Kommunstyrelsen Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl (Ajournering ) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek Johan Björkman (M) Gunnel Johansson (S) Roger Axelsson (M) avvek Monica Björsell (C) Bertil Johansson (C) Owe Lundin (FP) Berit Haraldsson (S) Per Andersson (S) Rune Peterson (C) ersatte Roger Axelsson Övriga deltagare Magnus Nilsson 101 Berit Svensson Lena Spjuth Fredrik Dahl Ida Josefsson Susanne Norberg Julija Kulneff 94 Karin Bergdahl 102 Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Carlsson Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ida Josefsson Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Ida Josefsson

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ändring av plan- och bygglovstaxan Ärendebeskrivning Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den innehåller förändrade och utökade system för planläggning och byggande. Kontrollen och tillsynen över byggandet görs tydligare och minst ett arbetsplatsbesök ska göras i varje större bygglovsärende. Även de administrativa reglerna ändras bl.a. genom ytterligare kommunikation med den sökande och kungörelse av besluten i Post- och inrikes tidningar. En beräkning av tidsåtgången för ett ärende enligt den nya lagen i förhållande till den gamla visar på mer än en fördubbling. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett förslag till ny taxa för ärenden enligt PBL. Förslaget på ny taxa innebär en höjning av avgifterna för att kunna täcka merkostnaderna för den utökade handläggningen. Förslaget som miljö- och byggenheten lägger fram är en viss modifiering av SKLs förslag. I tabell 25 Lägeskontroll har vi krävt lägeskontroll även för byggnader under 50 m2. Vi har även infört avgift för framtagandet av en byggkarta som ska användas vid enklare byggnationer i stället för nybyggnadskarta. Byggkartan ska tas fram av miljö- och byggenheten och innehålla fastighetsgränser och befintliga byggnader. Den nya taxan innebär att det tidigare systemet med ett grundbelopp (G) som fastställdes av fullmäktige varje år har slopats och ersatts med faktor på en tusendels prisbasbelopp milliprisbasbelopp. SKL föreslår även en justeringsfaktor (N) som föreslås vara 0,8 för kommuner med ett invånarantal på under personer, 1,0 för kommuner med invånare och 1,2 för kommuner med över invånare. Lagstiftningen håller på att kompletteras med en plan- och byggförordning. Denna kommer att bl.a. att reglera bygglovsplikt för skyltar mm. Tabellerna 15 och 17 kan därför komma att behöva justeras efter det att förordningen är beslutad av regeringen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggchef Susanne Norberg, Arbetsutskottets protokoll, Tjänsteskrivelse från miljö- och byggchef Susanne Norberg, Plan- och bygglovstaxa 2011 från SKL Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 33

3 Kommunstyrelsen Forts. 90 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till plan- och bygglovstaxa med kart- och mättaxa (bilaga) att gälla för ärenden inkomna från den 1 juni Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att sätta taxans N-faktor till 0,8. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att ge nämnden i delegation att ändra i taxans tabeller 15 och 17 i de delar som är beroende av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen samt att årligen räkna upp milliprisbasbeloppet enligt gällande prisbasbelopp.

4 Kommunstyrelsen Utställning Vindbruksplan Förslag till Vindbruksplan har nu omarbetats efter samrådsförfarande. Planförslaget är nu färdigt för att ställa ut i enlighet med Plan- och bygglagen kap Ärendet Svenljunga kommun har utarbetat ett förslag till vindbruksplan. Arbetet har bedrivits med omfattande demokratiska förankringsprocesser, vilket har skett genom byalagsmöten, referensgrupper, politikergrupper etc. Syftet uppnåddes tydligt genom det genomslag samrådshandlingen fick inom byalag, politiska partier och alla möten som hölls på olika nivåer. Inför utställning och under den fortsatta planeringen redovisas endast ett förslag. Förslaget omfattar mycket mindre yta än under samrådet. Planförslagets utgångspunkter är följande: Ett respektavstånd skall finnas från detaljplanelagd bostadsbebyggelse med meter. Plankartan har markering för vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken tillåts. Utanför markerade områden avser Svenljunga kommun att avstyrka anläggningar. Anläggningar som inte berör Miljöbalken är tillåtna över hela kommunens yta efter prövning enligt gällande regelverk. Svenljunga kommun rekommenderar att område för riksintresse för vindbruk revideras i enlighet med plankartan. Inom område på plankartan där vindbruk tillåts gäller följande Verkets totalhöjd får inte överskrida 150 meter. Verk få inte placeras närmare allmän väg eller järnvägsanläggning än verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Verk får inte placeras närmare luftförlagd elledning än verkets totalhöjd Bygglov för nya bostäder prövas restriktivt. Beslut om tillstyrkan av ansökan för vindbruk fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Vid ärenden om vindbruk närmare kommungräns än 2,5km ska beslut föregås av remiss till berörd kommun. Vindbruksplanen har översiktsplanestatus, vilket innebär att den skall vara övergripande för hela kommunen. Den är vägledande men inte juridiskt bindande och skall omfatta hela kommunen.

5 Kommunstyrelsen Forts 91 Planförslaget bör nu ställas ut enligt Plan och bygglagen kap 3 12 och skall vara utställt under minst två månader. Yrkanden Owe Lundin (FP) yrkar att hela kommundel Högvad lämnas fritt, vilket tillstyrkes av Bertil Johansson (C). Stefan Carlsson (S) yrkar att ingen höjdbegränsning skall anges. Beslutsgång Ordföranden ställer först tjänstemannaförslaget mot Owe Lundins och Bertil Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget. Därefter ställer ordföranden tjänstemannaförslaget mot Stefan Carlssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till vindbruksplan ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen kap Utgångspunkter för planförslaget skall vara följande: Ett respektavstånd skall finnas från detaljplanelagd bostadsbebyggelse med meter. Plankartan har markering för vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken tillåts. Utanför markerade områden avser Svenljunga kommun att avstyrka anläggningar. Anläggningar som inte berör Miljöbalken är tillåtna över hela kommunens yta efter prövning enligt gällande regelverk. Svenljunga kommun rekommenderar att område för riksintresse för vindbruk revideras i enlighet med plankartan. Inom område på plankartan där vindbruk tillåts gäller följande Verkets totalhöjd får inte överskrida 150 meter. Verk få inte placeras närmare allmän väg eller järnvägsanläggning än verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Verk får inte placeras närmare luftförlagd elledning än verkets totalhöjd Bygglov för nya bostäder prövas restriktivt. Beslut om tillstyrkan av ansökan för vindbruk fattas av Samhällsbyggnadsnämnden att ärenden om vindbruk närmare kommungräns än 2,5km ska beslut föregås av remiss till berörd kommun.

6 Kommunstyrelsen Forts 91 Reservation Owe Lundin (FP) och Bertil Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

7 Kommunstyrelsen Utställning LIS-plan Förslag till LIS plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) har nu omarbetats efter samrådsförfarande. Planförslaget är nu färdigt för att ställa ut i enlighet med Plan- och bygglagen kap Ärendet Svenljunga kommun har utarbetat ett förslag till LIS plan. Arbetet har delvis bedrivits med hjälp av genom byalagsmöten. LIS- planen har nu omarbetats efter samrådsförfarandet, vissa områden har omarbetats och förtydligats, vissa områden har styrkts helt, något har tillkommit. Förtydliganden har gjorts i tätortsbeskrivningar och kopplingen mellan LIS områdena och respektive tätort för att stimulera och utveckla den service som finns i respektive ort för att på detta sätt hålla landsbygden levande. Förtydligande kartmaterial har också tagits fram för att bättre illustrera närheten till tätorten. I samrådsförslaget fanns ca 50 områden utpekade som LIS områden i utställningsförslaget finns 31 områden. Planförslaget bör nu ställas ut enligt Plan och bygglagen kap 3 12 och skall vara utställt under minst två månader. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till LIS plan ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen kap 3 12.

8 Kommunstyrelsen Skanska - huvudmannaskap Ansökan för efterbehandling av fastigheterna Svenljunga 34:1 & 34:2 (Skanska-området)behöver åtföljas av Svenljunga kommuns ställningstagande om att vara huvudman för åtgärderna samt att riskvärderingen är gjord att efterbehandling behöver ske. Ärendet På fastigheten Svenljunga 34:1 har det bedrivits beredning och färgning av pälsar mellan åren 1936 fram till På den norra delen av fastigheten och på grannfastighet Svenljunga 34:2 har det utövats garveriverksamhet i omgångar sedan 1800-talet. Underverksamhetsperioden användes stora mängder kemikalier och det genererades avfall i produktionen. Länsstyrelsen gjorde 2008 bedömningen att detta område hade högsta riskklassen. Vid riskbedömning av ett förorenat område läggs stor vikt vid hur farliga föroreningar det rör sig om och hur dessa kan sprida sig. Även om det bara finns något eller några tiotal kilogram av ämnen med mycket hög farlighet så kan det vara skäl nog att sanera ett område. Inom ramen av för en förstudie har Structor Miljö Göteborg AB utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheten Svenljunga 34:2 & 34:1. Det övergripande syftet med undersökningen är att klargöra förekomsten av föroreningar från den tidigare verksamheten (även från fastighet) i jord, inomhusluft och grundvatten. Förundersökningen har följts upp av en huvudstudie som verifierat att det finns områden med stor förorening och dessutom har utbredningen så långt detta är möjligt definierats. Projektet är nu i en fas där statsbidrag skall sökas för att efterbehandla området. För att denna ansökan skall kunna lämnas in krävs att kommunen gör en riskvärdering samt åtar sig huvudmannaskapet för saneringen. Kommunen kommer inte få ersättningar för administrativa kostnader som blir en följd av huvudmannaskapet. Riskvärdering av förorenade områden innebär att man väger samman miljömässiga, tekniska, ekonomiska och andra aspekter för att bestämma en rimlig åtgärdsnivå. I underlaget för riskvärderingen ska alla relevanta aspekter beskrivas. Riskvärderingsmatris finns i handlingarna. (bil) Kommunen behöver godkänna riskvärderingen och åta sig huvudmannaskapet för att ansökan om medel för efterbehandling skall kunna sändas in.

9 Kommunstyrelsen Forts 93 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen och miljö- och byggchefen daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Svenljunga kommun åtar sig att ansvara för huvudmannaskapet för efterbehandlingen för fastigheterna Svenljunga 34:1 och Svenljunga 34:2 samt de sediment i Ätran som härrör från den verksamheten. Riskvärderingen är att sanering bör göras för hela området.

10 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut Godkänner Verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen

11 Kommunstyrelsen Angående skrivelse från Stiftelsen Klevs Gästgiveri Stiftelsen Klevs Gästgiveri har under vintern lidit av likviditetsbrist p.g.a. den tidigare arrendatorns underlåtenhet att betala arrende varför kommunstyrelsen lämnat lån om totalt 150 tkr. Stiftelsens bokslut visar ett underskott om 250 tkr vilket Stiftelsen önskar att kommunen skall täcka. Stiftelsen önskar även att befintliga lån om 150 tkr efterskänks. Stadgarna som Stiftelsen hänvisar till innebär inte att kommunen måste lämna tillskott till Stiftelsen då den fastighet som Stiftelsen äger sannolikt ger en betydligt högre likvid vid en försäljning än vad den är värderad till i Stiftelsens balansräkning. Det ekonomiska problemet på kort sikt är således brist på likviditet snarare än behov av permanenta resurstillskott. I avvaktan på att problemet med den dåliga lönsamheten i Stiftelsen löses på lång sikt bör kommunen tillhandahålla lån för att säkra Stiftelsens betalningsförmåga. Ett räntefritt lån lämnades 2010 om 100 tkr där Stiftelsen har möjlighet att amortera hela eller delar av lånet under maximalt 3 år. Ett räntefritt lån lämnades i mars 2011 om 50 tkr under maximalt 2 månader för att lösa en uppkommen akut likviditetsbrist. Protokoll Stiftelsen Klevs Gästgiveri Skuldebrev Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Stiftelsen erhåller kr som förlusttäckningsbidrag. Beloppet tas ur eget kapital och lånet efterskänkes ej.

12 Kommunstyrelsen Direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämma för kommunens helägda bolag Styrelsen i kommunens helägda bolag har överlämnat årsredovisningar för år 2010 och kommunstyrelsen skall besluta om vilka direktiv kommunens ombud till bolagsstämmorna skall lämna. När denna tjänsteskrivelse skrivs har bolagen ännu inte överlämnat årsredovisningarna med till hörande revisionsberättelser varför förslag till beslut endast rör formalia förutom behovet av att bolagen efterlever befintliga ägardirektiv avseende finansiell rapportering. Det är av vikt att kommunfullmäktige kan ta ställning till hela kommunkoncernens finansiella situation i samband med delårsbokslutet efter 8 månader. Årsredovisning avseende Svenljunga förvaltning AB Årsredovisning avseende Svenljunga verksamhetslokaler AB Årsredovisning avseende Svenljunga industrifastigheter AB Årsredovisning avseende AB Svenljunga bostäder Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens beslut Ger följande direktiv till ombudet vid de fyra bolagens bolagsstämmor: Godkänner bokslutet för år Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagen skall till kommunstyrelsen lämna delårsbokslut efter 8 månader och årsprognos i v. 38.

13 Kommunstyrelsen Kommunägda bolag val av ombud vid bolagsstämmor under mandatperioden Kommunstyrelsen har att utse ombud vid de kommunägda bolagens (Svenljunga förvaltning AB, Svenljunga verksamhetslokaler AB, Svenljunga industrifastigheter AB samt AB Svenljunga bostäder) bolagsstämmor för mandatperioden Förslag Johan Björkman (M) föreslår att Eva Johansson (C) väljs till ombud och att Stefan Carlsson (S) väljs som ersättare. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Eva Johansson (C) till ombud vid de kommunägda bolagens bolagsstämmor för mandatperioden Som ersättare utses Stefan Carlsson (S).

14 Kommunstyrelsen Behov av utökad kommunal borgen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB I samband med beslutet om bildandet av Svenljunga Verksamhetslokaler AB beviljade kommunfullmäktige bolaget en kommunal borgen om 50 mkr. Bolaget anmäler nu att lånebehovet snart överstiger det beloppet varför det bör höjas. Låneinstituten intecknar ett borgensbelopp motsvarande förväntat totalt lånebelopp även om investeringen inte är färdigställd vilket är anledningen till att borgenssumman inte längre räcker. De två projekt som nu är på väg är reningsanläggning, (till bassängen), på Moga Fritid och Sexdrega förskola. Bolaget anger en total borgenssumma om 100 mkr som lämplig i nuläget. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens beslut Såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s låneförpliktelser med ytterligare 50 mkr upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive högsta belopp.

15 Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 3 månaders januari mars 2011 I bilaga redovisas förväntad prognos för kommunen helåret Budgetjusteringar av teknisk karaktär, (ej genomförda i driftstablå) I prognosen för skatteintäkter har 330 tkr utelämnats mot bakgrund av att det specialdestinerade statsbidrag om 300 tkr socialnämnden tidigare erhållit fr.o.m överförts till kommunens skatteintäkt. Efter ett tilläggsanslag om 300 tkr till socialnämnden återläggs samma summa till skatteintäkterna och kommunens netto förändras inte. Motsvarande justering har tidigare skett i ramar för I december 2010 genomfördes ytterligare en justering av vissa löner i enlighet med tidigare beslut om arbetsvärdering. Justeringen innebär ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden om 190 tkr och socialnämnden om 325 tkr. Motsvarande belopp minskar budgeterat belopp avseende åtgärder efter arbetsvärdering, (se gemensamma intäkter och kostnader), och kommunens netto förändras inte. Motsvarande justering har tidigare skett i ramar för En medarbetare som tidigare arbetat under kommunstyrelsen har övergått till barn- och utbildningsnämnden med oförändrade arbetsuppgifter varför budgeterade medel om 359 tkr lämpligen överförs. Ingen av ovanstående budgetjusteringar påverkar kommunens resultat. Gemensamma anläggningstillgångar i form av gator, belysningspunkter, etc. inom exploateringen av Sandsjöområdet har färdigställts under 2010 varför kapitalkostnader uppstår fr.o.m om 400 tkr. Övrigt I uppföljningen lämnas ingen information om eventuellt behov av ägartillskott till kommunens bolag. Bolagens resultatprognoser 2011 kommer att lämnas under beredningen av ärendet. Kommunens låga resultat 2011 och prognostiserade resultat för den kommande planeringsperioden ställer krav på stora förändringar i verksamheten och/eller skatteintäkterna. På vilket sätt kommer att avgöras under beredningen av ärendet.

16 Kommunstyrelsen Forts 99 Budgetuppföljning 3 månader 2011 Yrkanden Per Andersson (S) yrkar att 6 miljoner kronor reserveras som underskott för Svenljunga Verksamhetslokaler AB i prognosen, samt att det noteras en miljon i extra anslag till Barn- och utbildningsnämnden till Lärcentrum. Beslutsgång Ordföranden ställer Per Anderssons förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Styrelsens budget minskar med 359 tkr motsvarande lägre lönekostnad i samband med att medarbetare bytt förvaltning. Motsvarande ökning av budget sker på barn- och utbildningsnämnden. I övrigt erhåller styrelsen ett generellt tilläggsanslag om tkr. Barn- och utbildningsnämnden Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 190 tkr motsvarande högre lönekostnad 2011 beroende på åtgärder efter arbetsvärdering. Nämndens budget ökar med 359 tkr motsvarande högre lönekostnad i samband med att medarbetare bytt förvaltning. Motsvarande minskning av budget sker på kommunstyrelsen. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om tkr. Socialnämnden Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 330 tkr motsvarande tidigare specialdestinerade statsbidrag avseende anhörigrådgivning. Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 325 tkr motsvarande högre lönekostnad 2011 beroende på åtgärder efter arbetsvärdering. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om tkr. Samhällsbyggnadsnämnden Markreservens budget ökar med 400 tkr motsvarande kapitalkostnaden efter exploateringen av Sandsjöområdet.

17 Kommunstyrelsen Forts 99 Kostförsörjningen erhåller ett tilläggsanslag om tkr. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om 720 tkr. Gemensamt Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2011 skall största möjliga återhållsamhet råda inom samtliga förvaltningar avseende alla kostnader under resterande del av året. Generell återhållsamhet är överordnad budget varför nämnder förväntas redovisa överskott, mot budget efter tilläggsanslag, i helårsbokslut Den återbesättningsprövning som pågått sen 2009 genom förändrad delegation förändras inte, men bör mot bakgrund av den ekonomiska situationen leda till en mer restriktiv bedömning än tidigare. Den pågående beredningen av Verksamhetsplan visar på ett stort glapp mellan tillgängliga resurser och verksamhetens upplevda behov. Nivåsänkande åtgärder för att sänka resursbehovet bör därför inledas snarast i alla verksamheter. Kommunens mål om ett nollresultat 2011 kommer sannolikt inte att uppnås men med hjälp av en återhållsam konsumtion under den resterande delen av året förväntas prognostiserat resultat reduceras. Underskottet 2011 innebär ett högre återställningskrav inom ramen för balanskravet men tidigare beslutad tidplan om ett återställande inom tio år fr.o.m kvarstår. I övrigt godkänns uppföljningen efter 3 månader Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Berit Haraldsson, Gunnel Johansson, Anders fransson och Annika Bergqvist) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Per Anderssons förslag.

18 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Kommunen Ekonomichef Stefan Eriksson och förvaltningsekonom Berit Svensson presenterar kommunens verksamhetsplan Verksamhetsplan för kommunen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Stefan Carlsson (S) yrkar på återremiss. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunen har tidigare åberopat synnerliga skäl mot bakgrund av att en förstärkning av kommunens finansiella ställning inte är akut och att resultatmålen höjs senare under perioden i syfte att återställa eget kapital, detta åberopas återigen. Återställningstiden, som tidigare beslutats till maximalt tio år fr.o.m. 2012, kvarstår oförändrad. Verksamhetsplanen godkännes med bifogade ändringar. Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Berit Haraldsson, Gunnel Johansson, Anders fransson och Annika Bergqvist) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Stefan Carlssons förslag, se bilaga.

19 Kommunstyrelsen Tillsättning av tf Samhällsbyggnadschef Med anledning av att Magnus Nilsson avslutat sin anställning som Samhällsbyggnadschef tillsätts en tf Samhällsbyggnadschef. Förslag Kommunchef Magnus Nilsson föreslår att Fredrik Ekberg utses till tf Samhällsbyggnadschef, dock längst till och med Kommunstyrelsens beslut Tillsätter Fredrik Ekberg som tf Samhällsbyggnadschef på ett förordnande dock längst till och med

20 Kommunstyrelsen Styrel förslag till prioritering vid elbristsituationer Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering inför elbristsituationer. MSB har tagit fram ett inriktningsdokument för hur prioriteringen av samhällsviktig verksamhet ska gå till (bilaga 1). Alla Sveriges kommuner ska identifiera vilka elanvändare som bör prioriteras i händelse av allvarlig elbrist, och tillsammans med berörda elnätsföretag kartlägga längs vilka ellinjer som dessa är belägna. Kommunen ska överlämna sitt arbete till Länsstyrelsen senast den 30 juni Därefter fattar Länsstyrelsen beslut om i vilken ordning elanvändare (ellinjer) ska frånkopplas. Elnätsföretagen verkställer vid elbrist. Ärendet En arbetsgrupp med deltagande från alla förvaltningar samt näringslivschef har: - Inventerat och prioriterat kommunens elanvändare enligt inriktningsdokumentet från MSB (bilaga 1). - Kommunicerat underlaget med kommunens nätleverantörer. - Arbetat fram bifogade förslag till beslut (bilaga 2). Säkerhetsgruppen , Arbetsgruppen för Styrel , , , KLG Övriga förvaltningsnämnder har informerats om ärendet. Tjänsteskrivelse från Karin Bergdahl daterad Svenljunga kommuns arbetsgrupp för Styrels förslag till prioriteringsbeslut (då detta är sekretessbelagt delades materialet ut och samlades in vid sittande bord). Kommunstyrelsens beslut KS föreslås besluta prioritera Svenljunga kommuns elanvändare enligt förslag.

21 Kommunstyrelsen Industrihotell Lockryd Sedan sensommaren - hösten 2010 har flera intressenter varit på besök och visat visst intresse för industri- och handelsområdet i Lockryd. Dessa förfrågningar har bearbetats av utvecklingsenheten, man har varit ute på plats och lokaliserat sig i terrängen. Efterfrågat material har delgetts de intresserade och vi har svarat på de frågeställningar som uppkommit under samtalen. Ännu har inget företag beslutat sig för att etablera sig i Lockryd. Utvecklingsenheten ser det av stor vikt för attraktiviteten av Lockrydsområdet att den första satsningen kommer igång. Med detta som utgångspunkt finner vi det lämpligt att Svenljunga Industrifastigheter AB uppför en enkel industribyggnad om ca 4000 kvm till en uppskattad årlig hyra på ca 1,2 miljoner kronor som kan hyras ut till ett eller flera företag. Ett uppförande av en sådan byggnad skulle medföra goda förutsättningar för en positiv utveckling av området. Tjänsteskrivelse från Jonas Widerström daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkanden Per Andersson (S) yrkar på återremiss på grund av: - tidigare tjänsteskrivelse ska ingå i beslutsunderlaget - en analys av vad som anses vara en marknadsmässig hyra ska göras - företaget som är aktuellt för etablering skall redovisa varför de inte kan ordna finansieringen på egen hand. Beslutsgång Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Föreslå Kommunfullmäktige att Svenljunga Industrifastigheter AB uppför industrihotell på Lockryd.

22 Kommunstyrelsen Holsjunga Camping Svenljunga Kommun, Holsljunga Camping har sedan ett upprättat hyreskontrakt med DreamCamp Westsweden AB. I enlighet med hyreskontraktet anmäler DreamCamp Westsweden AB sitt intresse för köp av Holsljunga camping. Svenljunga Kommun, Holsljunga Camping har sedan ett upprättat hyreskontrakt med DreamCamp Westsweden AB. I enlighet med hyreskontraktet punkt om avtalstid 5:3 anmäler DreamCamp Westsweden AB sitt intresse för köp av Holsljunga camping. För att få en opartisk bedömning av campingens värde anlitades Ulf Theodorsson Reg. Fastighetsmäklare, Swedbank Kommersiella fastigheter. Den 21 april 2011 besöktes campingen med mäklaren för en marknadsvärdering. Resultatet redovisas i bilaga 1. Värderingen visar ett marknadsvärde på kronor med en spridning på +/ kronor. Svenljunga Kommun har lagt ned kronor på campingen i egna kostnader. Med detta och den externa värderingen som underlag finner vi på Utvecklingsenheten att köpeskillingen bör bli kronor, alltså den kostnad som kommunen lagt ned på campingen. Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jonas Widerström daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ger Utvecklingsenheten med stöd av Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra försäljningen av Holsljunga Camping till en köpeskilling av kronor.

23 Kommunstyrelsen Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning och verkställighetsförteckning Kommunstyrelsen har genomgått vissa organisatoriska förändringar. Kommunstyrelseförvaltningen har därför sett över kommunstyrelsens delegationsordning. KS Delegationsordning och verkställighetsförteckning. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänner delegationsordning och verkställighetsförteckning för kommunstyrelsen med föreslagna förändringar.

24 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga (FINSAM) har vid sammanträde beslutat godkänna årsredovisningen för år Styrelseprotokoll från Sjuhärads Samordningsförbund Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Jäv Rune Peterson (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänna årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga (FINSAM) Bevilja samordningsförbundets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

25 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut 2013/11 Fullmakt åt Borås stad att meddela tilldelningsbeslut samt att teckna avtal gällande flyttjänster. Utvecklingschefens delegationsbeslut 1013/11 Anställning av tillsyningsman. Personalchefens delegationsbeslut 1014/11 Uppsägning av personal

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-24 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 (Ajournering 15.30 16.05) Beslutande Eva Johansson (C) Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl

Kommunfullmäktige Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2009-10-26 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.15 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Risto Kokko Torkel Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll Måndag 27 juni 2016 kl , Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering Plats och tid ande Ledamöter Måndag 27 juni 2016 kl. 14.00 15.30, Svenljungasalen norr, kommunhuset Ajournering 14.50 15.00 Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M), vice ordförande Per Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-06-11 1

Kommunstyrelsen 2007-06-11 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2007-06-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Beslutande Eva Johansson (c) Stefan Carlsson (s) Michael Pettersson (m) Gunnar Lagberg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP)

Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-24 1 (10) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15:20-16:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Övriga deltagare Mats Andresen,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-03-01 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 mars 2011 kl. 17.00-19.40 Beslutande Per-Olof Qvick (m), ordförande Janeric Dahlin (fp) Annica Henrysson (c) Gunnel Johansson (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Plats och tid Måndag 16 juni 2014 kl. 14.00 17.00, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 16.15 16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Eva Johansson (C), ordförande Stefan Carlsson (S) Johan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-05-19 1

Kommunstyrelsen 2008-05-19 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-05-19 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 17.30 Beslutande Eva Johansson (c) ej 84 Stefan Carlsson (s) kl 14.00 17.10 (beslut 84,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V)

Protokoll 1(7) ej tjänstgörande Robert Uitto (S) Karin Österberg (MP) Elin Hoffner (V) Protokoll 1(7) 2012-10-29 Tid och plats för Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 29 oktober 2012, kl 10.00-10.25 Sammanträdet Beslutande Harriet Jorderud (S) Karin Österberg (MP) ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (9) Kommunstyrelsen 2006-04-10 1. (9) Plats och tid: Lärcenter, kl. 13.00 14.05. Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Franz Maretta (s) ersättare för Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-01-30 1

Kommunstyrelsen 2012-01-30 1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-30 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ny plan och bygglovstaxa

Ny plan och bygglovstaxa Kommunstyrelsen 2011 04 11 91 185 Plan och tillväxtutskottet 2011 03 21 34 62 Dnr 11.207 41 aprilkf14 Ny plan och bygglovstaxa Bilaga: Ny plan och bygglovstaxa 2011 05 02 Ärendebeskrivning Nuvarande plan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige. Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Plats och tid Måndagen 12 maj 2014 kl. 18.00 21.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Ajournering 19.00 19.20 ande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Tjänstemän Ida Josefsson, kommunsekreterare Michaela

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige. Innehåll Innehåll 49 Godkännande av ärendelista 90 50 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2015 samt hemställan om ansvarsfrihet, avseende Kommunalförbundet Mediacenter önköpings län 91 51 Köp av socialjour

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S) Sida Plats och tid Stora Vetteberget kl 08:30 10.20 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-06-30 09:00 Paragrafer 13-26 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Kommunstyrelsen 2010-05-31 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 10:15 Beslutande Övriga deltagare Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter:, Glenn Nordlund (S), Jim Sundelin (S), Lena

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer