Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion"

Transkript

1 Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27)

2 Förord Syftet med föreliggande rapport är att beskriva befolkningen och dess livsbetingelser i den nya arbetsmarknadsregion som Botniaregionen kommer att utgöra. Rapporten belyser områdena boende, arbete, utbildningsnivå, pendlig och fritid. Utgångspunkten för studien är Umeåregionen tillsammans med Örnsköldsviksviks arbetsmarknadsregion. Analysen ska ses som ett första steg till att utveckla en ny LA-region med de möjligheter som Botniabanan ger. Dokumentet har tagits fram inom Stadsledningskontorets utvecklingsavdelning av Olov Häggström. Stadsledningskontoret Annalena Löfgren Sep (27)

3 Innehåll Förord...2 Inledning...4 Regionförstoring...5 Botniabanan...6 Metod...6 Befolkning...7 Befolkningsstorlek...7 Åldersfördelning...9 Utbildning...10 Pendling...13 Arbetsmarknad...14 Fördelning mellan branscher...15 Förvärvsarbete...17 Branschbredd och kreativa näringar...17 Fritid...19 Sammanfattning...21 Referenser...22 Bilaga 1 - Bildande av lokala arbetsmarknader...23 Bilaga 2 Samtliga LA och folkmängd...24 Bilaga 3 - Ubildningsnivå i samtliga LA år 2007, år...26 TABELL 1: BEFOLKNING UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 7 TABELL 2: TOTAL FOLKMÄNGD BOTNIA, GÄVLE LA, JÖNKÖPING LA, LULEÅ LA, ÖREBRO LA 8 TABELL 3: UTBILDNINGSNIVÅ UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 11 TABELL 4: UTBILDNINGSNIVÅ BOTNIA, GÄVLE LA, JÖNKÖPING LA,LULEÅ LA, ÖREBRO LA 12 TABELL 5: UTBILDNINGSNIVÅ ÅR 2007, ÅR EFTER ANDEL EFT.GYMN.UTB. 3 ÅR EL. MER 12 TABELL 6: UTBILDNINGSNIVÅ ÅR 2007, ÅR EFTER ANDEL MED FORSKARUTBILDNING 13 TABELL 7: ANDEL SYSSELSATTA/BRANSCH UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 16 TABELL 8: ANDEL SYSS./BRANSCH, BOTNIA, GÄVLE, JÖNKÖPING, LULEÅ, ÖREBRO 16 TABELL 9: NATTBEFOLKNING & FÖRVÄRVSINTENSITET, UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA, BOTNIA 17 TABELL 10: NATTBEF. & FÖRV.INT, BOTNIA, Ö-VIK LA, JÖNKÖPING LA, GÄVLE LA, ÖREBRO LA 17 TABELL 11: BRANSCHBREDD LA HELA RIKET, 30 STÖRSTA 19 TABELL 12: FRITIDSAKTIVITETER I URVAL I BOTNIAREGIONEN 20 FIGUR 1: KARTA ÖVER BOTNIAREGIONEN MED OMLAND 4 FIGUR 2: KARTA ÖVER BOTNIAREGIONEN 5 FIGUR 3: LOKALA ARBETSMARKNADERS FOLKMÄNGD SORTERAT EFTER STORLEK 7 FIGUR 4: ÅLDERSFÖRDELNING UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 10 FIGUR 5: ÅLDERSFÖRDELNING BOTNIA, GÄVLE LA, JÖNKÖPING LA, LULEÅ LA, ÖREBRO LA 10 Sep (27) 3

4 Inledning Den här rapporten handlar om vilka nya förutsättningar och möjligheter Umeåregionens arbetsmarknad har vid den regionförstoring som möjliggörs av byggandet av Botniabanan. Genom en utökad arbetspendling över kommungränserna kan Umeås och Örnsköldsviks lokala arbetsmarknader knytas samman till en gemensam lokal arbetsmarknad. Förbättrade kommunikationer mellan Umeå och Örnsköldsvik skapar förutsättningar för ökad pendling och utbyte av arbetskraft, något som gynnar båda parter. Vi har valt att kalla regionen för Botniaregionen. Fortsättningsvis används begreppet Botniaregionen i rapporten. Se avgränsning nedan. Figur 1 Sep (27) 4

5 Regionförstoring Utredningar & rapporter nr 2 Umeå är en stad som växer. De senaste 40 åren har stadens befolkning fördubblats och för att fortsätta växa är en robust, ekonomiskt hållbar arbetsmarknad en förutsättning. I dagsläget är Umeå centralort i en lokal arbetsmarknad som även omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertfors, Vindeln och Vännäs. Örnsköldsvik kommun utgör i sin tur en egen lokal arbetsmarknad. Bildandet av lokala arbetsmarknader sker utifrån hur pendlingsmönstret ser ut på kommunnivå. 1 Att genom regionförstoring stärka de lokala arbetsmarknaderna i Umeå och Örnsköldsvik är ett sätt att hävda sig i den internationella konkurrensen när det gäller lokalisering av produktion och utveckling. Regionförstoring är dessutom eftersträvansvärt av andra anledningar. Lokala arbetsmarknader med en stor befolkning har exempelvis bättre tillväxtförutsättningar än regioner med en liten befolkning. Stora, diversifierade lokala arbetsmarknadsregioner gör det lättare att hitta jobb för båda parter i en familj och bättre förutsättningar till nytt jobb vid arbetslöshet samtidigt som 2 företagen har lättare att hitta kompetent arbetskraft. Inte minst kan regionförstoringens fördelar bli synliga i ett mikroperspektiv. Exempelvis för en familj som är socialt etablerade i en stad och en familjemedlem blivit arbetslös kan pendling till ett arbete på en annan ort vara ett väldigt bra alternativ till att hela familjen ska flytta, trots den tidsförlust pendlingen innebär. Figur 2 1 I bilaga 1 redogörs kriterierna för Statistiska centralbyråns indelning av lokala arbetsmarknader. 2 Regionförstoring Hur kan åtgärder i transportsystemet bidra till vidgade lokala arbetsmarknadsregioner. (2001) Nutek Sep (27)

6 Kartan ovan visar Botniaregionen och även Botniabanans dragning. Den tunnare markeringen visar Stambanans dragning. Regionens totala yta är kvadratkilometer vilket är ungefär lika stort som Skåne och Bohuslän tillsammans. Botniabanan Motiven bakom byggandet av Botniabanan är flera. Ett är att avlasta stambanan som i dagsläget är hårt belastad och på grund av detta drabbas av störningar i tågtrafiken. Kapaciteten är dessutom begränsad på grund av att tågen måste vara lättare lastade och köra saktare än på en modern järnväg på grund av att banan har många skarpa kurvor och backar. På Botniabanan kommer godstågen kunna köra snabbare och vara lastade tyngre. Maxhastigheten på Botniabanan är 250 km/h. Tillsammans kan dessutom Stambanan och Botniabanan fungera som ett dubbelspår vilket effektiviserar transporter. Godstågtrafiken kommer således ha lättare att konkurrera med lastbilstrafiken vilket har positiva miljöaspekter. En annan viktig aspekt av byggandet av Botniabanan är persontrafiken. Tack vare Botniabanan förbättras såväl de regionala persontransporterna som de interregionala, längst hela norrlandskusten och söderut till Stockholm. Detta underlättar arbetspendling mellan Umeå och Örnsköldsvik men också mellan Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand. 3 Fritidsresor mellan Umeå och Örnsköldsvik för att ta del av fritidsaktiviteter, kulturliv, idrott och shopping är en annan del av persontrafiken som gynnas av Botniabanan. Metod I rapporten jämförs skillnader och likheter mellan Umeås lokala arbetsmarknad (LA) och Örnsköldsvik LA. Botniaregionen jämförs också med fyra andra lokala arbetsmarknader. I diagrammet nedan visas de lokala arbetsmarknader som befolkningsmässigt är ungefär lika stora som Botniaregionen och därför kan vara aktuella för jämförelsen. Regionindelningen som används är Statistiska centralbyråns indelning i lokala arbetsmarknader som grundar sig på den faktiska pendlingen mellan kommuner. 4 De som valts för jämförelsen är Luleå LA, Gävle LA, Jönköping LA och Örebro LA. Dessa är jämförbara med Botniaregionen främst i termer av befolkningsstorlek men också näringslivets struktur och samtliga saknar geografisk närhet till en storstadsregion och alla har universitet 3 Botniabanan Förväntningar i tid och rum på regional utveckling och resande (2005) Backa Fredrik Brandt 4 I bilaga 1 redogörs kriterierna för Statistiska centralbyråns indelning av lokala arbetsmarknader 6 Sep (27)

7 eller högskola på huvudorten. I Bilaga 2 är Sveriges alla 87 lokala arbetsmarknader och deras folkmängd listade. Analysen består av 3 olika områden; befolkning, utbildning och arbetsmarknad. Figur 3 Befolkning Befolkningsstorlek Det finns som sagt många fördelar med en stor befolkning på den lokala arbetsmarknaden. Utbudet på arbetskraft blir större och den samlade kompetensen bredare. Detta ökar regionens attraktionskraft mot företag och dessutom är det en förutsättning för en robust arbetsmarknad då arbetstagaren har bättre möjligheter att hitta ny sysselsättning vid arbetslöshet. Detta innebär dessutom att en större lokal arbetsmarknad i högre grad attraherar företag än en mindre arbetsmarknad. I tabellen nedan visas befolkningens storlek i Umeås nuvarande arbetsmarknad, Örnsköldsviks lokala arbetsmarknad och i Botniaregionen. Ålder Umeå LA Örnsköldsvik LA Botnia Totalt Tabell 1 Sep (27) 7

8 I nästa tabell visas folkmängden i de 25 största lokala arbetsmarknaderna. Umeå LA och Örnsköldsvik LA presenteras som Botniaregionen. De regioner som jämförs med Botniaregionen i rapporten är kursiva i tabellen. Dessa är Örebro LA, Jönköping LA, Gävle LA och Luleå LA. De valdes för att de är strukturellt, befolkningsmässigt och i geografiskt jämförbara med Botniaregionen. Vi kan se att Botniaregionen är landets 9:e största lokala arbetsmarknad och har drygt fler invånare än både Gävle LA och Luleå LA. Jönköping LA är ungefär lika stor och Örebro LA har drygt fler invånare än Botniaregionen. I figur 4 visas ett diagram med folkmängden i Norrlands samtliga lokala arbetsmarknaders samt Botniaregionen. Vi kan se att Botniaregionen skulle bli Norrlands största lokala arbetsmarknad. Lokal arbetsmarknad Folkmängd (2007) 1. Stockholm-Solna LA Tabell 2 2. Malmö-Lund LA Göteborg LA Linköping LA Västerås LA Örebro LA Jönköping LA Trollhättan LA Botniaregionen Skövde LA Kristianstad LA Norrköping LA Karlstad LA Gävle LA Eskilstuna LA Luleå LA Falun-Borlänge LA Borås LA Sundsvall LA Växjö LA Halmstad LA Kalmar LA Östersund LA Karlskrona LA Skellefteå LA Sep (27) 8

9 Figur 4 Åldersfördelning I figur 5 nedan visas hur demografin i regionen skulle påverkas av en regionförstoring. Det finns vissa tydliga skillnader mellan åldersfördelningen i Umeå LA och Örnsköldsvik LA. Den största skillnaden finns i gruppen 20-29åringar där andelen är knappt 10 % större i Umeå LA jämfört med Örnsköldsvik LA, vilket är helt naturligt då Umeå är en utpräglad studentort. Dessutom är andelen äldre något högre i Örnsköldsvik. Sep (27) 9

10 Figur 5 I jämförelsen med andra lokala arbetsmarknader nedan kan vi se att åldersfördelningen är relativt likartad i samtliga regioner. Den största avvikelsen är den höga andelen åringar i Umeå LA. Detta trots att övriga regioner också har högskola eller universitet på huvudorten. Figur 6 Utbildning En högutbildad arbetskraft har en stor betydelse för att framgångsrikt konkurrera inom en specifik industri. Man kan dessutom räkna med att i framtiden kommer ännu fler arbeten att vara kunskapsintensiva. Umeå universitets inverkan på utbildningsnivån i regionen är tydlig i tabellen nedan. I Örnsköldsvik, som har en svagare tradition av högre studier, har en klart Sep (27)

11 lägre andel av arbetskraften slutfört en eftergymnasial utbildning. Störst är skillnaden i andel personer med forskarutbildning. Det är 10 gånger vanligare att ha en forskarutbildning i Umeå LA än i Örnsköldsvik LA. Utb.nivå (28-64 år) (2007) Umeå LA Örnsköldsvik LA Botniaregionen Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 år (10 år) 2122 (3 %) 1320 (5 %) 3442 (4 %) 4824 (7 %) 2599 (10 %) 7423 (8 %) Gymnasial utb. 2 år (30 %) 9939 (37 %) (32 %) Gymnasial utb. 3 år 9774 (15 %) 4533 (17 %) (15 %) Eftergymnasial utb., kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, minst 3 år (15 %) 3567 (13 %) (15 %) (26 %) 4398 (17 %) (24 %) Forskarutbildning 2070 (3,1 %) 81 (0,3 %) 2151 (2,3 %) Tabell 3 I tabellen nedan jämförs utbildningsnivån i Botniaregionen med fyra andra lokala arbetsmarknadsregioner. Generellt är alla regioner relativt likartade. Botniaregionen skiljer sig dock från de övriga då andelen med minst treårig eftergymnasial utbildning och andelen med forskarutbildning är markant högre där än i övriga regioner. Luleå LA har näst högst andel personer med forskarutbildning men den ligger ändå längre än i Botniaregionen. Detta förhållande är en konkurrensfördel mot övriga regioner då tillgång till välutbildad arbetskraft är viktigt för många företag. Åldersindelningen år är vald utifrån att så hög andel som möjligt ska ha avslutat sin utbildning. Sep (27) 11

12 Lokal arbetsmarknad Utbildningsnivå år 2007, år. 5 Antal individer (28-64 år) Uppgift saknas Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb. kortare än 9 år 9 år högst 2 år 3 år kortare än 3 år minst 3 år Foskarutb. (folkskola motsv.) (grundskola) Botnia Gävle LA Jönköping LA % 4 % 8 % 32 % 15 % 15 % 24 % 2,3 % 1 % 7 % 12 % 34 % 17 % 14 % 16 % 0,4 % 1 % 7 % 12 % 32 % 17 % 14 % 18 % 0,4 % Luleå LA ,6 % 3 % 8 % 35 % 17 % 15 % 20 % 1 % Örebro LA Tabell 4 0,8 % 7 % 10 % 33 % 17 % 14 % 18 % 0,6 % I ett riksperspektiv ligger Botniaregionen mycket bra till, på en tredje plats när det gäller andel eftergymnasial utbildning och regionen har högst andel forskarutbildade i hela landet. Se tabellerna nedan. Utbildningsnivå år 2007, år sorterat efter andel eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, hela riket topp 10 samt Botniaregionen Lokal arbetsmarknad eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer (%) Forskarutbildning (%) LA0374 Umeå LA 26,4 3,1 LA0301 Stockholm LA 26,2 1,9 LA0331 Göteborg LA 23,7 1,6 Botniaregionen 23,6 2,3 LA0323 Malmö-Lund LA 22,1 1,6 LA0304 Linköping LA 20,5 1,8 LA0385 Luleå LA 20,0 1,0 LA0322 Karlskrona LA 19,8 0,5 LA0339 Karlstad LA 19,6 0,6 LA0367 Östersund LA 19,1 0,5 LA0313 Växjö LA 18,4 0,6 Tabell 5 5 Statistiska centralbyrån Sep (27)

13 Utbildningsnivå år 2007, år sorterat efter andel forskarutbildning, hela riket topp 10 samt Botniaregionen Lokal arbetsmarknad eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer forskarutbildning LA0374 Umeå LA 26,4 3,1 Botniaregionen 23,6 2,3 LA0301 Stockholm LA 26,2 1,9 LA0304 Linköping LA 20,5 1,8 LA0331 Göteborg LA 23,7 1,6 LA0323 Malmö-Lund LA 22,1 1,6 LA0385 Luleå LA 20,0 1,0 LA0339 Karlstad LA 19,6 0,6 LA0313 Växjö LA 18,4 0,6 LA0302 Nyköping-Oxelösund LA 15,7 0,6 LA0345 Örebro LA 17,9 0,6 Tabell 6 Pendling För att en regionförstoring enligt Statistiska centralbyråns kriterier ska ske måste Botniabanan innebära en stor ökning av daglig arbetspendling mellan Umeå och Örnsköldsvik. Minskade restider är en absolut nödvändighet för att daglig arbetspendling ska vara ett alternativ för en stor andel av de som förvärvsarbetar. Trots förkortade restider är det svårt att säga hur regionförstoringen kommer att se ut på sikt då Örnsköldsvik också kommer att få förbättrade kommunikationer med Härnösands och Kramfors kommuner. Andra viktiga faktorer för integreringen av närliggande arbetsmarknadsregioner är förutom förkortade restider t ex näringslivsstruktur, traditioner och arbetslöshetsnivåer. 6 Det är alltså inte bara restiden och arbetsmarknaderna i kommunerna som påverkar pendlingsmönster utan i hög grad också hur väl man identifierar sig med grannkommunen. En förändrad länsindelning till en Region övre Norrland skulle exempelvis kunna vara en bra förutsättning för utökat pendlingsutbyte mellan Umeå och Örnsköldsvik. Enligt en studie som genomfördes vid Umeå universitet 2002 är förväntningarna hos befolkningen både i Umeå och i Örnsköldsvik relativt låga på en ökad arbetspendling med tåg mellan orterna. Befolkningen i Nordmaling har däremot höga förväntningar på en ökad daglig arbetspendling. 7 De nuvarande planerna för tågtrafiken är 12 dubbelturer varje dag. Det innebär i stort sett trafik varje timme från Umeå till Örnsköldsvik och vice versa. Restiden 6 NUTEK (2001) 7 Backa Fredrik Brandt. (2005) Sep (27)

14 skiljer sig något åt mellan expresståg som stannar färre gånger och tåg som stannar på alla stationer. Restiden för expresståget förväntas bli cirka minuter. Detta innebär en reducering av restiden med ungefär 50 % då det tar ungefär 90 minuter att åka buss mellan Umeå och Örnsköldsvik i dagsläget. Under åren var dock endast 10 % av arbetsresorna i Sverige längre än 40 minuter. 8 För att Örnsköldsvik ska upptas i Umeås lokala arbetsmarknadsregion krävs som sagt en radikal ökning av pendling jämfört med nuvarande nivåer. Örnsköldsvik är unik kommun på det sätt att den har en nästintill självförsörjande arbetsmarknad. Det innebär att arbetspendling till andra kommuner är på mycket låga nivåer. Det är endast Gotland och Kiruna som kan jämföras med Örnsköldsvik i detta avseende var det 227 personer som arbetspendlade dagligen från Örnsköldsvik till Umeå. Det är under 1 % av de sysselsatta som bor i Örnsköldsvik. För att Örnsköldsvik ska upptas i Umeås lokala arbetsmarknadsregion krävs en åttafaldig ökning av pendlingen vilket innebär drygt 1700 fler personer ska börja pendla dagligen. Att nå denna nivå är dock inte rimligt på kort sikt men bör ses som en målsättning i ett längre tidsperspektiv. Den omvända pendlingsströmmen, från Umeå till Örnsköldsvik var år 2006 drygt 200 personer. I sammanhanget är det också viktigt att se till de mellanliggande pendlingsströmmarna mellan orterna efter banan. Förutom arbetspendlingen måste hänsyn också tas till fritids- och serviceresor samt studeranderesor till Umeå universitet. Arbetsmarknad I Örnsköldsviks kommun finns över 2500 aktiva företag. Skogs-, verkstads- och processindustrin är stora branscher där många företag har en högteknologisk produktion. Ofta är denna kompetens ett resultat av nära samarbete mellan företag på orten, Umeå universitet, Mittuniversitetet och samhället. Örnsköldsvik är världsledande inom bioraffinaderi, hybridteknik, processindustriell teknologi och automation. De största företagen är BAE Systems, M-real, Hägglunds Drives, Domsjö fabriker och Sanmina SCI. 9 Tillverkningsindustrin är den i särklass största näringen i Robertsfors kommun där 24 % av de sysselsatta arbetar. Jordbruksnäringen är en annan stor näringsgren. Där återfinns 9 % av alla arbetstillfällen i kommunen. 10 Den största privata arbetsgivaren är Element Six som har cirka 150 anställda. 11 Vindelns kommun har många små företag. Hela 96 % av företagen har 0 4 anställda. Tillverkningsindustrin är den i särklass största näringsgrenen, mer än 8 Backa Fredrik Brandt (2005) 9 Örnsköldsviks kommuns näringslivsavdelning (juni 2009) 10 Statistiska Centralbyrån (uppgifter gällande helår 2006) 11 Sep (27)

15 var tredje arbetstillfälle finns här. 12 och Indexator AB. De största privata arbetsgivarna är Cranab AB Även Vännäs kommuns näringsliv karaktäriseras av mycket småföretagande. Tack vare att Vännäs är beläget centralt i Umeåregionen samt stambanans genomfart genom kommunen är förutsättningen för transport- och logistiksektorn mycket bra. Många företag återfinns också just i dessa branscher. Tillverkningsindustrin är en annan viktig sektor. Jord- och skogsbruk är viktiga näringar i landets minsta kommun Bjurholm. Kommunen har en kort beslutväg och en god relation med näringslivet, något som lett till att man sedan 2001 varit Norrlands mest företagsvänliga kommun, enligt Svenskt näringsliv. 13 Även i Nordmaling är tillverkningsindustrin en viktig näringsgren. Kommunens goda kommunikationer, i dagsläget E4 och sjöfarten ger kommunen goda förutsättningar för tillväxt. Umeå är den största kommunen i Botniaregionen. Här finns ungefär företag. Tillverkningsindustrin är även i Umeå en betydelsefull näringsgren. Stora privata arbetsgivare är exempelvis Volvo Lastvagnar, Komatsu, Ålö samt SCA. Tjänstesektorn har vuxit mycket under de senaste 10 åren. En viktig förutsättning för Umeås tillväxt de senaste 40 åren har varit Umeå universitet och universitetssjukhuset (NUS). Den rådande lågkonjunkturen kan ha påverkat siffrorna. Fördelning mellan branscher I tabellen nedan ser vi andelen sysselsatta i respektive branschområde i Umeå LA och dessutom hur fördelningen skulle se ut i Botniaregionen. Örnsköldsviks starka skogs- och tillverkningsindustri samt Umeås fokusering på forskning, utbildning och vård påverkar tydligt sysselsättningens branschfördelning. Den mångfald denna mix innebär bör ses som en styrka för regionen när det gäller konkurrens och förutsättningar för en robust arbetsmarknad. Redan idag finns ett gott samarbete mellan universitet och näringsliv, något som bör utvecklas ytterligare. 12 Statistiska Centralbyrån (uppgifter gällande 2006) 13 Sep (27)

16 Antal samt andel sysselsatta per bransch 2007 i Umeå LA, Ö-vik LA och Antal Botniaregionen samt andel sysselsatta per bransch 2007 i Umeå LA, Ö-vik LA och Näringsgren Botniaregionen Umeå LA Ö-vik LA Botnia Näringsgren Umeå LA Ö-vik LA Botnia Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 1306 (1,9) 682 (2,6) 1988 (2,1) Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 1306 (1,9) 682 (2,6) 1988 (2,1) Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 9761 (13,9) 6490 (24,6) (16,8) Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 9761 (13,9) 6490 (24,6) (16,8) Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering 889 (1,3) 221 (0,8) 1110 (1,1) Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering 889 (1,3) 221 (0,8) 1110 (1,1) Byggindustri 4024 (5,7) 2118 (8) 6142 (6,3) Byggindustri 4024 (5,7) 2118 (8) 6142 (6,3) Handel och kommunikation (16,3) 4245(16,1) (16,2) Handel och kommunikation (16,3) 4245(16,1) (16,2) Personliga och kulturella tjänster 4772 (6,8) 1456 (5,5) 6228 (6,4) Personliga och kulturella tjänster 4772 (6,8) 1456 (5,5) 6228 (6,4) Finansiell verksamhet, företagstjänster mm 7812 (11,1) 2445 (9,3) (10,6) Finansiell verksamhet, företagstjänster mm 7812 (11,1) 2445 (9,3) (10,6) Offentlig förvaltning mm (5,5) 1089 (4,1) 4935 (5,1) Offentlig förvaltning mm (5,5) 1089 (4,1) 4935 (5,1) Forskning, utveckling, utbildning (15,6) 2586 (9,8) (14) Forskning, utveckling, utbildning (15,6) 2586 (9,8) (14) Vård och omsorg (21) 4554 (17,3) (20) Vård och omsorg (21) 4554 (17,3) (20) Näringsgren okänd 770 (1,1) 483 (1,8) 1253 (1,3) Näringsgren okänd 770 (1,1) 483 (1,8) 1253 (1,3) Totalt (100) (100) (100) Totalt (100) (100) (100) Tabell 7 Tabell 7 Även i jämförelsen med liknande lokala arbetsmarknader i övriga landet är Även Botniaregionens i jämförelsen med inriktning liknande på forskning, lokala arbetsmarknader utbildning och vård i övriga tydlig. landet Man har är även Botniaregionens inriktning på forskning, utbildning och vård tydlig. Man har även en marginellt högre andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk. en marginellt högre andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Andel sysselsatta per bransch 2007 i Botniaregionen samt jämförbara LA Andel sysselsatta per bransch 2007 i Botniaregionen samt jämförbara LA Näringsgren (%) Botnia LA Gävle LA Jönköping LA Luleå LA Örebro LA Näringsgren (%) Botnia LA Gävle LA Jönköping LA Luleå LA Örebro LA Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 2,1 1,2 1,9 1,7 1,9 Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 2,1 1,2 1,9 1,7 1,9 Tillverkning, utvinning 16,8 22,7 21,5 13,7 16,5 Tillverkning, utvinning 16,8 22,7 21,5 13,7 16,5 Energi, vatten, avfall 1,1 1,2 0,7 1,2 0,8 Energi, vatten, avfall 1,1 1,2 0,7 1,2 0,8 Byggindustri 6,3 7 5,4 7,9 6,7 Byggindustri 6,3 7 5,4 7,9 6,7 Handel och kommunikation 16,2 15, ,4 18,8 Handel och kommunikation 16,2 15, ,4 18,8 Personliga och kulturella tjänster 6,4 7,2 6,2 6,9 6,4 Personliga och kulturella tjänster 6,4 7,2 6,2 6,9 6,4 Finansiell verksamhet mm. 10,6 11,5 9, ,6 Finansiell verksamhet mm. 10,6 11,5 9, ,6 Offentlig förvaltning mm. 5,1 6,6 5,6 8,3 6,3 Offentlig förvaltning mm. 5,1 6,6 5,6 8,3 6,3 Forskning, utveckling, utbildning 14 9, ,3 11,4 Forskning, utveckling, utbildning 14 9, ,3 11,4 Vård och omsorg 20 16,2 18,5 18,5 18,5 Vård och omsorg 20 16,2 18,5 18,5 18,5 Näringsgren okänd 1,3 1,5 1 0,9 0,9 Näringsgren okänd 1,3 1,5 1 0,9 0,9 Totalt Totalt Tabell 8 Tabell Sep (27)

17 Förvärvsarbete En regionförstoring skulle påverka den sammantagna förvärvsintensiteten inom den lokala arbetsmarknaden. I tabellen nedan visas antalet förvärvsarbetande (nattbefolkning) i Umeå lokala arbetsmarknad och dessutom hur stort detta antal är i Botniaregionen. Förvärvsintensiteten visar förvärvsarbetande som andel av kommunens befolkning i åldersgruppen år. Vi kan notera att förvärvsintensiteten är drygt 1 % högre i Botniaregionen än i Umeåregionen (Umeå LA). Region Nattbefolkning (20-64 år) Förvärvsintensitet Kvinnor Män Kvinnor Män Umeå LA % 79 % Örnsköldsvik LA % 84 % Botnia LA % 80 % Tabell 9 Nattbefolkning förvärvsarbetande med bostad i kommunen/regionen. Förvärvsintensitet förvärvsarbetande som andel av kommunens befolkning i åldersgruppen (här år). (Uppgifterna gäller år 2007) Alla regioner i jämförelsen har en relativt liknande förvärvsfrekvens. Jönköping LA ligger dock något över de övriga. Trots att Umeås stora antal studenter påverkar förvärvsfrekvensen negativt har Botniaregionen den näst högsta förvärvsfrekvensen. I åldersgruppen år är det drygt personer som förvärvsarbetar i Botniaregionen. Region Nattbefolkning (20-64 år) Förvärvsintensitet Botnia LA ,2 % Gävle LA ,8 % Jönköping LA ,2 % Luleå LA ,6 % Örebro LA ,7 % Tabell 10 Nattbefolkning förvärvsarbetande med bostad i kommunen/regionen. Förvärvsintensitet förvärvsarbetande som andel av kommunens befolkning i åldersgruppen (här år). (Uppgifterna gäller år 2007) Branschbredd och kreativa näringar För att se hur branschbredden i Umeå LA och Örnsköldsvik LA skulle påverkas av en regionförstoring har jag valt att undersöka vilka branscher som finns representerade i respektive region idag och hur branschbredden skulle se ut i en Botniaregion. För detta har jag använt SNI-data på 5-siffernivå. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2. SNI är Sep (27)

18 primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). I Umeåregionen finns 539 olika branscher representerade och i Örnsköldsvik finns 444 olika branscher representerade. Bland Örnsköldsviks 444 branscher finns 45 som inte finns i Umeåregionen. Det innebär att en regionförstoring även skulle innebära en ökad branschbredd för Botniaregionen och totalt 584 olika branscher inom regionen. Inom begreppet kreativa näringar ryms en mängd olika branscher som beskriver en koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv. Begreppet omfattar exempelvis; reklam, arkitektur, musik, scenkonst, design, film och förlagsverksamhet. 14 Forskaren Richard Florida talar om teknologi, talang och tolerans som förklaringsmodell till förnyelse och tillväxt i vissa regioner. 15 I Botniaregionen är nästan 900 personer sysselsatta inom någon näring som betraktas som kreativ. Örnsköldsvik står för cirka 100 av dessa 900 arbetstillfällen. I tabellen nedan visas de 30 lokala arbetsmarknaderna med störst branschbredd. Vi ser att Botniaregionen hamnar på en nionde plats med 584 branscher representerade Bland jämförelsekommunerna hamnar Botniaregionen före Luleå och Gävle men efter Jönköping och Örebro. 14 Storstadspolitik 3:2004 Kreativa näringar 15 Kreativa näringar en tillväxtsektor? Anne Kolmodin (2008) Institutet för tillväxtpolitiska studier Sep (27)

19 Lokal arbetsmarknad Befolkning Antal branscher 1. Stockholm-Solna Malmö-Lund Göteborg Örebro Västerås Linköping Jönköping Skövde Botniaregionen Kristianstad-Hässleholm Karlstad Borås Trollhättan-Vänersborg Sundsvall Halmstad Norrköping Eskilstuna Kalmar Växjö Falun-Borlänge Luleå Gävle Varberg Östersund Lidköping-Götene Karlskrona Skellefteå Gotland Nyköping-Oxelösund Hudiksvall Tabell 11 Fritid Förutom arbetsresor innebär Botniabanan en möjlighet för fritidsresor. Botniaregionen kan erbjuda en mängd fritidsaktiviteter av olika slag. Dessa blir tillgängliga tack vare de täta tågförbindelserna mellan Umeå och Örnsköldsvik. Det gör att dagsutflykter mellan städerna för att ta del av kultur, shopping och fritidsaktiviteter blir ett alternativ på ett helt annat sätt än idag. 19 Sep (27)

20 Fritidsaktiviteter i urval Inomhusbad 16 Museer 23 Golfbanor 7 Naturreservat 70 Skidanläggningar 10 Ishallar 8 Kulturscener 20 Tabell 12 Exempelvis finns det 16 inomhusbad och 23 museer inom regionens gränser. I Umeåregionen finns fem golfklubbar, tillsammans med Örnsköldsviks två klubbar kan Botniaregionen alltså erbjuda spel på sju olika golfbanor. Är man intresserad av friluftsliv finns ungefär 70 naturreservat att tillgå i regionen. För den som är intresserad av alpin utförsåkning finns 10 skidanläggningar att tillgå och 8 ishallar för skridskoaktiviteter. Norra delarna av Höga kusten ligger i Örnsköldsviks kommun. Området tillhör sedan år 2000 UNESCO:s lista över världsarv. I Botniaregionen finns en mängd scener för olika typer av kulturarrangemang. Det finns över 20 olika scener i varierande storlek. I Örnsköldsvik finns även Swedbank arena som har plats för cirka 7200 åskådare. Där arrangeras hockey, konserter, dansuppvisningar, nationella och internationella idrottstävlingar mm. Umeås ansökan till att bli Europas kulturhuvudstad 2014 stöds av samtliga kommuner i Botniaregionen. Sep (27)

21 Sammanfattning Botniabanans tillkomst kommer att knyta samman Umeåregionens och Örnsköldsviks lokala arbetsmarknader. Ett större utbyte av arbetskraft mellan Umeå och Örnsköldsvik innebär en mer robust arbetsmarknad och en större branschbredd. Botniaregionen blir Norrlands största lokala arbetsmarknad och dessutom är regionens befolkning en av landets mest välutbildade. Botniaregionen har dessutom ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för såväl invånare som turister. Regionen kan erbjuda allt ifrån en mängd idrottsaktiviteter, kultur och en storslagen natur. Botniaregionen får invånare, vilket gör den till Norrlands största arbetsmarknadsregion. En fjärdedel av arbetskraften har läst 3 år eller mer på högskola vilket gör regionens arbetskraft till landets tredje mest välutbildade. Botniaregionen ligger högst i landet vad gäller forskarsutbildad arbetskraft. I Botniaregionen finns 584 branscher representerade. Det innebär 45 nya branscher till de 539 som finns i Umeåregionen. De största näringsgrenarna i Botniaregionen är vård och omsorg, tillverkningsindustri, handel och kommunikation samt forskning och utbildning. Botniabanan innebär att invånarna får tillgång till ett betydligt bredare fritids- och kulturutbud. Sep (27)

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014)

Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) Leveransområden i Kundval- Stöd och matchning (enligt Tillväxtverkets FA-regioner maj 2014) FA-kod Leveransområden /FAKommunkod Kommun 1 Stockholm 0114 Upplands-Väsby 1 Stockholm 0115 Vallentuna 1 Stockholm

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Planering Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Utredningar och rapporter från Planering, nr 4, juni 2013 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Syfte 3 2. PENDLING TILL OCH FRÅN UMEÅ 4 Total

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Ökade regionala skillnader

Ökade regionala skillnader Ökade regionala skillnader Myt eller verklighet? En analys av tio års tillväxt i Sveriges regioner Meddelande 7 2007 Länsstyrelsen i Västerbottens län Ansvarig funktion: Regional utveckling, strategi &

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 2011-12-13 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2010 År 2010 arbetade 58 686 personer i Norrköping, vilket var en ökning med över 2 000 arbetstillfällen sedan år 2009. Störst ökning

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 FS 2016:2 2016-03-02 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköpings kommun 2014 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2014 med 340 personer till 61 160. Antalet arbetstillfällen

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Perspektiv på arbetsmarknaden. och i Umeåregionen

Perspektiv på arbetsmarknaden. och i Umeåregionen Perspektiv på arbetsmarknaden i Umeå kommun och i Umeåregionen Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 4 2016 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Perspektiv på arbetsmarknaden i Umeå

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 FS 2017:4 2017-12-05 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2016 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 64 260 personer år 2016. Det var en ökning med 1 700 personer sedan året innan

Läs mer

Hur stort är Västsverige?

Hur stort är Västsverige? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:4 ISSN 1650-7965 Hur stort är Västsverige? Regionindelning för näringsliv och offentliga organisationer bör utgå från det som är mest effektivt

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Tabell- och kartbilaga

Tabell- och kartbilaga Tabell- och kartbilaga B1. Befolkningstäthet per tätort år 2000 och befolkningsförändring per tätort 1995-2000... 2 B2. Folkmängd efter ålder och kommun 31 dec. 2003... 2 B3. Nettopendling 1996 mellan

Läs mer

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner

SVERIGES NYA GEOGRAFI Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner SVERIGES NYA GEOGRAFI 2016 Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner Emma Andersson Samhällsplanerare Allt större och färre lokala arbetsmarknadsregioner Sverige är indelat i 73 lokala

Läs mer

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år

Figur 1 Antal förvärvsarbetande män och kvinnor (16 år och äldre), Västerås år Statistik om Västerås Västerås arbetsmarknad år 2014 Västeråsare i förvärvsarbete år 2014 Antalet personer med förvärvsarbete ökade i Västerås med 470 personer mellan år 2013 och år 2014, vilket innebär

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2015

Arbetspendling till och från Västerås år 2015 Arbetspendling till och från Västerås år 2015 När det gäller pendling så råder en viss eftersläpning i statistiken, vilket innebär att den mest aktuella statistiken är från år 2015. Inledningsvis kan du

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Regionernas arbetskraftsförsörjning. Rapport. En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner

Regionernas arbetskraftsförsörjning. Rapport. En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner Rapport 2010:06 Regionernas arbetskraftsförsörjning En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Landsbygdsbluffen. - Så slår Miljöpartiets politik mot landsbygden

Landsbygdsbluffen. - Så slår Miljöpartiets politik mot landsbygden Landsbygdsbluffen - Så slår Miljöpartiets politik mot landsbygden Inledning På senare tid har Miljöpartiet talat allt mer om att utforma sin politik efter landsbygdens villkor. Det är välkommet att intresset

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Demografins regionala utmaningar SOU 2015:101

Demografins regionala utmaningar SOU 2015:101 Ulf Tynelius Demografins regionala utmaningar SOU 2015:101 Sverker Lindblad, Näringsdepartementet - projektledning Wolfgang Pichler, Tillväxtanalys regional utveckling till 2040 Ulf Tynelius, Tillväxtanalys

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

SVENSKA NAV 2016 EN STUDIE AV SVERIGES LOKALA ARBETSMARKNADER. Vi gör Västsverige starkare

SVENSKA NAV 2016 EN STUDIE AV SVERIGES LOKALA ARBETSMARKNADER. Vi gör Västsverige starkare SVENSKA NAV 2016 EN STUDIE AV SVERIGES LOKALA ARBETSMARKNADER Vi gör Västsverige starkare 1 Svenska Nav är publicerad av Västsvenska Handelskammaren. Rapportförfattare: Markus Ottemark och Joel Furvik.

Läs mer

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen 1 (12) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, maj 212 INNEHÅLL sida Inledning 3 Högre ekonomisk tillväxt än rikssnittet

Läs mer

B i l a g o r B i l a g o r 183

B i l a g o r B i l a g o r 183 183 Utbildningskoder UTBKod Utbildningsgrupp UNIVÅKod Utbildningsnivå 10 Utb kortare än 3-årigt gymnasium 1 Ingen speciell utbildning 21 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap 2 Minst 3-årigt

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Arbetsskador 2015 län och kommun. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter

Arbetsskador 2015 län och kommun. Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2016:2 preliminära uppgifter Arbetsskador 2015

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Ulf Tynelius

Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Ulf Tynelius Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Ulf Tynelius Demografins regionala utmaningar - disposition Förväntad regional utveckling Arbetskraft och kompetensförsörjning

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING

DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING DEN SVENSKA URBANISERINGEN BORTOM MYTER, PERSPEKTIV OCH POLARISERING Stefan Svanström Avdelningen för regioner och miljö facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter Källa: Bearbetningar SCB, övrig geodata

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad Jan 2009

Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad Jan 2009 Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Aktuella siffror Tema: arbetsmarknad Glädjande befolkningssiffror År Folkmängd Folkökning Födda Döda Födelsenetto Infl yttningar Utfl yttningar Flyttningsnetto 2 17

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp Att arbeta strategiskt med Att arbeta strategiskt med små avlopp små avlopp Vara Herrljunga Falkenberg MÖS Kungsbacka Gruppdiskussion Lean ordning och reda i processen! Hur säkerställer man att alla inspektioner

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Working paper/pm 2011:04. Arbetskraftsförsörjning i landsbygder En kompletterande diskussion till rapporten Regionernas arbetskraftsförsörjning

Working paper/pm 2011:04. Arbetskraftsförsörjning i landsbygder En kompletterande diskussion till rapporten Regionernas arbetskraftsförsörjning Working paper/pm 2011:04 Arbetskraftsförsörjning i landsbygder En kompletterande diskussion till rapporten Regionernas arbetskraftsförsörjning baserad på olika tolkningar av landsbygdsbegreppet Dnr 2009/278

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION

BUSSGODSTIDTABELL FRÅN SKELLEFTEÅ BUSSTATION Abborrträsk 09.45 14.50 ja 09.30 Abborrträsk 14.20 15.45 ja 14.00 Adak 11.45 15.55 till Malå nej 11.30 Endast under skolåret Ammarnäs 09.45 17.00 Ej F (via Arvidsjaur) ja 09.30 Ammarnäs 16.15 12.25 ja

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Arbetspendling till och från Västerås år 2014

Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Arbetspendling till och från Västerås år 2014 Denna artikel beskriver pendlingen till och från Västerås år 2014. Eftersom det är en viss eftersläpning när det gäller statistik om pendling så är detta den

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer