Kallelse till 2015 års stämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till 2015 års stämma"

Transkript

1 Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef, Bo Hellberg, då ordförande ÅHS, Marianne Rocklind, då vice ordf. ÅHS Onsdagen den 22 april kl Aulan, Åsö gymnasium, Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén för avprickning i röstlängden. Fullmakt finns på sidan 31. OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30.

2 för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma onsdagen 22 april 2015 kl FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 7 STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Se sidan REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat och balansräkningen för år Se sidan BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Se sidan ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Förslag till stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2015 Styrelsen föreslår stämman a. att godkänna styrelsens förslag till budget för 2015, se sidan och verksamhetsplan sidan samt förslag till underhållsplan för de närmaste 20 åren, se sidan 18. b. att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2015 och att fastställa att årsavgiften per andel för skötsel och underhåll är 410 kr och betalas i sin helhet senast den 31 maj, se sidan 20. c. att godkänna styrelsens förslag till beslut om ledningsrätter, se sidan VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH DESS VERKSAMHETSOMRÅDEN. Se sidan VAL AV VALBEREDNING 16 MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA Motioner och styrelsens förslag till beslut, se sidan ÖVRIGA FRÅGOR 18 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT 19 STÄMMANS AVSLUTANDE sidan 2

3 Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2014 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Styrelse Marianne Rocklind Ingela Widén Daniel Magnergård Monika Malaguti t o m aug. Ingeman Bengtsson Bertil Lindborg Kjell Lönnberg Suppleanter: Bo Hellberg, ersättare nr 1 Aina Lagberg, ersättare nr 2 Monika Malaguti avsade sig sitt uppdrag som sekreterare i augusti. Britt-Marie Bengtsson trädde då in som adjungerad sekreterare fr o m september. Styrelsen har under 2014 haft 13 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under hösten. Revisorer Den auktoriserade revisionsbyrån Parameter revision fick vid 2012 års stämma uppdraget att utföra revisionen i ÅHS. Förutom Marie Nordlander från Parameter revision valdes: Suppleant: Göran Markström för ett år Den förtroendevalda revisorn Gabriel Bartoletti hade ett år kvar. Arbetsutskottet Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie styrelsemöte. Mestadels har ärenden hanterats genom mail och telefonsamtal. Au har bestått av Marianne Rocklind, Ingela Widén, Daniel Magnergård och Monika Malaguti. Ansvarsfördelning Ledamöter i styrelsen har haft speciella ansvarsområden, utöver det som naturligt följer med befattningen: Marianne Rocklind Ingela Widén Daniel Magnergård Ingeman Bengtsson Bertil Lindborg Kjell Lönnberg Bo Hellberg Aina Lagberg VA-etableringen, Information o Havsbladet samt planärenden Ansvarig för sommar- och vintervatten Ekonomi, avtal och hyresgäster Vägar och snöröjning samt trappor Dagvatten och diken Trafik och parkering samt försäkringar Mark, park, vattenområden, bryggor,underh.plan o VA-etablering Byggnader o VA-anslutningar Tillsynsman Leif Söderberg har varit eldriftsansvarig för ÅHS elanläggning Administratör Margareta Söderberg har haft hand om föreningsgården, brevlådor o postboxar Verksamhetsområden (f d sektioner) Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden: Årsta Havsbads Tennisklubb Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Hårsfjärdens Båtsällskap Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna. sidan 3

4 Förvaltningsberättelse 2014 Under året har sedvanligt löpande underhåll utförts med fokus på slyrensning i badparkerna och på våra naturområden. Tyvärr använder några medlemmar våra gemensamma naturområden som ris- och lövtipp, vilket medför en onödig kostnad för samfälligheten att forsla bort. Den största uppmärksamheten har under året varit att utreda dagvattenproblematiken i området. Målsättningen har varit att försöka samordna dagvattenarbeten utmed våra vägar med VA-grävningar. ÅHS har beställt utredningar av Ramböll konsultbolag för att få underlag för fortsatta dagvattenarbeten. Då Haninge kommun inte åtar sig ansvaret för dagvattnet i Årsta Havsbad är det av största vikt att styrelsen bevakar VA-grävningarna och påtalar brister, vilket skett i flera brev till Haninge kommun och Trafikverket där ÅHS initierat möten för att komma tillrätta med problemen. Alla fastighetsägare får en sk dagvattenrabatt på c:a kr från Haninge kommun, som drar av den summan på anslutningsavgiften för VA. Det är således samfälligheten som ansvarar för dagvattnet i Årsta Havsbad, dvs det är vi som fastighetsägare, som får stå för dessa kostnader både via samfällighetsavgiften och enskilt. Efter styrelsens skarpa brev till alla kommunstyrelseledamöter, angående förslaget att slopa kommunens installationsbidrag på kr vid VA-anslutningen, fick styrelsen gehör för sitt krav att ha kvar bidraget t o m 2016, då vi hoppas att alla fått sina anslutningar godkända här i Årsta Havsbad. Bidraget måste varje fastighetsägare själv ansöka om efter att ha betalat anslutningsavgiften. Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Vi kan där notera att resultatet för den löpande driften gick med ett överskott på kr ( kr) mycket tack vare den fina sommaren som gav oss stora p-intäkter och ersättning från SWECO för ledningsrätter samt uppskjutna dagvattenarbeten. När det gäller det periodiska underhållet har vi inte projektfört lönekostnaderna för det vi gjort i egen regi men på det sättet har kostnaden endast blivit 1/3 av kostnaden för eventuella entreprenörer. Detaljplanen vann laga kraft den 20 mars 2013, vilket föranlett ett nytt anläggningsbeslut då samfälligheten i och med införande av kommunalt vatten och avlopp i fortsättningen inte har ansvar för sommarvattensystemet, som kommer att läggas ner. Det nya anläggningsbeslutet har överklagats, så det gamla gäller tills vidare. Lantmäteriet lämnade en preliminär kostnad för arbetet med anläggningsbeslutet på c:a kr, därför budgeterade vi för kr. Tyvärr blev det mycket mer arbete för lantmäteriet med många frågor från föreningar mm så kostnaden blev till slut kr. Styrelsens VA-grupp träffar regelbundet de tjänstemän på kommunens VA-enhet, som är ansvariga för Årsta Havsbads VA-utbyggnad. Minnesanteckningar från dessa möten läggs ut på samfällighetens hemsida efter varje sådant möte. Vid dessa möten deltar även representanter från Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad och Årsta Havsbads Fastighetsägareförening. Marianne Rocklind, ordf. och Sune Lagerström, adjungerad i VA-frågor, är närvarande vid SIAABs samordningsmöten samt går SYN med SIAAB utmed alla våra vägar så ofta det krävs samt har ständig kontakt med Haninge kommun och Trafikverket. sidan 4

5 Underhåll löpande och periodiskt VATTENSYSTEMET Driften av sommarvattensystemet har även under 2014 fungerat bra och vattenkvalitén har varit hög. Många avbrott har skett men snabbt åtgärdats av Sjörensarn. Kostnaden för driften blev betydligt lägre 2014, knappt kr mot nästan kr för Orsaken är den varma vintern 2013/2014, vilket gjorde att vi knappt hade några läckor De vattenläckor vi har haft har orsakats av SIAAB, som med hjälp av Sjörensarn åtgärdat läckorna. SIAAB har fakturerats för dessa arbeten. Vi har tyvärr varit tvungna att stänga ytterligare två vintertappställen pga vattenläcka. Det ena i hörnan Vår Bostads väg/gäddstigen och det andra Vår Bostads väg/idrottsvägen och dessa kommer inte att ta s i bruk mer. Tappställen som är lätt tillgängliga är vid Torget och vid Båtklubbens hus samt stora parkeringen. Badvattnet har även under 2014 varit av bra kvalité vid de tre provtillfällen, som Södertörns Miljöoch Hälsoskyddsförbund kräver av oss. På anslagstavlorna vid stora badet finns uppgifter om vår vattenkvalité. Tråkigt nog finns det någon som roar sig med att ta ner dessa. Ingela Widén har varit styrelsens ansvarige för sommarvattnet. DAGVATTEN = regn- och smältvatten Vid seminariet om dagvatten i Föreningsgården 14 maj bildades en arbetsgrupp och en handlingsplan för dagvatten föreslogs. Gruppen har haft sju möten och bl a utrett om samfälligheten ska hantera dagvattnet i ÅH och det ska vi eftersom Haninge kommun undandrar sig det ansvaret. Problem som uppstått under VA-arbetet har tillsammans med ÅHS diskuterats med Haninge kommun, Trafikverket, projektören och entreprenören. En överenskommelse har träffats med Trafikverket om underhåll av dagvattensystemet utmed Årsta Havsbadsvägen. Kommunen bekostade en utredning av avrinningen från Årsta Havsbadsvägen med anledning av den förändring som gångbanan medför. ÅHS beställde en utredning om avrinningen från området i övrigt i ÅH. Gruppen har börjat studera rapporten. Som vanligt under våren och hösten men kanske speciellt efter skyfallet den 7/8-14 (63 mm under två timmar tidig morgon) var det mycket vatten på många ställen. Det innebär inte bara att enskilda fastigheter drabbades av blöta och i flera fall översvämmade tomter och källare. Även samfälld mark påverkades, vattnet tog sig fram på vägbanan i stället för i diken eller i ledningar. Fastighetsägare har behövt pumpa ut till dike. Vi har alltså tvingats fortsätta att förbättra borttransport av dagvatten. De mest omfattande åtgärderna är uppgrävning och omläggning av ledningen från Lotsvägen till Horsfjärden samt att återställa det öppna diket mellan Materialgårdsvägen och Vår Bostads väg. Enligt EUs vattendirektiv ställs ökade krav på enskilda fastighetsägare i form av lokalt omhändertagande av det regn- och smältvatten som härrör från den egna tomten. En policy för ansvarfördelningen mellan ÅHS och fastighetsägare har tagits fram och vi återkommer med ytterligare information om vad detta kommer att innebära framöver. Tanken är att fastighetsägare med mycket besvärligt dagvattenproblem ska kunna ansluta sig till samfällighetens dagvattensystem till överenskommen kostnad. Kostnaden för dagvattenåtgärder 2014 blev kr ( kr). Budget för 2014 var kr men ett objekt uppsköts. Ansvarig för dagvatten har Bertil Lindborg varit tillsammans med Göran Johansson, som adjungerad. sidan 5

6 MARKUNDERHÅLL Vi har under 2014 fortsatt med slyröjning i stora badparken samt i Karlslunds lilla badpark med egen personal samt rensning kring fotbollsplanen, som nu äntligen fått sin uppfräschning i form av nytt grus och nytt nät på ena sidan och reparerat på den andra. Dräneringsrör har grävts ner på den norra och västra sidan av planen. Bekämpning av björnloka har skett i omgångar. Först i kommunens regi men då kostnaderna skenade iväg fanns det tack och lov medlemmar, som kunde utföra arbetet på ett professionellt sätt. Våra gubbs har rensat lite överallt i området och inte minst vid gångstigen mellan Galärstigen och Videnäsvägen. Blomsterutsmyckningen vid torget har sommarungdomarna stått för i år och krukorna vid trappan och utsiktsplatsen samt rabatten vid museet har som vanligt Trädgårdssällskapet anordnat. Leffe vår tillsynsman har sett till att en vacker rabatt ska välkomna alla som kommer öster in i området, där en rund rabatt pryder gräset framför busskuren i Karlslund. Löpande och periodiskt underhåll har under 2014 uppgått till drygt kr ( kr). Ansvarig för mark, park och vattenområden har Bo Hellberg varit. VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING OCH TRAPPOR Skötsel av våra vägar omfattar främst saltning vår och höst samt lagning av potthål, som senaste åren utförts av gubbsen. Skrapning av vägarna har också utförts, då främst efter kraftiga skyfall. Kostnaderna som under 2014 uppgått till kr (knappt kr) har hållits nere med tanke på arbetet med LTA-grävningarna. Slyröjning utmed vägarna har utförts där så påkallats. Snöröjningen inkl sandning och saltning utfördes vintern 13/14 av Årsta Säteri till en kostnad av kr ( kr). Årsta Säteri har plogat de stora parkeringsplatserna och alla större vägar. Gubbsen plogar de övriga lite mer svårframkomliga vägarna och har tre 4-hjulingar med plogblad till sitt förfogande. Föreningen har ett 15-tal trätrappor att sköta om med t ex byte av ruttna trappsteg eller ombyggnation. Kryssarstigens trappa är så gott som nygjord liksom Ekastigens två trappor. En helt ny trappa har anlagts vid Galärstigens västra ände. Ingeman Bengtsson har varit ansvarig för vägunderhållet, snöröjningen och trapporna BYGGNADER Inför vintern åtgärdades några byggnader med hängrännor och stuprör. Expeditionens tak lagades och fick även nya stuprör. Vårt museum har inte bara fått lagat tak och nya hängrännor samt stuprör utan även målats. Båtklubbens hus har målats liksom dansbanans nysnickrade förråd. Materialgården har invändigt rensats och rustats upp samt fått belysning i de inre förråden. En ny yttervägg har satts upp som väntar på att bli målad. Vi hoppas att våra byggnader med dessa åtgärder klarar sig några år. Då alla arbeten har blivit utförda av sommarungdomar, gubbs och tillsynsmän, så har kontot för löpande underhåll av byggnader och det periodiska underhållet endast uppgått till kr ( kr). Arbetskostnader för dessa åtgärder belastar lönekonton. Ansvarig för byggnader har Aina Lagberg varit. sidan 6

7 BRYGGOR Vi kan konstatera att vi även i år slipper isen och därmed klarar sig badbryggan förhoppningsvis års brygginköp är vågdämparen vid Båtstigens bryggor, som har givit önskad effekt. Båtstigens T-brygga, östra delen, har reparerats genom att 6 stolpar drivits ner och bultats fast i bryggan eftersom stenkistorna fallit isär. Det löpande och periodiska underhållet för bryggor uppgick till knappt kr ( kr). Ansvarig för bryggor har Bo Hellberg varit. El Under 2014 har vi installerat nya gatubelysningsstolpar med LED-armatur utmed Årstahavsbadsvägen mellan Flottans plan och Torget. SIAAB stod för kostnaden av stolparna, då de ansåg att det var enklare för dem att byta ut de gamla trästolparna och slippa stag och stöttor. LED-armaturen har däremot ÅHS bekostat, knappt kr, då den gamla kvicksilverarmaturen ändå måste bytas ut på sikt och den heller inte passade i de nya stolparna. Kostnaderna för all belysning, ny LED-armatur och värme i byggnader har uppgått till kr ( kr). Då man nu gräver för VA utmed Årsta Havsbadsvägen har vi även påbörjat arbetet med att installera belysning i anslutning till våra brevlådor vid Runda Plan, Videnäsvägen och Karlslund. En komplettering med en gatubelysningsstolpe ner mot föreningsgården har också påbörjats. Tillsynsman Leif Söderberg har varit elansvarig. Drift och Administration mm LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR, Under året har 63 (60) personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar. Av dessa utgör 24 (27) stycken våra sommarungdomar. Ordförande i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på kr/månad och styrelsens vice ordförande kr/månad. Sekreteraren och kassören har uppburit ett fast arvode på 500 kr/månad och övriga styrelsemedlemmar har erhållit 4.000:-/år som ett grundarvode. Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram på kr, som årsmötet fastställer. Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 250 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut. Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Våra adjungerade medlemmar, som styrelsen anlitar för olika uppdrag som t ex VA-etableringen, sekreterare, administratör m fl erhåller även de 150 kr/timme i arvode. Arvodet till föreningens revisor är kr per revisionsår, HBS ingår. (beslutat av årsmötet). Parameter revision tar ut en kostnad på c:a kr och då ingår även HBS i den summan. För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen utom för Parameter. sidan 7

8 INFORMATION Samfällighetens medlemstidning Årsta Havsbladet kom ut med två nummer även under Redaktör är Marianne Rocklind och för form och layout står Claes Andersson. Redaktionen har utökats med en administratör, Margareta Söderberg, som har skött kontakterna med föreningarna och annonsörerna. En tidning kostar knappt kr inkl. löner, tryck och porto. Annonsintäkterna för varje tidning är mellan och kr. Den totala kostnaden för information är för år 2014 knappt kr ( kr). Richard Roosvall, Havsbladets tidigare redaktör, är den som hjälper oss med att sammanställa kallelsen till stämman och ser till att den kommer ut till alla medlemmar. På samfällighetens hemsida kan man läsa vad som händer under Senaste nytt, webbmaster är Pelle Pettersson. Protokollen från VA-möten med kommunens VA-avdelning och styrelsens representanter läggs ut efter varje möte liksom sammandrag från styrelsens mötesprotokoll. Områdets 8 anslagstavlor står för en stor del av ÅHS information till medlemmarna. Marianne Rocklind har ansvarat för ÅHS information under året. TRAFIK OCH PARKERING Intäkterna för parkering består av två olika delar, dels intäkterna från P-automaterna och dels intäkter från oss medlemmar, som hyr parkeringsplatser. Den fina sommaren med många besökare på våra parkeringsplatser gav oss välbehövliga intäkter på knappt kr ( kr). Till det ska läggas kr ( kr), som vi som hyr platser har betalat in. Den största delen av kostnadsposten för Trafik- och parkerings underhåll på knappt kr har använts till nya skyltar enligt förra stämmans beslut om namnbyte till Västra och Östra Parkvägen. Några ytterligare vägbulor har placerats ut för att sänka farten och därmed öka trafiksäkerheten. Under året har vi köpt in nya röda parkeringsbrickor som succesivt ska ersätta hittillsvarande klistermärken. Många medlemmar har under sommaren och hösten fått nya. Kjell Lönnberg har varit ansvarig för trafik och parkering. FÖRENINGSGÅRDEN Årsta Havsbads föreningar får nyttja lokalen kostnadsfritt. Medlemmar får erlägga hyra mellan kronor beroende på hur lång aktiviteten är. Totalt 87 (88) sammankomster varav : 71 (72) föreningsmöten 16 (16) medlemsuthyrningar Intäkterna för 2014 blev kr (6.700 kr) och går till föreningsgårdens underhåll. Margareta Söderberg administrerar uthyrningsverksamheten. sidan 8

9 BREVLÅDOR OCH POSTBOXAR Vi har gjort en genomgång av alla brevlådor och det har visat sig att många inte har en ordentlig namnskylt på sin låda, varför vi har plockat ner ett antal brevlådor. Vi måste försöka hjälpa brevbäraren, så att han hittar rätt brevlåda. Vid Runda plan finns inga platser kvar. Till våra postboxar på torget är det kö. Margareta Söderberg, adjungerad administratör, har varit ansvarig för brevlådor och postboxar. MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING I den ekonomiska förvaltningen, som numera sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens register uppdaterade. Kostnaden för år 2014 är knappt kr liksom föregående år. Beslutet att ha två debiteringstillfällen för medlemsavgiften har inte slagit väl ut och två fakturor i samma utskick var det inte många som kunde hantera därav styrelsens förslag att återgå till ett debiteringstillfälle och då i maj månad. Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade! FÖRVALTNINGEN Vår tillsynsman sen många år Jan Holm, slutade sin tjänst innan sommaren och Leif Söderberg blev ensam tillsynsman. Turligt nog fanns det redan en skara av inarbetade gubbs som kunde rycka in och vara Leif behjälplig inte minst med att handleda alla sommarungdomar. Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare sommararbete med t ex städning, målning, oljeimpregnering och annat enklare underhåll. Inte mindre än 24 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti. Margareta Söderberg har som föreningens administratör övertagit en del av Jan Holms uppgifter som t ex skötsel av föreningsgården, handhavande av brevlådor och bemanning av expeditionen under sommarens förmiddagar. I likhet med tidigare år utför förvaltningen tack vare alla gubbs en hel del jobb som vi annars hade behövt ta in externa entreprenörer för. Det rör sig om alltifrån bygg- och el-jobb till slyröjning och städning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat de senaste åren men i gengäld har vi även under 2014 betydligt färre fakturor från externa entreprenörer. Lönekostnaden för tillsynsverksamheten inkl gubbsverksamheten har varit: för förvaltningen, kr ( kr) (exklusive sociala avgifter) för ungdomslaget, kr ( kr) (exklusive sociala avgifter) KOMMUNALT BIDRAG Vi fick även under kr som ett driftbidrag från Haninge kommun, som har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra badplatser. Styrelsen har ansökt om högre bidrag men ännu ej fått gehör för sina krav dock fick vi sommaren 2014 till stora badparken 4 st bajamajor varav en var handikappanpassad. Kommunen står för den kostnaden. KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE FÖRETAG Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående företag. Under 2014 har inga köp skett. Siffror inom parentes är 2013 års siffror. sidan 9

10 Resultaträkning Driftsintäkter Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Medlemsintäkter (andelar) , , , ,00 Hyresintäkter , , , ,00 Parkeringsintäkter , , , ,00 Kommunala bidrag , , , ,00 Ränteintäkter 6 145, ,00 989, ,00 Annonsintäkter , , , ,00 Intäkter ledningsrätt ,00 0, ,00 0,00 Återbetalning av moms för byggkostnader , , , ,00 Båtsektionens avsättning till underhållsfonden , , , ,00 Elintäkter 0,00 0, , ,00 Diverse intäkter 9 559, , , ,00 Summa driftsintäkter , , , ,00 Driftskostnader Löpande Underhåll Vattensystem , , , ,00 Löpande Underhåll Diken, dagvatten , ,00 0, ,00 Löpande Underhåll Byggnader 7 212, , , ,00 Löpande Underhåll Vägar , , , ,00 Löpande Underhåll Mark, vattenområden , , , ,00 Löpande Underhåll Bryggor , , ,00 Löpande Underhåll & förbrukning El , , , ,00 Utredningar nytt VA-system/anläggningsbeslut 3 300, , , ,00 Trafikåtgärder och parkering , , , ,00 Snöröjning , , , ,00 Renhållning, sopor&latrin , , , ,00 Information och trycksaker , , , ,00 Kontorsmaterial, data, porto mm , , , ,00 Försäkringar , , , ,00 Förbrukningsinventarier , , , ,00 Driftskostnader för förvaltningen , , , ,00 Löner - styrelsearvoden , , , ,00 Löner - förvaltningen , , , ,00 Löner - sommarungdom , , , ,00 Löner - övrig egen personal , , , ,00 Mötesersättningar , , , ,00 Milersättningar 7 575, , , ,00 Övr kostnadsersättningar , , , ,00 Sociala avgifter , , , ,00 Övriga främmande tjänster , ,00 Köpta tjänster, databassökn, bankavgifter mm , , , ,00 Köpt tjänst - ekonomisk administration , , , ,00 Köpt tjänst - revision , , , ,00 Stämmor, möten, representation , , , ,00 sidan 10

11 Diverse kostnader inkl räntekostnader 2 199, , , ,00 Avsättning till underhållsfond enligt plan , , , ,00 Summa driftkostnader , , , ,00 Årets Resultat , , , ,00 Kostnader för periodiskt underhåll Vattensystemet 0,00 0,00 0,00 0,00 Diken, dagvatten , , , ,00 Byggnader , , , ,00 Vägar ,00 0,00 0,00 0,00 Mark, vattenområden , , , ,00 Bryggor , , , ,00 Summa periodiskt underhåll , , , ,00 Utnyttjad avsättning till underhållsfond , , , ,00 Årets uttag ur underhållsfond, utöver avsättning , , , ,00 sidan 11

12 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa 5 162,00 0,00 Nordea (Plusgiro & Föreningskonto) , ,02 Nordea Sparkonto ,88 562,61 Skattekontot 1,00 2,00 Medlemsfordringar 6 575, ,00 Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1) , ,00 Diverse kortfristiga fordringar , ,40 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00 0,00 Summa omsättningstillgångar , ,23 Anläggningstillgångar Inventarier ( - se not 2) 1,00 1,00 Summa tillgångar , ,23 Skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter , ,00 Skuld till Stugägareföreningen 0,00 400,00 Förskottsbetalda lägenhetshyror , ,00 Upplupen moms 3 473, ,00 Upplupen skatt & sociala avgifter , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital Underhållsfond , ,42 Förändring underhållsfond , ,75 Årets resultat , ,06 Summa eget kapital , ,23 Summa skulder och eget kapital , ,23 Nuvarande räntevillkor Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00% Nordea: innehar kredit hos Nordea om kr på årsbasis till en kostnad av 2%/år. Kostnad för kredit som används är fn 7,65%. Under 2014 har ingen kredit använts. Noteringar: 1) Räntefritt lån där Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av :-/år under 20 år. 2) Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde är symboliskt 1:-. sidan 12

13 sidan 13

14 sidan 14

15 sidan 15

16 Verksamhetsplan/Budgetkommentarer Styrelsen har som målsättning att hålla den föreslagna budgeten utan att höja samfällighetsavgiften för Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till kr ( kr för 2014) enligt bilagt budgetförslag. Vi vågar inte hoppas på en lika fin sommar 2015 som de vi haft de senaste åren med stora parkeringsintäkter. I avtalet med SIAAB står det att parkeringen ska vara tom under sommarmånaderna. Kommunens infobod med informationstavla kommer att stå kvar året runt så länge VA-utbyggnaden pågår, vilket ÅHS inkasserar kr för varje år. För lastbilsparkeringen vid Skogsråstigen betalar kommunen kr per år, som etableringsyta för SIAAB. Dagvattensystemet kommer drastiskt att öka våra kostnader framöver. Som fastighetsägare får var och en av oss en lägre anslutningsavgift för VA, c:a kr, vilket blir 25 milj totalt för Årsta Havsbad, pga att kommunen inte tar hand om vårt dagvatten. Den summan skulle samfälligheten behöva för att bygga upp ett dagvattensystem, då kommunen inte är villig till detta. Stora investeringar kommer att behövas framöver även om vi förhoppningsvis inte kommer upp i den summan. EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning för kr. Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla verksamhetsåret Man bör då komma ihåg att en stor del av verksamheten omfattar mer eller mindre fasta kostnader, som inte är så enkla att påverka även om styrelsen hela tiden strävar efter att hålla nere kostnaderna. Förvaltningen Förvaltningen består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Styrelsen har traditionellt skött den senare men under senaste åren har vi adjungerat bl.a. Göran Johansson när det gäller dagvatten och Kent Melander i bygglov- och strandskyddsfrågor, vilka fortsätter att bistå oss under Vi får även under 2015 hjälp av administratör Margareta Söderberg när det gäller expeditionstid, hantering av brevlådor och skötsel av föreningsgården Som tillsynsman kommer Leif Söderberg fortsätta att verka året runt, då vi utökat snöplogning och sandning på våra små vägar samt att SRV kräver plogat framför alla sopkärl för att tömma dem. De ovärderliga gubbsen som ställer upp i vått och torrt räknar vi fortsättningsvis med. Vi räknar även med att ha ett 25-tal ungdomar i arbete under sommaren Även under 2014 har rejäla satsningar gjorts på slyrensning i hela området, vilket har varit kostnadskrävande. Nu förutsätter styrelsen att medlemmarna själva håller efter ris och sly som växer ut över staketen. Därför hoppas vi kunna hålla budgeten på kr till löner. ( kr) När det gäller förvaltningens driftskostnader måste vi räkna med en högre budget för 2015 till kr ( kr), då det numera är lag på sk motorsågskörkort för de personer som ska hantera en motorsåg utanför den egna tomten. Styrelsen har beslutat att bekosta en sådan utbildning för Leif Söderberg och Jan-Olof Boman. sidan 16

17 Byggnader Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är nära förestående, vilket kräver en del åtgärder för våra gemensamma byggnader. Styrelsen har beslutat enligt följande: Offerter kommer att begäras in för anslutningen av husen runt Torget. Föreningsgården kommer att byggas ut med en handikapptoalett och en större hall, enligt förslag från en anlitad arkitekt. Förfrågan för detta arbete kommer att skickas ut och kostnaden för denna tillbyggnad avser styrelsen att låna till. Båtklubbens hus kommer att byggas om invändigt med en toalett och ett pentry enligt ritningar av anlitad arkitekt. Arbetet kommer att utföras i båtklubbens regi. Butiken kommer att få en mindre upprustning utvändigt under 2015, liksom busskuren i Karlslund och badhytten vid Karlsunds bad. Taket på Telehuset kommer att åtgärdas 2015 så snart vädret tillåter. Entreprenör är vidtalad. Periodiskt underhåll är budgeterat till kr (knappt kr) Mark, Park och Torget Under 2015 kommer fortsatt slyrensning och markunderhåll att ske, så vi får behålla den öppenhet som vi nu åstadkommit t ex i våra badparker. Vi har flera naturområden som måste rensas även på det ris som tyvärr medlemmar lägger lite varstans, vilket är förbjudet på allmän platsmark. Fortsatt bekämpning av björnlokor kommer att ske under Periodiskt underhåll är budgeterat till kr ( kr) och löpande underhåll till kr ( kr). Vägunderhåll, snöröjning och trappor För år 2015 planeras för vägarna på samma underhåll som tidigare år. Utöver detta behövs en kontroll att vägarna återställs i samma skick som före alla grävarbeten. Under 2015 är det ett antal trappor som behöver repareras eller helt bytas ut kr har anslagits för vägar och trappor ( ( kr) Snöröjningen kommer att utföras på samma sätt som förra året men med ett fördelaktigare avtal med Årsta Säteri, då vi slipper betala för beredskap, som uppgick till kr för år För hela snöröjningen inkl sandning är det anslaget kr. ( kr) Vattensystemet Sommarvattnet i Årsta Havsbad kommer att fungera som vanligt åtminstone 2015 och Tanken är att vattnet ska vara igång till Valborg och stängas runt 20 oktober, efter eldningsveckorna. Styrelsen hyser farhågor över uppstarten i vår, då vi inte vet hur mycket VA-grävningarna skadat våra ledningar. Se till att alltid ha en extra dunk med vatten hemma. Budgeterat för 2015 är kr (knappt kr). Trafik och Parkering Vi kommer att fortsätta med slyrensning ur trafiksäkerhetssynpunkt men hoppas att alla fastighetsägare tar sitt ansvar och rensar sitt eget sly speciellt i korsningar, så att vi inte behöver bekosta detta med samfällighetens medel. Budgeten för 2015 är kr ( kr) och ska främst användas till nya skyltar. Bryggor Bryggorna tar ett par lugnare år nu men underhåll av bryggor måste ske varje år. På västra badbryggan måste delar av bryggdäcket bytas. Östra och västra pålbryggorna i Karlslund behöver förnyade landfästen. Smärre reparationer på flytbryggan i Karlslund behöver göras. Bryggan vid Vår Bostads väg har ett landfäste som måste repareras med betong. Förstärkning av Båtstigens bryggor sker under vårvintern. Många av dessa arbeten sker genom båtklubbens försorg. Periodiskt underhåll på kr är budgeterat för ( kr) sidan 17

18 Dagvatten Den under 2014 bildade dagvattengruppen fortsätter sitt arbete. Dagvattensystemet har stora brister och planen är att förbättra det stegvis och där så är möjligt samordna med VAarbetet. Uppgiften är också att kontrollera att vårt dagvattensystem återställs efter VAarbetet. En aktuell fråga är gångbanan utmed Årsta Havsbadsvägen och de avrinningsproblem som är förknippade med den. Vi fortsätter att skaffa oss kunskap om vilka krav Vattendirektivet ställer på ÅHS och enskilda fastighetsägare. Det är fastlagt att samfälligheten och fastighetsägarna själva har ansvaret för dagvattensystemet i ÅH. Ett led i detta är att studera den av ÅHS beställda undersökningen av avrinningsområden i ÅH och att vi nu är medlem i Dagvattenguiden. Vi har budgeterat totalt kr ( kr) enligt utredningar och inlämnade offertförfrågan som har gjorts. VA-anslutningskostnader för ÅHS För de anläggningsavgifter som samfällighetsföreningen måste betala och i samband med anslutningen bygga om berörda byggnader avser styrelsen att det ska lånefinansieras. På det sättet belastas framtida brukare, då det är helt nya investeringar som inte ska belasta dagens samfällighetsavgift. Det skulle bli fallet om vi tog in den investeringen i dagens underhålls- och förnyelsefond. Anslutningsavgifterna kommer förmodligen att belasta 2016 års budget. Hantering av föreningens eventuella likviditetsbehov / lån Styrelsen vill påminna om 2012 års stämmobeslut att det gäller löpande framöver, då stämman biföll styrelsens förslag att uppta lån/kredit med tilläggsyrkandet att begränsa nivån för ett lån/kredit till max 1,5 miljon kronor. Siffror inom parentes är 2014 års utfall. sidan 18

19 Periodisktunderhåll /förnyelsefond. Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion. UH PLAN FÖR HELA ÅHS (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) HBS BRYGGOR ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET VA ANLÄGGNING VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond Fortsättn.UH PLAN FÖR HELA ÅHS (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) HBS BRYGGOR ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET VA ANLÄGGNING VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond

20 Förslag till ersättningar till styrelse och revisorer 1. Arvode för föreningens administration kr (oförändrat) 2. Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte, och annat protokollfört möte, för styrelsens ledamöter och suppleanter. Den senaste höjningen gjordes 2005 från 200 kr till 250 kr, som gällt sen dess. 3. Arvode till föreningsvald revisor kr, då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen. 4. Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till c:a kr. 5. Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat). Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto Styrelsens förslag till årsstämman 2015 Debiteringslängd för Årsta Havsbads samfällighetsförening Total utdebitering blir kr fördelat med 410 kronor per andel på totalt andelar. Det innebär oförändrad avgift för Beloppet skall fördelas på samfällighetsföreningens medlemmar på så sätt som framgår av debiteringslängden, som hålls tillgänglig vid årsmötet. En kopia kan på begäran erhållas av Ereko AB. Den är f n 38 A4-sidor lång och skickas därför inte automatiskt ut till alla medlemmar. Stämmans tidigare beslut att dela upp avgiften vid två tillfällen har inte slagit väl ut, då många missade att betala in resterande avgift i november och många påminnelser fick skickas. Vid två debiteringar försvåras även våra kronofogdeärenden. Styrelsens förslag är att återgå till ett debiteringstillfälle och det blir i maj. Fakturor avseende årets debitering skall betalas senast 31/5. Beloppet skall sättas in på samfällighetens plusgirokonto Påminnelseavgift om 50 kr kommer att debiteras för förfallen obetald faktura. Fakturor som ej betalas efter påminnelse överlämnas till Kronofogdemyndigheten. (Debiteringslängden är i grunden upprättad i enlighet med beslut om andelstal för underhåll vid förrättningssammanträdet den 13 juli Under årens lopp har dock debiteringslängden förändrats då nya fastigheter tillkommit och andra försvunnit genom sammanslagningar av flera fastigheter.) Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd - att debiteringen av andelsavgifter avseende 2015 skall ske med 410 kronor per andel, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31 maj sidan 20

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Resarö Vägförening 2011-02-28

Resarö Vägförening 2011-02-28 Kallelse till årsmöte Resarö Vägförenings medlemmar kallas till ordinarie årsmöte måndag 28 mars 2011 kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård. Förslag till dagordning för ordinarie årsmöte 1. Fastställande

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Mollösunds Samfällighetsförening får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2007 05 01-2008 04 30, föreningens 2:a verksamhetsår.

Läs mer

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare Dagordning: 1. Öppnande av stämman 2. Val av ordförande för stämman, val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 5. Godkännande

Läs mer

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum.

SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. org.nr 717904-8413 1(5) SVINNINGE VÄGFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2011-03-30 i Bergasalen i Folkets Hus i Åkersberga Centrum. 1. Stämmans öppnande. Ordförande i Svinninge Vägförening

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014 Kvarteret Brevbärarens Samfällighetsförening El- och garagesektionen Kallelse till årsmöte 2014 Medlemmarna i El- & Garagesektionen kallas till årsmöte. Rösträtt har de fastighetsägare som har p-plats

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 0BKallelse till Pixbo Vägförenings ordinarie föreningsstämma 2014 Samtliga medlemmar inom Pixbo ga:2 kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid 17 Mars 2014 klockan 19.00 Plats Pixbo Montessori

Läs mer

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman.

FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013. 1. Val av ordförande för stämman. FATET m fl. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Dagordning, Årsmöte 2014-03-30 Verksamhetsår 2013 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av två justeringsmän.

Läs mer

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE

DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE DUNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Styrelsen för Dunö samfällighetsförening i Kalmar får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under 20100101-20101231. Förvaltningsberättelse

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Marie Hultgren Kassör Hus nr 20 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman.

2 Val av ordförande för stämman. Stämman valde enhälligt Claes Wittboldt till ordförande för stämman. PROTOKOLL: Från ordinarie föreningsstämma i Kullaviks Hamn ekon. förening (Khef) 716408-2658, i Kullaviksskolans Matsal torsdagen den 22 mars 2012, kl. 18:30-20:15 Närvarande 73 medlemmar, varav 1 innehade

Läs mer

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF

ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF ÖSBYDALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING - ÖSF Organisationsnummer 717900-0067 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen avlämnar härmed följande redovisning för förvaltningsåret 2012. Styrelsens sammansättning Ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal.

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. KUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 19.00 i Önneredsskolans samlingslokal. Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE

BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE BRF STOCKHOLMSBLICK ORG.NR. 769615-4371 NYBOHOVSBACKEN 68 117 64 STOCKHOLM WWW.STOCKHOLMSBLICK.SE INFO@STOCKHOLMSBLICK.SE INNEHÅLL 1 Dagordning 2 Årsredovisning Bilaga 1 3 Revisionsberättelse Bilaga 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.

1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad. FRITIDSSTUGEFÖRENINGEN KOPPARMORA, EKONOMISK FÖRENING Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 29 maj 2005, Värmdö bygdegård 1. Stämmans öppnade Föreningens ordförande Kjell Samuelsson hälsade alla

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Grönslätts Intresseförening Hällevik Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag 2009-2010 eller Två bokslut på ett kassörsarvode! Ekonomi under det gångna verksamhetsåret 2008-2009 handlar mycket om att köpa

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2010 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid Lördag 21 maj kl 09.30 Plats Hörsalen CFL Söderhamn Dagordning 1 Sammanträdets

Läs mer

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014.

12. Beslut om medlemsavgiften för verksamhetsåret 2014. Kallelse samt dagordning till årsstämma med Fjällbyns i Åkersjön Samfällighetsförening Långfredag den 18 April 2014 kl. 09. 00. Plats: Kapellet Åkersjön. 1. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman.

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSBs bostadsrättsförening Tunö i Kista kyrka den 21 maj 2014. 1 Stämmans öppnande Efrem Rhawi, ordförande, hälsade alla välkomna till årsstämman i HSBs

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2010-05-24/GM Årsstämma 2010 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2010-05-24 2010-05-25 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g INBJUDAN 2014-03-15 Till medlemmarna i Vidja Vägförening Härmed inbjuds du till Vidja Vägförenings medlemsmöte måndagen den 31 mars, klockan

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2012

Protokoll för årsmöte 2012 1 Protokoll för årsmöte 2012 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 22mars 2012 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: Representanter för 41 fastigheter varav en fullmakt 1. Mötets öppnande Lillian Lagerström

Läs mer

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek.

Revisorer Revisorer har varit Alex Larsen och Peter Datek. Protokoll årsmöte 2010-08-08 Stare samfällighetsförening Deltagare på mötet: Malin Strand, Thomas Carlsson, Fredrik Jacobsson, Anders Cavalli Björkman, Jerker Lindhav, Kaj sa Oderbrandt, Johan Emterling,

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet

Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet RÖRMÖSTVÄGENS VÄGSAMFÄLLIGHET Årsmöte/årsstämma Rörmöstvägens vägsamfällighet Dagordning, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, motioner, resultat och balansräkning samt budget. Styrelsen önskar alla

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken. Onsdagen 29 maj 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Brf Pinnpojken Onsdagen 29 maj 2013 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande Tommy Ringart förklarade stämman öppnad. 2 Godkännande av dagordningen Styrelsens

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Lotskaptenens samfällighetsförening

Lotskaptenens samfällighetsförening 1 Lotskaptenens samfällighetsförening Protokoll från föreningsstämman i Lotskaptenens Samfällighetsförening Plats: Folkets Hus i Limhamn Datum: 14 april 2010 kl 19.00 Inledning Olle Ingman hälsade alla

Läs mer

Styrelse och revisorer

Styrelse och revisorer Årsredovisning 2009 för Bostadsrättsföreningen Folkungaträdet 4 Styrelsen för Brf Folkungaträdet 4 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31

Läs mer

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening

Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening Protokoll årsmöte 2011-08-13 Stare samfällighetsförening 1. Val av ordförande för stämman Till ordförande på mötet valdes Thomas Carlsson. 2. Val av sekreterare för stämman Till sekreterare valdes Pelle

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer