FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG"

Transkript

1 Hur utvecklade är svenska storföretags Finance Shared Service Centers och inom vilka områden kommer de att utvecklas framöver? FINANCE SHARED SERVICES INOM SVENSKA STORFÖRETAG NULÄGE OCH FRAMTIDA FOKUS CAVENDI MANAGEMENT REPORT

2 Förord Många företag har stort fokus på att kostnadseffektivisera såväl kärnverksamhet som interna stödfunktioner. Detta har i många fall skett genom etablering av så kallade Shared Service Centers (SSC), det vill säga gemensam hantering av flera verksamheters administration. Ett SSC har som regel till uppgift att effektivisera den interna administrationen och även standardisera och öka kvaliteten på inkluderade funktioner och processer. De stödfunktioner som oftast sköts i ett SSC är ekonomiadministration, IT och personaladministration. Denna Management Report syftar till att beskriva utvecklingsgraden hos svenska storföretags SSC inom finans, och belysa inom vilka områden utveckling kommer att ske framöver. Vi ger även vår syn på framgångsfaktorer för etablering och utveckling av SSC för ekonomiadministrativa processer. Studien utgår från ett ramverk som omfattar sex delar: Strategy & Governance, Organization & Talent Management, Process Model & Lean Finance, Service Management & Financing, Performance Management och System & Technology. Vår förhoppning är att studien ska lämna ett kunskapsbidrag till många svenska storföretag inom ett aktuellt område genom att belysa typiska utmaningar i SSC-verksamhet och resonera kring hur dessa framgångsrikt kan hanteras. Cavendi kommer även fortsättningsvis att följa SSC-utvecklingen genom vidare studier inom området. Vi vill framföra ett stort tack till de medverkande företagen för deras tid och engagemang. Stockholm, mars 2011 Marcus Krüger Charlotte Karlsson Ulf Johansson Cavendi Management Consulting CAVENDI MANAGEMENT REPORT 3

3

4 Sammanfattning Shared Service Centers har praktiserats under mer än ett decennium i Sverige. Graden av framgång har varierat kraftigt mellan de företag som valt att tillämpa servicen. Studien konstaterar att det inte finns något tydligt samband mellan mognadsgraden hos tio undersökta SSC-enheter och hur gamla de är. Istället verkar mognadsgraden mer bero på ambitionsnivå, ledningens vilja och förmåga att bygga en långsiktigt framgångsrik organisation samt bredd och kvalitet i genomförda utvecklingsinsatser. Den främsta drivkraften för att etablera ett SSC är process- och kostnadseffektivitet, vilket också flera företag lyckats åstadkomma. Därefter följer drivkrafter som förbättrad kvalitet, ökad kontroll, stärkt fokus på kärnverksamheten, understödjande av expansion och globalisering. Resultatet visar att kostnadseffektivitet främst uppnås genom följande element: Skalfördelar Processeffektivitet Ständigt förbättringsarbete Effektivare systemstöd I enstaka fall har ökad kostnadseffektivitet även uppnåtts genom att verksamheter flyttats till lågkostnadsländer, men detta förefaller idag mindre vanligt bland svenska företag. Åtta av tio SSC har formulerat såväl vision, mål och strategi för sin verksamhet på övergripande nivå. Endast ett fåtal säger dock att hela enheten drivs med utgångspunkt från dessa, och det är sällsynt att hela SSC-enheten och dess kunder engageras i en heltäckande Performance Management-process. SSC-enheter skapas primärt utifrån sammanläggning av befintliga ekonomiavdelningar. Sådana avdelningar har inte tidigare levt i en uttalad kund- och servicekultur. Detta innebär att det är en stor omställning att utveckla en kultur med en tydlig tjänstedefinition, transparent prissättning och relevant kostnadsuppföljning. Andra utmaningar är uppföljning av servicegrad, etablering av en bra kund/leverantörsrelation samt förmåga att bedriva processutveckling tillsammans. Fler än hälften av de medverkande företagen ser det som en utmaning att fullt ut agera som en professionell serviceorganisation. Studien kan konstatera att ett gemensamt och harmoniserat affärssystem ökar möjligheterna att skapa standardiserade och effektiva processer, men att en flersystemmiljö inte är någon ursäkt för att underlåta att arbeta med processharmonisering och tjänsteutveckling. Studiens slutsats är att nyckeln till ett framgångsrikt SSC är att konsekvent driva en balanserad utvecklingsagenda inom alla de sex områden som belyses i studien, och att lämpliga insatser för att addera mest värde måste anpassas till SSC:ts aktuella mognadsgrad. CAVENDI MANAGEMENT REPORT 5

5 6

6 Innehåll 1. INLEDNING Studiens fokus Undersökta företag Varför Finance Shared Services? Effektivisering och kostnadsreduktion Kvalitetsförbättring Andra fördelar 8 2. SVENSK FINANCE SHARED SERVICES Business Oriented Finance Shared Services Betyder ålder mognad? Strategy & Governance Organization & Talent Management Process Model & Lean Finance Service Management & Financing Performance Management System & Technology FRAMTIDA FOKUS Lean Finance ständiga förbättringar Mer utpräglad serviceorganisation System som möjliggörare Performance Management med fokus på helheten 31 FÖRFATTARNA 32 OM CAVENDI 33 CAVENDI MANAGEMENT REPORT 7

7 1. Inledning 1.1. STUDIENS FOKUS Cavendi har under de senaste åren arbetat med utveckling av Shared Service Centers, oftast med fokus på ekonomiadministration, så kallade Finance Shared Service Centers. Det finns en rad olika studier inom detta ämne, såväl svenska som internationella, som tillhandahåller kvantitativa benchmarkingresultat och pekar på trender inom SSC-utvecklingen. Benchmarking fokuserar som regel på effektivitetsmått, exempelvis antal fakturor per heltidstjänst och kostnad per faktura. Dessa jämförelser kan, om de genomförs korrekt, utgöra en kraftfull metod för att identifiera förbättringsområden. Dessvärre saknas i regel vägledning kring vilka åtgärder som passar en viss organisation. Vår målsättning är att komplettera ovan nämnda studier genom att undersöka hur långt svenska storföretag har kommit i utvecklingen av sina Finance Shared Service Centers genom en kvalitativ analys. Analysen utgår från Cavendis ramverk Business Oriented Finance Shared Services, och de analyserade företagen är jämförda med utgångspunkt från ramverket. 1.2 UNDERSÖKTA FÖRETAG Tio svenska storföretag med etablerade SSC-enheter har deltagit i studien. Intervjuade beslutsfattare är chefer inom Shared Service Centers, VP Group Financial Control, koncernadministrationschefer eller motsvarande. Intervjuerna ägde rum under perioden november 2010 till januari VARFÖR FINANCE SHARED SERVICES? Effektivisering & kostnadsreduktion Effektivisering och kostnadsreduktion är de primära drivkrafterna för att etablera en SSC-enhet. Istället för att koncernens olika operativa enheter får stöd av lokala administrativa stödfunktioner ser företagen en möjlighet att utföra vissa stödaktiviteter för flera operativa enheter på ett och samma ställe. Oftast är målet att harmonisera och standardisera processerna. Genom att införa standardprocesser blir det även enklare att skapa skalfördelar och driva interna processförbättringar, vilket i sin tur leder till effektivisering med kostnadsreduktion som följd Kvalitetsförbättring En annan betydande drivkraft är kvalitetsförbättring. Den ökade kvaliteten är ett resultat av tydliga riktlinjer och standardiserade arbetsprocesser i SSC:t. Genom att kompetens samlas på ett och samma ställe blir det även enklare att överföra kunskap och få till stånd ett erfarenhetsutbyte, vilket är en bidragande faktor till ökad kvalitet Andra fördelar De två tidigare nämnda fördelarna med att etablera ett SSC är de viktigaste. Det finns dock ytterligare fördelar som är värda att lyfta fram, såsom förbättrad finansiell- och operationell kontroll inom ekonomiadministrationen. Detta uppstår när transaktionshanteringen samlas från en mängd spridda system och platser till en gemensam funktion, vilket bland annat underlättar konsolidering av information. 8

8 Det finns dock ytterligare fördelar som är värda att lyfta fram med SSC, såsom förbättrad finansiell- och operationell kontroll inom ekonomiadministrationen. Detta uppstår när transaktionshanteringen samlas från en mängd spridda system och platser till en gemensam funktion, vilket bland annat underlättar konsolidering av information. CAVENDI MANAGEMENT REPORT

9 2. Svensk Finance Shared Services 2.1. BUSINESS ORIENTED FINANCE SHARED SERVICES Studien har utgått från Cavendis ramverk för Business Oriented Finance Shared Services, som är en integrerad verksamhetsutvecklingsmodell inom SSC och knyter samman de olika verksamhetsdelarna i ett SSC. Vår erfarenhet är att ett framgångsrikt SSC kräver kontinuerlig och systematisk utveckling. Allt eftersom förutsättningarna ändras behöver utvecklingsarbetet fokuseras på olika delar av verksamheten. Sett över tiden har de SSC:n som drivit ett balanserat och kontinuerligt arbete inom samtliga områden bäst förutsättning att nå sina mål kopplade till effektivisering, långsiktiga besparingar, kvalitetshöjning och kundorienterad serviceorganisation. Studien bekräftar att framgång i de olika områdena är starkt sammanvävda och att det inte enbart går att fokusera på ett eller ett par områden för att åstadkomma ett väl fungerande SSC. Exempelvis är det svårt att bygga effektiv Performance Management utan en klar verksamhetsstrategi. Det är svårt att skapa en framgångsrik och effektiv processmodell utan ett bra systemstöd, och det är vanskligt att skapa kundorienterad och effektiv Service Management & Financing utan en anpassad organisation. Figur 1: Cavendis ramverk för Business Oriented Finance Shared Services. 10

10 Figur 2 visar en sammanställning av de medverkande företagens bedömda mognadsgrad inom de sex undersökta områdena. Mognadsgraden är en sammanvägd bedömning av hur långt företagen kommit i utvecklingen av sin verksamhet inom respektive område. Figur 2: Mognadsgrad för respektive företag nerbrutet per område på en femgradig skala. Mognadsgraden grundar sig på studiens samlade bedömning av alla tio företag baserad på utvecklingsnivån inom respektive område Betyder ålder mognad? Vi kan i studien konstatera stora skillnader i hur långt medverkande svenska bolag kommit i utvecklingen av sina verksamheter inom SSC. Figur 3 visar att det inte finns något tydligt samband mellan mognadsgrad och hur länge SSC-enheten funnits till. Resultatet visar exempelvis att ett SSC som startade under 2010 tagit många faktorer i beaktande i sin uppbyggnadsfas för att verksamheten ska kunna fungera effektivt från början och drivit uppsättningen efter en heltäckande målbild. Mognadsgraden är en sammanvägd bedömning av hur långt företagen kommit i utvecklingen av sin verksamhet inom respektive område. En annan trolig förklaring till avsaknaden av samband är att tillgången på SSC-rådgivning och best practice har ökat över tiden, och att företag därmed blivit skickligare på att forma SSC:n från start. Värt att notera är dock att, resonemanget ovan till trots, just den äldsta SSC-enheten i studien också uppnått högst mognadsgrad, enligt vår bedömning. CAVENDI MANAGEMENT REPORT 11

11 Figur 3: De analyserade företagens mognadssnitt på en femgradig skala jämfört med etableringsår. Mognadssnittet grundar sig på mognadsgraden, vilket är vår samlade bedömning av alla tio företag baserad på utvecklingsnivån inom respektive område Strategy & Governance Kostnadseffektivitet den primära drivkraften Målet inom området Strategy & Governance i modellen är framförallt att definiera SSC:ts roll och klargöra vad koncernen vill uppnå med SSC-konceptet. För majoriteten av bolagen i studien har den främsta drivkraften för etableringen av SSC-enheten varit att sänka de administrativa kostnaderna genom att lägga samman, standardisera och effektivisera verksamheten. Andra drivkrafter som nämnts är ökat fokus på kärnverksamheten, ökad kvalitet, bättre kontroll, och underlättande av globalisering. 12

12 Övergripande mål med nedbruten strategi/handlingsplan finns på plats Det klargörs för medarbetarna hur de kan bidra till respektive mål/kpi Delvis 40% 40% Delvis Nej 50% 10% 40% Nej 20% Figur 4: Utvärderingskriterier för Strategy & Governance och företagens svar. Mål och strategi del av hela organisationens vardag Undersökningen bekräftar vikten och värdet av att klargöra på vilket sätt SSC-enheten är en del av företagsstrategin och hur medarbetarna kan bidra till att uppfylla de uppsatta målen. Åtta av de undersökta företagen har definierade övergripande mål för SSC:t, vilka i huvudsak är kopplade till produktivitet och kostnadsreduktion, och som vidare avspeglas i de nyckeltal som SSC-enheten mäter och följer upp. Tre SSC:n har även övergripande mål kopplade till kvalitet, men de flesta saknar nyckeltal omfattande viktiga områden vid sidan av produktivitetsperspektivet. De flesta SSC saknar nyckeltal omfattande viktiga områden vid sidan av produktivitetsperspektivet. Fyra företag ser behov av att tydliggöra mål och strategi då de anser att dessa är vagt formulerade. Ett företag uttrycker speciellt svårigheten med att formulera och tillämpa tydliga strategiska mål, då de har en decentraliserad organisationsstruktur med SSC-enheter spridda över flera länder. Fem av tio företag tydliggör för medarbetarna hur respektive grupp eller individ kan bidra till uppsatta mål. Till hjälp används bland annat löpande målgenomgångar, styrkort eller styrningstavlor. En medarbetarundersökning som ett av företagen genomfört visade entydigt att medarbetarna värdesätter att få information om hur de kan bidra till uppsatta mål och bli involverade i SSC:ts strategiska utveckling. Ett företag i studien har involverat samtliga medarbetare i utvecklingen och formuleringen av en intern affärsplan för SSC-enheten, vilket visat sig få mycket positiva effekter på medarbetarnas motivation. Företaget utgjorde studiens tydligaste exempel på en strategiprocess som förklarar SSC:ts roll som affärsdrivande serviceenhet. CAVENDI MANAGEMENT REPORT 13

13

14 Ett SSC i studien har involverat samtliga medarbetare i utvecklingen och formuleringen av en intern affärsplan, vilket visat sig få mycket positiva effekter på medarbetarnas motivation. Företaget utgjorde studiens tydligaste exempel på en strategiprocess som förklarar SSC:ts roll som affärsdrivande serviceenhet. CAVENDI MANAGEMENT REPORT

15 Process Kund & Process Geografi & Process Organisationsstruktur 30% 40% 30% Figur 5: Utvärderingskriterier för Organization & Talent Management och företagens svar Organization & Talent Management Processorganisation bidrar till fokus på effektivitet SSC-enhetens struktur har stor effekt på verksamhetens resultat. För att uppnå hög grad av standardisering i processerna, vilket i sin tur skapar effektivitet, är det ofta en fördel att ett SSC arbetar utifrån en processorienterad organisationsstruktur. Samtliga företag har någon form av processorientering i sin organisation, och fyra SSC har, förutom processorientering, även en kundorienterad organisationsstruktur, i synnerhet för redovisningsnära tjänster, då den typen av tjänster ofta kräver kundspecifika anpassningar. Tre SSC har både geografisk indelning och processindelning, vilket innebär att respektive SSC-enhet enbart arbetar mot kunderna i regionen för att sedan arbeta processorienterat mot respektive regional kundenhet. Denna form av uppsättning kan vara att föredra för verkligt globala SSC:n som vill bibehålla regional närvaro och undvika samarbetssvårigheter över tidszoner. Ett företag ger dock exempel på en SSC-enhet spridd över >15 leveransenheter fördelade på fler geografiska regioner. När ett SSC är utspritt på alltför många leveransenheter blir det ofta svårare att nå eftersträvade fördelar som harmoniserade processer, skalfördelar och ökad kontroll. Det är uppenbart att en kundorienterad eller geografiskt indelad organisationsstruktur gör det svårare att uppnå en hög grad av processtandardisering. Företag kan även få svårigheter vad gäller ledning, utveckling och styrning då organisationen är orienterad efter kund eller geografi. SSC-enheten riskerar att kvarstå som respektive bolags- eller regions ekonomifunktion, och fördelarna med ett fullt utvecklat SSC-koncept blir svårare att realisera. 16

16 Aktivt konsolideringsarbete för att dra nytta av skalfördelar 100% Figur 6: Utvärderingskriterier för Organization & Talent Management och företagens svar. Tjänsteutbudet utvecklas gradvis tillsammans med geografisk konsolidering Medverkande företag har framförallt valt att överföra transaktionsintensiva processer till SSCenheten, vilket faller sig naturligt då förbättrade system och förbättrad teknologi ofta gör det möjligt att utföra arbetet oavsett fysisk placering. Åtta företag har även tagit in, eller planerar att ta in, mer utredande och analyserande aktiviteter samt finansiell rapportering till SSC-enheten. En trend är att fler och fler företag går över till så kallade multifunktionella SSC:n, där funktioner som HR, IT och inköp inkluderas i SSC-konceptet. Vi rekommenderar att företagen noga överväger vilka funktioner och processer som är lämpliga att hantera i en SSC-enhet. Många aktiviteter kopplade till analys och rapportering kräver exempelvis lokal verksamhetskännedom och anpassning, vilket i sin tur bidrar till större utmaningar för att nå processtandardisering. Inte sällan har ett SSC vid skapandet medarbetare med stark lokal kännedom, men frågan är hur denna expertis ska bibehållas. En grundförutsättning för att framgångsrikt vinna kundernas förtroende och successivt kunna inkludera fler funktioner och processer är att de initiala tjänsterna levereras med hög kvalitet i enlighet med kundernas förväntningar. Samtliga företag har arbetat aktivt för att konsolidera SSC-verksamheten geografiskt, men det är tydligt att företagen har kommit olika långt på den resan. Fördelarna med geografisk konsolidering är bland annat skalfördelar genom ökade volymer, bättre insamlande av kunskap och expertis under ett tak. Resultatet blir ett mer effektivt utnyttjande av intern expertis, förenklad kunskapsöverföring, förenklad processtandardisering och minskat individberoende. Utmaningen som SSC-enheter ställs inför är svårigheten att bibehålla operativ närhet till den servade organisationen, då den minskar vid geografisk konsolidering. CAVENDI MANAGEMENT REPORT 17

17 Vissa processer hanteras i lågkostnadsländer Outsourcing används för någon ekonomirelaterad aktivitet 20% 50% Nej 80% Nej 50% Figur 7: Utvärderingskriterier för Organization & Talent Management och företagens svar. Outsourcing och offshoring har ännu inte fått fullt genomslag Åtta av de medverkande företagen har placerat sina SSC:n i Sverige i anslutning till befintlig verksamhet. Den upplevda fördelen med detta är bland annat att befintlig personal inte behöver flyttas, lokal kunskap kan utnyttjas och att utmaningar rörande legala och kulturella aspekter minskar. Endast två företag har valt att placera hela eller delar av sin SSC-verksamhet i områden med lägre arbetskraftskostnad för att möjliggöra ytterligare kostnadsbesparingar. Ett av företagen har dock upplevt att lönerna i landet där SSC-enheten är placerad har ökat årligen med ungefär tio procent, vilket gör att kostnadsbesparingarna inte fullt uppnår vad man tänkt sig. För mogna SSC-enheter är det en naturlig utveckling att utnyttja kostnadsfördelen i lågkostnadsländer, särskilt de som servar företag i flera länder. Vår erfarenhet är att det, trots en ofta rask löneökningstakt, finns substantiella besparingar att göra. Värt att notera är även att utbildningsnivån hos de man vill anställa inte sällan är väsentligt högre i typiska offshore-länder som Indien, Indonesien eller Tjeckien. Att följa en offshore-strategi är dock något som kräver noggranna förberedelser och ett mycket strukturerat genomförande. Cavendis erfarenhet är att en hög mognadsgrad inom samtliga delar av verksamhetsmodellen är nödvändig innan en offshore-strategi har förutsättningar att bli framgångsrik. Hälften av företagen har valt att outsourca vissa aktiviteter till en extern leverantör. Scanning av fakturor hör till den vanligaste aktiviteten att outsourca, men i övrigt skiljer sig utnyttjandet av outsourcing mellan företagen. Ett företag har lagt ut lönehantering och skatterapportering, medan ett annat lagt ut kund- och leverantörsreskontra samt redovisning för samtliga kundbolag i Sverige. Outsourcing kan vara ett bra alternativ under förutsättning att aktiviteterna som läggs ut är ickestrategiska. Det är särskilt viktigt att säkerställa att tjänsterna motsvarar kundernas kvalitetskrav och förväntningar. Företag som upplever problem med någon process, eller eftersträvar processförbättringar, bör inte förlita sig på att detta kan lösas genom outsourcing. Ett av företagen i studien, vars SSC är placerat i ett lågkostnadsland, ser möjligheten att framöver kunna erbjuda sina tjänster till andra företag och på så sätt själv blir en outsourcing-partner. Denna vision har vi dock ännu inte sett något undersökt bolag realisera i praktiken. 18

18 Process för Talent Management finns på plats 40% Nej 60% Figur 8: Utvärderingskriterier för Organization & Talent Management och företagens svar. SSC-enheter måste aktivt ta vara på talangerna Fyra företag har strukturerade processer och metoder för hur de hanterar frågor som personalutveckling och kompetensplanering genom bland annat individuella utvecklingsplaner, karriärstegar och 9-box matrisen¹. En anledning som nämns till att inte adressera Talent Management är att personalomsättningen är låg i området där SSC-enheten är placerad, och att behovet därmed är begränsat. Cavendis erfarenhet, som befästs i studien, är dock att låg personalomsättning inte bör användas som ett argument för att inte investera i Talent Management, även om behovet kan vara större vid hög personalomsättning. Låg personalomsättning kan vara hämmande för en SSC-enhet, och medarbetarutveckling är en nyckelkomponent för att skapa motivation och utvecklingsenergi inom alla organisationer. Ett av företagen ser ett stort behov av att adressera frågor inom Talent Management. De har migrerat sin SSC-verksamhet till ett lågkostnadsland där personalomsättningen är hög och karriärvägarna är snabba, vilket resulterat i att SSC-chefer inte hunnit erhålla tillräcklig erfarenhet för att styra verksamheten. Detta är en utmaning som företag möter, i synnerhet när de väljer att placera SSC-enheten i en helt nytt geografiskt område där de inte har möjlighet att ta överta befintlig personal. Detta är definitivt en faktor som bör beaktas vid val av placering av ett SSC. Talent Management är också strategiskt viktigt eftersom det krävs hög kompetens hos de anställda i SSC-enheten för att kunderna ska få förtroende för kvaliteten i det arbete som SSC:t utför, och skapa effektivitet och kvalitet i processerna. Ett bra exempel på att konkret mäta och följa upp talanghanteringen är att införa ett nyckeltal i SSC-enhetens styrmodell som mäter antalet interna ansökningar för varje utlyst SSC-tjänst. En SSC-enhet som är en populär och attraktiv arbetsgivare internt inom koncernen är en effektiv värdemätare på hur väl företaget tar hand om och utvecklar sin personal. 1) 9-box matrisen är ett verktyg för Talent Management som kan användas som stöd vid medarbetarsamtal när man talar om medarbetarens styrka och utvecklingsbehov. CAVENDI MANAGEMENT REPORT 19

19 Standardiserade arbetsprocesser på plats Metod/verktyg för att styra/följa upp standardprocesserna finns 40% Delvis Delvis 50% 10% Nej 30% 40% 30% Nej Figur 9: Utvärderingskriterier för Process model & Lean Finance och företagens svar Process Model & Lean Finance Harmonisering och styrning av processerna är kärnan i framgångsrik Finance Shared Services Processtandardisering är ett uttalat utvecklingsområde för sex av företagen. De ser fördelar med att kunna utföra och leverera tjänster effektivare och därigenom uppnå kostnadsbesparingar. De utmaningar som primärt nämns för att uppnå processtandardisering är variation i kundbolagens systemplattform, skillnader i legala krav mellan marknaderna, och varierade kundkrav. Studien befäster uppfattningen att det sällan är en engångsuppgift att uppnå harmoniserade arbetsprocesser. Oftast behövs ett initialt målinriktat initiativ mot processharmonisering som följs upp av kontinuerligt standardiserings- och utvecklingsarbete allteftersom förutsättningarna förändras i verksamheten och dess omvärld. För att verkligen driva en kontinuerlig harmonisering är uppföljning av processtandardisering central. Sju av företagen i studien arbetar aktivt med uppföljning och övervakning av detta, och tre av dem har inbyggda kontroller i affärssystemet för att styra och följa upp processerna. I studien identifierades följande metoder för att säkerställa att standardprocesserna efterlevs: granskning av transaktioner i affärssystemet (statistik), checklistor i Excel, internkontroller samt årliga processgenomgångar eller processrevisioner. Ett företag i studien har infört ett arbetssätt som löpande följer upp processavvikelser och utnyttjar IT-verktyg för processtyrning i organisationen. Vår bedömning är att detta är ett exempel på en utveckling vi kommer att se mer av i takt med att mognadsgraden för SSC-enheter ökar och närmar sig industrialiserad processharmonisering och styrning. 20

20 Processerna är dokumenterade enligt gemensam standard Metod för att hålla processdokumentationen uppdaterad finns Rollbeskrivningar finns integrerade i processdokumentationen 40% 60% 80% Nej 60% Delvis 10% Nej 40% Nej 10% Figur 10: Utvärderingskriterier för Process model & Lean Finance och företagens svar. Om du inte kan se processen är den svår att utveckla Processdokumentation och rutinbeskrivningar är centrala komponenter för att uppnå standardisering och effektivisering. Nio av tio företag har någon form av processdokumentation lättillgänglig för medarbetarna, men detaljnivån är mycket varierande. I och med att processerna ständigt utvecklas och förnyas krävs det även att det finns metoder på plats för att hålla dokumentationen uppdaterad. Sex av tio företag i studien har sådana metoder. Fyra företag har inte metoder för att hålla dokumentationen uppdaterad, vilket bland annat beror på att de inte uppnått målsättningen med processtandardiseringen, att dokumentationen har gjorts vid olika tillfällen och på varierad detaljnivå, eller att det inte varit ett prioriterat område. Risken med att inte ha processdokumentationen uppdaterad och tillgänglig är att det långsamt uppstår processavvikelser, och att organisationen då tvingas göra större revisioner med jämna mellanrum. Cavendis erfarenhet är att ett SSC aldrig kan uppnå sin fulla potential i termer av effektivitet och kvalitet utan standardiserad och detaljerad processdokumentation. Nio av företagen i studien har standardiserade rollbeskrivningar för respektive arbetsuppgift, och fyra av dessa har rollbeskrivningarna integrerade i processdokumentationen. Resterande företag har separata rollbeskrivningar för respektive arbetsuppgift. Ett av företagen saknar rollbeskrivningar inom SSC-enheten och har istället delat upp arbetet på mer övergripande ansvarsområden. CAVENDI MANAGEMENT REPORT 21

21

22 Ett företag som kommit långt i processtyrningen lägger speciellt fokus på processkvalitet och har anammat Lean-filosofin snabbhet driver kvalitet. CAVENDI MANAGEMENT REPORT

23 Delvis Utsedda processägare finns för respektive process 80% 20% Ständigt processförbättringsarbete pågår 60% Delvis 20% Nej 20% Figur 11: Utvärderingskriterier för Process model & Lean Finance och företagens svar. Tydliga processägare och metodik för processutveckling föder framgång Åtta av tio företag har utsedda processägare, men vi har i studien inte haft möjlighet att mäta hur tydligt processägarskapet är inom respektive företag. I intervjuerna har det dock framkommit att företagen har olika syn på processägarrollen. Vi anser att processägarrollen är viktig ur processutvecklingssynpunkt och för att tydliggöra ansvaret vid effektivisering av de olika processerna. Processägaren bör ha till uppgift att utifrån ett helhetsperspektiv koordinera och leda utvecklingen av en process. Processägaren bör dock inte vara den ende som identifierar förbättringar. Flertalet av företagen har som målsättning att involvera hela personalen i processutvecklingen, vilket uppfattas som positivt och motiverande ett resultat som ligger i linje med filosofin bakom Lean². Ett företag som har kommit långt i processutvecklingsarbetet har ett processutvecklingsteam per huvudprocess som löpande arbetar med att utveckla och förbättra respektive process. Företaget har också uppnått en mycket hög mognadsgrad i sitt SSC. Inte alla bolag har möjlighet till detta, men det centrala är förmågan att samla ansvaret för processutveckling per process hos en eller en handfull individer med mandat att driva verkliga förändringar. Sex av tio företag har ständiga förbättringar av processerna på sin agenda och några arbetar efter uttalade metoder som Lean och Six Sigma³. De företag som arbetar efter dessa metoder har dedikerade processutvecklare internt för att driva utvecklingen av processerna. En utmaning som finns i processutvecklingsarbetet inom ett SSC, jämfört med tillverkningsindustrin, är svårigheten att visualisera processutförandet, eftersom processen oftast är icke fysisk (elektroniskt flöde, ärendeflöde eller liknande). Genom att införa metoder för att synliggöra processutförandet är det ofta enklare att identifiera förbättringsmöjligheter. Nyckeln till att lyckas är att dra nytta av metodik för processtyrning och löpande processvisualisering. Ett företag som kommit långt i processtyrningen lägger speciellt fokus på processkvalitet och har anammat den i vissa ögon motsägelsefulla Lean-filosofin: snabbhet driver kvalitet. I en snabb och effektiv process gör man rätt från början, vilket gör att kvaliteten ökar och rättelser inte behövs. Två av företagen har ännu inte påbörjat något uttalat processutvecklingsarbete, då fokus legat på systemutveckling och stabilisering av verksamheten. 2) Lean eller Lean Finance är en metodik för bland annat processeffektivisering, ständiga förbättringar och medarbetarinvolvering, som ursprungligen bygger på Toyotas metodik för effektiv produktion (Toyota Production System). Metodiken har utvecklats under många år inom tillverkning och på senare år även tillämpats i administrativa processer. Tillämpningen av denna metodik på ekonomi- och finansadministrativa funktioner kallar vi Lean Finance. 3) Six Sigma är en metodik för kvalitetsförbättringar som används i förbättringsprojekt med syfte att förebygga och eliminera variationer och slöseri i processerna. Metoden togs fram av Motorola på 1980-talet. 24

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

SHARED SERVICE CENTER

SHARED SERVICE CENTER inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 maj 2012 TALARE FRÅN KF Shared Services Christer Jönsson ABB Ingrid Wåhlberg Volvo Business Service Elisabeth Rocke Lönsam koncentration av tjänster för optimerad

Läs mer

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens.

Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. Skalbarhet inom ekonomi- och löneprocesser i tider av finansiell turbulens. En studie om svenska företags inställning till outsourcing av ekonomifunktionen. Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt

Skolinspektionens processorienterade arbetssätt Skolinspektionens processorienterade arbetssätt 1 Bakgrund och syfte Skolinspektionen har beslutat att införa ett processorienterat arbetssätt i syfte att höja verksamhetens effektivitet och kvalitet och

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag

Exempel på mallar. Är din HR funktion. Liam Ulvhag Exempel på mallar Är din HR funktion mogen för en SLA? Liam Ulvhag Förtydliga en komplex organisation 1. Det är dags att formalisera en professionell relation mellan HR och linjen Att implementera en HR

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer UTBILDNING: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall

Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall Införandet av Enterprise Risk Management (ERM) i Vattenfall SAS Forum 5 oktober 2010 Dan Mansfeld Risk manager Vattenfall AB En dag på arbetet. Riskhanteringsprocessen i verkligheten Risk identification

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning

Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Ekonomistyrning och verksamhetsstyrning Blueprint Ekonomistyrning - orsak och verkan Traditionell ekonomistyrning tar sin utgångspunkt i en företagsmodell där en viss mängd input ger en viss mängd output.

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011

Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating. 10 mars 2011 Aktivt ägande i praktiken: Scandinavian Business Seating 10 mars 2011 1 2 3 4 5 6 Ratos investeringsidé Innehavsstrategi Investera i en stark kärnaffär Konsolidera Norden Tillvarata synergier Industrialisera

Läs mer

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt

Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Definitioner och begrepp inom kvalitetsområdet Institutionen för fysik Fastställt 2009-xx-zz av Kjell Rönnmark, prefekt Institutionen för fysik KVALITETSSYSTEMET Handläggare: Magnus Cedergren Fastställt

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Etablering av Lean inom logistik / distribution

Etablering av Lean inom logistik / distribution Etablering av Lean inom logistik / distribution Stefan Johansson Lean-coach Axstores Mjölby, 13 april 2011 Version 1.0 Ägs av Axel Johnson AB Omsätter ca 6,7 miljarder 389 varuhus och butiker i Sverige,

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer

Säljeffektivitet i B2B-Organisationer CAVENDI MANAGEMENT INSIGHT Säljeffektivitet i B2B-Organisationer Utmaningar och framgångsfaktorer Cavendi management insight 1 SÄLJEFFEKTIVITET Innehåll 1. Aktuella utmaningar för en säljorganisation 3

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns.

Vårt uppdrag. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var i Sverige kunden finns. Vårt uppdrag Bilprovningen är ett modernt serviceföretag som på riksdagens och regeringens uppdrag genomför kontroll- och registreringsbesiktningar på fordon. Vi besiktar till samma låga pris oavsett var

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Dagens Business Controller vill vara Partner

Dagens Business Controller vill vara Partner En undersökning genomförd av HandelsConsulting på uppdrag av Ekan. 2011 Dagens Business Controller vill vara Partner 2 Det är dags att gå ifrån ord till handling. Det visar vår undersökning. Trots att

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer

Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Vad är nästa steg för din ekonomiorganisation? En studie om ekonomiorganisationens effektivitet i 500 svenska företag och organisationer Oavsett skillnader i systemstöd, transaktionsvolymer eller branscher

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Oberoende Konsulttjänster

Oberoende Konsulttjänster Oberoende Konsulttjänster För administrativa IT-system OMRÅDE EKONOMI Ramavtal med ESV tom 2015-09-30 Om oss Ekan Management är ett oberoende managementkonsultbolag med över 30 års erfarenhet av nytänkande.

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

J o n a s H ö i j e r 2 014

J o n a s H ö i j e r 2 014 J o n a s H ö i j e r 2 014 Bokslutsbarometern Kort om Cavendi Varför snabba bokslut? Studiens resultat Hur gör man? Exempel på KPI:er 2 Cavendi Management Consulting Co-founded by former Stockholm School

Läs mer

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se

Strategic Health Consultants. Seminarium 23 september 2009. Välkomna! www.strategic-healthcontrol.se Strategic Health Consultants Seminarium 23 september 2009 Välkomna! Strategic Health Consultants AB Unika lösningar med inriktning på Hälsa Affärsidé Ge stöd i förändringsprocesser som inleds när en organisation

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Processer och värdegrund

Processer och värdegrund 2009-08-06 Processer och värdegrund Ann-Sofie Mattsson Processer och värdegrund Innehåll 1 SAMMANFATTNING 2 2 INLEDNING 3 3 KOMMUNENS VÄRDERINGAR UTTRYCKS I PROCESSER 6 3.1 Professionalitet 6 3.2 Engagemang

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09

Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Välkommen till Migrationsverket och en presentation av vårt arbetssätt Värde för alla, 2013-04-09 Dag Eliasson, inköps- och upphandlingschef Björn Andrén, inköps- och upphandlingsstrateg Syftet med dagens

Läs mer

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte

Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Instruktion Stöd för processkartläggning i ett 1 (7) Instruktion Stöd för processkartläggning i ett processorienterat arbetssätt för Region Skåne. Syfte Denna instruktion syftar till att utgöra ett stöd

Läs mer

Utbildning: Leda och förbättra processer

Utbildning: Leda och förbättra processer C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Utbildning: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar

Läs mer

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling?

Innehåll. Förord 11. 3.1 Värde och värdeskapande 89 3.2 Kundkonceptet 92. KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? Innehåll Förord 11 Del I Processbegreppet KAPITEL 1 Varför processbaserad verksamhetsutveckling? 17 1.1 Ett litet kotteri av sedan länge döda teoretiker och praktiker 17 1.2 Omvärldens dynamik 24 1.3 Klarar

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå Kraft AB Björn E Persson Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Bakgrund och syfte Bakgrund Lekmannarevisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten

Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Kungliga Dramatiska Teatern, byggd 1908 SAS Institutes huvudkontor i Sverige, byggt 1785 Inbjudan SAS IT Governance Forum 2005 Stockholm 17 mars på Dramaten Mognadsgrad och ambitionsnivå inom IT Governance;

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online

FAR Akademi. Ekonomisveriges självklara val. Böcker Utbildning FAR Online FAR Akademi Ekonomisveriges självklara val Böcker Utbildning FAR Online Räcker det med att siffrorna är rätt? Ekonomi & Företag Kent Stenstrand Partner, Claesson Konsult 2015-10-07 1. Att frigöra tid för

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB

FM-standarder. IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB FM-standarder IFMA:s frukostmöte 2012 02 23 i Göteborg Bertil Oresten FM Konsulterna AB Global marknad kräver globalt tänkande ISO International Organization for Standardization CEN Europeiska standardiseringskommittén

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Den skickliga leanledaren

Den skickliga leanledaren Christian Balmer Hansen, Jens Stochholm Normand & Mikkel Simonsen Den skickliga leanledaren Översättning Eva Trägårdh Vårdförlaget Management I samma serie: Johan Henschen och Per-Arne Spiik: Vi som blev

Läs mer

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos?

Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? 1 KPMG SVERIGE Är du nöjd med ditt system för planering, budgetering och prognos? Undersökning 3 av 3 BI Lifecycle Satisfaction Survey

Läs mer

Whitepaper Green Bullet Agil HR

Whitepaper Green Bullet Agil HR Whitepaper Green Bullet Agil HR Agil HR Inledning Detta whitepaper syftar till att förklara vad Agile är och hur HR bör anpassa sitt arbete för att skapa större värde i en agil organisation. I takt med

Läs mer

Hög verkningsgrad i hela systemet

Hög verkningsgrad i hela systemet Hög verkningsgrad i hela systemet - tekniska och organisatoriska faktorer Per-Erik Johansson Senior konsult DynaMate Industrial Services AB EFFEKTIVITETSMATRISEN +-summespel HÖG YTTRE EFFEK- TIVITET 12

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013

Talent Management Barometern 2012. 21 februari 2013 Talent Management Barometern 2012 21 februari 2013 Bakgrund Talent Management Barometern 2012 genomfördes som en webbenkät under november 2012 Slutresultatet baseras på 400 svar Undersökningen genomfördes

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer