irsredovisning 2013 Granskning av bokslut och t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "irsredovisning 2013 Granskning av bokslut och t

Transkript

1 MARIESTADS KOMMUN no m m un I ed n i n gs kontoret 20t t<s 2prq / rco Mariestads kommun Granskning av bokslut och irsredovisning 2013 Offentlig sektor KPMGAB t8 Antal sidor: 2014 KPMG AB, a Swedish limitod liability company and a membsr firm of the KPMG nstwork of independent mmb6r rirms affilialod with KPMG lntomalional Cooperativo ("KPMG lnternational'), a Swiss entity. All rights reserved.

2 InnehflIl a J t2.t 12.2 Sammanfattning Riikenskaperna och irsredovisningen Underlag ftir revisorernas bedd,mning utifrin fullmiiktiges mil Bakgrund Syfte Avgriinsning Revisionskriterier Ansvarig n?imndlstyrelse Metod Projektorganisation Arsredovisningen Allm?in bed6mning Om efterlevnaden av g[llande redovisningsrekommendationer Kommunens ftirvaltningsbertittelse Balanskravet Niimndsuppftiljning Driftredovisning Investeringsredovi sning Bedomning utifrin fullmiiktiges mel Bakgrund Finansiella mfll Verksamhetsmil Resultatriikning Nyckeltal Balansriikning Nyckeltal kommunen Iakttagelser vid granskning av balansriikningen 1 I KPMG AB, a Swedish limited liability mmpany and a member firm of lhe KPMG network of independent member fims affiliated with KPMG lntemational Cooperative ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reseryed.

3 t4.t Kassaflridesanalys Sammanstiilld redovisning Kommentarer betriiffande den sammanstiillda redovisningen O 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability mmpany and a member firm of lhe KPMG network of independent member flms affiliated with KPMG lnternational Cooperative ("KPI,G lnternational"), a Swiss entity. All rights reseryed.

4 Sammanfattning Vi har av Mariestads kommuns revisorer fatt i uppdrag att riversiktligt granska bokslut och irsredovisning ftr riikenskapsiret Uppdraget ingir i revisionsplanen fdr Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bed<ima om resultatet i irsredovisningen iir frirenligt med de mil som fullm2iktige beslutat (9 a $). Revisorerna ska prriva om riikenskapema iir riittvisande (9 $). Revisorernas uttalande avges i revisionsberlittelsen. Virt uppdrag iir att granska irsredovisningen i syfte att ge revisorema ett tillriickligt underlag ftir revisionsberzittel sen. Vi bedcimer att irsredovisningen i allt viisentligt ger en riittvisande bild av kommunens resultat och stiillning. Arsredovisningen har i allt viisentligt uppriittats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 1.1 Rlkenskaperna och fl rsredovisningen De viisentligaste slutsatserna frin granskningen kan sammanfattas enligt friljande: Kommunen redovisar ett positil.t resultat ph ca 56,5 mkr ftjr 2013 vilket dr 52,7 mkr biittre tin budget. Nettokostnaderna har 6kat med 0,8 o% och skatteint?ikter och bidragsintiikter har <ikat med 2,7 o jiimftirt med f g 6r. Resultatet 2013 har piverkats positivt av Aterbetalningen av ftirsitkringspremier f<ir AFA om 23 mkr samt realisationsvinster pa fdrsiiljning av anliiggningstillgangar om ca 20 mkr. Vi delar kommunledningens uppfattning att balanskravet har uppfyllts f<ir Underlag fiir revisorernas bediimning utifrfrn fullmiiktiges mfll Enligt bestsmmelser i kommunallagen (KL) ska fullmiiktige i budgeten ange finansiella m6l och verksamhetsmil som har betydelse frir god ekonomisk hushillning. Revisorerna ska beddma om resultatet i irsredovisningen iir ftrenligt med de av fullmiiktige beslutade milen ft)r den ekonomi ska fcirvaltningen. Finansiella mdl Kommunfullmiiktige faststiillde i samband med budgetbehandlingen fcir tvit finansiella milsiittningar som beddms ha en koppling till god ekonomisk hushillning. Kommunen har lyckats uppni bida de finansiella milen fiir Verksamhetsmdl Betriiffande de verksamhetsmiissiga milen fattade Kommunfullmiiktig i budget fiiregiende ir beslut om en ny milstyrningsmodell giillande fokusomriden. Den nya modellen bygger pi en O 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a memberfirm of the KPMG network of independent rember firms affiliated with KPMG lnternational, a Swiss cmperalive. All rights reserved.

5 20 t kommungemensam vision till Kommunen har antagit fokusomriden (fem stycken) och under dessa har varje niimnd satt upp fem niimndmil ftir att bidra till att fdrverkliga visionen. I Srsredovisningen sker en redovisning av niimndernas verksamhet enligt denna modell. Av redovisningen framgir nlimndernas miluppfyllelse 20 I 3. Vi vill peka pi betydelsen av att kommunen anviinder tydliga och miitbara verksamhetsmiissiga mil som bl a ar kopplade till effektivitet och iindamilsenlighet i organisationen. Denna typ av m6l iir av stor betydelse ftjr beddmningen av verksamheterna och diirmed iiven ett viktigt instrument vid styrningen av kommunen. Det iir vidare av stor vikt att m61en, ur perspektivet god ekonomisk hush6llning, bygger pa en analys av kommunens sdrskilda ftirutsiittningar och <inskade utveckling. ) Bakgrund Vi har av Mariestads kommuns revisorer fitt i uppdrag att granska bokslut och irsredovisning fcir riikenskapsiret Uppdraget ingir i revisionsplanen ftir 2r2Ol3. Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedrima om resultatet i Arsredovisningen 6r frirenligt med de m6l som fullmiiktige beslutat (9 a $). Revisorerna ska prdva om r2ikenskaperna 2ir riittvisande (9 $). Revisoremas uttalande avges i revisionsber2ittelsen. Virt uppdrag?ir att granska Arsredovisningen i syfte aff ge revisorema ett tillriickligt underlag frir att kunna avge revisionsber?ittelsen. 3. Syfte Syftet med granskningen ar atl beddma om kommunens Arsredovisning har uppriittats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vir granskning utgrir underlag ftir revisorernas utformning av revi sionsberlitte lsen. 4. Avgriinsning Granskningen har omfattat bokslutet och &rsredovisningen fiir Vir granskning sker i den omfattning som f<iljer av God revisionssed i kommunal verksamhet, fr?imst sisom denna definieras av SKLr och Skyrev2. Det innebdr att vi planerat och genomfort revisionen ftir att med h6g men inte absolut siikerhet ftirsiikra oss att irsredovisningen inte innehiller viisentliga felaktigheter. I vir granskning av irsredovisningen ing6r inte primiirt att granska den interna kontrollen river kommunens kostnader och int2ikter. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex ftrskingringar. I Sveriges Kommuner och Landsting 2 Sveriges Kommunala KPMG AB, a Swedish limited and a member firm of the KPMG network of independent rnember firms affiliated with KPIVG lntemational, a Swiss mperative. All rights reserved

6 t. Revisionskriterier Vi har beddmt om drsredovisningen i allt viisentligt ftljer o Kommunallag och kommunal redovisningslag o God redovisningssed, definierad av Ridet ftir Kommunal Kommuner och Landsting, SKL Redovisning, RKR, och Sveriges o Interna regelverk och instruhioner o Fullmiiktigebeslut Vi har bed<imt om resultatet i irsredovisningen Zir ftirenligt med de av kommunfullmiiktige beslutade milen frir ekonomi och verksamhet som iir av betydelse ftir god ekonomisk hushillning. 6. Ansvarig niimnd/styrelse Granskningen avser kommunstyrelsens irsredovisning. Rapporten Zir saklighetsgranskad av redovisningschef Lars Bergqvist. 7. Metod Granskningen har genomfcirts genom:. Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive irsredovisningen o Intervjuer med berdrda tjiinstemiin och politiker. Analys av nyckeltal fdr verksamhet och ekonomi i den omfattning som kriivs f6r att bedoma om resultatet iir ftirenligt med de av fullmiiktige beslutade milen samt revisorernas uttalande i revisionsberiitte I sen.. Oversiktlig analys av resultatriikningen 8. Projektorganisation Granskningen har genomfcirts av Markus Forsberg, auktoriserad revisor, och Veronica Malm, 2014 KPMG AB, a Swedish limited and a member firm of the KPMG network of independent rember firms affiliated with KPI,G lntemational, a Swiss moperative. All rights reserued

7 Arsredovisningen Allmiin bedtimning Vi bedrimer att 8rsredovisningen i allt viisentligt ger en riittvisande bild av kommunens resultat och st?illning. Arsredovisningen har i allt v?isentligt uppriittats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 9.2 Om efterlevnaden ay gellande redovisningsrekommendationer I irsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i civerensstiimmelse med lagen om kommunal redovisning och Ridet frir kommunal redovisnings (RKRs) rekommendationer. I vir granskning har vi stickprovsvis granskat om detta pistiende stiimmer via intervjuer med redovisningschefen samt dversiktlig avstiimning av kommunens Arsredovisning mot RKRs giillande rekommendationer. Baserat pi detta och v?isentlighetsprincipen?ir v6r bedrimning att kommunen i huvudsak efterlever rekommendationerna. Vi rekommenderar dock att kommunen, som en del i arbetet med att ta fram irsredovisningen, irligen gcir en detaljerad avst?imning mot rekommendationerna och att denna dokumenteras och bifogas bokslutsdokumentationen. 9.3 Kommunens fiirvaltnin gsberiittelse Vi bed<imer i stort att den information som liimnas i f<irvaltningsberzittelsen ger en riittvisande bild av kommunens resultat och stiillning. Den l2imnade redogdrelsen fcir kommunens verksamhet och ekonomi m.m., innehiller de viisentliga fakta som kriivs frir att liisaren tillsammans med den dvriga finansiella informationen skall kunna gdra en dvergripande beddmning av verksamhetsiret. I fdrvaltningsberiittelsen har kommunstyrelsen, i enlighet med lagstiftningen, foljt upp de finansiella rnilsiittningar som faststiillts som kriterier frir en god ekonomisk hushillning. En utviirdering av samtliga verksamhetsmiissiga m6l inkluderas i irsredovisningen. Se avsnitt Fr.o.m.2013 finns krav pi att ftirvaltningsberiittelsen ska innehilla en balanskravsutdelning. Uppst5llningsformen Zir delvis reglerad och utredningen ska definiera "Arets resultat efter balanskravsjusteringar" samt "Arets balanskravsresultat". De kommuner som har en RUR, resultatutjiimningsreserv, ska iiven redovisa fciriindringen av denna. Mariestads kommun redovisar sin balanskravsutredning i enlighet med den definierade uppstiillningsformen. Kommunen har gjort en retroaktiv avsiittning till RUR om 14,1 mkr avseende hr Avstittning till RUR avseende 2013 kommer enligt f<irslag att ske med 14,5 mkr. Avsiittningen iir i enlighet med giillande regler Balanskravet Gdllanderegler I KL finns de fr o m 5r 2000 giillande reglerna om balanskravet, vilket innebiir att kommunens intiikter ska dverstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL O 2014 KPMG AB, a Swedish limited and a member lirm of the KPMG network of independent member fims affiliated with KP[rG lnternational, a Swiss cooperative. All rights reserued.

8 Marieslads kommun regleras inom tre 6r. I KL stadgas Ziven att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushillning, vilket f6r ses som ett dverordnat krav och innebiir i de allra flesta fall att det inte riicker med att intiikterna enbart tiicker kostnadernq eftersom det pfl liingre sikt urholkar kommunernas ekonomi. Om det fdreligger synnerliga skiil finns emellertid mrijlighet att inte reglera ett negativt resultat. Exempel pi diir synnerliga sk?il kan anses firreligga ar nu kommuner medvetet och tydligt gjort avsiittningar och byggt upp ett avseviirt eget kapital ftir att mrita framtida kostnadscikningar eller intiiktsminskningar Balanskravet i drsredovisningen Kommunen redovisar en avstdmning av balanskravet enligt KL i fcirvaltningsberiittelsen. Kommunens civerskott ftir 6ret uppgir till 56,5 mkr. Vid avstiimning av balanskravet avgar 6rets realisationsvinster, 20,3 mkr fr6n 6rets resultat, i enlighet med gzillande principer. Tilliigg sker med 0,8 mkt, avseende riinta pensionsskuld. Justerat resultat enligt balanskravet uppgir diirmed till 37 mkr. 9.4 Niimndsuppftiljning Niimndernas ftirvaltningsberiittelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag till kommunens ftirvaltningsberiittelse Driftredovisning Awikelser mot budget (Mko Niimnderna och kommunstyrelsen redovisar per I sammantaget en positiv awikelse mot budget pit 41,3 mkr med inbrirdes fdrdelning enligt f<iljande: Mkr Kommunstyrelsen Revisionen 6verfiirmyndare 6vrigt Tekniska nzimnden Milj d- och byggnadsntimnd Avfallsnrimnden Barn- och utbildningsniimnden Socialniimnden Kultur- och fritidsniimnd Awikelse mot budget (+/-) Utfnll I -7,2 +0,1 +0,1 +38,6 +1,6-0,1 0 +3,2-0,9 0,0 +41,3 Prognos I -0, )) -J,J 0 0-2,9 _') < 0-4,1 O 2014 KPMG AB, a Swedish limited and a member firm of the KPMG network of independent member fims affiliated with KPirG lntemational, a Swiss moperative. All rights reserued

9 Det iir framftirallt iterbetalningen av AFA-medel (23 mkr) samt liigre sociala avgifter som bidrar till den stora positiva awikelsen och som inkluderas i posten <ivrigt. Inga niimnder visar stora awikelser mot budget (<iver 1 %). Av tabellen ovan framgir vilka awikelser som prognostiserades i delirsbokslutet. Vi vill understryka vikten av att prognoserna hiller en hog kvalitet fi)r att kunna vidta itgiirder snabbt vid befarade underskott. 9.5 Investeringsredovisning Arsredovisningen innehiller ett avsnitt om investeringsredovisning som visar utfall frir kommunen och jiimftrelse med budgeterade investeringar. Totalt <iverstiger 6rets nettoinvesteringar budget med 7,8 mkr. Denna inkluderar dock stora positiva och negativa awikelser om uppftljning gdrs per projekt. Avseende exploateringsfastigheter har det budgeterats med en nettoinvestering om ca -20 mkr pga. beriiknade intiikter vid fdrsiiljning. Dessa poster 96r det sv6rt att gdra en helhetsbeddmning pi frirviintade bruttoinvesteringar. Det har iiven noterats att investeringsbudget i vissa fall ej frirdelats pi delprojekt vilket gdr att det till synes blir b6de stora positiva och negativa awikelser vid uppfiiljning Bedtimning utifrfl n fullmiiktiges mfl I Bakgrund Enligt kommunallagens bestiimmelser ska fullmiiktige i budgeten ange finansiella mil och verksamhetsmil som har betydelse ftir god ekonomisk hush6llning. Revisorerna ska beddma om resultatet i flrsredovisningen iir forenligt med de av fullmiiktige beslutade milen Finansiella mfrl Mariestads kommuns eget krav pi god ekonomisk hushillning innehiller nedanstiende, av fullmiiktige, faststiillda fi nansiella m6lsdttningar: o Resultatet ska motsvaratvir procent av kommunalskatt och statsbidrag varje enskilt 6r. o Soliditeten ska rika varje enskilt 6r. Resultatmilet har uppnitts, d6 resultatet motsvarar 5,0 0/o av skatteintiikter och statsbidrag. Kommunens soliditet har rikat med 4,7 procentenheter mot f<ireg6,ende flr vilket innebiir att iiven detta mil har uppn6tts. Kommunen har siledes uppnitt bida sina finansiella m o 2014 KPlvlG AB, a Swedish timited tiabitity mmpany and a member firm of the KPMG network of independent rember firms affiliated with KPMG lnternational, a Swiss cooperative. All rights reserved

10 2014-0i Verksamhetsmil Lagstiftaren sttiller krav pfl att mil och riktlinjer av betydelse for god ekonomisk hushillning ur ett verksamhetsperspektiv skall uppriittas. Dessa mil skall foljas upp och kommenteras i samband med uppriittandet av irsredovisning och delirsrapport. Kommunfullmiiktige beslutade i budget 2012 om en ny milstyrningsmodell giillande vision och fokusomr6den. Den nya modellen bygger pi en kommungemensam vision till hr Kommunen har under 2013 antagit fokusomriden (fem stycken) och under dessa har varje ndmnd satt upp fem niimndmil ftir att bidra till att ftrverkliga visionen. Av redovisningen framgir niimndernas milupp$zllelse 20 I 3. Milen syftar till att ge indikationer pi om kommunens resurser anvdnds kostnadseffektivt och iindamilsenligt i verksamheterna. De verksamhetsmiissiga mfllen b<ir ses som ytterligare en dimension i kommunens vidareutveckling av begreppet god ekonomisk hushillning. Vi vill framh6lla vikten av att verksamhetsmilen i ftirekommande fall tydligt tir kopplade till god ekonomisk hushillning och miitbara med tydliga indikatorer ftr miluppffllelse. L Resultatriikning Nyckeltal Kommunen tkr 2013 Budget 2013 Awik mot budget 2012 Verksamheternas nettokostnad Fdrdndring i % jiimf6rt med fdregaende 5r exkl jdmforelsest6rande Skatteintiikter o bidrag Fcirilndring i % jtimfdrt med fdreg6ende 6r o,8% / ,7 0/o Finansnetto Jdmf6relsest6rande post (Fora) Resultat fi Nettokostnadens andel av skatt o statsbidrag 96,6 % 98,7 0/o -2,1 0/o 98, KPMG AB, a Swedish limited liability mmpany and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternational, a Swiss cooperative. All rights resrved.

11 Kommunens resultat fdr Ftr 2013 uppger till ca 56,5 mkr vilket ar ca 52,7 mkr biittre iin budget. Stdrsta delen av det positiva resultatet iir hiinfdrligt till iterbetalning av AFA-medel ph 23 mkc samt realisationsvinster vid frirsiiljning pi framfdr allt bostadsriitter, 18 mkr. Vidare har kommunen nagot hrigre skatteintiikter 2in budgeterat. 12. t2.l Balansriikning Nyckeltal kommunen (Mkr) ' Balansomslutning 1085, ,6 'l 008,6 Redovisat eget kapital ,9 389,9 Eget kapital reducerat med ansvarsforbindelse pensioner -234,4-217,O -243,7 Soliditet redovisad 43,7 % 39% 39% Soliditet med hdnsyn till de pe n si on sfdrp I i ktel se r som i nte redoyisas bl and skulder negativ negativ negativ Omsdttn ingstil lg6ngar 207, ,4 Kortfristiga skulder 283,2 303,6 268,2 Balanslikviditet 73,1% 76,0 % 69,1% 12.2 Iakttagelser vid granskning av balansrf,kningen Vi bedcimer att balansrlikningen i allt viisentligt ger en riittvisande bild av tillgingar, avsiittning, skulder och eget kapital. Balansriikningen 2ir i huvudsak uppstiilld enligt KRL och omfattar tillrzickliga notor. Bilagor och specifikationer finns i tillriicklig omfattning. Vi har dock noterat fdljande: o I balansposten kassa och bank redovisar kommunen sin andel av likvida medel pi koncernkontot. Enligt giillande rekommendationer skall den part som star som kontoinnehavare/giildentir mot banken redovisa hela tillgodohavandet som kassa och bank i balansriikningen. Respektive bolags del av kontot ska kommunen redovisa som fordran eller skuld pa koncernbolag.. Vi har noterat att det pi vissa konton avseende lager samt handkassa saknas signerade intyg. O 2014 KPMG AB, a Swedish limited and a memberfirm of the KPMG network of indep ndent m mber fims affiliated with KPMG lnternational, a Swiss cooperative. All rights reserved.

12 Revisionsrapporl 20 I 4-03-t I o Bland kortfristiga skulder finns en skuld till abonnent avseende VA- avfall- och soph?imtning om ca 21,3 mlcr. Kommunen bcir uppriitta en plan ftir att tillse att dverskottet kommer abonnenterna till godo i framtiden, exempelvis genom en justering av framtida avgifter. 13. Kassafltidesanalys Kassaflddesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat pi verksamhetens likvida stiillning. Den tilliimpade modellen synes civerensstiimma med RKRs rekommendation Av kassafl<idesrapporten framgir att kommunens verksamhet ftire avskrivningar under givit ett dverskott pi 80 mkr. lnvesteringar har gjorts med77 mkr. Finansieringsverksamheten har ett netto pi -28 mkr vilket innebiir att kommunens nettoupplining minskat. Fririindringen av likvida medel uppgir till -2,7 mw 14. t4.t Sammanstiilld redovisnin g Kommentarer betriiffande den sammanstiillda redovisningen Den sammanstiillda redovisningen har savitt vi kunnat finna uppriittats i enlighet med RKRs rekommendation 8.2. Syftet med den sammanstiillda redovisningen iir att ge en sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, stiillning och itaganden. Enligt KRL 8 kap 2 $ ska den sammanstiillda redovisningen omfatta de juridiska personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgir att betydande inflytande fcirutsiitts ftireligga niir kommunen innehar minst 20 o% av rdsterna i en annan juridisk person, men iiven andra faklorer ska beaktas. Det finns dock m<ijlighet att gdra avsteg frin principen om fciretaget har en ringa omsiittning eller balansomslutning. I den sammanstiillda redovisningen ingir, frirutom kommunen, Mariehus Fastigheter AB (100 %), Mariestad Tdreboda Energi AB (88 oh) samt kommunalf<irbundet Riiddningstj2insten i Ostra Skaraborg GOS) (26,7 Yo). Det redovisade resultatet fiir kommunkoncemen uppgir till +62,7 mkr (+51,8 mkr f g ir). Vi vill understryka vikten av att tydliga instruktioner frir tidsplaner och krav pi formerna fdr rapporteringen finns fbr kommunens fciretag samt att dessa efterlevs. Den sammanstiillda redovisningen b6r baseras pi ftirdiga bokslut eller rapporter som iir signerade av bolagets revisorer. KPMG Marku/Fdrfferg Caruil*{u^ Veronica Malm 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability smpany and a memberfirm of the KPMG network of independent rember firms affiliated with KPMG lnternational, a Swiss mp ratjve. All rights reserued.

13 Revisionsbertttelse Revisorerna i Mariestads kommun Tilt Fullm6ktige i Mariestads kommun organisationsnurnmer Revisionsber{ttelse for ir 2013 Vi, av fullmeiktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och niimnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens ftiretag. Styrelse och niimnder ansvarar ltir att verksamheten bedrivs enligt giillande mil, beslut och riktlinjer samt de ftireskrifter som gliller fiir verksamheten. De ansvarar ocks6 ft)r att det finns en tillriicklig intern kontroll och iterredovisning till fullmiiktige. Revisorernas ansvar iir att granska verksamhet, intern kontroll och riikenskaper samt att prdva om verksamheten bedrivits enligl fullmekiges uppdrag och mfll samt de ftireskrifter som giiller ftir verksamheten. Granskningen har utfiirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomfiirts med den inriktning och omfattning som behdvs fiir att ge rimlig grund ftir beddmning och ansvarspnivning. Vi bediimer sammantaget att styrelse och niimnder i Mariestads kommun i allt v?isentligt har bedrivit verksamheten pi ett iindamilsenligl och ffin ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt. Vi bediimer att rdkenskaperna i allt viisentligl tir rdttvisande. Vi beddmer att styrelsens och niimndernas (med nedanstiende undantag) interna kontroll har varit tillriicklig. Vi beddmer att resultatet enligt flrsredovisningen Eir ftirenligt med de finansiella mf,l och verksamhetsm&l som fullmiiktige uppstiillt. Vi har inom tekniska niimnden under 2013 genomftirt en dvergripande granskning samt tvi lordjupade granskningar. Granskningarna visar pi betydande brister i styrning, ledning och intern kontroll. Den tekniska niimnden iir en gemensam niimnd med Toreboda och Gullspang och vi har uppfattat att det finns en otydlighet grillande ansvarsftirdelningen mellan n[mnden och respektive kommun. Vi anser hiir att kommunstyrelsen, inom ramen ftir sin uppsiktsplikl och samordnande roll, har ett siirskilt ansvar lor att siikerstiilla att dessa brister tydligg<irs och &tgiirdas.

14 Vi riktar anmerkning mot Tekniska nf,mnden pi grund av bristande styrning, ledning och intern kontroll. Vi tillstyrker att fullmiiktige beviljar ansvarsfrihet 16r styrelse och n6mnder samt enskilda ledamiiterna i dessa organ. Vi tillsfyrker att kommunens irsredovisning fdr 2013 godkiinns. Vi &beropar bifogade redog6relse och rapporter. Mariestads kommun [*"*tcl",; Lennart Str6m stig Hildins iiil *ffi*,*j.i^^" t) \ \i t'. I,/) -*-t'7,d-?+t"n, i,'!4 -{/,1. \..l lu ( Lena Garre /E1 { fu,1.//;' ri,,, //!7,,2 Lilian Edwardson Till revisionsber6ttelsen hdr bilagorna: Bilaga 1 Revisorernas redogdrelse Bilaga 2 Granskningsrapport fr&n lekmannarevisor Mariehus Fastigheter AB Bilaga 3 Granskningsrapport fr6n lekmannarevisor Mariehus AB Bilaga 4 Granskningsrapport fr&n lekmannarevisor AB Stadens Hus Bilaga 5 Granskningsrapport frin lekmannarevisor Viinerenergi AB Bilaga 6 Granskningsrapport fran lekmannarevisor Viinerel AB Bilaga 7 Granskningsrapport frin lekmannarevisor KKAB

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 23

Kommunfullmäktige. Ärende 23 Kommunfullmäktige Ärende 23 O Eda kommun Kommunrevisionen 2015-10-09 Till: Kommunfullmäktige För kännedom: Kommunstyrelsen Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2015-08-31 Vi har granskat kommunens

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige BENGTSFORS KOMMUN Revisorerna Till För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning och årsbokslut för år 2015 Vi har granskat kommunens årsbokslut, årsredovisning och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning

Verksamhetsmål och finansiella mål. Driftsredovisningar för styrelser och nämnder. Kommentarer driftsredovisning Innehåll Kontakter vid KPMG för denna rapport är Per-Olof Andersson Tel: 070-562 58 62 perolof.andersson@kpmg.se Ulrika Bergström Tel: 035-15 43 35 ulrika.bergstrom@kpmg.se Innehåll Inledning Granskning

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Ragunda Kommun Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Lidingö Stad Antal sidor 12 Antal bilagor 0 2017, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG översiktligt granskat delårsrapporten per 2016-08-31, se bifogad rapport. Vi önskar få

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Advisory KPMG AB 27 mars 2015 Antal sidor: 13 Rapport beträffande årsredovisning KTM 2014-12-31.docx Innehåll 1. Sammanfattning 2 1.1 Räkenskaperna

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per

Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport per s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport per 2015-08-31 Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen hemställer

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do

Burlövs kommun. il/ ERNST & YOUNG. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012. Qua/ity In Everything We Do Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna April 2013 Burlövs kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2012 il/ ERNST & YOUNG il/ frnst & YOUNG Qua/ity In fverything We Do Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30,

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17

Östhammars kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionsrapport. Audit KPMG AB. Antal sidor: 17 Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport Audit KPMG AB Antal sidor: 17 and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2015 Växjö kommun Sophie Wigren Revisionskonsult 14 april 2016 Innehållsförteckning

Läs mer

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE

Till Kommunstyrelsen. Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 SKRIVELSE SKRIVELSE 2016-10-24 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport: Granskning delårsbokslut 2016 Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Revisionsrapport Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport Offentlig sektor - kommuner och landsting KPMG AB 23 oktober 2013 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Finansiella mål 1 1.2 Mål för

Läs mer

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom

Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom SKRIVELSE 2015-03-25 Kommunrevisionen Till Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige, för kännedom Revisionsrapport: Granskning bokslut och årsredovisning 2014 Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11

Region Skåne. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport. Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 Revisionsrapport Offentlig Sektor KPMG AB 15 april 2015 Antal sidor:11 2014 Revisionsrapport Årsredovisning.docx and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International

Läs mer

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31.

Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. /( a a, lo/jo J/l Till Kommunfullmäktige i Varbergs kommun -1 Revisorernas bedömning av Delårsrapporten för Varbergs kommun 2012-08-31. Enligt kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A

Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A MISSIV 1(1) 2014-10-30 LJ2014/440 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Svar på skrivelse från patientnämnden om fast vårdkontakt 2014-0051A Bakgrund Patientnämnden i Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport

Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport ASKERSUNDS KOMMUN Revisorerna 2011-10-07 Kommunfullmäktige Revisorernas bedömning av kommunens delårsrapport Vi har granskat kommunens delårsrapport för perioden 2011-01-01 2011-08-1. Granskningen har

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006

Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari augusti 2006 Lomma kommun September 2006 NN NN NN *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information i delårsrapporten...3

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland Granskningsrapport Carin Hultgren Lars Dahlin Anette Fagerholm Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport 2015 Landstinget i Värmland Granskning av delårsrapport 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Landstinget Västernorrland. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-1608 Rapport beträffande delårsgranskning slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning per

Granskning av bokslut och årsredovisning per Granskning av bokslut och årsredovisning per 2016-12-31 Revisionsrapport Uppsala Kommun Antal sidor 13 Antal bilagor Uppsala kommun Granskning av bokslut och årsredovisning 2016 sign.docx 2017, a Swedish

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Jenny Nyholm Richard Vahul (certifierad kommunal revisor) April 2016 Granskning av årsredovisning 2015 Nynäshamns kommun Innehållsförteckning p1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Åsa Bejvall Cecilia Fehling Granskning av delårsrapport 2013 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2015 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2015 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti/september 2015 Innehåll Inledning...2 Stadens resultat och balansräkning... Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal

Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal Att styra ett tillväxtbolag genom nyckeltal Connect Väst Den 13 januari 2016 KPMG en bokstavskombination som sticker ut! 1 Agenda Sida Affärsplanen 3 Klassiska fel kopplat till affärsplan och styrning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328

ffilsl',mn' =dfg. setffixbaollahi Socialsekreterare Enheten for Forsorjning och Stod Individ och familj eomsorgen Gotland Kommun 0498-263328 =dfg. ffilsl',mn' I (1) Socialfdrvaltningen I ndivid- och familjeomsorg Abdollahi Setare Tel: 0498 269000 Avierfiird, Urban Salomon Jungmansgatan 953tr, 62152 VISBY Hej Urban! Oversiinder utredningen till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

-.t'!' ) V' Malung-Sälens kommun Kommunrevisionen

-.t'!' ) V' Malung-Sälens kommun Kommunrevisionen -.t'!' ) V' 2014-05- 1 9 Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige - för kännedom Granskning av kommunens bokslut och årsredovisning 2013. De förtroendevalda revisorerna i har gett KPMG i uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och

(2015:XX) om behandling av personuppgifter och journalforing i hiilso- och Till Socialstyrelsen Stockholm 2015-09-01 Svensk sj ukskdterskeforening Dnr 121 1 81 1 5 Remiss avseende lorslag - Socialstyrelsens foreskrifter och allmiinna rid (2015:XX) om behandling av personuppgifter

Läs mer