Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion"

Transkript

1 Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Botniaregionen Norrlands största arbetsmarknadsregion Utredningar & rapporter nr 2 Sep 2009 Referent: Olof Häggström 1 (27)

2 Förord Syftet med föreliggande rapport är att beskriva befolkningen och dess livsbetingelser i den nya arbetsmarknadsregion som Botniaregionen kommer att utgöra. Rapporten belyser områdena boende, arbete, utbildningsnivå, pendlig och fritid. Utgångspunkten för studien är Umeåregionen tillsammans med Örnsköldsviksviks arbetsmarknadsregion. Analysen ska ses som ett första steg till att utveckla en ny LA-region med de möjligheter som Botniabanan ger. Dokumentet har tagits fram inom Stadsledningskontorets utvecklingsavdelning av Olov Häggström. Stadsledningskontoret Annalena Löfgren Sep (27)

3 Innehåll Förord...2 Inledning...4 Regionförstoring...5 Botniabanan...6 Metod...6 Befolkning...7 Befolkningsstorlek...7 Åldersfördelning...9 Utbildning...10 Pendling...13 Arbetsmarknad...14 Fördelning mellan branscher...15 Förvärvsarbete...17 Branschbredd och kreativa näringar...17 Fritid...19 Sammanfattning...21 Referenser...22 Bilaga 1 - Bildande av lokala arbetsmarknader...23 Bilaga 2 Samtliga LA och folkmängd...24 Bilaga 3 - Ubildningsnivå i samtliga LA år 2007, år...26 TABELL 1: BEFOLKNING UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 7 TABELL 2: TOTAL FOLKMÄNGD BOTNIA, GÄVLE LA, JÖNKÖPING LA, LULEÅ LA, ÖREBRO LA 8 TABELL 3: UTBILDNINGSNIVÅ UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 11 TABELL 4: UTBILDNINGSNIVÅ BOTNIA, GÄVLE LA, JÖNKÖPING LA,LULEÅ LA, ÖREBRO LA 12 TABELL 5: UTBILDNINGSNIVÅ ÅR 2007, ÅR EFTER ANDEL EFT.GYMN.UTB. 3 ÅR EL. MER 12 TABELL 6: UTBILDNINGSNIVÅ ÅR 2007, ÅR EFTER ANDEL MED FORSKARUTBILDNING 13 TABELL 7: ANDEL SYSSELSATTA/BRANSCH UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 16 TABELL 8: ANDEL SYSS./BRANSCH, BOTNIA, GÄVLE, JÖNKÖPING, LULEÅ, ÖREBRO 16 TABELL 9: NATTBEFOLKNING & FÖRVÄRVSINTENSITET, UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA, BOTNIA 17 TABELL 10: NATTBEF. & FÖRV.INT, BOTNIA, Ö-VIK LA, JÖNKÖPING LA, GÄVLE LA, ÖREBRO LA 17 TABELL 11: BRANSCHBREDD LA HELA RIKET, 30 STÖRSTA 19 TABELL 12: FRITIDSAKTIVITETER I URVAL I BOTNIAREGIONEN 20 FIGUR 1: KARTA ÖVER BOTNIAREGIONEN MED OMLAND 4 FIGUR 2: KARTA ÖVER BOTNIAREGIONEN 5 FIGUR 3: LOKALA ARBETSMARKNADERS FOLKMÄNGD SORTERAT EFTER STORLEK 7 FIGUR 4: ÅLDERSFÖRDELNING UMEÅ LA, ÖRNSKÖLDSVIK LA OCH BOTNIA 10 FIGUR 5: ÅLDERSFÖRDELNING BOTNIA, GÄVLE LA, JÖNKÖPING LA, LULEÅ LA, ÖREBRO LA 10 Sep (27) 3

4 Inledning Den här rapporten handlar om vilka nya förutsättningar och möjligheter Umeåregionens arbetsmarknad har vid den regionförstoring som möjliggörs av byggandet av Botniabanan. Genom en utökad arbetspendling över kommungränserna kan Umeås och Örnsköldsviks lokala arbetsmarknader knytas samman till en gemensam lokal arbetsmarknad. Förbättrade kommunikationer mellan Umeå och Örnsköldsvik skapar förutsättningar för ökad pendling och utbyte av arbetskraft, något som gynnar båda parter. Vi har valt att kalla regionen för Botniaregionen. Fortsättningsvis används begreppet Botniaregionen i rapporten. Se avgränsning nedan. Figur 1 Sep (27) 4

5 Regionförstoring Utredningar & rapporter nr 2 Umeå är en stad som växer. De senaste 40 åren har stadens befolkning fördubblats och för att fortsätta växa är en robust, ekonomiskt hållbar arbetsmarknad en förutsättning. I dagsläget är Umeå centralort i en lokal arbetsmarknad som även omfattar Bjurholm, Nordmaling, Robertfors, Vindeln och Vännäs. Örnsköldsvik kommun utgör i sin tur en egen lokal arbetsmarknad. Bildandet av lokala arbetsmarknader sker utifrån hur pendlingsmönstret ser ut på kommunnivå. 1 Att genom regionförstoring stärka de lokala arbetsmarknaderna i Umeå och Örnsköldsvik är ett sätt att hävda sig i den internationella konkurrensen när det gäller lokalisering av produktion och utveckling. Regionförstoring är dessutom eftersträvansvärt av andra anledningar. Lokala arbetsmarknader med en stor befolkning har exempelvis bättre tillväxtförutsättningar än regioner med en liten befolkning. Stora, diversifierade lokala arbetsmarknadsregioner gör det lättare att hitta jobb för båda parter i en familj och bättre förutsättningar till nytt jobb vid arbetslöshet samtidigt som 2 företagen har lättare att hitta kompetent arbetskraft. Inte minst kan regionförstoringens fördelar bli synliga i ett mikroperspektiv. Exempelvis för en familj som är socialt etablerade i en stad och en familjemedlem blivit arbetslös kan pendling till ett arbete på en annan ort vara ett väldigt bra alternativ till att hela familjen ska flytta, trots den tidsförlust pendlingen innebär. Figur 2 1 I bilaga 1 redogörs kriterierna för Statistiska centralbyråns indelning av lokala arbetsmarknader. 2 Regionförstoring Hur kan åtgärder i transportsystemet bidra till vidgade lokala arbetsmarknadsregioner. (2001) Nutek Sep (27)

6 Kartan ovan visar Botniaregionen och även Botniabanans dragning. Den tunnare markeringen visar Stambanans dragning. Regionens totala yta är kvadratkilometer vilket är ungefär lika stort som Skåne och Bohuslän tillsammans. Botniabanan Motiven bakom byggandet av Botniabanan är flera. Ett är att avlasta stambanan som i dagsläget är hårt belastad och på grund av detta drabbas av störningar i tågtrafiken. Kapaciteten är dessutom begränsad på grund av att tågen måste vara lättare lastade och köra saktare än på en modern järnväg på grund av att banan har många skarpa kurvor och backar. På Botniabanan kommer godstågen kunna köra snabbare och vara lastade tyngre. Maxhastigheten på Botniabanan är 250 km/h. Tillsammans kan dessutom Stambanan och Botniabanan fungera som ett dubbelspår vilket effektiviserar transporter. Godstågtrafiken kommer således ha lättare att konkurrera med lastbilstrafiken vilket har positiva miljöaspekter. En annan viktig aspekt av byggandet av Botniabanan är persontrafiken. Tack vare Botniabanan förbättras såväl de regionala persontransporterna som de interregionala, längst hela norrlandskusten och söderut till Stockholm. Detta underlättar arbetspendling mellan Umeå och Örnsköldsvik men också mellan Örnsköldsvik, Sollefteå och Härnösand. 3 Fritidsresor mellan Umeå och Örnsköldsvik för att ta del av fritidsaktiviteter, kulturliv, idrott och shopping är en annan del av persontrafiken som gynnas av Botniabanan. Metod I rapporten jämförs skillnader och likheter mellan Umeås lokala arbetsmarknad (LA) och Örnsköldsvik LA. Botniaregionen jämförs också med fyra andra lokala arbetsmarknader. I diagrammet nedan visas de lokala arbetsmarknader som befolkningsmässigt är ungefär lika stora som Botniaregionen och därför kan vara aktuella för jämförelsen. Regionindelningen som används är Statistiska centralbyråns indelning i lokala arbetsmarknader som grundar sig på den faktiska pendlingen mellan kommuner. 4 De som valts för jämförelsen är Luleå LA, Gävle LA, Jönköping LA och Örebro LA. Dessa är jämförbara med Botniaregionen främst i termer av befolkningsstorlek men också näringslivets struktur och samtliga saknar geografisk närhet till en storstadsregion och alla har universitet 3 Botniabanan Förväntningar i tid och rum på regional utveckling och resande (2005) Backa Fredrik Brandt 4 I bilaga 1 redogörs kriterierna för Statistiska centralbyråns indelning av lokala arbetsmarknader 6 Sep (27)

7 eller högskola på huvudorten. I Bilaga 2 är Sveriges alla 87 lokala arbetsmarknader och deras folkmängd listade. Analysen består av 3 olika områden; befolkning, utbildning och arbetsmarknad. Figur 3 Befolkning Befolkningsstorlek Det finns som sagt många fördelar med en stor befolkning på den lokala arbetsmarknaden. Utbudet på arbetskraft blir större och den samlade kompetensen bredare. Detta ökar regionens attraktionskraft mot företag och dessutom är det en förutsättning för en robust arbetsmarknad då arbetstagaren har bättre möjligheter att hitta ny sysselsättning vid arbetslöshet. Detta innebär dessutom att en större lokal arbetsmarknad i högre grad attraherar företag än en mindre arbetsmarknad. I tabellen nedan visas befolkningens storlek i Umeås nuvarande arbetsmarknad, Örnsköldsviks lokala arbetsmarknad och i Botniaregionen. Ålder Umeå LA Örnsköldsvik LA Botnia Totalt Tabell 1 Sep (27) 7

8 I nästa tabell visas folkmängden i de 25 största lokala arbetsmarknaderna. Umeå LA och Örnsköldsvik LA presenteras som Botniaregionen. De regioner som jämförs med Botniaregionen i rapporten är kursiva i tabellen. Dessa är Örebro LA, Jönköping LA, Gävle LA och Luleå LA. De valdes för att de är strukturellt, befolkningsmässigt och i geografiskt jämförbara med Botniaregionen. Vi kan se att Botniaregionen är landets 9:e största lokala arbetsmarknad och har drygt fler invånare än både Gävle LA och Luleå LA. Jönköping LA är ungefär lika stor och Örebro LA har drygt fler invånare än Botniaregionen. I figur 4 visas ett diagram med folkmängden i Norrlands samtliga lokala arbetsmarknaders samt Botniaregionen. Vi kan se att Botniaregionen skulle bli Norrlands största lokala arbetsmarknad. Lokal arbetsmarknad Folkmängd (2007) 1. Stockholm-Solna LA Tabell 2 2. Malmö-Lund LA Göteborg LA Linköping LA Västerås LA Örebro LA Jönköping LA Trollhättan LA Botniaregionen Skövde LA Kristianstad LA Norrköping LA Karlstad LA Gävle LA Eskilstuna LA Luleå LA Falun-Borlänge LA Borås LA Sundsvall LA Växjö LA Halmstad LA Kalmar LA Östersund LA Karlskrona LA Skellefteå LA Sep (27) 8

9 Figur 4 Åldersfördelning I figur 5 nedan visas hur demografin i regionen skulle påverkas av en regionförstoring. Det finns vissa tydliga skillnader mellan åldersfördelningen i Umeå LA och Örnsköldsvik LA. Den största skillnaden finns i gruppen 20-29åringar där andelen är knappt 10 % större i Umeå LA jämfört med Örnsköldsvik LA, vilket är helt naturligt då Umeå är en utpräglad studentort. Dessutom är andelen äldre något högre i Örnsköldsvik. Sep (27) 9

10 Figur 5 I jämförelsen med andra lokala arbetsmarknader nedan kan vi se att åldersfördelningen är relativt likartad i samtliga regioner. Den största avvikelsen är den höga andelen åringar i Umeå LA. Detta trots att övriga regioner också har högskola eller universitet på huvudorten. Figur 6 Utbildning En högutbildad arbetskraft har en stor betydelse för att framgångsrikt konkurrera inom en specifik industri. Man kan dessutom räkna med att i framtiden kommer ännu fler arbeten att vara kunskapsintensiva. Umeå universitets inverkan på utbildningsnivån i regionen är tydlig i tabellen nedan. I Örnsköldsvik, som har en svagare tradition av högre studier, har en klart Sep (27)

11 lägre andel av arbetskraften slutfört en eftergymnasial utbildning. Störst är skillnaden i andel personer med forskarutbildning. Det är 10 gånger vanligare att ha en forskarutbildning i Umeå LA än i Örnsköldsvik LA. Utb.nivå (28-64 år) (2007) Umeå LA Örnsköldsvik LA Botniaregionen Förgymnasial utbildning kortare än 9 år Förgymnasial utbildning 9 år (10 år) 2122 (3 %) 1320 (5 %) 3442 (4 %) 4824 (7 %) 2599 (10 %) 7423 (8 %) Gymnasial utb. 2 år (30 %) 9939 (37 %) (32 %) Gymnasial utb. 3 år 9774 (15 %) 4533 (17 %) (15 %) Eftergymnasial utb., kortare än 3 år Eftergymnasial utbildning, minst 3 år (15 %) 3567 (13 %) (15 %) (26 %) 4398 (17 %) (24 %) Forskarutbildning 2070 (3,1 %) 81 (0,3 %) 2151 (2,3 %) Tabell 3 I tabellen nedan jämförs utbildningsnivån i Botniaregionen med fyra andra lokala arbetsmarknadsregioner. Generellt är alla regioner relativt likartade. Botniaregionen skiljer sig dock från de övriga då andelen med minst treårig eftergymnasial utbildning och andelen med forskarutbildning är markant högre där än i övriga regioner. Luleå LA har näst högst andel personer med forskarutbildning men den ligger ändå längre än i Botniaregionen. Detta förhållande är en konkurrensfördel mot övriga regioner då tillgång till välutbildad arbetskraft är viktigt för många företag. Åldersindelningen år är vald utifrån att så hög andel som möjligt ska ha avslutat sin utbildning. Sep (27) 11

12 Lokal arbetsmarknad Utbildningsnivå år 2007, år. 5 Antal individer (28-64 år) Uppgift saknas Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb. kortare än 9 år 9 år högst 2 år 3 år kortare än 3 år minst 3 år Foskarutb. (folkskola motsv.) (grundskola) Botnia Gävle LA Jönköping LA % 4 % 8 % 32 % 15 % 15 % 24 % 2,3 % 1 % 7 % 12 % 34 % 17 % 14 % 16 % 0,4 % 1 % 7 % 12 % 32 % 17 % 14 % 18 % 0,4 % Luleå LA ,6 % 3 % 8 % 35 % 17 % 15 % 20 % 1 % Örebro LA Tabell 4 0,8 % 7 % 10 % 33 % 17 % 14 % 18 % 0,6 % I ett riksperspektiv ligger Botniaregionen mycket bra till, på en tredje plats när det gäller andel eftergymnasial utbildning och regionen har högst andel forskarutbildade i hela landet. Se tabellerna nedan. Utbildningsnivå år 2007, år sorterat efter andel eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer, hela riket topp 10 samt Botniaregionen Lokal arbetsmarknad eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer (%) Forskarutbildning (%) LA0374 Umeå LA 26,4 3,1 LA0301 Stockholm LA 26,2 1,9 LA0331 Göteborg LA 23,7 1,6 Botniaregionen 23,6 2,3 LA0323 Malmö-Lund LA 22,1 1,6 LA0304 Linköping LA 20,5 1,8 LA0385 Luleå LA 20,0 1,0 LA0322 Karlskrona LA 19,8 0,5 LA0339 Karlstad LA 19,6 0,6 LA0367 Östersund LA 19,1 0,5 LA0313 Växjö LA 18,4 0,6 Tabell 5 5 Statistiska centralbyrån Sep (27)

13 Utbildningsnivå år 2007, år sorterat efter andel forskarutbildning, hela riket topp 10 samt Botniaregionen Lokal arbetsmarknad eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer forskarutbildning LA0374 Umeå LA 26,4 3,1 Botniaregionen 23,6 2,3 LA0301 Stockholm LA 26,2 1,9 LA0304 Linköping LA 20,5 1,8 LA0331 Göteborg LA 23,7 1,6 LA0323 Malmö-Lund LA 22,1 1,6 LA0385 Luleå LA 20,0 1,0 LA0339 Karlstad LA 19,6 0,6 LA0313 Växjö LA 18,4 0,6 LA0302 Nyköping-Oxelösund LA 15,7 0,6 LA0345 Örebro LA 17,9 0,6 Tabell 6 Pendling För att en regionförstoring enligt Statistiska centralbyråns kriterier ska ske måste Botniabanan innebära en stor ökning av daglig arbetspendling mellan Umeå och Örnsköldsvik. Minskade restider är en absolut nödvändighet för att daglig arbetspendling ska vara ett alternativ för en stor andel av de som förvärvsarbetar. Trots förkortade restider är det svårt att säga hur regionförstoringen kommer att se ut på sikt då Örnsköldsvik också kommer att få förbättrade kommunikationer med Härnösands och Kramfors kommuner. Andra viktiga faktorer för integreringen av närliggande arbetsmarknadsregioner är förutom förkortade restider t ex näringslivsstruktur, traditioner och arbetslöshetsnivåer. 6 Det är alltså inte bara restiden och arbetsmarknaderna i kommunerna som påverkar pendlingsmönster utan i hög grad också hur väl man identifierar sig med grannkommunen. En förändrad länsindelning till en Region övre Norrland skulle exempelvis kunna vara en bra förutsättning för utökat pendlingsutbyte mellan Umeå och Örnsköldsvik. Enligt en studie som genomfördes vid Umeå universitet 2002 är förväntningarna hos befolkningen både i Umeå och i Örnsköldsvik relativt låga på en ökad arbetspendling med tåg mellan orterna. Befolkningen i Nordmaling har däremot höga förväntningar på en ökad daglig arbetspendling. 7 De nuvarande planerna för tågtrafiken är 12 dubbelturer varje dag. Det innebär i stort sett trafik varje timme från Umeå till Örnsköldsvik och vice versa. Restiden 6 NUTEK (2001) 7 Backa Fredrik Brandt. (2005) Sep (27)

14 skiljer sig något åt mellan expresståg som stannar färre gånger och tåg som stannar på alla stationer. Restiden för expresståget förväntas bli cirka minuter. Detta innebär en reducering av restiden med ungefär 50 % då det tar ungefär 90 minuter att åka buss mellan Umeå och Örnsköldsvik i dagsläget. Under åren var dock endast 10 % av arbetsresorna i Sverige längre än 40 minuter. 8 För att Örnsköldsvik ska upptas i Umeås lokala arbetsmarknadsregion krävs som sagt en radikal ökning av pendling jämfört med nuvarande nivåer. Örnsköldsvik är unik kommun på det sätt att den har en nästintill självförsörjande arbetsmarknad. Det innebär att arbetspendling till andra kommuner är på mycket låga nivåer. Det är endast Gotland och Kiruna som kan jämföras med Örnsköldsvik i detta avseende var det 227 personer som arbetspendlade dagligen från Örnsköldsvik till Umeå. Det är under 1 % av de sysselsatta som bor i Örnsköldsvik. För att Örnsköldsvik ska upptas i Umeås lokala arbetsmarknadsregion krävs en åttafaldig ökning av pendlingen vilket innebär drygt 1700 fler personer ska börja pendla dagligen. Att nå denna nivå är dock inte rimligt på kort sikt men bör ses som en målsättning i ett längre tidsperspektiv. Den omvända pendlingsströmmen, från Umeå till Örnsköldsvik var år 2006 drygt 200 personer. I sammanhanget är det också viktigt att se till de mellanliggande pendlingsströmmarna mellan orterna efter banan. Förutom arbetspendlingen måste hänsyn också tas till fritids- och serviceresor samt studeranderesor till Umeå universitet. Arbetsmarknad I Örnsköldsviks kommun finns över 2500 aktiva företag. Skogs-, verkstads- och processindustrin är stora branscher där många företag har en högteknologisk produktion. Ofta är denna kompetens ett resultat av nära samarbete mellan företag på orten, Umeå universitet, Mittuniversitetet och samhället. Örnsköldsvik är världsledande inom bioraffinaderi, hybridteknik, processindustriell teknologi och automation. De största företagen är BAE Systems, M-real, Hägglunds Drives, Domsjö fabriker och Sanmina SCI. 9 Tillverkningsindustrin är den i särklass största näringen i Robertsfors kommun där 24 % av de sysselsatta arbetar. Jordbruksnäringen är en annan stor näringsgren. Där återfinns 9 % av alla arbetstillfällen i kommunen. 10 Den största privata arbetsgivaren är Element Six som har cirka 150 anställda. 11 Vindelns kommun har många små företag. Hela 96 % av företagen har 0 4 anställda. Tillverkningsindustrin är den i särklass största näringsgrenen, mer än 8 Backa Fredrik Brandt (2005) 9 Örnsköldsviks kommuns näringslivsavdelning (juni 2009) 10 Statistiska Centralbyrån (uppgifter gällande helår 2006) 11 Sep (27)

15 var tredje arbetstillfälle finns här. 12 och Indexator AB. De största privata arbetsgivarna är Cranab AB Även Vännäs kommuns näringsliv karaktäriseras av mycket småföretagande. Tack vare att Vännäs är beläget centralt i Umeåregionen samt stambanans genomfart genom kommunen är förutsättningen för transport- och logistiksektorn mycket bra. Många företag återfinns också just i dessa branscher. Tillverkningsindustrin är en annan viktig sektor. Jord- och skogsbruk är viktiga näringar i landets minsta kommun Bjurholm. Kommunen har en kort beslutväg och en god relation med näringslivet, något som lett till att man sedan 2001 varit Norrlands mest företagsvänliga kommun, enligt Svenskt näringsliv. 13 Även i Nordmaling är tillverkningsindustrin en viktig näringsgren. Kommunens goda kommunikationer, i dagsläget E4 och sjöfarten ger kommunen goda förutsättningar för tillväxt. Umeå är den största kommunen i Botniaregionen. Här finns ungefär företag. Tillverkningsindustrin är även i Umeå en betydelsefull näringsgren. Stora privata arbetsgivare är exempelvis Volvo Lastvagnar, Komatsu, Ålö samt SCA. Tjänstesektorn har vuxit mycket under de senaste 10 åren. En viktig förutsättning för Umeås tillväxt de senaste 40 åren har varit Umeå universitet och universitetssjukhuset (NUS). Den rådande lågkonjunkturen kan ha påverkat siffrorna. Fördelning mellan branscher I tabellen nedan ser vi andelen sysselsatta i respektive branschområde i Umeå LA och dessutom hur fördelningen skulle se ut i Botniaregionen. Örnsköldsviks starka skogs- och tillverkningsindustri samt Umeås fokusering på forskning, utbildning och vård påverkar tydligt sysselsättningens branschfördelning. Den mångfald denna mix innebär bör ses som en styrka för regionen när det gäller konkurrens och förutsättningar för en robust arbetsmarknad. Redan idag finns ett gott samarbete mellan universitet och näringsliv, något som bör utvecklas ytterligare. 12 Statistiska Centralbyrån (uppgifter gällande 2006) 13 Sep (27)

16 Antal samt andel sysselsatta per bransch 2007 i Umeå LA, Ö-vik LA och Antal Botniaregionen samt andel sysselsatta per bransch 2007 i Umeå LA, Ö-vik LA och Näringsgren Botniaregionen Umeå LA Ö-vik LA Botnia Näringsgren Umeå LA Ö-vik LA Botnia Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 1306 (1,9) 682 (2,6) 1988 (2,1) Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 1306 (1,9) 682 (2,6) 1988 (2,1) Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 9761 (13,9) 6490 (24,6) (16,8) Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 9761 (13,9) 6490 (24,6) (16,8) Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering 889 (1,3) 221 (0,8) 1110 (1,1) Energi- o vattenförsörjning, avfallshantering 889 (1,3) 221 (0,8) 1110 (1,1) Byggindustri 4024 (5,7) 2118 (8) 6142 (6,3) Byggindustri 4024 (5,7) 2118 (8) 6142 (6,3) Handel och kommunikation (16,3) 4245(16,1) (16,2) Handel och kommunikation (16,3) 4245(16,1) (16,2) Personliga och kulturella tjänster 4772 (6,8) 1456 (5,5) 6228 (6,4) Personliga och kulturella tjänster 4772 (6,8) 1456 (5,5) 6228 (6,4) Finansiell verksamhet, företagstjänster mm 7812 (11,1) 2445 (9,3) (10,6) Finansiell verksamhet, företagstjänster mm 7812 (11,1) 2445 (9,3) (10,6) Offentlig förvaltning mm (5,5) 1089 (4,1) 4935 (5,1) Offentlig förvaltning mm (5,5) 1089 (4,1) 4935 (5,1) Forskning, utveckling, utbildning (15,6) 2586 (9,8) (14) Forskning, utveckling, utbildning (15,6) 2586 (9,8) (14) Vård och omsorg (21) 4554 (17,3) (20) Vård och omsorg (21) 4554 (17,3) (20) Näringsgren okänd 770 (1,1) 483 (1,8) 1253 (1,3) Näringsgren okänd 770 (1,1) 483 (1,8) 1253 (1,3) Totalt (100) (100) (100) Totalt (100) (100) (100) Tabell 7 Tabell 7 Även i jämförelsen med liknande lokala arbetsmarknader i övriga landet är Även Botniaregionens i jämförelsen med inriktning liknande på forskning, lokala arbetsmarknader utbildning och vård i övriga tydlig. landet Man har är även Botniaregionens inriktning på forskning, utbildning och vård tydlig. Man har även en marginellt högre andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk. en marginellt högre andel sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Andel sysselsatta per bransch 2007 i Botniaregionen samt jämförbara LA Andel sysselsatta per bransch 2007 i Botniaregionen samt jämförbara LA Näringsgren (%) Botnia LA Gävle LA Jönköping LA Luleå LA Örebro LA Näringsgren (%) Botnia LA Gävle LA Jönköping LA Luleå LA Örebro LA Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 2,1 1,2 1,9 1,7 1,9 Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske 2,1 1,2 1,9 1,7 1,9 Tillverkning, utvinning 16,8 22,7 21,5 13,7 16,5 Tillverkning, utvinning 16,8 22,7 21,5 13,7 16,5 Energi, vatten, avfall 1,1 1,2 0,7 1,2 0,8 Energi, vatten, avfall 1,1 1,2 0,7 1,2 0,8 Byggindustri 6,3 7 5,4 7,9 6,7 Byggindustri 6,3 7 5,4 7,9 6,7 Handel och kommunikation 16,2 15, ,4 18,8 Handel och kommunikation 16,2 15, ,4 18,8 Personliga och kulturella tjänster 6,4 7,2 6,2 6,9 6,4 Personliga och kulturella tjänster 6,4 7,2 6,2 6,9 6,4 Finansiell verksamhet mm. 10,6 11,5 9, ,6 Finansiell verksamhet mm. 10,6 11,5 9, ,6 Offentlig förvaltning mm. 5,1 6,6 5,6 8,3 6,3 Offentlig förvaltning mm. 5,1 6,6 5,6 8,3 6,3 Forskning, utveckling, utbildning 14 9, ,3 11,4 Forskning, utveckling, utbildning 14 9, ,3 11,4 Vård och omsorg 20 16,2 18,5 18,5 18,5 Vård och omsorg 20 16,2 18,5 18,5 18,5 Näringsgren okänd 1,3 1,5 1 0,9 0,9 Näringsgren okänd 1,3 1,5 1 0,9 0,9 Totalt Totalt Tabell 8 Tabell Sep (27)

17 Förvärvsarbete En regionförstoring skulle påverka den sammantagna förvärvsintensiteten inom den lokala arbetsmarknaden. I tabellen nedan visas antalet förvärvsarbetande (nattbefolkning) i Umeå lokala arbetsmarknad och dessutom hur stort detta antal är i Botniaregionen. Förvärvsintensiteten visar förvärvsarbetande som andel av kommunens befolkning i åldersgruppen år. Vi kan notera att förvärvsintensiteten är drygt 1 % högre i Botniaregionen än i Umeåregionen (Umeå LA). Region Nattbefolkning (20-64 år) Förvärvsintensitet Kvinnor Män Kvinnor Män Umeå LA % 79 % Örnsköldsvik LA % 84 % Botnia LA % 80 % Tabell 9 Nattbefolkning förvärvsarbetande med bostad i kommunen/regionen. Förvärvsintensitet förvärvsarbetande som andel av kommunens befolkning i åldersgruppen (här år). (Uppgifterna gäller år 2007) Alla regioner i jämförelsen har en relativt liknande förvärvsfrekvens. Jönköping LA ligger dock något över de övriga. Trots att Umeås stora antal studenter påverkar förvärvsfrekvensen negativt har Botniaregionen den näst högsta förvärvsfrekvensen. I åldersgruppen år är det drygt personer som förvärvsarbetar i Botniaregionen. Region Nattbefolkning (20-64 år) Förvärvsintensitet Botnia LA ,2 % Gävle LA ,8 % Jönköping LA ,2 % Luleå LA ,6 % Örebro LA ,7 % Tabell 10 Nattbefolkning förvärvsarbetande med bostad i kommunen/regionen. Förvärvsintensitet förvärvsarbetande som andel av kommunens befolkning i åldersgruppen (här år). (Uppgifterna gäller år 2007) Branschbredd och kreativa näringar För att se hur branschbredden i Umeå LA och Örnsköldsvik LA skulle påverkas av en regionförstoring har jag valt att undersöka vilka branscher som finns representerade i respektive region idag och hur branschbredden skulle se ut i en Botniaregion. För detta har jag använt SNI-data på 5-siffernivå. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2. SNI är Sep (27)

18 primärt en aktivitetsindelning. Produktionsenheter, som företag och arbetsställen klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag, arbetsställe kan ha flera aktiviteter (SNI-koder). I Umeåregionen finns 539 olika branscher representerade och i Örnsköldsvik finns 444 olika branscher representerade. Bland Örnsköldsviks 444 branscher finns 45 som inte finns i Umeåregionen. Det innebär att en regionförstoring även skulle innebära en ökad branschbredd för Botniaregionen och totalt 584 olika branscher inom regionen. Inom begreppet kreativa näringar ryms en mängd olika branscher som beskriver en koppling mellan kultur, kreativitet och näringsliv. Begreppet omfattar exempelvis; reklam, arkitektur, musik, scenkonst, design, film och förlagsverksamhet. 14 Forskaren Richard Florida talar om teknologi, talang och tolerans som förklaringsmodell till förnyelse och tillväxt i vissa regioner. 15 I Botniaregionen är nästan 900 personer sysselsatta inom någon näring som betraktas som kreativ. Örnsköldsvik står för cirka 100 av dessa 900 arbetstillfällen. I tabellen nedan visas de 30 lokala arbetsmarknaderna med störst branschbredd. Vi ser att Botniaregionen hamnar på en nionde plats med 584 branscher representerade Bland jämförelsekommunerna hamnar Botniaregionen före Luleå och Gävle men efter Jönköping och Örebro. 14 Storstadspolitik 3:2004 Kreativa näringar 15 Kreativa näringar en tillväxtsektor? Anne Kolmodin (2008) Institutet för tillväxtpolitiska studier Sep (27)

19 Lokal arbetsmarknad Befolkning Antal branscher 1. Stockholm-Solna Malmö-Lund Göteborg Örebro Västerås Linköping Jönköping Skövde Botniaregionen Kristianstad-Hässleholm Karlstad Borås Trollhättan-Vänersborg Sundsvall Halmstad Norrköping Eskilstuna Kalmar Växjö Falun-Borlänge Luleå Gävle Varberg Östersund Lidköping-Götene Karlskrona Skellefteå Gotland Nyköping-Oxelösund Hudiksvall Tabell 11 Fritid Förutom arbetsresor innebär Botniabanan en möjlighet för fritidsresor. Botniaregionen kan erbjuda en mängd fritidsaktiviteter av olika slag. Dessa blir tillgängliga tack vare de täta tågförbindelserna mellan Umeå och Örnsköldsvik. Det gör att dagsutflykter mellan städerna för att ta del av kultur, shopping och fritidsaktiviteter blir ett alternativ på ett helt annat sätt än idag. 19 Sep (27)

20 Fritidsaktiviteter i urval Inomhusbad 16 Museer 23 Golfbanor 7 Naturreservat 70 Skidanläggningar 10 Ishallar 8 Kulturscener 20 Tabell 12 Exempelvis finns det 16 inomhusbad och 23 museer inom regionens gränser. I Umeåregionen finns fem golfklubbar, tillsammans med Örnsköldsviks två klubbar kan Botniaregionen alltså erbjuda spel på sju olika golfbanor. Är man intresserad av friluftsliv finns ungefär 70 naturreservat att tillgå i regionen. För den som är intresserad av alpin utförsåkning finns 10 skidanläggningar att tillgå och 8 ishallar för skridskoaktiviteter. Norra delarna av Höga kusten ligger i Örnsköldsviks kommun. Området tillhör sedan år 2000 UNESCO:s lista över världsarv. I Botniaregionen finns en mängd scener för olika typer av kulturarrangemang. Det finns över 20 olika scener i varierande storlek. I Örnsköldsvik finns även Swedbank arena som har plats för cirka 7200 åskådare. Där arrangeras hockey, konserter, dansuppvisningar, nationella och internationella idrottstävlingar mm. Umeås ansökan till att bli Europas kulturhuvudstad 2014 stöds av samtliga kommuner i Botniaregionen. Sep (27)

21 Sammanfattning Botniabanans tillkomst kommer att knyta samman Umeåregionens och Örnsköldsviks lokala arbetsmarknader. Ett större utbyte av arbetskraft mellan Umeå och Örnsköldsvik innebär en mer robust arbetsmarknad och en större branschbredd. Botniaregionen blir Norrlands största lokala arbetsmarknad och dessutom är regionens befolkning en av landets mest välutbildade. Botniaregionen har dessutom ett rikt utbud av fritidsaktiviteter för såväl invånare som turister. Regionen kan erbjuda allt ifrån en mängd idrottsaktiviteter, kultur och en storslagen natur. Botniaregionen får invånare, vilket gör den till Norrlands största arbetsmarknadsregion. En fjärdedel av arbetskraften har läst 3 år eller mer på högskola vilket gör regionens arbetskraft till landets tredje mest välutbildade. Botniaregionen ligger högst i landet vad gäller forskarsutbildad arbetskraft. I Botniaregionen finns 584 branscher representerade. Det innebär 45 nya branscher till de 539 som finns i Umeåregionen. De största näringsgrenarna i Botniaregionen är vård och omsorg, tillverkningsindustri, handel och kommunikation samt forskning och utbildning. Botniabanan innebär att invånarna får tillgång till ett betydligt bredare fritids- och kulturutbud. Sep (27)

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Hur stort är Västsverige?

Hur stort är Västsverige? Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2008:4 ISSN 1650-7965 Hur stort är Västsverige? Regionindelning för näringsliv och offentliga organisationer bör utgå från det som är mest effektivt

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Regionernas arbetskraftsförsörjning. Rapport. En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner

Regionernas arbetskraftsförsörjning. Rapport. En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner Rapport 2010:06 Regionernas arbetskraftsförsörjning En analys av nuvarande och framtida kompetens- och arbetskraftsförsörjning i Sveriges FA-regioner Tillväxtanalys har fått regeringens uppdrag att analysera

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Working paper/pm 2011:04. Arbetskraftsförsörjning i landsbygder En kompletterande diskussion till rapporten Regionernas arbetskraftsförsörjning

Working paper/pm 2011:04. Arbetskraftsförsörjning i landsbygder En kompletterande diskussion till rapporten Regionernas arbetskraftsförsörjning Working paper/pm 2011:04 Arbetskraftsförsörjning i landsbygder En kompletterande diskussion till rapporten Regionernas arbetskraftsförsörjning baserad på olika tolkningar av landsbygdsbegreppet Dnr 2009/278

Läs mer

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen

Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen Utvecklingsavdelningen God ekonomisk tillväxt i Umeåregionen 1 (12) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 4, maj 212 INNEHÅLL sida Inledning 3 Högre ekonomisk tillväxt än rikssnittet

Läs mer

B i l a g o r B i l a g o r 183

B i l a g o r B i l a g o r 183 183 Utbildningskoder UTBKod Utbildningsgrupp UNIVÅKod Utbildningsnivå 10 Utb kortare än 3-årigt gymnasium 1 Ingen speciell utbildning 21 3-årig teoretisk gymnasieutb; teknik, naturvetenskap 2 Minst 3-årigt

Läs mer

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning

Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Riktnummerområden sorterade i bokstavsordning Faktabladet listar alla riktnummerområden i Sverige i bokstavsordning. Riktnumren finns för geografiska telefonnummer i den svenska nummerplanen för telefoni.

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna.

Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Ej namn i denna lista p g a personuppgiftslagen (PUL). Lista med namn skickas direkt till deltagarna. Titel Turistbyrå/regional turistorganisation Ort Turistinformatör Gävle Turistbyrå Gävle Turistinformatör

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT

UTREDNINGSENHET STADSKONTORETS. Sysselsättnings- och pendlingsutveckling RAPPORT Utredare Karin Berntsson Telefon 036-10 57 40 E-post karin.berntsson@jonkoping.se Webbsida www.jonkoping.se/statistik Sysselsättnings- och pendlingsutveckling 2000 2012 Rapporten redovisar förändringar

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Rapport 2013:1 ISSN 1650-7965. Svenska nav 2013. En studie av Sveriges lokala arbetsmarknader

Rapport 2013:1 ISSN 1650-7965. Svenska nav 2013. En studie av Sveriges lokala arbetsmarknader Rapport 2013:1 ISSN 1650-7965 Svenska nav 2013 En studie av Sveriges lokala arbetsmarknader Svenska nav 2013 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2013. Citera oss gärna men ange källa. Författare

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Biovärme och biokraftvärme 1998

Biovärme och biokraftvärme 1998 Biovärme och biokraftvärme 1998 Fjärrvärmeföreningen producerar varje år en statistik över produktion av fjärrvärme och bränsleanvändningen bland föreningens medlemmar. Vår vana trogen gör vi ett urval,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kortversion. Växande branscher. om Stockholmsregionens samspel med övriga landet. Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003

Kortversion. Växande branscher. om Stockholmsregionens samspel med övriga landet. Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003 Kortversion Växande branscher om Stockholmsregionens samspel med övriga landet Ett urval av resultaten från rapporten Storstadspolitik 8:2003 Beställ gratis från Regionplane- och trafikkontoret Box 4414

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Statistikbilaga. Uppdaterad statistikbilaga 2010. Del 2a. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun Reviderad: 2010-05-18

Statistikbilaga. Uppdaterad statistikbilaga 2010. Del 2a. Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 för Vimmerby kommun Reviderad: 2010-05-18 500 Antal inpendlare 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Hultsfred Västervik Kinda Eksjö Oskarshamn Linköping Kalmar Statistik Fotograf: Tomas Persson Lokal utvecklings- och översiktsplan 2007 Tätortskartor

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1.

Äldres flyttningar. Äldres flyttningar. Bakgrund. Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret. Aktuella siffror om Umeå. Nr? Nov 2010. Karta 1. Aktuella siffror om Umeå Utvecklingsavd/Stadsledningskontoret Äldres flyttningar Äldres flyttningar Nr? Nov 2010 Bakgrund Det är allmänt bekant att kommunerna får allt större utmaningar på grund av att

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

Unga i hotell- och restaurangbranschen Del 2 - Ingångslöner och lönerörlighet

Unga i hotell- och restaurangbranschen Del 2 - Ingångslöner och lönerörlighet Unga i hotell- och restaurangbranschen Del 2 - Ingångslöner och lönerörlighet SHR Sveriges Hotell- och restaurangföretagare 2011-08-19 Innehåll VD har ordet: Ungdomsjobben skapas i restaurangbranschen...

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer