utfärdades den 25 januari Från det att föreläggandet godkänts av Onlinecon och fram till dess att stämningsansökan ingavs i detta vitesmål, dvs. under en tidsperiod om drygt tre år, har KO emottagit ytterligare 150 anmälningar mot Onlinecon och bolagets bifirmor, Pharma Optic (under vilket namn försäljning sker av kontaktlinser), Myhygo, World of Shaves och Natusal. I oktober 2012 begärde KO att få del av ljudfiler i ett antal ärenden för att se om det fanns grund för anmälningarna. Vid telemarketing finns en skyldighet att spara samtalen. Onlinecon svarade att man inte ansåg sig ha gjort något fel och att ljudfilerna inte fanns sparade eftersom dessa hade raderats efter att ångerfristen löpt ut. Sedan KO den 23 april 2013 gett in stämningsansökan i aktuellt vitesmål har antalet anmälningar till KO avtagit väsentligt under ett år har endast fyra anmälningar inkommit mot Pharma Optic och totalt endast tio anmälningar mot Onlinecon. Den senaste anmälan mot Pharma Optic skedde den 27 juli Något har alltså hänt i bolaget. Onlinecon har överträtt samtliga punkter i KO:s föreläggande. Detta framgår av den bevisning KO åberopar, som innefattar 15 anmälningar från olika konsumenter. Avseende tre av dessa anmälare, Alicia Holmén, Ulrika Qvarnström och Pia Hedberg finns dessutom tjänsteanteckningar från KO:s samtal med dem samt att KO har åberopat deras hörande i målet. Vissa anmälare har uppfattat Onlinecons erbjudande som helt kostnadsfritt, medan andra uppfattat att det varit förenat med någon kostnad för porto. Dessutom stödjer den samtalsmall som Onlinecon uppger sig använda att överträdelse har skett.

5 5 Punkten 1 i föreläggandet tar sikte på lockerbjudanden i form av gratispåståenden. KO har fått in fem av varandra oberoende anmälningar (från Åsa Johansson den 10 juli 2012, Emelie Rosales den 4 september 2012, Henrik Gustafsson den 14 september 2012, Ida Gehlin den 18 september 2012 och Staffan Carnlöf den 16 oktober 2012), där konsumenter uppfattat det som att Onlinecons erbjudande varit helt och hållet kostnadsfritt. Därutöver har Alicia Holmén i sin anmälan till KO den 5 oktober 2012 angett att hon vid telefonsamtal med Onlinecon fått uppgiften om att hon skulle få kontaktlinser helt gratis, vilket hon vidhållit vid telefonsamtal med KO den 12 december Punkterna 2 och 3 i föreläggandet kompletterar punkten 1 genom att bolaget, oavsett om erbjudandet anges vara kostnadsfritt eller inte, åläggs att klart och tydligt informera om att erbjudandet, i förekommande fall, är förenat med ett abonnemang och/eller avgifter. Såvitt avser skyldigheten i punkten 2 att tydligt informera om konsumenten blir bunden av ett abonnemang är det genomgående i de 15 anmälningar som KO åberopat att så inte har skett. Vidare är utformningen av den samtalsmall som Onlinecon uppger sig använda inte tydlig i det avseendet att konsumenten genom att tacka ja till erbjudandet också tecknar sig för ett abonnemang. Visserligen nämns abonnemanget under rubriken orderbekräftelse, men det är motsägelsefullt med hänsyn till vad som anges före det, att konsumenten har möjligheten att fortsätta att få hem månadsförbrukningar och att konsumenten kan välja att fortsätta. Punkten 3 i föreläggandet innebär att information ska lämnas om kostnaden hur stor den är och i vissa fall vad den avser. Summan 99 kr förekommer i vissa av anmälningarna och några anger att detta skulle avse porto, men ingen anger att de har fått information om någon expeditionsavgift. Vissa anmälare har, som nämnts ovan, uppfattat att erbjudandet skulle vara helt kostnadsfritt. I ringmallen anges att det enda man själv får stå för är totalt 99 som täcker portot och allt så att vi får det till din brevlåda, dvs. konsumenterna har inte informerats om att avgiften innefattade en expeditionsavgift.

6 6 Inte heller har tillräcklig information avseende konsumentens ångerrätt enligt distansoch hemförsäljningslagen lämnats, enligt punkten 4 i föreläggandet. Enligt distans- och hemförsäljningslagen ska näringsidkaren i rimlig tid innan avtal ingås lämna information till konsumenten avseende bl.a. att konsumenten har rätt att ångra köpet, hur konsumenten ska gå till väga för att ångra köpet, hur ångerfristen beräknas samt konsekvenserna för konsumenten om köpet ångras. Av samtalsmallen kan utläsas att konsumenten i detta avseende endast får informationen att denne enligt distans- och hemförsäljningslagen har 14 dagars ångerrätt på detta köp, vilket inte är tillräckligt utförlig information. Detta är också den enda information som lämnats till anmälarna Golnaz Hashim och Marianne Johansson, vilket framgår av de inspelade samtal med dem som Onlinecon åberopat i målet. Onlinecon Onlinecon har ca betalande kunder och en årlig omsättning om ca 20 miljoner kr. Efter att vitesföreläggandet undertecknades har Onlinecon försökt att tillmötesgå KO på samtliga punkter, bl.a. genom att se över samtalsmallen. Bolaget sade även upp avtalet med sin dåvarande telemarketingbyrå och har nu avtal med en annan. Försäljningen bedrivs främst per telefon, men även online. Endast sådana konsumenter som visat intresse för bolagets produkter, t.ex. genom att delta i en undersökning eller tävling på nätet, rings upp. Onlinecon kontrollerar löpande att telefonförsäljarna följer ringmallen och inte bryter mot förbudet. Bolaget har ett erbjudande vid försäljning av färgade linser utan styrka (som anmälningarna i målet avser). Erbjudandet består av ett abonnemang som inkluderar ett intropaket med ett par färgade linser till ett värde av 299 kr. För välkomstpaketetet betalar kunden endast 99 kr för frakt och administrativa avgifter. Kunden får sin första ordinarie leverans en månad efter intropaketet och denna leverans innehåller tre par linser till ett pris av 897 kr. En ny sådan leverens sker därefter var tredje månad. När en kund har accepterat erbjudandet från Onlinecon skickas omedelbart en bekräftelse, innehållande de grundläggande abonnemangsvillkoren, till kundens . Normalt

7 7 tar det ca 10 dagar till dess att kunden får sitt välkomstpaket. Ångerrätten enligt distans- och hemförsäljningslagen börjar löpa när kunden fått leveransen. Någon bindningstid tillämpas inte och kunden kan när som helst säga upp abonnemanget. När det gäller de anmälningar som KO åberopat i målet kan följande anföras. Alicia Holméns påstående att hon erbjöds provpaket helt gratis samt att hon inte skulle ha fått någon orderbekräftelse är felaktigt. En orderbekräftelse innehållande informationen att det rörde sig om ett abonnemang och att välkomstpaketet kostade 99 kr i frakt- och expeditionsavgift, har skickats till Alicia Holmén. Att denna information lämnats följer även av ringmallens utformning. Ulrika Qvarström har tidigare varit kund hos Onlinecon och borde vara väl förtrogen med bolagets rutiner och villkor. Enligt KO:s uppgifter skulle hon ha erbjudits linserna för 79 kr, vilket inte kan stämma då välkomstpaketet kostade 99 kr. Onlinecons inställning är att ringmallen följts och att Ulrika Qvarström således upplysts om villkoren för erbjudandet. Även Pia Hedberg har tidigare varit kund hos Onlinecon. Hon uppger att hon fått en faktura om 947 kr, vilket indikerar att hon fått en påminnelse. Det är oklart varför hon inte reagerat förrän hon fått en betalningspåminnelse. Även Pia Hedberg har fått rätt information. Onlinecon har beträffande två av de anmälningar som KO hänfört sig till, Golnaz Hashims och Marianne Johanssons, kunnat få fram inspelningar av telefonsamtalen. Golnaz Hashim har i sin anmälan uppgett att hon inte informerats om att hon skulle bli bunden av något abonnemang och Marianne Johansson har uppgett att hon fått uppgift att paketet skulle kosta 39 kr och att det inte skulle vara något köptvång efter det. Efter att ha lyssnat på ljudfilerna från samtalen med dem framkommer att de fått information om abonnemanget och kostnaden om 99 kr. Anmälningarna till KO har skett en till två månader efter säljsamtalen och vid det laget har anmälarna glömt bort stora delar av köpvillkoren, priset, former för abonnemanget m.m. De anmälningar som gjorts kan bero på missförstånd och den mänskliga faktorn, varvid den bleknande minnesbilden hos den uppringde måste beaktas. Det kan finnas flera orsaker varför någon ifrågasätter ett köp, t.ex. att det varit för sent att ångra det.

8 8 Onlinecons inställning är att ringmallen som KO åberopat har följts i samtliga fall. Ringmallen, som innefattar en obligatorisk orderbekräftelse, innebär att kunden får all nödvändig information. Där framgår att erbjudandet rör ett abonnemang och att kunden blir medlem i Pharma Optic och kommer att få nya försändelser för 897 kr per försändelse. Det anges att om kunden vill avbeställa nästkommande paket ska detta göras inom 14 dagar från det kunden fått del av den första försändelsen. Vidare framgår att priset för välkomstpaketet är 99 kr, i vilket expedieringsavgift ingår, samt att kunden har 14 dagars ångerrätt. Sammanfattningsvis har Onlinecon inte överträtt föreläggandet i något avseende. Trots detta har Onlinecon av goodwillskäl efterskänkt varorna till vissa kunder utan några krav på betalning, medan vissa kunder valt att trots detta betala första ordinarie leveransen. SKÄL Utgångspunkter för tingsrättens prövning och den åberopade bevisningen Tingsrätten har att ta ställning till om Onlinecon vid sin marknadsföring har överträtt KO:s föreläggande. Det är KO som har att visa att överträdelse skett. Genom föreläggandet har Onlinecon dels förbjudits att påstå att ett erbjudande är kostnadsfritt, om det i själva verket är förenat med tecknande av abonnemang eller en avgift (punkten 1), dels ålagts att lämna tydlig och klar information om att konsumenten tecknar sig för ett abonnemang, när så är fallet (punkten 2), samt ange storleken på expeditionsavgift eller motsvarande administrativ avgift i de fall sådan avgift tas ut särskilt (punkten 3). Dessutom har bolaget ålagts att innan avtal ingås lämna information om vad som gäller om ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (punkten 4).

9 9 KO har gjort gällande att bolaget överträtt föreläggandets samtliga punkter. Härvid har KO hänvisat till att ett antal anmälningar inkommit till myndigheten, varav 15 stycken åberopats i målet. Tre av dessa anmälare, Alicia Holmén, Ulrika Qvarnström och Pia Hedberg, har även hörts som vittnen. Anmälningarna som KO hänfört sig till avser Onlinecons försäljning av färgade kontaktlinser utan styrka. KO har även åberopat en s.k. ringsmall som ska ha använts vid Onlinecons telefonförsäljning av kontaktlinser. KO:s inställning är att i den mån ringmallen har följts så är den inte tillräckligt tydlig för att uppfylla kraven enligt punkterna 2-4 i föreläggandet. Onlinecon har bestritt att KO:s föreläggande överträtts i något avseende. Bolagets inställning är att ringmallen har följts vid försäljning av kontaktlinserna i fråga och att denna mall innehåller all nödvändig information. Till stöd för sin inställning har Onlinecon åberopat inspelade telefonsamtal mellan bolaget och två av de personer som lämnat in en anmälan till KO mot bolaget, Golnaz Hashim och Marianne Johansson. Ställföreträdarna Petter Lundström och Mats Casimir har hörts avseende bolagets rutiner. Tingsrätten gör följande bedömning avseende om Onlinecon överträtt föreläggandets olika delar. Punkten 1 Kostnadsfria erbjudanden För att styrka överträdelse i detta avseende har KO åberopat dels fem skriftliga anmälningar till KO, dels Alicia Holméns uppgifter i anmälan, vid telefonsamtal med KO samt i vittnesförhör. Inledningsvis kan konstateras att de skriftliga anmälningar som KO hänvisat till har ett begränsat bevisvärde. Detta då de är relativt kortfattade, i vissa fall är öppna för tolkningar och då några kontrollfrågor inte kan ställas till anmälarna. En av anmälningarna, den av Staffan Carnlöf, avser att dennes sambo blivit lovad ett gratis

10 10 provpaket, och är alltså inte inskickad av den person som varit mottagare av marknadsföringen. Såvitt avser Alicia Holmén har hon i sin anmälan till KO, daterad den 5 oktober 2012, uppgett att hon blivit uppringd av en försäljare från Onlinecon och att hon vid samtalet fått uppgiften att hon skulle få paketet helt gratis, men att hon ändå fick betala en fraktavgift om 99 kr samt att hon blev bunden av ett abonnemang. Detta har hon även gjort gällande i mailkorrespondens med bolaget som pågått under perioden den september 2012, samt vidhållit vid telefonsamtal med KO den 12 december 2012, enligt en av KO åberopad tjänsteanteckning. Alicia Holmén har under sitt förhör inför tingsrätten emellertid uttryckt att försäljaren från Onlinecon kan ha nämnt att det skulle tillkomma någon fraktavgift, men att hon i princip är helt säker på att något specifikt belopp inte nämndes. Det råder alltså viss oklarhet kring huruvida Alicia Holmén verkligen förespeglades att erbjudandet skulle vara helt kostnadsfritt. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att KO inte förmått styrka att Onlinecon överträtt föreläggandets första punkt. Punkten 2 Abonnemang Det är ostridigt att Onlinecons erbjudande avseenden färgade kontaktlinser har varit utformat på så sätt att accept från en konsument medfört att denne blivit bunden av ett abonnemang. Tingsrätten konstaterar att de av KO åberopade anmälningarna genomgående avser att information om abonnemang inte lämnats vid det telefonsamtal då kunden accepterat Onlinecons erbjudande och att kunden trots detta erhållit ytterligare linser efter den första försändelsen. De skriftliga anmälningarna har de begränsningar i bevishänseende som redogjorts för ovan. Emellertid har Alicia Holmén, Pia Holmberg och Ulrika Qvarnström hörts muntligen, varvid samtliga uppgett att de inte fått information om att de genom att acceptera Onlinecons erbjudande också blivit bundna

11 11 av ett abonnemang. Det saknas enligt tingsrätten anledning att ifrågasätta vittnenas trovärdighet. Däremot har det gått ett tag sedan samtalen ägde rum och alla tre har varit osäkra på detaljerna i samtalet. De har dock framstått som säkra på att det inte nämndes någonting under telefonsamtalet om ett abonnemang. Alicia Holmén har uppgett att hon vid samtalet tryckte på att hon inte ville ha några ytterligare försändelser. Onlinecon har hänvisat till den bleknande minnesbilden och att anmälningarna till KO i vissa fall kan bero på att kunderna i efterhand ångrat sina köp. Det finns givetvis en risk för att kunden inte minns allt som sagts vid ett avtalsslut per telefon, särskilt om det går fort och villkoren är komplexa. Det har emellertid ålegat Onlinecon att på ett klart och tydligt sätt lämna information om att erbjudandet inneburit att kunden tecknat sig för ett abonnemang. För att visa att sådan information lämnats har Onlinecon presenterat inspelningar av telefonsamtal med två kunder, Golnaz Hashim och Marianne Johansson. Inspelningarna har endast omfattat slutet av respektive samtal, då försäljaren från Onlinecon läst upp vad som i ringmallen benämns obligatorisk orderbekräftelse. Under denna del av samtalet uppger säljaren att kunden valt att beställa ett linspaket för 99 kr och samtidigt blir medlem i Pharma Optic och kommer att få en ny försändelse innehållandes tre månadsförbrukningar à 299 kr per månad, dvs. 897 kr plus porto per försändelse. Därefter sägs: Vill du avbeställa nästkommande paket gör du det inom 14 dagar från att du fått din första försändelse. Du har inga köpkrav utan kan när du själv vill avsluta ditt abonnemang hos Pharma Optic. Det som Golnaz Hashim och Marianne Johansson angett i sina anmälningar, att de överhuvudtaget inte fått information om att det var fråga om fortsatt avtal, motsägs alltså av vad som hörs på inspelningarna. Detta synes styrka Onlinecons uppfattning, att kunderna misstagit sig angående vad som sagts under samtalen eller helt enkelt ångrat sig. Samtidigt har endast del av samtalen spelats in. Försäljaren har talat snabbt och det har varit fråga om mycket information på kort tid. När det gäller samtalet med

12 12 Golnaz Hashim har det för rätten, p.g.a. hur snabbt försäljaren pratat, i princip varit omöjligt att uppfatta vad som sägs utan att samtidigt läsa innantill i ringmallen. Dessa förhållanden ska ställas i relation till vad som enligt ringmallen föregår orderbekräftelsen. Där anges att erbjudandet är helt utan några köpkrav i framtiden, att kunden har möjligheten att fortsätta att få hem fler månadsförbrukningar och vill denne inte det så är det bara att säga till samt att om kunden väljer att fortsätta får denne nya försändelser. Enligt tingsrättens mening är informationen motsägelsefull och när orderbekräftelsen lämnas på det sätt skett till Golnaz Hashim kan det, enligt tingsrätten, svårligen sägas att klar och tydlig information lämnats om abonnemanget. Vid en sammantagen bedömning finner tingsrätten att KO, framförallt genom åberopade vittnesförhör, presenterat övertygande bevisning för att det ska vara styrkt att Onlinecon överträtt föreläggandet i aktuellt avseende. Punkten 3 Expeditionsavgift Det är ostridigt i målet att Onlinecon vid sin försäljning av färgade kontaktlinser tagit ut en avgift om 99 kr och att avgiften dels innefattat expeditionsavgift eller motsvarande administrativ avgift, dels porto. Det har inte klarlagts hur stor del av beloppet som utgjorts av den administrativa avgiften. I de anmälningar som KO har åberopat anger vissa (jfr punkten 1 ovan) att det överhuvudtaget inte nämnts någon avgift, medan andra nämner en avgift om 99 kr. Flera anmälare som nämner avgiften har inte angett vilken information de ska ha fått angående vad denna avsett. Någon slutsats med innebörden att dessa personer inte kan ha fått korrekt information kan inte, som KO gjort gällande, dras av detta förhållande. Alicia Holmen har varit i princip säker på att något specifikt belopp inte nämnts, medan Pia Hedberg och Ulrika Qvarnström uppgett att de fått uppgift om ett specifikt belopp, men det är oklart vad detta belopp ska ha avsett.

13 13 Enligt tingsrättens mening är annat inte visat än att Onlinecon lämnat den uppgift som framgår av ringmallen, dvs. att det enda man själv får stå för är totalt 99 kr som täcker portot och allt så att vi får det till din brevlåda. Fråga är om detta är tillräckligt tydlig information i förhållande till hur föreläggandet är utformat. Föreläggandet avser specifikt att just expeditionsavgift eller motsvarande administrativ ska anges särskilt. I skälen till föreläggandet i denna del har KO angett att det är vilseledande för konsumenter att Onlinecon vid sin marknadsföring inte anger att avgiften för linserna innefattar både porto och expeditionsavgift, varför Onlinecon föreläggs att klart och tydligt ange detta. Enligt tingsrätten står det därmed klart att Onlinecon genom hänvisningen till portot och allt inte uppfyllt kravet på att specificera expeditionsavgiften i enlighet med föreläggandet. Onlinecon har invänt att det inte tillkommer några extra avgifter, utan 99 kr är vad kunden får betala totalt. Tingsrätten ska emellertid inte göra någon allmän överprövning av vitesföreläggandets lämplighet eller skälighet, utan endast ta ställning till om föreläggandet överträtts. Onlinecon är alltså överbevisat om att ha överträtt även föreläggandets tredje punkt. Punkten 4 Ångerrätt Efter vad som framkommit i målet har tingsrätten att utgå från att den information som Onlinecon lämnat avseende konsumentens ångerrätt är den som framgår av ringmallen, dvs. att efter orderbekräftelsen lästs upp säger försäljaren att jag vill även informera dig om att du enligt distans- och hemförsäljningslagen har 14 dagars ångerrätt på detta köp. Frågan är om denna information uppfyller föreläggandets krav. Petter Lundström har visserligen angett att mer fullödig information avseende ångerrätten lämnas i den orderbekräftelse som efter avtalsslut skickas per till kunden. KO:s föreläggande avser emellertid den information om ångerrätten som

14 14 enligt 2 kap. 6 distans- och hemförsäljningslagen ska lämnas i rimlig tid innan distansavtal ingås. Det är alltså informationen som lämnats vid telefonsamtalen som är relevant för tingsrättens prövning. Enligt skälen till föreläggandet i denna del anges att konsumenten i enlighet med 2 kap. 6 distans- och hemförsäljningslagen ska informeras om vad som gäller om ångerrätten i 2 kap samma lag. De hänvisade lagrummen anger bl.a. att konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt genom att lämna eller sända ett meddelande till näringsidkaren om detta inom ångerfristen om 14 dagar, som (i fall som det aktuella) börjar löpa när konsumenten tar emot varan. KO har uppgett att information även borde ha lämnats redan vid telefonsamtalet om konsekvenserna av att en konsument utövar sin ångerrätt. Detta regleras i 2 kap i lagen och det framgår därmed inte klart av föreläggandet med därtill hörande skäl att sådan information borde ha lämnats. Enligt tingsrättens mening är dock informationen om ångerrätt som framgår av ringmallen alltför otydlig, när det gäller hur ångerfristen beräknas och hur ångerrätten ska utövas, för att uppfylla föreläggandets krav i denna del. Onlinecon ska alltså anses ha överträtt även denna punkt i föreläggandet. Slutsats Onlinecon har överträtt punkterna 2-4 i föreläggandet. Några skäl att, trots dessa överträdelser, underlåta att döma ut vitet eller jämka det, har inte framkommit. Onlinecon ska således förpliktas att betala det förelagda vitet. Med utgången i målet ska Onlinecon bära sina egna rättegångskostnader och detta oaktat vad som anförts avseende att huvudförhandling i målet ställts in vid ett tillfälle beroende på förhållanden på KO:s sida.

15 15 HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV 400) Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 9 juni Prövningstillstånd krävs. Anna-Karin Berglund

16 Bilaga 1 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE I BROTTMÅL Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen. Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten inom en vecka från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas. 3. det är av vikt för ledning av rättstilllämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. I vilka fall krävs prövningstillstånd? Brottmålsdelen Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade 1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller DV Producerat av Domstolsverket Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett i domen intaget beslut som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande. För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att prövningstillstånd meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till, 2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan. Enskilt anspråk (skadeståndstalan) För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag: Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall 1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller 2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

17 Beslut i övriga frågor Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt 6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna

DOM 2010-07-07 Meddelad i Solna 1 Meddelad i Solna Mål nr PARTER Kärande Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Jonas Öjelid Box 11104 404 23 Göteborg Svarande ANNELI Christina Sliwon, muf Professional

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar

DOM 2011-03-17 Meddelad i Kalmar 1 Meddelad i Kalmar Mål nr KÄRANDE IL Trading HB, 916528-9456 Orkesterv 11 382 34Nybro Ombud: Cima Jan c/o Jan Laurentius Juridisk Byrå KB Storgatan 25 386 31 Färjestaden SVARANDE Yellow Register On Line

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

Informations- och förbudsförelägganden

Informations- och förbudsförelägganden KONSUMENTOMBUDSMANNEN [ KONSUMENTVERKET*""""" KONSUMENTOMBUDSMANNEN 'NK. 2015-09m f FÖRELÄGGANDE 2015-09-08 FF 2015:4 b IF 2015:3 b Dnr 2014/1211 uy 2* ^. ^.l.^...isjvedfonenet AB ""Björkgatan 77 753 23

Läs mer

DOM 2010-09-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-09-24 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER Sökande Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad Ställföreträdare: Byråchefen Gunnar Wikström, adress som ovan Motpart Birra Mex Aktiebolag, 556419-6698 Sandgatan

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2008:6 2008-04-11 Dnr B 2/07 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Prima Travel Aktiebolag, Stora Åvägen 21, 434 36 ASKIM SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2555-09 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB Box 111 04 404

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor

Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD. marknadsföring av paketresor MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:3 2008: Datum 2009-02-17 Dnr B 5/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Abitur AB, Box 2071, 429 12 SÄRÖ SAKEN marknadsföring av paketresor

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167

INK. 2012-11- 27. KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:7a Processrådet Gunnar Wikström 2012-11-08 Dnr 2011/2167 KONSUMENTVERKET KONSUMENTOMBUDSMANNEN INK. 2012-11- 27 nn, Ordn.nr /S20 Adressat Anna Cecilia Nilsson

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 november 2006 Ö 2372-04 KLAGANDE TE Ombud och offentlig försvarare: Advokat PJ MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 STOCKHOLM SAKEN

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna

HÖGSTA DOMSTOLENS. 2. Kruuse Svenska Aktiebolag, 556012-2391 Box 8013 171 08 Solna Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 februari 2010 B 4063-08 KLAGANDE 1. Hill s Pet Nutrition Incorporated c/o Colgate Palmolive A/S Smedeland 9 DK-2600 Glostrup Danmark 2.

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 86 MARKNADSDOMSTOLEN Karin Lindell, ordförande, Anders Stenlund, Lars Borg och Astri Muren PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2015-06-18 Stockholm

DOM 2015-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060101 DOM 2015-06-18 Stockholm Mål nr M 11273-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-04 i mål M 3431-14, se bilaga KLAGANDE Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE IF 2012:5 Enhetschef Gabriella Fenger-Krog 2012-10-17 FF 2012:10 Dnr 2012/373 Adressat Dentally Nordi)cnA0B4is Organisationsnummer Föreläggande 556737-24 VMENTVERKET

Läs mer

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund

Nordic Media Sweden Aktiebolag, Stora Fiskaregatan 9 H, 222 24 Lund Ombud: jur.kand. H-O. M., Juristfirman H-O. M., Klostergatan 1, 222 22 Lund MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:3 2008: Datum 2011-02-09 Dnr C 6/09 KÄRANDE Swemedia AB, Carl Gustafs väg 46, 214 21 Malmö Ombud: advokaten E. T., Advokatbyrån S. & Co AB, Anna Lindhs plats 4, 211 19 Malmö

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E.

Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD. Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare: J. E. MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:8 2008: Datum 2009-04-29 Dnr B 6/08 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO) Box 48, 651 02 KARLSTAD SVARANDE Fordonsvärderingen i Skåne AB, Tredalagatan 5, 291 34 KRISTIANSTAD Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

DOM 2014-12-22 Göteborg

DOM 2014-12-22 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 44 2014-12-22 Göteborg Mål nr T 2319-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom 2014-03-04 i mål T 3895-13, se bilaga A KLAGANDE Karlstads kommun,

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna

DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna 1 ATTUNDA TINGSRÄTT DOM 2011-03-04 Meddelad i Sollentuna Mål nr T 6879-08 PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur. kand. Jonas Öjelid och Nils Lansing Law

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand

DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-09 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 944-14 KLAGANDE Åke Ström Enköpingsvägen 262 176 76 Järfälla MOTPART Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla kommun

Läs mer

DOM 2014-06-11 Stockholm

DOM 2014-06-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-06-11 Stockholm Mål nr M 5165-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2014-05-05 i mål nr M 1850-14, se bilaga KLAGANDE Kristianstads

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Yellow Register On Line AB, Box 1272, 501 12 Borås Ombud: advokaten G. B., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:22 2008: Datum 2011-08-18 Dnr C 9/10 KÄRANDE Småföretagare mot Yellow Register Online, Flygargatan 5, 128 34 Skarpnäck Ombud: advokaten D. T. och jur.kand. A. J., Advokatfirman

Läs mer

DOM 2010-12-10 Jönköping

DOM 2010-12-10 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 11 2010-12-10 Jönköping Mål nr FT 229-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skaraborgs tingsrätts dom den 17 december 2009 i mål FT 5032-09, se bilaga A KLAGANDE Yellow Register On Line

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2015-02-05 Stockholm

DOM 2015-02-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060208 DOM 2015-02-05 Stockholm Mål nr M 5745-14 M 5747-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, domar 2014-05-22 i mål M 816-14

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand

DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2011-12-19 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1534-11 KLAGANDE, MOTPART Miljönämnden i Örebro kommun, Box 33200, 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer

DOM 2013-12-02 Stockholm

DOM 2013-12-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 4306-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-10 i mål nr M 598-13, se bilaga A KLAGANDE 1. J B 2. M H Samma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 november 2012 T 2085-11 KLAGANDE AH Ombud: Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Rehab Center Svedala Kommanditbolag,

Läs mer

DOM 2013-06-13 Stockholm

DOM 2013-06-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-13 Stockholm Mål nr P 2238-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr P 3996-12, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 29 maj 2006 Ö 1420-03 KLAGANDE International Hotel Consultant B.V. Paulus Potterstraat 6 NL-1071 C 7 Amsterdam Nederländerna Ombud:

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund

DOM 2012-11-29 Meddelad i Östersund 1 Meddelad i Östersund Mål nr PARTER KÄRANDE Rolf PETER Johansson, 590406-8219 Blåhammarvägen 60 Lgh 8030 831 72 Östersund Ombud: Niclas Sundell c/o Hyresgästföreningen Region Norrland Götgatan 4 903 27

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A HOVRÄTTEN FÖR DOM Mål nr VÄSTRA SVERIGE 2013-02-21 T 5151-11 Avdelning 2 Göteborg Rotel 24 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 29 november 2011 i mål T 9375-09 och T 1650-10, se bilaga A

Läs mer

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM

AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99. Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM 1 AVSKRIFT MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2000:7 2000-03-09 Dnr B 6/99 KÄRANDE Konsumentombudsmannen (KO), 118 87 STOCKHOLM SVARANDE SPC Super Personal Computer Trading i Uppsala AB, 556299-2247, Box 23027, 750

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande.

PROTOKOLL 2014-05-09 Handläggning i Huddinge. Efter genomgång av handlingarna i ärendet antecknas följande. 1 Handläggning i Huddinge Aktbilaga 12 Mål nr Handläggning utan att parterna är närvarande RÄTTEN Tingsfiskalen Johanna van Rooij FÖRARE Tingsnotarien Maria Sundqvist PARTER Sökande Anders Olsson, 621221-0097

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund.

KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717 - Föreläggande. Skäl. 1 Bakgrund. Sida 1 av 6 KONSUMENTOMBUDSMANNEN FÖRELÄGGANDE FF 2013:07 Processrådet Gunnar Wikström 2013-05-29 Dnr 2012/1717-23(9 Adressat Prognosia AB Organisationsnummer 556722-7946 Föreläggande KO förbjuder Prognosia

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Ulf Nordberg DOM 2014-09-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 3374-14 1 SÖKANDE Tak Compagniet Sverige AB, 556546-2842 Artillerigatan 26 114 51 Stockholm MOTPART Mullsjö kommun Box 800 565 18 Mullsjö SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060207 DOM 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 3321-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-21 i mål nr M 3518-11, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna

DOM 2010-03-15 Meddelad i Solna 1 SOLNA TINGSRÄTT Meddelad i Solna Mål nr FT 2606-09 PARTER KÄRANDE OCH GENSVARANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Box 1272 501 12 Borås Ombud: Jur.kand. Sofia Wockatz Law & Solution Sweden AB

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet

Marknadsföring av katalogtjänster på Internet MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:8 2008: Datum 2011-04-05 Dnr C 12/10 KÄRANDE Hittapunktse AB, Norr Mälarstrand 6, 112 20 Stockholm Ombud: advokaten P. E. A., Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, 111 87 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG

Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1, 411 07 GÖTEBORG MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:2 2008: Datum 2009-02-11 Dnr C 11/08 KÄRANDE Glasögonfyndet i Göteborg AB, Box 4054, 422 04 HISINGS-BACKA Ombud: jur. kand. R. E., Advokatfirman Winn AB, Östra Larmgatan 1,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2009 T 2597-08 KLAGANDE OCH MOTPART Länsförsäkringar Norrbotten, 597000-3884 Box 937 971 28 Luleå Ombud: U.L. KLAGANDE OCH MOTPART

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

DOM 2013-01-22 Stockholm

DOM 2013-01-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060105 DOM 2013-01-22 Stockholm Mål nr P 8189-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr P 3829-11, se bilaga A KLAGANDE Byggnadsnämnden

Läs mer