Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015"

Transkript

1 1(7) Rapport från expertgruppen och kommittén för frukt och grönsaker, 14 april 2015 Sammanfattning Diskussionen om ändringar i PO-reglerna återupptogs efter att ha legat på is ett år. KOM varnade för att det kan bli extramöten under våren. Priserna för flera produkter är på väg uppåt. Det gäller till exempel polska äpplen och belgiska päron. KOM förklarade det med att lagren av produkter som drabbats av det ryska importstoppet började tömmas. KOM vill avsluta diskussionerna om skolfrukt innan nästa möte så att reglerna hinner träda ikraft till nästa läsår. Från Sverige deltog Katarina Johansson på Jordbruksverket. Expertgruppen för delegerade akter 1. Trädgårdsprodukter 1.1 Ändring av PO-reglerna i 543/2011, artikel 1-2 och Mötet återupptog den diskussion om PO-reglerna som pågick förra våren. Syftet är dels att dela upp reglerna i en delegerad akt och en genomförandeakt, och dels att försöka förenkla och förtydliga regelverket. KOM tänker dela upp förordningen i fyra delar och diskutera en del i månaden fram till sommaruppehållet. De varnade för att det kan bli nödvändigt med extrainsatta möten. Därefter ska KOM ta fram samlade texter som expertgruppen och kommittén kan diskutera under hösten, och om allt går enligt planen så är diskussionerna avslutade till årsskiftet. KOM betonade också att de kommer att införa övergångsregler, som i princip går ut på att verksamhetsprogram som redan har inletts inte kommer att påverkas (förmodligen så länge de inte ändras). De tryckte också på att deras syfte var att förenkla och förtydliga, men att vi aldrig kunde få en perfekt förordning. De ville också tillåta en viss flexibilitet, och skulle försöka ta fram riktlinjer eller något liknande för att hjälpa MS. Eftersom dokumentet kom mycket sent hade delegationerna bara preliminära kommentarer. KOM uppmanade alla att skicka in skriftliga kommentarer också. De kommentarer som framfördes var spridda över hela dokumentet. Det fanns inte en eller två frågor som de flesta kommenterade eller där det fanns klart olika ståndpunkter. Nedan går vi igenom diskussionen artikel för artikel.

2 2(7) Artikel 19, definitioner KOM föreslår nya definitioner inom begreppet åtgärd. De betonade att de håller på att stämma av med andra enheter, och att de kan komma att ändra sitt förslag. Ett land menade att definitionen borde tillåta investeringar i annat än fysiska tillgångar. KOM förklarade att det här handlade om en definition av investeringar i fysiska tillgångar. Den uteslöt inte att det kunde finnas andra typer av investeringar. De betonade också att PO måste använda investeringen för att den skulle vara stödberättigande. De fick alltså inte använda stödet för att köpa in utrustning som de sedan hyr ut till någon utomstående. Artikel 21, minsta antal medlemmar KOM vill att MS ska slå fast det minsta antal medlemmar en PO får ha, och att de då ska se till dels att de är aktiva brukare och dels att antalet är tillräckligt för att nå målet om att koncentrera utbudet. KOM förklarade att de försökte lösa problem med konstruerade situationer. De gav två exempel, som de sade att de hämtat från verkligheten: Exempel 1: En stor odlare har 100 hektar mark. Odlaren arrenderar ut 1 hektar vardera till 19 falska odlare, och dessa falska odlare lägger ut odlingen på entreprenad till den stora odlaren. Tillsammans utgör de 20 personerna en PO som klarar landets gräns på 20 medlemmar. Exempel 2: Föräldragenerationen i en familj bor kvar på gården. Barnen har lämnat den och flyttat till staden. Marken har fördelats på barnen, men dessa odlar inte marken själva. KOM menade att i båda dessa fall så skedde det inte någon koncentration av odlingen, och trots att detta var själva syftet med stödet så hade det varit svårt för de berörda länderna att göra något annat än att erkänna konstruktionerna som PO. Därför ville KOM införa kravet på aktiva brukare. Tre länder var oroliga för att förslaget skulle öka osäkerheten i systemet, eftersom MS inte kan veta i förväg vilka argument revisorerna kommer att acceptera. KOM såg det som att de försökte hjälpa MS att tillämpa ett krav som redan gäller, nämligen att uppfylla syftet om att koncentrera utbudet. De menade att även om de slog fast ett minsta antal medlemmar så skulle MS ändå behöva förvissa sig om att medlemmarna är aktiva och att PO bidrar till att utbudet blir mer koncentrerat än det skulle vara om PO inte fanns. Artikel 21.3, antal medlemmar under året KOM vill att det antal medlemmar en PO har den första januari varje år är det antal de ska anses ha under hela året. De motiverar detta med att det blir allt vanligare att PO har medlemmar i flera länder, och att det då är enklare att undvika dubbelräkning om alla MS gör likadant.

3 3(7) Ett land undrade om KOM verkligen menade detta. Om en PO hamnade under gränsen för minsta antal medlemmar i exempelvis mars så skulle de alltså inte bryta mot minimikravet förrän nästa år? KOM menade att den 1 januari ska gälla i alla avseenden; förändringar under året spelar ingen roll. Därför får MS själva bestämma hur lång förvarning en medlem måste ge innan den lämnar en PO, och ett PO-medlemskap får inte vara hur kortvarigt som helst. Medlemmen omfattas också av PO:s regler under hela året, även om den lämnar organisationen. Artikel 23, PO:s struktur och verksamhet KOM ändrar kravet på att tillhandahålla tekniska medel, så att detta bara krävs om nödvändigt. De förklarade förslaget med att en del länder har haft problem med nuvarande regler. KOM inför också ett krav på att PO ska marknadsföra (marketing) sina medlemmars produkter. De menade att detta var ett förtydligande. Ett land menade att om nödvändigt var ett steg i rätt riktning, men att det inte räckte för att lösa deras problem. Artikel 24a, minsta värde av saluförd produktion KOM vill lägga till ett krav om att PO som har ett verksamhetsprogram måste uppnå ett visst minimivärde på den saluförda produktionen. Det blir MS som ska slå fast den gränsen, och de ska se till att sätta den så pass högt att stödet (4,1 procent av VMP) inte blir så lite att det inte har någon effekt. Två länder var oroliga för att förslaget skulle öka osäkerheten i systemet, eftersom MS inte kan veta i förväg vilka argument revisorerna kommer att acceptera. KOM menade att eftersom MS förra året haft invändningar mot deras förslag om ett fast tak så var detta alternativet. De menade att risken för revisionskritik skulle öka om de inte införde den här regeln. 26a, saluföring av produkter till andra än PO KOM försöker förenkla leveranskravet genom att införa en gemensam procentsats för de tre undantagen (gårdsförsäljning, obetydliga kvantiteter och produkter av annan beskaffenhet). De vill sätta taket till 20 procent av odlarens produktion. Ett land vill ha tydligare regler om fakturering måste det alltid stå PO:s namn på dem? KOM svarade att det är helt nödvändigt när det gäller försäljning av produkter, eftersom hela poängen med stödet är att koncentrera utbudet så att inte PO-medlemmar säljer sin produktion själv. Däremot kunde de tänka sig andar situationer när en medlems namn kunde stå på fakturorna istället. Ett land tyckte att det var en bra idé, men undrade om det var nödvändigt att fortfarande nämna de tre undantagen eller om det räckte att helt enkelt slå fast att 20 procent av medlemmens produktion får säljas till någon annan. KOM menade

4 4(7) att det inte var lämpligt, utan grundtanken är fortfarande att all produktion ska gå via PO utom i vissa specifika fall. Om de skulle stryka kraven så skulle de också behöva sänka procentsatsen. Två länder var positiva till en gemensam procentsats, men tyckte att 20 procent var för lite. Artikel 27, outsourcing KOM tillåter att även protokoll eller skriftliga uppgörelser, snarare än kommersiella avtal, används som belägg för överenskommelser om outsourcing. KOM ville på så sätt göra det lättare att tillämpa reglerna på dotterbolag och kooperativ. KOM betonade att det bara handlade om outsourcing när PO köpte in tjänster som är väsentliga för deras verksamhet, inte vilka tjänstekontrakt som helst. Artikel 29, sammanslagning av PO KOM betonade att när PO går samman så ska den nybildade organisationen få ett nytt id-nummer i stödsystemet. Ett land tog upp en annan fråga, och ville ha tydligare regler för hur de skulle hantera PO som inte ville vara erkända längre. Artikel 31, demokratisk kontroll KOM föreslår inga ändringar. Ett land menade att kontrollen av demokrati inom PO är en svår fråga för dem och vill att reglerna ändras. Ett land tyckte att det fortfarande var oklart vad KOM menade med ägarandelar. KOM betonade att poängen är att en enskild medlem inte får dominera PO. Om PO har många medlemmar så behöver MS inte lägga mycket krut på att kontrollera den här aspekten. Däremot bör de vara noga när det handlar om PO med få medlemmar och flera av medlemmarna är juridiska personer. I grunden ligger ett utslag från EU-domstolen. Artikel 35, gränsöverskridande APO KOM lägger till en regel om att APO:s huvudkontor kan flytta till en annan MS som APO väljer att göra det. De funderar på att lägga till en regel om att huvudkontoret måste ligga i ett land där organisationen har en betydande del av sin produktion. Artikel 50, beräkning av VMP KOM vill att det är medlemskapet den 1 januari som avgör vilka medlemmars produktion som ska ingå i beräkningen av VMP. KOM motiverade detta med att det blir allt vanligare att PO har medlemmar i flera länder, och att det då är viktigt att alla MS gör likadant.

5 5(7) KOM vill också införa en regel om att interna transporter inte får vara längre än 300 km för att få ingå i VMP-beräkningen. De kunde tänka sig att diskutera sträckan, men var tydliga med att de ville ha en enhetlig tillämpning. Ett land menade att 300 km var för lite, med argumentet att landet var längre än så. De tyckte också att det skulle bli svårt att kontrollera den regeln. De ville också ha tydligare regler om vilka andra poster som ska dras bort från VMP på samma sätt som moms. Hur var det till exempel med tullkostnader för PO som säljer till länder utanför EU? Ett land stödde förslaget. De uppskattade att en enhetlig regel införs och tyckte att 300 km verkade rimligt för att undvika att produktionsvärdena blåses upp av transportkostnader. Ett land ville ha en längre sträcka än 300 km. När det gäller interna transporter menade KOM att det inte spelade någon roll hur stort eller litet landet var, PO-stödet är inte till för att betala för långa transporter. De menade att det rimligtvis inte var särskilt vanligt att det var mer än 30 mil mellan till exempel en odlare och PO:s lager. När det gäller andra poster som bör räknas bort som menade KOM att de inte kunde lägga en komplett lista i förordningen. Grundprincipen var att VMP bara skulle avse produktvärdet, och att MS fick tänka själva. Artikel 51, referensperioder Idag kan MS slå fast referensperioder på två olika sätt. KOM undrade om det skulle gå att förenkla detta så att alla gör likadant. Ett land svarade inte på den frågan, men påpekade att referensåret ibland var räkenskapsår snarare än kalenderår. De hoppades att KOM kunde lösa det problemet. Ett land trodde att det kunde bli svårt att harmonisera reglerna i det avseendet. 1.2 Effekter av det ryska importstoppet Det fanns inte tid att diskutera punkten. 3. Skolfruktsprogrammet 3.1 Arbetsdokument om skolfruktsprogrammet KOM har inför mötet skickat ut två dokument, dels en sammanställning över hur den nuvarande förordningen kommer att delas upp i två olika akter, och dels en text som visar hur den delegerade akten kan komma att se ut. KOM betonade att det var få ändringar i sak. Eftersom expertgruppen fick ont om tid så blev det ingen diskussion. En del frågor om den delegerade akten kom upp under kommittémötet istället. Se punkt 2.1 nedan.

6 6(7) Kommittén för trädgårdsprodukter och olivolja 1. Frågor som kan gå till omröstning Nationellt stöd till producentorganisationer KOM föreslår att två länder ska få rätt att betala ut nationellt stöd till producenter: Rumänien med euro och Slovakien med euro. Mötet stödde kommissionens förslag. 2. Skolfruktsprogrammet 2.1 Omformulering av förordning 288/2009 KOM har inför mötet skickat ut två dokument, dels en sammanställning över hur den nuvarande förordningen kommer att delas upp i två olika akter, och dels en text som visar hur den delegerade akten kan komma att se ut. KOM betonade att det var få ändringar i sak. Diskussionen rörde tekniska aspekter av systemet. Eftersom Sverige inte tillämpar skolfruktsprogrammet berör de oss inte direkt. 3. Trädgårdsprodukter och olivolja 3.1 Diskussion om 543/11 Nästan hela diskussionen om 543/2011 fördes under expertgruppen, eftersom det nästan enbart handlar om bestämmelser som ska ligga i en delegerad akt. Det enda undantaget i den aktuella omgången är artikel 54. KOM vill ändra datumet i den artikeln. Idag ska PO meddela hur deras driftsfond kommer att se ut det kommande året senast den 15 september, men MS får sätta ett senare datum. KOM vill flytta det datumet till den 15 oktober. Några länder ville inte ändra datumet eftersom de skulle få svårt att hinna med sin egen administration då. 3.2 Marknadssituationen för frukt och grönsaker KOM konstaterade att priserna för flera produkter var på väg uppåt. Ett exempel var äpplen. Framför allt i Polen hade priserna ökat flera veckor i rad, och de låg nu på omkring 30 euro/100 kg (vilket kan jämföras med 10 euro för några månader sedan). KOM menade att berodde på att nya marknader öppnats, framför allt i Asien, och på att stora volymer gått till förädling. De menade dock att dessa avsättningsmöjligheter inte helt kunde ersätta den ryska marknaden. För päron har de belgiska priserna förstärkts de senaste veckorna, på grund av mindre lager och effektiva reklamkampanjer. De låg nu ganska nära den normala prisnivån.

7 7(7) För tomater hade priserna fluktuerat kraftigt under vintern, eftersom det först varit ogynnsamt väder och därefter ett snabbt omslag som lett till att produkterna mognade fort. För övriga grönsaker menade KOM att det såg stabilt ut, och i en del fall ökade priserna. Det gällde framför allt paprikan. Även för citrusfrukt och kiwi låg priserna stabilt på ganska höga nivåer. Ett par länder väntade sig problem med nektariner senare i år, på grund av det ryska importstoppet. Två länder undrade om KOM visste något mer om framtiden för det ryska importstoppet. Från början var det ju sagt att det skulle gälla ett år, vilket skulle betyda att det upphävs i början av augusti. Länderna betonade att de ville ha så lång förvarning som möjligt om eventuella förändringar i de ryska reglerna eller i EU:s reaktion på dem. KOM ville inte spekulera i förbudets framtid. Om importstoppet förlängdes skulle de fundera igen på vad de skulle göra. 3.4 Övriga frågor KOM bjöd inte in till övriga frågor när mötet började, men flera ärenden hade anmälts redan tidigare eller kom upp ändå. Sammanställning av årsrapporter för PO Ett land ville ha en sammanställning av informationen från de årsrapporter som MS lämnar ni till KOM. KOM menade att detta täcktes av de övergripande rapporter som de redovisar då och då, nu senast i november Den rapporten går fram till 2012, eftersom de saknar data för senare år. Bananer KOM presenterade EU:s bananproduktion och priser. Rapportering av standardimportvärden KOM påminde om att rapporteringen av standardimportvärden inom kort kommer att ske helt via ISAMM. En del MS hade problem med att införa detta, så KOM betonade att alla berörda måste utse ansvariga personer och lära upp dem. Sverige har inga representativa marknader och rapporterar därför inte några standardimportvärden. Nästa möte Nästa möte för både expertgruppen och kommittén hålls den 5 maj.

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal SV SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Erfarenheter från Engelnet projektet

Erfarenheter från Engelnet projektet 1(7) Ängelsberg i mars 2014 Erfarenheter från Engelnet projektet Bakgrund och Syfte Engelnet är namnet på en ekonomisk förening och ett projekt som skulle bygga fiberbaserat bredbandsnät i Ängelsbergsområdet

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2.

Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. Den kanske mest intressanta delen är rödmärkt på sidan 2. ANFÖRANDE DATUM: 2009-11-19 TALARE: Riksbankschef Stefan Ingves PLATS: Bankföreningen, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur?

Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur påverkas Sveriges småföretagare av finanskris och lågkonjunktur? 08-11-12 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer