Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år"

Transkript

1 Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953

2 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954.

3 H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges Protokoll och Handlingar fond under år /4 82 redogörelse för förvaltningen av dennes donations Andreasson Nils Einar i Lackarebäck 20/8 141 Amorteringslån kostnaderna för uppförande av ålderdomshem av huvudva ttenledning Norra Verket Lackare :30-åiigt å kr. för bestridande delvis av 20-årigt å kr. för gäldande av kostnader 20-årigt å kr. för automatisering av drif 30-årigt å kr. för förvärv av egendomen 30-årigt å kr. för förvärv av stadsägorna ten vid Norra vattenledningsverket 29/ bäcksbro, och dels anskaffning av maskinell ut skaffning av råvattenpump, dels nyanläggning för dels omläggning av råvattenintag och an 30-årigt å kr. för uppförande av ny beslut om upptagande av nytt rustning m. m. i tryckstegringsstation i Toltorp 29/ tillstånd lör staden att upptaga 5230 och / Lilla Kråketorp 19/ Adresskarta anslag å kr. för år / tilläggsanslag å kr. för tryckning av, för staden 15/ årigt å kr. för utbyggnad av vattenverkets pumpstation vid Gunnebobro m. m 1 9/2 38 verksamhe[sberättelse för tiden 1/ / /6 126 A,B,Fs lokalavdelning nr 123 AL P.. H. brandstation 29/ till SAKREGISTER

4 21/5 av anslaget under litt. 4 A 112 i nämndens stat å kr. till Mölndals Nykterhetsvänners Cen å kr. för nedläggande av vattenledning i Ny tralförsamling 15/1 7 å kr. (tilläggsanslag) för tryckning av adresskarta för staden 15/1 6 för år 1952 måtte få tagas i anspråk för avsett Anslag byggnadsnämndens hemställan att ej förbrukad del ändamål under år /2 32 år /1 4 P., H 4 å kr. för utbyggnad av Colurnbiigatan 19/ å kr. för rörligt tillägg å pension till änkan å kr. 928: 25 för förhöjd timlön till hemsamariter 19/3 50 å kr. för förvärv av stadsägan nr / å kr. för förvärv av stadsägan nr / å kr. för översyn och utredning av socialvår å kr. till Föreningen Folkets Hus i Mölndal å kr. till Hollandshjälpen 19/2 37 å 900 kr. för rörligt tillägg å pension till änkan å kr. för bestridande av kostnader för ut beslut härom 16/4 76 å kr. (tilläggsanslag) för utbyggande av å kr. såsom bidrag till de gamlas utflykt. å 500 kr. såsom arvode till Stfges ordförande under å kr. för förvärv av stadsägorna n:ris 769 å kr. för inköp av stadsäg m.fl 15/1 5 å kr. för anställande av ett extra skrivbiträde å 300 kr. såsom arvode åt överhiockledaren för å kr. för anställaride av tre biträden å extra å kr. för upprustning av badanläggningen å kr. för upprättande av huvudritningar och nastiksalsbyggnaden i Sörgården 20/ erforderliga handlingar för sökande av byggnads tillstånd och statsbidrag till den planerade gyrn å kr. för inköp av gatunarnnsskyltar 15/1 9 å 200 kr. såsom bidrag till social-etisk kurs i byggaregatan 15/1 8 Gunnebobro puinpstation m. m 19/ u. p. a. för bestridande av projekteringskostna arbetan.de av huvudritningar och entreprenadhandlingar för nytt stadshus 19/3 44 Signe Fässberg 19/2 25 derna för Folkets Hus 19/2 21 Uddevalla 19/2 19 Gertrud Strid 19/3 49 dens arbete och organisation 21/5 91 å drätselkontoret 21/5 93 vid Stensjön 18/ och m. fl 21/ åren 1952 och /6 110 stat vid exekutionsverket 18/

5 Anslag sonal å stadens kansli och drätselkontoret under den 17/9 152 å kr. (tilläggsanslag) till hemhjälpsnämn domsråd 20/8 134 kommitté 17/9 151 ventarier 20/8 136 andra halvåret /8 135 å kr. (tilläggsanslag) till Mölndals Ung å kr. (tilläggsanslag) för löner till extra per å kr. (tilläggsanslag) för inköp av vissa in å 300 kr. (tilläggsanslag) till Mölndals Systuge 5 till julfest 19/il 236 å kr. för inköp av en, Svedala väghyvel.. 29/ å kr. för dels omläggning av råvattenintag å kr. för utförande av automatisering av å kr. för reparation och ombyggnad av fil å 800 kr. till gymnastikens främjande under år å kr. till Krokslätts Fotbollsförening för år å 100 kr. till Mölndals Handbollsklubb för år / å 300 kr. till Rusthållsnämnden för år / å 500 kr. till Mölndals Idrottsring för år å 350 lu. till Mölndals Bordtennisklubb för år / å kr. såsom bidrag till kostnader för inköpt å kr. till Stiftelsen Barnens Vänner för dag å kr. till sjukkasseverksamheten 29/ å kr. till Mölndals Roddklubb 29/ å kr. till Mölndals Folkpensionärers förening delen av Trädgårdsgatan 29/ å 500 kr. till ldrottsföreningen Fellows för år / å 300 kr. till Sågdalens Skridskoklubb för år / å kr. för permanentbeläggning av Norden å kr. för breddning och förbättring av norra... 29/ / / tema och rörgalleriet vid Norra vattenlednings driften vid Norra vattenlednin.gsverket 29/ skjöldsgatan mellan Nobelgatan och Wallinsgatan 29/ hemsverksarnhet 29/ / / läggning av huvudvattenledning Norra Verket till s. k. främmande inrättningar 29/ och anskaffning av råvattenpump, dels nyan år / Lackarebäcksbro in. ni 29/ scoutstuga 29/ drag till uppförande av en skyttepaviljong 17/9 153 verket 29/ å kr. till Mölndals Skytteförening såsom bi å kr. (tilläggs.anslag) till brandstyrelsen för å 100 kr. till Mölndals Atletklubb för år / P. 14.

6 automatisk spänningsreglering jämte tillbyggnad Ansvarslörbindelse Arvode Arbete å kr : 84 för inköpt elektrisk utrustning för ketorp 19/ Bosgårdsgatan och Landstingsgatan 19/ å kr. för förvärv av egendomen Lilla Krå å kr. för förvärv av stadsäg. n:ris 5230, / å kr. för utbyggnad av Storgatan mellan å kr. för förvärv av stadsägoområdet /12 och nämnder för är / å kr. för tilläggsanslag till olika styrelser r mottagnings- och fördelningsstationen 17/ Anslag H, 6 Arbetslöshetsnämnden Arbetsordning Arbetspianer delegerades för socialvården hemställan om utred å kr. för förvärv av stadsägan nr / förordnande för ordförande jämte suppleant för skrivelse från Svenska Stadsförbundet aug. fråga förordnande för revisor jämte suppleant för gransk beslut om ändring av Stfges, betr. sammanträdenas avhållande å tredje helgfria fredag i varje må avskrift av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel anslag å 500 kr. såsom arvode till Stfges ordförande å 200 kr. årligen till ordförandena i musiknämnden anslag å 300 kr. såsom arvode till överblockledaren och civilförsvarsnämnden 19/ om tillvaratagande av de partiellt arbetsföras åt helkommunala bostadsföretag in. m 17/9 157 denne i 19/2 30 arbetsföra inom staden 19/3 60 för egen skuld för statliga tertiär- och tilläggslån ang. Kungl. Maj :ts beslut i ärende rörande stadens anhållan om tillstånd att ikläda sig borgen såsom ning av nämndens räkenskaper och förvaltning arbetskraft 19/ ning av fråga om beredande av arbete åt partiellt intill den 1 jan / för år /2 31 nad, i stället för torsdag 17/ för åren /6 110 arbetspianer för Mölndals stad, med giltighetstid under år /1 4 sens skrivelse rörande beslilt om fastställelse av

7 särskilda avgiften 29/ inrättningens vid Nya Torget öppnande utgående Avgifter beslut ang. slopande av den sedan bekvämlighets bordläggning av ärende ang. interpellation rörande nom upptagande av 20-årigt amoreringslån 29/ Norra vattenledniugsverket, avsett att täckas ge anslag å kr. för automatisering av driften vid debiterade avgifter för vatten- och avloppsled besvarande av denna interpellation 19/2 35 Automatisering ningar i Wennerbergsgatan 15/ kr 29/ av Mölndals Sirnsällskap beviljat räntefritt lån å 1945, 1946, 1950 och /2 27 av vissa i Stfge väckta motioner under åren 1938, Avskrivning beslut ang. utbetalning under år 1953 av samma beslut om inrättande fr. o. m. 1 januari 1954 av en godkännande av mellan Svenska Stadsförbundet ningshavare och pensionstagare 17/ biträde å drätselkontoret 21/5 93 antagande av Dkns förslag till omreglering av exekutorstj änsterna, ävensom anställande av tre antagande av lönenämndens förslag om tillägg på ordinarie befattning som skrivbiträde å folkskole fattningen såsom stadsbibliotekarie 19/ och Saco träffad överenskommelse gällande be expeditionen 19/ andra halvåret /8 135 tilläggsanslag å kr. för löner till extra perso biträden å extra stat vid exekutionsverket 18/ utgått till stadens ordinarie befattningsha Avlöning tillägg till löner och pensioner, som under år vare och pensionstagare 15/1 3 2 anslag å kr. för anställande av ett extra skriv nal å stadens kansli och drätselkontoret under löner och pensioner under år 1954 till befatt männa farleden i Mölndalsån 19/3 62 Kungl. Maj :ts resolution ang. avlysning av all Avlysning se Ledningar Avloppsledningar IL

8 Badning il. Avtal Karls.son, Henning, suppleant i styrelsen för bo Appeigren, Gunnar, ledamot i Stfge samt i fattig länsstyrelsens re:solulion ang. förbud mot nybygg nad m. m. inom vissa 19/3 61 Avsägelse stadsförmedlingen 16/4 87 Bäckman, August, suppleant i styrelsen för bo vårdsstyrelsen m. ni 29/ nadsaämnden, folkskolstyrelsen m. m 19/2 39. H. 8 Badanläggning Avstyckningspianeområden godkännande av köpeavtal ang. förvärv till staden av av kommunala förtroendeuppdrag från: stadäg. nr 5230 och 5231, tillhörig Harry L. Krilger 19/ ang. emottagande av såsom gåva till staden från stadsägan nr 3691, tillhörig Leon Andrén 16/ stadsägan nr 5729, tillhörig Ludvig Österberg 16/ stadsägorna n:ris 769 och m. fl., till Långvattnet 19/ Larsson, Gunnar, ledamot i idrottsplatsstyrelsen, Eyton, Sigfrid, ledamot i gatunamnsberedningen 29/ Claéson, Nils, suppleant i hyresnämnden 19/ Lindskog, Arthur, ledamot i Stf ge, Dkn, fattig Johansson, Herman, ledamot i biblioteksstyrelsen 17/9 158 Jansson, Ingrid, ledamot i Stfge, samt i bygg Olsson, Carl, ledamot i hyresnämnden 29/ Ryberg, John, ledamot i hyresnärnnden 29/ stadsägoon-irådet 953, tillhörigt John Gottfr. egendomen Lilla Kråketorp, tillhörig Maj Petters stadsägan nr 2948, tillhörig Anton Andersson 19/ Mölndals Simsällskap överlämnad badanläggning vid Stensjön, ävensom anslag å kr. för upprustning av anläggningen 18/ hälsovårdsnämndens förslag om utfärdande av förbud mot badning i sjöarna Södra och Norra valnämnden ni. in 19/3 65 stadsförmedlingen 19/3 65 vårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden 18/6 123 höriga Anders Bengtssons dödsbo 21/ son och Elsa Nilsson 19/ Jacobsson m. fl 17/

9 1952, 78, om ändring av gatunamn för Toltorps yttrande över besvär över Stfges beslut den 17 april Besvär torps by och Västra begravningsplatsen 29/ besvarande av denna interpellation 19/ Belysning get öppnande utgående särskilda avgiften 29/ sedan bekväinlighetsinrättningens vid Nya Tor beslut om slopande fr. o. m års ingång av den Bekvämlighetsinrättniug interpellation ang. belysning å vägen mellan Tol H m. fl. av Einar Mellin 15/1 anslag å kr. för förvärv av stadsäg Bosgårdsområdet läggslån åt helkommunala bostadsföretag m. in. 17/9 157 ang. Kungl. Maj :ts beslut i ärende rörande stadens som för egen skuld för statliga tertiär- och till anhållan om tillstånd att ikläda sig borgen så Borgensansvar muner, avgivet av Allmänna statsbidragsutred torpsdalen, i vad beslutet avser Boregatan... 15/ , 78, om ändring av gatunamn för Tol yttrande över besvär över Stfges beslut den 17 april Betänkande 21 juni 1951 om ändrade bestämmelser om er yttrande över länsstyrelsens utslag i ärende ang. Boregatan Bohusläns Arbetarkvinnors Semesterhem yttrande häröver 18/ taxeringsnämnderna för år /2 29 principbetänkande ang. driftbidrag till priinärkom inom vissa områden i Mölndal 19/2 28 besvär över Stfges beslut vid sammanträde den ningen 19/3 58 anslag å kr. för år / Dkn i Mölndal i fråga om förbud mot nybyggnad Kungl. Maj :ts resolution i ärende ang. besvär av ser och nämnder för bevistande av sammanträden 19/ länsstyrelsens utslag i detta ärende 16/4 80 länsstyrelsens utslag i ärende ang. besvär över Stfges beslut om val av ledamöter och suppleanter i sättning m. m. till ledamöterna i stadens styrd länsstyrelsens utslag i detta ärende 16/4 80 dalen, i vad beslutet avser Boregatan 15/1 10

10 lo P. Bostadsförmedlingens styrelsen för. II. avsägelse från uppdraget såsom suppleant i styrel sen från: Bäckman, August 16/4 87 Karlsson, Henning 19/3 65 fyllnadsval i styrelsen efter: Bäckman, August 21/5 97 Karlsson, Henning 16/4 78 Liljeberg, Nils 15/1 13 Bostadstillägg se Kommunala bostadstillägg Brandstation brandstyrelsens hemställan om tilläggsanslag å 300M00 kr. för uppförande av ny 17/9 160 beslut om uppförande av ny, för en beräknad kost nad av kr. jämte uppdrag åt Dkn att för täckande av denna kostnad upptaga ett 30-årigt amorteringslån, ävensom beslut om avskrivning av brandstyrelsens hemställan om tilläggsanslag enligt 160/1953 för uppförande av byggnaden ifråga 29/ Brandstyrelsen Kungl. Civilförsvarsstyrelsens skrivelse ang. bidrag till kommuner för inköp av motorbrandsprutor in. m 20/8 143 tilläggsanslag å kr. för år / Budget antagande av Dkns förslag till, för år / Båthus anslag å kr. till Mölndals Roddklubb för fär digställande av klubbens båthus vid Sjövalla.. 29/ c. Centralkommittén Folk och försvar val av representanter för staden för deltagande i en av kommittén planerad informationskonferens i Göteborg den 7 maj /4 84 Civilförsvarsnämnden årligt arvode om 200 kr. till ordföranden i 19/ Columbiigatan se Gatuarbeten.

11 bevistande av sammanträden 19/ ledamöterna i stadens styrelser och nämnder för ändrade bestämmelser om ersättning m. in. till anslag å kr. för år 1954 till Stiftelsen Bar besvär över Stfges beslut den 21 juni 1951 om yttrande över länsstyrelsens utslag i ärende ang. Dagiraktamente nens Vänner för 29/ Daghemsverksamhet fl. 11 bland annat Pixbovägen och Västra Liden /1 11 yttrande över motion ang. avlägsnande av s. k., vid Dödslällor skrivbiträcle å 21/5 93 sonal å stadens kansli och 20/8 135 anslag å kr. för anställande av ett extra tilläggsanslag å kr. för löner till extra per Drätselkontoref Driltbidrag yttrande häröver 18/ ningen 19/3 58 muner, avgivet av Allmänna statsbidragsutred principbetänkande aug. driftbidrag till primärkom Einar Andreassons 16/4 82 redogörelse för förvaltningen under år 1952 av Nils Donationslond styrelse- och revisionsberättelser för år / Delbancos fonder flykt för år /8 148 motion om anslag till kommittén för de gamlas ut anslag å kr. för detta ändamål 29/ anslag å kr. för detta ändamål 21/5 92 utflykt för de gamla 16/4 88 motion om anslag såsom bidrag till anordnande av De gamlas utflykt anslag å 100 kr. för år / De Blindas Förening Hoppet P H

12 Ersättning träden 19/2 24 spänningsreglering jämte tillbyggnad av mottag Folkpension för inköpt elektrisk utrustning för automatisk elverksstyrelseus förslag till nya tariffer för lågspänd energi samt nya tariffenhetsnormer 29/ anslag å kr : 84 för täckande av kostnader. nings- och fördelningsstationen 17/ besvär över Stfges beslut den 21 juni 1951 om yttrande över länsstyrelsens utslag i ärende ang. i Mölndals stads säkerhetskommittés samman ang. ersättning till de skyddsombud, som deltaga Elverket E. P H, 12 Exekutionsverket Flygmekanikerskolan Folkskolexpeditionen Fornminnes- och landskapsvård antagande av lönenämndens och Dkns förslag om godkännande av träffad överenskommelse om er antagande av förslag aug. omreglering av exeku bemyndigande för styrelsen för, att för utförande anslag å 200 kr. för år 1954 till 29/ antagande av lönenämndens och Dkns förslag aug. beslut om inrättande fr. o. m. den 1 januari 1954 av folkskolstyrelsens hemstälian om rätt att inrätta bevistande av sammanträden 19/ ändrade bestämmelser om ersättning m. in. till ledamöterna i stadens styrelser och nämnder för sättning i vissa fall för hållande av telefon 17/ den å extra stat vid 18/ gamla verkstadsskolebyggnaden disponera reser verade medel å kr. för iordningställande av torstjänsterna, ävensom anställande av tre biträ ytterligare en ordinarie befattning som kontors av vissa reparations- och underhållsarbeten å sionen 17/ skyddsrum 16/ biträde å 20/8 145 ordning av pensioner med den höjda folkpen tillägg å pensioner under år 1953 jämte viss sam en ordinarie befattning som skrivbiträde å 19/

13 inom vissa områden av Mölndal Knutsegården, Kungl. Maj :ts resolution ang. besvär av Dkn i Mölndal i fråga om förbud mot nybyggnad in. ni. Förbud Fässberg, Signe rörligt tillägg å pension till 19/2 25 Sundsgården 29/ anslag å 900 kr. för bestridande av kostnader för avslag å framställning om anslag till skolhemmet Frälsningsarmén 13 ningsplats 15/1 16 från Frölundagatan till Mölndals Västra begrav motion ang. breddning och beläggning av vägen Gatuarbeten G. lution ang. nyu förbud mot nybyggnad inom beslut ang. upphörande av rådets verksamhet 17/ bemyndigande för Dkn att försälja: tomt nr 6 i kvarteret Blåklockan 19/2 23 tomt nr 1 i kvarteret Pelargonian 17/ mark inom kvarteret Morkullan 21/5 95 löshesnämnden 19/2 30 mark inom kvarteret Begonian 19/3 48 bud mot badning i sjöarna Södra och Norra Försäljning Förordnande Försköningsrådet för revisor jämte suppleant för granskning av ar av projekteringskostnaderna för Folkets Hus.. 19/2 21 hälsovårdsnämndens förslag om utfärdande av för Långvattnet m. m 19/ Föredragningslistor inom staden 19/3 61 för ordförande och suppleant för denne i arbets nad in. ni. inom vissa avstyckningspianeområden anslag å kr. till föreningen för bestridande länsstyrelsens resolution ang. förbud mot nybygg stadsägoområdena 5350 och 5351 m.m 18/6 120 beslut om införande i vissa tidningar av Stfges, Föreningen Folkets Hus i Mölndal u p a betslöshetsnämndens räkenskaper för år /2 31 Mölndal Letsegården m. fl 19/2 28 Kungl. Maj :ts fastställelse av länsstyrelsens reso fr. o. m. år / P. H.

14 14. H Gatuarbeten anslag å kr. för utbyggnad av Columbiigatan 19/ motion om anläggande av gångbanor utefter Järn vägsgatan in. m 17/9 166 anslag å kr. för permanentbeläggning av Nordenskj öldsgatan mellan Nobelgatan och Wal linsgatan 29/ anslag å kr. för breddning och förbättring av norra delen av rrrädgårdsgatan 29/ anslag å kr. för utbyggnad av Storgatan mellan Bosgärdsgatan och Landstingsgatan... 19/ Gatunamn yttrande över besvär över Stfges beslut den 17/4 1952, 78, om ändring av gatunamn för Tol torpsdalen, i vad beslutet avser Boregatan 15/1 10 länsstyrelsens utslag i detta ärende 16/4 80 Gatunamnsskyltar anslag å kr. för inköp av 15/1 9 Grunder Kungl. Pensionsstyrelsens erinran mot av Stfge fastställda grunder för bevilj ande av kommunala bostadstillägg fr. o. ni. 1/ /2 33 beslut att av Stfge den 30/ antagna grunder för kommunala bostadstillägg jämväl skall avse person, som åtnjuter änkepension eller bidrag enligt lagen om bidrag till änkor och änklingar med barn 17/9 155 Guidhedens studiehem motion ang. engångsanslag till stiftelsen för 29/ Gunnebobro ang. tillstånd för staden att upptaga 20-årigt amor teringslån å kr. för utbyggnad av vattenverkets pumpstation vid 19/2 38 tilläggsanslag å kr. för utbyggande av Gun nebobro puinpstation saint anläggande av över föringsledning till Norra Långvattnet 19/ Gymnastikens främjande anslag å 800 kr. för år 1954 till 29/ Gymnastiksaisbyggnad anslag å kr. till folkskolstyrelsen för upp rättande av huvudritningar och erforderliga handlingar för sökande av byggnadstillstånd och statsbidrag till planerad, i Sörgården 20/ folkskolstyrelsens hemställan oni bemyndigande att för en beräknad kostnad av kr. låta uppföra en 17/12 291

15 bifall härtill 19/ Gångbanor ansökan om tillstånd till årsutskänkning inom ansökan om tillstånd till utsträckt tid för utskänk stora matsal med tillhörande café samt festvåning 20/8 146 ning av rusdrycker och vin i Restaurant Gillets länsstyrelsens tillståndsbevis 20/8 142 bifall härtill 21/5 96 t. o. in. 30/ /1 15 Mölndal för oktrojperioden fr. o. m. 1/ Göteborgssystemet A/B se Gatuarbeten. 15 anslag å 500 kr. för år / Idrottsiöreningen Fellows 1. i stadens pensionärshem fr. o. in. den 1/ / förslag ang. höjning av hyrorna för lägenheterna Hyror se Ritningar. Huvudritningar Hollandshjälpen beslut ang. hundskatten för år / Hundskatt för beviljat lån å kr 21/5 104 beviljande av ett räntefritt lån å kr. för anslag å kr. till 19/2 37 av, i Mölndal 15/1 16 tilläggsanslag å kr 17/9 152 motion om anslag å kr. för färdigställande nämnd anställda hemsamariter 19/3 50 hemställan om tilläggsanslag för innevarande år till 21/5 101 Hemvdrnsgården detta ändamål 19/ tack från Mölndals och Kållereds Rusthållsnärnnd Hemsamaritverksamheten fastställande av timlön till av stadens heinhjälps 11. interpellation ang. trafiken å 17/9 168 Göteborgsvägen länsstyrelsens tillståndsbevis 17/ P.. if.

16 Inventarier anslag å kr. för förvärv av stadsäg Inköp anslag å kr. för inköp av gatunamnsskyltar 15/1 9 anslag å kr. för förvärv av stadsägan nr anslag å kr. för förvärv av stadsäg. n:ris stadsäg. nr / anslag å kr. för förvärv av stadsäg. nr 5729, tillhörig Ludvig Österberg 16/ tilläggsanslag å kr. för inköp av vissa in dödsbo 21/ och in. fl. av Anders Bengtssons ang. ändring av täckningsbeslut rörande förvärv av ang. ändring av täckningsbeslut rörande förvärv av stadsäg. nr / m. fl. (Bosgården) av Einar Mellin 15/ , tillhörig Leon Andrén 16/ H. 16 Interpellation anslag å kr. för förvärv av stadsäg. nr 2948, tillhörig Anton Andersson 19/ anslag å kr. för förvärv av stadsägoområdet ang. Stfges stencilerade handlingar 19/2 40 ang. klockan på Stadshuset 19/3 67 ang. avloppsledningar i Grangatan och Alkegatan 17/9 167 ang. trafiken å Göteborgsvägen 17/9 168 aug. torgfesten den 9 13/ /9 169 ang. vägbelysning å vägen mellan Toltorps by och anslag å kr. för förvärv av stadsäg. n:ris anslag å kr. för förvärv av egendomen Lilla Kråketorp, tillhörig Maj Pettersson och Elsa bordläggning av ärende rörande interpellation ang. besvarande av denna interpellation 19/2 36 besvarande av denna interpellation 19/2 35 ang. upplåtande av Åbyvaflen för bandymatcher 15/1 16 besvarande av denna interpellation 19/ ang. visst fyllnadsval i polisnämnden 29/ beslut att kr., utgörande delkostnad för icke tilläggsanslag å kr. för inköp av vissa 20/8 136 ventarier 20/8 136 Nilsson 19/ års stat 29/ , tillhörigtjohngottfridjacobssonrn. fl 17/ och 5231, tillhöriga Harry L. Kröger 19/ debiterade avgifter för vatten- och avloppsled ningar i Wennerbergsgatan 15/1 14 Mölndals västra begravningsplats 29/ skolan, skulle täckas av utdebiterade medel i statsbidragsberättigade inventarier till Sörgård

17 k. Kamratföreningen Länken interpellation ang. klocka på Stadshuset 19/3 67 anslag å kr. för år / Klocka anslag å kr. såsom bidrag till kostnader för LFdLK / uppgift ang. den ekonomiska ställningen per 21/9 inköpt scoutstuga 29/ H. 17 val av åtta, vid årets mantalsskrivning 17/9 156 Kommunalombud beviljande av dessa anslag 17/ Kommunala tvättinrättningen beten i 29/ ningens drift 19/ ning beträffande företagets drift 29/ nade kostnader för utredning ang. tvättinrätt årets budget, dels anslag kr. för beräk hemställan om anslag för vissa kompletteringsar hemställan om dels tilläggsanslag å kr. till Uppdrag åt styrelsen för, att företaga viss utred beslut att av Stfge den 30/ antagna grunder änkor och änklingar med barn 17/9 155 för, jämväl skulle avse person, som åtnjöte änke 1/ /2 33 fastställda grunder för beviljande av, fr. o. m den Kungl. Pensionsstyrelsens erinran mot av Stfge Kommunala bostadstillägg pension eller bidrag enligt lagen om bidrag till återbesättande av vid årets slut lediga 17/ Kommunala befattningar val av denna kommitté 18/6 115 förslag ang. tillsättande av en kommitté för verk sina uppdrag 19/ ställande av en allsidig utredning av renhåll ningen inom staden 19/3 63 beslut om tillsättande av sådan kommitté om fem redogörelse för kommitléer, vilka ännu ej fullgjort Kommitté personer 21/5 102

18 18 P. if Konferens val av representanter för staden för deltagande i en av Centralkommittén Folk och försvar pla nerad informationskonferens i Göteborg den 7/ /4 84 Krokslätts Fotbolisförening anslag å kr. för år / Kråketorp Lilla anslag å kr. för förvärv till staden av egen domen 19/ KungL Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen styrelsens skrivelse rörande beslut om fastställande av arbetsplaner för Mölndals stad, med giltig hetstid intill den 1/ / Köpeavtal se Avtal I4. Lackarebäckshenimet motion ang. tillsättande av särskild styrelse för. 21/5 105 avslag å denna motion 17/ ang. tillstånd för staden att upptaga 30-årigt amor teringslån å kr. för bestridande delvis av kostnaderna för uppförande av 20/8 141 uppdrag åt Dkn att, så snart definitivt besked om statsbidrag till ålderdomshemmet erhållits, till Fge inkomma med förslag till disposition av det slutliga överskottet i bokslutet för år / Landsfiskalsorganisationen godkännande av överenskommelse i samband med fråga om befrielse för staden att bidraga till kostnaderna för 19/ Ledningar interpellation ang. avloppsledningar i Grangatan och Alkegatan 17/9 167 anslag å kr. för nedläggande av vattenled ning i Nybyggaregatan 15/1 8 Liberala Studieförbundet anslag å 200 kr. för år / Livsmedelsordning hälsovård.snämndens förslag till, för staden 19/11 264

19 se Norra och Södra Långvattnet Långvattnet fritt lån å kr 29/ dals Kållereds rusthållsnämnd för färdigstäl Lån anslag å 700 kr. för år / beviljande av ett räntefritt lån å kr. till Möln avskrivning av Mölndals Simsällskap beviljat ränte Logen nr 90 Gustav II Adolf av LOGT lande av hemvärnsgården i Mölndal 19/ niker 16/ Mjölkbutiker upptaget anslag 29/ tekniker till ordinarie befattning som byråtek bifall till denna motion 19/ avskrivning av vissa i Stf ge väckta motioner under ring av ordinarie befattning som förs.te mätnings Kungl. Civilförsvarsstyrelsens skrivelse beträffande avslag å byggnadsnämndens hemställan om änd yttrande häröver 17/ Mätningstekniker Motioner åren 1938, 1945, 1946, 1950 och /2 27 Musiknämnden nämndens stat för år 1953 under litt. 173,121 ärligt arvode om 200 kr. till ordföranden i 19/ hems tällan om rätt att företaga viss omföring av i bidrag till kommuner för inköp av 20/8 143 Motorbrandsprutor gen / motion an.g. visst öppethållande av, under julhel se Inköp Markförvärv val av åtta kommunalombud vid årets 17/9 156 Mantalsskrivning III. se Avlöning Lön,, lönetilägg P IL

20 29/10 Mölndals Atletklubb styrelse- och revisionsberättelser för år /3 56 anslag å 300 kr. för år / anslag å 100 kr. för år / Mölndals Bordtennisklubb anslag å 350 kr. för år / Mölndals Boxningsklubb avslag å framställning om anslag under år Mölndals Foikdanslag /10 P. H 20 Mölndals Folkpensionärers förening motion om anslag såsom bidrag till anordnande av Mölndals Idrottsring Mölndals Allmänna Sånglörening Mölndals Hembygdsförening Mölndals Konstförening motion om anslag för år /8 148 Mölndals Handbollklubb anslag å 100 kr. för år / Mölndals Fruktodlareförening Mölndals-Kållereds Rusthållsnämnd styrelse- och revisionsberättelser för år /9 162 anslag å 500 kr. för år / styrelse- och revisionsberättelser för år /3 56 anslag å 300 kr. för år / anslag å 300 kr. för år / motion om anslag för anordnande av julfest... anslag å kr. för detta ändamål 19/il 236 anslag å 150 kr. för år / anslag å kr. för detta ändamål 21/5 92 skrivelse med tack för beviljat anslag 17/9 163 beviljande av ett räntefritt lån å kr. för anslag å kr. för år / tack från nämnden för det beviljade lånet 21/5 104 motion om anslag å kr. för färdigställande av anslag å 500 kr. för år / utflykt för de gamla 16/4 88 detta ändamål 19/ hemvärnsgården i Mölndal 15/

21 Mölndals lokalavd. av AB.F anslag å kr. för år / anslag å 100 kr. för år / revisionsberättelse för år / Mölndals Körsällskap anslag å 300 kr. för år / Mölndals 1okalavd av MHE. 21 anslag å kr. för år / Mölndals Roddklubb anslag å kr. till, att användas för färdigstäl anslag å kr. för detta ändamål 17/9 153 tilläggsanslag å 300 kr 17/9 151 anslag å kr. för år / framställning om tilläggsanslag för innevarande år 18/6 127 i kommitténs sammanträden 19/2 24 ang. emottagande av såsom gåva från simsällskapet vid föreningens skjutbana vid Kikås 19/3 66 ang. ersättning till de skyddsornbud, som deltaga lande av klubbens båthus vid Sjövalla 29/ anslag å kr. för år /1 7 anslag å 100 kr. för år / avskrivning av räntefritt lån å kr. till 29/ Mölndals Skytteförening motion om anslag för uppförande av en paviljong Mölndals stads säkerhetskonimitté till staden överlämnad badanläggning vid Stensjön, ävensom anslag å kr. för upprust ning av badanläggningeii 18/ Mölndals Musiksällskap anslag å kr. för år / Mölndals Målarskola anslag å 600 kr. för år / Mölndals Natur- och Djurskyddsiörening Mölndals Nykterhetsvänners Centralförsamling Mölndals Rödakorskår anslag å 200 kr. för år / Mölndals Simsällskap Mölndals Systugekommitté P.. IL

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal

för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal 1938 för år P0t0k0II 0h Handlingar Stadsfullmäktiges lylöludal SAKREGISTER till Mölndals Stadsfullmäktiges Handlingar och Protokoll år 1938 Anm.: P = Stadsfullmäktiges Protokoll. II = Hand ingar. AL. P,

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

"De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun

De kom, och de försvann  Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun "De kom, och de försvann " Återblickar på utvecklingen under Ramsele storkommuns tid åren 1952-1973 Sollefteå kommun De kom, och de försvann... Skriftens huvudtitel har många bottnar men syftar främst

Läs mer

Norrköpings Kontoristförening

Norrköpings Kontoristförening STADGAR för Norrköpings Kontoristförening u.p.a Antagna vid sammanträden den 16 mars och den 12 april 1966. STADGAR FÖR Norrköpings Kontoristförening u. p. a. Antagna vid sammanträden den 16 mars och den

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Stadgar för Svenska Byggnadsarbetareförbundet Gällande från 4 juni 2010 (ersätter stadgarna från 16 juni 2006) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppgift 3 2 Organisation 4 3 Förbundsstyrelsens säte 4 4 Inträde 5

Läs mer

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t

Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t Regler för advokatverksamhet Regler för a d vo k a tve r k s a m h e t sveriges advokatsamfund laboratoriegatan 4, box 27321, 102 54 stockholm telefon 08-459 03 00 telefax 08-660 07 79 e-post info@advokatsamfundet.se

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa

STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa STADGAR för Femte Bostadsföreningen Bohus upa 1 Föreningens ändamål är att efter inköp av fastigheten nr 6 i kvarteret Ålleberg, Bagaregården i Göteborgs stad äga och förvalta denna fastighet samt att

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Södermanlands-Nerikes nations stadgar

Södermanlands-Nerikes nations stadgar Södermanlands-Nerikes nations stadgar Senast ändrade av Landskapet 2014-05-19 Utarbetade 1972 och reviderade 2004. 1 NATIONEN 3 1.1 NATIONENS ÄNDAMÅL, MEDLEMMAR OCH STYRELSE 3 1.2 MEDLEMMARS SKYLDIGHETER

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Skytteln nr 7, Huskvarna Andamål 1 Föreningen har till ändamål att förvärva och besitta fastigheten Skytteln nr 7 i Huskvarna för att däri åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt

Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt Folkets Hus i Kristineberg 1939 och framåt ( utdrag ur protokoll ) 9 augusti 1939 Det första styrelsemötet i Kristinebergs Folkets Hus-förening hölls den 9 augusti 1939. Mötet öppnades av Ruben Lundgren

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB Till grund för dessa stadgar ligger -RF:S NORMALSTADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGantagna av Riksidrottsstyrelsen 1992-10-15. STADGAR För den ideella föreningen -NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBB- med hemort i Norrköpings

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 Stadgar Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 antagna av kongressen 2006 reviderade av årsmötet 2007 Stadgar Innehållsförteckning 1 Namn och registreringsort... 3 2 Uppgifter...

Läs mer

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2

Firma. Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 Firma 1 Föreningens firma är ASB ABBpersonalens Försäkringsförening. Ändamål 2 1. Föreningen har till ändamål att i enlighet med efterföljande bestämmelser meddela sjukförsäkring och kapitalförsäkring

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer