Fortum Värmes hållbarhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortum Värmes hållbarhetsplan"

Transkript

1 Fortum Värmes hållbarhetsplan

2 Innehåll Förord 3 Förord i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan planen En hållbar plan för att minska fossila bränslen Stegvis ska Värtaverket omvandlas 10 Fortum Värmes ekonomi Vinster, utdelningar och investeringar Det finns alternativ till fjärrvärme Fjärrvärmen växer mest särskilt i Stockholm 12 Fjärrvärmens kostnad Några ord om prissättning Konsumenterna positiva 14 Uppdraget Fortsätta leverera energi i världsklass Nästa generation kraftvärmeverk Från utsläppskällan till koldioxidsänka Tänk globalt, agera lokalt 15 Om Fortum Värme På väg mot ett klimatneutralt Stockholm Stockholm växer, levnadsstandarden och kraven på komfort ökar och så även den globala efterfrågan på energi. Klimatförändringen och kraven på minskade utsläpp innebär samtidigt att business as usual inte är ett alternativ för bolag i energi- och värmebranschen. Att motverka klimatförändringen och att bidra till mer hållbara lösningar är en central del i Fortum Värmes strategi på väg mot ett klimatneutralt Stockholm. Fortum-koncernen är ett av kraftbolagen i Europa med allra lägst koldioxidutsläpp var Stockholm Europas miljöhuvudstad, mycket tack vare fjärrvärmen och hur den produceras. Fortum Värme har dragit sitt strå till stacken genom ständigt förbättrad miljöprestanda i kraftvärmeproduktionen i Stockholm. De senaste 25 åren har vi fördubblat produktionen av både el och värme i Stockholm, samtidigt som vi mer än halverat utsläppen av bland annat koldioxid. I dag produceras fjärrvärmen huvudsakligen med förnybara och återvunna bränslen. Fjärrvärmen har fått tusentals nya kunder. Vi har bedrivit ett ambitiöst investeringsprogram för att klara av ökad värmeleverans med fortsatt minskade utsläpp. Vi har samtidigt sänkt priserna för att behålla vår konkurrenskraft i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. Vi är stolta över vårt bidrag till Stockholms gröna profil så här långt. Under den gångna mandatperioden, , har vi planerat för att reducera vår klimatpåverkan så långt som det är möjligt. Därför har vi sjösatt ett ambitiöst program med investeringar på 15 miljarder kronor i ny- och ombyggnader av kraftanläggningar för att ta oss till nästa steg: klimatneutral el- och värmeproduktion till Sveriges växande huvudstad år Vi har redan startat byggnationen av Brista 2, ett nytt kraftvärmeverk i Sigtuna, vilken är den enskilt största investeringen i bolagets historia. Anders Egelrud VD Fortum Värme 2 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 3

3 i korthet De senaste fyra åren Tretusen nya kunder för fjärrvärme inte utnyttjas fullt ut. Fjärrkylalagret är ett vattenma- År 2005 passerade Fortum Värme kunder gasin som kyls ner under natten. Därmed kan sam- för fjärrvärme kontor, flerfamiljshus och småhus. ma produktionskapacitet användas för att ansluta Bland annats nåddes tusentals hushåll på Stora Es- nya kunder. Fjärrkylan är mer än dubbelt så effektiv singen, Kungsholmen och i Bromma av fjärrvärme som kylmaskiner och minskar elanvändningen med och kunde avveckla gamla lösningar baserade på ca 43 GWh el per år då alla kunder är anslutna. oljepannor och direktverkande el. 4 miljarder kronor i investeringar 2006 till 2010 investerade Fortum Värme över 1 mil- Andelen förnybara bränslen ökar Fortum Värme har ökat leveransen av alla tre huvudprodukter fjärrvärme, fjärrkyla och elektrici- fjärrvärmepriserna snabbt. Det var en effekt av den gröna skatteväxlingen som syftade till att göra energi dyrare för att skynda på en övergång till en uthålligare energiförsörjning. Fortum Värmes väg att Fortum Värme har ett genuint intresse av att kunderna sparar på effekten. Stort värmeuttag innebär att man också måste använda bränslen som är dyrare. Såväl ekonomiskt som för klimat och miljö. jard kronor per år i att modernisera, klimatanpassa tet samtidigt som vi har ökat andelen förnybara möta ökande kostnader var att investera stort för att Med Fortum Värmes prismodell är det mer och effektivisera Stockholms fjärrvärmesystem. bränslen. fortsätta byta ut fossila bränslen till återvunna och lönsamt att för kunder att angripa behovet av En ny rökgaskondenseringsanläggning har tagits i drift i Värtaverket, ett sätt att tillvarata den ytterligare värme som finns kvar i rökgaserna. Leveranssäkerhet under kallvintern Vintern 2009/2010 innebar påfrestningar på samhäl- förnybara. Trots ökande kostnader för bränsle och ökade skatter har Fortum Värmes pris på fjärrvärmen minskat i reala termer från år 2005 och framåt. värmeeffekt. Åtgärder som påverkar behovet av värme t.ex. ökad isolering av tak och bättre isolerande fönster leder även till miljövinster i Kapaciteten för att kunna leverera fjärrkyla, lets infrastruktur. Ihållande kyla ställde höga krav på Allt fler fjärrvärmebolag har tvingats modernisera fjärrvärmesystemet. som är allt mer efterfrågat i kontorsfastigheter, har leveransen av vitala samhällsfunktioner som värme- och bygga ut sina anläggningar för att möta ökad För närvarande ser Fortum Värme över sin byggts ut. Ett gott exempel på effektivt resursut- försörjning. Många med andra värmelösningar än efterfrågan och hårdare miljökrav med stigande modell för prissättning. Huvudskälet är att man vill nyttjande är Fortums nya fjärrkylalager i Hornsberg fjärrvärme drabbades av köldrelaterade avbrott. priser som följd. Av drygt 180 fjärrvärmebolag i lan- göra det lättare för kunderna att förstå prissätt- i Stockholm. Kundernas kylbehov varierar kraftigt Fortum Värme levererade värme näst intill det har idag 67 av dem en högre intäkt per kilowat- ningen och vad de själva kan göra för att minska över dygnet, vilket gör att produktionskapaciteten avbrottsfritt under hela perioden. Omfattande timme jämfört med Fortum Värme. sina energikostnader. Fortum Värme får allt fler anslutna fastighetsägare i Stockholm Antal kunder % investeringar i distributionsnätet och uppgradering av de viktigaste produktions anläggningarna innebar att Fortum Värme kunde svara upp emot ökad efterfrågan. Fortum Värmes leveranser fungerade alltså, men det skedde till priset av att anläggningar som normalt inte körs fick startas. Detta medförde att andelen fossil olja ökade, vilket varken är en önskvärd eller lönsam produktion. Sänkta priser på fjärrvärme i Stockholm Under en period i början av 2000-talet ökade Fortum Värme sätter sitt pris ett år i taget. Det innebär att kunderna känner till priset innevarande år. Prismodellen innebär att inga kunder drabbats av obehagliga överraskningar i form av plötsligt kraftigt höjda värmenotor, trots en hård vinter. Kalla vintrar innebär naturligen ett större behov av värme, vilket ökar priset nästkommande år. Kostnaden för en extrem köldperiod bärs alltså inledningsvis av leverantören, som först året efter tar betalt för effektleveransen. Vissa har jämfört detta med ett räntefritt lån till kunderna. Produktionen i ett typiskt fjärrvärmesystem under ett år n Hetvattenpannor eldningsolja n Hetvattenpannor biobränsle n Kraftvärme biobränsle n Kraftvärme avfall eller biobränsle Producerad effekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 5

4 kraftvärme Fjärrvärmens roll i energisystemet Med kraftvärmeteknik utnyttjas den värmeenergi som uppstår i samband med elproduktion till fjärrvärme. Fjärrvärme levereras som upphettat vatten från en central anläggning som drivs med olika bränslen. Hur vattnet värms upp varierar. Oftast används energi som annars skulle förloras, till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. När värmen i fjärrvärmevattnet har använts leds det avkylda vattnet tillbaka till värmeverket. Det är likadan värmeenergi som i traditionella kondensverk, exempelvis kolkraftverk, avleds outnyttjad. Kraftvärme är alltså ett smart sätt att samtidigt producera både el och värme. Den tillförda energin för elproduktionen får på detta sätt göra dubbel nytta. Ju mer värme som efterfrågas, desto mer el kan produceras. Kraftvärme ger ett stort bidrag till elproduktionen när behovet är som störst under kalla vintermånader. Under 2009 motsvarade detta 1,8 TWh. Kraftvärme = kraft + värme För de flesta är sol, vind och vatten sinnesbilden av uthållig energiförsörjning. Kraftvärme, det vill säga produktion av både el och värme i samma anläggning med återvunna och förnybara bränslen, är också en viktig del i ett system för uthållig energiförsörjning. Ett kraftvärmeverk omvandlar mellan procent av energin i bränslet till el och värme, förlusten blir därmed mycket liten. Detta innebär att kraftvärmen effektivt utnyttjar resurser, vilket är bra både för miljön och samhällsekonomin. I Sverige är fjärrvärmen väl utbyggd, vilket ger ett bra underlag för utvidgning och satsning på kraftvärme. Fortum Värme investerar för att öka produktionen av kraftvärme. El kommer att behövas för olika förbättringar, som att fasa ut kolkraft och fasa in elbilar, och måste då produceras ickefossilt. Den värme som frigörs vid elproduktionen kan tack vare fjärrvärmenäten användas för att värma upp kundernas fastigheter. Kraftvärmeverket i Brista, Sigtuna. Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan När fler använder fjärrvärme i stället för uppvärmning med el, direkt eller till värmepumpar, minskar elbehovet i samhället samtidigt som elproduktionen ökar. På så sätt kan en stad som Stockholm bidra till att behovet av el producerad i norra Europas kolkraftverk minskar, vilket i sin tur leder till globalt stora minskningar av växthusgaser som koldioxid. Fortum Värmes fortsatta satsning på kraftvärme är ett bidrag till minskade globala utsläpp av koldioxid. Tillsammans med returbränslen svarar biobränslen och annan förnybar energi för 74 procent av den tillförda energin i Fortum Värmes sammanlagda fjärrvärmeproduktion (2008). Fortum Värmes kraftvärmeproduktion är till övervägande del och i ökande grad baserad på förnybara bränslen, vilket ytterligare reducerar de globala utsläppen och stämmer bra överens med de mål EU satt upp för energianvändning fram till år Enligt EU:s direktiv ska Europas ökande elbehov till stor del mötas med utbyggd kraftvärme. Målsättningen är en effektivare energianvändning, minskade globala utsläpp, tryggad energitillförsel och minskat beroende av importerade bränslen. Detta menar EU är det viktigaste bidraget för att uppnå de europeiska klimatmålen till år Att Stockholm utsågs till EU Green Capital 2010 berodde främst på tre faktorer: kollektivtrafiken, avfallshanteringen och fjärrvärmen. Fortum Värme är delaktig i de två senare. Samtidigt som det helägda dotterbolaget Stockholm Gas AB drar fram ledningar med biogas till SL:s bussdepåer. 6 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 7

5 2020-planen I debatten har framförts krav om att snabbavveckla kolet i Värtan. Ett sådant beslut skulle få både miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. I det korta perspektivet uteblir de positiva effekterna om Värtan snabbstängs. Innan ett nytt kraftvärmeverk finns på plats kommer koldioxidutsläppen från annan mindre effektiv produktion att öka på grund av ökad produktion med fossila bränslen eftersom Stockholm då måste importera motsvaen hållbar plan för att minska fossila bränslen Sedan 1980 har koldioxidutsläppen från fjärrvärmen i Stockholm minskat med 60 procent. Samtidigt som produktionen av värme och el mer än fördubblats. Det råder ingen tvekan om att det går att göra mycket mer. Fortum Värme kommer att fortsätta bidra till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Fortum Värmes vision är en hållbar värmeförsörjning som är neutral både till de resurser som används och gentemot klimatet. Detta förutsätter bland annat att värme utvinns ur energi som annars går till spillo och genom hållbara uttag av förnybar energi, att produktionens klimatpåverkan minimeras genom byte till klimatneutrala bränslen och att återstående utsläpp neutraliseras. Fortum Värmes plan går i korthet ut på att utnyttja det stora fjärrvärmenätet till att producera ännu mera el, minska andelen fossila bränslen och fortsätta utfasningen av fossila bränslen. Värmeenergin som då bildas värmer upp fjärrvärmenäten och de sista procenten fossila bränslen fasas ut. Fortum Värme har tagit fram en ambitiös investeringsplan till år 2020 som ska bidra till att Stockholm blir klimatneutralt. För att nå stadens mål om ett fossilbränslefritt Stockholm kommer Fortum Värme att investera 15 miljarder kronor i nya och förbättrade anläggningar för kraftvärme från återvunna och förnybara bränslen, som till exempel biobränslen och avfallsförbränning. På så sätt kan fossila bränslen fasas ut. Byggandet av ett nytt kraftvärmeverk har redan påbörjats i Brista och ska stå klart Näst på tur står en ny, fliseldad kraftvärmeanläggning i Värtan. Till 2016 räknar vi med att ha en ny kraftvärmeanläggning i Värtan. Fortum Värme utreder också ytterligare ett nytt stort kraftvärmeverk till år Andelen fossila bränslen för fjärrvärme kan då vara reducerad till cirka 5 procent. Stegvis ska Värtaverket omvandlas Fortum Värmes investeringsplan innebär att Värtaverket steg för steg ska omvandlas, för att fasa ut användningen av fossila bränslen. Vid Värtaverket är idag andelen förnybar energi 45 procent. Det är bland annat termisk energi (sjövatten), bioolja, olivkärnor och tallbecksolja. En viktig del av investeringsplanen går ut på att redan till år 2015 öka andelen förnybar energi till 70 procent i Värtans nuvarande pannor. Det här har skett mellan : Ett underjordiskt biobränslelager har iordningsställts och ledningar för att frigöra markyta till det nya kraftvärmeverket har lagts om. Hittills har drygt 300 miljoner kronor investerats. även om det nya bioeldade kraftvärmeverket blivit senarelagd i förhållande till den ursprungliga planen genomförs åtgärder redan nu som kommer att ge stora miljö- och klimatvinster. I dagsläget utgörs bränslemixen vid Värtaverkets huvudanläggning av bland annat 5 procent olivkärnor. Tester pågår kontinuerligt för att öka inblandningen av biobränslen. I tester har hela 32 procents inblandning av olivkärnor lyckats. Brista: Den mörka byggnaden till höger är den nya pannan. Den rökgaskondensering som ska installeras i anläggningen saknas på bilden. Under flera år har Fortum Värme arbetat med att hitta olika typer av biobränslen som kan fungera i den tekniskt avancerade anläggningen i Värtaverket och nu finns några biobränslen som kommer att fungera bra i anläggningen. Fortum Värme har gjort framgångsrika tester med olivkärnor och lignin, som är en förnybar restprodukt från pappersmassaindustrin. Dessutom har en rökgasanläggning installerats för att ytterligare effektivisera anläggningen. Genom rökgaskondensering tas den sista värmen, som annars skulle gått till spillo, till vara. Utöver detta har det gjorts lyckade försök med koldioxidavskiljning. rande mängd el som idag produceras i Värtaverket. Den el som skulle importeras från norra Europa produceras till största del av kolkondenskraft, vilket ökar utsläppen växthusgaser. Dessutom tillvaratas endast 40 procent av energin (verkningsgrad). Resten går alltså till spillo. Det ska jämföras med ett svenskt kraftvärmeverk där mellan procent tillvaratas. Det tar mellan 5 till 10 år att få en färdig anläggning på plats beroende på tillståndsprocesser, detaljplaner och byggnadstiden. I dagsläget finns ingen klimat- och miljövinst att göra i globalt perspektiv. En snabbavveckling får också ekonomiska följder. Investeringen kan beräknas till 4 5 miljarder kronor, vilket motsvarar Fortum Värmes samlade investeringskapacitet under 4 5 år. Det innebär att investeringsmedel måste tas från andra projekt som ger större klimatnytta, även ur ett globalt perspektiv. Dessa projekt har också stor betydelse för att säkra fjärrvärmens konkurrenskraft. En snabbavveckling får även konsekvenser för regionen. Hela regionen ingår i ett sammanhängande system där Värtaverket är med och försörjer området tillsammans med de andra anläggningarna. 8 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 9

6 fortum värmes ekonomi Vinster, utdelningar och investeringar i Fortum Värme Det har i debatten förekommit en kritik mot Fortum Värme som gått ut på att de höjda avgifterna i början av 2000-talet huvudsakligen skulle ha gått till aktieutdelning istället för investeringar. Inget kunde vara mer fel. Under perioden har Fortum Värmes rörelseresultat uppgått till sammanlagt 8,2 miljarder kronor före skatt. Sammanlagt 800 miljoner kronor, mindre än 10 procent, har gått till aktieägarna i form av utdelningar. 5,5 miljarder kronor har investerats i underhåll, uppgradering och expansion av fjärrvärmeproduktionen, varav merparten i Stockholm. Av illustrationen nedan framgår vad investeringarna gått till ökad produktion, utbyggd distribution samt bättre miljöprestanda på befintliga anläggningar. Under den kommande tioårsperioden kommer investeringstakten att öka för att fortsätta omställningen till förnyelsebar energi och ersätta gamla anläggningar. Det finns alternativ till fjärrvärmen Det finns alternativ till fjärrvärmen på värmemarknaden och de tar marknadsandelar. Värmepumpar ökar för uppvärmning i flerfamiljshus, kontor och i småhus. Pelletspannor ökar i popularitet bland småhusägare. Fjärrvärmen är dock det alternativ som växer mest. Det beror dels på att den som uppvärmningsform är trygg, enkel och flexibel. Men det beror också på att fjärrvärme kombinerar dessa egenskaper med att vara konkurrenskraftig i pris. Utvecklingen på den totala marknaden för uppvärmning visar på en lång och stark trend mot allt Total investering (miljoner kronor) Leverans värme (TWh) 7,5 7,5 7,8 8,0 8,0 9,6 Kunder värme Uppvärmningen per uppvärmningssätt, Marknadsandel 100% n Pellets n Naturgas n Övriga biobränslen n Elvärme n Olja n Fjärrvärme mer av fjärrvärme. De alternativ som minskar är olja och direktverkande el. Fjärrvärmen växer mest Klimatpolitiken driver på en omställning mot mer av förnybara bränslen, och för det enskilda hushållet kan det vara svårt att avgöra vilken ny värmeteknik man ska satsa på. Det ger fjärrvärmen en konkurrensfördel eftersom leveransen är konstant (hetvattenbaserad värme) medan produktionen i kraftvärmeanläggningarna kan varieras över tid, utifrån energi- och klimateffektivitet. Det pågår en snabb omställning från fossila bränslen till biobränslen i all svensk fjärrvärmeproduktionen. Det är ett bevis på fjärrvärmens inneboende flexibilitet. Idag kommer fjärrvärmen från olika källor. Genom att spillvärme från industrin tas tillvara eller genom förbränning av sopor, biobränslen eller fossila bränslen. Nedanstående graf visar hur fördelningen förändrats mellan olika energibärare till uppvärmning under de senaste 40 åren. Energianvändning för uppvärmning i Sverige, % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel energi per energibärare 100% n Naturgas (inkl gasol) n Värmepumpar n Spillvärme n Energikol (inkl hyttgas) n Elpannor n Biobränslen,avfall, torv n Olja särskilt i Stockholm Det finns en efterfrågan på fjärrvärme i full konkurrens med alternativen. Fortum Värme har från 2002 till 2008 gått från drygt kunder till drygt kunder. Varje år fattar mängder med fastighetsägare stora som små beslut om att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det hade de inte gjort om prissättningen varit högre än alternativen. Fjärrvärmen växer snabbare på Stockholmsmarknaden än i Sverige i stort: Fjärrvärmeuppvärmd area per år jämfört med under år 1990 i Stockholm och Sverige Andel fjärrvärmeuppvärmd area 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Stockholm Sverige 10 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 11

7 fjärrvärmens kostnad Några ord om prissättning Fortum Värmes prissättning var under ett par år i början av 2000-talet bland de högre i kretsen av fjärrvärmebolag. Mellan åren har fjärrvärmepriset realt sjunkit med 1,5 procent. Det är en konsekvens av en prissättningsmodell som utgår från att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig jämfört med konkurrenternas bästa alternativ, exempelvis bergvärmepumpar och pelletspannor. Många fjärrvärmebolag i Sverige har fått kraftigt ökade kostnader, bland annat som en följd av omställningen till en mer hållbar på sikt klimatneutral värmeproduktion. Det har lett till ökade priser under perioden Fortum Värme låg 2009 på 67:e plats i Energimarknadsinspektionens sammanställning av fjärrvärmepriser i Sverige. Det fanns alltså 66 bolag som höll högre snittpriser (inklusive anslutningskostnader) än Fortum Värme. Fortum Värmes prissättning av fjärrvärme baseras på tre viktiga principer. Den första är alternativprissättningsprincipen som syftar till att säkerställa att kunderna ska få ett pris som är konkurrenskraftig mot alternativa uppvärmningsformerna. Den andra är likabehandlingsprincipen som syftar till att säkerställa att likvärdiga kunder ska erbjudas ett likvärdigt pris, oavsett om dessa kunder har en praktisk tillgång till den bästa alternativa uppvärmningsformen eller ej. Den tredje är öppenhetsprincipen som syftar till att bereda kunderna möjlighet att bedöma Fortum Värmes erbjudanden och verksamhet. Inför 2011 justerade Fortum Värme taxekonstruktionen så att de fasta delarna sänktes och de rörliga delarna höjdes sommarpriset sänktes och vinterpriset höjdes. Med den omviktningen av prislistans komponenter ökar kundernas möjlighet att påverka sina kostnader. Fortums priser på fjärrvärme i Stockholm jämfört med andra uppvärmningsalternativ Kr/MWh Konsumenterna positiva Fjärrvärmens förmåga att ändra bränslemix utifrån ekonomiska och politiska förutsättningar (skatter, avgifter, utsläppsbegränsningar) har inneburit att den har upprätthållit sin konkurrenskraft gentemot alla konkurrerande uppvärmningsformer. På uppdrag av Fortum Värme genomförde SKOP våren 2010 en omfattande konsumentenkät bland n Olja n Elpanna n Pellets/olja n Värmepump/el n Värmepump/olja n Fjärrvärme Total uppvärmningskostnad vid nyinstallation 193 MWh exkl moms småhusägare i Stockholm för att se hur fjärrvärmen stått sig i kvalitet och pris under den extrema vintern. Resultatet av undersökningen var tydlig Fortum Värmes kunder uppfattar fjärrvärmen som prisvärd och av hög kvalitet. Så här svarade 400 småhusägare när frågan ställdes om man ansåg sin uppvärmning prisvärd: Genomsnittliga intäkter fjärrvärmeförsäljning och anslutningsavgift Decil Fortum Värmes pris Medianvärde Intäkter per MWh Real prisutveckling Vad tycker du? Har du en prisvärd uppvärmningsform? Kr/MWh % JA 0 n Fjärrvärme n Värmepump n Elvärme n Bergvärme n Annat (Prognos) NEJ Källa: SKOP, mars fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 13

8 uppdraget Fortsätta leverera energi i världsklass Stockholm stad har bestämt att Stockholm ska vara fossilbränslefritt Stadens långsiktiga mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser i samma takt som hittills. Utvecklingen av fjärrvärme är den i särklass största förklaringen till att utsläppen i Stockholm sjunkit. Våra satsningar har gett resultat. I Stockholm har vi mer än femtio års erfarenhet av att utveckla renare förbränning, utnyttja förnybara bränslen och hitta energi som annars går till spillo. Det är en erfarenhet och leveransförmåga som kommer att behövas för att klara Stockholms klimatutmaning. Nästa generation kraftvärmeverk Fjärrvärmens utveckling i Stockholm började med att hetvatten värmdes upp med fossila bränslen med omfattande koldioxidutsläpp. Kraftvärme på fossila bränslen blev nästa utvecklingssteg, vilket medförde ett mer effektivt utnyttjande av bränslen. Utvecklingen har därefter gått mot en produktion baserad på förnybara och återvunna bränslen. Fortum Värmes utvecklingsplaner innebär mångmiljardinvesteringar i nya kraftvärmeanläggningar och utveckling av befintliga. Men det kommer inte att räcka med dessa. Därför utreder vi nu nästa generations kraftvärmeanläggningar som baserade på förnybara bränslen, förutom att producera el och värme kan förse oss med drivmedel. Från utsläppskälla till koldioxidsänka Även kraftvärmeverk som baseras på biobränslen producerar koldioxidutsläpp. Därför kan det på längre sikt bli nödvändigt att utveckla en teknik som innebär att koldioxiden som biobränslen producerar fångas in, avskiljs och lagras (CCS). Tänk globalt, agera lokalt Även om Fortum Värmes satsningar kommer att fortsätta bidra till att minska utsläppen lokalt i Stockholm, är det kanske ännu viktigare att också ta hänsyn till effekten av den klimatnytta som projekten ger globalt. När vi till år 2020 fördubblar produktionen av el framställd med mycket låga utsläpp i Stockholm, kan den elen tränga undan den el som är producerad med miljömässigt sämre teknik på andra platser i Europa. På så sätt kan en stad som Stockholm bidra till att behovet av el producerad i norra Europas kolkraftverk minskar, vilket i sin tur leder till globalt stora minskningar av koldioxid. Om Fortum Värme Fortum Värme AB är ett bolag sätter 7,4 miljarder kronor och som ägs gemensamt av Stockholms stad och Fortum. Bolaget Fortum Värmes första kraft- har drygt 700 anställda. producerar och distribuerar värmeverk startade redan fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas Produktionen av fjärrvärme och till företag och privatpersoner i fjärrkyla har ökat stadigt under Stockholmsregionen. I samtliga senare decennier. Samtidigt kommuner där Fortum Värme har utsläppen minskat. Nya, är verksamt levererar företaget miljövänligare, bränslen är en fjärrvärme. Fortum Värme om- förklaring. En annan förklaring är den ständigt pågående utvecklingen av teknik och kompetens inom produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. I Fortum Värmes kraftvärmeverk i Högdalen omvandlas årligen cirka ton av Stockholms hushållssopor och brännbart industriavfall till både el och fjärrvärme. 14 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 15

9 Visste du att olivkärnor innehåller mer än dubbelt så mycket energi som trä? Därför tar vi varje år tillvara flera tusen ton och använder som biobränsle. Ett och ett halvt kilo räcker t ex både till att värma ett bad och el att mixa 300 fruktdrinkar. Förutom att naturen blir glad är hanteringen av kärnavfallet ett nöje i sig. Ringla det över salladen, lägg i drinken eller bred på ett kex. Följ med i jakten på framtidens energi på fortum.se

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken

Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Fjärrvärme idag och i framtiden från ett lokalt till ett regionalt perspektiv för att gynna miljön och plånboken Anna Bernstad, Klorofyll Miljökonsult 2 Handelskammarens rapport nr 4.2009 Korta fakta om

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2014. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 214 1 Klimatbokslut 214 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 214 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Hagainitiativet / klimatbokslut 2013. Klimatbokslut

Hagainitiativet / klimatbokslut 2013. Klimatbokslut Hagainitiativet / klimatbokslut 213 1 Klimatbokslut 213 2 Hagainitiativet / klimatbokslut 213 Innehåll Förord 3 Hagainitiativets klimatbokslut 4 Hagainitiativets beräkningsmetod och GHG-protokollet 5 Företagens

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR [Klicka och skriv EMIR-nummer här - EMIRnummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet

Läs mer

Uppvärmning i Sverige 2007

Uppvärmning i Sverige 2007 Uppvärmning i Sverige 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen EMIR 2007:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax:

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030

en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030 Energisystemet i Norrköping en nulägesbeskrivning Bilaga 1 till Norrköpings kommuns energiplan 2009-2030 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Disposition...3 1.2 Avgränsningar...3 2 Norrköpings kommuns

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS I HUDIKSVALLS TIDNING, LJUSDALS-POSTEN, LJUSNAN OCH SÖDERHAMNS-KURIREN ONSDAG 16 MARS 2011 ANNONS NR 1 2011 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Förnybar energi närproducerad el och biovärme Bollnäs Energi bygger ut SIDORNA 4 5 Lokal vindkraft SIDORNA 8 9 Bioolja i kyrkan

Läs mer