SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se"

Transkript

1 SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK

2 INLEDNING Finanskrisen var den allvarligaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget. Vi har tagit fram data för att se om krisen ledde till effekter på världshandelns struktur. Närmare bestämt har vi koncentrerat oss på att se vilka länder som ökat sin export mer än genomsnittet, alltså vunnit marknadsandelar, samt vilka som förlorat marknadsandelar. Redan här bör man påpeka att det är något helt annat än vilka länders företag som vunnit respektive förlorat marknadsandelar. Företag av en sådan storleksnivå att de påverkar ett lands export är normalt globala till sin karaktär, de exporterar från flera länder och kan alltså ändra sin landmix. Statistik är inte tillgänglig för alla länder. Länder som främst är råvaruexporterande är heller inte intressanta för oss att jämföra oss med. Vi har begränsat oss till alla större länder som också i olika omfattning är konkurrentländer till Sverige. Utgångspunkten har varit FN:s databas Comtrade som innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt SITC-nomenklaturen. Att vi gjort en analys av handelsströmmarna i värde utgör en begränsning. Fastprisberäkningar saknas dock för många länder och vill man gå ned på varunivå tvingas man att hålla sig till värdeuppgifter. Daniel Braw vid Business Swedens analysenhet har tagit fram data och gjort diagrammen. Mauro Gozzo och Magnus Runnbeck står för analysen.

3 PROJEKTET Med hjälp av FN:s databas Comtrade har vi tagit fram exportsiffror för totalt 26 länder för åren Vi har sedan jämfört exportvärdet mellan de två perioderna respektive Vi har alltså utelämnat extremåret 2009 ur analysen och koncentrerat oss på dels läget under högkonjunkturen , dels återhämtningsåren De länder vi har med är alla viktigare konkurrentländer till Sverige, med undantaget Taiwan, som inte återfinns i internationella organs statistik. Förutom alla viktigare länder i Västeuropa har vi med Polen, Tjeckien och Turkiet i Central- och Östeuropa. Hela NAFTA finns med (USA, Kanada, Mexiko). Vi har med Brasilien i Sydamerika, som inte bara är ett stort land utan också har en hel del export av avancerade produkter. Från Stillahavsasien har vi med Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Australien. Följande 15 varusegment har vi tagit fram data för: Livsmedel (SITC 0,1) Råvaror, bränslen (2,3) Läkemedel (54) Kemi, ej läkemedel (5 exkl 54) Papper (64) Stål (67) Metallmanufaktur (69) Maskinindustri (71,72,73,74) Telekom, Radio, TV (76) Övrig elektro/elektronik (75, 77) Fordonsindustri (78) Flyg, rymd (792) Möbler (82) Kläder, skor (84,85) Instrument (87,88) Totalt, varor (0-9) Varusegmenten täcker större delen av världshandeln liksom svensk export. Av diagram 1 framgår vilken vikt de olika segmenten har i svensk export. De viktigaste varugrupperna som hamnar utanför är diverse konsumentprodukter (SITC 89) t.ex. sportartiklar, leksaker mm samt icke-järnmetaller (SITC 68). Siffrorna i Comtrade stämmer inte helt överens med statistiken från SCB utan större belopp hamnar i en residual. Från IMF har vi hämtat uppgifter för tjänsteexporten. Där saknades statistik för det senaste året för Indien och Australien som utelämnades ur analysen. Uppgifter för Norge saknades också i IMF, men togs från nationell statistik. Därmed har vi kunnat göra motsvarande analys för tjänsteexporten. I en tidigare analys som Exportrådet gjorde i januari 2008 då man jämförde treårsperioderna respektive för totalt 20 länder framgick att Sverige förlorade marknadsandelar för varor, men att man vann tillbaka i stort sett lika mycket på tjänster (Marknadsandelskriget ,Exportrådet jan. 2008).

4 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSRESULTATET Mellan perioderna och tappade Sverige 10 % av sin andel av 26 länders varuexport. De 26 länderna svarade för 73 % av världshandeln med varor och innefattar i stort sett alla de länder (förutom Taiwan) där svenska företag har sina konkurrenter. Svensk export har outsourcat mycket verksamheter utomlands och svenska företag återfinns säkerligen ofta i andra länders export. Det är något som i sin tur tidigare visat sig generera en hel del tjänsteinkomster. Business Sweden (dåvarande Exportrådet) gjorde i januari 2008 en liknande studie av hur svensk export utvecklats under perioden och man kan kunde då konstatera att det man förlorade i andelar på varuexport vann man till stor del tillbaka på tjänsteexport. Den här gången kan vi konstatera att svensk tjänsteexport endast behållit sin andel av motsvarande länders export (Indien saknas tyvärr i jämförelsen och vi vet att de har varit framgångsrika på tjänsteexport). Sverige har förlorat relativt konkurrentländerna på varuexport sedan finanskrisen men har inte tagit tillbaka det på tjänsteexport. Den stora förändringen som rapporten visar är att Västeuropa tappat relativt tillväxtländerna. Västeuropa har tappat 10 % av sin andel av de 26 ländernas varuexport. Sverige har alltså tappat i lika hög grad som västeuropagenomsnittet, vare sig mer eller mindre. För tjänsteexport gick Sverige något bättre än Västeuropa, eftersom Västeuropa förlorade 3 %. Den stora vinnaren är Kina som sedan finanskrisen blivit världens största exportnation. Indien, Sydkorea och Brasilien är andra vinnare. USA har gått fram i kraft av svagare dollar. Perioden före tappade USA mycket stora exportmarknadsandelar. Huvudsakligen ser vi alltså ett skifte från Västeuropa till tillväxtländerna. För de enskilda varusegmenten kan vi konstatera att Sverige förlorat på de ingenjörstunga stora varusegmenten i världshandeln: Maskinindustri, fordonsindustri och instrument. En ljusglimt är att det gick betydligt bättre på telekom. Svensk export har gått bra i segment där man sedan tidigare varit svaga. Det gäller t.ex. livsmedel och kläder. De är dock inte så stora segment i världshandeln. Svensk export har också gått bättre än genomsnittet på basnäringar som råvaror/bränslen, papper och stål.

5 ANALYS AV SEGMENTEN Diagram 1 Genomsnittlig fördelning av Sveriges totala export under % av total (genomsnittlig total = 172,8 miljarder USD) 14,0 13,77% 9,68% 7,19% 6,66% 6,57% 5,44% 5,32% 5,24% 4,36% 2,7 2,28% 1,39% 1,12% 0,24% Maskinindustri Råvaror, bränslen Fordonsindustri Telekom Papper Övr elektro/elektronik Kemi, ej läkemedel Stål Läkemedel Livsmedel Metallmanufaktur Instrument Möbler Kläder och skor Flyg, rymd Källa: UN Comtrade Valda varugruppers andel av total: 85,94% BUSINESS SWEDEN Diagram 1 visar vilken andel de undersökta varusegmenten har av svensk varuexport. I rapporten tar vi upp varje segment i den ordning som de ligger i diagram 1 (diagram 2-16). Till sist har vi ett diagram för alla varor i exporten (diagram 17) samt sist tjänsteexporten (diagram 18). Avviker svensk export markant från världshandeln? Ja, naturligtvis i den meningen att våra företag ofta kan återfinnas i andra nischer. Men ser man segmentens betydelse i världshandeln så är avvikelserna faktiskt inte så stora. Vi är relativt små på elektro och på kemi som är stora segment i världshandeln. 1. Råvaror, bränslen; 2. Maskinindustri; 3. Övrig elektro; 4. Fordonsindustri; 5. Kemi är de fem största segmenten i fallande ordning i de 26 ländernas export. Tre av de fem är våra största varusegment. Sverige är relativt stort på papper och på stål samt på telekom och läkemedel. Förutom för elektro och kemi är svensk export mindre än genomsnittet för livsmedel, instrument, kläder och skor samt flyg och rymd. I diagrammen är länderna utplacerade efter x-axeln efter storlek på exporten. Y-axeln visar förändringen i exportmarknadsandel i %. Siffran efter varje land visar landets andel av de 26 ländernas export.

6 Diagram 2 Maskinindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 3,5% Kina: 10,62% Indien: 0,81% Turkiet: 0,68% Mexiko: 2,22% Nederländerna: 3,08% Japan: 11,95% Australien: 0,35% Polen: 1,24% Brasilien: 1,09% Tjeckien: 1,47% Spanien: 1,75% Schweiz: 2,18% Norge: 0,48% Belgien: 2,24% Irland: 0,26% Österrike: 2,26% Storbritannien: 4,71% USA: 12,73% - Sverige: 1,93% Tyskland: 17,61% Danmark: 1,17% Kanada: 2,21% Frankrike: 4,83% Italien: 7,65% - Finland: 0,97% - BUSINESS SWEDEN 10 Valda länders andel av totala världshandeln: 89,6% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Maskinindustrin har länge varit den viktigaste branschen i svensk exportindustri. Här återfinns många av våra klassiska exportföretag som Atlas Copco, Alfa Laval, SKF, Husqvarna, Höganäs men också mängder av små och medelstora företag. Samtidigt som många av de stora företagen expanderat sin verksamhet i första hand utanför Sverige har ändå nyrekryteringen av företag varit begränsad. Den tidigare marknadsandelsstudien som visade utvecklingen mellan och visade att Sverige i stort sett behöll sin andel. Nu tappade svensk export i stället mer än 8 % av sin andel. Det var samtidigt exakt lika mycket som Västeuropa totalt tappade. Den stora vinnaren är Kina, men också Japan. Sydkorea och Indien ökar också sina andelar, även om Indien fortfarande är en liten spelare i det här segmentet. Utländska multinationella företag torde ha en viktig roll i Kinas stora export och det är inte säkert att så stor del av förädlingsvärdet ligger i Kina. Vi ser ändå ett skifte från Västeuropa till Asien jämfört med läget före finanskrisen.

7 Diagram 3 Råvaror, bränslen proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Brasilien: 6,38% 4 Australien: 10,48% Indien: 4,67% USA: 14,18% Sydkorea: 3,68% Tjeckien: 0,72% Polen: 0,87% Schweiz: 0,65% Spanien: 1,82% Kina: 3,16% Nederländerna: 6,36% 0 Irland: 0,28% Japan: 1,94% 50 Belgien: 4,16% Finland: 0,87% Sverige: 1,76% Storbritannien: 5,12% Italien: 2,15% Turkiet: 0,67% Mexiko: 4,02% Kanada: 10,43% - Frankrike: 2,67% Tyskland: 4,08% Norge: 7,21% Danmark: 0,99% - Österrike: 0,7% -4 Valda länders andel av totala världshandeln: 46, Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD BUSINESS SWEDEN 16 Råvaror och bränslen är en betydande och ofta förbisedd del av Sveriges export. Här ingår råolja, gas och raffinerade oljeprodukter men även malm, trävaror, pappersmassa och elektricitet. Räknat i exportsiffror placerar sig segmentet strax under maskinindustrin. Enbart oljeexporten uppgick till 86 mdr SEK under Ca 18 miljoner kubikmeter olja förädlas varje år i Preems raffinaderier i Göteborg och Stenungssund. Sverige är en ledande europeisk exportör av pappersmassa, men trävaruexporten är aningen större. Exporten av elektrisk ström från Sverige uppgick till drygt 8 mdr SEK Stora aktörer i segmentet är LKAB (järnmalm), Boliden (zink, koppar m.m.), SCA och Stora Enso (båda pappersmassa). Södra Skogsägarna och Billerud Korsnäs är stora exportörer av skogsprodukter. Sveriges andel av de 26 ländernas export av råvaror och bränslen uppgick till ca 1,8 %, vilket innebär en nedgång på ca 10 % jämfört med perioden USA, Australien och Brasilien ökar kraftigt, medan Kanada och Norge tappar marknadsandelar. De västeuropeiska länderna tappar överlag marknadsandelar i segmentet. De 26 länderna som omfattas av rapporten svarade för 46 % av världsexporten av råvaror och bränslen, en betydligt mindre andel än i övriga segment. Dock ökar länderna sin sammanlagda andel från 42 % av världsexporten under

8 Diagram 4 Fordonsindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,88% (113% tillväxt) Kina: 5,01% Tjeckien: 2,42% Mexiko: 5,51% Sydkorea: 5,79% Polen: 2,14% Tyskland: 21,14% Nederländerna: 1,57% USA: 10,13% Schweiz: 0,2% Storbritannien: 3,85% Brasilien: 1,2% 0 Turkiet: 1,4% Danmark: 0,24% Spanien: 4,51% Sverige: 1,62% Italien: 3,17% Japan: 14,05% Kanada: 4,81% Norge: 0,08% Frankrike: 4,72% Österrike: 1,25% Belgien: 3,88% - Australien: 0,24% Irland: 0,02% -5 Finland: 0,16% -7 BUSINESS SWEDEN 7 Valda länders andel av totala världshandeln: 90,7% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Fordonsindustrin är den näst största branschen i svensk export eftersom vi räknar med att råvaror, bränslen tillhör flera branscher. Branschen domineras naturligtvis av de två Volvo samt Scania, men består totalt av flera hundra företag. Viktiga komponenttillverkare är Autoliv, Haldex. Bilhandeln är också viktig, en hel del bilar säljs över gränserna och påverkar siffrorna. Svensk export tappade 16 % av marknaden, ett mycket svagt utfall. Det kan jämföras med Västeuropa som totalt tappade 7 %. Segmentets dominant är Tyskland som dessutom ökade sin exportmarknadsandel med 2 %. USA gick framåt något, de procentuellt stora vinnarna är Mexiko, Kina, Sydkorea och Tjeckien liksom Indien. Vi ser här alltså ett skifte såväl inom Europa som mellan Europa och en rad tillväxtländer. För Sverige är det en markant försvagning jämfört med den tidigare jämförelsen mellan och då man vann betydande marknadsandelar. McKinseyrapporten för Sverige som publicerades i november 2012 visade att fordonsindustrin är en bransch där Sverige haft svag produktivitetsutveckling till skillnad från de flesta andra branscher i tillverkningsindustrin.

9 Diagram 5 Telekom, radio, TV proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,8% (559% tillväxt) Polen: 2,06% Tjeckien: 1,79% Kina: 41,15% (194,6 mdr USD) Australien: 0,18% USA: 9,31% Sverige: 2,63% Nederländerna: 4,91% Mexiko: 8,55% Norge: 0,24% Schweiz: 0,22% Italien: 1,03% Sydkorea: 8,15% Tyskland: 4,84% Österrike: 0,47% Turkiet: 0,42% Frankrike: 1,8% - Belgien: 0,87% Kanada: 1,23% Japan: 4,93% Danmark: 0,39% Irland: 0,22% -5 Brasilien: 0,29% Spanien: 0,48% Storbritannien: 2,34% -7 Finland: 0,71% -9 BUSINESS SWEDEN 9 Valda länders andel av totala världshandeln: 74,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 473 miljarder USD Segmentet omfattar telekommunikationsutrustning samt ljud-, radio och TV-produkter. I Sverige domineras segmentet av Ericsson, som är en av världens största leverantörer och exportörer av telekommunikationutrustning. Men även andra svenska företag är aktiva på exportmarknaden, t.ex. Transmode inom infrastruktur för telekom. Sveriges marknadsandel på ca 2,6 % innebär en mindre ökning mellan och Kina är med drygt 40 % marknadsandel det dominerande exportlandet och går dessutom framåt under perioden. Kinesiska telekomproducenter som Huawei och ZTE har ökat sin internationella närvaro betydligt under senare år, men i bilden ingår också att flertalet internationella koncerner använder Kina som sammansättningsland och exportplattform för ljud-, radio- och TV-produkter. Sydkorea är genom företag som Samsung och LG ett betydande exportland inom bl.a. konsumentelektronik, men minskar sin marknadsandel med ca 10 procent. Outsourcing till Kina kan vara en av anledningarna. USA och Mexiko vinner marknadsandelar under perioden. Indien noterar en mycket kraftig ökning men är fortfarande ett litet exportland i segmentet.

10 Diagram 6 Papper proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,58% Kina: 7,49% 5 Turkiet: 0,89% 4 Polen: 3,09% Australien: 0,53% Sydkorea: 2,02% Brasilien: 1,46% Japan: 2,24% USA: 11,04% Mexiko: 1,01% Spanien: 3,16% Tjeckien: 1,29% Italien: 5,2% Sverige: 8,03% Tyskland: 16,76% Schweiz: 1,4% Nederländerna: 3,75% - Norge: 0,58% Österrike: 3,3% 5 Belgien: 3,72% 10 Frankrike: 5,35% - Danmark: 0,6% Storbritannien: 2,58% Finland: 7,12% - Irland: 0,12% Kanada: 6,69% Valda länders andel av totala världshandeln: 84,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 143 miljarder USD BUSINESS SWEDEN 13 Massa- och pappersindustrin är den fjärde största branschen i svensk export även om vi här har särskilt papper som ett eget segment (medan massa ligger inom råvaror). Det är en klassisk svensk exportindustri som var största branschen om man går tillbaka till decennierna efter andra världskriget. Prisutvecklingen har inte varit gynnsam under senare tid, men i löpande priser har man alltså lyckats hålla sin stora andel något så när. Svensk export behåller sin andel och med 6,8 % av de 26 ländernas export är man det tredje största exportlandet (efter Tyskland och USA). Kina vinner marknadsandelar, men även USA, en effekt av dollarutvecklingen. Flera av de företag som nämndes under råvaror från skogen finns med i pappersindustrin som Stora Enso, SCA, Billerud Korsnäs liksom naturligtvis Holmen.

11 Diagram 7 Övrig elektro/elektronik proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,49% Kina: 32,54% (416,6 mdr USD) Polen: 1,31% Tjeckien: 2,08% Sydkorea: 6,83% Turkiet: 0,64% Danmark: 0,43% Mexiko: 3,74% Sverige: 0,89% Schweiz: 0,96% Spanien: 1% 0 Norge: 0,2% Japan: 9,44% Österrike: 1,01% Australien: 0,2% Nederländerna: 4,82% Belgien: 1,36% USA: 12,04% Brasilien: 0,24% Frankrike: 3,14% Tyskland: 10,48% - Italien: 2,09% Finland: 0,34% Kanada: 0,9% -4 Storbritannien: 2,06% -6 Irland: 0,79% -8 BUSINESS SWEDEN 8 Valda länders andel av totala världshandeln: 72, Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Segmentet omfattar elektriska produkter och utrustning för såväl producent- som konsumentvaruledet, bl.a. utrustning för generering och distribution av elström, datorer och datorutrustning, elektroniska komponenter samt hushållsapparater. ABB är en stor exportör av kraftutrustning. Electrolux är ett världsledande företag inom hushållsapparater m.m. men har liten export från Sverige. Det finns även många mindre elektronikföretag som exporterar från Sverige. Sverige står för ca 0,9 % av de 26 ländernas export, vilket innebär ett mindre tapp under mätperioden. Kina dominerar även detta segment och vinner marknadsandelar. Liksom inom telekomutrustning m.m. är Kina ett viktigt sammansättningsland och exportplattform för internationella koncerner. Även Sydkorea går bra, medan USA, Japan och de västeuropeiska länderna tappar andelar.

12 Diagram 8 Kemi ej läkemedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Kina: 8,82% Indien: 1,87% Sydkorea: 5,26% Turkiet: 0,59% Polen: 1,26% Mexiko: 1,1% Norge: 0,38% Japan: 7,56% USA: 15,13% Tjeckien: 0,73% Australien: 0,37% Brasilien: 1,2% Finland: 0,67% Spanien: 2,46% 0 Danmark: 0,62% Schweiz: 2,56% Nederländerna: 6,34% Österrike: 0,91% Sverige: 0,92% Kanada: 3% - Italien: 3,55% Belgien: 7,83% Irland: 3,81% Frankrike: 6,02% Tyskland: 13,01% Storbritannien: 4,03% - BUSINESS SWEDEN 14 Valda länders andel av totala världshandeln: 80,1% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD I segmentet ingår kemikalier, gödningsprodukter och plaster. En betydande del av Sveriges kemiindustri ingår idag i internationella koncerner som Akzo Nobel, Borealis och INEOS. Branschen räknar ca 230 företag i Sverige, varav Perstorp är ett av de största. Sverige har ca 0,9 % av de 26 ländernas export vilket innebär en minskning av marknadsandelen med ca 7 % mellan och Kina ökar sin marknadsandel med nästan 40 % under tidsperioden. Även Sydkorea går mycket starkt. För perioden var Tyskland fortfarande världens största exportland av kemiska produkter, men passerades av USA som nu är störst. Andra viktiga europeiska exportländer som Belgien, Nederländerna och Frankrike backade också.

13 Diagram 9 Stål proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 7,97% Indien: 2,99% Japan: 12,56% USA: 5,32% Australien: 0,35% Nederländerna: 3,6% Turkiet: 3,27% Mexiko: 1,41% Finland: 1,82% Polen: 1,36% Spanien: 3,2% 0 10 Brasilien: 3,04% Schweiz: 0,55% Österrike: 2,52% Tjeckien: 1,52% Sverige: 2,61% Italien: 6,29% Tyskland: 10,09% - Irland: 0,03% Kanada: 2,07% Kina: 13,47% Norge: 0,42% Frankrike: 5,05% - Danmark: 0,41% Belgien: 5,62% Storbritannien: 2,47% - BUSINESS SWEDEN 12 Valda länders andel av totala världshandeln: 78,1% Valda länders genomsnittliga varuexport = 353 miljarder USD I segmentet ingår järn och stål. Sverige är idag en ledande nischproducent av olika typer av specialstål med aktörer som bl.a. SSAB, Sandvik, Outokumpu, Ovako och Uddeholm. Förmodligen ingår en hel del partihandel med stål också i Sveriges siffror. Sveriges marknadsandel på ca 2,6 % av de 26 ländernas export innebär ett mindre tapp på ca 5 procent mellan och Noterbart är att stål är det enda segmentet som redovisas i rapporten där Kina går tillbaka. Det kan bero på ökat behov av att konsumera stål inom landet. Japan och Sydkorea går mycket starkt, medan Tyskland och de övriga västeuropeiska länderna tappar stort. Enda undantaget är Nederländerna som går framåt, vilket förmodligen är tradingrelaterat. Finland behåller sin marknadsandel.

14 Diagram 10 Läkemedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Polen: 0,52% Indien: 1,92% Kina: 2,59% Brasilien: 0,34% Irland: 7,97% Tjeckien: 0,39% Sydkorea: 0,29% Turkiet: 0,14% Finland: 0,34% Schweiz: 12,54% Österrike: 1,97% USA: 10,06% Japan: 1,02% Spanien: 2,77% Storbritannien: 8,07% 0 Mexiko: 0,41% Italien: 4,38% Australien: 0,82% Frankrike: 7,86% Tyskland: 15,61% Nederländerna: 3,48% Belgien: 11,68% Norge: 0,17% Sverige: 2,08% Kanada: 1,31% -4 Danmark: 1,28% -5 BUSINESS SWEDEN 15 Valda länders andel av totala världshandeln: 91,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 434 miljarder USD Sverige tappar 20 % av sin andel under perioden. Det är främst orsakat av patent som gått ut. Astra Zeneca dominerar sektorn i Sverige och är ett av Sveriges största exportföretag. Totalt håller däremot Västeuropa nästan sin andel och tappar marginellt. Uppskattningsvis stod Västeuropa för 68 % av världsexporten av läkemedel, här är man fortfarande en gigant. Tyskland är största exportlandet, följt av Schweiz. Schweiz ökar dessutom sin andel. Belgien, Storbritannien, Irland och Frankrike är också stora. Kina och Indien ökar men är inte så stora spelare.

15 Diagram 11 Livsmedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 0,74% Indien: 2,74% Brasilien: 7,16% Kina: 6,44% Schweiz: 1,07% Norge: 1,29% Turkiet: 1,65% Polen: 2,44% Mexiko: 2,62% Japan: 0,61% USA: 13,17% Sverige: 1,01% Nederländerna: 9,23% 0 Tjeckien: 0,73% 20 Australien: 3,07% Storbritannien: 3,62% Italien: 4,71% Tyskland: 9,31% Spanien: 4,84% Finland: 0,26% Frankrike: 8,64% Österrike: 1,4% Kanada: 4,23% Belgien: 5,01% Danmark: 2,44% Irland: 1,57% - BUSINESS SWEDEN 17 Valda länders andel av totala världshandeln: 72,4% Valda länders genomsnittliga varuexport = 744 miljarder USD I segmentet livsmedel ingår bl.a. kött-, mjölk-, och fiskprodukter, grönsaker och frukt, kaffe och té, sockerprodukter samt drycker och tobaksprodukter. Svensk livsmedelsindustri är diversifierad men exporten domineras av europeiska koncerner. Sveriges exportmarknadsandel har ökat något under mätperioden och uppgår till ca 1 %. Största enskilda livsmedelsprodukten på export är sedan flera år Absolut Vodka. Bageriindustrin är ett viktigt segment där vi har en hel del medelstora exportörer som Annas Pepparkakor, Pågens, Almondy med flera. USA ökar sin marknadsandel något. Brasilien och Kina ökar starkt. Flera stora europeiska exportländer för livsmedel som Frankrike, Belgien, Spanien och Italien tappar marknadsandelar under mätperioden.

16 Diagram 12 Metallmanufaktur proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Brasilien: 0,97% Indien: 1,86% Turkiet: 1,81% Sydkorea: 3,27% Kina: 21,71% Nederländerna: 3,22% - - Japan: 4,47% Australien: 0,35% Tjeckien: 2,66% Irland: 0,29% Spanien: 2,9% USA: 8,97% Schweiz: 1,99% 0 Danmark: 1,31% 10 Sverige: 1,7% Polen: 2,84% Österrike: 2,79% Mexiko: 2,15% Tyskland: 15,43% Belgien: 2,54% Italien: 7,15% Finland: 0,44% Frankrike: 4,13% Storbritannien: 2,67% Norge: 0,43% - Kanada: 1,95% -4 BUSINESS SWEDEN 11 Valda länders andel av totala världshandeln: 86,4% Valda länders genomsnittliga varuexport = 275 miljarder USD Metallmanufaktur omfattar olika typer av handverktyg och maskinverktyg samt konstruktioner av metall, behållare, containrar samt föremål av metall för hushåll och industri. Hårdmetall och maskinverktyg är stort i vår export där vi har en ledande internationell spelare som Sandvik. De liksom de flesta stora internationella företag som t.ex. Bosch har stor verksamhet i Kina. Kina ökar också sin andel och är störst i segmentet. Tyskland är näst störst. Sverige tappar 5 % av sin andel, alltså mindre än man tappar i genomsnitt och mindre än Västeuropa totalt som tappade 9 %. Sydkorea, Indien och Turkiet hör till uppstickarländer som ökar.

17 Diagram 13 Instrument proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,35% (55% tillväxt) Sydkorea: 9,31% Kina: 14,84% Polen: 0,41% Turkiet: 0,1% Schweiz: 6,96% Irland: 1,52% Tjeckien: 0,58% Danmark: 0,85% Österrike: 0,88% Japan: 11,44% Belgien: 2,45% Nederländerna: 3,49% Australien: 0,52% Mexiko: 2,54% USA: 15,96% - Finland: 0,48% Tyskland: 13,18% Norge: 0,41% Kanada: 1,39% Storbritannien: 3,87% Brasilien: 0,2% Sverige: 1% Italien: 2,88% - Spanien: 0,64% Frankrike: 3,74% - BUSINESS SWEDEN 13 Valda länders andel av totala världshandeln: 86,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 394 miljarder USD I segmentet ingår olika typer av mät- och kontrollinstrument samt fotografiska och optiska instrument för vetenskapligt och tekniskt bruk, t.ex. inom sjukvården. Även konsumentprodukter som klockor ingår i segmentet. Sverige har ett stort antal nischade företag som är aktiva på exportmarknaden, t.ex. inom medicinska instrument. Mellan och minskade Sveriges marknadsandel med ca 16 %. Kina och Sydkorea går kraftigt framåt. USA och Tyskland tappar marknadsandelar. Japan håller ställningarna. Schweiz är en fortsatt stark europeisk exportör.

18 Diagram 14 Möbler proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,58% Turkiet: 1,33% Sydkorea: 0,71% Japan: 1,2% Kina: 36,79% (41,8 mdr USD) Nederländerna: 1,64% Tjeckien: 2,18% Polen: 7,49% Tyskland: 10,47% Mexiko: 4,04% 6 Sverige: 2,1% USA: 5,4% Australien: 0,08% Storbritannien: 1,69% - Schweiz: 0,65% Österrike: 1,62% Belgien: 1,83% Italien: 9,68% Norge: 0,43% Spanien: 1,6% Brasilien: 0,68% Irland: 0,12% Frankrike: 2,5% -4 Danmark: 1,88% Kanada: 3,17% Finland: 0,15% -6 BUSINESS SWEDEN 5 Valda länders andel av totala världshandeln: 84,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 114 miljarder USD Möbler är ett relativt litet segment i världshandeln. Sverige har tappat 10 % av andelen av de 26 ländernas export, men har gått bättre än Västeuropa i genomsnitt. Kina är det överlägset största exportlandet och ökade också kraftigt sin exportmarknadsandel. Tyskland och Italien är störst efter Kina. Sveriges andel är inte så liten, större än vår andel av världshandeln. Historiskt har IKEA spelat en viktig roll för att få ut svenska möbler på världsmarknaden. Kinnarp är framgångsrika på möbler för offentlig miljö. Hilding Anders är en stor global sängtillverkare. En betydande outsourcing till Östeuropa har präglat industrin och Polen är det fjärde största exportlandet.

19 Diagram 15 Kläder och skor proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Irland: 0,16% 4 Polen: 1,15% Nederländerna: 2,93% Finland: 0,15% Indien: 4,17% Sverige: 0,55% Spanien: 3,17% Kina: 50,84% Australien: 0,08% USA: 1,73% Tyskland: 6,45% (180,5 mdr USD) Tjeckien: 0,53% Norge: 0,04% Storbritannien: 2,13% Belgien: 3,51% Danmark: 1,38% Frankrike: 3,62% Japan: 0,18% Italien: 9,09% - Österrike: 0,9% Sydkorea: 0,61% Turkiet: 3,88% Mexiko: 1,39% Kanada: 0,41% Schweiz: 0,48% -4 Brasilien: 0,49% -6 BUSINESS SWEDEN 3 Valda länders andel av totala världshandeln: 74,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 355 miljarder USD Sverige har i H&M en global koncern inom konfektionshandel vilket säkert påverkar Sveriges siffror. Samtidigt har Sverige ett stort antal varumärken inom modeindustrin som haft framgångar internationellt. Trots detta är Sverige med ca 0,5 % marknadsandel, om än ökande under perioden, ett relativt litet exportland i segmentet. Detta trots att det som sys i Asien och andra lågkostnadsländer ofta tar vägen över Sverige innan det går ut i världen. De kinesiska textil- och skoexportörerna dominerar stort och ökar dessutom sin marknadsandel inom segmentet. Italien är med alla sina globalt framgångsrika varumärken näst störst på export men tappade kraftigt med 19 % under mätperioden. De 26 länderna ökade sin andel av världsexporten från 69 procent till 75 % mellan och Marknadsandelsförändringarna är därför genomgående bättre om man skulle ta andelar av världshandeln.

20 Diagram 16 Flyg-, rymdindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,94% (156% tillväxt) Polen: 0,23% Finland: 0,14% 5 Sydkorea: 0,52% Irland: 0,23% Frankrike: 23,61% Nederländerna: 0,77% Spanien: 1,97% Tyskland: 16,56% Australien: 0,4% Italien: 2,44% Japan: 1,46% Storbritannien: 4,14% 0 Belgien: 0,52% Österrike: 0,47% Kina: 0,71% Kanada: 4,77% USA: 36,02% Mexiko: 0,29% Danmark: 0,14% Brasilien: 2,14% Sverige: 0,2% - Norge: 0,2% Tjeckien: 0,22% Turkiet: 0,16% Schweiz: 0,77% -5 Valda länders andel av totala världshandeln: 93,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 204 miljarder USD BUSINESS SWEDEN 6 Vi har tagit med flyg, rymd trots att dess betydelse i svensk export är liten. Det är däremot ett viktigt segment internationellt som ligger högt i teknologi. Stora spelare som Boeing och Airbus bidrar till att USA och Frankrike står för mer än hälften av världsexporten, men länderna har många andra företag.

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 Jordbruksverket 2006-09-15 1(12) Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel första halvåret 2006 1. utvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li

Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet. Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Livsmedelsindustrin i Sverige efter EU-inträdet Carl Eckerdal, Chefekonom, Li Maten på våra bord är inte bara fullkomligt livsnödvändig den försörjer 1 av 10 svenskar Från ax till gör det själv kassan

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q1 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q1 7 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 6, Manpower Inc. All rights reserved. Q1/7 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT Teknikföretagens analys 2015 KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FÖRORD Vid beslut om var i världen produktion ska ske är arbetskraftskostnaderna en viktig

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda

Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda Pressmeddelande 2014-11-20 Global undersökning av världens ledande nätresebyrå Expedia Svenskar bortskämda men missnöjda semesterfirare Mexikaner och sydkoreaner är mest nöjda 7 av 10 svenskar upplever

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Strategiska miljöteknikområden

Strategiska miljöteknikområden Strategiska miljöteknikområden i Sverige Hur kraftsamlar Västsverige för framtidens energimarknad Berit Gullbransson Verksamhetschef Swentec Uppdraget Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Industrins arbetskraftskostnader internationellt

Industrins arbetskraftskostnader internationellt Industrins arbetskraftskostnader internationellt Teknikföretagens analys 2014 Förord En av de viktigaste faktorerna, vid beslut om var i världen produktion ska ske, är arbetskraftskostnadsläget. Teknikföretagen

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com

En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt. scacontainerboard.com Munksunds Pappersbruk En vital 50-åring som ser framtiden an med tillförsikt Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar

TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar Faktablad TCO:s jämförelse mellan 8 länders arbetslöshetsförsäkringar TCOs rapport jämför åtta länders statliga arbetslöshetsförsäkringar i olika inkomstnivåer. Tabellen nedan visar vilken ersättning olika

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland.

Hur allting började. 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. Berner Gruppen Hur allting började 1957 Albert Berner Sitter vid sitt arbetsbord i sin lilla skruvbutik i Künzelsau, Tyskland. hur det ser ut idag 9.000 Anställda 3 Separata koncerner 60 Företag > 25 Länder

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Swedish Utbildningsöversikt OECD-indikatorer 2006 års utgåva Sammanfattning på svenska OECD:s utbildningsöversikt Education at a Glance

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen

I.4 Faktorer som är avgörande för utjämningen Produktivitet, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling Konkurrenskraftens utveckling ses ofta som ett av de viktigaste bevisen för politikens framgång eller misslyckande. I litteraturen kopplas begreppet

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer