Framtidens sjömansservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtidens sjömansservice"

Transkript

1 Framtidens sjömansservice Slutrapport-utskick till medarbetare 1 (57)

2 Sjöfartsverket Samhällsavdelningen Dnr/Beteckning Projnr Författare Anna Staaf, projektledare Månad År Augusti 2013 Eftertryck tillåts med angivande av källa. 2 (57)

3 Sammanfattning Härmed överlämnas slutrapporten för Sjöfartsverkets projekt Framtidens sjömansservice. Vårt huvuduppdrag har varit att, efter en genomlysning av nuvarande verksamhet, lämna förslag på hur en modern, attraktiv och efterfrågad verksamhet kan skapas och organiseras. Under genomförandet av projektet, som närmast är att beteckna som en förstudie, har vi kartlagt den nuvarande verksamheten i samarbete med personalen och också genomfört en undersökning av vad dagens svenska och utländska sjömän har för behov av service. Vi har också informerat oss om hur motsvarande verksamheter bedrivs i våra närmaste grannländer. I denna slutrapport redovisas flera alternativ men vårt huvudförslag är att verksamheten avvecklar de fyra stationer som idag bedrivs vid fasta anläggningar. Istället föreslår vi ett nät av dropin-center i eller i nära anslutning till hamnarna utefter hela den svenska kusten och en organisation som tar ett större samordningsansvar för den service som finns tillgänglig för sjömän. Centren kompletteras med mobila servicecenter som på ett flexibelt sätt kan möta sjömän även i andra hamnar t.ex. vid trafiktoppar eller för säsongstrafik. Vårt förslag innebär också en kraftig fokusering på det som är verksamhetens kärnkunder, de aktiva sjömännen. Vårt huvudförslag innebär omfattande förändringar av nuvarande verksamhet som leder till att fler sjömän i fler svenska hamnar får en möjlighet att ta del av sjömansservice utbud. Vi är av uppfattningen att en förändring är nödvändig för att skapa förutsättningar för en modern och lättillgänglig sjömansservice som uppfyller sjöarbetskonventionens krav. Projektet är härmed avslutat. Norrköping den 28 augusti 2013 Anna Staaf projektledare Daniel Olofsson Biträdande projektledare 3 (57)

4 Innehåll 1 PROJEKTETS UPPDRAG FÖRSLAG OCH REKOMMENDATIONER Inledning Lilla greppet (Orion) Outsourcing Annan huvudman Samma huvudman ny inriktning Vårt förslag Beskrivning och motivering av förslaget Fokus på rätt kunder Ökad geografisk spridning/mobilitet/teknik Media Transporter Funktioner som minskas eller avvecklas Outsourcing Avveckling Utveckla samarbeten Satsning på dropin-center och mobila enheter Nationella rådet SWOT-analys FINANSIERING GENOMFÖRANDE Aktivitetsplan för genomförande Beräknade omställningskostnader IAKTTAGELSER OCH SLUTSATSER Övergripande Kundbegreppet Styrning och ledning Uppdraget Utbud Orter Funktioner Film Bibliotek Nyheter Motion Nationella rådet SJÖMANSSERVICE UPPDRAG (57)

5 7 BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Bibliotek Motion Media Hamnservice Kaknäs, Stockholm Johannisborg, Norrköping Kockum Fritid, Malmö Rosenhill, Göteborg Antwerpen, Belgien Mål för Hamnservice MLC 2006 OCH ILO NR Bakgrund Dagens sjömansservice Förhållandet mellan ILO-163/R-173 och MLC Framtidens sjömansservice HR Numerär BESTA-koder Lönenivå Arbetsschema/Avtal Övertid Sjukfrånvaro IT LOKALER Beskrivning av eventuell överkapacitet Övriga hamnar KOSTNADS-INTÄKTSANALYS Dagsläget/utgångspunkt Intäktsanalys Kostnadsanalys Analys av de olika verksamheterna inom Sjömansservice Nyckeltal för de olika anläggningarna Övrigt noterat SJÖMÄNS BEHOV AV SJÖMANSSERVICE Beskrivning av kundundersökningen Sjömännens viktigaste behov i hamn Sjömännens viktigaste behov till sjöss Betalningsvilja för sjömansservice tjänster (57)

6 13.5 Kännedom om sjömansservice Syn på nuvarande serviceutbud Sammanfattning och slutsatser FARTYGSTRAFIKEN PÅ SVENSKA HAMNAR VERKSAMHETEN I VÅRA GRANNLÄNDER Danmark Norge Finland 56 6 (57)

7 1 Projektets uppdrag Projektet är en fortsättning på förbättringsarbetet Orion och Sjöfartsverkets strategiarbete. En rad förändringar i vår omvärld har lett till att tiden nu är mogen för en omfattande översyn och beslut om denna verksamhets fortsatta inriktning och organisation. De främsta förändringarna som lett fram till beslutet om en översyn är den omfattande utflaggning av svenskt tonnage som ägt rum de senaste åren, Sjöfartsverket, andra myndigheters och sjöfartsaktörers arbete med ständig kostnadseffektivisering av verksamheten, och samhällets utveckling genom ny och tillgänglig informationsteknik. Den 20 augusti 2013 trädde en ny konvention i kraft som reglerar sjömansservice verksamhet, sjöarbetskonventionen, MLC 2006 (Maritime Labour Convention) För att kunna skapa en modern, efterfrågad och kostnadseffektiv sjömansservice initierades ett projekt, där de önskade effektmålen var att: 1. Identifiera och formge en verksamhet som ska vara efterfrågad, modern och attraktiv för dess kunder, d.v.s. svenska och andra sjömän samt rederier som anlöper svenska hamnar. 2. Skapa förutsättningar för en kostnadseffektiv verksamhet. Resultatet för verksamheten ska förbättras med 15 procent med utgångspunkt i 2012 som basår. Förbättringarna ska vara av bestående art och ha uppnått full effekt senast tre år från projektets slutdatum. I enlighet med projektdirektivet levereras härmed: Beslutsunderlag till Sjöfartsverkets ledning om verksamhetens organisation och utformning. a. Förslag till olika former av organisation och lokalisering av verksamheten tillsammans med konsekvensbeskrivningar av de olika alternativen. b. En översiktlig aktivitetsplan för genomförande c. Förslag till nya, moderna tjänster som kan utvecklas i linje med den informationsoch teknikutveckling som pågår just nu. d. Kundanalys, d.v.s. resultat från enkät eller liknande inventering om vad sjömansservicens kunder vill ha för serviceutbud. e. Verksamhetsbeskrivning och analys, d.v.s. en genomlysning och beskrivning av den verksamhet som bedrivs idag. f. HR-analys, d.v.s. en beskrivning av verksamhetens personal och deras kompetenser. g. Juridisk analys av Sveriges åtaganden för att uppfylla MLC-konventionen. h. En beskrivning av hur motsvarande verksamhet bedrivs i några av våra närmaste grannländer. Projektet pågick under tiden 11 februari till 5 september (57)

8 2 Förslag och rekommendationer 2.1 Inledning Projektet har identifierat ett brett spektrum av möjliga inriktningar för SMS i framtiden. Spännvidden är stor; från trimning av nuvarande verksamhet i befintlig form till att helt skifta huvudman för verksamheten. Generellt ser projektet att verksamheten bör effektiviseras, att den behöver ha en större geografisk räckvidd, att den behöver utvecklas tekniskt och att en betydande del av de tjänster och produkter som idag finns inte bör utföras eller tillhandahållas i framtiden. Vi har valt att nedan beskriva dessa möjligheter som fyra olika alternativ. 2.2 Lilla greppet (Orion) SMS är idag en i huvudsak väl fungerande verksamhet. Detta alternativ innebär att inga större ingrepp görs i verksamheten utan att SMS lever vidare i nuvarande form utan att förändringar görs i organisation, tjänster, lokalisering etc. Projektet har dock identifierat möjligheter till förbättringar på många områden och detta alternativ innebär att det är dessa som ska omhändertas. Det handlar helt enkelt om ett effektiviseringsarbete med fokus på kostnader, styrning och tjänsteutbud. Detta förslag uppfyller dock inte direktivets krav på en modern organisation menar vi utan förslaget bör ses som ett nödvändigt arbete inför en större förändring. Projektet rekommenderar att följande förbättringsområden ska omhändertas: verksamhetens uppdrag formuleras lednings-och styrfunktionen förtydligas Större fokus på verksamhetens kärnkunder Transport-tjänsten effektiviseras och planeras bättre Biblioteket omorganiseras och minskas, inköpsbudgeten för böcker halveras Studenter och kontakten med dessa blir en del av SjöVs centrala informationsarbete Möjligheter att utöva sin religion tas fram i samarbete med olika trossamfund. De gudstjänstlokaler som finns idag på anläggningarna avvecklas. Caféutbudet och souvenirförsäljningen minskas och ensas. 8 (57)

9 Vad Hur Övrigt Effektiv transporttjänst - Enhetlig och tydlig profilering av bilar och personal - Transporter blir en beställningstjänst - Tätare samarbete med mäklare Utvecklad internettjänst Teknisk utveckling Effektivt bibliotek - Seatime utvecklas till en portal med funktionalitet för kärnkunden aktiv sjöman - Personalen behöver kompetensutveckling inom ITsupport - Flytt in i huvudbyggnad - Halverad inköpsbudget - Översyn logistik, boklådor - Avyttra/hyra ut biblioteksbyggnaden - Idag rör sig SMS fordon i hamnarna i uppsökande syfte, vilket inte är resurseffektivt. - bredare utblick - länkar - tjänsteutbud från partners - kan ske löpande över tid Ökat fokus på kärnkunden Religionsutövning Systematisk produktutveckling Översyn försäljningskedja Motion - Studentkontakter integreras i SjöVs övriga informationsarbete - Internt arbete SMS för att medvetandegöra kärnkunden och hur övriga intressenter ska hanteras/ej hanteras. - Extern information om SMS uppdrag - SMS utvecklar samarbete med olika trosförbund för att utveckla möjligheten att utöva sin religion. - Egna utrymmen avvecklas - Process eller koncept för enhetlig produkt- och tjänsteutveckling etableras som särskilt beaktar kostnadseffektivitet och kundvärde utifrån konventionens krav. - Lönsamhetsanalys på produktnivå som inkl. personalkostnader. - Effektivisera den ekonomiska redovisningen - Idrottsaktiviteter och utbud ska fokuseras och dimensioneras mot aktiva sjömän - Bassängen töms och stängs. - Ett gym avvecklas på Rosenhill - Organiserade aktiviteter (ex golf, fotboll) etc) minskas. - subventionering för studenter slopas. - sjömansbok ska kunna uppvisas för att ta del av merparten av utbudet. - Bassängen behöver kaklas om inom några år. Kostnad okänd. Lokalen kan omvandlas till bibliotek? 9 (57)

10 Effektiv styrning - SjöV bör definiera ett tydligt uppdrag och ambition för verksamheten - Tydlig mål- och resultatstyrning - Befattningsbeskrivningar för chefer och föreståndare som tydliggör uppdrag, mål och mandat. Effektivisering: Enligt våra beräkningar medför Lilla greppet cirka 2,9 mkr i varaktiga besparingar. 2.3 Outsourcing Det finns möjlighet att outsourca hela SMS eller delar av verksamheten med SjöV som huvudman. Alternativet ska inte ses som att SjöV gör det lätt för sig. En outsourcing av verksamheten kräver att aktiva åtgärder och vägval görs inför outsourcingen: För det fall outsourcingalternativet övervägs rekommenderar vi att: - Lilla greppet genomförs - produkt- och tjänsteutbud måste fastställas - styrprinciper och nyckeltal för uppföljning måste etableras - aktivt val gällande inriktning, accepterad kostnad, kunder, geografisk räckvidd. Projektet avråder från en outsourcing av verksamheten i nuläget. Vi menar att en sådan inte löser några av de problem verksamheten har idag utan att det snarare finns en risk att SjöV får svårare att påverka en verksamhet som myndigheten ändå har huvudansvaret för. Effektivisering: Svår att bedöma, troligtvis ingen eller liten besparing inledningsvis. 2.4 Annan huvudman Inledningsvis vill Projektet förtydliga att frågan om en annan huvudman för verksamheten inte ingick i uppdraget. Det är emellertid inte självklart att SjöV ska vara huvudman för verksamheten. ILO- och MLC-konventionerna anger inte något krav på hur stater organiserar denna verksamhet eller vem som ska vara huvudman. En annan tänkbar och möjligen lämpligare huvudman för verksamheten skulle de svenska hamnarna vara. En sådan lösning skulle möjliggöra många samordningsvinster beträffande transporter, övrig logistik och lämpliga lokaler i eller i nära anslutning till hamnarna. Även ur ett finansieringsperspektiv framstår 10 (57)

11 hamnarna som lämpliga med anledning av att de idag redan tar ut avgift för de fartyg som anlöper den egna hamnen. Med denna lösning bör en myndighet ges i uppdrag att utöva tillsyn över verksamheten och projektet menar att Transportstyrelsen är lämplig myndighet för detta uppdrag. Det är tänkbart att SjöVs ledning kan driva frågan på politisk nivå om någon annan är bättre lämpad att vara huvudman. Detta alternativ är främst en ambitionsfråga för SjöV; vill/bör SjöV vara huvudman för SMS? Det ligger utanför projektets uppdrag att utreda möjligheterna för detta alternativ men vi vill ändå peka på att det är en tänkbar lösning. Effektivisering: Oklart, svårt att ange i siffror, men om hamnarna skulle ges uppdraget kan sannolikt betydande samordningsvinster uppnås. 2.5 Samma huvudman ny inriktning Denna inriktning är troligen den mest komplexa men har förmodligen störst potential och är vårt huvudförslag: Vi ser att det är möjligt och lämpligt att göra stora förändringar i SMS. Designen av den nya organisationen utgår från i huvudsak följande principer: o Utökad geografisk räckvidd vi vill att fler ska ha möjlighet att ta del av denna service vilket också är i linje med MLC o Avveckling av utländska stationer därför att det går utöver skyldigheter enligt MLC. o Minskning av fasta anläggningar och därmed också minskade fasta kostnader för verksamheten därigenom ökar möjligheterna att anpassa verksamheten efter efterfrågan och kundunderlag. o Ensat och begränsat produktutbud fokuserat på kärnkundens uttalade behov. o En organisation som möjliggör djupare samarbete med andra, främst våra hamnar, i syfte att leverera en bättre tjänst till en lägre kostnad. o Konsolidering och geografisk centralisering av enhetsgemensamma funktioner, såsom bibliotek och motion på så sätt uppnår vi en mer effektiv verksamhet och kan sänka våra lokalkostnader. o Fokus på mobilitet vi kommer till våra kunder där de finns. o Vi satsar på moderna och välfungerande uppkopplingsmöjligheter genom bra WiFi kan många andra behov tillgodoses. o Vi moderniserar hemsidan så att den utgår från vår hamnstruktur och blir mer kundanpassad. 11 (57)

12 o Vi förstärker och förtydligar statens roll som samordnare av samhällets resurser för att tillhandahålla service till sjömännen. 2.6 Vårt förslag Indelning i regioner Vi föreslår att Sverige delas in i fyra regioner med en regionsamordnare (RSA) för varje region. Verksamheten utökas till fler hamnar men denna utökning ska ske i nära samarbete med andra aktörer och då främst de hamnar som är aktuella. Sjömansservice roll som garant för en viss lägsta-nivå bör förfinas och utvecklas. De hamnar som bör ingå i verksamheten eller på annat sätt få del av ett passande utbud är de hamnar som 2012 tog emot flest fartygsanlöp. Nya roller Vi föreslår att den föreslagna organisationen bemannas med delvis nya roller. Fyra regionsamordnare (RSA) har ett helhetsansvar för samordning och utformning av sjömansservice inom respektive region. RSA är en ny roll med mer av karaktären av projektledare för verksamheten i regionen. Rollen ställer stora krav på förmåga och fallenhet för att knyta kontakter och inleda samarbeten med externa parter. Serviceombuden (SO) bemannar de mobila service-enheterna och dropin-centren. Denna roll förstärks med utbildning i ny och modern teknik samt kundbemötande. Kunskaper om bibliotek och webb-tjänster är fortsatt viktiga men dessa kompetenser koncentreras till Norrköpingskontoret. Dropin-center (DIC) Vi föreslår att mindre lokaler, liknande den som redan finns i Malmö, etableras på fler orter i Sverige. För att detta ska fungera krävs ett gott samarbete med de enskilda hamnarna såväl som med deras branschorganisation Sveriges Hamnar. Dropin-centren, DIC, kommer att utformas på två sätt. Ett större, ett s.k. DICplus, som har egna träningsmöjligheter och som är bemannat under större delen av dagen. För de mindre hamnarna utformas DIC, som blir ett servicecenter på mindre yta och som också kan vara obemannat vissa tider. Runt Dropin-centren skapas ett nätverk av tjänster som sjömännen kan nyttja i samarbete med lokala aktörer, exempelvis gym, kyrkor, simhallar, varuhus, m.m. 12 (57)

13 Mobila servicecenter (MSC) De fordon som idag finns knutna till verksamheten anpassas för att bättra kunna användas som mobila servicecenter. Alla fordon bör ha plats för sju passagerare men idag är lastutrymmet nästan helt outnyttjat. Vi föreslår att man utformar ett utrymme för surfplattor med mobilt bredband, telefonkort, broschyrer och nyhetsblad. Genom dessa enheter kan serviceombuden även besöka och serva de hamnar i regionen som inte är knutna till ett DIC. DIC plus DIC MSC 60 kvm bemannat 30 kvm 7 passagerarplatser 1 arbetsplats för SO Vissa, en arbetsplats 4 datorer 4 datorer Informationsställ Wifi Wifi 4-6 surfplattor Soffa och bord Soffa/surfplats Standardutbud för försäljning Bokhörna Infohörna Kaffe/kylskåp Kaffe/läskautomat Tv- och tvspel Toalett Toalett Biljard/dart/pingis Närliggande eller egen Samarbetsavtal mindre anläggning för träning (gym/lagsport) Dusch och omklädning Centralt-Norrköping Vi föreslår att den centrala mediafunktionen kompletteras med bibliotek och att den centrala motionsfunktionen också sköts vid Norrköpingskontoret. Flera samordningsvinster kan uppnås på detta sätt. Enhetschefen tillsammans med medarbetare utgör ett team för att sköta de centrala funktionerna. Region Nord Regionen omfattar hamnarna på norrlandskusten med särskilt fokus på Luleå, Sundsvall och Gävle. Vi föreslår att tre dropin-center etableras i regionen och att den bemannas med en regionsamordnare och serviceombud. Region Mitt Denna region omfattar Stockholm, Södertälje och Mälaren (Västerås och Köping). Regionen bemannas av en regionsamordnare och serviceombud. Anläggningen vid Kaknäs avvecklas och i samarbete med Stockholms hamnar etableras ett eller flera DIC, varav ett bör vara ett s.k. DICplus. I Södertälje skapas ett DIC och hamnarna i Mälaren servas från MSC-enheten. 13 (57)

14 Region Väst Regionen samordnar service i området från Brofjorden och ner till Halmstad. Kontor och ett eller flera DIC, varav ett DICplus, etableras i samarbete med Göteborgs Hamn. Dropin-center etableras i Brofjorden och i Halmstad. Denna region bemannas med en regionsamordnare och serviceombud. Rosenhill avvecklas och samarbeten med lokala aktörer etableras. Region Syd Denna region blir stor geografiskt sett men har fördelar av att de centrala funktionerna finns i Norrköping. Bemannas med en regionsamordnare och serviceombud. Norrköping förses med DICplus som lokaliseras i Lithografen. Johannisborg avvecklas. Lokalen i Kockum fritid avvecklas men samarbetet med idrottsanläggningen bibehålls. Karlshamn bevakas genom MSC. Öppettider Huvudregeln för verksamheten är att öppettiderna ska följa sjötrafiken men i övrigt motsvara samhällets övriga utbud. DIC och MSC ska vara aktiva och tillgängliga i första hand under dagtid vardagar men lokala avvikelser kan förekomma med hänsyn till sjöfarten. Vi ser att viss säsongstjänstgöring kan bli aktuell i några av våra större kryssningshamnar, exempelvis Visby, men väljer att inte inkludera en sådan tjänst i nuvarande förslag. Vi föreslår att SMS ska ha ett journummer övrig tid där enskilda sjömän kan kontakta regionen om behov av transport eller annat stöd uppstår under tider då verksamheten inte pågår. Effektivisering Ovan föreslagna åtgärder innebär enligt våra beräkningar effektiviseringar med 4,2 mkr per år. 2.7 Beskrivning och motivering av förslaget Fokus på rätt kunder Vid analysen av verksamheten har vi sett att Sjömansservice idag servar många personer som inte tillhör den målgrupp verksamheten bör ha. Konventionernas rättighetskatalog riktar sig till aktiva sjömän, vilket förklaras som varje person som är anställd, sysselsatt eller arbetar i någon funktion ombord på ett fartyg som konventionen är tillämplig på (artikel II, 1f; jämför regel 3.1 och 4.4 MLC). Nyckeltalen visar också detta: Andelen besökande aktiva sjömän (i tjänst eller hemma på vila) fördelar sig på de olika anläggningarna enligt följande. 14 (57)

15 Göteborg 39 % Stockholm 69 % Norrköping 68 % Malmö 100 % I denna statistik utmärker sig särskilt verksamheten i Göteborg som enbart har drygt en tredjedel av målgruppen som kunder. Idag läggs också stort fokus på de studenter som läser vid sjöfartsprogrammen i Kalmar och i Göteborg. Även här bör en åtstramning ske då blivande sjömän inte heller de omfattas av konventionen. Några säkra nyckeltal för hur många studenter som besöker eller nyttjar anläggningarna finns inte men det är vår uppfattning att denna kundgrupp idag uppfattas som prioriterad av verksamheten. Vidare kan noteras att konventionerna inte anger någon skyldighet för en stat att tillhandahålla servicen på utländsk mark eller till särskilt utpekade fartyg. Resonemanget är rimligt och bygger på att konventionernas utformning är avsedda att bidra till ett globalt nätverk av sjömansservice så att sjömän alltid har möjlighet att få del av servicen, om än dock inte alltid från sitt eget hemland. Vi föreslår: att verksamheten förtydligar sitt kundbegrepp och sin målgrupp. Detta arbete behöver göras både internt för den egna personalen och externt genom information till alla berörda. Idag finns många andra anställda vid SjöV inom kundgruppen och dessa behöver få särskild information. I anslutning till detta resonemang föreslår vi också att Antwerpen avvecklas. Detta omställningsarbete ska inte innebära att SjöV eller andra externa kunder i framtiden inte ska kunna utnyttja eventuell överkapacitet i form av tillgängliga lokaler m.m. men det är avgörande att verksamheten inte dimensioneras eller utformas för fel kundgrupper. Arbetet med studenterna på sjöfartsprogrammen, framtidens sjömän, bör fokusera på information och marknadsföring men studenterna bör inte subventioneras i fråga om exempelvis lägre avgifter för motion m.m. Vårt förslag innebär att verksamheten kommer att fokusera på transporter, internet-tillgång och motion och idrott. Vi menar att verksamheten även i fortsättningen ska tillhandahålla litteratur till de svenska sjömännen men att denna verksamhet ska minska och omformas till att utgöra en bastjänst. Skälet för denna förändring är att vi menar att de flesta svenska sjömän idag arbetar under sådana förhållanden att de kan utnyttja folkbibliotekens tjänster Ökad geografisk spridning/mobilitet/teknik 54 % av sjömännen som besvarade vår enkät uppgav att de inte tar del av serviceutbudet för att de inte kan eller att det inte finns i den hamn som 15 (57)

16 sjömannen ankommer till. Sverige är ett land med många hamnar och med stor andel av export och import som går på köl till eller från Sverige. Idag finns Sjöfartsverkets sjömansservice i fyra hamnar. Trots att man planerat för att kunna serva sjömän i fler hamnar har denna verksamhet inte riktigt kommit igång. Vi föreslår: att verksamheten utökas till fler hamnar men att denna utökning ska ske i nära samarbete med andra aktörer och då främst de hamnar som är aktuella. Sjömansservice roll som garant för en viss lägsta-nivå bör förfinas och utvecklas. De hamnar som på något sätt bör ingå i verksamheten eller på annat sätt få del av ett passande utbud är de hamnar som 2012 tog emot flest fartygsanlöp: Göteborg Helsingborg Brofjorden Malmö Norrköping Halmstad Karlshamn Gävle Stenungsund Södertälje Trelleborg Stockholm Ystad Visby Kapellskär Luleå Sundsvall Slite Media Vi föreslår vidare att filmtjänsten avvecklas helt och hållet då detta behov kan tillgodoses fullt ut med bibehållen kvalitet av privata aktörer. Beträffande nyhets- och tidningstjänsterna behöver dessa moderniseras och effektiviseras. Sjömännens behov av internetuppkoppling är stort och för många är det den väg man håller kontakten med familj och vänner. Internet tillhandahåller också ett ypperligt sätt för den enskilda sjömannen att kunna hållas sig informerad om vad som händer i hemlandet. Vad som beskrivits i föregående stycke om sjömännens önskan om att kunna planera sitt hamnuppehåll bättre och i god tid är relevant även i detta sammanhang. Vi noterar att sjömansservice hemsidor idag inte ger möjlighet till denna typ av planering. Hemsidorna är idag uppbyggda utifrån verksamhetens anläggningar och på så sätt inte kundanpassade eftersom sjömännen anlöper en hamn, inte en anläggning. Vi föreslår att hemsidan görs om och får en ny kundanpassad struktur och att hemsidan blir en samlingspunkt för all information om service som den enskilde sjömannen kan få vid ett hamnanlöp Transporter Transportverksamheten behöver också moderniseras och effektiviseras. Vårt intryck är att transporterna, som är mycket uppskattade, sker på ett ostrukturerat 16 (57)

17 sätt vilket medför förseningar och besvär både för sjömännen och för verksamheten. Sjömännen bör ges bättre möjligheter att planera sitt hamnuppehåll tillsammans med sjömansservice. Här ser vi att ett fördjupat och förbättrat samarbete med skeppsmäklarna kan vara en väg till bättre service. En annan avgörande fråga är förbättringar av internetbaserad kontakt i god tid innan ankomst till hamn Funktioner som minskas eller avvecklas De verksamheter som inte efterfrågas mest i kundundersökningen bör minskas, omformas eller avvecklas helt. Dessa verksamheter är Caféverksamheten Möjligheter att utöva religion Fototävlingen Fartygsbesök Vi föreslår: att utbudet av tjänster och service ensas och i viss mån standardiseras. Detta får inte ske på bekostnad av den servicekänsla och flexibilitet som präglar verksamheten idag. Sjömansservice ska även i fortsättningen finnas till för alla aktiva sjömän som önskar ta del av utbudet. Transporttjänsten utvecklas och renodlas Outsourcing Flera delar i verksamheten lämpar sig för outsourcing, t.ex. caféverksamheten och försäljning. Vi väljer att inte lägga konkreta förslag på hur detta ska gå till utan lämnar till verksamheten att bedöma vad som är lämpligt, möjligt och framför allt effektivt Avveckling Vårt förslag innebär att alla fasta anläggningar/stationer avyttras. Det har inte varit möjligt att utreda faktiska marknadsvärden eller vilket intresse det kan finnas för stationerna, även om vi tror att intresset kan vara stort för dessa anläggningar hos rätt kund. Vi har istället använt oss av anläggningarnas restvärden vid beräkningarna Utveckla samarbeten För att vårt förslag ska kunna genomföras krävs ett mycket fördjupat samarbete och partnerskap med många olika aktörer. När det gäller våra center och vår hamnservice krävs ett gott samarbete med hamnarna. Beträffande möjligheten för sjömannen att bättre kunna planera sitt hamnuppehåll och våra möjligheter att bättra kunna planera verksamheten krävs ett samarbete med fartygsmäklarna. För att kunna ge en god service i hela regionen och också kunna komplettera utbudet 17 (57)

18 på de ställen som så behöver måste verksamheten söka samverkan med kommuner, företag på orten, Svenska kyrkan m.fl Satsning på dropin-center och mobila enheter Erfarenheter från s.k. drop-incenter i nära samarbete med den lokala hamnen är goda. Verksamheten bör inom de närmaste tre åren fokusera på att skapa fler sådana lättillgängliga center där sjömän kan träffa varandra och genom goda internetuppkopplingar hålla kontakten med familj och vänner samt uppdatera sig på nyheter och andra händelser. Vi föreslår: att dropin-center skapas i hamnarna i Göteborg, Brofjorden, Halmstad, Luleå, Malmö, Sundsvall, Gävle, Stockholm, Södertälje och Norrköping Nationella rådet I nästa kapitel redovisas våra iakttagelser om Nationella rådets roll. Vi föreslår att rådet behålls tills vidare men att ett arbete genomförs tillsammans med rådet i syfte att tydliggöra dess roll och kunskaper om relevant lagstiftning. Goda relationer med det Nationella rådet bidrar till att Sveriges anseende vid ILO bibehålls SWOT-analys Nedan redovisas en enkel swot-analys över vårt huvudförslag: Styrkor Geografisk täckning Tydligt ansvar för region Tydligt utbud för kunden Låga fasta kostnader Fokus på kärnkund Länkar samhällets resurser Når fler aktiva sjömän Möjligheter Utökade samarbeten Möjligheter till tempoväxling mellan olika orter Svagheter Sårbar bemanning Urholkad roll för ombuden Externa beroenden Hot Extern kritik badwill Kritik från ILO mot SE Förändringar i Göteborg kan orsaka stora protester Kan uppfattas som en nedmontering av serviceutbudet 18 (57)

19 3 Finansiering Ett första steg för att kunna ta ställning till eventuell annan finansiering av verksamheten är att fastställa bas- och tilläggsutbud. Med basutbud menar vi det staten Sverige är skyldigt att tillhandahålla för svenska sjömän och andra som ombord på fartyg anlöper svensk hamn. Basutbudet i vårt förslag är: - Hämtning och transport till närmaste DIC alternativt besök av MSC vid kaj. - Tillgång till de tjänster som finns vid DIC plus - Tillgång till bibliotek i hamn och boklådor till sjöss - Nyheter och samhällsinformation - Möjligheter till träning och motion i hamn Denna service ska vara avgiftsfri för den enskilde sjömannen. För tilläggstjänster, t.ex. transporter till stadskärnor, sevärdheter, kulturella eller idrottsevenemang bör en mindre avgift tas ut. Hur denna fastställs kan variera men avgiften bör vara fast och på en skälig nivå. 4 Genomförande 4.1 Aktivitetsplan för genomförande Hösten 2013: -Lilla greppet genomförs av SMS självt - Rekrytering av enhetschef, bibliotekarie NK samt RSA - Påbörja försäljning av Rosenhill, Kaknäs och Johannisborg - Detaljplanering av DIC Lithografen - Förankringsinsats i SMS/inom SjöV och externt - Utse förändringsledare Våren 2014: - Rekrytering av serviceombud - Anpassning av fordon (MSC) - Inköp IT/Surfplattor - Kravställning ny hemsida/portal - Etablera kontakter med hamnar - Etablera samarbetsavtal med trossamfund, motion etc. - Genomför omställningsarbete - Kommunikationsinsats mot kunder, partners etc. - Fortlöpande etablera Dropin-center 19 (57)

20 1 september 2014: FSMS etablerat fullt ut 4.2 Beräknade omställningskostnader Kostnader för extra stöd för den chef som genomför vårt huvudalternativ, omställningsarbete, ny teknik m.m. beräknas till cirka 6,9 mkr. Enligt våra beräkningar och med beaktande av beräknad årlig besparing är denna kostnad intjänad efter 1,6 år. 5 Iakttagelser och slutsatser 5.1 Övergripande Kundbegreppet SMS huvuduppdrag är att leverera service till i första hand aktiva sjömän, oavsett nationalitet och flagg, för att kompensera för det utbud sjömannen går miste om under tiden till sjöss. Projektet kan konstatera att kundbegreppet är vagt uppfattat och något urholkat i verksamheten idag. En betydande del av SMS produkter, tjänster och faciliteter används idag av helt andra kategorier än aktiva sjömän. Ofta handlar det om privatpersoner eller verksamheter i periferin av verksamhetens egentliga syfte, t.ex.: - studenter - egen personal inom SjöV och personal vid andra myndigheter - idrottsföreningar - skolor - privatpersoner Projektet noterar också att en stor del av den verksamhet som bedrivs mot icke kärnkunder genererar betydande intäkter i verksamheten som uppväger det faktum att verksamheten inte bär sig genom att enbart fokusera på kärnkunden i den form den bedrivs idag. Projektet noterar nyckeltalen för andelen sjömansfolk och hemmavarande för de olika stationerna: Rosenhill 39 % Kaknäs 69 % Johannisborg 68 % 20 (57)

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer

PM - statusrapport e-böcker

PM - statusrapport e-böcker 2014-03-28 PM - statusrapport e-böcker Osäker på terminologi och begrepp? Läs gärna dokumentet Frågor och svar om e- böcker! Inledning E-böckerna är mycket populära, under 2013 ökade e-boksutlåningen vid

Läs mer

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi

LOTSSTRATEGI den 22 februari 2012. Lotsstrategi Lotsstrategi Inledning Svensk näring och allmänhet är beroende av att infrastrukturen fungerar året runt. För Sjöfartsverket innebär det att ansvara för infrastrukturen till sjöss och tjänster relaterade

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Välkommen till motionsåret 2014

Välkommen till motionsåret 2014 Välkommen till motionsåret 2014 Din guide till Sjömansservice motionsverksamhet under året. Här kan du läsa om våra tävlingar och reglerna för dessa. Välkommen på ett besök i vår verksamhet! Sjömansservice

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK)

103 33 Stockholm. EU-kommissionens frågeformulär angående statsstöd till och beskattning av hamnar (N2013/34071MK) Sjöfartspolitiska enheten YTFRANDE 1 (6) Handläggare, direkuelefon Ert datum Er beteckning Maria Brunnmyra, +46 10478 49 09 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator~regeringskansliet.se barbro.nordskar~regeringskansiiet.se

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar

Resultat Invånardialog. Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar Resultat Invånardialog Tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar 1 Panelfråga om tillgänglighet i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar I Kungsbacka kommun arbetar vi aktivt med

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Informationsoch. kommunikationsstrategi INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 1 Informationsoch kommunikationsstrategi 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Informations- och kommunikationsstrategi En av de viktigaste uppgifterna i Sjöbefälsföreningens

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator

Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad. Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Nyttorealisering i praktiken e-tjänstutveckling Göteborgs Stad Mimi Lopez e-tjänstprojektkoordinator Kort om mitt arbete Mimi Lopez, anställd i Göteborgs Stad. e-tjänstprojektkoordinator för e- tjänstutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Ny modell för matchavgifter och planhyror

Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429 Dpl 01 sid 1 (5) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteyttrande 2013-09-30 Pär Nyberg, 054-5402356 par.nyberg@karlstad.se Ny modell för matchavgifter och planhyror Dnr KFN-2013-429

Läs mer

Kommunikationsplan 1(5)

Kommunikationsplan 1(5) Datum 2014-09-19 1(5) Kommunikationsplan Syfte Syftet med kommunikationsplanen är att öka kännedomen och kunskapen om Samordningsförbundets verksamhet, resultat och kommunikationskanaler. Samordningsförbundet

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3

INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 Democratic Republic of ia INTRODUKTION 2 I. MISSION, VISION OCH VÄRDERINGAR 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 II. MEDLEMSSKAP REKRYTERA OCH BEHÅLLA 3 MÅLSÄTTNING 3 ÅTGÄRDER 3 III. NATIONELLA STYRELSENS SERVICE

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget.

Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. Rapport av genomförd enkät till företag i Kronobergs och Kalmar län med anledning av konjunkturläget. 1. Inledning Vid ett styrgruppsmöte i IEC den 15 november diskuterades IEC:s möjligheter att agera

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19)

Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) TSG 2011-615 N2011-07-13 Remissvar 1(5) Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Komplettering av kollektivtrafiklagen (Ds 2011:19) Transportstyrelsen har anmodats att yttra sig över rubricerat

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

Byggtjänsts syn på framtiden och planer

Byggtjänsts syn på framtiden och planer Bilaga 4 Byggtjänsts syn på framtiden och planer Kundkategorisering - Målgruppsinriktning Kundförväntan - Krav på tjänster och lösningar Affärslogik - Betalningsvilja och betalningsmodeller Innehåll -

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312

Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser - för lärande i staten (SOU 2015:36) Fi2015/2312 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2015-08-27 Ärendenr: NV-04097-15 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet Systematiska jämförelser

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen 1(6) Näringsdepartementet Remiss av SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen har erhållit rubricerade remiss för yttrande och lämnar här följande synpunkter. Sammanfattning

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014

Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Analys och kommentarer gällande genomförd användarenkät på Melleruds bibliotek 2014 Syfte Vårt syfte med den genomförda enkäten var att skapa en dialog med våra biblioteksanvändare och att skapa positiva

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10

Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 μ-fab Underlag till workshop och styrelsemöte 2007-09-10 Ledning av μ-fab Director μ-fab föreståndare för μ-fab Utses av värdhögskolorna Rapporterar: inom myfab till prefekterna, och till μ-fabs styrelse

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015

Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Datum: Måndagen den 12 maj Tid: Kl. 14.30 16.00. Plats: Marstrands Havshotell. Närv. ledamöter: Gun-Marie Daun (KD), ordförande, Jan Sammels, tjänsteman, vice ordförande, Agneta Malmsten, tjänsteman, Jan-Åke

Läs mer