EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887. Den nya staden som reste sig ur askan. Linda Jakobsson"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887 Den nya staden som reste sig ur askan Linda Jakobsson Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2 Stadsplaneringen i Luleå efter branden 1887 Den nya staden som reste sig ur askan C-uppsats i historia ht 2006 Luleå tekniska universitet Handledare: Staffan Hansson Linda Jakobsson

3 Sammanfattning Luleå stadskärna brann ner till grunden den 11 juni Syftet med uppsatsen är att utreda hur stadsplanen arbetades fram och genomfördes när staden skulle byggas upp på nytt. För att sätta processen i ett sammanhang har jag också gjort en jämförelse med Sundsvall och Umeå som båda brann ner år Under åren som följde efter branden påbörjades och avslutades mängder med olika byggprojekt i Luleå. Befolkningsmängden ökade, både till följd av urbaniseringen och till följd av industrialiseringen. Järnvägens tillkomst spelade en viktig roll för Luleås del, eftersom den inte bara skapade jobb utan också löste det tidigare problemet som befolkningen i staden haft med isolering under vinterhalvåret då hamnen tvingats vara stängd. Den nya stadsplanen skulle göra staden mer brandsäker och modernare. Nya stenhus och bredare rakare gator planerades och uppfördes. Under åren fram till 1900 kom Luleå att få den struktur som staden har än idag. 1

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Kapitel Inledning Syfte och frågeställning Metod, material och källkritik Avgränsning Tidigare forskning Varför är detta intressant Disposition...6 Kapitel Bakgrund Branden Luleås ledande herrar...10 Skeppsredare Johan Wilhelm Tegström...10 Handlare Bolivar Napoleon Sundström...11 Stadsingenjör Gustaf Wilhelm Bucht...11 Stadsarkitekt Karl August Smith...12 Kapitel Efter branden Stadsplanering Luleå kyrka talets byggrusch...20 Kapitel Sundsvall Umeå...26 Kapitel Sammanfattande diskussion...30 Källförteckning...32 Bilagor

5 1.1 Inledning Under 1800-talets senare hälft inträffade flera stora stadsbränder i Sverige. Detta berodde på att bebyggelsen i många städer bestod av trähus och att husen stod tätt tillsammans så brandrisken var mycket stor. Minsta gnista spred sig snabbt och kunde tända eld på hela kvarter och förödelsen kunde bli fruktansvärd. Luleå stad hade sedan tillkomsten drabbats av flera bränder och den 11 juni 1887 brann staden igen, och detta var även den största branden. Inga människor omkom i branden men ca 75 fastigheter förstördes. Det som brann var stora delar av stadskärnan och även kyrkan. Den 25 juni året därpå brann likaså Umeå och Sundsvall ner. På samma sätt som i Luleå orsakade bränderna total ödeläggelse av de centrala delarna, och en ny stadskärna måste planeras och byggas upp. Under åren som följde var det många byggprojekt som startades och avslutades i Luleå. Arkitekter och byggmästare rekryterades från andra delar av landet för att bygga upp staden. Branden var en katastrof för dåtidens befolkning men även en början på något nytt. En moderniseringsprocess startade, mycket till följd av urbaniseringen. Infrastrukturen växte och utvecklades i och med att vattenledningar och avlopp drogs och elektricitet blev indraget i husen. I Luleås fall hade järnvägens tillkomst en stor betydelse. Genom att malmtågen började komma skapades nya möjligheter till arbeten vilket ledde till att inflyttningen till Luleå ökade. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med studien är att utreda vilka tillvägagångssätt och mål som låg bakom uppbyggnaden av Luleå stad efter branden Frågeställningarna jag utgår ifrån: Hur planerades den nya staden? Vilka byggnadsmaterial användes? Vilka beslut togs av stadsfullmäktige när uppbyggnaden skulle börja ske? Och vad grundades besluten på? Hur arbetade man för att nå målet? Vilka var aktörerna som bidrog till uppbyggnaden? 1.3 3

6 Metod, material och källkritik Uppsatsen kommer att bygga på en litteraturstudie med kvalitativ metod. En komparation med städerna Umeå och Sundsvall kommer också att göras. Den komparativa delen blir en studie i hur Umeå och Sundsvall blev uppbyggt i jämförelse med Luleå. Det arkivmaterial jag utgått ifrån är protokoll och de beslut som togs i Stadsfullmäktige. Till bakgrunden har Birger Steckzén och Henrik Wennerströms bok Luleå stadshistoria använts. Boken känns tillförlitlig när den till viss del är byggd på protokoll och arkivmaterial. Författarna har också skrivit andra böcker i ämnet lokalhistoria. Steckzén har också arbetat både på riksarkivet och på krigsarkivet. I avsnittet om branden har Luleå hembygdsförenings häfte Luleå i lågor använts. Häftet utgavs till 100-årsminnet av branden Författarna Lundholm, Lindgren och Lundemark är alla kända Luleåprofiler som skrivit mycket hembygds- och lokalhistoria. Inga källhänvisningar har använts i häftet men jag har under arbetet med uppsatsen fått bekräftat att innehållet är tillförlitligt. Detta häfte har också använts i en utställning som Norrbottens museum har haft om branden. Stycket som behandlar tiden direkt efter branden, och hur den nya regleringsplanen för staden växer fram, är baserat på protokoll från stadsfullmäktige samt från tidningen Norrbottens Kuriren. Protokoll som källa är högst tillförlitlig eftersom att flera människor är med och fattar besluten och kontroller görs på protokollet samt att det går att se om besluten fullföljs. Protokollen jag använt mig av är de handskriva original som finns på kommunarkivet. Tidningarna som har använts är originalen förutom 1887 års Norrbottens Kuriren som är från en mikrofilm lånad av Norrbottens Kuriren. De fakta som använts från tidningarna är ofta baserat på vad styrelsen i stadsfullmäktige tog upp på sina möten. En viss prägel av tidningens intresse kan speglas i vad de rapporterat. Till avsnittet om stadens ledande herrar har flera källor använts. Boken Luleå stad är en bilderbok med texter skrivna av kommunarkivarien Thomas E: son Åkerlund. Hans texter känns trovärdiga när det är hans jobb att arbeta med gammalt arkivmaterial. I Georg Palmgrens bok, Stadsingenjörer i Luleå Från den första till den sista har delen om stadsingenjör Bucht använts. Palmgren har själv jobbat som stadsingenjör och distriktslantmätare i Luleå och har också skrivit flera böcker under samma ämne. Texten kan vara färgad av hans personliga åsikter men mycket av materialet är grundat på arkivmaterial från fullmäktige och lantmäteriet. Utdrag från hembygdsföreningens häftesserie Vandra i Luleå stad har också använts. Kapitlet som behandlar kyrkans uppkomst bygger på ett 4

7 minnesblad som trycktes i samband med invigningen av kyrkan, samt på protokoll från stadsfullmäktige och de båda tidningarna Norrbottens Kuriren och Norrbottens Nyheter. I den komparativa delen där Sundsvall och Umeås stadsplanering jämförs har jag använt mig av Den tändande gnistan skriven av Svenåke Boström och Umeå stads historia av Sven Ingemar Olofsson och Karin Eriksson. Dessa två böcker har bra och noggranna källförteckningar. Boken om Umeå är utgiven av Umeå kommunfullmäktige och den är baserad på protokoll och arkivmaterial till största del. Sven Ingemar Olofsson har skrivit flera böcker om övre Norrlands historia och blev också utsedd av kommunfullmäktige i Umeå att skriva boken. 1.4 Avgränsning Uppsatsen kommer att geografiskt sett avgränsas till Luleå. Tidsmässigt är fokuseringen från 1887 då branden utbryter fram tills att en mer modern stadskärna växt fram i början på talet. 1.5 Tidigare forskning Ingen tidigare forskning har gjorts om stadsuppbyggnaden av Luleå efter branden men jag har hittat en C-uppsats Sundsvall, Förödelse och förnyelse i eldens spår av Johanna Lindbom från Mälardalens högskola Denna uppsats har i likhet med min använt Sundsvall som en komparation i hennes fall med Köping. 1.6 Varför är detta intressant Under slutet av 1800-talet industrialiserades Sverige och många städer växte fram i samband med utvidgningen av järnvägsnätet och upprättandet av fabriker. Infrastrukturen i städerna ändrades mycket under denna tid och städerna växte. Det är även intressant att undersöka hur de styrande i staden i och med den nya planeringen försökte undvika nya brandkatastrofer och samtidigt försökte möta den nya tidens krav. Genom att forska i lokalhistoria får man en bas till sitt historiska ursprung och detta bidrar också till ett identitetsskapande. Studien blir historiskt relevant eftersom det är lite forskat i ämnet. 5

8 1.7 Disposition Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel där första kapitlet behandlar inledningen tillsammans med syfte och frågeställning, metod, material och källkritik, avgränsning, tidigare forskning och varför detta är intressant. Kapitel två innefattar bakgrunden till hur Luleå stad växte fram och hur staden kom att brinna ner. Till hjälp så att läsaren kan få någon uppfattning om vilka som styrde och ställde i staden under uppbyggnaden kommer även ett avsnitt om några av stadens herrar och ledande aktörer att finnas med. I del tre kommer tiden direkt efter branden att behandlas tillsammans med avsnittet om hur den nya stadsplanen växer fram. Detta kapitel kommer även att innehålla avsnitt om hur kyrkan byggdes upp. Den komparativa delen av uppsatsen kommer i kapitel fyra, där städerna Sundsvall och Umeås stadsuppbyggnad ska granskas och jämföras med Luleås. Slutsatser och slutdiskussion kommer att behandlas i det avslutande och femte kapitlet. 6

9 Kapitel 2 Bakgrund över hur staden växte fram och hur den kom att brinna ner. 2.1 Bakgrund Under 1600-talet grundades flera städer längs norrlandskusten för att reglera handeln och stimulera exporten. Städerna Luleå, Piteå, Sundsvall och Torneå grundades 1621 och Umeå 1622 för att kungen bättre skulle kunna kontrollera handeln längs den långa men glest befolkade norrlandskusten. Luleå var först förlagd vid kyrkan i Gammelstad men blev från och med 1649 flyttad till Bodön. Staden flyttades till sin nuvarande plats p.g.a. av det strategiska läget med en bättre hamn. Redan 1653 brann Luleå för första gången och 1657 brann hela staden ner till grunden. Invånarna i staden fick då flytta tillbaka till den gamla staden under uppbyggnaden som tog flera år. 1 Invånarna i 1700-talets Luleå fick genomlida flera svåra perioder. Under 1690-talet drabbades den norra delen av Sverige av hungersnöd. Isolering och brist på transportmedel för att kunna frakta upp nödproviant gjorde att många människor runt om i länet svalt ihjäl. Efter att ryssarna tagit över hela Österbotten 1714 växte rädslan att ryssen skulle attackera även i Norrbotten. År 1716 kom en grupp kosackmarodörer in i länet och plundrade och mördade längs hela kusten innan de till slut blev stoppade av en grupp bönder från Piteå. Bönderna lyckades döda några i gruppen och kosackerna blev tvungna att lämna tillbaka stora delar av sitt plundringsbyte. Innan kosackerna blev ivägjagade hade de hunnit döda ca 20 stycken av de ca 200 människor som då bodde i Luleå, men de misslyckades med att bränna ner staden som varit ett av deras mål. 2 Innan 1700-talets slut hade Luleå brunnit ner och blivit uppbyggt hela fyra gånger. I samband med svensk-finsk-ryska kriget blev Luleå stad ockuperad. Ryssarna hade kommit så långt ner som till Umeå innan freden slöts och Finland avträddes till Ryssland. En omorganisation av förvaltningen skedde och Norrbotten kom att bli ett eget län 1810 och Luleå blev även residensort Kjell Lundholm Luleå i lågor (Luleå hembygdsförening 1987), s Birger Steckzén Luleå stads historia (Uppsala 1921) del 1, s Lundholm, Luleå i lågor s 5-6 7

10 Under perioden skedde en rad förändringar som gynnade stadens utveckling fick Luleå telegrafförbindelse söderut, samma år upprättades stadens första bank, och året därefter upprättades länslasarettet. År 1863 hölls det första stadsfullmäktigemötet. 4 Dock var Luleå fortfarande en liten trästad och hade i början på 1870-talet knappa invånare. Under senare delen av 1800-talet började Sverige industrialiseras. Andelen sysselsatta i jordbruk, boskapsskötsel och fiske minskade drastiskt från 71 % 1870 till under 50 % år Fler människor började jobba i industrin vilket ledde till en ökad inflyttning till städerna. Industrialiseringen spelade en viktig roll för städernas tillväxt längs norrlandskusten och i Norrbotten. I och med den högkonjunktur som skapats av efterfrågan på järnmalm och trävaror i andra delar av världen började städerna längs norrlandskusten att expandera. Ett tidigare problem för den norrländska exporten hade lösts när järnvägen kom hade gellivarebanan börjat byggas, 1888 rullade det första malmtåget in i Luleå och 1893 stod stambanan klar söderut. Den isolering Luleå haft tidigare under vintrarna när isen legat tjock och fartygen inte kunnat komma in i hamn var över. Både passagerare och gods kunde nu transporteras året runt. 6 Bild över Luleå innan branden. I förgrunden syns Gellivaraa hotell och Tegströms hus där branden startade. 4 Steckzén del 2, s Jan Hult Svensk teknik historia (Värnamo 1989) s Lundholm, s 8 8

11 2.2 Branden Den 11 juni 1887 brann nästan hela centrala Luleå ner. Branden startade hos skeppsredare Tegström. Elden sades ha startat genom att pigorna på gården tidigare under kvällen eldat för att värma varmvatten och när askan rakats ut hade glöd följt med oupptäckt. Glöden tros ha legat och pyrt i flera timmar innan elden tagit fart i det bråte och den gamla hög med torrt takspån som funnits på gården. En av pigorna upptäckte att det brann men det var redan för sent att stoppa elden. En officer som tittade ut genom fönstret i den närliggande stadsdelen Notviken hade också sett att det brann och svarta rökmoln och flammor syntes från staden. Larmet gick och stadens kompanier var på plats efter ca en timme för att hjälpa till med släckningsarbetet och över 800 man sattes i beredskap för att rädda staden. Elden var dock svårsläckt. Det hade varit en torr vår, nytjärade sticktak och en vind från nordväster gjorde att elden fortsatte sprida sig. De handsprutor som användes i släckningsarbetet hjälpte föga. I samma kvarter, och granne till Tegström, låg stadens största hotell, Hotell Gellivaraa. Hotellet som var byggt i trä fattade snabbt eld och gästerna fick i sista sekund rädda sig när elden funnit fäste i utomhuslängorna och hotellets spånklädda tak. Efter en kvart var hela kvarteret övertänt. Elden spred sig vidare via taken eftersom många av dessa var tillverkade av eldfarligt spån. När vinden låg på spred sig gnistorna från ett hus till ett annat i en väldigt hög fart, och hela staden var hotad. Carl von Essen som var Luleås brandchef hade sina mannar att arbeta vid brandsprutorna och fler brandsprutor hämtades från ångsnickerifabriken, samt från sågverken Altappen och Karlsvik, men det var förgäves. Elden hade nu vuxit sig så stor att man fick dra sig tillbaka gång på gång. Vinden som låg på från nordväst förde med sig brinnande föremål i luften och dessa landade på kyrkans nytjärade tak som då fattade eld. Kyrktornet antändes och brann som en fackla. Tidigare under natten hade dåvarande pastor Nordmark förstått vilken fara elden utgjorde och hade med hjälp av kyrkvaktmästare N. J. Nilsson räddat de möbler och föremål som gått att flytta från kyrkan. Elden hade spridit sig så snabbt i de centrala delarna av staden att manskapet till slut började riva hus för att förhindra elden från att sprida sig. På morgonen den 11 juni mellan klockan sju och åtta ansågs elden vara kontrollerad och dess våldsamma framfart stoppad. 9

12 De centrala delarna av staden var i stort sett helt förstörda av elden. 18 kvarter var drabbade och förutom stadskyrkan hade flera affärshus, hotellet och även stadshuset brunnit ner. Den våldsammaste branden i Luleås historia var över och till allas glädje hade ingen människa behövt sätta livet till. 7 Dagen efter branden. Förödelsen var som synes stor. 2.3 Luleås ledande Herrar vid tiden för branden Dessa Herrar hade alla en tongivande roll i återuppbyggnaden av staden. Denna roll var olika för de olika personerna men det som de kan sägas ha gemensamt är ett aktivt deltagande i fullmäktige och olika kommittéer som arbetade med återuppbyggnaden. Skeppsredare Johan Wilhelm Tegström ( ) Skeppsredare Tegström var född i Umeå och flyttade till Luleå år I Luleå började han sin aktiva karriär inom handel och affärsliv som källaremästare därefter blev han delägare i Luleå varvsbolag och grundade därefter själv Bergnäs skeppsvarv. 8 Varvet låg på den västra sidan av södra stadsfjärden på Bergnäset. Där tillverkades bland annat Hilma, det största 7 Avsnittet bygger i sin helhet på Erik Lundemark Luleå i lågor, s Luleå stad (Luleå 2005) s 68 10

13 skepp som byggts i Luleå. 9 Han var även med och startade Luleås första bryggeri. Under åren satt han som ledamot i stadsfullmäktige och blev 1874 vald till första ordföranden i hamndirektionen. Den stora branden 1887 startade i Tegströms tvättstuga. Under åren efter branden var Tegström involverad i bryggeriet och diverse nämnder som arbetade med stadsuppbyggnaden. 10 Tegström hade också flera barn, hans dotter Henny Tegström var en av de mest betydelsefulla fotograferna i Luleå. Hon dokumenterade stadens återuppbyggnad från mitten på 1890-talet. Hennes fotografier ligger som grund till det bildarkiv som finns från den tiden. 11 Handlare Bolivar Napoleon Sundström ( ) Handlare Sundström var en av Luleås mest inflytelserika handelsmän och rådsherre. Hans fastighet låg i korsningen Skeppsbrogatan/Rådstugatan och tornet på hans hus kallades i folkmun för lappmössan. Namnet kom av hans omfattande handel med samer och lappmarksprodukter. Bolivar Sundström satt under sina sista år med i stadsfullmäktige och ingick i en mängd olika nämnder och kommittéer som upprättades under stadsuppbyggnaden. Han var också en stor donator till staden. Till läroverket grundade han en stipendiefond, han donerade pengar till byggandet av ett pensionärshem, till lasarettet donerade han en frisängsfond och till kyrkan skänkte han altartavlan och en stiftelse upprättades i hans namn. Stiftelsen till Bolivar Sundströms minne finns fortfarande kvar och förvaltas av Luleå kommun. 12 Stadsingenjör Gustaf Wilhelm Bucht ( ) Ingenjör Bucht föddes i Överluleå den 22 maj. Han gick först tre år i Piteå läroverk och gick sedan som elev hos kommissionslantmätare J. E. Sandström i Öjebyn utanför Piteå. Han utsågs till kartograf vid Norrbottens ekonomiska kartverk Vid sidan av arbetet som kartograf blev Bucht även vald till stadsingenjör i Luleå år År 1884 utsågs han till kartografförman vid Luleåstationen och blev även invald i stadsfullmäktige. Han reste också mycket i sitt jobb, och gjorde mätningar runt om i fjällen. Tillsamman med N. A. Bergström och K. A. Fredholm upprättade han år 1886 en ny jordebok för fastigheterna inom Luleå stadsplan. Bucht var stadsingenjör när branden inträffade så det blev hans uppgift att genomföra kartläggningen och tomtregleringen inom den nya stadsplanen. Han planerade 9 Vandra i Luleås historia, häfte 1 (Älvsbyn 1997) s 4 10 Luleå stad s Vandra i Luleås historia häfte 1 s 4 12 Luleå stad s 64 11

14 staden efter en amerikansk modell med längs- och tvärgator. Tillsammans med stadsarkitekten K. A. Smith arbetade han fram nya gatunamn och kvartersnamn till den nya stadsplanen. Kvarteren betecknades med namn och fastigheterna inom kvarteret med nummer. Staden delades in i sektioner med kvartersnamn av samma slag. Som tidigare användes djurnamn och dessa indelades i grupper. I januari 1892 godtogs förslaget av byggnadsnämnden och fastställdes sen av Magistraten. Bucht var en man med många järn i elden då han personligen uträttade mycket för Luleå stadsuppbyggnad. Han var involverad i de flesta nybyggen, och satt i många nämnder och kommittéer innan han dog bara 46 år gammal. 13 Stadsarkitekt Karl August Smith ( ) Stadsarkitekt och stadsbyggmästare Smith föddes i Stockholm den 19 januari Han studerade vid akademin för de fria konsterna, och utexaminerades därifrån som arkitekt. Han arbetade som arkitekt under flera år i Stockholm, ensam och tillsammans med byggmästare F. O. Lindström. År 1888 blev Smith erbjuden platsen som stadsbyggmästare i Luleå efter den avlidne J. A. Carlsson. Smith blev anställd i Luleå året efter branden så många av hans uppgifter blev att arbeta med nybyggnadsarbeten. I sin egenskap som stadsbyggmästare och arkitekt har han dels gjort ritningar till, dels byggt och lett arbetet eller fungerat som kontrollant vid en mängd av stadens och andra offentliga och enskilda byggnader. Han arbetade t.ex. på den nya brandstationen/elektricitetsverket, kyrkobyggnaden, stadshotellet, och riksbankshuset med flera. Vid sin död var Smith tjänsteledig från sin stadsbyggmästarebefattning och han arbetade istället som kontrollant vid uppbyggnaden av stadshotellet till vilket han även gjort ritningarna. Smith var även medlem i byggnadsnämnden och rådgivare vid byggnadsfrågor. 14 Kapitel 3 Här presenteras tiden direkt efter branden samt hur den nya stadsplanen kom att växa fram. 3.1 Efter branden På eftermiddagen samma dag som elden var släckt samlades styrelsen i stadsfullmäktige tillsammans med borgmästaren och landshövdingen för att diskutera vilka åtgärder som skulle 13 Georg Palmgren Stadsingenjörer i Luleå Från den första till den sista (Luleå 2006) s Norrbottens Kuriren 28/

15 vidtas för de drabbade. Många människor hade förlorat sina hem i branden och hade ingenstans att ta vägen. Under det första mötet beslöts att en nödhjälpskommitté bestående av tolv personer med landshövding Berg som ordförande skulle samla uppgifter om de nödlidande samt vidta åtgärder. Kommittén bestämde att till en början skulle de som förlorat sina hem och som inte hade någonstans att ta vägen skulle kunna få bo tillfälligt i kyrkostugorna i Luleå gamla stad. På samma möte upprättades även en regleringskommitté som utgjordes av byggnadsnämnden och tillsatta personer från samhället som nämnden ansåg kunde hjälpa till. Kommittén fick i uppdrag att upprätta förslag till en plan för reglering av de nerbrunna stadsdelarna. Regleringskommittén fick i startbidrag 500 kronor och nödhjälpskommittén blev tilldelad kronor till en början. 15 Nödhjälpskommitténs första rapport visade att antalet brandskadade uppgick till 600 personer. 400 av dessa var bemedlade och närmare 200 var människor som blivit utfattiga. 16 Försäkringsbeloppet för staden beräknades vara kronor men skulle ha uppgått till det dubbla om alla hus och löst bohag varit försäkrat. Som hjälp till de obemedlade togs beslutet att två baracker innehållande tolv rum för rymmande av 48 personer skulle upprättas. 17 Barackerna för de fattiga var inte de enda provisoriska lösningarna. Byggnadsnämnden godkände många förfrågningar om tillbyggnader, tillfälliga baracker och kontor runt om i staden. 18 Regleringskommittén tillsammans med beredningsnämden hade som en av sina uppgifter att kontrollera hur mycket medel som staden till en början behövde ansöka om att få låna, och få i stadsbidrag. Dagen efter branden hade landshövding Berg tagit emot två telegram. Det första var från Konungen där han uttryckte sitt djupa deltagande över olyckan och begärde vidare underrättelser. Det andra telegrammet kom från civilministern med en förfrågan om ifall medel behövde anskaffas för lindrandet av nöden. 19 Beredningsnämden föreslog till stadsfullmäktige,att med anledning av nödhjälpskommitténs begäran om mer bidrag, att staden skulle godkänna regeringens anbud om allmänna medel. Summan som beredningsnämden föreslog var kr till att börja med. Ledamöterna i stadsfullmäktige tyckte dock att frågan om hur anskaffandet av medel skulle gå tillväga inte 15 Protokoll från Stadsfullmäktige 11/ ibid. 14/ ibid. 15/ ibid. 27/ Norrbottens Kuriren 13/

16 skulle behandlas ännu. Regleringskommitténs utredningar hade inte hunnit nog långt ansåg styrelsen i stadsfullmäktige. 20 Landshövding Berg meddelade att han skulle ta kontakt med huvudstaden och se om någon hjälp till regleringen av de nerbrunna stadsdelarna kunde erhållas i form av räntefritt lån. 21 En månad senare hade regeringen godkänt den summa som beredningsnämden anslagit. Stadsfullmäktige mottog med tacksamhet kr från regeringen som första bidrag till de brandskadade. Hur mycket pengar som Luleå stad behövde låna av regeringen till att bygga upp staden var ännu inte klart Stadsplanering Det första förslaget på den nya stadsregleringsplanen inkom i september Förslaget var upprättat i Stockholm av ingenjör O. Fröman och stadsplaneringen innehöll breda esplanader och raka linjer. Av brandsäkerhetsskäl skulle den nya stadsplanen innehålla brandgator och det första förslaget var att Storgatan skulle breddas till en 100 fot bred esplanad. 23 På nästa möte i stadsfullmäktige beslutades att staden skulle inköpa diverse eldsläckningsredskap. En brandspruta och en slangkärra skulle införskaffas till en kostnad av kronor. Stadens säkerhet prioriterades högt. Ingenjör Fröman ansökte om en ersättning på 900 kronor för upprättandet av stadsplanen men ärendet uppsköts till nästa sammanträde. 24 Under oktober hade den nya stadsregleringsplanen diskuterats hos både byggnadsnämnden och beredningnämden och på novembermötet i stadsfullmäktige togs regleringen av stadsplanen upp till diskussion igen. Efter överläggningar föreslås vissa ändringar i Frömans tidigare upprättade stadsplan. Byggnadsnämndens förslag var att längdesplanaden skulle bildas genom Storgatans utvidgning åt söder samt att övriga esplanader skulle göras 80 fot breda med 7 fot breda trottoarer. Två körbanor skulle finnas som var och en skulle mäta 24 fot och däremellan en gångbana med en trädallé. Tväresplanaderna skulle förläggas en utefter Rådstugatan och en efter Östra Tullgatan (nuvarande Smedjegatan). Beredningnämden som haft flera 20 ibid. 17/ ibid. 17/ ibid. 15/ ibid. 27/ ibid. 30/

17 sammanträden angående esplanaderna hade företrädesvis kommit fram till samma resultat som byggnadsnämnden. 25 Vid sitt sammanträde den 29 oktober hade beredningsnämden inkommit med en formell begäran att stadsfullmäktige för närvarande enbart skulle behandla den del av planen som rörde de nedbrända delarna av staden. Ärendet framkallade en lång diskussion där räntmästare Waldenström framhöll att man borde antaga stadsplanen i sin helhet och inte bara för de nedbrända delarna samt påpekade de olägenheter som brist på en plan för hela staden skulle föra med sig. Herr Holm instämde och begärde att stadsfullmäktige måste avgöra huruvida hela regleringsplanen skulle överläggas eller bara planen över den nerbrända delen. Rektor Fredholm gick in i diskussionen och ansåg att något sådant beslut inte kunde fattas när frågan ännu inte blivit ordentligt utredd. Efter ytterligare en stunds debatt i ämnet yrkade Herr Sundström på att en kommitté skulle tillsättas för närmare behandling av frågan, och hans förslag antogs efter omröstning med tolv röster mot tio. En kommitté som bestod av fem personer skulle överlägga frågan. Invalda i kommittén blev kartografen Bucht, rektor Fredholm, lantmätare Nyström, herr Sundström och löjtnant Helleberg. Efter det lämnades frågan tills nästa möte. 26 Den kommitté som upprättades på oktobermötet i stadsfullmäktige hade efter flera dagars sammanträde gjort en del ändringar utifrån byggnadsnämndens och Frömans tidigare förslag. Storgatan skulle inte utvidgas på den södra sidan och skulle inte bli vare sig 100 eller 80 fot bred och heller inte ha dubbla körfält eller trädallé. Det nya förslaget var att Storgatan skulle vara 60 fot bred med ungefär tio-tolv fots utvidgning åt varje sida. Tväresplanaderna skulle fortfarande vara 80 fot och gå förbi Rådstugatan och Östra Tullgatan. Kommittéledamöterna löjtnant Helleberg och kartograf Bucht reserverade sig huvudsakligen mot att Storgatan skulle göras till esplanad. 27 På mötet när ändringarna lades fram av den tillsatta kommittén beslöt fullmäktige, efter en mindre diskussion, att enligt beredningsnämdens förslag remittera frågan till hamndirektionen och byggnadsnämnden där de skulle utreda vart järnvägsspåret skulle dras lämpligast i förhållande till stadsplaneregleringen. Det beslutades även att stadsfullmäktige skulle inlämna en ansökan till Konungen om ett anslag för Luleå stads räkning. Ett räntefritt lån på kronor som skulle betalas tillbaka inom loppet av 20 år, 25 ibid. 4/ ibid. 4/ ibid. 25/

18 och dels ett bidrag på kronor utan återbetalningsskyldighet. Dessa medel skulle användas till reglerandet av stadsplanen och till att betala nödvändiga utgifter som följts av branden. 28 Inga fler beslut angående stadsplaneringen togs under den tiden som var kvar av året. Den 9 januari 1888 samlades ledamöterna i stadsfullmäktige igen. Efter överläggningar angående väckt yrkande om att Storgatan skulle bli en 80 fot bred esplanad med ökningen åt söder togs beslutet att så skulle fallet bli. Även uppfattningarna om var brandgatorna borde läggas gick isär. Kommittén föreslog 80 fots esplanader längs Rådstugatan och Östra Tullgatan. Beredningsutskottet ville ha 100 fots bredd på nuvarande Kyrkogatan och Nygatan. Stadsfullmäktige valde till slut de sistnämnda gatorna men minskade bredden till 80 fot. 29 Till styrelsen i stadsfullmäktige inlämnades av Kartograf Bucht ett förslag om ändring på de gamla gatunamnen. Några av de nya namnen han föreslog var Hermelinsgatan, Repslagargatan, Trädgårdsgatan, Tullgatan och Kyrkogatan. 30 En helt ny stadsplan med de nya namnen lämnades in för överläggning och ärendet skickades till länsstyrelsen för godkännande 31 Länsstyrelsen godkände den nya stadsplanen med vissa mindre förändringar. Stadsplanen skickades till Stockholm för att godkännas av Konungen. 32 Efter utredning av kostanden efter branden gjord av regleringskommittén slutade summan på kronor och 20 öre. En framställning till Konungen gjordes då av stadsfullmäktige dels på ett statsbidrag på och dels på ett räntefritt lån på kronor som skulle återbetalas inom 20 år. 33 Anslaget godkändes i ett telegram från Stockholm. Statsbidraget på kronor beviljades och statslånet godtogs på kronor och räntefritt fram till 1893 och därefter med 4 % ränta och 1 % i amortering vid varje årsslut. 34 I juni ett år efter branden i Luleå stad brann även Umeå och Sundsvall ner. Norrbottens Kuriren rapporterade att i Umeå hade nästan hela staden blivit lagd i aska. Förlusterna och nöden var stor och befolkningen hade blivit tvungna att flytta ut till landsbygden. I Sundsvall var förlusterna ännu större då hela människor stod utan bostad. Städernas allmänna bolag hade lidit en förlust på omkring 7 miljoner kronor. Luleborna uppmanades att skänka pengar och gåvor till de brandskadade Protokoll från Stadsfullmäktige 28/ Norrbotten Kuriren 10/ Brev från Bucht till Stadsfullmäktige 14/ Norrbotten Kuriren 21/ ibid. 28/ Protokoll från Stadsfullmäktige 26/ Norrbottens Kuriren 4/ ibid. 29/

19 Luleå stadsplan blir den 5 september fastställd i stadsfullmäktige med några sista obetydliga ändringar. Den 17 oktober blir sedan planen fastställd av Konungen. Sedan påbörjas ett väldigt arbete med att upprätta den nya regleringsplanen. Hus och byggnader skulle planeras, gator skulle breddas och kvarter skulle byta namn och ännu ett amorteringslån beslöts att upptagas på kronor. Då fanns det också medel till de främsta och viktigaste behoven Luleå kyrka I stadsbranden brann även den 100 år gamla kyrkan ner till grunden. Under en lång tid framöver var luleåborna tvungna att söka sig till de provisoriska lokaler som upprättats för gudstjänsterna. Till en början var det oklart hur mycket pengar som skulle betalas ut i brandförsäkring. Eftersom kyrkan var 100 år gammal ville försäkringsbolaget Skandia inte betala ut de kronor som kyrkan var försäkrad för. En värdering av kyrkan gjordes och summan slutade på kr att utbetalas till en början. När summan av försäkringspengarna var satt skulle arkitekt och storlek på den nya kyrkan bestämmas. Vid kyrkostämman den 8 augusti 1887 beslutades det att den nya kyrkan skulle rymma så många som 2000 personer. Kyrkorådet beslutade också att skissritningar på den nya kyrkan skulle göras. Uppdraget kom att utarbetas av de två arkitekterna A.E. Melander och F. Broberg från Stockholm. Skissritningarna diskuterades på kyrkorådet den 29 december samma år tillsammans med ingenjör B. Lundgren och byggmästarna E. Hjelm och G. Svensson. Ritningarna antogs vid kyrkostämman den 30 januari 1888 med vissa mindre förändringar. På samma möte bestämdes det att en kyrkobyggnadskommitté bestående av sju personer skulle inrättas. En rad ledande herrar från Luleå valdes: Rektor K. A. Fredholm, konsul H. J. Sundström, handlare Bolivar Sundström, löjtnant Th. Helleberg, ingenjör J. A. Forsgren, sjökapten J. A Landqvist och byggmästare E. Hjelm. Byggmästare E. Hjelm blev efter en tid emellertid utbytt mot ingenjör B. Lundgren. Det första sammanträdet hölls 13 februari 1888 och fram till november 1893 hade hela 115 sammanträden hållits. 37 I juni 1888 var de slutgiltiga ritningarna klara. Det bestämdes att den gamla kyrkoruinens gråsten skulle räcka till den nya kyrkans grundmur och att det skulle göras plats för tre 36 Steckzén del 2 s Luleå kyrka: minnesblad utgett med anledning av den nya kyrkans invigning den 3 dec.1893 (Luleå 1893) s

20 ringklockor i tornet. Ritningarna godkändes och skickades omgående till Konungen för vidare godkännande. Konungen biföll förslaget efter att ha sett arkitekt Melanders kostnadsförslag på kr. Så fort kommittén fått reda på att förslaget blivit antaget började man leta efter en lämplig byggnadsherre. 38 En annons i Norrbotten Kuriren sattes in: (Till viss del omarbetad med ett modernare språk) Ett uppförande av Luleå stads nya kyrka enligt de ritningar den kungliga majestät godkänt. Arbetet ska påbörjas i vinter och vara klart den 1 oktober Ritning, material förslag och arbetskraft är utfört av arkitekt A. E. Melander och kyrkobyggnadskommitténs ordförande rektor K. A. Fredholm. Spekulanter kan lägga sitt kostnadsförslag före den 1 december. Byggnadskommittén förbehåller sig att antaga eller förkasta inkommande anbud och förslag. 39 Den 6 december vid kommitténs sammanträde övervägdes fem förslag, samtliga av anbuden lämnades in till kyrkostämman för värdering och den 17 december antogs O. Erikssons förslag på kr. Valet av Eriksson från Skara grundades på att samtliga handlingar inlämnats och att han hade många vackra arbetsbetyg samt att hans förslag också var det billigaste. Den 28 februari skrevs kontraktet att kyrkan skulle vara under tak till den 1 oktober 1890 och vara färdig i sin helhet till samma datum året därpå. Två år efter att den gamla kyrkan brunnit ner lades den första grundstenen till Luleå stads nya kyrka. 40 Grävning och murning till grunden fortgick under sommaren 1889 och grunden till kyrkan var klar i november. Under vintern arbetades det huvudsakligen med att göra cementblock eftersom det visat sig att stenblocken från den gamla kyrkoruinen inte räckt till. Summan för cementblocken översteg det kostnadsförslag Melander upptagit och på kyrkobyggnadskommitténs begäran beviljade kyrkostämman byggnadsherre Eriksson mer pengar. Redan i början av sommaren 1890 visade det sig att kyrkobyggmästare Eriksson skulle bli tvungen att överstiga den kontrakterade summan för att få kyrkan färdig. Under sommaren och hösten beviljades det flera förskott på pengar till Eriksson och till slut beslöt kyrkobyggnadskommittén att inte göra fler utbetalningar innan villkoren i kontraktet för vad som skulle vara gjort blev uppfyllt. Byggmästare Eriksson meddelade då att arbetet inte kunde 38 Luleå kyrka: minnesblad utgett med anledning av den nya kyrkans invigning den 3 dec.1893 (Luleå 1893) s Norrbottens Kuriren 23/ Luleå kyrka s

C-UPPSATS. Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet?

C-UPPSATS. Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet? C-UPPSATS 2007:143 Varför blev en lokal brofråga en riksangelägenhet? Carina Bergdahl Annika Sundström Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b Uddevalla FÖRE, UNDER &EFTER Industrialiseringen ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b EMMA-SOPHIE BORGLAND RAPPORT 1 Sammanfattning Vet du hur Uddevalla har blivit

Läs mer

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken

Wilhelm Wendt. En lokal hjälte för Perstorp? Grundaren till Skånska Ättikfabriken Sofia Hansen Hässleholms Tekniska Skola HTS Hässleholm 2010-01-25 Historia B Grundaren till Skånska Ättikfabriken Wilhelm Wendt En lokal hjälte för Perstorp? Författare: Sofia Hansen INT2 Handledare: Jessica

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

Synen på flickors inträde i gymnasiet

Synen på flickors inträde i gymnasiet Södertörns högskola VT 2005 AUO 3, C-uppsats, 10 poäng Handledare: Boel De Geer Synen på flickors inträde i gymnasiet En studie över högre allmänna läroverkets gymnasium i Västerås 1927 1937 Författare:

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

Våra hus 150 år. Brf Fatburen

Våra hus 150 år. Brf Fatburen Våra hus 150 år Brf Fatburen Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Jubileumsskrift Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Omslag: Detalj från Heinrich Neuhaus Stockholmspanorama från

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8

Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 Ö G O N B L I C K O C H B I L D E R 1 9 4 8-2 0 0 8 2 Finnvedsbostäder 60-år Finnvedsbostäder 60-år 3 Finnvedsbostäder har redan börjat med framtidens boende. Oxtorget är det bästa exemplet på passivhus

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Förord Historien lär oss att vi inget lär av historien Friedrich Hegel, 1770-1831 Det går såklart att känna sympati för ovanstående

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären Affären med brännvinet Om G u staf I I I:s kronob rän n e ri e r Brännvin har funnits i Sverige åtminstone sedan 1400-talet. I Stockholms stads räkenskapsbok för 1467 70 noterades en betalning för brännvin

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Ny skuldsaneringslag

Ny skuldsaneringslag Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Susanne Andersen Christine Gauffin Ny skuldsaneringslag - Ett snabbare och enklare förfarande? - Hur borgenärsgynnande är lagen? Företagsekonomi C-uppsats 15

Läs mer

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard

Norra Ängby. Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria. Sofia Bard Norra Ängby Ett småstugeområde som är 1900-talshistoria Sofia Bard Växjö Universitet C-uppsats i Konst och bildvetenskap Vid institutionen för pedagogik Avdelningen för bild, musik och kulturpedagogik

Läs mer

Norrhults Folkets Hus och Park

Norrhults Folkets Hus och Park www.lansstyrelsen.se/kronoberg Norrhults Folkets Hus och Park Byggnadsminnen i Kronobergs län Norrhults Folkets Hus och Park Byggnadsminnen i Kronobergs län Norrhults Folkets Hus och Park Copyright 2012

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Processen mot de associerade i Växelkontoren.

Processen mot de associerade i Växelkontoren. Processen mot de associerade i Växelkontoren. Ståndsriksdagens process mot de associerade i Växelkontoren 1765-1766 var utan tvekan den enskilda händelse, som mest av allt påverkade Grillska handelshusets

Läs mer

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun

Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Examensarbete i Byggnadsutsformning Vacker utan spackel Uppmuntransbidrag till kulturhistoriskt korrekt fasadrenovering inom Uppvidinge kommun Författare: Handledare: Samuel Palmblad Examinator: Johan

Läs mer

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie.

Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Mälardalens Högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Välfärdsprogrammet Termin 6, VT 2006 Sociologi C, 10 poäng Unga akademikers situation på arbetsmarknaden - en kvalitativ studie. Författare:

Läs mer

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6

tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 tidskrift för svenska frimurare orden no 2 2013 Ung 225-åring sid 28-29 1300-talskyrka återuppstår sid 4-6 Konung gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning

Läs mer

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström

Lokal kämparglöd. Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Lokal kämparglöd Ann-Sofie Långvik och Sanne Wikström Svenska studiecentralen Vasa 2006 ISBN: 951-9084-58-4 Tryckeri: Oy Fram Ab, Vasa 2006 Innehållsförteckning Förord...4 Till läsaren...5 De vägrade ge

Läs mer

God Jul. Suspension av Greger Björkegren sid 4. Ny upprustningspolitik. sid 8

God Jul. Suspension av Greger Björkegren sid 4. Ny upprustningspolitik. sid 8 Nr 4 December 2014 Tidningen som skrivs av hyresgäster för hyresgäster INNERSTAN Medlemstidning för Hyresgästföreningen på Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm Årgång 45 God Jul Suspension av

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 C-UPPSATS 2007:087 Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 Tobias Forss Henrik Risberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012. kaosprogrammet

SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012. kaosprogrammet SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012 FÖLJ med IN till kaosprogrammet SO LETAR LYA PÅ BLOCKET HARRY FLYTTAR UT KÅRNYTT RULLTRAPPSKRÅNGEL FUSKARNA ÅKER DIT 02 #4 2012 #4 2012 Vill du jobba på det här

Läs mer

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet

För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Institutionen för ekonomi Kandidatuppsats 10 p Högskolan Kristianstad VT 2005 För- och nackdelar med skuldsaneringssystemet Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Författare: Kristina Ewald Jens

Läs mer

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Morgan Persson Högskolan Dalarna, Falun Historia III C-uppsats Handledare: Lars Petterson Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade

Läs mer