BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE. (SweTox) A. Myndiheters behov av toxikologitjänster"

Transkript

1 BILAGOR TILL FÖRSLAG TILL ETABLERINGS-/VERKSAMHETSPLAN FÖR SWEDISH TOXICOLOGY SCIENCES INSTITUTE () A. Myndiheters behov av toxikologitjänster B. Behovsstudie av internationella aktörer C. Förutsättningarna för ett svenskt toxikologiskt institut baserat på synpunkter från ett antal av Plast- & Kemiföretagens medlemsföretag D. Behov av toxikologisk kompetens hos Life Scienceföretag E. Letters of support från Life Scienceindustrin

2 2 A. Myndigheters behov av toxikologitjänster Generella kommentarer. Kemikalie- KemI anser att det är viktigt att den betydande toxikologiska kompetens Inspektionen som finns som var knuten till AZ i Södertälje tas tillvara. Et nybildat (KemI) centrum för riskbedömning skulle vara ett sätt att tillvarata kompetensen. KemI föreslog den 12 juni 2012 att ett sådant institut skulle inrättas.i Handlingsplan för en giftfri vardag förslag till åtgärder framhåller KemI att det är viktigt att säkerställa tillgången på en högkvalitativ utbildning i toxikologi och riskbedömning i Sverige. Detta är en förutsättning för att myndigheter ska kunna genomföra sitt uppdrag och för att näringslivet ska kunna ta sitt ansvar enligt regelverken. Metodutveckling och behov av nya och mer effektiva angreppssätt i riskbedömningen ger utrymme för innovation. KemI förslår att regeringen låter utreda hur ett nationellt centrum för riskbedömning och toxikologi kan byggas upp vid ett befintligt lärosäte för att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning inom toxikologisk riskbedömning. Endast ett fåtal universitet och högskolor i Sverige erbjuder idag utbildning, forskning och riskbedömning inom toxikologi. Nedläggningen av AZ i Södertälje kan innebära att Sverige tappar en betydande del av kompetensen inom toxikologi. Om inga åtgärder genomförs för att motverka detta kommer kvaliteten på den toxikologiska utbildningen i Sverige att påverkas negativt. KemI står inför en rad utmaningar när det gäller utveckling av lagstiftningen. Det behövs ett närmare samarbete mellan myndigheter och forskare för att säkerställa att forskning även bedrivs på områden som är av direkt betydelse för utveckling av lagstiftning, s k regulatory toxicology. Det kan handla om hur nya kunskap om skador vid mycket låga exponeringsnivåer från s k hormonstörande ämnen ska hanteras i lagstiftningen eller hur dyra och etiskt problematiska djurförsök kan kompletteras med metoder utan användning av djur för att bedöma kemikaliers farlighet. Den gällande lagstiftningen, inklusive Reach, baseras i huvudsak på bedömning av ämne för ämne. Ett nära samarbete med forskningen krävs för att ta fram metodik för riskbedömning som kan användas i lagstiftningen för att bedöma grupper av ämnen. KemI föreslår att ett nationellt centrum för riskbedömning och toxikologi utvecklas vid ett befintligt lärosäte för att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning inom toxikologisk riskbedömning. Ett liknande förslag har också lämnats av Miljömålsberedningens expertgrupp om farliga ämnen i livsmedel i sin rapport till Miljömålsberedningen. Expertgruppen har i sin rapport också redogjort för förslagets konsekvenser. I separat bilaga till denna sammanställning vad uppdraget till Centrum för riskbedömning skulle kunna vara.

3 3 Läkemedelsverket Livsmedelsverket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljöverket (AMV) Verket anser att det är en unik möjlighet att tillvarata de resurser och den kompetens som finns kopplad till f d toxikologiska laboratoriet på AZ i Södertälje. Ur ett nationellt samhällsperspektiv uttrycker verket sitt stöd för skapandet av ett SIT med inriktning mot forskning, kompetensförsörjning, testning och riskbedömning inom områdena läkemedel, miljö, kemikalier, livsmedel samt kosmetika och hygienprodukter. Sverige kan befästa sin roll inom life science och det är viktigt att uppmuntra intresset för biomedicin utbildningar och i förlängningen även forskarutbildningar. Verket välkomnar initiativet, men är huvudsakligen en tillsynsmyndighet och kommer därför inte att vara en stor eller betydande beställare av tjänster. SIT skulle utgöra en stor möjlighet till breddning och försörjning av kompetens inom Sverige. Att utbyta kompetens mellan myndigheter, näringsliv och lärosäten är en förutsättning för att kunna uppfylla vårt uppdrag vid t ex godkännande av läkemedel, vetenskaplig rådgivning och liknande. Kunskapen om och reglerna för miljöpåverkande ämnen i kosmetika och hygienprodukter behöver bli mycket bättre. Stora mängder av dessa produkter används dagligen och kunskapen behöver bli bättre om vilka effekter det kan ge i miljön. Sverige skulle kunna ta ett ännu mer tydligt ägarskap nationellt och inom ramen för det gemensamma europeiska arbetet och i dessa sammanhang ha glädje av data samt underlag som SIT kan generera För SoS är det mest de som arbetar med miljöhälsofrågor som skulle kunna ha att göra med ett framtida Toxinstitut, varför svaren har utgått från denna verksamhet. Generellt är SoS positiv till att tox-kompetensen i Sverige tillvaratas. SoS ser även att ett nationellt centrum skulle kunna vara fördelaktigt. Hur exakt ett sådant centrum skulle organiseras, av vem och i vilken form, har vi dock inga åsikter om. SoS kan inte heller utlova någon finansiering eller att våra eventuella (få) uppdrag kommer att gå just dit.

4 4 FRÅGA 1. Hur tillgodoser ni i dagsläget ert behov av de typer av tjänster som ett framtida SIT skulle ha möjlighet att erbjuda? I vilken utsträckning använder ni idag extern kompetens för t ex frågor om riskbedömning? Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedelsverket Livsmedels- Verket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljöverket (AMV) KemI har ca 100 toxikologer anställda och gör nästan alla riskbedömningar själv.finns också system för arbetsfördelning mellan EU-länder beträffande riskbedömningar. KemI lägger ut uppdrag på forskare att göra kunskapssammanställningar som stöd för EU-arbetet. Bara i enstaka fall läggs ut uppdrag om riskbedömningar av enskilda ämnen och då främst på IMM. Verket har egna resurser inom life-science vetenskapen, men har periodvis behov och intresse av konsultativt samarbete samt diskussion kring enstaka studier men inte på en regelbunden basis. Verket vill betona att behovet av ett institut med avancerad kompetens inom toxikologi och riskbedömning med godkända GLP-laboratorier finns hos industrin Kunskapen kring olika ämnens toxicitet kan Livsmedelsverket få på olika sätt; a) när det gäller tillsatserav olika slag och förpackningsmaterial så har de företag som producerar ämnena ett ansvar att tillhandahålla resultat från toxicitetsstudier m.a.o. här är behovet av ny kunskap mindre.när det gäller ämnen i våra livsmedel som inte är medvetet tillsatta, t.ex. miljögifter, värmeinducerade ämnen och naturliga gifter, så ligger inte ansvaret för toxicitetstudier hos specifika företag här får SLV och andra riskbedömare söka kunskapen i b) publicerade forskningsstudier c) resultat som t.ex. kommer från det amerikanska NTP (National Toxicology Program), vilket är ett statligt ägt centrum/institut där olika typer av toxicitetsstudier, t.ex. kinetik- och cancerstudier, utförs. d) egna studier utförda vid SLV, men mycket begränsat. Vi lägger ibland ut enstaka uppdrag om kunskapsöversikter inklusive riskbedömningar rörande miljöhälsofaktorer. Det handlar dock aldrig om labtjänster. Uppdragen har hittills gått till miljömedicinska enheter runt om i landet, som Institutet för miljömedicin (KI) eller VG-regionens miljömedicinska centrum/arbets- och miljömedicin. Det ingår inte i AMV uppdrag att beställa eller utföra forskningsuppdrag. När det gäller toxikologisk riskbedömning är detta en kärnverksamhet där AMV valt att skapa en egen enhet där 5 medarbetare arbetar med detta.enheten har stöd av 2 professorer och de dokument som enheten tar fram diskuteras med forskare inom relevanta vetenskapliga discipliner.

5 5 FRÅGA 2. Om ni blickar in i framtiden: hur stort bedömer ni att ert framtida behov kommer att vara av de tjänster som ett framtida SIT skulle ha möjlighet att erbjuda? Vänligen presentera vilken typ av tjänster som skulle vara av störst intresse för er samt försök uppskatta omfattningen av uppdrag som ni skulle efterfråga från SIT, om det bildas ett sådant. Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedelsverket Livsmedels- Verket (SLV) Testning av kemikalier: KemI kommer inte att lägga ut några uppdrag om tox-testning av kemikalier. Enl lagstiftningen har företagen ansvaret ta fram testdata. Om vi anser att ytterligare toxtestning behövs behandlas frågan på EU-nivå. Riskbedömning: Enstaka bedömningar kan vara aktuella under förutsättning att de kan utföras utan att det finns en intressekonflikt med de uppdrag som institutet skulle utföra för näringslivet. Kunskapssammanställningar: Är sannolikt det område där KemI skulle lägga ut flest uppdra, men det gäller begränsade uppdrag för ett normalår under en Mkr. För att öka möjligheten till långsiktigt samarbete med forskare föreslås att KemI tillförs ett särskilt undersökningsanslag (10 Mkr/år), tex underlag för diskussioner i EU:s expertgrupper mm. Med ett sådan anslag skulle KemI lägga ut betydligt fler vetenskapsnära uppdrag på forskare, t ex verksamma på SIT, inför utveckling av kemikalielagstiftningen. Det kommer att finnas behov av att utföra hälo- och miljöriskbedömningar, främst från kosmetikabranschen men i mindre omfattning från myndighetssidan. Det kommer att finnas behov av att utveckla alternativ till djurförsök, främst i och med den nya kosmetikaförordningen som träder i kraft sommaren Behovet av kompetenta riskbedömningar och genomförande av tester kommer att öka. Behovet av ny kunskap är oändligt stort eftersom det finns tusentals ämnen och kombinationer av dem som vi har begränsad kunskap kring. Begränsningen finns hos SLV uppskattningsvis max 3 5 studerade ämnen/år. Socialstyrelsen SoS kommer troligen att fortsätta ha samma behov som tidigare beskrivits, dvs enstaka uppdrag om kunskapsöversikter inkl riskbedömningar om miljöhälsofaktorer. Hur våra uppdrag kommer att fördelas i framtiden kan vi dock inte uttala oss om än. Arbetsmiljöverket Enheten vid AMV har nyligen påbörjat en diskussion om hur enhetens verksamhet bör vara utformad i ett längre perspektiv. Detta är en naturlig följd av att medarbetare kommer att gå i pension i kombination med att AMV i likhet med annan statlig verksamhet får minskade anslag.

6 6 FRÅGA 3: Bör Sverige befästa sin internationellt starka roll när det gäller bedömningar och kompetens inom området kemikalier miljö hälsa och vilken betydelse skulle i så fall ett framtida SIT kunna ha för att möjliggöra detta? Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedels- Verket Livsmedels- Verket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljö- Verket (AMV) KemI anser att en stark miljötoxikologisk forskning i Sveige är viktig för möjligheten att påverka utvecklingen av EU:s kemikalielagstiftningar, få genomslag i internationella förhandlingar mm. Det är också en förutsättning för att kunna hålla en hög kvalitet på utbildningen av toxikologer, som i sin tur underlättar kompetens-försörjningen för myndigheter som KemI. SIT ligger väl i linje med KemI:s förslag om ett centrumför riskbedömning och skulle bidra till att Sverige skulle kunna behålla sin internationella position på kemikalieområdet. Verket anser att Sverige bör befästa sin internationellt starka roll betr bedömningar och kompetens inom området kemikalier miljö hälsa. Det är också viktigt komma ihåg att denna starka ställning inte är given och den ständigt måste bekräftas bl.a. genom att bemöta utmaningar med nya toxikologiska frågeställningar som t ex nanopartiklar eller endokrinstörande ämnen. Här kan SIT spela en stor roll. Ja, eftersom forskarvärlden (universiteten) styrs av om det finns anslaget forskningsmedel eller inte, så kan man inte förvänta sig att alla kunskapsluckor ska fyllas med hjälp av forskningsinsatser. Myndigheter t ex SLV har många gånger kunskap om förekomst av ämnen/halter och exponering av dessa (t ex hur mycket vi äter eller andas in) men vi saknar ofta resultat från tox-studier för att en riskbedömning ska kunna genomföras. Ett nationellt centrum där verksamheten bl a bygger på samarbeten med myndigheter, olika myndigheter ansöker om att vissa toxstudier utförs på vissa ämnen, skulle kunna lyfta fram Sverige ordentligt. Verksamheten vid SIT, delar av det, bör vara av nationellt intresse och därmed ska finansieringen vara statlig. Om sedan industrin vill/kan köpa tjänster från samma SIT så kanske det kan delfinansiera verksamheten. SLV har i dagsläget inte någon finansiering att stödja ett event SIT, m.a.o inga bindande dokument om beställningar kan göras. EFSA (European Food Safety Assessment) är det centrala SLV i Europa där riskbedömningar av ämnen som förekommer i mat genomförs (mot betalning). Ibland lägger de ut uppdrag på institut i olika länder inom EU. Sådana uppdrag är något som skulle kunna genomföras vid SIT. Det har varit svårt att få en säker uppfattning om omfattningen, tyvärr. Vi är som sagt positiva till att Sverige befäster och bevarar sin internationellt starka roll när det gäller bedömningar och kompetens inom området kemikalier miljö- hälsa, men har inga åsikter om hur något sådant ska ske. AMV anser att bra kompetens inom området kemikalier hälsa miljö är viktiga för att arbetsgivare ska kunna göra riskbedömningar av sin verksamhet.

7 7 FRÅGA 4-5: Vem ska vara kontaktperson från er myndighet i det fortsatta arbetet kring den aktuella frågan och hur mycket tid kommer den personen att avsätta för arbetet de närmaste fem veckorna? Kan er myndighet medfinansiera arbetet med att ta fram en affärsplan för ett framtida SIT och i så fall med hur mycket? Kemikalie- Inspektionen (KemI) Läkemedelsverket Stf GD Jan Hammar. KemI kan inte använda anslag för att ta fram affärsplaner Kontaktperson från verket i det fortsatta arbetet kring den aktuella frågan är Susanne Zakrisson, enhetschef Kosmetika och hygienprodukter, som också sammanställt verkets synpunkter. Livsmedelsverket (SLV) Socialstyrelsen (SoS) Arbetsmiljö- Verket (AMV) Prof. Lilianne Abramsson Zetterberg vid SLV (någon enstaka dag). SLV kan ej medfinansiera arbetet med att ta fram en affärsplan för ett framtida SIT. Lilian Westin kan vara kontaktperson men kommer inte att avsätta tid för detta. SoS kan inte medfinansiera arbetet med att ta fram en affärsplan för ett framtida SIT. AMV ser inte att verket är direkt intressent i det arbete som planeras den närmaste tiden.

8 8 B. Behovsstudie Internationella aktörer Professor Ian Cotgreave, Professor Peter Moldeus Bakgrund Den 2 februari 2012 meddelade AstraZeneca att forskningsverksamheten i Södertälje ska avvecklas. Avvecklingen omfattar bland annat ett toxikologiskt laboratorium där ca 250 personer arbetat. Sedan detta meddelades i februari har flera aktörer visat intresse och engagemang att starta upp ett nytt institut för toxikologi i Sverige och därigenom ta till vara på de resurser och den kompetens som frigörs i och med avvecklingen. Länsstyrelsen i Stockholms Län blev involverad i processen under hösten Länsstyrelsen tillfrågade i samband med detta Ian Cotgreave och Peter Moldeus att med hjälp av företaget Avanture genomföra en behovsstudie för internationella aktörer. Syftet med behovsstudien är att sammanställa internationella aktörers efterfrågan på de tjänster och aktiviteter som det nya institutet planeras erbjuda. Denna rapport beskriver resultatet från behovsstudien. I denna behovsstudie har namnet Swedish Institute of Toxicology (SIT) använts för att beskriva det tilltänkta institutet. Detta ska endast ses som ett arbetsnamn då beslut ännu ej tagits kring ett slutgiltigt namn. Metod Behovsstudien bygger på intervjuer med internationella aktörer, med fokus på Europa. Upplägget kring SIT presenterades med hjälp av en kort powerpoint-presentation, se bilaga 1. Samtliga intervjuer genomfördes v48 v och varje intervju varade i minuter. Som extramaterial till studien har även information hämtats från 3 st intervjuer som genomfördes under våren 2012 i en annan behovsstudie, genomförd på uppdrag av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Studien har genomförts enligt följande process: 1. Framtagning av lista på 20 kontakter att bjuda in till intervju 2. Framtagning av inbjudan till intervju (brev) 3. Framtagning av material som beskriver SIT (presentation) 4. Utskick av inbjudan till kontaktlistan (brev + presentation) 5. Bokning av intervjuer 6. Genomförande av intervjuer via telefon 7. Komplettering med material från 3 st intervjuer från vårens studie 8. Sammanställning av resultat och analys

9 9 Intervjuobjekt Totalt bjöds 20 personer in till intervju och av dessa genomfördes intervju med 8 stycken. Representerade finns företrädare från branschorganisationer, myndigheter, företag inom kemikaliebranschen och läkemedelsbranschen samt andra liknande institut. Se bilaga 2 för kort ekonomisk data för några av företagen. Information från tre intervjuer som genomfördes i SPs studie under våren 2012 har lagts till i rapporten. Nedan listas samtliga personer som bjöds in. De personer som medverkat i intervju är markerade med fetstil och färg. De personer som intervjuades tidigare i våras och vars material bidragit till denna rapport är kursiverade.

10 10 Intervjufrågor Samtliga intervjuer kretsade kring följande frågeställningar: Del 1: Frågor med fokus på aktören Vilka är de största utmaningar de kommande 5-10 åren? Hur stor inverkan har EU-lagstiftning (REACH, Dir. 2010/63, etc)? Hur bemöts utmaningarna? In-house vs outsourcing? Del 2: Genomgång av SIT-presentationen (bilaga 1) Del 3: Frågor om SIT i relation till aktören

11 11 Vad är unikt med SIT? Vilka områden inom SIT är mest intressanta? Hur ser konkurrensen ut? Är SIT en möjlig partner? Mindre variationer i frågeställningarna har förekommit baserat på vilken kategori personen ifråga tillhört. Frågorna som användes under studien våren 2012 finns inte med i denna rapport.

12 12 Resultat Resultatet presenteras grupperat enligt följande; branschorganisationer, myndigheter, företag inom kemikaliebranschen, företag inom läkemedelsbranschen och andra liknande institut. Fokus på nätverk och samarbeten Denna del av behovsstudien representeras av kosmetikaindustrin, i och med intervjun med Cosmetics Europe. Cosmetics Europe är branschorganisationen för europeiska kosmetikaindustrin med både stora och små företag som medlemmar. Varje land har dessutom sin nationella motsvarighet. Cosmetics Europe driver och koordinerar flera forskningsprojekt som gynnar branschen. Största fokus är på projekt för att hitta alternativ till djurtester. Andra projekt är fokuserade på exempelvis inhalation och exponering. Enligt Cosmetics Europe själva borde de även satsa mer på projekt kring biotillgänglighet. Totalt så arbetar de med en forskningsbudget på över 40 miljoner euro och de fokuserar på samarbeten mellan flera aktörer. För företagen i kosmetikabranschen så innebär satsningarna hos Cosmetics Europe att bolagen får ta del av forskningsresultat från projekt som de inte har möjlighet att driva själva. De flesta bolagen i branschen har inte resurser att kunna bedriva sådan verksamhet själva. Istället förlitar de sig på det som görs gemensamt och i gengäld bidrar de ekonomiskt till forskningsprogrammen. Företagen går in i ett reaktivt förhållningssätt EU-lagstiftning såsom REACH och direktiv 2010/63 har mycket stor påverkan på hur branscherna ser på safety assessment och toxikologi. För kosmetikaindustrin finns det en mycket tydlig utmaning i att hitta alternativ till djurtester eftersom kosmetikadirektivet får full effekt från och med mars 2013, vilket innebär att inga kosmetikaprodukter får tillverkas eller ens marknadsföras inom EU om djurtester har använts vid framtagningen. För kosmetikaindustrin så medför också REACH att branschen måste förlita sig på färre ingredienser samt att hitta substitut till många av substanserna som används idag (exempelvis konserveringsmedel och hårblekningsmedel vilka måste ersättas). På grund av

13 13 detta borde branschen arbeta mer med front-loading men detta har samtidigt visat sig vara svårt. Branschen har idag svårt att avsätta resurser på att vara proaktiva. Enligt Cosmetics Europe känner många företag att de är så hårt ansatta av kraven från den nya lagstiftningen att det nu endast är prioritet på att inte bryta mot dessa. De håller på att gå in i ett reaktivt läge. Att tänka långsiktigt och förebyggande för att hitta en hållbar strategi är inte i fokus. Här finns det ett stort behov av partnerskap och samarbete med kunniga aktörer. Ökande behov av outsourcing Angående outsourcing så uppger Cosmetics Europe att de små bolagen i branschen inte har kunskapen eller kapaciteten att driva safety assessment-projekt själva. De stora bolagen har idag kunskapen men samtidigt så avvecklar de stora delar av den verksamheten. Detta hör ihop med trenden att bolagen börjare agera mer och mer reaktivt, vilket leder till att kunskapen kring riskbedömningar och safety assessment sjunker i branschen. Detta betyder att företagen i allt större utsträckning behöver gå externt för att köpa in kompetensen. Det är således tydligt att det finns ett ökande behov av outsourcing. Däremot så tydliggör Cosmetics Europe att det bästa är om företagen inte outsourcar den övergripande projektledningen eftersom det är en del av deras kärnverksamhet. Däremot ser Cosmetics Europe gärna att det finns en större tillgång till experter att samarbeta med för exempelvis problemlösning. SITs unikitet är kopplingen till akademin viktigt att fokusera på styrkor Cosmetics Europe framhåller att det är viktigt att ett kommande SIT uppfattas som självständigt och oberoende av industrikrafter. Här är kopplingen till akademi viktigt. Just kopplingen till akademin uppges vara det unika med SIT. Däremot säger Cosmetics Europe att det är av högsta vikt att SIT identifierar sina styrkor och fokuserar på dessa. Det handlar helt enkelt om att hitta en nisch, exempelvis som att Karolinska har fokus på miljö. Cosmetics Europe efterfrågar här en katalog över SITs styrkor och verksamhetsområden med referenser till vad respektive grupp har gjort innan. Lämplig start för SIT är mekanismer, 3R, screening, in-vitro-modeller Inom kosmetikaindustrin är det mycket fokus på safety assessment för hudallergener eftersom en majoritet av kosmetikaprodukterna appliceras på huden. I branschen i helhet kommer det vara stort fokus på detta de kommande åren. Det finns också ett uttalat behov av att titta närmare på ingredienser, mixtures och aggregerad exponering. Cosmetics Europe anser att en lämplig start för SIT är att erbjuda tjänster inom de vänstra delarna av kompetensbilden, se bilaga 1 (slide: SIT s scientific and project managerial capabilities ). Citat Of course, the pressure on the industry from moving away from animal testing is huge. The focus in the years to come is to find alternatives for animal testing. Companies are very concerned about how they can comply with these regulations. Rob Taalman, Cosmetics Europe Big companies are cutting down on their safety assessment activities. They are today mostly focused on complying with the regulations, so the companies go into a reactive

14 14 mode. This is a trend, which leads to a diminishing of the knowledge base in our industry. So companies have to go outside for this knowledge. I see this happening. Rob Taalman, Cosmetics Europe I believe in firm and substantial in-house research capacities. Not to outsource the overall processes. But with this situation today we need to build networks to get access to experts. Rob Taalman, Cosmetics Europé What you have to build on in SIT is your strength. You can t offer everything you are asked for. That might be the way to be unique, not to do everything. Maybe you can handle generic safety questions up to a point, but then you need a niche. Rob Taalman, Cosmetics Europé 3M, 3R, in-vitro models, front-loading, that is the only way to go. To move toxicology into the 21st century, this is where we need to be. Rob Taalman, Cosmetics Europé Cosmetics Europe would definitely see SIT as a potential partner. We don t have the sufficient expertize ourselves. Rob Taalman, Cosmetics Europé Material till denna del av behovsstudien kommer främst från Maurice Whelan på Joint Research Center (JRC) som är en vetenskaplig del av EU-kommissionen. JRC ger vetenskapliga råd till olika Directorates-General och de leder forskningsprojekt. Maurice Whelan är chef för JRCs System Toxicology Unit och är även involverad i projektet European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) för att hitta alternativ till djurförsök. Viss information kommer också från en tidigare intervju med Derek Knight, European Chemicals Agency (ECHA). SITs moderna approach till toxikologi är helt rätt SIT kan bli ett nav i Europa Maurice Whelan var noga med att påpeka att det är 3M som är viktigt, med koppling till 3R. Han trycker på mekanismer som förståelse för helheten, att det är den moderna approachen till toxikologi och att SIT ligger helt rätt här samt att det är många policy

15 15 makers i Europa som letar efter detta. Han ser gärna att SIT aktivt kommunicerar att det inte enbart handlar om den etiska aspekten med att minska djurförsök utan att det faktiskt också är better science. Maurice Whelan ser gärna att nätverket inom toxikologi i Europa förstärks (Centers for Excellence, 3R centers, SP7 framework programs, PARERE, osv). Han efterlyser koordinering av dessa kontaktytor för att jobba strategiskt inför framtiden. Han benämner SIT som en lämplig partner för att koordinera detta nätverk. Behovet av ett SIT i Europa är stort bra att starta med read-across Whelan beskriver det stora behovet av att tänka bredare och mer övergripande när det handlar om safety assessment. Det går inte att arbeta med safety assessment inom varje industrisektor separat längre. Olika industrier behöver börja samarbeta och det finns nu en stor möjlighet till korsbefruktning. Till stor del handlar det om att transferera läkemedelbolagens tänk till andra sektorer. Maurice nämner också kosmetikadirektivet, som ställer stora krav på kosmetikabranschen, och ställer sig frågan om vi nu kommer se att en stor del av forskningen, som hör ihop med att ta bort djurförsök i kosmetikabranschen, kommer att hamna utanför Europa. Det finns en risk för detta och med anledning av det behövs ett SIT. Han beskriver också ett stort behov av att kunna screena kemikalier och göra korrekta riskbedömningar för dessa på ett kostnadseffektivt sätt (enligt REACH). Detta kan inte göras i Europa idag och det är ytterligare en mycket viktig anledning till varför SIT är bra. Han beskriver just read-across som ett verksamhetsmässigt lämpligt område för SIT att starta med. Stor efterfrågan på resurser för REACH Derek Knight på ECHA har tidigare beskrivit motsvarande behov av att bättre kunna screena kemikalier. ECHA är den myndighet på europeisk nivå som är ansvarig för att se till att REACH-förordningen implementeras. Knight har lyft fram fyra områden som bör prioriteras; förbättra kvaliteten på den tillgängliga informationen kring registrerade substanser, utvärdera de mest angelägna kemikalierna, främja vetenskaplig excellens och effektivisera resurshantering. SIT skulle kunna vara en viktig nyckelaktör i detta arbete. Knight lyfter fram bland annat DMPK, immunotoxikologi, inhalationstoxikologi samt interpolation och gruppering av kemikalier som intressanta vad det gäller nyare vetenskaper. SIT bör tänka globalt och kommunicera vad det kan åstadkomma Maurice Whelan har också en utläggning om att det är viktigt för SIT att tänka globalt från dag ett. Upplägget är så pass unikt att det är intressant inte bara för Europa, utan hela världen. Han nämner också några lärdomar från uppbyggnaden av ECVAM. Det handlar om att kommunicera varför institutet finns och vad det gör, istället för att kommunicera hur processerna bedrivs. Kunder och partners vill inte höra hur verksamheten bedrivs utan vad den kan åstadkomma. Med anledning av detta borde SIT i sin kommunikation trycka på projektledningen, problemlösningen och helhetstänket.

16 16 Citat What I like to see is coordination of actors to allow networking and to discuss strategic outlook. If SIT is set up focusing on the knowledge-based paradigm, we could take a lead of setting up that collaborative instrument. Maurice Whelan, EU/JRC & ECVAM Profiling data, to support grouping and read-across. The door is wide open. Business can be done here. Maurice Whelan, EU/JRC & ECVAM Honestly, I think Europe should have these specialist institutes of toxicology, attacking the broader perspective. This is what the industry needs. The commission and ECVAM need it as well. Today, we fly off to the US for this. We would love to fly to you instead. Maurice Whelan, EU/JRC & ECVAM Denna del av behovsstudien baseras primärt på intervjuer med George Daston, (som ansvarar för alla Procter & Gamble s safety research programs och alternativa metoder till djurförsök) och Catherine Mahony (Director Human Safety på Procter & Gamble). Men material från tidigare intervjuer med IKEA och Stora Enso har också lagts till. Mer fokus på computational och front-loading försök att anamma läkemedelsbranschens tankesätt George Daston uttrycker utmaningen för P&G att kunna fortsätta vara ett innovativt företag trots att de inte längre kan använda sig av djurtester. Han beskriver hur P&G de senaste 10 åren försökt fokusera mer på computational toxicology, baserat på en egen databas med hundratusentals kemikalier vars data de kan använda för att utvärdera nya substanser. För vissa kemikalier finns det mycket data, för andra finns det ingenting. P&G har investerat mycket i detta och Daston beskriver att de på så vis fortfarande kan vara relativt innovativa i sin verksamhet. Det handlar om read-across. Likaså har P&G sedan flera år tillbaka försökt anamma tankesättet som funnits inom läkemedelsbranschen, frontloading, osv.

17 17 Ökande behov av outsourcing kvalitet är ett problem Catherine Mahony beskriver ett stort och växande behov av att outsourca stora delar av safety assessment på P&G. Lagkraven på kemikalier ökar och de interna resurserna bantas ner. Båda dessa faktorer ökar behovet av outsourcing. Hon nämner också att P&G måste bli bekväma med att köpa in tjänster, det är en stor förändring. Den största svårigheten med att outsourca beskrivs vara projektledningen, att hålla ihop helheten och att få ut bra resultat. Just kvalitetsaspekten återkommer gång på gång, att det ofta är låg kvalitet på det som köps in. Mahony beskriver också att P&G aktivt är på väg åt samma håll som läkemedelsbranschen redan har tagit; att tillämpa front-loading och basera safety assessment på markörer, exponeringstester, etc. När det gäller outsourcing lägger Mahony tyngdpunkten på att det som P&G allra mest just nu behöver outsourca är mixturer av olika kemikalier. Daston menar att P&G gärna outsourcar enkla uppgifter men att de inte idag ser ett vettigt sätt att outsourca aktiviteter som kräver mycket expertis, eftersom det är svårt att hitta det externt. Det är svårt att få kvalitet och ofta kostar det mer än det ger. CROs beskrivs som att vara bra på att köra standardtester men att de inte kan hantera nya problem. Daston beskriver ett sort behov av att både öka effektiviteten in-house och att outsourca en större andel av arbetet. Idag gör P&G det mer komplicerade arbetet (mekanistiskt tänk, projektledning, mode of action) in-house. Från tid till annan har de inte resurser att göra det in-house men tvingas att göra det in-house ändå eftersom de inte kan hitta kompetensen externt. Exposure modeling och projekledning är intressant för P&G Enligt Daston hanterar P&G ca 6000 kemikalier totalt inom hela företaget och de utvärderar omkring 500 nya varje år. Vissa hamnar sedan i produktionen, andra sållas bort. Daston tror att P&Gs huvudsakliga konkurrenter har motsvarande siffror, ex Unilever. När det handlar om vilka delar av SIT som är intressanta för P&G nämner Mahony specifikt exposure modeling och projektledning samt att hon starkt välkomnar fokuset på 3M, mekanistiskt tänk och integrated risk assessment. Hon nämner att om denna helhet kan rymmas inom samma institut så vore det en enorm tillgång. Daston poängterar att SIT inte bör bli ett CRO. Screening av substanser med snabba rutintester är intressant för IKEA Annelise Larsen på IKEA har tidigare uttryckt ett stort behov av ett toxikologiskt institut i Europe och allra helst i Sverige. IKEA själva har ingen toxikologisk kompetens utan anlitar externa konsulter och laboratorier för detta. IKEA efterfrågar samarbete med en enda aktör som de kan anlita för toxikologisk rådgivning, utförande av tester och utvärdering av resultat. De specifika behoven för IKEA, som hanterar en stor mängd konsumentprodukter, består i testning och screening av kemiska substanser med kostnadseffektiva och snabba rutintester. Att identifiera eventuellt hormonstörande ämnen har extra fokus. Toxikologisk rådgivning och GLP är intressant för Stora Enso Stora Enso har tidigare efterfrågat en partner med brett toxikologiskt kunnande för rådgivning vid val av tester, genomförande av relevanta studier med GLP-certifiering samt utvärdering och tolkning av resultat från studierna. Denna kompetens finns inte inom Stora Enso idag och de ser gärna att de kan samarbete med ett institut kring detta. Antalet nya

18 18 biobaserade kemikalier och produkter som Stora Enso kommer att utveckla och producera kommer att öka under de kommande åren. I och med att man genom de nya biobaserade kemikalierna hittar nya användsningsområden och marknader ökar behovet av toxikologisk kompetens och genomförande av säkerhetstestning enligt de europeiska regelverken. En långsiktig partner i detta arbete skulle vara mycket värdefullt för Stora Enso. SIT bör fokusera på sina styrkor 3M och front-loading är det viktigaste Både Mahony och Daston på P&G efterfrågar en specifikation över vad SITs unika försäljningsargument är och rekommenderar att SIT ska fokusera på vissa områden där styrkan är störst. Hon undrar också över vilka konkurrenter som finns och hur SIT står sig i relation till the Hamner Institute. Daston nämner att värdet med Hamnerinstitutet är att de driver projekt där flera branscher går samman i gemensamma projekt. Dessa typer av nätverk och samarbete anses vara vägen framåt. För företag som P&G handlar till stor del också om att använda kredabiliteten från ett tredjepartsinstitut, exempelvis SIT. Det viktigaste som Daston ser i SIT är just det mekanistiska tankesättet, 3M och front-loading. Han fokuserar på de två vänstra delarna av kompetensbilden, se bilaga 1 (slide: SIT s scientific and project managerial capabilities ). Daston efterfrågar starkt problemlösning och ser SIT som en mycket lämplig eventuell partner för detta. Mahony visar även hon ett tydligt intresse av att titta vidare på SIT, i relation till eventuellt samarbete med P&G. Citat We are facing ban on animal testing as of March 2013 and we are an innovative company, so the challenge is; how can we continue to be innovative in the consumer product area without using animal testing? George Daston, P&G Focus on mechanisms and markers. That is the way risk assessment must go. George Daston, P&G Legislation is bearing down and we have to change our ways of doing assessments Catherine Mahony, P&G We are downsizing. We focus on growing the outsourcing. It s an increasing need. We need to connect externally to deliver internally. We definitely need outsourcing! Catherine Mahony, P&G It s important to have some sort of third party that is generating methods and data that is highly credible and that help P&G as a company and help the whole industry. George Daston, P&G I was wondering where your distinct role is. What is your unique selling point? Where are the competitors? What are the differences between SIT and the Hamner? Catherine Mahony, P&G You don t want to be a CRO, you want to be a research lab. George Daston, P&G

19 19 To me, it s clear that this is an interesting proposition. Catherine Mahony, P&G Denna del av behovsstudien baseras på intervjuer med Francois Poignan på Novartis, Doug Keller på Sanofi samt Jan Snoeys på Johnson & Johnson. I intervjuen med Johnson & Johnson (J&J) medverkade inte bara Jan Snoyes (Study Director DMPK) utan även Mario Monshouwer (Senior Director DMPK) och Lieve Lammens (Senior Director Toxicology). Att J&J på eget initiativ var tre medverkande i intervjun tyder på ett tydligt intresse från deras sida. Stor utmaning att balansera arbete in-house med outsourcing Francois Poignan beskriver den övergripande största utmaningen att kunna prediktera toxicitet för människa genom att förstå mekanismerna, förstå helheten och kunna använda translation och mode of action. Djurtester räcker inte till. Doug Keller på Sanofi säger samma sak. Jan Snoeys, Mario Monshouwer och Lieve Lammens från J&J framhåller att den största utmaningen, utöver det uppenbara att hitta nya och bättre prediktiva modeller, är att balansera arbete in-house med vad som ska outsourcas. J&J ser ett stort och växande outsourcingbehov framöver J&J ser ett alltmer växande behov av att outsourca aktiviteter. Inte bara för standardstudier utan även mer komplexa processer, såsom prediktiv screening. Däremot så är de tveksamma till om de kommer att outsourca övergripande processer inom de närmsta åren. De uttrycker det som att de just nu börjat bygga upp tillit till outsourcing men att det kommer ta flera år innan de lämnar över processansvar till någon extern part. J&J har goda erfarenheter av att outsourca kliniska studier. De outsourcar redan idag regulatory work. I dagsläget genomför de pre-kliniska studier in-house men de undersöker möjligheterna att börja outsourca detta. Miljötoxikologi och bioanalyser kommer att outsourcas mer. Angående kvalitetsaspekten med att outsourca så säger representanterna för J&J att de inte kan uttala sig eftersom de, än så länge, har haft lite erfarenhet av outsourcing. Novartis outsourcar gärna problemlösning bristande kvalitet idag Vidare angående outsourcing så uppger Poignan på Novartis att trenderna är att mycket mer av safety-arbetet kommer att outsourcas framöver, men han tror att huvuddelen av

20 20 det vetenskapliga arbetet kommer att fortsätta ske in-house. Liksom J&J ser han inte att Novartis kommer att outsourca hela processer, i alla fall inte under de kommande 20 åren, eftersom det är viktigt att hålla kvar detta internt. Han framställer däremot ett stort behov av att kunna outsourca problemlösning för att bli av med flaskhalsar i utvecklingen. Han berättar att det knappt finns några CROs som kan hantera detta idag. Framförallt kan de inte hantera det tillräckligt snabbt och att de inte är tillräckligt flexibla. Kvaliteten är ett reellt problem. Bristen på kvalitet och applicerbarhet uppges gälla både CROs och akademi. Vidare om outsourcing så uppger Poignan att Novartis mycket väl kan outsourca delar både i discovery-fasen och senare i processen. Sanofi kan outsourca projektledning bristande kvalitet idag Till skillnad från Novartis och J&J, uppger Doug Keller att Sanofi skulle kunna vara intresserade av att outsourca övergripande processer och projektledning. De har redan ett samarbete kring undersökande toxikologi med Covance men det fungerar inte tillräckligt bra. Andra samarbeten de har är kring in-vivo-modeller samt discovery tox. Även Keller beskriver problemet att idag hitta kvalitet hos externa partners. Han efterfrågar en mer intellektuell aktör som förstår helheten, vilket dagens CRO s inte kan. Kompetensen kring 3M och det mekanistiska tänket är inte tillräckligt. Doug beskriver hur de på Sanofi har rationaliserat bort stora delar av deras undersökande toxikologienhet. Men samtidigt ser de inte några bra möjligheter till outssourcing. Kostnaderna är för höga med tanke på vad som levereras. SIT borde starta med inhalation, immunotox, molekulär profilering och DMPK Sanofi skulle vara mest intresserade av mekanismer, immunotoxikologi, molekulär profilering och GLP. Novartis uppger samma områden som intressanta. Gällande lämpliga områden för SIT att starta sin verksamhet med anger Poignan inhalationstoxikologi och immunotoxikologi och därefter in-vivo studier och GLP-studier, som han ser ett stort behov av för Novartis del. Andra områden han nämner som intressanta är molekulär profilering och mekanismer. J&J uppger att, baserat på SITs nära koppling med akademi, de tjänster som borde erbjudas från start är DMPK-modellering, biotransformation, och molekulär profilering. Liksom Novartis ser J&J ett stort behov av att kunna outsourca problemlösning. Men samtidigt varnar de för att det är mycket svårt att ägna sig åt problemlösning. Det är extremt komplext och kräver djup kunskap inom flera områden. SIT har likheter med Hamner, men är unikt med den akademiska kopplingen Poignan ser stora likheter mellan SIT och the Hamner Institute. Däremot ser han ingen exakt motsvarighet till SIT i Europa. Han ser SIT som en potentiell partner till Novartis, speciellt med tanke på mixen av industri och akademi (med starka akademiska delar såsom Karolinska). Han efterfrågar också att SIT kan erbjuda experthjälp för företag att rådfråga, inom mycket nischade områden, exempelvis njurtoxikologi. Keller uppger biotransformation och molekulär profilering som intressanta nischområden för SIT. Han tycker också att alltför många CROs erbjuder computational-tjänster och att det är svårt för SIT att sticka ut inom detta. Även Snoeys och Lammens från J&J säger att det unika med SIT är kopplingen till akademi. De ser en logisk start för SIT i den vänstra delen av kompetensbilden, se bilaga 1 (slide: SIT s scientific and project managerial capabilities ).

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd

ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv ess max iv i regionen tita Mottagarorganisation Syd vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvv

Läs mer

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar 20 april 2012 Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar Göran Melin, Anders Håkansson Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Storföretagens syn på svenska ingenjörsutbildningar

Läs mer

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012

Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Kvalitetsutmaningar söker svar 2012 Ansvarig utgivare: SQMA/SIQ Projektledare: Michael Westher, SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling Fabriksgatan 10, 412 50 Göteborg Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Det textila företagets arbete med affärsmodeller

Det textila företagets arbete med affärsmodeller Examensarbete för: Kandidatexamen med huvudområde textilteknologi - inriktning textil produktutveckling och entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås 2014-07-15 Rapportnr 2014.12.02 Det textila företagets

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Lokalt näringslivsarbete

Lokalt näringslivsarbete Rapport 2013:10 Lokalt näringslivsarbete förutsättningar och begränsningar Förutsättningarna för ett bra lokalt näringslivsklimat är beroende av en rad faktorer. På grund av resursbrist har mindre kommuner

Läs mer

ta förtroende på allvar rapport 2013:32

ta förtroende på allvar rapport 2013:32 ta förtroende på allvar rapport 2013:32 TA FÖRTROENDE PÅ ALLVAR EN SYNTES AV FJÄRRSYNS FORSKNING OM KUNDERS FÖRTROENDE FÖR FJÄRRVÄRMEBOLAGEN EBBA LÖFBLAD BO RYDÉN ANDERS GÖRANSSON ISBN 978-91-7381-130-9

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats

Institutionen för skogens produkter. Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Institutionen för skogens produkter Kundrelationer på Internet - en utveckling av Skandias webbplats Customer relationships through the Internet - developing Skandia s homepages Malin Skoglund Examensarbeten

Läs mer

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning

Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning Serviceorienterade IT-lösningar vid rekrytering till eftergymnasial utbildning En behovsanalys för värdeskapande lösningar MARTINA KETTNER Examensarbete Stockholm, Sverige 2012 Serviceorienterade IT-lösningar

Läs mer

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

Kunskapshantering inom växande IT-bolag

Kunskapshantering inom växande IT-bolag Kunskapshantering inom växande IT-bolag En kvalitativ fallstudie på ett mindre IT-bolag Knowledge management in growing IT companies A qualitative case study at a small IT company Patrik Evertsson Jonas

Läs mer

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild

v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild v i n n o v a r a p p o r t v r 2 0 0 8 : 1 0 born to be wild 55+... eller hur förvandla en global demografisk förändring till ett svenskt styrke- och tillväxtområde m a g n u s l a g e r h o l m, p e

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Examensarbete i företagsekonomi

Examensarbete i företagsekonomi Institutionen för ekonomi Titel: Implementering och användning av CRM i Swedbank Författare : Jesper Ronnlycke och Songül Kiruk Kurspoäng: 15 hp Kursnivå: Magisterkurs (D nivå) Examensarbete i företagsekonomi

Läs mer

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn

Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG. Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Rapport 2013:27 REGERINGSUPPDRAG Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Tillgängliga eurokoder och andra standarder inom byggsektorn Boverket november 2013 Titel: Tillgängliga eurokoder

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17

höst Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Halvårsrapport 2011 12 31 höst 11 Öppen innovation Dags att släppa ut kunskapen Öppen innovation är samarbete 6 Samarbetsavtal med Roche 8 Beactica på rätt spår 17 Ledare: Sverige en stark region i nytt

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag

Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Arbetsmiljöarbete för uthyrd personal i bemanningsföretag Lena Birgersdotter Lisa Schmidt Annika Karlsson B 1505 Stockholm, december 2002 Organisation/Organization IVL Svenska Miljöinstitutet AB IVL Swedish

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter?

Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Svar Direkt 2011:02 Hur jobbar Nederländerna och Danmark i Kina för att locka studenter? Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att studera hur andra länder arbetar för att attrahera

Läs mer

Processen att få en YH-utbildning godkänd

Processen att få en YH-utbildning godkänd FÖA300 Kandidatuppsats Vårterminen 2012 Processen att få en YH-utbildning godkänd - En utmaning för Learning Partner Författare: Sanna Hagberg 841210, Adam Wahlund 891026 Handledare: Finn Wiedersheim-Paul

Läs mer

Effektivare miljöledningssystem

Effektivare miljöledningssystem Effektivare miljöledningssystem en studie om brister, behov och möjligheter till förbättring Rapport 5304 September 2003 Ett samarbetsprojekt mellan: Naturvårdsverket Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Läs mer