Kinas drake och Indiens elefant sid 6. Svårigheter ledde till ändrad strategi sid 12. Den globalt organiserade industrin sid 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kinas drake och Indiens elefant sid 6. Svårigheter ledde till ändrad strategi sid 12. Den globalt organiserade industrin sid 14"

Transkript

1 GER INSIKT I TID TEMA: DRA NYTTA AV DE GLOBALA MÖJLIGHETERNA Kinas drake och Indiens elefant sid 6 Svårigheter ledde till ändrad strategi sid 12 Den globalt organiserade industrin sid 14 Outsourcad från Indien till Sverige sid 17

2 Kinas drake och Indiens elefant sid 6 Svårigheter ledde till ändrad strategi sid 12 Den globalt organiserade industrin sid 14 Outsourcad från Indien till Sverige sid 17 GER INSIKT I TID TEMA: DRA NYTTA AV DE GLOBALA MÖJLIGHETERNA Redaktion Ansvarig utgivare Marie Bredberg Innehåll OnTime ska ge insikt i tid OnTime är en branschtidning som tar upp olika aspekter och nyheter inom området utveckling av realtidssystem. OnTime ska ge möjlighet att ställa olika perspektiv mot varandra, och samtidigt visa helheten i teknik- och samhällsutveckling. Redaktionsråd Göran Carlzon, Erichs Communications Per-Ola Malm Per-Göran Nilsson Ingemar Roth Johan Svahn Sten Sörenson Redaktör Eva Holmquist, Jönköping Nätvariant av OnTime Ledare...3 Temaintroduktion...4 Kinas drake och Indiens elefant...6 Ericsson har järnkoll på outsourcing...10 Inledande svårigheter ledde till förändrad outsourcing-strategi...12 Den globalt organiserade industrin ett forskarperspektiv...14 Outsourcad till Sverige...17 Jönköping Box Jönköping (Besöksadress: Slottsgatan 14) Linköping Teknikringen Linköping Växjö Ljungadalsgatan Växjö Övriga orter: Arboga, Borlänge, Enköping, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Kista, Kristianstad, Malmö, Norrköping, Norrtälje, Trollhättan, Västerås, Örebro och Östersund. E-post Hemsida AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom systemutveckling, systemintegration, informations- och samhällssäkerhet. Företagets verksamhetsidé är att som attraktiv partner skapa värdefulla och innovativa lösningar för våra kunder. Kunderna fi nns främst inom branscherna försvar, fordon, telekom samt statliga verk och myndigheter med ansvar för infrastrukturer i samhället. Produktion Erichs Communications AB, Linköping Grafisk design Tryck PO. Kommunikation AB Printfabriken Långsiktighet och partnerskap samt närhet till våra kunder är viktigt för. Därför fi nns på 18 orter i Sverige och har ca 500 medarbetare. ingår som ett obundet konsultföretag i Saab-koncernen ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, fl yg och rymd. 2

3 Dra nytta av de globala möjligheterna Avstånden i världen minskar. Jämfört med för bara några år sedan har utvecklingen av kommunikationsteknik, som till stor del drivits fram genom Internet och mobiltelefoni, gett oss helt andra möjligheter att kommunicera med varandra på ett effektivt sätt oavsett var i världen vi befinner oss geografiskt. En annan förändring med långtgående följder är östblockets fall och Kinas integration i världsekonomin. Detta har väsentligt ökat möjligheterna till samarbete med länder, där det funnits en högteknologisk tradition, men där samverkan tidigare varit omöjlig av politiska skäl. Den utveckling som beskrivs ovan har öppnat möjligheten att lägga ut utvecklingsarbete i länder som har en väsentligt lägre kostnadsnivå. Produktionsarbete är något som lagts ut under åtminstone de senaste 30 åren vilket innebär att det inte är något nytt fenomen att outsourca delar av verksamheten. Det som skiljer är typen av arbete som läggs ut. I en värld där konkurrensen hela tiden hårdnar är det viktigt att ständigt vara kostnadsmedveten och kostnadseffektiv. Att outsourca till lågkostnadsländer är helt säkert inte det enda verktyget som krävs för att hantera den hårdnande konkurrensen men det är en komponent som kan användas i samverkan med andra komponenter. Lärdomar från andra branscher Det finns lärdomar att hämta från andra branscher som omvandlats kraftigt när produktion lagts ut. Ett exempel är textil- och konfektionsindustrin där stora delar av produktionen las ut redan under 70-talet, vilket var omvälvande men det ledde inte till branschens undergång. Här finns idag företag som arbetar med högklassig design och det finns ett antal svenska handelsföretag inom branschen som är framgångsrika också internationellt. Även om skillnaderna mellan mjukvarubranschen och textil- och konfektionsindustrin är stora (vilket gör varje jämförelse på det konkreta planet omöjlig) visar ändå en jämförelse på möjligheten att bli framgångsrik i en situation då förutsättningar förändras radikalt. Till stor del är det frågan om att hitta verksamhetens mest värdeförädlande delar, fokusera på dessa och därifrån skapa nya möjligheter. En följd i mjukvarubranschen kan vara att resurskrävande men väldefinierat implementations- och testarbete läggs ut. Detta leder till att mer kraft kan ägnas åt t ex produktplattformar, för att förenkla underhåll och framtagning av produktvarianter, eller på delar som är nära kund och användare, i syfte att än mer förbättra och utveckla innehållet i produkterna. Hitta väldefinierade projekt Viktigt att komma ihåg när det gäller att lägga ut utvecklingsarbete är att det ofta inte är kunskap och kompetens som är begränsande. I länder som är aktuella, t ex Indien och de gamla öststaterna, finns en lång utbildningstradition vilket gör att det finns ett stort antal välutbildade och erfarna ingenjörer. Sedan finns det skillnader i kultur och arbetssätt som givetvis måste beaktas och respekteras. Det som styr vad som kan läggas ut är alltså inte kunskap och kompetens utan möjligheten att hitta delar som är tillräckligt väldefinierade för att kunna utvecklas självständigt. Att lägga ut utvecklingsarbete på lågkostnadsländer är, som sägs ovan, bara en av de komponenter som finns för att öka kostnadseffektiviteten och för att nå målet om halverad utvecklingskostnad. Till skillnad från andra komponenter, som t ex ökat verktygsanvändande och bättre produktplattformar, är outsourcing mer omvälvande då vi här konkret lämnar arbete ifrån oss. Den oro som finns är något som måste respekteras och hanteras. Viktigt är därför att formulera väl genomtänkta strategier för hur möjligheten att lägga ut verksamhet ska utnyttjas på bästa sätt och då också på ett kritiskt sätt avväga mot de alternativ som finns. Världen har blivit mindre, vilket har öppnat nya möjligheter. Om vi utnyttjar dessa nya globala möjligheter på ett välgenomtänkt sätt finns all anledning att se positivt på framtiden! Bengt Rydh, ansvarig för s indiska underleverantörer 3

4 TEMAINTRODUKTION Framgångsrik outsourcing kräver noggrann planering Årets OnTime-tema handlar om att halvera utvecklingskostnaderna. Som produktutvecklande eller tjänsteutvecklande företag står vi inför ständigt ökande konkurrens, vilket innebär att vi hela tiden måste trimma våra verksamhetsprocesser för att skapa förutsättning för långsiktig lönsamhet. Själva begreppet att halvera utvecklingskostnaderna är i sig inget nytt men i och med IT- och telekomkraschen runt millenniumskiftet blev vi smärtsamt påminda om vikten av att sänka våra utvecklingskostnader för att överhuvudtaget ha en chans att hävda oss i den globala konkurrens som successivt blivit allt mer påtaglig. På har vi arbetat med att hjälpa våra kunder att effektivisera sina utvecklingsverksamheter ända sedan starten Processerna (eller arbetssätten) och produkterna är de två dimensionerna vi måste adressera samtidigt när vi ska genomföra förbättringar. Personalen är medlet för att åstadkomma förändringen i sig. I flera tidigare nummer av OnTime har vi belyst erfarenheter från process- och produktförbättringsprojekt. Förbättrande åtgärder som till exempel att utveckla modellbaserat i stället för dokumentbaserat och vikten av att ha en väl genomtänkt produktarkitekturstrategi för att åstadkomma återanvändning och framtagande av produktvarianter. I detta nummer sätter vi fokus på personalen. Kunskapsbildningen har blivit global Globalt verksamma företag har sedan en längre tid förlagt utveckling och produktion i olika delar av världen. Det handlar om att skapa största möjliga flexibilitet för att kunna åstadkomma optimering i verksamheten. Och det handlar inte längre bara om de traditionella kostnads-, kompetens- och materialförsörjningsargumenten utan idag är också kunskapsbildningsprocessen att betrakta som global, vilket innebär att det inte längre är självklart att high end -utveckling leds från väst och att de mindre kvalificerade delarna outsourcas till öst. Globalt företagande idag är att betrakta som globalt i alla sina delar. Infrastruktur, IT-kommunikation och de politiska förutsättningarna gör att utvecklingen går snabbare än vad många framtidsforskare bedömt. I artikeln Den globalt organiserade industrin sammanfattar professor Staffan Laestadius från KTH sin reflektion på globaliseringen ur ett historiskt, nutids- och framtidsperspektiv. På har vi under senare år byggt upp ett nätverk av underleverantörer i Indien. I våra tidiga analysfaser av den globala outsourcing-marknaden undersökte vi förutsättningarna för kostnadseffektiv outsourcing i olika delar av världen. Att det slutliga valet föll på indiska leverantörer har sin grund i att våra behov bäst kunde mötas av dessa mogna och välorganiserade leverantörer. Vår behovsbild har sitt ursprung i vår förmåga att kostnadseffektivt genomföra totalåtagande för våra kunder. Som ett resultat av vårt existerande leverantörsnätverk erbjuder vi också våra kunder, som inte har förutsättningar och intresse av att bygga upp egna underleverantörsrelationer i lågkostnadsländer, att direkt nyttja våra underleverantörskanaler och vår beställarkompetens. Erfarenheterna så här långt är till största delen positiva eftersom vi lagt ner ett stort arbete på att kvalitetssäkra såväl upphandlings- som utvecklingsprocesser samt medvetet endast outsourcat väl definierade utvecklingsuppdrag. Successiv etablering minskar riskerna Ett företag som har lång erfarenhet av att bedriva verksamhet i lågkostnadsländer är Telelogic. Genom en flerstegsraket som började med ett säljkontor i Indien, utökades verksamheten med support och telemarketing för att till för två år sedan även omfatta egen utveckling på kontoret i Bangalore. Före 2004 nyttjade man sig av underleverantörer i Indien till vilka man outsourcade testuppdrag och viss utveckling. Så länge uppdragen var välspecificerade blev resultatet bra men så fort kravbilden var det minsta otydlig blev resultatet det motsatta. Underleverantörernas oförmåga att ta helhetsansvar, bristande kompetenssäkring, begränsad möjlighet till uppföljning och kontroll, förseningar och hög personalomsättning gjorde att det blev svårt att få kontinuitet i utvecklingsarbetet, vilket i sin tur ledde till att man startade egen utveckling i landet. Den successiva etableringen har varit en viktig framgångfaktor och trygghet, som minskat risken för att falla ner i de största fallgroparna. Men man har också goda erfarenheter av outsourcing av helhetsåtagande i sin underleverantörsrelation med ett forskningsinstitut i Ryssland, med vilket man under en 10-årsperiod byggt upp ett väl fungerade samarbete. Här handlar det främst om kompetensförsörjning inom ett spetskompetensområde men kostnadsminskningen är också av väsentlig vikt. Viktigt med strategi för outsourcingen Liksom Telelogic var de initiala argumenten för outsourcing på Ericsson inte kostnadsbesparing. Ericssons outsourcing drog på allvar igång i början av 2000-talet när industrin gick på högvarv och bristen på kompetent personal var stor. Men i och med dotcom-kraschen i början av 2000-talet blev kostnadsbesparingarna det starkaste argumentet. Det gällde att så snabbt som möjligt dra ner kostnaderna. Under nedskärningsåren flyttades successivt mer och mer verksamhet ut till lågkostnadsländer och det gick lättare än man först trodde. På ett år lyckades man lägga ut ett helt signaleringssystem till en underleverantör i Ryssland. I reportaget från Ericsson understryks vikten av att ha en väl genomarbetad strategi för outsourcing. Vad som lämpar sig att lägga ut och vad vi ska behålla hemma är en nyckelfråga. Det är viktigt att behålla beställarkompetensen och integrationsfasen i den egna organisationen. Trots Ericssons framgångar inom outsourcing belyses även vikten av att skapa effektivitet i den egna organisationen. Vi måste komma till rätta med demografiproblemen på hemmaplan. Kan vi hitta en lösning på detta, jobba effektivt och samtidigt säkra den långsiktiga kompetensförsörj- 4

5 ningen har vi all anledning att tro att Sverige långsiktigt ska stå sig väl i den internationella konkurrensen. Vilken roll spelar kulturskillnader? En fråga som vi på ofta får från kunder rör de kulturella olikheternas inverkan på arbetssätt och kvalitet i leveranserna. Vi vet att det inte är problemfritt att lägga ut totalåtagande till en underleverantör på hemmaplan. Hur svårt bör det då inte vara att lägga ut uppdrag till en leverantör på andra sidan jordklotet? Hur skapar man en gemensam bild av vad som ska göras, hur löser vi kommunikationen, äter inte resekostnaderna och den ökande administrationen upp vinsten, o s v? Frågorna är många och så även erfarenheterna. Låt oss lyssna på Dinesh Nagaraju från Bangalore som jobbat både i USA och Sverige. Hans erfarenheter ger oss en intressant vy från en seniorutvecklare på leverantörens sida. Det vi på fått erfara är att man inte nog kan understryka vikten av en god relation som omfattar såväl daglig kontakt som täta personliga möten. Även om kravspecifikationen håller hög kvalitet säger den inte allt. Krav tolkas på olika sätt oberoende av om de utförs av en underleverantör i Sverige, Indien eller Kina. Språket, samtalet och en ömsesidig öppenhet och ärlighet blir centralt för ett lyckat samarbete. Indien har i detta sammanhang stora fördelar med tanke på att så gott som alla inom mjukvaruindustrin pratar och skriver flytande engelska. Dessutom är de mycket väl organiserade för outsourcing genom deras långsiktiga satsning på att införa kvalitetssystem och certifiering enligt till exempel CMM och SPICE. Men Kina ligger hack i häl och deras kunskaper i engelska förbättras snabbt. Detta i kombination med deras andra styrkor som till exempel en väsentligt bättre infrastruktur, lägre kostnadsnivå och lägre löneutveckling gör dem till en tuff utmanare på den globala arenan. Vilket land ligger längst fram? I artikeln om Kinas drake och Indiens I detta nummer av OnTime diskuteras hur man kan dra nytta av de globala möjligheterna. Här ses Per-Ola Malm utanför ett indiskt tempel. elefant understryks just vikten av att söka de zoner som möter dina behov bäst. Våga välja en egen väg och följ inte blint flocken, skriver Fredrik Lindell som är specialiserad på outsourcing till Asien. Den globala strukturomvandlingen befinner sig i ett intensivt skede. Det går fort och det gäller att nyttja möjligheter för att skapa konkurrenskraft på en marknad som bara blir mer och mer global. Kina är än så länge outforskad mark för många företag, med det råder ingen tvekan om att denna världsekonomi inom ett decennium har potential att gå om Indien som ledande outsourcing-nation. Argumenten för outsourcing kan vara vitt skilda företag emellan. Vi vet med säkerhet att den globla strukturomvandlingen befinner sig i en intensiv fas. Hot eller möjlighet? Det finns inget självklart svar på denna fråga. Men det vi vet är att förutsättningarna för att bedriva utvecklingsverksamhet förändras snabbt och att det gäller att se och utnyttja möjligheterna för att skapa största möjliga konkurrenskraft i sin verksamhet. Outsourcing förtjänar definitivt en rubrik i varje utvecklade företags strategiska planering. I följande artiklar och reportage hoppas vi kunna bringa lite mer klarhet i outsourcingmarknadens möjligheter och begränsningar. Vi börjar i Kina. Trevlig resa. Per-Ola Malm, Business Area Manager Telecom/IT 5

6 AV FREDRIK LINDELL Kinas drake och Indiens elefant Få saker intresserar globala aktörer som relationen mellan Indiens elefant och Kinas drake. Hur olika är de? Vem kommer att bli nästa supermakt? Hur kommer det att påverka oss i väst? Vad kan vi göra i Sverige för att ta del av denna nya ekonomi? Frågorna är många, och implikationerna är stora. När denna artikel publiceras i Sverige har Kina för första gången på 44 år öppnat sin södra gräns mot Indien för direkt handel. Detta beslut visar på en förbättrad relation mellan dessa framtida supermakter, och markerar en ny tid för Indien och Kina. I denna artikel öppnar vi dörren till Kina och jämför landet med sin rival och kompanjon Indien. Samtidigt undersöker vi ländernas position i global outsourcing där en förbluffande tydlig sanning håller på att manifestera sig: svenska företag kan inte längre begränsa sig till att välja mellan länder som Indien och Kina, utan de måste istället arbeta proaktivt i hela Asien för att hitta de zoner med bäst strategisk fit. Låter det besvärligt? Inte nödvändigtvis. Laowai och Guangxi Kina är ett land med milsdjupa kontraster, oändliga variationer, överväldigande komplexitet och framför allt 1,3 miljarder själar där få talar engelska. Vid första anblick ter sig landet skrämmande. Från omöjligheten att ta taxi utan översättare till mystiska lagar och intrikata förhandlingsstrategier som till och med FBI skrivit böcker om på 70-talet. Det hjälper inte att vi ofta ser Kina som ett diktatoriskt utvecklingsland som försöker erövra sina grannar och världens oljereserver. Och visst kan det lätt bli lite underligt i denna femtedel av världen vi kallar Kina. Jag minns själv när jag under ett uppdrag i Indien blev påringd av en kollega från Peking, som resolut hävdade att jag var tvungen att komma tillbaka till Peking och rädda en katastrofal situation. Efter några undersökande samtal kastade jag mig på ett plan i Delhi, och tio timmar senare satt jag i Peking för detta ödesdigra möte. Så vad var det som skulle lösas, och som inte på något sätt kunde vänta eller avklaras på telefon? Jo, klienten ville helt enkelt sitta ner och diskutera sin senaste semester i Europa, och sedan avsluta med några frågor huruvida vi verkligen kunde leverera det vi erbjudit dem. Efter teamets kommentarer om Paris, London och Budapest samt ett sanningsenligt ja från undertecknarens sida var det bara att åka till flygplatsen och tillbaka till Delhi medan en lokal kollega skrev under kontraktet. Det kan som sagt bli lite galet i mittens rike. Trots det visar Kina upp en mycket mer resonlig sida om man tar ett seriöst steg in i dess affärsvärld. Globala kinesiska firmor, och de som gör anspråk på internationella klienter, klär sig i en klar och tydlig engelsk språkdräkt. Infrastrukturen är fantastisk, mycket tack vare statens långa utvecklingsplaner. Men framför allt imponerar den kinesiska affärskulturen, som ur ett leverantörsperspektiv har blivit finslipad genom år av exportverksamhet, och nu talar ett enkelt och klart språk: kompetens, risk management, och framför allt klara besparingar för internationella klienter. Faktum är att många av myterna som möter oss laowai ( gammal utanför, slang för utlänningar) mer och mer framstår som destillerade versioner av det vi själva möter i Sveriges vardag. Baserar sig inte exempelvis alla lyckade samarbeten på kontaktnät och ömsesidigt förtroende? I Kina kallas det guangxi och överdrivs lätt till att vara ett mystiskt nätverk som är omöjligt att penetrera. Guangxi eller hederligt svenskt bondförnuft? Gör det någon skillnad? Liknande paralleller finns i överflöd, och mina lokala kollegor påminner mig ofta om att det är vi laowai som felaktigt målar upp dessa överväldigande kulturskillnader och inte våra kinesiska partners på andra sidan konferensbordet. En farlig drake? Jag får ofta frågor om hur det är att jobba i ett kommunistiskt land, med oroade följdfrågor om revolter på landsbygden, brist på olja, Googles besvärliga situationer, och vagt definierade orosmoln som eventuella riskmoment i deras högprofilerade OS Vi som jobbar mot eller i Kina ser istället en mycket mer stabil värld. Vi ser ett land som är månt om att hjälpa nationella och internationella företag att växa i ett mördande kapitalistiskt klimat. Den politiska logiken verkar vara att konkurrens leder till välstånd för hela folket och skulle därför inte kallas kapitalism utan communism with Chinese characteristics. Den nationella stabiliteten är också väldigt god, vilket man förenklat kan härleda till två nyckelfaktorer: tillväxt och besparingar. En nationell årlig tillväxt på mer än 8% visar befolkningen att de de facto får ett bättre liv under regimen, medan Kinas befolknings besparingsmentalitet har gett staten en ofantlig plånbok att vädra ut makroekonomiska frågor som oljebrist och storstatliga konkurser. En kollega skämtade allvarligt när han sade Kina har nog kapital att sätta 100 lokala företag i konkurs för varje lyckad spelare som tar sig över till USA. Kinas outsourcing-marknad Det är få företag som väljer Kina som sin första oursourcing-marknad för inbyggda system, vilket är fullt förståeligt. Faktum är att Kanada är världens näst största outsourcingland efter Indien. Kina är istället överkursen, dit man flyttar sin utveckling när man lyckats i länder som Indien. Detta har blivit extra tydligt under 2004 då vi verkligen började se firmor ta steget över till Kina. Kanske är det därför inte förvånande att alla top-10 indiska utvecklingshus har öppnat gigantiska kontor här hos sin norra granne. Kina har med rätta identifierats som den tyngsta spelaren inom outsourcing av inbyggda system tillsammans med Indien och Ryssland. Speciellt Kina har en lång historia inom både PC och industriell hårdvara, där deras mindre kusin och operativa samarbetspartner Taiwan ses som de facto designer och tillverkare av nästan alla inbyggda system 6

7 Peking som vi gärna kommer ihåg det... vi finner i konsumentprodukter som laptops och flatscreen TV. Kina har lyckats hålla kvar både know-how och utvecklingsprocesser lokalt. Större städer som Beijing, Tianjing och Guangzhou har länge supportat främst Japan och Korea, men också uppkomlingar som Dalian, Shenyang och Zhuhai har på 2000-talet nått en kritisk massa klienter i väst. Många skryter om signifikanta kostnadsbesparingar i jämförelse med klassiska oursourcingzoner, och Kinas nya IPR-lagar om immateriella rättigheter har på allvar slagit igenom även i mindre firmor. Som runtresan-de laowai ser vi detta med egna ögon i det nuförtiden skrala utbud av piratkopierade DVDer, eller det faktum att det dyra priset på Absolut Vodka indikerar att det verkligen är... just det... Absolut Vodka. Men en tydlig sanning står klar: outsourcing i Kina är fortfarande svårare än i Indien, och det kräver energi, god vilja och framför allt spenderad tid hos underleverantörer. Århundradets match: Indien mot Kina Det finns många sätt att visualisera skillnaderna mellan Kina och Indien. Vissa skriver om Indiens elefant som säkert vandrar mot framgång, medan Kina representeras av en snabbt stigande drake. Andra ser istället till grekiska sagor om haren och sköldpaddan, och ytterligare andra pratar om stridande globala zoner. Själv är jag förtjust i vägmodellen. Den beskriver Indien som en tungt trafikerad, snirklig väg fylld med väghål, medan Kina är en bred, nästan tom, motorväg med en enda stor vägg förtretligt lagd mitt över alla filerna. Alliterationen syftar korrekt på att Indien är 7

8 ... och Peking som det ser ut idag, en modern metropol med 18 miljoner innevånare. relativt lättillgängligt, men att man alltid måste manövrera sig genom de oändliga små dagliga problemen. Kina, å andra sidan, ses som ett land där det första steget är det svåraste. Efter det är det relativt fri körning på den kinesiska affärsmotorvägen. Den kinesiska motorvägsmuren Om du just idag letar efter rätt land att outsourca en mindre utveckling under 2006, så leta inte vidare. Gå tryggt till Indien. Kinas språkförbistring är fortfarande dess främsta problem. Det känns aldrig särskilt övertygande att få sina förstahandsintryck genom tolkar och kollegor, och framgångsrika internationella företag har tydliga och handfasta processer för att inte gå vilse i Babels torn. Det hjälper heller inte att enbart de största firmorna i Kina har bemödat sig att certifieras enligt den västerländska kvalitetsstandarden CMM, vilket annars är ett bra signum för kvalitet. Den kinesiska motorvägen Om du istället blickar längre fram än till nästa kvartalsrapport, eller om du till och med har varor med potentiell försäljningspotential i Asien... ja, då blir Kina ett högst intressant alternativ. Språkförbistring går att övervinna, och det är viktigt att knipa sig i armen och komma ihåg att Kina verkligen kan leverera och har gjort så i flera decennier till sina grannar i öst. Samtidigt är det en rekommenderad strategi att investera i en opartisk, certifierad tolk som efter möten och middagar kan gå igenom vad som sades, mening efter mening. Låt oss nu undersöka vad Kina har att erbjuda som ett av världens främsta outsourcingländer. 8

9 Låga priser och lägre löneökning Först och främst är Kina helt enkelt billigare än Indien för samma kvalitet, speciellt när man åker utanför högkostnadszoner som Peking, Shanghai och Guangzhou till de många attraktiva alternativen. Kina har dessutom lägre löneutveckling inom R&D än Indien, vilket kommer att ge stort genomslag de närmsta 5 åren. Financial Times studier visar tydligt att Indien har mer än 50% högre löneökning årligen än Kina, vilket också understöds av s besök i regionerna. Kanske blir det extra tydligt då vi noterade att hotellpriser i Bangalore gick från 125 till 210 USD på 6 månader. Detta är naturligtvis oroande siffror för företag i väst som lägger alla sina ägg i Indiens korg. Tillgänglighet på arbetskraft Kina examinerar en enorm mängd civilingenjörer per år, mångdubbelt Indien. Många söker sig till internationella MBA-skolor i Kina eller utomlands. Dessa studenter talar utmärkt engelska, och är nu projektledare och middle management bland våra underleverantörer och kunder. Varje år ser vi exempelvis studenter förbättra sin engelska på dagar eller kvällar, i enbart Peking. Överlägsen nationell infrastruktur Kina har en fantastisk infrastruktur, med 91% av sitt vägnät asfalterat mot Indiens 46% och en nationell bandbredd som vuxit 120 gånger de senaste 4 åren och som 2005 klarade 43 Gbit/sekund. Detta är relevant utifrån ett projekt management perspektiv, då Kina med lätthet klarar de mest avancerade verktyg för distribuerad modellbaserad utveckling vi använder oss av i väst. Utveckla. Bygg. Sälj. Slutligen erbjuder Kina en otroligt viktig fördel: Försäljningsmöjligheter. Många företag märker att de produkter de tillverkar eller utvecklar i Kina också kan säljas på den lokala marknaden med hjälp av välutvecklade och säkra distributionskanaler. Kina är i detta avseendet långt mer intressant än Indien, med en tydligt utvecklad konsumentmarknad inom alla tänkbara områden. Dessa anledningar, och många andra, bidrar till att experter ser Kina passera Indien som outsourcingland Att välja rätt är delvis att inte välja alls Vi kan alla lära oss en mycket viktig lärdom från de senaste åren i Indien: Vi måste bli mer selektiva i var vi outsourcar och inte blint följa våra kollegor i industrin. Lämmeltåget till Indien har resulterat i stigande priser och resursbrist, speciellt i städer som Delhi, Hyderabad, Mumbai och naturligtvis Bangalore. McKinsey & Company estimerar att nästan hälften av alla jobb inom teknisk mjukvaruutveckling teoretiskt går att flytta offshore. I dagsläget har färre än jobb outsourcats, vilket både visar på en enorm potential, men också indikerar att det finns andra relevanta faktorer än pris och kvalitet som styr våra beslut för in- eller outsourcing. Allting pekar dock mot att outsourcingmarknaden enbart är i sin linda, och experter är eniga att länder som Indien inte enskilt kan möta det fortsatta behovet. Framtidens outsourcing kan därför inte nöja sig med ett single-country perspective, utan man måste istället jobba proaktivt med att hitta rätt zoner för just sina egna behov. Vi har tydligt sett att ett bredare outsourcingperspektiv ger bättre resultat, där Indien och Kina ofta fungerar som utmärkta komplement tillsammans med de mindre länderna i Sydostasien eller vara grannar i Europa. Det är ett ypperligt tillfälle för svenska företag att ta steget ut till den internationella outsourcingmarknaden eller vidareutveckla sina nuvarande outsourcingstrategier. I Bangalore och Baoding, i Delhi och Dalian, ser vi samma fenomen: Svenska firmor har en stark framtid. I Sverige. Och utanför. Fredrik Lindell är före detta konsult för McKinsey & Company. Initiativtagare, rådgivare och operativt affärsstöd i s globala outsorcingarbete. Fredrik är expert på outsourcingfrågor med fokus på Indien, Kina och Sydostasien. Idag jobbar Fredrik aktivt i större Kina med bas i Peking. 9

10 AV KENT OLOFSSON Ericsson har järnkoll på outsourcing Det första som möter oss när vi kliver in i receptionen på Ericsson i Älvsjö är en ryss som förklarar inpasseringssystemets finesser för en nyanställd indier. Att det här är ett globalt företag råder det med andra ord ingen som helst tvekan om. och som säljs till en stadigt minskande marknad och som inte längre har någon strategisk betydelse för företaget är en lysande kandidat för outsourcing. En revolutionerande produkt på en tillväxtmarknad som företaget vill satsa hårt på är däremot knappast det som ligger först i kön för att läggas ut. Ericssons globala tänkande märks också på att företaget lärt sig använda outsourcing på ett effektivt sätt och här vet man nu rätt bra vad som fungerar och vad man ska akta sig för. En av Ericssons experter på området är Lars-Olof Gustafsson som är manager för General Operations på en design unit och i den egenskapen ansvarar han för en del av den verksamhet som Ericsson lagt ut på underleverantörer i utlandet. Outsourcingen på Ericsson tog fart på allvar i början av 2000-talet när industrin gick på högvarv och skrek efter kompetent personal. Att Ericsson då intresserade sig för outsourcing berodde inte främst på att man ville spara pengar. Pengar var inte den största drivkraften på den tiden utan det var flexibiliteten, förmågan att snabbt kunna expandera ett område, säger Lars-Olof Gustafsson. Det gick inte att få tag i tillräckligt med bra ingenjörer i Sverige och på våra lokalbolag för att ge oss den flexibilitet vi behövde vilket gjorde att vi gick till externa leverantörer utomlands. Lärorik krasch Sedan kom dotcom-kraschen och plötsligt gällde det att sänka kostnaderna snabbt och mycket. Det var något som outsourcing också kunde hjälpa till med eftersom det snabbt gick att dra ner kostnaderna för verksamheten genom att outsourca delar till lågkostnadsländer. En av de erfarenheter som man gjorde på Ericsson under den här tiden var att det faktiskt var enklare att snabbt lägga ut verksamheter än man tidigare trott. Det vi lärde oss under nedskärningsåren var att det vi tidigare trodde var nästan omöjligt gick relativt enkelt att genomföra, säger Lars-Olof Gustafsson. Lars-Olof Gustafsson på Ericsson arbetar idag med outsourcing på ett sätt som ansågs omöjligt för bara sju år sedan. Ett exempel på det är att Ericsson nu har lagt ut hela sin verksamhet för Signaling System 7, SS7, till Ryssland. Hade vi sagt för sju år sedan att vi skulle flytta den här verksamheten till Ryssland hade man sagt att det var omöjligt, men nu har vi gjort det på under ett år, säger Lars- Olof Gustafsson. Nu innebär inte det här att det bara är att flytta över vilken verksamhet som helst till underleverantörer. Det gäller att ha en strategi för vad som lämpar sig väl för outsourcing och vad som måste behållas inom den egna organisationen. Effektivast är att lägga ut hela funktioner eller produkter. Om man inte har tidigare erfarenhet är det vanligt att man börjar med mindre kritiska och rutinartade uppdrag, dels för att minimera risken och lära sig själv och dels för att stegvis bygga upp verksamheten hos den leverantör som man valt. När det gäller att välja ut vilka produkter som kan läggas ut så finns det en rad saker man ska ta med i beräkningen. Hur strategisk är produkten, vilken fas i livscykeln ligger den i och vad har den för potential inför framtiden är några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till för att kunna ta ett beslut om den kan läggas ut eller ej, säger Lars-Olof Gustafsson. Så en produkt som har många år på nacken Behåll beställarkompetensen Sedan finns det också sådant som företaget aldrig får riskera att tappa vid outsourcing och det gäller då framför allt en sak. Beställarkompetensen är oerhört viktig och den får vi aldrig tappa, säger Lars-Olof Gustafsson. Indirekt innebär det att åtminstone en viss kritisk kompetens när det gäller produktdesign måste finnas kvar inom organisationen. För att behålla beställarkompetensen måste vi ha kvar en del strategisk designkompetens, säger Lars-Olof Gustafsson. Vi måste ha tillgång till kompetent personal som vet vad olika komponenter kostar att utveckla. Annat som bör behållas inom organisationen är integrationsprocessen, dvs hur produkten ska sättas ihop och paketeras, strategiska komponenter som företaget vill behålla som företagshemligheter och viktig forskning. Tittar vi på Ericsson och utvecklingen av deras televäxlar innebär det till exempel att datasäkerhet är ett område som ökar i strategisk betydelse inom telecom i och med introduktionen av IP-baserade protokoll. Den typen av kompetens vill man behålla inom företagets väggar. Säkerhet kommer att bli ett viktigt område i framtiden och då vill vi behålla utvecklingen här hemma av strategiska skäl så det är då inte förstahandsvalet för outsourcing, säger Lars-Olof Gustafsson. Så vissa delar av produktutveckling och tillverkning kan företagen vilja behålla inom organisationen av strategiska skäl, men det finns inget som säger att inte det kan skötas av ett Ericsson-kontor i Kina eller Indien lika väl som i Sverige i framtiden. Så hur ser det 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET

DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET DE ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGARNA SOM FÖRÄNDRAR NÄRINGSLIVET Det går inte att förutspå framtiden med absolut säkerhet. Men vi kan vara överens om att allt förändras. Och efteråt kan vi bara konstatera att inget

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Papperslös dröm blir informationslogistik

Papperslös dröm blir informationslogistik Nr 2 juni 2012 Ett magasin från Combitech AB Papperslös dröm blir informationslogistik Spelet om informationen 20 miljoner unika kunderbjudanden Vilken rutt ska fartyget ta? Nr 2 juni 2012 Redaktionen

Läs mer

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie. SPECIAL NR 1 JUNI 2015 UTGIVEN AV FAR Special #1 Inspiration och goda exempel FRAMTIDEN I BALANS I detta särtryck har vi samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FAR:s framtidsstudie.

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL I N N O V A T I O N S P O L I T I K I F O K U S Titel : Tillväxtgenvägen

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9

It på entreprenad med bra resultat sid 6-7 Slaget om it-driftskunderna sid 8-9 Så gick Modörr tillväga när de lade ut it-driften sid 9 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS IT-Entreprenad It på entreprenad - gör hemläxan så blir resultatet bra När det gäller it-driften på ett företag är frågan många ställer sig

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer