Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS kallelse Punkt, ärendebeskrivning Sid. 1. Upprop 2. Protokollsjustering: I tur att justera: UlfHolmberg och Irene Ebbesson. Ersättare: Anders Gunnarsson. Justering äger rum tisdagen den 1 november kl på kommunkansliet Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: -- - Utdelning av kulturpris respektive kulturstipendium Samarbete och verksamhetsplan i Skåne Nordväst - Marcus Ljungqvist, miljöstrateg, inspirationsföreläsning om miljö och hållbarhet. - Information från Kommunrevisionens ordförande Roar Onsö. - Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. 5. Interpellation - Städning av kommunens lokaler Interpellation - Besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb Interpellation - Konkurrensutsättning av grönyteskötseln Interpellation - Översvämningar vid Jöns Möllers väg iförslöv Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos Redovisning av ej avslutade motioner Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten Anvisningar för planarbete vid Norrviken Motion - Äldreombudsman till Båstads kommun Motion - Införande av GMO-fria zoner Policy för kommunens folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Förslag till beredningsuppdrag 72-74

2 16. Avsägelse av uppdrag - Pelle Höglund CM) Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar efter Gudrun Edh C--) Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Karin Hansson CM) Val av ersättare i kommunstyrelsen Val av ledamot i styrelsen för BNAB efter Birgitta Santesson CC) Delgivningar Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 134 Ik Hemik Andersson enligt uppdrag Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 19 oktober 2011 l;i: M-~ Henrik Andersson T.T ~ ~_1 ~ 1~_4-

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Val av iusterare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.. Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den../. kl... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -1-

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -2-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 28 KF 161 dnr KS 1056/ Interpellation - Städning av kommunens lokaler Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation gällande städning av kommunens lokaler. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -3-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1056/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen 1 (1) <1 8 Dnr",~ J,Q~J~ö 0 4DD.alJa D sa i ' DII'. Ingela Stefansson Socialdemokraterna i Båstad Interpellationssvar Städning av kommunens lokaler Fråga 1: När ska utvärdering angående konkurrensutsättning av halva kommunens lokalvård genomföras och delges oss politiker? Svar: Eftersom konkurrensutsättningen verkställdes har vi först med 2011 ett helår av verksamhet i alternativ regi. Avsikten är att det ska ske en utvärdering med kundundersökning och ekonomiska konsekvenser efter det kommande årsskiftet. Fråga 2: Har kommunen tjänat pengar på denna privatisering, och i så fall hur mycket? Svar: Det handlar om en upphandling av tjänsteverksamhet som inte är kommunens kärnverksamhet. Att tala om privatisering är missvisande. Kommunen har sparat drygt 1,2 mkr, både i den delen som är konkurrensutsatt men även i den delen som fortfarande utförs i egen regi. I och med att kostnaden var lägre för den upphandlade delen har man arbetat med att se över hur man jobbar i kommunen. Det har bidragit till sänkta kostnader även i den delen som är kvar i kommunens regi. Det måste ses som en positiv konsekvens med konkurrensutsättningen, liksom tydligheten i vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. Fråga 3: Hur är den upplevda kvaliten av dem som använder lokalerna där städningen har konkurrensutsatts? Svar: Den frågan kan besvaras först efter att enkäten genomförts. Fråga 4: Kommer toalettstädningen att åtgärdas med anledning av elevenkäten? Svar: Efter kännedom om klagomålen gjordes en besiktning tillsammans med entreprenören. Här fanns då inga klagomål/anmärkningar. Toaletterna städas en gång per dag (förmiddag), liksom det gjordes när kommunen städade i egen regi. På låg- och mellanstadiet i fritidsdelen "Jollen" har funnits problem; många barn och relativt få toaletter. Men här städas de två toaletterna två gånger per dag, vilket även gjordes då kommunen städade i egen regi. Här har man nyligen haft en dialog och fått besked om att det blivit bra.,~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande III018\7bf\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Organisationsnummer

7 BÅSTADS l{orv/mun Kommunstyrelsen ~ 10 Dnr"KS?.tO:~.I..~L:" IHIIlRlltllllll.llI'.III1II1'Il.llIIIlIlIIl11lltalllJlldIIlJl Interpellation om städning av kommunens lokaler I den nya politiska organisationen var utvärdering ett viktigt redskap, för att följa upp fattade beslut. När skall utvärdering angående konkurrensutsättning av halva kommunens lokalvård genomföras och delges för oss politiker? Har kommunen tjänat pengar på denna privatisering, och isåfall hur mycket? Hur är den upplevda kvaliten av de som använder lokalerna, där städningen har konkurrensutsatts? Kommer toalettstädningen att åtgärdas, med anledning av elevenkäten? För Socialdemokraterna: Tngela Stefansson (S) -5-

8 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF 162 dnr KS 1055/ Interpellation - Besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation gällande besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -6-

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1055/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen ks IOS~1\1 ~ Dnr ~..& l6 mal3diulill li ;J Il II s III.UI ; D II II O~ as s.,a '411 Ingela Stefansson Socialdemolaaterna i Båstad 1 (1) Interpellationssvar Försäljning av mark till Torekovs IK Fråga: Vad beror det på att Torekovs IK inte har fått något besked? Under flera år har diskussioner pågått mellan Torekovs IK och Båstads kommun angående köp av mark. Samtidigt har diskussioner förts med campingplatsen i Torekov som har utvecldingsplaner för sin verksamhet, både med kommunen men även med Torekovs IK. Alla tre parter har en vision om att campingen köper mark av kommunen för att utveckla verksamheten och att kommunen med de intäkterna säkerställer, i samråd med Torekovs IK, att man får en bättre idrottsplats än man har idag. TyvälT har det dragit ut på tiden med campingen. Kommunchefen har vid flera tillfållen informerat ordförande i Torekovs IK muntligen via telefon och fysiska möten om att kommunchefen står fast vid tidigare besked att kommunen återkommer så snart situationen klarnat angående utvecklingen av campingplatsen. Det är alltså orsaken till att Torekovs IK inte fått något besked - förhoppningen finns folifarande att det blir en bra lösning för alla tre parter. Samtidigt är det angeläget att kontakten mellan föreningen och kommunen fungerar väl. Personligen tycker jag att man alltid har rätt att få svar på sina frågor. Men om ordföranden träffar eller talar med kommunchefen och därmed klarar ut de frågor som ställts måste det vara acceptabelt att dessa inte dessutom besvaras slaiftligen. jkw:ca~ Anette Akesson CM) Kommunstyrelsens ordförande IllOI7\7bt\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro OrganisationsIlummer

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011 ~Og- 10 Dnr.t~.. \q.~~..l\) ::.!?\a.elllli.b-' a II.II III1I1Dllll Interpellation omförsäijning av mark till Torekovs idrottsklubb För att säkerställa att idrottsklubben.tar behålla sin träningsplan har idrottsklubbens styrelse, gjort en förfrågan om köp av denna markbit av Båstadskommun i maj skickade en «v styrelseledamöterna in ett brev till kommunen. Inget svar! 2011 ifebruari ett nytt brev. Inget svar! Vad beror detpå att de inte.tar något besked? För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson (S) -8-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 30 KF 163 dnr KS 1067/ Interpellation - Konkurrensutsättning av grönyteskötseln Ärendebeskrivning Beslut Göran Klang, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) gällande konkurrensutsättning av grönyteskötseln. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -9-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1067/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr :l{..~... LQ.~1.1..!L~.1I88alllall~8.1II.0 D" G.' aull 3.'::1.. Göran Klang Socialdemolaaterna i Båstad 1 (1) Interpellationssvar Konkurrensutsättning grönyteskötsel Frågor: Hur har konkunensutsättningen av grönyteskötseln nått upp till dessa syften (att stärka kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet)? Hur följs kvaliteten upp? Följs de laav som ställts i förfrågningsunder1aget? Är kunderna nöjda? Vilka kostnadsbesparingar har gjorts? Hur har l<:onkunensutsättningen påverkat den kommunala verksamheten? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Svar: Eftersom konkunensutsättningen verkställdes l har vi först med 2011 ett helår av verksamhet i alternativ regi. Avsikten är att det ska ske en utvärdering med kundundersökning och ekonomiska konsekvenser efter det kommande årsskiftet. Flera av frågorna kan därför först besvaras efter det att utvärderingen är gj ord. Regelbundna träffar sker mellan entreprenörer och kommunens parkingenjör, som i sin tur har inhämtat synpunkter från verksamheterna. Den totala kostnaden motsvarar ungefår tidigare kostnad. T ex har overheadkostnaderna ökat relativt sett medan personaladministrativa kostnader har minskat. Detaljer får vi i utvärderingen efter årsskiftet. Som fördelar kan nämnas att det har förtydligats vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. Det är positivt även för den delen av verksamheten som fortfarande utförs i egen regi. En annan fördel är att de 50 % som utförs av entreprenörer ligger där kommunens tekniska kontor inte har annan verksamhet, d v s i Östra Kamp respektive i Västra Kamp, Grevie och Förslöv. Det innebär att kommunens personal slipper resor fram och tillbaka. En nackdel är att kommunen inte längre har så mycket personal och sårbarheten är större vid sjukdom och semestertider. Exempelvis har snöröjning inte ingått i upphandlingen. Vid de senaste två årens stränga vintrar har därför även kontorspersonal fått hoppa in och ha beredskap. De erfarenheter som gjorts kommer också tas med i den kommande utvärderingen, inte minst vad gäller förfrågningsunderlag med erfarenhet från t ex tilläggsbeställningar. Al;t~jl~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande \7bfla Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats PIllsgiro Organisationsnummer

13 SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD BAsTADS KOMMUN Interpellation till kommunstyrelsens ordf"orande Syftet med konkurrensutsättning är enligt budget och plan att stärka kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet. Hur har konkurrensutsättningen av grönyteskötseln nått upp till dessa syften? Hur följs kvaliteten upp? Följs de krav som ställts i förfrågningsunderlaget? Är kunderna nöjda? Vilka kostnadsbesparingar har gjorts? Hur har konkurrensutsättningen påverkat den kommunala verksamheten? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Båstad den 18 september 2011 ~c1t#' (d.cm'lq Z~anKlang I -11-

14 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dm KS 1137/ Interpellation - Översvämningar vid Jöns Möllers väg iförslöv Ärendebeskrivning Beslut Bjärepartiet har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) angående översvämningarna vid Jöns Möllers väg i Förslöv. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras av kommunstyrelsens ordförande. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -12-

15 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1137/11 f3astads KOMMUN Kommunstyrelsen ~ 1 B Dnr.:S.~.. ~~.2:.t..U.L::. ssd Kjell Andersson, Bo Wendt Bjärepartiet 1(1) Interpellationssvar Översvämningar Jöns Möllers väg Tack vare de åtgärder som utfölis i anslutning till översvämningen 2008 klarade sig stora områden från allvarliga problem vid det kraftiga regnet i september, däribland Jöns Möllers väg. Men vattnet släpps fram snabbare eftersom en optimal lösning med fördröjningsmagasin inte var genomförbar vilket nu påverkar medströms. De gjorda utredningarna visar att det skulle behövas fördröjningsdammar inom Prästgårdsområdet för att förbättra situationen medströms. Dikningsföretaget med komnmnen som en av ägarna är ansvarig men kommunen har i ett avtal i samband med detaljplaneläggning tagit på sig ett större ansvar än sin andel. Det är en ekonomisk fråga. Jag har stor förståelse för den oro de boende i området känner. Fråga 1: Vi i Bjärepartiet vill ha besked om när åtgärder kommer att vidtagas? Svar: Alla utredningar är gjorda, kommunen äger den mark som är tänkt för fördröjningsdammar så när finansieringen är löst kan de anläggas relativt snart. Dammarna films inte med i internbudgeten för 2012 men omprioriteringar kan komma att göras. Fråga 2: Hur ställer du dig till att kommunen arbetar fram en underhållsplan med det snaraste för avrinningen inom området? Svar: Den gjorda utredningen visar även hur avrinningen ska ske och därmed finns inte behov för en underhållsplan I parantes kan sägas att den vägtrumma som man ringde till kommunen om tillhör Trafikverket. Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat problemet för Trafikverket och har fått beskedet att kommunen inte får rensa trumman p g a erosionsrisk för bron. i{m~a~ IAnette Akesson (M) Kommunstyrelsens ordförande llioi8\7bf\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Il Il Il-l Organisationsnummer

16 5AsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Interpellation till kommunstyrelsens ordffirande Översvämningarvid Jöns Möllen vigi Fönlöv. I5UDDDllP.DlllllIllllllo.. I ~. Il all. Torsdagen den 8 september regnade det kraftigt på fomrlddagen och en av kommunen anlagt jordvall räddade de tidigare så drabbade fastighetsägarna på Jöns Möllers väg från nya omfattade vattenskador. Situationen var akut och det gick inte att med bil ta sig upp till Prästgårdsområdet. En bil fick bogseras bort aven grävmaskin. För 3 år sedan översvämmades flera hus och tomter på Jöns Möllersväg. Folk tvingades flytta under en lång besvärlig reparation ochuttorkning av husen. Trots motion om ärendet från Sverigedemokraterna och debatt i tidningen har ännu ej frågan tydligen fått sin lösning. Kommunens "tjänsteman talar om att vi fått entankeställare och att vi måste göra stora uppsamlingsdammar uppströms. Vi i Bjärepartiet vill nu ha besked om när åtgärder kommer att vidtagas? Vi måste känna empati och :forståelse :for de stackars människor som skall bo och levamed dennahotbild. Jag hoppas du känner som vi ochjag föreslår att du återrapporter till kommunfullmäktige var tredje månad vad som händer i ärendet. Enligt uppgift ringde enperson till kommunen någon dag innan översvämningen och påtalade att vägtrummor ej var rensade. Hur ställer du dig till att kommunen arbetar fram en underhållsplan med det snaraste för avrinningen inom området? För Bjärepartiet 4 oktober 2011 ~//} /) ':;;0~/I~ fjell Andersson -14-

17 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 8 KS eu KS dnr. KS 416/ Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Notering Förslag till beslut Föreligger halvårsbokslut 2011 med helårsprognos. Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos. Vid sammanträdet diskuterar kommunrevisionen och de sakkunniga revisorerna halvårsbokslutet med ekonomiutskottet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbokslut 2011 godkänns. 2. Halvårsbokslutet delges kommunfullmäktige. 3. Verksamheterna ska hålla sig inom tilldelad ram för Vård och omsorg ska särredovisa sina volymförändringar i kvartalsrapport 3/2011. KS Protokollsanteckning Beslut Ekonomichef Lars Nilsson föredrar ärendet. Närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbokslut 2011 godkänns. 2. Verksamheterna ska hålla sig inom tilldelad ram för Vård och omsorg ska särredovisa sina volymförändringar i kvartalsrapport 3/ Halvårsbokslutet delges kommunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -15-

18 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 6 9 KS eu 136 KS 276 dnr. KS 327/ Redovisning av ej avslutade motioner Ärendebeskrivning Förslag till beslut Föreligger förteckning över ej avslutade motioner daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen läggs till handlingarna. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen läggs till handlingarna. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -16-

19 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS dnr. KS 1001/ Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten Ärendebeskrivning Teknik och service fick 2010 ett uppdrag att utreda kommunens framtida vattenförsörjning. Utredningen visade att Båstads kommun för att trygga vattenförsörjningen med avseende på kapacitet och kvalitet skulle Båstad kommuns södra del anslutas till Sydvatten. Kommunfullmäktige beslutade att Teknik och Service tillsammans med Sydvatten och NSVA skall ta fram en avsiktsförklaring för anslutning till Sydvattens vattenförsörjningssystem för att säkra den framtida vattenförsörjningen med tanke avseende på kapacitet och kvalitet för Båstads kommuns södra del. Beslutsunderlag Beslut Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten, bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Inför kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med utförligare tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson tillsammans med teknik- och servicechef Ingemar Lundström ges i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. KS Beslutsunderlag Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2011 var ärendet uppe som informationspunkt. Där bestämdes att partierna skulle ha möjlighet att skicka in sina frågor gällande ärendet senast den 20 september2011. Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten, bilaga. Frågor och svar från partierna. forts. på nästa sida. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -17-

20 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Forts. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten KS 278 KS Yrkande Förslag till beslut Ulf Holmberg (M), Torgny Brenton (KO), Christian Nilsson (C), Charlotta Bjärholm (FP), Bo Wendt (BP) och Katarina Toremalm (M P): Bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott 2. Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson tillsammans med teknik- och servicechef Ingemar Lundström ges i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen I!

21 Vad är totala investeringen för hela omläggningen?,,,,,,".rl..;>«i,,,") O...'lOrinsd'dnfug'" Fiit>liiJkningdi<lribIJ1;onmll 1025fH} ).tug.b'ln.~... ('kr) Drift Sl:o~orp.'..tt'lW.rk Oriftlohb,..m...n.r.11l1</ R~lts.\"gif\Sj'd\ 'II"" r:>'<"o\li!\c'sjo'd""e" Hur ska den finansieras och vad är årskostnaden för finansieringen? 1.Dd.dw"ö'Jnlng InHlt",,,;.. {l\;]-) O..-.dmin~l.dr.mg., rii"lirknitljdillnl>jljol\1fl~ Rö,Ug.,giflSl'd"oll." ' Var finns underlagen för investeringskostnaden? Underlagen finns tillgängliga hos Linda Wahlström

22 Vad blir driftkostnaden efter omläggningen? Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: tkr tkr tkr BAsTADS KOMMUN ;;;;,-;;,.,-;-~ Hur stor är driftkostnaden idag? Driftkostnaden idag är tkr. (20 l O).-.-, BÅSTADS KOMMUN Finns det möjlighet att få en trygg försöljning av vatten med egna vattentäkter? Ja. För att klara framtida behov behövs uppskattningsvis mel1an 5 tiil 10 nya vattenverk. Detta kommer att påverka lantbrukarnas möjligheter att bruka marken negativt

23 Finns det utredningar hur vår användning av vatten kommer att i en framtid? Vattcnprognos för Mnlmö J nrsprognos 2. Lst prognos rsprognos 4. Prognos i 50U 1965:8 5. J967~Ors prognos !Irsprognos Bildellh~mllldfr5n Finns det riktlinjer inom kommunen for att minska vattenanvändningen i framtiden både vid ny- och ombyggnad? Nej. Vid ny- eller ombyggnad installerar man idag snålspolande toaletter och blandare. Hur skall reservattentäkter skyddas och till vilken kostnad? Reservvattentäkter skyddas på sanll11a sätt som ordinarie vattentäkter. Genom skyddsområde och skyddsområdes bestämmelser som antas av konll11unfullmäktige. Kostnaden for driften av dessa har antagits till 500 tkr altemativt l 000 tkr i utredningen om kommunens framtida vattenforsörjning..g,u BÅST~ KOHt-1UN 3-21-

24 Hur konllner priset att regleras för användarna i de olika scenarierna? Kostnaderna i de olikascenariel11a kommer att belasta VA-kollektivet vilket innebär att det konllner att påverka VA-taxan. Storleken på den höjning av avgiften som kan komma att behövas är svår att beräkna. Har man tagit fram de möjligheter som finns för bidrag till bättre vattenanvändning får lantbruk? Det films ett bidrag som som heter Miljöinvesteringar inom specialinsatser för landskapets natur- och kultunniljövärden. I övrigt hänvisar vi till Lrfsom börde ha den kunskapen om vilka möjligheter lantbrukare har att söka bidrag. Borde man inte avvakta miljöprogra111met som görs för att se över vattenfrågan? Nej. I BAsTADS r,ohtlun ~L-,<T.'---~

25 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dnr. KS 367/ Anvisningar för planarbete vid Norrviken Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Kommunstyrelsen har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår KS att första punkten i ett fullmäktigebeslut från där KF ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det förslag Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av fullmäktiges ledamöter den 12 oktober 2011 framkom att även andra punkten i KF-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen idag inte är beredda att driva den. Tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per Iwansson med tillhörande bilagor. Kommunfullmäktige beslutar: 1. De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar, upphävs. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande i i -23-

26 ~..I i "c='- o BASTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen (2) Tjänsteskrivelse. Anvisningar för planarbete Norrviken. Kommunfullmäktige Ks har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår Ks att första punkten i ett Kf-beslut från där Kf ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det som förslaget Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av dagens Kf- medlemmar framkom att även andra punkten i Kf-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen inte idag är beredda att driva den. Kf säger i sina två första paragrafer att kommunfullmäktige beslutar: 1. Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2. Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier Den utredning som avses är den utredning som kommunen gj orde kring Norrvikens framtid 2001 i samband med att kommunen beslutade att inte längre bidra löpande till Norrvikens finansiering. Utvecklingsplanen enligt scenario A är den plan som trädgårdsarkitekten Ulf Nordfjell gjorde på uppdrag av Stadsarkitektkontoret , med bidrag gällande kulturcentrum genom Gustav Kraitz och som ingår i utredningen. Utvecklingsplanen är som namnet säger en plan över hur Norrviken skulle kunna utvecklas. Den föreslår ett antal åtgärder under mottot: bevara, restaurera och utveckla. Till formen är utvecklingsplanen en historik kring upprättandet av Norrvikens trädgårdar, en kortbiografi över RudolfAbeIin, en inventering av befintlig anläggning (stilträdgårdar och byggnader) och en beskrivning av vilka restaureringsåtgärder som denna behöver. Utvecklingsplanen föreslår vidare, med olika grad av konkretion, kompletterande anläggningar och helt nya anläggningar. Restaureringsåtgärder beskrivs i text medan de föreslagna kompletterings- och utvecklingsåtgärderna också sammanfattas på en planillustration. Utvecklingsplanen nämner också att andra turistanläggningar bör etableras för att samverka med trädgårdarna; konsthall, golfbana, resortanläggningar. I de senaste årens planarbete kring Norrviken, FÖP Norrviken, Kattvik och detaljplan för Elestorp 6:6 m.fl. (Norrviken) har stadsarkitekt/planavdelning och beslutande politiker ansett att det som föreslagits av nya anläggningar och ny bebyggelse i huvudsak har varit förenligt med Utvecklingsplanens planillustration. Nu anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte längre kan sägas om det som föreslås i Lilla Båstad. Det är framför allt bebyggelsen och trädgårdarna som Lilla Båstad föreslår längs entreaxeln till Norrviken som är principiellt annorlunda. Utvecklingsplanen har över denna mark dels en stor parkeringsanläggning och dels ett första parti av föreslagna nya trädgårdar. Lilla Båstads nya bebyggelse och nya trädgårdar sträcker sig över hela parkeringen och närmre Barockträdgården och den första tväraxeln än i utvecklingsplanen. Lilla Båstad föreslår vidare ett hotell sydväst om villa Abelin där utvecklingsplanen i stället föreslår nytt förråd, kompost m.m. ll1014\t:\planavdelningen\dpl\2yågåendeylaner\lilla båstad\7. planuppdrag - ansökan\tjänsteskrivelse utvplan kfdoc\p -24-

27 2 (2) Utvecklingsplanen från 2001 har samtidigt aldrig realiserats. Alla åtgärder som den föreslår förutsätter omfattande finansiering utöver den årliga driften av Norrviken. Ulf Nordfjell verkade som konstnärlig ledare för Norrviken år 2002 och beräknade då i ett kompletterande dokument, Operativ Plan , vilken omfattning av investeringar utöver den årliga driften som behövdes för att realisera planens restaurerings-, kompletterings- och utvecklingsåtgärder. Totalt var det 54 miljoner på lång sikt, samt nyinvesteringar under 2003 för 1,7 miljoner (dåtidens penningvärde). Inget av det som föreslås har realiserats eftersom finansiering inte har funnits (Privata finansiärer har genom NTAB finansierat den årliga driften under den sista tioårsperioden men inte de omfattande investeringar som utvecklingsplanen behöver). Kommunen, som inte längre är finansiär av Norrviken, kan inte binda potentiella finansiärer vid en hittills helt orealiserad och ofinansierad utvecklingsplan för trädgårdarna. Förvaltningen anser med detta att det inte längre är lämpligt och hederligt att säga att utvecklingsplanen ska vara grund för utvecklingen. De delar av utvecklingsplanen som är en inventering av befintlig. status på trädgårdar och byggnader och förslag till restaureringsåtgärder är fortfarande viktiga referenser för den som ansvarar för trädgårdens skötsel men de har ingen relevans för detaljplaneringens markanvändning - de får avtryck endast genom att detaljplanen anger att befintliga stilträdgårdar ska bevaras/restaureras. En sådan anvisning kommer även en reviderad detaljplan att innehålla. Punkten två i Kf-beslutet från 2001, att utvidga Norrvikens mark, är heller aldrig förverkligad. I praktiken betyder det att kommunen skulle hj älpa Stiftelsen ekonomiskt och på annat sätt att genom köp eller byte med kommunal mark få ett större markinnehav från laingliggande markägare i NTAB och familjen Abeiin. Förslag till beslut: Kfbeslutar: De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar, upphävs. Båstad som ovan Per Iwansson Proj ektarkitekt \2\h -25-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden Kort genomgång av Åkerström, Malte Lennart Historiken Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget Styrelseordföran de Framtiden Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012 12 19 1 (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 17.00 23.00. Sammanträdet ajourneras kl 20.00 i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 2009-05-06 1(17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunfullmäktige Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen Tid 2009-05-19 kl. 19.00 Ärenden 1 Upprop 2 Val

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Överklagande av beslut om fördjupad översiktsplan, Båstads kommun

Överklagande av beslut om fördjupad översiktsplan, Båstads kommun 1 Via Länsrätten i Skåne län Till Kammarrätten i Göteborg Överklagande av beslut om fördjupad översiktsplan, Båstads kommun Överklagat beslut Länsrättens dom den 2009-08-25 i mål nummer 6064-08. Klagande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 27 november 2006 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

26 Dnr 2016/ KS

26 Dnr 2016/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (4) 26 Dnr 2016/37-298 KS Godkännande av tilldelningsbeslut samt begäran om anvisning av medel, lokallösning för socialförvaltningens administration i fastigheten Höken. Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Bilaga KS SALA KOMMUN 20ffil/29/1 ink 1 (2) 2011-01-25 DNR 2009/227 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Per-Olov Rapp (S) och Tommy Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2015-11-17 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdag 17 november 2015 kl 08:30 11:15 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Eva A Johansson (C ) Åke Jansson (C ) Britt-Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-19.15 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer