SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se"

Transkript

1 SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK

2 INLEDNING Finanskrisen var den allvarligaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget. Vi har tagit fram data för att se om krisen ledde till effekter på världshandelns struktur. Närmare bestämt har vi koncentrerat oss på att se vilka länder som ökat sin export mer än genomsnittet, alltså vunnit marknadsandelar, samt vilka som förlorat marknadsandelar. Redan här bör man påpeka att det är något helt annat än vilka länders företag som vunnit respektive förlorat marknadsandelar. Företag av en sådan storleksnivå att de påverkar ett lands export är normalt globala till sin karaktär, de exporterar från flera länder och kan alltså ändra sin landmix. Statistik är inte tillgänglig för alla länder. Länder som främst är råvaruexporterande är heller inte intressanta för oss att jämföra oss med. Vi har begränsat oss till alla större länder som också i olika omfattning är konkurrentländer till Sverige. Utgångspunkten har varit FN:s databas Comtrade som innehåller de flesta länders utrikeshandel nedbrutet på varugrupper enligt SITC-nomenklaturen. Att vi gjort en analys av handelsströmmarna i värde utgör en begränsning. Fastprisberäkningar saknas dock för många länder och vill man gå ned på varunivå tvingas man att hålla sig till värdeuppgifter. Daniel Braw vid Business Swedens analysenhet har tagit fram data och gjort diagrammen. Mauro Gozzo och Magnus Runnbeck står för analysen.

3 PROJEKTET Med hjälp av FN:s databas Comtrade har vi tagit fram exportsiffror för totalt 26 länder för åren Vi har sedan jämfört exportvärdet mellan de två perioderna respektive Vi har alltså utelämnat extremåret 2009 ur analysen och koncentrerat oss på dels läget under högkonjunkturen , dels återhämtningsåren De länder vi har med är alla viktigare konkurrentländer till Sverige, med undantaget Taiwan, som inte återfinns i internationella organs statistik. Förutom alla viktigare länder i Västeuropa har vi med Polen, Tjeckien och Turkiet i Central- och Östeuropa. Hela NAFTA finns med (USA, Kanada, Mexiko). Vi har med Brasilien i Sydamerika, som inte bara är ett stort land utan också har en hel del export av avancerade produkter. Från Stillahavsasien har vi med Japan, Sydkorea, Kina, Indien, Australien. Följande 15 varusegment har vi tagit fram data för: Livsmedel (SITC 0,1) Råvaror, bränslen (2,3) Läkemedel (54) Kemi, ej läkemedel (5 exkl 54) Papper (64) Stål (67) Metallmanufaktur (69) Maskinindustri (71,72,73,74) Telekom, Radio, TV (76) Övrig elektro/elektronik (75, 77) Fordonsindustri (78) Flyg, rymd (792) Möbler (82) Kläder, skor (84,85) Instrument (87,88) Totalt, varor (0-9) Varusegmenten täcker större delen av världshandeln liksom svensk export. Av diagram 1 framgår vilken vikt de olika segmenten har i svensk export. De viktigaste varugrupperna som hamnar utanför är diverse konsumentprodukter (SITC 89) t.ex. sportartiklar, leksaker mm samt icke-järnmetaller (SITC 68). Siffrorna i Comtrade stämmer inte helt överens med statistiken från SCB utan större belopp hamnar i en residual. Från IMF har vi hämtat uppgifter för tjänsteexporten. Där saknades statistik för det senaste året för Indien och Australien som utelämnades ur analysen. Uppgifter för Norge saknades också i IMF, men togs från nationell statistik. Därmed har vi kunnat göra motsvarande analys för tjänsteexporten. I en tidigare analys som Exportrådet gjorde i januari 2008 då man jämförde treårsperioderna respektive för totalt 20 länder framgick att Sverige förlorade marknadsandelar för varor, men att man vann tillbaka i stort sett lika mycket på tjänster (Marknadsandelskriget ,Exportrådet jan. 2008).

4 SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSRESULTATET Mellan perioderna och tappade Sverige 10 % av sin andel av 26 länders varuexport. De 26 länderna svarade för 73 % av världshandeln med varor och innefattar i stort sett alla de länder (förutom Taiwan) där svenska företag har sina konkurrenter. Svensk export har outsourcat mycket verksamheter utomlands och svenska företag återfinns säkerligen ofta i andra länders export. Det är något som i sin tur tidigare visat sig generera en hel del tjänsteinkomster. Business Sweden (dåvarande Exportrådet) gjorde i januari 2008 en liknande studie av hur svensk export utvecklats under perioden och man kan kunde då konstatera att det man förlorade i andelar på varuexport vann man till stor del tillbaka på tjänsteexport. Den här gången kan vi konstatera att svensk tjänsteexport endast behållit sin andel av motsvarande länders export (Indien saknas tyvärr i jämförelsen och vi vet att de har varit framgångsrika på tjänsteexport). Sverige har förlorat relativt konkurrentländerna på varuexport sedan finanskrisen men har inte tagit tillbaka det på tjänsteexport. Den stora förändringen som rapporten visar är att Västeuropa tappat relativt tillväxtländerna. Västeuropa har tappat 10 % av sin andel av de 26 ländernas varuexport. Sverige har alltså tappat i lika hög grad som västeuropagenomsnittet, vare sig mer eller mindre. För tjänsteexport gick Sverige något bättre än Västeuropa, eftersom Västeuropa förlorade 3 %. Den stora vinnaren är Kina som sedan finanskrisen blivit världens största exportnation. Indien, Sydkorea och Brasilien är andra vinnare. USA har gått fram i kraft av svagare dollar. Perioden före tappade USA mycket stora exportmarknadsandelar. Huvudsakligen ser vi alltså ett skifte från Västeuropa till tillväxtländerna. För de enskilda varusegmenten kan vi konstatera att Sverige förlorat på de ingenjörstunga stora varusegmenten i världshandeln: Maskinindustri, fordonsindustri och instrument. En ljusglimt är att det gick betydligt bättre på telekom. Svensk export har gått bra i segment där man sedan tidigare varit svaga. Det gäller t.ex. livsmedel och kläder. De är dock inte så stora segment i världshandeln. Svensk export har också gått bättre än genomsnittet på basnäringar som råvaror/bränslen, papper och stål.

5 ANALYS AV SEGMENTEN Diagram 1 Genomsnittlig fördelning av Sveriges totala export under % av total (genomsnittlig total = 172,8 miljarder USD) 14,0 13,77% 9,68% 7,19% 6,66% 6,57% 5,44% 5,32% 5,24% 4,36% 2,7 2,28% 1,39% 1,12% 0,24% Maskinindustri Råvaror, bränslen Fordonsindustri Telekom Papper Övr elektro/elektronik Kemi, ej läkemedel Stål Läkemedel Livsmedel Metallmanufaktur Instrument Möbler Kläder och skor Flyg, rymd Källa: UN Comtrade Valda varugruppers andel av total: 85,94% BUSINESS SWEDEN Diagram 1 visar vilken andel de undersökta varusegmenten har av svensk varuexport. I rapporten tar vi upp varje segment i den ordning som de ligger i diagram 1 (diagram 2-16). Till sist har vi ett diagram för alla varor i exporten (diagram 17) samt sist tjänsteexporten (diagram 18). Avviker svensk export markant från världshandeln? Ja, naturligtvis i den meningen att våra företag ofta kan återfinnas i andra nischer. Men ser man segmentens betydelse i världshandeln så är avvikelserna faktiskt inte så stora. Vi är relativt små på elektro och på kemi som är stora segment i världshandeln. 1. Råvaror, bränslen; 2. Maskinindustri; 3. Övrig elektro; 4. Fordonsindustri; 5. Kemi är de fem största segmenten i fallande ordning i de 26 ländernas export. Tre av de fem är våra största varusegment. Sverige är relativt stort på papper och på stål samt på telekom och läkemedel. Förutom för elektro och kemi är svensk export mindre än genomsnittet för livsmedel, instrument, kläder och skor samt flyg och rymd. I diagrammen är länderna utplacerade efter x-axeln efter storlek på exporten. Y-axeln visar förändringen i exportmarknadsandel i %. Siffran efter varje land visar landets andel av de 26 ländernas export.

6 Diagram 2 Maskinindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 3,5% Kina: 10,62% Indien: 0,81% Turkiet: 0,68% Mexiko: 2,22% Nederländerna: 3,08% Japan: 11,95% Australien: 0,35% Polen: 1,24% Brasilien: 1,09% Tjeckien: 1,47% Spanien: 1,75% Schweiz: 2,18% Norge: 0,48% Belgien: 2,24% Irland: 0,26% Österrike: 2,26% Storbritannien: 4,71% USA: 12,73% - Sverige: 1,93% Tyskland: 17,61% Danmark: 1,17% Kanada: 2,21% Frankrike: 4,83% Italien: 7,65% - Finland: 0,97% - BUSINESS SWEDEN 10 Valda länders andel av totala världshandeln: 89,6% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Maskinindustrin har länge varit den viktigaste branschen i svensk exportindustri. Här återfinns många av våra klassiska exportföretag som Atlas Copco, Alfa Laval, SKF, Husqvarna, Höganäs men också mängder av små och medelstora företag. Samtidigt som många av de stora företagen expanderat sin verksamhet i första hand utanför Sverige har ändå nyrekryteringen av företag varit begränsad. Den tidigare marknadsandelsstudien som visade utvecklingen mellan och visade att Sverige i stort sett behöll sin andel. Nu tappade svensk export i stället mer än 8 % av sin andel. Det var samtidigt exakt lika mycket som Västeuropa totalt tappade. Den stora vinnaren är Kina, men också Japan. Sydkorea och Indien ökar också sina andelar, även om Indien fortfarande är en liten spelare i det här segmentet. Utländska multinationella företag torde ha en viktig roll i Kinas stora export och det är inte säkert att så stor del av förädlingsvärdet ligger i Kina. Vi ser ändå ett skifte från Västeuropa till Asien jämfört med läget före finanskrisen.

7 Diagram 3 Råvaror, bränslen proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Brasilien: 6,38% 4 Australien: 10,48% Indien: 4,67% USA: 14,18% Sydkorea: 3,68% Tjeckien: 0,72% Polen: 0,87% Schweiz: 0,65% Spanien: 1,82% Kina: 3,16% Nederländerna: 6,36% 0 Irland: 0,28% Japan: 1,94% 50 Belgien: 4,16% Finland: 0,87% Sverige: 1,76% Storbritannien: 5,12% Italien: 2,15% Turkiet: 0,67% Mexiko: 4,02% Kanada: 10,43% - Frankrike: 2,67% Tyskland: 4,08% Norge: 7,21% Danmark: 0,99% - Österrike: 0,7% -4 Valda länders andel av totala världshandeln: 46, Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD BUSINESS SWEDEN 16 Råvaror och bränslen är en betydande och ofta förbisedd del av Sveriges export. Här ingår råolja, gas och raffinerade oljeprodukter men även malm, trävaror, pappersmassa och elektricitet. Räknat i exportsiffror placerar sig segmentet strax under maskinindustrin. Enbart oljeexporten uppgick till 86 mdr SEK under Ca 18 miljoner kubikmeter olja förädlas varje år i Preems raffinaderier i Göteborg och Stenungssund. Sverige är en ledande europeisk exportör av pappersmassa, men trävaruexporten är aningen större. Exporten av elektrisk ström från Sverige uppgick till drygt 8 mdr SEK Stora aktörer i segmentet är LKAB (järnmalm), Boliden (zink, koppar m.m.), SCA och Stora Enso (båda pappersmassa). Södra Skogsägarna och Billerud Korsnäs är stora exportörer av skogsprodukter. Sveriges andel av de 26 ländernas export av råvaror och bränslen uppgick till ca 1,8 %, vilket innebär en nedgång på ca 10 % jämfört med perioden USA, Australien och Brasilien ökar kraftigt, medan Kanada och Norge tappar marknadsandelar. De västeuropeiska länderna tappar överlag marknadsandelar i segmentet. De 26 länderna som omfattas av rapporten svarade för 46 % av världsexporten av råvaror och bränslen, en betydligt mindre andel än i övriga segment. Dock ökar länderna sin sammanlagda andel från 42 % av världsexporten under

8 Diagram 4 Fordonsindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,88% (113% tillväxt) Kina: 5,01% Tjeckien: 2,42% Mexiko: 5,51% Sydkorea: 5,79% Polen: 2,14% Tyskland: 21,14% Nederländerna: 1,57% USA: 10,13% Schweiz: 0,2% Storbritannien: 3,85% Brasilien: 1,2% 0 Turkiet: 1,4% Danmark: 0,24% Spanien: 4,51% Sverige: 1,62% Italien: 3,17% Japan: 14,05% Kanada: 4,81% Norge: 0,08% Frankrike: 4,72% Österrike: 1,25% Belgien: 3,88% - Australien: 0,24% Irland: 0,02% -5 Finland: 0,16% -7 BUSINESS SWEDEN 7 Valda länders andel av totala världshandeln: 90,7% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Fordonsindustrin är den näst största branschen i svensk export eftersom vi räknar med att råvaror, bränslen tillhör flera branscher. Branschen domineras naturligtvis av de två Volvo samt Scania, men består totalt av flera hundra företag. Viktiga komponenttillverkare är Autoliv, Haldex. Bilhandeln är också viktig, en hel del bilar säljs över gränserna och påverkar siffrorna. Svensk export tappade 16 % av marknaden, ett mycket svagt utfall. Det kan jämföras med Västeuropa som totalt tappade 7 %. Segmentets dominant är Tyskland som dessutom ökade sin exportmarknadsandel med 2 %. USA gick framåt något, de procentuellt stora vinnarna är Mexiko, Kina, Sydkorea och Tjeckien liksom Indien. Vi ser här alltså ett skifte såväl inom Europa som mellan Europa och en rad tillväxtländer. För Sverige är det en markant försvagning jämfört med den tidigare jämförelsen mellan och då man vann betydande marknadsandelar. McKinseyrapporten för Sverige som publicerades i november 2012 visade att fordonsindustrin är en bransch där Sverige haft svag produktivitetsutveckling till skillnad från de flesta andra branscher i tillverkningsindustrin.

9 Diagram 5 Telekom, radio, TV proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,8% (559% tillväxt) Polen: 2,06% Tjeckien: 1,79% Kina: 41,15% (194,6 mdr USD) Australien: 0,18% USA: 9,31% Sverige: 2,63% Nederländerna: 4,91% Mexiko: 8,55% Norge: 0,24% Schweiz: 0,22% Italien: 1,03% Sydkorea: 8,15% Tyskland: 4,84% Österrike: 0,47% Turkiet: 0,42% Frankrike: 1,8% - Belgien: 0,87% Kanada: 1,23% Japan: 4,93% Danmark: 0,39% Irland: 0,22% -5 Brasilien: 0,29% Spanien: 0,48% Storbritannien: 2,34% -7 Finland: 0,71% -9 BUSINESS SWEDEN 9 Valda länders andel av totala världshandeln: 74,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 473 miljarder USD Segmentet omfattar telekommunikationsutrustning samt ljud-, radio och TV-produkter. I Sverige domineras segmentet av Ericsson, som är en av världens största leverantörer och exportörer av telekommunikationutrustning. Men även andra svenska företag är aktiva på exportmarknaden, t.ex. Transmode inom infrastruktur för telekom. Sveriges marknadsandel på ca 2,6 % innebär en mindre ökning mellan och Kina är med drygt 40 % marknadsandel det dominerande exportlandet och går dessutom framåt under perioden. Kinesiska telekomproducenter som Huawei och ZTE har ökat sin internationella närvaro betydligt under senare år, men i bilden ingår också att flertalet internationella koncerner använder Kina som sammansättningsland och exportplattform för ljud-, radio- och TV-produkter. Sydkorea är genom företag som Samsung och LG ett betydande exportland inom bl.a. konsumentelektronik, men minskar sin marknadsandel med ca 10 procent. Outsourcing till Kina kan vara en av anledningarna. USA och Mexiko vinner marknadsandelar under perioden. Indien noterar en mycket kraftig ökning men är fortfarande ett litet exportland i segmentet.

10 Diagram 6 Papper proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,58% Kina: 7,49% 5 Turkiet: 0,89% 4 Polen: 3,09% Australien: 0,53% Sydkorea: 2,02% Brasilien: 1,46% Japan: 2,24% USA: 11,04% Mexiko: 1,01% Spanien: 3,16% Tjeckien: 1,29% Italien: 5,2% Sverige: 8,03% Tyskland: 16,76% Schweiz: 1,4% Nederländerna: 3,75% - Norge: 0,58% Österrike: 3,3% 5 Belgien: 3,72% 10 Frankrike: 5,35% - Danmark: 0,6% Storbritannien: 2,58% Finland: 7,12% - Irland: 0,12% Kanada: 6,69% Valda länders andel av totala världshandeln: 84,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 143 miljarder USD BUSINESS SWEDEN 13 Massa- och pappersindustrin är den fjärde största branschen i svensk export även om vi här har särskilt papper som ett eget segment (medan massa ligger inom råvaror). Det är en klassisk svensk exportindustri som var största branschen om man går tillbaka till decennierna efter andra världskriget. Prisutvecklingen har inte varit gynnsam under senare tid, men i löpande priser har man alltså lyckats hålla sin stora andel något så när. Svensk export behåller sin andel och med 6,8 % av de 26 ländernas export är man det tredje största exportlandet (efter Tyskland och USA). Kina vinner marknadsandelar, men även USA, en effekt av dollarutvecklingen. Flera av de företag som nämndes under råvaror från skogen finns med i pappersindustrin som Stora Enso, SCA, Billerud Korsnäs liksom naturligtvis Holmen.

11 Diagram 7 Övrig elektro/elektronik proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,49% Kina: 32,54% (416,6 mdr USD) Polen: 1,31% Tjeckien: 2,08% Sydkorea: 6,83% Turkiet: 0,64% Danmark: 0,43% Mexiko: 3,74% Sverige: 0,89% Schweiz: 0,96% Spanien: 1% 0 Norge: 0,2% Japan: 9,44% Österrike: 1,01% Australien: 0,2% Nederländerna: 4,82% Belgien: 1,36% USA: 12,04% Brasilien: 0,24% Frankrike: 3,14% Tyskland: 10,48% - Italien: 2,09% Finland: 0,34% Kanada: 0,9% -4 Storbritannien: 2,06% -6 Irland: 0,79% -8 BUSINESS SWEDEN 8 Valda länders andel av totala världshandeln: 72, Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD Segmentet omfattar elektriska produkter och utrustning för såväl producent- som konsumentvaruledet, bl.a. utrustning för generering och distribution av elström, datorer och datorutrustning, elektroniska komponenter samt hushållsapparater. ABB är en stor exportör av kraftutrustning. Electrolux är ett världsledande företag inom hushållsapparater m.m. men har liten export från Sverige. Det finns även många mindre elektronikföretag som exporterar från Sverige. Sverige står för ca 0,9 % av de 26 ländernas export, vilket innebär ett mindre tapp under mätperioden. Kina dominerar även detta segment och vinner marknadsandelar. Liksom inom telekomutrustning m.m. är Kina ett viktigt sammansättningsland och exportplattform för internationella koncerner. Även Sydkorea går bra, medan USA, Japan och de västeuropeiska länderna tappar andelar.

12 Diagram 8 Kemi ej läkemedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Kina: 8,82% Indien: 1,87% Sydkorea: 5,26% Turkiet: 0,59% Polen: 1,26% Mexiko: 1,1% Norge: 0,38% Japan: 7,56% USA: 15,13% Tjeckien: 0,73% Australien: 0,37% Brasilien: 1,2% Finland: 0,67% Spanien: 2,46% 0 Danmark: 0,62% Schweiz: 2,56% Nederländerna: 6,34% Österrike: 0,91% Sverige: 0,92% Kanada: 3% - Italien: 3,55% Belgien: 7,83% Irland: 3,81% Frankrike: 6,02% Tyskland: 13,01% Storbritannien: 4,03% - BUSINESS SWEDEN 14 Valda länders andel av totala världshandeln: 80,1% Valda länders genomsnittliga varuexport = miljarder USD I segmentet ingår kemikalier, gödningsprodukter och plaster. En betydande del av Sveriges kemiindustri ingår idag i internationella koncerner som Akzo Nobel, Borealis och INEOS. Branschen räknar ca 230 företag i Sverige, varav Perstorp är ett av de största. Sverige har ca 0,9 % av de 26 ländernas export vilket innebär en minskning av marknadsandelen med ca 7 % mellan och Kina ökar sin marknadsandel med nästan 40 % under tidsperioden. Även Sydkorea går mycket starkt. För perioden var Tyskland fortfarande världens största exportland av kemiska produkter, men passerades av USA som nu är störst. Andra viktiga europeiska exportländer som Belgien, Nederländerna och Frankrike backade också.

13 Diagram 9 Stål proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 7,97% Indien: 2,99% Japan: 12,56% USA: 5,32% Australien: 0,35% Nederländerna: 3,6% Turkiet: 3,27% Mexiko: 1,41% Finland: 1,82% Polen: 1,36% Spanien: 3,2% 0 10 Brasilien: 3,04% Schweiz: 0,55% Österrike: 2,52% Tjeckien: 1,52% Sverige: 2,61% Italien: 6,29% Tyskland: 10,09% - Irland: 0,03% Kanada: 2,07% Kina: 13,47% Norge: 0,42% Frankrike: 5,05% - Danmark: 0,41% Belgien: 5,62% Storbritannien: 2,47% - BUSINESS SWEDEN 12 Valda länders andel av totala världshandeln: 78,1% Valda länders genomsnittliga varuexport = 353 miljarder USD I segmentet ingår järn och stål. Sverige är idag en ledande nischproducent av olika typer av specialstål med aktörer som bl.a. SSAB, Sandvik, Outokumpu, Ovako och Uddeholm. Förmodligen ingår en hel del partihandel med stål också i Sveriges siffror. Sveriges marknadsandel på ca 2,6 % av de 26 ländernas export innebär ett mindre tapp på ca 5 procent mellan och Noterbart är att stål är det enda segmentet som redovisas i rapporten där Kina går tillbaka. Det kan bero på ökat behov av att konsumera stål inom landet. Japan och Sydkorea går mycket starkt, medan Tyskland och de övriga västeuropeiska länderna tappar stort. Enda undantaget är Nederländerna som går framåt, vilket förmodligen är tradingrelaterat. Finland behåller sin marknadsandel.

14 Diagram 10 Läkemedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Polen: 0,52% Indien: 1,92% Kina: 2,59% Brasilien: 0,34% Irland: 7,97% Tjeckien: 0,39% Sydkorea: 0,29% Turkiet: 0,14% Finland: 0,34% Schweiz: 12,54% Österrike: 1,97% USA: 10,06% Japan: 1,02% Spanien: 2,77% Storbritannien: 8,07% 0 Mexiko: 0,41% Italien: 4,38% Australien: 0,82% Frankrike: 7,86% Tyskland: 15,61% Nederländerna: 3,48% Belgien: 11,68% Norge: 0,17% Sverige: 2,08% Kanada: 1,31% -4 Danmark: 1,28% -5 BUSINESS SWEDEN 15 Valda länders andel av totala världshandeln: 91,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 434 miljarder USD Sverige tappar 20 % av sin andel under perioden. Det är främst orsakat av patent som gått ut. Astra Zeneca dominerar sektorn i Sverige och är ett av Sveriges största exportföretag. Totalt håller däremot Västeuropa nästan sin andel och tappar marginellt. Uppskattningsvis stod Västeuropa för 68 % av världsexporten av läkemedel, här är man fortfarande en gigant. Tyskland är största exportlandet, följt av Schweiz. Schweiz ökar dessutom sin andel. Belgien, Storbritannien, Irland och Frankrike är också stora. Kina och Indien ökar men är inte så stora spelare.

15 Diagram 11 Livsmedel proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Sydkorea: 0,74% Indien: 2,74% Brasilien: 7,16% Kina: 6,44% Schweiz: 1,07% Norge: 1,29% Turkiet: 1,65% Polen: 2,44% Mexiko: 2,62% Japan: 0,61% USA: 13,17% Sverige: 1,01% Nederländerna: 9,23% 0 Tjeckien: 0,73% 20 Australien: 3,07% Storbritannien: 3,62% Italien: 4,71% Tyskland: 9,31% Spanien: 4,84% Finland: 0,26% Frankrike: 8,64% Österrike: 1,4% Kanada: 4,23% Belgien: 5,01% Danmark: 2,44% Irland: 1,57% - BUSINESS SWEDEN 17 Valda länders andel av totala världshandeln: 72,4% Valda länders genomsnittliga varuexport = 744 miljarder USD I segmentet livsmedel ingår bl.a. kött-, mjölk-, och fiskprodukter, grönsaker och frukt, kaffe och té, sockerprodukter samt drycker och tobaksprodukter. Svensk livsmedelsindustri är diversifierad men exporten domineras av europeiska koncerner. Sveriges exportmarknadsandel har ökat något under mätperioden och uppgår till ca 1 %. Största enskilda livsmedelsprodukten på export är sedan flera år Absolut Vodka. Bageriindustrin är ett viktigt segment där vi har en hel del medelstora exportörer som Annas Pepparkakor, Pågens, Almondy med flera. USA ökar sin marknadsandel något. Brasilien och Kina ökar starkt. Flera stora europeiska exportländer för livsmedel som Frankrike, Belgien, Spanien och Italien tappar marknadsandelar under mätperioden.

16 Diagram 12 Metallmanufaktur proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Brasilien: 0,97% Indien: 1,86% Turkiet: 1,81% Sydkorea: 3,27% Kina: 21,71% Nederländerna: 3,22% - - Japan: 4,47% Australien: 0,35% Tjeckien: 2,66% Irland: 0,29% Spanien: 2,9% USA: 8,97% Schweiz: 1,99% 0 Danmark: 1,31% 10 Sverige: 1,7% Polen: 2,84% Österrike: 2,79% Mexiko: 2,15% Tyskland: 15,43% Belgien: 2,54% Italien: 7,15% Finland: 0,44% Frankrike: 4,13% Storbritannien: 2,67% Norge: 0,43% - Kanada: 1,95% -4 BUSINESS SWEDEN 11 Valda länders andel av totala världshandeln: 86,4% Valda länders genomsnittliga varuexport = 275 miljarder USD Metallmanufaktur omfattar olika typer av handverktyg och maskinverktyg samt konstruktioner av metall, behållare, containrar samt föremål av metall för hushåll och industri. Hårdmetall och maskinverktyg är stort i vår export där vi har en ledande internationell spelare som Sandvik. De liksom de flesta stora internationella företag som t.ex. Bosch har stor verksamhet i Kina. Kina ökar också sin andel och är störst i segmentet. Tyskland är näst störst. Sverige tappar 5 % av sin andel, alltså mindre än man tappar i genomsnitt och mindre än Västeuropa totalt som tappade 9 %. Sydkorea, Indien och Turkiet hör till uppstickarländer som ökar.

17 Diagram 13 Instrument proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,35% (55% tillväxt) Sydkorea: 9,31% Kina: 14,84% Polen: 0,41% Turkiet: 0,1% Schweiz: 6,96% Irland: 1,52% Tjeckien: 0,58% Danmark: 0,85% Österrike: 0,88% Japan: 11,44% Belgien: 2,45% Nederländerna: 3,49% Australien: 0,52% Mexiko: 2,54% USA: 15,96% - Finland: 0,48% Tyskland: 13,18% Norge: 0,41% Kanada: 1,39% Storbritannien: 3,87% Brasilien: 0,2% Sverige: 1% Italien: 2,88% - Spanien: 0,64% Frankrike: 3,74% - BUSINESS SWEDEN 13 Valda länders andel av totala världshandeln: 86,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 394 miljarder USD I segmentet ingår olika typer av mät- och kontrollinstrument samt fotografiska och optiska instrument för vetenskapligt och tekniskt bruk, t.ex. inom sjukvården. Även konsumentprodukter som klockor ingår i segmentet. Sverige har ett stort antal nischade företag som är aktiva på exportmarknaden, t.ex. inom medicinska instrument. Mellan och minskade Sveriges marknadsandel med ca 16 %. Kina och Sydkorea går kraftigt framåt. USA och Tyskland tappar marknadsandelar. Japan håller ställningarna. Schweiz är en fortsatt stark europeisk exportör.

18 Diagram 14 Möbler proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,58% Turkiet: 1,33% Sydkorea: 0,71% Japan: 1,2% Kina: 36,79% (41,8 mdr USD) Nederländerna: 1,64% Tjeckien: 2,18% Polen: 7,49% Tyskland: 10,47% Mexiko: 4,04% 6 Sverige: 2,1% USA: 5,4% Australien: 0,08% Storbritannien: 1,69% - Schweiz: 0,65% Österrike: 1,62% Belgien: 1,83% Italien: 9,68% Norge: 0,43% Spanien: 1,6% Brasilien: 0,68% Irland: 0,12% Frankrike: 2,5% -4 Danmark: 1,88% Kanada: 3,17% Finland: 0,15% -6 BUSINESS SWEDEN 5 Valda länders andel av totala världshandeln: 84,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 114 miljarder USD Möbler är ett relativt litet segment i världshandeln. Sverige har tappat 10 % av andelen av de 26 ländernas export, men har gått bättre än Västeuropa i genomsnitt. Kina är det överlägset största exportlandet och ökade också kraftigt sin exportmarknadsandel. Tyskland och Italien är störst efter Kina. Sveriges andel är inte så liten, större än vår andel av världshandeln. Historiskt har IKEA spelat en viktig roll för att få ut svenska möbler på världsmarknaden. Kinnarp är framgångsrika på möbler för offentlig miljö. Hilding Anders är en stor global sängtillverkare. En betydande outsourcing till Östeuropa har präglat industrin och Polen är det fjärde största exportlandet.

19 Diagram 15 Kläder och skor proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Irland: 0,16% 4 Polen: 1,15% Nederländerna: 2,93% Finland: 0,15% Indien: 4,17% Sverige: 0,55% Spanien: 3,17% Kina: 50,84% Australien: 0,08% USA: 1,73% Tyskland: 6,45% (180,5 mdr USD) Tjeckien: 0,53% Norge: 0,04% Storbritannien: 2,13% Belgien: 3,51% Danmark: 1,38% Frankrike: 3,62% Japan: 0,18% Italien: 9,09% - Österrike: 0,9% Sydkorea: 0,61% Turkiet: 3,88% Mexiko: 1,39% Kanada: 0,41% Schweiz: 0,48% -4 Brasilien: 0,49% -6 BUSINESS SWEDEN 3 Valda länders andel av totala världshandeln: 74,9% Valda länders genomsnittliga varuexport = 355 miljarder USD Sverige har i H&M en global koncern inom konfektionshandel vilket säkert påverkar Sveriges siffror. Samtidigt har Sverige ett stort antal varumärken inom modeindustrin som haft framgångar internationellt. Trots detta är Sverige med ca 0,5 % marknadsandel, om än ökande under perioden, ett relativt litet exportland i segmentet. Detta trots att det som sys i Asien och andra lågkostnadsländer ofta tar vägen över Sverige innan det går ut i världen. De kinesiska textil- och skoexportörerna dominerar stort och ökar dessutom sin marknadsandel inom segmentet. Italien är med alla sina globalt framgångsrika varumärken näst störst på export men tappade kraftigt med 19 % under mätperioden. De 26 länderna ökade sin andel av världsexporten från 69 procent till 75 % mellan och Marknadsandelsförändringarna är därför genomgående bättre om man skulle ta andelar av världshandeln.

20 Diagram 16 Flyg-, rymdindustri proc. förändring av 26 länders exportmarknadsandel mellan & Indien: 0,94% (156% tillväxt) Polen: 0,23% Finland: 0,14% 5 Sydkorea: 0,52% Irland: 0,23% Frankrike: 23,61% Nederländerna: 0,77% Spanien: 1,97% Tyskland: 16,56% Australien: 0,4% Italien: 2,44% Japan: 1,46% Storbritannien: 4,14% 0 Belgien: 0,52% Österrike: 0,47% Kina: 0,71% Kanada: 4,77% USA: 36,02% Mexiko: 0,29% Danmark: 0,14% Brasilien: 2,14% Sverige: 0,2% - Norge: 0,2% Tjeckien: 0,22% Turkiet: 0,16% Schweiz: 0,77% -5 Valda länders andel av totala världshandeln: 93,3% Valda länders genomsnittliga varuexport = 204 miljarder USD BUSINESS SWEDEN 6 Vi har tagit med flyg, rymd trots att dess betydelse i svensk export är liten. Det är däremot ett viktigt segment internationellt som ligger högt i teknologi. Stora spelare som Boeing och Airbus bidrar till att USA och Frankrike står för mer än hälften av världsexporten, men länderna har många andra företag.

SVENSK VARUEXPORT TAPPAR TILL OMVÄRLDEN

SVENSK VARUEXPORT TAPPAR TILL OMVÄRLDEN SVENSK VARUEXPORT TAPPAR TILL OMVÄRLDEN GLOBAL EXPORTANALYS 06 BUSINESS SWEDEN, 3 AUGUSTI 06 Sveriges varuexport har ökat med i genomsnitt 4 procent per år under perioden 998-05. Omvärldens varuexport

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency

INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency INVEST IN DALARNA AGENCY Dalarna s Official Inward Investment Agency Attraktiva regioner, styrkor och svagheter SKNT Falun 2015 Johan Holmberg, Managing Director Copyright Invest in Dalarna Agency 2015

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Lönar det sig att gå före?

Lönar det sig att gå före? MILJÖEKONOMI 10 Mars 2011 Lönar det sig att gå före? Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 10 mars 2011 Innehåll Svensk miljö- och klimatpolitik Kostnader av att gå före Potentiella vinster av att gå före KI:s analys

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2015-10-21 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Stålåret 2016 diagrambilaga

Stålåret 2016 diagrambilaga Stålåret 216 diagrambilaga 217-1-27 Stål formar en bättre framtid BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Kina Indien USA Euroområdet -5 25 27 29 211 213 215 Källa:

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Svenska teknikkoncerners anställda i världen

Svenska teknikkoncerners anställda i världen 2014-08-20 Svenska teknikkoncerners anställda i världen Svenska teknikkoncerner ökar antalet anställda utomlands De senaste åren har svenska teknikkoncerner ökat antalet anställda i länder utanför Sverige.

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008

Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Världens ledande exportörer av massa, papper och sågade trävaror 2008 Kanada Sverige Finland Ryssland Tyskland USA Österrike Brasilien Chile 0 10 20 30 40 50 60 Massa, milj ton Papper, milj ton Sågade

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23

Stålåret 2014. Diagrambilaga 2015-01-23 Stålåret 214 Diagrambilaga 215-1-23 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Procent 15 1 5 Världen Indien Kina Prognos USA Euroområdet -5 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Källa:

Läs mer

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF

Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Exportseminarium Hur exporterar jag livsmedel? -Axel Hansson Marknadsutvecklare LRF Svenskt jordbruk vill växa.och måste ta marknadsandelar både hemma och på exportmarknaderna för att lyckas LRFs mål är

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT DECEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

New figures for Sweden

New figures for Sweden New figures for Sweden FKG 2013-10-10 Anders Rune New figures for Sweden Bokslut 2012 Aktuellt om konjunkturen Strukturella förändringar Konkurrensförutsättningarna i Sverige Utsikter i Sverige och internationellt

Läs mer

OKTOBER Sveriges konkurrenskraft hotad. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

OKTOBER Sveriges konkurrenskraft hotad. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande OKTOBER 2016 Sveriges konkurrenskraft hotad Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Sveriges konkurrenskraft hotad Sverige är ett litet, exportberoende land. Det innebär att marknaderna för

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

Tredje Vågens Automa2on. Future Smart Industry

Tredje Vågens Automa2on. Future Smart Industry Tredje Vågens Automa2on Future Smart Industry Blue Institute PiiA Örjan Larsson januari 2015 Bakgrund Digitalisering Nyhet Blue Institute PiiA Örjan Larsson januari 2015 Bakgrund Future Smart Industry

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

20 Internationella uppgifter om livsmedel

20 Internationella uppgifter om livsmedel 20 Internationella uppgifter om livsmedel 261 20 Internationella uppgifter om livsmedel I kapitel 20 redovisas uppgifter från Eurostats paritetstalsberäkningar, vilket möjliggör jämförelser mellan länder

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars

Uppsala 2015. Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Mars 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 867588 7,8%

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTLANDSÄGDA FÖRETAG I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång tradition av internationellt företagande Göteborg har alltid varit en internationell stad. Sedan staden grundades år 1621 har utrikeshandeln

Läs mer

Bättre utveckling i euroländerna

Bättre utveckling i euroländerna Bättre utveckling i euroländerna I denna skrift presenteras fakta rörande BNP, tillväxt, handel och sysselsättning för Sverige och övriga utanförländer jämfört med euroländerna. Den gängse bilden av att

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-04-21 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009

Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 1(13) PM Dnr 59-193/10 2010-03-11 Enheten för handel och marknad Claes Renström Anne Hansson Sveriges handel med jordbruksvaror och livsmedel 2009 Den svenska exporten av jordbruksvaror och livsmedel har

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb

Uppsala Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping. Feb 1 Uppsala 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 2 18 16 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 2 Region +/- % +/- 214 Jan- +/-% +/- 214 Stockholms län 73555 6,8%

Läs mer

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

5. Högskolenivå. Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv Högskolenivå 5 5. Högskolenivå Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv ISCED Klassificering av utbildningarna på primär-, sekundär- och tertiärskolenivå finns i utbildningsnomenklaturen

Läs mer

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi

Dan Nordin. Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Dan Nordin Universitetslektor Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Handelshögskolan Företagsekonomi Rikedom och välstånd! det är väl bara för ett land att trycka pengar eller för en löntagare

Läs mer