Kommunstyrelsen Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl (Ajournering ) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek Johan Björkman (M) Gunnel Johansson (S) Roger Axelsson (M) avvek Monica Björsell (C) Bertil Johansson (C) Owe Lundin (FP) Berit Haraldsson (S) Per Andersson (S) Rune Peterson (C) ersatte Roger Axelsson Övriga deltagare Magnus Nilsson 101 Berit Svensson Lena Spjuth Fredrik Dahl Ida Josefsson Susanne Norberg Julija Kulneff 94 Karin Bergdahl 102 Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Carlsson Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ida Josefsson Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Ida Josefsson

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ändring av plan- och bygglovstaxan Ärendebeskrivning Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den innehåller förändrade och utökade system för planläggning och byggande. Kontrollen och tillsynen över byggandet görs tydligare och minst ett arbetsplatsbesök ska göras i varje större bygglovsärende. Även de administrativa reglerna ändras bl.a. genom ytterligare kommunikation med den sökande och kungörelse av besluten i Post- och inrikes tidningar. En beräkning av tidsåtgången för ett ärende enligt den nya lagen i förhållande till den gamla visar på mer än en fördubbling. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett förslag till ny taxa för ärenden enligt PBL. Förslaget på ny taxa innebär en höjning av avgifterna för att kunna täcka merkostnaderna för den utökade handläggningen. Förslaget som miljö- och byggenheten lägger fram är en viss modifiering av SKLs förslag. I tabell 25 Lägeskontroll har vi krävt lägeskontroll även för byggnader under 50 m2. Vi har även infört avgift för framtagandet av en byggkarta som ska användas vid enklare byggnationer i stället för nybyggnadskarta. Byggkartan ska tas fram av miljö- och byggenheten och innehålla fastighetsgränser och befintliga byggnader. Den nya taxan innebär att det tidigare systemet med ett grundbelopp (G) som fastställdes av fullmäktige varje år har slopats och ersatts med faktor på en tusendels prisbasbelopp milliprisbasbelopp. SKL föreslår även en justeringsfaktor (N) som föreslås vara 0,8 för kommuner med ett invånarantal på under personer, 1,0 för kommuner med invånare och 1,2 för kommuner med över invånare. Lagstiftningen håller på att kompletteras med en plan- och byggförordning. Denna kommer att bl.a. att reglera bygglovsplikt för skyltar mm. Tabellerna 15 och 17 kan därför komma att behöva justeras efter det att förordningen är beslutad av regeringen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggchef Susanne Norberg, Arbetsutskottets protokoll, Tjänsteskrivelse från miljö- och byggchef Susanne Norberg, Plan- och bygglovstaxa 2011 från SKL Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 33

3 Kommunstyrelsen Forts. 90 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till plan- och bygglovstaxa med kart- och mättaxa (bilaga) att gälla för ärenden inkomna från den 1 juni Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att sätta taxans N-faktor till 0,8. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att ge nämnden i delegation att ändra i taxans tabeller 15 och 17 i de delar som är beroende av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen samt att årligen räkna upp milliprisbasbeloppet enligt gällande prisbasbelopp.

4 Kommunstyrelsen Utställning Vindbruksplan Förslag till Vindbruksplan har nu omarbetats efter samrådsförfarande. Planförslaget är nu färdigt för att ställa ut i enlighet med Plan- och bygglagen kap Ärendet Svenljunga kommun har utarbetat ett förslag till vindbruksplan. Arbetet har bedrivits med omfattande demokratiska förankringsprocesser, vilket har skett genom byalagsmöten, referensgrupper, politikergrupper etc. Syftet uppnåddes tydligt genom det genomslag samrådshandlingen fick inom byalag, politiska partier och alla möten som hölls på olika nivåer. Inför utställning och under den fortsatta planeringen redovisas endast ett förslag. Förslaget omfattar mycket mindre yta än under samrådet. Planförslagets utgångspunkter är följande: Ett respektavstånd skall finnas från detaljplanelagd bostadsbebyggelse med meter. Plankartan har markering för vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken tillåts. Utanför markerade områden avser Svenljunga kommun att avstyrka anläggningar. Anläggningar som inte berör Miljöbalken är tillåtna över hela kommunens yta efter prövning enligt gällande regelverk. Svenljunga kommun rekommenderar att område för riksintresse för vindbruk revideras i enlighet med plankartan. Inom område på plankartan där vindbruk tillåts gäller följande Verkets totalhöjd får inte överskrida 150 meter. Verk få inte placeras närmare allmän väg eller järnvägsanläggning än verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Verk får inte placeras närmare luftförlagd elledning än verkets totalhöjd Bygglov för nya bostäder prövas restriktivt. Beslut om tillstyrkan av ansökan för vindbruk fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Vid ärenden om vindbruk närmare kommungräns än 2,5km ska beslut föregås av remiss till berörd kommun. Vindbruksplanen har översiktsplanestatus, vilket innebär att den skall vara övergripande för hela kommunen. Den är vägledande men inte juridiskt bindande och skall omfatta hela kommunen.

5 Kommunstyrelsen Forts 91 Planförslaget bör nu ställas ut enligt Plan och bygglagen kap 3 12 och skall vara utställt under minst två månader. Yrkanden Owe Lundin (FP) yrkar att hela kommundel Högvad lämnas fritt, vilket tillstyrkes av Bertil Johansson (C). Stefan Carlsson (S) yrkar att ingen höjdbegränsning skall anges. Beslutsgång Ordföranden ställer först tjänstemannaförslaget mot Owe Lundins och Bertil Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget. Därefter ställer ordföranden tjänstemannaförslaget mot Stefan Carlssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till vindbruksplan ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen kap Utgångspunkter för planförslaget skall vara följande: Ett respektavstånd skall finnas från detaljplanelagd bostadsbebyggelse med meter. Plankartan har markering för vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken tillåts. Utanför markerade områden avser Svenljunga kommun att avstyrka anläggningar. Anläggningar som inte berör Miljöbalken är tillåtna över hela kommunens yta efter prövning enligt gällande regelverk. Svenljunga kommun rekommenderar att område för riksintresse för vindbruk revideras i enlighet med plankartan. Inom område på plankartan där vindbruk tillåts gäller följande Verkets totalhöjd får inte överskrida 150 meter. Verk få inte placeras närmare allmän väg eller järnvägsanläggning än verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Verk får inte placeras närmare luftförlagd elledning än verkets totalhöjd Bygglov för nya bostäder prövas restriktivt. Beslut om tillstyrkan av ansökan för vindbruk fattas av Samhällsbyggnadsnämnden att ärenden om vindbruk närmare kommungräns än 2,5km ska beslut föregås av remiss till berörd kommun.

6 Kommunstyrelsen Forts 91 Reservation Owe Lundin (FP) och Bertil Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

7 Kommunstyrelsen Utställning LIS-plan Förslag till LIS plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) har nu omarbetats efter samrådsförfarande. Planförslaget är nu färdigt för att ställa ut i enlighet med Plan- och bygglagen kap Ärendet Svenljunga kommun har utarbetat ett förslag till LIS plan. Arbetet har delvis bedrivits med hjälp av genom byalagsmöten. LIS- planen har nu omarbetats efter samrådsförfarandet, vissa områden har omarbetats och förtydligats, vissa områden har styrkts helt, något har tillkommit. Förtydliganden har gjorts i tätortsbeskrivningar och kopplingen mellan LIS områdena och respektive tätort för att stimulera och utveckla den service som finns i respektive ort för att på detta sätt hålla landsbygden levande. Förtydligande kartmaterial har också tagits fram för att bättre illustrera närheten till tätorten. I samrådsförslaget fanns ca 50 områden utpekade som LIS områden i utställningsförslaget finns 31 områden. Planförslaget bör nu ställas ut enligt Plan och bygglagen kap 3 12 och skall vara utställt under minst två månader. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till LIS plan ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen kap 3 12.

8 Kommunstyrelsen Skanska - huvudmannaskap Ansökan för efterbehandling av fastigheterna Svenljunga 34:1 & 34:2 (Skanska-området)behöver åtföljas av Svenljunga kommuns ställningstagande om att vara huvudman för åtgärderna samt att riskvärderingen är gjord att efterbehandling behöver ske. Ärendet På fastigheten Svenljunga 34:1 har det bedrivits beredning och färgning av pälsar mellan åren 1936 fram till På den norra delen av fastigheten och på grannfastighet Svenljunga 34:2 har det utövats garveriverksamhet i omgångar sedan 1800-talet. Underverksamhetsperioden användes stora mängder kemikalier och det genererades avfall i produktionen. Länsstyrelsen gjorde 2008 bedömningen att detta område hade högsta riskklassen. Vid riskbedömning av ett förorenat område läggs stor vikt vid hur farliga föroreningar det rör sig om och hur dessa kan sprida sig. Även om det bara finns något eller några tiotal kilogram av ämnen med mycket hög farlighet så kan det vara skäl nog att sanera ett område. Inom ramen av för en förstudie har Structor Miljö Göteborg AB utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheten Svenljunga 34:2 & 34:1. Det övergripande syftet med undersökningen är att klargöra förekomsten av föroreningar från den tidigare verksamheten (även från fastighet) i jord, inomhusluft och grundvatten. Förundersökningen har följts upp av en huvudstudie som verifierat att det finns områden med stor förorening och dessutom har utbredningen så långt detta är möjligt definierats. Projektet är nu i en fas där statsbidrag skall sökas för att efterbehandla området. För att denna ansökan skall kunna lämnas in krävs att kommunen gör en riskvärdering samt åtar sig huvudmannaskapet för saneringen. Kommunen kommer inte få ersättningar för administrativa kostnader som blir en följd av huvudmannaskapet. Riskvärdering av förorenade områden innebär att man väger samman miljömässiga, tekniska, ekonomiska och andra aspekter för att bestämma en rimlig åtgärdsnivå. I underlaget för riskvärderingen ska alla relevanta aspekter beskrivas. Riskvärderingsmatris finns i handlingarna. (bil) Kommunen behöver godkänna riskvärderingen och åta sig huvudmannaskapet för att ansökan om medel för efterbehandling skall kunna sändas in.

9 Kommunstyrelsen Forts 93 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen och miljö- och byggchefen daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Svenljunga kommun åtar sig att ansvara för huvudmannaskapet för efterbehandlingen för fastigheterna Svenljunga 34:1 och Svenljunga 34:2 samt de sediment i Ätran som härrör från den verksamheten. Riskvärderingen är att sanering bör göras för hela området.

10 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut Godkänner Verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen

11 Kommunstyrelsen Angående skrivelse från Stiftelsen Klevs Gästgiveri Stiftelsen Klevs Gästgiveri har under vintern lidit av likviditetsbrist p.g.a. den tidigare arrendatorns underlåtenhet att betala arrende varför kommunstyrelsen lämnat lån om totalt 150 tkr. Stiftelsens bokslut visar ett underskott om 250 tkr vilket Stiftelsen önskar att kommunen skall täcka. Stiftelsen önskar även att befintliga lån om 150 tkr efterskänks. Stadgarna som Stiftelsen hänvisar till innebär inte att kommunen måste lämna tillskott till Stiftelsen då den fastighet som Stiftelsen äger sannolikt ger en betydligt högre likvid vid en försäljning än vad den är värderad till i Stiftelsens balansräkning. Det ekonomiska problemet på kort sikt är således brist på likviditet snarare än behov av permanenta resurstillskott. I avvaktan på att problemet med den dåliga lönsamheten i Stiftelsen löses på lång sikt bör kommunen tillhandahålla lån för att säkra Stiftelsens betalningsförmåga. Ett räntefritt lån lämnades 2010 om 100 tkr där Stiftelsen har möjlighet att amortera hela eller delar av lånet under maximalt 3 år. Ett räntefritt lån lämnades i mars 2011 om 50 tkr under maximalt 2 månader för att lösa en uppkommen akut likviditetsbrist. Protokoll Stiftelsen Klevs Gästgiveri Skuldebrev Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Stiftelsen erhåller kr som förlusttäckningsbidrag. Beloppet tas ur eget kapital och lånet efterskänkes ej.

12 Kommunstyrelsen Direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämma för kommunens helägda bolag Styrelsen i kommunens helägda bolag har överlämnat årsredovisningar för år 2010 och kommunstyrelsen skall besluta om vilka direktiv kommunens ombud till bolagsstämmorna skall lämna. När denna tjänsteskrivelse skrivs har bolagen ännu inte överlämnat årsredovisningarna med till hörande revisionsberättelser varför förslag till beslut endast rör formalia förutom behovet av att bolagen efterlever befintliga ägardirektiv avseende finansiell rapportering. Det är av vikt att kommunfullmäktige kan ta ställning till hela kommunkoncernens finansiella situation i samband med delårsbokslutet efter 8 månader. Årsredovisning avseende Svenljunga förvaltning AB Årsredovisning avseende Svenljunga verksamhetslokaler AB Årsredovisning avseende Svenljunga industrifastigheter AB Årsredovisning avseende AB Svenljunga bostäder Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens beslut Ger följande direktiv till ombudet vid de fyra bolagens bolagsstämmor: Godkänner bokslutet för år Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagen skall till kommunstyrelsen lämna delårsbokslut efter 8 månader och årsprognos i v. 38.

13 Kommunstyrelsen Kommunägda bolag val av ombud vid bolagsstämmor under mandatperioden Kommunstyrelsen har att utse ombud vid de kommunägda bolagens (Svenljunga förvaltning AB, Svenljunga verksamhetslokaler AB, Svenljunga industrifastigheter AB samt AB Svenljunga bostäder) bolagsstämmor för mandatperioden Förslag Johan Björkman (M) föreslår att Eva Johansson (C) väljs till ombud och att Stefan Carlsson (S) väljs som ersättare. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Eva Johansson (C) till ombud vid de kommunägda bolagens bolagsstämmor för mandatperioden Som ersättare utses Stefan Carlsson (S).

14 Kommunstyrelsen Behov av utökad kommunal borgen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB I samband med beslutet om bildandet av Svenljunga Verksamhetslokaler AB beviljade kommunfullmäktige bolaget en kommunal borgen om 50 mkr. Bolaget anmäler nu att lånebehovet snart överstiger det beloppet varför det bör höjas. Låneinstituten intecknar ett borgensbelopp motsvarande förväntat totalt lånebelopp även om investeringen inte är färdigställd vilket är anledningen till att borgenssumman inte längre räcker. De två projekt som nu är på väg är reningsanläggning, (till bassängen), på Moga Fritid och Sexdrega förskola. Bolaget anger en total borgenssumma om 100 mkr som lämplig i nuläget. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens beslut Såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s låneförpliktelser med ytterligare 50 mkr upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive högsta belopp.

15 Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 3 månaders januari mars 2011 I bilaga redovisas förväntad prognos för kommunen helåret Budgetjusteringar av teknisk karaktär, (ej genomförda i driftstablå) I prognosen för skatteintäkter har 330 tkr utelämnats mot bakgrund av att det specialdestinerade statsbidrag om 300 tkr socialnämnden tidigare erhållit fr.o.m överförts till kommunens skatteintäkt. Efter ett tilläggsanslag om 300 tkr till socialnämnden återläggs samma summa till skatteintäkterna och kommunens netto förändras inte. Motsvarande justering har tidigare skett i ramar för I december 2010 genomfördes ytterligare en justering av vissa löner i enlighet med tidigare beslut om arbetsvärdering. Justeringen innebär ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden om 190 tkr och socialnämnden om 325 tkr. Motsvarande belopp minskar budgeterat belopp avseende åtgärder efter arbetsvärdering, (se gemensamma intäkter och kostnader), och kommunens netto förändras inte. Motsvarande justering har tidigare skett i ramar för En medarbetare som tidigare arbetat under kommunstyrelsen har övergått till barn- och utbildningsnämnden med oförändrade arbetsuppgifter varför budgeterade medel om 359 tkr lämpligen överförs. Ingen av ovanstående budgetjusteringar påverkar kommunens resultat. Gemensamma anläggningstillgångar i form av gator, belysningspunkter, etc. inom exploateringen av Sandsjöområdet har färdigställts under 2010 varför kapitalkostnader uppstår fr.o.m om 400 tkr. Övrigt I uppföljningen lämnas ingen information om eventuellt behov av ägartillskott till kommunens bolag. Bolagens resultatprognoser 2011 kommer att lämnas under beredningen av ärendet. Kommunens låga resultat 2011 och prognostiserade resultat för den kommande planeringsperioden ställer krav på stora förändringar i verksamheten och/eller skatteintäkterna. På vilket sätt kommer att avgöras under beredningen av ärendet.

16 Kommunstyrelsen Forts 99 Budgetuppföljning 3 månader 2011 Yrkanden Per Andersson (S) yrkar att 6 miljoner kronor reserveras som underskott för Svenljunga Verksamhetslokaler AB i prognosen, samt att det noteras en miljon i extra anslag till Barn- och utbildningsnämnden till Lärcentrum. Beslutsgång Ordföranden ställer Per Anderssons förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Styrelsens budget minskar med 359 tkr motsvarande lägre lönekostnad i samband med att medarbetare bytt förvaltning. Motsvarande ökning av budget sker på barn- och utbildningsnämnden. I övrigt erhåller styrelsen ett generellt tilläggsanslag om tkr. Barn- och utbildningsnämnden Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 190 tkr motsvarande högre lönekostnad 2011 beroende på åtgärder efter arbetsvärdering. Nämndens budget ökar med 359 tkr motsvarande högre lönekostnad i samband med att medarbetare bytt förvaltning. Motsvarande minskning av budget sker på kommunstyrelsen. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om tkr. Socialnämnden Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 330 tkr motsvarande tidigare specialdestinerade statsbidrag avseende anhörigrådgivning. Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 325 tkr motsvarande högre lönekostnad 2011 beroende på åtgärder efter arbetsvärdering. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om tkr. Samhällsbyggnadsnämnden Markreservens budget ökar med 400 tkr motsvarande kapitalkostnaden efter exploateringen av Sandsjöområdet.

17 Kommunstyrelsen Forts 99 Kostförsörjningen erhåller ett tilläggsanslag om tkr. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om 720 tkr. Gemensamt Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2011 skall största möjliga återhållsamhet råda inom samtliga förvaltningar avseende alla kostnader under resterande del av året. Generell återhållsamhet är överordnad budget varför nämnder förväntas redovisa överskott, mot budget efter tilläggsanslag, i helårsbokslut Den återbesättningsprövning som pågått sen 2009 genom förändrad delegation förändras inte, men bör mot bakgrund av den ekonomiska situationen leda till en mer restriktiv bedömning än tidigare. Den pågående beredningen av Verksamhetsplan visar på ett stort glapp mellan tillgängliga resurser och verksamhetens upplevda behov. Nivåsänkande åtgärder för att sänka resursbehovet bör därför inledas snarast i alla verksamheter. Kommunens mål om ett nollresultat 2011 kommer sannolikt inte att uppnås men med hjälp av en återhållsam konsumtion under den resterande delen av året förväntas prognostiserat resultat reduceras. Underskottet 2011 innebär ett högre återställningskrav inom ramen för balanskravet men tidigare beslutad tidplan om ett återställande inom tio år fr.o.m kvarstår. I övrigt godkänns uppföljningen efter 3 månader Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Berit Haraldsson, Gunnel Johansson, Anders fransson och Annika Bergqvist) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Per Anderssons förslag.

18 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Kommunen Ekonomichef Stefan Eriksson och förvaltningsekonom Berit Svensson presenterar kommunens verksamhetsplan Verksamhetsplan för kommunen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Stefan Carlsson (S) yrkar på återremiss. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunen har tidigare åberopat synnerliga skäl mot bakgrund av att en förstärkning av kommunens finansiella ställning inte är akut och att resultatmålen höjs senare under perioden i syfte att återställa eget kapital, detta åberopas återigen. Återställningstiden, som tidigare beslutats till maximalt tio år fr.o.m. 2012, kvarstår oförändrad. Verksamhetsplanen godkännes med bifogade ändringar. Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Berit Haraldsson, Gunnel Johansson, Anders fransson och Annika Bergqvist) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Stefan Carlssons förslag, se bilaga.

19 Kommunstyrelsen Tillsättning av tf Samhällsbyggnadschef Med anledning av att Magnus Nilsson avslutat sin anställning som Samhällsbyggnadschef tillsätts en tf Samhällsbyggnadschef. Förslag Kommunchef Magnus Nilsson föreslår att Fredrik Ekberg utses till tf Samhällsbyggnadschef, dock längst till och med Kommunstyrelsens beslut Tillsätter Fredrik Ekberg som tf Samhällsbyggnadschef på ett förordnande dock längst till och med

20 Kommunstyrelsen Styrel förslag till prioritering vid elbristsituationer Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering inför elbristsituationer. MSB har tagit fram ett inriktningsdokument för hur prioriteringen av samhällsviktig verksamhet ska gå till (bilaga 1). Alla Sveriges kommuner ska identifiera vilka elanvändare som bör prioriteras i händelse av allvarlig elbrist, och tillsammans med berörda elnätsföretag kartlägga längs vilka ellinjer som dessa är belägna. Kommunen ska överlämna sitt arbete till Länsstyrelsen senast den 30 juni Därefter fattar Länsstyrelsen beslut om i vilken ordning elanvändare (ellinjer) ska frånkopplas. Elnätsföretagen verkställer vid elbrist. Ärendet En arbetsgrupp med deltagande från alla förvaltningar samt näringslivschef har: - Inventerat och prioriterat kommunens elanvändare enligt inriktningsdokumentet från MSB (bilaga 1). - Kommunicerat underlaget med kommunens nätleverantörer. - Arbetat fram bifogade förslag till beslut (bilaga 2). Säkerhetsgruppen , Arbetsgruppen för Styrel , , , KLG Övriga förvaltningsnämnder har informerats om ärendet. Tjänsteskrivelse från Karin Bergdahl daterad Svenljunga kommuns arbetsgrupp för Styrels förslag till prioriteringsbeslut (då detta är sekretessbelagt delades materialet ut och samlades in vid sittande bord). Kommunstyrelsens beslut KS föreslås besluta prioritera Svenljunga kommuns elanvändare enligt förslag.

21 Kommunstyrelsen Industrihotell Lockryd Sedan sensommaren - hösten 2010 har flera intressenter varit på besök och visat visst intresse för industri- och handelsområdet i Lockryd. Dessa förfrågningar har bearbetats av utvecklingsenheten, man har varit ute på plats och lokaliserat sig i terrängen. Efterfrågat material har delgetts de intresserade och vi har svarat på de frågeställningar som uppkommit under samtalen. Ännu har inget företag beslutat sig för att etablera sig i Lockryd. Utvecklingsenheten ser det av stor vikt för attraktiviteten av Lockrydsområdet att den första satsningen kommer igång. Med detta som utgångspunkt finner vi det lämpligt att Svenljunga Industrifastigheter AB uppför en enkel industribyggnad om ca 4000 kvm till en uppskattad årlig hyra på ca 1,2 miljoner kronor som kan hyras ut till ett eller flera företag. Ett uppförande av en sådan byggnad skulle medföra goda förutsättningar för en positiv utveckling av området. Tjänsteskrivelse från Jonas Widerström daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkanden Per Andersson (S) yrkar på återremiss på grund av: - tidigare tjänsteskrivelse ska ingå i beslutsunderlaget - en analys av vad som anses vara en marknadsmässig hyra ska göras - företaget som är aktuellt för etablering skall redovisa varför de inte kan ordna finansieringen på egen hand. Beslutsgång Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Föreslå Kommunfullmäktige att Svenljunga Industrifastigheter AB uppför industrihotell på Lockryd.

22 Kommunstyrelsen Holsjunga Camping Svenljunga Kommun, Holsljunga Camping har sedan ett upprättat hyreskontrakt med DreamCamp Westsweden AB. I enlighet med hyreskontraktet anmäler DreamCamp Westsweden AB sitt intresse för köp av Holsljunga camping. Svenljunga Kommun, Holsljunga Camping har sedan ett upprättat hyreskontrakt med DreamCamp Westsweden AB. I enlighet med hyreskontraktet punkt om avtalstid 5:3 anmäler DreamCamp Westsweden AB sitt intresse för köp av Holsljunga camping. För att få en opartisk bedömning av campingens värde anlitades Ulf Theodorsson Reg. Fastighetsmäklare, Swedbank Kommersiella fastigheter. Den 21 april 2011 besöktes campingen med mäklaren för en marknadsvärdering. Resultatet redovisas i bilaga 1. Värderingen visar ett marknadsvärde på kronor med en spridning på +/ kronor. Svenljunga Kommun har lagt ned kronor på campingen i egna kostnader. Med detta och den externa värderingen som underlag finner vi på Utvecklingsenheten att köpeskillingen bör bli kronor, alltså den kostnad som kommunen lagt ned på campingen. Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jonas Widerström daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ger Utvecklingsenheten med stöd av Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra försäljningen av Holsljunga Camping till en köpeskilling av kronor.

23 Kommunstyrelsen Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning och verkställighetsförteckning Kommunstyrelsen har genomgått vissa organisatoriska förändringar. Kommunstyrelseförvaltningen har därför sett över kommunstyrelsens delegationsordning. KS Delegationsordning och verkställighetsförteckning. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänner delegationsordning och verkställighetsförteckning för kommunstyrelsen med föreslagna förändringar.

24 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga (FINSAM) har vid sammanträde beslutat godkänna årsredovisningen för år Styrelseprotokoll från Sjuhärads Samordningsförbund Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Jäv Rune Peterson (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänna årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga (FINSAM) Bevilja samordningsförbundets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

25 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut 2013/11 Fullmakt åt Borås stad att meddela tilldelningsbeslut samt att teckna avtal gällande flyttjänster. Utvecklingschefens delegationsbeslut 1013/11 Anställning av tillsyningsman. Personalchefens delegationsbeslut 1014/11 Uppsägning av personal

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer