Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>>"

Transkript

1 Inbjudan till teckning av aktier i 2002 års nyemission i ConNova Group AB (publ)>>>>>

2 Prospektet och erbjudandet att förvärva aktier i ConNova Group AB (publ) riktar sig exklusivt till Bolagets aktieägare med företrädesrätt. Prospektet och erbjudandet att förvärva aktier i ConNova Group AB (publ) riktar sig inte till sådana fysiska och juridiska personer och institutioner vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet att förvärva aktier i ConNova Group AB (publ) kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Varken teckningsrätterna, interimsaktierna eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 eller någon provinslag i Kanada och erbjudandet omfattar inte aktieägare med hemvist i USA eller Kanada, förutom sådana Qualified Institutional Buyers som omfattas av undantag från registreringskrav. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 2 kap. 4 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Finansinspektionens registrering innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Styrelsen i ConNova Group AB (publ) ansvarar för innehållet och uppgifterna i detta prospekt. Styrelsen för ConNova Group AB (publ) försäkrar såvitt de känner till att innehållet och uppgifterna i prospektet överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse utelämnats som skulle kunna påverka den bild av ConNova Group AB (publ) som förmedlas genom prospektet. Prospektet innehåller dock uttalanden, bedömningar och antaganden om framtiden som av nödvändighet är osäkra. Eventuell tvist eller eventuellt krav, av vad slag det vara må, som uppkommer i anledning av innehållet i eller spridningen av detta prospekt och/eller erbjudandet i övrigt samt alla härmed sammanhängande frågor skall exklusivt avgöras av svensk domstol med exklusiv tillämpning av svensk rätt. Definitioner ConNova eller Koncernen ConNova Group AB (publ) med dotterbolag om inget annat framgår av sammanhanget. ConNova Group, Moderbolaget eller Bolaget ConNova Group AB (publ) om inget annat framgår av sammanhanget. ConNova Systems eller Systems ConNova Systems AB om inget annat framgår av sammanhanget. ConNova TVX, TVX ConNova TVX AB om inget annat framgår av sammanhanget. Billiant Billiant AB eller mjukvaran Billiant beroende på sammanhanget.

3 Innehållsförteckning >>>> Inbjudan till teckning av aktier i ConNova Group AB 04 Villkor och anvisningar 05 Bakgrund och motiv 07 ConNova i sammandrag 08 VD har ordet 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Finansiell översikt Kommentar till den ekonomiska utvecklingen 19 Riskfaktorer 22 Aktiekapital och ägarstruktur 23 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 25 Rättsliga frågor mm 26 Fakta information ur bolagsordningen och övrig information 27 Skattefrågor i Sverige 28 Delårsrapport Januari - November Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys i sammandrag 31 Förvaltningsberättelse utdrag ur årsredovisningen Räkenskaper 35 Noter till Räkenskaperna 38 Revisorns granskningsberättelse för ConNova Group AB (publ) 46 Adresser och övrig kontaktinformation 48 Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 publiceras den 1 februari Förklaringar av använda begrepp CC&B Customer Care & Billing, kundhantering och fakturering. SMO Små och medelstora telekomoperatörer. Denna benämning inkluderar olika typer av operatörer som exempelvis Mobile Virtual Network Operators, Medium Sized Network Operators, Multi Service Operators, Service Providers, Internet Service Providers och Metropolitan Area Network Operators. ASP Application Service Provider, tillhandahålla tjänster och mjukvaruapplikationer via nätverk. 03

4 Inbjudan till teckning av aktier i ConNova Group AB Härmed inbjuds, enligt villkoren i detta prospekt, aktieägare i ConNova Group AB (publ), ( ConNova eller Bolaget ) att med företrädesrätt teckna nya aktier i ConNova. En extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 21 december 2001 att öka ConNovas aktiekapital med högst kronor och 50 öre genom emission av högst nya aktier, envar om nominellt 50 öre ( Nyemissionen ). Emissionskursen har fastställts till 2,25 SEK per aktie, vilket innebär att ConNova vid full teckning kommer att tillföras SEK före emissionskostnader. Ett garantikonsortium främst bestående av ConNovas sedan tidigare två största ägare Björn Persson och Novestra, och Billiants tidigare två största ägare WireEdge och Northzone Ventures (eller till de uppräknade parterna närstående bolag och personer), har åtagit sig att tillsammans teckna aktier, motsvarande 20,5 MSEK eller 80,6% av emissionen. Aktier som inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande, inom ramen av emissionens högsta belopp. Dock skall i första hand sådana aktier tilldelas ovan angivna emissionsgaranter och fördelas dem emellan i proportion till storleken på utställd garanti, dock maximalt motsvarande respektives emissionsgaranti. Motala den 14 januari 2002 ConNova Group AB (publ) Styrelsen 04

5 Villkor och anvisningar Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskurs: 2,25 SEK per aktie. Avstämningsdag: 22 januari Teckningstid: 28 januari februari Handel med teckningsrätter: 28 januari februari Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt: Teckning sker genom kontant betalning under teckningstiden med sista dag för betalning den 11 februari Anmälan inges/skickas till: Mangold AB Emission: ConNova Group AB Box STOCKHOLM Besöksadress: Östermalmsgatan 87 Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 22 januari 2002 är registrerade som aktieägare i ConNova Group AB äger rätt att för varje tvåtal (2) gamla aktier teckna tre (3) nya aktier. Teckningskurs De nya aktierna emitteras till en kurs om 2,25 SEK per aktie. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB (VPC) för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter är den 22 januari Sista dag för handel i ConNova Groups aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 17 januari Teckningstid Teckning skall ske under tiden 28 januari februari Efter teckningstiden blir ej utnyttjade teckningsrätter ogiltiga. Dessa kommer därefter att avregistreras från aktieägares aktiekonto ( VP-konto ) utan avisering. Teckningsrätter Aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie i ConNova Group AB (publ.). Överskjutande antal teckningsrätter som ej är jämnt delbart med två kommer att avskiljas från den tilldelades VP-konto och genom bolagets försorg försäljas centralt, varvid aktieägaren erhåller ett belopp motsvarande den genomsnittliga försäljningslikviden. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter äger rum vid Stockholmsbörsen under perioden 28 januari februari Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd står till tjänst med förmedling av köp och försäljning av sådana teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teckningsrätter skall således vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med för räkenskapsåret Information från VPC till direktregistrerade aktieägare De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på ovannämnda avstämningsdag är registrerade i den av VPC för bolagets räkning förda aktieboken, erhåller från VPC redovisning avseende erhållna teckningsrätter, anmälningssedel för teckning med företrädesrätt och inbetalningsavi. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet teckningsrätter. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare underrättas separat. Någon separat VP-avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto kommer ej att skickas ut. Förvaltningsregistrerade innehav Aktieägare vars innehav av aktier i ConNova Group AB är förvaltarregistrerade erhåller ingen emissionsredovisning från VPC. Teckning och betalning skall då ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning och betalning med stöd av företrädesrätt Teckning med företrädesrätt sker genom samtidig kontant betalning genom användande av det utsända förtryckta inbetalningskortet, alternativt genom inlämnande av särskild anmälningssedel samt inbetalning med inbetalningsavin som är vidhängd den särskilda anmälningssedeln. 05

6 Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin från VPC användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Anmälningssedel skall då ej användas. Särskild anmälningssedel Teckning i de fall där teckningsrätter enligt emissionsredovisningen ej till fullo utnyttjas sker genom betalning med användande av den till anmälningssedeln bifogade inbetalningsavin. Betalning av aktier som tecknas utan stöd av företrädesrätten sker genom översändande av avräkningsnota. Betalning skall erläggas senast tre bankdagar efter avräkningsnotans utfärdande. Ifylld anmälningssedel skall skickas eller lämnas till: Mangold AB Emission: ConNova Group AB Box STOCKHOLM Besöksadress: Östermalmsgatan 87. Garanter Ett konsortium bestående av bland annat de två tidigare huvudägarna i ConNova, Björn Persson och Novestra, samt de nytillkomna huvudägarna, WireEdge och Northzone Ventures (eller till de uppräknade parterna närstående bolag och personer), har åtagit att tillsammans teckna upp till aktier motsvarande 80,6% av emissionen, i den mån övriga aktieägare ej tecknar. Erhållande av aktier Efter det att betalning erlagts erhåller tecknaren från VPC en VP-avi med bekräftelse om inbokning av BTA (betalade tecknade aktier). Efter att emissionen registrerats vid Patent- och registreringsverket kommer BTA att bokas ut från respektive VP-konto och ersättas av aktier. Notering ConNova Groups aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. En börspost uppgår till aktier. Anmälningssedeln skall skickas eller lämnas korrekt ifylld så att den är Mangold AB tillhanda senast kl. 17:00 den 11 februari Teckning utan företrädesrätt Aktier som inte tecknats med företrädesrätt skall fördelas enligt styrelsens bestämmande, inom ramen för emissionens högsta belopp. Dock skall i första hand sådana aktier tilldelas nedan angivna emissionsgaranter och fördelas dem emellan i proportion till storleken på utställd garanti, dock maximalt motsvarande respektive emissionsgaranti. Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt skall erläggas kontant senast tre bankdagar efter avräkningsnotans utfärdande. 06

7 Bakgrund och motiv Sammanslagningen av ConNova och Billiant ConNova har under november 2001 träffat avtal om förvärv av Billiant AB, ett bolag med kompletterande produkter och marknad. ConNova har sedan börsintroduktionen 1997 utvecklat sitt produktutbud till det som idag heter BizManager, AccessManager och StationManager. Detta kompletteras av en outsourcingverksamhet (kallad TVX) samt av närliggande konsulttjänster. ConNova är sedan länge en av de främsta leverantörerna till TV-marknaden (kabel-tv, satellit-tv, digital marksänd TV, digital satellit-tv etc.) i Europa. Under 2001 har produkten BizManager utvecklats så att den också kan levereras till ett framväxande marknadssegment av små och mellanstora operatörer (SMO). Billiant grundades i början av år 2000, för att bygga ett s.k. IP-Billing system just till denna SMO-marknad. Billiants programvara, Billiant, bildar tillsammans med BizManager en mycket slagkraftig kombination för SMO-kunder, där Billiants produkt bidrar med nätnära 1 funktioner som datainsamling, prissättning, och aktivering. ConNovas produkt BizManager bidrar med kundnära 2 funktioner som kundsupport, kundhantering, logistikstöd, fakturering, samt administration av återförsäljare ConNova kan sålunda genom förvärvet av Billiant dels förbättra sitt utbud mot den existerande TV-marknaden, men framförallt bearbeta den i dagsläget ganska outvecklade SMO-marknaden. ConNovas möjligheter på denna marknad förstärks förutom av Billiantprodukten i sig, också av befintliga referenskunder för Billiantprodukten samt av ny säljpersonal med etablerade affärsnätverk. Åtgärdsprogrammet Sammanslagningen av ConNova och Billiant skapar möjligheter till en betydande kostnadsreducering. De två företagen hade sammanlagt 85 medarbetare vid ingången av Motsvarande siffra per den 30 november 2001 är 42 medarbetare, samt 16 anställda som är under uppsägning och slutar inom kort. Det är styrelsens bedömning att denna personalstyrka är tillräcklig tills dess att ConNova ser en kraftig ökning av orderingången. Större delen av befintlig verksamhet inklusive programrättigheter i Billiant AB har under december 2001 överlåtits till ConNova Group AB och ConNova Systems AB. Den beslutade kostnadsramen för 2002 ligger på cirka 40 MSEK, att jämföras med den sammanlagda kostnadsnivån för ConNova och Billiant under 2001 som beräknas till cirka 85 MSEK. Därtill kommer att ConNova har en väsentligt större orderbok idag jämfört med Stabil plattform inför framtiden Den föreslagna nyemissionen ger ConNova en bredare bas att stå på inför framtiden. En del av nyemissionen skall användas till åtgärdsprogrammet och genom föreliggande nyemission har företaget de likvida medel som styrelsen anser tillräckliga. Det är styrelsens förhoppning att uppnå ett positivt resultat, vilket vi räknar med att nå på månadsbasis under det fjärde kvartalet Denna nyemission gynnar också ConNovas position på marknaden, då potentiella kunder är ytterst intresserade av en långsiktig och uthållig partner som leverantör. Allt detta borgar för att styrelsen har mycket goda förhoppningar om att framtida resultat skall bli väsentligt bättre än de historiska. Motala den 14 januari 2002 ConNova Group AB (publ) Styrelsen 1 Nätnära är ett begrepp som används för att beskriva funktioner kopplade direkt till nätverket och kommunikationen. 2 Kundnära beskriver funktioner som är kopplade till användare och operatör av nätet. 07

8 ConNova i sammandrag Verksamhet ConNova Group erbjuder system och tjänster inom Customer Care & Billing (CC&B) för TV- och telekomoperatörer. ConNova har sitt ursprung i en renodlad konsultverksamhet som startades Under senare delen av 1980-talet började ConNova fokusera allt mer på betal-tv-operatörer. Konsultverksamheten bedrevs i Europa, USA och Asien och omfattade högkvalitativa och starkt specialiserade tjänster till stora, internationella aktörer. Sedan 1992 har ConNova utvecklat och marknadsfört egna systemlösningar genom dotterbolaget ConNova Systems. Som en följd av den europeiska satellit-tv-utvecklingen identifierades tidigt ett behov av en kundtjänstorganisation som kunde verka på paneuropeisk basis. Tillsammans med Philips Media BV startades därför verksamheten ConNova TVX. Under perioden var Philips Electronics BV också minoritetsägare i ConNova Systems, men behov av omstrukturering skapades då Philips 1997 tecknade avtal med Bolaget om att avyttra sitt ägande i ConNova Systems och ConNova TVX. Som ett led i omstruktureringen genomfördes en nyemission i samband med börsintroduktion i slutet av 1997 och Bolaget fick därigenom in kapital för att utveckla systemverksamheten ytterligare. ConNova Systems huvudprodukt BizManager har utvecklats och levererats sedan 1998 och är idag etablerad som en av de främsta produkterna på TV-marknaden. Flera år av operativ drift hos ett par av Europas större nationella operatörer har bevisat att ConNova med BizManager kan leverera väl fungerande lösningar för CC&B, även till stora TV-operatörer. ConNova TVX har med åren byggt upp en högkvalitativ, komplett resurs för hantering av kundtjänstuppdrag, debitering, återförsäljaradministration och accesskontroll, på pan-europeisk basis. Då TVX erbjuder kompletta lösningar som oftast inkluderar även nödvändiga stödsystem, blir kundnyttan och potentialen för goda marginaler väsentligt högre än till exempel för enklare call center-verksamhet. ConNova koncernens intäkter består av licensintäkter för mjukvara, intäkter för tekniska tjänster i samband med leverans och installation, löpande kontrakt för underhåll och support av system samt av löpande ersättning för outsourcinguppdrag. I och med att ConNovas huvudprodukt BizManager idag är en etablerad produkt, blir kostnaderna för leverans allt lägre, resursåtgången mindre och lönsamheten för systemförsäljning högre. Genom förvärvet av Billiant AB stärks ConNova produkt-, marknads-, och ledningsmässigt. Produkten Billiant tillför kompletterande funktionalitet som är viktig framförallt för möjligheterna att nå framgång inom telekomsegmentet. Samtidigt tillförs referenskunder och affärskontakter inom telekomsegmentet, vilket mångdubblar antalet potentiella kunder för ConNovas system. Lednings- och säljresurser från Billiant ökar ConNovas fokus på försäljning, samtidigt som stocken av befintliga, intäktsgenererande kunder växer. ConNovas nuvarande kundbas utgörs av ett antal medelstora och större aktörer inom TV och telekom. Bland kunderna finns företag som Radiotjänst i Kiruna, Cable & Wireless, Teracom, QuieroTV, Telia comhem, Chinese Channel, SVT-Europa, Smartcall och Telia/Sergel Kredittjänster. I takt med att kundstocken successivt växt, har en fastare struktur skapats i verksamheten och affärsrisken därmed minskat. Målet för ConNova är att uppnå en position som en ledande leverantör av customer care och billingsystem för utvalda nischer av marknaden. ConNovas strategi är att erbjuda kompletta, flexibla och kundanpassade lösningar, direkt eller genom samarbete med partners, till geografiska områden och marknadssegment där ConNova har eller kan uppnå konkurrensfördelar. Marknad Konvergens mellan olika media och utveckling av nya innehållstjänster skapar behov för olika stödsystem och infrastruktur hos telekom- och TV-operatörer. ConNova har som leverantör av CC&B valt att fokusera på små och medelstora nordiska telekomoperatörer (SMO) och medelstora till större europeiska TV-operatörer. Marknaden för CC&B-system förväntas under år 2002 att omsätta 2 miljarder SEK avseende små och medelstora telekomoperatörer (SMO), varav 100 MSEK i Norden. Bedömningen utgår ifrån att det finns ungefär 100 telekomoperatörer inom SMO i Norden och att dessa ungefär vart femte år investerar i nytt CC&B-system. Vidare uppskattas en genomsnittlig systeminvestering till cirka 5 MSEK. Den europeiska TV-marknaden för CC&B uppskattas 3 till 600 MSEK per år. Den årliga tillväxttakten på världsmarknaden för CC&B-system har bedömts 4 till cirka 15% för den kommande femårsperioden. 3 Chorleywood Consulting, IDC s bedömning, omräknad i årstakt (juli 2001). 08

9 Finansiell utveckling ConNova har sedan nyemissionen i samband med börsintroduktionen 1997 satsat stora belopp på produktutveckling av bland annat BizManager, samt på att bygga upp en europeisk marknadsorganisation. Satsningarna har under perioden givit begränsat resultat i form av vinster, dålig timing med marknadsutveckling och uppbyggnad av den egna organisationen ledde till för höga kostnader och initiering av ett omfattande åtgärdsprogram under år De ackumulerade intäkterna för perioden januari till och med november 2001, uppgick till 13,2 MSEK (26,1 MSEK). Orderingången under samma period uppgår till 22,4 MSEK (10,1 MSEK). De låga intäkterna beror på en låg ingående orderstock, samt att fler order erhållits avseende långsiktiga outsourcinguppdrag och underhållskontrakt, vilka ger lägre kortsiktig intjäning men högre och mer förutsägbara intäkter över längre tid. Intäkterna för helåret 2001, beräknas uppgå till cirka 15 MSEK. ConNova Group förväntar sig, efter förvärvet av Billiant, att mer än dubbla intäkterna under verksamhetsåret 2002 jämfört med Den förväntade intäktsökningen baseras bland annat på beräknade intäkter från befintlig kundstock om MSEK, ökat försäljningsfokus i organisationen samt skapandet av ett komplett marknadserbjudande. Vidare har ConNova beslutat om en maximal kostnadsram om 40 MSEK för år 2002 och räknar med att nå break-even på månadsbasis under sista kvartalet

10 VD har ordet Parallellt med digitaliseringen inom TV pågår en branschglidning mellan TV och telekom. För ConNova, som tillhandahåller customer care & billing(cc&b)-lösningar till operatörer inom dessa branscher, skapas nya affärsmöjligheter. Den senaste tidsperioden har präglats av en avvaktande attityd vad gäller investeringar inom både TV och telekom. Detta har inte minst gällt olika typer av affärsstödjande system inklusive CC&B-system, där det för närvarande finns uppdämda investeringsbehov. Samtidigt påbörjas lansering av både nya mobila innehållstjänster och innehåll via bredband, där de skandinaviska marknaderna ligger i frontlinjen. De nya tjänsterna, som operatörer och tjänsteleverantörer vill erbjuda ställer också helt nya krav på customer care och billing-system. Dessa faktorer sammantagna talar för att marknaden kommer att utvecklas gynnsamt framöver. ConNova har under många år i marknaden byggt upp en stark närvaro, en kompetens och ett gott renommé inom den europeiska TV-marknaden. Utvecklingen och introduktionen av huvudprodukten BizManager under senare år, har stärkt bolaget produktmässigt. BizManager är idag ett av de ledande systemen för TV-operatörer, med funktionalitet, prestanda och flexibilitet som passar för dagens och framtidens operatörer, både inom TV och andra segment. På grund av mindre lyckad timing mellan tillgång till leveransresurser å ena sidan och marknaden å andra sidan, har ConNova hittills inte fått ekonomisk utdelning på sina omfattande marknads- och produktinvesteringar. ConNova förvärvade nyligen Billiant, ett relativt nystartat företag som har utvecklat och marknadsfört mjukvara för billing till små och medelstora telekomoperatörer. Styrkorna hos Billiants mjukvara ligger främst inom datainsamling och prissättning i realtid för innehålls-, mervärdes- och telekomtjänster. Det nya ConNova som skapas genom sammanslagningen av ConNova och Billiant har goda förutsättningar att lyckas på de konvergerande TV- och telekommarknaderna. Produktmässigt stärks ConNova, genom att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder, både inom TV och telekom, en helhetslösning som stödjer hela affärsprocessen. Genom den samlade kompetensen i det nya bolaget har vi en unik kunskap om kundernas verksamhet och de krav de ställs inför. En ökad satsning på outsourcingverksamheten inom ConNova TVX under senare delen av 2001 visar att denna verksamhet har större potential än vi tidigare bedömt, bland annat på grund av den investeringsovilja som har rått. Vi kommer därför att bygga vidare på det outsourcingerbjudande som idag främst riktar in sig på kundtjänsthantering för TV-operatörer. Det kommer att breddas till att omfatta outsourcing- och ASP-erbjudanden till såväl TV- som telekomoperatörer. Förvärvet av Billiant ger också ConNova en ledningsgrupp och ett säljteam med starkt kundfokus, vilket är en förutsättning för en god utveckling på intäktssidan. Detta tillsammans med synergier på kostnadssidan som uppköpet av Billiant möjliggör, skapar den nödvändiga grundförutsättningen för att uppnå lönsamhet samtidigt som ConNova växer som bolag. Den föreliggande nyemissionen skapar en tillräcklig bas, både finansiellt och ägarmässigt, för det nya ConNova. Med den valda strategin och strikt kostnadskontroll kan såväl aktieägare som anställda se fram emot en spännande resa där mycket av framgången bestäms av dynamiken i den konvergerande marknaden och ConNovas förmåga att anpassa sig till marknadens villkor samt leverera produkter och tjänster för största möjliga kundnytta. Motala i januari 2002 Anders Ericsson Verkställande direktör 10

11 Verksamhetsbeskrivning Inledning ConNova Group erbjuder system och tjänster inom CC&B för TVoch telekomoperatörer. ConNova är idag i huvudsak aktivt på den europeiska marknaden. Koncernens operativa verksamhet bedrivs i de två helägda dotterbolagen ConNova Systems AB och ConNova TVX AB, vilka är baserade i Motala, Stockholm och Göteborg. Historik ConNova har sitt ursprung i en renodlad konsultverksamhet som startades 1984 av Björn Persson (som nu är styrelseledamot i ConNova). Konsulttjänsterna var inriktade på att hjälpa bland annat betal-tv-operatörer och eldistributörer att etablera och utveckla sina affärskoncept. Under senare delen av 1980-talet började ConNova fokusera allt mer på betal-tv-operatörer. Konsultverksamheten bedrevs i Europa, USA och Asien, samt omfattade högkvalitativa och starkt specialiserade tjänster till stora, internationella aktörer. Under 1992 tog styrelsen beslut om att utveckla och marknadsföra egna systemlösningar, vilket ledde till leverans av ett flertal system till bland annat Nederländerna, Tyskland och Australien. Under 1992 identifierades som en följd av de europeiska satellit-tv-utvecklingen ett behov av en kundtjänstorganisation som kunde verka på paneuropeisk basis. Därför startades 1992 tillsammans med Philips Media BV verksamheten ConNova TVX baserad på ConNova Systems systemlösningar och expertis. Under perioden utvecklades verksamheten vidare med framgång som systemleverantör. Philips Electronics BV förvärvade under 1995 en minoritetspost om 40% i ConNova Systems. En kraftfullare expansionsplan antogs av styrelsen under 1996 med ökade satsningar på systemutveckling, vilket gjorde att antalet anställda ökade till cirka 40 personer. En omstrukturering av bolaget skedde under 1997 då Philips tecknade avtal med Bolaget om att avyttra sitt ägande i ConNova Systems och ConNova TVX. I samband med omstruktureringen som ledde till nyemission och börsintroduktion i slutet av 1997, fick Bolaget kapital för att fullfölja köpen av ConNova Systems och ConNova TVX samt för att utveckla systemverksamheten ytterligare. Under åren 1998 till 2001 har ConNova Systems utvecklat och levererat sin nya huvudprodukt BizManager som idag är väl etablerad som en av de bästa produkterna på TV-marknaden. Flera år av operativ drift hos ett par av Europas större nationella operatörer har bevisat att ConNova med BizManager kan leverera väl fungerande lösningar för CC&B, även till stora TV-operatörer. Under 1999, det första året då BizManager marknadsfördes systematiskt, tvingade en begränsad leveranskapacitet ConNova att tacka nej till flera order. En nyemission kring årsskiftet 1999/2000 gav ConNova resurser att expandera kraftigt under 2000 för att öka försäljningen dels inom TV-segmentet, dels inom det s.k. dotcom-segmentet. Tyvärr kom ConNovas expansion att omedelbart följas dels av en kraftig nedgång i TV-marknaden, dels av omfattande finansiella och affärsmässiga problem inom dotcom-segmentet. ConNova genomförde därför mot slutet av 2000, som ett av de första IT-bolagen, en kraftig kostnadsnedskärning. Ändringar i ConNovas ledning under början av 2001 ledde till tappat säljfokus. Efter korrigerande åtgärder under sommaren 2001 har två nya order tecknats, en för leverans av BizManager från ConNova Systems och en avseende ett större outsourcinguppdrag för ConNova TVX. Köpet av Billiant innebär startpunkten för det nya ConNova. ConNovas förvärv av Billiant AB stärker Bolaget produkt-, marknads-, och ledningsmässigt. Produkten Billiant tillför kompletterande funktionalitet som är viktig för att nå framgång inom såväl TV- som telekomsegmenten. Billiants produkt bidrar med nätnära 5 funktioner som datainsamling, prissättning, och aktivering. ConNovas produkt BizManager bidrar med kundnära 6 funktioner som kundsupport, kundhantering, logistikstöd, fakturering och administration av återförsäljare. ConNovas erfarenhet från TV-marknaden kombineras härmed med den kunskap Billiant har om små och medelstora telekomoperatörer. Samtidigt tillförs referenskunder och affärskontakter inom telekomsegmentet, varigenom ConNova på ett effektivt sätt kan adressera de konvergerande TV- och telekommarknaderna. BEFINTLIGA KUNDER ConNova har idag bland annat följande kunder: Quiero Digital marksänd TV (Spanien) Senda Digital marksänd TV (Sverige) Chinese Channel Digital satellit-tv (UK) Teracom Digital marksänd TV (Sverige) Telia comhem Digital kabel-tv (Sverige) Smartcall MultiService Operator (Norge) Telia/Sergel Kredittjänst Outsourcing (Sverige) Cable & Wireless Business ISP (Sverige) SVT Europa Digital satellit-tv (Europa) TVChile Digital satellit-tv (Europa) ORT Digital satellit-tv (Ryssland) 5 Nätnära är ett begrepp som används för att beskriva funktioner kopplade direkt till nätverket och kommunikationen. 6 Kundnära beskriver funktioner som är kopplade till användare och operatör av nätet. 11

12 Lednings- och säljresurser från Billiant förstärker ConNovas säljfokus samtidigt som stocken av befintliga, intäktsgenererande kunder växer. Telekomsegmentets storlek medför dessutom att ett relativt stort antal potentiella kunder finns i Skandinavien, vilket dels sänker säljkostnaderna, dels ger bolaget en möjlighet att bygga upp en stark referensbas och en omfattande erfarenhet, på hemmamarknaden. Affärsidé, mål och strategier Affärsidé ConNova utvecklar och levererar flexibla och kostnadseffektiva customer care och billing-lösningar till TV-operatörer samt till små och medelstora telekomoperatörer. Intäkterna kommer från licensförsäljning och därtill relaterade tjänster, samt outsourcing- och ASP-uppdrag. Mål ConNovas mål är att uppnå en position som en ledande leverantör av customer care och billinglösningar för de utvalda nischerna. Strategier Produkt Systemet utvecklas för att kunna säljas som standardmjukvara, men kan också anpassas efter en kunds specifika önskemål. För att uppnå detta skall ConNova bibehålla och vidareutveckla sin kompetens om kundernas nuvarande och framtida affärssituation, och låta denna vara styrande i utvecklingen av standardmjukvaran. Funktionaliteten i produkten Billiant kommer att integreras i BizManger, ett arbete som ConNova hanterar med egna interna resurser. Utbud ConNova erbjuder ett flertal kundanpassade lösningar: licensförsäljning licens inklusive support och uppgraderingar ASP-lösning komplett outsourcing En flexibel prissättning tillämpas för att passa kundernas behov, exempelvis: engångsavgift för mjukvaran baserad på antalet hanterade kunder fast månadsavgift per hanterad kund avgift baserad på antalet transaktioner Marknadsföring och försäljning ConNovas försäljnings- och marknadsföringsinsatser kommer inledningsvis att fokusera på den nordiska marknaden. Konkurrensfördelar kan uppnås genom att kunna erbjuda lokal service åt SMO:er i Norden. TV-marknaden betraktas dock alltid ur ett europeiskt perspektiv. Försäljningen sker huvudsakligen genom direktförsäljning till största del utgående från försäljningskontoret baserat i Stockholm. Indirekt försäljning via partners utvecklas och kommer att bli allt viktigare framöver (se partners nedan). Expansion kommer att ske i utvalda europeiska länder inom de segment där ConNova under 2002 har varit framgångsrikt på den nordiska marknaden. All verksamhet utanför Norden kommer därmed att baseras på redan framgångsrika produkter och tjänster. På de utomnordiska marknader där framgång nås, kommer etablering av försäljningskontor att övervägas. Partners Som indirekt försäljningskanal samt för systemintegration och support, kommer samarbeten att utvecklas med partners på samtliga marknader på vilka ConNova är etablerat. Genom partnerskap med globala systemintegratörer, kan även bearbetning ske på marknader utan egen närvaro. Organisation och personal Efter genomförandet av de aviserade programmen för kostnadsreduktion, kommer ConNova att växa i takt med ökad orderingång. ConNovas bolagstämma beslutade om ett optionsprogram med utfall i relation till Bolagets värdetillväxt, för samtliga anställda. (Se sid 25). Uppköp och samgåenden För att kunna växa snabbare än vad som är organiskt möjligt kommer ConNova fortlöpande att utvärdera möjligheter till att expandera geografiskt eller bredda sitt erbjudande genom uppköp. 12

13 Marknadsöversikt ConNova verkar idag på marknaden för CC&B, det vill säga att stödja TV- och telekomoperatörernas hela affärsprocess enligt bilden nedan. Målsegment ConNova fokuserar sina marknadssatsningar inom telekom på små och medelstora operatörer (SMO) som består av följande kategorier: Operatörer med eget nät Service Providers inom telefoni Mobila virtuella operatörer Internet Service Providers Stadsnätsoperatörer WLAN-operatörer Trådlöst bredband-operatörer Dessutom inriktar sig Bolaget på medelstora till större operatörer inom kabel-, satellit- och markbundna TVsändningar. Genom den pågående konvergensen mellan TV- och telekomsegmenten ser ConNova också framväxten av ett stort antal multi service operators, vilka utgör ett viktigt segment. ConNova fokuserar på små och medelstora telekomoperatörer samt medelstora till större TV-operatörer. ConNova bedömer att den västeuropeiska CC&B-marknaden under nästa år kommer att omsätta 2 miljarder SEK avseende små och medelstora telekomoperatörer, varav 100 MSEK i Norden. Bedömningen utgår ifrån att det finns ungefär 100 telekomoperatörer inom SMO i Norden och att dessa ungefär vart femte år investerar i nytt CC&B-system. Vidare uppskattas en genomsnittlig systeminvestering till 5 MSEK. De flesta SMO:er har dock idag inte standardiserade system från CC&B leverantörer, utan mindre egna lösningar, vilka ofta tagits fram med konsulthjälp. Den europeiska TV-marknaden för CC&B uppskattas 7 till 600 MSEK per år. Den årliga tillväxttakten på världsmarknaden har bedömts 8 till cirka 15% för den kommande femårsperioden. Positionering ConNova har som målsättning att verka som en komplett partner åt små och medelstora operatörer inom telekom samt medelstora och större TV-operatörer med följande konkurrensmedel; Komplett erbjudande som inte enbart omfattar mjukvara, utan också outsourcad kundtjänsthantering och ASP-tjänster. Leverans och implementering av kostnadseffektiva och flexibla helhetslösningar som hanterar operatörens hela värdekedja. Teknisk skalbarhet och betalningsmodell som passar växande operatörer (pay as you grow). Hantering av samtliga typer av tjänster, exempelvis fast och mobil telefoni, mobila tjänster, internet/bredband, TV och elektricitet i en produkt. Kunskap om kundernas behov från den avancerade nordiska marknaden. Marknadsutveckling och trender En omfattande branschglidning sker idag på grund av konvergens inom kommunikations- och innehållstjänster. Detta innebär att operatörer som tidigare endast har levererat TV-tjänster, nu börjar erbjuda telekomtjänster och vice versa. Följden blir att mer avancerade tjänster distribueras över flera olika typer av infrastruktur varvid den tekniska komplexiteten ökar betydligt. Den pågående digitaliseringen inom TV-branschen skapar ett investeringsbehov gällande stödsystem. 7 Chorleywood Consulting, IDC s bedömning, omräknad i årstakt (juli 2001). 13

14 Produkter och tjänster ConNova har för närvarande två produkter för CC&B BizManager och Billiant. Funktionaliteten i produkten Billiant kommer att integreras i BizManger, ett arbete som ConNova hanterar med egna interna resurser. Produkterna paketeras tillsammans med de tjänster och prissättningsmodeller som bäst passar kundernas behov (se bild nedan). ConNova Systems AB ConNova Systems erbjuder dels mjukvarulösningar på licensbasis och dels tjänster som är kopplade till mjukvaran. BizManager Produkten består av följande funktionsblock, vart och ett kopplat till en avdelning eller funktion hos operatören; Inköp sköter den grundläggande hanteringen av artiklar och leverantörer. Marknadsföring och försäljning hanterar de kommersiella produkterna, paketeringar, kampanjer, priser och uppföljning. Kundtjänst innehåller stöd för den verksamhet som hör samman med kundhantering, såsom ordrar, felanmälningar och förfrågningar. Fakturering och betalningshantering hanterar skapandet och utskriften av fakturor samt rutiner för att tillse att betalning sker. Lager och leverans innehåller funktioner för att tillse att beställda produkter och tjänster hanteras och levereras. Nätverk och tjänster hanterar kopplingen mellan en kund och det fysiska nätverkets komplexitet. Återförsäljare stödjer alla funktioner, såsom distribuerad försäljning och provisionshantering som är förknippad med återförsäljare. Ekonomi hanterar alla ekonomiska data och fungerar som länken till operatörens bokföringssystem, samt stödjer olika typer av ekonomisk rapportering. Billiant Produkten Billiant består av följande funktionsblock; Kundtjänst är utformat för att ge kundtjänstpersonal tillgång till alla de funktioner som är förknippade med registrering och underhåll av kunduppgifter. Tjänstehantering hanterar operatörens tjänsteutbud. Insamling hanterar insamling av förbrukningsdata från skilda källor samt formatering så att systemet internt kan hantera informationen och prissätta den i realtid. Aktivering tillser att abonnemang automatiskt slås av och på 14

15 beroende på kundens önskemål och beroende på om kunden betalar. Fakturering sammanställer den information som utgör underlag till faktura och förmedlar den till ERP- och utskriftssystem färdigt att trycka på papper. Prissättning hanterar mycket flexibelt samt i realtid den insamlade informationen och tillser att beloppet antingen dras från kundens förbetalda konto, eller utgör underlag för kommande fakturering. Övriga produkter Förutom billing och customer care-lösning har ConNova följande produkter; AccessManager hanterar kodning och avkodning med smart card för ljud- och bildsändningar så att endast betalande kunder får tillgång till materialet. Produkten använder sig av en krypteringsteknologi, Viaccess, licensierad från France Telecom. StationManager är en central plattform som planlägger bolagets programutbud och hanterar all den information som är förknippad med materialet för elektroniska programguider. Tjänster De tjänster som erbjuds av ConNova Systems är: Konsultativa tjänster såsom systemutvärderingar och förstudier. Systemleverans; implementation, integration och utbildning samt eventuell kundanpassning av systemet. Underhåll och uppgraderingar. ConNova TVX AB ConNova TVX startades som separat verksamhet 1992 och blev 1997 dotterbolag till ConNova Group AB. Verksamheten bedrivs i Motala och har sedan starten varit inriktad på outsourcingtjänster för betal-tv-kanaler. ConNova TVX är specialiserat på att hantera hela infrastrukturer för olika sorters tjänster som kräver en s.k. Set-top box hos slutkunden. Tjänster som levereras löpande inkluderar kundhantering, fakturering, åtkomstkontroll, programkort, teknisk support samt europeisk kundtjänst med breda språkkunskaper. Affärsutveckling ASP För närvarande drivs på affärsutvecklingsstadiet ett projekt för att formulera ConNovas ASP-erbjudande. Syftet är att operatörer skall få tillgång till kvalificerade CC&B-lösningar utan någon större egen systeminvestering. De etablerade partnerskap med systemintegratörer som ConNova idag har syftar dels till att skapa indirekta försäljningskanaler men också att tillgodose behovet av systemintegrations- och supporttjänster i gjorda affärer. Idag samarbetar ConNova främst med CPL på den brittiska marknaden, SchlumbergerSema i Norden och Östeuropa, samt Soluziona i Spanien och Portugal. Vidare har ConNova fördjupat samarbetet med Kreatel Communications för att erbjuda kompletta lösningar för digital- TV-operatörer. Specifikt erbjuds instegslösningar för etablerade operatörer, såsom energibolag och stadsnät, som lanserar TV-tjänster över ett IP-nät. Konkurrenssituation ConNova Systems AB En del konkurrenter uppträder bara inom TV-segmentet, medan andra enbart verkar inom telekomsegmentet. Den pågående branschglidningen mellan TV och telecom medför dock att en del konkurrenter återfinns inom båda segmenten. Inom SMO kan speciellt nämnas följande konkurrenter; Smarten, Sepro, Maxbill, Teleknowledge och Telebilling. Bland de företag i CC&B som främst inriktar sig på stora operatörer, återfinns till exempel Amdocs, Portal och ADC Telecom. Genom ConNovas fokusering på SMO, undviks konkurrens med dessa. Inom TV-segmentet återfinns bland andra Proxima och Mindport. Det tydligaste exemplet på ett företag som erbjuder lösningar för CC&B inom såväl telekom som TV, är Convergys. ConNova TVX ConNova TVXs konkurrens kommer dels från programbolagens interna kundtjänstavdelningar, dels från stora operatörer som erbjuder programbolag kundhantering som en del av operatörens distributionstjänst. Små, oberoende programföretag riskerar ofta att bli beroende av en stor dominerande operatör för att kunna distribuera sina sändningar och kan därigenom bli tvungen att köpa sin kundhantering från denna operatör. ConNova TVX utgör ett komplement till dessa operatörer. ConNova TVX har inte upplevt någon konkurrens från traditionella call centers, då de tjänster som erbjuds är allt för komplexa för att hanteras av dessa. Partners 15

16 Medarbetare och organisation Koncernen är organiserad i ett moderbolag, det O-listenoterade ConNova Group AB (publ), samt två helägda dotterbolag; ConNova Systems AB och ConNova TVX AB. Indelningen i dotterbolag är baserad på koncernens olika produktområden. Varje dotterbolag utgör en resultatenhet med ett fullt försäljnings- och leveransansvar inom sitt produktområde. I koncernen ingår också det helägda vilande bolaget Software Support Ingemar Lundström AB, samt det förvärvade Billiant AB vars verksamhet håller på att överföras till ConNova Systems AB. Koncernens organisatoriska struktur beskrivs i bilden nedanför. Skälet till denna organisatoriska indelning är att inom koncernens olika verksamhetsgrenar skapa en närhet till marknad och kunder, samtidigt som de samordningsvinster som kan göras tillvaratas. Billiant AB integreras efter förvärvet i ConNova Systems AB. Genom denna organisation skapas en god grund för att vidmakthålla och ytterligare stärka ConNovas marknadsdrivna arbetssätt. Varje dotterbolag har för sin produkt ett kommersiellt ansvar för: Marknadsföring Försäljning Leverans/implementation Kundsupport Vidareutveckling av produkten Mellan bolagen råder en köp-/säljrelation för nyttjandet av gemensamma funktioner. ConNova Group AB ConNova Group AB ansvarar för koncernens strategiska utveckling samt utvecklingen av dess mjukvaruprodukter. ConNova Group ansvarar även för ekonomisk redovisning och lönehantering samt annat administrativt stöd som koncernens bolag har behov av. En övergripande säljkoordination ligger på ConNova Group AB, som dock inte driver någon operativ verksamhet. Syftet med denna koordination är att tillvarata de möjligheter till korsförsäljning som skapas. Koncernens nyckelpersoner är: Anders Ericsson, VD för ConNova Group AB och ConNova Systems AB, samt ansvarig för affärsutveckling och säljkoordination. Torbjörn Ullman, Finansdirektör med ansvar för ekonomi, administration och investor relations. Per Mellberg, Strategisk produktledning. AnnSofie Rehnström, VD ConNova TVX AB. Stefan Uhlin, Produktutveckling, systemleverans och supporttjänster inom ConNova Systems AB. Camilla Koebe, Marknadsföring och försäljning inom ConNova Systems AB. Jesper Ingre, Ansvarig för ConNovas ASP-erbjudande. ConNova Group AB Anders Ericsson VD Finans och administration Torbjörn Ullman Strategisk produktledning Per Mellberg ConNova Systems AB Anders Ericsson VD ConNova TVX AB Ann-Sofie Rehnström VD Produktutveckling Marknadsföring och försäljning 16

17 Finansiell översikt RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG Maj-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Nov. TSEK Intäkter Rörelsens intäkter Kostnader Rörelsens kostnader Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Övriga finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatter Minoritetens andel efter skatt Periodens resultat BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG TSEK Goodwill 1) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar mm Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder och avsättningar 2) SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL ) Goodwill per avser koncernmässig goodwill som uppkommit vid förvärvet av Billiant AB. 2) I beloppet för 1999 ingår TSEK avseende inbetald emissionslikvid för nyemission beslutad av bolagsstämman 3 januari KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Maj-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Nov. TSEK Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde

18 Nyckeltal Maj-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Dec. Jan.-Nov Rörelsemarginal, % -44% -115% -83% -300% -315% Räntabilitet på totalt kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. Räntabilitet på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. neg. Soliditet, % 1) 85% 72% 78% 81% 38% Skuldsättningsgrad, % 1) 1% 0% 13% 4% 65% Andel riskbärande kapital, % 1) 87% 74% 78% 81% 39% Räntetäckningsgrad, % neg. neg. neg. neg. neg. Genomsnittligt antal anställda Investeringar netto, TSEK 2) ) I beräkningar för 1999 ingår likvid för nyemission, TSEK, beslutat 3 januari 2000, likviddag 27 december 1999 som eget kapital. 2) Av investeringar netto för 1999 avser TSEK som anskaffats via finansiell leasing. Data per aktie Antal aktier vid periodens slut Antal utestående teckningsoptioner Periodens resultat efter skatt, TSEK Resultat per aktie med hänsyn till utestående teckningsoptioner, SEK -1,89-8,76-6,49-12,18-9,01 Resultat per aktie utan hänsyn till utestående teckningsoptioner, SEK -1,98-9,19-6,79-13,48-9,65 Eget kapital per aktie med hänsyn till utestående teckningsoptioner, SEK 17,81 9,05 8,03 14,38 2,18 För perioden till redovisas en period om 7 månader då koncernen övergick från brutet räkenskapsår till kalenderår. I den ekonomiska översikten har inte värden från Billiant AB tagits med då de kom igång med sin verksamhet under 2000 och förvärvades till koncernen Utvecklingen inom Billiant AB omnämns på andra ställen i prospektet. Värden för 2001 avser delåret från till Definitioner Andel riskbärande kapital: summan av eget kapital och uppskjuten skatt (inklusive minoritet) i procent av balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital: rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning. Avkastning på eget kapital: årets resultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. Eget kapital per aktie: eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. Räntetäckningsgrad: resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader efter jämförelsestörande poster. Rörelsemarginal: rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen. Skuldsättningsgrad: räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet: eget kapital i procent av balansomslutningen. Totalt kapital: balansomslutning Vinst per aktie: årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktie 18

19 Kommentar till den ekonomiska utvecklingen Försäljning Orderingången för årets första elva månader uppgick till 22,4 MSEK vilket kan jämföras med 10,1 MSEK för helåret Den utgående kontrakterade orderstocken efter november 2001 uppgick till 16,9 MSEK vilket är en ökning med 88% jämfört med ingången av året (9,0 MSEK). Ökningen i orderingång har dock inte slagit igenom intäktsmässigt under perioden. De ackumulerade intäkterna för året fram till november uppgick till 13,2 MSEK (26,1 MSEK). Detta beror på den låga ingående orderstocken samt att flera inkomna order avser långsiktiga outsourcinguppdrag och underhållskontrakt. Dessa order ger ConNova högre och stabilare intäkter på sikt men ger mindre kortsiktiga intäkter. Under året har en leverans av BizManager till Chinese Channel i London inletts. Utöver detta har systemunderhåll och licensuppgraderingar levererats till befintlig kundstock. Dotterbolaget TVX AB har fått ett förlängt och utökat kontrakt med SVT Europa samt tecknat ett nytt avtal med en rysk TV-kanal, ORT. Dessutom har bolaget fått sitt första outsourcinguppdrag inom hårdvaruindustrin som omfattar hantering av testverksamhet samt teknisk support till konsumenter och återförsäljare. Kostnader och resultat Resultat före skatt till och med november uppgick till 41,0 MSEK jämfört med -53,7 MSEK motsvarande period föregående år och -58,6 MSEK före jämförelsestörande poster för helåret Föregående år omfattade den jämförelsestörande posten en nedskrivning av koncernmässig goodwill om 16,5 MSEK. Koncernens kostnader exklusive finansnetto och skatter minskat med 32% sedan november 2000 från 80,4 MSEK till 54,6 MSEK. De minskade kostnaderna hänförs till de två åtgärdspaket som genomförts under perioden, ett som påbörjades under november 2000 och ett andra som påbörjades under juli I årets kostnad ingår en reservering för kundförlust om 3,1 MSEK, orsaken till reserveringen är uteblivna betalningar från en kund i Spanien. Personalkostnaderna har haft motsvarande utveckling som totala kostnader och minskat från 37,9 MSEK föregående år till 28,3 MSEK hittills i år samtidigt som antal anställda minskats från 69 personer till 32 personer före förvärvet av Billiant AB. Bolaget har belastat resultatet med samtliga produktutvecklingskostnader i takt med att dessa uppstått. Finansiell ställning och kassaflöde Det totala kassaflödet för årets första elva månader uppgick till 34,4 MSEK (-69,3 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 38,1 MSEK (-52,7 MSEK) för motsvarande period. Investeringsverksamheten gav ett kassaflöde på -13,3 MSEK (0,2 MSEK) där huvuddelen hänför sig till förvärvet av Billiant AB. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgår till och med november till 17,0 MSEK (-16,5 MSEK) varav 9,1 MSEK härrör från apportemissionen vid förvärvet av Billiant AB resterande avser utnyttjande av krediter. Likvida medel uppgick den 30 november i år till 3,3 MSEK jämfört med 37,6 MSEK vid ingången av året. Koncernen utnyttjade den 30 november i år sin beviljade checkräkningskredit med 5,9 MSEK, den totalt beviljade limiten är 8,0 MSEK. Under föregående år utnyttjades inte denna kredit. Koncernen har även ett lån om 2,0 MSEK i det förvärvade bolaget Billiant AB. Tillgänglig kassa tillsammans med förväntade kundinbetalningar samt tillskottet från den beslutade nyemissionen ger bolaget en tillfredsställande kapitalisering. Bolagets soliditet uppgick till 38% per den 30 november att jämföra med 81% vid ingången av året. Bolagets egna kapital har minskat genom periodens förlust med 63,9 MSEK samt ökats med 9,1 MSEK i samband med den apportemission som genomfördes vid förvärvet av Billiant AB. Denna förändring i kombination med utnyttjande av krediter samt uppbokning av koncernmässig goodwill om 12,4 MSEK vid förvärv av Billiant AB förklarar den sänkning av soliditeten som skett under året. Utveckling inom Billiant AB Det förvärvade Billiant AB startade sin verksamhet varför första räkenskapsåret, 2000, omfattar knappt 13 månader. Bolagets omsättning till och med november i år uppgår till 1,7 MSEK att jämföra med 0,2 MSEK för hela Resultat före skatt för motsvarande period är 22,3 MSEK att jämföra med 12,3 MSEK för helåret Viktiga händelser efter 30 november 2001 Utöver det som redovisats i årsredovisningen för år 2000 och delårsrapporten för perioden fram till och med november 2001 har följande inträffat av väsentlig betydelse: En extra bolagsstämma den 21 december 2001 har godkänt styrelsens beslut om den nyemission denna inbjudan avser. På samma stämma godkändes styrelsens beslut om kvittningsemission av den ersättning, på 10% av garantibeloppet, som garanterna i garantikonsortiet erhållit. Ytterligare en extra bolagsstämma den 21 december 2001 har genomförts, denna stämma godkände styrelsens förslag till incitamentsprogram med utställande av teckningsoptioner till i huvudsak koncernens anställda. Optionsprogrammet som har teckningsperiod under 2002 och lösenperiod från 31 augusti 2003 till 31 augusti 2004 ger vid full teckning en utspädning om 6,6%. Lösenpriset är 200% av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie under den period som motsvarar den faktiska teckningsperioden i den företrädesemission som beslutats av bolagsstämman den 21 december

20 Skattesituation ConNova Group AB inklusive dotterbolag har till och med tillsammans 125 MSEK i upparbetade underskottsavdrag och redovisade då en uppskjuten skattefordran om 34,9 MSEK i sin balansräkning. Underskottsavdragen förväntas öka med motsvarande årets förlust under Tillsammans förväntas detta ge en uppskjuten skattefordran om cirka 50 MSEK för Bolagets lednings och styrelsens prognos visar att under en treårsperiod kan delar av dessa underskottsavdrag utnyttjas mot prognostiserade skattemässiga överskott. Koncernen redovisar därför per , i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 9, 12 MSEK som uppskjuten skattefordran i sin balansräkning. Investeringar Koncernen genomför eller planerar för närvarande inga investeringar utanför den löpande verksamheten. Dock anser ConNovas ledning att lönsam expansion ska ges högsta prioritet och ser ytterligare strukturaffärer som ett viktigt komplement till den ordinarie verksamheten. Åtgärdsprogram På grund av den låga orderingången under 2000 som orsakades av en konjunkturnedgång på den europeiska marknaden för betal-tv-utrustning initierade styrelsen i oktober förra året ett åtgärdsprogram för att sänka kostnadsnivån väsentligt. Åtgärdsprogrammet fick effekt under första kvartalet i år. Som en följd av fortsatt låg orderingång på systemsidan, samt som ett led av att basutvecklingen av BizManager i samband med vårens lansering kunde avslutas, påbörjades ytterligare ett åtgärdsprogram under juli i år. I samband med detta åtgärdsprogram sades 20 personer inom dotterbolaget ConNova Systems AB upp med resultateffekt under årets sista kvartal. I samband med förvärvet av Billiant AB har bolaget genomfört ett åtgärdsprogram som minskat antalet anställda från ca 23 personer till 10 personer i det förvärvade bolaget. I samband med den nu pågående integreringen av verksamheterna utvärderas möjligheterna till ytterligare rationaliseringar av den gemensamma verksamheten varför beslut om kompletterande åtgärdsprogram kan komma att fattas. Finansiella mål och kapitalbehov Med hänsyn till ConNovas förväntade intäkter från befintliga kunder för 2002 och den positiva utvecklingen av outsourcingverksamheten under slutet av 2001 anser bolaget det möjligt att dubbla omsättningen 2002 jämfört med På längre sikt har ConNova som mål att växa snabbare än totalmarknaden genom att fokusera på utvalda marknadssegment och utnyttja styrkan hos sina nuvarande produkter. ConNovas befintliga kundstock beräknas under verksamhetsåret 2002 generera intäkter om MSEK. Dessa intäkter kan uppdelas i följande kategorier: Befintlig orderstock under 2002 (tot. orderstocken går över flera år), MSEK 8 Förv. intäkter för utökning av befintliga kunders licenser (uppkommer maxgränsen passeras för tidigare köpt licens), MSEK 2-4 Beräknade årliga abonnemangsintäkter från konsumenter i ConNova TVX, MSEK 1-2 Beräknade intäkter från pågående uppdrag som debiteras löpande baserat på tid, antal ärenden, kapacitet eller liknande, MSEK 2-6 Förväntade tilläggsuppdrag från befintliga systemkunder, baserat på deras kända planer för år 2002, MSEK 3-6 TOTALT, MSEK under Ökningen i intäktsnivå från befintliga kunder är en följd av systemförsäljning under åren samt av nya outsourcingkunder som knutits till ConNova under senare delen av ConNova bedömer att Bolaget med förestående nyemission har en tillfredsställande kapitalisering för att kunna vara med att utveckla marknaden framöver. Bolaget har utrymme för att ta ytterligare strukturgrepp i verksamheten om marknadsläget förvärras under första halvåret 2002 (se diskussion om åtgärdsprogram ovan). 20

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( )

Delårsrapport. TiTANA. Januari - juni ( ) Delårsrapport Januari - juni (2011-01-01 2011-06-30) TiTANA Sammanfattning av delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 (6 mån) Nettoomsättning uppgick till 321 227 SEK Rörelseresultatet uppgick till 1 347 896

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

JLT Delårsrapport januari juni 2017

JLT Delårsrapport januari juni 2017 JLT Delårsrapport januari juni Orderingång 53,9 MSEK (69,3) Omsättning 55,9 MSEK (63,7) Bruttomarginal 44,6 procent (41,1) Rörelseresultat 4,6 MSEK (6,0) Resultat efter skatt 3,2 MSEK (5,2) Kommentarer

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars 2016. Kvartalsrapport januari mars, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari mars. Malmö, 31 Maj - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för perioden jan-

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september 2016. Delårsrapport januari- september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för juli september. Malmö, 31 oktober - Mobile Loyalty, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag kvartalsrapport för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer