Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 19.00."

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz. KU GORELSE Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 26 oktober 2011 kl Bilagor som ej är förändrade sedan kommunstyrelsens utskick återfinns i KS kallelse Punkt, ärendebeskrivning Sid. 1. Upprop 2. Protokollsjustering: I tur att justera: UlfHolmberg och Irene Ebbesson. Ersättare: Anders Gunnarsson. Justering äger rum tisdagen den 1 november kl på kommunkansliet Godkännande av dagordningen 2 4. Informationspunkter: -- - Utdelning av kulturpris respektive kulturstipendium Samarbete och verksamhetsplan i Skåne Nordväst - Marcus Ljungqvist, miljöstrateg, inspirationsföreläsning om miljö och hållbarhet. - Information från Kommunrevisionens ordförande Roar Onsö. - Lägesrapport från fullmäktigeberedningarna. 5. Interpellation - Städning av kommunens lokaler Interpellation - Besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb Interpellation - Konkurrensutsättning av grönyteskötseln Interpellation - Översvämningar vid Jöns Möllers väg iförslöv Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos Redovisning av ej avslutade motioner Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten Anvisningar för planarbete vid Norrviken Motion - Äldreombudsman till Båstads kommun Motion - Införande av GMO-fria zoner Policy för kommunens folkhälso-, säkerhets- och trygghetsarbete Förslag till beredningsuppdrag 72-74

2 16. Avsägelse av uppdrag - Pelle Höglund CM) Val av ledamot i styrelsen för Stiftelsen Norrvikens Trädgårdar efter Gudrun Edh C--) Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Karin Hansson CM) Val av ersättare i kommunstyrelsen Val av ledamot i styrelsen för BNAB efter Birgitta Santesson CC) Delgivningar Eventuellt inkomna interpellationer eller frågor 134 Ik Hemik Andersson enligt uppdrag Kungörelsen anslagen i laga ordning på kommunens anslagstavla den 19 oktober 2011 l;i: M-~ Henrik Andersson T.T ~ ~_1 ~ 1~_4-

3 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Val av iusterare Till att justera dagens protokoll utses: Till ersättare utses:.. Justering äger rum på kommunkontoret i Båstad... dagen den../. kl... Närvarande tjänstemän vid dagens sammanträde: justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -1-

4 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad KF Godkännande av dagordningen Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Dagordningen godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -2-

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 28 KF 161 dnr KS 1056/ Interpellation - Städning av kommunens lokaler Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation gällande städning av kommunens lokaler. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -3-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1056/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen 1 (1) <1 8 Dnr",~ J,Q~J~ö 0 4DD.alJa D sa i ' DII'. Ingela Stefansson Socialdemokraterna i Båstad Interpellationssvar Städning av kommunens lokaler Fråga 1: När ska utvärdering angående konkurrensutsättning av halva kommunens lokalvård genomföras och delges oss politiker? Svar: Eftersom konkurrensutsättningen verkställdes har vi först med 2011 ett helår av verksamhet i alternativ regi. Avsikten är att det ska ske en utvärdering med kundundersökning och ekonomiska konsekvenser efter det kommande årsskiftet. Fråga 2: Har kommunen tjänat pengar på denna privatisering, och i så fall hur mycket? Svar: Det handlar om en upphandling av tjänsteverksamhet som inte är kommunens kärnverksamhet. Att tala om privatisering är missvisande. Kommunen har sparat drygt 1,2 mkr, både i den delen som är konkurrensutsatt men även i den delen som fortfarande utförs i egen regi. I och med att kostnaden var lägre för den upphandlade delen har man arbetat med att se över hur man jobbar i kommunen. Det har bidragit till sänkta kostnader även i den delen som är kvar i kommunens regi. Det måste ses som en positiv konsekvens med konkurrensutsättningen, liksom tydligheten i vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. Fråga 3: Hur är den upplevda kvaliten av dem som använder lokalerna där städningen har konkurrensutsatts? Svar: Den frågan kan besvaras först efter att enkäten genomförts. Fråga 4: Kommer toalettstädningen att åtgärdas med anledning av elevenkäten? Svar: Efter kännedom om klagomålen gjordes en besiktning tillsammans med entreprenören. Här fanns då inga klagomål/anmärkningar. Toaletterna städas en gång per dag (förmiddag), liksom det gjordes när kommunen städade i egen regi. På låg- och mellanstadiet i fritidsdelen "Jollen" har funnits problem; många barn och relativt få toaletter. Men här städas de två toaletterna två gånger per dag, vilket även gjordes då kommunen städade i egen regi. Här har man nyligen haft en dialog och fått besked om att det blivit bra.,~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande III018\7bf\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Organisationsnummer

7 BÅSTADS l{orv/mun Kommunstyrelsen ~ 10 Dnr"KS?.tO:~.I..~L:" IHIIlRlltllllll.llI'.III1II1'Il.llIIIlIlIIl11lltalllJlldIIlJl Interpellation om städning av kommunens lokaler I den nya politiska organisationen var utvärdering ett viktigt redskap, för att följa upp fattade beslut. När skall utvärdering angående konkurrensutsättning av halva kommunens lokalvård genomföras och delges för oss politiker? Har kommunen tjänat pengar på denna privatisering, och isåfall hur mycket? Hur är den upplevda kvaliten av de som använder lokalerna, där städningen har konkurrensutsatts? Kommer toalettstädningen att åtgärdas, med anledning av elevenkäten? För Socialdemokraterna: Tngela Stefansson (S) -5-

8 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF 162 dnr KS 1055/ Interpellation - Besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb Ärendebeskrivning Beslut Ingela Stefansson, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation gällande besked om försäljning av mark till Torekovs idrottsklubb. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -6-

9 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1055/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen ks IOS~1\1 ~ Dnr ~..& l6 mal3diulill li ;J Il II s III.UI ; D II II O~ as s.,a '411 Ingela Stefansson Socialdemolaaterna i Båstad 1 (1) Interpellationssvar Försäljning av mark till Torekovs IK Fråga: Vad beror det på att Torekovs IK inte har fått något besked? Under flera år har diskussioner pågått mellan Torekovs IK och Båstads kommun angående köp av mark. Samtidigt har diskussioner förts med campingplatsen i Torekov som har utvecldingsplaner för sin verksamhet, både med kommunen men även med Torekovs IK. Alla tre parter har en vision om att campingen köper mark av kommunen för att utveckla verksamheten och att kommunen med de intäkterna säkerställer, i samråd med Torekovs IK, att man får en bättre idrottsplats än man har idag. TyvälT har det dragit ut på tiden med campingen. Kommunchefen har vid flera tillfållen informerat ordförande i Torekovs IK muntligen via telefon och fysiska möten om att kommunchefen står fast vid tidigare besked att kommunen återkommer så snart situationen klarnat angående utvecklingen av campingplatsen. Det är alltså orsaken till att Torekovs IK inte fått något besked - förhoppningen finns folifarande att det blir en bra lösning för alla tre parter. Samtidigt är det angeläget att kontakten mellan föreningen och kommunen fungerar väl. Personligen tycker jag att man alltid har rätt att få svar på sina frågor. Men om ordföranden träffar eller talar med kommunchefen och därmed klarar ut de frågor som ställts måste det vara acceptabelt att dessa inte dessutom besvaras slaiftligen. jkw:ca~ Anette Akesson CM) Kommunstyrelsens ordförande IllOI7\7bt\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro OrganisationsIlummer

10 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2011 ~Og- 10 Dnr.t~.. \q.~~..l\) ::.!?\a.elllli.b-' a II.II III1I1Dllll Interpellation omförsäijning av mark till Torekovs idrottsklubb För att säkerställa att idrottsklubben.tar behålla sin träningsplan har idrottsklubbens styrelse, gjort en förfrågan om köp av denna markbit av Båstadskommun i maj skickade en «v styrelseledamöterna in ett brev till kommunen. Inget svar! 2011 ifebruari ett nytt brev. Inget svar! Vad beror detpå att de inte.tar något besked? För Socialdemokraterna: Ingela Stefansson (S) -8-

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 30 KF 163 dnr KS 1067/ Interpellation - Konkurrensutsättning av grönyteskötseln Ärendebeskrivning Beslut Göran Klang, Socialdemokraterna, har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) gällande konkurrensutsättning av grönyteskötseln. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen får framställas och besvaras av kommunstyrelsens ordförande vid nästa fullmäktigesammanträde. KF Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) besvarar interpellationen, bilaga. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -9-

12 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1067/11 eastads KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr :l{..~... LQ.~1.1..!L~.1I88alllall~8.1II.0 D" G.' aull 3.'::1.. Göran Klang Socialdemolaaterna i Båstad 1 (1) Interpellationssvar Konkurrensutsättning grönyteskötsel Frågor: Hur har konkunensutsättningen av grönyteskötseln nått upp till dessa syften (att stärka kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet)? Hur följs kvaliteten upp? Följs de laav som ställts i förfrågningsunder1aget? Är kunderna nöjda? Vilka kostnadsbesparingar har gjorts? Hur har l<:onkunensutsättningen påverkat den kommunala verksamheten? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Svar: Eftersom konkunensutsättningen verkställdes l har vi först med 2011 ett helår av verksamhet i alternativ regi. Avsikten är att det ska ske en utvärdering med kundundersökning och ekonomiska konsekvenser efter det kommande årsskiftet. Flera av frågorna kan därför först besvaras efter det att utvärderingen är gj ord. Regelbundna träffar sker mellan entreprenörer och kommunens parkingenjör, som i sin tur har inhämtat synpunkter från verksamheterna. Den totala kostnaden motsvarar ungefår tidigare kostnad. T ex har overheadkostnaderna ökat relativt sett medan personaladministrativa kostnader har minskat. Detaljer får vi i utvärderingen efter årsskiftet. Som fördelar kan nämnas att det har förtydligats vad som ingår i uppdraget och vad som inte ingår. Det är positivt även för den delen av verksamheten som fortfarande utförs i egen regi. En annan fördel är att de 50 % som utförs av entreprenörer ligger där kommunens tekniska kontor inte har annan verksamhet, d v s i Östra Kamp respektive i Västra Kamp, Grevie och Förslöv. Det innebär att kommunens personal slipper resor fram och tillbaka. En nackdel är att kommunen inte längre har så mycket personal och sårbarheten är större vid sjukdom och semestertider. Exempelvis har snöröjning inte ingått i upphandlingen. Vid de senaste två årens stränga vintrar har därför även kontorspersonal fått hoppa in och ha beredskap. De erfarenheter som gjorts kommer också tas med i den kommande utvärderingen, inte minst vad gäller förfrågningsunderlag med erfarenhet från t ex tilläggsbeställningar. Al;t~jl~ Anette Åkesson (M) Kommunstyrelsens ordförande \7bfla Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats PIllsgiro Organisationsnummer

13 SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD BAsTADS KOMMUN Interpellation till kommunstyrelsens ordf"orande Syftet med konkurrensutsättning är enligt budget och plan att stärka kvalitet, kreativitet och kostnadseffektivitet. Hur har konkurrensutsättningen av grönyteskötseln nått upp till dessa syften? Hur följs kvaliteten upp? Följs de krav som ställts i förfrågningsunderlaget? Är kunderna nöjda? Vilka kostnadsbesparingar har gjorts? Hur har konkurrensutsättningen påverkat den kommunala verksamheten? Vad har blivit bättre och vad har blivit sämre? Båstad den 18 september 2011 ~c1t#' (d.cm'lq Z~anKlang I -11-

14 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dm KS 1137/ Interpellation - Översvämningar vid Jöns Möllers väg iförslöv Ärendebeskrivning Beslut Bjärepartiet har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson (M) angående översvämningarna vid Jöns Möllers väg i Förslöv. Kommunfullmäktige beslutar: 1. Interpellationen framställs och besvaras av kommunstyrelsens ordförande. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -12-

15 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Handläggare Anette Åkesson Vårt dnr 1137/11 f3astads KOMMUN Kommunstyrelsen ~ 1 B Dnr.:S.~.. ~~.2:.t..U.L::. ssd Kjell Andersson, Bo Wendt Bjärepartiet 1(1) Interpellationssvar Översvämningar Jöns Möllers väg Tack vare de åtgärder som utfölis i anslutning till översvämningen 2008 klarade sig stora områden från allvarliga problem vid det kraftiga regnet i september, däribland Jöns Möllers väg. Men vattnet släpps fram snabbare eftersom en optimal lösning med fördröjningsmagasin inte var genomförbar vilket nu påverkar medströms. De gjorda utredningarna visar att det skulle behövas fördröjningsdammar inom Prästgårdsområdet för att förbättra situationen medströms. Dikningsföretaget med komnmnen som en av ägarna är ansvarig men kommunen har i ett avtal i samband med detaljplaneläggning tagit på sig ett större ansvar än sin andel. Det är en ekonomisk fråga. Jag har stor förståelse för den oro de boende i området känner. Fråga 1: Vi i Bjärepartiet vill ha besked om när åtgärder kommer att vidtagas? Svar: Alla utredningar är gjorda, kommunen äger den mark som är tänkt för fördröjningsdammar så när finansieringen är löst kan de anläggas relativt snart. Dammarna films inte med i internbudgeten för 2012 men omprioriteringar kan komma att göras. Fråga 2: Hur ställer du dig till att kommunen arbetar fram en underhållsplan med det snaraste för avrinningen inom området? Svar: Den gjorda utredningen visar även hur avrinningen ska ske och därmed finns inte behov för en underhållsplan I parantes kan sägas att den vägtrumma som man ringde till kommunen om tillhör Trafikverket. Kommunen har vid upprepade tillfällen påtalat problemet för Trafikverket och har fått beskedet att kommunen inte får rensa trumman p g a erosionsrisk för bron. i{m~a~ IAnette Akesson (M) Kommunstyrelsens ordförande llioi8\7bf\a Postadress Båstad Gatuadress Vångavägen 2 Telefon vx Telefax E-post Webbplats Plusgiro Il Il Il-l Organisationsnummer

16 5AsTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Interpellation till kommunstyrelsens ordffirande Översvämningarvid Jöns Möllen vigi Fönlöv. I5UDDDllP.DlllllIllllllo.. I ~. Il all. Torsdagen den 8 september regnade det kraftigt på fomrlddagen och en av kommunen anlagt jordvall räddade de tidigare så drabbade fastighetsägarna på Jöns Möllers väg från nya omfattade vattenskador. Situationen var akut och det gick inte att med bil ta sig upp till Prästgårdsområdet. En bil fick bogseras bort aven grävmaskin. För 3 år sedan översvämmades flera hus och tomter på Jöns Möllersväg. Folk tvingades flytta under en lång besvärlig reparation ochuttorkning av husen. Trots motion om ärendet från Sverigedemokraterna och debatt i tidningen har ännu ej frågan tydligen fått sin lösning. Kommunens "tjänsteman talar om att vi fått entankeställare och att vi måste göra stora uppsamlingsdammar uppströms. Vi i Bjärepartiet vill nu ha besked om när åtgärder kommer att vidtagas? Vi måste känna empati och :forståelse :for de stackars människor som skall bo och levamed dennahotbild. Jag hoppas du känner som vi ochjag föreslår att du återrapporter till kommunfullmäktige var tredje månad vad som händer i ärendet. Enligt uppgift ringde enperson till kommunen någon dag innan översvämningen och påtalade att vägtrummor ej var rensade. Hur ställer du dig till att kommunen arbetar fram en underhållsplan med det snaraste för avrinningen inom området? För Bjärepartiet 4 oktober 2011 ~//} /) ':;;0~/I~ fjell Andersson -14-

17 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 4 8 KS eu KS dnr. KS 416/ Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Notering Förslag till beslut Föreligger halvårsbokslut 2011 med helårsprognos. Halvårsbokslut 2011 med helårsprognos. Vid sammanträdet diskuterar kommunrevisionen och de sakkunniga revisorerna halvårsbokslutet med ekonomiutskottet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbokslut 2011 godkänns. 2. Halvårsbokslutet delges kommunfullmäktige. 3. Verksamheterna ska hålla sig inom tilldelad ram för Vård och omsorg ska särredovisa sina volymförändringar i kvartalsrapport 3/2011. KS Protokollsanteckning Beslut Ekonomichef Lars Nilsson föredrar ärendet. Närvarande ledamöter från Socialdemokraterna, Bjärepartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Halvårsbokslut 2011 godkänns. 2. Verksamheterna ska hålla sig inom tilldelad ram för Vård och omsorg ska särredovisa sina volymförändringar i kvartalsrapport 3/ Halvårsbokslutet delges kommunfullmäktige. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -15-

18 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum Blad 6 9 KS eu 136 KS 276 dnr. KS 327/ Redovisning av ej avslutade motioner Ärendebeskrivning Förslag till beslut Föreligger förteckning över ej avslutade motioner daterad , bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen läggs till handlingarna. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Redovisningen läggs till handlingarna. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -16-

19 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad EU KS dnr. KS 1001/ Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten Ärendebeskrivning Teknik och service fick 2010 ett uppdrag att utreda kommunens framtida vattenförsörjning. Utredningen visade att Båstads kommun för att trygga vattenförsörjningen med avseende på kapacitet och kvalitet skulle Båstad kommuns södra del anslutas till Sydvatten. Kommunfullmäktige beslutade att Teknik och Service tillsammans med Sydvatten och NSVA skall ta fram en avsiktsförklaring för anslutning till Sydvattens vattenförsörjningssystem för att säkra den framtida vattenförsörjningen med tanke avseende på kapacitet och kvalitet för Båstads kommuns södra del. Beslutsunderlag Beslut Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten, bilaga. Ekonomiutskottet beslutar: 1. Inför kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med utförligare tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten godkänns. 2. Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson tillsammans med teknik- och servicechef Ingemar Lundström ges i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. KS Beslutsunderlag Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 september 2011 var ärendet uppe som informationspunkt. Där bestämdes att partierna skulle ha möjlighet att skicka in sina frågor gällande ärendet senast den 20 september2011. Tjänsteskrivelse från VA-chef Tommy Ström, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten, bilaga. Frågor och svar från partierna. forts. på nästa sida. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott -17-

20 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Forts. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten KS 278 KS Yrkande Förslag till beslut Ulf Holmberg (M), Torgny Brenton (KO), Christian Nilsson (C), Charlotta Bjärholm (FP), Bo Wendt (BP) och Katarina Toremalm (M P): Bifall till liggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Avsiktsförklaring avseende anslutning till Sydvatten godkänns. justerandes signatur ks/nämnd kf utdragsbestyrkande utskott 2. Kommunstyrelsens ordförande Anette Akesson tillsammans med teknik- och servicechef Ingemar Lundström ges i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen I!

21 Vad är totala investeringen för hela omläggningen?,,,,,,".rl..;>«i,,,") O...'lOrinsd'dnfug'" Fiit>liiJkningdi<lribIJ1;onmll 1025fH} ).tug.b'ln.~... ('kr) Drift Sl:o~orp.'..tt'lW.rk Oriftlohb,..m...n.r.11l1</ R~lts.\"gif\Sj'd\ 'II"" r:>'<"o\li!\c'sjo'd""e" Hur ska den finansieras och vad är årskostnaden för finansieringen? 1.Dd.dw"ö'Jnlng InHlt",,,;.. {l\;]-) O..-.dmin~l.dr.mg., rii"lirknitljdillnl>jljol\1fl~ Rö,Ug.,giflSl'd"oll." ' Var finns underlagen för investeringskostnaden? Underlagen finns tillgängliga hos Linda Wahlström

22 Vad blir driftkostnaden efter omläggningen? Alternativ 1: Alternativ 2: Alternativ 3: tkr tkr tkr BAsTADS KOMMUN ;;;;,-;;,.,-;-~ Hur stor är driftkostnaden idag? Driftkostnaden idag är tkr. (20 l O).-.-, BÅSTADS KOMMUN Finns det möjlighet att få en trygg försöljning av vatten med egna vattentäkter? Ja. För att klara framtida behov behövs uppskattningsvis mel1an 5 tiil 10 nya vattenverk. Detta kommer att påverka lantbrukarnas möjligheter att bruka marken negativt

23 Finns det utredningar hur vår användning av vatten kommer att i en framtid? Vattcnprognos för Mnlmö J nrsprognos 2. Lst prognos rsprognos 4. Prognos i 50U 1965:8 5. J967~Ors prognos !Irsprognos Bildellh~mllldfr5n Finns det riktlinjer inom kommunen for att minska vattenanvändningen i framtiden både vid ny- och ombyggnad? Nej. Vid ny- eller ombyggnad installerar man idag snålspolande toaletter och blandare. Hur skall reservattentäkter skyddas och till vilken kostnad? Reservvattentäkter skyddas på sanll11a sätt som ordinarie vattentäkter. Genom skyddsområde och skyddsområdes bestämmelser som antas av konll11unfullmäktige. Kostnaden for driften av dessa har antagits till 500 tkr altemativt l 000 tkr i utredningen om kommunens framtida vattenforsörjning..g,u BÅST~ KOHt-1UN 3-21-

24 Hur konllner priset att regleras för användarna i de olika scenarierna? Kostnaderna i de olikascenariel11a kommer att belasta VA-kollektivet vilket innebär att det konllner att påverka VA-taxan. Storleken på den höjning av avgiften som kan komma att behövas är svår att beräkna. Har man tagit fram de möjligheter som finns för bidrag till bättre vattenanvändning får lantbruk? Det films ett bidrag som som heter Miljöinvesteringar inom specialinsatser för landskapets natur- och kultunniljövärden. I övrigt hänvisar vi till Lrfsom börde ha den kunskapen om vilka möjligheter lantbrukare har att söka bidrag. Borde man inte avvakta miljöprogra111met som görs för att se över vattenfrågan? Nej. I BAsTADS r,ohtlun ~L-,<T.'---~

25 BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad KF dnr. KS 367/ Anvisningar för planarbete vid Norrviken Ärendebeskrivning Beslutsunderlag Beslut Kommunstyrelsen har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår KS att första punkten i ett fullmäktigebeslut från där KF ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det förslag Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av fullmäktiges ledamöter den 12 oktober 2011 framkom att även andra punkten i KF-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen idag inte är beredda att driva den. Tjänsteskrivelse från projektarkitekt Per Iwansson med tillhörande bilagor. Kommunfullmäktige beslutar: 1. De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar, upphävs. justerandes signatur utskott ks/nämnd kf utdragsbestyrkande i i -23-

26 ~..I i "c='- o BASTADS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen (2) Tjänsteskrivelse. Anvisningar för planarbete Norrviken. Kommunfullmäktige Ks har beslutat att ett arbete med revidering av gällande detaljplan för Norrviken för att möjliggöra ideer i förslaget Lilla Båstad, får påbörjas och att samråd får hållas. I samband med detta föreslår Ks att första punkten i ett Kf-beslut från där Kf ger instruktioner för planarbete i anslutning till Norrviken bör upphävas/ändras eftersom det som förslaget Lilla Båstad föreslår i markanvändning inte kan ses som förenligt med instruktionen. Vid en presentation för några av dagens Kf- medlemmar framkom att även andra punkten i Kf-beslutet från 2001 bör upphöra att gälla, då beslutsfattare inom kommunen inte idag är beredda att driva den. Kf säger i sina två första paragrafer att kommunfullmäktige beslutar: 1. Verka för en långsiktig utveckling med utvecklingsplanen, enligt scenario A i utredningen som grund, där Norrviken skall fungera som mötesplats för såväl Bjärebor som besökare i kommunen. 2. Verka för att stiftelsens markinnehav utökas med angränsande partier Den utredning som avses är den utredning som kommunen gj orde kring Norrvikens framtid 2001 i samband med att kommunen beslutade att inte längre bidra löpande till Norrvikens finansiering. Utvecklingsplanen enligt scenario A är den plan som trädgårdsarkitekten Ulf Nordfjell gjorde på uppdrag av Stadsarkitektkontoret , med bidrag gällande kulturcentrum genom Gustav Kraitz och som ingår i utredningen. Utvecklingsplanen är som namnet säger en plan över hur Norrviken skulle kunna utvecklas. Den föreslår ett antal åtgärder under mottot: bevara, restaurera och utveckla. Till formen är utvecklingsplanen en historik kring upprättandet av Norrvikens trädgårdar, en kortbiografi över RudolfAbeIin, en inventering av befintlig anläggning (stilträdgårdar och byggnader) och en beskrivning av vilka restaureringsåtgärder som denna behöver. Utvecklingsplanen föreslår vidare, med olika grad av konkretion, kompletterande anläggningar och helt nya anläggningar. Restaureringsåtgärder beskrivs i text medan de föreslagna kompletterings- och utvecklingsåtgärderna också sammanfattas på en planillustration. Utvecklingsplanen nämner också att andra turistanläggningar bör etableras för att samverka med trädgårdarna; konsthall, golfbana, resortanläggningar. I de senaste årens planarbete kring Norrviken, FÖP Norrviken, Kattvik och detaljplan för Elestorp 6:6 m.fl. (Norrviken) har stadsarkitekt/planavdelning och beslutande politiker ansett att det som föreslagits av nya anläggningar och ny bebyggelse i huvudsak har varit förenligt med Utvecklingsplanens planillustration. Nu anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det inte längre kan sägas om det som föreslås i Lilla Båstad. Det är framför allt bebyggelsen och trädgårdarna som Lilla Båstad föreslår längs entreaxeln till Norrviken som är principiellt annorlunda. Utvecklingsplanen har över denna mark dels en stor parkeringsanläggning och dels ett första parti av föreslagna nya trädgårdar. Lilla Båstads nya bebyggelse och nya trädgårdar sträcker sig över hela parkeringen och närmre Barockträdgården och den första tväraxeln än i utvecklingsplanen. Lilla Båstad föreslår vidare ett hotell sydväst om villa Abelin där utvecklingsplanen i stället föreslår nytt förråd, kompost m.m. ll1014\t:\planavdelningen\dpl\2yågåendeylaner\lilla båstad\7. planuppdrag - ansökan\tjänsteskrivelse utvplan kfdoc\p -24-

27 2 (2) Utvecklingsplanen från 2001 har samtidigt aldrig realiserats. Alla åtgärder som den föreslår förutsätter omfattande finansiering utöver den årliga driften av Norrviken. Ulf Nordfjell verkade som konstnärlig ledare för Norrviken år 2002 och beräknade då i ett kompletterande dokument, Operativ Plan , vilken omfattning av investeringar utöver den årliga driften som behövdes för att realisera planens restaurerings-, kompletterings- och utvecklingsåtgärder. Totalt var det 54 miljoner på lång sikt, samt nyinvesteringar under 2003 för 1,7 miljoner (dåtidens penningvärde). Inget av det som föreslås har realiserats eftersom finansiering inte har funnits (Privata finansiärer har genom NTAB finansierat den årliga driften under den sista tioårsperioden men inte de omfattande investeringar som utvecklingsplanen behöver). Kommunen, som inte längre är finansiär av Norrviken, kan inte binda potentiella finansiärer vid en hittills helt orealiserad och ofinansierad utvecklingsplan för trädgårdarna. Förvaltningen anser med detta att det inte längre är lämpligt och hederligt att säga att utvecklingsplanen ska vara grund för utvecklingen. De delar av utvecklingsplanen som är en inventering av befintlig. status på trädgårdar och byggnader och förslag till restaureringsåtgärder är fortfarande viktiga referenser för den som ansvarar för trädgårdens skötsel men de har ingen relevans för detaljplaneringens markanvändning - de får avtryck endast genom att detaljplanen anger att befintliga stilträdgårdar ska bevaras/restaureras. En sådan anvisning kommer även en reviderad detaljplan att innehålla. Punkten två i Kf-beslutet från 2001, att utvidga Norrvikens mark, är heller aldrig förverkligad. I praktiken betyder det att kommunen skulle hj älpa Stiftelsen ekonomiskt och på annat sätt att genom köp eller byte med kommunal mark få ett större markinnehav från laingliggande markägare i NTAB och familjen Abeiin. Förslag till beslut: Kfbeslutar: De två första punkterna i fullmäktiges beslut , 202: Utredning och finansiering - Norrvikens trädgårdar, upphävs. Båstad som ovan Per Iwansson Proj ektarkitekt \2\h -25-

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden Kort genomgång av Åkerström, Malte Lennart Historiken Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget Styrelseordföran de Framtiden Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 [HJ BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-08-28 l (7) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-11.45 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Pelle

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 09 16 1 (13) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 10.00 16.15 Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-02-04 1 (5) Plats och tid Kävlinge Kulturscen, Korsbackaskolan, klockan 18:15-18:20 Ajournering Beslutande Pia Almström (M) Gunnar Wiederhielm (M) Roland Palmqvist (S) Charlotte Lindblad (M) Thomas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4

Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Till Växjö Tingsrätt Mark- och Miljödomstolen Ang mål nr M 2689-12 3:4 Bilaga till överklagande av Länsstyrelsens i Skåne beslut 2012-06- 18, dnr 5125-7157-12 Undertecknad anhåller att få komplettera föreläggandesvaret

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62 r "(!-Pra ' 18 :! n 7,7 /-o/ju", '-.:- i C Södertälje kommun,,"' O '-. ~mmantradesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-04-04 ~( A:5b 63 Utökning av kommunens MTN-program för långfristig upplåning Dm KS08/62

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 29 april 2014 kl. 8:30-9:35 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 52-55 ande Anders Andersson (C) Per-Olof Jonsson (M) Johan Persson (S) Anette Lingmerth

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15

ÅSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Sammanträdesdatum 2009-09-02 1 (15) Plats och tid Björnekullasalen 18.00-20.50 ajournering 20.00-20.15 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordf. Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer