Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år"

Transkript

1 Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953

2 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954.

3 H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges Protokoll och Handlingar fond under år /4 82 redogörelse för förvaltningen av dennes donations Andreasson Nils Einar i Lackarebäck 20/8 141 Amorteringslån kostnaderna för uppförande av ålderdomshem av huvudva ttenledning Norra Verket Lackare :30-åiigt å kr. för bestridande delvis av 20-årigt å kr. för gäldande av kostnader 20-årigt å kr. för automatisering av drif 30-årigt å kr. för förvärv av egendomen 30-årigt å kr. för förvärv av stadsägorna ten vid Norra vattenledningsverket 29/ bäcksbro, och dels anskaffning av maskinell ut skaffning av råvattenpump, dels nyanläggning för dels omläggning av råvattenintag och an 30-årigt å kr. för uppförande av ny beslut om upptagande av nytt rustning m. m. i tryckstegringsstation i Toltorp 29/ tillstånd lör staden att upptaga 5230 och / Lilla Kråketorp 19/ Adresskarta anslag å kr. för år / tilläggsanslag å kr. för tryckning av, för staden 15/ årigt å kr. för utbyggnad av vattenverkets pumpstation vid Gunnebobro m. m 1 9/2 38 verksamhe[sberättelse för tiden 1/ / /6 126 A,B,Fs lokalavdelning nr 123 AL P.. H. brandstation 29/ till SAKREGISTER

4 21/5 av anslaget under litt. 4 A 112 i nämndens stat å kr. till Mölndals Nykterhetsvänners Cen å kr. för nedläggande av vattenledning i Ny tralförsamling 15/1 7 å kr. (tilläggsanslag) för tryckning av adresskarta för staden 15/1 6 för år 1952 måtte få tagas i anspråk för avsett Anslag byggnadsnämndens hemställan att ej förbrukad del ändamål under år /2 32 år /1 4 P., H 4 å kr. för utbyggnad av Colurnbiigatan 19/ å kr. för rörligt tillägg å pension till änkan å kr. 928: 25 för förhöjd timlön till hemsamariter 19/3 50 å kr. för förvärv av stadsägan nr / å kr. för förvärv av stadsägan nr / å kr. för översyn och utredning av socialvår å kr. till Föreningen Folkets Hus i Mölndal å kr. till Hollandshjälpen 19/2 37 å 900 kr. för rörligt tillägg å pension till änkan å kr. för bestridande av kostnader för ut beslut härom 16/4 76 å kr. (tilläggsanslag) för utbyggande av å kr. såsom bidrag till de gamlas utflykt. å 500 kr. såsom arvode till Stfges ordförande under å kr. för förvärv av stadsägorna n:ris 769 å kr. för inköp av stadsäg m.fl 15/1 5 å kr. för anställande av ett extra skrivbiträde å 300 kr. såsom arvode åt överhiockledaren för å kr. för anställaride av tre biträden å extra å kr. för upprustning av badanläggningen å kr. för upprättande av huvudritningar och nastiksalsbyggnaden i Sörgården 20/ erforderliga handlingar för sökande av byggnads tillstånd och statsbidrag till den planerade gyrn å kr. för inköp av gatunarnnsskyltar 15/1 9 å 200 kr. såsom bidrag till social-etisk kurs i byggaregatan 15/1 8 Gunnebobro puinpstation m. m 19/ u. p. a. för bestridande av projekteringskostna arbetan.de av huvudritningar och entreprenadhandlingar för nytt stadshus 19/3 44 Signe Fässberg 19/2 25 derna för Folkets Hus 19/2 21 Uddevalla 19/2 19 Gertrud Strid 19/3 49 dens arbete och organisation 21/5 91 å drätselkontoret 21/5 93 vid Stensjön 18/ och m. fl 21/ åren 1952 och /6 110 stat vid exekutionsverket 18/

5 Anslag sonal å stadens kansli och drätselkontoret under den 17/9 152 å kr. (tilläggsanslag) till hemhjälpsnämn domsråd 20/8 134 kommitté 17/9 151 ventarier 20/8 136 andra halvåret /8 135 å kr. (tilläggsanslag) till Mölndals Ung å kr. (tilläggsanslag) för löner till extra per å kr. (tilläggsanslag) för inköp av vissa in å 300 kr. (tilläggsanslag) till Mölndals Systuge 5 till julfest 19/il 236 å kr. för inköp av en, Svedala väghyvel.. 29/ å kr. för dels omläggning av råvattenintag å kr. för utförande av automatisering av å kr. för reparation och ombyggnad av fil å 800 kr. till gymnastikens främjande under år å kr. till Krokslätts Fotbollsförening för år å 100 kr. till Mölndals Handbollsklubb för år / å 300 kr. till Rusthållsnämnden för år / å 500 kr. till Mölndals Idrottsring för år å 350 lu. till Mölndals Bordtennisklubb för år / å kr. såsom bidrag till kostnader för inköpt å kr. till Stiftelsen Barnens Vänner för dag å kr. till sjukkasseverksamheten 29/ å kr. till Mölndals Roddklubb 29/ å kr. till Mölndals Folkpensionärers förening delen av Trädgårdsgatan 29/ å 500 kr. till ldrottsföreningen Fellows för år / å 300 kr. till Sågdalens Skridskoklubb för år / å kr. för permanentbeläggning av Norden å kr. för breddning och förbättring av norra... 29/ / / tema och rörgalleriet vid Norra vattenlednings driften vid Norra vattenlednin.gsverket 29/ skjöldsgatan mellan Nobelgatan och Wallinsgatan 29/ hemsverksarnhet 29/ / / läggning av huvudvattenledning Norra Verket till s. k. främmande inrättningar 29/ och anskaffning av råvattenpump, dels nyan år / Lackarebäcksbro in. ni 29/ scoutstuga 29/ drag till uppförande av en skyttepaviljong 17/9 153 verket 29/ å kr. till Mölndals Skytteförening såsom bi å kr. (tilläggs.anslag) till brandstyrelsen för å 100 kr. till Mölndals Atletklubb för år / P. 14.

6 automatisk spänningsreglering jämte tillbyggnad Ansvarslörbindelse Arvode Arbete å kr : 84 för inköpt elektrisk utrustning för ketorp 19/ Bosgårdsgatan och Landstingsgatan 19/ å kr. för förvärv av egendomen Lilla Krå å kr. för förvärv av stadsäg. n:ris 5230, / å kr. för utbyggnad av Storgatan mellan å kr. för förvärv av stadsägoområdet /12 och nämnder för är / å kr. för tilläggsanslag till olika styrelser r mottagnings- och fördelningsstationen 17/ Anslag H, 6 Arbetslöshetsnämnden Arbetsordning Arbetspianer delegerades för socialvården hemställan om utred å kr. för förvärv av stadsägan nr / förordnande för ordförande jämte suppleant för skrivelse från Svenska Stadsförbundet aug. fråga förordnande för revisor jämte suppleant för gransk beslut om ändring av Stfges, betr. sammanträdenas avhållande å tredje helgfria fredag i varje må avskrift av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel anslag å 500 kr. såsom arvode till Stfges ordförande å 200 kr. årligen till ordförandena i musiknämnden anslag å 300 kr. såsom arvode till överblockledaren och civilförsvarsnämnden 19/ om tillvaratagande av de partiellt arbetsföras åt helkommunala bostadsföretag in. m 17/9 157 denne i 19/2 30 arbetsföra inom staden 19/3 60 för egen skuld för statliga tertiär- och tilläggslån ang. Kungl. Maj :ts beslut i ärende rörande stadens anhållan om tillstånd att ikläda sig borgen såsom ning av nämndens räkenskaper och förvaltning arbetskraft 19/ ning av fråga om beredande av arbete åt partiellt intill den 1 jan / för år /2 31 nad, i stället för torsdag 17/ för åren /6 110 arbetspianer för Mölndals stad, med giltighetstid under år /1 4 sens skrivelse rörande beslilt om fastställelse av

7 särskilda avgiften 29/ inrättningens vid Nya Torget öppnande utgående Avgifter beslut ang. slopande av den sedan bekvämlighets bordläggning av ärende ang. interpellation rörande nom upptagande av 20-årigt amoreringslån 29/ Norra vattenledniugsverket, avsett att täckas ge anslag å kr. för automatisering av driften vid debiterade avgifter för vatten- och avloppsled besvarande av denna interpellation 19/2 35 Automatisering ningar i Wennerbergsgatan 15/ kr 29/ av Mölndals Sirnsällskap beviljat räntefritt lån å 1945, 1946, 1950 och /2 27 av vissa i Stfge väckta motioner under åren 1938, Avskrivning beslut ang. utbetalning under år 1953 av samma beslut om inrättande fr. o. m. 1 januari 1954 av en godkännande av mellan Svenska Stadsförbundet ningshavare och pensionstagare 17/ biträde å drätselkontoret 21/5 93 antagande av Dkns förslag till omreglering av exekutorstj änsterna, ävensom anställande av tre antagande av lönenämndens förslag om tillägg på ordinarie befattning som skrivbiträde å folkskole fattningen såsom stadsbibliotekarie 19/ och Saco träffad överenskommelse gällande be expeditionen 19/ andra halvåret /8 135 tilläggsanslag å kr. för löner till extra perso biträden å extra stat vid exekutionsverket 18/ utgått till stadens ordinarie befattningsha Avlöning tillägg till löner och pensioner, som under år vare och pensionstagare 15/1 3 2 anslag å kr. för anställande av ett extra skriv nal å stadens kansli och drätselkontoret under löner och pensioner under år 1954 till befatt männa farleden i Mölndalsån 19/3 62 Kungl. Maj :ts resolution ang. avlysning av all Avlysning se Ledningar Avloppsledningar IL

8 Badning il. Avtal Karls.son, Henning, suppleant i styrelsen för bo Appeigren, Gunnar, ledamot i Stfge samt i fattig länsstyrelsens re:solulion ang. förbud mot nybygg nad m. m. inom vissa 19/3 61 Avsägelse stadsförmedlingen 16/4 87 Bäckman, August, suppleant i styrelsen för bo vårdsstyrelsen m. ni 29/ nadsaämnden, folkskolstyrelsen m. m 19/2 39. H. 8 Badanläggning Avstyckningspianeområden godkännande av köpeavtal ang. förvärv till staden av av kommunala förtroendeuppdrag från: stadäg. nr 5230 och 5231, tillhörig Harry L. Krilger 19/ ang. emottagande av såsom gåva till staden från stadsägan nr 3691, tillhörig Leon Andrén 16/ stadsägan nr 5729, tillhörig Ludvig Österberg 16/ stadsägorna n:ris 769 och m. fl., till Långvattnet 19/ Larsson, Gunnar, ledamot i idrottsplatsstyrelsen, Eyton, Sigfrid, ledamot i gatunamnsberedningen 29/ Claéson, Nils, suppleant i hyresnämnden 19/ Lindskog, Arthur, ledamot i Stf ge, Dkn, fattig Johansson, Herman, ledamot i biblioteksstyrelsen 17/9 158 Jansson, Ingrid, ledamot i Stfge, samt i bygg Olsson, Carl, ledamot i hyresnämnden 29/ Ryberg, John, ledamot i hyresnärnnden 29/ stadsägoon-irådet 953, tillhörigt John Gottfr. egendomen Lilla Kråketorp, tillhörig Maj Petters stadsägan nr 2948, tillhörig Anton Andersson 19/ Mölndals Simsällskap överlämnad badanläggning vid Stensjön, ävensom anslag å kr. för upprustning av anläggningen 18/ hälsovårdsnämndens förslag om utfärdande av förbud mot badning i sjöarna Södra och Norra valnämnden ni. in 19/3 65 stadsförmedlingen 19/3 65 vårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden 18/6 123 höriga Anders Bengtssons dödsbo 21/ son och Elsa Nilsson 19/ Jacobsson m. fl 17/

9 1952, 78, om ändring av gatunamn för Toltorps yttrande över besvär över Stfges beslut den 17 april Besvär torps by och Västra begravningsplatsen 29/ besvarande av denna interpellation 19/ Belysning get öppnande utgående särskilda avgiften 29/ sedan bekväinlighetsinrättningens vid Nya Tor beslut om slopande fr. o. m års ingång av den Bekvämlighetsinrättniug interpellation ang. belysning å vägen mellan Tol H m. fl. av Einar Mellin 15/1 anslag å kr. för förvärv av stadsäg Bosgårdsområdet läggslån åt helkommunala bostadsföretag m. in. 17/9 157 ang. Kungl. Maj :ts beslut i ärende rörande stadens som för egen skuld för statliga tertiär- och till anhållan om tillstånd att ikläda sig borgen så Borgensansvar muner, avgivet av Allmänna statsbidragsutred torpsdalen, i vad beslutet avser Boregatan... 15/ , 78, om ändring av gatunamn för Tol yttrande över besvär över Stfges beslut den 17 april Betänkande 21 juni 1951 om ändrade bestämmelser om er yttrande över länsstyrelsens utslag i ärende ang. Boregatan Bohusläns Arbetarkvinnors Semesterhem yttrande häröver 18/ taxeringsnämnderna för år /2 29 principbetänkande ang. driftbidrag till priinärkom inom vissa områden i Mölndal 19/2 28 besvär över Stfges beslut vid sammanträde den ningen 19/3 58 anslag å kr. för år / Dkn i Mölndal i fråga om förbud mot nybyggnad Kungl. Maj :ts resolution i ärende ang. besvär av ser och nämnder för bevistande av sammanträden 19/ länsstyrelsens utslag i detta ärende 16/4 80 länsstyrelsens utslag i ärende ang. besvär över Stfges beslut om val av ledamöter och suppleanter i sättning m. m. till ledamöterna i stadens styrd länsstyrelsens utslag i detta ärende 16/4 80 dalen, i vad beslutet avser Boregatan 15/1 10

10 lo P. Bostadsförmedlingens styrelsen för. II. avsägelse från uppdraget såsom suppleant i styrel sen från: Bäckman, August 16/4 87 Karlsson, Henning 19/3 65 fyllnadsval i styrelsen efter: Bäckman, August 21/5 97 Karlsson, Henning 16/4 78 Liljeberg, Nils 15/1 13 Bostadstillägg se Kommunala bostadstillägg Brandstation brandstyrelsens hemställan om tilläggsanslag å 300M00 kr. för uppförande av ny 17/9 160 beslut om uppförande av ny, för en beräknad kost nad av kr. jämte uppdrag åt Dkn att för täckande av denna kostnad upptaga ett 30-årigt amorteringslån, ävensom beslut om avskrivning av brandstyrelsens hemställan om tilläggsanslag enligt 160/1953 för uppförande av byggnaden ifråga 29/ Brandstyrelsen Kungl. Civilförsvarsstyrelsens skrivelse ang. bidrag till kommuner för inköp av motorbrandsprutor in. m 20/8 143 tilläggsanslag å kr. för år / Budget antagande av Dkns förslag till, för år / Båthus anslag å kr. till Mölndals Roddklubb för fär digställande av klubbens båthus vid Sjövalla.. 29/ c. Centralkommittén Folk och försvar val av representanter för staden för deltagande i en av kommittén planerad informationskonferens i Göteborg den 7 maj /4 84 Civilförsvarsnämnden årligt arvode om 200 kr. till ordföranden i 19/ Columbiigatan se Gatuarbeten.

11 bevistande av sammanträden 19/ ledamöterna i stadens styrelser och nämnder för ändrade bestämmelser om ersättning m. in. till anslag å kr. för år 1954 till Stiftelsen Bar besvär över Stfges beslut den 21 juni 1951 om yttrande över länsstyrelsens utslag i ärende ang. Dagiraktamente nens Vänner för 29/ Daghemsverksamhet fl. 11 bland annat Pixbovägen och Västra Liden /1 11 yttrande över motion ang. avlägsnande av s. k., vid Dödslällor skrivbiträcle å 21/5 93 sonal å stadens kansli och 20/8 135 anslag å kr. för anställande av ett extra tilläggsanslag å kr. för löner till extra per Drätselkontoref Driltbidrag yttrande häröver 18/ ningen 19/3 58 muner, avgivet av Allmänna statsbidragsutred principbetänkande aug. driftbidrag till primärkom Einar Andreassons 16/4 82 redogörelse för förvaltningen under år 1952 av Nils Donationslond styrelse- och revisionsberättelser för år / Delbancos fonder flykt för år /8 148 motion om anslag till kommittén för de gamlas ut anslag å kr. för detta ändamål 29/ anslag å kr. för detta ändamål 21/5 92 utflykt för de gamla 16/4 88 motion om anslag såsom bidrag till anordnande av De gamlas utflykt anslag å 100 kr. för år / De Blindas Förening Hoppet P H

12 Ersättning träden 19/2 24 spänningsreglering jämte tillbyggnad av mottag Folkpension för inköpt elektrisk utrustning för automatisk elverksstyrelseus förslag till nya tariffer för lågspänd energi samt nya tariffenhetsnormer 29/ anslag å kr : 84 för täckande av kostnader. nings- och fördelningsstationen 17/ besvär över Stfges beslut den 21 juni 1951 om yttrande över länsstyrelsens utslag i ärende ang. i Mölndals stads säkerhetskommittés samman ang. ersättning till de skyddsombud, som deltaga Elverket E. P H, 12 Exekutionsverket Flygmekanikerskolan Folkskolexpeditionen Fornminnes- och landskapsvård antagande av lönenämndens och Dkns förslag om godkännande av träffad överenskommelse om er antagande av förslag aug. omreglering av exeku bemyndigande för styrelsen för, att för utförande anslag å 200 kr. för år 1954 till 29/ antagande av lönenämndens och Dkns förslag aug. beslut om inrättande fr. o. m. den 1 januari 1954 av folkskolstyrelsens hemstälian om rätt att inrätta bevistande av sammanträden 19/ ändrade bestämmelser om ersättning m. in. till ledamöterna i stadens styrelser och nämnder för sättning i vissa fall för hållande av telefon 17/ den å extra stat vid 18/ gamla verkstadsskolebyggnaden disponera reser verade medel å kr. för iordningställande av torstjänsterna, ävensom anställande av tre biträ ytterligare en ordinarie befattning som kontors av vissa reparations- och underhållsarbeten å sionen 17/ skyddsrum 16/ biträde å 20/8 145 ordning av pensioner med den höjda folkpen tillägg å pensioner under år 1953 jämte viss sam en ordinarie befattning som skrivbiträde å 19/

13 inom vissa områden av Mölndal Knutsegården, Kungl. Maj :ts resolution ang. besvär av Dkn i Mölndal i fråga om förbud mot nybyggnad in. ni. Förbud Fässberg, Signe rörligt tillägg å pension till 19/2 25 Sundsgården 29/ anslag å 900 kr. för bestridande av kostnader för avslag å framställning om anslag till skolhemmet Frälsningsarmén 13 ningsplats 15/1 16 från Frölundagatan till Mölndals Västra begrav motion ang. breddning och beläggning av vägen Gatuarbeten G. lution ang. nyu förbud mot nybyggnad inom beslut ang. upphörande av rådets verksamhet 17/ bemyndigande för Dkn att försälja: tomt nr 6 i kvarteret Blåklockan 19/2 23 tomt nr 1 i kvarteret Pelargonian 17/ mark inom kvarteret Morkullan 21/5 95 löshesnämnden 19/2 30 mark inom kvarteret Begonian 19/3 48 bud mot badning i sjöarna Södra och Norra Försäljning Förordnande Försköningsrådet för revisor jämte suppleant för granskning av ar av projekteringskostnaderna för Folkets Hus.. 19/2 21 hälsovårdsnämndens förslag om utfärdande av för Långvattnet m. m 19/ Föredragningslistor inom staden 19/3 61 för ordförande och suppleant för denne i arbets nad in. ni. inom vissa avstyckningspianeområden anslag å kr. till föreningen för bestridande länsstyrelsens resolution ang. förbud mot nybygg stadsägoområdena 5350 och 5351 m.m 18/6 120 beslut om införande i vissa tidningar av Stfges, Föreningen Folkets Hus i Mölndal u p a betslöshetsnämndens räkenskaper för år /2 31 Mölndal Letsegården m. fl 19/2 28 Kungl. Maj :ts fastställelse av länsstyrelsens reso fr. o. m. år / P. H.

14 14. H Gatuarbeten anslag å kr. för utbyggnad av Columbiigatan 19/ motion om anläggande av gångbanor utefter Järn vägsgatan in. m 17/9 166 anslag å kr. för permanentbeläggning av Nordenskj öldsgatan mellan Nobelgatan och Wal linsgatan 29/ anslag å kr. för breddning och förbättring av norra delen av rrrädgårdsgatan 29/ anslag å kr. för utbyggnad av Storgatan mellan Bosgärdsgatan och Landstingsgatan... 19/ Gatunamn yttrande över besvär över Stfges beslut den 17/4 1952, 78, om ändring av gatunamn för Tol torpsdalen, i vad beslutet avser Boregatan 15/1 10 länsstyrelsens utslag i detta ärende 16/4 80 Gatunamnsskyltar anslag å kr. för inköp av 15/1 9 Grunder Kungl. Pensionsstyrelsens erinran mot av Stfge fastställda grunder för bevilj ande av kommunala bostadstillägg fr. o. ni. 1/ /2 33 beslut att av Stfge den 30/ antagna grunder för kommunala bostadstillägg jämväl skall avse person, som åtnjuter änkepension eller bidrag enligt lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn 17/9 155 Guidhedens studiehem motion ang. engångsanslag till stiftelsen för 29/ Gunnebobro ang. tillstånd för staden att upptaga 20-årigt amor teringslån å kr. för utbyggnad av vattenverkets pumpstation vid 19/2 38 tilläggsanslag å kr. för utbyggande av Gun nebobro puinpstation saint anläggande av över föringsledning till Norra Långvattnet 19/ Gymnastikens främjande anslag å 800 kr. för år 1954 till 29/ Gymnastiksaisbyggnad anslag å kr. till folkskolstyrelsen för upp rättande av huvudritningar och erforderliga handlingar för sökande av byggnadstillstånd och statsbidrag till planerad, i Sörgården 20/ folkskolstyrelsens hemställan oni bemyndigande att för en beräknad kostnad av kr. låta uppföra en 17/12 291

15 bifall härtill 19/ Gångbanor ansökan om tillstånd till årsutskänkning inom ansökan om tillstånd till utsträckt tid för utskänk stora matsal med tillhörande café samt festvåning 20/8 146 ning av rusdrycker och vin i Restaurant Gillets länsstyrelsens tillståndsbevis 20/8 142 bifall härtill 21/5 96 t. o. in. 30/ /1 15 Mölndal för oktrojperioden fr. o. m. 1/ Göteborgssystemet A/B se Gatuarbeten. 15 anslag å 500 kr. för år / Idrottsiöreningen Fellows 1. i stadens pensionärshem fr. o. in. den 1/ / förslag ang. höjning av hyrorna för lägenheterna Hyror se Ritningar. Huvudritningar Hollandshjälpen beslut ang. hundskatten för år / Hundskatt för beviljat lån å kr 21/5 104 beviljande av ett räntefritt lån å kr. för anslag å kr. till 19/2 37 av, i Mölndal 15/1 16 tilläggsanslag å kr 17/9 152 motion om anslag å kr. för färdigställande nämnd anställda hemsamariter 19/3 50 hemställan om tilläggsanslag för innevarande år till 21/5 101 Hemvdrnsgården detta ändamål 19/ tack från Mölndals och Kållereds Rusthållsnärnnd Hemsamaritverksamheten fastställande av timlön till av stadens heinhjälps 11. interpellation ang. trafiken å 17/9 168 Göteborgsvägen länsstyrelsens tillståndsbevis 17/ P.. if.

16 Inventarier anslag å kr. för förvärv av stadsäg Inköp anslag å kr. för inköp av gatunamnsskyltar 15/1 9 anslag å kr. för förvärv av stadsägan nr anslag å kr. för förvärv av stadsäg. n:ris stadsäg. nr / anslag å kr. för förvärv av stadsäg. nr 5729, tillhörig Ludvig Österberg 16/ tilläggsanslag å kr. för inköp av vissa in dödsbo 21/ och in. fl. av Anders Bengtssons ang. ändring av täckningsbeslut rörande förvärv av ang. ändring av täckningsbeslut rörande förvärv av stadsäg. nr / m. fl. (Bosgården) av Einar Mellin 15/ , tillhörig Leon Andrén 16/ H. 16 Interpellation anslag å kr. för förvärv av stadsäg. nr 2948, tillhörig Anton Andersson 19/ anslag å kr. för förvärv av stadsägoområdet ang. Stfges stencilerade handlingar 19/2 40 ang. klockan på Stadshuset 19/3 67 ang. avloppsledningar i Grangatan och Alkegatan 17/9 167 ang. trafiken å Göteborgsvägen 17/9 168 aug. torgfesten den 9 13/ /9 169 ang. vägbelysning å vägen mellan Toltorps by och anslag å kr. för förvärv av stadsäg. n:ris anslag å kr. för förvärv av egendomen Lilla Kråketorp, tillhörig Maj Pettersson och Elsa bordläggning av ärende rörande interpellation ang. besvarande av denna interpellation 19/2 36 besvarande av denna interpellation 19/2 35 ang. upplåtande av Åbyvaflen för bandymatcher 15/1 16 besvarande av denna interpellation 19/ ang. visst fyllnadsval i polisnämnden 29/ beslut att kr., utgörande delkostnad för icke tilläggsanslag å kr. för inköp av vissa 20/8 136 ventarier 20/8 136 Nilsson 19/ års stat 29/ , tillhörigtjohngottfridjacobssonrn. fl 17/ och 5231, tillhöriga Harry L. Kröger 19/ debiterade avgifter för vatten- och avloppsled ningar i Wennerbergsgatan 15/1 14 Mölndals västra begravningsplats 29/ skolan, skulle täckas av utdebiterade medel i statsbidragsberättigade inventarier till Sörgård

17 k. Kamratföreningen Länken interpellation ang. klocka på Stadshuset 19/3 67 anslag å kr. för år / Klocka anslag å kr. såsom bidrag till kostnader för LFdLK / uppgift ang. den ekonomiska ställningen per 21/9 inköpt scoutstuga 29/ H. 17 val av åtta, vid årets mantalsskrivning 17/9 156 Kommunalombud beviljande av dessa anslag 17/ Kommunala tvättinrättningen beten i 29/ ningens drift 19/ ning beträffande företagets drift 29/ nade kostnader för utredning ang. tvättinrätt årets budget, dels anslag kr. för beräk hemställan om anslag för vissa kompletteringsar hemställan om dels tilläggsanslag å kr. till Uppdrag åt styrelsen för, att företaga viss utred beslut att av Stfge den 30/ antagna grunder änkor och änklingar med barn 17/9 155 för, jämväl skulle avse person, som åtnjöte änke 1/ /2 33 fastställda grunder för beviljande av, fr. o. m den Kungl. Pensionsstyrelsens erinran mot av Stfge Kommunala bostadstillägg pension eller bidrag enligt lagen om bidrag till återbesättande av vid årets slut lediga 17/ Kommunala befattningar val av denna kommitté 18/6 115 förslag ang. tillsättande av en kommitté för verk sina uppdrag 19/ ställande av en allsidig utredning av renhåll ningen inom staden 19/3 63 beslut om tillsättande av sådan kommitté om fem redogörelse för kommitléer, vilka ännu ej fullgjort Kommitté personer 21/5 102

18 18 P. if Konferens val av representanter för staden för deltagande i en av Centralkommittén Folk och försvar pla nerad informationskonferens i Göteborg den 7/ /4 84 Krokslätts Fotbolisförening anslag å kr. för år / Kråketorp Lilla anslag å kr. för förvärv till staden av egen domen 19/ KungL Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen styrelsens skrivelse rörande beslut om fastställande av arbetsplaner för Mölndals stad, med giltig hetstid intill den 1/ / Köpeavtal se Avtal I4. Lackarebäckshenimet motion ang. tillsättande av särskild styrelse för. 21/5 105 avslag å denna motion 17/ ang. tillstånd för staden att upptaga 30-årigt amor teringslån å kr. för bestridande delvis av kostnaderna för uppförande av 20/8 141 uppdrag åt Dkn att, så snart definitivt besked om statsbidrag till ålderdomshemmet erhållits, till Fge inkomma med förslag till disposition av det slutliga överskottet i bokslutet för år / Landsfiskalsorganisationen godkännande av överenskommelse i samband med fråga om befrielse för staden att bidraga till kostnaderna för 19/ Ledningar interpellation ang. avloppsledningar i Grangatan och Alkegatan 17/9 167 anslag å kr. för nedläggande av vattenled ning i Nybyggaregatan 15/1 8 Liberala Studieförbundet anslag å 200 kr. för år / Livsmedelsordning hälsovård.snämndens förslag till, för staden 19/11 264

19 se Norra och Södra Långvattnet Långvattnet fritt lån å kr 29/ dals Kållereds rusthållsnämnd för färdigstäl Lån anslag å 700 kr. för år / beviljande av ett räntefritt lån å kr. till Möln avskrivning av Mölndals Simsällskap beviljat ränte Logen nr 90 Gustav II Adolf av LOGT lande av hemvärnsgården i Mölndal 19/ niker 16/ Mjölkbutiker upptaget anslag 29/ tekniker till ordinarie befattning som byråtek bifall till denna motion 19/ avskrivning av vissa i Stf ge väckta motioner under ring av ordinarie befattning som förs.te mätnings Kungl. Civilförsvarsstyrelsens skrivelse beträffande avslag å byggnadsnämndens hemställan om änd yttrande häröver 17/ Mätningstekniker Motioner åren 1938, 1945, 1946, 1950 och /2 27 Musiknämnden nämndens stat för år 1953 under litt. 173,121 ärligt arvode om 200 kr. till ordföranden i 19/ hems tällan om rätt att företaga viss omföring av i bidrag till kommuner för inköp av 20/8 143 Motorbrandsprutor gen / motion an.g. visst öppethållande av, under julhel se Inköp Markförvärv val av åtta kommunalombud vid årets 17/9 156 Mantalsskrivning III. se Avlöning Lön,, lönetilägg P IL

20 29/10 Mölndals Atletklubb styrelse- och revisionsberättelser för år /3 56 anslag å 300 kr. för år / anslag å 100 kr. för år / Mölndals Bordtennisklubb anslag å 350 kr. för år / Mölndals Boxningsklubb avslag å framställning om anslag under år Mölndals Foikdanslag /10 P. H 20 Mölndals Folkpensionärers förening motion om anslag såsom bidrag till anordnande av Mölndals Idrottsring Mölndals Allmänna Sånglörening Mölndals Hembygdsförening Mölndals Konstförening motion om anslag för år /8 148 Mölndals Handbollklubb anslag å 100 kr. för år / Mölndals Fruktodlareförening Mölndals-Kållereds Rusthållsnämnd styrelse- och revisionsberättelser för år /9 162 anslag å 500 kr. för år / styrelse- och revisionsberättelser för år /3 56 anslag å 300 kr. för år / anslag å 300 kr. för år / motion om anslag för anordnande av julfest... anslag å kr. för detta ändamål 19/il 236 anslag å 150 kr. för år / anslag å kr. för detta ändamål 21/5 92 skrivelse med tack för beviljat anslag 17/9 163 beviljande av ett räntefritt lån å kr. för anslag å kr. för år / tack från nämnden för det beviljade lånet 21/5 104 motion om anslag å kr. för färdigställande av anslag å 500 kr. för år / utflykt för de gamla 16/4 88 detta ändamål 19/ hemvärnsgården i Mölndal 15/

21 Mölndals lokalavd. av AB.F anslag å kr. för år / anslag å 100 kr. för år / revisionsberättelse för år / Mölndals Körsällskap anslag å 300 kr. för år / Mölndals 1okalavd av MHE. 21 anslag å kr. för år / Mölndals Roddklubb anslag å kr. till, att användas för färdigstäl anslag å kr. för detta ändamål 17/9 153 tilläggsanslag å 300 kr 17/9 151 anslag å kr. för år / framställning om tilläggsanslag för innevarande år 18/6 127 i kommitténs sammanträden 19/2 24 ang. emottagande av såsom gåva från simsällskapet vid föreningens skjutbana vid Kikås 19/3 66 ang. ersättning till de skyddsornbud, som deltaga lande av klubbens båthus vid Sjövalla 29/ anslag å kr. för år /1 7 anslag å 100 kr. för år / avskrivning av räntefritt lån å kr. till 29/ Mölndals Skytteförening motion om anslag för uppförande av en paviljong Mölndals stads säkerhetskonimitté till staden överlämnad badanläggning vid Stensjön, ävensom anslag å kr. för upprust ning av badanläggningeii 18/ Mölndals Musiksällskap anslag å kr. för år / Mölndals Målarskola anslag å 600 kr. för år / Mölndals Natur- och Djurskyddsiörening Mölndals Nykterhetsvänners Centralförsamling Mölndals Rödakorskår anslag å 200 kr. för år / Mölndals Simsällskap Mölndals Systugekommitté P.. IL

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1952 C. R. Holrnqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1953. H,, Handlingar. Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. år 1952 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1963

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1963 Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1963 SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Protokoll och Handlingar år 1963 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll H =,, Handlingar A.

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare.

STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER. Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. STADGAR för Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER 1 SYFTE Sällskapet KUSTJÄGARVETERANER, nedan kallat KJV, är en förening av och för kustjägare. KJV har till uppgift att verka för att stärka medlemmarnas samhörighetskänsla

Läs mer

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960

Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 OXELÖSUNDS KOMMUNS Vattenverksförbund 1 (6) Förbundsordning för Nyköping - Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 Antagen av Kommunfullmäktige Oxelösund 2004 10 27 / 2008-10-15 Kommunfullmäktige Nyköping

Läs mer

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för

STADGAR. Botkyrka Hembygdsgille. för STADGAR för Botkyrka Hembygdsgille Nytryck av stadgar med beslutade ändringar och tillägg införda. Textsatt med programmet PageMaker av Arne Mattsson 2012. 1 STADGAR FÖR BOTKYRKA HEMBYGDSGILLE 1. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening

Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA. Ideell Förening Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Ideell Förening 1 Stadgar för Föreningen Svenska Pensionsstiftelsers Förening, SPFA Namn, ändamål och organisation 1 Föreningens namn är

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handliugar för år 1965

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handliugar för år 1965 Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handliugar för år 1965 SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Protokoll och Handlingar år 1965 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll H =,, Handlingar A.

Läs mer

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne

Kommunal Författningssamling. Stadgar för Kommunförbundet Skåne Kommunal Författningssamling Stadgar för Kommunförbundet Skåne Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 1997 Ansvar Kanslichef Godk. Av förbundsmötet

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål

Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Stadgar för Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) 1 Ändamål Privata Assistansanordnares Riksorganisation (PARO) är en ideell förening som har till ändamål : att vara branschorganisation för

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL)

Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Stadgar för Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Antagna av förbundsmötet den 21 april 2015 Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Stockholms län (KSL) är en sammanslutning av länets kommuner. Förbundets

Läs mer

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR

STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND STADGAR STIFTELSEN SCAs SOCIALA FOND För förvaltningen av de medel, som på grund av 1950 och 1951 års avtal angående konjunkturutjämningsavgifter mellan Statens Handels- och Industrikommission, å ena samt Svenska

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening

Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Stadgar för Älgeby_ Tomtägarförening Förslag till nya stadgar Ändrade vid föreningsmöte 2008-06-14 (Ändringar med fet stil) ' 1 Föreningens ändamål Älg e by Tomtägarförening har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Blad 1 AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Godkänt av Uddevalla kommunfullmäktige den 22 juni 1976, 227 och av Göteborgs och Bohus läns landsting den 8 april 1976, 20 Mellan

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012.

STADGAR. Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1(5) STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2012. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening utsedd

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet;

STADGAR. att ansvara för utarbetandet av standarder; att driva svenska intressen i standardiseringsarbetet; 1(5) Lars Flink STADGAR Stadgar för föreningen SIS, Swedish Standards Institute fastställda att gälla från den 1 januari 2001. 1 Organisationsform SIS Swedish Standards Institute ( SIS ) är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Antagen i respektive medlemskommuns fullmäktige under hösten 2006. 3 reviderad 2013-03-12 Ff 6 6 Förbundsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer