Konsument verket KO. PROTOKOLL Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsument verket KO. PROTOKOLL Datum"

Transkript

1 Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr /102 Protokoll fort efter forhandlingar mellan Konsumentverket och Sveriges Motorcykelhandlares Riksforbund (SMR) angfiende overenskommelsen 2012/1 om leveransvillkor for motorcyklar, mopeder, ATV och andra fordon Konsumentverket och Sveriges Motorcykelhandlares Riksforbund har traffat foljande overenskommelse: SMR:s leveransvillkor for motorcyklar, mopeder, ATV och andra fordon (bilagan) Overenskommelsen trader i kraft den 1 februari 2012 och galler tills vidare. Den tidigare overenskommelsen Leveransvillkor for fordon och garanti for begagnad motorcykel (Konsumentverkets dnr 91/K1206, AVL 102) - upphiir i och med detta att galla. Sveriges Motorcykelhandlares RiksfOrbund atar sig att inforinera sina medlemsforetag om overenskommelsen och dess innebord saint verka for aft den sa skyndsamt som mojligt tillampas av medlemsforetagen. Bada parter atar sig aft informera om overenskommelsens innehall och publicera villkoren pa respektive webbplats. Protokollet jamte bilagor upprattas och undertecknas i tva exemplar, varvid parterna erhaller var sift exemplar. Vid protokollet Martin Suserud Karlstad , For Konsumentverket Stockholm > F6-1: veriges otorcykelhandlares Riksforbund Joachim Allard Tillforordnad avdelningschef Dan son

2 1 (4) SMR:s leveransvillkor for motorcyklar, mopeder, ATV och andra fordon Overenskommelse 2012/1 mellan Konsumentverket och Sveriges Motorcykelhandlares Riksforbund (SMR) 1. Definitioner A. Med konsument menas i dessa bestammelser en fysisk person som handlar for andamal som huvudsakligen faller utanfor naringsverksamhet. For konsumenter galler nedan av Konsumentverket godkanda villkor. Konsumenter omfattas av konsumentkoplagen (SFS 1990:932, nedan KKL). Lagtexten eller en broschyr om lagen ska finnas tillgdnglig hos saljforetaget. B. Med ndringsidkare menas i dessa bestdmmelser en fysisk eller juridisk person som handlar for andamal som har samband med den egna naringsverksamheten. For naringsidkare firms sarskilda bestammelser som anges kursiverat. C. Med kopare menas i dessa bestdmmelser saval konsument som ndringsidkare. 2. Kopeavtal och bestallning A. Detta klipeavtal är bindande for bada parter ndr det har undertecknats av kiiparen och en foretradare for saljthretaget. B. Har endast en konsument undertecknat kopeavtalet r det fraga om en bestallning. Det undertecknade avtalet eller en orderbekraftelse ska skickas till konsumenten senast en vecka efter bestallningsdagen. Konsumenten är bunden nth* han eller hon har fatt avtalet eller orderbekraftelsen. 3. Avbestallning av konsument En konsument har raft att avbestdlla fordonet fore leveransen mot ersdttning enligt punkten Leveranstid och leveransforsening A. Beranad leveransdag ska anges pa kopeavtalet. Har en leveransdag inte avtalats levereras fordonet inom skdlig tid, normalt tva veckor, fran den dag da koparen undertecknade kapeavtalet. For fordon som bestalls sarskilt for koparen är skalig leveranstid 16 veckor. B. Vid leveransforsening ska saljforetaget snarast underratta koparen. Om forseningen hr av vdsentlig betydelse fiir en konsument vid denna bedomning ska saval tidsaspekten som det egna behovet beaktas far konsumenten hava kopet om han eller hon inom skälig tid efter underrdttelsen meddelar sdljforetaget detta. C. Konsumenten kan i stallet ge saljforetaget en bestamd tillaggstid for leveransen, minst tva veckor. Konsumenten far hdva kopet om fordonet inte avldmnas mom tillaggstiden. Har konsumenten uppmanat sdljforetaget att leverera utan att ha angett en bestamd tillaggstid, far konsumenten alltid hava kopet om fordonet inte avlamnas inom en skdlig tid efter uppmaningen, norrnalt tre veckor. D. Sdljforetaget hr inte skyldigt att leverera om detta hr omojligt p.g.a. de forutsattningar som anges i 12 KKL. E. Kiiparen har raft till ersattning for den skada han eller hon drabbas av p.g.a. leveransforseningen, se punkten 10. F. Avser kopet en specialleverans som saljforetaget inte kan sdlja utan vasentlig forlust far koparen hava kopet endast om syftet med kopet hr vasentligt forfelat genom forseningen och saljfiiretaget insag eller borde ha insett detta. G. En konsument har rat att halla inne betalningen vid sdljarens drojsmal enligt 11 KKL. A

3 rj, \ 2 (4) 5. Inbytesfordon A. Koparen forsdkrar aft angivet inbytesfordon inte har nagot av koparen kant allvarligt fel och aft det är koparens egendom utan annan inskrankning i aganderatten an som foljer av att det star som sdkerhet for den skuld som anges i kiipeavtalet. Urn det visar sig att skulden är hogre an koparen har uppgivit sanks nettopriset pa inbytesfordonet med motsvarande belopp. B. inbytesfordonet ska levereras i samma skick och med samma utrustning som vid varderingstillffillet om inte nagot annat har avtalats. Om inbytesfordonet är i patagligt annorlunda skick kan saljforetaget krava en omvdrdering dock inte enbart p.g.a. fordndrad kiirstracka om denna understiger 100 mil fran varderingstillfdllet. Avdrag Ors i sa fall med 3 kr per mil, om inte annat belopp har avtalats. Parterna har ocksa raft att krava omvardering av inbytesfordonet om vardet av detta, direkt eller indirekt, paverkas genom andringar i skatter eller liknande myndighetsbeslut med mer an 2 %, dock minst kr. En konsument har dock i ett sadant fall raft att frantrada avtalet i sin helhet utan kostnad om en sankning av vdrdet sker med mer an 4 %. C. Koparen ska betala fordonsskatt, forsdkringar och andra avgifter fram till dess att inbytesfordonet har overldmnats till saljforetaget. SaljfOretaget har rat till Aterstaende skatt om inte nagot annat har avtalats. 6. Prisandring A. Om skatter, tullar eller offentliga avgifter hojs efter avtalets tecknande och detta paverkar det avtalade priset ska koparen betala ett pristillagg som motsvarar hojningen om denna overstiger 500 kr. Sdnkningar av skatter etc. ska komma koparen till godo genom ett prisavdrag om sankningen Overstiger 500 kr. 1. Om kopet galler ett fordon med ett avtalat pris pa hogst 3 prisbasbelopp har en konsument raft att frantrada avtalet utan kostnad om saljforetaget haver att fa ut mer av hajningen an som motsvarar 2 % av det avtalade priset. 2. Om kopet galler ett fordon med ett avtalat pris pa mer an 3 prisbasbelopp har en konsument raft att frantrada avtalet utan kostnad om saljforetaget krdver aft fa ut mer av hojningen an som motsvarar 4 % av det avtalade priset. B. Vid en prishojning av nagon annan orsak som ligger utanfor saljforetagets kontroll och som inte heller har kunnat forutses och som intraffar mer an tva manader frail avtalets inghende ska koparen betala ett pristillagg som motsvarar hojningen. En konsument har dock i ett sadant fall raft att frantrdda avtalet utan kostnad om pristillagget overstiger 2 %. Sankning av priset ska komma koparen till godo genom eft prisavdrag med motsvarande belopp. 7. Felansvar Saljforetaget ansvarar for fel pa varan enligt a KKL mot en konsument for de fel som finns vid leveransen, t.ex. att fordonet dr i sdnu.e skick an konsumenten med hansyn till pris, Alder och korstracka med fog har kunnat forutsatta. Som fel raknas inte normalt slitage. Fel som intraffar inom sex manader efter leveransen ska anses ha funnits vid leveransen om saljforetaget inte kan visa nagot annat eller detta dr oforenligt med varans eller felets art. For fel som upptacks efter mer an sex manader svarar sdljforetaget endast om konsumenten kan Ora sannolikt att felet fanns vid leveransen eller sdljaren ldmnat en sdrskild garanti, se punkten 16. En varudeklaration tillsammans med bakomliggande utredning, tex. ett inbytestest, ska tillmatas betydelse for bedomningen av om felet fanns vid leveransen. 8. Reklamation En reklamation ska goras till saljforetaget inom skdlig tid fran det aft en konsument har markt eller borde ha markt felet. En reklamation som har gjorts inom tva Manader efter det aft konsumenten har markt felet ska alltid anses ha kommit in i raft tid. En sadan reklamation bor

4 3 (4) ske sa snail som mojligt. Konsumenten far inte reklamera senare an tre ar fran leveransdagen om inget annan foljer av en garanti (undantag finns i 24 KKL). Om syftet med en besiktning och/eller undersokning är att konstatera om fordonet är felaktigt, har saljforetaget ratt till ersattning for besiktnings- och/eller undersokningskostnadema om resultatet visar att fordonet inte är felaktigt. Om daremot syftet med en besiktning och/eller undersokning, som sker med anledning av reklamation inom sex manader efter leveransen, är aft konstatera att felet inte tr ursprungligt eller detta är oforenligt med varans eller felets art, ska saljfiiretaget sta for eventuella kostnader. FOr att ha raft till ersattning for ovanstaende kostnader ska saljforetaget tydligt ha upplyst koparen om detta senast i samband med mottagandet av reklamationen. 9. Pfifoljder vid fel A. En konsument har raft att valja avhjalpande eller omleverans om detta kan ske utan oskdliga kostnader for saljthretaget. B. Kraver konsumenten prisavdrag eller havning har saljforetaget raft att avhjalpa felet eller omleverera om detta Ors utan kostnad och vasentlig olagenhet for konsumenten. Konsumenten behover i normalfallet inte acceptera mer an tva. avhjalpningsforsok for samma fel. C. Om avhjalpande eller omleverans inte kommer i fraga eller inte sker inom skalig tid efter reklamationen eller inte kan ske utan vasentlig oldgenhet for konsumenten, far han eller hon krava prisavdrag som svarar mot felet eller hava kopet om felet är av vasentlig betydelse for honom eller henne. Vid havning ska konsumenten aterlamna fordonet mot aft saljforetaget aterbetalar kopeskillingen och ranta pa derma (Riksbankens referensranta + 2 % under innehavstiden). Saljfiiretaget bar raft till ersattning for den nytta som konsumenten har haft av fordonet. Vid bedomningen av om konsumenten ska betala ersattning for nytta ska hansyn tas till de besvar och olagenheter konsumenten haft, t.ex. att han eller hon inte kunnat anvanda fordonet i normal omfattning. Konsumenten ska efter avrakning fa minst ett belopp som ger honom eller henne mojlighet att kopa ett felfritt fordon som, betraffande standard och skick, motsvarar det aterlamnade fordonet vid D. Konsumenten har raft till ersattning enligt punkten 10 for den skada konsumenten drabbas av p.g.a. fel. Vid havning har konsumenten dock inte raft till ersattning for besvar och olagenheter, om dessa redan beaktas vid bedomningen av den nytta konsumenten har haft av fordonet. E. Konsumenten har raft att halla inne sa mycket av betalningen som svarar mot hans eller hennes krav p.g.a. felet. 10. Kiiparens ratt till skadestand En konsument har under de i 14 och KKL angivna forutsattningama raft till ersattning for skada t.ex. utgifter och forluster - som orsakas honom eller henne p.g.a. att fordonet är felaktigt eller genom saljarens drojsmal. Skadestandet omfattar dock inte ersattning for forlust i naringsverksamhet. Konsumenten är skyldig att vidta skaliga atgarder for att begransa sin skada. 11. Skadestand vid avbestallning fran en konsument A. Har en bestallning skett enligt punkten 2 B har konsumenten ratt att utan kostnad avbestalla fordonet innan avtalet har blivit bindande. B. Avbestaller konsumenten fordonet inom en vecka efter det aft bindande avtal har ingatts har saljforetaget raft till ersattning med 1 % av det avtalade priset, dock lagst kr for ett

5 4 (4) nytt fordon och kr for ett begagnat fordon. Har fordonet forsefts med extrautrustning och/eller omfattar kopet personlig utrustning ska konsumenten dessutom ersatta saljthretaget for dess kostnader for ph- och avmontering av extrautrustningen och ovriga kostnader med anledning av detta. Denna punkt galler inte for avbestallningar enligt punkten 11 E eller nar prishojningar skett enligt punkten 6. C. Vid senare avbestallning har saljforetaget ratt till ersattning med 7 %, dock lagst kr. Denna punkt galler inte for avbestallningar enligt punkten 11 D och E. D. Om kopet avser ett fordon som ar av sadant slag att det inte utan betydande forluster kan saljas till en annan kopare eller är fordonet dyrare an 3 prisbasbelopp har saljforetaget vid avbestallning eller havning raft till ersattning med 15 % av fordonets pris om konsumenten avbestaller fordonet senare an en vecka efter det att avtalet blivit bindande. E. Avser avbestallningen ett fordon vars pris är lagre an 1 prisbasbelopp eller ett fordon for rorelsehindrade eller dylikt sa har saljthretaget inte raft till ersattning om orsaken till avbestallningen eller drojsmalet med betalningen är att konsumenten efter avtalets inghende utan egen skuld rakat i varaktiga betalningssvarigheter genom t.ex. arbetsloshet, sjukdom eller dodsfall och shljforetaget utan onodigt drojsmal underraftas om avbestallningen. Uttiver defta galler vad som anges i 41 KKL. 12. Forsening pa koparens sida Om fordonet finns for avhamtning och en konsument inte betalar i ratt tid och drojsmalet inte beror ph saljforetaget kan foretaget krava betalning och drojsmalsranta enligt 6 rantelagen (1975:635). SalifOretaget kan hava kopet om konsumentens drojsmal utgor ett vasentligt avtalsbrott eller om konsumenten inte har betalat inom en av saljforetaget bestamd skalig tillaggstid, normalt tva veckor. Saljthretaget har vid havning raft till ersattning med 15 % av det avtalade priset om inte nagot annat anges i punkten 11 D och E. 13. Registrering m.m. Om inte nh.got annat har overenskommits ser saljforetaget till att fordonet besiktigas, registreras och forsakras. Kostnadema for delta betalas av Waren och ska anges i kopeavtalet. 14. Atertagandeforbehall Saljforetaget forbehaller sig ratten aft aterta det Aida fordonet tills koparen har fullgjort samtliga betalningar enligt delta avtal. 15. Kreditkop Vid kreditkop utgar kreditkostnader i enlighet med vad som framgar av kopeavtalet. Ovriga kreditvillkor framgar av dhrtill bifogad handling och avbetalningskontrakt. 16. Garantier Har saljforetaget lamnat en garanti ska en sarskild garantihandling overlamnas till koparen. 17. Tvist Om en tvist uppstar och partema inte kan losa den pa egen hand kan en konsument Arida sig till den kommunala konsumentvagledningen eller till sin motororganisation. Tvister kan provas av Allmanna reklamationsnamnden (ARN) och av allman domstol. Ndr provning sker i flagon av dessa instanser far den fordran som ar tvistig inte drivas in genom att nagon part ansoker om betalningsforelaggande/vanlig handrackning.

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial AA 12 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller vid försäljning av monteringsfärdigt trähusmaterial. Utöver dessa avtalsvillkor bör inga ytterligare

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10)

SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) SÄRSKILDA LEVERANSVILLKOR FÖR ETIKETTINDUSTRIN 2010 (SLE 10) Normalvillkor antagna 2010 av Etikettgruppen inom Grafiska Företagens Förbund. Villkoren, som anpassats till de speciella förhållandena vid

Läs mer

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar

ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar ANSÖKAN OM APOTEKSKONTO Kreditgivarens exemplar Kreditgivare PayEx Credit AB Organisationsnummer 556735-5671 Personnummer sökande (kontohavare) _ Gatuadress S:t Hansplan 1 Telefonnummer: 0498-20 15 20

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. NLM 10 Utgivna år 2010 av DI, Danmark,

Läs mer

Distans- och hemförsäljningslagen

Distans- och hemförsäljningslagen Distans- och hemförsäljningslagen SFS 2005:59 Lagen ger dig ett skydd vid distanshandel och hemförsäljning. Reviderad april 2007 Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller när du handlar på distans

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt?

Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? Hur bör man som mäklare agera när en köpare påtalar ett fel i fastigheten de köpt? En fråga som ställs så gott som dagligen till Mäklarsamfundets jurister är hur mäklaren ska agera när en köpare återkommer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36

Försäkringsvillkor. Bil Januari 2012. Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Försäkringsvillkor Bil Januari 2012 Ring oss gärna på: 08-541 705 36 Innehåll Sid Några ord om din försäkring 2 Hur ska villkoren läsas? 2 Så beräknas priset på din bilförsäkring 2 När din bil är avställd

Läs mer

KLART DU SKA HA FIBER.

KLART DU SKA HA FIBER. INSTRUKTIONSGUIDE GRÄVA SJÄLV Instruktioner, rekommendationer, bestämmelser och tips till dig som valt att utföra grävningen inför din fiberanslutning själv. Innehåller även Allmänna villkor. KLART DU

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015

REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 REGISTRERINGSVILLKOR gällande för toppdomänen.se fr.o.m. 27 maj 2015 1 INLEDNING 1.1 Stiftelsen för Internetinfrastruktur (802405-0190), Box 7399, 103 91 Stockholm, är en oberoende allmännyttig stiftelse

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013

Ansvarsförsäkring AN 1:4. Gäller från 1 januari 2013 Ansvarsförsäkring AN 1:4 Gäller från 1 januari 2013 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:4 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor....

Läs mer

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011

Ansvarsförsäkring AN 1:3. Gäller från 1 januari 2011 Ansvarsförsäkring AN 1:3 Gäller från 1 januari 2011 2/16 Information om försäkringsbrev och villkor Grundvillkor Ansvarsförsäkring AN 1:3 Innehållsförteckning Information om försäkringsbrev och villkor......

Läs mer