Wilh. Sonesson AB (publ.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Wilh. Sonesson AB (publ.)"

Transkript

1 Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten per aktie 1,01 (0,79) SEK Fjärde kvartalet Nettoomsättningen 265,2 (143,6) MSEK upp 84,7 % Rörelseresultatet 9,4 (3,2) MSEK upp 195,8 % Förvärv av egenvårdsföretaget Vitamex - koncernen fördubblar årsomsättningen till cirka 1,2 miljarder - fördubbling av rörelseresultatet och ökning av vinst per aktie på helårsbasis Styrelsen föreslår utdelning om 0,25 (0) SEK per aktie (MSEK) Senaste kvartalet Året ackumulerat Nettoomsättning 265,2 143,6 715,6 707,7 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 19,9 5,7 59,7 60,8 Rörelseresultat 9,4 3,2 32,0 28,2 Resultat efter finansiella poster 5,4-39,8 24,4-29,7 Resultat efter skatt 9,8 14,6 24,8 20,3 Vinst per aktie, SEK 0,40 0,59 1,01 0,79 Wilh. Sonesson skall vara det ledande egenvårdsföretaget på den nordiska marknaden Förvärv av Vitamex I oktober genomfördes förvärv av Vitamex som är en av marknadsledarna inom naturläkemedel och kosttillskott i Norden. Bolagets verksamhet omfattar egen produktion, export, samt försäljning till dagligvaruhandel och på postorder. I Vitamex ingår även fackhandelskedjan Naturapoteket med 52 butiker i Sverige. Köpeskillingen uppgick till netto 240 MSEK (280 MSEK efter avdrag för ingående likvida medel) och förvärvet lånefinansierades i dess helhet. Under 2003 hade Vitamex en omsättning om 568 MSEK och genererade ett rörelseresultat före avskrivningar om 52 MSEK. Genom förvärvet av Vitamex beräknas koncernens omsättning öka till MSEK på årsbasis. Rörelseresultatet och vinsten per aktie förväntas öka väsentligt på helårsbasis. Fjärde kvartalet 2003 Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 265,2 (143,6) MSEK, en ökning med 84,7 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 19,9 (5,7) MSEK och rörelseresultatet till 9,4 (3,2) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 5,4 (-39,8) MSEK. Sida 1

2 Koncernens omsättning och resultat januaridecember 2003 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 715,6 (707,7) MSEK, en förändring med +1,1 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 59,7 (60,8) MSEK och rörelseresultatet till 32,0 (28,2) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 24,4 (-29,7) MSEK. Under 2002 ingick Active Capital under årets första sex månader, vilket påverkar jämförelsen med föregående år. Jämförelsen med föregående år påverkas också av att Bioglan Nordic Market och Bioglan Production konsoliderades från den under 2002 och av att Biotics inte ingick alls under Vidare har Vitamex under 2003 konsoliderats från den Marknads- och försäljningsutveckling Nordic Market & Distribution innefattar affärsenheterna HKC, MaxMedica och Bioglan Nordic Market, samt under året tillkomna Biotics, Naturpost, Vitamex Grocery Trade och Naturapoteket. Affärsidén är att marknadsföra, distribuera och sälja läkemedel och egenvårdsprodukter i Norden. Omsättningen under perioden uppgick till 615,5 (460,6) MSEK och rörelseresultatet till 16,8 (22,3) MSEK. Försäljningsutvecklingen för läkemedel var positiv i jämförelse med 2002 och ett antal framgångsrika produktförvärv (bland annat Spasmofen och Tenutex) och nylanseringar (MyggA Fästing) gjordes. Rörelseresultatet för rörelsegrenen påverkades jämfört med föregående år negativt av en svag marknadsutveckling i hälsofackhandeln, i kombination med ökade marknadskostnader i denna kanal. Marknadsutvecklingen var bättre under andra halvåret, men totalt sett under året var marknadstillväxten blygsam. Etableringarna i Norge och Danmark påverkade rörelseresultatet negativt, även om en upphämtning skedde i Norge under andra halvåret. Etableringen i Finland utvecklades dock planenligt positivt. För postorder var marknadsutvecklingen stabil, och försäljningen till dagligvaruhandeln ökade efter lanseringen av produktserien Naturdiet. Naturapoteket hade en positiv verksamhetsutveckling under sista kvartalet med försäljningsframgångar i årets julhandel. Manufacturing & International innefattar affärsenheterna Australian Bodycare och Bioglan Production, samt under året tillkomna Vitamex Production och Vitamex International Sales. Affärsidén är att tillverka och exportera läkemedel och egenvårdsprodukter. Produktionen är inriktad på egenvårds- och dermatologiska produkter. Omsättningen under perioden uppgick till 161,2 (65,7) MSEK och rörelseresultatet till 38,7 (20,2) MSEK. Utvecklingen var starkt positiv för i princip samtliga viktiga geografiska marknader och kunder inom Bioglan Production. Australian Bodycare lanserade under andra halvåret en helt ny produktlinje vilket förväntas ge genomslag under Vitamex Production och International Sales hade en mycket stark avslutning på året, med positiv försäljningsutveckling i UK och Polen. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 72,3 (54,2) MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 34,3 (51,8) % och i moderbolaget till 40,2 (82,1) %. Eget kapital uppgick till 316,6 (286,8) MSEK. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 367,2 (136,3) MSEK. Nettoskulden uppgick till 294,8 (82,1) MSEK. De finansiella anläggningstillgångarna uppgick till 84,1 (79,6) MSEK, varav 66,8 (59,8) MSEK i uppskjuten skattefordran. Nettokassaflödet under perioden var 18,2 (16,1) MSEK. Eget kapital har under perioden påverkats av periodens resultat samt genom betalning med egna aktier som skedde i samband med förvärvet av Biotics. Räntebärande skulder har under perioden påverkats främst av amorteringar samt nyupplåning i samband med förvärvet av Vitamex. I samband med förvärvet av Vitamex har förändringar skett i ställda säkerheter och ansvarsförbindelser genom pantsättning av förvärvade aktier. Investeringar Nettoinvesteringar under perioden uppgick till 182,0 (-110,4) MSEK. Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 3,1 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 6,2 (13,5) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (39,6) MSEK. Nettoinvestering avseende förvärv av företag uppgick till 182,8 (-102,1) MSEK, avseende förvärv av Vitamex och Biotics. Sida 2

3 Medarbetare Genomsnittligt anställda under perioden uppgick till 300 (254). Ökningen om 46 jämfört med föregående år är främst hänförlig till förvärv av företag (Vitamex och Biotics). Vid periodens slut hade koncernen 438 anställda. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 32,7 (13,7) MSEK, avseende koncernintern fakturering för tjänster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 41,0 (24,8) MSEK. Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 344,7 (10,2) MSEK, främst avseende förvärv av Vitamex och Biotics. Förändring i likvida medel under perioden uppgick till -21,5 MSEK. Förändring i räntebärande skulder under perioden uppgick till 317,1 MSEK. Egna aktier Under januari 2003 förvärvade bolaget aktier av serie B till en total likvid om 0,1 MSEK eller ett genomsnitt av 12,75 SEK per aktie. Den 2 januari överlät bolaget aktier i samband med förvärvet av Biotics Oy, varvid de erlagda aktierna värderades till 5,7 MSEK eller 13,06 SEK per aktie. Vid utgången av perioden ägde bolaget egna aktier, varav 400 av serie A och av serie B. Upplysningar om närstående Wilh. Sonesson är närstående till Hansa Medicalkoncernen (helägd av Bo Håkansson), samt till Active Capital AB som är intressebolag till Bo Håkansson. Ett dotterbolag i Hansa Medicalkoncernen har under perioden förhyrt lokaler från Wilh. Sonesson och erlagt hyra om 0,1 MSEK. Wilh. Sonesson har en finansiell fordran på Active Capital vilken fordran amorterades med 10 MSEK under 2003 och vid periodens utgång uppgick till 17 MSEK. Active Capital har under perioden erlagt ränta om 6 % på nämnda fordran. Vidare har Active Capital en avräkningsfordran om 1,5 MSEK på Wilh. Sonesson. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter periodens utgång. Förslag till utdelning Styrelsen förslår 0,25 SEK per aktie i ordinarie utdelning för år Årsredovisning och Ordinarie bolagsstämma Årsredovisningen beräknas bli publicerad den 31 mars och kommer att finnas tillgänglig på Wilh. Sonessons huvudkontor och hemsida. Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 13 maj kl i Lund. Utsikter 2004 År 2004 förväntas koncernens omsättning och rörelseresultat öka väsentligt genom att Vitamex konsolideras på helårsbasis. Samtidigt förväntas en organisk tillväxt baserad på en bättre utveckling för hälsofackhandeln än 2003, fortsatt god utveckling i dagligvaruhandeln, samt ökad export av egenvårdsprodukter. Redovisningsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppsuttalanden. Bokslutskommunikén är upprättad enligt samma redovisningsprinciper som senaste årsredovisning. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning Delårsrapport januari-mars Ordinarie bolagsstämma Delårsrapport januari-juni Delårsrapport januari-september Bokslutskommuniké 2004 Lund den 10 februari 2004 Wilh. Sonesson AB (publ.) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Bo Håkansson, VD, , eller Fredrik Lindgren, vvd/ekonomichef, , Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Sida 3

4 RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN 12 mån 12 mån 3 mån 3 mån (KSEK) jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec Not Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Övriga finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Uppskjuten skatt Minoritetens andel Periodens resultat Antal aktier (tusental), vägt genomsnitt Vinst per aktie, SEK 1,01 0,79 0,40 0,59 Avskrivningar som ingår i ovanstående resultat varav goodwill Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exklusive goodwill (EBITA) BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN 31-dec 31-dec (KSEK) Not TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa och bank inkl. kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital A Minoritetens andel Avsättningar - räntebärande Avsättningar - ej räntebärande Summa avsättningar Långfristiga skulder - räntebärande Långfristiga skulder - ej räntebärande Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder - räntebärande Kortfristiga skulder - ej räntebärande Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 4

5 KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN 12 mån 12 mån 3 mån 3 mån (KSEK) jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec Not Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde avseende nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Upptagna lån/ Amortering Utbetald utdelning / Förvärv av egna aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut EGET KAPITAL (A) 12 mån 12 mån (KSEK) jan-dec jan-dec Not Ingående balans Periodens resultat Utdelning Förvärv av egna aktier Övriga förändringar Utgående balans Omräkningsdifferenser IB Periodens förändring Omräkningsdifferenser UB Utgående balans inklusive omräkningsdifferenser NYCKELTAL 12 mån 12 mån 3 mån 3 mån jan-dec jan-dec okt-dec okt-dec Omsättning, MSEK Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK Marginal före avskrivningar 8,3% 8,6% 7,5% 4,0% Rörelseresultat före goodwillavskrivningar, MSEK Marginal före goodwillavskrivningar 6,8% 6,1% 5,5% 2,4% Rörelseresultat, MSEK Rörelsemarginal 4,5% 4,0% 3,6% 2,2% Avkastning på totalt kapital 4,6% -1,1% Avkastning på operativt kapital 7,8% 4,9% Avkastning på sysselsatt kapital 6,1% -1,3% Avkastning på eget kapital 8,2% 5,6% Soliditet 34,3% 51,8% Sida 5

6 DATA PER AKTIE 12 mån 12 mån Not Antal aktier (tusental) vid periodens slut - utestående Antal aktier (tusental) vid periodens slut - totalt utgivna Genomsnittligt antal aktier (tusental) under året Vinst efter faktisk skatt, SEK 1,01 0,79 Utdelning, SEK 18 0,25 Synligt eget kapital per aktie, SEK 12,86 11,86 Börskurs B-aktien, SEK 15,00 12,70 Börsvärde, MSEK 397,4 336,5 Direktavkastning 1,7% 0,0% P/E-tal (baserat på faktisk skatt), ggr 16,0 16,6 RÖRELSEGRENAR Nordic Manufacturing Centrala Avyttrade Koncern- Koncern Året ackumulerat Market & & poster / bolag justeringar (KSEK) Distribution International Moderbolag Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivningar i resultatet varav goodwill Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exklusive goodwill (EBITA) Nettoomsättning inom koncernen Investeringar Tillgångar Skulder och avsättningar RÖRELSEGRENAR Nordic Manufacturing Centrala Avyttrade Koncern- Koncern Föregående år Market & & poster / bolag justeringar (KSEK) Distribution International Moderbolag Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivningar i resultatet varav goodwill Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) exklusive goodwill (EBITA) Nettoomsättning inom koncernen Investeringar Tillgångar Skulder och avsättningar Sida 6

7 NOTER (1) Koncernens viktigaste intäktsslag är produktförsäljning. I nettoomsättningen ingår även uthyrning av lokaler och licensintäkter med 15,0 (4,5) MSEK. (2) I Kostnad för sålda varor under perioden ingår avskrivningar på goodwill med -16,6 (-18,7) MSEK. (3) Övriga rörelseintäkter om 27,4 MSEK under perioden avser främst reavinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar om 1,6 MSEK, justering av övriga avsättningar (för framtida produktion) om 20,1 MSEK, vinst vid förtida lösen av rörelseskuld om 4,1 MSEK, samt valutakursförändringar av rörelsekaraktär om 1,6 MSEK. Motsvarande post föregående år avsåg främst reavinst vid avyttring av fastighet om 0,2 MSEK och reavinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar om 13,0 MSEK. (4) Övriga rörelsekostnader om -1,5 MSEK under perioden avser främst valutakursförändringar av rörelsekaraktär. Motsvarande post föregående år avsåg främst valutakursförändringar av rörelsekaraktär. (5) Övriga finansiella poster om -0,7 MSEK under perioden avser koncernmässigt beräknad ränta på räntefritt lån lämnat av säljaren vid förvärvet av Vitamex. Motsvarande post föregående år avsåg nedskrivning av aktier i Optilink. (6) I Ränteintäkter och liknande poster under perioden ingår valutakursdifferenser om 34 (103) TSEK. (7) I Räntekostnader och liknande poster under perioden ingår valutakursdifferenser om -0,6 (-0,1) MSEK. (8) Aktuell skatt är beräknad utifrån en skattesats om 28 %. I Uppskjuten skatt ingår främst koncerneffekt av upplösning av obeskattade reserver i dotterbolag. (9) Genomsnittligt antal aktier har beräknats utifrån följande; utestående (exklusive förvärvade aktier) antal aktier vid årets ingång var tusen, under januari 2003 förvärvades 7 tusen aktier över börs, och under januari 2003 utgavs 433 tusen aktier som betalning för förvärv av Biotics Oy. Inga optionsprogram fanns utgivna av bolaget vid periodens slut, och optionsprogram utgivet av bolagets huvudägare Hansa Medical har ingen potentiell utspädningseffekt. (10) I Immateriella anläggningstillgångar ingår koncernmässig goodwill om 429,9 (258,1) MSEK. (11) I Finansiella anläggningstillgångar ingår främst uppskjuten skattefordran om 66,8 (59,8) MSEK och fordran på Active Capital om 17,0 (27,0) MSEK. (12) I Kassa och bank inklusive kortfristiga placeringar ingår inga kortfristiga placeringar. (13) I Avsättningar ej räntebärande ingår avsättning för negativ goodwill om 0,6 (0,6) MSEK. (14) I Långfristiga skulder räntebärande ingår koncernmässigt värde om 48,3 MSEK av räntefritt lån om nominellt 63,4 MSEK lämnat av säljaren vid förvärvet av Vitamex, vilket lån vid koncernmässig värdering diskonterats till 6 %. (15) Nettoinvesteringar under perioden uppgick till 182,0 (-110,4) MSEK. Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,4 (0,0) MSEK. Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 6,2 (13,5) MSEK. Bruttoinvesteringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0,2 (39,6) MSEK. Nettoinvestering avseende förvärv av företag uppgick till 182,8 (-102,1) MSEK, avseende förvärv av Vitamex och Biotics. (16) Utbetald utdelning / Förvärv av egna aktier i kassaflödet innefattar förvärv av egna aktier om 0,1 MSEK under januari 2003, samt betalning om 1,8 MSEK av egna aktier förvärvade i slutet av (17) Förvärv av egna aktier i specifikationen av eget kapital innefattar förvärv av egna aktier om 0,1 MSEK under januari 2003, samt utgivande av förvärvade aktier om 5,7 MSEK under januari 2003 i samband med förvärv av Biotics. (18) Utdelning om 0,25 SEK för 2003 är baserat på styrelsens förslag till bolagsstämman. Sida 7

8 Wilh. Sonessonaktien Wilh. Sonessons aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Totalt antal utgivna aktier per den 31 december 2003 var , varav totalt aktier ägdes av Wilh. Sonesson AB. Kurserna på Wilh. Sonessons A aktie var 17,50 SEK och på B aktien 15,00 per den 31 december 2003, motsvarande ett börsvärde om 397,4 MSEK. Kursutveckling och omsättning framgår av nedanstående diagram. Wilh. Sonesson tillhör sedan augusti 2002 branschindelningen läkemedel och jämförs med AFV Läkemedelsindex. Emdalavägen 16, Lund. Tel: Fax: Internet: Organisationsnummer: Sida 8

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Stark tillväxt med hög marginal

Stark tillväxt med hög marginal lindab fjärde kvartalet och helåret Stark tillväxt med hög marginal Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 15% till 2 485 MSEK (2 152) Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 31% till 37 MSEK (282), exklusive

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Fjärde kvartalet 1 oktober 31 december 2012 Nettoomsättning 410 MSEK (415) Rörelseresultat 33 MSEK (43) Rörelsemarginal

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer