SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se"

Transkript

1 SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK

2 INLEDNING Finanskrisen var den allvarligaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget. Vi har tagit fram data för att se om krisen ledde till effekter på världshandelns struktur. Närmare bestämt har vi koncentrerat oss på att se vilka länder som ökat sin export mer än genomsnittet, alltså vunnit marknadsandelar, samt vilka som förlorat marknadsandelar. Redan här bör man påpeka att det är något helt annat än vilka länders företag som vunnit respektive förlorat marknadsandelar. Företag av en sådan storleksnivå att de påverkar ett lands export är normalt globala till sin karaktär, de exporterar från flera länder och kan alltså ändra sin landmix. Statistik är inte tillgänglig för alla länder. Länder som främst är råvaruexporterande är heller inte intressanta för oss att jämföra oss med. Vi har begränsat oss till alla större länder som också i olika omfattning är konkurrentländer till Sverige. Utgångspunkten har varit FN:s databas Comtrade som innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt SITC-nomenklaturen. Att vi gjort en analys av handelsströmmarna i värde utgör en begränsning. Fastprisberäkningar saknas dock för många länder och vill man gå ned på varunivå tvingas man att hålla sig till värdeuppgifter. Daniel Braw vid Business Swedens analysenhet har tagit fram data och gjort diagrammen. Mauro Gozzo och Magnus Runnbeck står för analysen.

3 PROJEKTET Med hjälp av FN:s databas Comtrade har vi tagit fram exportsiffror för totalt 26 länder för åren Vi har sedan jämfört exportvärdet mellan de två perioderna respektive Vi har alltså utelämnat extremåret 2009 ur analysen och koncentrerat oss på dels läget under högkonjunkturen , dels återhämtningsåren De länder vi har med är alla viktigare konkurrentländer till Sverige, med undantaget Taiwan, som inte återfinns i internationella organs statistik. Förutom alla viktigare länder i Västeuropa har vi med Polen, Tjeckien och Turkiet i Central- och Östeuropa. Hela NAFTA finns med (USA, Kanada, Mexiko). Vi har med Brasilien i Sydamerika, som inte bara är ett stort land utan också har en hel del export av avancerade produkter. Från Stillahavsasien har vi med Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Australien. Följande 15 varusegment har vi tagit fram data för: Livsmedel (SITC 0,1) Råvaror, bränslen (2,3) Läkemedel (54) Kemi, ej läkemedel (5 exkl 54) Papper (64) Stål (67) Metallmanufaktur (69) Maskinindustri (71,72,73,74) Telekom, Radio, TV (76) Övrig elektro/elektronik (75, 77) Fordonsindustri (78) Flyg, rymd (792) Möbler (82) Kläder, skor (84,85) Instrument (87,88) Totalt, varor (0-9) Varusegmenten täcker större delen av världshandeln liksom svensk export. Av diagram 1 framgår vilken vikt de olika segmenten har i svensk export. De viktigaste varugrupperna som hamnar utanför är diverse konsumentprodukter (SITC 89) t.ex. sportartiklar, leksaker mm samt icke-järnmetaller (SITC 68). Siffrorna i Comtrade stämmer inte helt överens med statistiken från SCB utan större belopp hamnar i en residual. Från IMF har vi hämtat uppgifter för tjänsteexporten. Där saknades statistik för det senaste året för Indien och Australien som utelämnades ur analysen. Uppgifter för Norge saknades också i IMF, men togs från nationell statistik. Därmed har vi kunnat göra motsvarande analys för tjänsteexporten. I en tidigare analys som Exportrådet gjorde i januari 2008 då man jämförde treårsperioderna respektive för totalt 20 länder framgick att Sverige förlorade marknadsandelar för varor, men att man vann tillbaka i stort sett lika mycket på tjänster (Marknadsandelskriget ,Exportrådet jan. 2008).

4 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSRESULTATET Mellan perioderna och tappade Sverige 10 % av sin andel av 26 länders varuexport. De 26 länderna svarade för 73 % av världshandeln med varor och innefattar i stort sett alla de länder (förutom Taiwan) där svenska företag har sina konkurrenter. Svensk export har outsourcat mycket verksamheter utomlands och svenska företag återfinns säkerligen ofta i andra länders export. Det är något som i sin tur tidigare visat sig generera en hel del tjänsteinkomster. Business Sweden (dåvarande Exportrådet) gjorde i januari 2008 en liknande studie av hur svensk export utvecklats under perioden och man kan kunde då konstatera att det man förlorade i andelar på varuexport vann man till stor del tillbaka på tjänsteexport. Den här gången kan vi konstatera att svensk tjänsteexport endast behållit sin andel av motsvarande länders export (Indien saknas tyvärr i jämförelsen och vi vet att de har varit framgångsrika på tjänsteexport). Sverige har förlorat relativt konkurrentländerna på varuexport sedan finanskrisen men har inte tagit tillbaka det på tjänsteexport. Den stora förändringen som rapporten visar är att Västeuropa tappat relativt tillväxtländerna. Västeuropa har tappat 10 % av sin andel av de 26 ländernas varuexport. Sverige har alltså tappat i lika hög grad som västeuropagenomsnittet, vare sig mer eller mindre. För tjänsteexport gick Sverige något bättre än Västeuropa, eftersom Västeuropa förlorade 3 %. Den stora vinnaren är Kina som sedan finanskrisen blivit världens största exportnation. Indien, Sydkorea och Brasilien är andra vinnare. USA har gått fram i kraft av svagare dollar. Perioden före tappade USA mycket stora exportmarknadsandelar. Huvudsakligen ser vi alltså ett skifte från Västeuropa till tillväxtländerna. För de enskilda varusegmenten kan vi konstatera att Sverige förlorat på de ingenjörstunga stora varusegmenten i världshandeln: Maskinindustri, fordonsindustri och instrument. En ljusglimt är att det gick betydligt bättre på telekom. Svensk export har gått bra i segment där man sedan tidigare varit svaga. Det gäller t.ex. livsmedel och kläder. De är dock inte så stora segment i världshandeln. Svensk export har också gått bättre än genomsnittet på basnäringar som råvaror/bränslen, papper och stål.

5 ANALYS AV SEGMENTEN Diagram 1 Genomsnittlig fördelning av Sveriges totala export under % av total (genomsnittlig total = 172,8 miljarder USD) 14,0 13,77% 9,68% 7,19% 6,66% 6,57% 5,44% 5,32% 5,24% 4,36% 2,7 2,28% 1,39% 1,12% 0,24% Maskinindustri Råvaror, bränslen Fordonsindustri Telekom Papper Övr elektro/elektronik Kemi, ej läkemedel Stål Läkemedel Livsmedel Metallmanufaktur Instrument Möbler Kläder och skor Flyg, rymd Källa: UN Comtrade Valda varugruppers andel av total: 85,94% BUSINESS SWEDEN Diagram 1 visar vilken andel de undersökta varusegmenten har av svensk varuexport. I rapporten tar vi upp varje segment i den ordning som de ligger i diagram 1 (diagram 2-16). Till sist har vi ett diagram för alla varor i exporten (diagram 17) samt sist tjänsteexporten (diagram 18). Avviker svensk export markant från världshandeln? Ja, naturligtvis i den meningen att våra företag ofta kan återfinnas i andra nischer. Men ser man segmentens betydelse i världshandeln så är avvikelserna faktiskt inte så stora. Vi är relativt små på elektro och på kemi som är stora segment i världshandeln. 1. Råvaror, bränslen; 2. Maskinindustri; 3. Övrig elektro; 4. Fordonsindustri; 5. Kemi är de fem största segmenten i fallande ordning i de 26 ländernas export. Tre av de fem är våra största varusegment. Sverige är relativt stort på papper och på stål samt på telekom och läkemedel. Förutom för elektro och kemi är svensk export mindre än genomsnittet för livsmedel, instrument, kläder och skor samt flyg och rymd. I diagrammen är länderna utplacerade efter x-axeln efter storlek på exporten. Y-axeln visar förändringen i exportmarknadsandel i %. Siffran efter varje land visar landets andel av de 26 ländernas export.

6 Diagram 2 Maskinindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 3,5% Kina: 10,62% Indien: 0,81% Turkiet: 0,68% Mexiko: 2,22% Nederländerna: 3,08% Japan: 11,95% Australien: 0,35% Polen: 1,24% Brasilien: 1,09% Tjeckien: 1,47% Spanien: 1,75% Schweiz: 2,18% Norge: 0,48% Belgien: 2,24% Irland: 0,26% Österrike: 2,26% Storbritannien: 4,71% USA: 12,73% - Sverige: 1,93% Tyskland: 17,61% Danmark: 1,17% Kanada: 2,21% Frankrike: 4,83% Italien: 7,65% - Finland: 0,97% - BUSINESS SWEDEN 10 Valda länders andel av totala världshandeln: 89,6% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Maskinindustrin har länge varit den viktigaste branschen i svensk exportindustri. Här återfinns många av våra klassiska exportföretag som Atlas Copco, Alfa Laval, SKF, Husqvarna, Höganäs men också mängder av små och medelstora företag. Samtidigt som många av de stora företagen expanderat sin verksamhet i första hand utanför Sverige har ändå nyrekryteringen av företag varit begränsad. Den tidigare marknadsandelsstudien som visade utvecklingen mellan och visade att Sverige i stort sett behöll sin andel. Nu tappade svensk export i stället mer än 8 % av sin andel. Det var samtidigt exakt lika mycket som Västeuropa totalt tappade. Den stora vinnaren är Kina, men också Japan. Sydkorea och Indien ökar också sina andelar, även om Indien fortfarande är en liten spelare i det här segmentet. Utländska multinationella företag torde ha en viktig roll i Kinas stora export och det är inte säkert att så stor del av förädlingsvärdet ligger i Kina. Vi ser ändå ett skifte från Västeuropa till Asien jämfört med läget före finanskrisen.

7 Diagram 3 Råvaror, bränslen proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Brasilien: 6,38% 4 Australien: 10,48% Indien: 4,67% USA: 14,18% Sydkorea: 3,68% Tjeckien: 0,72% Polen: 0,87% Schweiz: 0,65% Spanien: 1,82% Kina: 3,16% Nederländerna: 6,36% 0 Irland: 0,28% Japan: 1,94% 50 Belgien: 4,16% Finland: 0,87% Sverige: 1,76% Storbritannien: 5,12% Italien: 2,15% Turkiet: 0,67% Mexiko: 4,02% Kanada: 10,43% - Frankrike: 2,67% Tyskland: 4,08% Norge: 7,21% Danmark: 0,99% - Österrike: 0,7% -4 Valda länders andel av totala världshandeln: 46, Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD BUSINESS SWEDEN 16 Råvaror och bränslen är en betydande och ofta förbisedd del av Sveriges export. Här ingår råolja, gas och raffinerade oljeprodukter men även malm, trävaror, pappersmassa och elektricitet. Räknat i exportsiffror placerar sig segmentet strax under maskinindustrin. Enbart oljeexporten uppgick till 86 mdr SEK under Ca 18 miljoner kubikmeter olja förädlas varje år i Preems raffinaderier i Göteborg och Stenungssund. Sverige är en ledande europeisk exportör av pappersmassa, men trävaruexporten är aningen större. Exporten av elektrisk ström från Sverige uppgick till drygt 8 mdr SEK Stora aktörer i segmentet är LKAB (järnmalm), Boliden (zink, koppar m.m.), SCA och Stora Enso (båda pappersmassa). Södra Skogsägarna och Billerud Korsnäs är stora exportörer av skogsprodukter. Sveriges andel av de 26 ländernas export av råvaror och bränslen uppgick till ca 1,8 %, vilket innebär en nedgång på ca 10 % jämfört med perioden USA, Australien och Brasilien ökar kraftigt, medan Kanada och Norge tappar marknadsandelar. De västeuropeiska länderna tappar överlag marknadsandelar i segmentet. De 26 länderna som omfattas av rapporten svarade för 46 % av världsexporten av råvaror och bränslen, en betydligt mindre andel än i övriga segment. Dock ökar länderna sin sammanlagda andel från 42 % av världsexporten under

8 Diagram 4 Fordonsindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,88% (113% tillväxt) Kina: 5,01% Tjeckien: 2,42% Mexiko: 5,51% Sydkorea: 5,79% Polen: 2,14% Tyskland: 21,14% Nederländerna: 1,57% USA: 10,13% Schweiz: 0,2% Storbritannien: 3,85% Brasilien: 1,2% 0 Turkiet: 1,4% Danmark: 0,24% Spanien: 4,51% Sverige: 1,62% Italien: 3,17% Japan: 14,05% Kanada: 4,81% Norge: 0,08% Frankrike: 4,72% Österrike: 1,25% Belgien: 3,88% - Australien: 0,24% Irland: 0,02% -5 Finland: 0,16% -7 BUSINESS SWEDEN 7 Valda länders andel av totala världshandeln: 90,7% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Fordonsindustrin är den näst största branschen i svensk export eftersom vi räknar med att råvaror, bränslen tillhör flera branscher. Branschen domineras naturligtvis av de två Volvo samt Scania, men består totalt av flera hundra företag. Viktiga komponenttillverkare är Autoliv, Haldex. Bilhandeln är också viktig, en hel del bilar säljs över gränserna och påverkar siffrorna. Svensk export tappade 16 % av marknaden, ett mycket svagt utfall. Det kan jämföras med Västeuropa som totalt tappade 7 %. Segmentets dominant är Tyskland som dessutom ökade sin exportmarknadsandel med 2 %. USA gick framåt något, de procentuellt stora vinnarna är Mexiko, Kina, Sydkorea och Tjeckien liksom Indien. Vi ser här alltså ett skifte såväl inom Europa som mellan Europa och en rad tillväxtländer. För Sverige är det en markant försvagning jämfört med den tidigare jämförelsen mellan och då man vann betydande marknadsandelar. McKinseyrapporten för Sverige som publicerades i november 2012 visade att fordonsindustrin är en bransch där Sverige haft svag produktivitetsutveckling till skillnad från de flesta andra branscher i tillverkningsindustrin.

9 Diagram 5 Telekom, radio, TV proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,8% (559% tillväxt) Polen: 2,06% Tjeckien: 1,79% Kina: 41,15% (194,6 mdr USD) Australien: 0,18% USA: 9,31% Sverige: 2,63% Nederländerna: 4,91% Mexiko: 8,55% Norge: 0,24% Schweiz: 0,22% Italien: 1,03% Sydkorea: 8,15% Tyskland: 4,84% Österrike: 0,47% Turkiet: 0,42% Frankrike: 1,8% - Belgien: 0,87% Kanada: 1,23% Japan: 4,93% Danmark: 0,39% Irland: 0,22% -5 Brasilien: 0,29% Spanien: 0,48% Storbritannien: 2,34% -7 Finland: 0,71% -9 BUSINESS SWEDEN 9 Valda länders andel av totala världshandeln: 74,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 473 miljarder USD Segmentet omfattar telekommunikationsutrustning samt ljud-, radio och TV-produkter. I Sverige domineras segmentet av Ericsson, som är en av världens största leverantörer och exportörer av telekommunikationutrustning. Men även andra svenska företag är aktiva på exportmarknaden, t.ex. Transmode inom infrastruktur för telekom. Sveriges marknadsandel på ca 2,6 % innebär en mindre ökning mellan och Kina är med drygt 40 % marknadsandel det dominerande exportlandet och går dessutom framåt under perioden. Kinesiska telekomproducenter som Huawei och ZTE har ökat sin internationella närvaro betydligt under senare år, men i bilden ingår också att flertalet internationella koncerner använder Kina som sammansättningsland och exportplattform för ljud-, radio- och TV-produkter. Sydkorea är genom företag som Samsung och LG ett betydande exportland inom bl.a. konsumentelektronik, men minskar sin marknadsandel med ca 10 procent. Outsourcing till Kina kan vara en av anledningarna. USA och Mexiko vinner marknadsandelar under perioden. Indien noterar en mycket kraftig ökning men är fortfarande ett litet exportland i segmentet.

10 Diagram 6 Papper proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,58% Kina: 7,49% 5 Turkiet: 0,89% 4 Polen: 3,09% Australien: 0,53% Sydkorea: 2,02% Brasilien: 1,46% Japan: 2,24% USA: 11,04% Mexiko: 1,01% Spanien: 3,16% Tjeckien: 1,29% Italien: 5,2% Sverige: 8,03% Tyskland: 16,76% Schweiz: 1,4% Nederländerna: 3,75% - Norge: 0,58% Österrike: 3,3% 5 Belgien: 3,72% 10 Frankrike: 5,35% - Danmark: 0,6% Storbritannien: 2,58% Finland: 7,12% - Irland: 0,12% Kanada: 6,69% Valda länders andel av totala världshandeln: 84,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 143 miljarder USD BUSINESS SWEDEN 13 Massa- och pappersindustrin är den fjärde största branschen i svensk export även om vi här har särskilt papper som ett eget segment (medan massa ligger inom råvaror). Det är en klassisk svensk exportindustri som var största branschen om man går tillbaka till decennierna efter andra världskriget. Prisutvecklingen har inte varit gynnsam under senare tid, men i löpande priser har man alltså lyckats hålla sin stora andel något så när. Svensk export behåller sin andel och med 6,8 % av de 26 ländernas export är man det tredje största exportlandet (efter Tyskland och USA). Kina vinner marknadsandelar, men även USA, en effekt av dollarutvecklingen. Flera av de företag som nämndes under råvaror från skogen finns med i pappersindustrin som Stora Enso, SCA, Billerud Korsnäs liksom naturligtvis Holmen.

11 Diagram 7 Övrig elektro/elektronik proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,49% Kina: 32,54% (416,6 mdr USD) Polen: 1,31% Tjeckien: 2,08% Sydkorea: 6,83% Turkiet: 0,64% Danmark: 0,43% Mexiko: 3,74% Sverige: 0,89% Schweiz: 0,96% Spanien: 1% 0 Norge: 0,2% Japan: 9,44% Österrike: 1,01% Australien: 0,2% Nederländerna: 4,82% Belgien: 1,36% USA: 12,04% Brasilien: 0,24% Frankrike: 3,14% Tyskland: 10,48% - Italien: 2,09% Finland: 0,34% Kanada: 0,9% -4 Storbritannien: 2,06% -6 Irland: 0,79% -8 BUSINESS SWEDEN 8 Valda länders andel av totala världshandeln: 72, Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Segmentet omfattar elektriska produkter och utrustning för såväl producent- som konsumentvaruledet, bl.a. utrustning för generering och distribution av elström, datorer och datorutrustning, elektroniska komponenter samt hushållsapparater. ABB är en stor exportör av kraftutrustning. Electrolux är ett världsledande företag inom hushållsapparater m.m. men har liten export från Sverige. Det finns även många mindre elektronikföretag som exporterar från Sverige. Sverige står för ca 0,9 % av de 26 ländernas export, vilket innebär ett mindre tapp under mätperioden. Kina dominerar även detta segment och vinner marknadsandelar. Liksom inom telekomutrustning m.m. är Kina ett viktigt sammansättningsland och exportplattform för internationella koncerner. Även Sydkorea går bra, medan USA, Japan och de västeuropeiska länderna tappar andelar.

12 Diagram 8 Kemi ej läkemedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Kina: 8,82% Indien: 1,87% Sydkorea: 5,26% Turkiet: 0,59% Polen: 1,26% Mexiko: 1,1% Norge: 0,38% Japan: 7,56% USA: 15,13% Tjeckien: 0,73% Australien: 0,37% Brasilien: 1,2% Finland: 0,67% Spanien: 2,46% 0 Danmark: 0,62% Schweiz: 2,56% Nederländerna: 6,34% Österrike: 0,91% Sverige: 0,92% Kanada: 3% - Italien: 3,55% Belgien: 7,83% Irland: 3,81% Frankrike: 6,02% Tyskland: 13,01% Storbritannien: 4,03% - BUSINESS SWEDEN 14 Valda länders andel av totala världshandeln: 80,1% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD I segmentet ingår kemikalier, gödningsprodukter och plaster. En betydande del av Sveriges kemiindustri ingår idag i internationella koncerner som Akzo Nobel, Borealis och INEOS. Branschen räknar ca 230 företag i Sverige, varav Perstorp är ett av de största. Sverige har ca 0,9 % av de 26 ländernas export vilket innebär en minskning av marknadsandelen med ca 7 % mellan och Kina ökar sin marknadsandel med nästan 40 % under tidsperioden. Även Sydkorea går mycket starkt. För perioden var Tyskland fortfarande världens största exportland av kemiska produkter, men passerades av USA som nu är störst. Andra viktiga europeiska exportländer som Belgien, Nederländerna och Frankrike backade också.

13 Diagram 9 Stål proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 7,97% Indien: 2,99% Japan: 12,56% USA: 5,32% Australien: 0,35% Nederländerna: 3,6% Turkiet: 3,27% Mexiko: 1,41% Finland: 1,82% Polen: 1,36% Spanien: 3,2% 0 10 Brasilien: 3,04% Schweiz: 0,55% Österrike: 2,52% Tjeckien: 1,52% Sverige: 2,61% Italien: 6,29% Tyskland: 10,09% - Irland: 0,03% Kanada: 2,07% Kina: 13,47% Norge: 0,42% Frankrike: 5,05% - Danmark: 0,41% Belgien: 5,62% Storbritannien: 2,47% - BUSINESS SWEDEN 12 Valda länders andel av totala världshandeln: 78,1% Valda länders genomsnittliga varuexport = 353 miljarder USD I segmentet ingår järn och stål. Sverige är idag en ledande nischproducent av olika typer av specialstål med aktörer som bl.a. SSAB, Sandvik, Outokumpu, Ovako och Uddeholm. Förmodligen ingår en hel del partihandel med stål också i Sveriges siffror. Sveriges marknadsandel på ca 2,6 % av de 26 ländernas export innebär ett mindre tapp på ca 5 procent mellan och Noterbart är att stål är det enda segmentet som redovisas i rapporten där Kina går tillbaka. Det kan bero på ökat behov av att konsumera stål inom landet. Japan och Sydkorea går mycket starkt, medan Tyskland och de övriga västeuropeiska länderna tappar stort. Enda undantaget är Nederländerna som går framåt, vilket förmodligen är tradingrelaterat. Finland behåller sin marknadsandel.

14 Diagram 10 Läkemedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Polen: 0,52% Indien: 1,92% Kina: 2,59% Brasilien: 0,34% Irland: 7,97% Tjeckien: 0,39% Sydkorea: 0,29% Turkiet: 0,14% Finland: 0,34% Schweiz: 12,54% Österrike: 1,97% USA: 10,06% Japan: 1,02% Spanien: 2,77% Storbritannien: 8,07% 0 Mexiko: 0,41% Italien: 4,38% Australien: 0,82% Frankrike: 7,86% Tyskland: 15,61% Nederländerna: 3,48% Belgien: 11,68% Norge: 0,17% Sverige: 2,08% Kanada: 1,31% -4 Danmark: 1,28% -5 BUSINESS SWEDEN 15 Valda länders andel av totala världshandeln: 91,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 434 miljarder USD Sverige tappar 20 % av sin andel under perioden. Det är främst orsakat av patent som gått ut. Astra Zeneca dominerar sektorn i Sverige och är ett av Sveriges största exportföretag. Totalt håller däremot Västeuropa nästan sin andel och tappar marginellt. Uppskattningsvis stod Västeuropa för 68 % av världsexporten av läkemedel, här är man fortfarande en gigant. Tyskland är största exportlandet, följt av Schweiz. Schweiz ökar dessutom sin andel. Belgien, Storbritannien, Irland och Frankrike är också stora. Kina och Indien ökar men är inte så stora spelare.

15 Diagram 11 Livsmedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 0,74% Indien: 2,74% Brasilien: 7,16% Kina: 6,44% Schweiz: 1,07% Norge: 1,29% Turkiet: 1,65% Polen: 2,44% Mexiko: 2,62% Japan: 0,61% USA: 13,17% Sverige: 1,01% Nederländerna: 9,23% 0 Tjeckien: 0,73% 20 Australien: 3,07% Storbritannien: 3,62% Italien: 4,71% Tyskland: 9,31% Spanien: 4,84% Finland: 0,26% Frankrike: 8,64% Österrike: 1,4% Kanada: 4,23% Belgien: 5,01% Danmark: 2,44% Irland: 1,57% - BUSINESS SWEDEN 17 Valda länders andel av totala världshandeln: 72,4% Valda länders genomsnittliga varuexport = 744 miljarder USD I segmentet livsmedel ingår bl.a. kött-, mjölk-, och fiskprodukter, grönsaker och frukt, kaffe och té, sockerprodukter samt drycker och tobaksprodukter. Svensk livsmedelsindustri är diversifierad men exporten domineras av europeiska koncerner. Sveriges exportmarknadsandel har ökat något under mätperioden och uppgår till ca 1 %. Största enskilda livsmedelsprodukten på export är sedan flera år Absolut Vodka. Bageriindustrin är ett viktigt segment där vi har en hel del medelstora exportörer som Annas Pepparkakor, Pågens, Almondy med flera. USA ökar sin marknadsandel något. Brasilien och Kina ökar starkt. Flera stora europeiska exportländer för livsmedel som Frankrike, Belgien, Spanien och Italien tappar marknadsandelar under mätperioden.

16 Diagram 12 Metallmanufaktur proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Brasilien: 0,97% Indien: 1,86% Turkiet: 1,81% Sydkorea: 3,27% Kina: 21,71% Nederländerna: 3,22% - - Japan: 4,47% Australien: 0,35% Tjeckien: 2,66% Irland: 0,29% Spanien: 2,9% USA: 8,97% Schweiz: 1,99% 0 Danmark: 1,31% 10 Sverige: 1,7% Polen: 2,84% Österrike: 2,79% Mexiko: 2,15% Tyskland: 15,43% Belgien: 2,54% Italien: 7,15% Finland: 0,44% Frankrike: 4,13% Storbritannien: 2,67% Norge: 0,43% - Kanada: 1,95% -4 BUSINESS SWEDEN 11 Valda länders andel av totala världshandeln: 86,4% Valda länders genomsnittliga varuexport = 275 miljarder USD Metallmanufaktur omfattar olika typer av handverktyg och maskinverktyg samt konstruktioner av metall, behållare, containrar samt föremål av metall för hushåll och industri. Hårdmetall och maskinverktyg är stort i vår export där vi har en ledande internationell spelare som Sandvik. De liksom de flesta stora internationella företag som t.ex. Bosch har stor verksamhet i Kina. Kina ökar också sin andel och är störst i segmentet. Tyskland är näst störst. Sverige tappar 5 % av sin andel, alltså mindre än man tappar i genomsnitt och mindre än Västeuropa totalt som tappade 9 %. Sydkorea, Indien och Turkiet hör till uppstickarländer som ökar.

17 Diagram 13 Instrument proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,35% (55% tillväxt) Sydkorea: 9,31% Kina: 14,84% Polen: 0,41% Turkiet: 0,1% Schweiz: 6,96% Irland: 1,52% Tjeckien: 0,58% Danmark: 0,85% Österrike: 0,88% Japan: 11,44% Belgien: 2,45% Nederländerna: 3,49% Australien: 0,52% Mexiko: 2,54% USA: 15,96% - Finland: 0,48% Tyskland: 13,18% Norge: 0,41% Kanada: 1,39% Storbritannien: 3,87% Brasilien: 0,2% Sverige: 1% Italien: 2,88% - Spanien: 0,64% Frankrike: 3,74% - BUSINESS SWEDEN 13 Valda länders andel av totala världshandeln: 86,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 394 miljarder USD I segmentet ingår olika typer av mät- och kontrollinstrument samt fotografiska och optiska instrument för vetenskapligt och tekniskt bruk, t.ex. inom sjukvården. Även konsumentprodukter som klockor ingår i segmentet. Sverige har ett stort antal nischade företag som är aktiva på exportmarknaden, t.ex. inom medicinska instrument. Mellan och minskade Sveriges marknadsandel med ca 16 %. Kina och Sydkorea går kraftigt framåt. USA och Tyskland tappar marknadsandelar. Japan håller ställningarna. Schweiz är en fortsatt stark europeisk exportör.

18 Diagram 14 Möbler proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,58% Turkiet: 1,33% Sydkorea: 0,71% Japan: 1,2% Kina: 36,79% (41,8 mdr USD) Nederländerna: 1,64% Tjeckien: 2,18% Polen: 7,49% Tyskland: 10,47% Mexiko: 4,04% 6 Sverige: 2,1% USA: 5,4% Australien: 0,08% Storbritannien: 1,69% - Schweiz: 0,65% Österrike: 1,62% Belgien: 1,83% Italien: 9,68% Norge: 0,43% Spanien: 1,6% Brasilien: 0,68% Irland: 0,12% Frankrike: 2,5% -4 Danmark: 1,88% Kanada: 3,17% Finland: 0,15% -6 BUSINESS SWEDEN 5 Valda länders andel av totala världshandeln: 84,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 114 miljarder USD Möbler är ett relativt litet segment i världshandeln. Sverige har tappat 10 % av andelen av de 26 ländernas export, men har gått bättre än Västeuropa i genomsnitt. Kina är det överlägset största exportlandet och ökade också kraftigt sin exportmarknadsandel. Tyskland och Italien är störst efter Kina. Sveriges andel är inte så liten, större än vår andel av världshandeln. Historiskt har IKEA spelat en viktig roll för att få ut svenska möbler på världsmarknaden. Kinnarp är framgångsrika på möbler för offentlig miljö. Hilding Anders är en stor global sängtillverkare. En betydande outsourcing till Östeuropa har präglat industrin och Polen är det fjärde största exportlandet.

19 Diagram 15 Kläder och skor proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Irland: 0,16% 4 Polen: 1,15% Nederländerna: 2,93% Finland: 0,15% Indien: 4,17% Sverige: 0,55% Spanien: 3,17% Kina: 50,84% Australien: 0,08% USA: 1,73% Tyskland: 6,45% (180,5 mdr USD) Tjeckien: 0,53% Norge: 0,04% Storbritannien: 2,13% Belgien: 3,51% Danmark: 1,38% Frankrike: 3,62% Japan: 0,18% Italien: 9,09% - Österrike: 0,9% Sydkorea: 0,61% Turkiet: 3,88% Mexiko: 1,39% Kanada: 0,41% Schweiz: 0,48% -4 Brasilien: 0,49% -6 BUSINESS SWEDEN 3 Valda länders andel av totala världshandeln: 74,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 355 miljarder USD Sverige har i H&M en global koncern inom konfektionshandel vilket säkert påverkar Sveriges siffror. Samtidigt har Sverige ett stort antal varumärken inom modeindustrin som haft framgångar internationellt. Trots detta är Sverige med ca 0,5 % marknadsandel, om än ökande under perioden, ett relativt litet exportland i segmentet. Detta trots att det som sys i Asien och andra lågkostnadsländer ofta tar vägen över Sverige innan det går ut i världen. De kinesiska textil- och skoexportörerna dominerar stort och ökar dessutom sin marknadsandel inom segmentet. Italien är med alla sina globalt framgångsrika varumärken näst störst på export men tappade kraftigt med 19 % under mätperioden. De 26 länderna ökade sin andel av världsexporten från 69 procent till 75 % mellan och Marknadsandelsförändringarna är därför genomgående bättre om man skulle ta andelar av världshandeln.

20 Diagram 16 Flyg-, rymdindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,94% (156% tillväxt) Polen: 0,23% Finland: 0,14% 5 Sydkorea: 0,52% Irland: 0,23% Frankrike: 23,61% Nederländerna: 0,77% Spanien: 1,97% Tyskland: 16,56% Australien: 0,4% Italien: 2,44% Japan: 1,46% Storbritannien: 4,14% 0 Belgien: 0,52% Österrike: 0,47% Kina: 0,71% Kanada: 4,77% USA: 36,02% Mexiko: 0,29% Danmark: 0,14% Brasilien: 2,14% Sverige: 0,2% - Norge: 0,2% Tjeckien: 0,22% Turkiet: 0,16% Schweiz: 0,77% -5 Valda länders andel av totala världshandeln: 93,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 204 miljarder USD BUSINESS SWEDEN 6 Vi har tagit med flyg, rymd trots att dess betydelse i svensk export är liten. Det är däremot ett viktigt segment internationellt som ligger högt i teknologi. Stora spelare som Boeing och Airbus bidrar till att USA och Frankrike står för mer än hälften av världsexporten, men länderna har många andra företag.

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet 3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet Lennart Stenberg Sammanfattning Stagnerande FoU-utgifter i näringslivet under 2000-talet är oroväckande. Även om FoU-intensiteten i svenskt

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Ingenjören värd sin vikt i guld?

Ingenjören värd sin vikt i guld? Ingenjören värd sin vikt i guld? Förord För teknikföretag är tillgången på kompetenta medarbetare helt avgörande för konkurrenskraften. Teknikföretagen har därför som en av sina främsta uppgifter att

Läs mer

Tillväxtfakta 2014. Internationalisering 3.0. Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag

Tillväxtfakta 2014. Internationalisering 3.0. Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Tillväxtfakta 2014 Internationalisering 3.0 Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Internationalisering 3.0 Nya vägar och möjligheter för svenska små och medelstora företag Myndigheten

Läs mer

A2007:007. Handel, direktinvesteringar och tillväxt. Trender och tendenser. Anne-Christine Strandell

A2007:007. Handel, direktinvesteringar och tillväxt. Trender och tendenser. Anne-Christine Strandell A2007:007 Handel, direktinvesteringar och tillväxt Trender och tendenser Anne-Christine Strandell Handel, direktinvesteringar och tillväxt Trender och tendenser Anne-Christine Strandell ITPS, Institutet

Läs mer

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet

Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Nya exportmarknader på livsmedelsområdet Vilka länder utanför EU vill företagen satsa på och kan vi mäta hur det går? På marknader utanför EU ser företagen potentiella möjligheter att öka exporten till

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Produktionen flyttar utomlands?

Produktionen flyttar utomlands? SASCHA O. BECKER KAROLINA EKHOLM KATARIINA NILSSON HAKKALA Produktionen flyttar utomlands? Om offshoring och arbetsmarknaden SNS Förlag sns Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax:

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09 Rapport 2009:09 Svensk konkurrenskraft Utfall och förslag till metod för framtida analys Rapporten belyser Sveriges konkurrenskraft på branschnivå. Analysen visar att den svenska konkurrenskraften byggs

Läs mer

Vad har EU gjort för Sverige

Vad har EU gjort för Sverige Vad har EU gjort för Sverige och vad har Sverige gjort för EU? Fredrik Erixon ECIPE Stefan Fölster Reforminstitutet Vad har EU gjort för Sverige och vad har Sverige gjort för EU? Fredrik Erixon ECIPE

Läs mer

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007

Fem vägval för Sverige. Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Fem vägval för Sverige Näringslivets Långtidsutredning November 2007 Förord 1 Förord I s långtidsutredning ges ett näringslivsperspektiv på utvecklingen under de kommande tre decennierna. Arbetet har letts

Läs mer

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl

Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen. fredrik segerfeldt m fl Vad ska vi göra i framtiden? Sverige i globaliseringen fredrik segerfeldt m fl Innehåll förord 4 sammanfattning 6 1. vad är globalisering? 12 1.1. Flödena ökar 12 1.2. Multi- och transnationella företag

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen

6 400 jobb försvinner i Östergötland. En rapport om basindustrins betydelse för regionen 6 400 jobb försvinner i Östergötland En rapport om basindustrins betydelse för regionen Förord För östgöten kanske talet om globaliseringen ter sig långt från vardagen. Sanningen är att vi dagligen påminns

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges

Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-11-22 2012/12 Andra länders utbildningsnivå riskerar dra ifrån Sveriges Sverige har länge tillhört

Läs mer

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm

redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm redovisning av statens uppdrag till exportrådet Verksamhetsåret 2012 Stockholm Innehåll 1. INLEDNING 4 1:1 Utvecklingen i omvärlden och läget för svensk export 5 1:2 Statens årsuppdrag Mål och resultat

Läs mer

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden

McKinsey Sverige McKinsey Global Institute. Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin. Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden McKinsey Sverige McKinsey Global Institute Tillväxt och förnyelse i den svenska ekonomin Utveckling, nuläge och prioriteringar inför framtiden Denna studie är initierad, genomförd och helt finansierad

Läs mer

Kommerskollegium 2010:6. Made in Sweden? MADE IN. Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import SWEDEN

Kommerskollegium 2010:6. Made in Sweden? MADE IN. Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import SWEDEN Kommerskollegium 2010:6 Made in Sweden? Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import MADE IN SWEDEN Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer