Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS kallelse Punkt, ärendebeskrivning Sid. 1. Upprop 2. Protokollsjustering: I tur att justera: UlfHolmberg och Irene Ebbesson. Ersättare: Anders Gunnarsson. Justering äger rum tisdagen den 1 november kl på kommunkansliet Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: -- - Utdelning av kulturpris respektive kulturstipendium Samarbete och verksamhetsplan i Skåne Nordväst - Marcus Ljungqvist, miljöstrateg, inspirationsföreläsning om miljö och hållbarhet. - Information från Kommunrevisionens ordförande Roar Onsö. - Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. 5. Interpellation - Städning av kommunens lokaler Interpellation - Besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb Interpellation - Konkurrensutsättning av grönyteskötseln Interpellation - Översvämningar vid Jöns Möllers väg iförslöv Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos Redovisning av ej avslutade motioner Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten Anvisningar för planarbete vid Norrviken Motion - Äldreombudsman till Båstads kommun Motion - Införande av GMO-fria zoner Policy för kommunens folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Förslag till beredningsuppdrag 72-74

2 16. Avsägelse av uppdrag - Pelle Höglund CM) Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar efter Gudrun Edh C--) Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Karin Hansson CM) Val av ersättare i kommunstyrelsen Val av ledamot i styrelsen för BNAB efter Birgitta Santesson CC) Delgivningar Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 134 Ik Hemik Andersson enligt uppdrag Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 19 oktober 2011 l;i: M-~ Henrik Andersson T.T ~ ~_1 ~ 1~_4-

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Val av iusterare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.. Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den../. kl... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -1-

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -2-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 28 KF 161 dnr KS 1056/ Interpellation - Städning av kommunens lokaler Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation gällande städning av kommunens lokaler. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -3-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1056/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen 1 (1) <1 8 Dnr",~ J,Q~J~ö 0 4DD.alJa D sa i ' DII'. Ingela Stefansson Socialdemokraterna i Båstad Interpellationssvar Städning av kommunens lokaler Fråga 1: När ska utvärdering angående konkurrensutsättning av halva kommunens lokalvård genomföras och delges oss politiker? Svar: Eftersom konkurrensutsättningen verkställdes har vi först med 2011 ett helår av verksamhet i alternativ regi. Avsikten är att det ska ske en utvärdering med kundundersökning och ekonomiska konsekvenser efter det kommande årsskiftet. Fråga 2: Har kommunen tjänat pengar på denna privatisering, och i så fall hur mycket? Svar: Det handlar om en upphandling av tjänsteverksamhet som inte är kommunens kärnverksamhet. Att tala om privatisering är missvisande. Kommunen har sparat drygt 1,2 mkr, både i den delen som är konkurrensutsatt men även i den delen som fortfarande utförs i egen regi. I och med att kostnaden var lägre för den upphandlade delen har man arbetat med att se över hur man jobbar i kommunen. Det har bidragit till sänkta kostnader även i den delen som är kvar i kommunens regi. Det måste ses som en positiv konsekvens med konkurrensutsättningen, liksom tydligheten i vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. Fråga 3: Hur är den upplevda kvaliten av dem som använder lokalerna där städningen har konkurrensutsatts? Svar: Den frågan kan besvaras först efter att enkäten genomförts. Fråga 4: Kommer toalettstädningen att åtgärdas med anledning av elevenkäten? Svar: Efter kännedom om klagomålen gjordes en besiktning tillsammans med entreprenören. Här fanns då inga klagomål/anmärkningar. Toaletterna städas en gång per dag (förmiddag), liksom det gjordes när kommunen städade i egen regi. På låg- och mellanstadiet i fritidsdelen "Jollen" har funnits problem; många barn och relativt få toaletter. Men här städas de två toaletterna två gånger per dag, vilket även gjordes då kommunen städade i egen regi. Här har man nyligen haft en dialog och fått besked om att det blivit bra.,~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande III018\7bf\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Organisationsnummer

7 BÅSTADS l{orv/mun Kommunstyrelsen ~ 10 Dnr"KS?.tO:~.I..~L:" IHIIlRlltllllll.llI'.III1II1'Il.llIIIlIlIIl11lltalllJlldIIlJl Interpellation om städning av kommunens lokaler I den nya politiska organisationen var utvärdering ett viktigt redskap, för att följa upp fattade beslut. När skall utvärdering angående konkurrensutsättning av halva kommunens lokalvård genomföras och delges för oss politiker? Har kommunen tjänat pengar på denna privatisering, och isåfall hur mycket? Hur är den upplevda kvaliten av de som använder lokalerna, där städningen har konkurrensutsatts? Kommer toalettstädningen att åtgärdas, med anledning av elevenkäten? För Socialdemokraterna: Tngela Stefansson (S) -5-

8 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF 162 dnr KS 1055/ Interpellation - Besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation gällande besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -6-

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1055/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen ks IOS~1\1 ~ Dnr ~..& l6 mal3diulill li ;J Il II s III.UI ; D II II O~ as s.,a '411 Ingela Stefansson Socialdemolaaterna i Båstad 1 (1) Interpellationssvar Försäljning av mark till Torekovs IK Fråga: Vad beror det på att Torekovs IK inte har fått något besked? Under flera år har diskussioner pågått mellan Torekovs IK och Båstads kommun angående köp av mark. Samtidigt har diskussioner förts med campingplatsen i Torekov som har utvecldingsplaner för sin verksamhet, både med kommunen men även med Torekovs IK. Alla tre parter har en vision om att campingen köper mark av kommunen för att utveckla verksamheten och att kommunen med de intäkterna säkerställer, i samråd med Torekovs IK, att man får en bättre idrottsplats än man har idag. TyvälT har det dragit ut på tiden med campingen. Kommunchefen har vid flera tillfållen informerat ordförande i Torekovs IK muntligen via telefon och fysiska möten om att kommunchefen står fast vid tidigare besked att kommunen återkommer så snart situationen klarnat angående utvecklingen av campingplatsen. Det är alltså orsaken till att Torekovs IK inte fått något besked - förhoppningen finns folifarande att det blir en bra lösning för alla tre parter. Samtidigt är det angeläget att kontakten mellan föreningen och kommunen fungerar väl. Personligen tycker jag att man alltid har rätt att få svar på sina frågor. Men om ordföranden träffar eller talar med kommunchefen och därmed klarar ut de frågor som ställts måste det vara acceptabelt att dessa inte dessutom besvaras slaiftligen. jkw:ca~ Anette Akesson CM) Kommunstyrelsens ordförande IllOI7\7bt\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro OrganisationsIlummer

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011 ~Og- 10 Dnr.t~.. \q.~~..l\) ::.!?\a.elllli.b-' a II.II III1I1Dllll Interpellation omförsäijning av mark till Torekovs idrottsklubb För att säkerställa att idrottsklubben.tar behålla sin träningsplan har idrottsklubbens styrelse, gjort en förfrågan om köp av denna markbit av Båstadskommun i maj skickade en «v styrelseledamöterna in ett brev till kommunen. Inget svar! 2011 ifebruari ett nytt brev. Inget svar! Vad beror detpå att de inte.tar något besked? För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson (S) -8-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 30 KF 163 dnr KS 1067/ Interpellation - Konkurrensutsättning av grönyteskötseln Ärendebeskrivning Beslut Göran Klang, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) gällande konkurrensutsättning av grönyteskötseln. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -9-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1067/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr :l{..~... LQ.~1.1..!L~.1I88alllall~8.1II.0 D" G.' aull 3.'::1.. Göran Klang Socialdemolaaterna i Båstad 1 (1) Interpellationssvar Konkurrensutsättning grönyteskötsel Frågor: Hur har konkunensutsättningen av grönyteskötseln nått upp till dessa syften (att stärka kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet)? Hur följs kvaliteten upp? Följs de laav som ställts i förfrågningsunder1aget? Är kunderna nöjda? Vilka kostnadsbesparingar har gjorts? Hur har l<:onkunensutsättningen påverkat den kommunala verksamheten? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Svar: Eftersom konkunensutsättningen verkställdes l har vi först med 2011 ett helår av verksamhet i alternativ regi. Avsikten är att det ska ske en utvärdering med kundundersökning och ekonomiska konsekvenser efter det kommande årsskiftet. Flera av frågorna kan därför först besvaras efter det att utvärderingen är gj ord. Regelbundna träffar sker mellan entreprenörer och kommunens parkingenjör, som i sin tur har inhämtat synpunkter från verksamheterna. Den totala kostnaden motsvarar ungefår tidigare kostnad. T ex har overheadkostnaderna ökat relativt sett medan personaladministrativa kostnader har minskat. Detaljer får vi i utvärderingen efter årsskiftet. Som fördelar kan nämnas att det har förtydligats vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. Det är positivt även för den delen av verksamheten som fortfarande utförs i egen regi. En annan fördel är att de 50 % som utförs av entreprenörer ligger där kommunens tekniska kontor inte har annan verksamhet, d v s i Östra Kamp respektive i Västra Kamp, Grevie och Förslöv. Det innebär att kommunens personal slipper resor fram och tillbaka. En nackdel är att kommunen inte längre har så mycket personal och sårbarheten är större vid sjukdom och semestertider. Exempelvis har snöröjning inte ingått i upphandlingen. Vid de senaste två årens stränga vintrar har därför även kontorspersonal fått hoppa in och ha beredskap. De erfarenheter som gjorts kommer också tas med i den kommande utvärderingen, inte minst vad gäller förfrågningsunderlag med erfarenhet från t ex tilläggsbeställningar. Al;t~jl~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande \7bfla Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats PIllsgiro Organisationsnummer

13 SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD BAsTADS KOMMUN Interpellation till kommunstyrelsens ordf"orande Syftet med konkurrensutsättning är enligt budget och plan att stärka kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet. Hur har konkurrensutsättningen av grönyteskötseln nått upp till dessa syften? Hur följs kvaliteten upp? Följs de krav som ställts i förfrågningsunderlaget? Är kunderna nöjda? Vilka kostnadsbesparingar har gjorts? Hur har konkurrensutsättningen påverkat den kommunala verksamheten? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Båstad den 18 september 2011 ~c1t#' (d.cm'lq Z~anKlang I -11-

14 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dm KS 1137/ Interpellation - Översvämningar vid Jöns Möllers väg iförslöv Ärendebeskrivning Beslut Bjärepartiet har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) angående översvämningarna vid Jöns Möllers väg i Förslöv. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras av kommunstyrelsens ordförande. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -12-

15 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1137/11 f3astads KOMMUN Kommunstyrelsen ~ 1 B Dnr.:S.~.. ~~.2:.t..U.L::. ssd Kjell Andersson, Bo Wendt Bjärepartiet 1(1) Interpellationssvar Översvämningar Jöns Möllers väg Tack vare de åtgärder som utfölis i anslutning till översvämningen 2008 klarade sig stora områden från allvarliga problem vid det kraftiga regnet i september, däribland Jöns Möllers väg. Men vattnet släpps fram snabbare eftersom en optimal lösning med fördröjningsmagasin inte var genomförbar vilket nu påverkar medströms. De gjorda utredningarna visar att det skulle behövas fördröjningsdammar inom Prästgårdsområdet för att förbättra situationen medströms. Dikningsföretaget med komnmnen som en av ägarna är ansvarig men kommunen har i ett avtal i samband med detaljplaneläggning tagit på sig ett större ansvar än sin andel. Det är en ekonomisk fråga. Jag har stor förståelse för den oro de boende i området känner. Fråga 1: Vi i Bjärepartiet vill ha besked om när åtgärder kommer att vidtagas? Svar: Alla utredningar är gjorda, kommunen äger den mark som är tänkt för fördröjningsdammar så när finansieringen är löst kan de anläggas relativt snart. Dammarna films inte med i internbudgeten för 2012 men omprioriteringar kan komma att göras. Fråga 2: Hur ställer du dig till att kommunen arbetar fram en underhållsplan med det snaraste för avrinningen inom området? Svar: Den gjorda utredningen visar även hur avrinningen ska ske och därmed finns inte behov för en underhållsplan I parantes kan sägas att den vägtrumma som man ringde till kommunen om tillhör Trafikverket. Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat problemet för Trafikverket och har fått beskedet att kommunen inte får rensa trumman p g a erosionsrisk för bron. i{m~a~ IAnette Akesson (M) Kommunstyrelsens ordförande llioi8\7bf\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Il Il Il-l Organisationsnummer

16 5AsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Interpellation till kommunstyrelsens ordffirande Översvämningarvid Jöns Möllen vigi Fönlöv. I5UDDDllP.DlllllIllllllo.. I ~. Il all. Torsdagen den 8 september regnade det kraftigt på fomrlddagen och en av kommunen anlagt jordvall räddade de tidigare så drabbade fastighetsägarna på Jöns Möllers väg från nya omfattade vattenskador. Situationen var akut och det gick inte att med bil ta sig upp till Prästgårdsområdet. En bil fick bogseras bort aven grävmaskin. För 3 år sedan översvämmades flera hus och tomter på Jöns Möllersväg. Folk tvingades flytta under en lång besvärlig reparation ochuttorkning av husen. Trots motion om ärendet från Sverigedemokraterna och debatt i tidningen har ännu ej frågan tydligen fått sin lösning. Kommunens "tjänsteman talar om att vi fått entankeställare och att vi måste göra stora uppsamlingsdammar uppströms. Vi i Bjärepartiet vill nu ha besked om när åtgärder kommer att vidtagas? Vi måste känna empati och :forståelse :for de stackars människor som skall bo och levamed dennahotbild. Jag hoppas du känner som vi ochjag föreslår att du återrapporter till kommunfullmäktige var tredje månad vad som händer i ärendet. Enligt uppgift ringde enperson till kommunen någon dag innan översvämningen och påtalade att vägtrummor ej var rensade. Hur ställer du dig till att kommunen arbetar fram en underhållsplan med det snaraste för avrinningen inom området? För Bjärepartiet 4 oktober 2011 ~//} /) ':;;0~/I~ fjell Andersson -14-

17 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 8 KS eu KS dnr. KS 416/ Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Notering Förslag till beslut Föreligger halvårsbokslut 2011 med helårsprognos. Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos. Vid sammanträdet diskuterar kommunrevisionen och de sakkunniga revisorerna halvårsbokslutet med ekonomiutskottet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbokslut 2011 godkänns. 2. Halvårsbokslutet delges kommunfullmäktige. 3. Verksamheterna ska hålla sig inom tilldelad ram för Vård och omsorg ska särredovisa sina volymförändringar i kvartalsrapport 3/2011. KS Protokollsanteckning Beslut Ekonomichef Lars Nilsson föredrar ärendet. Närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbokslut 2011 godkänns. 2. Verksamheterna ska hålla sig inom tilldelad ram för Vård och omsorg ska särredovisa sina volymförändringar i kvartalsrapport 3/ Halvårsbokslutet delges kommunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -15-

18 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 6 9 KS eu 136 KS 276 dnr. KS 327/ Redovisning av ej avslutade motioner Ärendebeskrivning Förslag till beslut Föreligger förteckning över ej avslutade motioner daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen läggs till handlingarna. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen läggs till handlingarna. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -16-

19 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS dnr. KS 1001/ Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten Ärendebeskrivning Teknik och service fick 2010 ett uppdrag att utreda kommunens framtida vattenförsörjning. Utredningen visade att Båstads kommun för att trygga vattenförsörjningen med avseende på kapacitet och kvalitet skulle Båstad kommuns södra del anslutas till Sydvatten. Kommunfullmäktige beslutade att Teknik och Service tillsammans med Sydvatten och NSVA skall ta fram en avsiktsförklaring för anslutning till Sydvattens vattenförsörjningssystem för att säkra den framtida vattenförsörjningen med tanke avseende på kapacitet och kvalitet för Båstads kommuns södra del. Beslutsunderlag Beslut Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten, bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Inför kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med utförligare tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson tillsammans med teknik- och servicechef Ingemar Lundström ges i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. KS Beslutsunderlag Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2011 var ärendet uppe som informationspunkt. Där bestämdes att partierna skulle ha möjlighet att skicka in sina frågor gällande ärendet senast den 20 september2011. Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten, bilaga. Frågor och svar från partierna. forts. på nästa sida. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -17-

20 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Forts. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten KS 278 KS Yrkande Förslag till beslut Ulf Holmberg (M), Torgny Brenton (KO), Christian Nilsson (C), Charlotta Bjärholm (FP), Bo Wendt (BP) och Katarina Toremalm (M P): Bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott 2. Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson tillsammans med teknik- och servicechef Ingemar Lundström ges i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen I!

21 Vad är totala investeringen för hela omläggningen?,,,,,,".rl..;>«i,,,") O...'lOrinsd'dnfug'" Fiit>liiJkningdi<lribIJ1;onmll 1025fH} ).tug.b'ln.~... ('kr) Drift Sl:o~orp.'..tt'lW.rk Oriftlohb,..m...n.r.11l1</ R~lts.\"gif\Sj'd\ 'II"" r:>'<"o\li!\c'sjo'd""e" Hur ska den finansieras och vad är årskostnaden för finansieringen? 1.Dd.dw"ö'Jnlng InHlt",,,;.. {l\;]-) O..-.dmin~l.dr.mg., rii"lirknitljdillnl>jljol\1fl~ Rö,Ug.,giflSl'd"oll." ' Var finns underlagen för investeringskostnaden? Underlagen finns tillgängliga hos Linda Wahlström

22 Vad blir driftkostnaden efter omläggningen? Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: tkr tkr tkr BAsTADS KOMMUN ;;;;,-;;,.,-;-~ Hur stor är driftkostnaden idag? Driftkostnaden idag är tkr. (20 l O).-.-, BÅSTADS KOMMUN Finns det möjlighet att få en trygg försöljning av vatten med egna vattentäkter? Ja. För att klara framtida behov behövs uppskattningsvis mel1an 5 tiil 10 nya vattenverk. Detta kommer att påverka lantbrukarnas möjligheter att bruka marken negativt

23 Finns det utredningar hur vår användning av vatten kommer att i en framtid? Vattcnprognos för Mnlmö J nrsprognos 2. Lst prognos rsprognos 4. Prognos i 50U 1965:8 5. J967~Ors prognos !Irsprognos Bildellh~mllldfr5n Finns det riktlinjer inom kommunen for att minska vattenanvändningen i framtiden både vid ny- och ombyggnad? Nej. Vid ny- eller ombyggnad installerar man idag snålspolande toaletter och blandare. Hur skall reservattentäkter skyddas och till vilken kostnad? Reservvattentäkter skyddas på sanll11a sätt som ordinarie vattentäkter. Genom skyddsområde och skyddsområdes bestämmelser som antas av konll11unfullmäktige. Kostnaden for driften av dessa har antagits till 500 tkr altemativt l 000 tkr i utredningen om kommunens framtida vattenforsörjning..g,u BÅST~ KOHt-1UN 3-21-

24 Hur konllner priset att regleras för användarna i de olika scenarierna? Kostnaderna i de olikascenariel11a kommer att belasta VA-kollektivet vilket innebär att det konllner att påverka VA-taxan. Storleken på den höjning av avgiften som kan komma att behövas är svår att beräkna. Har man tagit fram de möjligheter som finns för bidrag till bättre vattenanvändning får lantbruk? Det films ett bidrag som som heter Miljöinvesteringar inom specialinsatser för landskapets natur- och kultunniljövärden. I övrigt hänvisar vi till Lrfsom börde ha den kunskapen om vilka möjligheter lantbrukare har att söka bidrag. Borde man inte avvakta miljöprogra111met som görs för att se över vattenfrågan? Nej. I BAsTADS r,ohtlun ~L-,<T.'---~

25 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dnr. KS 367/ Anvisningar för planarbete vid Norrviken Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Kommunstyrelsen har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår KS att första punkten i ett fullmäktigebeslut från där KF ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det förslag Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av fullmäktiges ledamöter den 12 oktober 2011 framkom att även andra punkten i KF-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen idag inte är beredda att driva den. Tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per Iwansson med tillhörande bilagor. Kommunfullmäktige beslutar: 1. De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar, upphävs. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande i i -23-

26 ~..I i "c='- o BASTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen (2) Tjänsteskrivelse. Anvisningar för planarbete Norrviken. Kommunfullmäktige Ks har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår Ks att första punkten i ett Kf-beslut från där Kf ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det som förslaget Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av dagens Kf- medlemmar framkom att även andra punkten i Kf-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen inte idag är beredda att driva den. Kf säger i sina två första paragrafer att kommunfullmäktige beslutar: 1. Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2. Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier Den utredning som avses är den utredning som kommunen gj orde kring Norrvikens framtid 2001 i samband med att kommunen beslutade att inte längre bidra löpande till Norrvikens finansiering. Utvecklingsplanen enligt scenario A är den plan som trädgårdsarkitekten Ulf Nordfjell gjorde på uppdrag av Stadsarkitektkontoret , med bidrag gällande kulturcentrum genom Gustav Kraitz och som ingår i utredningen. Utvecklingsplanen är som namnet säger en plan över hur Norrviken skulle kunna utvecklas. Den föreslår ett antal åtgärder under mottot: bevara, restaurera och utveckla. Till formen är utvecklingsplanen en historik kring upprättandet av Norrvikens trädgårdar, en kortbiografi över RudolfAbeIin, en inventering av befintlig anläggning (stilträdgårdar och byggnader) och en beskrivning av vilka restaureringsåtgärder som denna behöver. Utvecklingsplanen föreslår vidare, med olika grad av konkretion, kompletterande anläggningar och helt nya anläggningar. Restaureringsåtgärder beskrivs i text medan de föreslagna kompletterings- och utvecklingsåtgärderna också sammanfattas på en planillustration. Utvecklingsplanen nämner också att andra turistanläggningar bör etableras för att samverka med trädgårdarna; konsthall, golfbana, resortanläggningar. I de senaste årens planarbete kring Norrviken, FÖP Norrviken, Kattvik och detaljplan för Elestorp 6:6 m.fl. (Norrviken) har stadsarkitekt/planavdelning och beslutande politiker ansett att det som föreslagits av nya anläggningar och ny bebyggelse i huvudsak har varit förenligt med Utvecklingsplanens planillustration. Nu anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte längre kan sägas om det som föreslås i Lilla Båstad. Det är framför allt bebyggelsen och trädgårdarna som Lilla Båstad föreslår längs entreaxeln till Norrviken som är principiellt annorlunda. Utvecklingsplanen har över denna mark dels en stor parkeringsanläggning och dels ett första parti av föreslagna nya trädgårdar. Lilla Båstads nya bebyggelse och nya trädgårdar sträcker sig över hela parkeringen och närmre Barockträdgården och den första tväraxeln än i utvecklingsplanen. Lilla Båstad föreslår vidare ett hotell sydväst om villa Abelin där utvecklingsplanen i stället föreslår nytt förråd, kompost m.m. ll1014\t:\planavdelningen\dpl\2yågåendeylaner\lilla båstad\7. planuppdrag - ansökan\tjänsteskrivelse utvplan kfdoc\p -24-

27 2 (2) Utvecklingsplanen från 2001 har samtidigt aldrig realiserats. Alla åtgärder som den föreslår förutsätter omfattande finansiering utöver den årliga driften av Norrviken. Ulf Nordfjell verkade som konstnärlig ledare för Norrviken år 2002 och beräknade då i ett kompletterande dokument, Operativ Plan , vilken omfattning av investeringar utöver den årliga driften som behövdes för att realisera planens restaurerings-, kompletterings- och utvecklingsåtgärder. Totalt var det 54 miljoner på lång sikt, samt nyinvesteringar under 2003 för 1,7 miljoner (dåtidens penningvärde). Inget av det som föreslås har realiserats eftersom finansiering inte har funnits (Privata finansiärer har genom NTAB finansierat den årliga driften under den sista tioårsperioden men inte de omfattande investeringar som utvecklingsplanen behöver). Kommunen, som inte längre är finansiär av Norrviken, kan inte binda potentiella finansiärer vid en hittills helt orealiserad och ofinansierad utvecklingsplan för trädgårdarna. Förvaltningen anser med detta att det inte längre är lämpligt och hederligt att säga att utvecklingsplanen ska vara grund för utvecklingen. De delar av utvecklingsplanen som är en inventering av befintlig. status på trädgårdar och byggnader och förslag till restaureringsåtgärder är fortfarande viktiga referenser för den som ansvarar för trädgårdens skötsel men de har ingen relevans för detaljplaneringens markanvändning - de får avtryck endast genom att detaljplanen anger att befintliga stilträdgårdar ska bevaras/restaureras. En sådan anvisning kommer även en reviderad detaljplan att innehålla. Punkten två i Kf-beslutet från 2001, att utvidga Norrvikens mark, är heller aldrig förverkligad. I praktiken betyder det att kommunen skulle hj älpa Stiftelsen ekonomiskt och på annat sätt att genom köp eller byte med kommunal mark få ett större markinnehav från laingliggande markägare i NTAB och familjen Abeiin. Förslag till beslut: Kfbeslutar: De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar, upphävs. Båstad som ovan Per Iwansson Proj ektarkitekt \2\h -25-

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken

Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Samhällsbyggnadsutskottet 2013-09-16 6 KSsu 68 dnr: KS 956/10-830 Nytt ställningstagande avseende utökat strandskydd vid Norrviken Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer