Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EESärenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EESärenden"

Transkript

1 Dnr 2009/510 T0 2010:12 Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EESärenden

2 2

3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ansvarar för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen. Denna rapport har utarbetats av Jenny Gustafsson, uppdragsledare, Charlotta Ekeström och Rolf Hermond. Christine Vallhagen har bistått uppdragsgruppen i juridiska frågor och Simon Bjurström i frågor rörande statistik och arbetslöshetskassornas datasystem. Rapporten är godkänd för publicering. Katrineholm den 22 juni 2010 Anne-Marie Qvarfort Generaldirektör Gunilla Wandemo Chef för Granskningsenheten Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Box Katrineholm Tfn: E-post: 3

4 4

5 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning EU:s regler om social trygghet Sammanläggningsprincipen Gränsarbetare Anställd som inte är gränsarbetare Arbetssökande med intyg E Nordisk konvention om social trygghet Regelverk i förändring Arbetsförmedlingen Syfte och metod i kartläggningen Arbetsförmedlingens uppdrag och handläggning av EU/EES-ärenden Olika förutsättningar för inskrivning och matchning Informationsskyldighet kring försäkringen Kontrollerande och utbetalande uppdrag EURES-nätverk och nordiskt samarbete Arbetsförmedlingens uppdrag i EU/EES-ärenden sammanfattning Arbetslöshetskassorna Syfte, metod och urval för granskningen Registrering av E 301-dagar Tillhandahållande av handlingar Granskningsresultat Brister i handläggning och beslut Beräkning av ersättning i sammanläggningsärenden Kvarstående medlemskap under utlandsarbetet Rutiner för handläggning av EU/EES-ärenden Slutsatser

6 6

7 Sammanfattning Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna har olika roller i hanteringen av ärenden för arbetssökande där det särskilda regelverket inom EU/EES-området är tillämpligt, så kallade EU/EES-ärenden. Arbetsförmedlingen har kontrollerande, informativa och administrativa uppgifter medan arbetslöshetskassorna utreder och fattar beslut om arbetslöshetsersättning. Rapporten Arbetsförmedlingens och arbetslöshetskassornas hantering av EU/EES-ärenden fokuserar på det gemensamma regelverket inom EU/EES-området och dess tillämpning inom den svenska arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med uppdraget har varit att kartlägga Arbetsförmedlingens uppdrag i så kallade EU/EES-ärenden, och att granska handläggningen från underlag till beslut i ett urval ärenden på några arbetslöshetskassor. 1 Arbetsförmedlingens uppdrag inom EU/EES-området regleras både i EG-förordningar och i svensk lag, i förordning och i föreskrift. Kartläggningen visar att uppgifterna är omfattande: För Sveriges del fullgöra uppgifterna avseende arbetskraftens fria rörlighet inom EU-gemenskapen samt förmedla lediga platser och platsansökningar. Medverka i EU:s informations- och erfarenhetsutbyte på sysselsättningsområdet. Skriva in och ge service till arbetssökande som har laglig rätt att arbeta i Sverige. Matcha arbetssökande till ledigt arbete utifrån principen om icke-diskriminering av arbetskraft. För arbetssökande som saknar svenskt personnummer eller har bostadsadress i utlandet försvåras denna uppgift av att de sökande enligt Arbetsförmedlingens administrativa föreskrifter inte ska skrivas in i datasystemet AIS. 1 IAF:s kartläggning och granskning inom ramen för detta uppdrag har genomförts under 2009 då Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71 utgjorde det gällande regelverket. Dessa förordningar har den 1 maj 2010 ersatts av Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/

8 Lämna information om arbetslöshetsförsäkringen och om möjligheten att ansöka om ersättning, vilket även omfattar regelverket för migrerande arbetstagare inom EU/EES-området. Lämna information om möjligheten att genom intyg E 303 ta med sig sin arbetslöshetsersättning för att söka arbete i annat EU/EES-land, och om de skyldigheter det medför. Betala ut arbetslöshetsersättning till och kontrollera försäkringsvillkoren för arbetssökande som genom intyg E 303 söker arbete i Sverige. Kontrollera försäkringsvillkoren för arbetssökande som omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring, inklusive dem som beviljas ersättning med hjälp av samordningsreglerna inom EU/EES. Delta i det nordiska samarbetet på sysselsättningsområdet och i EURES-nätverket för europeiska arbetsförmedlingar. IAF:s granskning av arbetslöshetskassornas handläggning har avgränsats till så kallade sammanläggningsärenden där arbete i annat EU/EES-land läggs samman med arbete i Sverige för att berättiga till arbetslöshetsersättning. Granskningen visar att regelverket har följts när det gäller sammanläggning av anställnings- och försäkringsperioder för uppfyllande av arbetsvillkor och medlemsvillkor. När det däremot gäller beräkning av ersättning i EU/EES-ärenden och när det gäller det svenska regelverket, har IAF identifierat följande brister och tveksamheter i handläggning och beslut: Beräkning med schablontal för arbetade timmar har använts på ett felaktigt sätt av en arbetslöshetskassa vid beräkning av ersättning. Försäkringstillhörigheten har utretts bristfälligt av arbetslöshetskassorna i två ärenden. Utredning enligt 43 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring om avstängning från rätt till ersättning om en sökande har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande, har inte gjorts i alla ärenden där det har varit relevant. Arbetsvillkoret har fastställts till fel datum i några ärenden. Arbetad tid och intjänad ersättning har antingen missats eller felaktigt räknats med i beräkning av dagsförtjänst och normalarbetstid. 8

9 Regelverket har inte följts när det gäller hur månad för anmälan på Arbetsförmedlingen ska räknas in i ramtiden. Oklarheter på arbetsgivarintyget gällande anställningsförhållanden har inte utretts tillräckligt. Beslutsbrev med missvisande information om på vilka grunder ersättningen har beräknats, har skickats till den ersättningssökande på två arbetslöshetskassor. Sammanfattningsvis visar IAF:s granskning att det råder en stor osäkerhet på de tre granskade arbetslöshetskassorna kring hur sammanläggningsärenden ska hanteras på detaljnivå. Besöken på Arbetsförmedlingen gav indikationer på att en viss osäkerhet råder även bland arbetsförmedlare när EU/EES-regler ska tilllämpas eller informeras om. En ny EU-förordning har börjat tillämpas under våren Det som har framkommit i IAF:s granskningsuppdrag tydliggör behovet av att Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna arbetar med implementeringen av denna så att osäkerheten på handläggarnivå inte kvarstår. Såväl Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) som Arbetsförmedlingen bedriver utbildning i EU/EES-frågor under IAF kommer att tillskriva Arbetsförmedlingen och de granskade arbetslöshetskassorna angående vilka åtgärder de vidtar med anledning av granskningsresultaten. 9

10 1 Inledning Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna har olika roller i hanteringen av ärenden för arbetssökande där det särskilda regelverket inom EU/EES-området är tillämpligt, så kallade EU/EES-ärenden. Arbetsförmedlingen har kontrollerande, informativa och administrativa uppgifter medan arbetslöshetskassorna utreder och fattar beslut om arbetslöshetsersättning. Under 2007 och 2008 genomförde IAF kartläggningar av en viss typ av EU/EES-ärenden hos totalt tio arbetslöshetskassor. Det nu genomförda tillsynsuppdraget innebär att IAF har tagit nästa steg, genom att under 2009 kartlägga även Arbetsförmedlingens roll i EU/EES-ärenden. IAF har dessutom granskat handläggningen från underlag till beslut i ett urval ärenden hos några av arbetslöshetskassorna. Det gemensamma regelverket inom EU/EES-området och tilllämpning av det inom den svenska arbetslöshetsförsäkringen är uppdragets övergripande fokus. I den del som rör Arbetsförmedlingen har ansatsen varit bred. Syftet har varit kartläggning av Arbetsförmedlingens uppdrag och hantering av olika typer av EU/EES-ärenden. Granskningen av arbetslöshetskassornas handläggning har varit inriktad på en begränsad kategori av EU/EES-ärenden, så kallade sammanläggningsärenden där arbete i annat EU/EES-land läggs samman med arbete i Sverige för att berättiga till arbetslöshetsersättning. Denna del av uppdraget har syftat till att inhämta information om handläggningen och att utifrån ett försäkringsperspektiv granska de beslut som arbetslöshetskassorna har fattat. Denna rapport inleds med ett avsnitt om regelverket och följs av en redovisning av iakttagelser gjorda i samband med kartläggningen respektive granskningen hos Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna. Slutligen redovisas de slutsatser IAF drar av uppdraget som helhet. 10

11 2 EU:s regler om social trygghet Den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital mellan EU:s medlemsländer är en grundläggande princip i det europeiska samarbetet. För att EU-medborgare ska kunna utnyttja sin rättighet att fritt bosätta sig för arbete i en annan medlemsstat, har medlemsländernas olika system för social trygghet samordnats i Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 2 (nedan kallad förordningen) och dess tillämpningsförordning 3. Genom EES-avtalet omfattas även medborgare i Norge, Liechtenstein och på Island av förordningen och genom ett särskilt avtal även medborgare i Schweiz. Dessa förordningar har ersatts av Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 och dess tillämpningsförordning 4, som började tillämpas den 1 maj För medborgare i EES-länderna och Schweiz gäller tills vidare de tidigare förordningarna. 2.1 Sammanläggningsprincipen Sammanläggning är en möjlighet för en person som blir arbetslös i ett medlemsland dit han eller hon har flyttat för arbete, eller som bor och arbetar i olika länder. En sådan person som inte uppfyller de nationella villkoren för rätt till ersättning vid arbetslöshet, kan ha rätt att tillgodoräkna sig tid som anställd och som försäkrad mot arbetslöshet i andra EU/EES-länder. Det innebär att ett svenskt arbetsvillkor kan uppfyllas genom arbete både i Sverige och i till exempel Spanien. För att få tillgodoräkna sig arbete som har utförts i ett annat land krävs vanligtvis att man närmast före arbetslösheten har arbetat i det land där man söker ersättning. Sammanläggning regleras i artikel 67 i förordningen. Artikeln ger ett skydd som migrerande arbetstagare inte skulle ha om enbart nationella regler tillämpas. Intyg E 301 är den blankett som används av de behöriga institutionerna i medlemsländerna för att intyga försäkrings- och anställningsperioder. Intyget utgör underlag för arbetslöshetskassans beslut om ersättning i sammanläggningsärenden. 2 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. 3 Rådets förordning (EEG) nr 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpningen av förordning (EEG) nr 1408/71. 4 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, samt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/

12 2.2 Gränsarbetare Gränsarbetare definieras i EG-förordningen 5 som en anställd eller egenföretagare som är verksam inom en medlemsstat och bosatt inom en annan, dit han eller hon återvänder dagligen eller minst en gång i veckan. Inom arbetslöshetsförsäkringen omfattas dock endast anställda av regelverket kring gränsarbetare. Förordningens artikel 71 reglerar vad som gäller. En gränsarbetare som blir delvis eller periodvis arbetslös och som vill ansöka om arbetslöshetsersättning, ska göra det i arbetslandet. En gränsarbetare som blir helt arbetslös, ska ansöka om ersättning i bosättningslandet. För en helt arbetslös person krävs inget arbete i bosättningslandet för att han eller hon ska omfattas av det landets arbetslöshetsförsäkring. Personen är dessutom undantagen från den förutsättning som nämndes ovan, att ha arbetat i det land där ersättning söks, för att få sammanlägga enligt artikel En gränsarbetare bosatt i Sverige har rätt att bli medlem i en svensk arbetslöshetskassa om han eller hon uppfyller villkoren för att bli berättigad till ersättning Anställd som inte är gränsarbetare En person som är anställd inom en medlemsstat och bosatt inom en annan, och som under anställningstiden återvänder till bosättningslandet mer sällan än en gång i veckan, kallas vanligen oäkta gränsarbetare eller sällanhemvändare. I EGförordningen används formuleringen en anställd som inte är gränsarbetare. 8 En sådan person som blir delvis eller periodvis arbetslös och som förblir tillgänglig för sin arbetsgivare eller står till arbetsmarknadens förfogande i arbetslandet, ska ansöka om ersättning i arbetslandet. Vid hel arbetslöshet kan han eller hon välja att söka arbete och ersättning antingen i arbetslandet eller i bosättningslandet. Om personen väljer bosättningslandet gäller samma regler som för gränsarbetare (se avsnitt 2.2). 2.4 Arbetssökande med intyg E 303 En person som är helt arbetslös och uppfyller villkoren för arbetslöshetsersättning kan ansöka om att få ta med sig ersättningen för att under tre månader söka arbete i ett annat EU/EES-land. Denna möjlighet till export av ersättning regleras i förordningens artikel 69. Ansökan beviljas genom utfärdande av 5 Artikel 1, förordning (EEG) nr 1408/71. 6 Artikel 67.3 förordning (EEG) nr 1408/ Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om övergång mellan stater IAFFS 2005:6. 8 Artikel 71.1b förordning (EEG) nr 1408/71. 12

13 intyg E 303. Före avfärd ska den arbetssökande ha varit registrerad vid arbetsförmedlingen och ha stått till arbetsmarknadens förfogande i minst fyra veckor. Registrering vid arbetsförmedling i det land personen reser till ska ske inom sju dagar från den dag då han eller hon inte längre stod till förfogande i utreselandet. Under tiden som arbetssökande i ett annat EU/EES-land ska personen stå till arbetsmarknadens förfogande på samma villkor som övriga sökande i det landet. Att villkoren uppfylls och reglerna följs ska kontrolleras av arbetsförmedlingen i det aktuella landet. Om den arbetssökande återvänder till utreselandet måste det ske innan tremånadersperioden är slut. Annars riskerar personen att förlora rätten till arbetslöshetsersättning i utreselandet Nordisk konvention om social trygghet Den nordiska konventionen om social trygghet utgör ett komplement till EG-förordningen och gäller inom Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt inom de självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. Inom arbetslöshetsförsäkringens område är konventionens artikel 12 betydelsefull. Den medger undantag från EG-förordningens krav på att en person senast ska ha arbetat i det land där ansökan om arbetslöshetsersättning görs. Undantaget ges genom den så kallade femårsregeln och gäller för Sveriges del vid ansökan om medlemskap i en arbetslöshetskassa, alternativt vid ansökan om grundbeloppet hos arbetslöshetskassan Alfa, inom fem år från det att personen lämnade den svenska arbetslöshetsförsäkringen. En förutsättning är att den sökande därefter har tillhört försäkringen i ett annat nordiskt land. Personen får således sammanlägga anställnings- och försäkringsperioder för att uppfylla arbetsvillkoret och medlemsvillkoret utan att behöva arbeta i Sverige först. 10 Ansökan om nytt medlemskap i arbetslöshetskassan, eller ansökan om ersättning, ska ske inom åtta veckor från det att försäkringstillhörigheten upphörde i frånflyttningslandet. Retroaktivt medlemskap beviljas inom åttaveckorsramen Artikel 69 förordning (EEG) nr 1408/ Konventionens femårsregel gäller även i motsatt riktning om en person återvänder till t.ex. Norge efter att ha arbetat i Sverige under en period. 11 Artikel 8, Administrativt avtal om tillämpningen av nordisk konventionen om social trygghet. 13

14 2.6 Regelverk i förändring Det regelverk som har beskrivits ovan har gällt under den tid Sverige har varit en del av det europeiska samarbetet. Det är det regelverk som har varit aktuellt när IAF har genomfört kartläggningen och granskningen inom ramen för detta tillsynsuppdrag. Den 1 maj 2010 började EU-förordning 883/2004 och dess tillämpningsförordning 12 att tillämpas. Grundprinciperna om sammanläggning, gränsarbete och export av arbetslöshetsersättning har här beskrivits utifrån den tidigare förordningen, men kvarstår i den nuvarande. Det nya regelverket innehåller emellertid en del förändringar som kommer att påverka såväl Arbets- förmedlingens som arbetslöshetskassornas verksamhet och handläggning framöver. 12 Tillämpningförordning 987/

15 3 Arbetsförmedlingen 3.1 Syfte och metod i kartläggningen IAF:s syfte i den del av detta tillsynsuppdrag som rör Arbetsförmedlingen har varit att kartlägga Arbetsförmedlingens uppdrag i EU/EES-ärenden. IAF har gått igenom de interna och externa styrdokument som reglerar verksamheten. För att få en fördjupad bild av hur verksamheten bedrivs, har IAF vid två tillfällen träffat och samtalat med representanter för Arbetsförmedlingens huvudkontor. Ett samtal med tre arbetsförmedlare och en kontorschef från arbetsförmedlingar i Stockholmsområdet har kompletterat bilden av hur den praktiska verkligheten kan se ut vid handläggning av EU/EES-ärenden. 3.2 Arbetsförmedlingens uppdrag och handläggning av EU/EES-ärenden Enligt regeringens instruktion för Arbetsförmedlingen 13 ska Arbetsförmedlingen medverka i EU-arbetet genom att för Sveriges del fullgöra uppgifterna enligt EG-förordning nr 1612/68 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, och Europeiska kommissionens beslut om förmedling av lediga platser och platsansökningar. 14 Arbetsförmedlingen ska vidare medverka i informations- och erfarenhetsutbyte på sysselsättningsområdet. 15 Alla som har laglig rätt att arbeta i Sverige har också rätt att skriva in sig som arbetssökande vid och få service av Arbetsförmedlingen. Principen om icke-diskriminering av arbetskraft regleras bland annat i EG-förordning 1612/68. Där fastslås följande: Artikel 1 1. Varje medborgare i en medlemsstat skall, oavsett var han eller hon har sitt hemvist, ha rätt att ta anställning och att arbeta inom en annan medlemsstats territorium i enlighet med de villkor som, enligt lagar och andra författningar, gäller för anställning av medborgare i denna stat. 2. Han eller hon skall i synnerhet ha samma förtur till en ledig befattning i en medlemsstat som medborgarna i denna stat Förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. 14 Rådets förordning (EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapen, samt Kommissionens beslut av den 23 december 2002 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 1612/68 med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar förordning 2007:

16 Artikel 5 En medborgare i en medlemsstat som söker anställning inom en annan medlemsstats territorium skall få samma hjälp där som den som ges av arbetsförmedlingarna i denna stat till dess egna medborgare som söker anställning Olika förutsättningar för inskrivning och matchning I Arbetsförmedlingens administrativa föreskrifter framgår vad Arbetsförmedlingen anser vara gällande vid inskrivning av arbetssökande. En viktig iakttagelse IAF har gjort, är att det i föreskrifterna anges att sökande som saknar eller inte kan uppge personnummer eller samordningsnummer samt sökande med bostadsadress i utlandet, ska skrivas in manuellt. 16 Till och med den 27 september 2009 gällde detta även samtliga arbetssökande med intyg E 303, oavsett personnummer och bostadsadress. Manuell inskrivning innebär att den sökandes uppgifter fylls i på en pappersblankett istället för att registreras i datasystemet AIS. Det påverkar förutsättningarna för matchning mellan dessa sökande och lediga arbeten. AIS innehåller uppgifter om både arbetssökande och lediga arbeten, vilket möjliggör att matchningen kan utföras direkt i datasystemet. Det resulterar i anvisningar till arbete eller jobbförslag till den sökande, respektive i förslag till arbetsgivaren på lämpliga kandidater till ett jobb. Manuell inskrivning däremot, medför att matchningen av sökande som saknar svenskt personnummer inte kan göras i datasystemet. Istället krävs en manuell hantering. Av IAF:s intervjuer med Arbetsförmedlingen framgick att manuell inskrivning ställer krav på arbetsförmedlaren att hitta egna rutiner för att utföra matchningen. Ett sätt kan vara att jämföra informationen om den sökande på pappersblanketten med information om lediga jobb som manuellt söks fram i datasystemet eller på Internet. Det är värt att notera att denna manuella blanketthantering dessutom innebär att matchningsuppgifter om de sökande inte är synliga för arbetsförmedlare på andra kontor än det där blanketten förvaras. Vidare framkom i intervjuerna med Arbetsförmedlingen att det kan vara oklart när en person från ett annat EU/EES-land som inte har ett intyg E 303, ska skrivas in i AIS som arbetssökande. Det framkom att ibland vill dessa personer bli inskrivna utan att de egentligen avser att söka arbete eller att stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande. En person som skrivs in och får tid för återbesök som han eller hon inte kommer på, orsakar mycket extraarbete för Arbetsförmedlingen. IAF har förstått att 16 1 och 4 Arbetsmarknadsstyrelsens administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:4) om handläggning av arbetsförmedlingsärenden, ändrad genom AFFS 2009:9. 16

17 det därför förekommer att sökande skrivs in först efter tre månader i Sverige, då de kan antas vilja stanna i landet en längre tid Informationsskyldighet kring försäkringen Vid sidan om inskrivning och matchning till ledigt arbete, är information till arbetssökande om arbetslöshetsförsäkringen en viktig del av Arbetsförmedlingens uppdrag. Det innebär att arbetsförmedlare ska ha kunskap om det svenska regelverket och dessutom tillräcklig kännedom om de regler som gäller för personer som rör sig mellan EU:s medlemsländer, till exempel vad gäller begreppet gränsarbetare och femårsregeln i den nordiska konventionen. I Arbetsförmedlingens föreskrifter anges att Arbetsförmedlingen ska informera den arbetssökande om möjligheten att ansöka om arbetslöshetsersättning. 17 För en migrerande arbetstagare är information om att med hjälp av intyg E 301 kunna lägga samman anställnings- och försäkringsperioder från arbete i olika länder centralt. I Arbetsförmedlingens interna styrdokument anges att: Arbetsförmedlingen bör lämna information om möjligheten att under vissa förutsättningar tillgodoräkna sig arbete som har utförts i ett annat land än det där ansökan om arbetslöshetsersättning prövas, att uppgift om sådant arbete lämnas på intyg E 301 och att detta intyg utfärdas av arbetsmarknadsmyndigheten i det land där arbetet har utförts. 18 Vidare anges i styrdokumentet att det är särskilt viktigt att Arbetsförmedlingen uppmanar den som arbetar i ett annat land eller som planerar att göra det, att spara alla handlingar som rör anställningen. Detta eftersom sådan dokumentation kan underlätta vid utfärdande av intyg E 301. En arbetslös person i Sverige kan, som tidigare har nämnts, ta med sig sin arbetslöshetsersättning till ett annat EU/EES-land för att där söka arbete. Arbetsförmedlingens informationsskyldighet gentemot en sådan person regleras i tillämpningsförordningen, där det anges att Arbetsförmedlingen skall se till att den arbetslösa personen har upplysts om sina skyldigheter Kontrollerande och utbetalande uppdrag Arbetssökande som har arbetat i ett annat EU/EES-land och som beviljas arbetslöshetsersättning med hjälp av samordningsreglerna i EG-förordningen eller i den nordiska konventionen, 17 9 AMSFS 2005:4. 18 Arbetsförmedlingens styrdokument E 301 och N , VIS. 19 Artikel 83.2 tillämpningsförordning (EEG) nr 574/72. 17

18 omfattas av villkoren i den svenska försäkringen på precis samma sätt som personer som beviljas ersättning enbart enligt nationella regler. Arbetsförmedlingens uppdrag inom kontrollfunktionen är således detsamma. Arbetssökande som genom E 303 får arbetslöshetsersättning från ett annat EU/EES-land, ska uppfylla grundvillkoren på samma sätt som andra arbetssökande i Sverige, vilket nämndes i avsnitt 2.4. Arbetsförmedlingen har i praktiken samma kontrollerande uppdrag även gentemot dessa arbetssökande, trots att de inte omfattas av den svenska arbetslöshetsförsäkringen. 20 Däremot finns vissa juridiska och administrativa skillnader. En skillnad är att Arbetsförmedlingen är utbetalande institution i dessa E 303-ärenden. I svenska ärenden betalar arbetslöshetskassorna ut ersättningen till den enskilde, men när det gäller inresande sökande med intyg E 303 är det den utländska institutionen som gör det, via arbetsförmedlingen i Sverige. I Arbetsförmedlingens interna styrdokument regleras bland annat rutiner för administration kring utbetalningarna. 21 Arbetsförmedlingen ska omedelbart stoppa utbetalning av arbetslöshetsersättning om den arbetssökande inte längre uppfyller grundvillkoren för rätt till arbetslöshetsersättning i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF), eller om sådant förhållande som anges i punkt 5 i intyg E 303 inträffar. 22 Det är i punkt 5 i intyget som den institution som utfärdar intyg E 303 ska ange de förhållanden som kan förändra rätten till förmåner för den sökande. 23 Arbetsförmedlingen ska dessutom omedelbart stoppa utbetalningen vid deltidsarbete eller om den sökande påbörjar studier, tar semester, blir sjuk, inte har ordnat boende, eller annat som innebär att den sökande inte längre står till arbetsmarknadens förfogande. 24 Arbetsförmedlingen ska samtidigt meddela IAF om orsaken till att utbetalningen har stoppats. Informationen ska motsvara den som Arbetsförmedlingen ska lämna i en underrättelse till arbetslöshetskassan när det gäller ersättning från den svenska försäkringen. 25 I Sverige sker alltså kontakten med den utländska institutionen via IAF. 20 Artikel 83.3 tillämpningsförordning (EEG) nr 574/ Administrativa föreskrifter (AMSFS 2005:16) om arbetsförmedlingens handläggning av ärenden rörande arbetssökande som beviljats eller ansöker om intyg E AMSFS 2005: Artikel 83.1e tillämpningsförordning (EEG) nr 574/ Arbetsförmedlingens styrdokument Tremånaderssökande intyg E , VIS AMSFS 2005:16. 18

19 3.3 EURES-nätverk och nordiskt samarbete 1993 inrättades EURES-nätverket (European Employment Services) för europeiska arbetsförmedlingar i syfte att ansvara för informationsutbyte och samarbete kring platsförmedling och jobbansökningar. 26 Inom EURES-nätverket finns ca 800 rådgivare i 31 länder. De tillhandahåller de grundläggande EUREStjänsterna information, vägledning och arbetsförmedling till både arbetssökande och arbetsgivare, kring den europeiska arbetsmarknaden. Rådgivarna arbetar även med praktiska, juridiska och administrativa frågor som rör rörlighet på nationell och på EU-gemensam nivå. 27 På EURES-nätverkets gemensamma hemsida publiceras information om lediga platser och om arbetsvillkor och levnadsförhållanden i varje medlemsland. I Sverige finns i dagsläget ca 50 EURES-rådgivare på Arbetsförmedlingen. Sedan 2008 ska det dessutom finnas arbetsförmedlare inom de 69 arbetsmarknadsområdena och på Arbetsförmedlingen Kundtjänst, som har utsetts till så kallade EURESkontaktpersoner. Vad beträffar arbetslöshetsförsäkringen ska dessa kontaktpersoner ha goda kunskaper om villkor och regler samt kunna handlägga inresande/utresande med E 303 och ha kunskaper om regler i arbetslöshetsförsäkringen för inresande och utländska arbetssökande, E Kontaktpersonerna erbjuds två dagars utbildning där information om arbetslöshetsförsäkringen ingår. För att övriga arbetsförmedlare ska kunna ge basservice kring EURES och internationell arbetsförmedling, finns en webbaserad utbildning. I Norden finns sedan länge ett gränsöverskridande samarbete kring den fria rörligheten på arbetsmarknaden. Det bedrivs med Danmark genom Öresund Direkt i Malmö, med Norge genom Grensetjänsten i Morokulien, med Finland i Tornedalen samt genom Crossborder-verksamhet i Öresund och Tornedalen. Samarbetet rekommenderas i EG-förordning 29 i syfte att kunna ge praktiska upplysningar om skilda aspekter av den fria rörligheten. Syftet är vidare att göra informationen om regelverk och konsekvenser av att bo i ett land och arbeta i ett annat, så lättillgänglig som möjligt. 30 Öresund Direkt och Grensetjänsten informerar även om arbetsmarknaden i respektive land, praktiska frågor inom skatt-, socialförsäkring, arbetsrättslagstiftning, 26 Förordning (EEG) nr 1612/ Enligt EURES-nätverkets gemensamma hemsida 28 Arbetsförmedlingens styrdokument Eures kontaktpersoner uppgifter och kompetenskrav , VIS. 29 Artikel 1och 5 i del I och artikel 13, 15 och 17 i del II, förordning (EEG) nr 1612/ Arbetsförmedlingens styrdokument Gränsöverskridande samarbeten i Norden , VIS. 19

20 a-kassa och tillståndsfrågor samt annan viktig information om vad man ska tänka på vid arbete i det andra landet. 31 Även om vare sig EURES-nätverket eller det nordiska gränssamarbetet inbegriper ett kontrollerande uppdrag inom arbetslöshetsförsäkringen, så betonas i styrdokumenten vikten av att kunna ge information kring försäkringens olika delar. Som tidigare har konstaterats är kunskap om vissa begrepp och situationer i det gemensamma regelverket centralt för att Arbetsförmedlingen ska kunna fullfölja uppdraget att informera om möjligheten att ansöka om arbetslöshetsersättning. 3.4 Arbetsförmedlingens uppdrag i EU/EES-ärenden sammanfattning Som detta avsnitt har visat omfattar Arbetsförmedlingens uppdrag inom EU/EES-ärenden följande: För Sveriges del fullgöra uppgifterna avseende arbetskraftens fria rörlighet inom EU-gemenskapen samt förmedla lediga platser och platsansökningar. Medverka i EU:s informations- och erfarenhetsutbyte på sysselsättningsområdet. Skriva in och ge service till arbetssökande som har laglig rätt att arbeta i Sverige. Matcha arbetssökande till ledigt arbete utifrån principen om icke-diskriminering av arbetskraft. För arbetssökande som saknar svenskt personnummer eller har bostadsadress i utlandet försvåras denna uppgift av att de sökande enligt Arbetsförmedlingens administrativa föreskrifter inte ska skrivas in i datasystemet AIS. Lämna information om arbetslöshetsförsäkringen och om möjligheten att ansöka om ersättning, vilket även omfattar regelverket för migrerande arbetstagare inom EU/EES-området. Lämna information om möjligheten att genom intyg E 303 ta med sig sin arbetslöshetsersättning för att söka arbete i annat EU/EES-land, och om de skyldigheter det medför. Betala ut arbetslöshetsersättning till och kontrollera försäkringsvillkoren för arbetssökande som genom intyg E 303 söker arbete i Sverige. 31 Arbetsförmedlingens styrdokument Gränsöverskridande samarbeten i Norden , VIS. 20

21 Kontrollera försäkringsvillkoren för arbetssökande som omfattas av svensk arbetslöshetsförsäkring, inklusive dem som beviljas ersättning med hjälp av samordningsreglerna inom EU/EES. Delta i det nordiska samarbetet på sysselsättningsområdet och i EURES-nätverket för europeiska arbetsförmedlingar. 21

22 4 Arbetslöshetskassorna 4.1 Syfte, metod och urval för granskningen Arbetslöshetskassorna ska i ersättningsärenden fatta beslut i enlighet med svenskt regelverk. I de ärenden där EG-förordning 1408/71 eller den nordiska konventionen om social trygghet är tillämpliga, ska arbetslöshetskassorna tillämpa de svenska och de internationella reglerna tillsammans. IAF:s syfte var att få en indikation på hur arbetslöshetskassorna hanterar detta uppdrag. Granskningen har genomförts på Arbetslöshetskassan för service och kommunikation (SEKO), Transportarbetarnas arbetslöshetskassa och Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa mellan maj och september IAF har gjort en totalundersökning som omfattade ärenden där sökande under 2008 beviljades arbetslöshetsersättning genom sammanläggning av anställningsperioder och försäkringsperioder enligt artikel 67 i EG-förordning 1408/71, och där den sökande hade arbetat i Sverige efter utlandsarbetet. Urvalskriteriet var att sökande skulle ha arbetat i Sverige i 20 dagar eller mer efter utlandsarbetet. 33 Tanken med urvalskriteriet var att så många ärenden som möjligt skulle vara sådana där ersättningen ska beräknas på arbetet i Sverige. Beräkningen regleras i EG-förordningens artikel Artikeln anger anställningstidens längd som avgörande faktor för hur beräkningen ska göras, men de uppgifter som registreras av arbetslöshetskassorna i datasystemet rör snarare antal arbetade dagar, varför det inte är möjligt att direkt koppla urvalet av ärenden till tillämpning av artikel Urvalet omfattade 33 ärenden men under granskningen visade det sig att urvalskriterierna inte uppfylldes i fem av dessa, 34 bland annat på grund av felregistrering. IAF har granskat om korrekta beslut har fattats utifrån tillräckligt beslutsunderlag. IAF har även gått igenom de skriftliga rutiner som respektive arbetslöshetskassa har för handläggning av så kallade sammanläggningsärenden. Nämnas bör att denna typ av ärenden utgör en 32 SEKO:s och Transportarbetarnas var de a-kassor som under 2008 hade fattat beslut i mer än ett fåtal ärenden av den aktuella typen och som inte tidigare hade undersökts av IAF ur ett EU/EES-perspektiv. Hotell- och restauranganställdas a-kassa hade inte granskats ur ett EU/EES-perspektiv sedan Uppgifterna har hämtats ur IAF:s databas A-stat. Uppgifterna i A-stat överförs från OAS. Uppgifterna om E-301-dagar registreras i OAS av arbetslöshetskassorna och ska enligt instruktioner i OAS-handboken i SO:s beslutsstöd ( Förstagångsprövning med E 301, senast ändrat ) utgöra det antal dagar en person har arbetat i Sverige efter ett arbete utomlands som verifieras med intyg E Fyra ärenden granskades på SEKO, sju ärenden på Transportarbetarna och sjutton på Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa. 22

23 begränsad del av de EU/EES-ärenden som hanteras på arbetslöshetskassorna. I avsnitt redovisas de brister i handläggning och beslut som IAF har funnit i ärendegranskningen. I övriga delar av avsnitt 4 redovisas resultatet av kartläggningar på olika områden som rör handläggningen på arbetslöshetskassorna Registrering av E 301-dagar När en ersättningssökande uppfyller arbetsvillkoret genom sammanläggning av anställnings- och försäkringsperioder, ska arbetslöshetskassans handläggare markera E 301 i datasystemet och ange antal arbetade dagar i Sverige efter arbetet utomlands. Dessa uppgifter överförs till IAF:s databas A-stat och ligger till grund för till exempel statistik och urval i tillsynsverksamheten. Den granskning som IAF nu har genomfört har visat att den uppgift som registreras som så kallade E 301-dagar varierar både mellan och inom arbetslöshetskassorna. Flera av de ärenden som utgick ur IAF:s urval gjorde det på grund av felaktig registrering av antalet E 301-dagar. I några ärenden har antal arbetade dagar i det andra landet registrerats, och i andra ärenden antal arbetade dagar i Sverige innan arbetet utomlands. IAF har också fått signaler från andra arbetslöshetskassor om att registreringen av E 301-dagar ibland kopplas samman med bedömning enligt artikel 68.1, vilket kan leda till att inga dagar alls registreras. Detta trots att registreringen av E 301-dagar enbart ska användas för statistik, medan artikel 68.1 som tidigare har nämnts anger anställningstid som faktor för att välja beräkningsregel. De oklarheter som råder kring registreringen av E 301-dagar gör att statistikens tillförlitlighet kan ifrågasättas Tillhandahållande av handlingar Inför granskningsbesöken på arbetslöshetskassorna begärde IAF att samtliga relevanta handlingar i de aktuella ärendena skulle finnas att tillgå i original. Trots det saknades vid granskningstillfället många av de handlingar som rör medlemsinträden på samtliga tre arbetslöshetskassor, och i något fall även handlingar kring utträden. Att dessa handlingar är att betrakta som relevanta för en granskning av ersättningsärenden kommer IAF därför att förtydliga inför kommande granskningar. Vid granskningstillfället hade en av arbetslöshetskassorna trots lång framförhållning inte hunnit få samtliga handlingar i original från skanningsföretaget. De flesta handlingar tillhandahölls i original och fler överlämnades medan granskningen genomfördes. IAF har i skriftlig återkoppling framfört till arbetslöshetskassan att det är anmärkningsvärt att så lång tid behövdes för att få 23

24 fram originalhandlingar. Arbetslöshetskassan har meddelat att den sedan granskningen genomfördes har bytt skanningsleverantör. På en av de andra arbetslöshetskassorna gjorde IAF två granskningsbesök. Vid det första tillfället granskades endast kopior och vid det andra granskades originalhandlingar. Även här noterade IAF problem med skanningsleverantören, som i ett ärende uppgav att en viss handling inte gick att hitta. Vidare visade det sig att några av de originalhandlingar som låg till grund för fattade beslut i själva verket var kopior. 4.2 Granskningsresultat Brister i handläggning och beslut Granskningen av de beslut arbetslöshetskassorna har fattat och det underlag som har legat till grund för besluten har tydliggjort vissa brister i handläggningen. Arbetslöshetskassorna har under december 2009 fått skriftlig återkoppling i respektive ärende och har haft möjlighet att yttra sig angående de brister IAF har påtalat. IAF kommer i de ärenden där brister har påträffats att utreda om arbetslöshetskassorna har betalat ut ersättning på felaktiga grunder. Eventuella återkrav av statsbidrag hanteras utanför ramen för detta uppdrag. Om en ersättningssökande har arbetat i ett annat EU/EES-land ska arbetslöshetskassan pröva om arbetsvillkor och medlemsvillkor kan uppfyllas genom sammanläggning av anställningsoch försäkringsperioder enligt förordningens artikel 67. Granskningen visar att regelverket i det avseendet har följts. IAF har däremot funnit brister och tveksamheter i handläggning och beslut, som med stor sannolikhet har att göra med att svensk och europeisk rätt ska tillämpas parallellt i sammanläggningsärenden. Följande brister och tveksamheter har identifierats. Beräkning med schablontal I ersättningsärenden där svensk lag ska tillämpas finns ett antal schablontal att använda för beräkningen. I en schablonberäkning motsvarar en månad 4,33 veckor 35 och en heltidsanställning motsvarar 176 arbetade timmar på en månad. Granskningen visar att Transportarbetarnas arbetslöshetskassa i flera ärenden har använt timschablonen vid fastställande av normalarbetstid och dagsförtjänst på ett felaktigt sätt. Detta är delvis kopplat till att beräkningen i ett sammanläggningsärende skiljer sig från beräkningen i ett renodlat nationellt ärende. Arbetslöshetskassan har på IAF:s skriftliga återkoppling svarat att den 35 4 kap. 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrift om arbetslöshetsförsäkring; IAFFS 2009:1. 24

25 felaktiga beräkningen beror på en feltolkning av föreskrifterna, och att berörda handläggare nu har informerats om att faktiskt arbetad tid inte schablontal ska användas vid beräkning i ärenden av aktuell typ. Glapp i försäkrad tid För att medlemsvillkoret ska anses vara uppfyllt i ett sammanläggningsärende och inkomstrelaterad ersättning ska kunna beviljas, ska den sökande ha varit arbetslöshetsförsäkrad i samband med arbetet i det andra EU/EES-landet. På SEKO:s arbetslöshetskassa fann IAF ett ärende där försäkringstillhörigheten inte var tillräckligt utredd under en period med parallellt arbete i två länder. Arbetslöshetskassan har i sitt svar till IAF gjort den utredning som saknades i ärendet vid granskningen. På Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa fann IAF ett liknande ärende. Där har inkomstrelaterad ersättning beviljats, trots att styrkt försäkringstillhörighet under viss tid saknades. Arbetslöshetskassan har på IAF:s återkoppling i ärendet svarat att det stämmer att intyg E 301 inte styrker försäkringstillhörigheten, och att handläggaren sannolikt har bedömt att medlemmen borde ha varit fortsatt försäkrad under den tid han var anställd. Utredning och beslut om avstängning Enligt 43 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) ska en sökande stängas av från rätt till ersättning om han eller hon har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande. För en migrerande arbetssökande ska orsaken till att arbetet har upphört anges i punkt 5.1 på intyg E 301. IAF:s granskning visar att uppgifterna i denna punkt inte har beaktats i alla ärenden där det har varit relevant. Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa har i ett ärende utrett anledningen till att den sökande har slutat sin anställning på egen begäran, men har därefter inte fattat beslut om avstängning. Arbetslöshetskassan instämmer i IAF:s bedömning att fel beslut har fattats. I två andra ärenden brister själva utredningen. I det ena ärendet uppger arbetslöshetskassan att ingen utredning har gjorts på grund av att handläggaren sannolikt har bedömt att anställningens upphörande inte har haft betydelse för ersättningsärendet. I det andra ärendet delar arbetslöshetskassan IAF:s uppfattning att frågan om avstängning enligt 43 ALF borde ha utretts närmare. Transportarbetarnas arbetslöshetskassa har i ett ärende inte utrett om personen har varit tjänstledig och om det därmed fanns hinder för ersättning, eller om anställningen hade upphört. Efter IAF:s skriftliga återkoppling har arbetslöshetskassan kon- 25

26 trollerat de uppgifter kring detta som angavs i intyg E 301 och konstaterat att fel beslut inte har fattats. Bristande information till sökande Eftersom särskilda beräkningsregler gäller för sammanläggningsärenden, kan inte de brevmallar som arbetslöshetskassorna vanligtvis använder för beslutsbrev till den sökande användas. På både Transportarbetarnas och Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassor har IAF dock funnit beslutsbrev där den sökande har fått missvisande besked om att ersättningen har beräknats på en ramtid om 12 månader, trots att den har beräknats på en betydligt kortare period i enlighet med artikel 68.1 i EG-förordningen. Båda arbetslöshetskassorna har efter IAF:s påpekande korrigerat detta i sina brevmallar och rutinbeskrivningar för handläggning. Bristande information till den ersättningssökande förekommer även i ett par andra situationer. Bland annat har Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa i ett fall inte kunnat bekräfta att beslutsbrev om ersättning alls har skickats till den sökande. Brister i tillämpningen av det svenska regelverket Majoriteten av de brister som IAF har funnit i de granskade ärendena är inte kopplade till det särskilda regelverket för EU/EES-ärenden. Det är istället det svenska regelverket som inte har följts. I minst tre ärenden har arbetsvillkoret fastställts till fel datum. I tre andra ärenden har arbetslöshetskassorna antingen missat eller felaktigt räknat med arbetad tid och intjänad ersättning i beräkning av dagsförtjänst och normalarbetstid. I ett ärende har regelverket inte följts när det gäller hur månad för anmälan på Arbetsförmedlingen ska räknas in i ramtiden. 36 I ett par andra ärenden har oklarheter på arbetsgivarintyget gällande anställningsförhållanden inte utretts tillräckligt. Brister i handläggning och beslut sammanfattning Sammanfattningsvis har IAF i ärendegranskningen på arbetslöshetskassorna identifierat följande brister och tveksamheter i handläggning och beslut: Beräkning med schablontal för arbetade timmar har använts på ett felaktigt sätt av en arbetslöshetskassa vid beräkning av ersättning. Försäkringstillhörigheten har utretts bristfälligt av arbetslöshetskassorna i två ärenden kap. 1 ; IAFFS 2009:1. 26

27 Utredning enligt 43 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring om avstängning från rätt till ersättning om en sökande har lämnat sitt arbete utan giltig anledning eller skilts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande, har inte gjorts i alla ärenden där det har varit relevant. Arbetsvillkoret har fastställts till fel datum i några ärenden. Arbetad tid och intjänad ersättning har antingen missats eller felaktigt räknats med i beräkning av dagsförtjänst och normalarbetstid. Regelverket har inte följts när det gäller hur månad för anmälan på Arbetsförmedlingen ska räknas in i ramtiden. Oklarheter på arbetsgivarintyget gällande anställningsförhållanden har inte utretts tillräckligt. Beslutsbrev med missvisande information om på vilka grunder ersättningen har beräknats, har skickats till den ersättningssökande på två arbetslöshetskassor Beräkning av ersättning i sammanläggningsärenden I artikel 68.1 i EG-förordning 1408/71 regleras beräkning av arbetslöshetsersättning i sammanläggningsärenden. Artikeln lyder: Den behöriga institutionen i en medlemsstat, vars lagstiftning föreskriver att beräkningen av förmåner skall grundas på den tidigare lönens storlek, skall uteslutande beakta den lön som personen hade vid sin senaste anställning inom denna stats territorium. Om den anställningen varade kortare tid än fyra veckor, skall dock förmånerna grundas på normallönen på den arbetslösa personens bosättningseller vistelseort vid en anställning som motsvarar eller liknar hans senaste anställning inom en annan medlemsstats territorium. IAF:s granskning har visat att arbetslöshetskassorna tolkar och tillämpar artikel 68.1 i förordning 1408/71 på olika sätt. Artikel 68.1 lämnar utrymme för tolkning när det gäller till exempel arbetad tid i förhållande till anställningstid, och vilken som är den senaste anställningen. Förordningstexten måste dessutom sättas in i ett svenskt sammanhang, då ersättningen i övrigt ska beräknas enligt regler i svensk lag. Det bör noteras att tolkningsutrymmet när det gäller beräkningsregler kvarstår i den nya EU-förordningen 883/2004. IAF vill därför betona att det är viktigt att arbetslöshetskassorna arbetar med implementeringen av den nya förordningen. 27

28 Ärenden inom inkomstrelaterad försäkring Beräkningen av arbetslöshetsersättning har gjorts på olika sätt i de granskade ärendena. I de ärenden där artikel 68.1 har tillämpats har arbetslöshetskassorna baserat dagsförtjänst och normalarbetstid antingen på anställningstiden, eller på den arbetade tiden i Sverige, efter arbetet utomlands. För att avgöra om beräkning av ersättning ska ske enligt första eller enligt andra meningen i artikel 68.1, kan frågan om anställningstid eller arbetad tid vara avgörande. Det gäller särskilt för personer med varierad arbetstid eller behovsanställning. Även avgränsning av den tidsperiod som har använts som grund för beräkningen, varierar i de granskade ärendena. Det innebär att i vissa fall har endast anställningstid räknats med, i andra fall även diversetid före eller efter anställningens slut. I ett flertal ärenden har den sökande haft mer än en anställning i Sverige, parallella eller efter varandra följande. I samtliga dessa ärenden har arbetslöshetskassorna räknat med all arbetad alternativt anställd tid i Sverige efter utlandsarbetet, inte endast arbetet i den senaste anställningen. Vidare förefaller det vara oklart för arbetslöshetskassorna hur dagsförtjänst och normalarbetstid ska beräknas inom den tidsperiod de har valt att använda som underlag för beräkning. Som har nämnts ovan finns det schablontal för beräkning av ersättning när svensk lag ska tillämpas. I ärenden där artikel 68.1 har tillämpats, har arbetslöshetskassorna ibland använt sig av schablonberäkning, och ibland av faktiskt arbetade veckor och timmar. I några ärenden där faktiska veckor har använts, har endast hela veckor räknats med medan enstaka dagar utöver dessa hela veckor har utelämnats. Transportarbetarnas och Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassor har i de granskade ärendena utrett huruvida de sökande har varit oäkta gränsarbetare i enlighet med förordningens artikel 71.1b eller inte. Detta trots att en eventuell gränsarbetarstatus bryts när sökande börjar arbeta i Sverige. På Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa har utredningen lett till att ersättningen har beräknats som om de sökande vore gränsarbetare. Normalarbetstid och dagsförtjänst har därmed fastställts enligt ALF, istället för enligt förordningens artikel IAF påtalade detta för arbetslöshetskassan under granskningsbesöket. När det gäller inkomstrelaterad ersättning i arbetslöshetsförsäkringen bör Regeringsrättens dom den 28 december 2009 i mål nr nämnas. Domen kom efter IAF:s ärendegranskning men får betydelse för hur artikel 68.1 ska tolkas framöver. Målet rör en sökande som har arbetat i Danmark och därefter i Sverige och som har ansökt om arbetslöshetsersättning här. Regerings- 28

29 rätten konstaterar att normalarbetstiden ska beräknas i enlighet med ALF, det vill säga på hela ramtiden. Det innebär att dagsförtjänsten ska beräknas utifrån ett annat underlag än normalarbetstiden, i enlighet med EG-förordningen. Det är värt att notera att i inget av de granskade ärendena har arbetslöshetskassorna beräknat ersättningen på detta sätt. Ärenden inom grundförsäkringen Av formuleringen i artikel 68.1: vars lagstiftning föreskriver att beräkningen av förmåner skall grundas på den tidigare lönens storlek, framgår inte vad som gäller när en medlemsstats lagstiftning även föreskriver ersättning i form av grundbelopp. I artikeln framgår alltså inte hur ersättning enligt den svenska grundförsäkringen ska beräknas. Enligt ALF ska inte någon dagsförtjänst fastställas vid beräkning av grundbeloppet, utan endast normalarbetstid. Eftersom artikel 68.1 bygger på att beräkning av ersättning ska göras med lönen som grund, rymmer artikeln i EG-förordningen inte beräkning av ersättning i form av grundbelopp. Beräkning av ersättning inom grundförsäkringen ska således göras enligt reglerna i ALF, det vill säga på hela ramtiden. Bland de ärenden IAF har granskat finns ett antal ärenden inom grundförsäkringen, där ersättningen enligt ovan ska beräknas på hela ramtiden i enlighet med ALF. Arbetslöshetskassorna har dock i flera av dessa ärenden tillämpat artikel 68.1 vid fastställande av normalarbetstid. Det innebär att normalarbetstiden har beräknats på endast en begränsad del av ramtiden Kvarstående medlemskap under utlandsarbetet I urvalet av ärenden finns det ett antal fall där den arbetssökande har kvarstått som medlem i svensk arbetslöshetskassa under tiden då arbete har utförts utomlands. När det gäller frågan om medlemskap och huruvida grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning ska beviljas, har IAF undersökt hur handläggningen har gått till utan att ta ställning till om den har varit korrekt eller inte. Granskningen visar att samtliga tre arbetslöshetskassor har låtit personer kvarstå som medlemmar under tiden för arbete utomlands, utan att kräva att ett nytt inträdesvillkor skulle uppfyllas vid återkomsten till Sverige. 37 På SEKO:s arbetslöshetskassa har det kvarstående medlemskapet inte kunnat tillgodoräknas i medlemsvillkoret, om den sökande inte har lämnat in en ny inträdesansökan. Utifrån de granskade ärendena verkar varken 37 Observera att vid den tid då beslut fattades i de granskade ärendena krävdes fortfarande arbete i viss omfattning för att beviljas inträde enligt 34 Lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). 29

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden

Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden 2012-04-23 1 (5) Rättsenheten Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende SOU 2011:74 I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Sammanfattning IAF tillstyrker förslaget om höjd

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad januari 2012 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm

meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm 1 (6) REGERINGSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 17 november 2008 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrättens i Stockholm

Läs mer

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004

Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 2014:26 Arbetslöshetskassornas sammanläggning av perioder enligt EU-förordning nr 883/2004 Rapport till regeringen: kartläggning enligt IAF:s regleringsbrev för 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 2015:14 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011 2014 Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/720 Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa 2014:28 Förstagångsprövade företagarärenden vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/254 4.1 Handelsanställdas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa 2013:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/190

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa 2013:33 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid IF Metalls arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/721 4.1 IF Metalls arbetslöshetskassa

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision 2013:26 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Vision Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/385 4.1 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2015:7 Förstagångsprövade företagarärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/538 4.1 Sveriges

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz Uppdaterad november 2013 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller 3 Arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa 2013:28 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid STs arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/720 4.1 STs arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 2014:10 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Finans- och försäkringsbranschens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/746

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2014:8 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/666 4.1 Akademikernas

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa 2013:34 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Fastighets arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/173 4.1 Fastighets arbetslöshetskassa

Läs mer

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa PM 1 (5) 2011:24 IAF:s granskning av ersättningsärenden: Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 17 och 18 november 2010 utfördes en ärendegranskning av ett urval av förstagångsprövade

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2015:12 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/476

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa 2013:36 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Arbetslöshetskassan Alfa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa 2014:17 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Sveriges entreprenörers arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/663 4.1 Sveriges

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa 2013:37 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/745 4.1 Farmacitjänstemännens

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa 2013:30 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Ledarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/683 4.1 Ledarnas arbetslöshetskassa

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation 2013:12 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/343

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa PM 2010-06-14 1 (3) Dnr 2010/43 2010:10 IAF:s granskning av företagarärenden: Svensk handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 15-16 februari 2010 utfördes en ärendegranskning på

Läs mer

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon

Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon 2011-02-07 Dnr 2010/595 2011:1 Anmälan hos Arbetsförmedlingen via e-tjänst, telebild eller telefon Uppföljning av Arbetsförmedlingens tillämpning av IAFFS 2009:4 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa 2015:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/478 Arbetslöshetskassan

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa 2016:8 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid GS arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/675 GS arbetslöshetskassa Box 1152 111 81 Stockholm Granskning av beslut efter inkomna

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:9 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/446 4.1 Byggnadsarbetarnas

Läs mer

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt

Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt PM 1 (10) Arbetsförmedlingens försöksverksamhet Service Direkt Sammanfattning Syftet med detta uppdrag är granska Arbetsförmedlingens handläggning av de arbetssökande som skrivits in inom ramen för försöksverksamheten

Läs mer

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen 2012:6 Arbetsförmedlingens skriftliga information om arbetslöshetsförsäkringen Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/59 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan

Läs mer

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån

Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån Bilaga 3. Vårdnadsbidrag som EU-familjeförmån 1. Inledning Syftet med detta dokument är att beskriva hur ärenden med vårdnadsbidrag där förordning (EEG) 1408/71 är tillämplig bör hanteras av och kommunerna.

Läs mer

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa

IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa PM 2010-09-15 1 (3) Dnr 2010/537 2010:18 IAF:s granskning av företagarärenden: Handelsanställdas arbetslöshetskassa Sammanfattning Den 31 maj till 1 juni 2010 utfördes en ärendegranskning på Handelsanställdas

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet

Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Konferanse om grensehindre innen arbeids- og sosialområdet Annelie Westman & Jakob Larsson Sverige www.psfu.se (PSFU) Uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Överväga

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2014:5 Nr 5 Nordisk konvention om social trygghet Bergen den 12 juni 2012 Regeringen beslutade den 31 maj 2012

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget

Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget PM 1 (11) 2009-12-21 Dnr 2009/532 Kartläggning av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget Sammanfattning Kartläggningen av arbetslöshetskassornas hantering av arbetsgivarintyget har syftat

Läs mer

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas Utskrivet:

Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas  Utskrivet: Utskrift från Nordiska Ministerrådets Gränshinderdatabas http://www.norden.org/granshinder Utskrivet: 2016-12-19 2 OM GRÄNSHINDERDATABASEN Om denna utskrift Detta är en utskrift från Nordiska ministerrådets

Läs mer

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda

Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda Fakta PM 2:2006 Underrättelser som inte kommit arbetslöshetskassan tillhanda En underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt från en arbetsförmedling till en arbetslöshetskassa är ett centralt underlag

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet

Lag (2013:134) om nordisk konvention om social trygghet SFS 2013:134 Källa Utfärdad: Först inlagd: Senast ändrad: Uppdaterad: Regeringskansliets rättsdatabaser 2013-03-14 2013-03-26 2014-04-15 t.o.m. SFS 2014:164 Lag (2013:134) om nordisk konvention om social

Läs mer

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts

Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts 2012:10 Arbetsförmedlingens handläggning och dokumentation när anvisat arbete inte sökts Rapport initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: IAF 2011/331 T1 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete

Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete 2014:4 Arbetslöshetskassornas kontroll av kassakort vid deltidsarbete Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/342 Samtliga or Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; utfärdad den 14 mars 2013. SFS 2013:134 Utkom från trycket den 26 mars 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Konventionen

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa 2015:18 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/159 Småföretagarnas

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet

Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet 2014:3 Arbetslöshetskassornas hantering av vilande företag och företag utan verksamhet Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/328 4.1 Samtliga

Läs mer

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa 2014:16 Förstagångsprövade ersättningsärenden vid Unionens arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2013/665 4.1 Unionens arbetslöshetskassa

Läs mer

DS 2009:46, A2009/2824/AE

DS 2009:46, A2009/2824/AE 1 (5) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr: 2009/1421 M1 Remissvar avseende regeringens pm Stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen temporära förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa 2016:9 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Lärarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/578 Lärarnas arbetslöshetskassa Box 122 21 102 26 Stockholm Granskning av

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar

Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar PM 1 (7) 2010:6 Arbetslöshetskassornas verkställighet av domar Sammanfattning Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har som ett särskilt uppdrag beslutat att göra en begränsad kartläggning över

Läs mer

Omprövning av utträde vid bristande betalning

Omprövning av utträde vid bristande betalning 2016:22 Omprövning av utträde vid bristande betalning Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/88 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Omprövning av utträde vid bristande betalning

Läs mer

Uppdrag 10 i regleringsbrevet

Uppdrag 10 i regleringsbrevet 1 (5) Beslut Juridikavdelningen Gunnel Vilén Uppdrag 10 i regleringsbrevet Uppdraget I Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 883/2004 och (EG) nr 987/2009 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN

Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN 1 (6) Yttrande i mål nr. 2973-12 Hotell- och Restauranganställdas arbetslöshetskassa./. NN Kammarrätten i Sundsvall har begärt att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) ska yttra sig. IAF lämnar

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2009-03-06 Dnr: 2008:1569 2009:3 Arbetsförmedlingens uppgifter i matchning, anvisning och kontroll av grundvillkoren i arbetslöshetsförsäkringen 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2009:666 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM. KAMMARRÅTTEN ISTOCKHOLM A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm. MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm

DOM. KAMMARRÅTTEN ISTOCKHOLM A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm. MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm KAMMARRÅTTEN A v delning 03 2012-02-21 Meddelad i Stockholm Sida l (6) Målm7015-10 KLAGANDE Ink MOTPART Småfåretagarnas Arbetslöshetskassa Box6057 l 02 31 Stockholm f A F /Inspektionen flir arbets!o s

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin

RP 161/2013 rd. som har arbetat i Finland under sin Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om utkomstskydd

Läs mer

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft

Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2006-06-29 Dnr: 2005/701 2006:12 Arbetslöshetskassornas handläggning av ärenden rörande personer med anställning i företag som hyr ut arbetskraft 2 Rapporten har utarbetats inom IAF av Rolf Hermond och

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa 2015:29 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/528 Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Box 3536 103 69

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; SFS 2013:152 Utkom från trycket den 9 april 2013 utfärdad den 27 mars 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 2016:26 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 1 of 5 08/03/2010 14:01 SFS 1997:835 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1997-11-13 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1599 Förordning

Läs mer

Inskrivning på Arbetsförmedlingen

Inskrivning på Arbetsförmedlingen PM 1 (7) Inskrivning på Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens hantering av nybesök vid hög arbetsbelastning Sammanfattning Bakgrunden till detta korta uppdrag gällande inskrivningsförfarandet hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om nordisk konvention om social trygghet; SFS 2004:114 Utkom från trycket den 23 mars 2004 utfärdad den 11 mars 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Den

Läs mer

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa 2016:11 Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Dnr: 2015/575 Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Box 714 101 33 Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning

Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Fakta PM 4:2006 Omfattning av arbete före period med arbetslöshetsersättning Effekten vid en höjning av arbetsvillkoret i försäkringen från 70 till 80 timmar i månaden De förändringar som regeringen har

Läs mer

Effektmätning 2004 -

Effektmätning 2004 - 2007-07-10 Dnr 2006/955 2007:11 Effektmätning 2004 - en uppföljning 2 Uppdraget har utförts och rapporten har utarbetats inom Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) av Maria Hansson, uppdragsledare,

Läs mer

Gränsarbetare i Norden

Gränsarbetare i Norden 2008-08-27 Dnr 2008/1452 MO 2008:8 Gränsarbetare i Norden En redovisning och analys av hur tillämpningen av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen fungerar avseende personer som är bosatta i Sverige

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar 2015:10 Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr:

Läs mer

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Rapport 2017:12

Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen. Rapport 2017:12 Skyddsreglerna i arbetslöshetsförsäkringen Rapport 2017:12 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Vi har

Läs mer

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program,

Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2013:10 Deskriptiv redovisning av Arbetsförmedlingens återkallande av arbetsmarknadspolitiska program, 2010 2012 Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 20 mars 2012 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring

3 Lag (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 1 (5) Detta är en övergripande sammanställning av arbetslöshetsersättningens utveckling under åren 1973-2013. De regeländringar som presenteras är inte att betrakta som lagtexter utan är tänkta att vara

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Produktionsavdelningen

Produktionsavdelningen Rapport Sida: 0 av 5 ARBETSFÖRMEDLINGEN Produktionsavdelningen Stickprovsgranskning av kontoren Arbetsförmedlingen Arlöv och Staffanstorp Ulv Ohlberger 2014-03-26 Arbetsförmedlingen Ulv Ohlberger Produktionsavdelningen

Läs mer

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring

Vissa förtroendeuppdrag föreslås att omfattas av lagen om arbetslöshetsförsäkring 2011-09-27 Ert Dnr A2011/2822/A SO Dnr 2011/0165 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm petra.capelle@employment.ministry.se Yttrande från SO över: Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda Rätt

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer