Fortum Värmes hållbarhetsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortum Värmes hållbarhetsplan"

Transkript

1 Fortum Värmes hållbarhetsplan

2 Innehåll Förord 3 Förord i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan planen En hållbar plan för att minska fossila bränslen Stegvis ska Värtaverket omvandlas 10 Fortum Värmes ekonomi Vinster, utdelningar och investeringar Det finns alternativ till fjärrvärme Fjärrvärmen växer mest särskilt i Stockholm 12 Fjärrvärmens kostnad Några ord om prissättning Konsumenterna positiva 14 Uppdraget Fortsätta leverera energi i världsklass Nästa generation kraftvärmeverk Från utsläppskällan till koldioxidsänka Tänk globalt, agera lokalt 15 Om Fortum Värme På väg mot ett klimatneutralt Stockholm Stockholm växer, levnadsstandarden och kraven på komfort ökar och så även den globala efterfrågan på energi. Klimatförändringen och kraven på minskade utsläpp innebär samtidigt att business as usual inte är ett alternativ för bolag i energi- och värmebranschen. Att motverka klimatförändringen och att bidra till mer hållbara lösningar är en central del i Fortum Värmes strategi på väg mot ett klimatneutralt Stockholm. Fortum-koncernen är ett av kraftbolagen i Europa med allra lägst koldioxidutsläpp var Stockholm Europas miljöhuvudstad, mycket tack vare fjärrvärmen och hur den produceras. Fortum Värme har dragit sitt strå till stacken genom ständigt förbättrad miljöprestanda i kraftvärmeproduktionen i Stockholm. De senaste 25 åren har vi fördubblat produktionen av både el och värme i Stockholm, samtidigt som vi mer än halverat utsläppen av bland annat koldioxid. I dag produceras fjärrvärmen huvudsakligen med förnybara och återvunna bränslen. Fjärrvärmen har fått tusentals nya kunder. Vi har bedrivit ett ambitiöst investeringsprogram för att klara av ökad värmeleverans med fortsatt minskade utsläpp. Vi har samtidigt sänkt priserna för att behålla vår konkurrenskraft i förhållande till andra uppvärmningsalternativ. Vi är stolta över vårt bidrag till Stockholms gröna profil så här långt. Under den gångna mandatperioden, , har vi planerat för att reducera vår klimatpåverkan så långt som det är möjligt. Därför har vi sjösatt ett ambitiöst program med investeringar på 15 miljarder kronor i ny- och ombyggnader av kraftanläggningar för att ta oss till nästa steg: klimatneutral el- och värmeproduktion till Sveriges växande huvudstad år Vi har redan startat byggnationen av Brista 2, ett nytt kraftvärmeverk i Sigtuna, vilken är den enskilt största investeringen i bolagets historia. Anders Egelrud VD Fortum Värme 2 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 3

3 i korthet De senaste fyra åren Tretusen nya kunder för fjärrvärme inte utnyttjas fullt ut. Fjärrkylalagret är ett vattenma- År 2005 passerade Fortum Värme kunder gasin som kyls ner under natten. Därmed kan sam- för fjärrvärme kontor, flerfamiljshus och småhus. ma produktionskapacitet användas för att ansluta Bland annats nåddes tusentals hushåll på Stora Es- nya kunder. Fjärrkylan är mer än dubbelt så effektiv singen, Kungsholmen och i Bromma av fjärrvärme som kylmaskiner och minskar elanvändningen med och kunde avveckla gamla lösningar baserade på ca 43 GWh el per år då alla kunder är anslutna. oljepannor och direktverkande el. 4 miljarder kronor i investeringar 2006 till 2010 investerade Fortum Värme över 1 mil- Andelen förnybara bränslen ökar Fortum Värme har ökat leveransen av alla tre huvudprodukter fjärrvärme, fjärrkyla och elektrici- fjärrvärmepriserna snabbt. Det var en effekt av den gröna skatteväxlingen som syftade till att göra energi dyrare för att skynda på en övergång till en uthålligare energiförsörjning. Fortum Värmes väg att Fortum Värme har ett genuint intresse av att kunderna sparar på effekten. Stort värmeuttag innebär att man också måste använda bränslen som är dyrare. Såväl ekonomiskt som för klimat och miljö. jard kronor per år i att modernisera, klimatanpassa tet samtidigt som vi har ökat andelen förnybara möta ökande kostnader var att investera stort för att Med Fortum Värmes prismodell är det mer och effektivisera Stockholms fjärrvärmesystem. bränslen. fortsätta byta ut fossila bränslen till återvunna och lönsamt att för kunder att angripa behovet av En ny rökgaskondenseringsanläggning har tagits i drift i Värtaverket, ett sätt att tillvarata den ytterligare värme som finns kvar i rökgaserna. Leveranssäkerhet under kallvintern Vintern 2009/2010 innebar påfrestningar på samhäl- förnybara. Trots ökande kostnader för bränsle och ökade skatter har Fortum Värmes pris på fjärrvärmen minskat i reala termer från år 2005 och framåt. värmeeffekt. Åtgärder som påverkar behovet av värme t.ex. ökad isolering av tak och bättre isolerande fönster leder även till miljövinster i Kapaciteten för att kunna leverera fjärrkyla, lets infrastruktur. Ihållande kyla ställde höga krav på Allt fler fjärrvärmebolag har tvingats modernisera fjärrvärmesystemet. som är allt mer efterfrågat i kontorsfastigheter, har leveransen av vitala samhällsfunktioner som värme- och bygga ut sina anläggningar för att möta ökad För närvarande ser Fortum Värme över sin byggts ut. Ett gott exempel på effektivt resursut- försörjning. Många med andra värmelösningar än efterfrågan och hårdare miljökrav med stigande modell för prissättning. Huvudskälet är att man vill nyttjande är Fortums nya fjärrkylalager i Hornsberg fjärrvärme drabbades av köldrelaterade avbrott. priser som följd. Av drygt 180 fjärrvärmebolag i lan- göra det lättare för kunderna att förstå prissätt- i Stockholm. Kundernas kylbehov varierar kraftigt Fortum Värme levererade värme näst intill det har idag 67 av dem en högre intäkt per kilowat- ningen och vad de själva kan göra för att minska över dygnet, vilket gör att produktionskapaciteten avbrottsfritt under hela perioden. Omfattande timme jämfört med Fortum Värme. sina energikostnader. Fortum Värme får allt fler anslutna fastighetsägare i Stockholm Antal kunder % investeringar i distributionsnätet och uppgradering av de viktigaste produktions anläggningarna innebar att Fortum Värme kunde svara upp emot ökad efterfrågan. Fortum Värmes leveranser fungerade alltså, men det skedde till priset av att anläggningar som normalt inte körs fick startas. Detta medförde att andelen fossil olja ökade, vilket varken är en önskvärd eller lönsam produktion. Sänkta priser på fjärrvärme i Stockholm Under en period i början av 2000-talet ökade Fortum Värme sätter sitt pris ett år i taget. Det innebär att kunderna känner till priset innevarande år. Prismodellen innebär att inga kunder drabbats av obehagliga överraskningar i form av plötsligt kraftigt höjda värmenotor, trots en hård vinter. Kalla vintrar innebär naturligen ett större behov av värme, vilket ökar priset nästkommande år. Kostnaden för en extrem köldperiod bärs alltså inledningsvis av leverantören, som först året efter tar betalt för effektleveransen. Vissa har jämfört detta med ett räntefritt lån till kunderna. Produktionen i ett typiskt fjärrvärmesystem under ett år n Hetvattenpannor eldningsolja n Hetvattenpannor biobränsle n Kraftvärme biobränsle n Kraftvärme avfall eller biobränsle Producerad effekt Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 4 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 5

4 kraftvärme Fjärrvärmens roll i energisystemet Med kraftvärmeteknik utnyttjas den värmeenergi som uppstår i samband med elproduktion till fjärrvärme. Fjärrvärme levereras som upphettat vatten från en central anläggning som drivs med olika bränslen. Hur vattnet värms upp varierar. Oftast används energi som annars skulle förloras, till exempel spillvärme från industrin, rester från skogsavverkning och avfall. När värmen i fjärrvärmevattnet har använts leds det avkylda vattnet tillbaka till värmeverket. Det är likadan värmeenergi som i traditionella kondensverk, exempelvis kolkraftverk, avleds outnyttjad. Kraftvärme är alltså ett smart sätt att samtidigt producera både el och värme. Den tillförda energin för elproduktionen får på detta sätt göra dubbel nytta. Ju mer värme som efterfrågas, desto mer el kan produceras. Kraftvärme ger ett stort bidrag till elproduktionen när behovet är som störst under kalla vintermånader. Under 2009 motsvarade detta 1,8 TWh. Kraftvärme = kraft + värme För de flesta är sol, vind och vatten sinnesbilden av uthållig energiförsörjning. Kraftvärme, det vill säga produktion av både el och värme i samma anläggning med återvunna och förnybara bränslen, är också en viktig del i ett system för uthållig energiförsörjning. Ett kraftvärmeverk omvandlar mellan procent av energin i bränslet till el och värme, förlusten blir därmed mycket liten. Detta innebär att kraftvärmen effektivt utnyttjar resurser, vilket är bra både för miljön och samhällsekonomin. I Sverige är fjärrvärmen väl utbyggd, vilket ger ett bra underlag för utvidgning och satsning på kraftvärme. Fortum Värme investerar för att öka produktionen av kraftvärme. El kommer att behövas för olika förbättringar, som att fasa ut kolkraft och fasa in elbilar, och måste då produceras ickefossilt. Den värme som frigörs vid elproduktionen kan tack vare fjärrvärmenäten användas för att värma upp kundernas fastigheter. Kraftvärmeverket i Brista, Sigtuna. Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan När fler använder fjärrvärme i stället för uppvärmning med el, direkt eller till värmepumpar, minskar elbehovet i samhället samtidigt som elproduktionen ökar. På så sätt kan en stad som Stockholm bidra till att behovet av el producerad i norra Europas kolkraftverk minskar, vilket i sin tur leder till globalt stora minskningar av växthusgaser som koldioxid. Fortum Värmes fortsatta satsning på kraftvärme är ett bidrag till minskade globala utsläpp av koldioxid. Tillsammans med returbränslen svarar biobränslen och annan förnybar energi för 74 procent av den tillförda energin i Fortum Värmes sammanlagda fjärrvärmeproduktion (2008). Fortum Värmes kraftvärmeproduktion är till övervägande del och i ökande grad baserad på förnybara bränslen, vilket ytterligare reducerar de globala utsläppen och stämmer bra överens med de mål EU satt upp för energianvändning fram till år Enligt EU:s direktiv ska Europas ökande elbehov till stor del mötas med utbyggd kraftvärme. Målsättningen är en effektivare energianvändning, minskade globala utsläpp, tryggad energitillförsel och minskat beroende av importerade bränslen. Detta menar EU är det viktigaste bidraget för att uppnå de europeiska klimatmålen till år Att Stockholm utsågs till EU Green Capital 2010 berodde främst på tre faktorer: kollektivtrafiken, avfallshanteringen och fjärrvärmen. Fortum Värme är delaktig i de två senare. Samtidigt som det helägda dotterbolaget Stockholm Gas AB drar fram ledningar med biogas till SL:s bussdepåer. 6 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 7

5 2020-planen I debatten har framförts krav om att snabbavveckla kolet i Värtan. Ett sådant beslut skulle få både miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. I det korta perspektivet uteblir de positiva effekterna om Värtan snabbstängs. Innan ett nytt kraftvärmeverk finns på plats kommer koldioxidutsläppen från annan mindre effektiv produktion att öka på grund av ökad produktion med fossila bränslen eftersom Stockholm då måste importera motsvaen hållbar plan för att minska fossila bränslen Sedan 1980 har koldioxidutsläppen från fjärrvärmen i Stockholm minskat med 60 procent. Samtidigt som produktionen av värme och el mer än fördubblats. Det råder ingen tvekan om att det går att göra mycket mer. Fortum Värme kommer att fortsätta bidra till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm. Fortum Värmes vision är en hållbar värmeförsörjning som är neutral både till de resurser som används och gentemot klimatet. Detta förutsätter bland annat att värme utvinns ur energi som annars går till spillo och genom hållbara uttag av förnybar energi, att produktionens klimatpåverkan minimeras genom byte till klimatneutrala bränslen och att återstående utsläpp neutraliseras. Fortum Värmes plan går i korthet ut på att utnyttja det stora fjärrvärmenätet till att producera ännu mera el, minska andelen fossila bränslen och fortsätta utfasningen av fossila bränslen. Värmeenergin som då bildas värmer upp fjärrvärmenäten och de sista procenten fossila bränslen fasas ut. Fortum Värme har tagit fram en ambitiös investeringsplan till år 2020 som ska bidra till att Stockholm blir klimatneutralt. För att nå stadens mål om ett fossilbränslefritt Stockholm kommer Fortum Värme att investera 15 miljarder kronor i nya och förbättrade anläggningar för kraftvärme från återvunna och förnybara bränslen, som till exempel biobränslen och avfallsförbränning. På så sätt kan fossila bränslen fasas ut. Byggandet av ett nytt kraftvärmeverk har redan påbörjats i Brista och ska stå klart Näst på tur står en ny, fliseldad kraftvärmeanläggning i Värtan. Till 2016 räknar vi med att ha en ny kraftvärmeanläggning i Värtan. Fortum Värme utreder också ytterligare ett nytt stort kraftvärmeverk till år Andelen fossila bränslen för fjärrvärme kan då vara reducerad till cirka 5 procent. Stegvis ska Värtaverket omvandlas Fortum Värmes investeringsplan innebär att Värtaverket steg för steg ska omvandlas, för att fasa ut användningen av fossila bränslen. Vid Värtaverket är idag andelen förnybar energi 45 procent. Det är bland annat termisk energi (sjövatten), bioolja, olivkärnor och tallbecksolja. En viktig del av investeringsplanen går ut på att redan till år 2015 öka andelen förnybar energi till 70 procent i Värtans nuvarande pannor. Det här har skett mellan : Ett underjordiskt biobränslelager har iordningsställts och ledningar för att frigöra markyta till det nya kraftvärmeverket har lagts om. Hittills har drygt 300 miljoner kronor investerats. även om det nya bioeldade kraftvärmeverket blivit senarelagd i förhållande till den ursprungliga planen genomförs åtgärder redan nu som kommer att ge stora miljö- och klimatvinster. I dagsläget utgörs bränslemixen vid Värtaverkets huvudanläggning av bland annat 5 procent olivkärnor. Tester pågår kontinuerligt för att öka inblandningen av biobränslen. I tester har hela 32 procents inblandning av olivkärnor lyckats. Brista: Den mörka byggnaden till höger är den nya pannan. Den rökgaskondensering som ska installeras i anläggningen saknas på bilden. Under flera år har Fortum Värme arbetat med att hitta olika typer av biobränslen som kan fungera i den tekniskt avancerade anläggningen i Värtaverket och nu finns några biobränslen som kommer att fungera bra i anläggningen. Fortum Värme har gjort framgångsrika tester med olivkärnor och lignin, som är en förnybar restprodukt från pappersmassaindustrin. Dessutom har en rökgasanläggning installerats för att ytterligare effektivisera anläggningen. Genom rökgaskondensering tas den sista värmen, som annars skulle gått till spillo, till vara. Utöver detta har det gjorts lyckade försök med koldioxidavskiljning. rande mängd el som idag produceras i Värtaverket. Den el som skulle importeras från norra Europa produceras till största del av kolkondenskraft, vilket ökar utsläppen växthusgaser. Dessutom tillvaratas endast 40 procent av energin (verkningsgrad). Resten går alltså till spillo. Det ska jämföras med ett svenskt kraftvärmeverk där mellan procent tillvaratas. Det tar mellan 5 till 10 år att få en färdig anläggning på plats beroende på tillståndsprocesser, detaljplaner och byggnadstiden. I dagsläget finns ingen klimat- och miljövinst att göra i globalt perspektiv. En snabbavveckling får också ekonomiska följder. Investeringen kan beräknas till 4 5 miljarder kronor, vilket motsvarar Fortum Värmes samlade investeringskapacitet under 4 5 år. Det innebär att investeringsmedel måste tas från andra projekt som ger större klimatnytta, även ur ett globalt perspektiv. Dessa projekt har också stor betydelse för att säkra fjärrvärmens konkurrenskraft. En snabbavveckling får även konsekvenser för regionen. Hela regionen ingår i ett sammanhängande system där Värtaverket är med och försörjer området tillsammans med de andra anläggningarna. 8 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 9

6 fortum värmes ekonomi Vinster, utdelningar och investeringar i Fortum Värme Det har i debatten förekommit en kritik mot Fortum Värme som gått ut på att de höjda avgifterna i början av 2000-talet huvudsakligen skulle ha gått till aktieutdelning istället för investeringar. Inget kunde vara mer fel. Under perioden har Fortum Värmes rörelseresultat uppgått till sammanlagt 8,2 miljarder kronor före skatt. Sammanlagt 800 miljoner kronor, mindre än 10 procent, har gått till aktieägarna i form av utdelningar. 5,5 miljarder kronor har investerats i underhåll, uppgradering och expansion av fjärrvärmeproduktionen, varav merparten i Stockholm. Av illustrationen nedan framgår vad investeringarna gått till ökad produktion, utbyggd distribution samt bättre miljöprestanda på befintliga anläggningar. Under den kommande tioårsperioden kommer investeringstakten att öka för att fortsätta omställningen till förnyelsebar energi och ersätta gamla anläggningar. Det finns alternativ till fjärrvärmen Det finns alternativ till fjärrvärmen på värmemarknaden och de tar marknadsandelar. Värmepumpar ökar för uppvärmning i flerfamiljshus, kontor och i småhus. Pelletspannor ökar i popularitet bland småhusägare. Fjärrvärmen är dock det alternativ som växer mest. Det beror dels på att den som uppvärmningsform är trygg, enkel och flexibel. Men det beror också på att fjärrvärme kombinerar dessa egenskaper med att vara konkurrenskraftig i pris. Utvecklingen på den totala marknaden för uppvärmning visar på en lång och stark trend mot allt Total investering (miljoner kronor) Leverans värme (TWh) 7,5 7,5 7,8 8,0 8,0 9,6 Kunder värme Uppvärmningen per uppvärmningssätt, Marknadsandel 100% n Pellets n Naturgas n Övriga biobränslen n Elvärme n Olja n Fjärrvärme mer av fjärrvärme. De alternativ som minskar är olja och direktverkande el. Fjärrvärmen växer mest Klimatpolitiken driver på en omställning mot mer av förnybara bränslen, och för det enskilda hushållet kan det vara svårt att avgöra vilken ny värmeteknik man ska satsa på. Det ger fjärrvärmen en konkurrensfördel eftersom leveransen är konstant (hetvattenbaserad värme) medan produktionen i kraftvärmeanläggningarna kan varieras över tid, utifrån energi- och klimateffektivitet. Det pågår en snabb omställning från fossila bränslen till biobränslen i all svensk fjärrvärmeproduktionen. Det är ett bevis på fjärrvärmens inneboende flexibilitet. Idag kommer fjärrvärmen från olika källor. Genom att spillvärme från industrin tas tillvara eller genom förbränning av sopor, biobränslen eller fossila bränslen. Nedanstående graf visar hur fördelningen förändrats mellan olika energibärare till uppvärmning under de senaste 40 åren. Energianvändning för uppvärmning i Sverige, % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel energi per energibärare 100% n Naturgas (inkl gasol) n Värmepumpar n Spillvärme n Energikol (inkl hyttgas) n Elpannor n Biobränslen,avfall, torv n Olja särskilt i Stockholm Det finns en efterfrågan på fjärrvärme i full konkurrens med alternativen. Fortum Värme har från 2002 till 2008 gått från drygt kunder till drygt kunder. Varje år fattar mängder med fastighetsägare stora som små beslut om att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det hade de inte gjort om prissättningen varit högre än alternativen. Fjärrvärmen växer snabbare på Stockholmsmarknaden än i Sverige i stort: Fjärrvärmeuppvärmd area per år jämfört med under år 1990 i Stockholm och Sverige Andel fjärrvärmeuppvärmd area 250 % 200 % 150 % 100 % 50 % 0 % Stockholm Sverige 10 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 11

7 fjärrvärmens kostnad Några ord om prissättning Fortum Värmes prissättning var under ett par år i början av 2000-talet bland de högre i kretsen av fjärrvärmebolag. Mellan åren har fjärrvärmepriset realt sjunkit med 1,5 procent. Det är en konsekvens av en prissättningsmodell som utgår från att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig jämfört med konkurrenternas bästa alternativ, exempelvis bergvärmepumpar och pelletspannor. Många fjärrvärmebolag i Sverige har fått kraftigt ökade kostnader, bland annat som en följd av omställningen till en mer hållbar på sikt klimatneutral värmeproduktion. Det har lett till ökade priser under perioden Fortum Värme låg 2009 på 67:e plats i Energimarknadsinspektionens sammanställning av fjärrvärmepriser i Sverige. Det fanns alltså 66 bolag som höll högre snittpriser (inklusive anslutningskostnader) än Fortum Värme. Fortum Värmes prissättning av fjärrvärme baseras på tre viktiga principer. Den första är alternativprissättningsprincipen som syftar till att säkerställa att kunderna ska få ett pris som är konkurrenskraftig mot alternativa uppvärmningsformerna. Den andra är likabehandlingsprincipen som syftar till att säkerställa att likvärdiga kunder ska erbjudas ett likvärdigt pris, oavsett om dessa kunder har en praktisk tillgång till den bästa alternativa uppvärmningsformen eller ej. Den tredje är öppenhetsprincipen som syftar till att bereda kunderna möjlighet att bedöma Fortum Värmes erbjudanden och verksamhet. Inför 2011 justerade Fortum Värme taxekonstruktionen så att de fasta delarna sänktes och de rörliga delarna höjdes sommarpriset sänktes och vinterpriset höjdes. Med den omviktningen av prislistans komponenter ökar kundernas möjlighet att påverka sina kostnader. Fortums priser på fjärrvärme i Stockholm jämfört med andra uppvärmningsalternativ Kr/MWh Konsumenterna positiva Fjärrvärmens förmåga att ändra bränslemix utifrån ekonomiska och politiska förutsättningar (skatter, avgifter, utsläppsbegränsningar) har inneburit att den har upprätthållit sin konkurrenskraft gentemot alla konkurrerande uppvärmningsformer. På uppdrag av Fortum Värme genomförde SKOP våren 2010 en omfattande konsumentenkät bland n Olja n Elpanna n Pellets/olja n Värmepump/el n Värmepump/olja n Fjärrvärme Total uppvärmningskostnad vid nyinstallation 193 MWh exkl moms småhusägare i Stockholm för att se hur fjärrvärmen stått sig i kvalitet och pris under den extrema vintern. Resultatet av undersökningen var tydlig Fortum Värmes kunder uppfattar fjärrvärmen som prisvärd och av hög kvalitet. Så här svarade 400 småhusägare när frågan ställdes om man ansåg sin uppvärmning prisvärd: Genomsnittliga intäkter fjärrvärmeförsäljning och anslutningsavgift Decil Fortum Värmes pris Medianvärde Intäkter per MWh Real prisutveckling Vad tycker du? Har du en prisvärd uppvärmningsform? Kr/MWh % JA 0 n Fjärrvärme n Värmepump n Elvärme n Bergvärme n Annat (Prognos) NEJ Källa: SKOP, mars fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 13

8 uppdraget Fortsätta leverera energi i världsklass Stockholm stad har bestämt att Stockholm ska vara fossilbränslefritt Stadens långsiktiga mål är att fortsätta minska utsläppen av växthusgaser i samma takt som hittills. Utvecklingen av fjärrvärme är den i särklass största förklaringen till att utsläppen i Stockholm sjunkit. Våra satsningar har gett resultat. I Stockholm har vi mer än femtio års erfarenhet av att utveckla renare förbränning, utnyttja förnybara bränslen och hitta energi som annars går till spillo. Det är en erfarenhet och leveransförmåga som kommer att behövas för att klara Stockholms klimatutmaning. Nästa generation kraftvärmeverk Fjärrvärmens utveckling i Stockholm började med att hetvatten värmdes upp med fossila bränslen med omfattande koldioxidutsläpp. Kraftvärme på fossila bränslen blev nästa utvecklingssteg, vilket medförde ett mer effektivt utnyttjande av bränslen. Utvecklingen har därefter gått mot en produktion baserad på förnybara och återvunna bränslen. Fortum Värmes utvecklingsplaner innebär mångmiljardinvesteringar i nya kraftvärmeanläggningar och utveckling av befintliga. Men det kommer inte att räcka med dessa. Därför utreder vi nu nästa generations kraftvärmeanläggningar som baserade på förnybara bränslen, förutom att producera el och värme kan förse oss med drivmedel. Från utsläppskälla till koldioxidsänka Även kraftvärmeverk som baseras på biobränslen producerar koldioxidutsläpp. Därför kan det på längre sikt bli nödvändigt att utveckla en teknik som innebär att koldioxiden som biobränslen producerar fångas in, avskiljs och lagras (CCS). Tänk globalt, agera lokalt Även om Fortum Värmes satsningar kommer att fortsätta bidra till att minska utsläppen lokalt i Stockholm, är det kanske ännu viktigare att också ta hänsyn till effekten av den klimatnytta som projekten ger globalt. När vi till år 2020 fördubblar produktionen av el framställd med mycket låga utsläpp i Stockholm, kan den elen tränga undan den el som är producerad med miljömässigt sämre teknik på andra platser i Europa. På så sätt kan en stad som Stockholm bidra till att behovet av el producerad i norra Europas kolkraftverk minskar, vilket i sin tur leder till globalt stora minskningar av koldioxid. Om Fortum Värme Fortum Värme AB är ett bolag sätter 7,4 miljarder kronor och som ägs gemensamt av Stockholms stad och Fortum. Bolaget Fortum Värmes första kraft- har drygt 700 anställda. producerar och distribuerar värmeverk startade redan fjärrvärme, fjärrkyla, el och gas Produktionen av fjärrvärme och till företag och privatpersoner i fjärrkyla har ökat stadigt under Stockholmsregionen. I samtliga senare decennier. Samtidigt kommuner där Fortum Värme har utsläppen minskat. Nya, är verksamt levererar företaget miljövänligare, bränslen är en fjärrvärme. Fortum Värme om- förklaring. En annan förklaring är den ständigt pågående utvecklingen av teknik och kompetens inom produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. I Fortum Värmes kraftvärmeverk i Högdalen omvandlas årligen cirka ton av Stockholms hushållssopor och brännbart industriavfall till både el och fjärrvärme. 14 fortum värmes hållbarhetsplan fortum värmes hållbarhetsplan 15

9 Visste du att olivkärnor innehåller mer än dubbelt så mycket energi som trä? Därför tar vi varje år tillvara flera tusen ton och använder som biobränsle. Ett och ett halvt kilo räcker t ex både till att värma ett bad och el att mixa 300 fruktdrinkar. Förutom att naturen blir glad är hanteringen av kärnavfallet ett nöje i sig. Ringla det över salladen, lägg i drinken eller bred på ett kex. Följ med i jakten på framtidens energi på fortum.se

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet 2015 DoA Fjärrvärme Borås Energi och Miljö AB Centrala nätet 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Borås Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Växjö Energi AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Ort/orter FVD20012 Växjö Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 1 Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Uppsala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uppsala Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 Uppsala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala 2014 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Motala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Motala Ort/orter FVD20012 Motala Prisområdesnamn FVD20013 Motala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Nyköping 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Nyköping 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Nyköping Ort/orter FVD20012 Nyköping Prisområdesnamn FVD20013 Nyköping Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB 2015 DoA Fjärrvärme Lidköpings Värmeverk AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidköpings värmeverk AB Ort/orter FVD20012 Lidköping Prisområdesnamn FVD20013 Lidköpings tätort Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Hjo Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hjo Ort/orter FVD20012 Hjo tätort Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031 Per-Olof Westlin

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Moliden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Moliden Ort/orter FVD20012 Moliden Prisområdesnamn FVD20013 Yttre nät Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Centrum 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Örnsköldsvik Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby

2015 DoA Fjärrvärme. Sala-Heby Energi AB. Sala Heby 2015 DoA Fjärrvärme Sala-Heby Energi AB Sala Heby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Sala och Heby Ort/orter FVD20012 Sala och Heby Prisområdesnamn FVD20013 Sala och Heby Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB

2015 DoA Fjärrvärme. Finspångs Tekniska Verk AB 2015 DoA Fjärrvärme Finspångs Tekniska Verk AB 1 / 7 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Finspång Ort/orter FVD20012 Finspång Prisområdesnamn FVD20013 Finspång Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg

2015 DoA Fjärrvärme. Linde Energi AB. Lindesberg 2015 DoA Fjärrvärme Linde Energi AB Lindesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lindesberg Ort/orter FVD20012 Lindesberg Prisområdesnamn FVD20013 Lindesberg Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Fortum Heat Scandinavia

Fortum Heat Scandinavia Fortum Heat Scandinavia UTVECKLINGSPLAN FÖR BASPRODUKTIONEN I STOCKHOLM AVFALL OCH BIOBRÄNSLEN ÖKAD ELPRODUKTION MINSKAD ANVÄNDNING AV KOL OCH VÄRMEPUMPAR SYSTEMEFFEKTIVITET KOSTNADSMINSKNING REDUCERADE

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene

2015 DoA Fjärrvärme. Götene Vatten & Värme AB. Götene 2015 DoA Fjärrvärme Götene Vatten & Värme AB Götene 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Götene Ort/orter FVD20012 Götene Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm 2015 DoA Fjärrvärme Tekniska verken i Linköping AB Katrineholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Katrineholm Ort/orter FVD20012 Katrineholm Prisområdesnamn FVD20013 Katrineholm

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Sundsvall 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Huvudnätet Ort/orter FVD20012 Sundsvalls tätort och anslutna nätområden Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Norberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Norberg Ort/orter FVD20012 Norberg Prisområdesnamn FVD20013 Norberg Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Ludvika 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Ludvika 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Ludvika Ort/orter FVD20012 Ludvika Prisområdesnamn FVD20013 Ludvika Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Fagersta 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fagersta Ort/orter FVD20012 Fagersta Prisområdesnamn FVD20013 Fagersta

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Göteborg Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Göteborg Energi Ort/orter FVD20012 Göteborg Prisområdesnamn FVD20013 Göteborg Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Grängesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Grängesberg Ort/orter FVD20012 Grängesberg Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Liden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidennätet Ort/orter FVD20012 Liden Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga 2015 DoA Fjärrvärme Forshaga Energi AB Forshaga 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Forshaga Energi Ort/orter FVD20012 Forshaga Deje Prisområdesnamn FVD20013 Forshaga Energi Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund 2015 DoA Fjärrvärme Jämtkraft AB Östersund 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Östersund Ort/orter FVD20012 Östersund Prisområdesnamn FVD20013 Östersund Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Lantmännen Agrovärme AB. Ödeshög

2015 DoA Fjärrvärme. Lantmännen Agrovärme AB. Ödeshög 2015 DoA Fjärrvärme Lantmännen Agrovärme AB Ödeshög 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Ödeshög Ort/orter FVD20012 Ödeshög Prisområdesnamn FVD20013 Ödeshög Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Falu Energi & Vatten AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Falu Energi & Vatten AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Falun Ort/orter FVD20012 Falun Prisområdesnamn FVD20013 Falun Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB. Holsby

2015 DoA Fjärrvärme. Vetlanda Energi & Teknik AB. Holsby 2015 DoA Fjärrvärme Vetlanda Energi & Teknik AB Holsby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Holsby Ort/orter FVD20012 Holsby Prisområdesnamn FVD20013 Holsby Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda 2015 DoA Fjärrvärme Alvesta Energi AB Vislanda 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Vislanda fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Vislanda Prisområdesnamn FVD20013 Vislanda Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla 2015 DoA Fjärrvärme Mark Kraftvärme AB Assberg + Fritsla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärmenät Assberg och Fritsla Ort/orter FVD20012 Skene, Kinna, Örby och Fritsla

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Västerås

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Västerås 2015 DoA Fjärrvärme Mälarenergi AB Västerås 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Västerås Ort/orter FVD20012 Västerås Prisområdesnamn FVD20013 Västerås Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Gävle Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Gävle Ort/orter FVD20012 Gävle Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 3 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Bionär Närvärme AB. Bälinge

2015 DoA Fjärrvärme. Bionär Närvärme AB. Bälinge 2015 DoA Fjärrvärme Bionär Närvärme AB Bälinge 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Bälinge Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 3 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2014 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Värnamo 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Värnamo Ort/orter FVD20012 Värnamo Prisområdesnamn FVD20013 Värnamo Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors 2015 DoA Fjärrvärme Bengtsfors kommun Brandstationen Bengtsfors 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 PC Brandstationen Bengtsfors Ort/orter FVD20012 Bengtsfors Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg 2015 DoA Fjärrvärme Nässjö Affärsverk AB Annerberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Anneberg Ort/orter FVD20012 Anneberg Prisområdesnamn FVD20013 Nässjö Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö 2015 DoA Fjärrvärme Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Energi & Miljö 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Eskilstuna-Torshälla-Hällby-Kvicksund-Ärla Ort/orter FVD20012 Eskilstuna-Kvicksund

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB 2015 DoA Fjärrvärme Kalmar Energi Värme AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Kalmar Ort/orter FVD20012 Kalmar, Smedby och Lindsdal Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Rydaholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Rydaholm Ort/orter FVD20012 Rydaholm Prisområdesnamn FVD20013 Rydaholm Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Smedjebacken Energi & Vatten AB. Smedjebacken, Söderbärke

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Smedjebacken Energi & Vatten AB. Smedjebacken, Söderbärke 2015 DoA Fjärrvärme Smedjebacken Energi & Vatten AB Smedjebacken, Söderbärke 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Smedjebacken, Söderbärke Ort/orter FVD20012 Smedjebacken, Söderbärke

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Jönköping Energi AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Jönköping Energi AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Jönköpingsnätet Grännanätet Stensholmsnätet Stigamonätet Ort/orter FVD20012 Jönköping Gränna

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme 2015 DoA Fjärrvärme AB Borlänge Energi Borlänge Fjärrvärme 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Borlänge Ort/orter FVD20012 Borlänge Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2 2015 DoA Fjärrvärme Växjö Energi AB Prisområde 2 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Ort/orter FVD20012 Ingelstad Rottne Braås Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 2 Kontaktperson

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Statkraft Värme AB. Kungsbacka

2015 DoA Fjärrvärme. Statkraft Värme AB. Kungsbacka 2015 DoA Fjärrvärme Statkraft Värme AB Kungsbacka 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Kungsbacka fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Kungsbacka Prisområdesnamn FVD20013 FJV_Kungsbacka

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn 2015 DoA Fjärrvärme Gotlands Energi AB isby+slite+hemse+klimtehamn 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Gotlands Energi Ort/orter FVD20012 Visby, Slite, Hemse, Klintehamn Prisområdesnamn

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Perspektiv på framtida avfallsbehandling Perspektiv på framtida avfallsbehandling Johan Sundberg, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby 2015 DoA Fjärrvärme Falbygdens Energi AB Floby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Floby Ort/orter FVD20012 Floby Prisområdesnamn FVD20013 Floby Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Mjölby-Svartådalen Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Mjölby-Svartådalen Energi AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Mjölby-Svartådalen Energi AB Prisområde 1 1 / 7 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Mjölbynätet, Väderstadnätet Ort/orter FVD20012 Mjölby Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2015 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden 2015 DoA Fjärrvärme Mörbylånga kommun Nät Färjestaden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Färjestaden Ort/orter FVD20012 Färjestaden Prisområdesnamn FVD20013 Färjestaden

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 2015 DoA Fjärrvärme Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lund - Lomma - Eslöv - Klippan Ort/orter FVD20012 Lund, Bjärred, Genarp,

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Hallstahammar

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Hallstahammar 2015 DoA Fjärrvärme Mälarenergi AB Hallstahammar 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hallstahammar Ort/orter FVD20012 Hallstahammar Prisområdesnamn FVD20013 Hallstahammar Kontaktperson

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Kraftvärmeverket För en bättre miljö Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering

Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Åtgärd 4. Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering Effektivare energiproduktion genom rökgaskondensering i Kristineheds kraftvärmeverk Sammanfattning Åtgärden syftar till att effektivisera

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2009-08-01 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

E.ON Värme. Med värme

E.ON Värme. Med värme E.ON Värme Med värme 2 E.ON Värmes vision Med nästa generations värmelösningar utvecklar vi det hållbara samhället. Detta gör vi genom att skapa innovativa värmelösningar tillsammans med kund, utveckla

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Bristaverket i framtiden

Bristaverket i framtiden September 2009 Bristaverket i framtiden med avfallseldad kraftvärme u Avfallseldad kraftvärme i Brista Fortum Värme ansökte under våren 2009 om miljötillstånd för utbyggnad av kraftvärmeverket Bristaverket

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog

GoBiGas. Gothenburg Biomass Gasification Project. Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog GoBiGas Gothenburg Biomass Gasification Project Elforsk 28 okt 2010 Malin Hedenskog 1 Klimatmål år 2020 EU Koldioxidutsläppen ska ha minskat med 20 procent (jämfört med 1990 års nivå) Energianvändningen

Läs mer