BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster"

Transkript

1 BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna för ett svenskt toxikologiskt institut baserat på synpunkter från ett antal av Plast- & Kemiföretagens medlemsföretag D. Behov av toxikologisk kompetens hos Life Scienceföretag E. Letters of support från Life Scienceindustrin

2 2 A. Myndigheters behov av toxikologitjänster Generella kommentarer. Kemikalie- KemI anser att det är viktigt att den betydande toxikologiska kompetens Inspektionen som finns som var knuten till AZ i Södertälje tas tillvara. Et nybildat (KemI) centrum för riskbedömning skulle vara ett sätt att tillvarata kompetensen. KemI föreslog den 12 juni 2012 att ett sådant institut skulle inrättas.i Handlingsplan för en giftfri vardag förslag till åtgärder framhåller KemI att det är viktigt att säkerställa tillgången på en högkvalitativ utbildning i toxikologi och riskbedömning i Sverige. Detta är en förutsättning för att myndigheter ska kunna genomföra sitt uppdrag och för att näringslivet ska kunna ta sitt ansvar enligt regelverken. Metodutveckling och behov av nya och mer effektiva angreppssätt i riskbedömningen ger utrymme för innovation. KemI förslår att regeringen låter utreda hur ett nationellt centrum för riskbedömning och toxikologi kan byggas upp vid ett befintligt lärosäte för att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning inom toxikologisk riskbedömning. Endast ett fåtal universitet och högskolor i Sverige erbjuder idag utbildning, forskning och riskbedömning inom toxikologi. Nedläggningen av AZ i Södertälje kan innebära att Sverige tappar en betydande del av kompetensen inom toxikologi. Om inga åtgärder genomförs för att motverka detta kommer kvaliteten på den toxikologiska utbildningen i Sverige att påverkas negativt. KemI står inför en rad utmaningar när det gäller utveckling av lagstiftningen. Det behövs ett närmare samarbete mellan myndigheter och forskare för att säkerställa att forskning även bedrivs på områden som är av direkt betydelse för utveckling av lagstiftning, s k regulatory toxicology. Det kan handla om hur nya kunskap om skador vid mycket låga exponeringsnivåer från s k hormonstörande ämnen ska hanteras i lagstiftningen eller hur dyra och etiskt problematiska djurförsök kan kompletteras med metoder utan användning av djur för att bedöma kemikaliers farlighet. Den gällande lagstiftningen, inklusive Reach, baseras i huvudsak på bedömning av ämne för ämne. Ett nära samarbete med forskningen krävs för att ta fram metodik för riskbedömning som kan användas i lagstiftningen för att bedöma grupper av ämnen. KemI föreslår att ett nationellt centrum för riskbedömning och toxikologi utvecklas vid ett befintligt lärosäte för att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning inom toxikologisk riskbedömning. Ett liknande förslag har också lämnats av Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i livsmedel i sin rapport till Miljömålsberedningen. Expertgruppen har i sin rapport också redogjort för förslagets konsekvenser. I separat bilaga till denna sammanställning vad uppdraget till Centrum för riskbedömning skulle kunna vara.

3 3 Läkemedelsverket Livsmedelsverket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljöverket (AMV) Verket anser att det är en unik möjlighet att tillvarata de resurser och den kompetens som finns kopplad till f d toxikologiska laboratoriet på AZ i Södertälje. Ur ett nationellt samhällsperspektiv uttrycker verket sitt stöd för skapandet av ett SIT med inriktning mot forskning, kompetensförsörjning, testning och riskbedömning inom områdena läkemedel, miljö, kemikalier, livsmedel samt kosmetika och hygienprodukter. Sverige kan befästa sin roll inom life science och det är viktigt att uppmuntra intresset för biomedicin utbildningar och i förlängningen även forskarutbildningar. Verket välkomnar initiativet, men är huvudsakligen en tillsynsmyndighet och kommer därför inte att vara en stor eller betydande beställare av tjänster. SIT skulle utgöra en stor möjlighet till breddning och försörjning av kompetens inom Sverige. Att utbyta kompetens mellan myndigheter, näringsliv och lärosäten är en förutsättning för att kunna uppfylla vårt uppdrag vid t ex godkännande av läkemedel, vetenskaplig rådgivning och liknande. Kunskapen om och reglerna för miljöpåverkande ämnen i kosmetika och hygienprodukter behöver bli mycket bättre. Stora mängder av dessa produkter används dagligen och kunskapen behöver bli bättre om vilka effekter det kan ge i miljön. Sverige skulle kunna ta ett ännu mer tydligt ägarskap nationellt och inom ramen för det gemensamma europeiska arbetet och i dessa sammanhang ha glädje av data samt underlag som SIT kan generera För SoS är det mest de som arbetar med miljöhälsofrågor som skulle kunna ha att göra med ett framtida Toxinstitut, varför svaren har utgått från denna verksamhet. Generellt är SoS positiv till att tox-kompetensen i Sverige tillvaratas. SoS ser även att ett nationellt centrum skulle kunna vara fördelaktigt. Hur exakt ett sådant centrum skulle organiseras, av vem och i vilken form, har vi dock inga åsikter om. SoS kan inte heller utlova någon finansiering eller att våra eventuella (få) uppdrag kommer att gå just dit.

4 4 FRÅGA 1. Hur tillgodoser ni i dagsläget ert behov av de typer av tjänster som ett framtida SIT skulle ha möjlighet att erbjuda? I vilken utsträckning använder ni idag extern kompetens för t ex frågor om riskbedömning? Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedelsverket Livsmedels- Verket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljöverket (AMV) KemI har ca 100 toxikologer anställda och gör nästan alla riskbedömningar själv.finns också system för arbetsfördelning mellan EU-länder beträffande riskbedömningar. KemI lägger ut uppdrag på forskare att göra kunskapssammanställningar som stöd för EU-arbetet. Bara i enstaka fall läggs ut uppdrag om riskbedömningar av enskilda ämnen och då främst på IMM. Verket har egna resurser inom life-science vetenskapen, men har periodvis behov och intresse av konsultativt samarbete samt diskussion kring enstaka studier men inte på en regelbunden basis. Verket vill betona att behovet av ett institut med avancerad kompetens inom toxikologi och riskbedömning med godkända GLP-laboratorier finns hos industrin Kunskapen kring olika ämnens toxicitet kan Livsmedelsverket få på olika sätt; a) när det gäller tillsatserav olika slag och förpackningsmaterial så har de företag som producerar ämnena ett ansvar att tillhandahålla resultat från toxicitetsstudier m.a.o. här är behovet av ny kunskap mindre.när det gäller ämnen i våra livsmedel som inte är medvetet tillsatta, t.ex. miljögifter, värmeinducerade ämnen och naturliga gifter, så ligger inte ansvaret för toxicitetstudier hos specifika företag här får SLV och andra riskbedömare söka kunskapen i b) publicerade forskningsstudier c) resultat som t.ex. kommer från det amerikanska NTP (National Toxicology Program), vilket är ett statligt ägt centrum/institut där olika typer av toxicitetsstudier, t.ex. kinetik- och cancerstudier, utförs. d) egna studier utförda vid SLV, men mycket begränsat. Vi lägger ibland ut enstaka uppdrag om kunskapsöversikter inklusive riskbedömningar rörande miljöhälsofaktorer. Det handlar dock aldrig om labtjänster. Uppdragen har hittills gått till miljömedicinska enheter runt om i landet, som Institutet för miljömedicin (KI) eller VG-regionens miljömedicinska centrum/arbets- och miljömedicin. Det ingår inte i AMV uppdrag att beställa eller utföra forskningsuppdrag. När det gäller toxikologisk riskbedömning är detta en kärnverksamhet där AMV valt att skapa en egen enhet där 5 medarbetare arbetar med detta.enheten har stöd av 2 professorer och de dokument som enheten tar fram diskuteras med forskare inom relevanta vetenskapliga discipliner.

5 5 FRÅGA 2. Om ni blickar in i framtiden: hur stort bedömer ni att ert framtida behov kommer att vara av de tjänster som ett framtida SIT skulle ha möjlighet att erbjuda? Vänligen presentera vilken typ av tjänster som skulle vara av störst intresse för er samt försök uppskatta omfattningen av uppdrag som ni skulle efterfråga från SIT, om det bildas ett sådant. Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedelsverket Livsmedels- Verket (SLV) Testning av kemikalier: KemI kommer inte att lägga ut några uppdrag om tox-testning av kemikalier. Enl lagstiftningen har företagen ansvaret ta fram testdata. Om vi anser att ytterligare toxtestning behövs behandlas frågan på EU-nivå. Riskbedömning: Enstaka bedömningar kan vara aktuella under förutsättning att de kan utföras utan att det finns en intressekonflikt med de uppdrag som institutet skulle utföra för näringslivet. Kunskapssammanställningar: Är sannolikt det område där KemI skulle lägga ut flest uppdra, men det gäller begränsade uppdrag för ett normalår under en Mkr. För att öka möjligheten till långsiktigt samarbete med forskare föreslås att KemI tillförs ett särskilt undersökningsanslag (10 Mkr/år), tex underlag för diskussioner i EU:s expertgrupper mm. Med ett sådan anslag skulle KemI lägga ut betydligt fler vetenskapsnära uppdrag på forskare, t ex verksamma på SIT, inför utveckling av kemikalielagstiftningen. Det kommer att finnas behov av att utföra hälo- och miljöriskbedömningar, främst från kosmetikabranschen men i mindre omfattning från myndighetssidan. Det kommer att finnas behov av att utveckla alternativ till djurförsök, främst i och med den nya kosmetikaförordningen som träder i kraft sommaren Behovet av kompetenta riskbedömningar och genomförande av tester kommer att öka. Behovet av ny kunskap är oändligt stort eftersom det finns tusentals ämnen och kombinationer av dem som vi har begränsad kunskap kring. Begränsningen finns hos SLV uppskattningsvis max 3 5 studerade ämnen/år. Socialstyrelsen SoS kommer troligen att fortsätta ha samma behov som tidigare beskrivits, dvs enstaka uppdrag om kunskapsöversikter inkl riskbedömningar om miljöhälsofaktorer. Hur våra uppdrag kommer att fördelas i framtiden kan vi dock inte uttala oss om än. Arbetsmiljöverket Enheten vid AMV har nyligen påbörjat en diskussion om hur enhetens verksamhet bör vara utformad i ett längre perspektiv. Detta är en naturlig följd av att medarbetare kommer att gå i pension i kombination med att AMV i likhet med annan statlig verksamhet får minskade anslag.

6 6 FRÅGA 3: Bör Sverige befästa sin internationellt starka roll när det gäller bedömningar och kompetens inom området kemikalier miljö hälsa och vilken betydelse skulle i så fall ett framtida SIT kunna ha för att möjliggöra detta? Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedels- Verket Livsmedels- Verket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljö- Verket (AMV) KemI anser att en stark miljötoxikologisk forskning i Sveige är viktig för möjligheten att påverka utvecklingen av EU:s kemikalielagstiftningar, få genomslag i internationella förhandlingar mm. Det är också en förutsättning för att kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen av toxikologer, som i sin tur underlättar kompetens-försörjningen för myndigheter som KemI. SIT ligger väl i linje med KemI:s förslag om ett centrumför riskbedömning och skulle bidra till att Sverige skulle kunna behålla sin internationella position på kemikalieområdet. Verket anser att Sverige bör befästa sin internationellt starka roll betr bedömningar och kompetens inom området kemikalier miljö hälsa. Det är också viktigt komma ihåg att denna starka ställning inte är given och den ständigt måste bekräftas bl.a. genom att bemöta utmaningar med nya toxikologiska frågeställningar som t ex nanopartiklar eller endokrinstörande ämnen. Här kan SIT spela en stor roll. Ja, eftersom forskarvärlden (universiteten) styrs av om det finns anslaget forskningsmedel eller inte, så kan man inte förvänta sig att alla kunskapsluckor ska fyllas med hjälp av forskningsinsatser. Myndigheter t ex SLV har många gånger kunskap om förekomst av ämnen/halter och exponering av dessa (t ex hur mycket vi äter eller andas in) men vi saknar ofta resultat från tox-studier för att en riskbedömning ska kunna genomföras. Ett nationellt centrum där verksamheten bl a bygger på samarbeten med myndigheter, olika myndigheter ansöker om att vissa toxstudier utförs på vissa ämnen, skulle kunna lyfta fram Sverige ordentligt. Verksamheten vid SIT, delar av det, bör vara av nationellt intresse och därmed ska finansieringen vara statlig. Om sedan industrin vill/kan köpa tjänster från samma SIT så kanske det kan delfinansiera verksamheten. SLV har i dagsläget inte någon finansiering att stödja ett event SIT, m.a.o inga bindande dokument om beställningar kan göras. EFSA (European Food Safety Assessment) är det centrala SLV i Europa där riskbedömningar av ämnen som förekommer i mat genomförs (mot betalning). Ibland lägger de ut uppdrag på institut i olika länder inom EU. Sådana uppdrag är något som skulle kunna genomföras vid SIT. Det har varit svårt att få en säker uppfattning om omfattningen, tyvärr. Vi är som sagt positiva till att Sverige befäster och bevarar sin internationellt starka roll när det gäller bedömningar och kompetens inom området kemikalier miljö- hälsa, men har inga åsikter om hur något sådant ska ske. AMV anser att bra kompetens inom området kemikalier hälsa miljö är viktiga för att arbetsgivare ska kunna göra riskbedömningar av sin verksamhet.

7 7 FRÅGA 4-5: Vem ska vara kontaktperson från er myndighet i det fortsatta arbetet kring den aktuella frågan och hur mycket tid kommer den personen att avsätta för arbetet de närmaste fem veckorna? Kan er myndighet medfinansiera arbetet med att ta fram en affärsplan för ett framtida SIT och i så fall med hur mycket? Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedelsverket Stf GD Jan Hammar. KemI kan inte använda anslag för att ta fram affärsplaner Kontaktperson från verket i det fortsatta arbetet kring den aktuella frågan är Susanne Zakrisson, enhetschef Kosmetika och hygienprodukter, som också sammanställt verkets synpunkter. Livsmedelsverket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljö- Verket (AMV) Prof. Lilianne Abramsson Zetterberg vid SLV (någon enstaka dag). SLV kan ej medfinansiera arbetet med att ta fram en affärsplan för ett framtida SIT. Lilian Westin kan vara kontaktperson men kommer inte att avsätta tid för detta. SoS kan inte medfinansiera arbetet med att ta fram en affärsplan för ett framtida SIT. AMV ser inte att verket är direkt intressent i det arbete som planeras den närmaste tiden.

8 8 B. Behovsstudie Internationella aktörer Professor Ian Cotgreave, Professor Peter Moldeus Bakgrund Den 2 februari 2012 meddelade AstraZeneca att forskningsverksamheten i Södertälje ska avvecklas. Avvecklingen omfattar bland annat ett toxikologiskt laboratorium där ca 250 personer arbetat. Sedan detta meddelades i februari har flera aktörer visat intresse och engagemang att starta upp ett nytt institut för toxikologi i Sverige och därigenom ta till vara på de resurser och den kompetens som frigörs i och med avvecklingen. Länsstyrelsen i Stockholms Län blev involverad i processen under hösten Länsstyrelsen tillfrågade i samband med detta Ian Cotgreave och Peter Moldeus att med hjälp av företaget Avanture genomföra en behovsstudie för internationella aktörer. Syftet med behovsstudien är att sammanställa internationella aktörers efterfrågan på de tjänster och aktiviteter som det nya institutet planeras erbjuda. Denna rapport beskriver resultatet från behovsstudien. I denna behovsstudie har namnet Swedish Institute of Toxicology (SIT) använts för att beskriva det tilltänkta institutet. Detta ska endast ses som ett arbetsnamn då beslut ännu ej tagits kring ett slutgiltigt namn. Metod Behovsstudien bygger på intervjuer med internationella aktörer, med fokus på Europa. Upplägget kring SIT presenterades med hjälp av en kort powerpoint-presentation, se bilaga 1. Samtliga intervjuer genomfördes v48 v och varje intervju varade i minuter. Som extramaterial till studien har även information hämtats från 3 st intervjuer som genomfördes under våren 2012 i en annan behovsstudie, genomförd på uppdrag av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Studien har genomförts enligt följande process: 1. Framtagning av lista på 20 kontakter att bjuda in till intervju 2. Framtagning av inbjudan till intervju (brev) 3. Framtagning av material som beskriver SIT (presentation) 4. Utskick av inbjudan till kontaktlistan (brev + presentation) 5. Bokning av intervjuer 6. Genomförande av intervjuer via telefon 7. Komplettering med material från 3 st intervjuer från vårens studie 8. Sammanställning av resultat och analys

9 9 Intervjuobjekt Totalt bjöds 20 personer in till intervju och av dessa genomfördes intervju med 8 stycken. Representerade finns företrädare från branschorganisationer, myndigheter, företag inom kemikaliebranschen och läkemedelsbranschen samt andra liknande institut. Se bilaga 2 för kort ekonomisk data för några av företagen. Information från tre intervjuer som genomfördes i SPs studie under våren 2012 har lagts till i rapporten. Nedan listas samtliga personer som bjöds in. De personer som medverkat i intervju är markerade med fetstil och färg. De personer som intervjuades tidigare i våras och vars material bidragit till denna rapport är kursiverade.

10 10 Intervjufrågor Samtliga intervjuer kretsade kring följande frågeställningar: Del 1: Frågor med fokus på aktören Vilka är de största utmaningar de kommande 5-10 åren? Hur stor inverkan har EU-lagstiftning (REACH, Dir. 2010/63, etc)? Hur bemöts utmaningarna? In-house vs outsourcing? Del 2: Genomgång av SIT-presentationen (bilaga 1) Del 3: Frågor om SIT i relation till aktören

11 11 Vad är unikt med SIT? Vilka områden inom SIT är mest intressanta? Hur ser konkurrensen ut? Är SIT en möjlig partner? Mindre variationer i frågeställningarna har förekommit baserat på vilken kategori personen ifråga tillhört. Frågorna som användes under studien våren 2012 finns inte med i denna rapport.

12 12 Resultat Resultatet presenteras grupperat enligt följande; branschorganisationer, myndigheter, företag inom kemikaliebranschen, företag inom läkemedelsbranschen och andra liknande institut. Fokus på nätverk och samarbeten Denna del av behovsstudien representeras av kosmetikaindustrin, i och med intervjun med Cosmetics Europe. Cosmetics Europe är branschorganisationen för europeiska kosmetikaindustrin med både stora och små företag som medlemmar. Varje land har dessutom sin nationella motsvarighet. Cosmetics Europe driver och koordinerar flera forskningsprojekt som gynnar branschen. Största fokus är på projekt för att hitta alternativ till djurtester. Andra projekt är fokuserade på exempelvis inhalation och exponering. Enligt Cosmetics Europe själva borde de även satsa mer på projekt kring biotillgänglighet. Totalt så arbetar de med en forskningsbudget på över 40 miljoner euro och de fokuserar på samarbeten mellan flera aktörer. För företagen i kosmetikabranschen så innebär satsningarna hos Cosmetics Europe att bolagen får ta del av forskningsresultat från projekt som de inte har möjlighet att driva själva. De flesta bolagen i branschen har inte resurser att kunna bedriva sådan verksamhet själva. Istället förlitar de sig på det som görs gemensamt och i gengäld bidrar de ekonomiskt till forskningsprogrammen. Företagen går in i ett reaktivt förhållningssätt EU-lagstiftning såsom REACH och direktiv 2010/63 har mycket stor påverkan på hur branscherna ser på safety assessment och toxikologi. För kosmetikaindustrin finns det en mycket tydlig utmaning i att hitta alternativ till djurtester eftersom kosmetikadirektivet får full effekt från och med mars 2013, vilket innebär att inga kosmetikaprodukter får tillverkas eller ens marknadsföras inom EU om djurtester har använts vid framtagningen. För kosmetikaindustrin så medför också REACH att branschen måste förlita sig på färre ingredienser samt att hitta substitut till många av substanserna som används idag (exempelvis konserveringsmedel och hårblekningsmedel vilka måste ersättas). På grund av

13 13 detta borde branschen arbeta mer med front-loading men detta har samtidigt visat sig vara svårt. Branschen har idag svårt att avsätta resurser på att vara proaktiva. Enligt Cosmetics Europe känner många företag att de är så hårt ansatta av kraven från den nya lagstiftningen att det nu endast är prioritet på att inte bryta mot dessa. De håller på att gå in i ett reaktivt läge. Att tänka långsiktigt och förebyggande för att hitta en hållbar strategi är inte i fokus. Här finns det ett stort behov av partnerskap och samarbete med kunniga aktörer. Ökande behov av outsourcing Angående outsourcing så uppger Cosmetics Europe att de små bolagen i branschen inte har kunskapen eller kapaciteten att driva safety assessment-projekt själva. De stora bolagen har idag kunskapen men samtidigt så avvecklar de stora delar av den verksamheten. Detta hör ihop med trenden att bolagen börjare agera mer och mer reaktivt, vilket leder till att kunskapen kring riskbedömningar och safety assessment sjunker i branschen. Detta betyder att företagen i allt större utsträckning behöver gå externt för att köpa in kompetensen. Det är således tydligt att det finns ett ökande behov av outsourcing. Däremot så tydliggör Cosmetics Europe att det bästa är om företagen inte outsourcar den övergripande projektledningen eftersom det är en del av deras kärnverksamhet. Däremot ser Cosmetics Europe gärna att det finns en större tillgång till experter att samarbeta med för exempelvis problemlösning. SITs unikitet är kopplingen till akademin viktigt att fokusera på styrkor Cosmetics Europe framhåller att det är viktigt att ett kommande SIT uppfattas som självständigt och oberoende av industrikrafter. Här är kopplingen till akademi viktigt. Just kopplingen till akademin uppges vara det unika med SIT. Däremot säger Cosmetics Europe att det är av högsta vikt att SIT identifierar sina styrkor och fokuserar på dessa. Det handlar helt enkelt om att hitta en nisch, exempelvis som att Karolinska har fokus på miljö. Cosmetics Europe efterfrågar här en katalog över SITs styrkor och verksamhetsområden med referenser till vad respektive grupp har gjort innan. Lämplig start för SIT är mekanismer, 3R, screening, in-vitro-modeller Inom kosmetikaindustrin är det mycket fokus på safety assessment för hudallergener eftersom en majoritet av kosmetikaprodukterna appliceras på huden. I branschen i helhet kommer det vara stort fokus på detta de kommande åren. Det finns också ett uttalat behov av att titta närmare på ingredienser, mixtures och aggregerad exponering. Cosmetics Europe anser att en lämplig start för SIT är att erbjuda tjänster inom de vänstra delarna av kompetensbilden, se bilaga 1 (slide: SIT s scientific and project managerial capabilities ). Citat Of course, the pressure on the industry from moving away from animal testing is huge. The focus in the years to come is to find alternatives for animal testing. Companies are very concerned about how they can comply with these regulations. Rob Taalman, Cosmetics Europe Big companies are cutting down on their safety assessment activities. They are today mostly focused on complying with the regulations, so the companies go into a reactive

14 14 mode. This is a trend, which leads to a diminishing of the knowledge base in our industry. So companies have to go outside for this knowledge. I see this happening. Rob Taalman, Cosmetics Europe I believe in firm and substantial in-house research capacities. Not to outsource the overall processes. But with this situation today we need to build networks to get access to experts. Rob Taalman, Cosmetics Europé What you have to build on in SIT is your strength. You can t offer everything you are asked for. That might be the way to be unique, not to do everything. Maybe you can handle generic safety questions up to a point, but then you need a niche. Rob Taalman, Cosmetics Europé 3M, 3R, in-vitro models, front-loading, that is the only way to go. To move toxicology into the 21st century, this is where we need to be. Rob Taalman, Cosmetics Europé Cosmetics Europe would definitely see SIT as a potential partner. We don t have the sufficient expertize ourselves. Rob Taalman, Cosmetics Europé Material till denna del av behovsstudien kommer främst från Maurice Whelan på Joint Research Center (JRC) som är en vetenskaplig del av EU-kommissionen. JRC ger vetenskapliga råd till olika Directorates-General och de leder forskningsprojekt. Maurice Whelan är chef för JRCs System Toxicology Unit och är även involverad i projektet European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) för att hitta alternativ till djurförsök. Viss information kommer också från en tidigare intervju med Derek Knight, European Chemicals Agency (ECHA). SITs moderna approach till toxikologi är helt rätt SIT kan bli ett nav i Europa Maurice Whelan var noga med att påpeka att det är 3M som är viktigt, med koppling till 3R. Han trycker på mekanismer som förståelse för helheten, att det är den moderna approachen till toxikologi och att SIT ligger helt rätt här samt att det är många policy

15 15 makers i Europa som letar efter detta. Han ser gärna att SIT aktivt kommunicerar att det inte enbart handlar om den etiska aspekten med att minska djurförsök utan att det faktiskt också är better science. Maurice Whelan ser gärna att nätverket inom toxikologi i Europa förstärks (Centers for Excellence, 3R centers, SP7 framework programs, PARERE, osv). Han efterlyser koordinering av dessa kontaktytor för att jobba strategiskt inför framtiden. Han benämner SIT som en lämplig partner för att koordinera detta nätverk. Behovet av ett SIT i Europa är stort bra att starta med read-across Whelan beskriver det stora behovet av att tänka bredare och mer övergripande när det handlar om safety assessment. Det går inte att arbeta med safety assessment inom varje industrisektor separat längre. Olika industrier behöver börja samarbeta och det finns nu en stor möjlighet till korsbefruktning. Till stor del handlar det om att transferera läkemedelbolagens tänk till andra sektorer. Maurice nämner också kosmetikadirektivet, som ställer stora krav på kosmetikabranschen, och ställer sig frågan om vi nu kommer se att en stor del av forskningen, som hör ihop med att ta bort djurförsök i kosmetikabranschen, kommer att hamna utanför Europa. Det finns en risk för detta och med anledning av det behövs ett SIT. Han beskriver också ett stort behov av att kunna screena kemikalier och göra korrekta riskbedömningar för dessa på ett kostnadseffektivt sätt (enligt REACH). Detta kan inte göras i Europa idag och det är ytterligare en mycket viktig anledning till varför SIT är bra. Han beskriver just read-across som ett verksamhetsmässigt lämpligt område för SIT att starta med. Stor efterfrågan på resurser för REACH Derek Knight på ECHA har tidigare beskrivit motsvarande behov av att bättre kunna screena kemikalier. ECHA är den myndighet på europeisk nivå som är ansvarig för att se till att REACH-förordningen implementeras. Knight har lyft fram fyra områden som bör prioriteras; förbättra kvaliteten på den tillgängliga informationen kring registrerade substanser, utvärdera de mest angelägna kemikalierna, främja vetenskaplig excellens och effektivisera resurshantering. SIT skulle kunna vara en viktig nyckelaktör i detta arbete. Knight lyfter fram bland annat DMPK, immunotoxikologi, inhalationstoxikologi samt interpolation och gruppering av kemikalier som intressanta vad det gäller nyare vetenskaper. SIT bör tänka globalt och kommunicera vad det kan åstadkomma Maurice Whelan har också en utläggning om att det är viktigt för SIT att tänka globalt från dag ett. Upplägget är så pass unikt att det är intressant inte bara för Europa, utan hela världen. Han nämner också några lärdomar från uppbyggnaden av ECVAM. Det handlar om att kommunicera varför institutet finns och vad det gör, istället för att kommunicera hur processerna bedrivs. Kunder och partners vill inte höra hur verksamheten bedrivs utan vad den kan åstadkomma. Med anledning av detta borde SIT i sin kommunikation trycka på projektledningen, problemlösningen och helhetstänket.

16 16 Citat What I like to see is coordination of actors to allow networking and to discuss strategic outlook. If SIT is set up focusing on the knowledge-based paradigm, we could take a lead of setting up that collaborative instrument. Maurice Whelan, EU/JRC & ECVAM Profiling data, to support grouping and read-across. The door is wide open. Business can be done here. Maurice Whelan, EU/JRC & ECVAM Honestly, I think Europe should have these specialist institutes of toxicology, attacking the broader perspective. This is what the industry needs. The commission and ECVAM need it as well. Today, we fly off to the US for this. We would love to fly to you instead. Maurice Whelan, EU/JRC & ECVAM Denna del av behovsstudien baseras primärt på intervjuer med George Daston, (som ansvarar för alla Procter & Gamble s safety research programs och alternativa metoder till djurförsök) och Catherine Mahony (Director Human Safety på Procter & Gamble). Men material från tidigare intervjuer med IKEA och Stora Enso har också lagts till. Mer fokus på computational och front-loading försök att anamma läkemedelsbranschens tankesätt George Daston uttrycker utmaningen för P&G att kunna fortsätta vara ett innovativt företag trots att de inte längre kan använda sig av djurtester. Han beskriver hur P&G de senaste 10 åren försökt fokusera mer på computational toxicology, baserat på en egen databas med hundratusentals kemikalier vars data de kan använda för att utvärdera nya substanser. För vissa kemikalier finns det mycket data, för andra finns det ingenting. P&G har investerat mycket i detta och Daston beskriver att de på så vis fortfarande kan vara relativt innovativa i sin verksamhet. Det handlar om read-across. Likaså har P&G sedan flera år tillbaka försökt anamma tankesättet som funnits inom läkemedelsbranschen, frontloading, osv.

17 17 Ökande behov av outsourcing kvalitet är ett problem Catherine Mahony beskriver ett stort och växande behov av att outsourca stora delar av safety assessment på P&G. Lagkraven på kemikalier ökar och de interna resurserna bantas ner. Båda dessa faktorer ökar behovet av outsourcing. Hon nämner också att P&G måste bli bekväma med att köpa in tjänster, det är en stor förändring. Den största svårigheten med att outsourca beskrivs vara projektledningen, att hålla ihop helheten och att få ut bra resultat. Just kvalitetsaspekten återkommer gång på gång, att det ofta är låg kvalitet på det som köps in. Mahony beskriver också att P&G aktivt är på väg åt samma håll som läkemedelsbranschen redan har tagit; att tillämpa front-loading och basera safety assessment på markörer, exponeringstester, etc. När det gäller outsourcing lägger Mahony tyngdpunkten på att det som P&G allra mest just nu behöver outsourca är mixturer av olika kemikalier. Daston menar att P&G gärna outsourcar enkla uppgifter men att de inte idag ser ett vettigt sätt att outsourca aktiviteter som kräver mycket expertis, eftersom det är svårt att hitta det externt. Det är svårt att få kvalitet och ofta kostar det mer än det ger. CROs beskrivs som att vara bra på att köra standardtester men att de inte kan hantera nya problem. Daston beskriver ett sort behov av att både öka effektiviteten in-house och att outsourca en större andel av arbetet. Idag gör P&G det mer komplicerade arbetet (mekanistiskt tänk, projektledning, mode of action) in-house. Från tid till annan har de inte resurser att göra det in-house men tvingas att göra det in-house ändå eftersom de inte kan hitta kompetensen externt. Exposure modeling och projekledning är intressant för P&G Enligt Daston hanterar P&G ca 6000 kemikalier totalt inom hela företaget och de utvärderar omkring 500 nya varje år. Vissa hamnar sedan i produktionen, andra sållas bort. Daston tror att P&Gs huvudsakliga konkurrenter har motsvarande siffror, ex Unilever. När det handlar om vilka delar av SIT som är intressanta för P&G nämner Mahony specifikt exposure modeling och projektledning samt att hon starkt välkomnar fokuset på 3M, mekanistiskt tänk och integrated risk assessment. Hon nämner att om denna helhet kan rymmas inom samma institut så vore det en enorm tillgång. Daston poängterar att SIT inte bör bli ett CRO. Screening av substanser med snabba rutintester är intressant för IKEA Annelise Larsen på IKEA har tidigare uttryckt ett stort behov av ett toxikologiskt institut i Europe och allra helst i Sverige. IKEA själva har ingen toxikologisk kompetens utan anlitar externa konsulter och laboratorier för detta. IKEA efterfrågar samarbete med en enda aktör som de kan anlita för toxikologisk rådgivning, utförande av tester och utvärdering av resultat. De specifika behoven för IKEA, som hanterar en stor mängd konsumentprodukter, består i testning och screening av kemiska substanser med kostnadseffektiva och snabba rutintester. Att identifiera eventuellt hormonstörande ämnen har extra fokus. Toxikologisk rådgivning och GLP är intressant för Stora Enso Stora Enso har tidigare efterfrågat en partner med brett toxikologiskt kunnande för rådgivning vid val av tester, genomförande av relevanta studier med GLP-certifiering samt utvärdering och tolkning av resultat från studierna. Denna kompetens finns inte inom Stora Enso idag och de ser gärna att de kan samarbete med ett institut kring detta. Antalet nya

18 18 biobaserade kemikalier och produkter som Stora Enso kommer att utveckla och producera kommer att öka under de kommande åren. I och med att man genom de nya biobaserade kemikalierna hittar nya användsningsområden och marknader ökar behovet av toxikologisk kompetens och genomförande av säkerhetstestning enligt de europeiska regelverken. En långsiktig partner i detta arbete skulle vara mycket värdefullt för Stora Enso. SIT bör fokusera på sina styrkor 3M och front-loading är det viktigaste Både Mahony och Daston på P&G efterfrågar en specifikation över vad SITs unika försäljningsargument är och rekommenderar att SIT ska fokusera på vissa områden där styrkan är störst. Hon undrar också över vilka konkurrenter som finns och hur SIT står sig i relation till the Hamner Institute. Daston nämner att värdet med Hamnerinstitutet är att de driver projekt där flera branscher går samman i gemensamma projekt. Dessa typer av nätverk och samarbete anses vara vägen framåt. För företag som P&G handlar till stor del också om att använda kredabiliteten från ett tredjepartsinstitut, exempelvis SIT. Det viktigaste som Daston ser i SIT är just det mekanistiska tankesättet, 3M och front-loading. Han fokuserar på de två vänstra delarna av kompetensbilden, se bilaga 1 (slide: SIT s scientific and project managerial capabilities ). Daston efterfrågar starkt problemlösning och ser SIT som en mycket lämplig eventuell partner för detta. Mahony visar även hon ett tydligt intresse av att titta vidare på SIT, i relation till eventuellt samarbete med P&G. Citat We are facing ban on animal testing as of March 2013 and we are an innovative company, so the challenge is; how can we continue to be innovative in the consumer product area without using animal testing? George Daston, P&G Focus on mechanisms and markers. That is the way risk assessment must go. George Daston, P&G Legislation is bearing down and we have to change our ways of doing assessments Catherine Mahony, P&G We are downsizing. We focus on growing the outsourcing. It s an increasing need. We need to connect externally to deliver internally. We definitely need outsourcing! Catherine Mahony, P&G It s important to have some sort of third party that is generating methods and data that is highly credible and that help P&G as a company and help the whole industry. George Daston, P&G I was wondering where your distinct role is. What is your unique selling point? Where are the competitors? What are the differences between SIT and the Hamner? Catherine Mahony, P&G You don t want to be a CRO, you want to be a research lab. George Daston, P&G

19 19 To me, it s clear that this is an interesting proposition. Catherine Mahony, P&G Denna del av behovsstudien baseras på intervjuer med Francois Poignan på Novartis, Doug Keller på Sanofi samt Jan Snoeys på Johnson & Johnson. I intervjuen med Johnson & Johnson (J&J) medverkade inte bara Jan Snoyes (Study Director DMPK) utan även Mario Monshouwer (Senior Director DMPK) och Lieve Lammens (Senior Director Toxicology). Att J&J på eget initiativ var tre medverkande i intervjun tyder på ett tydligt intresse från deras sida. Stor utmaning att balansera arbete in-house med outsourcing Francois Poignan beskriver den övergripande största utmaningen att kunna prediktera toxicitet för människa genom att förstå mekanismerna, förstå helheten och kunna använda translation och mode of action. Djurtester räcker inte till. Doug Keller på Sanofi säger samma sak. Jan Snoeys, Mario Monshouwer och Lieve Lammens från J&J framhåller att den största utmaningen, utöver det uppenbara att hitta nya och bättre prediktiva modeller, är att balansera arbete in-house med vad som ska outsourcas. J&J ser ett stort och växande outsourcingbehov framöver J&J ser ett alltmer växande behov av att outsourca aktiviteter. Inte bara för standardstudier utan även mer komplexa processer, såsom prediktiv screening. Däremot så är de tveksamma till om de kommer att outsourca övergripande processer inom de närmsta åren. De uttrycker det som att de just nu börjat bygga upp tillit till outsourcing men att det kommer ta flera år innan de lämnar över processansvar till någon extern part. J&J har goda erfarenheter av att outsourca kliniska studier. De outsourcar redan idag regulatory work. I dagsläget genomför de pre-kliniska studier in-house men de undersöker möjligheterna att börja outsourca detta. Miljötoxikologi och bioanalyser kommer att outsourcas mer. Angående kvalitetsaspekten med att outsourca så säger representanterna för J&J att de inte kan uttala sig eftersom de, än så länge, har haft lite erfarenhet av outsourcing. Novartis outsourcar gärna problemlösning bristande kvalitet idag Vidare angående outsourcing så uppger Poignan på Novartis att trenderna är att mycket mer av safety-arbetet kommer att outsourcas framöver, men han tror att huvuddelen av

20 20 det vetenskapliga arbetet kommer att fortsätta ske in-house. Liksom J&J ser han inte att Novartis kommer att outsourca hela processer, i alla fall inte under de kommande 20 åren, eftersom det är viktigt att hålla kvar detta internt. Han framställer däremot ett stort behov av att kunna outsourca problemlösning för att bli av med flaskhalsar i utvecklingen. Han berättar att det knappt finns några CROs som kan hantera detta idag. Framförallt kan de inte hantera det tillräckligt snabbt och att de inte är tillräckligt flexibla. Kvaliteten är ett reellt problem. Bristen på kvalitet och applicerbarhet uppges gälla både CROs och akademi. Vidare om outsourcing så uppger Poignan att Novartis mycket väl kan outsourca delar både i discovery-fasen och senare i processen. Sanofi kan outsourca projektledning bristande kvalitet idag Till skillnad från Novartis och J&J, uppger Doug Keller att Sanofi skulle kunna vara intresserade av att outsourca övergripande processer och projektledning. De har redan ett samarbete kring undersökande toxikologi med Covance men det fungerar inte tillräckligt bra. Andra samarbeten de har är kring in-vivo-modeller samt discovery tox. Även Keller beskriver problemet att idag hitta kvalitet hos externa partners. Han efterfrågar en mer intellektuell aktör som förstår helheten, vilket dagens CRO s inte kan. Kompetensen kring 3M och det mekanistiska tänket är inte tillräckligt. Doug beskriver hur de på Sanofi har rationaliserat bort stora delar av deras undersökande toxikologienhet. Men samtidigt ser de inte några bra möjligheter till outssourcing. Kostnaderna är för höga med tanke på vad som levereras. SIT borde starta med inhalation, immunotox, molekulär profilering och DMPK Sanofi skulle vara mest intresserade av mekanismer, immunotoxikologi, molekulär profilering och GLP. Novartis uppger samma områden som intressanta. Gällande lämpliga områden för SIT att starta sin verksamhet med anger Poignan inhalationstoxikologi och immunotoxikologi och därefter in-vivo studier och GLP-studier, som han ser ett stort behov av för Novartis del. Andra områden han nämner som intressanta är molekulär profilering och mekanismer. J&J uppger att, baserat på SITs nära koppling med akademi, de tjänster som borde erbjudas från start är DMPK-modellering, biotransformation, och molekulär profilering. Liksom Novartis ser J&J ett stort behov av att kunna outsourca problemlösning. Men samtidigt varnar de för att det är mycket svårt att ägna sig åt problemlösning. Det är extremt komplext och kräver djup kunskap inom flera områden. SIT har likheter med Hamner, men är unikt med den akademiska kopplingen Poignan ser stora likheter mellan SIT och the Hamner Institute. Däremot ser han ingen exakt motsvarighet till SIT i Europa. Han ser SIT som en potentiell partner till Novartis, speciellt med tanke på mixen av industri och akademi (med starka akademiska delar såsom Karolinska). Han efterfrågar också att SIT kan erbjuda experthjälp för företag att rådfråga, inom mycket nischade områden, exempelvis njurtoxikologi. Keller uppger biotransformation och molekulär profilering som intressanta nischområden för SIT. Han tycker också att alltför många CROs erbjuder computational-tjänster och att det är svårt för SIT att sticka ut inom detta. Även Snoeys och Lammens från J&J säger att det unika med SIT är kopplingen till akademi. De ser en logisk start för SIT i den vänstra delen av kompetensbilden, se bilaga 1 (slide: SIT s scientific and project managerial capabilities ).

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden

Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Utbildning av toxikologer förr och nu behov för framtiden Annika Hanberg Institutet för miljömedicin Karolinska Institutet annika.hanberg@ki.se Utbildning av toxikologer i Sverige Masterprogram (internationella,

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök

Tidningsannonser. E-mail. Sms. Events. Sociala medier. Diskussionsgrupper. Bannerannonsering med DM-princip. Undersökningar. Sök Vilka kanaler pratas det mest om? E-mail Tidningsannonser Sms Events Sociala medier Diskussionsgrupper Bannerannonsering med DM-princip Sök LinkedIn, Twitter, Facebook mfl Undersökningar 1 Vad tycker jag?

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Cocktaileffekten inte alltid lika lyckad

Cocktaileffekten inte alltid lika lyckad Svensk Förening för Toxikologi (SFT) Inbjuder till årsmöte Fredag den 23 mars 2012 Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet, Solna. Vetenskapligt program: Cocktaileffekten inte alltid lika lyckad

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik. EURAMET/iMERA Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik 5 februari 2008 Gothia Towers, Göteborg (Sweden) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning Sverige Eurachem

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Strategi för en hållbar utveckling

Strategi för en hållbar utveckling Strategi för en hållbar utveckling En drivkraft för innovation, nya affärer och lönsamhet Workshop MiljöAktuellt 2010-09-30 Jonas Oldmark, Det Naturliga Steget jonas.oldmark@thenaturalstep.org Det Naturliga

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

J o n a s H ö i j e r 2 014

J o n a s H ö i j e r 2 014 J o n a s H ö i j e r 2 014 Bokslutsbarometern Kort om Cavendi Varför snabba bokslut? Studiens resultat Hur gör man? Exempel på KPI:er 2 Cavendi Management Consulting Co-founded by former Stockholm School

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen

Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen Samlad redovisning av synpunkter på handlingsplanen 1. Remissammanställning av na0onell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta transportsystem 2. Workshop 20/4 ITS från poten0al 0ll

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011

Enkätundersökning Abu Dis Läsestuga 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Sara Ayyad i juli 2011. Sammanställningen är PGS egen. Enkätundersökningen är uppdelat på fem grupper

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg

Automation Region. Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder. Stefan Paulsson Thomas Öberg Automation Region Affärsdriven systemutveckling genom agila metoder Stefan Paulsson Thomas Öberg Frontit Frontit är ett svenskt konsultföretag i gränslandet mellan Management & IT, som stärker sina kunders

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier

Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean. Forsknings-lean: En av flera strategier Lean -agile Finns ingen enhetlig definition av vad lean är: Konsult-lean allt som är framgångsrikt är lean Forsknings-lean: En av flera strategier Grunden är processorientering vilket måste göras först,

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer