Kommunstyrelsen Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50"

Transkript

1 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl (Ajournering ) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek Johan Björkman (M) Gunnel Johansson (S) Roger Axelsson (M) avvek Monica Björsell (C) Bertil Johansson (C) Owe Lundin (FP) Berit Haraldsson (S) Per Andersson (S) Rune Peterson (C) ersatte Roger Axelsson Övriga deltagare Magnus Nilsson 101 Berit Svensson Lena Spjuth Fredrik Dahl Ida Josefsson Susanne Norberg Julija Kulneff 94 Karin Bergdahl 102 Utses att justera Justeringens plats och tid Stefan Carlsson Kommunhuset Svenljunga Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ida Josefsson Organ Ordförande Justerande Eva Johansson Stefan Carlsson ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Svenljunga Underskrift Ida Josefsson

2 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Ändring av plan- och bygglovstaxan Ärendebeskrivning Från och med den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den innehåller förändrade och utökade system för planläggning och byggande. Kontrollen och tillsynen över byggandet görs tydligare och minst ett arbetsplatsbesök ska göras i varje större bygglovsärende. Även de administrativa reglerna ändras bl.a. genom ytterligare kommunikation med den sökande och kungörelse av besluten i Post- och inrikes tidningar. En beräkning av tidsåtgången för ett ärende enligt den nya lagen i förhållande till den gamla visar på mer än en fördubbling. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har lämnat ett förslag till ny taxa för ärenden enligt PBL. Förslaget på ny taxa innebär en höjning av avgifterna för att kunna täcka merkostnaderna för den utökade handläggningen. Förslaget som miljö- och byggenheten lägger fram är en viss modifiering av SKLs förslag. I tabell 25 Lägeskontroll har vi krävt lägeskontroll även för byggnader under 50 m2. Vi har även infört avgift för framtagandet av en byggkarta som ska användas vid enklare byggnationer i stället för nybyggnadskarta. Byggkartan ska tas fram av miljö- och byggenheten och innehålla fastighetsgränser och befintliga byggnader. Den nya taxan innebär att det tidigare systemet med ett grundbelopp (G) som fastställdes av fullmäktige varje år har slopats och ersatts med faktor på en tusendels prisbasbelopp milliprisbasbelopp. SKL föreslår även en justeringsfaktor (N) som föreslås vara 0,8 för kommuner med ett invånarantal på under personer, 1,0 för kommuner med invånare och 1,2 för kommuner med över invånare. Lagstiftningen håller på att kompletteras med en plan- och byggförordning. Denna kommer att bl.a. att reglera bygglovsplikt för skyltar mm. Tabellerna 15 och 17 kan därför komma att behöva justeras efter det att förordningen är beslutad av regeringen. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggchef Susanne Norberg, Arbetsutskottets protokoll, Tjänsteskrivelse från miljö- och byggchef Susanne Norberg, Plan- och bygglovstaxa 2011 från SKL Protokoll från Samhällsbyggnadsnämnden 33

3 Kommunstyrelsen Forts. 90 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att anta förslaget till plan- och bygglovstaxa med kart- och mättaxa (bilaga) att gälla för ärenden inkomna från den 1 juni Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att sätta taxans N-faktor till 0,8. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att ge nämnden i delegation att ändra i taxans tabeller 15 och 17 i de delar som är beroende av den ännu ej beslutade plan- och byggförordningen samt att årligen räkna upp milliprisbasbeloppet enligt gällande prisbasbelopp.

4 Kommunstyrelsen Utställning Vindbruksplan Förslag till Vindbruksplan har nu omarbetats efter samrådsförfarande. Planförslaget är nu färdigt för att ställa ut i enlighet med Plan- och bygglagen kap Ärendet Svenljunga kommun har utarbetat ett förslag till vindbruksplan. Arbetet har bedrivits med omfattande demokratiska förankringsprocesser, vilket har skett genom byalagsmöten, referensgrupper, politikergrupper etc. Syftet uppnåddes tydligt genom det genomslag samrådshandlingen fick inom byalag, politiska partier och alla möten som hölls på olika nivåer. Inför utställning och under den fortsatta planeringen redovisas endast ett förslag. Förslaget omfattar mycket mindre yta än under samrådet. Planförslagets utgångspunkter är följande: Ett respektavstånd skall finnas från detaljplanelagd bostadsbebyggelse med meter. Plankartan har markering för vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken tillåts. Utanför markerade områden avser Svenljunga kommun att avstyrka anläggningar. Anläggningar som inte berör Miljöbalken är tillåtna över hela kommunens yta efter prövning enligt gällande regelverk. Svenljunga kommun rekommenderar att område för riksintresse för vindbruk revideras i enlighet med plankartan. Inom område på plankartan där vindbruk tillåts gäller följande Verkets totalhöjd får inte överskrida 150 meter. Verk få inte placeras närmare allmän väg eller järnvägsanläggning än verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Verk får inte placeras närmare luftförlagd elledning än verkets totalhöjd Bygglov för nya bostäder prövas restriktivt. Beslut om tillstyrkan av ansökan för vindbruk fattas av Samhällsbyggnadsnämnden. Vid ärenden om vindbruk närmare kommungräns än 2,5km ska beslut föregås av remiss till berörd kommun. Vindbruksplanen har översiktsplanestatus, vilket innebär att den skall vara övergripande för hela kommunen. Den är vägledande men inte juridiskt bindande och skall omfatta hela kommunen.

5 Kommunstyrelsen Forts 91 Planförslaget bör nu ställas ut enligt Plan och bygglagen kap 3 12 och skall vara utställt under minst två månader. Yrkanden Owe Lundin (FP) yrkar att hela kommundel Högvad lämnas fritt, vilket tillstyrkes av Bertil Johansson (C). Stefan Carlsson (S) yrkar att ingen höjdbegränsning skall anges. Beslutsgång Ordföranden ställer först tjänstemannaförslaget mot Owe Lundins och Bertil Johanssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget. Därefter ställer ordföranden tjänstemannaförslaget mot Stefan Carlssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller tjänstemannaförslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till vindbruksplan ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen kap Utgångspunkter för planförslaget skall vara följande: Ett respektavstånd skall finnas från detaljplanelagd bostadsbebyggelse med meter. Plankartan har markering för vindkraftverk som kräver anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken tillåts. Utanför markerade områden avser Svenljunga kommun att avstyrka anläggningar. Anläggningar som inte berör Miljöbalken är tillåtna över hela kommunens yta efter prövning enligt gällande regelverk. Svenljunga kommun rekommenderar att område för riksintresse för vindbruk revideras i enlighet med plankartan. Inom område på plankartan där vindbruk tillåts gäller följande Verkets totalhöjd får inte överskrida 150 meter. Verk få inte placeras närmare allmän väg eller järnvägsanläggning än verkets totalhöjd, dock minst 50 meter. Verk får inte placeras närmare luftförlagd elledning än verkets totalhöjd Bygglov för nya bostäder prövas restriktivt. Beslut om tillstyrkan av ansökan för vindbruk fattas av Samhällsbyggnadsnämnden att ärenden om vindbruk närmare kommungräns än 2,5km ska beslut föregås av remiss till berörd kommun.

6 Kommunstyrelsen Forts 91 Reservation Owe Lundin (FP) och Bertil Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

7 Kommunstyrelsen Utställning LIS-plan Förslag till LIS plan (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) har nu omarbetats efter samrådsförfarande. Planförslaget är nu färdigt för att ställa ut i enlighet med Plan- och bygglagen kap Ärendet Svenljunga kommun har utarbetat ett förslag till LIS plan. Arbetet har delvis bedrivits med hjälp av genom byalagsmöten. LIS- planen har nu omarbetats efter samrådsförfarandet, vissa områden har omarbetats och förtydligats, vissa områden har styrkts helt, något har tillkommit. Förtydliganden har gjorts i tätortsbeskrivningar och kopplingen mellan LIS områdena och respektive tätort för att stimulera och utveckla den service som finns i respektive ort för att på detta sätt hålla landsbygden levande. Förtydligande kartmaterial har också tagits fram för att bättre illustrera närheten till tätorten. I samrådsförslaget fanns ca 50 områden utpekade som LIS områden i utställningsförslaget finns 31 områden. Planförslaget bör nu ställas ut enligt Plan och bygglagen kap 3 12 och skall vara utställt under minst två månader. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till LIS plan ställs ut i enlighet med plan- och bygglagen kap 3 12.

8 Kommunstyrelsen Skanska - huvudmannaskap Ansökan för efterbehandling av fastigheterna Svenljunga 34:1 & 34:2 (Skanska-området)behöver åtföljas av Svenljunga kommuns ställningstagande om att vara huvudman för åtgärderna samt att riskvärderingen är gjord att efterbehandling behöver ske. Ärendet På fastigheten Svenljunga 34:1 har det bedrivits beredning och färgning av pälsar mellan åren 1936 fram till På den norra delen av fastigheten och på grannfastighet Svenljunga 34:2 har det utövats garveriverksamhet i omgångar sedan 1800-talet. Underverksamhetsperioden användes stora mängder kemikalier och det genererades avfall i produktionen. Länsstyrelsen gjorde 2008 bedömningen att detta område hade högsta riskklassen. Vid riskbedömning av ett förorenat område läggs stor vikt vid hur farliga föroreningar det rör sig om och hur dessa kan sprida sig. Även om det bara finns något eller några tiotal kilogram av ämnen med mycket hög farlighet så kan det vara skäl nog att sanera ett område. Inom ramen av för en förstudie har Structor Miljö Göteborg AB utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning av fastigheten Svenljunga 34:2 & 34:1. Det övergripande syftet med undersökningen är att klargöra förekomsten av föroreningar från den tidigare verksamheten (även från fastighet) i jord, inomhusluft och grundvatten. Förundersökningen har följts upp av en huvudstudie som verifierat att det finns områden med stor förorening och dessutom har utbredningen så långt detta är möjligt definierats. Projektet är nu i en fas där statsbidrag skall sökas för att efterbehandla området. För att denna ansökan skall kunna lämnas in krävs att kommunen gör en riskvärdering samt åtar sig huvudmannaskapet för saneringen. Kommunen kommer inte få ersättningar för administrativa kostnader som blir en följd av huvudmannaskapet. Riskvärdering av förorenade områden innebär att man väger samman miljömässiga, tekniska, ekonomiska och andra aspekter för att bestämma en rimlig åtgärdsnivå. I underlaget för riskvärderingen ska alla relevanta aspekter beskrivas. Riskvärderingsmatris finns i handlingarna. (bil) Kommunen behöver godkänna riskvärderingen och åta sig huvudmannaskapet för att ansökan om medel för efterbehandling skall kunna sändas in.

9 Kommunstyrelsen Forts 93 Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen och miljö- och byggchefen daterad Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Svenljunga kommun åtar sig att ansvara för huvudmannaskapet för efterbehandlingen för fastigheterna Svenljunga 34:1 och Svenljunga 34:2 samt de sediment i Ätran som härrör från den verksamheten. Riskvärderingen är att sanering bör göras för hela området.

10 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut Godkänner Verksamhetsplanen för Kommunstyrelsen

11 Kommunstyrelsen Angående skrivelse från Stiftelsen Klevs Gästgiveri Stiftelsen Klevs Gästgiveri har under vintern lidit av likviditetsbrist p.g.a. den tidigare arrendatorns underlåtenhet att betala arrende varför kommunstyrelsen lämnat lån om totalt 150 tkr. Stiftelsens bokslut visar ett underskott om 250 tkr vilket Stiftelsen önskar att kommunen skall täcka. Stiftelsen önskar även att befintliga lån om 150 tkr efterskänks. Stadgarna som Stiftelsen hänvisar till innebär inte att kommunen måste lämna tillskott till Stiftelsen då den fastighet som Stiftelsen äger sannolikt ger en betydligt högre likvid vid en försäljning än vad den är värderad till i Stiftelsens balansräkning. Det ekonomiska problemet på kort sikt är således brist på likviditet snarare än behov av permanenta resurstillskott. I avvaktan på att problemet med den dåliga lönsamheten i Stiftelsen löses på lång sikt bör kommunen tillhandahålla lån för att säkra Stiftelsens betalningsförmåga. Ett räntefritt lån lämnades 2010 om 100 tkr där Stiftelsen har möjlighet att amortera hela eller delar av lånet under maximalt 3 år. Ett räntefritt lån lämnades i mars 2011 om 50 tkr under maximalt 2 månader för att lösa en uppkommen akut likviditetsbrist. Protokoll Stiftelsen Klevs Gästgiveri Skuldebrev Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Stiftelsen erhåller kr som förlusttäckningsbidrag. Beloppet tas ur eget kapital och lånet efterskänkes ej.

12 Kommunstyrelsen Direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämma för kommunens helägda bolag Styrelsen i kommunens helägda bolag har överlämnat årsredovisningar för år 2010 och kommunstyrelsen skall besluta om vilka direktiv kommunens ombud till bolagsstämmorna skall lämna. När denna tjänsteskrivelse skrivs har bolagen ännu inte överlämnat årsredovisningarna med till hörande revisionsberättelser varför förslag till beslut endast rör formalia förutom behovet av att bolagen efterlever befintliga ägardirektiv avseende finansiell rapportering. Det är av vikt att kommunfullmäktige kan ta ställning till hela kommunkoncernens finansiella situation i samband med delårsbokslutet efter 8 månader. Årsredovisning avseende Svenljunga förvaltning AB Årsredovisning avseende Svenljunga verksamhetslokaler AB Årsredovisning avseende Svenljunga industrifastigheter AB Årsredovisning avseende AB Svenljunga bostäder Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens beslut Ger följande direktiv till ombudet vid de fyra bolagens bolagsstämmor: Godkänner bokslutet för år Beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bolagen skall till kommunstyrelsen lämna delårsbokslut efter 8 månader och årsprognos i v. 38.

13 Kommunstyrelsen Kommunägda bolag val av ombud vid bolagsstämmor under mandatperioden Kommunstyrelsen har att utse ombud vid de kommunägda bolagens (Svenljunga förvaltning AB, Svenljunga verksamhetslokaler AB, Svenljunga industrifastigheter AB samt AB Svenljunga bostäder) bolagsstämmor för mandatperioden Förslag Johan Björkman (M) föreslår att Eva Johansson (C) väljs till ombud och att Stefan Carlsson (S) väljs som ersättare. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att utse Eva Johansson (C) till ombud vid de kommunägda bolagens bolagsstämmor för mandatperioden Som ersättare utses Stefan Carlsson (S).

14 Kommunstyrelsen Behov av utökad kommunal borgen till Svenljunga Verksamhetslokaler AB I samband med beslutet om bildandet av Svenljunga Verksamhetslokaler AB beviljade kommunfullmäktige bolaget en kommunal borgen om 50 mkr. Bolaget anmäler nu att lånebehovet snart överstiger det beloppet varför det bör höjas. Låneinstituten intecknar ett borgensbelopp motsvarande förväntat totalt lånebelopp även om investeringen inte är färdigställd vilket är anledningen till att borgenssumman inte längre räcker. De två projekt som nu är på väg är reningsanläggning, (till bassängen), på Moga Fritid och Sexdrega förskola. Bolaget anger en total borgenssumma om 100 mkr som lämplig i nuläget. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Stefan Eriksson daterad Kommunstyrelsens beslut Såsom för egen skuld ingå borgen för Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s låneförpliktelser med ytterligare 50 mkr upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive högsta belopp.

15 Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 3 månaders januari mars 2011 I bilaga redovisas förväntad prognos för kommunen helåret Budgetjusteringar av teknisk karaktär, (ej genomförda i driftstablå) I prognosen för skatteintäkter har 330 tkr utelämnats mot bakgrund av att det specialdestinerade statsbidrag om 300 tkr socialnämnden tidigare erhållit fr.o.m överförts till kommunens skatteintäkt. Efter ett tilläggsanslag om 300 tkr till socialnämnden återläggs samma summa till skatteintäkterna och kommunens netto förändras inte. Motsvarande justering har tidigare skett i ramar för I december 2010 genomfördes ytterligare en justering av vissa löner i enlighet med tidigare beslut om arbetsvärdering. Justeringen innebär ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden om 190 tkr och socialnämnden om 325 tkr. Motsvarande belopp minskar budgeterat belopp avseende åtgärder efter arbetsvärdering, (se gemensamma intäkter och kostnader), och kommunens netto förändras inte. Motsvarande justering har tidigare skett i ramar för En medarbetare som tidigare arbetat under kommunstyrelsen har övergått till barn- och utbildningsnämnden med oförändrade arbetsuppgifter varför budgeterade medel om 359 tkr lämpligen överförs. Ingen av ovanstående budgetjusteringar påverkar kommunens resultat. Gemensamma anläggningstillgångar i form av gator, belysningspunkter, etc. inom exploateringen av Sandsjöområdet har färdigställts under 2010 varför kapitalkostnader uppstår fr.o.m om 400 tkr. Övrigt I uppföljningen lämnas ingen information om eventuellt behov av ägartillskott till kommunens bolag. Bolagens resultatprognoser 2011 kommer att lämnas under beredningen av ärendet. Kommunens låga resultat 2011 och prognostiserade resultat för den kommande planeringsperioden ställer krav på stora förändringar i verksamheten och/eller skatteintäkterna. På vilket sätt kommer att avgöras under beredningen av ärendet.

16 Kommunstyrelsen Forts 99 Budgetuppföljning 3 månader 2011 Yrkanden Per Andersson (S) yrkar att 6 miljoner kronor reserveras som underskott för Svenljunga Verksamhetslokaler AB i prognosen, samt att det noteras en miljon i extra anslag till Barn- och utbildningsnämnden till Lärcentrum. Beslutsgång Ordföranden ställer Per Anderssons förslag mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Styrelsens budget minskar med 359 tkr motsvarande lägre lönekostnad i samband med att medarbetare bytt förvaltning. Motsvarande ökning av budget sker på barn- och utbildningsnämnden. I övrigt erhåller styrelsen ett generellt tilläggsanslag om tkr. Barn- och utbildningsnämnden Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 190 tkr motsvarande högre lönekostnad 2011 beroende på åtgärder efter arbetsvärdering. Nämndens budget ökar med 359 tkr motsvarande högre lönekostnad i samband med att medarbetare bytt förvaltning. Motsvarande minskning av budget sker på kommunstyrelsen. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om tkr. Socialnämnden Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 330 tkr motsvarande tidigare specialdestinerade statsbidrag avseende anhörigrådgivning. Nämnden erhåller ett tilläggsanslag om 325 tkr motsvarande högre lönekostnad 2011 beroende på åtgärder efter arbetsvärdering. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om tkr. Samhällsbyggnadsnämnden Markreservens budget ökar med 400 tkr motsvarande kapitalkostnaden efter exploateringen av Sandsjöområdet.

17 Kommunstyrelsen Forts 99 Kostförsörjningen erhåller ett tilläggsanslag om tkr. I övrigt erhåller nämnden ett generellt tilläggsanslag om 720 tkr. Gemensamt Mot bakgrund av det prognostiserade underskottet 2011 skall största möjliga återhållsamhet råda inom samtliga förvaltningar avseende alla kostnader under resterande del av året. Generell återhållsamhet är överordnad budget varför nämnder förväntas redovisa överskott, mot budget efter tilläggsanslag, i helårsbokslut Den återbesättningsprövning som pågått sen 2009 genom förändrad delegation förändras inte, men bör mot bakgrund av den ekonomiska situationen leda till en mer restriktiv bedömning än tidigare. Den pågående beredningen av Verksamhetsplan visar på ett stort glapp mellan tillgängliga resurser och verksamhetens upplevda behov. Nivåsänkande åtgärder för att sänka resursbehovet bör därför inledas snarast i alla verksamheter. Kommunens mål om ett nollresultat 2011 kommer sannolikt inte att uppnås men med hjälp av en återhållsam konsumtion under den resterande delen av året förväntas prognostiserat resultat reduceras. Underskottet 2011 innebär ett högre återställningskrav inom ramen för balanskravet men tidigare beslutad tidplan om ett återställande inom tio år fr.o.m kvarstår. I övrigt godkänns uppföljningen efter 3 månader Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Berit Haraldsson, Gunnel Johansson, Anders fransson och Annika Bergqvist) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Per Anderssons förslag.

18 Kommunstyrelsen Verksamhetsplan Kommunen Ekonomichef Stefan Eriksson och förvaltningsekonom Berit Svensson presenterar kommunens verksamhetsplan Verksamhetsplan för kommunen Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkande Stefan Carlsson (S) yrkar på återremiss. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunen har tidigare åberopat synnerliga skäl mot bakgrund av att en förstärkning av kommunens finansiella ställning inte är akut och att resultatmålen höjs senare under perioden i syfte att återställa eget kapital, detta åberopas återigen. Återställningstiden, som tidigare beslutats till maximalt tio år fr.o.m. 2012, kvarstår oförändrad. Verksamhetsplanen godkännes med bifogade ändringar. Reservation S-gruppen (Stefan Carlsson, Per Andersson, Berit Haraldsson, Gunnel Johansson, Anders fransson och Annika Bergqvist) reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Stefan Carlssons förslag, se bilaga.

19 Kommunstyrelsen Tillsättning av tf Samhällsbyggnadschef Med anledning av att Magnus Nilsson avslutat sin anställning som Samhällsbyggnadschef tillsätts en tf Samhällsbyggnadschef. Förslag Kommunchef Magnus Nilsson föreslår att Fredrik Ekberg utses till tf Samhällsbyggnadschef, dock längst till och med Kommunstyrelsens beslut Tillsätter Fredrik Ekberg som tf Samhällsbyggnadschef på ett förordnande dock längst till och med

20 Kommunstyrelsen Styrel förslag till prioritering vid elbristsituationer Styrel är ett landsomfattande planeringssystem för prioritering inför elbristsituationer. MSB har tagit fram ett inriktningsdokument för hur prioriteringen av samhällsviktig verksamhet ska gå till (bilaga 1). Alla Sveriges kommuner ska identifiera vilka elanvändare som bör prioriteras i händelse av allvarlig elbrist, och tillsammans med berörda elnätsföretag kartlägga längs vilka ellinjer som dessa är belägna. Kommunen ska överlämna sitt arbete till Länsstyrelsen senast den 30 juni Därefter fattar Länsstyrelsen beslut om i vilken ordning elanvändare (ellinjer) ska frånkopplas. Elnätsföretagen verkställer vid elbrist. Ärendet En arbetsgrupp med deltagande från alla förvaltningar samt näringslivschef har: - Inventerat och prioriterat kommunens elanvändare enligt inriktningsdokumentet från MSB (bilaga 1). - Kommunicerat underlaget med kommunens nätleverantörer. - Arbetat fram bifogade förslag till beslut (bilaga 2). Säkerhetsgruppen , Arbetsgruppen för Styrel , , , KLG Övriga förvaltningsnämnder har informerats om ärendet. Tjänsteskrivelse från Karin Bergdahl daterad Svenljunga kommuns arbetsgrupp för Styrels förslag till prioriteringsbeslut (då detta är sekretessbelagt delades materialet ut och samlades in vid sittande bord). Kommunstyrelsens beslut KS föreslås besluta prioritera Svenljunga kommuns elanvändare enligt förslag.

21 Kommunstyrelsen Industrihotell Lockryd Sedan sensommaren - hösten 2010 har flera intressenter varit på besök och visat visst intresse för industri- och handelsområdet i Lockryd. Dessa förfrågningar har bearbetats av utvecklingsenheten, man har varit ute på plats och lokaliserat sig i terrängen. Efterfrågat material har delgetts de intresserade och vi har svarat på de frågeställningar som uppkommit under samtalen. Ännu har inget företag beslutat sig för att etablera sig i Lockryd. Utvecklingsenheten ser det av stor vikt för attraktiviteten av Lockrydsområdet att den första satsningen kommer igång. Med detta som utgångspunkt finner vi det lämpligt att Svenljunga Industrifastigheter AB uppför en enkel industribyggnad om ca 4000 kvm till en uppskattad årlig hyra på ca 1,2 miljoner kronor som kan hyras ut till ett eller flera företag. Ett uppförande av en sådan byggnad skulle medföra goda förutsättningar för en positiv utveckling av området. Tjänsteskrivelse från Jonas Widerström daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Yrkanden Per Andersson (S) yrkar på återremiss på grund av: - tidigare tjänsteskrivelse ska ingå i beslutsunderlaget - en analys av vad som anses vara en marknadsmässig hyra ska göras - företaget som är aktuellt för etablering skall redovisa varför de inte kan ordna finansieringen på egen hand. Beslutsgång Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Föreslå Kommunfullmäktige att Svenljunga Industrifastigheter AB uppför industrihotell på Lockryd.

22 Kommunstyrelsen Holsjunga Camping Svenljunga Kommun, Holsljunga Camping har sedan ett upprättat hyreskontrakt med DreamCamp Westsweden AB. I enlighet med hyreskontraktet anmäler DreamCamp Westsweden AB sitt intresse för köp av Holsljunga camping. Svenljunga Kommun, Holsljunga Camping har sedan ett upprättat hyreskontrakt med DreamCamp Westsweden AB. I enlighet med hyreskontraktet punkt om avtalstid 5:3 anmäler DreamCamp Westsweden AB sitt intresse för köp av Holsljunga camping. För att få en opartisk bedömning av campingens värde anlitades Ulf Theodorsson Reg. Fastighetsmäklare, Swedbank Kommersiella fastigheter. Den 21 april 2011 besöktes campingen med mäklaren för en marknadsvärdering. Resultatet redovisas i bilaga 1. Värderingen visar ett marknadsvärde på kronor med en spridning på +/ kronor. Svenljunga Kommun har lagt ned kronor på campingen i egna kostnader. Med detta och den externa värderingen som underlag finner vi på Utvecklingsenheten att köpeskillingen bör bli kronor, alltså den kostnad som kommunen lagt ned på campingen. Tjänsteskrivelse från utvecklingschef Jonas Widerström daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens ger Utvecklingsenheten med stöd av Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra försäljningen av Holsljunga Camping till en köpeskilling av kronor.

23 Kommunstyrelsen Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning och verkställighetsförteckning Kommunstyrelsen har genomgått vissa organisatoriska förändringar. Kommunstyrelseförvaltningen har därför sett över kommunstyrelsens delegationsordning. KS Delegationsordning och verkställighetsförteckning. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänner delegationsordning och verkställighetsförteckning för kommunstyrelsen med föreslagna förändringar.

24 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2010 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga Förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga (FINSAM) har vid sammanträde beslutat godkänna årsredovisningen för år Styrelseprotokoll från Sjuhärads Samordningsförbund Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Jäv Rune Peterson (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Godkänna årsredovisning 2010 för Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga (FINSAM) Bevilja samordningsförbundets ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

25 Kommunstyrelsen Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar lägga nedanstående delegationsbeslut till handlingarna Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll Ekonomichefens delegationsbeslut 2013/11 Fullmakt åt Borås stad att meddela tilldelningsbeslut samt att teckna avtal gällande flyttjänster. Utvecklingschefens delegationsbeslut 1013/11 Anställning av tillsyningsman. Personalchefens delegationsbeslut 1014/11 Uppsägning av personal

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-09-23 1. Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-23 1 Plats och tid Kommunhuset, Svenljunga kl. 14.00 18.00 Ajournering 17.15 17.45 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-06-17 1. Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande

Kommunstyrelsen 2013-06-17 1. Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 16.30 Ajournering 16.00 16.15 Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Enligt förteckning. Enligt förteckning. Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) 1(8) Plats och tid Nämndhuset, sammanträdeslokal: Landsort kl 08.30-11.55 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Roland Dehlin (M) och Daniel Adborn (FP) Justeringens

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00

Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Protokoll 2010-08-10 1 (16) Plats: Sammanträdesrummet Visten, Kommunkontoret Forshaga Tid: Klockan 18.30 19.00 Avser : 134-145 Beslutande: Tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Angelica Rage (S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer