Kallelse till 2015 års stämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till 2015 års stämma"

Transkript

1 Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef, Bo Hellberg, då ordförande ÅHS, Marianne Rocklind, då vice ordf. ÅHS Onsdagen den 22 april kl Aulan, Åsö gymnasium, Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning uppges vid entrén för avprickning i röstlängden. Fullmakt finns på sidan 31. OBS kom i tid, avprickning sker från kl 18,30.

2 för Årsta Havsbads samfällighetsförenings årsstämma onsdagen 22 april 2015 kl FRÅGA OM STÄMMANS BEHÖRIGA UTLYSANDE 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR STÄMMAN 4 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKA RÖSTRÄKNARE 5 GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD 6 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 7 STYRELSENS BERÄTTELSE, RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Se sidan REVISORERNAS BERÄTTELSE Se sidan Revisionsberättelsen är avlämnad till styrelsen, där revisorerna föreslår stämman att fastställa resultat och balansräkningen för år Se sidan BESLUT ANGÅENDE ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN Se sidan ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH REVISORER Förslag till stämman att godkänna ersättningar till styrelsen och revisorerna, se sidan STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT FÖR 2015 Styrelsen föreslår stämman a. att godkänna styrelsens förslag till budget för 2015, se sidan och verksamhetsplan sidan samt förslag till underhållsplan för de närmaste 20 åren, se sidan 18. b. att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd för 2015 och att fastställa att årsavgiften per andel för skötsel och underhåll är 410 kr och betalas i sin helhet senast den 31 maj, se sidan 20. c. att godkänna styrelsens förslag till beslut om ledningsrätter, se sidan VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER Se sidan VAL AV STYRELSESUPPLEANTER Se sidan VAL AV REVISORER OCH REVISORSSUPPLEANT FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN OCH DESS VERKSAMHETSOMRÅDEN. Se sidan VAL AV VALBEREDNING 16 MOTIONER FRÅN MEDLEMMARNA Motioner och styrelsens förslag till beslut, se sidan ÖVRIGA FRÅGOR 18 MEDDELANDE OM PLATS DÄR STÄMMOPROTOKOLLET HÅLLES TILLGÄNGLIGT 19 STÄMMANS AVSLUTANDE sidan 2

3 Styrelsens förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2014 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Styrelse Marianne Rocklind Ingela Widén Daniel Magnergård Monika Malaguti t o m aug. Ingeman Bengtsson Bertil Lindborg Kjell Lönnberg Suppleanter: Bo Hellberg, ersättare nr 1 Aina Lagberg, ersättare nr 2 Monika Malaguti avsade sig sitt uppdrag som sekreterare i augusti. Britt-Marie Bengtsson trädde då in som adjungerad sekreterare fr o m september. Styrelsen har under 2014 haft 13 styrelsemöten samt en längre arbetsdag under hösten. Revisorer Den auktoriserade revisionsbyrån Parameter revision fick vid 2012 års stämma uppdraget att utföra revisionen i ÅHS. Förutom Marie Nordlander från Parameter revision valdes: Suppleant: Göran Markström för ett år Den förtroendevalda revisorn Gabriel Bartoletti hade ett år kvar. Arbetsutskottet Arbetsutskottet (Au) har rollen att hantera akuta frågor som inte har kunnat vänta till nästa ordinarie styrelsemöte. Mestadels har ärenden hanterats genom mail och telefonsamtal. Au har bestått av Marianne Rocklind, Ingela Widén, Daniel Magnergård och Monika Malaguti. Ansvarsfördelning Ledamöter i styrelsen har haft speciella ansvarsområden, utöver det som naturligt följer med befattningen: Marianne Rocklind Ingela Widén Daniel Magnergård Ingeman Bengtsson Bertil Lindborg Kjell Lönnberg Bo Hellberg Aina Lagberg VA-etableringen, Information o Havsbladet samt planärenden Ansvarig för sommar- och vintervatten Ekonomi, avtal och hyresgäster Vägar och snöröjning samt trappor Dagvatten och diken Trafik och parkering samt försäkringar Mark, park, vattenområden, bryggor,underh.plan o VA-etablering Byggnader o VA-anslutningar Tillsynsman Leif Söderberg har varit eldriftsansvarig för ÅHS elanläggning Administratör Margareta Söderberg har haft hand om föreningsgården, brevlådor o postboxar Verksamhetsområden (f d sektioner) Årsta Havsbads samfällighetsförening har följande verksamhetsområden: Årsta Havsbads Tennisklubb Årsta Havsbads Bastubadarsällskap Hårsfjärdens Båtsällskap Verksamhetsområdena, som har sin egen ekonomi och egna medlemsavgifter, har bedrivit verksamhet i likhet med tidigare år. Dess verksamhet skall i första hand finansieras genom avgifter från brukarna. sidan 3

4 Förvaltningsberättelse 2014 Under året har sedvanligt löpande underhåll utförts med fokus på slyrensning i badparkerna och på våra naturområden. Tyvärr använder några medlemmar våra gemensamma naturområden som ris- och lövtipp, vilket medför en onödig kostnad för samfälligheten att forsla bort. Den största uppmärksamheten har under året varit att utreda dagvattenproblematiken i området. Målsättningen har varit att försöka samordna dagvattenarbeten utmed våra vägar med VA-grävningar. ÅHS har beställt utredningar av Ramböll konsultbolag för att få underlag för fortsatta dagvattenarbeten. Då Haninge kommun inte åtar sig ansvaret för dagvattnet i Årsta Havsbad är det av största vikt att styrelsen bevakar VA-grävningarna och påtalar brister, vilket skett i flera brev till Haninge kommun och Trafikverket där ÅHS initierat möten för att komma tillrätta med problemen. Alla fastighetsägare får en sk dagvattenrabatt på c:a kr från Haninge kommun, som drar av den summan på anslutningsavgiften för VA. Det är således samfälligheten som ansvarar för dagvattnet i Årsta Havsbad, dvs det är vi som fastighetsägare, som får stå för dessa kostnader både via samfällighetsavgiften och enskilt. Efter styrelsens skarpa brev till alla kommunstyrelseledamöter, angående förslaget att slopa kommunens installationsbidrag på kr vid VA-anslutningen, fick styrelsen gehör för sitt krav att ha kvar bidraget t o m 2016, då vi hoppas att alla fått sina anslutningar godkända här i Årsta Havsbad. Bidraget måste varje fastighetsägare själv ansöka om efter att ha betalat anslutningsavgiften. Resultaträkningen för året återfinns på annan sida i årsmöteskallelsen. Vi kan där notera att resultatet för den löpande driften gick med ett överskott på kr ( kr) mycket tack vare den fina sommaren som gav oss stora p-intäkter och ersättning från SWECO för ledningsrätter samt uppskjutna dagvattenarbeten. När det gäller det periodiska underhållet har vi inte projektfört lönekostnaderna för det vi gjort i egen regi men på det sättet har kostnaden endast blivit 1/3 av kostnaden för eventuella entreprenörer. Detaljplanen vann laga kraft den 20 mars 2013, vilket föranlett ett nytt anläggningsbeslut då samfälligheten i och med införande av kommunalt vatten och avlopp i fortsättningen inte har ansvar för sommarvattensystemet, som kommer att läggas ner. Det nya anläggningsbeslutet har överklagats, så det gamla gäller tills vidare. Lantmäteriet lämnade en preliminär kostnad för arbetet med anläggningsbeslutet på c:a kr, därför budgeterade vi för kr. Tyvärr blev det mycket mer arbete för lantmäteriet med många frågor från föreningar mm så kostnaden blev till slut kr. Styrelsens VA-grupp träffar regelbundet de tjänstemän på kommunens VA-enhet, som är ansvariga för Årsta Havsbads VA-utbyggnad. Minnesanteckningar från dessa möten läggs ut på samfällighetens hemsida efter varje sådant möte. Vid dessa möten deltar även representanter från Föreningen Bevara Sommarstaden Årsta Havsbad och Årsta Havsbads Fastighetsägareförening. Marianne Rocklind, ordf. och Sune Lagerström, adjungerad i VA-frågor, är närvarande vid SIAABs samordningsmöten samt går SYN med SIAAB utmed alla våra vägar så ofta det krävs samt har ständig kontakt med Haninge kommun och Trafikverket. sidan 4

5 Underhåll löpande och periodiskt VATTENSYSTEMET Driften av sommarvattensystemet har även under 2014 fungerat bra och vattenkvalitén har varit hög. Många avbrott har skett men snabbt åtgärdats av Sjörensarn. Kostnaden för driften blev betydligt lägre 2014, knappt kr mot nästan kr för Orsaken är den varma vintern 2013/2014, vilket gjorde att vi knappt hade några läckor De vattenläckor vi har haft har orsakats av SIAAB, som med hjälp av Sjörensarn åtgärdat läckorna. SIAAB har fakturerats för dessa arbeten. Vi har tyvärr varit tvungna att stänga ytterligare två vintertappställen pga vattenläcka. Det ena i hörnan Vår Bostads väg/gäddstigen och det andra Vår Bostads väg/idrottsvägen och dessa kommer inte att ta s i bruk mer. Tappställen som är lätt tillgängliga är vid Torget och vid Båtklubbens hus samt stora parkeringen. Badvattnet har även under 2014 varit av bra kvalité vid de tre provtillfällen, som Södertörns Miljöoch Hälsoskyddsförbund kräver av oss. På anslagstavlorna vid stora badet finns uppgifter om vår vattenkvalité. Tråkigt nog finns det någon som roar sig med att ta ner dessa. Ingela Widén har varit styrelsens ansvarige för sommarvattnet. DAGVATTEN = regn- och smältvatten Vid seminariet om dagvatten i Föreningsgården 14 maj bildades en arbetsgrupp och en handlingsplan för dagvatten föreslogs. Gruppen har haft sju möten och bl a utrett om samfälligheten ska hantera dagvattnet i ÅH och det ska vi eftersom Haninge kommun undandrar sig det ansvaret. Problem som uppstått under VA-arbetet har tillsammans med ÅHS diskuterats med Haninge kommun, Trafikverket, projektören och entreprenören. En överenskommelse har träffats med Trafikverket om underhåll av dagvattensystemet utmed Årsta Havsbadsvägen. Kommunen bekostade en utredning av avrinningen från Årsta Havsbadsvägen med anledning av den förändring som gångbanan medför. ÅHS beställde en utredning om avrinningen från området i övrigt i ÅH. Gruppen har börjat studera rapporten. Som vanligt under våren och hösten men kanske speciellt efter skyfallet den 7/8-14 (63 mm under två timmar tidig morgon) var det mycket vatten på många ställen. Det innebär inte bara att enskilda fastigheter drabbades av blöta och i flera fall översvämmade tomter och källare. Även samfälld mark påverkades, vattnet tog sig fram på vägbanan i stället för i diken eller i ledningar. Fastighetsägare har behövt pumpa ut till dike. Vi har alltså tvingats fortsätta att förbättra borttransport av dagvatten. De mest omfattande åtgärderna är uppgrävning och omläggning av ledningen från Lotsvägen till Horsfjärden samt att återställa det öppna diket mellan Materialgårdsvägen och Vår Bostads väg. Enligt EUs vattendirektiv ställs ökade krav på enskilda fastighetsägare i form av lokalt omhändertagande av det regn- och smältvatten som härrör från den egna tomten. En policy för ansvarfördelningen mellan ÅHS och fastighetsägare har tagits fram och vi återkommer med ytterligare information om vad detta kommer att innebära framöver. Tanken är att fastighetsägare med mycket besvärligt dagvattenproblem ska kunna ansluta sig till samfällighetens dagvattensystem till överenskommen kostnad. Kostnaden för dagvattenåtgärder 2014 blev kr ( kr). Budget för 2014 var kr men ett objekt uppsköts. Ansvarig för dagvatten har Bertil Lindborg varit tillsammans med Göran Johansson, som adjungerad. sidan 5

6 MARKUNDERHÅLL Vi har under 2014 fortsatt med slyröjning i stora badparken samt i Karlslunds lilla badpark med egen personal samt rensning kring fotbollsplanen, som nu äntligen fått sin uppfräschning i form av nytt grus och nytt nät på ena sidan och reparerat på den andra. Dräneringsrör har grävts ner på den norra och västra sidan av planen. Bekämpning av björnloka har skett i omgångar. Först i kommunens regi men då kostnaderna skenade iväg fanns det tack och lov medlemmar, som kunde utföra arbetet på ett professionellt sätt. Våra gubbs har rensat lite överallt i området och inte minst vid gångstigen mellan Galärstigen och Videnäsvägen. Blomsterutsmyckningen vid torget har sommarungdomarna stått för i år och krukorna vid trappan och utsiktsplatsen samt rabatten vid museet har som vanligt Trädgårdssällskapet anordnat. Leffe vår tillsynsman har sett till att en vacker rabatt ska välkomna alla som kommer öster in i området, där en rund rabatt pryder gräset framför busskuren i Karlslund. Löpande och periodiskt underhåll har under 2014 uppgått till drygt kr ( kr). Ansvarig för mark, park och vattenområden har Bo Hellberg varit. VÄGUNDERHÅLL, SNÖRÖJNING OCH TRAPPOR Skötsel av våra vägar omfattar främst saltning vår och höst samt lagning av potthål, som senaste åren utförts av gubbsen. Skrapning av vägarna har också utförts, då främst efter kraftiga skyfall. Kostnaderna som under 2014 uppgått till kr (knappt kr) har hållits nere med tanke på arbetet med LTA-grävningarna. Slyröjning utmed vägarna har utförts där så påkallats. Snöröjningen inkl sandning och saltning utfördes vintern 13/14 av Årsta Säteri till en kostnad av kr ( kr). Årsta Säteri har plogat de stora parkeringsplatserna och alla större vägar. Gubbsen plogar de övriga lite mer svårframkomliga vägarna och har tre 4-hjulingar med plogblad till sitt förfogande. Föreningen har ett 15-tal trätrappor att sköta om med t ex byte av ruttna trappsteg eller ombyggnation. Kryssarstigens trappa är så gott som nygjord liksom Ekastigens två trappor. En helt ny trappa har anlagts vid Galärstigens västra ände. Ingeman Bengtsson har varit ansvarig för vägunderhållet, snöröjningen och trapporna BYGGNADER Inför vintern åtgärdades några byggnader med hängrännor och stuprör. Expeditionens tak lagades och fick även nya stuprör. Vårt museum har inte bara fått lagat tak och nya hängrännor samt stuprör utan även målats. Båtklubbens hus har målats liksom dansbanans nysnickrade förråd. Materialgården har invändigt rensats och rustats upp samt fått belysning i de inre förråden. En ny yttervägg har satts upp som väntar på att bli målad. Vi hoppas att våra byggnader med dessa åtgärder klarar sig några år. Då alla arbeten har blivit utförda av sommarungdomar, gubbs och tillsynsmän, så har kontot för löpande underhåll av byggnader och det periodiska underhållet endast uppgått till kr ( kr). Arbetskostnader för dessa åtgärder belastar lönekonton. Ansvarig för byggnader har Aina Lagberg varit. sidan 6

7 BRYGGOR Vi kan konstatera att vi även i år slipper isen och därmed klarar sig badbryggan förhoppningsvis års brygginköp är vågdämparen vid Båtstigens bryggor, som har givit önskad effekt. Båtstigens T-brygga, östra delen, har reparerats genom att 6 stolpar drivits ner och bultats fast i bryggan eftersom stenkistorna fallit isär. Det löpande och periodiska underhållet för bryggor uppgick till knappt kr ( kr). Ansvarig för bryggor har Bo Hellberg varit. El Under 2014 har vi installerat nya gatubelysningsstolpar med LED-armatur utmed Årstahavsbadsvägen mellan Flottans plan och Torget. SIAAB stod för kostnaden av stolparna, då de ansåg att det var enklare för dem att byta ut de gamla trästolparna och slippa stag och stöttor. LED-armaturen har däremot ÅHS bekostat, knappt kr, då den gamla kvicksilverarmaturen ändå måste bytas ut på sikt och den heller inte passade i de nya stolparna. Kostnaderna för all belysning, ny LED-armatur och värme i byggnader har uppgått till kr ( kr). Då man nu gräver för VA utmed Årsta Havsbadsvägen har vi även påbörjat arbetet med att installera belysning i anslutning till våra brevlådor vid Runda Plan, Videnäsvägen och Karlslund. En komplettering med en gatubelysningsstolpe ner mot föreningsgården har också påbörjats. Tillsynsman Leif Söderberg har varit elansvarig. Drift och Administration mm LÖNER OCH MÖTESERSÄTTNINGAR, Under året har 63 (60) personer uppburit lön, arvoden och/eller mötesersättningar. Av dessa utgör 24 (27) stycken våra sommarungdomar. Ordförande i samfällighetsföreningen har uppburit ett fast arvode på kr/månad och styrelsens vice ordförande kr/månad. Sekreteraren och kassören har uppburit ett fast arvode på 500 kr/månad och övriga styrelsemedlemmar har erhållit 4.000:-/år som ett grundarvode. Dessa arvoden är beslutade av styrelsen efter den budgetram på kr, som årsmötet fastställer. Utöver detta har varje styrelseledamot erhållit 250 kr/möte i enlighet med årsmötesbeslut. Den generella timlönen för arbete med speciella uppdrag (beslutade på styrelsemöte), har i enlighet med beslut på årsmötet legat på 150 kr. Våra adjungerade medlemmar, som styrelsen anlitar för olika uppdrag som t ex VA-etableringen, sekreterare, administratör m fl erhåller även de 150 kr/timme i arvode. Arvodet till föreningens revisor är kr per revisionsår, HBS ingår. (beslutat av årsmötet). Parameter revision tar ut en kostnad på c:a kr och då ingår även HBS i den summan. För alla ovan angivna belopp tillkommer sociala avgifter för föreningen utom för Parameter. sidan 7

8 INFORMATION Samfällighetens medlemstidning Årsta Havsbladet kom ut med två nummer även under Redaktör är Marianne Rocklind och för form och layout står Claes Andersson. Redaktionen har utökats med en administratör, Margareta Söderberg, som har skött kontakterna med föreningarna och annonsörerna. En tidning kostar knappt kr inkl. löner, tryck och porto. Annonsintäkterna för varje tidning är mellan och kr. Den totala kostnaden för information är för år 2014 knappt kr ( kr). Richard Roosvall, Havsbladets tidigare redaktör, är den som hjälper oss med att sammanställa kallelsen till stämman och ser till att den kommer ut till alla medlemmar. På samfällighetens hemsida kan man läsa vad som händer under Senaste nytt, webbmaster är Pelle Pettersson. Protokollen från VA-möten med kommunens VA-avdelning och styrelsens representanter läggs ut efter varje möte liksom sammandrag från styrelsens mötesprotokoll. Områdets 8 anslagstavlor står för en stor del av ÅHS information till medlemmarna. Marianne Rocklind har ansvarat för ÅHS information under året. TRAFIK OCH PARKERING Intäkterna för parkering består av två olika delar, dels intäkterna från P-automaterna och dels intäkter från oss medlemmar, som hyr parkeringsplatser. Den fina sommaren med många besökare på våra parkeringsplatser gav oss välbehövliga intäkter på knappt kr ( kr). Till det ska läggas kr ( kr), som vi som hyr platser har betalat in. Den största delen av kostnadsposten för Trafik- och parkerings underhåll på knappt kr har använts till nya skyltar enligt förra stämmans beslut om namnbyte till Västra och Östra Parkvägen. Några ytterligare vägbulor har placerats ut för att sänka farten och därmed öka trafiksäkerheten. Under året har vi köpt in nya röda parkeringsbrickor som succesivt ska ersätta hittillsvarande klistermärken. Många medlemmar har under sommaren och hösten fått nya. Kjell Lönnberg har varit ansvarig för trafik och parkering. FÖRENINGSGÅRDEN Årsta Havsbads föreningar får nyttja lokalen kostnadsfritt. Medlemmar får erlägga hyra mellan kronor beroende på hur lång aktiviteten är. Totalt 87 (88) sammankomster varav : 71 (72) föreningsmöten 16 (16) medlemsuthyrningar Intäkterna för 2014 blev kr (6.700 kr) och går till föreningsgårdens underhåll. Margareta Söderberg administrerar uthyrningsverksamheten. sidan 8

9 BREVLÅDOR OCH POSTBOXAR Vi har gjort en genomgång av alla brevlådor och det har visat sig att många inte har en ordentlig namnskylt på sin låda, varför vi har plockat ner ett antal brevlådor. Vi måste försöka hjälpa brevbäraren, så att han hittar rätt brevlåda. Vid Runda plan finns inga platser kvar. Till våra postboxar på torget är det kö. Margareta Söderberg, adjungerad administratör, har varit ansvarig för brevlådor och postboxar. MEDLEMSREGISTER OCH BOKFÖRING I den ekonomiska förvaltningen, som numera sköts av EREKO AB, ingår även att hålla föreningens register uppdaterade. Kostnaden för år 2014 är knappt kr liksom föregående år. Beslutet att ha två debiteringstillfällen för medlemsavgiften har inte slagit väl ut och två fakturor i samma utskick var det inte många som kunde hantera därav styrelsens förslag att återgå till ett debiteringstillfälle och då i maj månad. Som vanligt försöker vi att hålla våra medlemsregister aktuella, och där behöver vi er hjälp. Det finns ingen automatisk process som larmar oss om en fastighet byter ägare eller om en ägare byter bokföringsadress. Ni måste hålla oss informerade! FÖRVALTNINGEN Vår tillsynsman sen många år Jan Holm, slutade sin tjänst innan sommaren och Leif Söderberg blev ensam tillsynsman. Turligt nog fanns det redan en skara av inarbetade gubbs som kunde rycka in och vara Leif behjälplig inte minst med att handleda alla sommarungdomar. Vi har som vanligt kunnat erbjuda många ungdomar från området enklare sommararbete med t ex städning, målning, oljeimpregnering och annat enklare underhåll. Inte mindre än 24 st ungdomar har jobbat med detta under juni-augusti. Margareta Söderberg har som föreningens administratör övertagit en del av Jan Holms uppgifter som t ex skötsel av föreningsgården, handhavande av brevlådor och bemanning av expeditionen under sommarens förmiddagar. I likhet med tidigare år utför förvaltningen tack vare alla gubbs en hel del jobb som vi annars hade behövt ta in externa entreprenörer för. Det rör sig om alltifrån bygg- och el-jobb till slyröjning och städning. Av detta skäl har vår egen lönekostnad ökat de senaste åren men i gengäld har vi även under 2014 betydligt färre fakturor från externa entreprenörer. Lönekostnaden för tillsynsverksamheten inkl gubbsverksamheten har varit: för förvaltningen, kr ( kr) (exklusive sociala avgifter) för ungdomslaget, kr ( kr) (exklusive sociala avgifter) KOMMUNALT BIDRAG Vi fick även under kr som ett driftbidrag från Haninge kommun, som har använts till att delvis finansiera de utgifter vi belastas med i och med alla besök på våra attraktiva badstränder. Man kan se det som att detta bidrag finansierar en del av sommarförvaltningens arbete, samt en del av kostnaderna för renhållningen av våra badplatser. Styrelsen har ansökt om högre bidrag men ännu ej fått gehör för sina krav dock fick vi sommaren 2014 till stora badparken 4 st bajamajor varav en var handikappanpassad. Kommunen står för den kostnaden. KÖP AV TJÄNSTER FRÅN NÄRSTÅENDE FÖRETAG Efter beslut på årsmötet 2011 redovisar vi här de tjänster styrelsen köpt från närstående företag. Under 2014 har inga köp skett. Siffror inom parentes är 2013 års siffror. sidan 9

10 Resultaträkning Driftsintäkter Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 Budget 2015 Medlemsintäkter (andelar) , , , ,00 Hyresintäkter , , , ,00 Parkeringsintäkter , , , ,00 Kommunala bidrag , , , ,00 Ränteintäkter 6 145, ,00 989, ,00 Annonsintäkter , , , ,00 Intäkter ledningsrätt ,00 0, ,00 0,00 Återbetalning av moms för byggkostnader , , , ,00 Båtsektionens avsättning till underhållsfonden , , , ,00 Elintäkter 0,00 0, , ,00 Diverse intäkter 9 559, , , ,00 Summa driftsintäkter , , , ,00 Driftskostnader Löpande Underhåll Vattensystem , , , ,00 Löpande Underhåll Diken, dagvatten , ,00 0, ,00 Löpande Underhåll Byggnader 7 212, , , ,00 Löpande Underhåll Vägar , , , ,00 Löpande Underhåll Mark, vattenområden , , , ,00 Löpande Underhåll Bryggor , , ,00 Löpande Underhåll & förbrukning El , , , ,00 Utredningar nytt VA-system/anläggningsbeslut 3 300, , , ,00 Trafikåtgärder och parkering , , , ,00 Snöröjning , , , ,00 Renhållning, sopor&latrin , , , ,00 Information och trycksaker , , , ,00 Kontorsmaterial, data, porto mm , , , ,00 Försäkringar , , , ,00 Förbrukningsinventarier , , , ,00 Driftskostnader för förvaltningen , , , ,00 Löner - styrelsearvoden , , , ,00 Löner - förvaltningen , , , ,00 Löner - sommarungdom , , , ,00 Löner - övrig egen personal , , , ,00 Mötesersättningar , , , ,00 Milersättningar 7 575, , , ,00 Övr kostnadsersättningar , , , ,00 Sociala avgifter , , , ,00 Övriga främmande tjänster , ,00 Köpta tjänster, databassökn, bankavgifter mm , , , ,00 Köpt tjänst - ekonomisk administration , , , ,00 Köpt tjänst - revision , , , ,00 Stämmor, möten, representation , , , ,00 sidan 10

11 Diverse kostnader inkl räntekostnader 2 199, , , ,00 Avsättning till underhållsfond enligt plan , , , ,00 Summa driftkostnader , , , ,00 Årets Resultat , , , ,00 Kostnader för periodiskt underhåll Vattensystemet 0,00 0,00 0,00 0,00 Diken, dagvatten , , , ,00 Byggnader , , , ,00 Vägar ,00 0,00 0,00 0,00 Mark, vattenområden , , , ,00 Bryggor , , , ,00 Summa periodiskt underhåll , , , ,00 Utnyttjad avsättning till underhållsfond , , , ,00 Årets uttag ur underhållsfond, utöver avsättning , , , ,00 sidan 11

12 Balansräkning per Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa 5 162,00 0,00 Nordea (Plusgiro & Föreningskonto) , ,02 Nordea Sparkonto ,88 562,61 Skattekontot 1,00 2,00 Medlemsfordringar 6 575, ,00 Fordran på Årsta Havsbads Tennisklubb ( - se not 1) , ,00 Diverse kortfristiga fordringar , ,40 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,00 0,00 Summa omsättningstillgångar , ,23 Anläggningstillgångar Inventarier ( - se not 2) 1,00 1,00 Summa tillgångar , ,23 Skulder Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter , ,00 Skuld till Stugägareföreningen 0,00 400,00 Förskottsbetalda lägenhetshyror , ,00 Upplupen moms 3 473, ,00 Upplupen skatt & sociala avgifter , ,00 Summa skulder , ,00 Eget kapital Underhållsfond , ,42 Förändring underhållsfond , ,75 Årets resultat , ,06 Summa eget kapital , ,23 Summa skulder och eget kapital , ,23 Nuvarande räntevillkor Nordea PlusGiro & Föreningskonto: 0,00% Nordea: innehar kredit hos Nordea om kr på årsbasis till en kostnad av 2%/år. Kostnad för kredit som används är fn 7,65%. Under 2014 har ingen kredit använts. Noteringar: 1) Räntefritt lån där Årsta Havsbads Tennisklubb betalar av :-/år under 20 år. 2) Inventarieförteckning är upprättad av styrelsen. Bokfört värde är symboliskt 1:-. sidan 12

13 sidan 13

14 sidan 14

15 sidan 15

16 Verksamhetsplan/Budgetkommentarer Styrelsen har som målsättning att hålla den föreslagna budgeten utan att höja samfällighetsavgiften för Kostnaden för det periodiska underhållet planeras till kr ( kr för 2014) enligt bilagt budgetförslag. Vi vågar inte hoppas på en lika fin sommar 2015 som de vi haft de senaste åren med stora parkeringsintäkter. I avtalet med SIAAB står det att parkeringen ska vara tom under sommarmånaderna. Kommunens infobod med informationstavla kommer att stå kvar året runt så länge VA-utbyggnaden pågår, vilket ÅHS inkasserar kr för varje år. För lastbilsparkeringen vid Skogsråstigen betalar kommunen kr per år, som etableringsyta för SIAAB. Dagvattensystemet kommer drastiskt att öka våra kostnader framöver. Som fastighetsägare får var och en av oss en lägre anslutningsavgift för VA, c:a kr, vilket blir 25 milj totalt för Årsta Havsbad, pga att kommunen inte tar hand om vårt dagvatten. Den summan skulle samfälligheten behöva för att bygga upp ett dagvattensystem, då kommunen inte är villig till detta. Stora investeringar kommer att behövas framöver även om vi förhoppningsvis inte kommer upp i den summan. EREKO kommer att fortsätta arbetet med vår ekonomiska förvaltning för kr. Nedan kommenteras speciellt de poster i vårt budgetförslag som kommer att prägla verksamhetsåret Man bör då komma ihåg att en stor del av verksamheten omfattar mer eller mindre fasta kostnader, som inte är så enkla att påverka även om styrelsen hela tiden strävar efter att hålla nere kostnaderna. Förvaltningen Förvaltningen består av både praktiska och administrativa arbetsuppgifter. Styrelsen har traditionellt skött den senare men under senaste åren har vi adjungerat bl.a. Göran Johansson när det gäller dagvatten och Kent Melander i bygglov- och strandskyddsfrågor, vilka fortsätter att bistå oss under Vi får även under 2015 hjälp av administratör Margareta Söderberg när det gäller expeditionstid, hantering av brevlådor och skötsel av föreningsgården Som tillsynsman kommer Leif Söderberg fortsätta att verka året runt, då vi utökat snöplogning och sandning på våra små vägar samt att SRV kräver plogat framför alla sopkärl för att tömma dem. De ovärderliga gubbsen som ställer upp i vått och torrt räknar vi fortsättningsvis med. Vi räknar även med att ha ett 25-tal ungdomar i arbete under sommaren Även under 2014 har rejäla satsningar gjorts på slyrensning i hela området, vilket har varit kostnadskrävande. Nu förutsätter styrelsen att medlemmarna själva håller efter ris och sly som växer ut över staketen. Därför hoppas vi kunna hålla budgeten på kr till löner. ( kr) När det gäller förvaltningens driftskostnader måste vi räkna med en högre budget för 2015 till kr ( kr), då det numera är lag på sk motorsågskörkort för de personer som ska hantera en motorsåg utanför den egna tomten. Styrelsen har beslutat att bekosta en sådan utbildning för Leif Söderberg och Jan-Olof Boman. sidan 16

17 Byggnader Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är nära förestående, vilket kräver en del åtgärder för våra gemensamma byggnader. Styrelsen har beslutat enligt följande: Offerter kommer att begäras in för anslutningen av husen runt Torget. Föreningsgården kommer att byggas ut med en handikapptoalett och en större hall, enligt förslag från en anlitad arkitekt. Förfrågan för detta arbete kommer att skickas ut och kostnaden för denna tillbyggnad avser styrelsen att låna till. Båtklubbens hus kommer att byggas om invändigt med en toalett och ett pentry enligt ritningar av anlitad arkitekt. Arbetet kommer att utföras i båtklubbens regi. Butiken kommer att få en mindre upprustning utvändigt under 2015, liksom busskuren i Karlslund och badhytten vid Karlsunds bad. Taket på Telehuset kommer att åtgärdas 2015 så snart vädret tillåter. Entreprenör är vidtalad. Periodiskt underhåll är budgeterat till kr (knappt kr) Mark, Park och Torget Under 2015 kommer fortsatt slyrensning och markunderhåll att ske, så vi får behålla den öppenhet som vi nu åstadkommit t ex i våra badparker. Vi har flera naturområden som måste rensas även på det ris som tyvärr medlemmar lägger lite varstans, vilket är förbjudet på allmän platsmark. Fortsatt bekämpning av björnlokor kommer att ske under Periodiskt underhåll är budgeterat till kr ( kr) och löpande underhåll till kr ( kr). Vägunderhåll, snöröjning och trappor För år 2015 planeras för vägarna på samma underhåll som tidigare år. Utöver detta behövs en kontroll att vägarna återställs i samma skick som före alla grävarbeten. Under 2015 är det ett antal trappor som behöver repareras eller helt bytas ut kr har anslagits för vägar och trappor ( ( kr) Snöröjningen kommer att utföras på samma sätt som förra året men med ett fördelaktigare avtal med Årsta Säteri, då vi slipper betala för beredskap, som uppgick till kr för år För hela snöröjningen inkl sandning är det anslaget kr. ( kr) Vattensystemet Sommarvattnet i Årsta Havsbad kommer att fungera som vanligt åtminstone 2015 och Tanken är att vattnet ska vara igång till Valborg och stängas runt 20 oktober, efter eldningsveckorna. Styrelsen hyser farhågor över uppstarten i vår, då vi inte vet hur mycket VA-grävningarna skadat våra ledningar. Se till att alltid ha en extra dunk med vatten hemma. Budgeterat för 2015 är kr (knappt kr). Trafik och Parkering Vi kommer att fortsätta med slyrensning ur trafiksäkerhetssynpunkt men hoppas att alla fastighetsägare tar sitt ansvar och rensar sitt eget sly speciellt i korsningar, så att vi inte behöver bekosta detta med samfällighetens medel. Budgeten för 2015 är kr ( kr) och ska främst användas till nya skyltar. Bryggor Bryggorna tar ett par lugnare år nu men underhåll av bryggor måste ske varje år. På västra badbryggan måste delar av bryggdäcket bytas. Östra och västra pålbryggorna i Karlslund behöver förnyade landfästen. Smärre reparationer på flytbryggan i Karlslund behöver göras. Bryggan vid Vår Bostads väg har ett landfäste som måste repareras med betong. Förstärkning av Båtstigens bryggor sker under vårvintern. Många av dessa arbeten sker genom båtklubbens försorg. Periodiskt underhåll på kr är budgeterat för ( kr) sidan 17

18 Dagvatten Den under 2014 bildade dagvattengruppen fortsätter sitt arbete. Dagvattensystemet har stora brister och planen är att förbättra det stegvis och där så är möjligt samordna med VAarbetet. Uppgiften är också att kontrollera att vårt dagvattensystem återställs efter VAarbetet. En aktuell fråga är gångbanan utmed Årsta Havsbadsvägen och de avrinningsproblem som är förknippade med den. Vi fortsätter att skaffa oss kunskap om vilka krav Vattendirektivet ställer på ÅHS och enskilda fastighetsägare. Det är fastlagt att samfälligheten och fastighetsägarna själva har ansvaret för dagvattensystemet i ÅH. Ett led i detta är att studera den av ÅHS beställda undersökningen av avrinningsområden i ÅH och att vi nu är medlem i Dagvattenguiden. Vi har budgeterat totalt kr ( kr) enligt utredningar och inlämnade offertförfrågan som har gjorts. VA-anslutningskostnader för ÅHS För de anläggningsavgifter som samfällighetsföreningen måste betala och i samband med anslutningen bygga om berörda byggnader avser styrelsen att det ska lånefinansieras. På det sättet belastas framtida brukare, då det är helt nya investeringar som inte ska belasta dagens samfällighetsavgift. Det skulle bli fallet om vi tog in den investeringen i dagens underhålls- och förnyelsefond. Anslutningsavgifterna kommer förmodligen att belasta 2016 års budget. Hantering av föreningens eventuella likviditetsbehov / lån Styrelsen vill påminna om 2012 års stämmobeslut att det gäller löpande framöver, då stämman biföll styrelsens förslag att uppta lån/kredit med tilläggsyrkandet att begränsa nivån för ett lån/kredit till max 1,5 miljon kronor. Siffror inom parentes är 2014 års utfall. sidan 18

19 Periodisktunderhåll /förnyelsefond. Periodiskt underhåll utförs med längre periodicitet än ett år. Syftet är att återställa befintligt till ursprunglig funktion. UH PLAN FÖR HELA ÅHS (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) HBS BRYGGOR ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET VA ANLÄGGNING VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond Fortsättn.UH PLAN FÖR HELA ÅHS (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) (Kkr) HBS BRYGGOR ÅHS Totalt BYGGNADER MARK,PARK OCH TORGET VA ANLÄGGNING VÄGAR DIKEN, DAGVATTEN Totalt underhåll per år/ uttag ur fond Avsättningar från tidigare år Total Årlig avsättning till fond

20 Förslag till ersättningar till styrelse och revisorer 1. Arvode för föreningens administration kr (oförändrat) 2. Mötesersättning om 500 kr per styrelsemöte, och annat protokollfört möte, för styrelsens ledamöter och suppleanter. Den senaste höjningen gjordes 2005 från 200 kr till 250 kr, som gällt sen dess. 3. Arvode till föreningsvald revisor kr, då alla tre verksamhetsområden inom ÅHS ingår i revisionen. 4. Parameter revision med löpande räkning. Normal revision beräknas till c:a kr. 5. Timarvode 150 kr kan efter styrelsebeslut utgå för speciella uppdrag utöver renodlat styrelsearbete (oförändrat). Ovan nämnda belopp är exklusive sociala avgifter. I resultaträkningen redovisas alla sociala avgifter för föreningen på ett separat konto Styrelsens förslag till årsstämman 2015 Debiteringslängd för Årsta Havsbads samfällighetsförening Total utdebitering blir kr fördelat med 410 kronor per andel på totalt andelar. Det innebär oförändrad avgift för Beloppet skall fördelas på samfällighetsföreningens medlemmar på så sätt som framgår av debiteringslängden, som hålls tillgänglig vid årsmötet. En kopia kan på begäran erhållas av Ereko AB. Den är f n 38 A4-sidor lång och skickas därför inte automatiskt ut till alla medlemmar. Stämmans tidigare beslut att dela upp avgiften vid två tillfällen har inte slagit väl ut, då många missade att betala in resterande avgift i november och många påminnelser fick skickas. Vid två debiteringar försvåras även våra kronofogdeärenden. Styrelsens förslag är att återgå till ett debiteringstillfälle och det blir i maj. Fakturor avseende årets debitering skall betalas senast 31/5. Beloppet skall sättas in på samfällighetens plusgirokonto Påminnelseavgift om 50 kr kommer att debiteras för förfallen obetald faktura. Fakturor som ej betalas efter påminnelse överlämnas till Kronofogdemyndigheten. (Debiteringslängden är i grunden upprättad i enlighet med beslut om andelstal för underhåll vid förrättningssammanträdet den 13 juli Under årens lopp har dock debiteringslängden förändrats då nya fastigheter tillkommit och andra försvunnit genom sammanslagningar av flera fastigheter.) Styrelsen föreslår årsstämman besluta - att godkänna styrelsens förslag till debiteringslängd - att debiteringen av andelsavgifter avseende 2015 skall ske med 410 kronor per andel, som i sin helhet ska vara betald med sista betalningsdag 31 maj sidan 20

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 67 December 2014 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman.

i$f, i? {ht//bt sid 1(s) Val av ordförande till stämman. Lars-Erik Blom valdes till ordftrande ftir sttimman. Årsta Havsbads samfällighetsfiirening Stiimmoprotokoll 22 april 20 5, Åsö Gymnasium, Stockholm sid 1(s) Representanter från Telia Öppen Fiber informerade kort om möjlighet till att dra in fiber till fastighet

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Fjärde upplagan, augusti 2013 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna handbok

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

LJUN GSKO GENS 19 64-2011

LJUN GSKO GENS 19 64-2011 LJUN GSKO GENS VARJEHANDA 19 64-2011 18/6 Årsmöte Bouleföreningen 24/6 Midsommarfirande Sollidenplan 2/7 Årsmöte Badhytternas Vänner 4/7 Inskrivning simskola 5/7 Årsmöte Vägföreningen 16/7 Årsmöte Bastuföreningen

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00

OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 2008 En tidskrift för alla Ljungskogenbor OBS!!! 15 juni - 15 augusti Bygg- och spikförbud 20 juni Midsommarfest kl 13.00 23 juni Vattenföreningen årsmöte kl 18.00 1 juli Vägföreningen årsmöte kl 18.00

Läs mer