Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing"

Transkript

1 Förståelse, makt och nytänkande? Kritiska tolkningar av Det Stora Konsultföretagets lunchföredrag om outsourcing Av: Johan Falk och Erik Tarras-Wahlberg,

2 Inledning och syfte Föreliggande skrift avser att tolka ett lunchseminarium i Göteborg, arrangerat av föreningen Handels Vänner för dess medlemmar, med en representant från Det Stora Konsultföretaget som föredragshållare. Denne talade om outsourcing under en halvtimme med en därpå följande, avslutande frågestund. Tolkningarna är i princip två till antalet, med två av kursens temaböcker som utgångspunkt, nämligen Ledning och förståelse och Kommunikation, makt och organisation. Metod Låt oss närmare fundera över det eller de metodval som förekommer i vår skrift. I själva verket kanske man hellre bör tala om metod istället för metodval, eftersom det senare antyder ett aktivt ställningstagande, något som egentligen inte har varit fallet här. Vi tycker oss kunna se en grundläggande skiljelinje mellan å ena sidan metod som innebär det praktiska utförandet av arbetet och å andra sidan den metod ur vilka de teoretiska referensramar som har används, har uppstått. Vad det senare beträffar hänvisar vi till de respektive böcker som vi har använt, där särskilt Alvesson i KMO har utmärkta genomgångar av de ansatser som där tas upp. Låt oss istället närmare betrakta den förra aspekten. Ett viktigt metodval som bör framhävas, är vårt fria förhållningssätt till den använda teorin. Således säger vi oss t.ex. utgå från Foucault och Habermas i en del av vår ansats, men utgår egentligen mer ifrån tolkade versioner av dessa teorier. Tolkningarna har i förekommande fall gjorts av Alvesson i KMO och läsaren bör notera följande. Alvesson har tolkat och applicerat dessa teorier på ett informationsmöte, inte alls olikt vårt. Detta har inneburit att mycket av Alvessons arbete med fördel har kunnat användas och utvecklas på vårt empiriska material. Vi liknar detta först och främst som om att vi tar vid där en annan forskare slutat, vilket oftast är en nyttjad praxis vid t.ex. uppsatsskrivning där en ny uppsatskribent kan spinna vidare på en gammal uppsats teorier och slutsatser, ibland t.o.m. genom att direkt ta upp de förslag till vidare forskning som oftast framläggs sist i uppsatsen. Invändningen mot detta metodval är naturligtvis att man såvida man inte själv är expert på Habermas och Foucault förlitar sig på Alvessons uttolkning av dessa. Vi blir med andra ord satta i ett starkt beroendeförhållande till Alvesson och givet att han har fel och att hans resonemang faller, så faller vårt också. Därför är det viktigt att fundera på den förste uttolkarens, dvs. Alvessons, kompetensnivå och rykte som forskare. Vad detta beträffar har vi, utan närmare förklaring därtill, anledning att känna oss tämligen lugna. Ett annat exempel på ett fritt förhållningssätt, är det som vi i texten kallar för en fräckis. Vad vi menar med detta begrepp framgår på sidan 9 och kommenteras därför inte närmare här. Man skulle, med lite god vilja, kunna hävda att vårt angreppssätt därmed tangerar ett postmodernistiskt angreppssätt; det fria förhållningssättet till de teoretiska källorna där vi går via en annan forskare för att tillägna oss dem, gör att både vårt intryck av dem samt det faktiska användandet blir en aning fragmentariskt. För oss förefaller det dock tämligen meningslöst att utifrån Tolkning och reflektion placera in vår metod i en av de fyra reflektiva huvudteman som där presenteras, främst p g a vi därmed skulle använda oss av en uttolkares definitioner av samhällsvetenskaplig metodinriktningar för att bestämma metodvalet vid en observation, där samme uttolkares uppfattning om de teoretiska källorna förekommer. Även om vi som sagt har högt förtroende för Alvesson, så är risken uppenbar att vi skulle hamna i en instängd forskarcirkel med påkopplad rundgång som följd, där resultatet, precis som i vid en riktig rundgång, skulle bli höga tjut, dock inte från en högtalare, utan från kollegor på kursen. Dessutom riskerar ett sådant metodval att bli en aning krystat, i det man som en, i

3 dessa områden flyktigt insatt, person, riskerar att endast plocka russinen ur kakan och alltså (omedvetet) välja ut de delar som passar in, just för att den djupare förståelsen saknas. Således är vi övertygade om att vi, med vår kunskap, i analysen skulle kunna identifiera de flesta av de teman som Alvesson och Sköldberg tar upp i Tolkning och reflektion. Av dessa två anledningar väljer vi därför att bortse från andra eventuellt tänkbara teman som skulle kunna påföras på vår ansats. Vad som i övrigt kan vara intressant att lyfta fram, vad gäller vårt metodval, hänvisar vi till den löpande texten som i vissa stycken är av ganska resonerande karaktär, med en logisk uppbyggnad som följd. Av detta följer att vi tämligen tydligt har redovisat vårt metodval löpande i texten, och då särskilt i avsnittet som utgår från Ledning och förståelse. Låt oss också hastigt se på vårt arbete m h a Bryman. Det empiriska materialet är alltså ett resultat av en observation. Bryman skiljer på tre olika typer av observationer, nämligen hemlig, fullständig och indirekt. (Bryman s 143) Vår observation är närmast en hemlig en sådan, eftersom vi obemärkta kunde sitta med vid mötet hos Handels Vänner. Vi tror dock inte att vår hemliga närvaro ändrade någonting i sak: Björn hade knappast förändrat sitt föredrag om han hade vetat att han var observerad lika lite som åhörarna hade förändrat sitt beteende av denna anledning (de betedde sig f ö knappast). En fördel tror vi dock att den hemliga observationen förde med sig, i det att den underlättade våra små intervjuer efter föredraget. Det är möjligt, för att inte säga troligt, att intervjuobjekten tog oss för deltagande medlemmar i Handels Vänner och därför inte hade problem med att svara på en fråga från en medlemskollega. Hade de däremot känt till att vi var i Göteborg som studenter från Lunds universitet hade kanske svaren blivit annorlunda och färgade av att de då visste att det hela ingick i en akademisk observation. Lunchseminariet med Det Stora Konsultföretaget för Handels Vänner Följande avsnitt skildrar ett lunchföredrag med Det Stora Konsultföretaget (ett globalt konsultföretag) för ett slutet sällskap med 60 civilekonomer i lokalen ekonomernashus i Göteborg. Studien utgår från och kretsar kring en specifik avgränsad händelse, ett lunchföredrag om ämnet outsourcing. Åhörarna är en skara medlemmar i föreningarna Civilekonomerna och Handels Vänner. Alla har fått en skriftlig inbjudan om att för 60 kronor både få lunch och föredrag. I inbjudan finns även föredragets innehåll kort beskrivet i punktform vilket förmodligen är skälet för det stora intresset. Föredraget skall enligt inbjudan ge svar på frågorna: vad man skall outsourca?, vilka krav man skall ställa på leverantören?, vilken kompetens skall behållas inom företaget? och exempel på lyckad och misslyckad outsourcing. Lokalen är avsedd för korta föredrag men är idag fylld till bristningsgränsen. Konferenssalen är avlång med två långbord och ljudanläggning till konsultens mikrofon och en förhållandevis liten skärm för att på ett bra sätt kunna visa en powerpointpresentation. Konstaterandet av powerpointens ringa storlek går inledningsvis som ett tyst mummel genom lokalen. Anförandet utspelades i en fullsatt lokal prick klockan då samtliga i sällskapet ätit den serverade lunchen och sitter tysta för att lyssna till vad konsulterna på Det Stora Konsultföretaget hade att säga om begreppet outsourcing. Föredragets första 15 minuter Det första som händer är att Bo, ordförande i Handels Vänner presenterar föredraget och mycket kort berättar om vad det skall handla om. Föredragshållaren, låt oss kalla honom Björn, har en mycket välkammad bena, blå kostym börjar först lite trevande tala till församlingen. Björn börjar med den lite korta snabba presentationen av sig själv: Han heter

4 Björn är partner på Det Stora Konsultföretaget som har anställda över hela världen. Bara i Sverige har Det Stora Konsultföretaget 700 anställda men globalt sett omsätter bolaget miljarder dollar. Björn framhåller att Det Stora Konsultföretaget är konsulternas konsultbyrå med stort k. Idag skall han dela med sig om hur Det Stora Konsultföretaget ser på och förhåller sig till outsourcing. Björn börjar med att berätta att begreppet outsourcing har utvecklats från en diffus dimma till en våg som kommer att revolutionera modernt företagande. På den första powerpointsliden finns en stor våg som precis börjat slå med företagsnamnet Det Stora Konsultföretaget och texten Business Transformational Outsourcing/Partening. Denna bild (och resten av presentationen) är mycket professionellt framtagen. Föredraget igenom används powerpointpresentationen som ett redskap. Björn upprepar och förklarar både text och bilder på dessa. Vidare menar Björn att det finns både bra och dålig outsourcing men det är outsourcing ur det goda perspektivet som kommer som en våg. När klienter använder sig av Det Stora Konsultföretaget får de inte bara outsourcing som i det vanliga begreppet istället får klienterna enligt Björn Business Transformation Outsourcing. Björn menar alltså att begreppet outsourcing med Det Stora Konsultföretaget innebär ett Partnerskap med den internationellt mycket starka och världsledande outsourcing leverantören och konsulten Det Stora Konsultföretaget. Det handlar alltså inte bara om outsourcing utan på köpet får kunden tillgång till Det Stora Konsultföretagets kunskaper som konsultfirma. Björn menar, med andra ord, att outsourcing genom Det Stora Konsultföretaget leder till att hela processen blir förbättrad och mer värderelaterad. Björn fortsätter med att visa nästa bild: Det Stora Konsultföretagets pyramid med olika grader av outsourcingaktiviteter. Det Stora Konsultföretaget har alltså en skala över hur villigt ett företag är att outsourca. I toppen på pyramiden finns Transformational Outsourcing som växer över hela världen och är den ultimata formen där hela kedjor av länkade aktiviteter läggs ut till olika leverantörer genom Det Stora Konsultföretagets översyn. På alla bilder finns samma våg som på den första bilden fast förminskad uppe i högra hörnet av presentationen. Björn förklarar att med hjälp av Det Stora Konsultföretaget kombinerar företagets kunder outsourcing, konsultrådgivning och finansiella bedömningar vilket leder till många positiva konsekvenser. Med outsourcing kommer SG&A skjuta i höjden och costs sjunka ytterst drastiskt. Detta är bra eftersom ledningen alltid har en stark press på sig att kontinuerligt skapa värde. Björn säger i samma mening att det är svårt att vara tiokampare och samtidigt vara bäst på alla sporter. Istället för att kunna många viktiga grenar, som tiokamparen, måste företag alltså satsa på fokus och således välja vad som skall göras och inte göra andra saker utan vara bäst på sin lilla del med hjälp av just fokus. Powerpointpresentationen visar också att det är just med ständig förbättring och fokus på revenues, cost och capital som leder till value creation inom företaget. Outsourcing är alltså bara en del i hur Björn tycker att andra företag skall skapa värde. Inte nog med detta Björn representerar en firma som har stor kompetens inom reenginering (med andra ord att förbättra företagets egna inre processer istället för att låta någon annan ta hand om dessa) så med hjälp av outsourcing genom Det Stora Konsultföretaget får kunden en mycket bra slutprodukt. Björn följer powerpointen strikt och ser således på skärmen och berättar lite lätt om de mycket komplicerade bilderna som dyker upp. Med hjälp av Transformational Outsourcing kommer alltså värdet få ett starkt uppsving men inte nog med detta så kommer kostnaderna att sjunka drastiskt. Det blir alltså billigare om kunden väljer outsourcing med hjälp av Det Stora Konsultföretaget. En annan stor fördel är att risken att leverera värde överförs från kunden till Det Stora Konsultföretaget. Men Det Stora Konsultföretaget levererar mer benefits än så.

5 Här duggar de engelska begreppen tätt då Det Stora Konsultföretaget kan generera scale advantages genom att hjälpa många kunder med samma sak. Men inte nog med detta, eftersom Det Stora Konsultföretaget är konsulter kommer även dess kunders processer att avsevärt förbättras. Svensk tjänsteproduktion skall med andra ord, enligt Björn, flyttas till Östeuropa, Indien eller Kina för att skapa framtida värdeutveckling. Vidare måste förändringar inom företagen också drivas (också för att skapa mer värde) vilket görs bäst i samarbete med Det Stora Konsultföretaget som har center över hela världen. Powerpointsliden visar en världskarta med alla Det Stora Konsultföretagets center. Företaget har till och med center på Mauritius 1 vilket skapar ett positivt sus igenom lokalen. Genom outsourcing med Det Stora Konsultföretaget blir kunden en del i Globaliseringens jakt efter ständig kostnadsreduktion. Begreppen kring globalisering, kostnadsreduktion och Det Stora Konsultföretagets globala täckning återkommer ständigt genom hela seminariet. Björn fortsätter föredraget med en kort analys av de olika tjänsteproducerande funktionerna i företagen. Vitsen med HR (Human Relations) är att denna avdelning skall producera värde. Med hjälp av att dela upp avdelningen i olika skikt kan Det Stora Konsultföretaget dra ner delar av dessa och effektivisera. På så sätt är det helt lovligt att allt inom HR avdelningen utom just långgående strategier och avdelningens värdeadderande funktioner outsourcas. För övrigt fixar Det Stora Konsultföretaget allt när det gäller HR och ger på så sätt sina kunder skalfördelar och lägre kostnader. Men inte nog med enbart HR, Det Stora Konsultföretaget kan allt och kan således ta hand om allt som vanliga företag inte klarar av. Powerpointsliderna visar en mängd olika pyramider där kostnaderna reduceras och nya värden skapas åt kunden. Konkreta fall av outsourcing Efter femton minuters anförande om Det Stora Konsultföretaget och begreppet outsourcing börjar Björn att berätta om några lyckade case som Det Stora Konsultföretaget genomfört. Björn berättar om tre företag British Petroleum, British Telecom och AT&T som Det Stora Konsultföretaget genom outsourcing hjälp till oanade kostnadsbesparingar. I dessa fall har kunderna varit mycket nöjda med det uppnådda resultatet. Efter dessa tre snabba dragningar av framgångar för de företag som samarbetar med Det Stora Konsultföretaget berättar Björn att företaget har en hemsida där den vetgirige kan få reda på så otroligt mycket mer om de olika casen än det som sagts idag. Med andra ord finns alla lyckade case publicerade på företagets hemsida. För att inte låta alltför fantastiskt positiv berättar Björn i case fyra om ett dåligt exempel av outsourcing. Björn menar att detta fall inte var lätt att hitta då det inte fanns några sådana på deras hemsida och ingen på Det Stora Konsultföretaget hört talas om någon misslyckad implementering av outsourcing. Men efter hängivet letande har Björn faktiskt funnit ett exempel som inte varit så lyckat. Denna kund var inom retailbranschen. Företaget visade dålig lönsamhet och hade en skral balansräkning. Kunden behövde alltså avyttra tillgångar. Företaget sålde följaktligen av sin IT-avdelning för 800 miljoner dollar. Här lägger Björn in den brasklappen om att köpkriterierna inte var för att skapa värde utan istället för att fixa företagets balansräkning. Resultatet blev en kulturkrasch. Partnern (Det Stora Konsultföretaget) följde kontraktet men kunden ville inte bara outsourca IT avdelningen utan ville också få den kraftigt förbättrad. Således var det olika förväntningar mellan partnern och 1 Inte enbart för det goda klimatet och möjligheten till att anordna fantastiska konferenser utan Mauritius torde vara intressant i Det Stora Konsultföretagets ögon p.g.a. den goda infrastrukturen och befolkningens goda språkliga kunskaper.

6 kunden. Kunden ville att Det Stora Konsultföretaget skulle komma med nya idéer men Det Stora Konsultföretaget utvecklade inte dess kapacitet tillräckligt snabbt för att skapa nog med värde åt kunden. Räntor på lånet steg vilket sargade förhållandena mellan företagen. Men den avgörande orsaken till varför det hela gick i stöpet låg i att kunden hade för höga förväntningar som konsultbolaget inte kunde infria. Vidare fick aldrig Det Stora Konsultföretaget chans till sådan insyn i organisationen att kunna förbättra dess processer. Men Björn menar att outsourcing egentligen är något bra så istället uppmanar han församlingen att gå in på deras hemsida där det finns ganska mycket mer intressant läsning om ämnet. Frågestunden Så här långt har Björn följt powerpointpresentationen relativt strikt med blicken mot skärmen och till viss del ryggen mot publiken. Men nu vänder han sig helt mot publiken och frågar ifall att det är någon som har någon frågor? Det har församlingen. Den första frågan lyder: hur tar Det Stora Konsultföretaget betalt? Björn svarar: beroende på kontraktet. Vi vill ju inte bara skicka en fast faktura utan istället vill vi bygga värden. På så sätt vill Det Stora Konsultföretaget tjäna en proportionell del av de kostnader som företaget sparar in åt kunden. Nästa fråga lyder: Finns det ingen gräns för outsourcing? Jag menar till slut har ju indierna lärt sig allt. Björn besvarar denna fråga genom att hävda att det är en del av globaliseringen. Se på textilindustrin till exempel. Denna var mycket stark i Sverige förr men har nu flyttat ut för gott. Och andra sidan har standarden höjts avsevärt i de länder som tagit hand om textilproduktion. Men det rör sig inte bara om kunskap i produktion, nu gäller det också tjänsteverksamheter som kan förläggas till andra länder. Det är alltså skiftet från outsourcing av varuproduktion som skiftat till den kommande vågen av outsourcing av tjänster. Vid outsourcing måste man inte ge ut mycket av sin information? Företaget måste väl ge ut sina hemligheter? Jo, säger Björn det är mycket sekretess som företag måste lära sig att dela med sig av. Detta råder mellan båda parter. Det blir helt enkelt en avvägning: dela med sig och samtidigt få tillgång till nya spännande informationer. Samarbete är viktigt då det tar minst ett år från idé till färdig outsourcingprodukt. Är svenska bolag mogna för outsourcing? På denna fråga svarar Björn kraftfullt: JA! I ett internationellt perspektiv menar han att svenska företag ligger ganska långt framme. Inte lika långt fram som t.ex. Amerika men Sverige ligger ganska bra till. Således kommer outsourcing att utvecklas mycket kraftfullt i Sverige. Det är alltså det som är trend. Om företagen har en bra partner så kan detta alltså skapa otroliga fördelar. Mötets avslutning Då klockan är prick bryter Bo frågestunden och tackar Björn och hans medhjälpare Mikael för den fina presentationen. Han överlämnar också en inslagen present som tack. Detta följs av en applåd. Efter föredraget börjar alla i lokalen berätta att lokalen är fel för så många människor och att Det Stora Konsultföretaget verkar sätta fokus på stora bolag. Men de flesta åhörarna verkar preliminärt nöjda med att Björn har kunnat komprimera ett sådant brett område på 30 minuter. Den större delen av åhörarna samlas utanför lokalen i små informella grupper och samtalar om vad som sagts men även om andra saker. Åhörarna hälsar på dom de känner och utväxlar ett par meningar. Merparten av åhörarna lämnar dock lokalen så fort

7 föredraget är slut utom några få som ivrigt hugger tag i föreläsarna för visitkortsbyten och diskussioner kring föredraget. Alla verkar mycket nöjda. Stämningen är öppen och hjärtlig. Åhörarnas kommentarer I nästa kapitel påbörjas tolkningarna av vad mötet innebar. Vi skall dock först göra en antydan om åhörarnas åsikter om mötet. Tre personer, valdes slumpvis ut och snabbintervjuades direkt efter föredraget utanför presentationslokalen. Inledande frågor av enkel karaktär ställdes. Först frågades om vad åhöraren tyckte om föredraget och sedan huruvida de tyckte att föredragshållaren framställt begreppet outsourcing på ett attraktivt sätt. Sedan fick intervjupersonerna fritt spåna kring sina intryck av föredraget. Detta gjordes under stark tidspress någorlunda på måfå av de personer som var kvar utanför lokalen. Tidspressen berodde mestadels på åhörarnas avsikt att komma tillbaka till arbetet och således ebbade vårt bestånd av intervjubara åhörare snabbt ut. Den förste intervjuade åhöraren ansåg att föredraget var förnämligt och intressant. Dock ställde han sig lite skeptiskt till om inte outsourcing egentligen inte utarmar Svenska företag. Vad blir egentligen kvar? Föredragshållaren (Björn) hade en mycket fin powerpoint som fungerade och som han använde mycket bra som stöd. Åhöraren tyckte också att Björn lyckades skapa sammanhang med sin presentationen. Den andre åhöraren tyckte att föredraget var mycket intressant men att det klickade med det visuella. Den visuella presentationen var med andra ord ett klart minus. Annars var föredraget fantastiskt bra och spann på ett bra tema. Dock var fokus på storföretag vilket var dåligt. På så sätt var det lite till fel målgrupp (åhöraren menar att publiken vid det här forumet mestadels är småföretagare). Björn försökte beskriva Det Stora Konsultföretagets verksamhet med hjälp av mycket positiva exempel. Detta visar ju vad som är på gång men i själva verket var det en förtäckt försäljning av Det Stora Konsultföretagets tjänster. Bra sorts möte: lunch och seminarier blir tillsammans ett mycket bra och väldigt attraktivt koncept. Frukostvarianten är också ett mycket bra alternativ. Föredraget var som andra föredrag halvtungt att lyssna på men ett mycket intressant och aktuellt ämne. Men överlag var det ett säljföredrag för att locka nya kunder. Den tredje åhöraren tyckte att det var en ganska bra presentation. Föreläsaren var duktig på att tala, det märktes att han gjort det 100 gånger innan. Åhöraren var ganska skeptisk mot budskapet och undrade hur bra det egentligen är med outsourcing för företagen. Men han trodde dock att folk köper det hela. I diskussionen kom frågan om målgruppen var anpassad till ämnesområdet. Denna åhörare menade att eftersom det var mestadels konsulter (läs konkurrenter) som lyssnade på föredraget så var målgruppen mycket bra för just ett sådant föredrag. Men det är många andra faktorer som spelar in. I detta fallet är det bra seminarier med lunch och föredrag. Sen är det nästan gratis. Det skulle aldrig funka om de hade tagit 1500 kronor per person. Men hela konceptet är ju bra. Tolkning utifrån Ledning och förståelse Vid ett föredrag som det som har beskrivits ovan, är det uppenbart att förståelse är ett centralt begrepp. Det förefaller omedelbart otänkbart att människor (främst småföretagare) skulle offra tid och pengar, för att delta i ett informationsmöte om outsourcing och inte förstå något av det som sägs. Samtidigt kan det vara intressant att också se på föredragshållarens förståelse av sitt arbete; en förståelseorienterad tolkning av mötet borde därför kunna ligga nära till hands ur dessa två aspekter. Ett par viktiga förhållanden bör dock först fastslås. För det första vilken typ av organisation det var som arrangerade mötet. Handels Vänner är alltså ett sällskap för civilekonomer, där många småföretagare ingår. Det är uppenbart att många av

8 deltagarna inte representerar någon större organisation eller företag utan oftast är sina egna, vilket är en viktig poäng, i betraktelse av det eventuella rapporteringsansvar dessa står inför. Lite mindre dramatiskt uttryckt, så blir frågan: är deltagarna här på eget initiativ eller är de här, utsända som representanter för ett företag de arbetar i, till vilket de förväntas avlägga rapport om mötet och vad de har lärt sig? Som läsaren kanske förstår är denna fråga av avgörande betydelse för deltagarnas intresse för att förstå det som sägs. Detta är något vi återkommer till senare. Det andra man bör ha klart för sig är att ämnet outsourcing här avhandlas på sammanlagt en halvtimme och då dessutom för åhörare som sedan tidigare på sin höjd endast är flyktigt insatta i detta ämne. När vi fortsättningsvis talar om förståelse och en förståelsebaserad tolkning av mötet, är detta viktigt att komma ihåg. Vi skall i det följande anlägga ett förståelsebaserat tolkningsperspektiv, i det vi utgår från Sandberg och Targama: Ledning och förståelse. Den i denna bok insatte läsaren kanske omedelbart höjer något på ögonbrynen i det att författarna anlägger sitt kompetens- och förståelseperspektiv på ett arbetande tillstånd, dvs perspektiven utvecklas genom arbete och inte som i vårt fall genom ett möte. Vi är väl medvetna om detta och inser faran i att tolkningen riskerar bli allt för spekulativ, men samtidigt tycker vi oss ha kunnat identifiera vissa punkter som kan lyftas över arbetssynsättet och därmed även kunna innefattas i mötessynsättet. Låt oss först kort rekapitulera huvuddragen i Ledning och förståelse. Teoretisk bakgrund För det första är det viktigt att förstå att författarna utgår från ett tolkande, förståelsebaserat perspektiv och vänder sig därmed emot det rationalistiska. Författarna menar därför t.ex. att människans kunskap och förmåga att ta till sig kunskap är beroende av framförallt hennes omgivning, dvs det kan närmast ses som en social process. En av forskarnas huvudpunkter i detta sammanhang är att det rationalistiska synsättet i teorin har fått ge vika för det förståelsebaserade. Detta har man dock inom organisationer i praktiken varit oförmögen till att omsätta, mycket beroende på att man har försökt göra det med det rationalistiska synsättet som grund. Med andra ord har viljan att gå från A till B funnits, men eftersom man har utgått från As synsätt (tankesätt) för att nå till B har processen misslyckats. Författarna använder sig av begreppet kompetens mer eller mindre kontinuerligt genom hela boken. En empirisk undersökning där författarna identifierar olika kompetensnivåer hos ett antal motoroptimerare på en volvofabrik i Göteborg utgör fundamentet i resonemanget. Kompetensperspektivet kommer att användas både direkt och indirekt i vår tolkning. Direkt genom att vi närmare kommer studera föreläsaren Björns kompetens i sin arbetsuppgift: att föreläsa, dvs att förmedla kunskap. Det är i detta sammanhang intressant att se vad författarna säger 2 : Vad de tolkande kompetensansatserna framför allt visar är att människors egenskaper såsom kunskaper och färdigheter inte existerar oberoende av deras förståelse av arbetet. Istället tycks egenskaperna vara starkt bundna till det arbete som utförs genom personers förståelse av det. Den springande punkten i en tolkande ansats till kompetens skulle därmed bli att komma så nära människors förståelse av sitt arbete som möjligt. Det är alltså Björns förståelse av sitt arbete (dvs sitt föredrag) som vi skall studera. Detta var den direkta användningen. Den indirekta användningen innebär att vi enbart tar fasta på vikten av att komma människors förståelse nära, utan att för den skull fokusera på deras 2 Sandberg, Targama: Ledning och förståelse (1998) s 60

9 arbete. Detta i överensstämmelse med kapitel 6 i Ledning och förståelse, som mer allmänt behandlar ämnet inlärning och förståelse samt de processer som ligger till grund för detta. Låt oss dock börja med att närmare se på Björns föredrag. Vi nämnde ovan den empiriska undersökning som låg till grund för kompetensresonemanget i kapitel 3. Författarna identifierade här tre olika kompetensnivåer vad gällde utförandet av motoroptimering. Den första kompetensnivån innebar förmåga att optimera separata motoregenskaper, varför optimeraren var oförmögen att arbeta med flera faktorer samtidigt. Den andra kompetensnivån innebar förmåga till att optimera samverkande motoregenskaper, dvs optimeraren hade förmåga att se optimeringen som en integrerad process, i det han kunde se orsak-verkan mellan flera faktorer samtidigt. Den tredje kompetensnivån innebar att motoroptimeraren hade förmåga att optimera utifrån kundens perspektiv, dvs optimera på ett sådant sätt så att kunden blev nöjd och inte utgå ifrån vad som teoretiskt var den bästa optimeringen ur en motoroptimerares perspektiv. Med detta sagt ber vi läsaren notera att det vi ovan har kallat kompetensnivåer i boken egentligen kallas för förståelsenivåer, men eftersom förståelse och kompetens enligt författarna oupplösligt hör samman, har vi tagit oss denna lilla frihet. Mer härom senare. Kompetensnivåerna i ett större perspektiv Den reflekterande läsaren undrar kanske nu hur vi har tänkt att gå vidare härifrån till Björns föreläsning. Vårt svar på denna undran är att vi har tänkt att göra vad man inom sportvärlden ofta kallar för en fräckis 3, genom att direkt applicera dessa kompetensnivåer på Björn och hans föreläsning. Vi är väl medvetna om att deras uppkomst är resultatet av en enskild empirisk undersökning, men vi tycker oss ändå kunna identifiera generella giltighetsaspekter i dessa: vem kan t.ex. neka till att en integrerad förståelse av sammansatt arbete ligger på en högre nivå eller snarare: är att föredra jämfört med ett isolerat arbetssätt? Är det någon som skulle protestera om man påstod att kundens önskemål bör sättas före producentens? Av denna anledning vill vi försöka tolka Björns föreläsning utifrån detta, dvs kompetensnivåperspektivet. Kompetensnivå 1 och 2 Björn arbetar alltså som konsult på Det Stora Konsultföretaget med frågor som rör outsourcing. Efter hans koncentrerade genomgång av detta ämne under en knapp halvtimme, framstår det för oss som relativt tydligt att han verkligen behärskar detta ämne. Som några av hans powerpointbilder visar (se bilaga) intar han en grundläggande syn på ämnet och identifierar många olika aspekter av detta. När han dessutom lyckas göra det på ett integrerat sätt, där jämförelser och kausala samband presenteras, tycker vi att han, i denna givna arbetssituation (märk väl!), uppfyller kompetensnivå 1 och 2. Direkt översatt skulle kompetensnivå 1 för ett föredrag om outsourcing nämligen bli att identifiera viktiga fundamenta var för sig (dvs visa att man känner till ämnet) och kompetensnivå 2 bli att kunna integrera dessa genom att kunna se orsak-verkan mellan dem. Med tanke på Björns ovan nämnda förutsättningar och härkomst var det kanske också väntat att han uppfyllde nivå 1 och 2. Låt oss nu gå vidare och se på kompetensnivå 3. Innan vi fortsätter vill vi göra läsaren uppmärksam på att tolkningarna m h a kompetensnivå 3 kan göras ur två diametralt motsatta perspektiv. Vi kommer så småningom se att det i själva verket är valet mellan dessa två perspektiv som styr den grundläggande synen på vårt 3 Ett exempel på en sådan fräckis är P. Forsbergs andra straffmål i OS-finalen i Lillehammer. TV-sportens dåvarande expertkommentar A. Parmström (även ankan kallad) använde då uttrycket fräckis för att beskriva den vågat slagna straffen.

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser?

Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för arbetsvetenskap Kan chefer lära att driva lärandeprocesser? En utvecklingskonstruktivistisk studie av ledarskapsutbildning. Anneline Sander Konfliktlösning 60 p

Läs mer

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap

Kommunikation- en förutsättning för ledarskap Kurs: Ped 440 Kandidatuppsats, 10 poäng Datum: 2003-06-06 Kommunikation- en förutsättning för ledarskap En empirisk studie sett ur utbildningsperspektiv Fredrik Nilsson & Marie Tham Handledare: Birgit

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Medarbetarundersökningar

Medarbetarundersökningar Butikschefsprogrammet Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2009 Medarbetarundersökningar - med fokus på arbetsmotivation Författare: Examinator: Handledare: Desirée Ekdahl Rickard Larsen Eva Gustavsson Therese

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Lärares kriterier vid val av skola

Lärares kriterier vid val av skola Företagsekonomiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Kandidatuppsats 10 poäng HT 2003 Lärares kriterier vid val av skola Hur ska den kommunala gymnasieskolan locka till sig lärare i framtiden? Författare:

Läs mer

Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort

Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort Det verkar alltid omöjligt tills dess att det är gjort En kvalitativ studie av betydande faktorer vid implementering av arbetsrutiner Författare: Annica Jangeborn, Linda Johansson Handledare: Berth Andersson

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Vi kan aldrig bli japaner

Vi kan aldrig bli japaner Vi kan aldrig bli japaner Vad betyder utlandsägande för svenskt arbetsliv? Margareta Oudhuis och Anders Olsson arbetslivsrapport nr 2007:18 issn 1401-2928 Tema: Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir

Rapport. Demensnätverket. En kompetensutvecklingsmetod. för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland. av Bertha Ragnarsdóttir Rapport Demensnätverket En kompetensutvecklingsmetod för omsorgspersonal inom demensboenden i Östergötland av Bertha Ragnarsdóttir INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Inledning 1 Bakgrund... 1 Syfte... 2 Kunskapsöversikt

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer